PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA informacje ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA informacje ogólne"

Transkrypt

1 PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA informacje ogólne czerwiec 2007 Opracowanie: Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

2 Podstawowa opieka zdrowotna Każdej osobie ubezpieczonej w Narodowym Funduszu Zdrowia przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, udzielane przez jednostki POZ, które mają zawartą umowę z Oddziałem Wojewódzkim NFZ. Podstawowa Opieka Zdrowotna zapewnia świadczenia lecznicze, diagnostyczne, profilaktyczne, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej i pediatrii udzielane w miejscu zamieszkania oraz środowisku nauczania i wychowania, w warunkach ambulatoryjnych lub domowych. W ramach POZ wyodrębnia się następujące zakresy świadczeń: świadczenia lekarza POZ, świadczenia pielęgniarki POZ, świadczenia położnej POZ, świadczenia pielęgniarki szkolnej (lub higienistki szkolnej), nocną i świąteczną ambulatoryjną opiekę lekarską i pielęgniarską, nocną i świąteczną wyjazdową opiekę lekarską i pielęgniarską, transport sanitarny w POZ. Wybór lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej Świadczenia POZ udzielane są ubezpieczonym, którzy dokonali wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ (dot. kobiet i dzieci do 2 miesiąca życia) poprzez złożenie deklaracji, oraz uczniom objętym opieką pielęgniarki szkolnej. Osoba ubezpieczona w Narodowym Funduszu Zdrowia ma prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ spośród tych świadczeniodawców, którzy mają podpisaną umowę z Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia - na zewnątrz budynku, w którym udzielane są świadczenia POZ, w miejscu ogólnie dostępnym, powinna być umieszczona tablica z logo i napisem Narodowy Fundusz Zdrowia. Ubezpieczony może wybrać tylko jedną przychodnię, jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba więc korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. Lekarz, pielęgniarka, położna POZ nie mogą odmówić, żadnemu ubezpieczonemu, zapisania się na listę podopiecznych, ze względu na wiek, płeć, czy stan zdrowia. Jedyne ograniczenia, jakie mogą zaistnieć podczas składania deklaracji, wynikają z limitów podopiecznych, przypadających na jedną osobę udzielającą świadczeń zdrowotnych. Aktualnie obowiązujące limity podopiecznych: 2750 osób objętych opieką jednego lekarza POZ, 2750 osób objętych opieką jednej pielęgniarki POZ, 6600 osób objętych opieką jednej położnej POZ. Zmiana lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

3 Z usług lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ można także zrezygnować i wybrać inną osobę udzielającą świadczeń (w tej samej lub w innej przychodni). Jednak zmiana lekarza, pielęgniarki, położnej POZ może mieć miejsce nie częściej niż dwa razy w ciągu roku kalendarzowego. W przypadku każdej kolejnej zmiany pacjent jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 80 zł. Opłat nie wnoszą jednak ubezpieczeni: którzy zmienili swoje miejsce zamieszkania, których lekarz, pielęgniarka lub położna POZ zaprzestali swojej działalności, gdy zmiana wymuszona jest innymi czynnikami niezależnymi od ubezpieczonego. Każdy, kto zdecyduje się na wybór nowego lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ, powinien czytelnie wypełnić deklarację i złożyć ją u nowowybranego świadczeniodawcy. Deklaracja wyboru lekarza POZ - wzór deklaracji wyboru lekarza POZ. Deklaracja wyboru pielęgniarki POZ - wzór deklaracji wyboru pielęgniarki POZ. Deklaracja wyboru położnej POZ - wzór deklaracji wyboru położnej POZ. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej Zmieniając lekarza, pielęgniarkę, położną POZ, należy pamiętać o przekazaniu swojej dokumentacji medycznej nowemu świadczeniodawcy. Zakład opieki zdrowotnej ma obowiązek udostępnić pacjentowi (jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta) dokumentację medyczną z leczenia pacjenta (w postaci kopii, odpisu lub wyciągu). Za udostępnienie dokumentacji zakład opieki zdrowotnej pobiera opłatę. Koszty wykonania kserokopii, odpisu lub wyciągu ponosi wnioskujący pacjent. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. Zgodnie z ogłoszeniem Prezesa GUS, od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 1 marca 2007 r. maksymalna wysokość opłat nie może przekraczać: za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - 3,69 zł za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej - 0,36 zł za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację w formie elektronicznej - 2,46 zł. Wybór lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej przez studentów/uczniów Studenci/uczniowie, uczący się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania, mają prawo wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ w miejscu kształcenia (na 9 miesięcy w roku - od października do czerwca, w przypadku studentów i 10 miesięcy - od września do czerwca, w przypadku uczniów) i w miejscu stałego zamieszkania - na miesiące wakacyjne (odpowiednio na 3 lub 2 miesiące w roku). Zasada ta dotyczy również dzieci studentów/uczniów, które przebywają wraz z rodzicami w miejscu pobierania nauki. Studenci/uczniowie wypełniają deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Przy wyborze lekarza, pielęgniarki, położnej w miejscu nauki do deklaracji dołączają jeden egzemplarz deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej z miejsca zamieszkania.

4 Godziny przyjęć w placówkach POZ Świadczenia z zakresu POZ są świadczeniami całodobowymi. Placówki POZ udzielają świadczeń: 1. w poradni - od poniedziałku do piątku w godzinach (w filiach placówek POZ dopuszcza się udzielanie świadczeń w czasie krótszym niż do godz Świadczeniodawca powinien wówczas poinformować pacjentów o miejscu, w którym mogą oni uzyskać świadczenia do godz ), 2. poprzez wizyty domowe - w przypadkach medycznie uzasadnionych. W pozostałym czasie, tj. od poniedziałku do piątku od do 8.00 oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy ubezpieczony ma prawo do ambulatoryjnych porad lekarskich oraz świadczeń pielęgniarskich w przychodni lub gabinecie, które powinna wskazać poradnia POZ. Świadczeniodawca zobowiązany jest określić dni i godziny przewidziane na przyjęcia dzieci zdrowych. Godziny funkcjonowania gabinetów zabiegowych Świadczeniodawca POZ ma obowiązek zapewnić funkcjonowanie gabinetu zabiegowego od poniedziałku do piątku w godz , w tym punktu szczepień, który minimum 1 raz w tygodniu powinien udzielać świadczeń po godz Rejestracja Pacjent może rejestrować się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich. W stanach nagłych, schorzeniach ostrych i nagłych zachorowaniach, a także w innych stanach wymagających pilnej interwencji, gdy wymaga tego stan pacjenta, porada udzielana jest w dniu zgłoszenia. W schorzeniach przewlekłych świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem. W przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, podczas pobytu poza miejscem zamieszkania (np. na urlopie, w delegacji lub podczas wizyty u rodziny), ubezpieczony ma prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych u innego (niż wybrany przez złożenie deklaracji) lekarza POZ, mającego podpisaną umowę z NFZ. Wyjazdowa opieka lekarska W sytuacji, kiedy pacjent nie jest w stanie dotrzeć do przychodni osobiście, może skorzystać ze świadczeń w ramach wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej (odpowiednik wizyty domowej lekarza rodzinnego). W przypadku stwierdzenia konieczności wezwania pogotowia ratunkowego lekarz lub pielęgniarka pozostaje w domu pacjenta do czasu przyjazdu karetki.

