C Z Ę S T O C H O W S K I E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "C Z Ę S T O C H O W S K I E"

Transkrypt

1 W I C I C Z Ę S T O C H O W S K I E Tytułem wstępu Koleżanki, koledzy To już czwarty numer Wici Częstochowskich, który oddajemy w Wasze ręce. Znajdziecie w nim wiele ciekawych artykułów podsumowujących prace Związku Młodzieży Wiejskiej w naszym powiecie, w ostatnim roku działalności. Ponadto kontynuując wątek społeczny możecie zapoznad się z artykułami o tej tematyce, które po raz pierwszy pojawiły się w poprzednim wydaniu Wici, a które pokazują zaangażowanie społeczne ZMW. Godny podkreślenia jest fakt dużej aktywności naszych kół w organizację czy współorganizację wielu ciekawych, często dużych przedsięwzięd lokalnych, regionalnych czy też ogólnopolskich. Dzięki temu działalnośd naszych członków w swoich społecznościach lokalnych nie tylko została dostrzeżona, ale jest wręcz pożądana przez władze samorządowe i mieszkaoców. Mam nadzieję, że te przykłady będą dla Was zachętą do aktywnej działalności w swojej miejscowości, zgodnie z zasadą Chcied znaczy móc! Miło jest mi również poinformowad o powstaniu nowych kół ZMW utworzonych we Mstowie oraz szkołach IV Liceum im. H. Sienkiewicza oraz V Liceum im. Adama Mickiewicza. Ponadto dzięki zaangażowaniu naszych członków udało się reaktywowad ZMW na terenie powiatu kłobuckiego, gdzie powstały koła w gminach Opatów, Popów i Panki. Serdecznie witamy w naszej rodzinie i życzmy samych sukcesów w Waszej działalności. Serdecznie zapraszam do lektury tegorocznego wydania, oraz do nawiązania współpracy z naszymi kołami działającymi w terenie, dla wspólnego dobra mieszkaoców naszego regionu. Z koleżeoskim pozdrowieniem Marcin Adamczyk Prezes Zarządu Powiatowego Związku Młodzieży Wiejskiej w Częstochowie Europejskie ZMW 10 lat współpracy międzynarodowej. Związek Młodzieży Wiejskiej, od czasu swojej reaktywacji w latach osiemdziesiątych starał się kreowad wartości europejskie wśród swoich członków i mieszkaoców polskiej wsi. Chod w tamtych czasach nie było to ani popularne ani mile widziane przez ówczesne władze. Po okresie transformacji ustrojowych liderzy ZMW, jeszcze bardziej nasili swoje działania na rzecz włączenia naszej organizacji w procesy związane ze zbliżaniem się paostwa polskiego do struktur Unii Europejskiej. Efektem tych wspólnych działao, oraz ogólnej społecznej akceptacji, do której przyczynili się na terenach wiejskich członkowie ZMW, było podpisanie przez Polskę traktatu przedakcesyjnego. Otworzyło to możliwośd korzystania z różnego rodzaju wsparcia przedakcesyjnego, chod warto przypomnied że strumieo europejskich pieniędzy nie lał się tak szeroko jak obecnie. Ówczesny prezes ZMW kol. Artur Ławniczak wspólnie z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce zorganizowali projekt informacyjny skierowany do mieszkaoców obszarów wiejskich. W jego rezultacie ponad 240 tysięcy osób, poprzez spotkania informacyjne dowiedziało się o zasadach funkcjonowania Wspólnoty Europejskiej, jej podstawowych instytucjach, oraz o programach skierowanych do rolników i mieszkaoców wsi. Był to bardzo duży wkład w budowanie europejskiej świadomości wśród mieszkaoców polskiej wsi. W tym samym okresie nasz Zarząd Powiatowy ZMW w Częstochowie rozpoczął na szeroką skalę współpracę z organizacjami młodzieżowymi z innych krajów europejskich. Do historii przeszły już pierwsze projekty 1

2 wymian młodzieżowych organizowane w Szczyrku przez kol. Grzegorza Boskiego. Było to nasze pierwsze doświadczenie współpracy międzynarodowej, i trzeba przyznad że uzależniliśmy się od tych projektów. Chod kolejne lata, aż do przystąpienia Polski do UE jako pełnoprawnego członka nie były łatwe, to w roku 2004 nastąpił prawdziwy rozkwit naszej działalności międzynarodowej. Zorganizowaliśmy kilka młodzieżowych wymian międzynarodowych w Polsce, a nasza młodzież zaczęła wyjeżdżad na pierwsze spotkania do Włoch, Niemiec i na Litwę. Nasi członkowie zaczęli dostrzegad olbrzymie korzyści jakie niesie ze sobą udział w takich projektach. Uświadamiali sobie dlaczego warto uczyd się języków, dlaczego warto poznad inne kultury i innych ludzi. Natomiast ZMW Częstochowa zaczęło budowad swoją markę jako organizacji wiejskiej aktywnej i rzetelnej we współpracy na arenie międzynarodowej. Warto wspomnied, że znicz ZMW zaczął byd rozpoznawalny wśród młodzieży innych krajów takich jak Litwa, Turcja czy Rumunia. O naszej dużej aktywności niech zaświadczą również liczby: 51 projektów, partnerzy z 21 krajów i ponad 1300 zaangażowanych młodych ludzi. Obecnie Związek Młodzieży Wiejskiej jest członkiem Europejskiej Rady Młodych Rolników (CEJA), największej organizacji skupiającej młodych rolników z krajów Unii Europejskiej, a także członkiem Rural Youth Europe, skupiającej młodzieżowe organizacje wiejskie również z krajów UE. Organizujemy międzynarodowe konferencje, takie jak Europejski Dzieo Młodego Rolnika, czy też Środkowoeuropejskie Forum Młodzieży. Natomiast jako Zarząd Powiatowy ZMW w Częstochowie, od tego roku angażujemy się we współpracę z organizacjami i instytucjami z różnych krajów, wspólnie realizując projekty mające na celu wypracowanie przykładów dobrych praktyk edukacji nieformalnej na terenach wiejskich, ich porównanie i wdrożenie najlepszych rozwiązao, czy też wypracowanie kursów kształcenia na odległośd, które nauczą osoby starsze w jaki sposób korzystad z komputera oraz Internetu. Współpraca międzynarodowa to jedna z głównych gałęzi rozwoju Związku Młodzieży Wiejskiej, i w tym kierunku kolejni liderzy naszej organizacji powinni kłaśd nacisk. Mamy nadzieję, że tak będzie! Marcin Adamczyk prezes ZP ZMW w Częstochowie Szanowne koleżanki, szanowni koledzy! Ostatni rok był dla wielu z nas okresem pełnym wyzwao, niemiej jednak aktywnośd Organizacji w naszym powiecie stale rośnie i budzi wielkie nadzieje na przyszłe lata. Jest on także rokiem wyborczym w strukturach ZMW, począwszy od najmniejszych komórek, którymi są koła, po zarządy gminne, powiatowe, wojewódzkie skooczywszy na Zarządzie Krajowym z prezesem na czele. Najbliższe lata będą trudnym okresem dla wielu z nas. Wiąże się to z kooczącymi się okresami programowania oraz wyczerpującymi się środkami na finansowanie różnego typu inicjatyw. Zasady określające tematykę projektów, które będą mogły byd realizowane w ramach nowych i ewoluujących programów także nie są jeszcze znane. Zmusza to młode osoby do dynamicznego dostosowywania się do istniejących i ciągle zmieniających się warunków. Częśd liderów stanowiących trzon częstochowskiego ZMW założyła niezależne organizacje pozarządowe. Działanie takie należy uznad za dobry krok w kierunku utworzenia sieci NGO działającej na naszym obszarze. Organizacje te są także ważnym partnerem i mają szczególny charakter w dialogu z jednostkami samorządu terytorialnego. Za przykład można przedstawid projekt systemowy o nazwie Decydujmy razem, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie, w którym uczestniczy kilkoro naszych koleżanek i kolegów. Projekt ma na celu wypracowaniu i wdrożeniu skutecznych metod współpracy władz samorządowych i społeczności lokalnej. Cieszy mnie fakt, iż idea utworzenia gazetki Wici częstochowskie jest kontynuowana z każdym rokiem a ja sam mogę się wypowiedzied na jej łamach w kilku słowach o własnych spostrzeżeniach. Mam nadzieję, że wspólnymi silami osiągniemy wyznaczone cele, a wszystkim młodym osobom życzę dużo zapału do działania oraz spełnienia planów i realizacji własnych pomysłów. Z koleżeoskimi pozdrowieniami Grzegorz Boski Wiceprezes Zarządu Krajowego Związku młodzieży Wiejskiej 2

3 Tradycja a nowoczesnośd Historia Związku Młodzieży Wiejskiej liczy sobie 84 lata. Pierwotne logo w okresie międzywojennym nawiązywało do staropolskiego WICI, czyli sposobu komunikowania ważnych spraw w formie płonących łozin. W okresie powojennym pojawił się symbol znicza i ognia, który w pewnym sensie odnosił się do logotypu ZMW z okresu międzywojennego. Obecne logo liczy sobie kilkadziesiąt lat, stąd też potrzeba jego odmłodzenia, odświeżenia i delikatnego rebrandingu. Związek Młodzieży Wiejskiej to nowoczesna organizacja pozarządowa, działająca w XXI wieku, dlatego też oprócz wdrażania nowych programów edukacyjnych i rozwojowych chcemy, aby nasz logotyp odpowiadał najnowszym trendom. Innymi słowy ma byd lekki, przyjemny i przyjazny. Mając na uwadze, że Krajowy Zjazd Delegatów odbędzie się w grudniu tego roku uważam, że jest to dobry okres, aby takowe zmiany zaproponowad, a w konsekwencji przedstawid je naszym Kolegom i Koleżankom na grudniowym zjeździe. Chciałbym zdecydowanie podkreślid, że proponowane zmiany naszego logotypu nawiązują wprost do elementów loga z okresu międzywojennego i powojennego. Co o tym myślicie..? Michał Modrzejewski Prezes Związku Młodzieży Wiejskiej tym roku jedną międzynarodową wymianę w Polsce, a także nasza młodzież uczestniczyła w wymianie w Rumunii. Nasz tegoroczny projekt wakacyjny Nasze legendy wciąż żywe odbywał się w Zakopanem i w Częstochowie w dniach lipca br. W tym czasie 35 młodych ludzi z Polski, Litwy, Rumunii, Włoch i Turcji dyskutowało o współczesnym wymiarze legend, o ich interpretacji, a także o współczesnym funkcjonowaniu teatru i aktorstwie. W dalszej części wymiany, uczestnicy podzieleni na grupy międzynarodowe przygotowywali w projekcie. Efektem koocowym było przedstawienie zorganizowanie w Olsztynie, podczas które uczestnicy zaprezentowali wszystkie legendy ponad setce dzieci. Było to niesamowite przeżycie zarówno dla widzów jak i dla młodych aktorów. Towarzyszyło temu przedstawieniu wiele emocji, a także radości i zadowolenia. Trzeba podkreślid, że dzieci z wielką ciekawością oglądały inscenizacje legend z Polski, Litwy, Rumunii, Włoch i Turcji, co pokazuje potrzebę pielęgnacji i dbania o te historie, aby nie zniknęły. W dniach 6-13 sierpnia 7-osobowa grupa naszej młodzieży uczestniczyła w projekcie Build yourself a career, który obył się w Bukareszcie. W tej wymianie uczestniczyli młodzi ludzie z Polski, Rumunii, Bułgarii, Włoch i Hiszpanii. W czasie działao projektowych uczestnicy mieli okazję pracowad z wieloma profesjonalnymi trenerami na tematy związane z budowaniem własnej kariery zawodowej, w tym m.in. warsztaty z komunikacji, improwizacji, tworzenia ścieżki zawodowej. Tematyka nie została wybrana przypadkowo, gdyż obecnie wielu młodych Europejczyków boryka się z problemami związanymi ze znalezieniem pracy, co wg organizatorów projektu spowodowane jest przede wszystkim brakiem odpowiedniej wiedzy i umiejętności jak zaplanowad własną karierę zawodową. Projekt ten został zorganizowany przez naszą zaprzyjaźnioną organizację Stowarzyszeniem Studentów Ekonomii Rumunii. Aktywni międzynarodowo Okres wakacyjny i jesienny to jak co roku, czas naszej dużej aktywności międzynarodowej. Nasi członkowie mają okazję zdobywad doświadczenie we współpracy z młodzieżą z innych krajów europejskich, chod nie tylko. Do tej pory udało się nam zrealizowad w Beata Boska Jednak ten rok obfituje w wiele projektów międzynarodowych. Już na początku września, grupa młodzieży wyjedzie na 10 dni na słoneczny Krym, aby tam wspólnie pracowad z młodzieżą ukraioską na tematy związane z kulturą i ochroną dziedzictwa kulturowego. Grupa ukraioska natomiast odwiedzi nasz kraj w połowie października i będzie to uzupełnienie tego dwuetapowego projektu kulturalnego. Ważnego z naszej perspektywy, gdyż zachęcamy młodych Ukraioców do integracji z Europą. Ponadto na przełomie września i października nasi członkowie będą uczestniczyd w dwóch projektach w Turcji. Pierwszy to będzie kurs szkoleniowy i odbędzie się 3

