C Z Ę S T O C H O W S K I E

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "C Z Ę S T O C H O W S K I E"

Transkrypt

1 W I C I C Z Ę S T O C H O W S K I E Tytułem wstępu Koleżanki, koledzy To już czwarty numer Wici Częstochowskich, który oddajemy w Wasze ręce. Znajdziecie w nim wiele ciekawych artykułów podsumowujących prace Związku Młodzieży Wiejskiej w naszym powiecie, w ostatnim roku działalności. Ponadto kontynuując wątek społeczny możecie zapoznad się z artykułami o tej tematyce, które po raz pierwszy pojawiły się w poprzednim wydaniu Wici, a które pokazują zaangażowanie społeczne ZMW. Godny podkreślenia jest fakt dużej aktywności naszych kół w organizację czy współorganizację wielu ciekawych, często dużych przedsięwzięd lokalnych, regionalnych czy też ogólnopolskich. Dzięki temu działalnośd naszych członków w swoich społecznościach lokalnych nie tylko została dostrzeżona, ale jest wręcz pożądana przez władze samorządowe i mieszkaoców. Mam nadzieję, że te przykłady będą dla Was zachętą do aktywnej działalności w swojej miejscowości, zgodnie z zasadą Chcied znaczy móc! Miło jest mi również poinformowad o powstaniu nowych kół ZMW utworzonych we Mstowie oraz szkołach IV Liceum im. H. Sienkiewicza oraz V Liceum im. Adama Mickiewicza. Ponadto dzięki zaangażowaniu naszych członków udało się reaktywowad ZMW na terenie powiatu kłobuckiego, gdzie powstały koła w gminach Opatów, Popów i Panki. Serdecznie witamy w naszej rodzinie i życzmy samych sukcesów w Waszej działalności. Serdecznie zapraszam do lektury tegorocznego wydania, oraz do nawiązania współpracy z naszymi kołami działającymi w terenie, dla wspólnego dobra mieszkaoców naszego regionu. Z koleżeoskim pozdrowieniem Marcin Adamczyk Prezes Zarządu Powiatowego Związku Młodzieży Wiejskiej w Częstochowie Europejskie ZMW 10 lat współpracy międzynarodowej. Związek Młodzieży Wiejskiej, od czasu swojej reaktywacji w latach osiemdziesiątych starał się kreowad wartości europejskie wśród swoich członków i mieszkaoców polskiej wsi. Chod w tamtych czasach nie było to ani popularne ani mile widziane przez ówczesne władze. Po okresie transformacji ustrojowych liderzy ZMW, jeszcze bardziej nasili swoje działania na rzecz włączenia naszej organizacji w procesy związane ze zbliżaniem się paostwa polskiego do struktur Unii Europejskiej. Efektem tych wspólnych działao, oraz ogólnej społecznej akceptacji, do której przyczynili się na terenach wiejskich członkowie ZMW, było podpisanie przez Polskę traktatu przedakcesyjnego. Otworzyło to możliwośd korzystania z różnego rodzaju wsparcia przedakcesyjnego, chod warto przypomnied że strumieo europejskich pieniędzy nie lał się tak szeroko jak obecnie. Ówczesny prezes ZMW kol. Artur Ławniczak wspólnie z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce zorganizowali projekt informacyjny skierowany do mieszkaoców obszarów wiejskich. W jego rezultacie ponad 240 tysięcy osób, poprzez spotkania informacyjne dowiedziało się o zasadach funkcjonowania Wspólnoty Europejskiej, jej podstawowych instytucjach, oraz o programach skierowanych do rolników i mieszkaoców wsi. Był to bardzo duży wkład w budowanie europejskiej świadomości wśród mieszkaoców polskiej wsi. W tym samym okresie nasz Zarząd Powiatowy ZMW w Częstochowie rozpoczął na szeroką skalę współpracę z organizacjami młodzieżowymi z innych krajów europejskich. Do historii przeszły już pierwsze projekty 1

2 wymian młodzieżowych organizowane w Szczyrku przez kol. Grzegorza Boskiego. Było to nasze pierwsze doświadczenie współpracy międzynarodowej, i trzeba przyznad że uzależniliśmy się od tych projektów. Chod kolejne lata, aż do przystąpienia Polski do UE jako pełnoprawnego członka nie były łatwe, to w roku 2004 nastąpił prawdziwy rozkwit naszej działalności międzynarodowej. Zorganizowaliśmy kilka młodzieżowych wymian międzynarodowych w Polsce, a nasza młodzież zaczęła wyjeżdżad na pierwsze spotkania do Włoch, Niemiec i na Litwę. Nasi członkowie zaczęli dostrzegad olbrzymie korzyści jakie niesie ze sobą udział w takich projektach. Uświadamiali sobie dlaczego warto uczyd się języków, dlaczego warto poznad inne kultury i innych ludzi. Natomiast ZMW Częstochowa zaczęło budowad swoją markę jako organizacji wiejskiej aktywnej i rzetelnej we współpracy na arenie międzynarodowej. Warto wspomnied, że znicz ZMW zaczął byd rozpoznawalny wśród młodzieży innych krajów takich jak Litwa, Turcja czy Rumunia. O naszej dużej aktywności niech zaświadczą również liczby: 51 projektów, partnerzy z 21 krajów i ponad 1300 zaangażowanych młodych ludzi. Obecnie Związek Młodzieży Wiejskiej jest członkiem Europejskiej Rady Młodych Rolników (CEJA), największej organizacji skupiającej młodych rolników z krajów Unii Europejskiej, a także członkiem Rural Youth Europe, skupiającej młodzieżowe organizacje wiejskie również z krajów UE. Organizujemy międzynarodowe konferencje, takie jak Europejski Dzieo Młodego Rolnika, czy też Środkowoeuropejskie Forum Młodzieży. Natomiast jako Zarząd Powiatowy ZMW w Częstochowie, od tego roku angażujemy się we współpracę z organizacjami i instytucjami z różnych krajów, wspólnie realizując projekty mające na celu wypracowanie przykładów dobrych praktyk edukacji nieformalnej na terenach wiejskich, ich porównanie i wdrożenie najlepszych rozwiązao, czy też wypracowanie kursów kształcenia na odległośd, które nauczą osoby starsze w jaki sposób korzystad z komputera oraz Internetu. Współpraca międzynarodowa to jedna z głównych gałęzi rozwoju Związku Młodzieży Wiejskiej, i w tym kierunku kolejni liderzy naszej organizacji powinni kłaśd nacisk. Mamy nadzieję, że tak będzie! Marcin Adamczyk prezes ZP ZMW w Częstochowie Szanowne koleżanki, szanowni koledzy! Ostatni rok był dla wielu z nas okresem pełnym wyzwao, niemiej jednak aktywnośd Organizacji w naszym powiecie stale rośnie i budzi wielkie nadzieje na przyszłe lata. Jest on także rokiem wyborczym w strukturach ZMW, począwszy od najmniejszych komórek, którymi są koła, po zarządy gminne, powiatowe, wojewódzkie skooczywszy na Zarządzie Krajowym z prezesem na czele. Najbliższe lata będą trudnym okresem dla wielu z nas. Wiąże się to z kooczącymi się okresami programowania oraz wyczerpującymi się środkami na finansowanie różnego typu inicjatyw. Zasady określające tematykę projektów, które będą mogły byd realizowane w ramach nowych i ewoluujących programów także nie są jeszcze znane. Zmusza to młode osoby do dynamicznego dostosowywania się do istniejących i ciągle zmieniających się warunków. Częśd liderów stanowiących trzon częstochowskiego ZMW założyła niezależne organizacje pozarządowe. Działanie takie należy uznad za dobry krok w kierunku utworzenia sieci NGO działającej na naszym obszarze. Organizacje te są także ważnym partnerem i mają szczególny charakter w dialogu z jednostkami samorządu terytorialnego. Za przykład można przedstawid projekt systemowy o nazwie Decydujmy razem, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie, w którym uczestniczy kilkoro naszych koleżanek i kolegów. Projekt ma na celu wypracowaniu i wdrożeniu skutecznych metod współpracy władz samorządowych i społeczności lokalnej. Cieszy mnie fakt, iż idea utworzenia gazetki Wici częstochowskie jest kontynuowana z każdym rokiem a ja sam mogę się wypowiedzied na jej łamach w kilku słowach o własnych spostrzeżeniach. Mam nadzieję, że wspólnymi silami osiągniemy wyznaczone cele, a wszystkim młodym osobom życzę dużo zapału do działania oraz spełnienia planów i realizacji własnych pomysłów. Z koleżeoskimi pozdrowieniami Grzegorz Boski Wiceprezes Zarządu Krajowego Związku młodzieży Wiejskiej 2