5 Dokument ubezpieczenia Zgłaszając się do poradni, aby skorzystać z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych należy przedstawić dowód ubezpieczenia, którym jest każdy dokument potwierdzający uprawniania do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń zdrowotnych może być: 1. dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę: druk ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę, aktualne zaświadczenie z zakładu pracy, legitymacja ubezpieczeniowa wraz z aktualnym wpisem i pieczątką. 2. dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą: aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne. 3. dla osoby ubezpieczonej w KRUS: legitymacja KRUS wraz z dowodem wpłaty ostatniej składki na ubezpieczenie społeczne. 4. dla emerytów i rencistów: legitymacja emeryta lub rencisty. 5. dla osoby bezrobotnej: aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy. 6. dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie: umowa zawarta z NFZ wraz z aktualnym dowodem opłaty składki. 7. dla członka rodziny osoby ubezpieczonej: dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią druku zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (druk ZUS ZZA: ZUS ZCZA lub ZCNA lub zaświadczenie z KRUS o podleganiu członków rodziny do ubezpieczenia) albo legitymacja rodzinna z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką płatnika lub ZUS, w przypadku dzieci, które ukończyły 18 rok życia, dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki (do 26 roku życia) - legitymację szkolną/studencką, lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności, w przypadku studentów po ukończeniu 26 roku życia - zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka lub doktorancka. Informacje, jakie powinny być umieszczone wewnątrz budynku Świadczeniodawca jest zobowiązany do umieszczenia wewnątrz budynku przychodni informacji dotyczących w szczególności: imion i nazwisk osób udzielających świadczeń wraz z podaniem godzin i miejsca ich udzielania (nr gabinetu), zasad zapisu na wizyty ambulatoryjne i domowe, trybu składania skarg i wniosków, praw pacjenta, adresu i numeru telefonu Rzecznika Praw Pacjenta Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz numeru bezpłatnej infolinii Biura Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia.

6 Zakres zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Lekarz POZ zobowiązany jest do podejmowania działań znajdujących się w Zakresie zadań lekarza POZ: 1. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, zwany dalej "lekarzem POZ", wybrany przez świadczeniobiorcę zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, planuje i realizuje opiekę lekarską nad świadczeniobiorcą w zakresie udzielanych przez niego świadczeń opieki zdrowotnej, z uwzględnieniem miejsca udzielania świadczenia (w warunkach ambulatoryjnych i domowych). Lekarz POZ koordynuje udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. 2. W ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej lekarz POZ współpracuje z: pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej i położną podstawowej opieki zdrowotnej, wybranymi przez świadczeniobiorcę zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania; innymi świadczeniodawcami, zgodnie z potrzebami świadczeniobiorców; przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia. 3. W zakresie działań mających na celu zachowanie zdrowia świadczeniobiorcy lekarz POZ: prowadzi edukację zdrowotną; prowadzi systematyczną i okresową ocenę stanu zdrowia w ramach badań bilansowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; uczestniczy w realizacji programów zdrowotnych, działając na rzecz zachowania zdrowia w społeczności lokalnej; rozpoznaje środowisko świadczeniobiorcy. 4. W zakresie działań mających na celu profilaktykę chorób lekarz POZ: identyfikuje czynniki ryzyka oraz zagrożenia zdrowotne świadczeniobiorcy, a także podejmuje działania ukierunkowane na ich ograniczenie; koordynuje wykonanie i dokonuje kwalifikacji do obowiązkowych szczepień ochronnych świadczeniobiorcy oraz zapewnia wykonywanie szczepień, zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz informuje o szczepieniach zalecanych; uczestniczy w realizacji programów profilaktycznych; prowadzi systematyczną i okresową ocenę stanu zdrowia w ramach badań przesiewowych zgodnie z odrębnymi przepisami. 5. W zakresie działań mających na celu rozpoznanie chorób lekarz POZ: planuje i koordynuje postępowanie diagnostyczne, stosownie do stanu zdrowia świadczeniobiorcy; informuje świadczeniobiorcę o możliwościach postępowania diagnostycznego w odniesieniu do jego stanu zdrowia oraz wskazuje podmioty właściwe do jego przeprowadzenia; przeprowadza badanie podmiotowe świadczeniobiorcy zgodnie z wiedzą medyczną; przeprowadza badanie przedmiotowe z wykorzystaniem technik dostępnych w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej; wykonuje testy lub zleca wykonanie badań dodatkowych, a w szczególności laboratoryjnych i obrazowych;

7 kieruje świadczeniobiorcę na konsultacje specjalistyczne w celu dalszej diagnostyki leczenia, w przypadku gdy uzna to za konieczne; kieruje świadczeniobiorcę do jednostek lecznictwa zamkniętego w celu dalszej diagnostyki i leczenia, w przypadku gdy uzna to za konieczne; dokonuje interpretacji wyników badań i konsultacji wykonanych przez innych świadczeniodawców; orzeka o stanie zdrowia świadczeniobiorcy w oparciu o osobiste badanie i dokumentację medyczną. 6. W zakresie działań mających na celu leczenie chorób lekarz POZ: planuje i uzgadnia ze świadczeniobiorcą postępowanie terapeutyczne, stosownie do jego problemów zdrowotnych oraz zgodnie z aktualną wiedzą medyczną; planuje i uzgadnia ze świadczeniobiorcą działania edukacyjne mające na celu ograniczenie lub wyeliminowanie stanu będącego przyczyną choroby świadczeniobiorcy; zleca i monitoruje leczenie farmakologiczne; wykonuje zabiegi i procedury medyczne; kieruje świadczeniobiorcę do wykonania zabiegów i procedur medycznych do innych świadczeniodawców; kieruje do oddziałów lecznictwa stacjonarnego, a także do zakładów pielęgnacyjno opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych oraz do oddziałów paliatywno-hospicyjnych; kieruje do pielęgniarskiej długoterminowej opieki domowej; kieruje na leczenie uzdrowiskowe; orzeka o czasowej niezdolności do pracy lub nauki zgodnie z odrębnymi przepisami; integruje, koordynuje lub kontynuuje działania lecznicze podejmowane w odniesieniu do jego świadczeniobiorcy przez innych świadczeniodawców w ramach swoich kompetencji zawodowych. 7. W zakresie działań mających na celu usprawnianie świadczeniobiorcy lekarz POZ: zleca wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych przez świadczeniodawców; wykonuje stosownie do posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz posiadanych kwalifikacji i możliwości zabiegi i procedury rehabilitacyjne; zleca wydanie świadczeniobiorcy przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych zgodnie z odrębnymi przepisami. 8. Przepisy ust. 1-7 nie naruszają prawa i obowiązków lekarzy POZ do realizacji zadań i stosowania procedur wynikających z odrębnych przepisów. 9. Pacjenci, którzy złożyli deklarację wyboru lekarza POZ mają prawo m. in. do: badania i porady lekarskiej, bezpłatnych badań diagnostycznych, transportu sanitarnego w przypadkach stwierdzonej konieczności przewiezienia pacjenta do szpitala, do poradni specjalistycznej lub na badanie diagnostyczne, a także w przypadku konieczności przewiezienia pacjenta na konsultację w poradni specjalistycznej, skierowania, w razie uzasadnionej potrzeby, do poradni specjalistycznej lub na leczenie szpitalne. Lekarz POZ kierując pacjenta do lekarza specjalisty lub do szpitala zobowiązany jest dołączyć do skierowania wyniki niezbędnych badań diagnostycznych wykonanych w celu potwierdzenia wstępnego rozpoznania. W stanach nagłych świadczenia udzielane są bez skierowania. Skierowanie do szpitala może wystawić również lekarz nie posiadający umowy z NFZ. skierowania na leczenie rehabilitacyjne i uzdrowiskowe w placówce działającej w oparciu o umowę z NFZ; (Lekarz, wystawiając skierowanie na leczenie uzdrowiskowe,

