KWIECIEŃ, MAJ, CZERWIEC 2014 W TYM NUMERZE:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KWIECIEŃ, MAJ, CZERWIEC 2014 W TYM NUMERZE:"

Transkrypt

1 15 KWIECIEŃ, MAJ, CZERWIEC 2014 W TYM NUMERZE: ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA ZA 2013 ROK 50 ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH KSIĘDZA JÓZEFA ŻYŁOWSKIEGO CO MOŻE KONTROLOWAĆ ARIMR? POWSTRZYMAJ PIJANEGO KIEROWCĘ KONIEC SEZONU PIŁKARSKIEGO SPARTY OSIĄGNIĘCIA TENISISTÓW STOŁOWYCH GRATULACJE LAUREATOM WIADOMOŚCI SZKOLNE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW ZE SZKÓŁ Z TERENU NASZEJ GMINY KARTA DUŻEJ RODZINY SKĄD TEN CHOLESTEROL? DOTACJA Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO KRÓTKO MÓWIĄC GMINA ROZDA 120 KOMPUTERÓW KONKURSY PLASTYCZNY I FOTOGRAFICZNY ROZSTRZYGNIĘTE! LOKALNI ARTYŚCI X LAT DZIECIĘCEGO REGIONALNEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA PODLASIE INFORMACJE KULTURALNE Z CYKLU STARA FOTOGRAFIA KĄCIK HISTORYCZNY ZAPROSZENIE NA DOŻYNKI GMINNE

2 Absolutorium GMINNE dla Burmistrza ECHA za 2013 r. Budżet gminy Szepietowo uchwalony został na sesji Rady Miejskiej w Szepietowie uchwałą Nr XX/166/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. Po stronie dochodów wynosił zł, a po stronie wydatków zł. Rada Miejska dokonała w ciągu roku sześciokrotnie zmian w budżecie, zwiększając dochody o zł i zmniejszając wydatki o zł. W związku z otrzymaniem dotacji celowych Burmistrz dokonał sześciu zmian budżetu, które dotyczyły jego zwiększeń łącznie o zł. Po dokonanych zmianach budżet gminy na koniec 2013 roku wyniósł: - po stronie dochodów zł, - po stronie wydatków zł. Wyższe wydatki zrównoważono kredytem i pożyczkami na wyprzedzające finansowanie modernizacji oczyszczalni. W roku 2013 gminie przyznano dotacje na zadania zlecone w łącznej kwocie zł, z czego wydatkowano zł, co stanowi 95,37%. Na plan dochodów w kwocie zł, wykonanie wyniosło zł, to jest 99,22 %. Dochody własne gminy wyniosły zł, tj. 37,82% całości dochodów w 2013 r. Dochody z tytułu subwencji, dotacji i środków pozabudżetowych wyniosły zł, tj. 62,18 %. Największy dochód budżetu gminy stanowią subwencje zł, tj. 39,4%, w tym oświatowa zł i wyrównawcza zł, następnie dochody własne zł, tj. 37,82%, w tym dochody podatkowe zł - 35,47%, dotacje i środki pozabudżetowe zł - 22,78%. Na działalność inwestycyjną i remontową pozyskano łącznie środki w wysokości zł. Prawie wszystkie dochody podatkowe od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zrealizowano ponad plan. Wyniosły one zł, tj. 105,85%, Największe dochody, w kwocie zł, tj.109,33%, uzyskano z podatków i opłat lokalnych, w tym z podatku od nieruchomości zł - 103,6%, podatku od środków transportowych zł - 123,1%, podatku rolnego zł - 109,36%. Niższe niż planowano dochody gmina otrzymała z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - planowano zł, zaś wpłynęło zł; dochody z tego tytułu przekazuje gminie Ministerstwo Finansów. Na plan wydatków w kwocie zł, wykonanie wyniosło zł, co stanowi 94,04%, w tym wynagrodzenia i pochodne zł, co stanowi 38,71% wydatków, dotacje dla jednostek organizacyjnych zł - 2,17%, dotacje dla innych jednostek zł - 3,01%, wydatki inwestycyjne zł - 18,71%, pozostałe wydatki zł - 37,4%. Największe wydatki poniesiono w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza zł, co stanowi 39,6% wydatków budżetu. Następnie - w dziale opieka społeczna zł, tj. 13%, transport i łączność zł - 12,78%, administracja publiczna zł, tj. 11,5%, gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł -11,32%. Na koniec 2013 roku budżet zamknął się deficytem w wysokości zł. Finansowy majątek trwały na koniec 2013 roku to szt. akcji spółki telekomunikacyjnej MNI S.A. ( Szeptel ) oraz udział w wysokości zł w Agencji Rozwoju Ziemi Łomżyńskiej. Największe wydatki inwestycyjne w 2013 r. W 2013 roku Gmina Szepietowo finansowała następujące zadania inwestycyjne i remontowe: 1)przebudowa drogi gminnej do wsi Wojny Pietrasze zł, 2)przebudowa drogi gminnej w m. Warele Filipowicze zł, 3)przebudowa drogi gminnej w m. Wojny Pogorzel odc. I w km rob zł; 4)przebudowa ulicy Kolejowej w Szepietowie wykonanie chodnika w kierunku wsi Średnice zł; 5)przebudowa dróg gminnych w Szepietowie celem poprawy funkcjonalności i spójności z drogą krajową nr zł, obejmuje przebudowę ulic Lipowej, Plac Słoneczny i Wincentego Witosa w Szepietowie 6)zagospodarowanie terenu we wsi Pułazie Świerże na cele rekreacyjne zł. 7)zagospodarowanie terenów na cele rekreacyjne na terenie gminy Szepietowo zł we wsiach: Szepietowo Janówka, Dąbrowa Moczydły, Kamień Rupie, Dąbrowa Dołęgi, Szepietowo Żaki, Szepietowo Podleśne, Pułazie Świerże, Szepietowo. Łącznie wydatki inwestycyjne i remontowe wyniosły zł i stanowią 21,25% wydatków budżetu gminy ogółem. Największą inwestycją, jeśli chodzi o koszt, w 2013 r. była modernizacja oczyszczalni ścieków w Szepietowie. Wartość zadania wyniosła zł. Inwestycja nie była realizowana przez Urząd, inwestorem był Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie. Gmina udzieliła tylko dotacji dla ZWKiO. To rozwiązanie umożliwiło odliczenie podatku VAT, który Zakład odzyska, bo prowadzi sprzedaż opodatkowaną VAT-em, a Urząd nie miałby do tego prawa. Modernizacja była wsparta wysoką dotacją z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie zł. Środki z dotacji wpłynęły w 2014 r. W wyniku modernizacji polegającej na rozbudowie i doposażeniu w niezbędne urządzenia zwiększona została przepustowość oczyszczalni z 175 m³ na dobę do 350 m³ na dobę. Powyższa wydajność oczyszczalni z niewielkim zapasem zaspokaja aktualne potrzeby. Pracownik ZWKiO Adam Rosiak w sterowni oczyszczalni 2