3 Tradycja a nowoczesnośd Historia Związku Młodzieży Wiejskiej liczy sobie 84 lata. Pierwotne logo w okresie międzywojennym nawiązywało do staropolskiego WICI, czyli sposobu komunikowania ważnych spraw w formie płonących łozin. W okresie powojennym pojawił się symbol znicza i ognia, który w pewnym sensie odnosił się do logotypu ZMW z okresu międzywojennego. Obecne logo liczy sobie kilkadziesiąt lat, stąd też potrzeba jego odmłodzenia, odświeżenia i delikatnego rebrandingu. Związek Młodzieży Wiejskiej to nowoczesna organizacja pozarządowa, działająca w XXI wieku, dlatego też oprócz wdrażania nowych programów edukacyjnych i rozwojowych chcemy, aby nasz logotyp odpowiadał najnowszym trendom. Innymi słowy ma byd lekki, przyjemny i przyjazny. Mając na uwadze, że Krajowy Zjazd Delegatów odbędzie się w grudniu tego roku uważam, że jest to dobry okres, aby takowe zmiany zaproponowad, a w konsekwencji przedstawid je naszym Kolegom i Koleżankom na grudniowym zjeździe. Chciałbym zdecydowanie podkreślid, że proponowane zmiany naszego logotypu nawiązują wprost do elementów loga z okresu międzywojennego i powojennego. Co o tym myślicie..? Michał Modrzejewski Prezes Związku Młodzieży Wiejskiej tym roku jedną międzynarodową wymianę w Polsce, a także nasza młodzież uczestniczyła w wymianie w Rumunii. Nasz tegoroczny projekt wakacyjny Nasze legendy wciąż żywe odbywał się w Zakopanem i w Częstochowie w dniach lipca br. W tym czasie 35 młodych ludzi z Polski, Litwy, Rumunii, Włoch i Turcji dyskutowało o współczesnym wymiarze legend, o ich interpretacji, a także o współczesnym funkcjonowaniu teatru i aktorstwie. W dalszej części wymiany, uczestnicy podzieleni na grupy międzynarodowe przygotowywali w projekcie. Efektem koocowym było przedstawienie zorganizowanie w Olsztynie, podczas które uczestnicy zaprezentowali wszystkie legendy ponad setce dzieci. Było to niesamowite przeżycie zarówno dla widzów jak i dla młodych aktorów. Towarzyszyło temu przedstawieniu wiele emocji, a także radości i zadowolenia. Trzeba podkreślid, że dzieci z wielką ciekawością oglądały inscenizacje legend z Polski, Litwy, Rumunii, Włoch i Turcji, co pokazuje potrzebę pielęgnacji i dbania o te historie, aby nie zniknęły. W dniach 6-13 sierpnia 7-osobowa grupa naszej młodzieży uczestniczyła w projekcie Build yourself a career, który obył się w Bukareszcie. W tej wymianie uczestniczyli młodzi ludzie z Polski, Rumunii, Bułgarii, Włoch i Hiszpanii. W czasie działao projektowych uczestnicy mieli okazję pracowad z wieloma profesjonalnymi trenerami na tematy związane z budowaniem własnej kariery zawodowej, w tym m.in. warsztaty z komunikacji, improwizacji, tworzenia ścieżki zawodowej. Tematyka nie została wybrana przypadkowo, gdyż obecnie wielu młodych Europejczyków boryka się z problemami związanymi ze znalezieniem pracy, co wg organizatorów projektu spowodowane jest przede wszystkim brakiem odpowiedniej wiedzy i umiejętności jak zaplanowad własną karierę zawodową. Projekt ten został zorganizowany przez naszą zaprzyjaźnioną organizację Stowarzyszeniem Studentów Ekonomii Rumunii. Aktywni międzynarodowo Okres wakacyjny i jesienny to jak co roku, czas naszej dużej aktywności międzynarodowej. Nasi członkowie mają okazję zdobywad doświadczenie we współpracy z młodzieżą z innych krajów europejskich, chod nie tylko. Do tej pory udało się nam zrealizowad w Beata Boska Jednak ten rok obfituje w wiele projektów międzynarodowych. Już na początku września, grupa młodzieży wyjedzie na 10 dni na słoneczny Krym, aby tam wspólnie pracowad z młodzieżą ukraioską na tematy związane z kulturą i ochroną dziedzictwa kulturowego. Grupa ukraioska natomiast odwiedzi nasz kraj w połowie października i będzie to uzupełnienie tego dwuetapowego projektu kulturalnego. Ważnego z naszej perspektywy, gdyż zachęcamy młodych Ukraioców do integracji z Europą. Ponadto na przełomie września i października nasi członkowie będą uczestniczyd w dwóch projektach w Turcji. Pierwszy to będzie kurs szkoleniowy i odbędzie się 3