8 zobowiązany jest dołączyć do niego wyniki następujących badań: badanie ogólne moczu, morfologia krwi, OB, rtg klatki piersiowej, oraz EKG - po 60 roku życia oraz w przypadku występowania choroby układu krążenia. Badania te pacjenci wykonują bezpłatnie na podstawie skierowania w pracowni lub laboratorium wskazanym przez lekarza kierującego), zlecenia na zakup niektórych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych; (zlecenie wymaga potwierdzenia w Oddziale Wojewódzkim NFZ), informacji o innych zakładach opieki zdrowotnej działających na podstawie umowy z NFZ, orzeczeń i zaświadczeń lekarskich, wydawanych na życzenie ubezpieczonego, związanych z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem uczniów w zorganizowanym wypoczynku, a także zaświadczeń wydawanych dla celów pomocy społecznej lub uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego. Skierowanie na badania Decyzję o skierowaniu pacjenta na badania zawsze podejmuje lekarz, kierując się aktualną wiedzą medyczną i stanem zdrowia pacjenta. Lekarz POZ może zlecać badania diagnostyczne, które określone są w Wykazie badań diagnostycznych niezbędnych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Wykaz badań diagnostycznych niezbędnych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej: 1. Badania hematologiczne: morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym; płytki krwi; retikulocyty; odczyn opadania krwinek czerwonych (OB). 2. Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi: sód; potas; wapń całkowity; żelazo; stężenie transferyny; mocznik; kreatynina; glukoza; test obciążenia glukozą; białko całkowite; proteinogram; albuminy; kwas moczowy; cholesterol całkowity; cholesterol-hdl; cholesterol-ldl; triglicerydy (TG); bilirubina całkowita; bilirubina bezpośrednia;

9 fosfataza alkaliczna (ALP); aminotransferaza asparaginianowa (AST); aminotransferaza alaninowa (ALT); gammaglutamylotranspeptydaza (GGT); amylaza; kinaza kreatynowa (CK); fosfataza kwaśna całkowita (ACP); czynnik reumatoidalny (RF); miano antystreptolizyn O (ASO); hormon tyreotropowy (TSH); antygen HBs-AgHBs; VDRL 3. Badania moczu: ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową osadu; ilościowe oznaczanie białka; ilościowe oznaczanie glukozy; ilościowe oznaczanie wapnia; ilościowe oznaczanie amylazy. 4. Badania kału: badanie ogólne; pasożyty; krew utajona - metodą immunochemiczną. 5. Badania układu krzepnięcia: wskaźnik protrombinowy (INR); czas kaolinowo-kefalinowy (APTT); fibrynogen. 6. Badania mikrobiologiczne: posiew moczu z antybiogramem; posiew wymazu z gardła; ogólny posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella; Shigella; białko C-reaktywne (CRP). 7. Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku. 8. Badanie ultrasonograficzne (USG) jamy brzusznej. 9. Zdjęcia radiologiczne: zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej; zdjęcia kostne - w przypadku kręgosłupa; kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej; zdjęcie czaszki i zatok w projekcji AP i bocznej; zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej. Badania diagnostyczne zlecone przez lekarza POZ pacjent może wykonać bezpłatnie, na podstawie skierowania, jedynie w pracowni lub laboratorium wskazanym przez lekarza.

10 Skierowanie do poradni specjalistycznej Lekarz POZ, lecząc pacjenta, może korzystać z pomocy specjalistów, wykonujących świadczenia medyczne w ramach poradni specjalistycznych. Skierowanie lekarza POZ może być skierowaniem na: jednorazową poradę specjalistyczną, w ramach której specjalista konsultuje stan zdrowia pacjenta na podstawie badania i załączonych wyników badań dodatkowych, a wyniki konsultacji przesyła lekarzowi POZ, objęcie leczeniem specjalistycznym, czyli prowadzenie pacjenta w ramach poradni specjalistycznej. Skierowanie na leczenie specjalistyczne wystawiane jest na daną jednostkę chorobową, a pacjenci pozostają pod opieką specjalisty aż do zakończenia leczenia. Skierowania na leczenie specjalistyczne, w przypadku kontynuacji leczenia, nie trzeba uaktualniać na nowy rok kalendarzowy. Nowe skierowanie wymagane jest natomiast wówczas, gdy pacjent zgłasza się do poradni specjalistycznej z inną, niż poprzednia, jednostką chorobową. Lekarz specjalista zobowiązany jest przekazać, lekarzowi kierującemu, informację o zakończeniu procesu leczenia. Wybrany przez pacjenta lekarz POZ powinien być informowany o przyjętym przez specjalistę sposobie leczenia. W przypadku chorób przewlekłych, ważne jest by lekarz POZ wiedział jakie leki stale zażywa pacjent. Informacje takie mają znacznie przy leczeniu innych chorób występujących u pacjenta. Skierowania do poradni specjalistycznej ważne są do momentu ich realizacji, a tracą ważność w chwili, kiedy ustała przyczyna ich wystawienia. Pacjent, po otrzymaniu skierowania od lekarza POZ, ma wolny wybór lekarza specjalisty, określonej specjalności, spośród lekarzy specjalistów, będących lekarzami ubezpieczenia zdrowotnego, na terenie całego kraju. Skierowanie nie jest wymagane w celu uzyskania świadczeń: ginekologa i położnika, dentysty, dermatologa, wenerologa, onkologa, okulisty, psychiatry, dla osób chorych na gruźlicę, dla osób zakażonych wirusem HIV, dla inwalidów wojennych i osób represjonowanych, dla osób uzależnionych od alkoholu i substancji psychotropowych. Wybór lekarza specjalisty w miejscowości odległej od miejsca zamieszkania wiąże się, najczęściej, z koniecznością poddania się badaniom diagnostycznym właśnie w tej odległej miejscowości. Zakres opieki sprawowanej przez pielęgniarkę i położną POZ Pielęgniarka i położna POZ zobowiązane są do podejmowania działań znajdujących się w 'Zakresie zadań pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej'. Zakres zadań pielęgniarki i położnej POZ:

