NIP: REGON: P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NIP: 525-24-91-419 REGON: 14268955. P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty"

Transkrypt

1 SZPITAL SOLEC Sp. z o.o WARSZAWA, UL.SOLEC 9 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL./FAX () kapitał zakładowy ,00 (wpłacony w całości) NIP: REGON: 8955 Nr sprawy DZP/59/0 Warszawa, -0-0 Szanowni Państwo, P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 9 stycznia 00 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 00 r. Nr, poz. 59, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na: Dostawę jednorazowej odzieży oraz bielizny medycznej dla Szpitala Solec informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: na: Zadanie nr - Czepek chirurgiczny za cenę 0.80 zł na: Zadanie nr - Czepek chirurgiczny typu furażerka za cenę 8.0 zł na: Zadanie nr - Czepek okrągły typu beret za cenę 0.0 zł Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego -808 Zabrze ul. Pod Borem 8 na: Zadanie nr - Fartuch foliowy za cenę zł Strona /8

2 na:b Zadanie nr 5 - Fartuch jednorazowy z fizeliny za cenę zł Piaseczno ul. Kajki 8 na: Zadanie nr - Komplet jednorazowy pościelowy za cenę.00 zł na: Zadanie nr - Koszula chirurgiczna za cenę zł Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego -808 Zabrze ul. Pod Borem 8 na: Zadanie nr 8 - Maska chirurgiczna za cenę zł Zadanie nr 9 Nawój z włókniny Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie Zadania nr 9 Nawój z włókniny na podstawie art. 9 ust. pkt ) ustawy z dnia 9 stycznia 00r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 00 r. Nr, poz. 59 z późn. zm.) z powodu: w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu na: Zadanie nr 0 - Ochraniacze na buty za cenę.0 zł Strona /8

3 FPUH M. Kruszelnicki 5-0 Wrocław ul. Chorwacka 5 na: Zadanie nr - Podkład i prześcieradło jednorazowe za cenę zł na: Zadanie nr - Spodenki dla pacjenta za cenę 9. zł na: Zadanie nr - Ubrania chirurgiczne za cenę zł Zadanie nr Zestaw ochronny przed zakażeniem HIV Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie Zadania nr Zestaw ochronny przed zakażeniem HIV na podstawie art. 9 ust. pkt ) ustawy z dnia 9 stycznia 00r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 00 r. Nr, poz. 59 z późn. zm.) z powodu: cena złożonej oferty przewyższa kwotę przeznaczona na sfinansowanie zamówienia na: Zadanie nr 5 - Pieluchomajtki jednorazowe za cenę zł Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Nr zadania Nazwa i adres wykonawcy (Nr oferty) ul5-0 Białystok. Zwycięstwa A Cena oferty w zł (brutto) Punkty 0,80 00,00 80,0 88,89 8,0, 09,0 50,00 Strona /8

4 () Pabianice ul. Partyzancka /5,0, 8,0 00,00 85,0, 85,0, 5-0 Białystok ul. Zwycięstwa A 0,00,50 () Pabianice ul. Partyzancka /5 8,80,9 AK-MED S. C. P. Kościelniak, A. Kościelnika 0,0 00,00 88,80,8 Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego -808 Zabrze ul. Pod Borem 8,00 0, Białystok ul. Zwycięstwa A 9,0, () Pabianice ul. Partyzancka /5 80,80,8 Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego -808 Zabrze ul. Pod Borem 8 80,80 00,00 0,0 9,8,0 8,5 9,0, Białystok ul. Zwycięstwa A 5,00, () 5 AK-MED S. C. P. Kościelniak, A. Kościelnika 9 9,0 00, Białystok ul. Zwycięstwa A 90,00, () 5 Mercator Medical S.A. - Kraków ul. H. Modrzejewskiej 0,00, () 5 Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego 8,80 0, Strona /8