4 w mieście Mersin, natomiast międzynarodowa wymiana młodzieżowa odbędzie się Istambule i jej tematyką będzie tolerancja wśród młodych Europejczyków. Marcin Adamczyk prezes ZP ZMW w Częstochowie Beata Boska prezes miejskiego ZMW w Częstochowie znany. Sama od wielu lat korzystam z tego działania w ramach wymian młodzieżowych lub inicjatyw na rzecz młodzieży. Polecam go każdemu, kto chce poprawid sytuację w swojej małej ojczyźnie. Oliwia Chaładaj Menager projektów między narodowych PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU Program Młodzież w działaniu skierowany głównie do młodzieży (warto wspomnied iż wg UE termin młodzież oznacza ludzi w wieku lat), która szuka funduszy na działania mające na celu stymulowanie aktywnego obywatelstwa europejskiego oraz rozbudzania poczucia solidarności i tolerancji wśród młodych Europejczyków. Program promuje i pomaga w rozwoju na terenie Unii oraz poza nią. Głównymi hasłami programu Młodzież są: dialog międzykulturowy, edukacja pozaformalna, integracja młodych. Program jest dla wszystkich, niezależnie od pochodzenia, wieku, sytuacji materialnej lub wykształcenia. Budżet programu dzielony jest nie na rok, lecz na siedem lat. W okresie wynosi on 885 milionów euro. Jego wysokośd (na rok) ustalana jest przez Parlament Europejski oraz Radę. Każdego roku zmieniany jest temat przewodni, z którym powinny byd związane projekty organizowane przez młodych aktywnych. Program Młodzież podzielony jest na Akcje. Każda z nich (jest ich 5) podzielona jest na podakcje. Dwie z nich dotyczą wymian młodzieży (nie są to klasyczne wymiany, gdzie obcokrajowiec przyjeżdża do naszego domu, a my jedziemy do jego domu), tylko są to spotkania młodzieży w których mogą brad udział dwa lub więcej krajów,a ich czas nie przekracza 3tygodni. Akcja 2. dotyczy coraz bardziej popularnego Wolontariatu Europejskiego (European Voluntary System). Następna Akcja służy wsparciu młodzieży w działaniach na terenie kraju (dofinansowanie na szkolenia, na funkcjonowanie Europejskiego Forum Młodzieży lub NGOsów nongovernmental organization organizacji pozarządowych i IIIsektora). I już ostatnia dotyczy wsparcia kontaktów i umów międzynarodowych między organizacjami młodzieżowymi na całym świecie. MWD (ang. Youth in Action) jest najpopularniejszym wśród młodych programem europejskim. Korzystają z niego ludzie na całym świecie, ponieważ jest bardzo przystępny i wszystkim Międzynarodowa wymiana ZMW Olsztyn gościł 35-osobową grupę młodzieży z pięciu krajów. 20 lipca 2012 roku młodzież z międzynarodowej wymiany spotkała się z wójtem Gminy Olsztyn - Tomaszem Kucharskim i dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury - Mariolą Matysek w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Olsztyn. Gospodarz Gminy i przedstawicielka instytucji kultury serdecznie przyjęli młodzież z różnych stron Europy i interesująco opowiedzieli o miejscowości, turystyce, kulturze, oświacie, lokalnych walorach i kierunkach rozwoju. Historię Olsztyna i tradycję anielską przybliżył Jan Wiewiór, goszcząc młodzież w Olsztyoskiej Szopce. Grupa odwiedziła Ośrodek Kultury, gdzie miała okazję zobaczyd wystawę obrazów artysty plastyka Pauliny Kuśmierskiej - mieszkanki Olsztyna. Na zakooczenie zwiedziła ruiny średniowiecznego zamku. Przed przyjazdem do Olsztyna młodzież gościła w sali sesyjnej Urzędu Miasta, gdzie spotkała się z dyrektorem generalnym magistratu Pawłem Klimkiem oraz złożyła wizytę Staroście Częstochowskiemu Andrzejowi Kwapiszowi. Podczas trwającej od 12 do 21 lipca wymiany pod hasłem Nasze legendy wciąż żywe, młodzież z Litwy, Włoch, Rumunii, Turcji i Polski uczestniczyła w warsztatach teatralnych, których zwieoczeniem było przygotowanie pięciu spektakli, dotyczących legend każdego z krajów. Legendy zaprezentowano w sali balowej restauracji Spichlerz w Olsztynie. Wśród zaproszonych gości obecny był Janusz Konieczny Przewodniczący Rady Gminy Olsztyn, Grzegorz Boski wiceprezes Zarządu Krajowego ZMW oraz Marcin Adamczyk prezes Zarządu Powiatowego ZMW. Dzieci przybyłe na spektakl z wielką uwagą obejrzały starania młodych aktorów, a radośd tryskająca po przedstawieniu była ogromna, gdyż wiele dzieci wyszło ze zdobycznym skarbem jakim były rekwizyty i stroje aktorów. Były także wspólne zdjęcia, autografy i próby rozmowy w obcym języku. Do przedstawienia młodą i utalentowaną młodzież przygotował Piotr Nita reżyser piątkowego spektaklu, aktor i nauczyciel w szkole Ala Autorskiego Liceum Artystycznego i Akademickiego w Częstochowie. 4

5 Wymiana międzynarodowa młodzieży to nie tylko praca nad danym tematem projektu. To także poznanie innych kultur i obyczajów, zawiązanie wspaniałych przyjaźni oraz poznawanie języków obcych. Podczas 10 dniowego pobytu młodzież miała możliwośd zwiedzenia Zakopanego, Krakowa, Warszawy, Oświęcimia oraz Częstochowy. Uczestnictwo w takiej wymianie to wspaniała przygoda i cenna lekcja dla młodego człowieka. Projekt powstał przy współpracy Częstochowskiego Stowarzyszenia Rozwoju Małej Przedsiębiorczości oraz Związku Młodzieży Wiejskiej w Olsztynie. Został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Młodzież w działaniu. Adrian Piecuch Prezes koła ZMW w Olsztynie Związek Młodzieży Wiejskiej na Jurajskich Szlakach Dwanaście zadao, siedem drużyn, lasy, pola, okoliczne skałki, sceneria olsztyoskiego zamku, Kamieniołom Kielniki i wspaniała pogoda, to wszystko towarzyszyło I Olsztyoskim Podchodom Związku Młodzieży Wiejskiej pod patronatem Wójta Gminy Olsztyn Tomasza Kucharskiego, które odbyły się 16 czerwca 2012 r. Do Olsztyna przyjechały drużyny i osoby kibicujące z następujących kół ZMW: Bogusławice, Jacków, Kamienica Polska, Kokawa, Lubojenka, Mstów, Mykanów, Opatów, Popów, Zarębice oraz młodzież działająca w kołach przy Zespole Szkół im. W. Szafera w Złotym Potoku, IV LO im. H. Sienkiewicza w Częstochowie i V LO im. A. Mickiewicza w Częstochowie. Tajemnicze nazwy zadao, które znajdowały się na wyznaczonym szlaku m.in. Jaskiniowo-komnatowe Czerne historie", Olsztyoskie polowanie na Głoda, Marsz na orientację dookoła Dziewicowej Skały, która kryje olsztyoską legendę, "Szumi dookoła las więc budowania nadchodzi czas, "Szukanie skarbu po wybuchu, Upoluj leśne zwierzę nim zniknie w lesie, Podziemne Wyścigi po Mumię odkrywały przed uczestnikami piękno Jurajskiego Olsztyna, jego okolicznych skałek, ścieżek i jaskio. Zadania te wymagały od uczestników orientacji w terenie, umiejętności posługiwania się mapą, spostrzegawczości, sprytu, pomysłowości, zmysłu budowniczego oraz odwagi w wejściu do Jaskini Magazyn oraz Jaskini Kielniki. Było zmęczenie, upalne słooce, wylany pot, ale jednocześnie wspaniała zabawa, śmieszne sytuacje, zdrowa rywalizacja i wiele radości ze wspólnie spędzonego czasu. Po kilkugodzinnym, wyczerpującym czasie, który uczestnicy spędzili na trasie Podchodów, przyszedł moment na uhonorowanie zwycięzców. Rozdanie nagród uświetniły Cheerleaderki z Gimnazjum im. Kaspra Karlioskiego w Olsztynie. Wygrana drużyna otrzymała puchar ufundowany przez Wójta Gminy Olsztyn Tomasza Kucharskiego. Medale dla pierwszej trójki ufundował Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynie. Wszyscy uczestniczy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Uroczystego wręczenia dokonali: Mariola Matysek-dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie, Grzegorz Boski-wiceprezes Zarządu Krajowego ZMW oraz Marcin Adamczyk-prezes Zarządu Powiatowego ZMW. Było ognisko, pieczenie kiełbasek, jedzenie z kuchni polowej i wspólne rozmowy. Tuż przed godziną 21:00 Kamieniołom Kielniki zamienił się w biało-czerwoną młodzieżową strefę kibica. Wszyscy zasiedli przed plenerowym telewizorem, aby w wielkich emocjach obejrzed mecz Euro 2012 Polska-Czechy. Pomimo przegranej naszej drużyny, można było wysłuchad z ust zebranej młodzieży Nic się nie stało, Panowie nic się nie stało!!!. Nad całością imprezy oraz nad bezpieczeostwem uczestników czuwali Panowie z Agencji Ochrony Osób i Mienia STYX. Wsparcia rzeczowego oraz pomocy organizacyjnej udzielili: Gmina Olsztyn, Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynie, Wspólnota Gruntowa Olsztyn, Starostwo Powiatowe w Częstochowie, Wyrób Sprzedaż Mięsa i Wędlin Stefan i Adam Deska S.C. Olsztyn, Piekarnia Janów- Olsztyn Anna Kus, Firma SOKPOL Myszków, Agencja Ochrony Osób i Mienia STYX I Olsztyoskie Podchody ZMW zostały zorganizowane przez koło ZMW Olsztyn przy współpracy koła ZMW we Mstowie Martyna Piecuch koło ZMW w Olsztynie 5

6 Świetlica jakich mało Cóż to za obiekt? Co niezwykłego może się kryd w obiekcie świetlicowym? zapyta niejedna osoba czytająca tytuł niniejszego artykułu. Odpowiedź na to pytanie jest złożona, jednakże poniżej postaram się wyjaśnid na czym polega wyjątkowośd owej świetlicy. Powstała w miejscowości Borowno i mieści się na parterze w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Będzie ona miejscem spotkao lokalnych mieszkaoców oraz grup formalnych i nieformalnych działających na terenie miejscowości a przede wszystkim nową siedzibą koła Związku Młodzieży Wiejskiej w Borownie. Oficjalne otwarcie planowane jest na drugą połowę września bieżącego roku. Pomysł na utworzenie obiektu świetlicowego zrodził się w głowach członków koła ZMW a przede wszystkim prezesa koła Kamila Kokoszki i wynikał on poniekąd z konieczności zmiany dotychczasowego miejsca spotkao. Nasze koło do tej pory posiadało 2 siedziby. Na początku istnienia (od 2001 roku) spotykaliśmy się w jednym z niewielkich pomieszczeo, które jest pomieszczeniem nowej świetlicy. Koledze, Wojtkowi Ziętkowi, pełniącemu wówczas funkcję prezesa, udało się pozyskad środki finansowe na materiały budowlane z budżetu gminy a wszelkie prace remontowe w lokalu wykonała młodzież. Otwarcie Wiejskiego Centrum Informacji Europejskiej - bo tak brzmiała nazwa biura, miało miejsce z udziałem księdza, który poświęcił pomieszczenie oraz ówczesnego Starosty częstochowskiego Ireneusz Skubisa przecinającego wstęgę. Wydarzenie zostało udokumentowane przez zaproszoną telewizję Katowice. Po kilku latach stacjonowania w OSP, byliśmy zmuszeni opuścid budynek w związku z przejęciem pomieszczenia przez orkiestrę strażacką. Wówczas pojawił się problem ze znalezieniem miejsca spotkao, chociażby na cotygodniowych zebraniach koła ZMW czy też ze znalezieniem miejsca dla stołu bilardowego, w którego posiadaniu jest koło. Swoją pomoc zaoferował wtedy Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZMW w Katowicach, kolega Piotr Kosela, udostępniając nieodpłatnie prywatny, parterowy dom, za co kierujemy w tym momencie serdeczne podziękowania. Wiedzieliśmy iż taki stan rzeczy nie może trwad wiecznie i wcześniej czy później będziemy zmuszeni zmienid lokalizację biura. W 2010 roku nadszedł przełomowy moment dla naszej organizacji. W związku z pojawieniem się środków unijnych, istniała duża szansa na zdobycie funduszy, dzięki którym możliwe będzie zaadoptowanie pomieszczeo OSP na świetlicę wiejską. Po ogłoszeniu konkursu na nabór wniosków z Małych Projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przez LGD Razem na Wyżyny, przystąpiliśmy do wzmożonych działao w kierunku sprecyzowania naszej wizji i potrzeb co do nowej siedziby koła ZMW. W czerwcu 2010 roku sporządziliśmy wniosek aplikacyjny i został on wysoko oceniony w LGD a następnie trafił do Urzędu Marszałkowskiego. Osobowośd prawną na ten cel udostępniło nam Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości na czele z Prezesem, kolegą Grzegorzem Boskim, które jest dysponentem pomieszczeo przez najbliższe kilka lat. Długo przyszło nam czekad na realizację niniejszego projektu jako, że umowa została podpisana dopiero w listopadzie 2011 roku. Pewne trudności związane z pozyskaniem środków na wkład w niniejszy projekt spowodowały kolejne opóźnienia w rozpoczęciu prac. Szczęśliwie wszystko się ułożyło dzięki wsparciu ze strony Urzędu Gminy w Mykanowie oraz przychylnemu spojrzeniu na sprawę Wójta Krzysztofa Smeli i od maja b.r. ruszyliśmy z dużym zaangażowaniem do realizacji projektu. Zakładał on wykonanie wszelkich prac remontowych, nieodpłatnie przez miejscowych wolontariuszy, którymi są członkowie koła Związku Młodzieży Wiejskiej w Borownie. Z zaangażowaniem młodzieży bywało różnie, jednak obecnie możemy powiedzied iż po niespełna 3 miesiącach, udało się zakooczyd remont. Wyposażenie świetlicy to czynnik wpływający na niekonwencjonalnośd obiektu, jako że odpowiada ono zainteresowaniom członków koła sportem elektronicznym. Dokonania koła ZMW w Borownie w tej dziedzinie na 6