11 Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej, zwana dalej "pielęgniarką POZ", i położna podstawowej opieki zdrowotnej, zwana dalej "położną POZ", wybrana przez świadczeniobiorcę zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską i pielęgnacyjną, opiekę położniczo neonatologiczno-ginekologiczną nad świadczeniobiorcą w miejscu zamieszkania i nauki, z uwzględnieniem miejsca wykonywania świadczenia, w zakresie: promocji zdrowia i profilaktyki chorób; świadczeń pielęgnacyjnych; świadczeń diagnostycznych; świadczeń leczniczych; świadczeń rehabilitacyjnych. Zakres zadań pielęgniarki POZ: 1. Pielęgniarka POZ planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca udzielenia świadczenia, obejmując opieką: zdrowych i chorych niezależnie od płci i wieku, z wyłączeniem noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia; osoby niepełnosprawne. 2. W ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pielęgniarka POZ współpracuje z: lekarzem POZ i w porozumieniu z lekarzem wykonuje świadczenia lecznicze; pielęgniarką POZ środowiska nauczania i wychowania lub higienistką szkolną; położną POZ; pielęgniarką opieki długoterminowej domowej; innymi świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami podopiecznych; przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia; rodziną (opiekunami) świadczeniobiorcy. 3. Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób obejmują: rozpoznawanie, ocenę i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym u świadczeniobiorców; rozpoznawanie potrzeb pielęgnacyjnych i problemów zdrowotnych świadczeniobiorców; prowadzenie edukacji zdrowotnej; prowadzenie poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia; monitorowanie rozwoju dziecka zgodnie z odrębnymi przepisami; realizację programów zdrowotnych i profilaktyki chorób; prowadzenie działań profilaktycznych u świadczeniobiorców z grup ryzyka zdrowotnego; organizację grup wsparcia; profilaktykę chorób wieku rozwojowego; edukację w zakresie obowiązkowych szczepień ochronnych oraz informacje o szczepieniach zalecanych. 4. Świadczenia pielęgnacyjne obejmują: realizację opieki pielęgnacyjnej u świadczeniobiorców w różnych stanach zdrowia i choroby zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i współczesnymi standardami opieki pielęgniarskiej; wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych zgodnie z odrębnymi przepisami; przygotowywanie i aktywizowanie do samoopieki i samopielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności. 5. Świadczenia diagnostyczne obejmują:

12 przeprowadzanie wywiadów środowiskowych; wykonywanie badania fizykalnego; wykonywanie podstawowych pomiarów życiowych i ich ocenę oraz interpretację; ocenę stanu ogólnego chorego oraz procesu jego zdrowienia; ocenę jakości życia i wydolności psychofizycznej świadczeniobiorcy; wykrywanie odchyleń od normy rozwojowej; wykonywanie testów diagnostycznych poza laboratorium w oparciu o zestawy i aparaturę przeznaczoną do wykonywania oznaczeń w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy; ocenę i monitorowanie bólu; ocenę wydolności pielęgnacyjno-opiekuńczej rodziny; pobieranie materiału do badań diagnostycznych zgodnie z odrębnymi przepisami. 6. Świadczenia lecznicze, zgodnie z odrębnymi przepisami, obejmują: udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach, w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej; podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza oraz zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym wykonywanie iniekcji dożylnych, podskórnych, śródskórnych oraz wykonywanie wlewów dożylnych; zakładanie opatrunków na rany, odleżyny, oparzenia; cewnikowanie pęcherza u kobiet; płukanie pęcherza; wykonywanie wlewów/wlewek doodbytniczych; wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach i ranach trudno gojących się w porozumieniu z lekarzem; zdejmowanie szwów; wykonywanie inhalacji; wykonywanie zabiegów z zastosowaniem ciepła i zimna; stawianie baniek; ustalanie diety w żywieniu przewlekle chorych; dobór technik karmienia w zależności od stanu chorego; doraźną modyfikację dawki leków przeciwbólowych, w uzgodnieniu z lekarzem i zgodnie z wykazem leków, do podawania których uprawniona jest pielęgniarka. 7. Świadczenia rehabilitacyjne obejmują: rehabilitację przyłóżkową w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i długotrwałego unieruchomienia; usprawnianie ruchowe; drenaż ułożeniowy, prowadzenie gimnastyki oddechowej; ćwiczenia ogólnousprawniające; ułożenie i przemieszczanie chorego w łóżku. Zakres zadań położnej POZ. 8. Położna POZ realizuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologicznoginekologiczną obejmującą: edukację w zakresie planowania rodziny; opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu; opiekę nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia; opiekę w chorobach ginekologicznych; opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia. 9. W realizacji świadczeń opieki zdrowotnej położna POZ współpracuje z:

13 lekarzem ginekologiem (położnikiem) udzielającym świadczeń specjalistycznych w zakresie jej zadań; lekarzem POZ i w porozumieniu z lekarzem wykonuje świadczenia lecznicze; pielęgniarką POZ; pielęgniarką POZ środowiska nauczania i wychowania; pielęgniarką opieki długoterminowej domowej; położną zatrudnioną w specjalistycznej poradni położniczo-ginekologicznej; innymi świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami świadczeniobiorców; przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia. 10. Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób obejmują: edukację w zakresie prozdrowotnego stylu życia kobiety; przygotowania do porodu, z uwzględnieniem porodu rodzinnego; poradnictwo w zakresie higieny odżywiania w okresie połogu; poradnictwo w zakresie pielęgnacji i prawidłowego żywienia noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia; poradnictwo laktacyjne i promowanie karmienia piersią; kształtowanie postaw rodzicielskich; edukację i udzielanie porad w zakresie powrotu płodności po porodzie, metod regulacji płodności; profilaktykę chorób ginekologicznych i patologii położniczych; edukację kobiety we wszystkich okresach życia w zakresie prowadzenia samoobserwacji oraz podejmowania działań w celu wczesnego wykrywania i likwidacji czynników ryzyka nowotworowego; edukację w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz chorobom przenoszonym drogą płciową; profilaktykę chorób wieku rozwojowego; edukację w zakresie szczepień ochronnych. 11. Świadczenia diagnostyczne obejmują: przeprowadzanie wywiadu środowiskowego/rodzinnego; monitorowanie rozwoju ciąży fizjologicznej; wykonywanie badania położniczego u kobiet; ocenę relacji rodziny z noworodkiem; monitorowanie przebiegu połogu i rozwoju noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia; obserwację i ocenę rozwoju psychoruchowego noworodka i niemowlęcia oraz adaptacji do środowiska zewnętrznego; wykonywanie pomiarów u kobiety i noworodka oraz ocenę tych pomiarów; ocenę poziomu bilirubiny w oparciu o topografię zażółcenia według schematu Kramera oraz pobieranie materiałów do testów na fenyloketonurię i hypotyreozę u noworodków; wykonywanie testów diagnostycznych poza laboratorium w oparciu o zestawy i aparaturę przeznaczoną do wykonywania oznaczeń w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy; pobieranie materiału do badań diagnostycznych zgodnie z odrębnymi przepisami. 12. Świadczenia pielęgnacyjne obejmują: planowanie, realizację i ocenę opieki pielęgnacyjnej nad: kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, noworodkiem i niemowlęciem do drugiego miesiąca życia, kobietą ze schorzeniami ginekologicznymi; przygotowanie i wspieranie rodziny w opiece świadczonej na rzecz noworodka, niemowlęcia i kobiety; przygotowanie kobiety do samoopieki i samopielęgnacji.