5 Zabrze ul. Pod Borem Pabianice ul. Partyzancka / Piaseczno ul. Kajki 8 () AK-MED S. C. P. Kościelniak, A. Kościelnika FPUH M. Kruszelnicki 5-0 Wrocław ul. Chorwacka 5 () () () AK-MED S. C. P. Kościelniak, A. Kościelnika Pabianice ul. Partyzancka /5 5-0 Białystok ul. Zwycięstwa A () Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego -808 Zabrze ul. Pod Borem 8 () Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego -808 Zabrze ul. Pod Borem 8,0, 55,0,8,00 00,00 80,00 99,5 90,00 9, 5 090,00 8, 8 00,00 5,8 5 9,00 00,00 5 0,00 9,,00 8,85 99,00 5,8 85,0,5 0,0 5,99 555,0 00,00 9,0 88,89 8,0,,0 00,00 9,0 8,50,00 0,00 Strona 5/8

6 () Pabianice ul. Partyzancka /5 FPUH M. Kruszelnicki 5-0 Wrocław ul. Chorwacka 5 () Piaseczno ul. Kajki 8 () FPUH M. Kruszelnicki 5-0 Wrocław ul. Chorwacka 5 () Piaseczno ul. Kajki 8 () () 5-0 Białystok ul. Zwycięstwa A () Piaseczno ul. Kajki 8 () Pabianice ul. Partyzancka /5 () Bialmed Sp. z o. o. -0 Biała Piska ul. Marii Konopnickiej a (0) 8,0,,0,5 5 0,80 00, ,9 99, 5 805,00 8,8 9, 00,00 8, 9,8 90,0 80,00 008,80 59,5 5,0 5,5 5,8 0, 98,00 00,00 8,00 9,59 9 5,00 85, 9 8,0 8,9 5 9,8 00,00,00,5 W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty: Lp.: Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy oraz uzasadnienie odrzucenia oferty 8 POLMIL Sp. z o. o Bydgoszcz ul. Ks. J. Schulza Art. 89. ust. pkt 5 Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony Strona /8

7 Oferta odrzucona w zadaniu Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę jednorazowej odzieży oraz bielizny medycznej dla Szpitala Solec Sp. z o. o" w zakresie Zadania nr - Czepek okrągły typu beret, na podstawie art. 89 ust. pkt ) Ustawy z dnia 9 stycznia 00 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 00 r. Dz. U. Nr poz. 59 z późn. zm.), została odrzucona oferta złożona przez Firmę z siedzibą w Łozienicy (-00 Goleniów) przy ul. Nowej 5. Uzasadnienie odrzucenia oferty: Zamawiający pismem z dnia 08 października 0 r. wezwał Wykonawcę do złożenia oferty dodatkowej dla zadania nr ze względu na to, iż zostały złożone dwie oferty proponujące takie same ceny wykonania przedmiotu zamówienia, wyznaczając termin na złożenie oferty dodatkowej na dzień października 0 r. do godziny :00. Wezwanie do złożenia ofert dodatkowych jest równoznaczne z uznaniem, że podana w poprzednio złożonej ofercie cena nie jest wiążąca. W wymaganym przez Zamawiającego terminie nie została przez Wykonawcę złożona oferta dodatkowa. Obowiązkiem Zamawiającego jest jednakowe traktowanie każdego z Wykonawców, bez żadnych przywilejów i ulg oraz postępowanie gwarantujące uczciwą konkurencję. Zamawiający każdemu uczestnikowi postępowania zapewnia równy dostęp do informacji, co oznacza również konieczność jednakowego traktowania w ocenie spełniania przez Wykonawców warunków określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz SIWZ. Niezłożenie oferty dodatkowej, co miało miejsce w tym przypadku, oznacza konieczność odrzucenia oferty w zakresie Zadania nr z postępowania przetargowego. W przeciwnym razie, Zamawiający nie dokonując czynności odrzucenia, wobec oczywistych przesłanek skutkujących koniecznością odrzucenia, dopuściłby się naruszenia przepisów art. ust i tym samym naruszyłby fundamentalną zasadę równości uczestników i zachowania uczciwej konkurencji. W związku z powyższym brak odpowiedzi na wezwanie do złożenia oferty dodatkowej jest odpowiednikiem sytuacji opisanej w art. 89 ust. pkt. i skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający wykluczył z postępowania: Lp. Nazwa i adres wykonawcy oraz uzasadnienie wykluczenia wykonawcy POLMIL Sp. z o. o Bydgoszcz ul. Ks. J. Schulza Art. ust. pkt Zamawiający w dniu września 0 roku ogłosił na portalu UZP oraz zamieścił na własnej stronie internetowej Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. W punkcie V SIWZ (wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania podstawowych warunków/wymagań) Zamawiający zawarł katalog dokumentów niezbędnych do sporządzenia ważnej oferty. W punkcie tabeli Zamawiający wymagał dołączenia do oferty oświadczenia Wykonawcy zgodnie z Załącznikiem nr, natomiast w punkcie tabeli Zamawiający żądał firmowych materiałów informacyjnych, potwierdzających parametry zaoferowanego asortymentu. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 0 października 0 r. W toku badania i oceny ofert stwierdzono, że Firma Polmil Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-5) przy ul. Ks. J. Schulza, nie złożyła wymaganych zapisami SIWZ dokumentów. Zamawiający pisemnie wezwał Wykonawcę do uzupełnienia braków oferty złożonej w postępowaniu, wyznaczając termin uzupełnienia oferty do dnia 0 października 0 r. do godziny 00. W zakreślonym Firma Polmil Sp. z o. o. nie dostarczyła przedmiotowych dokumentów. W związku z powyższym Zamawiający uznaje ofertę Firmy Polmil Sp. z o. o. za sprzeczną z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Strona /8