7 przełomie ostatnich lat opisałem w artykule Zamiłowania e-sportowe koła w Borownie i są one niepowtarzalne na skalę kraju. Na około 110 m2 powierzchni świetlicy, składa się 5 pomieszczeo takich jak: przedsionek, łazienka, aneks kuchenny, pomieszczenie główne świetlicy oraz salka komputerowa. Oprócz mebli oraz armatury łazienkowej w świetlicy znajdzie się szereg urządzeo udostępniających różnorodne formy spędzania wolnego czasu. Będzie to m.in. stół bilardowy, stół do piłkarzyków, tarcza do darta oraz bogaty zasób sprzętu multimedialnego i gamingowego. Salka komputerowa będzie wyposażona w 6 komputerów PC połączonych w sied z dostępem do szybkiego Internetu natomiast w pomieszczeniu głównym świetlicy znajdą się m.in. konsola PS3 oraz gry, symulatory jazdy fotele z kierownicą, konsola Nintendo Wii i akcesoria, projektor multimedialny i telewizor LCD 42. Całośd prac remontowych została przez nas udokumentowana na kamerze. Podczas otwarcia świetlicy zamierzamy wyemitowad filmik, który zobrazuje nakład pracy, który został włożony aby osiągnąd upragniony efekt. Mamy nadzieję, iż tutejsza młodzież będzie chętnie spotykad się w świetlicy, że będzie ona miejscem szczególnym dla wielu osób a użytkowanie obiektu wraz z wyposażeniem będzie odbywad się z poszanowaniem regulaminu, który wspólnie opracujemy. Jednocześnie cieszymy się iż nasze koło ZMW będzie posiadad siedzibę z prawdziwego zdarzenia, gdzie będziemy mogli realizowad szereg inicjatyw oraz do której będziemy mogli zapraszad gości. Konrad Kokoszka koło ZMW w Borownie Zamiłowania e-sportowe koła w Borownie Członkowie koła Związku Młodzieży Wiejskiej w Borownie bardzo chętnie i często spotykali się i spotykają nadal na tzw. nockach komputerowych. Polegają one na tym, iż zbiera się grupa kilku-kilkunastu młodych osób wraz z własnym sprzętem w ustalonym uprzednio miejscu celem rywalizowania w różne tytuły gier. Zmagania trwają na ogół do samego rana lub nawet południa dnia następnego. Owe zainteresowanie wypłynęło od miejscowej młodzieży wiele lat temu i do tej pory odbyło się już kilkadziesiąt takowych pogrywao. Z czasem przerodziły się one w chęd zorganizowania czegoś większego i obecnie każdego roku poza drobnymi spotkaniami, nasze koło jest organizatorem 2 turniejów, które w związku z rosnącym zainteresowaniem uczestników są organizowane z roku na rok z coraz większym rozmachem. Pierwszy z nich ten mniejszy, to lokalny turniej w grę Counter-Strike 1.6 organizowany w Zespole Szkół w Borownie. Tegoroczny turniej odbył się dnia 24 marca i rywalizowało w nim 12 pięcioosobowych drużyn, w których skład wchodzili mieszkaocy gmin: Mykanów, Kłomnice oraz Kruszyna. Ten jednodniowy turniej jest organizowany rokrocznie po dużym wydarzeniu e- sportowym w Kłomnicach o nazwie EGP, w odpowiedzi na duże zainteresowanie młodzieży. Są to osoby zaangażowane w prace przy EGP oraz lokalna młodzież i członkowie ZMW z naszego powiatu. W imprezie liczy się dobra zabawa, integracja uczestników i rywalizacja dostarczająca odrobinę adrenaliny. Zainteresowanie turniejem było bardzo duże podobnie jak w ubiegłych latach i nie mieliśmy problemu z zapisami jako że wpisowe było symboliczne, nagrody atrakcyjne a poziom przygotowania i przeprowadzenia rozgrywek bardzo wysoki. Drugim przedsięwzięciem organizowanym cyklicznie przez nasze koło, jednak znacznie bardziej spektakularnym, jest turniej o nazwie Electronic Games Party. EGP 2012 to już 6 edycja ogólnopolskiego turnieju gier video. Dwudniowa impreza w Kłomnicach była wielkim świętem graczy z całej Polski i odbyła się w dniach 4-5 lutego. Przyciągnęła do hali sportowej ponad 1000 osób (około 600 z nich to zawodnicy biorący udział w turniejach)! W sumie odbyło się osiem oficjalnych turniejów oraz konkurs wiedzy na temat recyklingu sprzętu komputerowego. Organizatorem wydarzenia było koło Związku Młodzieży Wiejskiej w Borownie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach. Około 40 młodych osób z kół ZMW w Borownie oraz Zawadzie i Bogusławicach, spędziło niemalże tydzieo czasu na Hali Sportowej celem przygotowania oraz przeprowadzenia rozgrywek. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wójt Gminy Kłomnice Adam Zając oraz Wójt Gminy Mykanów Krzysztof Smela. Ogromne emocje towarzyszyły turniejowi Counter Strike 1,6 5on5. W tym największym turnieju lanowym w Polsce, wzięły udział 32 drużyny 160 osób plus gracze rezerwowi i managerowie drużyn. Przyjechała cała czołówka polskiej sceny CS'a, w tym najlepsza drużyna świata ESC Gaming. Pojawiły się także inne czołowe drużyny polskiej sceny, takie jak: Gameburg Team, Universal Soldiers czy BenQ.DELTA. W rozgrywkach tych wzięła udział także 7

8 drużyna z Kłomnic, która awansowała do niedzielnych rozgrywek co można uznad za sukces z racji znalezienia się w gronie najlepszej 16-tki w kraju. Poziom rozgrywek był bardzo wysoki, ale niestety po raz kolejny nikomu nie udało się wydrzed pozycji najlepszej drużyny w Polsce teamowi ESC Gaming. Zażarta rywalizacja trwała w dwóch grach konsolowych, traktujących o piłce nożnej. Pierwszego dnia zmierzyło się 140 graczy w turnieju Pro Evolution Soccer 2012, a w niedzielę 100 osób walczyło o laury w turnieju FIFA Nie obyło się bez niespodzianek, ponieważ mimo uczestnictwa w turniejach tych najlepszych w kraju, turniej PESa wygrał Sobi, FIFy natomiast Dazidek - zawodnicy nie typowani na zwycięzców. Na konsolach starli się także wojownicy w turnieju Tekken 6. Turniej rozegrany został w niedzielę 5 lutego i wystartował o godzinie 9. Wzięło w nim udział około 30 osób. Gracze do dyspozycji mieli 8 konsol PlayStation 3. Zwyciężył Jakub Tokarczyk - srebrny medalista World Cyber Games Polska Bardzo duże zainteresowanie oraz niesamowite emocje, szczególnie w finale, towarzyszyły turniejowi w grę StarCraft II. Koocówka rozgrywek była bardzo dramatyczna i pomimo wyrównanej walki faworyt Dominik Slider Rogacki musiał uznad wyższośd Roberta Sodona Mazurka. W pierwszym w tym roku w Polsce turnieju Call of Duty Modern Warfare 5on5 wzięło udział 16 ekip (80 osób) z całej Polski. Pula nagród wyniosła ponad 6 tysięcy złotych. Trudne, jednak zasłużone zwycięstwo powędrowało do pretendentów do wygranej, drużyny Clan Poland. W konkursie wiedzy nt. recyclingu sprzętu komputerowego zwyciężył mieszkaniec gminy Mykanów - Kamil Osychowski. Wzięło w nim udział około 40 osób natomiast cenne nagrody rzeczowe dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach otrzymało 6 najlepszych uczestników. Z całą pewnością zmienił się poziom estetyki i widowiskowości EGP co widad chociażby na zdjęciach z wydarzenia dostępnych na stronie internetowej turnieju: W tym roku plany i wizje co do edycji 2012 zostały zrealizowane w niemalże 100 %. Podczas turnieju prowadzone były relacje video on-line, które obejrzało przez Internet kilka tysięcy widzów. Najlepsi komentatorzy relacjonowali mecze z rozgrywek w StarCrafta II, Call of Duty oraz Counter Strike poprzez telewizję internetową CyberTV i Headshot Media. Z tego co wiemy, internetowe relacje na żywo obejrzało kilka tysięcy osób. Oprócz niewielkich opóźnieo czasowych nie było większych problemów logistycznych. Wszystkie zwycięskie drużyny z całą pewnością były zadowolone z racji dużego profesjonalizmu przygotowania rozgrywek jak również z nagród, jako że całkowita ich pula oscylowała w okolicach zł. W tegorocznej imprezie dopisali sponsorzy. Bardzo dużego wsparcia dla tej inicjatywy młodzieżowej udzielił nam GOK w Kłomnicach, będący współorganizatorem wydarzenia. Sponsorami nagród były następujące firmy: Kingston Technology, 1shot1kill.pl, Kaspersky, Surfmat, Media-Tech, Centrum Nauki i Biznesu Żak, BestPlay, Cyberartee.com, Enermax, Evita - Tomasz Drab, oraz Patriot Memory, Urząd Gminy w Kłomnicach oraz Urząd Gminy w Mykanowie. Serdeczne podziękowania kierujemy także do całego personelu ZS w Kłomnicach na czele z panią dyrektor Barbarą Kanoniak za bardzo duże zaangażowanie w organizację oraz udostępnienie niemalże całego obiektu wraz z wyposażeniem. Następna edycja turnieju stoi jeszcze pod znakiem zapytania, jednakże są duże szanse iż odbędzie się on po raz kolejny w Kłomnicach w środku ferii zimowych dla naszego województwa. Tematyka e-sportu przejawia się niemalże na każdym kroku działao naszego koła. Remontowana obecnie świetlica wiejska w Borownie pozwoli nam spotykad się w zdecydowanie większym komforcie a wyposażenie, które będzie się tam znajdowad udostępni różnorodne formy spędzania wolnego czasu przy wykorzystaniu szerokiego wachlarza dostępnych na rynku urządzeo jak również wyeliminuje koniecznośd użytkowania prywatnego sprzętu. W przypadku tego obiektu, którego otwarcie jest planowane na wrzesieo, można by się pokusid o nazwanie go mini centrum e-sportu. Więcej na ten temat można przeczytad w artykule p.n. Świetlica jakich mało, do którego lektury serdecznie zapraszamy. Konrad Kokoszka kolo ZMW w Borownie Nauka przez zabawę nad morzem i w górach. Taki cel przyświeca organizacji zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci osób ubezpieczonych w KRUS. Zimowiska i kolonie letnie przeznaczone są dla uczestników w wieku 8-16 lat i obejmują realizację bogatego planu kulturalnooświatowego. Zorganizowany przez CSRMP i ZMW wypoczynek, dzięki współpracy z doświadczoną i charyzmatyczną kadrą wychowawczą staje się niezapomnianym doświadczeniem najmłodszych. Wszystko to dzięki interesującym zajęciom sportowym, artystycznym (plastycznym, tanecznym, wokalnym, aktorskim) czy konkursom dla osób w każdym wieku. Uczestnicy chętnie biorą udział w zajęciach programowych, wykazując się dużym zaangażowaniem w życie grupy, a jednocześnie poczuciem humoru, 8