14 13. Świadczenia lecznicze, zgodnie z odrębnymi przepisami, obejmują: udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach, w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej; udzielanie pomocy położniczej i neonatologicznej w stanach nagłych do czasu przybycia lekarza; przyjmowanie porodu nagłego w warunkach domowych; zabezpieczenie naciętego lub pękniętego krocza; udzielanie pomocy w okresie laktacji; wykonywanie zabiegów leczniczych zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym: podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym wykonywanie iniekcji domięśniowych, dożylnych, śródskórnych oraz wykonywanie wlewów dożylnych, zdejmowanie szwów, cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet, usuwanie cewnika, płukanie pęcherza, wykonywanie wlewów/wlewek doodbytniczych, płukanie pochwy, leczenie i opatrywanie oparzeń, ran, odleżyn we współpracy z pielęgniarką POZ, wykonywanie zabiegów z zastosowaniem ciepła i zimna, ustalanie diety kobiety zgodnie z potrzebami, doraźną modyfikację dawki leczniczej leku przeciwbólowego, w uzgodnieniu z lekarzem i zgodnie z wykazem leków, do podawania których uprawniona jest położna. 14. Świadczenia rehabilitacyjne obejmują: ćwiczenia usprawniające w ciąży, połogu i schorzeniach ginekologicznych; wykonywanie drenażu ułożeniowego u kobiety; prowadzenie gimnastyki oddechowej, relaksacyjnej, przygotowującej do porodu oraz połogu. Przepisy załącznika nie naruszają praw i obowiązków pielęgniarki POZ i położnej POZ do realizacji zadań i stosowania procedur wynikających z odrębnych przepisów. Ubezpieczony ma prawo do świadczeń z zakresu pielęgniarstwa i położnictwa w godzinach pracy przychodni, od poniedziałku do piątku od godz w pełnym zakresie, natomiast w pozostałym czasie, w zakresie zapewniającym kontynuację niezbędnych zabiegów wynikających z procesu leczenia i pielęgnacji nad przewlekle i obłożnie chorymi. Wykonywanie zabiegów pielęgniarskich i położniczych poza godzinami podstawowej działalności przychodni musi być uzasadnione stanem zdrowia pacjentów. Pielęgniarka POZ zobowiązana jest do udzielania pielęgniarskich świadczeń opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy oraz w gabinecie pielęgniarki POZ. Położna POZ zobowiązana jest do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu pielęgnacyjnej opieki położniczo-ginekologiczno-neonatologicznej w miejscu zamieszkania pacjenta oraz w gabinecie położnej POZ. Zakres opieki sprawowanej przez pielęgniarkę szkolną Pielęgniarka szkolna planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgnacyjną nad uczniami na terenie szkoły lub w placówce oświatowo-wychowawczej. Pielęgniarka szkolna obejmuje opieką dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18/19 roku życia (wg rocznika od klasy 0 do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej). Sprawując profilaktyczną

15 opiekę nad uczniami, pielęgniarka zapewnia dostępność świadczeń od poniedziałku do piątku w wymiarze czasu odpowiadającym liczbie uczniów oraz stosownym do zrealizowania czynności zgodnych z planem pracy, z uwzględnieniem planu godzin lekcyjnych. Pielęgniarka szkolna nie zapewnia opieki pielęgniarskiej przez cały czas trwania zajęć lekcyjnych w szkole. Liczba podopiecznych przypadających na jedną pielęgniarkę szkolną powinna wynosić nie więcej niż uczniów. Przy ustalaniu liczby uczniów objętych profilaktyczną opieką zdrowotną przez jedną pielęgniarkę brany jest pod uwagę typ szkoły, a w przypadku szkół, do których uczęszczają niepełnosprawni - ich liczba i stopień niepełnosprawności. Świadczenia pielęgniarki szkolnej realizowane są w znajdującym się na terenie szkoły gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, a w przypadku braku gabinetu profilaktyki w szkole dopuszcza się udzielanie świadczeń w poradni POZ. Świadczenia zdrowotne dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia udzielane są nieodpłatnie bez względu na to czy posiadają, czy też nie posiadają tytułu do ubezpieczenia. Nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska Po godzinach podstawowej działalności POZ usługi medyczne zapewniane są w formie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej oraz w formie nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej. Świadczenia udzielane są od poniedziałku do piątku w godz dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta. Osoby uprawnione do świadczeń zdrowotnych korzystają z tej pomocy bezpłatnie i bez skierowania w przychodni lub gabinecie wskazanym przez poradnię POZ. Poradnia POZ zapewnia opiekę ubezpieczonym we własnym zakresie lub poprzez współpracę z innymi podmiotami. Informacja o miejscu udzielania świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej musi być umieszczona w widocznym miejscu wewnątrz i na zewnętrz siedziby świadczeniodawcy. Ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej należy skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a także w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia, w szczególności wtedy, gdy: nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem zdrowia (gdy takie objawy występują, należy wezwać pogotowie ratunkowe), zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy, mamy istotne obawy, że oczekiwanie na otwarcie przychodni, może znacząco niekorzystnie wpłynąć na rozwój choroby i nasz stan zdrowia. W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej pacjenci nie mogą uzyskać: wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem, recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym, rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia, skierowania do specjalisty. Wszystkie powyższe świadczenia dostępne są w godzinach podstawowej działalności przychodni POZ.

16 Transport sanitarny w POZ Ubezpieczonemu w ramach świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej przysługuje również prawo do transportu sanitarnego. Świadczenia te udzielane są w oparciu o zlecenie wystawione przez lekarza rodzinnego. Transport sanitarny w POZ polega na zapewnieniu pacjentowi tego świadczenia od poniedziałku do piątku w godz , z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Dokładny adres i numer telefonu świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu transportu sanitarnego powinien zostać umieszczony w widocznym miejscu w zakładzie opieki zdrowotnej, w którym pacjent złożył deklarację wyboru lekarza POZ. Decyzję o konieczności zapewnienia pacjentowi transportu sanitarnego podejmuje lekarz. Na podstawie oceny stanu zdrowia pacjenta, lekarz stwierdza czy ubezpieczonemu przysługuje transport sanitarny i czy będzie on bezpłatny, częściowo czy całkowicie odpłatny dla ubezpieczonego. Jeżeli transport sanitarny jest częściowo lub całkowicie płatny przez pacjenta, lekarz umieszcza stosowną informację na zleceniu. Pacjentowi, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego, w tym lotniczego, do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem w przypadkach, gdy: zachodzi konieczność podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej, zachodzi potrzeba zachowania ciągłości leczenia, u pacjenta występuje dysfunkcja narządu ruchu uniemożliwiająca korzystanie ze środków transportu publicznego. Częściowo lub całkowicie odpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego przysługuje ubezpieczonemu w przypadkach, gdy lekarz określił stan zdrowia pacjenta jako niepełnosprawność I lub II stopnia. Wysokość odpłatności za przejazd środkami transportu sanitarnego uzależniona jest od stopnia niesprawności pacjenta. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, wydając zlecenie na przewóz, określa stopień niesprawności świadczeniobiorcy, dokonując wpisu w dokumentacji medycznej. Przy określaniu stopnia niesprawności ubezpieczonych lekarz uwzględnia: możliwość samodzielnego poruszania się oraz konieczność pomocy drugiej osoby przy korzystaniu ze środków transportu publicznego, ogólny stan zdrowia. Niesprawność I stopnia - do której zalicza się osobę zdolną do poruszania się przy wykorzystaniu środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych bez stałej pomocy innej osoby i zdolną do korzystania ze środków transportu publicznego udział własny ubezpieczonego w kosztach przewozu środkiem transportu sanitarnego wynosi 100%. Niesprawność II stopnia - do której zalicza się osobę zdolną do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymagającą przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych - udział własny ubezpieczonego w kosztach przewozu środkiem transportu sanitarnego wynosi 60%.