3 GMINNE ECHA Nowe zbiorniki i ciągi technologiczne w zmodernizowanej oczyszczalni W 2013 r. pozyskano środki w ramach programów strukturalnych, m.in.: 1) z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zł na: -dofinansowanie do projektu pn. Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa Łazy w wysokości zł, -dofinansowanie do projektu pn. Zagospodarowanie zbiornika wodnego dla potrzeb rekreacji wraz boiskiem i drogą dojazdową we wsi Dąbrowa Dołęgi w wysokości zł, -dofinansowanie do projektu pn. Zagospodarowanie terenu placu w Szepietowie przy ul. Plac Słoneczny w wysokości zł, -dofinansowanie do projektu pn. "Zagospodarowanie terenu we wsi Pułazie Świerże na cele rekreacyjne" w wysokości zł; 2) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego dofinansowanie projektu pn. Realizacja kompleksowego projektu z zakresu gospodarki odpadami w gminie Szepietowo w wysokości zł; 3) dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych projektu pn. "Przebudowa dróg gminnych w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogą krajową nr 66" w wysokości zł; 4) pomoc finansowa z Powiatu Wysokomazowieckiego dla projektu pn. Przebudowa dróg gminnych w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogą krajową nr 66 w wysokości zł; 5) dofinansowanie z WFOŚ i GW w Białymstoku zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szepietowo w wysokości zł. Największe wydatki poniesiono w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza zł, co stanowi 39,6% wydatków budżetu, a subwencja oświatowa wynosiła zł. Wynika stąd, iż z budżetu gminy wydatkowano zł. Biorąc pod uwagę wysokość subwencji ( zł), jaka została przyznana na 617 uczniów naszej gminy, i wysokość wydatków ( zł), należy zauważyć, iż w 2013 r. z budżetu gminy dofinansowano każdego ucznia kwotą 3470 zł. Radni Rady Miejskiej w Szepietowie, analizując sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 r. oraz sprawozdania finansowe gminy za 2013 r., ocenili pozytywnie działalność Burmistrza, udzielając absolutorium na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 maja 2014 r. Redakcja 50 rocznica Święceń Kapłańskich Księdza Kanonika Józefa Żyłowskiego W dniu 1 czerwca 2014 r. w kościelne pw. Krzyża Świętego w Łomży ksiądz Kanonik Józef Żyłowski odprawił jubileuszową mszę świętą, dziękując Panu Bogu za dar kapłaństwa i 50 lat posługiwania w Kościele. Pośród kapłańskiej drogi, aż 22 lata ksiądz Kanonik pracował na rzecz parafii w Szepietowie. Tworzył ją od podstaw, budował kościół, cmentarz i inne obiekty parafialne. W jubileuszowej mszy świętej uczestniczyło wielu byłych parafian z Szepietowa, w tym Burmistrz Szepietowa Stanisław Roch Wyszyński i Przewodniczący Rady Miejskiej w Szepietowie Witold Moczydłowski, którzy podziękowali Czcigodnemu Jubilatowi za ponad dwudziestoletnią ofiarną pracę duszpasterską na rzecz parafii pw. NMP Matki Miłosierdzia w Szepietowie, życząc wielu łask od Pana, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w dalszej pracy duszpasterskiej. 3

4 GMINNE ECHA Co może kontrolować ARiMR w zakresie dopłat bezpośrednich? Każdy, kto podpisze i złoży wniosek o dopłaty bezpośrednie, musi mieć świadomość, że w związku z tym będzie przeprowadzonych szereg kontroli. Najpierw w Biurze Powiatowym ARiMR wykonana jest tzw. kontrola administracyjna, która polega na porównaniu danych z wniosku z danymi baz referencyjnych Agencji w zakresie zgodności z ewidencją gruntów i budynków oraz z obszarami, do których należą się dopłaty (PEG). W tej kontroli wykorzystywane są zdjęcia lotnicze powierzchni gruntów (tzw.ortofotomapy), które porównywane są z tym co zaznaczą rolnicy na załącznikach graficznych (mapkach), które otrzymują pocztą z Agencji przed terminem składania wniosków. W tym przypadku ważna jest staranność, z jaką zakreślane są powierzchnie poszczególnych działek rolnych, a także powierzchnie wyłączone z płatności. W biurze kontroluje się wszystkie złożone wnioski. Następnym etapem kontroli jest kontrola bezpośrednia w terenie, która dotyczy co najmniej 5% złożonych wniosków. I tutaj należy rozróżnić dwa rodzaje kontroli na miejscu: kwalifikalności powierzchni (klasyczna) i metodę FOTO. Zdecydowana większość kontroli wykonywana jest metodą FOTO, w której pomiary powierzchni deklarowanych działek rolnych wykonywane są na komputerze na podstawie aktualnej, tegorocznej ortofotomapy zwartego, większego obszaru, a weryfikacja upraw i ewentualnych wyłączeń z dopłat odbywa się podczas wizytacji w terenie. Stwierdzone nieprawidłowości powyżej 3% deklarowanej powierzchni, niezależnie od rodzaju kontroli, mogą wpływać na zmniejszenie płatności. Jednak najwięcej nieprawidłowości stwierdzanych jest przy kontrolach wymogów wzajemnej zgodności (cross compliance), która przeprowadzana jest w trzech obszarach: Obszar A - zagadnienia ochrony środowiska naturalnego (normy), identyfikację i rejestrację zwierząt. Obszar B - zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt, zgłaszanie chorób, zdrowotność roślin. Obszar C - dobrostan zwierząt (głównie warunki utrzymania cieląt i prosiąt). Organem odpowiedzialnym za przeprowadzanie kontroli wymogów wzajemnej zgodności w zakresie spełniania przez rolnika norm Dobrej Kultury Rolnej oraz wymogów ochrony środowiska naturalnego, zdrowotności roślin i bezpieczeństwa żywności w części dotyczącej produktów pochodzenia roślinnego jest ARiMR (kontrolowanych jest co najmniej 1% wniosków). Organem odpowiedzialnym za kontrole wzajemnej zgodności w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, zdrowia zwierząt, bezpieczeństwa pasz i żywności w części dotyczącej produktów pochodzenia zwierzęcego oraz dobrostanu zwierząt jest Inspekcja Weterynaryjna (IW) (kontrolowanych jest ok. 3% wnioskodawców utrzymujących zwierzęta gospodarskie). Wymogi wzajemnej zgodności dotyczące zarządzania gospodarstwem nie są nowymi wymogami. Są to przepisy, których stosowanie jest obecnie obowiązkowe dla wszystkich gospodarstw. Nowym elementem jest jedynie powiązanie wysokości przyznawanych płatności z ich przestrzeganiem. Oto przykładowe normy do spełnienia w zakresie Dobrej Kultury Rolnej, które kontroluje Agencja: Grunt orny jest uprawiany lub jest ugorowany. Na gruntach ugorowanych jest przeprowadzone co najmniej raz w roku, w terminie do dnia 31 lipca, koszenie lub inne zabiegi uprawowe zapobiegające występowaniu i rozprzestrzenianiu się chwastów. Na łąkach jest przeprowadzone koszenie okrywy roślinnej i jej usunięcie co najmniej raz w roku w terminie do dnia 31 lipca. Ten sam gatunek zbóż (pszenica, żyto, jęczmień, owies) jest uprawiany na danej działce rolnej nie dłużej niż 3 lata. Nie wypala się gruntów rolnych. Nie wykonuje się zabiegów uprawowych ciężkim sprzętem rolniczym w okresie wysycenia profilu glebowego wodą. Nie niszczy się drzew będących pomnikami przyrody oraz rowów do 2 m szerokości. Bezwzględnie zachowuje się w obrębie działki rolnej oczka wodne o łącznej powierzchni do 100 m². Ponadto na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego (OSN), a na gm. Szepietowo dotyczy to 17 obrębów, rolników obowiązują wymagania w ramach specjalnego programu: Nawozy naturalne i organiczne na gruntach ornych stosuje się w okresie od dnia 1 marca do dnia 15 listopada. Nawozy płynne naturalne na łąkach trwałych i pastwiskach trwałych stosuje się od dnia 1 marca do dnia 15 sierpnia. Nawozy stałe naturalne stosuje się na łąkach trwałych od dnia 1 marca do dnia 30 listopada, na pastwiskach trwałych od dnia 1 marca do dnia 15 kwietnia i od dnia 15 października do dnia 30 listopada. Nawozy azotowe mineralne stosuje się na gruntach ornych i w uprawach wieloletnich od dnia 1 marca do dnia 15 listopada na łąkach trwałych i pastwiskach trwałych od dnia 1 marca do dnia 15 sierpnia. Pojemność miejsc do przechowywania obornika/pojemność zbiorników na gnojówkę i gnojowicę musi zapewniać możliwość ich gromadzenia i przechowywania w okresach, kiedy nie są one wykorzystywane rolniczo (co najmniej 6 miesięcy). Rolnicy mają czas na dostosowanie urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych do wymogów Programu działań do końca okresu jego obowiązywania. 4

5 GMINNE ECHA Program działań dopuszcza także możliwość przechowywania obornika poza płytą obornikową na specjalnie w tym celu przygotowanym miejscu (zabezpieczonym materiałami szczelnymi i nieprzepuszczalnymi), które będzie zabezpieczone przed przedostaniem się odcieków do wód lub do gruntu. Rolnicy w okresie od dnia 1 marca do dnia 31 października mogą również złożyć obornik na pryzmie bezpośrednio na gruncie, jednak nie dłużej niż przez okres 12 tygodni z jednoczesnym zachowaniem warunków przewidzianych dla tego typu przechowywania. Pryzmę lokalizuje się poza zagłębieniem terenu, na możliwie płaskim terenie, o dopuszczalnym spadku do 3%, na terenie niepiaszczystym i niepodmokłym, w odległości większej niż 20 m od linii brzegu wód powierzchniowych. Kolejnym warunkiem złożenia obornika na pryzmie jest wykonanie dokumentacji dotyczącej szkicu umiejscowienia pryzmy i daty jej złożenia. Ponadto, określono warunki dla sposobu przechowywania i składowania pasz soczystych i kiszonek. W celu wyliczenia niezbędnej pojemności zbiorników i płyt należy przeliczyć zwierzęta utrzymywane w gospodarstwie na liczbę DJP - Duże Jednostki Przeliczeniowe Obsada zwierząt w gospodarstwie powinna być dostosowana do możliwości wykorzystania nawozów naturalnych lub nadmiar tych nawozów jest zbywany. Niewątpliwie najwięcej problemów obecnie sprawia rolnikom spełnienie wymogów wzajemnej zgodności w zakresie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ). Rejestracji podlega bydło, owce, kozy i świnie. Podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania systemu IRZ jest: oznakowanie i rzetelna informacja posiadaczy zwierząt przekazywana na bieżąco do Biur Powiatowych ARiMR o każdym fakcie urodzenia, upadku, przybycia, ubycia, zmiany miejsca pobytu zwierząt na specjalnie do tego przeznaczonych formularzach dostępnych nieodpłatnie w ARiMR. każdy fakt zmiany stanu stada musi być odnotowany w prowadzonej w gospodarstwie księdze rejestracji stada. Wyżej wymienione czynności są obowiązkiem każdego posiadacza zwierząt, a niestosowanie się do tych wymogów może pociągać za sobą karne konsekwencje przewidziane ustawowo. W przypadku nieprzestrzegania tych wymagań dopłaty są zmniejszane proporcjonalnie do naruszeń stwierdzonych podczas kontroli i mogą być obniżone o 3% w przypadku stwierdzonej niezgodności wynikającej z zaniedbania, a potrącenie może być zwiększone do 20 % w przypadku stwierdzenia celowości w działaniu rolnika. Jeśli w następnym roku kontroli zostanie stwierdzona powtarzająca się niezgodność, to procent sankcji wzrośnie trzykrotnie. Nieprawidłowości stwierdzone w siedzibie stada wynikają najczęściej z braku merytorycznej wiedzy posiadacza zwierząt lub po prostu zaniedbania. Szczególnie dużo emocji i kontrowersji ze strony posiadaczy zwierząt wzbudził fakt pomniejszenia płatności po kontrolach Inspekcji w 2013 roku, a było takich przypadków kilkaset w skali województwa. Najwięcej nieprawidłowości wystąpiło w zakresie terminowości składania zgłoszeń, braków w oznakowaniu zwierząt, braku wpisów w terminie w księgach rejestracji siedziby stada, braku paszportów dla bydła lub niezgodnych ze stanem faktycznym danych zwierzęcia w paszporcie. Jednak powtarzającą się nieprawidłowością jest składanie zgłoszeń po upływie wymaganego ustawowo okresu. Często zdarza się, że kupujący np. bydło również nie dotrzymuje terminu zgłoszenia, a przecież kupując je zobowiązał się przekazać je do Agencji w terminie. W ustawie jest wyraźny zapis, że obowiązkiem każdego posiadacza bydła jest powiadomienie Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w ciągu 7 dni o zmianie miejsca pobytu, urodzenia lub padnięcia zwierzęcia. Typowanie gospodarstw do kontroli IW dokonywane jest przez system informatyczny wg zasad określonych przez Głównego Lekarza Weterynarii. Warto wiedzieć, że inspektor przygotowujący się do kontroli siedziby stada porównuje informacje zawarte w Bazie Danych z rzeczywistym stanem siedziby podczas kontroli na miejscu, nie ma więc możliwości pominięcia nieprawidłowości, które widnieją w systemie informatycznym często przez wiele lat. Wobec tak rygorystycznej oceny nieprawidłowości podczas kontroli, każdy posiadacz zwierząt powinien zasięgnąć wiedzy o stanie rejestracji swoich zwierząt w Biurze Powiatowym. Jeżeli zajdzie potrzeba, to złożyć stosowne wyjaśnienia i zgłoszenia prowadzące do poprawy stanu rejestracji. Pozwoli to uniknąć kłopotów i sankcji przy kontrolach prowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną i ARiMR. W uzasadnionych przypadkach i w sytuacjach losowych rolnik ma prawo w terminie określonym w protokole kontroli wnieść uzasadnione zastrzeżenia do instytucji przeprowadzającej kontrolę. Odwołanie się po terminie lub w momencie odebrania decyzji o płatnościach z sankcjami często nie może być rozpatrzone pozytywnie, ponieważ wcześniej otrzymany protokół z kontroli został już zaakceptowany bez zastrzeżeń. Pewnym udogodnieniem, jakie udostępnia Agencja, jest wykorzystanie Internetu do składania zgłoszeń zwierzęcych. System informatyczny każdorazowo odnotuje datę wprowadzenia zgłoszenia do Internetu, a więc nastąpi wypełnienie ustawowego wymogu w terminie. Dostęp do tej aplikacji można uzyskać po wypełnieniu odpowiedniego wniosku w biurze powiatowym ARiMR. Za pośrednictwem Internetu można również złożyć wniosek o płatności powierzchniowe. Informacje na temat wymogów wzajemnej zgodności można uzyskać na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl) oraz Centrum Doradztwa Rolniczego (www.cdr.gov.pl), a także bezpośrednio w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR oraz ośrodkach doradztwa rolniczego. Jerzy Leszczyński Zastępca Dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR z siedzibą w Łomży 5

6 POWSTRZYMAJ PIJANEGO KIEROWCĘ Każdego dnia możesz spotkać na swojej drodze pijanego kierowcę. Pamiętaj pijany kierowca to śmiertelne zagrożenie. Od tego, czy zareagujesz, może zależeć czyjeś życie. Nigdy nie przymykaj oka na niebezpieczne sytuacje na drodze. Powstrzymanie nietrzeźwego kierowcy to absolutna konieczność w przeciwnym razie może dojść do tragedii. Nie może być przyzwolenia społecznego na jazdę w stanie nietrzeźwości. O ALKOHOLU Napoje alkoholowe zawierają etanol (alkohol etylowy C₂H₅OH), który jest substancją psychoaktywną, oddziałującą na system nerwowy. Ma zdolność szybkiego przenikania do mózgu i wywołuje zmiany, których rodzaj i nasilenie wiążą się z poziomem stężenia alkoholu we krwi. Zawartość czystego alkoholu we krwi określana jest w promilach. Najbardziej wiarygodne wyniki daje laboratoryjne badanie krwi, ale można dokonać także obliczeń matematycznych w celu oszacowania tej wartości. Szczytowe stężenie alkoholu u osoby pijącej na czczo pojawia się po 0,5 1 godzinie, a u pijącej na pełen żołądek po 1,5 3 godzinach. Przyjmuje się, że średnia szybkość eliminacji alkoholu z organizmu wynosi ok. 0,15 promila na godzinę. Na zawartość alkoholu we krwi wpływają następujące czynniki: - ilość wchłoniętego czystego alkoholu, - spożywanie pokarmów przed piciem alkoholu, w trakcie lub po piciu (posiłki opóźniają wchłanianie oznacza to, że szczególnie po tłustym posiłku alkohol dłużej będzie znajdował się we krwi!) - zawartość wody (płynów ustrojowych) w organizmie, zależna m.in. od wagi ciała i płci (współczynnik odpowiednio: 0,7 dla mężczyzn i 0,6 dla kobiet oznacza, że w organizmach mężczyzn woda stanowi 70%, w organizmach kobiet - 60%). W Polsce dopuszczalne prawem stężenie alkoholu we krwi kierowcy nie może przekraczać 0,2 (promila). W innych krajach odpowiednio: Austria 0,5 Francja 0,5 Niemcy 0,5 Wielka Brytania 0,8 Belgia 0,5 Grecja 0,5 Portugalia 0,5 Włochy 0,5 Czechy 0 Hiszpania 0,5 Słowacja 0 Węgry 0 Dania 0,5 Holandia 0,5 Słowenia 0,5 Estonia 0,2 Irlandia 0,5 Szwecja 0,2 Finlandia 0,22 Litwa 0,4 Alkohol etylowy jest dla organizmu człowieka substancją toksyczną i ulega w nim złożonemu procesowi metabolicznemu. Wypity alkohol przenika z żołądka i jelit do krwi (proces wchłaniania). Alkohol rozkładany jest w organizmie, przede wszystkim w wątrobie: około 95% wypitego alkoholu ze średnią szybkością 0,15 promila na godzinę. Żadna metoda kawa, zimny prysznic nie pomoże szybciej się go pozbyć z organizmu. Wszystko, co można zrobić, to pić duże ilości wody i pozwolić działać naturze. Czy zjedzenie czegoś tłustego spowoduje, że szybciej wytrzeźwieję? Na proces wchłaniania wpływa wiele czynników, m.in. to, czy w czasie picia alkoholu w przewodzie pokarmowym znajduje się pokaram, a także rodzaj tego pokarmu. Wchłanianie alkoholu zależy od tego, w jakim tempie treść żołądka przechodzi do jelit. Im wyższa zawartość tłuszczu w pożywieniu, tym dłużej to trwa i tym więcej czasu zajmuje proces wchłaniania. W badaniach stwierdzono, że u osób, które wypiły alkohol po posiłku zawierającym tłuszcz, białko i węglowodany, wchłanianie alkoholu przebiega trzy razy wolniej niż u tych, które wypiły na pusty żołądek. Oznacza to jednak, że alkohol nieco później dotrze do wątroby, gdzie zacznie być metabolizowany czyli będzie on obecny w naszym organizmie dłużej, choć prawdopodobnie w niższym stężeniu we krwi w porównaniu z sytuacją, gdybyśmy wypili go na czczo. Tłuste jedzenie zatem z pewnością nie przyspieszy procesu spalania alkoholu, choć subiektywnie możemy czuć się mniej zamroczeni. Czy wzięcie zimnej kąpieli spowoduje, że szybciej wytrzeźwieję? Zimny prysznic z pewnością pobudzi uśpione nieco alkoholem receptory czucia temperatury w skórze, ponieważ odczuwanie ciepła/zimna jest zaburzone przez alkohol. Żadne jednak działanie mechaniczne z zewnątrz nie jest w stanie przyspieszyć pracy wątroby, więc polewanie się zimną wodą nie wpłynie na szybsze wytrzeźwienie. Po takim prysznicu możemy jedynie subiektywnie czuć się lepiej, bo jesteśmy bardziej rześcy. Czy wysiłek fizyczny spowoduje, że szybciej wypocę wypity alkohol? Aktywność fizyczna może subiektywnie poprawić nasze samopoczucie po wypiciu alkoholu, natomiast nie przyspiesza jego metabolizmu w wątrobie. Może także wiązać się z niebezpieczeństwem odwodnienia organizmu. Z potem wydalane są w niezmienionej postaci minimalne ilości spożytego alkoholu reszta trafia do wątroby, gdzie spalana jest w procesie utleniania enzymami. Wysiłek fizyczny sprawia, że uśpiony alkoholem układ nerwowy zostaje pobudzony, szybciej krąży krew, wyzwala się energia, ale wątroba pracuje w swoim tempie, czyli spala określoną liczbę gramów alkoholu i ani grama więcej.