9 kreatywnością i wieloma talentami. Kolonie to także liczne wycieczki krajoznawcze, na których przewodnicy, zapoznają uczestników z ciekawymi miejscami nie tylko w pobliżu miejsca zakwaterowania. Podczas tegorocznego zimowiska uczestnicy wędrowali malowniczymi szlakami Tatr, poznając walory i opowieści o Tatrzaoskim Parku Narodowym, zwyczajach górali, architekturze i sztuce góralskiej i wielu innych zagadnieniach. Zaś kolonie letnie przybliżyły Słowioski Park Narowy, w którym spacer po wydmach okazał się frajdą i jednocześnie nie lada wyzwaniem dla wszystkich. Idea organizowania tego typu wyjazdów tkwi w planowaniu zajęd o różnej tematyce, by każdy uczestnik mógł znaleźd coś interesującego dla siebie. Dlatego na zimowisku oprócz spacerów i różnego typu warsztatów, miały miejsce wizyty w muzeach, obiektach zabytkowych, a chętni mogli skorzystad z fakultatywnych lekcji jazdy na nartach, zaś cały wypoczynek zwieoczył kulig konnym zaprzęgiem, podczas którego pochodnie i wyśpiewywane piosenki przypominał mieszkaocom Zimowej Stolicy Tatr o naszej obecności. Latem koloniści mogli nie tylko byd w największym parku dinozaurów, płynąd bajkowym statkiem, ale także poszerzyd swą wiedzę o hippice i skorzysta z konnych przejażdżek w pobliskiej stadninie. Dotychczas współpracowaliśmy z uczynną i zdyscyplinowana młodzieżą, chętnie współpracowała, dzieliła się swoimi odczuciami, pomysłami oraz przemyśleniami, co znacznie ułatwiało kontakt i dostosowanie zajęd do ich możliwości i zainteresowao. Niejednokrotnie efekty pracy nie pozostawały wyłącznie w murach ośrodka, gdzie byliśmy zakwaterowani- rysunki najmłodszych wzbogacały wystawę w zakopiaoskim muzeum Kornela Makuszyoskiego, zaś łebscy turyści byli świadkami naszego tanecznego show w centrum miasta. Najlepszą opinią zorganizowanego wypoczynku są uśmiechnięte miny jego uczestników i uczestnictwo w kolejnych zimowiskach czy koloniach. Nasze koleżanki w działaniu! Monika Flis- kierownik wypoczynku dzieci i młodzieży W dniu 5 marca odbyło się w Sali Sejmiku Śląskiego I Forum Kobiet Województwa Śląskiego. Inicjatorką spotkania była Aleksandra Banasiak, Członek Zarządu Województwa Śląskiego. W przedsięwzięciu wzięło udział kilkadziesiąt aktywnych kobiet z terenu całego województwa, w Anna Kowalska-Fert tym 8-osobowa grupa aktywnych działaczek Związku Młodzieży Wiejskiej z powiatów częstochowskiego i kłobuckiego. Celem tego spotkania było przedstawienie i uzyskanie rzetelnych informacji dotyczących możliwości kobiet na rynku pracy, zaprezentowanie dobrych praktyk i promocja idei przedsiębiorczości wśród kobiet. Już dziś przedstawicielki płci pięknej stanowią istotny odsetek osób prowadzących własną działalnośd gospodarczą i coraz lepiej radzą sobie na trudnym rynku pracy, łamiąc stereotypy dotyczące zatrudnienia i sukcesu w biznesie. Swoje wystąpienia podczas części konferencyjnej miało kilka znamienitych kobiet, mieszkanek Województwa Śląskiego, które osiągnęły sukces w różnych dziedzinach, m.in. Elżbieta Bieokowska, Minister Rozwoju Regionalnego, Katarzyna Sobierajska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Anna Tarnawa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Małgorzata Handzlik, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Danuta Pietraszawska, Poseł na Sejm RP i Ewa Nowak, Dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.- - Chcemy w jednym miejscu zgromadzid i zintegrowad te kobiety, które są aktywne w swojej działalności gospodarczej i w życiu lokalnym - mówiła Aleksandra Banasiak, pomysłodawczyni Forum. - Potrzebne jest wsparcie oraz usuwanie barier, także tych mentalnych. Konferencja była świetną okazją do dyskusji na temat aktualnej sytuacji pao na rynku pracy i szansą na ograniczenie barier utrudniających im dostęp do niego i hamujących ich aktywnośd zawodową. To również szansa na wymianę doświadczeo we własnym gronie oraz forma integracji środowiska kobiecego w celu skutecznego wykorzystywania tkwiącego w nich potencjału przedsiębiorczości. Podczas gdy kilka naszych koleżanek przebywało na I Forum Kobiet Województwa Śląskiego inne nasze koleżanki reprezentujące ZMW z Powiatu częstochowskiego i Częstochowy przebywały w dniach 4-5 marca na I Forum Liderek Organizacji Pozarządowych w Hotelu Gromada w Warszawie. Tematem zajęd było szkolenie dotyczące dostępnych programów, dzięki którym pozyskad można fundusze na rozwój stowarzyszeo bądź projektów. Wybrany został również konwent, do zadao którego należed będzie organizacja przyszłych spotkao Forum, przygotowywanie szkoleo oraz informowanie i rozpowszechnianie wszelkich dokumentów dotyczących programów dla organizacji pozarządowych. 9

10 W pierwszym dniu forum odbyła się debata, w której prawie sto kobiet w wieku do 35 roku życia dyskutowało na tematy dotyczące aktualnej sytuacji w kraju. Poruszany był przede wszystkim temat reformy emerytalnej. Gośdmi zaproszonymi na debatę byli: Pani Senator Andżelika Możdżanowska, Minister Pracy i Polityki Społecznej - Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Poseł Piotr Walkowski. Po zakooczeniu spotkania z politykami Konwent przedstawił postulaty, mające na celu podsumowanie pracy uczestniczek. Zapraszamy wszystkie dziewczyny z ZMW do aktywnych działao i uczestnictwo w kolejnych cyklach Forum dla kobiet. Pomocni Rększowiczanie Z pozdrowieniami Anna Kowalska-Fert prezes koła ZMW w Zarębicach W ubiegłym roku Koło Związku Młodzieży Wiejskiej w Rększowicach może pochwalid się podjęciem trzech inicjatyw. Najbardziej spektakularna była akcja o nazwie Pomóżmy czworaczkom, która miała na cel wsparcie rzeczowe rodziny zamieszkującej naszą gminę. Stali się oni szczęśliwymi rodzicami czwórki maluchów: Julki, Lenki, Dominiki i Szymona. Akcja ta trwa już niespełna rok i zaowocowała zgromadzeniem imponującej ilości prezentów, wykorzystywanych w trakcie dojrzewania dzieci. Są to m.in. wózki bliźniacze, foteliki samochodowe, nosidełka, ubranka, kołderki pościele, kosmetyki i ogrom pampersów. Już teraz uważamy że przedsięwzięcie to zostanie zwieoczone dużym sukcesem, mimo że zakooczy się ono w najbliższych miesiącach. Zimą, już po raz drugi zorganizowaliśmy zbiórkę pieniędzy na paczki dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej z okazji Świąt Bożego Narodzenia. W akcję ZMW pod nazwą "Podzielmy się sercem " włączyli się mieszkaocy wielu pobliskich miejscowości oraz firma produkcyjna Olkusz. Zebrane przedmioty oraz zakupione prezenty przekazaliśmy przedszkolakom oraz uczniom szkoły podstawowej w Rększowicach podczas jasełek szkolnych. W kwietniu b.r. na zbiorniku Pająk w Konopiskach zorganizowaliśmy zawody wędkarskie. Zawody zgromadziły 22 młodych adeptów wędkarstwa w wieku lat, którzy zawitali do Konopisk z kilku powiatów. Biorąc pod uwagę zasięg terytorialny można stwierdzid, iż zawody zorganizowano na skalę wojewódzką. Poziom zawodów był bardzo wysoki. Udział w nich wzięli zarówno amatorzy wędkarstwa jak również zawodowcy m. in. Mistrzowie Okręgu Częstochowskiego PZW w wędkarstwie spławikowym w kat. seniorów i juniorów. Na zbiorniku łowiono według regulaminu amatorskiego. Ryby, które złowione w zawodach to przede wszystkim płocie i liny. Zawody zakooczyły się wspólnym poczęstunkiem oraz wręczeniem cennych nagród, za które w tym miejscu chcielibyśmy bardzo podziękowad wszystkim sponsorom. Podziękowania za objęcie Patronatu oraz zasponsorowanie pucharów, medali i dyplomów kierujemy do Pana Senatora Andrzeja Szewioskiego, Starostwa Powiatowego w Częstochowie, Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Częstochowie, za ufundowanie pucharów i nagród: Urzędowi Marszałkowskiemu w Katowicach oraz firmom : Jaxon, RoyalJig, Świat Hobby, Wędkarski.com, trofea.pl, Aleksandria, Majami, Jurajska oraz pozostałym osobom, które swoim zaangażowaniem przyczyniły się do zorganizowania Mistrzostw ZMW w Wędkarstwie Spławikowym. Po pierwszych zawodach, jesteśmy usatysfakcjonowani zainteresowaniem imprezą i myślę iż chętnie będziemy ją kontynuowad w kolejnych latach. Mamy nadzieje iż w następnym roku nie zabraknie nam zapału do działania i będziemy realizowad wiele nietuzinkowych pomysłów, których nie brakuje członkom naszego koła oraz będziemy rozwijad imprezy odbyte w ubiegłych latach. Tradycja i historia zobowiązują Anna Paździor Prezes koła ZMW Rększowice Członkowie z koła ZMW w Zawadzie nie próżnowali, zarówno jak i w poprzednich latach tak jak i w 2011r. zorganizowali wiele ciekawych imprez, za najważniejsze możemy uznad Turniej Bilarda, Turniej Piłki Siatkowej, oraz Bal Sylwestrowy które znane są już w całym powiecie. 10

11 Zaczynając od IV już Turnieju Bilarda, który odbył się 7 maja, wyjątkowo w restauracji Miodowy Dwór w Kłomnicach, był to rekordowy turniej pod względem uczestników i czasu gry, w imprezie wzięły udział 32 osoby i dopiero po 12 godzinach gry został wyłoniony zwycięzca. Uczestnicy w trakcie trwania turnieju mogli zjeśd pyszne dania jakie serwuje restauracja, organizatorzy zapewnili dla każdego uczestnika bony na zapiekanki oraz napoje. Nie czekając długo bo po miesiącu ZMW w Zawadzie zorganizowało V Otwarty Turniej Piłki Siatkowej, 7 drużyn rywalizowało ze sobą przez 9 godz. Oczywiście tradycja zobowiązuję i organizatorzy zapewnili wszystkim uczestnikom kiełbaskę z grilla, miło było patrzed jak nasi goście wykooczeni i głodni zajadali się tym najpopularniejszym daniem z grilla. Nadszedł czas na Bal Sylwestrowy, właściwie była to impreza sylwestrowa ponieważ inaczej niż w poprzednich latach ZMW w Zawadzie zorganizowało ją w naszej siedzibie w większości byli na niej sami członkowie z osobami towarzyszącymi w liczbie 30 osób, było to ciekawe doświadczenie przy takiej liczbie osób i w takim miejscu ponieważ w poprzednich latach na nasze Bale Sylwestrowe zapisywało się od 100 do rekordowej liczby w roku 2010, 200 osób, a co za tym idzie, szykowanie na tak dużą imprezę trwało 2 tygodnie naprawdę ciężkiej pracy. Jak się łatwo domyślid, organizatorzy przy 30 gościach mogli na spokojnie podejśd do tej jednej z najważniejszych imprez w roku. Cofając się do kwietnia, koło ZMW w Zawadzie oddało świeżo wyremontowaną świetlice, dzięki uprzejmości i potężnemu wkładowi finansowemu pana Wójta Adama Zająca mogliśmy z wielką radością wyremontowad naszą siedzibę. Patrząc na koszty remontu, członkowie ZMW sami w większości wyremontowali pomieszczenia, dzięki temu zmniejszyliśmy koszty o tysiące złotych po zabawie sylwestrowej w żaden sposób nie ucierpiały ściany itp. Koło ZMW w Zawadzie jak widad nie próżnowało w tym 2011 roku, oprócz imprez wymienionych były mniejsze dzięki którym co tydzieo w jakiś sposób przyczynialiśmy się do zapewnienia rozrywki naszej młodzieży zarówno tej miejscowej jak i gminnej. Miejmy nadzieje że i w 2012 roku nie zabraknie nam wytrwałości i pomysłowości, w koocu tradycja zobowiązuję. Rok pełen sukcesów.damian Sambor prezes koła ZMW w Zawadzie Nasze koło ZMW w Gminie Popów zawiązało się równo rok temu. Był to dla nas bardzo pracowity i trudny rok. Pomimo różnych przeciwności losu, można powiedzied: Udało się! Mamy fajny zespół młodych ludzi, którym się chce działad na rzecz ZMW. Sami zrealizowaliśmy lub uczestniczyliśmy w kilkunastu wyjazdach studyjnych krajowych jak i zagranicznych, m.in.: Europejski Kongres Młodych Rolników w Warszawie, SEJM RP, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH, Parlament Europejski, Wiejskie Gry Słowenia, Forum Młodych Rolników na Węgrzech. Dzięki uprzejmości Pana Witolda Grzelioskiego Prezesa GS w Popowie pozyskaliśmy duży i piękny lokal usytuowany nad Liswartą, gdzie możemy się spotykad w każdej wolnej chwili i realizowad nasze pomysły związane z działalnością ZMW w Popowie. W tym miejscu warto również podziękowad Panu Stanisławowi Gmitrukowi Dyrektorowi ŚOR ARIMR za przekazany sprzęt komputerowy na cele statutowe ZMW Popów. Podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Panem Jerzym Cyrulikiem Komendantem Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach. Na mocy tego porozumienia młodzież zrzeszona w strukturach ZMW Popów korzysta nieodpłatnie z dobrodziejstw OSSW Kule (basen, sauna, siłownia, kort tenisowy). 1 czerwca br. w Kulach wspólnie z podoficerami służby więziennej zorganizowaliśmy Dzieo Dziecka dla ok. 200 młodych osób z terenu Gminy Popów i Powiatu Kłobuckiego. Bardzo dużym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszą się organizowane przez nas zabawy taneczne, gdzie młodzi ludzie mogą się spotkad, porozmawiad, pobawid się z sąsiadem albo znajomym. Podczas tegorocznych wakacji udało się nam zorganizowad półkolonie dla dzieci z Rębielic Królewskich. 11