17 Podstawy prawne Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z dnia 27 września 2004 r., Nr 210, poz. 2135). Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 14 października 1991 r., Nr 91, poz. 408). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 10 października 2005 r., Nr 197, poz. 1643). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r., Nr 214, poz. 1816). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, w tym badań przesiewowych, oraz okresów, w których te badania są przeprowadzane (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2004 r., Nr 276, poz. 2740). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2004 r., Nr 282, poz. 2814). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania (Dz. U. z dnia 27 sierpnia 2001 r., Nr 88, poz. 966). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu grup jednostek chorobowych, stopni niesprawności oraz wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w kosztach przejazdu środkami transportu sanitarnego (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2004 r., Nr 275, poz. 2731). Przepisy dodatkowe: Informacja o warunkach zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna (załącznik do zarządzenia nr 102/2006 z dnia 9 listopada 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia).

Zakres zadań pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej

Zakres zadań pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej Załącznik nr 2 Zakres zadań pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej Część I. 1. Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej i położna podstawowej opieki zdrowotnej, zwane dalej pielęgniarką

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 października 2005 r. (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 października 2005 r. (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.) Dz.U.05.214.1816 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 28 października

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 4 Poz ZAKRES ZADAŃ PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ CZĘŚĆ I

Dziennik Ustaw 4 Poz ZAKRES ZADAŃ PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ CZĘŚĆ I Dziennik Ustaw 4 Poz. 1567 ZAKRES ZADAŃ PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ CZĘŚĆ I Załącznik nr 2 1. Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Zakres zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Zakres zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz ). Załącznik nr 1 Zakres zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 1. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, zwany dalej lekarzem POZ, wybrany

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 Zakres zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Dz.U.2016.1567 z dnia 2016.09.28 Status: Akt obowiązujący Wersja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 września 2016 r. Poz. 1567

Warszawa, dnia 28 września 2016 r. Poz. 1567 Warszawa, dnia 28 września 2016 r. Poz. 1567 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki

Bardziej szczegółowo

1. Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki. 1) Rozpoznawanie, ocena i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym podopiecznych.

1. Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki. 1) Rozpoznawanie, ocena i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym podopiecznych. Zakres zadań pielęgniarki i położnej POZ 1. Pielęgniarka i położna podstawowej opieki zdrowotnej wybrana przez świadczeniobiorcę planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską i pielęgnacyjną opiekę

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8.00 18.00. Natomiast w godz. 18.00 8.00 dnia następnego oraz całodobowo

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8.00 18.00. Natomiast w godz. 18.00 8.00 dnia następnego oraz całodobowo

Bardziej szczegółowo

Zadania położnej rodzinnej w opiece okołoporodowej - obowiązujące standardy. mgr Barbara Gardyjas

Zadania położnej rodzinnej w opiece okołoporodowej - obowiązujące standardy. mgr Barbara Gardyjas Zadania położnej rodzinnej w opiece okołoporodowej - obowiązujące standardy mgr Barbara Gardyjas 1 Wzorcowa reguła postępowania w danej dziedziny Obowiązująca procedura postępowania w danym zakresie mgr

Bardziej szczegółowo

Dane Oferenta: nazwa... ... NIP... REGON...

Dane Oferenta: nazwa... ... NIP... REGON... Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2012 Kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej z dnia 16 listopada 2012 roku Wilkowice dnia. Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik nr 2 ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Przedmiot zamówienia: wykonanie usług zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych obowiązujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz wykonanie usług zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik nr 2 ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: wykonanie usług zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej /RTG/ obowiązujących

Bardziej szczegółowo

!!! WYCIĄG Z NAJWAŻNIEJSZYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PAKIETU ONKOLOGICZNEGO

!!! WYCIĄG Z NAJWAŻNIEJSZYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PAKIETU ONKOLOGICZNEGO !!! WYCIĄG Z NAJWAŻNIEJSZYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PAKIETU ONKOLOGICZNEGO Spis treści: I. Art. 32a, 32b i 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I ZASADY ICH KONTRAKTOWANIA PRZEZ NFZ

ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I ZASADY ICH KONTRAKTOWANIA PRZEZ NFZ ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I ZASADY ICH KONTRAKTOWANIA PRZEZ NFZ Osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne w ramach podstawowej opieki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. (Dz. U. Nr 210, poz. 1540)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. (Dz. U. Nr 210, poz. 1540) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 25/09/2014 Janusz Krupa

Warszawa, 25/09/2014 Janusz Krupa Organizacja wsparcia w zaspokojeniu podstawowych potrzeb medycznych dla niepełnosprawnych i niesamodzielnych seniorów zasady współpracy z ośrodkami podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 9 /G/15 Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie nr 9 /G/15 Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 marca 2015 r. Sucha Beskidzka, dnia 31 marca 2015 r. Zarządzenie nr 9 /G/15 Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 marca 2015 r. Dotyczy: Cennika zewnętrznego na rok 2015 Z dniem 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Opieka pielęgniarska w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Opieka pielęgniarska w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej Opieka pielęgniarska w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej Iwona Zaczyk Fundacja Watch Health Care zaczyk@korektorzdrowia.pl Kilka słów na początek Do kompetencji pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE Polski system gwarantuje obywatelom kraju dostęp do opieki długoterminowej w ramach ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej. Z opieki tej mogą korzystać osoby przewlekle i

Bardziej szczegółowo

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna REJESTRACJA czynna poniedziałek - piątek w godz.7:00 18:00 Główne wejście do budynku Szpitala, ul.prądnicka 37 Rejestracja do poradni specjalistycznej możliwa jest

Bardziej szczegółowo

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ PIELĘGNIARKĘ BEZ ZLECENIA LEKARSKIEGO 6

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ PIELĘGNIARKĘ BEZ ZLECENIA LEKARSKIEGO 6 CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ PIELĘGNIARKĘ BEZ ZLECENIA LEKARSKIEGO 6 Pielęgniarka, aby wykonać większość świadczeń, do których jest uprawniona, musi otrzymać zlecenie wystawione przez lekarza i odnotowane

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 padziernika 2005 r. w sprawie zakresu zada lekarza, pielgniarki i połonej podstawowej opieki zdrowotnej

ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 padziernika 2005 r. w sprawie zakresu zada lekarza, pielgniarki i połonej podstawowej opieki zdrowotnej ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 padziernika 2005 r. w sprawie zakresu zada lekarza, pielgniarki i połonej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 28 padziernika 2005 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

I. PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA Możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej w trakcie pobytu pacjenta w domu. Mając na uwadze powyższe, przekazujemy podstawowe informacje w tym zakresie. I. PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA Świadczenia

Bardziej szczegółowo

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY Nutricare Sp. z o.o. dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą Nutricare Sp. z o.o.(dalej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Rozdział I. Postanowienia ogólne. Rozdział II. Cele i zadania podmiotu. Rozdział III. Struktura organizacyjna. SPIS TREŚCI Rozdział IV. Zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawą prawną niniejszego regulaminu jest: 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011

Bardziej szczegółowo

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna.