4 w mieście Mersin, natomiast międzynarodowa wymiana młodzieżowa odbędzie się Istambule i jej tematyką będzie tolerancja wśród młodych Europejczyków. Marcin Adamczyk prezes ZP ZMW w Częstochowie Beata Boska prezes miejskiego ZMW w Częstochowie znany. Sama od wielu lat korzystam z tego działania w ramach wymian młodzieżowych lub inicjatyw na rzecz młodzieży. Polecam go każdemu, kto chce poprawid sytuację w swojej małej ojczyźnie. Oliwia Chaładaj Menager projektów między narodowych PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU Program Młodzież w działaniu skierowany głównie do młodzieży (warto wspomnied iż wg UE termin młodzież oznacza ludzi w wieku lat), która szuka funduszy na działania mające na celu stymulowanie aktywnego obywatelstwa europejskiego oraz rozbudzania poczucia solidarności i tolerancji wśród młodych Europejczyków. Program promuje i pomaga w rozwoju na terenie Unii oraz poza nią. Głównymi hasłami programu Młodzież są: dialog międzykulturowy, edukacja pozaformalna, integracja młodych. Program jest dla wszystkich, niezależnie od pochodzenia, wieku, sytuacji materialnej lub wykształcenia. Budżet programu dzielony jest nie na rok, lecz na siedem lat. W okresie wynosi on 885 milionów euro. Jego wysokośd (na rok) ustalana jest przez Parlament Europejski oraz Radę. Każdego roku zmieniany jest temat przewodni, z którym powinny byd związane projekty organizowane przez młodych aktywnych. Program Młodzież podzielony jest na Akcje. Każda z nich (jest ich 5) podzielona jest na podakcje. Dwie z nich dotyczą wymian młodzieży (nie są to klasyczne wymiany, gdzie obcokrajowiec przyjeżdża do naszego domu, a my jedziemy do jego domu), tylko są to spotkania młodzieży w których mogą brad udział dwa lub więcej krajów,a ich czas nie przekracza 3tygodni. Akcja 2. dotyczy coraz bardziej popularnego Wolontariatu Europejskiego (European Voluntary System). Następna Akcja służy wsparciu młodzieży w działaniach na terenie kraju (dofinansowanie na szkolenia, na funkcjonowanie Europejskiego Forum Młodzieży lub NGOsów nongovernmental organization organizacji pozarządowych i IIIsektora). I już ostatnia dotyczy wsparcia kontaktów i umów międzynarodowych między organizacjami młodzieżowymi na całym świecie. MWD (ang. Youth in Action) jest najpopularniejszym wśród młodych programem europejskim. Korzystają z niego ludzie na całym świecie, ponieważ jest bardzo przystępny i wszystkim Międzynarodowa wymiana ZMW Olsztyn gościł 35-osobową grupę młodzieży z pięciu krajów. 20 lipca 2012 roku młodzież z międzynarodowej wymiany spotkała się z wójtem Gminy Olsztyn - Tomaszem Kucharskim i dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury - Mariolą Matysek w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Olsztyn. Gospodarz Gminy i przedstawicielka instytucji kultury serdecznie przyjęli młodzież z różnych stron Europy i interesująco opowiedzieli o miejscowości, turystyce, kulturze, oświacie, lokalnych walorach i kierunkach rozwoju. Historię Olsztyna i tradycję anielską przybliżył Jan Wiewiór, goszcząc młodzież w Olsztyoskiej Szopce. Grupa odwiedziła Ośrodek Kultury, gdzie miała okazję zobaczyd wystawę obrazów artysty plastyka Pauliny Kuśmierskiej - mieszkanki Olsztyna. Na zakooczenie zwiedziła ruiny średniowiecznego zamku. Przed przyjazdem do Olsztyna młodzież gościła w sali sesyjnej Urzędu Miasta, gdzie spotkała się z dyrektorem generalnym magistratu Pawłem Klimkiem oraz złożyła wizytę Staroście Częstochowskiemu Andrzejowi Kwapiszowi. Podczas trwającej od 12 do 21 lipca wymiany pod hasłem Nasze legendy wciąż żywe, młodzież z Litwy, Włoch, Rumunii, Turcji i Polski uczestniczyła w warsztatach teatralnych, których zwieoczeniem było przygotowanie pięciu spektakli, dotyczących legend każdego z krajów. Legendy zaprezentowano w sali balowej restauracji Spichlerz w Olsztynie. Wśród zaproszonych gości obecny był Janusz Konieczny Przewodniczący Rady Gminy Olsztyn, Grzegorz Boski wiceprezes Zarządu Krajowego ZMW oraz Marcin Adamczyk prezes Zarządu Powiatowego ZMW. Dzieci przybyłe na spektakl z wielką uwagą obejrzały starania młodych aktorów, a radośd tryskająca po przedstawieniu była ogromna, gdyż wiele dzieci wyszło ze zdobycznym skarbem jakim były rekwizyty i stroje aktorów. Były także wspólne zdjęcia, autografy i próby rozmowy w obcym języku. Do przedstawienia młodą i utalentowaną młodzież przygotował Piotr Nita reżyser piątkowego spektaklu, aktor i nauczyciel w szkole Ala Autorskiego Liceum Artystycznego i Akademickiego w Częstochowie. 4