12 50 dzieci mogło przez blisko 2 tygodnie aktywnie i bezpiecznie spędzad wolny czas podczas niebezpiecznych dla nich prac polowych jakimi są żniwa. Dzieci jeździły na basen, do kina, do zoo. Z pogadanką o bezpieczeostwie i higienie pracy w rolnictwie przyjechali pracownicy KRUS. Marcin Świerczyoski Kierownik LGD Zielony Wierzchołek Śląska przybliżył młodym ludziom ciekawe i atrakcyjne miejsca z terenu Powiatu Kłobuckiego, które warto odwiedzid. W Gminie Popów mamy dużo fajnych i wartościowych ludzi z ciekawymi pomysłami. Chcemy się dalej rozwijad i realizowad jeszcze więcej dla młodzieży. Co do przyszłości to w planach mamy otworzenie m.in. pierwszej multimedialnej świetlicy na terenie Gminy Popów. Na koniec chciałbym bardzo serdecznie podziękowad koleżankom i kolegom z ZMW Częstochowa za ogromną pomoc i wsparcie dla naszego młodego koła ZMW w Popowie. Pierwsze kroki z ZMW Tomasz Drabik prezes koła ZMW w Popowie W dniu 25 lutego 2012 roku powstało koło Związku Młodzieży Wiejskiej we Mstowie. Na spotkaniu założycielskim uczestniczyło 11 osób. Swoją obecnością zaszczycili nas czołowi działacze ZMW, na czele z prezesem ZP ZMW w Częstochowie Marcinem Adamczykiem. W związku z tym, że jest to nowe koło, nie możemy pochwalid się tak wieloma sukcesami jak inni. Biorąc jednak udział w różnych spotkaniach organizowanych przez koła ZMW, wspaniale bawimy się, poznajemy nowych ludzi a co najważniejsze, uczestnicząc w życiu tej młodzieżowej organizacji, mamy możliwośd zdobywania wiedzy i umiejętności pod okiem starszych kolegów i koleżanek. I tak np.: mieliśmy przyjemnośd wspólnie z innymi przedstawicielami kół ZMW spotkad się w siedzibie Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie z Wicepremierem i Ministrem Gospodarki - Waldemarem Pawlakiem, czy wziąd udział w zjeździe pokoleo, gdzie uczestnikami byli obecni i dawni członkowie ZMW. Wspólnie pod przewodnictwem koła ZMW Olsztyn braliśmy także udział w przygotowaniu i zorganizowaniu pierwszych Olsztyoskich Podchodów Związku Młodzieży Wiejskiej, pod patronatem Wójta Gminy Olsztyn. Podchody odbyły się 16 czerwca 2012 r.. Impreza ta zgromadziła drużyny z kół ZMW: Bogusławice, Jacków, Kamienica Polska, Kokawa, Lubojenka, Mstów, Opatów, Popów, Zarębice oraz młodzież działającą w kołach przy Zespole Szkół im. W. Szafera w Złotym Potoku, IV LO im. H. Sienkiewicza w Częstochowie i V LO im. A. Mickiewicza w Częstochowie. Po zakooczeniu wszystkich konkurencji i wręczeniu dyplomów uczestnikom podchodów, było pieczenie kiełbasek, śpiewy i wspaniała zabawa. Dopiero teraz widzimy jak dużo pracy i czasu trzeba poświęcid aby zorganizowad jakiekolwiek przedsięwzięcie. To nas jednak nie zniechęca, ponieważ widzimy, że działalnośd ZMW przynosi wiele korzyści. Dlatego też chcemy angażowad się społecznie, dla dobra młodych ludzi mieszkających na wsi i nie tylko. Z tej strony pragniemy podziękowad wszystkim za wsparcie dla naszej organizacji i pomoc w naszej pracy. Zrobimy wszystko aby dorównad najlepszym. Bogusławice na sportowo Patryk Woźnica - koło ZMW Mstów Ostatni rok działalności koła ZMW Bogusławice to same pasmo organizacyjnych sukcesów. Możemy pochwalid się tym, iż w czterech imprezach organizowanych przez nas uczestniczyło ponad dwustu uczestników nie tylko w młodzieżowym wieku. Zbliżające się Euro 2012 oraz duże zainteresowanie piłką nożną w naszym regionie zmobilizowało nas oraz naszych partnerów z ZMW Jacków do organizacji II Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej Halowej w Kruszynie ( r.), druga edycja cieszyła się sporym zainteresowaniem. Uczestniczyło w niej jedenaście drużyn z pow. częstochowskiego oraz jedna z pow. kłobuckiego (ZMW Popów). Następną imprezą zorganizowaną przez ZMW oraz Stowarzyszenie AKTYWNI W DZIAŁANIU były zawody 12

13 wędkarskie ( r.) dla mieszkaoców naszej wsi na wcześniej zarybionym przez nas stawie. Nowością w tym roku był I Spływ Kajakowy Doliną Warty Szczepocice - Zakrzówek Szlachecki ( r.). Impreza okazała się absolutnym hitem wakacji!!! Dwunastu kilometrowy odcinek uczestnicy przepłynęli w cztery godziny, po czym na mecie odbyło się wspólne grillowanie i wymiana wrażeo. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że organizacja spływu była perfekcyjna i mimo kilku wywrotek wszyscy cało dopłynęli nad zalew w Zakrzówku Szlacheckim. Słowa podziękowania należą się tutaj m.in. firmie Warta Częstochowa, która wykazała się pełnym profesjonalizmem zapewniając niezatapialne kajaki, przewodnika trasy oraz ratowników. Kolejną naszą flagową imprezą był II Turniej Piłki Nożnej 7 osobowej o Puchar Wójta Gminy Kruszyna ( r.). W drugiej edycji turnieju wzięło udział 9 drużyn z powiatu częstochowskiego. Imprezę otworzyła Wójt Gminy Kruszyna Pani Jadwiga Zawadzka podkreślając, iż cieszy się z tak dużego zainteresowania rozgrywkami sportowymi organizowanymi przez ZMW Bogusławice, na terenie naszej gminy. Trzeba nadmienid, że wszystkie te imprezy nie odbyłyby się bez zaangażowania lokalnego samorządu, sponsorów oraz Stowarzyszenia AKTYWNI W DZIAŁANIU, które pozyskało środki na realizacje wszystkich wymienionych imprez poprzez realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Już w październiku Zapraszamy na naszą piątą imprezę w tym roku III Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego! DO ZOBACZENIA! Nasze działania są pasją Koło związku Młodzieży Wiejskiej Jacków Baby działa już od ponad 3 lat promując naszą małą Ojczyznę poprzez organizowanie różnych imprez sportowych. Łukasz Reterski - prezes koła ZMW w Bogusławicach W tym roku możemy pochwalid się kolejnym turniejem piłki plażowej, który dzięki uprzejmości Pani Dyrektor SP w Jackowie rozgrywany był na boisku szkolnym. Jak co roku dopisała pogoda, gdzie młodzież z całego Powiatu zacięcie walczyła o miejsca na podium. Nasze koło również bardzo chętnie współpracuje z kołem ZMW Bogusławice, organizując turniej piłki halowej o Puchar Wójta Gminy Kruszyna sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Kruszynie. Od początku naszego istnienia równie dobrze współpracujemy z jednostką OSP w Jackowie, gdzie zarząd tutejszej jednostki wspólnie z Urzędem Gminy wyremontował nam świetlicę, która została wyposażona między innymi w ławkę wielofunkcyjną, stół bilardowy, stoły do tenisa, piłki i wiele innych urządzeo.. Na zakooczenie chcielibyśmy podziękowad wszystkim osobom, którzy przyczynili się do rozwoju naszych miejscowości, życząc zdrowia, szczęścia, sukcesów zawodowych, dobrego humoru i zapału do współpracy na kolejne lata. Uroda i kultura Z koleżeoskimi pozdrowieniami Paweł Łapeta - Prezes ZMW Jacków-Baby Związek Młodzieży Wiejskiej to niezwykle ważna organizacja w moim życiu. Pozwala mi się spełniad, a także dad młodym ludziom szansę na rozwój ich osobowości. Przez ostatni rok czasu dużo pracowaliśmy z młodzieżą we własnych środowiskach lokalnych. W okresie wakacyjnym przeprowadziliśmy szkolenia i kursy z ''Masażu Relaksacyjnego oraz bezpiecznej Metody Opalania jaką jest Metoda Natryskowa''. Kolejnym szkoleniem, w którym wzięło udział dwudziestu młodych ludzi i nie tylko odbyło się także w porze letniej i dotyczyło ''Stylizacji paznokci i pielęgnacji dłoni''. Przez jesienne i zimowe miesiące prowadziliśmy warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich. W październiku Nasz kolega Andrzej Podsiadlik wziął udział w Wolontariacie Międzynarodowym w Armenii. W Domu Dziecka w miejscowości Guymri spędził 9 miesięcy. Przeprowadzał tam różnego rodzaju zajęcia szkolno edukacyjne, sportowe oraz rekreacyjne dla tych Dzieciaczków. Przeraziła go bieda w tamtejszych Domach Dziecka. Dlatego też przeprowadziliśmy zbiórkę różnych rzeczy i wysłaliśmy podopiecznym Andrzeja. Koszty przesyłki pokryła prywatna firma z Częstochowy ''BATNA'' za co serdecznie Dziękujemy. Niskie ukłony składam osobom, 13

14 które przyczyniły się do powstania paczki składając dary. W tym miejscu nie mogę pominąd polskiego Pierwszego Sekretarza Ambasady Polski w Armenii Panu Maciejowi Falkowskiemu za odbiór przesyłki w Ambasadzie również gorąco Mu dziękując. Kolega Andrzej wrócił szczęśliwy i spełniony. W działaniach koła w Kamienicy Polskiej warto wspomnied o kinie jakie zainicjowaliśmy w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej. Co miesiąc w ostatnią sobotę miesiąca puszczaliśmy jeden film nie tylko dla młodzieży. Wymieniając sukcesy nie mogę pominąd Drużyny Siatkarskiej prowadzonej przez braci Hoffmanów, która na każdych zawodach sportowych zdobywała I MIEJSCA za co z całego serca GRATULUJĘ i trzymam kciuki za ich dalszy wysoki poziom gry. Innym ciekawym zadaniem, którego podjęło się moje koło jest promocja oraz pomoc w wydaniu książki autorstwa Roberta Sikorskiego. Na to działanie dostaliśmy grant w wysokości 2,500 tys. zł. Uzyskaną kwotę otrzymaliśmy z Konkursu na dofinansowanie działao w Dziedzinie Kultury oraz w Dziedzinie Ochrony oraz Upowszechniania Dziedzictwa Kulturalnego ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Katowicach. A już niebawem w wakacje zorganizujemy Półkolonie dla dzieci osób opłacających KRUS. Weźmie w nich udział 15 dzieciaków. Tak nam przeminął szybko ten rok, czekamy z utęsknieniem na następny i liczymy, że za rok ponownie będziemy mogli pochwalid się swoimi osiągnięciami. Swojemu Kołu życzę zapału, cierpliwości i pokory w dalszych działaniach, abyśmy nie bali się iśd pod prąd. Innym Kolegom i Koleżankom, abyśmy zawsze mieli energię oraz ten potrzebny ''wiatr w żaglach''. Rozwijamy się! Z koleżeoskim pozdrowieniem Aneta Podsiadlik prezes koła ZMW w Kamienicy Polskiej Pod koniec 2011 roku, w październiku skorzystaliśmy z wyjazdu do stolicy i to był nasz ostatni wyjazd szkoleniowo-poznawczy. Oprócz nauki o działaniach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata mieliśmy zwiedzanie stolicy wraz z przewodnikiem. Lubimy jeździd również na zabawę Andrzejkową do Zakopanego, więc nie pozwoliliśmy aby odbyła się ona bez nas w dniu 19 Listopada. W tym samym miesiącu udało nam się jeszcze zorganizowad III Powiatowy Turniej Szachowy, w koocu w naszym kole stało się to już tradycją. W grudniu braliśmy udział w Świątecznym Posiedzeniu Zarządu Powiatowego, który odbył się w Hotelu Dolcan w Częstochowie. Przez cały okres zimowy mogliśmy korzystad ze świetlicy wiejskiej w Lubojence, której jesteśmy opiekunami oraz jeździliśmy na nową salę sportową do Lubojny, gdyż lubimy sport, a sport to zdrowie. Tak zakooczyliśmy poprzedni już rok Nowy rok zaczęliśmy od ludowego spotkania noworocznego, które odbyło się 21 stycznia w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. Następnie 26 lutego podekscytowani przyszłymi rozgrywkami EURO 2012 pojechaliśmy do Kruszyny aby powalczyd w II Turnieju Piłki Nożnej Halowej i aby sprawdzid swoje możliwości. 24 Marca w tradycyjnym spotkaniu pokoleo ZMW w siedzibie Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie wymienialiśmy się poglądami ze starszymi działaczami ZMW. W maju w siedzibie Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie mieliśmy zaszczyt spotkad się i zobaczyd na żywo oraz posłuchad Wicepremiera oraz Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka. 16 Czerwca Koło ZMW w Olsztynie zorganizowało po raz pierwszy Olsztyoskie Podchody ZMW o Puchar Wójta Gminy Olsztyn, po raz pierwszy byliśmy w Kamieniołomie Kielniki, który znajduje się w Przymiłowicach nieopodal Olsztyna, zachęcamy każdego do zwiedzenia tego miejsca gdyż jest to niespotykane miejsce w naszym regionie. Wszędzie gdzie byliśmy świetnie się bawiliśmy, zostało jeszcze trochę miesięcy do kooca roku i myślimy, że na pewno nie będziemy się nudzid. Cały czas śledzimy poczynania naszych kolegów i koleżanek z ZMW na stronie internetowej. Nie wszędzie udało nam się pojechad ani wziąd udział we wszystkich turniejach organizowanych przez naszych przyjaciół ale staramy się aby nikomu nie było przykro i gdy nam czas pozwala staramy się korzystad z tych wszystkich atrakcji. Na pewno zorganizujemy u nas w Lubojence nasz tradycyjny turniej i wszystkich gorąco zapraszamy, a czy coś będzie więcej, w planach mamy, nie będziemy zdradzad. Na razie dzięki przeznaczonych pieniędzy z funduszu sołeckiego na ogrodzenie boiska do piłki plażowej staramy się zrealizowad ten pomysł co zajmuje nam dużo czasu. Otwarcie już wkrótce, i to na razie 14