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna. Kontakt: Punkt Pielęgniarski: (087) 562 64 83, Sekretariat: (087) 562 64 79 Kliknij po więcej informacji Regulamin Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego w Specjalistycznym Psychiatrycznym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA udzielonego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nieporęcie p.n. Wykonanie świadczeń diagnostycznych na rzecz osób uprawnionych do bezpłatnej

Bardziej szczegółowo

Wakacyjny poradnik pacjenta

Wakacyjny poradnik pacjenta Wakacyjny poradnik pacjenta Biuro Rzecznika Praw Pacjenta Pamiętaj jako pacjent masz prawo do: świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną; informacji o swoim stanie zdrowia; zgłaszania działań

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA STANU OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE GMINY PRZEMKÓW ZA 2014R.

ANALIZA I OCENA STANU OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE GMINY PRZEMKÓW ZA 2014R. URZ. ANALIZA I OCENA STANU OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE GMINY PRZEMKÓW ZA 2014R. 03. 04, 2015 'KOWIE O Ufo.CliOtf.ZDlź n wraz z znikami. Świadczenia opieki zdrowotnej oferuje mieszkańcom Gminy Przemków

Bardziej szczegółowo

OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE

OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy i opiekuńczo-leczniczy Zadaniem zakładu opiekuńczego jest okresowe objęcie całodobową pielęgnacją oraz kontynuacją leczenia świadczeniobiorców

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta i Kombatantów. Dokumenty potwierdzające uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta i Kombatantów. Dokumenty potwierdzające uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta i Kombatantów Dokumenty potwierdzające uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Definicja dowodu ubezpieczenia art. 240 ustawy z dn.

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń gwarantowanych pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji

Wykaz świadczeń gwarantowanych pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji Załącznik nr 2 Wykaz świadczeń gwarantowanych pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji Część I. 1. Świadczenia gwarantowane pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W SĘDZISZOWIE. za 2013 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W SĘDZISZOWIE. za 2013 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W SĘDZISZOWIE za 2013 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W SĘDZISZOWIE za 2013 rok Miejsko Gminny Ośrodek Zdrowia

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawowa opieka zdrowotna

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawowa opieka zdrowotna S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu CPOP-POZ Nazwa modułu Podstawowa opieka zdrowotna Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok

Bardziej szczegółowo

REGULAMN PORZĄKOWY I ORGANIZACYJNY NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDRWOTNEJ PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ ANNA SZYMANIUK

REGULAMN PORZĄKOWY I ORGANIZACYJNY NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDRWOTNEJ PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ ANNA SZYMANIUK REGULAMN PORZĄKOWY I ORGANIZACYJNY NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDRWOTNEJ PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ ANNA SZYMANIUK Tytuł: Regulamin porządkowy i organizacyjny Użytkownik dokumentu: Pracownicy i pacjenci

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2008 r.

Zarządzenie Nr 60/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2008 r. Zarządzenie Nr 60/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: opieka długoterminowa

Bardziej szczegółowo

System opieki zdrowotnej w Polsce

System opieki zdrowotnej w Polsce 1 System opieki zdrowotnej w Polsce Podstawy prawne: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Dowód ubezpieczenia. Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. 1. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę

Dowód ubezpieczenia. Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. 1. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę Dowód ubezpieczenia W związku z zaprzestaniem wydawania przez ZUS legitymacji ubezpieczeniowych od dnia 1 stycznia 2010 roku, NFZ przedstawia informację na temat dokumentów potwierdzających prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

IZBA PRZYJĘĆ ZAPEWNIA OPIEKĘ PEDIATRYCZNĄ

IZBA PRZYJĘĆ ZAPEWNIA OPIEKĘ PEDIATRYCZNĄ IZBA PRZYJĘĆ ZAPEWNIA OPIEKĘ PEDIATRYCZNĄ RODZICE/OPIEKUNOWIE ZGŁASZAJĄCY SIĘ Z DZIECKIEM DO SZPITALA OBOWIĄZANI SĄ MIEĆ KSIĄŻECZKĘ ZDROWIA DZIECKA ORAZ (dokument potwierdzający uprawnienie do świadczeń

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA PACJENTA

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA PACJENTA PRAKTYCZNY PORADNIK DLA PACJENTA Co pacjent powinien wiedzieć e- WUŚ Od stycznia 2013 roku działa system elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorcy e- WUŚ. Przychodząc do szpitala, przychodni,

Bardziej szczegółowo

Puławy: Usługi medyczne Numer ogłoszenia: 38581-2012; data zamieszczenia: 16.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Puławy: Usługi medyczne Numer ogłoszenia: 38581-2012; data zamieszczenia: 16.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Puławy: Usługi medyczne Numer ogłoszenia: 38581-2012; data zamieszczenia: 16.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 1. Osoba, która zamierza skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej u świadczeniodawców, którzy mają podpisaną umowę z NFZ, ma obowiązek przedstawić potwierdzenie prawa do

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. OPIEKA DŁUGOTERMINOWA Opieka długoterminowa w Polsce jest realizowana w dwóch obszarach: pomocy społecznej i służby zdrowia.

DEFINICJE. OPIEKA DŁUGOTERMINOWA Opieka długoterminowa w Polsce jest realizowana w dwóch obszarach: pomocy społecznej i służby zdrowia. PROJECT - TRAINING FOR HOMECARE WORKERS IN THE FRAME OF LOCAL HEALTH CARE INITIATIVES PILOT TRAINING IN INOWROCŁAW, POLAND 22-23.02.2014 DEFINICJE W Polsce w ramach świadczeń poza szpitalnych wyróżniamy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO Wprowadzony uchwałą zarządu z dnia 20.08.2012 r PozMed Spółka z o.o. 62-040 Puszczykowo, ul. Poznańska 36 Telefon 61-830-14-74 1 I. Podstawy prawne funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo środowiskowo-rodzinne zapewniało opiekę dla 4300 pacjentów na początku roku do 4060 na koniec roku.

Pielęgniarstwo środowiskowo-rodzinne zapewniało opiekę dla 4300 pacjentów na początku roku do 4060 na koniec roku. Załącznik do Uchwały Nr VIII/50/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 22 czerwca 2015 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W SĘDZISZOWIE za 2014 rok Miejsko-Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ. Punkty pobrań materiałów do badań:

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ. Punkty pobrań materiałów do badań: PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ Punkty pobrań materiałów do badań: III piętro, pion B, gab. 343 tel. 22 42-91-271 VI piętro, pion B, gab. 615 tel. 22 42-91-119 1 / 13 Koordynator Pracowni Diagnostyki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 lutego 2009 r.

Zarządzenie nr 12/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 lutego 2009 r. Zarządzenie nr 12/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 lutego 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Przychodnia dla dzieci i dorosłych Tolek Sp. z o.o. 91-310 Łódź ul. Wrocławska 20 I. Podstawy prawne funkcjonowania 1 Podmiot Przychodnia dla dzieci i dorosłych Tolek sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego

Aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego Wiadomości Wtorek, 18 października 2011 Aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu uprzejmie przypomina, iż osoby zgłaszające się po poradę lekarską powinny

Bardziej szczegółowo

Prawo do bezpłatnych świadczeń medycznych

Prawo do bezpłatnych świadczeń medycznych Prawo do bezpłatnych świadczeń medycznych 1. Prawo do świadczeń w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia: Zgodnie z Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI 1 Załącznik nr 3 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Część I. 1. Świadczenia gwarantowane położnej podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne Ubezpieczenie zdrowotne Aby potwierdzić swoje prawo do świadczeń pacjent podaje w rejestracji CDL Barska swój numer PESEL oraz potwierdza swoją tożsamość jednym z wymienionych dokumentów: dowodem osobistym;

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA STANU OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE GMINY PRZEMKÓW ZA 2015R

ANALIZA I OCENA STANU OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE GMINY PRZEMKÓW ZA 2015R ANALIZA I OCENA STANU OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE GMINY PRZEMKÓW ZA 2015R Świadczenia opieki zdrowotnej oferuje mieszkańcom Gminy Przemków placówka prowadzona przez COR-MED NZOZ M&S Diallo Spółka jawna

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 12 grudnia 2012 r.