7 GMINNE ECHA Czy szybciej wytrzeźwieję po wypiciu kawy? Zawarta w kawie kofeina może nieco pobudzić organizm i układ nerwowy, ale nie obniży stężenia zawartego we krwi alkoholu. Co więcej, filiżanka kawy może spowodować, że trudniej jest przyjąć do wiadomości, że jest się pijanym może oszukać tych, którzy sądzą, że są już trzeźwi. Objawy, które pojawiają się przy konkretnym stężeniu alkoholu we krwi: - od 0,2 do 0,5 promila: nieznaczne zaburzenia równowagi oraz euforia i obniżenie krytycyzmu, upośledzenie koordynacji wzrokowo ruchowej oraz zaburzenia widzenia. - do 0,7 promila: zaburzenia sprawności ruchowej, niewielkie osłabienie refleksu, nadmierna pobudliwość i gadatliwość, a także obniżenie samokontroli oraz błędna ocena własnych możliwości, które często prowadzą do fałszywej oceny sytuacji. - do 2 promili: zaburzenia równowagi, sprawności i koordynacji ruchowej, obniżenie progu bólu, spadek sprawności intelektualnej (błędy w logicznym rozumowaniu, wadliwe wyciąganie wniosków itp.) pogłębiający się w miarę narastania intoksykacji alkoholowej, opóźnienie czasu reakcji, wyraźna drażliwość, obniżona tolerancja, zachowanie agresywne, pobudzenie seksualne, wzrost ciśnienia krwi oraz przyspieszenie akcji serca. - do 3 promili: zaburzenia mowy (mowa bełkotliwa), wyraźne spowolnienie i zaburzenia równowagi, wzmożona senność, znacznie obniżona zdolność do kontroli własnych zachowań. - do 4 promili: spadek ciśnienia krwi, obniżenie ciepłoty ciała, osłabienie lub zanik odruchów fizjologicznych oraz głębokie zaburzenia świadomości prowadzące do śpiączki. - powyżej 4 promili: stan zagrożenia życia głęboka śpiączka, zaburzenia czynności ośrodka oddechowego i naczyniowo ruchowego, możliwość porażenia tych ośrodków przez alkohol. O KACU Nawet gdy już wytrzeźwiejemy, alkohol jeszcze daje o sobie znać. W procesie fermentacji alkoholowej powstają dodatkowe toksyczne związki chemiczne nazywane kongenerami, które nasilają objawy kaca, do których należy zaliczyć: - ból głowy spowodowany rozszerzeniem się naczyń krwionośnych w mózgu; - suche gardło i usta - wynik odwodnienia; - osłabienie ogólne spowodowane niskim poziomem cukru w mięśniach; - nudności i wymioty; - nastrój przygnębienia. Po ciemnych alkoholach, ze względu na większą zawartość kongenerów, kac jest większy. Nasilenie objawów kaca (od najmniej dokuczliwych) w zależności od wypitego alkoholu: 1.Wódka (najmniej) 6. Czerwone wino 2.Gin 7. Brandy, likier 3.Białe wino 8. Słód, piwo 4.Whisky 9. Bourbon (najbardziej) 5.Rum JAK UNIKNĄĆ KACA? Zanim zaczniesz pić: - zjedz zdrowy posiłek pokarm zneutralizuje część alkoholu i ograniczy skutki jego działania; - pij dużo płynów, takich jak woda, soki owocowe lub mleko. Pamiętaj: alkohol odwadnia organizm. Podczas imprezy: - po każdej szklance drinka wypij szklankę wody woda spowolni działanie alkoholu, zapobiegnie odwodnieniu; - jedz przekąski chipsy, precle, orzechy twój żołądek pozostanie pełny; - nie mieszaj różnych alkoholi - pozostań przy jednym rodzaju alkoholu. Po imprezie: - staraj się nie zażywać paracetamolu, aspiryny lub ibuprofenu, ponieważ zmieszane z alkoholem mogą uszkodzić wątrobę. R. Grodzki Wykorzystano: - Powstrzymaj pijanego kierowcę. Przewodnik dla samorządów, opracowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa How Stuff Works, British Medical Journal. - About.com, BBC, MCT Illustrations. 7

8 KONIEC SEZONU GMINNE 2013/2014 ECHA W IV LIDZE Zakończyły się rozgrywki podlaskiej IV ligi piłkarskiej. W ostatnim meczu sezonu K. S. SPARTA 1951 Szepietowo pokonała na własnym stadionie Hetmana Białystok 5:0. Tym pozytywnym akcentem zakończyliśmy zmagania ligowe. Podsumowując całość sezonu, uznać należy, że był on dla naszego klubu bardzo udany. Zgromadziliśmy na swoim koncie 54 punkty, co zaowocowało bardzo dobrym, trzecim miejscem w ligowej tabeli. Bilans bramkowy drużyny minut, Kacper Chmielewski minuty, Rafał Sosnowski minuty. Drużyna grała ciekawą, ładną dla oka piłkę i zdobywała sporo goli, a przez pewien czas zajmowała nawet drugie miejsce w tabeli, premiowane awansem do III ligi, który ostatecznie wywalczyły drużyny K. S. Wasilków i Puszczy Hajnówka. Drużyna juniorów starszych rywalizowała w ramach ligi wojewódzkiej, w której młodzi zawodnicy zdobywali bezcenne doświadczenie na boisku. prowadzonej przez grającego Najmłodsi piłkarze z grup młodzików i orlików również uczest- trenera Roberta Mioduszewskiego W ostatnim meczu sezonu SPARTA to 48 bramek zdobytych i 27 pokonała Hetmana Białystok 5:0 niczyli w rozgrywkach turniejo- straconych. Najlepszym dorobkiem wych organizowanych przez strzeleckim w ekipie SPARTY może się pochwalić Wojciech Podlaski ZPN, podczas których rywalizowali z rówieśnikami z całewych Kowalczyk, zdobywca 13 bramek. 7 trafień dołożył Karim Ibrahim, go województwa. natomiast 6 goli zdobył Karol Styś (w przerwie zimowej przeniósł się do K. S. Wasilków). Najlepszym asystentem został Karim Ibrahim, Informacje o bieżących wydarzeniach w klubie można znaleźć na stronach oraz którego podania 6 razy otwierały kolegom z drużyny drogę do bramiki. Najdłużej na boisku przebywali: Karim Ibrahim G. G. OSIĄGNIĘCIA TENISISTÓW STOŁOWYCH Indywidualne Mistrzostwa Województwa: I miejsce - Jakub Włostowski IV miejsce - Paweł Piszczatowski VI miejsce - Jakub Budziszewski W dniach 3-5 czerwca 2014 r. w Drzonkowie odbyły się Mistrzostwa Szkół Gimnazjalnych w Tenisie Stołowym. W zawodach startowali Mistrzowie Województw. W stawce 16 zespołów drużyna Publicznego Gimnazjum w Szepietowie zajęła VI miejsce w Polsce. Zespół tworzyli: Jakub Budziszewski, Jakub Włostowski i Paweł Piszczatowski. Opiekunem był Zbigniew Piszczatowski. Jakub Włostowski i Paweł Piszczatowski podczas gry deblowej z reprezentantami gimnazjum z Włosienia (dolnośląskie). Z tyłu ich mecz obserwuje Jakub Budziszewski. W Mistrzostwach Polski kadetów Włostowski Jakub i Piszczatowski Paweł, uczniowie Gimnazjum w Szepietowie reprezentujący na co dzień KTS Wysokie Mazowieckie w turnieju drużynowym zdobyli brązowy medal. W turnieju startowało 31 zespołów. W grze deblowej zajęli miejsca w przedziale 5-8. Mistrzostwa odbyły się w dniach r. w Brzegu Dolnym. Zbigniew Piszczatowski 8