15 tyle dzieje się w naszym kole ZMW w Lubojence. Pozdrawiamy serdecznie. Nasza szkoła Nasze ZMW Robert Wilk Koło ZMW w Lubojence Moja szkoła, to placówka edukacyjna z ogromnymi tradycjami. Obchodzone w tym roku 150-lecie, grono znanych absolwentów z Muokiem Staszczykiem na czele, jeden z najwyższych poziomów nauczania w Świętym Mieście. Wszystko to jest imponujące i napawające dumą, aczkolwiek brakowało mi tam koła ZMW. Na szczęście, jak to mówią, dla chcącego nic trudnego i dzięki organizacji ma nikłą skalę trudności w porównaniu ze zwerbowaniem ludzi, ale... dzięki plakatom, promocji werbalnej, namawianiu znajomych, inwencji i różnym magicznym działaniu mojej skromnej osoby oraz kilku zaangażowanych znajomych, do "Sienia" również zawitało ZMW, którego nasza filia powstała w grudniu ubiegłego roku. Jak wiadomo, samo założenie sztuczkom ilośd członków sienkiewiczowskiego koła ZMW systematycznie się zwiększa. A jeśli następuje rozrost, to trzeba zrobid coś specjalnego. Najlepiej imprezę, która pozwoli zintegrowad i jeszcze bardziej zachęcid do działalności obecnych członków, a także zainteresowad kolejne potencjalne persony do dołączenia do ZMW. Dlaczego akurat kajaki? Ponieważ to doskonałe połączenie zabawy, rywalizacji, a także spotkanie z pewnego rodzaju dzikością, nieobecną podczas różnych miejskich zabaw. Poza tym, maj to okres przedwakacyjny, słoneczko grzało nam w twarze, a więc spływ naszą częstochowską "Warcianą" połączony z kiełbaskowym barbecue brzmiał perfekcyjnie. Jako młodzi organizatorzy spodziewaliśmy się nieco większych komplikacji przy kwestiach technicznych całej imprezy, ale wszystko odbyło się gładko i bezproblemowo. W sobotę 19 maja zebrała się nasza aż dwunastoosobowa (dobry prognostyk, święta liczba) ekipa i rozpoczęliśmy w pod częstochowskim Mstowie kajakową przygodę z ZMW. Warunki atmosferyczne świetne, humory dopisywały, a żołądki tęsknie mruczały na myśl o późniejszych grillowanych kiełbaskach. Sam spływ wypadł fenomenalnie, a piękne widoki Jurajskich okolic dostarczały atrakcji wizualnych. Było sporo wody (trudno, żeby jej nie było), śmiechu, krzyków i radości, a pokonanie trasy zajęło nam aż 4 godziny. Nieco mokrzy, ale niezwykle zadowoleni przystąpiliśmy następnie do zapełniania naszych wygłodniałych organizmów, a dla najlepszych par czekały przygotowane drobne suweniry. Generalnie rzecz ujmując - impreza na piątkę. Bo czego chcied więcej w przypadku integracyjnego wyjazdu niż uśmiechu na twarzach i chęci do działania? Następnej ciekawej formy rekreacyjno-kulturalnej i nad przygotowaniem takowej już pracujemy. A tymczasem, pluskając się w wakacje nad wodą pozostają nam piękne i radosne wspomnienia, których cząstkę pragnąłem przelad w ten tekst. Krzysztof Włodarczyk prezes kola ZMW w IV LO im. H. Sienkiewicza Kolejne wybory, Kolejne wyzwania Wielkimi krokami zbliżają się do nas kolejne wybory do Zarządu Powiatowego Związku Młodzieży Wiejskiej w Częstochowie. Cztery ostatnie lata obfitowały w wiele przedsięwzięd, którymi mogą pochwalid się poszczególne kola ZMW, zarówno na szczeblu lokalnym jak również ogólnopolskim. Były to lata na pewno zwieoczone dużymi sukcesami ale także trudem włożonym w ich realizację. By mied poczucie, ze i my sami możemy mied wpływ na to co się dzieje w naszych małych ojczyznach już teraz, na dwa miesiące przed planowanymi wyborami, zastanówmy się jak przez aktywny udział w życiu społecznym, możemy zrealizowad stawiane nam wyzwania. Zapraszamy zatem wszystkich członków do licznego uczestnictwa w przeprowadzanych przez nas zjazdach wyborczych. Wspólnie zadecydujmy kto przez najbliższe lata stanie na czele podejmowanych przez nas działao. Z koleżeoskim pozdrowieniem Monika Wilkoszewska Biuro ZP ZMW w Częstochowie 15

16 Związek Młodzieży Wiejskiej w Częstochowie Częstochowa; Ul. Waszyngtona 73/15 Tel/ Fax : 34/

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

Blisko 4000 drużyn zgłoszonych do Coca-Cola Cup 2016

Blisko 4000 drużyn zgłoszonych do Coca-Cola Cup 2016 Blisko 4000 drużyn zgłoszonych do Coca-Cola Cup 2016 Ponad 40 000 gimnazjalistów weźmie udział w 18. edycji Coca- Cola Cup. Do tegorocznej edycji turnieju zgłosiło się 3907 drużyn. Zwycięzcy ogólnopolskiej

Bardziej szczegółowo

Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie

Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie Społeczna inicjatywa mieszkańców Lubikowa Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie Nowe ogrodzenie okalające plac zabaw w miejscowości Lubikowo powstało dzięki społecznej pracy

Bardziej szczegółowo

IV POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ

IV POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ Powiat Pabianicki ORGANIZATOR: Starostwo Powiatowe w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2 95-200 Pabianice tel. 42 225 40 00 REGULAMIN IV POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ pod Patronatem Starosty Pabianickiego

Bardziej szczegółowo

MOGĘ WSZYSTKO - WSPÓLNIE DZIAŁAMY NA RZECZ DOBRA DZIECI I MŁODZIEŻY

MOGĘ WSZYSTKO - WSPÓLNIE DZIAŁAMY NA RZECZ DOBRA DZIECI I MŁODZIEŻY MOGĘ WSZYSTKO - WSPÓLNIE DZIAŁAMY NA RZECZ DOBRA DZIECI I MŁODZIEŻY Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu realizuje projekt Mogę wszystko, w ramach którego, tworzy system działań zmierzających

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA DIALOGU W GIMNAZJUM W KLEOSINIE

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA DIALOGU W GIMNAZJUM W KLEOSINIE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA DIALOGU W GIMNAZJUM W KLEOSINIE Zapraszamy do przeczytania relacji z projektu realizowanego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie przez uczniów klasy III

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do projektu: Wsparcie organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Drawskiego szansą na rozwój społeczeostwa obywatelskiego

Zapraszamy do projektu: Wsparcie organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Drawskiego szansą na rozwój społeczeostwa obywatelskiego Zapraszamy do projektu: Wsparcie organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Drawskiego szansą na rozwój społeczeostwa obywatelskiego Plan prezentacji: 1. Stowarzyszenie Młodzieżowe Obszar Kultury 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

KIM JESTEŚMY OFERTA ZIMA 2015

KIM JESTEŚMY OFERTA ZIMA 2015 KIM JESTEŚMY BizLiga organizuje profesjonalne rozgrywki dla firm i instytucji. Kompleksowa organizacja rozgrywek sportowych i imprez dla biznesu obejmuje m.in.: ligi dla firm, rozgrywki wewnętrzne dla

Bardziej szczegółowo

III POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ

III POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ Powiat Pabianicki ORGANIZATOR: Starostwo Powiatowe w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2 95-200 Pabianice tel. 42 225 40 00 REGULAMIN III POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ pod Patronatem Marszałka Województwa

Bardziej szczegółowo

Turniej Orlik Basketmania 2013

Turniej Orlik Basketmania 2013 Turniej Orlik Basketmania 2013 O TURNIEJU PO RAZ trzeci, w 8 województwach, na obiektach wybudowanych w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 zagramy w koszykówkę na szeroką skalę w turnieju Orlik Basketmania.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ANKIETY EWALUCYJNEJ DLA UCZNIÓW NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU COMENIUS W ZESPOLE SZKÓŁ IM. PIOTRA WYSOCKIEGO

WYNIKI ANKIETY EWALUCYJNEJ DLA UCZNIÓW NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU COMENIUS W ZESPOLE SZKÓŁ IM. PIOTRA WYSOCKIEGO WYNIKI ANKIETY EWALUCYJNEJ DLA UCZNIÓW NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU COMENIUS W ZESPOLE SZKÓŁ IM. PIOTRA WYSOCKIEGO 1. Czy byłeś zaangażowany w projekt? Tak 100% Nie 2. Co skłoniło Cię do wzięcia udziału

Bardziej szczegółowo

FESTIWAL NAUKI W GIMNAZJUM NR 17

FESTIWAL NAUKI W GIMNAZJUM NR 17 FESTIWAL NAUKI W GIMNAZJUM NR 17 Tegoroczny Festiwal Nauki odbył się w Gimnazjum nr 17 im. Ks. Jana Twardowskiego we Wrocławiu. Pokazy dla uczniów, które zostały przeprowadzone, miały za zadanie pokazad,

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z zapisami ustawy współpraca ta może odbywać się w szczególności w formach:

Zgodnie z zapisami ustawy współpraca ta może odbywać się w szczególności w formach: Sprawozdanie z realizacji w 2014r. programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Na podstawie art. 5a ust.3 ustawy o

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy Myślenice - Ferie w Myślenicach czwartek, 09 lutego :39

Urząd Miasta i Gminy Myślenice - Ferie w Myślenicach czwartek, 09 lutego :39 W Myślenicach podczas ferii zimowych nie ma mowy o nudzie. Przy udziale finansowym Miasta i Gminy Myślenice stowarzyszenia i kluby sportowe przygotowały niezwykle ciekawą i atrakcyjną ofertę zarówno dla

Bardziej szczegółowo

MOGĘ WSZYSTKO - WSPÓLNIE DZIAŁAMY NA RZECZ DOBRA DZIECI I MŁODZIEŻY

MOGĘ WSZYSTKO - WSPÓLNIE DZIAŁAMY NA RZECZ DOBRA DZIECI I MŁODZIEŻY MOGĘ WSZYSTKO - WSPÓLNIE DZIAŁAMY NA RZECZ DOBRA DZIECI I MŁODZIEŻY Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu realizuje projekt Mogę wszystko, w ramach którego, tworzy system działań zmierzających

Bardziej szczegółowo

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna! INFORMACJA Mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przytoczna, prosimy wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych o zgłaszanie ewentualnych uwag

Bardziej szczegółowo

MEDIA 2015 NAGRODA DLA DZIENNIKARZY

MEDIA 2015 NAGRODA DLA DZIENNIKARZY MEDIA 2015 NAGRODA DLA DZIENNIKARZY Spis treści O konkursie... 3 Kategorie konkursowe... 4 Zgłaszanie prac... 5 Sposób wyłaniania zwycięzców... 6 Nagrody... 7 Szczegółowe informacje... 7 Informacje o organizatorze

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowo- sponsorska 2010 Gminny Ośrodek Sportu Rekreacji i Turystyki w Luzinie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Oferta reklamowo- sponsorska 2010 Gminny Ośrodek Sportu Rekreacji i Turystyki w Luzinie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Gminny Ośrodek Sportu Rekreacji i Turystyki w Luzinie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. GOSRiT Luzino 2010 1 Witamy w Luzinie! Mamy zaszczyt powitad Paostwa w Hali Widowiskowo-Sportowej im.

Bardziej szczegółowo

Świetne doświadczenie!

Świetne doświadczenie! Świetne doświadczenie! W dniach od 4 do 13 maja uczniowie z naszej szkoły po raz osiemnasty wzięli udział w corocznej wymianie z Philipp-Holzmann Schule we Frankfurcie nad Menem. Pod opieką pao profesor:

Bardziej szczegółowo

"Razem w Unii 2013" w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska

Razem w Unii 2013 w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska "Razem w Unii 2013" w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska Dnia 22 marca 2013 r. w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu odbył się finał XII edycji Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej Razem w Unii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Szczypiorniak na Orlikach 2015 rozgrywanego w ramach projektu: Festiwal Piłki Ręcznej PGNiG Dzieciom 1 ORGANIZATOR 1. Organizatorami

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYKULTUROWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

MIĘDZYKULTUROWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ MIĘDZYKULTUROWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ BYĆ JAK BYĆ JAK DIDIER DROGDA Gdy siedem lat temu piłkarze Wybrzeża Kości Słoniowej pierwszy raz awansowali na mistrzostwa świata, kraj pogrążony był w wojnie domowej.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do udziału

Zaproszenie do udziału Zaproszenie do udziału Beach Volleyball Business Cup Sopot 2013 Partnerzy strategiczni Patronat honorowy Partnerzy Partnerzy wspierający Partnerzy medialni O Turnieju to kolejna edycja adresowanego do

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa).

INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa). INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa). Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu Sport to zdrowie mówił Herkules

Bardziej szczegółowo

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Idea programu W programie Wolontariat studencki grupy liczące od dwóch do pięciu studentów wolontariuszy prowadzą zajęcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY INFORMACJA DODATKOWA dla Wnioskodawców ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: MAŁE PROJEKTY Numer wniosku o dofinansowanie* *Rubryka wypełniana

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przygotowanie i wdrożenie PRAKTYK STUDENCKICH w mieście Lekcja 6. ORGANIZACJA IMPREZY SPORTOWEJ. - co jest potrzebne, aby zorganizować i przeprowadzić imprezę sportową? - scenariusz imprezy sportowej,

Bardziej szczegółowo

Obszar nr 5 Pozalekcyjne zajęcia sportowe

Obszar nr 5 Pozalekcyjne zajęcia sportowe Obszar nr 5 Pozalekcyjne zajęcia sportowe W szkole odbyły się lub też są zaplanowane do realizacji: Lokalne akcje sportowe Gminne Mikołajkowe Wyścigi Rzędów, Turniej Tenisa Stołowego, Międzyoddziałowy

Bardziej szczegółowo

Sport to najpiękniejszy sposób do pokonywania granic. REGULAMIN VI EDYCJI WSPÓŁZAWODNICTWA SOŁECTW o PUCHAR GMINY LINIA na 2013 r.

Sport to najpiękniejszy sposób do pokonywania granic. REGULAMIN VI EDYCJI WSPÓŁZAWODNICTWA SOŁECTW o PUCHAR GMINY LINIA na 2013 r. Sport to najpiękniejszy sposób do pokonywania granic REGULAMIN VI EDYCJI WSPÓŁZAWODNICTWA SOŁECTW o PUCHAR GMINY LINIA na 2013 r. 1. CEL popularyzacja sportu, turystyki i rekreacji wśród dzieci, młodzieży

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH I WYSOKOŚCI KOSZTÓW REALIZACJI TYCH ZADAŃ W 2013 ROKU

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH I WYSOKOŚCI KOSZTÓW REALIZACJI TYCH ZADAŃ W 2013 ROKU Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013. OR-4. 523.1.2014 W dniu 31 października

Bardziej szczegółowo

Szkolny Klub Europejski w janikowskim Gimnazjum

Szkolny Klub Europejski w janikowskim Gimnazjum Klub Europejski w janikowskim Gimnazjum rozpoczął działalność w 2000 roku. Cele jakie realizowali jego członkowie odnosiły się początków integracji europejskiej, korzeni polskiego dziedzictwa kulturowego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji uczestnictwa w VIII edycji konkursu Baw się i ucz!

Sprawozdanie z realizacji uczestnictwa w VIII edycji konkursu Baw się i ucz! Sprawozdanie z realizacji uczestnictwa w VIII edycji konkursu Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi. Informujemy, iż nasza szkoła w okresie od 29.03.2016 r. do 15.12.2016 r. wykonała zadania

Bardziej szczegółowo

"Razem w Unii 2012" w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska Dnia 23 marca 2012 r. w Zespole Szkół Inżynierii. przewodnim Ochrona Środowiska a Unia

Razem w Unii 2012 w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska Dnia 23 marca 2012 r. w Zespole Szkół Inżynierii. przewodnim Ochrona Środowiska a Unia "Razem w Unii 2012" w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska Dnia 23 marca 2012 r. w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu odbył się finał XI edycji Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej Razem w Unii

Bardziej szczegółowo

Lider Zachodniopomorski

Lider Zachodniopomorski Lider Zachodniopomorski Realizacja Mini- Projektów Czajkowska Magdalena Glińska Zofia Kapinos Aleksandra Jak tworzyłyśmy nasze projekty? Zaczynałyśmy od analizy otoczenia i jego potrzeb Zastanawiałyśmy

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r.

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r. KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY w MILANOWIE w 2015 r. Lp. Nazwa Planowanych działań Opis Organizator Gminny Ośrodek Kultury w Milanowie. Współorganizator GBP w

Bardziej szczegółowo

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE IMPREZA SPORTOWO KULTURALNA IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE Nowy Dwór Mazowiecki 7 maja 2011. PATRONAT NAD IV EDYCJĄ IMPREZY W ROKU 2011 OBJĘLI: Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Starosta

Bardziej szczegółowo

Edukacja Dialog - Partycypacja

Edukacja Dialog - Partycypacja Mamy zaszczyt zaprosić na konferencję Edukacja Dialog Partycypacja. Wyzwania i szanse Dolnego Śląska w zakresie polityki młodzieżowej i aktywizacji obywatelskiej młodzieży, będącej elementem projektu Gmina

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej I Założenia ogólne konkursu Celem konkursów krasomówczych jest zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na potrzebę pielęgnacji języka

Bardziej szczegółowo

Zespół Samodzielnych Stanowisk Budżetu i Rachunkowości w/m

Zespół Samodzielnych Stanowisk Budżetu i Rachunkowości w/m Piława Górna 18.02.2016r Zespół Samodzielnych Stanowisk Budżetu i Rachunkowości w/m Sprawozdanie przekazanych środków finansowych zgodnie z Ustawą pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach dotacji

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo nie jest wszystkim, lecz bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym K. Neuman. Bezpieczeństwo w szkole

Bezpieczeństwo nie jest wszystkim, lecz bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym K. Neuman. Bezpieczeństwo w szkole Bezpieczeństwo nie jest wszystkim, lecz bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym K. Neuman Bezpieczeństwo w szkole Spotkania robocze zespołu ds. bezpieczeństwa Partnerzy: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

W roku 2013 wraz z młodzieżą z Francji i Ukrainy młodzież z SMA uczestniczyła w kolejnym projekcie unijnym we Francji - projekcie muzycznym

W roku 2013 wraz z młodzieżą z Francji i Ukrainy młodzież z SMA uczestniczyła w kolejnym projekcie unijnym we Francji - projekcie muzycznym Od 2007 r. każdego roku stowarzyszenie organizuje jednodniowy obóz kajakowy, połączony ze spływem po Wiśle. Również w latach 2008, 2009 i 2011 r. SMA zorganizowało dla dzieci i młodzieży letnie kolonie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie dba o rozwój dzieci i młodzieży

Stowarzyszenie dba o rozwój dzieci i młodzieży Stowarzyszenie dba o rozwój dzieci i młodzieży Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki w Kartuzach działa na terenie powiatu kartuskiego od 3 lat. Celem organizacji jest przede wszystkich angażowanie się w organizowanie

Bardziej szczegółowo

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 W związku z udziałem gminy Wolanów w trzeciej edycji konkursu Zdrowa Gmina organizowanego przez Polską Unię Onkologii, prowadzono akcje na rzecz zwiększenia frekwencji

Bardziej szczegółowo

XI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Lwówek Śląski XI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Lwówek Śląski

XI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Lwówek Śląski XI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Lwówek Śląski XI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Lwówek Śląski XI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Lwówek Śląski W dniu 17 kwietnia 2013 r. na boiskach ZPEW odbył się XI Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

Edukacja cyfrowa w wiejskiej świetlicy

Edukacja cyfrowa w wiejskiej świetlicy Edukacja cyfrowa w wiejskiej świetlicy Czy cyfrowe świetlice mają szanse stać się stałym elementem krajobrazu wsi? -doświadczenia z powiatu siemiatyckiego Katarzyna KAMECKA LACH Stowarzyszenie Centrum

Bardziej szczegółowo

X edycja Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej Razem w Unii 2011 w ZSIŚ

X edycja Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej Razem w Unii 2011 w ZSIŚ X edycja Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej Razem w Unii 2011 w ZSIŚ X edycja Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej Razem w Unii 2011 w ZSIŚ Dnia 18 marca 2011 r. w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy czekają na zgłoszenia z Gminy Łysomice. tel Poniżej krótki opis projektu

Organizatorzy czekają na zgłoszenia z Gminy Łysomice.   tel Poniżej krótki opis projektu Pragnę zachęcić osoby w wieku 15-30 oraz 60+ do udziału w projekcie "Dłużej żyjemy bo więzi budujemy". Projekt realizuje Stowarzyszenie Health Is Trendy. Finansowanie - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Bardziej szczegółowo

Akcja "Lato w mieście 2003" w Dzielnicy Ursynów. Program oraz dni i godziny prowadzenia zajęć. 01-31 lipca 2003 r.

Akcja Lato w mieście 2003 w Dzielnicy Ursynów. Program oraz dni i godziny prowadzenia zajęć. 01-31 lipca 2003 r. Akcja "Lato w mieście 2003" w Dzielnicy Ursynów Bezpośredni organizator i miejsce zajęć, osoba odpowiedzialna, telefon dni i godziny prowadzenia zajęć Ursynowsko - Natoliński Basket Amatorski ( UNBA ),

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINA PRZYSTAJŃ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PRZYSTAJŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2013. Przystajń, 6 marca 2014 r.

GMINA PRZYSTAJŃ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PRZYSTAJŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2013. Przystajń, 6 marca 2014 r. GMINA PRZYSTAJŃ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PRZYSTAJŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2013 Przystajń, 6 marca 2014 r. WSTĘP Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA Z NGO W GMINIE BARLINEK. /Prezentacja wybranych form współpracy/

WSPÓŁPRACA Z NGO W GMINIE BARLINEK. /Prezentacja wybranych form współpracy/ WSPÓŁPRACA Z NGO W GMINIE BARLINEK /Prezentacja wybranych form współpracy/ Na terenie Gminy Barlinek działa ok. 50 organizacji pozarządowych. Skąd to wiemy? Od 2006 r. prowadzimy i udostępniamy na stronach

Bardziej szczegółowo

Częstochowa CUP 2015

Częstochowa CUP 2015 Częstochowa CUP 2015 Halowy turniej piłki nożnej Rocznik 2006 i młodsi Organizatorzy: Gmina Miasto Częstochowa Hala Sportowa Częstochowa Sp. z o.o. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 18 gier miejskich i pikników rodzinnych w 18 dzielnicach Warszawy - propozycja współpracy

Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 18 gier miejskich i pikników rodzinnych w 18 dzielnicach Warszawy - propozycja współpracy Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 18 gier miejskich i pikników rodzinnych w 18 dzielnicach Warszawy - propozycja współpracy List przewodni Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszam do współpracy przy organizacji

Bardziej szczegółowo

ENGLISH SUMMER CAMP 2015

ENGLISH SUMMER CAMP 2015 ENGLISH SUMMER CAMP 2015 Szanowni Państwo! Właśnie rozpoczynamy organizację obozu English Summer Camp 2015. Chcielibyśmy zaprosić Państwa współpracy i prosić o wsparcie materialne naszych działań. Niestety

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZWOJOWY SZKOŁY. Realizowany w ramach projektu przyjazna szkoła TYTUŁ PROJEKTU WSPÓŁPRACA POKOLEŃ INTERNET DLA EMERYTÓW

PROJEKT ROZWOJOWY SZKOŁY. Realizowany w ramach projektu przyjazna szkoła TYTUŁ PROJEKTU WSPÓŁPRACA POKOLEŃ INTERNET DLA EMERYTÓW PROJEKT ROZWOJOWY SZKOŁY Realizowany w ramach projektu przyjazna szkoła data (dzień-miesiąc-rok) 3 0 0 5 2 0 0 7 TYTUŁ PROJEKTU WSPÓŁPRACA POKOLEŃ INTERNET DLA EMERYTÓW I. Dane szkoły 1) pełna nazwa Zespół

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Uczestnikom zapewniony został poczęstunek wigilijny i drobne upominki gwiazdkowe kalendarze na 2013 rok z logosami Programowymi.

Uczestnikom zapewniony został poczęstunek wigilijny i drobne upominki gwiazdkowe kalendarze na 2013 rok z logosami Programowymi. Projekt Aktywizacja i integracja międzypokoleniowa na rzecz ochrony przeciwpożarowej zrealizowany w województwie podlaskim, w Białymstoku na przełomie lat 2012 i 2013. Przeprowadzono go dzięki dofinansowaniu

Bardziej szczegółowo

Nasza Europa - Nasz Dom

Nasza Europa - Nasz Dom Nasza Europa - Nasz Dom Projekt był realizowany w dniach od 26 do 29 czerwca 2015 r. w gminie Gizałki z udziałem zagranicznych gmin partnerskich: Momignies /Belgia/, Bácsalmás /Węgry/, Veľký Meder /Słowacja/.

Bardziej szczegółowo

XIV AKCJA WYCIECZKOWA WYCIECZKA ZA 1 zł.- LATO 2012

XIV AKCJA WYCIECZKOWA WYCIECZKA ZA 1 zł.- LATO 2012 KONKURS OGÓLNOPOLSKI POLSKIE OSKARY SPORTOWE Poznając Polskę, uczysz się kochać Ojczyznę Jacek Seweryn Miej serce, patrzaj w serce... Adam Mickiewicz Koło Turystyki Górskiej i Krajoznawstwa Kangchendzonga

Bardziej szczegółowo

*Komponenty PPWOW, to : I. Reforma administracyjna Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

*Komponenty PPWOW, to : I. Reforma administracyjna Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; Inni, to także my. Każdy z nas może coś zrobić, by pomóc POAKCES YJNY PROGRAM WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH ( PPWOW ) Był realizowany w latach 2007-2010 Do udziału w Programie zakwalifikowano 500 gmin z

Bardziej szczegółowo

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów 10 11 października 2012 roku Warszawa, Hotel Sofitel Victoria ul. Królewska 11 zaprasza X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów Szanowni Państwo Przed nami jubileuszowa,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zadania rekrutacyjnego Wolontariat na rzecz aktywności społecznej XVII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

Podsumowanie zadania rekrutacyjnego Wolontariat na rzecz aktywności społecznej XVII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży Podsumowanie zadania rekrutacyjnego Wolontariat na rzecz aktywności społecznej XVII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży UWAGA: Tylko podsumowanie zadania w pliku PDF oraz załączniki dokumentujące publiczną

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy 1. XX FINAŁ WIELKIEJ 8 stycznia 2012r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Inicjatywy Kulturalne Mieszkaoców Gminy Wieleo. Zmieniaj swoją wieś. 15.05 3.06.2015 rok

REGULAMIN KONKURSU. Inicjatywy Kulturalne Mieszkaoców Gminy Wieleo. Zmieniaj swoją wieś. 15.05 3.06.2015 rok REGULAMIN KONKURSU Inicjatywy Kulturalne Mieszkaoców Gminy Wieleo Zmieniaj swoją wieś 15.05 3.06.2015 rok realizowanego w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015 dofinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis nazwa inicjatywy nazwa podmiotu Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet Urszula Ciołeszynska - Fundatorka i Prezes Fundacji

Bardziej szczegółowo

LEGIA WARSZAWA W DRODZE DO EKSTRAKLASY KOSZYKARZY OFERTA WSPÓŁPRACY LEGIA WARSZAWA KOSZYKÓWKA

LEGIA WARSZAWA W DRODZE DO EKSTRAKLASY KOSZYKARZY OFERTA WSPÓŁPRACY LEGIA WARSZAWA KOSZYKÓWKA LEGIA WARSZAWA W DRODZE DO EKSTRAKLASY KOSZYKARZY OFERTA WSPÓŁPRACY ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY Szanowni Państwo, Zapraszamy do zapoznania się z ofertą współpracy z sekcją koszykówki Legia Warszawa. Koszykarska

Bardziej szczegółowo

Potrzeby młodzieży w moim powiecie

Potrzeby młodzieży w moim powiecie Potrzeby młodzieży w moim powiecie Raport z dyskusji o r g a n i z a t o r : p a r t n e r : P a t r o n a t y h o n o r o w e : Projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Społecznych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N XVI REGIONALNYCH ZAWODÓW RADNYCH, WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW I STAROSTÓW W TENISIE STOŁOWYM

R E G U L A M I N XVI REGIONALNYCH ZAWODÓW RADNYCH, WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW I STAROSTÓW W TENISIE STOŁOWYM R E G U L A M I N XVI REGIONALNYCH ZAWODÓW RADNYCH, WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW I STAROSTÓW W TENISIE STOŁOWYM O PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO MARKA WOŹNIAKA WITKOWO, 7 LUTY 2015 ROK

Bardziej szczegółowo

zdobył Marek Kwiecioski,a zaczynający przygodę z dyscypliną rzutową i zarazem najmłodszy zawodnik Dawid Sudoł zajął VIII miejsce. W kategorii junior

zdobył Marek Kwiecioski,a zaczynający przygodę z dyscypliną rzutową i zarazem najmłodszy zawodnik Dawid Sudoł zajął VIII miejsce. W kategorii junior Praca z młodzieżą stanowi ważny punkt działalności naszego Koła. W tak rozumianą działalnośd wpisuje się zarówno prowadzenie zajęd teoretycznych z wiedzy ekologiczno wędkarskiej oraz praktyczne doskonalenie

Bardziej szczegółowo

FINAŁ II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Młodzi pamiętają

FINAŁ II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Młodzi pamiętają FINAŁ II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Młodzi pamiętają W dniach 6 7 listopada 2015 roku w Kompleksie Hotelowym Borowianka w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/ Jak przygotować i realizować projekt, pozyskiwanie środków, partnerów, wątpliwości, pytania, wymiana doświadczeń - fora, przykłady dobrych praktyk, narzędzia pomocne w realizacji Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY POPP NA ROK SZKOLNY 2009/2010

PLAN PRACY POPP NA ROK SZKOLNY 2009/2010 PLAN PRACY NA ROK SZKOLNY 2009/2010 HASŁO PRZEWODNIE: TWÓRCZY NAUCZYCIEL TWÓRCZE OGNISKO opracowany na podstawie: 1. statutu placówki; 2. zaleceń władz oświatowych; 3. zaleceń władz samorządowych; 4. założeń

Bardziej szczegółowo

Wesprzyj nas. Szanowni Państwo,

Wesprzyj nas. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W 2011 roku Fundacja Rozwoju Świętochłowic rozpoczęła prowadzenie Programu Stypendialnego TOP Talenty, Odkrycia, Pomysły, którego celem jest wyrównywanie szans w zdobywaniu wykształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU KOBIETA AKTYWNA LUBELSZCZYZNY 2014

REGULAMIN KONKURSU KOBIETA AKTYWNA LUBELSZCZYZNY 2014 REGULAMIN KONKURSU KOBIETA AKTYWNA LUBELSZCZYZNY 2014 I. Postanowienia ogólne 1 Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Równych Szans "Bona Fides" mieszczące się przy ul. Niecałej 4/5a, 20-080 w Lublinie

Bardziej szczegółowo

GMINA KOBYLNICA. Gmina Kobylnica WSPÓŁPRACA PARTNERSKA

GMINA KOBYLNICA. Gmina Kobylnica WSPÓŁPRACA PARTNERSKA GMINA KOBYLNICA Gmina Kobylnica WSPÓŁPRACA PARTNERSKA Gmina Kobylnica od dawna podejmuje różne inicjatywy w kierunku pozyskania partnerów do współpracy m.in. poprzez tworzenie związków lub stowarzyszeń

Bardziej szczegółowo

KIM JESTEŚMY. BizLiga organizuje profesjonalne rozgrywki dla firm i instytucji.

KIM JESTEŚMY. BizLiga organizuje profesjonalne rozgrywki dla firm i instytucji. KIM JESTEŚMY BizLiga organizuje profesjonalne rozgrywki dla firm i instytucji. Kompleksowa organizacja rozgrywek sportowych i imprez dla biznesu obejmuje m.in.: ligi dla firm, rozgrywki wewnętrzne dla

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Plan działania. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Plan działania. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Plan działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dla Sekretariatu Regionalnego Województwa Lubuskiego na lata 2010-2011 Wrzesieo 2009 Strona 1 Celem działania Sekretariatu Regionalnego KSOW w latach 2010

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ROK SZKOLNY 2011/2012

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ROK SZKOLNY 2011/2012 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ROK SZKOLNY 2011/2012 I SEMESTR Zadzwonił pierwszy dzwonek. Rozpoczął się nowy rok szkolny. Przed nami dużo nauki, ale nie tylko. Zobaczcie co ciekawego dzieje się w klasach 1-3

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r.

Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r. Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r. Wstęp Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych jest nieformalnym, dobrowolnym

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU

DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU Dnia: 07.03.2014r. 8 marca, to wyjątkowy dzień szczególnie dla wszystkich pań, zarówno tych dużych jak i małych. W tym dniu jest obchodzony Dzień Kobiet. Przedszkolaki także

Bardziej szczegółowo

1 Makowski Bieg Mikołajkowy

1 Makowski Bieg Mikołajkowy 1 Makowski Bieg Mikołajkowy 1 Makowski Bieg Mikołajkowy to impreza biegowa, która miejmy nadzieję, na stałe zagości w kalendarzu wszystkich biegaczy z Makowa Mazowieckiego i okolic jako kończąca sezon

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała: Protokół nr 80/2014 z Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu, które odbyło się 7 lipca 2014 r. (wizja miejsc, w których

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu. Nazwa imprezy sportowej Zasięg Organizator Współorganizator Opis

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu. Nazwa imprezy sportowej Zasięg Organizator Współorganizator Opis Lp. Termin realizacji KALENDARZ PRZEDSIĘWZIĘĆ KULTURALNYCH, SPORTOWO REKREACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH ZAWIERCIE 2015 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu Nazwa imprezy sportowej Zasięg Organizator Współorganizator

Bardziej szczegółowo

II Zlot i Igrzyska Polonijne w Górnej Austrii

II Zlot i Igrzyska Polonijne w Górnej Austrii II Zlot i Igrzyska Polonijne w Górnej Austrii w sobotę 12 czerwca 2010 o godz. 10:00 w ośrodku sportowym nad Dunajem SV Urfahr 4040 Linz,Ferihumerstr. 42a Drodzy Rodacy! Z całą przyjemnością mamy zaszczyt

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji pozaformalnej w działaniach związanych ze sportem

Erasmus+ Młodzież. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji pozaformalnej w działaniach związanych ze sportem Erasmus+ Młodzież Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji pozaformalnej w działaniach związanych ze sportem Erasmus+ Sektor Edukacji szkolnej Możliwości wyjazdów edukacyjnych dla nauczycieli: teaching

Bardziej szczegółowo

Zakres merytoryczny konkursu składania wniosków

Zakres merytoryczny konkursu składania wniosków Program Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie Zakres merytoryczny konkursu Termin składania wniosków Więcej informacji Polsko- Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Edukacji dla Demokracji Konkurs grantowy

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Wsi Janowice TRADYCJA DLA PRZYSZŁOŚCI

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Wsi Janowice TRADYCJA DLA PRZYSZŁOŚCI Kwestionariusz informacyjny dla pozarządowych oraz podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego z terenu gminy Wieliczka lub realizujących zadania na terenie gminy Wieliczka Nazwa Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola

Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola sporządzony w ramach projektu Od diagnozy do strategii model planowania rozwoju usług publicznych dofinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Wioska Garncarska dobra praktyka

Wioska Garncarska dobra praktyka Projekt pn. Edukacja dla inicjatywy lokalnej w Gminie Lubomierz jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, działanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PSZCZÓŁKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PSZCZÓŁKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PSZCZÓŁKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2014 ROK W dniu 6 listopada 2013 roku uchwałą Rady Gminy Pszczółki NR XXIII/246/13 został przyjęty Program

Bardziej szczegółowo

III Halowy Turniej Piłki Nożnej

III Halowy Turniej Piłki Nożnej III Halowy Turniej Piłki Nożnej BEŁCHATÓW CUP 2016 O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA oraz STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO (ROCZNIK 2006 i młodsi) BEŁCHATÓW 6.02.2016r. Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Bełchatowa

Bardziej szczegółowo

Jedność w różnorodności obywateli Europy - spotkania w Gizałkach w terminie czerwca 2013 r.

Jedność w różnorodności obywateli Europy - spotkania w Gizałkach w terminie czerwca 2013 r. Jedność w różnorodności obywateli Europy - spotkania w Gizałkach w terminie 20-24 czerwca 2013 r. UCZESTNICY PROJEKTU GIZAŁKI POLSKA BÁCSALMÁS - WĘGRY SPIŠSKÉ VLACHY - SŁOWACJA APEN - NIEMCY MOMIGNIES

Bardziej szczegółowo

Piknik Rodzinny w Zwierzynie.

Piknik Rodzinny w Zwierzynie. Piknik Rodzinny w Zwierzynie. Data realizacji Cele operacji Partnerzy i uczestnicy operacji Liczba uczestników SPRAWOZDANIE Z IMPREZY Piknik Rodzinny w Zwierzynie. 14-16 czerwca 2013 roku promocja informacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT PODSUMOWUJĄCY

RAPORT PODSUMOWUJĄCY RAPORT PODSUMOWUJĄCY Szczecin, grudzień 2009 Strona1 za nami druga edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce. Województwo Zachodniopomorskie potwierdziło swoje miejsce w czołówce zarówno polskiej,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie działalności Młodzieżowego Szkolnego Klubu Wolontariatu

Podsumowanie działalności Młodzieżowego Szkolnego Klubu Wolontariatu Podsumowanie działalności Młodzieżowego Szkolnego Klubu Wolontariatu "Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela." Jan Paweł

Bardziej szczegółowo

MIKOŁAJKOWA PAKA DLA DZIECIAKA

MIKOŁAJKOWA PAKA DLA DZIECIAKA MIKOŁAJKOWA PAKA DLA DZIECIAKA Nasz wolontariat od 3.12.2014r. do 11.12.2014r. prowadził akcję pt.: "Mikołajkowa paka dla Dzieciaka".Polegała ona na pomocy dla niepełnosprawnych dzieci z Jaszkotla. Uczniowie

Bardziej szczegółowo