Rzeszów, 12 grudnia 2012 r. Rzeszów, 12 grudnia 2012 r. Zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma obowiązek zgłosić

Bardziej szczegółowo

Zakres usług medycznych dla Wariantu IV

Zakres usług medycznych dla Wariantu IV Załącznik nr 16 Zakres usług medycznych dla Wariantu IV Podmiot Medyczny będzie świadczył następujące usługi wchodzące w zakres stałej opieki ambulatoryjnej: Kompleksowe konsultacje specjalistyczne - W

Bardziej szczegółowo

UMOWA. reprezentowanym przez zwanym dalej ZLECENIOBIORCĄ. 1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez ZLECENIOBIORCĘ

UMOWA. reprezentowanym przez zwanym dalej ZLECENIOBIORCĄ. 1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez ZLECENIOBIORCĘ UMOWA CYWILNO PRAWNA O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH Zawarta w dniu w Woźnikach pomiędzy: Gminnym Zespołem Ośrodków Zdrowia w Woźnikach z siedzibą przy ul. Dworcowej 21 42-289 Woźniki reprezentowanym przez:.zwanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Porządkowy Zespołu Poradni Specjalistycznych

Regulamin Porządkowy Zespołu Poradni Specjalistycznych Regulamin Porządkowy Zespołu Poradni Specjalistycznych I. Charakterystyka 1. Zespół Poradni Specjalistycznych jest jednostką organizacyjną Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, realizującą zadania

Bardziej szczegółowo

Materiały przygotowała Urszula Bak Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Obornikach.

Materiały przygotowała Urszula Bak Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Obornikach. Materiały przygotowała Urszula Bak Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Obornikach. Pobrano z http://gosciejewo.pl Sytuacja w służbie zdrowia na terenie powiatu obornickiego

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO sp. z o. o.

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO sp. z o. o. Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Podmiotu Leczniczego Informacja o wysokości opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych innych niż finansowane ze środków publicznych oraz za dokumentację medyczną

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY EDUKACYJNE DLA PACJENTÓW 12.10.2012r. Temat: Prawa Pacjenta. Pełnomocnik ds. praw pacjenta mgr Katarzyna Serek

PROGRAMY EDUKACYJNE DLA PACJENTÓW 12.10.2012r. Temat: Prawa Pacjenta. Pełnomocnik ds. praw pacjenta mgr Katarzyna Serek PROGRAMY EDUKACYJNE DLA PACJENTÓW 12.10.2012r. Temat: Prawa Pacjenta Pełnomocnik ds. praw pacjenta mgr Katarzyna Serek PRAWA PACJENTA Prawa pacjenta są zbiorem praw przysługujących pacjentowi z tytułu

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH. adw. Damian Konieczny Kosiorek Konieczny Kancelaria Prawna s.c.

ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH. adw. Damian Konieczny Kosiorek Konieczny Kancelaria Prawna s.c. ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH adw. Damian Konieczny Kosiorek Konieczny Kancelaria Prawna s.c. www.kkkancelaria.pl AKTY PRAWNE AKTY PRAWNE 1. Konstytucja Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

HISTORIA ZDROWIA I CHOROBY DOTYCZĄCA OPIEKI ŚRODOWISKOWEJ

HISTORIA ZDROWIA I CHOROBY DOTYCZĄCA OPIEKI ŚRODOWISKOWEJ HISTORIA ZDROWIA I CHOROBY DOTYCZĄCA OPIEKI ŚRODOWISKOWEJ Dane identyfikujące zakład Dane identyfikujące jednostkę organizacyjną zakladu Nazwa zakładu i jego siedziba, adres telefon, kod identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE

SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE Usunięto: SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE Usunięto: O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWIERANIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UBEZPIECZONYM W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA W

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 87/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 29 grudnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 87/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 29 grudnia 2010 r. Zarządzenie Nr 87/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE UPRAWNIENIA DO ŚWIADCZE WIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODK RODKÓW PUBLICZNYCH. 18 LISTOPADA 2010 r.

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE UPRAWNIENIA DO ŚWIADCZE WIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODK RODKÓW PUBLICZNYCH. 18 LISTOPADA 2010 r. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE UPRAWNIENIA DO ŚWIADCZE WIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODK RODKÓW PUBLICZNYCH Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ 18 LISTOPADA 2010 r. DEFINICJA DOWODU UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załącznik nr 2 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Część I. 1. Świadczenia gwarantowane pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI 1 Załącznik nr 2 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Część I 1. Świadczenia gwarantowane pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

Bardziej szczegółowo

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE PRAWO DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE PRAWO DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE PRAWO DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ (środa, 16 marzec 2011) - DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE PRAWO DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ Osoba, która zamierza skorzystać ze świadczeń opieki

Bardziej szczegółowo

P a k i e t P O D S T A W O W Y

P a k i e t P O D S T A W O W Y P a k i e t P O D S T A W O W Y Lp. Nazwa świadczenia medycznego Świadczenia medyczne dostępne w ramach pakietu Dodatkowe informacje 2. Konsultacja lekarska specjalistyczna Lekarz specjalista: Chirurg

Bardziej szczegółowo

Wakacyjny poradnik pacjenta

Wakacyjny poradnik pacjenta Wakacyjny poradnik pacjenta Pamiętaj jako pacjent masz prawo do: świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną i udzielanych z należytą starannością; uzyskiwania wszelkich informacji o swoim

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY W TORUNIU CZĘŚĆ OGÓLNA

KARTA PRAW PACJENTA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY W TORUNIU CZĘŚĆ OGÓLNA KARTA PRAW PACJENTA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY W TORUNIU Wydanie 3 Data wydania: 02.01.2013 r. CZĘŚĆ OGÓLNA Dotyczy pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego,

Bardziej szczegółowo

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN Zainwestuj w siebie - zadbaj o swoje zdrowie W trosce o zdrowie i wygodę Panów, przygotowaliśmy

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA I. Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA 1. Centrum Medyczne CEUTICA, zwane dalej Centrum Medyczne CEUTICA jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH KOMFORT

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH KOMFORT CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH KOMFORT KONSULTACJE Z LEKARZEM KONSULTACJE POZ KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE Internista Lekarz rodzinny Pediatra Alergolog Anestezjolog Audiolog Chirurg Chirurg onkolog Dermatolog

Bardziej szczegółowo

5) realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji;

5) realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji; ZASADY WYKONYWANIA ZAWODÓW PIELĘGNIARKI / POŁOŻNEJ Wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na (Art. 4. Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń zdrowotnych i czynności pielęgniarskich realizowanych przez pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej

Wykaz świadczeń zdrowotnych i czynności pielęgniarskich realizowanych przez pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej Wykaz świadczeń zdrowotnych i czynności pielęgniarskich realizowanych przez pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej