KWIECIEŃ, MAJ, CZERWIEC 2014 W TYM NUMERZE:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KWIECIEŃ, MAJ, CZERWIEC 2014 W TYM NUMERZE:"

Transkrypt

1 15 KWIECIEŃ, MAJ, CZERWIEC 2014 W TYM NUMERZE: ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA ZA 2013 ROK 50 ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH KSIĘDZA JÓZEFA ŻYŁOWSKIEGO CO MOŻE KONTROLOWAĆ ARIMR? POWSTRZYMAJ PIJANEGO KIEROWCĘ KONIEC SEZONU PIŁKARSKIEGO SPARTY OSIĄGNIĘCIA TENISISTÓW STOŁOWYCH GRATULACJE LAUREATOM WIADOMOŚCI SZKOLNE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW ZE SZKÓŁ Z TERENU NASZEJ GMINY KARTA DUŻEJ RODZINY SKĄD TEN CHOLESTEROL? DOTACJA Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO KRÓTKO MÓWIĄC GMINA ROZDA 120 KOMPUTERÓW KONKURSY PLASTYCZNY I FOTOGRAFICZNY ROZSTRZYGNIĘTE! LOKALNI ARTYŚCI X LAT DZIECIĘCEGO REGIONALNEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA PODLASIE INFORMACJE KULTURALNE Z CYKLU STARA FOTOGRAFIA KĄCIK HISTORYCZNY ZAPROSZENIE NA DOŻYNKI GMINNE

2 Absolutorium GMINNE dla Burmistrza ECHA za 2013 r. Budżet gminy Szepietowo uchwalony został na sesji Rady Miejskiej w Szepietowie uchwałą Nr XX/166/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. Po stronie dochodów wynosił zł, a po stronie wydatków zł. Rada Miejska dokonała w ciągu roku sześciokrotnie zmian w budżecie, zwiększając dochody o zł i zmniejszając wydatki o zł. W związku z otrzymaniem dotacji celowych Burmistrz dokonał sześciu zmian budżetu, które dotyczyły jego zwiększeń łącznie o zł. Po dokonanych zmianach budżet gminy na koniec 2013 roku wyniósł: - po stronie dochodów zł, - po stronie wydatków zł. Wyższe wydatki zrównoważono kredytem i pożyczkami na wyprzedzające finansowanie modernizacji oczyszczalni. W roku 2013 gminie przyznano dotacje na zadania zlecone w łącznej kwocie zł, z czego wydatkowano zł, co stanowi 95,37%. Na plan dochodów w kwocie zł, wykonanie wyniosło zł, to jest 99,22 %. Dochody własne gminy wyniosły zł, tj. 37,82% całości dochodów w 2013 r. Dochody z tytułu subwencji, dotacji i środków pozabudżetowych wyniosły zł, tj. 62,18 %. Największy dochód budżetu gminy stanowią subwencje zł, tj. 39,4%, w tym oświatowa zł i wyrównawcza zł, następnie dochody własne zł, tj. 37,82%, w tym dochody podatkowe zł - 35,47%, dotacje i środki pozabudżetowe zł - 22,78%. Na działalność inwestycyjną i remontową pozyskano łącznie środki w wysokości zł. Prawie wszystkie dochody podatkowe od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zrealizowano ponad plan. Wyniosły one zł, tj. 105,85%, Największe dochody, w kwocie zł, tj.109,33%, uzyskano z podatków i opłat lokalnych, w tym z podatku od nieruchomości zł - 103,6%, podatku od środków transportowych zł - 123,1%, podatku rolnego zł - 109,36%. Niższe niż planowano dochody gmina otrzymała z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - planowano zł, zaś wpłynęło zł; dochody z tego tytułu przekazuje gminie Ministerstwo Finansów. Na plan wydatków w kwocie zł, wykonanie wyniosło zł, co stanowi 94,04%, w tym wynagrodzenia i pochodne zł, co stanowi 38,71% wydatków, dotacje dla jednostek organizacyjnych zł - 2,17%, dotacje dla innych jednostek zł - 3,01%, wydatki inwestycyjne zł - 18,71%, pozostałe wydatki zł - 37,4%. Największe wydatki poniesiono w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza zł, co stanowi 39,6% wydatków budżetu. Następnie - w dziale opieka społeczna zł, tj. 13%, transport i łączność zł - 12,78%, administracja publiczna zł, tj. 11,5%, gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł -11,32%. Na koniec 2013 roku budżet zamknął się deficytem w wysokości zł. Finansowy majątek trwały na koniec 2013 roku to szt. akcji spółki telekomunikacyjnej MNI S.A. ( Szeptel ) oraz udział w wysokości zł w Agencji Rozwoju Ziemi Łomżyńskiej. Największe wydatki inwestycyjne w 2013 r. W 2013 roku Gmina Szepietowo finansowała następujące zadania inwestycyjne i remontowe: 1)przebudowa drogi gminnej do wsi Wojny Pietrasze zł, 2)przebudowa drogi gminnej w m. Warele Filipowicze zł, 3)przebudowa drogi gminnej w m. Wojny Pogorzel odc. I w km rob zł; 4)przebudowa ulicy Kolejowej w Szepietowie wykonanie chodnika w kierunku wsi Średnice zł; 5)przebudowa dróg gminnych w Szepietowie celem poprawy funkcjonalności i spójności z drogą krajową nr zł, obejmuje przebudowę ulic Lipowej, Plac Słoneczny i Wincentego Witosa w Szepietowie 6)zagospodarowanie terenu we wsi Pułazie Świerże na cele rekreacyjne zł. 7)zagospodarowanie terenów na cele rekreacyjne na terenie gminy Szepietowo zł we wsiach: Szepietowo Janówka, Dąbrowa Moczydły, Kamień Rupie, Dąbrowa Dołęgi, Szepietowo Żaki, Szepietowo Podleśne, Pułazie Świerże, Szepietowo. Łącznie wydatki inwestycyjne i remontowe wyniosły zł i stanowią 21,25% wydatków budżetu gminy ogółem. Największą inwestycją, jeśli chodzi o koszt, w 2013 r. była modernizacja oczyszczalni ścieków w Szepietowie. Wartość zadania wyniosła zł. Inwestycja nie była realizowana przez Urząd, inwestorem był Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie. Gmina udzieliła tylko dotacji dla ZWKiO. To rozwiązanie umożliwiło odliczenie podatku VAT, który Zakład odzyska, bo prowadzi sprzedaż opodatkowaną VAT-em, a Urząd nie miałby do tego prawa. Modernizacja była wsparta wysoką dotacją z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie zł. Środki z dotacji wpłynęły w 2014 r. W wyniku modernizacji polegającej na rozbudowie i doposażeniu w niezbędne urządzenia zwiększona została przepustowość oczyszczalni z 175 m³ na dobę do 350 m³ na dobę. Powyższa wydajność oczyszczalni z niewielkim zapasem zaspokaja aktualne potrzeby. Pracownik ZWKiO Adam Rosiak w sterowni oczyszczalni 2

3 GMINNE ECHA Nowe zbiorniki i ciągi technologiczne w zmodernizowanej oczyszczalni W 2013 r. pozyskano środki w ramach programów strukturalnych, m.in.: 1) z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zł na: -dofinansowanie do projektu pn. Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa Łazy w wysokości zł, -dofinansowanie do projektu pn. Zagospodarowanie zbiornika wodnego dla potrzeb rekreacji wraz boiskiem i drogą dojazdową we wsi Dąbrowa Dołęgi w wysokości zł, -dofinansowanie do projektu pn. Zagospodarowanie terenu placu w Szepietowie przy ul. Plac Słoneczny w wysokości zł, -dofinansowanie do projektu pn. "Zagospodarowanie terenu we wsi Pułazie Świerże na cele rekreacyjne" w wysokości zł; 2) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego dofinansowanie projektu pn. Realizacja kompleksowego projektu z zakresu gospodarki odpadami w gminie Szepietowo w wysokości zł; 3) dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych projektu pn. "Przebudowa dróg gminnych w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogą krajową nr 66" w wysokości zł; 4) pomoc finansowa z Powiatu Wysokomazowieckiego dla projektu pn. Przebudowa dróg gminnych w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogą krajową nr 66 w wysokości zł; 5) dofinansowanie z WFOŚ i GW w Białymstoku zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szepietowo w wysokości zł. Największe wydatki poniesiono w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza zł, co stanowi 39,6% wydatków budżetu, a subwencja oświatowa wynosiła zł. Wynika stąd, iż z budżetu gminy wydatkowano zł. Biorąc pod uwagę wysokość subwencji ( zł), jaka została przyznana na 617 uczniów naszej gminy, i wysokość wydatków ( zł), należy zauważyć, iż w 2013 r. z budżetu gminy dofinansowano każdego ucznia kwotą 3470 zł. Radni Rady Miejskiej w Szepietowie, analizując sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 r. oraz sprawozdania finansowe gminy za 2013 r., ocenili pozytywnie działalność Burmistrza, udzielając absolutorium na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 maja 2014 r. Redakcja 50 rocznica Święceń Kapłańskich Księdza Kanonika Józefa Żyłowskiego W dniu 1 czerwca 2014 r. w kościelne pw. Krzyża Świętego w Łomży ksiądz Kanonik Józef Żyłowski odprawił jubileuszową mszę świętą, dziękując Panu Bogu za dar kapłaństwa i 50 lat posługiwania w Kościele. Pośród kapłańskiej drogi, aż 22 lata ksiądz Kanonik pracował na rzecz parafii w Szepietowie. Tworzył ją od podstaw, budował kościół, cmentarz i inne obiekty parafialne. W jubileuszowej mszy świętej uczestniczyło wielu byłych parafian z Szepietowa, w tym Burmistrz Szepietowa Stanisław Roch Wyszyński i Przewodniczący Rady Miejskiej w Szepietowie Witold Moczydłowski, którzy podziękowali Czcigodnemu Jubilatowi za ponad dwudziestoletnią ofiarną pracę duszpasterską na rzecz parafii pw. NMP Matki Miłosierdzia w Szepietowie, życząc wielu łask od Pana, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w dalszej pracy duszpasterskiej. 3

4 GMINNE ECHA Co może kontrolować ARiMR w zakresie dopłat bezpośrednich? Każdy, kto podpisze i złoży wniosek o dopłaty bezpośrednie, musi mieć świadomość, że w związku z tym będzie przeprowadzonych szereg kontroli. Najpierw w Biurze Powiatowym ARiMR wykonana jest tzw. kontrola administracyjna, która polega na porównaniu danych z wniosku z danymi baz referencyjnych Agencji w zakresie zgodności z ewidencją gruntów i budynków oraz z obszarami, do których należą się dopłaty (PEG). W tej kontroli wykorzystywane są zdjęcia lotnicze powierzchni gruntów (tzw.ortofotomapy), które porównywane są z tym co zaznaczą rolnicy na załącznikach graficznych (mapkach), które otrzymują pocztą z Agencji przed terminem składania wniosków. W tym przypadku ważna jest staranność, z jaką zakreślane są powierzchnie poszczególnych działek rolnych, a także powierzchnie wyłączone z płatności. W biurze kontroluje się wszystkie złożone wnioski. Następnym etapem kontroli jest kontrola bezpośrednia w terenie, która dotyczy co najmniej 5% złożonych wniosków. I tutaj należy rozróżnić dwa rodzaje kontroli na miejscu: kwalifikalności powierzchni (klasyczna) i metodę FOTO. Zdecydowana większość kontroli wykonywana jest metodą FOTO, w której pomiary powierzchni deklarowanych działek rolnych wykonywane są na komputerze na podstawie aktualnej, tegorocznej ortofotomapy zwartego, większego obszaru, a weryfikacja upraw i ewentualnych wyłączeń z dopłat odbywa się podczas wizytacji w terenie. Stwierdzone nieprawidłowości powyżej 3% deklarowanej powierzchni, niezależnie od rodzaju kontroli, mogą wpływać na zmniejszenie płatności. Jednak najwięcej nieprawidłowości stwierdzanych jest przy kontrolach wymogów wzajemnej zgodności (cross compliance), która przeprowadzana jest w trzech obszarach: Obszar A - zagadnienia ochrony środowiska naturalnego (normy), identyfikację i rejestrację zwierząt. Obszar B - zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt, zgłaszanie chorób, zdrowotność roślin. Obszar C - dobrostan zwierząt (głównie warunki utrzymania cieląt i prosiąt). Organem odpowiedzialnym za przeprowadzanie kontroli wymogów wzajemnej zgodności w zakresie spełniania przez rolnika norm Dobrej Kultury Rolnej oraz wymogów ochrony środowiska naturalnego, zdrowotności roślin i bezpieczeństwa żywności w części dotyczącej produktów pochodzenia roślinnego jest ARiMR (kontrolowanych jest co najmniej 1% wniosków). Organem odpowiedzialnym za kontrole wzajemnej zgodności w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, zdrowia zwierząt, bezpieczeństwa pasz i żywności w części dotyczącej produktów pochodzenia zwierzęcego oraz dobrostanu zwierząt jest Inspekcja Weterynaryjna (IW) (kontrolowanych jest ok. 3% wnioskodawców utrzymujących zwierzęta gospodarskie). Wymogi wzajemnej zgodności dotyczące zarządzania gospodarstwem nie są nowymi wymogami. Są to przepisy, których stosowanie jest obecnie obowiązkowe dla wszystkich gospodarstw. Nowym elementem jest jedynie powiązanie wysokości przyznawanych płatności z ich przestrzeganiem. Oto przykładowe normy do spełnienia w zakresie Dobrej Kultury Rolnej, które kontroluje Agencja: Grunt orny jest uprawiany lub jest ugorowany. Na gruntach ugorowanych jest przeprowadzone co najmniej raz w roku, w terminie do dnia 31 lipca, koszenie lub inne zabiegi uprawowe zapobiegające występowaniu i rozprzestrzenianiu się chwastów. Na łąkach jest przeprowadzone koszenie okrywy roślinnej i jej usunięcie co najmniej raz w roku w terminie do dnia 31 lipca. Ten sam gatunek zbóż (pszenica, żyto, jęczmień, owies) jest uprawiany na danej działce rolnej nie dłużej niż 3 lata. Nie wypala się gruntów rolnych. Nie wykonuje się zabiegów uprawowych ciężkim sprzętem rolniczym w okresie wysycenia profilu glebowego wodą. Nie niszczy się drzew będących pomnikami przyrody oraz rowów do 2 m szerokości. Bezwzględnie zachowuje się w obrębie działki rolnej oczka wodne o łącznej powierzchni do 100 m². Ponadto na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego (OSN), a na gm. Szepietowo dotyczy to 17 obrębów, rolników obowiązują wymagania w ramach specjalnego programu: Nawozy naturalne i organiczne na gruntach ornych stosuje się w okresie od dnia 1 marca do dnia 15 listopada. Nawozy płynne naturalne na łąkach trwałych i pastwiskach trwałych stosuje się od dnia 1 marca do dnia 15 sierpnia. Nawozy stałe naturalne stosuje się na łąkach trwałych od dnia 1 marca do dnia 30 listopada, na pastwiskach trwałych od dnia 1 marca do dnia 15 kwietnia i od dnia 15 października do dnia 30 listopada. Nawozy azotowe mineralne stosuje się na gruntach ornych i w uprawach wieloletnich od dnia 1 marca do dnia 15 listopada na łąkach trwałych i pastwiskach trwałych od dnia 1 marca do dnia 15 sierpnia. Pojemność miejsc do przechowywania obornika/pojemność zbiorników na gnojówkę i gnojowicę musi zapewniać możliwość ich gromadzenia i przechowywania w okresach, kiedy nie są one wykorzystywane rolniczo (co najmniej 6 miesięcy). Rolnicy mają czas na dostosowanie urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych do wymogów Programu działań do końca okresu jego obowiązywania. 4

5 GMINNE ECHA Program działań dopuszcza także możliwość przechowywania obornika poza płytą obornikową na specjalnie w tym celu przygotowanym miejscu (zabezpieczonym materiałami szczelnymi i nieprzepuszczalnymi), które będzie zabezpieczone przed przedostaniem się odcieków do wód lub do gruntu. Rolnicy w okresie od dnia 1 marca do dnia 31 października mogą również złożyć obornik na pryzmie bezpośrednio na gruncie, jednak nie dłużej niż przez okres 12 tygodni z jednoczesnym zachowaniem warunków przewidzianych dla tego typu przechowywania. Pryzmę lokalizuje się poza zagłębieniem terenu, na możliwie płaskim terenie, o dopuszczalnym spadku do 3%, na terenie niepiaszczystym i niepodmokłym, w odległości większej niż 20 m od linii brzegu wód powierzchniowych. Kolejnym warunkiem złożenia obornika na pryzmie jest wykonanie dokumentacji dotyczącej szkicu umiejscowienia pryzmy i daty jej złożenia. Ponadto, określono warunki dla sposobu przechowywania i składowania pasz soczystych i kiszonek. W celu wyliczenia niezbędnej pojemności zbiorników i płyt należy przeliczyć zwierzęta utrzymywane w gospodarstwie na liczbę DJP - Duże Jednostki Przeliczeniowe Obsada zwierząt w gospodarstwie powinna być dostosowana do możliwości wykorzystania nawozów naturalnych lub nadmiar tych nawozów jest zbywany. Niewątpliwie najwięcej problemów obecnie sprawia rolnikom spełnienie wymogów wzajemnej zgodności w zakresie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ). Rejestracji podlega bydło, owce, kozy i świnie. Podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania systemu IRZ jest: oznakowanie i rzetelna informacja posiadaczy zwierząt przekazywana na bieżąco do Biur Powiatowych ARiMR o każdym fakcie urodzenia, upadku, przybycia, ubycia, zmiany miejsca pobytu zwierząt na specjalnie do tego przeznaczonych formularzach dostępnych nieodpłatnie w ARiMR. każdy fakt zmiany stanu stada musi być odnotowany w prowadzonej w gospodarstwie księdze rejestracji stada. Wyżej wymienione czynności są obowiązkiem każdego posiadacza zwierząt, a niestosowanie się do tych wymogów może pociągać za sobą karne konsekwencje przewidziane ustawowo. W przypadku nieprzestrzegania tych wymagań dopłaty są zmniejszane proporcjonalnie do naruszeń stwierdzonych podczas kontroli i mogą być obniżone o 3% w przypadku stwierdzonej niezgodności wynikającej z zaniedbania, a potrącenie może być zwiększone do 20 % w przypadku stwierdzenia celowości w działaniu rolnika. Jeśli w następnym roku kontroli zostanie stwierdzona powtarzająca się niezgodność, to procent sankcji wzrośnie trzykrotnie. Nieprawidłowości stwierdzone w siedzibie stada wynikają najczęściej z braku merytorycznej wiedzy posiadacza zwierząt lub po prostu zaniedbania. Szczególnie dużo emocji i kontrowersji ze strony posiadaczy zwierząt wzbudził fakt pomniejszenia płatności po kontrolach Inspekcji w 2013 roku, a było takich przypadków kilkaset w skali województwa. Najwięcej nieprawidłowości wystąpiło w zakresie terminowości składania zgłoszeń, braków w oznakowaniu zwierząt, braku wpisów w terminie w księgach rejestracji siedziby stada, braku paszportów dla bydła lub niezgodnych ze stanem faktycznym danych zwierzęcia w paszporcie. Jednak powtarzającą się nieprawidłowością jest składanie zgłoszeń po upływie wymaganego ustawowo okresu. Często zdarza się, że kupujący np. bydło również nie dotrzymuje terminu zgłoszenia, a przecież kupując je zobowiązał się przekazać je do Agencji w terminie. W ustawie jest wyraźny zapis, że obowiązkiem każdego posiadacza bydła jest powiadomienie Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w ciągu 7 dni o zmianie miejsca pobytu, urodzenia lub padnięcia zwierzęcia. Typowanie gospodarstw do kontroli IW dokonywane jest przez system informatyczny wg zasad określonych przez Głównego Lekarza Weterynarii. Warto wiedzieć, że inspektor przygotowujący się do kontroli siedziby stada porównuje informacje zawarte w Bazie Danych z rzeczywistym stanem siedziby podczas kontroli na miejscu, nie ma więc możliwości pominięcia nieprawidłowości, które widnieją w systemie informatycznym często przez wiele lat. Wobec tak rygorystycznej oceny nieprawidłowości podczas kontroli, każdy posiadacz zwierząt powinien zasięgnąć wiedzy o stanie rejestracji swoich zwierząt w Biurze Powiatowym. Jeżeli zajdzie potrzeba, to złożyć stosowne wyjaśnienia i zgłoszenia prowadzące do poprawy stanu rejestracji. Pozwoli to uniknąć kłopotów i sankcji przy kontrolach prowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną i ARiMR. W uzasadnionych przypadkach i w sytuacjach losowych rolnik ma prawo w terminie określonym w protokole kontroli wnieść uzasadnione zastrzeżenia do instytucji przeprowadzającej kontrolę. Odwołanie się po terminie lub w momencie odebrania decyzji o płatnościach z sankcjami często nie może być rozpatrzone pozytywnie, ponieważ wcześniej otrzymany protokół z kontroli został już zaakceptowany bez zastrzeżeń. Pewnym udogodnieniem, jakie udostępnia Agencja, jest wykorzystanie Internetu do składania zgłoszeń zwierzęcych. System informatyczny każdorazowo odnotuje datę wprowadzenia zgłoszenia do Internetu, a więc nastąpi wypełnienie ustawowego wymogu w terminie. Dostęp do tej aplikacji można uzyskać po wypełnieniu odpowiedniego wniosku w biurze powiatowym ARiMR. Za pośrednictwem Internetu można również złożyć wniosek o płatności powierzchniowe. Informacje na temat wymogów wzajemnej zgodności można uzyskać na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl) oraz Centrum Doradztwa Rolniczego (www.cdr.gov.pl), a także bezpośrednio w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR oraz ośrodkach doradztwa rolniczego. Jerzy Leszczyński Zastępca Dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR z siedzibą w Łomży 5

6 POWSTRZYMAJ PIJANEGO KIEROWCĘ Każdego dnia możesz spotkać na swojej drodze pijanego kierowcę. Pamiętaj pijany kierowca to śmiertelne zagrożenie. Od tego, czy zareagujesz, może zależeć czyjeś życie. Nigdy nie przymykaj oka na niebezpieczne sytuacje na drodze. Powstrzymanie nietrzeźwego kierowcy to absolutna konieczność w przeciwnym razie może dojść do tragedii. Nie może być przyzwolenia społecznego na jazdę w stanie nietrzeźwości. O ALKOHOLU Napoje alkoholowe zawierają etanol (alkohol etylowy C₂H₅OH), który jest substancją psychoaktywną, oddziałującą na system nerwowy. Ma zdolność szybkiego przenikania do mózgu i wywołuje zmiany, których rodzaj i nasilenie wiążą się z poziomem stężenia alkoholu we krwi. Zawartość czystego alkoholu we krwi określana jest w promilach. Najbardziej wiarygodne wyniki daje laboratoryjne badanie krwi, ale można dokonać także obliczeń matematycznych w celu oszacowania tej wartości. Szczytowe stężenie alkoholu u osoby pijącej na czczo pojawia się po 0,5 1 godzinie, a u pijącej na pełen żołądek po 1,5 3 godzinach. Przyjmuje się, że średnia szybkość eliminacji alkoholu z organizmu wynosi ok. 0,15 promila na godzinę. Na zawartość alkoholu we krwi wpływają następujące czynniki: - ilość wchłoniętego czystego alkoholu, - spożywanie pokarmów przed piciem alkoholu, w trakcie lub po piciu (posiłki opóźniają wchłanianie oznacza to, że szczególnie po tłustym posiłku alkohol dłużej będzie znajdował się we krwi!) - zawartość wody (płynów ustrojowych) w organizmie, zależna m.in. od wagi ciała i płci (współczynnik odpowiednio: 0,7 dla mężczyzn i 0,6 dla kobiet oznacza, że w organizmach mężczyzn woda stanowi 70%, w organizmach kobiet - 60%). W Polsce dopuszczalne prawem stężenie alkoholu we krwi kierowcy nie może przekraczać 0,2 (promila). W innych krajach odpowiednio: Austria 0,5 Francja 0,5 Niemcy 0,5 Wielka Brytania 0,8 Belgia 0,5 Grecja 0,5 Portugalia 0,5 Włochy 0,5 Czechy 0 Hiszpania 0,5 Słowacja 0 Węgry 0 Dania 0,5 Holandia 0,5 Słowenia 0,5 Estonia 0,2 Irlandia 0,5 Szwecja 0,2 Finlandia 0,22 Litwa 0,4 Alkohol etylowy jest dla organizmu człowieka substancją toksyczną i ulega w nim złożonemu procesowi metabolicznemu. Wypity alkohol przenika z żołądka i jelit do krwi (proces wchłaniania). Alkohol rozkładany jest w organizmie, przede wszystkim w wątrobie: około 95% wypitego alkoholu ze średnią szybkością 0,15 promila na godzinę. Żadna metoda kawa, zimny prysznic nie pomoże szybciej się go pozbyć z organizmu. Wszystko, co można zrobić, to pić duże ilości wody i pozwolić działać naturze. Czy zjedzenie czegoś tłustego spowoduje, że szybciej wytrzeźwieję? Na proces wchłaniania wpływa wiele czynników, m.in. to, czy w czasie picia alkoholu w przewodzie pokarmowym znajduje się pokaram, a także rodzaj tego pokarmu. Wchłanianie alkoholu zależy od tego, w jakim tempie treść żołądka przechodzi do jelit. Im wyższa zawartość tłuszczu w pożywieniu, tym dłużej to trwa i tym więcej czasu zajmuje proces wchłaniania. W badaniach stwierdzono, że u osób, które wypiły alkohol po posiłku zawierającym tłuszcz, białko i węglowodany, wchłanianie alkoholu przebiega trzy razy wolniej niż u tych, które wypiły na pusty żołądek. Oznacza to jednak, że alkohol nieco później dotrze do wątroby, gdzie zacznie być metabolizowany czyli będzie on obecny w naszym organizmie dłużej, choć prawdopodobnie w niższym stężeniu we krwi w porównaniu z sytuacją, gdybyśmy wypili go na czczo. Tłuste jedzenie zatem z pewnością nie przyspieszy procesu spalania alkoholu, choć subiektywnie możemy czuć się mniej zamroczeni. Czy wzięcie zimnej kąpieli spowoduje, że szybciej wytrzeźwieję? Zimny prysznic z pewnością pobudzi uśpione nieco alkoholem receptory czucia temperatury w skórze, ponieważ odczuwanie ciepła/zimna jest zaburzone przez alkohol. Żadne jednak działanie mechaniczne z zewnątrz nie jest w stanie przyspieszyć pracy wątroby, więc polewanie się zimną wodą nie wpłynie na szybsze wytrzeźwienie. Po takim prysznicu możemy jedynie subiektywnie czuć się lepiej, bo jesteśmy bardziej rześcy. Czy wysiłek fizyczny spowoduje, że szybciej wypocę wypity alkohol? Aktywność fizyczna może subiektywnie poprawić nasze samopoczucie po wypiciu alkoholu, natomiast nie przyspiesza jego metabolizmu w wątrobie. Może także wiązać się z niebezpieczeństwem odwodnienia organizmu. Z potem wydalane są w niezmienionej postaci minimalne ilości spożytego alkoholu reszta trafia do wątroby, gdzie spalana jest w procesie utleniania enzymami. Wysiłek fizyczny sprawia, że uśpiony alkoholem układ nerwowy zostaje pobudzony, szybciej krąży krew, wyzwala się energia, ale wątroba pracuje w swoim tempie, czyli spala określoną liczbę gramów alkoholu i ani grama więcej.

7 GMINNE ECHA Czy szybciej wytrzeźwieję po wypiciu kawy? Zawarta w kawie kofeina może nieco pobudzić organizm i układ nerwowy, ale nie obniży stężenia zawartego we krwi alkoholu. Co więcej, filiżanka kawy może spowodować, że trudniej jest przyjąć do wiadomości, że jest się pijanym może oszukać tych, którzy sądzą, że są już trzeźwi. Objawy, które pojawiają się przy konkretnym stężeniu alkoholu we krwi: - od 0,2 do 0,5 promila: nieznaczne zaburzenia równowagi oraz euforia i obniżenie krytycyzmu, upośledzenie koordynacji wzrokowo ruchowej oraz zaburzenia widzenia. - do 0,7 promila: zaburzenia sprawności ruchowej, niewielkie osłabienie refleksu, nadmierna pobudliwość i gadatliwość, a także obniżenie samokontroli oraz błędna ocena własnych możliwości, które często prowadzą do fałszywej oceny sytuacji. - do 2 promili: zaburzenia równowagi, sprawności i koordynacji ruchowej, obniżenie progu bólu, spadek sprawności intelektualnej (błędy w logicznym rozumowaniu, wadliwe wyciąganie wniosków itp.) pogłębiający się w miarę narastania intoksykacji alkoholowej, opóźnienie czasu reakcji, wyraźna drażliwość, obniżona tolerancja, zachowanie agresywne, pobudzenie seksualne, wzrost ciśnienia krwi oraz przyspieszenie akcji serca. - do 3 promili: zaburzenia mowy (mowa bełkotliwa), wyraźne spowolnienie i zaburzenia równowagi, wzmożona senność, znacznie obniżona zdolność do kontroli własnych zachowań. - do 4 promili: spadek ciśnienia krwi, obniżenie ciepłoty ciała, osłabienie lub zanik odruchów fizjologicznych oraz głębokie zaburzenia świadomości prowadzące do śpiączki. - powyżej 4 promili: stan zagrożenia życia głęboka śpiączka, zaburzenia czynności ośrodka oddechowego i naczyniowo ruchowego, możliwość porażenia tych ośrodków przez alkohol. O KACU Nawet gdy już wytrzeźwiejemy, alkohol jeszcze daje o sobie znać. W procesie fermentacji alkoholowej powstają dodatkowe toksyczne związki chemiczne nazywane kongenerami, które nasilają objawy kaca, do których należy zaliczyć: - ból głowy spowodowany rozszerzeniem się naczyń krwionośnych w mózgu; - suche gardło i usta - wynik odwodnienia; - osłabienie ogólne spowodowane niskim poziomem cukru w mięśniach; - nudności i wymioty; - nastrój przygnębienia. Po ciemnych alkoholach, ze względu na większą zawartość kongenerów, kac jest większy. Nasilenie objawów kaca (od najmniej dokuczliwych) w zależności od wypitego alkoholu: 1.Wódka (najmniej) 6. Czerwone wino 2.Gin 7. Brandy, likier 3.Białe wino 8. Słód, piwo 4.Whisky 9. Bourbon (najbardziej) 5.Rum JAK UNIKNĄĆ KACA? Zanim zaczniesz pić: - zjedz zdrowy posiłek pokarm zneutralizuje część alkoholu i ograniczy skutki jego działania; - pij dużo płynów, takich jak woda, soki owocowe lub mleko. Pamiętaj: alkohol odwadnia organizm. Podczas imprezy: - po każdej szklance drinka wypij szklankę wody woda spowolni działanie alkoholu, zapobiegnie odwodnieniu; - jedz przekąski chipsy, precle, orzechy twój żołądek pozostanie pełny; - nie mieszaj różnych alkoholi - pozostań przy jednym rodzaju alkoholu. Po imprezie: - staraj się nie zażywać paracetamolu, aspiryny lub ibuprofenu, ponieważ zmieszane z alkoholem mogą uszkodzić wątrobę. R. Grodzki Wykorzystano: - Powstrzymaj pijanego kierowcę. Przewodnik dla samorządów, opracowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa How Stuff Works, British Medical Journal. - About.com, BBC, MCT Illustrations. 7

8 KONIEC SEZONU GMINNE 2013/2014 ECHA W IV LIDZE Zakończyły się rozgrywki podlaskiej IV ligi piłkarskiej. W ostatnim meczu sezonu K. S. SPARTA 1951 Szepietowo pokonała na własnym stadionie Hetmana Białystok 5:0. Tym pozytywnym akcentem zakończyliśmy zmagania ligowe. Podsumowując całość sezonu, uznać należy, że był on dla naszego klubu bardzo udany. Zgromadziliśmy na swoim koncie 54 punkty, co zaowocowało bardzo dobrym, trzecim miejscem w ligowej tabeli. Bilans bramkowy drużyny minut, Kacper Chmielewski minuty, Rafał Sosnowski minuty. Drużyna grała ciekawą, ładną dla oka piłkę i zdobywała sporo goli, a przez pewien czas zajmowała nawet drugie miejsce w tabeli, premiowane awansem do III ligi, który ostatecznie wywalczyły drużyny K. S. Wasilków i Puszczy Hajnówka. Drużyna juniorów starszych rywalizowała w ramach ligi wojewódzkiej, w której młodzi zawodnicy zdobywali bezcenne doświadczenie na boisku. prowadzonej przez grającego Najmłodsi piłkarze z grup młodzików i orlików również uczest- trenera Roberta Mioduszewskiego W ostatnim meczu sezonu SPARTA to 48 bramek zdobytych i 27 pokonała Hetmana Białystok 5:0 niczyli w rozgrywkach turniejo- straconych. Najlepszym dorobkiem wych organizowanych przez strzeleckim w ekipie SPARTY może się pochwalić Wojciech Podlaski ZPN, podczas których rywalizowali z rówieśnikami z całewych Kowalczyk, zdobywca 13 bramek. 7 trafień dołożył Karim Ibrahim, go województwa. natomiast 6 goli zdobył Karol Styś (w przerwie zimowej przeniósł się do K. S. Wasilków). Najlepszym asystentem został Karim Ibrahim, Informacje o bieżących wydarzeniach w klubie można znaleźć na stronach oraz którego podania 6 razy otwierały kolegom z drużyny drogę do bramiki. Najdłużej na boisku przebywali: Karim Ibrahim G. G. OSIĄGNIĘCIA TENISISTÓW STOŁOWYCH Indywidualne Mistrzostwa Województwa: I miejsce - Jakub Włostowski IV miejsce - Paweł Piszczatowski VI miejsce - Jakub Budziszewski W dniach 3-5 czerwca 2014 r. w Drzonkowie odbyły się Mistrzostwa Szkół Gimnazjalnych w Tenisie Stołowym. W zawodach startowali Mistrzowie Województw. W stawce 16 zespołów drużyna Publicznego Gimnazjum w Szepietowie zajęła VI miejsce w Polsce. Zespół tworzyli: Jakub Budziszewski, Jakub Włostowski i Paweł Piszczatowski. Opiekunem był Zbigniew Piszczatowski. Jakub Włostowski i Paweł Piszczatowski podczas gry deblowej z reprezentantami gimnazjum z Włosienia (dolnośląskie). Z tyłu ich mecz obserwuje Jakub Budziszewski. W Mistrzostwach Polski kadetów Włostowski Jakub i Piszczatowski Paweł, uczniowie Gimnazjum w Szepietowie reprezentujący na co dzień KTS Wysokie Mazowieckie w turnieju drużynowym zdobyli brązowy medal. W turnieju startowało 31 zespołów. W grze deblowej zajęli miejsca w przedziale 5-8. Mistrzostwa odbyły się w dniach r. w Brzegu Dolnym. Zbigniew Piszczatowski 8

9 Gratulacje GMINNE Laureatom ECHA! Uczniowie naszych szkół podstawowych w każdym roku szkolnym biorą udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty. Osiągnięcie najwyższego wyniku i uzyskanie tytułu LAUREATA zapewnia uczniom: - ocenę celującą z przedmiotu, - zwolnienie ze sprawdzianu szóstoklasistów i uzyskanie maksymalnej liczby punktów, - możliwość wyboru gimnazjum. W roku szkolnym 2013/2014 spośród uczniów naszych szkół podstawowych zostali wyłonieni Laureaci oraz Podwójni Laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Osiągnięte wyniki przedstawiają się następująco: 1. Jakub Żochowski, SP w Dąbrówce Kościelnej, laureat z przedmiotu Historia i Przyroda, nauczyciel przygotowujący ucznia Barbara Piszczatowska i Jadwiga Szymborska; 2. Bartosz Buniowski, SP w Wylinach Rusi, laureat z przedmiotu Historia i Przyroda, nauczyciel przygotowujący ucznia Joanna Gołaszewska i Jadwiga Szymborska; 3. Adam Załuska, SP w Szepietowie, laureat z przedmiotu Historia, nauczyciel przygotowujący ucznia Piotr Markowski; 4. Jakub Niemyjski, SP w Szepietowie, laureat z przedmiotu Język Angielski, nauczyciel przygotowujący ucznia Piotr Piszczak. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Gimnazjaliści z naszego województwa wzięli udział w kolejnej edycji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty. Zaledwie 2% z nich udało się uzyskać tytuł Laureata. Uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Szepietowie również przystąpili do tych zmagań. Uzyskali trzy tytuły Finalisty: Aleksandra Zarzecka w Wojewódzkim Konkursie Historycznym, Zuzanna Herman w Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego i Patrycja Sieńczuk w Wojewódzkim Konkursie Biologicznym oraz pięć tytułów Laureata: Paweł Pawlak w Wojewódzkim Konkursie Historycznym (nauczyciel przygotowujący Katarzyna Marcelak), Angelika Godlewska w Wojewódzkim Konkursie Języka Polskiego, Wojewódzkim Konkursie Geograficznym, Wojewódzkim Konkursie Matematycznym i Wojewódzkim Konkursie Chemicznym (przygotowywana odpowiednio przez nauczycieli Renatę Szczęsną, Małgorzatę Krajewską, Dorotę Włostowską i Beatę Sokołowską). 16 kwietnia 2014r. w Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Łomży miało miejsce uroczyste podsumowanie tych konkursów. Podczas gali nasi Laureaci, oprócz listów gratulacyjnych i nagród książkowych, otrzymali dodatkowo nagrody ufundowane przez Burmistrza Szepietowa nowoczesne tablety. Wybitnym reprezentantom naszego gimnazjum życzymy dalszej tak owocnej pracy i sukcesów w szkołach ponadgimnazjalnych. 9

10 Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny GMINNE ECHA Źle mówić lub pisać- to znaczy krzywdzić swoją mową tych wszystkich, którzy ją budowali. Język smuci się, choruje, gdy ludzie źle nim mówią i piszą Janusz Korczak Dnia 21 maja 2014 roku w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie odbyła się IX edycja Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego, którego pomysłodawcą i organizatorem od 2006 roku we współpracy z dyrekcją szkoły jest nauczycielka języka polskiego, pani Helena Krasowska- Zubczyńska. Konkurs skierowany był do uczniów klas IV-VI wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Szepietowo. Miał na celu podnoszenie umiejętności ortograficznych uczniów, kształcenie umiejętności poprawnej pisowni, budzenie potrzeby znajomości zasad ortograficznych, rozwijanie ogólnej sprawności językowej, rozbudzanie zainteresowań pięknem języka ojczystego, wreszcie integrację dzieci, uczniów klas IV-VI oraz zachęcanie do zdrowej rywalizacji. Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny poprzedzony był eliminacjami szkolnymi, w przeprowadzenie których zaangażowani zostali nauczyciele - poloniści pracujący w poszczególnych placówkach na terenie gminy Szepietowo. Pod ich opieką uczniowie drugiego szczebla edukacyjnego pisali dyktando pozwalające wyłonić najlepszych i jednocześnie zakwalifikować ich do drugiego etapu eliminacji zmagań ortograficznych. W wyniku takich działań do Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego zostało zgłoszonych dwudziestu pięciu uczniów. Pisali oni dyktando, które zostało sprawdzone w dniu konkursu przez komisję w składzie: pani Helena Krasowska - Zubczyńska- nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie, pani Joanna Gołaszewska - nauczyciel Szkoły Podstawowej w Wylinach Rusi, pani Barbara Piszczatowska - nauczyciel Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Kościelnej, pani Hanna Kostro - nauczyciel Szkoły Podstawowej w Wojnach Krupach. Laureatem zmagań ortograficznych okazał się Jakub Żochowski, uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Kościelnej, przygotowany przez panią Barbarę Piszczatowską. II miejsce komisja przyznała: Julii Wojno z klasy VIB Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie (nauczyciel prowadzący Helena Krasowska- Zubczyńska), Jakubowi Niemyjskiemu z VA Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie (nauczyciel prowadzący Joanna Krajewska), Rafałowi Sokołowskiemu z klasy IVA Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie (nauczyciel prowadzący - Anna Powojska ). III miejsce przypadło: Ewelinie Włostowskiej, uczennicy klasy VB Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie (nauczyciel prowadzący Helena Krasowska- Zubczyńska), Aleksandrze Sokołowskiej z klasy VIB Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie (nauczyciel prowadzący Helena Krasowska Zubczyńska). Wyróżnienie zdobył Bartosz Buniowski, uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej w Wylinach Rusi, z którym pracowała pani Joanna Gołaszewska. Wymienieni uczniowie otrzymali nagrody książkowe, które ufundowała Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej w Szepietowie. Wszystkim uczestnikom konkursu wręczono dyplomy, natomiast dyrekcji Szkoły Podstawowej w Szepietowie i nauczycielom współpracującym z organizatorem konkursu podziękowania. Helena Krasowska- Zubczyńska 10

11 XIV POWIATOWE DYKTANDO GIMNAZJALISTÓW GMINNE ECHA 27 maja 2014 roku. w Publicznym Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Szepietowie odbyła się 14. edycja Powiatowego Dyktanda Gimnazjalistów. W konkursie wzięło udział 11 czteroosobowych zespołów z 11 gimnazjów powiatu wysokomazowieckiego. Komisja w składzie: Renata Szczęsna, Luiza Borawska, Marta Gorzkowska i Marzena Olędzka po sprawdzeniu wszystkich prac ustaliła wynik końcowy: I miejsce (98 punktów) Łukasz Zieliński, Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Czyżewie II miejsce (96 punktów) Natalia Ziółkowska, Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w Ciechanowcu III miejsce (94 punkty) Magda Wiśniewska, Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Czyżewie III miejsce (94 punkty) Patrycja Sieńczuk, Publiczne Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Szepietowie IV miejsce (91 punktów) Anna Idźkowska, Gimnazjum w Kuleszach Kościelnych V miejsce (90 punktów) Aleksandra Kostro, Gimnazjum im. Sybiraków w Nowych Piekutach V miejsce (90 punktów) Lidia Faszczewska, Publiczne Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Szepietowie Drużynowo I miejsce zajęli uczniowie Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Czyżewie, II miejsce - uczniowie Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Szepietowie, III miejsce uczniowie Gimnazjum im. Sybiraków w Nowych Piekutach. Wszystkim uczestnikom serdecznie pogratulowano wspaniałych wyników, opiekunom podziękowano za przygotowanie. W czasie prac komisji uczestnicy wraz z opiekunami udali się do Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie. Tam zostali poczęstowani słodyczami i napojami, a następnie obejrzeli film pt. Zmruż oczy. Organizatorami Dyktanda Gimnazjalistów pod patronatem Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem byli: Publiczne Gimnazjum w Szepietowie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie. Nagrody, długopisy i poczęstunek ufundowane zostały przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem. Na uroczystości wręczania nagród obecni byli: Przewodniczący Rady Miejskiej w Szepietowie Witold Moczydłowski, Członek Zarządu Powiatu Ryszard Grodzki, Przewodniczący Rady Rodziców przy Publicznym Gimnazjum w Szepietowie Tomasz Sieńczuk, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Tomasz Paduch, Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Szepietowie Grzegorz Powojski. PG w Szepietowie Dni Patrona Wieczorem 17 czerwca w Publicznym Gimnazjum im. Adama Mickiewicza miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Z okazji obchodów Dnia Patrona uczniowie i nauczyciele zaprosili gości do wspólnego czytania wybranych fragmentów Pana Tadeusza. Wśród czytających, oprócz wspomnianych uczniów, nauczycieli (na czele z dyrektorem, Grzegorzem Powojskim) i pracowników szkoły, znaleźli się również Burmistrz Szepietowa Stanisław Wyszyński, Członek Zarządu Powiatu Ryszard Grodzki, Przewodniczący Rady Rodziców Tomasz Sieńczuk, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Tomasz Paduch, a także rodzice, absolwenci gimnazjum, a nawet uczeń II klasy Szkoły Podstawowej, Karol Czartoszewski. W soplicowskie klimaty pomagała przenieść się oprawa artystyczna: dekoracje i stroje z epoki, a także potrawy przygotowane i serwowane wg zaleceń zapisanych na kartach Mickiewiczowskiej epopei. Ponieważ pomysł gimnazjalistów przypadł do gustu wszystkim obecnym, należy spodziewać się kolejnej edycji przedsięwzięcia za rok. Mamy nadzieję, że wówczas zaproszenia, które, tak jak w tym roku, pojawią się na ulicach naszego miasta, ośmielą do udziału we wspólnym czytaniu większą rzeszę szepietowian. Samorząd Uczniowski PG im. Adama Mickiewicza w Szepietowie 11

12 Wygrana szansa GMINNE Dnia 29 maja ECHA 2014r w Łomży odbył się konkurs wokalny Wygraj szansę organizowany przez Agencję Telewizyjno Estradową TV MEDIA z Łodzi. Gminę Szepietowo reprezentowała Jowita Konopka uczennica kl. V Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Kościelnej, która zdobyła II miejsce. Wykonywała piosenkę pt. Chodź pomaluj mój świat z repertuaru zespołu Dwa plus jeden. W konkursie uczestniczyło 15 wykonawców z regionu łomżyńskiego. Oprócz pamiątkowego dyplomu, Jowita otrzymała nagrodę rzeczową w postaci tabletu. Naszej wokalistce towarzyszyła grupa wsparcia uczestnicy eliminacji gminnych wraz z opiekunami. Było to możliwe dzięki życzliwości Urzędu Miasta i Gminy Szepietowo oraz GOK. Dzień Matki w Szkole Podstawowej w Dąbrówce Kościelnej Dnia r. odbyła się uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty. Imprezę przygotowały dzieci klas I-III wraz z wychowawcami. Dzieci złożyły życzenia rodzicom recytowały wierszyki, śpiewały piosenki. Wszyscy z uwagą i podziwem obejrzeli tańce: cza-czę, walca angielskiego, krakowiaka w wykonaniu dzieci. Wielki aplauz zebrał mini koncert dla rodziców w wykonaniu laureatek wielu konkursów wokalnych. Zabawny był też taniec z pomponami. Wszystkie dzieci swobodnie prezentowały swoje umiejętności artystyczno wokalne. Rodzice byli zachwyceni występami swoich pociech. Po części oficjalnej na wszystkich czekał słodki poczęstunek. Uroczystość przebiegła i ciepłej i miłej atmosferze i na pewno na długo pozostanie w pamięci dzieci i rodziców. Sukcesy wokalne uczennic Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Kościelnej II miejsce w IV Konkursie Piosenki Powstańczej i Harcerskiej w Czyżewie Jowita Konopka i Julia Ziółkowska I miejsce Patrycja Ziółkowska i III miejsce Jowita Konopka w I edycji Międzyszkolnego Konkursu Poezji i Piosenki Angielskiej w Jabłonce Kościelnej I miejsce w eliminacjach gminnych i II miejsce w konkursie Wygraj szansę organizowanym przez Agencję Telewizyjno Estradową z Łodzi - Jowita Konopka. II miejsce w II Powiatowym Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Czyżewie Polskie Przeboje lata 20-te, 30-te - Julia Ziółkowska. 12 Dorota Sierocka

13 GMINNE ECHA OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOJNACH KRUPACH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Lp. Nazwisko i imię/klasa Średnia ocen 1. Izabela Wyszyńska kl. V 5,3 2. Łukasiak Natalia kl. VI 5,2 3. Godlewska Beata kl. IV 5,1 4. Natalia Maciejczuk kl. V 5,1 Najwyższe oceny w klasach IV VI otrzymali następujący uczniowie: 5. Budlewska Gabriela kl. V 5,1 OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE Gminny Czwórbój LA w Szepietowie: indywidualnie-i miejsce w kat. dz. Gabriela Budlewska kl. V, I miejsce drużyna dziewcząt (Gabriela Budlewska kl. V, Justyna Mierzwińska kl.vi, Klaudia Dąbrowska kl. VI, Izabela Wyszyńska kl. V, Agata Piętka kl. V), II miejsce indywidualnie w kat. chł. Jakub Pietrzak kl. VI, III miejsce drużyna chłopców (Jakub Pietrzak kl. VI, Jakub Dudziński kl. VI, Krystian Krystosiak kl. IV, Piotr Zarzecki kl. VI, Mateusz Dąbrowski kl. V) Powiatowy czwórbój L.A. w Czyżewie drużyna dziewcząt Powiatowe Indywidualne Biegi Przełajowe w Sokołach: III miejsce Gabriela Budlewska kat. kl. V (zakwalifikowana do półfinałów), VII miejsce Gracjan Budlewski kat. kl. IV (zakwalifikowany do półfinałów), X miejsce Jakub Pietrzak kat. kl. VI zakwalifikowany do półfinałów), Agata Piętka (kl. V), Jakub Dąbrowski (kl. VI) Półfinały Indywidualnych Biegów Przełajowych w Rybakach za Miastkowem: Gabriela Budlewska (zakwalifikowana do finału), Jakub Pietrzak, Gracjan Budlewski Finały Indywidualnych Biegów Przełajowych w Białymstoku: XIV miejsce Gabriela Budlewska 6. Dąbrowska Klaudia kl. VI 4,82 Powiatowe Igrzyska lekkoatletyczne w Ciechanowcu: I miejsce Gabriela Budlewska (z kl. V) w biegu na 60 m, III miejsce Gabriela Budlewska (z kl. V) w biegu na 200m, III miejsce Jakub Pietrzak (z kl. VI) w biegu na 60m, IV miejsce Jakub Pietrzak (z kl. VI) w biegu na 200m Półfinały Igrzysk lekkoatletycznych w Łomży: Gabriela Budlewska IX miejsce na 200m, Jakub Pietrzak Bieg Niepodległości w Sokołach: Gabriela Budlewska, Jakub Pietrzak, Rafał Gołaszewski, Gracjan Budlewski KONKURSY 1.VII Powiatowy Konkurs Poetycki Wierszem malowane w Czyżewie-II miejsce Monika Łukasiak kl. IV 2. Powiatowy Konkurs Plastyczny Pejzaże Powiatu Wysokomazowieckiego- III miejsce Alan Budlewski kl. 0, wyróżnienie Paweł Karolak kl.0, 3.Powiatowy Konkurs Plastyczny Zapobiegajmy pożarom -III miejsce Daria Dąbrowska kl.0 4.Przegląd Piosenki Polskiej w Szepietowie- Izabela Wyszyńska kl. V, Natalia Łukasiak kl.vi 5.Wojewódzki Konkurs Plastyczny o tematyce pożarniczej pt. Zapobiegajmy pożarom Białystok-wyróżnienie Daria Dąbrowska kl.0 6.Konkurs Piosenki Powstańczej i Harcerskiej Czyżew-wyróżnienie-Gabriela Budlewska kl. V, III miejsce-izabela Wyszyńska kl. V 7. IX Regionalny Konkurs Plastyczno-Ekologiczny pn. Drogi -Nadleśnictwo Rudka i GOK Czyżew-wyróżnienie Paweł Karolak kl.0, III miejsce Ewelina Porowska kl.0 8. Powiatowy Konkurs Plastyczny Ekologiczny Powiat Wysokomazowiecki -wyróżnienie Natalia Tymińska kl.0, wyróżnienie Paweł Karolak kl.0 9.Gminny Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie oraz Sprawności Fizycznej w Szepietowie-III miejsce drużyna w składzie: Klaudia Dąbrowska kl.vi,,rafał Gołaszewski kl.vi,jakub Pietrzak kl. VI, Jakub Dudziński kl. VI 10. Powiatowe Prezentacje Zespołów Tanecznych Czyżew-statuetka zespół pn. Żaki uczniowie klas III-V 11.Gminny Konkurs Wiedzy o Kardynale Stefanie Wyszyńskim w Szepietowie-drużyna w składzie: wyróżnienie Klaudia Dąbrowska i Natalia Łukasiak z kl.vi 12.Konkurs Piosenki i Poezji Angielskiej\-III miejsce Izabela Wyszyńska kl. V 13.Powiatowy Konkurs Plastyczny Świąteczna Bombka w Czyżewie-wyróżnienie Justyna Mierzwińska kl.vi 14.Konkurs plastyczny Architektura Powiatu Wysokomazowieckiego -wyróżnienie Jakub Niemyjski kl. III 15.Regionalny Konkurs Plastyczno-Ekologiczny Pozdrowienia z lasu Czyżew-wyróżnienie Paweł Karolak kl.0 16.Przegląd Kolęd w Kościele w Szepietowie-Natalia Łukasiak kl.vi, Klaudia Dąbrowska kl.vi, Paulina Godlewska kl.vi, Izabela Wyszyńska kl. V, Gabriela Budlewska kl. V, Agata Piętka kl. V, Natalia Maciejczuk kl. V 17. Gminne przesłuchania do Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego dla dzieci i młodzieży muzycznie uzdolnionej pod nazwą Wygraj szansę w Łomży - Izabela Wyszyńska kl. V, Gabriela Budlewska kl. V 13

14 OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĄBROWIE MOCZYDŁACH W ROKU SZKOLNYM 2013/14 GMINNE ECHA W klasach I III promocję z wyróżnieniem otrzymało 2 uczniów. Średnią ocen 5,0 i wyższą w klasach IV VI uzyskali następujący uczniowie: Stokowski Łukasz kl. V średnia ocen 5,1 Stokowska Patrycja kl. VI średnia ocen 5,2 Ponadto w roku szkolnym 2013/2014 w klasach IV-VI świadectwa z wyróżnieniem otrzymało 2 uczniów ze średnią ocen 4, 75 4,99. KONKURSY 1.VII Konkurs Wiedzy o Bohaterach Westerplatte (edycja ogólnopolska) - Laureat Łukasz Stokowski kl. V, Finalistka Patrycja Stokowska 2.X Podlaski Konkurs Literacki o Historii Regionu Nasze gniazdo - III miejsce Weronika Marczuk kl. III 3.IV Gminny Konkurs Wiedzy o Kardynale Stefanie Wyszyńskim - I miejsce Patrycja Stokowska, II miejsce Lidia Święcka, wyróżnienie Klaudia Dąbrowska 4.Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur: Trzy wyróżnienia: Łukasz Stokowski kl. V, Hubert Koliński kl. V i Zuzanna Stypułkowska kl. III 5.VII Ogólnopolski Konkurs Literacki I ty możesz zostać baśniopisarzem - Publikacja pracy ucz. kl. VI Patrycji Stokowskiej Dziewczynka z magiczną bombką w zbiorze Prace wybrane 6.XI Regionalny Konkurs na wykonanie palmy wielkanocnej organizowany przez Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu - nagroda specjalna palma szkolna, III miejsce Kamil Zaręba kl. I, wyróżnienie Julia Gierałtowska kl. III, Adrian Moczydłowski kl. 0 7.Powiatowy Konkurs Plastyczny Pejzaże Powiatu Wysokomazowieckiego - wyróżnienie Zuzanna Stypułkowska kl. III, Gabriela Zaręba kl. III 8.Konkurs Plastyczny Boże Narodzenie świąteczna bombka - III miejsce Adrian Moczydłowski kl. 0 9.Gminny Czwórbój Lekkoatletyczny - III miejsce kat. chłopcy 10.II edycja Kampanii Społecznej Gazety Współczesnej Czytam, więc wiem liczny udział uczniów szkoły (wysłano 23 recenzje ulubionych lektur) nagrody książkowe. OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SZEPIETOWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Uczniowie z klas IV-VI o średniej 4,75 i wyższej: L.p. imię i nazwisko ucznia średnia klasa 1. Kinga Załuska 5,27 IVA 2. Rafał Sokołowski 5,18 IVA 3. Amelia Dołęgowska 5,45 IVB 4. Wiktoria Jankowska 5,36 IVB 5. Igor Krasowski 4,91 IVB 6. Patrycja Mężyńska 4,81 IVB 7. Sebastian Mężyński 5,00 IVB 8. Anna Moczydłowska 4,91 IVB 9. Anastazja Wnorowska 5,00 IVB 10. Katarzyna Bauer 5,91 VA 11. Jakub Niemyjski 5,82 VA 12. Wojciech Marek Janczewski 5,27 VA 13. Malwina Pieńkos 5,18 VA 14. Aleksandra Wołowicz 5,09 VA 15. Kacper Krajewski 4,91 VB 16. Emilia Putkowska 5,09 VB 17. Julia Średnicka 5,18 VB 18. Ewelina Włostowska 5,73 VB Rafał Wyszyński 5,00 VB 20. Oliwia Żochowska 5,00 VB 21. Justyna Jankowska 5,64 VIA 22. Magdalena Popławska 5,45 VIA 23. Kinga Waszczuk 5,45 VIA 24. Weronika Wojno 5,36 VIA 25. Adam Załuska 5,27 VIA 26. Anna Tymińska 5,09 VIA 27. Tomasz Łaszczuk 5,00 VIA 28. Natalia Mioduszewska 5,00 VIA 29. Aleksandra Sokołowska 5,73 VIB 30. Magdalena Szymoniak 5,20 VIB 31. Agata Wardaszko 5,18 VIB 32. Mateusz Jankowski 5,09 VIB 33. Paulina Rozwadowska 4,82 VIB 34. Julia Wojno 5,00 VIB 35. Monika Dąbrowska 4,91 VIB 36. Arkadiusz Śliwowski 4,82 VIB

15 Konkursy: 1.Laureaci Przedmiotowych Konkursów Wojewódzkich w roku szkolnym 2013/2014: GMINNE ECHA Adam Załuska - laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii, (klasa VI) Jakub Niemyjski - laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego, (klasa V) 2.Finaliści Przedmiotowych Konkursów Wojewódzkich w roku szkolnym 2013/2014: Aleksandra Sokołowska - finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego, (klasa VI) Magdalena Szymoniak - finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii, (klasa VI) Jakub Niemyjski - finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego, (klasa V) 3.Magdalena Popławska I miejsce w IX Powiatowym Konkursie Plastycznym Ekologiczny Powiat Wysokomazowiecki 4.Jakub Niemyjski wyróżnienie w X Regionalnym Konkursie Plastyczno-Ekologicznym pn. Pozdrowienia z lasu 5.Mateusz Chaberek wyróżnienie w IV Konkursie Piosenki Powstańczej i Harcerskiej 6.Zespół Karino ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie - wyróżnienie w IV Konkursie Piosenki Powstańczej i Harcerskiej 7.Jakub Niemyjski II miejsce w IX Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Stefanie Kardynale Wyszyńskim Prymasie Tysiąclecia 8.Justyna Jankowska wyróżnienie w IX Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Stefanie Kardynale Wyszyńskim Prymasie Tysiąclecia 9.Magdalena Popławska - wyróżnienie w IX Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Stefanie Kardynale Wyszyńskim Prymasie Tysiąclecia Konkursy i zawody sportowe: 1.Powiatowe indywidualne biegi przełajowe: Błażej Gromada kl. IVB I miejsce w biegu na 500m, Patrycja Mężyńska kl. IVB X miejsce w biegu na 500m, Bartosz Bańkowski kl. VIA VII miejsce w biegu na 800m, Patryk Margol kl. VIA VIII miejsce w biegu na 800m. Wymienieni powyżej uczniowie wywalczyli awans do Mistrzostw Grupy Zachodniej. 2.Powiatowe zawody w piłkę siatkową: III miejsce drużyna chłopców, IV miejsce drużyna dziewcząt 3.Powiatowe zawody w piłkę koszykową: IV miejsce drużyna chłopców 4.Gminny Czwórbój LA: I miejsce drużyna chłopców, III miejsce drużyna dziewcząt 5.Powiatowe Igrzyska LA: Oliwia Fornalik kl. VIA I miejsce w pchnięciu kulą, Monika Dabrowska kl. VIB IV miejsce w pchnięciu kulą, Tomasz Łaszczuk kl. VIA I miejsce w biegu na 100m przez płotki, III miejsce w biegu na 200m przez płotki, Bartosz Bańkowski kl. VIA II miejsce w biegu na 200m przez płotki, Mikołaj Faszczewski kl. VIA - II miejsce w biegu na 100m przez płotki, Aleksandra Sokołowska kl. VIB IV miejsce w biegu na 200m przez płotki. Wymienieni powyżej uczniowie wywalczyli awans do Mistrzostw Grupy Zachodniej. 6.Gminny Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie oraz Sprawności Fizycznej: I miejsce drużyna SP Szepietowo (M. Burdak, P. Margol, T. Dąbrowski, B. Bańkowski) OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WYLINACH RUSI W ROKU SZKOLNYM 2013/ Wynik sprawdzianu OKE - 33,3 2. Najlepsi uczniowie: Bartosz Buniowski śr. 5,27 - Laureat Wojewódzkich Konkurów Przedmiotowych z historii i przyrody Bogna Buniowska śr. 5,09 3. Osiągnięcia: Osiągnięcia na szczeblu międzynarodowym: Konkurs Matematyczny Kangur - wyróżnienie - Aleksandra Śniecińska Osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim: Podwójny laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z historii i przyrody Bartosz Buniowski Osiągnięcia na szczeblu powiatowym: II miejsce w Powiatowych Igrzyskach szachowych w Czyżewie drużyna dziewcząt III miejsce w Powiatowych Igrzyskach szachowych w Czyżewie drużyna chłopców II miejsce w VII Powiatowym Turnieju szachowym o puchar Burmistrza Czyżewa (indywidualnie) - Gabriela Guziak II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Poezji i Piosenki Angielskiej w Zespole Szkół w Jabłonce Kościelnej - Bogna Buniowska I miejsce w X Sylwestrowym Turnieju Szachowym o Puchar Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Szepietowie - Gabriela Guziak II miejsce w X Sylwestrowym Turnieju Szachowym o Puchar Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Szepietowie - Jakub Stawierej Wyróżnienie w Małym Konkursie Recytatorskim- Baje, bajki, bajeczki Bartosz Buniowski V miejsce w Powiatowych Indywidualnych Biegach Przełajowych w Sokołach (indywidualnie) - Gabriela Guziak Kwalifikacje do półfinału wojewódzkiego w indywidualnych biegach przełajowych - V miejsce Gabriela Guziak Osiągnięcia na szczeblu gminnym: II miejsce w Konkursie Wiedzy o Bezpieczeństwie oraz Sprawności Fizycznej II miejsce w gminnym czwórboju lekkoatletycznym w klasyfikacji indywidualnej - Gabriela Guziak I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym w Dąbrowie Moczydłach - Aleksandra Śniecińska III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym w Dąbrowie Moczydłach - Mateusz Guziak V miejsce w Gminnym Konkursie Wiedzy o K.ST. Wyszyńskim - Bartosz Buniowski Wyróżnienie w Gminnym Konkursie Ortograficznym w Szepietowie - Bartosz Buniowski 15

16 OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW GMINNE SZKOŁY ECHA PODSTAWOWEJ W DĄBRÓWCE KOŚCIELNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W klasach I III w roku szkolnym 2013/2014 promocję z wyróżnieniem otrzymało 15 uczniów. Świadectwo z wyróżnieniem w klasach IV VI otrzymało 7 uczniów. Najwyższe oceny w klasach IV VI otrzymali następujący uczniowie: L.p. Nazwisko i imię klasa Średnia ocen 1. Żochowska Patrycja IV 4,91 KONKURSY Przedmiotowe: Laureat Wojewódzkiego Konkursu z Historii Żochowski Jakub Laureat Wojewódzkiego Konkursu z Przyrody Żochowski Jakub Finalista Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego Żochowski Jakub Inne konkursy: 6. Dołęgowska Aleksandra 7. Żochowski Jakub VI VI 5,00 5,82 I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym w Szepietowie Żochowski Jakub I miejsce w VIII Powiatowym Konkursie Poezji Jana Pawła II w Kuleszach Kościelnych Żochowski Jakub II miejsce w II Powiatowym Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Polskie przeboje: lata 20-te, lata 30-te w Czyżewie Ziółkowska Julia II miejsce w Ogólnopolskim Programie Dydaktyczno-Kulturalnym Wygraj szansę w Łomży Konopka Jowita I miejsce w I Edycji Międzyszkolnego Konkursu Poezji i Piosenki Angielskiej w Jabłońce Ziółkowska Patrycja III miejsce w I Edycji Międzyszkolnego Konkursu Poezji i Piosenki Angielskiej w Jabłońce Konopka Jowita II miejsce w kategorii zespołów w IV Konkursie Piosenki Powstańczej i Harcerskiej w Czyżewie (zespół w składzie: Konopka Jowita, Ziółkowska Julia, Ziółkowska Patrycja, Dołęgowska Aleksandra, Wojno Marta) 2. Grzeszczuk Julia V 4,81 3. Konopka Jowita V 5,00 4. Szymoniak Izabela VI 4,82 5. Sołtan Gabriela VI 4,91 OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 1.Mistrzostwa Powiatu Wysokomazowieckiego - I miejsce drużyny chłopców w tenisie stołowym Szkoła zajęła VIII miejsce w powiecie w sportowym współzawodnictwie 2.Mistrzostwa Grupy Zachodniej- półfinał wojewódzki - IV miejsce drużyny chłopców w tenisie stołowym 3.Mistrzostwa Województwa Podlaskiego finał wojewódzki - VII miejsce drużyny dziewcząt w łyżwiarstwie szybkim (Dołęgowska Aleksandra, Wojno Marta, Mazur Agnieszka, Pawlak Natalia, Szymoniak Izabela, Ziółkowska Patrycja), VII miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach w tenisie stołowym Dąbrowski Sebastian, XVII-XXIV w Indywidualnych Mistrzostwach w tenisie stołowym Ryszewski Jakub, VII-VIII miejsce drużyny chłopców w tenisie stołowym (Dąbrowski Sebastian, Ryszewski Jakub i Zochowski Jakub), IX miejsce drużyny chłopców w łyżwiarstwie szybkim (Średnicki Jarosław, Ryszewski Jakub, Żochowski Jakub, Mazur Jan Michał, Szumowski Michał, Dąbrowski Sebastian) OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZEPIETOWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 osiągnięcia w konkursach plastycznych : - konkurs Pejzaże Powiatu Wysokomazowieckiego - I miejsce Patrycja Sieńczuk, wyróżnienia: Paulina Kowalczyk, Adam Kostro - XIII Powiatowy Konkurs Plastyczny Boże Narodzenie świąteczna bąbka - II miejsce Karina Bielik, wyróżnienie Marcin Kozłowski - XI Polski Festiwal Wielkanocny Pocztówka Wielkanocna - wyróżnienie: Paulina Kowalczyk - IX Powiatowy Konkurs Plastyczny Ekologiczny Powiat Wyskomazowiecki - I miejsce Monika Choromańska, II miejsce Patrycja Sieńczuk - Ogólnopolski konkurs plastyczny Zapobiegajmy pożarom szczebel powiatowy : I miejsce Paulina Żochowska, II miejsce Patrycja Sieńczuk, III miejsce Monika Choromańska szczebel wojewódzki : wyróżnienia: Paulina Żochowska, Patrycja Sieńczuk, Monika Choromańska - Wojewódzki Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Szkolnej Krajobraz Polski Tradycje, współczesność, przyszłość - wyróżnienie - Paulina Żochowska - Architektura Powiatu Wysokomazowieckiego - wyróżnienia: Monika Choromańska, Patrycja Sieńczuk 16

17 osiągnięcia sportowe: GMINNE ECHA - Finał województwa Gimnazjada Lekkoatletyczna im. Stanisława Baszenia II miejsce Łukasz Pieńkos w biegu na 100 m II miejsce sztafeta dziewcząt 4x100 m: Wiktoria Burdak, Anna Dmochowska, Natalia Markowska, Iga Mioduszewska (I miejsce w Półfinale Województwa) II miejsce sztafeta chłopców 4x100m: Kacper Bagiński, Paweł Bańkowski, Maciej Stukan, Łukasz Pieńkos ( I miejsce w Półfinale Województwa) IV miejsce Anna Dmochowska w biegu na 300m oraz VIII w biegu na 100 m. ( I miejsce w Półfinale Województwa w biegu na 300 m) VI miejsce Natalia Markowska w biegu na 300 m (II miejsce w Półfinale Województwa w biegu na 300 m) X miejsce w rzucie oszczepem - Bartłomiej Wojno - Tenis stołowy I miejsce w Drużynach Mistrzostw Województwa w tenisie stołowym chłopców: Jakub Włostowski, Paweł Piszczatowski, Jakub Budziszewski, Maciej Piszczatowski Indywidualne Mistrzostwa Województwa w tenisie stołowym: I miejsce Jakub Włostowski, IV miejsce Paweł Piszczatowski, VI miejsce Jakub Budziszewski - Mistrzostwa Województwa w Łyżwiarstwie Szybkim: V miejsce drużyna dziewcząt: Monika Jabłońska, Katarzyna Puławska, Katarzyna Ambroziak, Alicja Tomczyk, Patrycja Rzymska VIII miejsce drużyna chłopców: Jakub Budziszewski, Paweł Niemyjski, Jakub Zysk, Maciej Piszczatowski, Adam Szumowski - Piłka siatkowa dziewcząt II miejsce w Półfinale Województwa w piłce siatkowej dziewcząt Skład drużyny: Sylwia Wiśniewska, Lidia Faszczewska, Wiktoria Burdak, Paulina Wojno, Kamila Markowska, Iga Mioduszewska, Laura Cieśluk, Natalia Markowska, Monika Jabłońska, Katarzyna Ambroziak, Anna Dmochowska, Wioletta Żero, Weronika Wnorowska Publiczne Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Szepietowie zdobyło I miejsce w rywalizacji Szkół Gimnazjalnych w Powiecie Wysokomazowieckim. Inne osiągnięcia - Polsko Ukraiński Konkurs Fizyczny Lwiątko - tytuł taona uzyskali Jakub Kwapisz i Paweł Piszczatowski. - Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur wyróżnienia: Jakub Kwapisz, Angelika Godlewska. - Gimnazjada Grupy Zachodniej w szachach III miejsce w kat. chłopców: Paweł Piszczatowski, Maciej Piszczatowski, Jakub Budziszewski, Dawid Stawierej. - Powiatowy Konkurs Wiedzy I Ty możesz zostać Kopernikiem II miejsce Angelika Godlewska. - Powiatowy konkurs Pierwsza Pomoc Przedmedyczna III miejsce drużyna w składzie: Dagmara Kolińska, Lidia Faszczwska, Paulina Wojno. - Powiatowe Dyktando Gimnazjalistów II miejsce drużynowo: Patrycja Sieńczuk, Lidia Faszczewska, Angelika Godlewska, Julia Staśczak; indywidualnie: III miejsce - Patrycja Sieńczuk. Uczniowie o najwyższej średniej ocen: Angelika Godlewska 5,56 Dagmara Kolińska 5,50 Lidia Faszczewska 5,44 Patrycja Sieńczuk 5,39 Jakub Budziszewski 5,17 Klaudia Szewczyk 5,17 Honorata Buniowska 5,13 Aleksandra Zarzecka 5,06 Aleksandra Kamińska 5,06 Mateusz Wróblewski 5,00 Paweł Uszyński 5,00 Kamil Dołkowski 5,00 Julia Staśczak 5,00 KARTA DUŻEJ RODZINY W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M. P. poz. 430), w ramach którego wprowadzona zostanie, mająca zasięg ogólnopolski, Karta Dużej Rodziny. Karta umożliwi członkom rodzin wielodzietnych korzystanie ze zniżek oferowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne przystępujące do programu. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to rządowy system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Karta przyznawana będzie każdemu członkowi rodziny z co najmniej trojgiem dzieci, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana będzie bezpłatnie i bez względu na dochód. Wnioski o wydanie Karty składa się w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, na terenie naszej gminy w MGOPS przy ulicy Sienkiewicza 52. Należy wypełnić wniosek, wpisując m.in. numery PESEL wszystkich osób, dla których wnioskowana jest Karta oraz ich dane osobowe. Przy składaniu wniosku trzeba mieć ze sobą akty urodzenia dzieci i dowody osobiste rodziców. Okaziciel Karty będzie mógł korzystać m.in. z tańszych biletów na wydarzenia kulturalne, wystawy, do muzeów, na przejazdy komunikacją publiczną, a nawet wakacje. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny". Lista instytucji i firm, które zaoferują zniżki dla okazicieli Karty, będzie dostępna na stronie internetowej 17 /W.Bogucka/

18 GMINNE ECHA Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZEPIETOWIE ul. Sienkiewicza 52, Szepietowo realizuje projekt systemowy,,nowe doświadczenie lepsze perspektywy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt adresowany jest do 13 osób - bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej (18-65 lat), korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zamieszkałych na terenie miasta i gminy Szepietowo UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY! Celem Projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych będących klientami ośrodka pomocy społecznej. W ramach projektu dla uczestników przewidziane są następujące działania: Warsztat psychologiczny Warsztat aktywizujący z doradcą zawodowym Indywidualne spotkanie z psychologiem i doradcą zawodowym Kurs zawodowy: Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych Kurs zawodowy: Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym Osiągnięcie w/w umiejętności przyczyni się do poprawy dostępu do pracy osób bezrobotnych i osób niepełnosprawnych, a tym samym pozwoli zmniejszyć bezrobocie na terenie miasta i gminy Szepietowo. Uczestnicy projektu uzyskają wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych, zasiłków okresowych i pomocy w naturze. W ramach działań o charakterze środowiskowym zostanie zorganizowana wycieczka edukacyjno turystyczna szlakiem tatarskim. 18 Szczegółowe informacje na temat projektu oraz rekrutacji można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szepietowie ul. Sienkiewicza 52, Szepietowo w godz Tel/fax kontaktowy: (86) Osoba do kontaktu : Kierownik MGOPS: Wanda Bogucka

19 GMINNE ECHA Kto wypadnie z KRUS? Rolnik, który odprowadza składki do KRUS i prowadzi działalność pozarolniczą, z której kwota podatku dochodowego za rok 2013 przekroczyła 3092 zł zostaje wyłączony z KRUS i będzie opłacał składki ubezpieczeń społecznych do ZUS. Składki na ubezpieczenia społeczne, jakie płacą rolnicy są dużo niższe niż te, które opłacają przedsiębiorcy. Rolnik, który prowadzi działalność pozarolniczą może płacić tylko składki ubezpieczeniowe do KRUS w przypadku, gdy podatek dochodowy jaki odprowadza do Urzędu Skarbowego nie przekracza kwoty 3062 zł. Będzie tak, jeżeli jego dochód z działalności pozarolniczej nie będzie wyższy niż zł, przyjmując średnio podatek dochodowy w wysokości 18%. Dochód jest to przychód po odjęciu kosztów. Zatem rolnik mimo wysokich przychodów z działalności pozarolniczej będzie mógł opłacać składki jedynie w KRUS, jeżeli po odjęciu kosztów działalności nie przekroczy limitów podatku dochodowego. Z tego przywileju mogą skorzystać rolnicy, którzy przed rozpoczęciem działalności pozarolniczej podlegali co najmniej przez 3 lata obowiązkowym ubezpieczeniom w KRUS (art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników). Rolnik, który przekroczył limit, tj. zapłacił więcej podatku dochodowego z działalności pozarolniczej, w czerwcu powinien zgłosić się do ZUS jako osoba prowadząca działalność gospodarczą. Taki rolnik przedsiębiorca przez 24 miesiące będzie mógł opłacać składki na preferencyjnych warunkach. Chodzi o możliwość naliczenia ich od niższej podstawy wymiaru wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia (art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Nie w każdym biznesie będzie można odprowadzać składki tylko do KRUS. Skorzystać z tego może rolnik, który prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Jest to osoba fizyczna, która prowadzi działalność we własnym imieniu i na własny rachunek albo wspólnik spółki cywilnej. Osoby wykonujące wolny zawód oraz wspólnicy spółek prawa handlowego jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością czy akcyjnych nie mają takiej możliwości. Ze względu na duże różnice w składkach jest to bardzo istotne. Składka miesięczna w KRUS w gospodarstwie do 50 ha wynosi 210 zł plus składka zdrowotna w gospodarstwie o powierzchni powyżej 6 ha przeliczeniowych, zaś składka w ZUS ze składką zdrowotną to ponad 1000 zł miesięcznie. R. Grodzki Mammobus w Twojej miejscowości! Zbadałaś się już? Zachęć przyjaciółkę! Połowa Kobiet uprawnionych do bezpłatnego badania mammograficznego w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi wciąż nie skorzystała z możliwości zyskania spokoju o swoje zdrowie. Jeśli jesteś w grupie, która już się przebadała, bądź ambasadorem profilaktyki, zachęć swoje przyjaciółki do zgłoszenia się na badanie! Jeśli jeszcze się nie badałaś przyjdźcie na badanie razem! Mammografia to najważniejsze badanie diagnostyczne w kierunku wykrycia raka piersi. Ponieważ jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród kobiet dojrzałych, można powiedzieć, że mammografia to najistotniejsze badanie, któremu świadoma kobieta powinna się regularnie poddawać. Niektóre kobiety nie zdają sobie sprawy z tego, jak istotna jest regularna kontrola i profilaktyka, która umożliwiając wczesne wykrycie zmian nowotworowych, pozwala na ich niemal 100% wyleczenie. Zachęcamy do aktywnego włączenia się w propagowanie wspomnianego Programu w swoim najbliższym otoczeniu! Mammografię można będzie wykonać w mammobusach, które odwiedzą: Czyżew 4 lipca przy Urzędzie Miejskim, Mazowiecka 34 Kobylin-Borzymy 21 lipca przy Urzędzie Gminy, Główna 11 Szepietowo 21 lipca przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sienkiewicza 52 Ciechanowiec 21 lipca przy Urzędzie Miasta, Mickiewicza 1 Sokoły 22 lipca na placu przy Kościele, Kościelna 1 Wysokie Mazowieckie 22 lipca przy Miejskim Ośrodku Kultury, Ludowa 19 Nie dostała Pani imiennego zaproszenia na badanie? Nie szkodzi, jeśli jest Pani w wieku pomiędzy 50 a 69 rokiem życia (roczniki ) i w ciągu dwóch lat nie miała Pani wykonywanej mammografii, przysługuje Pani bezpłatne badanie. Zachęcamy do rejestracji! Aby nie musiały panie czekać w kolejce przy mammobusie, rekomendujemy wcześniejszą rejestrację pod nr tel Call Center czynne jest 7 dni w tygodniu. Informacje o badaniach dostępne również na stronie internetowej 19

20 Barszcz Sosnowskiego GMINNE niebezpieczna ECHA roślina Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden.) został sprowadzony do kraju w latach 50 i 60 XX wieku jako roślina pastewna. Pochodzi z rejonu Kaukazu. Po niedługim okresie, z powodu problemów z uprawą i zbiorem, uprawy zaniechano. Gatunek okazał się przybyszem bardzo kłopotliwym. Jest to agresywna roślina inwazyjna, niezwykle trudna do zwalczania. Powoduje degradację środowiska przyrodniczego i ograniczenie dostępności terenu. Świeży sok z barszczu w kontakcie z ludzką skórą pod wpływem światła słonecznego powoduje oparzenia II lub III stopnia. Powstają trudno gojące się rany i utrzymujące się kilka miesięcy ciemne przebarwienia skóry. Nazwa rośliny pochodzi od nazwiska Dimitrija Sosnowskiego, rosyjskiego badacza flory Kaukazu. W ostatnim okresie przez niektórych nazywana jest również Zemstą Stalina, ponieważ sprowadzono ją do nas ze Związku Radzieckiego tuż przed śmiercią tego radzieckiego dyktatora. Gatunek trafił do Polski, sprowadzony głównie do PGR-ów - roślina o bardzo dużym przyroście biomasy - jako dar uczonych radzieckich Wszechzwiązkowego Instytutu Uprawy Roślin w Leningradzie. Barszcz rośnie od 1 do 4 m wysokości, rozmnaża się tylko poprzez nasiona, których 1 roślina wytwarza do 20 tysięcy. Nie rozmnaża się wegetatywnie, więc, żeby ograniczyć jego rozmnażanie, nie można dopuścić do zawiązywania się nasion. Stanowiska barszczu można niszczyć ręcznie lub mechanicznie (poprzez wykopywanie roślin lub ścinanie kwiatostanów pędów). Można też młode rośliny zwalczać chemicznie za pomocą Roundupu. Zabiegi te trzeba jednak powtarzać, ponieważ rośliny szybko się regenerują, a jednorazowy zabieg herbicydem nie jest skuteczny. Najwięcej barszczu w Polsce jest w województwie małopolskim. W związku z tym w 29 gminach tego województwa w bieżącym roku będzie realizowany projekt za 3,3 mln zł zniszczenia barszczu Sosnowskiego na 134 ha. Na terenie gminy Szepietowo barszcz Sosnowskiego występuje na polach wsi Szepietowo Wawrzyńce, najwięcej przy drodze gminnej tzw. Grabówce, w pasie drogi Szepietowo Wawrzyńce Dąbrówka Kościelna, na polach i nieużytkach wsi Nowe Szepietowo Podleśne i Szepietowo Podleśne. R. Grodzki Barszcz Sosnowskiego w okolicach Grabówki w Szepietowie Wawrzyńcach Udane przenosiny Na kominie domu Pana Sławomira Wyszyńskiego we wsi Nowe Warele wiele lat temu bociany wybudowały pokaźnych rozmiarów gniazdo, w którym wychowało się wiele pokoleń ptaków. Na wiosnę bieżącego roku właściciel domu postanowił zmienić pokrycie dachu i wyremontować kominy. Niestety, gniazdo z konieczności należało rozebrać. Prace remontowe zbiegły się z terminem wysiadywania jaj przez bociany. Rozpoczęła się walka z bocianią parą. Rano, gdy robotnicy przychodzili do pracy, rozebrane uprzednio gniazdo było już w połowie odbudowane. Dzięki pomocy m.in. p. Witolda Dawidowskiego, który przekazał słup betonowy, oraz Zakładu Energetycznego, który przekazał kosz na gniazdo, mieszkańcy wsi ustawili słup z koszem na wysokości komina. Bociania para bardzo szybko zaakceptowała nowe mieszkanie i w ciągu kilku dni wybudowała nowe gniazdo. Musiała się bardzo spieszyć, aby nie opóźnić cyklu wyklucia i dojrzewania młodych. Zabawnie wyglądało, gdy w odległości 2 3 m od kryjących dach pracowników bociany budowały swoje gniazdo. Z przenosin są zadowolone chyba obie strony. Właściciele domu, ze względu na mniejszą uciążliwość ptasich sąsiadów, a bociany ze względu na wygodniejszy i bezpieczniejszy kosz. Wyrazem tego zadowolenia są zapewne wystające z nowego lokum dwie główki małych boćków. 20

Bajka o Jasiu i Małgosi

Bajka o Jasiu i Małgosi Bajka o Jasiu i Małgosi Wprowadzenie dla nauczyciela: Według statystyk małopolskiej policji, na terenie naszego województwa w roku 2012 doszło do 3901 wypadków i 25801 kolizji, w których śmierć poniosło

Bardziej szczegółowo

Bajka o Czerwonym Kapturku

Bajka o Czerwonym Kapturku Bajka o Czerwonym Kapturku Wprowadzenie dla nauczyciela: Według statystyk małopolskiej policji, na terenie naszego województwa w roku 2012 doszło do 3901 wypadków i 25801 kolizji, w których śmierć poniosło

Bardziej szczegółowo

Bajka o Smoku Wawelskim

Bajka o Smoku Wawelskim Bajka o Smoku Wawelskim Wprowadzenie dla nauczyciela: Według statystyk małopolskiej policji, na terenie naszego województwa w roku 2012 doszło do 3901 wypadków i 25801 kolizji, w których śmierć poniosło

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ W KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W MARZĘCICACH

UDZIAŁ W KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W MARZĘCICACH UDZIAŁ W KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W MARZĘCICACH KONKURSY PRZEDMIOTOWE Uczniowie ze szkoły podstawowej w listopadzie i grudniu przystąpili do 4 konkursów przedmiotowych organizowanych

Bardziej szczegółowo

SUKCESY UCZNIÓW - konkursy - rok szkolny 2014/2015 - JĘZYK POLSKI, HISTORIA

SUKCESY UCZNIÓW - konkursy - rok szkolny 2014/2015 - JĘZYK POLSKI, HISTORIA SUKCESY UCZNIÓW - konkursy - rok szkolny 2014/2015 - JĘZYK POLSKI, HISTORIA Nazwa konkursu ucznia Uzyskany wynik klasa nauczyciela Pięknego Czytania Oliwia Szypulska Karolina Baniak Artur Dokurna Julia

Bardziej szczegółowo

wyników nauczania w I

wyników nauczania w I Podsumowanie wyników nauczania w I semestrze. ZESPÓŁ SZKÓŁ W KORYCINIE Rok szkolny 2007/2008 Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Klasa I A 1. Wynimko Zuzanna 2. Romanowski Tomasz 3. Kimborowicz

Bardziej szczegółowo

Sukcesy uczniów Zespołu Szkół w Potoku w konkursach i zawodach pozaszkolnych w roku szkolnym 2014/2015.

Sukcesy uczniów Zespołu Szkół w Potoku w konkursach i zawodach pozaszkolnych w roku szkolnym 2014/2015. Sukcesy uczniów Zespołu Szkół w Potoku w konkursach i zawodach pozaszkolnych w roku szkolnym 2014/2015. Lp. Imię i nazwisko ucznia lub nazwa grupy Nazwa i miejsce konkursu lub zawodów Październik 1 Aleksandra

Bardziej szczegółowo

A n d r z e j M a j e w s k i

A n d r z e j M a j e w s k i P a p i e r o s y i a l k o h o l s ł u s z n i e n a z y w a n e s ą u ż y w k a m i, g d y ż z u ż y w a j ą c z ł o w i e k a A n d r z e j M a j e w s k i Uzależnienie - nabyta potrzeba wykonywania

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W RESKU SPOTKANIE Z RODZICAMI 12 IV Opracowanie Agata Popielarz

ZESPÓŁ SZKÓŁ W RESKU SPOTKANIE Z RODZICAMI 12 IV Opracowanie Agata Popielarz ZESPÓŁ SZKÓŁ W RESKU SPOTKANIE Z RODZICAMI 12 IV 2016 Opracowanie Agata Popielarz PLAN SPOTKANIA 1. Konkursy. 2. Sport. 3. Z życia szkoły. 4. Wycieczki. 5. My w środowisku. Konkurs kuratoryjny języka polskiego

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje do etapu regionalnego 2. Piotrowska Ewa. 2G XXIV Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia

Kwalifikacje do etapu regionalnego 2. Piotrowska Ewa. 2G XXIV Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia Osiągnięcia uczniów i uczennic w roku szkolnym 2015/2016 Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Gimnazjalnych i Ogólnokształcących im. St. Czarnieckiego w Człuchowie w kategorii nauka konkursy

Bardziej szczegółowo

rok 2013 / 2014 Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Świat malowany kolorami wiosny" I miejsce - Jakub Wójcik klasa II

rok 2013 / 2014 Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Świat malowany kolorami wiosny I miejsce - Jakub Wójcik klasa II rok 2013 / 2014 Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Świat malowany kolorami wiosny" I miejsce - Jakub Wójcik klasa II SZCZĘŚLIWY MAŁY OKR DLA ÓSEMKI 8 maja 2014 roku w Domu Kultury "Śnieżka" odbyły się eliminacje

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów. R o k s z k o l n y 2 0 1 4 /2 0 1 5

Osiągnięcia uczniów. R o k s z k o l n y 2 0 1 4 /2 0 1 5 Szkoła Podstawowa w Kaczorowie Dyrektor: Helena Sawicka - Kręcichwost Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Kaczorowie w konkursach plastycznych, przedmiotowych i rywalizacji sportowej. R o k s z k

Bardziej szczegółowo

NAGRODA BURMISTRZA RADŁOWA. Zespół Szkół w Radłowie

NAGRODA BURMISTRZA RADŁOWA. Zespół Szkół w Radłowie NAGRODA BURMISTRZA RADŁOWA Zespół Szkół w Radłowie AMELIA SROKA KL. IV SP Zespół Szkół w Radłowie - wyniki w nauce średnia 5,5, - zajęcie III miejsca w I Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji Anglojęzycznej,

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ W KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH ROK SZKOLNY 2008/2009 GIMNAZJUM KONKURSY

UDZIAŁ W KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH ROK SZKOLNY 2008/2009 GIMNAZJUM KONKURSY UDZIAŁ W KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH ROK SZKOLNY 2008/2009 GIMNAZJUM KONKURSY l.p konkurs organizator szczebel opiekun uczestnicy osiągnięcia 1 Konkurs recytatorski dla gimnazjalistów dom jest sześcianem

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. L.p. Nazwa zadania, zasięg Termin Miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. Koncert Kolęd Gloria In excelsis Deo!

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Jamielniku Rok szkolny 2014/2015- II SEMESTR OSIĄGNIĘCIA SZKÓŁ- SUKCESY SPORTOWE

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Jamielniku Rok szkolny 2014/2015- II SEMESTR OSIĄGNIĘCIA SZKÓŁ- SUKCESY SPORTOWE Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Jamielniku Rok szkolny 2014/2015- II SEMESTR OSIĄGNIĘCIA SZKÓŁ- SUKCESY SPORTOWE GMINNY POWIATOWY MIĘDZY- POWIATOWY 1-mce Powiatowy Lekkoatletyczny SP chłopcy- Smukała

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-06-23 10:05:45 Zakończenie roku szkolnego Dobiegł końca kolejny rok szkolny. Niedługo tylko wspomnieniem pozostaną sprawdziany,

Bardziej szczegółowo

NASZE SUKCESY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

NASZE SUKCESY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 NASZE SUKCESY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Efektem pracy z uczniem zdolnym w ramach kół przedmiotowych i zajęć sportowych w roku szkolnym 2012/2013 są liczne sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Aleksandry

Bardziej szczegółowo

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Suchej

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Suchej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Suchej Dyrektor Szkoły Teresa Furman Szkoła liczy 11 nauczycieli, 73 uczniów w 6 oddziałach SUKCESY UCZNIÓW I NAUCZYCIELI SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

Bardziej szczegółowo

Dziewczęta zajęły następujące miejsca: III Indywidualnie Bieg na 100m Bieg na 300m Bieg na 600m Skok w dal

Dziewczęta zajęły następujące miejsca: III Indywidualnie Bieg na 100m Bieg na 300m Bieg na 600m Skok w dal W dniu 24.09.2009 odbyła się na stadionie Klubu Sportowego Turbacz Mszana Dolna POWIATOWA GIMNAZJADA MŁODZIEŻY W INDYWIDUALNEJ LIDZE LEKKOATLETYCZNEJ. Reprezentowało nas 13 chłopców i dziewcząt Dziewczęta

Bardziej szczegółowo

Wyniki nauczania. Wyniki klasyfikacji przedstawiają się następująco:

Wyniki nauczania. Wyniki klasyfikacji przedstawiają się następująco: Wyniki nauczania Wyniki nauczania Wyniki klasyfikacji przedstawiają się następująco: Klasyfikowanych 106 uczniów (100%) Nieklasyfikownych 3 uczniów z wychowania fizycznego 1uczeń z 1oceną niedostateczną.

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim

Publiczne Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim Lp. ucznia Publiczne Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim Klasa Osiągnięcia nauczyciela, który przygotował ucznia do Agnieszka Zaremba 1 Wojciech Czajkowski II Laureat Konkursu

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Zestawienie osiągnięć uczniów Zespołu Szkół w Masłowie rok szkolny 2013/2014

Zestawienie osiągnięć uczniów Zespołu Szkół w Masłowie rok szkolny 2013/2014 Zestawienie osiągnięć Zespołu Szkół w Masłowie rok szkolny 2013/2014 Nazwa konkursu Osiągnięcie Szczebel (,,, 1. p. Mirosława Grabka Konkurs Ortograficzny Anna Pietrasiewicz IV miejsce 2. p. Mirosława

Bardziej szczegółowo

Dlaczego alkohol jest groźny?

Dlaczego alkohol jest groźny? Dlaczego alkohol jest groźny? Piłeś nie jedź! Wprowadzane są coraz ostrzejsze restrykcje za jazdę pod wpływem alkoholu, a mimo to nadal wiele osób decyduje się na kierowanie pojazdami mechanicznymi w tym

Bardziej szczegółowo

Informacje o osiągnięciach uczniów w konkursach w roku szkolnym 2006/2007

Informacje o osiągnięciach uczniów w konkursach w roku szkolnym 2006/2007 Informacje o osiągnięciach uczniów w konkursach w roku szkolnym 2006/2007 Anna Przybyła laureat konkursu matematyczno - przyrodniczego organizowanego przez KO w Rzeszowie. Aleksandra Bolanowska i Laura

Bardziej szczegółowo

SUKCESY UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W SZCZECINKU W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 KONKURSY MIĘDZYSZKOLNE

SUKCESY UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W SZCZECINKU W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 KONKURSY MIĘDZYSZKOLNE SUKCESY UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W SZCZECINKU W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 KONKURSY MIĘDZYSZKOLNE Międzyszkolny Konkurs Bezpieczeństwo ruchu drogowego II miejsce drużynowo zespół Szkoły

Bardziej szczegółowo

I. Konkursy przedmiotowe

I. Konkursy przedmiotowe I. Konkursy przedmiotowe 1. finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z matematyki- Marta Machej 2. finaliści Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z języka rosyjskiego: Władysław Lewandowski, Hubert

Bardziej szczegółowo

Osiągniecia uczniów w konkursach i zawodach sportowych 2015/2016

Osiągniecia uczniów w konkursach i zawodach sportowych 2015/2016 Osiągniecia uczniów w konkursach i zawodach sportowych 2015/2016 Lp. Imię i nazwisko ucznia Nazwa konkursu Zajęte miejsce na szczeblu ogólnopolskim wojewódzkim powiatowym gminnym międzyszkolnym 1 / 36

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNE UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 2 w r. szk. 2014/2015

OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNE UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 2 w r. szk. 2014/2015 OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNE UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 2 w r. szk. 2014/2015 nazwa konkursu miejsce (I, II, III, wyróżnienie) imię, nazwisko ucznia, klasa opiekun, organizator MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA SZYMAŃSKA

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Czaszynie w roku szkolnym 2008/09

Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Czaszynie w roku szkolnym 2008/09 Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Czaszynie w roku szkolnym 2008/09 1. Sprawdzian w klasie I: Średnia szkolna: 25,6 pkt Średnia wojewódzka: 23,0 pkt Średnia gminy: 23,2 pkt Średnia powiatu: 23,0

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ UCZNIOWSKICH. W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KUNOWIE im. Jana Brzechwy

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ UCZNIOWSKICH. W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KUNOWIE im. Jana Brzechwy REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ UCZNIOWSKICH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KUNOWIE im. Jana Brzechwy Opracowany na podstawie: 1. art. 90 t ust. 1 pkt.2 i ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie osiągnięć pracy Zespołu Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie w roku szkolnym 2009/2010

Podsumowanie osiągnięć pracy Zespołu Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie w roku szkolnym 2009/2010 Podsumowanie osiągnięć pracy Zespołu Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie w roku szkolnym 2009/2010 Laureaci konkursów przedmiotowych: Imię i nazwisko klasa przedmiot opiekun Marcelina

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IV POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO IM. ROMANA ŻULIŃSKIEGO w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN IV POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO IM. ROMANA ŻULIŃSKIEGO w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN IV POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO IM. ROMANA ŻULIŃSKIEGO w roku szkolnym 2015/2016 I. Organizatorzy Organizatorami konkursu są: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie oraz Starostwo

Bardziej szczegółowo

Sukcesy indywidualne

Sukcesy indywidualne I semestr 2005/2006 W I semestrze zorganizowano w Gimnazjum I etap konkursów przedmiotowych organizowanych przez Podkarpackie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 3 uczniów;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu na plakat: Setna rocznica wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej

REGULAMIN Konkursu na plakat: Setna rocznica wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej REGULAMIN Konkursu na plakat: Setna rocznica wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych i gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. Zasady ogólne.

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia dydaktyczne

Osiągnięcia dydaktyczne 1 Osiągnięcia dydaktyczne 1. Egzamin gimnazjalny Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2004/2005 mierzone średnią liczba punktów uzyskanych w szkole: - część humanistyczna egzaminu: 32,6 - część

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2014/15:

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2014/15: Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2014/15: 1. XV Jubileuszowy Miejski Konkurs Plastyczny Kocham swoje miasto nagroda specjalna Małgorzata P., II miejsce Hanna K., III miejsce Wiktoria K., wyróżnienia:

Bardziej szczegółowo

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Suchej. Dyrektor Szkoły Teresa Furman

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Suchej. Dyrektor Szkoły Teresa Furman Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Suchej Dyrektor Szkoły Teresa Furman Szkoła liczy 11 nauczycieli, 78 uczniów w 6 oddziałach SUKCESY UCZNIÓW I NAUCZYCIELI SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

Bardziej szczegółowo

KONKURSY WEWNĄTRZSZKOLNE I ELIMINACJE DO KONKURSÓW GMINNYCH:

KONKURSY WEWNĄTRZSZKOLNE I ELIMINACJE DO KONKURSÓW GMINNYCH: Y WEWNĄTRZSZKOLNE I ELIMINACJE DO ÓW GMINNYCH: 1. CAŁOROCZNY O TYTUŁ NAJLEPSZEJ KLASY od września 2016 do czerwca 2017 2. CAŁOROCZNY ORTOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI od września 2016 do maja 2017 3.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Łodzi dla uczniów gimnazjów w r. szk.

WYNIKI WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Łodzi dla uczniów gimnazjów w r. szk. WYNIKI WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Łodzi dla uczniów gimnazjów Wojewódzki Konkurs Historyczny Imię i nazwisko ucznia Klasa Uzyskany tytuł Piotr Pietrzak

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego 2010/2011. Wpisany przez Administrator piątek, 01 lipca :57

Zakończenie roku szkolnego 2010/2011. Wpisany przez Administrator piątek, 01 lipca :57 Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbyło się w Gimnazjum nr 4 im. ONZ we Włocławku w dniu 22czerwca 2011 r. O godzinie 10.30 w atrium szkolnym spotkali się uczniowie klas I i II, a o godzinie 12.00

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr 5 w Rzeszowie

Gimnazjum Nr 5 w Rzeszowie L.P. Imię i Nazwisko nauczyciela (opiekun) Nazwa konkursu szkolnych () Liczba laureatów konkursu imię i nazwisko laureatów międzyszkolnych ( I, II, II) o zasięgu wojewódzkim (laureaci) o zasięgu ogólnopolskim

Bardziej szczegółowo

Nazwa szkoły. Gimnazjum Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. Bł. Bolesławy Lament w Białymstoku Białystok

Nazwa szkoły. Gimnazjum Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. Bł. Bolesławy Lament w Białymstoku Białystok (Pieczęć szkoły) WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI (Nazwa konkursu) PROTOKÓŁ z weryfikacji prac konkursowych ze stopnia rejonowego Konkursu z Plastyki - Gimnazjum zweryfikowano 60 prac ze stopnia rejonowego,

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów Gimnazjum nr 4 w Sanoku z przedmiotów humanistycznych w roku szkolnym 2014 / 15

Osiągnięcia uczniów Gimnazjum nr 4 w Sanoku z przedmiotów humanistycznych w roku szkolnym 2014 / 15 Osiągnięcia uczniów Gimnazjum nr 4 w Sanoku z przedmiotów humanistycznych w roku szkolnym 2014 / 15 JĘZYK ANGIELSKI KONKURS KURATORYJNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Awans Anny Nikiel i Pauliny Bukowskiej do finału

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KLUBU SPORTOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KLUBU SPORTOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KLUBU SPORTOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Widząc, iż wysoki poziom aktywności ruchowej wśród uczniów gwarantuje odpowiedni poziom sprawności fizycznej i sprawności

Bardziej szczegółowo

NAGRODA BURMISTRZA RADŁOWA. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Radłowskiej

NAGRODA BURMISTRZA RADŁOWA. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Radłowskiej NAGRODA BURMISTRZA RADŁOWA Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Radłowskiej WIKTOR KRYZIA KL. II GIM Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Radłowskiej - wyniki w nauce średnia 5,33, - zajęcie III miejsce w

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Łodzi dla uczniów gimnazjów w r. szk.

WYNIKI WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Łodzi dla uczniów gimnazjów w r. szk. Sukcesy uczniów Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu w konkursach przedmiotowych, tematycznych, artystycznych i in. WYNIKI WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH organizowanych przez Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów gimnazjum 2011/2012

Osiągnięcia uczniów gimnazjum 2011/2012 Osiągnięcia uczniów gimnazjum 2011/2012 Absolwent z najwyższą średnią: Primus Inter Pares Arkadiusz Bociek klasa III B średnia 5,8 Michał Białkowski klasa III G średnia 5,8 Nina Urbańska klasa III H średnia

Bardziej szczegółowo

Udział i osiągnięcia uczniów w konkursach i zawodach pozaszkolnych w r. szk. 2011/2012

Udział i osiągnięcia uczniów w konkursach i zawodach pozaszkolnych w r. szk. 2011/2012 Udział i osiągnięcia uczniów w konkursach i zawodach pozaszkolnych w r. szk. 2011/2012 Data 9-10 września 2011 Nazwa konkursu lub rodzaj zawodów II Turniej Piłki Nożnej Moje boisko Orlik 2012 o Puchar

Bardziej szczegółowo

Konkursy ogólnoszkolne, gminne, powiatowe, wojewódzkie, ogólnopolskie (wiedzy, artystyczne, sportowe) w roku szkolnym 2013/14

Konkursy ogólnoszkolne, gminne, powiatowe, wojewódzkie, ogólnopolskie (wiedzy, artystyczne, sportowe) w roku szkolnym 2013/14 Konkursy ogólnoszkolne, gminne, powiatowe, wojewódzkie, e (wiedzy, artystyczne, sportowe) w roku szkolnym 2013/14 Lp. Nazwa konkursu szkoła ilość ucze stnik ów 1. Konkursy przedmiotowe kuratoryjne (język

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Lp. Nazwa konkursu Organizator Osiągnięcie ucznia I Nazwisko Imię ucznia Klasa Termin Nauczyciel przygotowujący do konkursu 1. Indywidualne biegi przełajowe

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych. Rok szkolny 2012/13 KLASY 1-3. konkursu Osiągnięcie Opiekun

Osiągnięcia uczniów w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych. Rok szkolny 2012/13 KLASY 1-3. konkursu Osiągnięcie Opiekun Osiągnięcia uczniów w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych Rok szkolny 2012/13 KLASY 1-3 Nazwa Nazwisko i imię ucznia Klasa konkursu Osiągnięcie Opiekun Dawid Waliński I b Szkolny Konkurs

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie podsumowanie roku szkolnego 2013/2014 Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Dworcowa 26a 76-004 Sianów tel 94 3185218, www.sp2sianow.pl W roku szkolnym 2013/2014 było nas: 335 uczniów w 13 oddziałach klas 1-6 89

Bardziej szczegółowo

Zespół Wychowania Fizycznego. Mistrzostwa Szkoły dla uczniów klas IV-VI MINI PIŁKA HALOWA KOSZYKÓWKA DWA OGNIE PŁYWANIE

Zespół Wychowania Fizycznego. Mistrzostwa Szkoły dla uczniów klas IV-VI MINI PIŁKA HALOWA KOSZYKÓWKA DWA OGNIE PŁYWANIE Zespół Wychowania Fizycznego Mistrzostwa Szkoły dla uczniów klas IV-VI MINI PIŁKA HALOWA KOSZYKÓWKA DWA OGNIE PŁYWANIE MINI PIŁKA HALOWA CHŁOPCÓW KLAS V-VI KLASY V KLASY VI I m V B VID II m VC VIA III

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NAGRADZANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 1 IM. OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W RABIE WYŻNEJ

REGULAMIN NAGRADZANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 1 IM. OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W RABIE WYŻNEJ REGULAMIN NAGRADZANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 1 IM. OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W RABIE WYŻNEJ opracowany na podstawie 65 ust. 7 Statutu Gimnazjum nr 1 w Rabie Wyżnej wprowadzony Zarządzeniem nr 8/2013/14

Bardziej szczegółowo

Nasze sukcesy rok szkolny 2012/2013

Nasze sukcesy rok szkolny 2012/2013 Nasze sukcesy rok szkolny 01/01 Lp. Placówka / organizator: Nazwa konkursu: 1 SP nr 47 The Royal Family Contest konkurs z języka angielskiego Ranga / wojewódzki, powiatowy, międzyszkolny, szkolny: Miejsce:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ZAWODÓW W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

SPRAWOZDANIE Z ZAWODÓW W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 SPRAWOZDANIE Z ZAWODÓW W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Dnia 14. 09. 2013r. odbyły się zawody modelarskie samochodów zdalnie sterowanych o Puchar Burmistrza Miasta Imielin w kategorii indywidualnej uczniowie

Bardziej szczegółowo

Prymus Szkoły Podstawowej nr 5. Weronika WOŁOWCZYK uczennica klasy 6 c została prymusem wśród tegorocznych absolwentów

Prymus Szkoły Podstawowej nr 5. Weronika WOŁOWCZYK uczennica klasy 6 c została prymusem wśród tegorocznych absolwentów Prymus Szkoły Podstawowej nr 5 Weronika WOŁOWCZYK uczennica klasy 6 c została prymusem wśród tegorocznych absolwentów Średnia ocen 5,8. Oceny celujące z języka polskiego, języka angielskiego, religii,

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA TURNIEJÓW I KONKURSÓW ROK SZKOLNY 2013/2014

EWALUACJA TURNIEJÓW I KONKURSÓW ROK SZKOLNY 2013/2014 1 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Obornikach Śl. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KL. 1 3 EWALUACJA TURNIEJÓW I KONKURSÓW ROK 2013/2014 1. V Przegląd artystyczny Śpiewające przedszkolaki dzieci

Bardziej szczegółowo

Zawody sportowe 2014/2015

Zawody sportowe 2014/2015 Zawody sportowe 2014/2015 Rozpoczął się nowy rok szkolny i nowy rok sportowy, nowe wyzwania, rekordy życiowe i rekordy szkoły, czego życzymy Wam młodzi sportowcy. Za nami pierwsze rywalizacje sportowe

Bardziej szczegółowo

2014/2015. uczniów. uczniów Liczba uczniów w oddziałach W tym klasyfikowanych Uczniowie z ocenami ndst: 1 ndst

2014/2015. uczniów. uczniów Liczba uczniów w oddziałach W tym klasyfikowanych Uczniowie z ocenami ndst: 1 ndst WYNIKI W NAUCE I ZACHOWANIU UCZNIÓW ZA I PÓŁROCZE 2015/2016 Tabela nr 1: Zestawienie porównawcze wyników klasyfikacji za rok szkolny 2014/2015 i I półrocze roku szkolnego 2015/2016 wyszczególnienie Oceny

Bardziej szczegółowo

XXXII KONKURS RECYTATORSKI IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO ELIMINACJE GMINNE

XXXII KONKURS RECYTATORSKI IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO ELIMINACJE GMINNE Piknik rodzinny Dnia 14 czerwca 2015 roku na terenie naszej szkoły został zorganizowany piknik rodzinny. Początek imprezy przewidziano na godz. 14:30. Do przygotowań zabrali się zarówno rodzice, nauczyciele,

Bardziej szczegółowo

Mrągowo, 15. 06. 2011r.

Mrągowo, 15. 06. 2011r. Mrągowo, 15. 06. 2011r. Podsumowanie działalności ekologicznej w Zespole Szkól nr 4 w Mrągowie Opiekun Klubu Młodego Ekologa Mirosław Kleczkowski i Szkolne Koła Ligi Ochrony Przyrody - Anna Stadnicka przygotowali

Bardziej szczegółowo

III G gminny Międzygminny Konkurs Matematyczny dla klas III gimnazjum

III G gminny Międzygminny Konkurs Matematyczny dla klas III gimnazjum Udział uczniów w konkursach pozaszkolnych w roku szkolnym 2012/2013 II semestr Uczeń Klasa Ranga Nazwa konkursu Sukces konkursu Winkowska Martyna IIIa G powiatowy II Kaleta Klaudia IIIa G powiatowy Konkurs

Bardziej szczegółowo

NR 2 W STASZOWIE W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2010\ I miejsce w Gminnych Zawodach w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt

NR 2 W STASZOWIE W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2010\ I miejsce w Gminnych Zawodach w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE UCZNIÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W STASZOWIE W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2010\2011 II SEMESTR - I miejsce w Gminnych Zawodach w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Udział i osiągnięcia uczniów w konkursach i zawodach pozaszkolnych w r. szk. 2010/2011

Udział i osiągnięcia uczniów w konkursach i zawodach pozaszkolnych w r. szk. 2010/2011 Udział i osiągnięcia uczniów w konkursach i zawodach pozaszkolnych w r. szk. 2010/2011 Data 11-14 września 2010 Nazwa konkursu lub rodzaj zawodów I Turniej Piłki Nożnej Moje boisko Orlik 2012 o Puchar

Bardziej szczegółowo

Uhonorowano najlepszych uczniów z Gminy Koluszki

Uhonorowano najlepszych uczniów z Gminy Koluszki Uhonorowano najlepszych uczniów z Gminy Koluszki Podczas minionej sesji Rady Miejskiej w Koluszkach, już po raz siódmy na zakończenie roku szkolnego wręczono statuetki najlepszym uczniom z poszczególnych

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2009/2010

ROK SZKOLNY 2009/2010 KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2009/2010 Semestr II OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OLIMPUS sesja zimowa 2010 W dniu 13.01.2010 r. uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w

Bardziej szczegółowo

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIJCZYK w Sławnie od marca 2012 roku, realizuje zadanie publiczne pod nazwą Poznaj smak sportowej

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIJCZYK w Sławnie od marca 2012 roku, realizuje zadanie publiczne pod nazwą Poznaj smak sportowej Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIJCZYK w Sławnie od marca 2012 roku, realizuje zadanie publiczne pod nazwą Poznaj smak sportowej rywalizacji powierzone przez gminę Sławno. W ramach tego zadania

Bardziej szczegółowo

KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2013/2014. Semestr II

KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2013/2014. Semestr II KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2013/2014 Semestr II OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OLIMPUSEK sesja zimowa 2014 W dniu 08.01.2014 r. uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 1536 UCHWAŁA NR VI/90/15 RADY MIASTA SZCZECIN. z dnia 24 marca 2015 r.

Szczecin, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 1536 UCHWAŁA NR VI/90/15 RADY MIASTA SZCZECIN. z dnia 24 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 1536 UCHWAŁA NR VI/90/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

LOKATA IMPREZA SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA GIMNAZJUM

LOKATA IMPREZA SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA GIMNAZJUM Rok szkolny 2013/2014 IMPREZA SPORTOWA LOKATA 1. Mistrzostwa Szczecina chłopców klas VI w piłce nożnej grupa B MOS II miejsce 2. Turniej Piłki Nożnej chłopców Szkół Podstawowych ZS 1, UKS Szmaragd I miejsce

Bardziej szczegółowo

SUKCESY UCZNIÓW ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ORŁACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

SUKCESY UCZNIÓW ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ORŁACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 SUKCESY UCZNIÓW ZEOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ORŁACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 SZKOŁA UCZEŃ NAZWA KONKURSU Katarzyna Golenia Paweł Statkiewicz Paweł Statkiewicz Anna Kawińska

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia i sukcesy edukacyjne oraz sportowe Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie w roku szkolnym 2011/2012

Osiągnięcia i sukcesy edukacyjne oraz sportowe Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie w roku szkolnym 2011/2012 i sukcesy edukacyjne oraz sportowe Szkoły Podstawowej nr 2 w roku szkolnym 2011/2012 w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty angielskiego polskiego przedmiotowy z

Bardziej szczegółowo

Konkursy. Jakub Wolski klasa V Mateusz Śliwka klasa VI. Jakub Wolski Laureat Mateusz Śliwka - Wyróżnienie

Konkursy. Jakub Wolski klasa V Mateusz Śliwka klasa VI. Jakub Wolski Laureat Mateusz Śliwka - Wyróżnienie Konkursy Data Konkurs -Tytuł -Miejsce Reprezentanci Osiągnięcie 11.11.2014 XI Przegląd Poezji, Prozy, Muzyki i Pieśni Niepodległościowej Żeby Polska Była Polską Dom Chemika Puławy Jakub Wolski klasa V

Bardziej szczegółowo

OSIAGNIĘCIA EDUKACYJNE DZIECI I UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W ŚWIDRACH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

OSIAGNIĘCIA EDUKACYJNE DZIECI I UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W ŚWIDRACH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 OSIAGNIĘCIA EDUKACYJNE DZIECI I UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W ŚWIDRACH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Oddział 3-4 latki Oddział 3-4 latki Maja Kiełczykoska Małgorzata Kazanecka Zofia Kożuchowska XIV Gminny Konkurs

Bardziej szczegółowo

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU ODBYŁY SIĘ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA W PROJEKCIE:

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU ODBYŁY SIĘ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA W PROJEKCIE: Ludowy Klub Sportowy Olszanica na podstawie umowy dotacji nr 6/22/DL8-ODL/2014 z dnia 05.06.2014 otrzymał dofinansowanie w kwocie 5000ZŁ na realizację projektu Olszanica na sportowo dofinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP Informator dla Animatorów /ów turniejów eliminacyjnych na Orlikach VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK

BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK Podstawowe wielkości budżetowe Dochody bieżące majątkowe Wydatki bieżące majątkowe Wynik budżetu (deficyt) Spłata pożyczek i kredytów Deficyt po uwzględnieniu rozchodów

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół powiatu lubańskiego za rok szkolny 2008/2009 09.06.2009r. Starostwo Powiatowe

Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół powiatu lubańskiego za rok szkolny 2008/2009 09.06.2009r. Starostwo Powiatowe Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół powiatu lubańskiego za rok szkolny 00/00 0.0.00r. Starostwo Powiatowe. Informacja o realizacji kalendarza imprez sportowych w powiecie lubańskim w ramach

Bardziej szczegółowo

Sukcesy Zestawienie sukcesów sportowych III LO im. K.K. Baczyńskiego w Starachowicach

Sukcesy Zestawienie sukcesów sportowych III LO im. K.K. Baczyńskiego w Starachowicach Uczniowie naszej szkoły aktywnie uczestniczą w olimpiadach przedmiotowych i różnego rodzaju konkursach, osiągając wysokie lokaty w eliminacjach wojewódzkich i centralnych: - 1997 - Olimpiada Wiedzy o Polsce

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 TERMINARZ IMPREZ SPORTOWYCH PWSZS

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 TERMINARZ IMPREZ SPORTOWYCH PWSZS PAŹDZIERNIK WRZESIEŃ KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 TERMINARZ IMPREZ SPORTOWYCH PWSZS 1 WT Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 2 ŚR 3 CZ 4 PT 5 SO 6 N 7 PN 8 WT 9 ŚR 10 CZ 11 PT 12 SO 13 N 14 PN 15

Bardziej szczegółowo

SUKCESY UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W SZCZECINKU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I SEMESTR KONKURSY MIĘDZYSZKOLNE

SUKCESY UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W SZCZECINKU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I SEMESTR KONKURSY MIĘDZYSZKOLNE SUKCESY UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W SZCZECINKU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I SEMESTR KONKURSY MIĘDZYSZKOLNE Międzyszkolny Konkurs na Najpiękniejsze Życzenia Świąteczne - organizator SP 1 w Szczecinku

Bardziej szczegółowo

Informator dla drużyn

Informator dla drużyn V Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla drużyn I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są PZU i PKN ORLEN. 2. Turniej jest

Bardziej szczegółowo

SUKCESY NAUKOWE UCZNIÓW

SUKCESY NAUKOWE UCZNIÓW SUKCESY NAUKOWE UCZNIÓW Lena Walczak klasa 3 szkoły podstawowej nagroda Pentela w 46 Międzynarodowym Konkursie Plastycznym Konkurs literacki poświęcony Księdzu Janowi Twardowskiemu, zorganizowany przez

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY 4-6 Rok szkolny 2013/14

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY 4-6 Rok szkolny 2013/14 SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY 4-6 Rok szkolny 2013/14 Ekumeniczny Konkurs Wiedzy Biblijnej Jonasz - opiekun: ks. P. Rojczyk, B. Walczak - Alicja Gałosz kl. 4a laureatka - Arkadiusz Kryska kl. 4a laureat - Mariusz

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów klas I III w roku szkolnym 2010/2011. Imię i nazwisko ucznia

Osiągnięcia uczniów klas I III w roku szkolnym 2010/2011. Imię i nazwisko ucznia Osiągnięcia uczniów klas I I w roku szkolnym 2010/2011 Nazwa konkursu Międzynarodowy Konkurs Kangurek Matematyczny VI Ogólnopolski Konkurs Komputerowy Z komputerem za pan brat Zwierzęta nasi przyjaciele

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia szkolne w roku 2006/2007 P R Z E D M I O T O W E

Osiągnięcia szkolne w roku 2006/2007 P R Z E D M I O T O W E Osiągnięcia szkolne w roku 2006/2007 NAZWA KONKURSU, ZAWODÓW, IMPREZY ORGANIZATOR WYNIKI ZESPOŁOWE WYNIKI INDYWIDUALNE OPIEKUNOWIE P R Z E D M I O T O W E Ogólnopolski Przedmiotowy MIX z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Wiadomości. Gala Laureatów i Finalistów Konkursów Przedmiotowych oraz Tematycznych

Wiadomości. Gala Laureatów i Finalistów Konkursów Przedmiotowych oraz Tematycznych Wiadomości Wtorek, 21 czerwca 2016 Gala Laureatów i Finalistów Konkursów Przedmiotowych oraz Tematycznych W poniedziałkowe popołudnie, 20 czerwca 2016 r. w Gorlickim Centrum Kultury odbyła się uroczysta

Bardziej szczegółowo

Działania podjęte na rzecz rozwoju Publicznej Szkoły Podstawowej w Halasach na przestrzeni lat 2007-2010 można podzielić następująco:

Działania podjęte na rzecz rozwoju Publicznej Szkoły Podstawowej w Halasach na przestrzeni lat 2007-2010 można podzielić następująco: Działania podjęte na rzecz rozwoju Publicznej Szkoły Podstawowej w na przestrzeni lat 2007-2010 można podzielić następująco: 1.Edukacja Wyniki sprawdzianu po klasie VI Organizacja konkursów i turniejów

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 6. Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2013/2014. wyróżnienie. laureat I miejsce. laureat II miejsce.

Gimnazjum nr 6. Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2013/2014. wyróżnienie. laureat I miejsce. laureat II miejsce. Gimnazjum nr 6 Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2013/2014 Uczeń Nazwa konkursu Lokata/wynik Zasięg konkursu Nauczyciel przygotowujący Eryk Kowalwski Konkurs Matematyczny Kangur wyróżnienie międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2008/2009

ROK SZKOLNY 2008/2009 KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2008/2009 WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ Dnia 11.12.2008 r. uczniowie klas gimnazjalnych Zespołu Szkół Publicznych w Czerniejewie

Bardziej szczegółowo

Czwarta runda XXI edycji Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej

Czwarta runda XXI edycji Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej Czwarta runda XXI edycji Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej W dniach 5, 6, 12 i 13 grudnia 2015 roku w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku rozegrano czwartą rundę

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Węgierskiej Górce w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych rok szkolny 2013/14

Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Węgierskiej Górce w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych rok szkolny 2013/14 Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Węgierskiej Górce w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych rok szkolny 2013/14 Nazwa konkursu, zasięg konkursu wojewódzki, ogólnopolski,

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Powiatu Białostockiego w Futsalu

Mistrzostwa Powiatu Białostockiego w Futsalu Mistrzostwa Powiatu Białostockiego w Futsalu Łapy 24.04.2014r. W mistrzostwach udział wzięły cztery szkoły z powiatu białostockiego. Zawody były rozgrywane systemem każdy z każdym. Wyniki spotkań: 1. I

Bardziej szczegółowo

MISTRZ ORTOGRAFII 2012 PSP 37 III

MISTRZ ORTOGRAFII 2012 PSP 37 III c) osiągnięcia szkoły w roku szkolnym 2011/2012 L.P. osiągnięcia uczniów w konkursach, zawodach, olimpiadach na szczeblu miejskim (liczba osób, lokata, nazwa konkursu): Liczba Lokata 1 Międzyszkolny Konkurs

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 12 im. Jacka Kuronia w Poznaniu

Gimnazjum nr 12 im. Jacka Kuronia w Poznaniu Gimnazjum nr 12 im. Jacka Kuronia w Poznaniu http://www.ko.poznan.pl/pub/ftp/komunikaty/ list_rpdrozpoczecie.pdf Jestem wychowawcą i cała sztuka polega na tym, żeby tak mówić do młodzieży, żeby grupa

Bardziej szczegółowo

Tytuł Prymusa w roku szkolnym 2013/14 uzyskał. Miłosz Tresenberg uczeń klasy 6c. Nagrodę Dyrektora Szkoły w roku szkolnym 2013/14 uzyskała

Tytuł Prymusa w roku szkolnym 2013/14 uzyskał. Miłosz Tresenberg uczeń klasy 6c. Nagrodę Dyrektora Szkoły w roku szkolnym 2013/14 uzyskała Tytuł Prymusa w roku szkolnym 2013/14 uzyskał Miłosz Tresenberg uczeń klasy 6c Nagrodę Dyrektora Szkoły w roku szkolnym 2013/14 uzyskała Adrianna Kaliszan uczennica klasy 6d Konkursy 2013/2014 KLASA 6A

Bardziej szczegółowo