W TYM NUMERZE: DESZCZOWE DOŻYNKI STAROSTOWIE DOŻYNEK Z PRAC RADY MIEJSKIEJ KOLEJNE PRZEBUDOWANE ODCINKI DRÓG POZYSKANE FUNDUSZE WYHODOWALIŚMY 91

W TYM NUMERZE: DESZCZOWE DOŻYNKI STAROSTOWIE DOŻYNEK Z PRAC RADY MIEJSKIEJ KOLEJNE PRZEBUDOWANE ODCINKI DRÓG POZYSKANE FUNDUSZE WYHODOWALIŚMY 91 16 2014 W TYM NUMERZE: DESZCZOWE DOŻYNKI STAROSTOWIE DOŻYNEK Z PRAC RADY MIEJSKIEJ KOLEJNE PRZEBUDOWANE ODCINKI DRÓG POZYSKANE FUNDUSZE WYHODOWALIŚMY 91 BOCIANÓW KONKURS NA NAJŁADNIEJSZY OGRÓD NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY OJRZEŃ UDZIELIŁA ABSOLUTORIUM WÓJTOWI GMINY OJRZEŃ ZA 2014 ROK

RADA GMINY OJRZEŃ UDZIELIŁA ABSOLUTORIUM WÓJTOWI GMINY OJRZEŃ ZA 2014 ROK BIULETYN INFORMACYJNY Gminy Ojrzeń nakład 1.000 EGZ. / kwartalnik / Nr 2 / czerwiec 2015 / egzemplarz bezpłatny / issn 2354-0303 W numerze: Z OBRAD RADY GMINY OJRZEŃ INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014

Bardziej szczegółowo

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II KWIECIEŃ 2014/4 (170) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Uroczystości przed kościołem Św. Anny w Kolnie Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II 1 UROCZYSTOŚCI KANONIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

RADA UCHWALIŁA ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA

RADA UCHWALIŁA ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA Numer 4/2008 TERESIŃSKI MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY ISSN 1509-9814 egzemplarz bezpłatny RADA UCHWALIŁA ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA - str. 4 Ponadto w numerze m.in.: - dwie sesje Rady Gminy - gminne przetargi -

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY CHEŁMŻA

GAZETA GMINY CHEŁMŻA GAZETA GMINY CHEŁMŻA Nr 2 (150) Luty 2010 ISSN 1506-1957 Wakacje 1997: -w Ostaszewie -na obozie szkoleniowo-wypoczynkowym nad jeziorem Hartowiec wypoczywało 22 dzieci z naszej gminy. Organizatorem obozu

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2010/03 (122) ISSN 1640-257X

MARZEC 2010/03 (122) ISSN 1640-257X MARZEC 2010/03 (122) ISSN 1640-257X Spokojnych i zdrowych świąt Wielkiej Nocy życzymy Czytelnikom 2 MARZEC 2010 KONFERENCJA Nowe kompetencje Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Bogusław Dębski Burmistrz

Bardziej szczegółowo

W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK

W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK Historyczny awans Widawii 1 DRODZY CZYTELNICY Z banalnym stwierdzeniem,

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI LUTOMIERSKIE

WIADOMOŚCI LUTOMIERSKIE Nr 85, W numerze m.in.: NAWIEDZENIE OBRAZU MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ, POWIATOWE MANEWRY STRAŻACKIE, PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, INWESTYCJE GMINNE, POWSZECHNY SPIS ROLNY Strona 2 N AWIEDZENIE

Bardziej szczegółowo

Pozostali uczniowie Białej z rąk dyrektorów obu szkół, Gerharda. odebrali dwa świadectwa niemieckie i polskie. Wraz z dokumentami

Pozostali uczniowie Białej z rąk dyrektorów obu szkół, Gerharda. odebrali dwa świadectwa niemieckie i polskie. Wraz z dokumentami Zakończenie roku szkolnego w Loecknitz Już po raz jedenasty w usytuowanej w Löcknitz Szkole Europejskiej świadectwa dojrzałości wespół z niemieckimi absolwentami Niemiecko-Polskiego Gimnazjum odebrała

Bardziej szczegółowo

W SAMORZĄDZIE I O SAMORZĄDZIE

W SAMORZĄDZIE I O SAMORZĄDZIE W SAMORZĄDZIE I O SAMORZĄDZIE 1 ROK XIII Nr 1/48 I Kwartał 2015 r. Egzemplarz bezpłatny VIII Powiatowe Prezentacje Potraw i Tradycji Wielkanocnych 28 marca 2015 Koło Gospodyń Wiejskich z Siniarzewa w składzie:

Bardziej szczegółowo

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu NUMER 11/(8) ISTOPAD 2009 EZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMIG SEROCK ZŁOTA OKAIZACJA IZNESU Gmina uhonorowana Certyfikatem Akcji Przejrzysta Polska Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu INFORMATOR MIASTA I GMINY

Bardziej szczegółowo

Nr 11 (233) Rok XXI GRUDZIEŃ 2012 CENA 3,00 zł w tym 5% VAT

Nr 11 (233) Rok XXI GRUDZIEŃ 2012 CENA 3,00 zł w tym 5% VAT Nr 11 (233) Rok XXI GRUDZIEŃ 2012 CENA 3,00 zł w tym 5% VAT 2 BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY grudzień 2012 grudzień 2012 BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY Listopad w pigułce 1 Blisko 10 tysięcy złotych zebrali

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 3/70 Marzec 2009 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. ISSN 1642-8420 Domaradz Jasienica Rosielna Nozdrzec Haczów BRZOZÓW Dydnia

Bardziej szczegółowo

BRZOZOWSKA. Gazeta Powiatowa. Nr 50 Marzec 2007 numer bezpłatny ISSN 1642-8420. Domaradz. Nozdrzec. Jasienica Rosielna. BRZOZÓW Dydnia.

BRZOZOWSKA. Gazeta Powiatowa. Nr 50 Marzec 2007 numer bezpłatny ISSN 1642-8420. Domaradz. Nozdrzec. Jasienica Rosielna. BRZOZÓW Dydnia. BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa ISSN 1642-8420 Nr 50 Marzec 2007 numer bezpłatny Domaradz Jasienica Rosielna Nozdrzec Haczów BRZOZÓW Dydnia UNIA WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO UNIA WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO POWIAT BRZOZOWSKI

Bardziej szczegółowo

nr 7/363 1-15 IV 2013 Rok XXI bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 zawarte w tych sprawozdaniach

nr 7/363 1-15 IV 2013 Rok XXI bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 zawarte w tych sprawozdaniach nr 7/363 1-15 IV 2013 Rok XXI bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 Odnowiona altana biwakowa Zakończyły się prace związane z modernizacją altany biwakowej na terenie Rezerwatu Przyrody Łuszczanowice.

Bardziej szczegółowo

Dni przyjaźni polsko węgierskiej w Egerze, str.2

Dni przyjaźni polsko węgierskiej w Egerze, str.2 KWIECIEŃ Photo Péter Komka Nr 3 (69)/2014 Magazyn samorządowy Dni przyjaźni polsko węgierskiej w Egerze, str.2 Z okazji Świąt Wielkiej Nocy, wszystkim Mieszkańcom Gminy Namysłów składam najserdeczniejsze

Bardziej szczegółowo

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA 32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Teatralnie i rodzinnie Teatralnie w dolinie Chodelki to hasło pikniku rodzinnego, który odbył się na boisku obok Gimnazjum w Borzechowie. str. 2

Bardziej szczegółowo

8 MARCA dzień kobiet. Dziewczęta z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach.

8 MARCA dzień kobiet. Dziewczęta z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach. 8 MARCA dzień kobiet Dziewczęta z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach. Część artystyczna przygotowana przez uczniów PSP w Starym Korczynie. Z życzeniami i słodkimi upominkami do świętujących

Bardziej szczegółowo

Apel do Mieszkańców Gminy Nowy Korczyn!

Apel do Mieszkańców Gminy Nowy Korczyn! Apel do Mieszkańców Gminy Nowy Korczyn! W związku z działaniami Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zmierzającymi do należytego przygotowania się na wypadek wystąpienia zagrożenia powodziowego lub

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Szanowni Mieszkańcy Pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem z Państwa strony za co serdecznie w imieniu zespołu dziękuję. Daje nam to motywację, aby nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

ISSN 1426-5389. Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl

ISSN 1426-5389. Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl ISSN 1426-5389 Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl W miesiącu czerwcu miały miejsce dwie Sesje Rady Miejskiej. Pierwsza Sesja, uroczysta, odbyła się w dniu 19 czerwca i na niej w uroczystej oprawie został

Bardziej szczegółowo

Z tej okazji w Kościele p/w św. Wawrzyńca w Kochanowicach została odprawiona

Z tej okazji w Kościele p/w św. Wawrzyńca w Kochanowicach została odprawiona Gazeta Samorządowa Gminy Kochanowice Kwiecień 2007 Nr 1 (97) Mile spędzonych Świąt Wielkanocnych w gronie rodziny i przyjaciół, wielu łask Bożych i smacznej święconki Mieszkańcom Gminy Kochanowice oraz

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI LUTOMIERSKIE

WIADOMOŚCI LUTOMIERSKIE Nr 78, W numerze: Sesja absolutoryjna Obchody rocznicy 3 Maja Dzień Strażaka Wybory do europarlamentu Sobótki Dni Lutomierska Niech ten 26 Maja będzie dniem przypomnienia, Że głównie dzięki Mamom zawdzięczamy

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 Egzemplarz bezpłatny ISSN 1732-2987 Nr 1 marzec 2013 w w w. m a l e c h o w o. p l W tym numerze... WIZYTA BISKUPA 2 OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 WIĘCEJ INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW... 11 2 WYDARZENIA

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

nr 13/416 1-15 VII 2015 Rok XXIII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692

nr 13/416 1-15 VII 2015 Rok XXIII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 nr 13/416 1-15 VII 2015 Rok XXIII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 16 lipca kolejne spotkanie w sprawie gminnej strategii W imieniu samorządu gminy Kleszczów oraz własnym wójt gminy Sławomir

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r.

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r. ISSN 1734-4840 Nr 1/2014 egzemplarz bezpłatny styczeń 2014 Czas świąteczno-noworoczny, czas składania życzeń, serdeczności i radości. Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubiewo, życzę Wam dobrego Nowego Roku -

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 10/97 Listopad / Grudzień 2011 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. 10lat ISSN 1642-8420 Konkurs Potraw Wigilijnych Ziemi Brzozowskiej

Bardziej szczegółowo

Wszystkim uczniom i nauczycielom udanych, słonecznych wakacji życzą: wójt gminy Dobroń wraz z radnymi i pracownikami Urzędu Gminy w Dobroniu

Wszystkim uczniom i nauczycielom udanych, słonecznych wakacji życzą: wójt gminy Dobroń wraz z radnymi i pracownikami Urzędu Gminy w Dobroniu GAZETA DOBROŃSKA BISKUP ADAM LEPA W DOBRONIU 110 LECIE ORKIESTRY Wszystkim uczniom i nauczycielom udanych, słonecznych wakacji życzą: wójt gminy Dobroń wraz z radnymi i pracownikami Urzędu Gminy w Dobroniu

Bardziej szczegółowo

Gminne Obchody Dnia Strażaka 4 maja 2014 r.

Gminne Obchody Dnia Strażaka 4 maja 2014 r. Fot. G. Baran Gminne Obchody Dnia Strażaka 4 maja 2014 r. Fot. G. Oleszko W drodze na mszę św. w intencji strażaków Fot. G. Oleszko Kapliczka z figurką św. Floriana przy strażnicy OSP w Pszczelej Woli

Bardziej szczegółowo