5 Wymiana międzynarodowa młodzieży to nie tylko praca nad danym tematem projektu. To także poznanie innych kultur i obyczajów, zawiązanie wspaniałych przyjaźni oraz poznawanie języków obcych. Podczas 10 dniowego pobytu młodzież miała możliwośd zwiedzenia Zakopanego, Krakowa, Warszawy, Oświęcimia oraz Częstochowy. Uczestnictwo w takiej wymianie to wspaniała przygoda i cenna lekcja dla młodego człowieka. Projekt powstał przy współpracy Częstochowskiego Stowarzyszenia Rozwoju Małej Przedsiębiorczości oraz Związku Młodzieży Wiejskiej w Olsztynie. Został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Młodzież w działaniu. Adrian Piecuch Prezes koła ZMW w Olsztynie Związek Młodzieży Wiejskiej na Jurajskich Szlakach Dwanaście zadao, siedem drużyn, lasy, pola, okoliczne skałki, sceneria olsztyoskiego zamku, Kamieniołom Kielniki i wspaniała pogoda, to wszystko towarzyszyło I Olsztyoskim Podchodom Związku Młodzieży Wiejskiej pod patronatem Wójta Gminy Olsztyn Tomasza Kucharskiego, które odbyły się 16 czerwca 2012 r. Do Olsztyna przyjechały drużyny i osoby kibicujące z następujących kół ZMW: Bogusławice, Jacków, Kamienica Polska, Kokawa, Lubojenka, Mstów, Mykanów, Opatów, Popów, Zarębice oraz młodzież działająca w kołach przy Zespole Szkół im. W. Szafera w Złotym Potoku, IV LO im. H. Sienkiewicza w Częstochowie i V LO im. A. Mickiewicza w Częstochowie. Tajemnicze nazwy zadao, które znajdowały się na wyznaczonym szlaku m.in. Jaskiniowo-komnatowe Czerne historie", Olsztyoskie polowanie na Głoda, Marsz na orientację dookoła Dziewicowej Skały, która kryje olsztyoską legendę, "Szumi dookoła las więc budowania nadchodzi czas, "Szukanie skarbu po wybuchu, Upoluj leśne zwierzę nim zniknie w lesie, Podziemne Wyścigi po Mumię odkrywały przed uczestnikami piękno Jurajskiego Olsztyna, jego okolicznych skałek, ścieżek i jaskio. Zadania te wymagały od uczestników orientacji w terenie, umiejętności posługiwania się mapą, spostrzegawczości, sprytu, pomysłowości, zmysłu budowniczego oraz odwagi w wejściu do Jaskini Magazyn oraz Jaskini Kielniki. Było zmęczenie, upalne słooce, wylany pot, ale jednocześnie wspaniała zabawa, śmieszne sytuacje, zdrowa rywalizacja i wiele radości ze wspólnie spędzonego czasu. Po kilkugodzinnym, wyczerpującym czasie, który uczestnicy spędzili na trasie Podchodów, przyszedł moment na uhonorowanie zwycięzców. Rozdanie nagród uświetniły Cheerleaderki z Gimnazjum im. Kaspra Karlioskiego w Olsztynie. Wygrana drużyna otrzymała puchar ufundowany przez Wójta Gminy Olsztyn Tomasza Kucharskiego. Medale dla pierwszej trójki ufundował Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynie. Wszyscy uczestniczy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Uroczystego wręczenia dokonali: Mariola Matysek-dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie, Grzegorz Boski-wiceprezes Zarządu Krajowego ZMW oraz Marcin Adamczyk-prezes Zarządu Powiatowego ZMW. Było ognisko, pieczenie kiełbasek, jedzenie z kuchni polowej i wspólne rozmowy. Tuż przed godziną 21:00 Kamieniołom Kielniki zamienił się w biało-czerwoną młodzieżową strefę kibica. Wszyscy zasiedli przed plenerowym telewizorem, aby w wielkich emocjach obejrzed mecz Euro 2012 Polska-Czechy. Pomimo przegranej naszej drużyny, można było wysłuchad z ust zebranej młodzieży Nic się nie stało, Panowie nic się nie stało!!!. Nad całością imprezy oraz nad bezpieczeostwem uczestników czuwali Panowie z Agencji Ochrony Osób i Mienia STYX. Wsparcia rzeczowego oraz pomocy organizacyjnej udzielili: Gmina Olsztyn, Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynie, Wspólnota Gruntowa Olsztyn, Starostwo Powiatowe w Częstochowie, Wyrób Sprzedaż Mięsa i Wędlin Stefan i Adam Deska S.C. Olsztyn, Piekarnia Janów- Olsztyn Anna Kus, Firma SOKPOL Myszków, Agencja Ochrony Osób i Mienia STYX I Olsztyoskie Podchody ZMW zostały zorganizowane przez koło ZMW Olsztyn przy współpracy koła ZMW we Mstowie Martyna Piecuch koło ZMW w Olsztynie 5

6 Świetlica jakich mało Cóż to za obiekt? Co niezwykłego może się kryd w obiekcie świetlicowym? zapyta niejedna osoba czytająca tytuł niniejszego artykułu. Odpowiedź na to pytanie jest złożona, jednakże poniżej postaram się wyjaśnid na czym polega wyjątkowośd owej świetlicy. Powstała w miejscowości Borowno i mieści się na parterze w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Będzie ona miejscem spotkao lokalnych mieszkaoców oraz grup formalnych i nieformalnych działających na terenie miejscowości a przede wszystkim nową siedzibą koła Związku Młodzieży Wiejskiej w Borownie. Oficjalne otwarcie planowane jest na drugą połowę września bieżącego roku. Pomysł na utworzenie obiektu świetlicowego zrodził się w głowach członków koła ZMW a przede wszystkim prezesa koła Kamila Kokoszki i wynikał on poniekąd z konieczności zmiany dotychczasowego miejsca spotkao. Nasze koło do tej pory posiadało 2 siedziby. Na początku istnienia (od 2001 roku) spotykaliśmy się w jednym z niewielkich pomieszczeo, które jest pomieszczeniem nowej świetlicy. Koledze, Wojtkowi Ziętkowi, pełniącemu wówczas funkcję prezesa, udało się pozyskad środki finansowe na materiały budowlane z budżetu gminy a wszelkie prace remontowe w lokalu wykonała młodzież. Otwarcie Wiejskiego Centrum Informacji Europejskiej - bo tak brzmiała nazwa biura, miało miejsce z udziałem księdza, który poświęcił pomieszczenie oraz ówczesnego Starosty częstochowskiego Ireneusz Skubisa przecinającego wstęgę. Wydarzenie zostało udokumentowane przez zaproszoną telewizję Katowice. Po kilku latach stacjonowania w OSP, byliśmy zmuszeni opuścid budynek w związku z przejęciem pomieszczenia przez orkiestrę strażacką. Wówczas pojawił się problem ze znalezieniem miejsca spotkao, chociażby na cotygodniowych zebraniach koła ZMW czy też ze znalezieniem miejsca dla stołu bilardowego, w którego posiadaniu jest koło. Swoją pomoc zaoferował wtedy Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZMW w Katowicach, kolega Piotr Kosela, udostępniając nieodpłatnie prywatny, parterowy dom, za co kierujemy w tym momencie serdeczne podziękowania. Wiedzieliśmy iż taki stan rzeczy nie może trwad wiecznie i wcześniej czy później będziemy zmuszeni zmienid lokalizację biura. W 2010 roku nadszedł przełomowy moment dla naszej organizacji. W związku z pojawieniem się środków unijnych, istniała duża szansa na zdobycie funduszy, dzięki którym możliwe będzie zaadoptowanie pomieszczeo OSP na świetlicę wiejską. Po ogłoszeniu konkursu na nabór wniosków z Małych Projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przez LGD Razem na Wyżyny, przystąpiliśmy do wzmożonych działao w kierunku sprecyzowania naszej wizji i potrzeb co do nowej siedziby koła ZMW. W czerwcu 2010 roku sporządziliśmy wniosek aplikacyjny i został on wysoko oceniony w LGD a następnie trafił do Urzędu Marszałkowskiego. Osobowośd prawną na ten cel udostępniło nam Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości na czele z Prezesem, kolegą Grzegorzem Boskim, które jest dysponentem pomieszczeo przez najbliższe kilka lat. Długo przyszło nam czekad na realizację niniejszego projektu jako, że umowa została podpisana dopiero w listopadzie 2011 roku. Pewne trudności związane z pozyskaniem środków na wkład w niniejszy projekt spowodowały kolejne opóźnienia w rozpoczęciu prac. Szczęśliwie wszystko się ułożyło dzięki wsparciu ze strony Urzędu Gminy w Mykanowie oraz przychylnemu spojrzeniu na sprawę Wójta Krzysztofa Smeli i od maja b.r. ruszyliśmy z dużym zaangażowaniem do realizacji projektu. Zakładał on wykonanie wszelkich prac remontowych, nieodpłatnie przez miejscowych wolontariuszy, którymi są członkowie koła Związku Młodzieży Wiejskiej w Borownie. Z zaangażowaniem młodzieży bywało różnie, jednak obecnie możemy powiedzied iż po niespełna 3 miesiącach, udało się zakooczyd remont. Wyposażenie świetlicy to czynnik wpływający na niekonwencjonalnośd obiektu, jako że odpowiada ono zainteresowaniom członków koła sportem elektronicznym. Dokonania koła ZMW w Borownie w tej dziedzinie na 6

7 przełomie ostatnich lat opisałem w artykule Zamiłowania e-sportowe koła w Borownie i są one niepowtarzalne na skalę kraju. Na około 110 m2 powierzchni świetlicy, składa się 5 pomieszczeo takich jak: przedsionek, łazienka, aneks kuchenny, pomieszczenie główne świetlicy oraz salka komputerowa. Oprócz mebli oraz armatury łazienkowej w świetlicy znajdzie się szereg urządzeo udostępniających różnorodne formy spędzania wolnego czasu. Będzie to m.in. stół bilardowy, stół do piłkarzyków, tarcza do darta oraz bogaty zasób sprzętu multimedialnego i gamingowego. Salka komputerowa będzie wyposażona w 6 komputerów PC połączonych w sied z dostępem do szybkiego Internetu natomiast w pomieszczeniu głównym świetlicy znajdą się m.in. konsola PS3 oraz gry, symulatory jazdy fotele z kierownicą, konsola Nintendo Wii i akcesoria, projektor multimedialny i telewizor LCD 42. Całośd prac remontowych została przez nas udokumentowana na kamerze. Podczas otwarcia świetlicy zamierzamy wyemitowad filmik, który zobrazuje nakład pracy, który został włożony aby osiągnąd upragniony efekt. Mamy nadzieję, iż tutejsza młodzież będzie chętnie spotykad się w świetlicy, że będzie ona miejscem szczególnym dla wielu osób a użytkowanie obiektu wraz z wyposażeniem będzie odbywad się z poszanowaniem regulaminu, który wspólnie opracujemy. Jednocześnie cieszymy się iż nasze koło ZMW będzie posiadad siedzibę z prawdziwego zdarzenia, gdzie będziemy mogli realizowad szereg inicjatyw oraz do której będziemy mogli zapraszad gości. Konrad Kokoszka koło ZMW w Borownie Zamiłowania e-sportowe koła w Borownie Członkowie koła Związku Młodzieży Wiejskiej w Borownie bardzo chętnie i często spotykali się i spotykają nadal na tzw. nockach komputerowych. Polegają one na tym, iż zbiera się grupa kilku-kilkunastu młodych osób wraz z własnym sprzętem w ustalonym uprzednio miejscu celem rywalizowania w różne tytuły gier. Zmagania trwają na ogół do samego rana lub nawet południa dnia następnego. Owe zainteresowanie wypłynęło od miejscowej młodzieży wiele lat temu i do tej pory odbyło się już kilkadziesiąt takowych pogrywao. Z czasem przerodziły się one w chęd zorganizowania czegoś większego i obecnie każdego roku poza drobnymi spotkaniami, nasze koło jest organizatorem 2 turniejów, które w związku z rosnącym zainteresowaniem uczestników są organizowane z roku na rok z coraz większym rozmachem. Pierwszy z nich ten mniejszy, to lokalny turniej w grę Counter-Strike 1.6 organizowany w Zespole Szkół w Borownie. Tegoroczny turniej odbył się dnia 24 marca i rywalizowało w nim 12 pięcioosobowych drużyn, w których skład wchodzili mieszkaocy gmin: Mykanów, Kłomnice oraz Kruszyna. Ten jednodniowy turniej jest organizowany rokrocznie po dużym wydarzeniu e- sportowym w Kłomnicach o nazwie EGP, w odpowiedzi na duże zainteresowanie młodzieży. Są to osoby zaangażowane w prace przy EGP oraz lokalna młodzież i członkowie ZMW z naszego powiatu. W imprezie liczy się dobra zabawa, integracja uczestników i rywalizacja dostarczająca odrobinę adrenaliny. Zainteresowanie turniejem było bardzo duże podobnie jak w ubiegłych latach i nie mieliśmy problemu z zapisami jako że wpisowe było symboliczne, nagrody atrakcyjne a poziom przygotowania i przeprowadzenia rozgrywek bardzo wysoki. Drugim przedsięwzięciem organizowanym cyklicznie przez nasze koło, jednak znacznie bardziej spektakularnym, jest turniej o nazwie Electronic Games Party. EGP 2012 to już 6 edycja ogólnopolskiego turnieju gier video. Dwudniowa impreza w Kłomnicach była wielkim świętem graczy z całej Polski i odbyła się w dniach 4-5 lutego. Przyciągnęła do hali sportowej ponad 1000 osób (około 600 z nich to zawodnicy biorący udział w turniejach)! W sumie odbyło się osiem oficjalnych turniejów oraz konkurs wiedzy na temat recyklingu sprzętu komputerowego. Organizatorem wydarzenia było koło Związku Młodzieży Wiejskiej w Borownie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach. Około 40 młodych osób z kół ZMW w Borownie oraz Zawadzie i Bogusławicach, spędziło niemalże tydzieo czasu na Hali Sportowej celem przygotowania oraz przeprowadzenia rozgrywek. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wójt Gminy Kłomnice Adam Zając oraz Wójt Gminy Mykanów Krzysztof Smela. Ogromne emocje towarzyszyły turniejowi Counter Strike 1,6 5on5. W tym największym turnieju lanowym w Polsce, wzięły udział 32 drużyny 160 osób plus gracze rezerwowi i managerowie drużyn. Przyjechała cała czołówka polskiej sceny CS'a, w tym najlepsza drużyna świata ESC Gaming. Pojawiły się także inne czołowe drużyny polskiej sceny, takie jak: Gameburg Team, Universal Soldiers czy BenQ.DELTA. W rozgrywkach tych wzięła udział także 7

8 drużyna z Kłomnic, która awansowała do niedzielnych rozgrywek co można uznad za sukces z racji znalezienia się w gronie najlepszej 16-tki w kraju. Poziom rozgrywek był bardzo wysoki, ale niestety po raz kolejny nikomu nie udało się wydrzed pozycji najlepszej drużyny w Polsce teamowi ESC Gaming. Zażarta rywalizacja trwała w dwóch grach konsolowych, traktujących o piłce nożnej. Pierwszego dnia zmierzyło się 140 graczy w turnieju Pro Evolution Soccer 2012, a w niedzielę 100 osób walczyło o laury w turnieju FIFA Nie obyło się bez niespodzianek, ponieważ mimo uczestnictwa w turniejach tych najlepszych w kraju, turniej PESa wygrał Sobi, FIFy natomiast Dazidek - zawodnicy nie typowani na zwycięzców. Na konsolach starli się także wojownicy w turnieju Tekken 6. Turniej rozegrany został w niedzielę 5 lutego i wystartował o godzinie 9. Wzięło w nim udział około 30 osób. Gracze do dyspozycji mieli 8 konsol PlayStation 3. Zwyciężył Jakub Tokarczyk - srebrny medalista World Cyber Games Polska Bardzo duże zainteresowanie oraz niesamowite emocje, szczególnie w finale, towarzyszyły turniejowi w grę StarCraft II. Koocówka rozgrywek była bardzo dramatyczna i pomimo wyrównanej walki faworyt Dominik Slider Rogacki musiał uznad wyższośd Roberta Sodona Mazurka. W pierwszym w tym roku w Polsce turnieju Call of Duty Modern Warfare 5on5 wzięło udział 16 ekip (80 osób) z całej Polski. Pula nagród wyniosła ponad 6 tysięcy złotych. Trudne, jednak zasłużone zwycięstwo powędrowało do pretendentów do wygranej, drużyny Clan Poland. W konkursie wiedzy nt. recyclingu sprzętu komputerowego zwyciężył mieszkaniec gminy Mykanów - Kamil Osychowski. Wzięło w nim udział około 40 osób natomiast cenne nagrody rzeczowe dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach otrzymało 6 najlepszych uczestników. Z całą pewnością zmienił się poziom estetyki i widowiskowości EGP co widad chociażby na zdjęciach z wydarzenia dostępnych na stronie internetowej turnieju: W tym roku plany i wizje co do edycji 2012 zostały zrealizowane w niemalże 100 %. Podczas turnieju prowadzone były relacje video on-line, które obejrzało przez Internet kilka tysięcy widzów. Najlepsi komentatorzy relacjonowali mecze z rozgrywek w StarCrafta II, Call of Duty oraz Counter Strike poprzez telewizję internetową CyberTV i Headshot Media. Z tego co wiemy, internetowe relacje na żywo obejrzało kilka tysięcy osób. Oprócz niewielkich opóźnieo czasowych nie było większych problemów logistycznych. Wszystkie zwycięskie drużyny z całą pewnością były zadowolone z racji dużego profesjonalizmu przygotowania rozgrywek jak również z nagród, jako że całkowita ich pula oscylowała w okolicach zł. W tegorocznej imprezie dopisali sponsorzy. Bardzo dużego wsparcia dla tej inicjatywy młodzieżowej udzielił nam GOK w Kłomnicach, będący współorganizatorem wydarzenia. Sponsorami nagród były następujące firmy: Kingston Technology, 1shot1kill.pl, Kaspersky, Surfmat, Media-Tech, Centrum Nauki i Biznesu Żak, BestPlay, Cyberartee.com, Enermax, Evita - Tomasz Drab, oraz Patriot Memory, Urząd Gminy w Kłomnicach oraz Urząd Gminy w Mykanowie. Serdeczne podziękowania kierujemy także do całego personelu ZS w Kłomnicach na czele z panią dyrektor Barbarą Kanoniak za bardzo duże zaangażowanie w organizację oraz udostępnienie niemalże całego obiektu wraz z wyposażeniem. Następna edycja turnieju stoi jeszcze pod znakiem zapytania, jednakże są duże szanse iż odbędzie się on po raz kolejny w Kłomnicach w środku ferii zimowych dla naszego województwa. Tematyka e-sportu przejawia się niemalże na każdym kroku działao naszego koła. Remontowana obecnie świetlica wiejska w Borownie pozwoli nam spotykad się w zdecydowanie większym komforcie a wyposażenie, które będzie się tam znajdowad udostępni różnorodne formy spędzania wolnego czasu przy wykorzystaniu szerokiego wachlarza dostępnych na rynku urządzeo jak również wyeliminuje koniecznośd użytkowania prywatnego sprzętu. W przypadku tego obiektu, którego otwarcie jest planowane na wrzesieo, można by się pokusid o nazwanie go mini centrum e-sportu. Więcej na ten temat można przeczytad w artykule p.n. Świetlica jakich mało, do którego lektury serdecznie zapraszamy. Konrad Kokoszka kolo ZMW w Borownie Nauka przez zabawę nad morzem i w górach. Taki cel przyświeca organizacji zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci osób ubezpieczonych w KRUS. Zimowiska i kolonie letnie przeznaczone są dla uczestników w wieku 8-16 lat i obejmują realizację bogatego planu kulturalnooświatowego. Zorganizowany przez CSRMP i ZMW wypoczynek, dzięki współpracy z doświadczoną i charyzmatyczną kadrą wychowawczą staje się niezapomnianym doświadczeniem najmłodszych. Wszystko to dzięki interesującym zajęciom sportowym, artystycznym (plastycznym, tanecznym, wokalnym, aktorskim) czy konkursom dla osób w każdym wieku. Uczestnicy chętnie biorą udział w zajęciach programowych, wykazując się dużym zaangażowaniem w życie grupy, a jednocześnie poczuciem humoru, 8

W I C I C Z E S T O C H O W S K I E. T y t u ł e m w s t ę p u. Jak powstaliśmy i jak się odradzaliśmy

W I C I C Z E S T O C H O W S K I E. T y t u ł e m w s t ę p u. Jak powstaliśmy i jak się odradzaliśmy W I C I C Z E S T O C H O W S K I E T y t u ł e m w s t ę p u Koleżanki, koledzy Wici - to początkowy tygodnik społeczno-polityczny i kulturalny Związku Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej (ZMW

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny KWIECIEŃ 2014 NR 04/108 ISSN 1732-985X Ruszyła wymiana sieci wodociągowej w Psarach Pod koniec kwietnia ruszyły prace związane z wymianą sieci wodociągowej w Psarach.

Bardziej szczegółowo

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 Hala sportowo - widowiskowa otwarta W sobotę 4 czerwca uroczyście otworzono nową i piękną Halę Sportowo

Bardziej szczegółowo

NASZ. Świętokrzyski Informator Samorządowy

NASZ. Świętokrzyski Informator Samorządowy NASZ gazeta bezpłatna Świętokrzyski Informator Samorządowy Nr 3 (62) / 2012 ISSN 1897-4546 Z myślą o pasażerach - rozmowa z Janem Maćkowiakiem, członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego czytaj na

Bardziej szczegółowo

marzec 2014 nr 3/84 NAGRODY STAROSTY Powiatowy Dzień Wiosny Uniwersytet Dziecka Warsztaty Strategiczne

marzec 2014 nr 3/84 NAGRODY STAROSTY Powiatowy Dzień Wiosny Uniwersytet Dziecka Warsztaty Strategiczne marzec 2014 nr 3/84 NAGRODY STAROSTY Powiatowy Dzień Wiosny Uniwersytet Dziecka Warsztaty Strategiczne N r 3/84 marzec 2014 1 - rozstrzygnięcie konkursu Narodowy Dzień Życia Nauka drogą do sukcesu Serdecznie

Bardziej szczegółowo

OD KAMPANII DO KAMPANII

OD KAMPANII DO KAMPANII OD KAMPANII DO KAMPANII Jeszcze niedawno aktywnie angażowaliśmy się w kampanię prezydencką Bronisława Komorowskiego. Na początku września oficjalnie podsumowaliśmy ją w Wałczu. Chwilę później rozpoczęliśmy

Bardziej szczegółowo

Tytułem wstępu. Drodzy Młodzi Przyjaciele,

Tytułem wstępu. Drodzy Młodzi Przyjaciele, Tytułem wstępu Cokolwiek zamierzasz zrobić, o czymkolwiek marzysz, zacznij działać! Śmiałość zawiera w sobie geniusz, siłę i magię. Johann Wolfgang Goethe Drodzy Młodzi Przyjaciele, Związek Młodzieży Wiejskiej

Bardziej szczegółowo

sławkowski Tajemnice harcerskiej kroniki z lat 1930-1936 str. 3 Nagroda dla Henryka Magaczewskiego s. 5 Strażacy zapraszają młodzież! s.

sławkowski Tajemnice harcerskiej kroniki z lat 1930-1936 str. 3 Nagroda dla Henryka Magaczewskiego s. 5 Strażacy zapraszają młodzież! s. kurier bezpłatny sławkowski NR 3 (265) marzec 2015 ISSN 1 508-7281 egzemplarz Tajemnice harcerskiej kroniki z lat 1930-1936 str. 3 PONADTO W NUMERZE: Nagroda dla Henryka Magaczewskiego s. 5 Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Janów Lubelski na 2012 rok Wydatki inwestycyjne

Budżet Gminy Janów Lubelski na 2012 rok Wydatki inwestycyjne ISSN 1508-7298 Egzemplarz bezpłatny ECHA XVII (BUDŻETOWEJ) SESJI XVII, tzw. budżetowa sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim odbyła się w dniu 27 stycznia 2012 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Janowskiego

Bardziej szczegółowo

Miliony dla Poddębic

Miliony dla Poddębic wokół miasto słońca PISMO SAMORZĄDOWE GMINY PODDĘBICE ISSN 1730-2269 egzemplarz bezpłatny rok 8 nr 1 (23) marzec 2009 Miliony dla Poddębic Wojewoda wsparła budowę dróg Dofinansowanie w kwocie 700 tysięcy

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI W MSZCZONOWIE ponownie ROZSTRZELANO - PROBOSZCZA, BURMISTRZA I LEKARZA str. 37 Ojciec Pio chce z wami być str. 22 Złota drużyna z Mszczonowa str. 16 MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI październik 2013 / nr 9-10 (214-215)

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na basen! Stadion na miarę Europy Trzebnica staje się czarnym koniem. Jesteśmy w pierwszej lidze polskich samorządów

Zapraszamy na basen! Stadion na miarę Europy Trzebnica staje się czarnym koniem. Jesteśmy w pierwszej lidze polskich samorządów Zapraszamy na basen! W numerze: Z wizytą w Kitzingen Inwestycje nie mają wakacji - przegląd realizowanych zadań inwestycyjnych str. 2 str. 4-5 Trzebnica promowana w Belgradzie Szkolne orły pofrunęły do

Bardziej szczegółowo

Dobre bo swojskie. pomysłem na nudę! Utraciłeś pracę? Zadbaj o swoją przyszłość z Klubem Pracy. Policjanci podsumowali I półrocze

Dobre bo swojskie. pomysłem na nudę! Utraciłeś pracę? Zadbaj o swoją przyszłość z Klubem Pracy. Policjanci podsumowali I półrocze GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 Nr 6/2011 (91) Policjanci podsumowali I półrocze Lublinieccy policjanci podsumowali wyniki swojej pracy. W pierwszym półroczu tego roku w porównaniu

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM IMPREZ NA 2015 r.

HARMONOGRAM IMPREZ NA 2015 r. ISSN 1508-5864 NR 5 (182) MAJ 2015 ROK (XVII) Drogie Mamy, w dniu Waszego Święta życzymy Wam: dużo zdrowia, miłości i uśmiechu, który daje otuchę, cierpliwości i wyrozumiałości, a nade wszystko docenienia

Bardziej szczegółowo

4 ROCZNIK ZST 2012/13

4 ROCZNIK ZST 2012/13 4 ROCZNIK ZST 2012/13 Tuchowski Informator Samorządowy 1 Drodzy Czytelnicy! To już czwarty numer Rocznika ZST. Po okresie wielu spektakularnych wydarzeń i jubileuszy przyszedł czas na wzmacnianie codziennej

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI Z RATUSZA. Pożegnaliśmy bohatera Westerplatte

WIADOMOŚCI Z RATUSZA. Pożegnaliśmy bohatera Westerplatte WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 5 (81) lipiec/sierpień 2011 ISSN 1730-9190 Pożegnaliśmy bohatera Westerplatte Rocznice zawsze zmuszają do refleksji, przywołują wspomnienia.

Bardziej szczegółowo

TWG KURIER MINI EURO 2012 ROBIĄ SOBIE JAJA! PODWÓJNE UBEZPIECZENIE OC POJAZDÓW TO JUŻ NIE PROBLEM? TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ

TWG KURIER MINI EURO 2012 ROBIĄ SOBIE JAJA! PODWÓJNE UBEZPIECZENIE OC POJAZDÓW TO JUŻ NIE PROBLEM? TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ TWG KURIER Poniedziałek, 9 kwietnia 2012 Nr 49, Cena 1 zł MIESIĘCZNIK GMINY TWORÓG Nakład kontrolowany 500 szt. MINI EURO 2012 Wielkanoc za nami, a na horyzoncie widać już majówkę. Nie masz pomysłu na

Bardziej szczegółowo

WSPOMNIENIA CZAR. ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny. - str. 4 - str. 7 - str. 10 - str. 15

WSPOMNIENIA CZAR. ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny. - str. 4 - str. 7 - str. 10 - str. 15 BRUSIEK STRZEBIŃ KOSZĘCIN CIESZOWA RUSINOWICE SADÓW WIERZBIE ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny WSPOMNIENIA CZAR Skończył się kolejny rok szkolny. Dla uczniów i nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk

Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk Model aktywności społecznej tekst Ula Grzęda / Stowarzyszenie CAL towarzyszenie CAL od początku swojej działalności wspiera aktywność społeczną mieszkańców

Bardziej szczegółowo

WYDARZENIA, OPINIE, INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA

WYDARZENIA, OPINIE, INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA BEZPŁATNY INFORMATOR MIEJSKI 82-200.pl AKTUALNOŚCI, WYDARZENIA, OPINIE, INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA czerwiec 2012 w numerze: Imprezowe lato Lato to okres wakacji, odpoczynku i dobrej zabawy, czyli licznych

Bardziej szczegółowo

W numerze. Rozmowa z założycielem spółki wodnej w miejscowościach Dyzin i Jatne Zbigniewem Konefałem.

W numerze. Rozmowa z założycielem spółki wodnej w miejscowościach Dyzin i Jatne Zbigniewem Konefałem. W numerze Gmina str. 5 Celestynów Liderem! Prestiżowy tytuł Gminy Roku 2011 przypadł w udziale naszemu samorządowi. oraz Dla pełnej gotowości bojowej str. 11 Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dyzinie

Bardziej szczegółowo

Kronika Partnerstwa. Łączymy się w Krzemiennym Kręgu

Kronika Partnerstwa. Łączymy się w Krzemiennym Kręgu Łączymy się w Krzemiennym Kręgu Kronika Partnerstwa W numerze: Nowe konkursy ogłoszone!, str. 2 Świętokrzyski Piknik Jurajski, str. 4 Spotkanie pod siatką w Solcu nad Wisłą, str. 6 Bałtów polską stolicą

Bardziej szczegółowo

Czesława Hajduk Jurajska Siłaczka. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zawierciu. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Łazach

Czesława Hajduk Jurajska Siłaczka. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zawierciu. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Łazach Pismo ZawiercianinSpołecznej Lokalnej Aktywności Nakład: 2000 egz. Nr 02 zima 2009 Bezpłatny www.zawiercianin.pl Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zawierciu Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Łazach

Bardziej szczegółowo

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Nr 03 (40) 1 31 marca Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Redaktor: Agnieszka Kozielska

Bardziej szczegółowo

Dialog Międzykulturowy

Dialog Międzykulturowy M i ę d z y k u l t u r o w o ś ć w p r o j e k t a c h p r o g r a m u MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU Dialog Międzykulturowy Program Młodzież w działaniu Program Młodzież w działaniu Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Bardziej szczegółowo

Pomiechowska. Na łyżwy do Pomiechówka!

Pomiechowska. Na łyżwy do Pomiechówka! EGZEMPLARZ BEZPŁATNY styczeń 2014 /1 (67) G a z e t a Pomiechowska Bez wątpienia jednym z lepszych sposobów na zimową rozrywkę jest jazda na łyżwach. Jeśli dodatkowo można robić to na świeżym powietrzu,

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Numer 14 lipiec-wrzesień 2013 ISSN 2081-9137 Nakład: 5000 egz. Egzemplarz bezpłatny I Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej "Lubelskie Lato 2013 Zakończyły

Bardziej szczegółowo

www.jedlinsk.pl Nr 29/wrzesień/2011 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421 str. 2 str. 9-10 str. 18-19

www.jedlinsk.pl Nr 29/wrzesień/2011 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421 str. 2 str. 9-10 str. 18-19 www.jedlinsk.pl Nr 29/wrzesień/2011 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421 str. 2 str. 9-10 str. 18-19 1 Drodzy Państwo 10 września br. Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku

Bardziej szczegółowo

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat 2 LUDZIE Ewa Łączyńska-Widz Markowe BWA Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Ewie Łączyńskiej- Widz nagrodę Marka Radia Kraków za wystawę

Bardziej szczegółowo