8 W związku z niewypełnieniem przez Firmę Polmil Sp. z o. o. ciążącego na niej obowiązku złożenia oferty zgodnej z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Komisja Przetargowa Szpitala Solec Sp. z o. o. jest zobowiązana wykluczyć ofertę Spółki Polmil z postępowania przetargowego. Jednocześnie informujemy, że Zamawiający zawrze umowę w trybie, a także w terminie określonym w art. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zatwierdzam Zarząd Szpitala Solec Sp. z o. o. /-/ DZP/59/0 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. ust. ustawy Pzp. Zamawiający żąda potwierdzenia odbioru przez Wykonawcę niniejszej informacji niezwłocznie drogą faksową po jej otrzymaniu na nr // 9-0-0, // ewentualnie e- mail: Potwierdzenie odbioru przez Wykonawcę: ilość czytelnych stron dnia... podpis i pieczęć. Strona 8/8

P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty

P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty Pismo: OZP/2/2014/49 Garwolin, dnia 2014-05-12 P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garwolinie informuje, iż w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 2 Końcówki do EKG. NEOMED Barbara J. Stańczyk, ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno

Zadanie nr 2 Końcówki do EKG. NEOMED Barbara J. Stańczyk, ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. 05-400 Otwock, ul. Batorego 44 tel. centrala 22 778 2 00, fax 22 779 09 90 e-mail: szpital@szpital-otwock.med.pl tel. sekretariat 22 778 2 10, fax 22 779 09 99 KRS

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach Al. Niepodległo ści 9, 19-1 00 Mońki DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach Al. Niepodległo ści 9, 19-1 00 Mońki DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach Al. Niepodległo ści 9, 19-1 00 Mońki Tel. (085) 727 81 30, fax. (085) 727 81 35, GSM 668 877 590 sekretariat@szpital -mon ki.h2.pl, http://www.szpital

Bardziej szczegółowo

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla osób niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla osób niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. NR ZP/PCPR/1/2012 Jarocin, dnia 16.07.2012 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zorganizowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 1 ul. śeromskiego 7, 41-902 Bytom

SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 1 ul. śeromskiego 7, 41-902 Bytom SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 1 ul. śeromskiego 7, 41-902 Bytom Tel.: (032) 39 63 200 Fax.: (032) 39 63 251 NIP: 626-034-01-73 REGON: 270235840 KRS 0000079907 Konto: ING o/bytom 58 1050 1230 1000 0023 5039

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Poznań, dnia 30 października 2013 r. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa 1 42-600 Tarnowskie Góry PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAMAWIAJĄCY. Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa 1 42-600 Tarnowskie Góry PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: w Tarnowskich Górach do budynków Spółki Załącznik Nr 1 do SIWZ... (nazwa - pieczęć firmowa Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJĄCY Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa

Bardziej szczegółowo

Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski

Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski ITI.271.16.2013.EK Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej

Bardziej szczegółowo

Finansowanie zamówionego samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnego. Postępowanie nr: 1/LO/2009

Finansowanie zamówionego samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnego. Postępowanie nr: 1/LO/2009 Krakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna 30-347 Kraków, ul. Brożka 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności w zakresie realizacji kontraktu

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności w zakresie realizacji kontraktu INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego Dom Pomocy Społecznej nr 2 41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 2 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego do postępowania o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup licencji ERP (50 szt.), baz danych (100 szt.) oraz serwer aplikacji (100 szt.) na nazwanego użytkownika wraz z rocznym wsparciem technicznym dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem dla uczniów 16 szkół podstawowych w ramach projektu Matematyka nic trudnego!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wrocław, dnia 07.07.2015 r. Numer referencyjny postępowania: ZP/PN/15/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP/PUK/13/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o. ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski Przedmiot zamówienia: Udzielenie i obsługa długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne w praktyce. Studium przypadku Przetarg nieograniczony krok po kroku. Opracowanie Izabela Łuków

Zamówienia publiczne w praktyce. Studium przypadku Przetarg nieograniczony krok po kroku. Opracowanie Izabela Łuków Zamówienia publiczne w praktyce. Studium przypadku Przetarg nieograniczony krok po kroku Opracowanie Izabela Łuków Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2008 Nr 171,

Bardziej szczegółowo

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Dostawa, montaż oraz serwis platformy przyschodowej zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 4/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 października 2007 roku

ZARZĄDZENIE Nr 4/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 października 2007 roku ZARZĄDZENIE Nr 4/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 października 2007 roku w sprawie zasad powoływania komisji przetargowych i wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowych w Politechnice

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DI.2831.4.2015 Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa Kraków, dnia 30.06.2015 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław, ul. Pasteura 1 Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-345 Wrocław fax 71 / 784-00-45 e-mail: milosz.bokrzycki@umed.wroc.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ogłoszenia Data zamieszczenia TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ul. Pl. 1 Maja 6, 11-710 Piecki PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 207.000

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 207.000 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 207.000 Rodzaj zamówienia: Usługa Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług geodezyjnych w

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 15 listopada 2013r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 15 listopada 2013r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2562/13 POSTANOWIENIE z dnia 15 listopada 2013r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Małgorzata Rakowska Protokolant: Cwyl Magdalena po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego dla Komendy Miejskiej PSP w Łodzi

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego dla Komendy Miejskiej PSP w Łodzi Zamawiający: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ul. Zgierska 47 91-446 Łódź Znak sprawy MK.2370.12.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Udzielania zamówień publicznych powyżej 14 000 euro w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu. Zasady ogólne

REGULAMIN Udzielania zamówień publicznych powyżej 14 000 euro w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu. Zasady ogólne REGULAMIN Udzielania zamówień publicznych powyżej 14 000 euro w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 poz. 759 i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o. w Unieściu ul. Świerczewskiego 44 76-032 Mielno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W KWOCIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP 370-39/11 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zakup i dostawa kopert

Bardziej szczegółowo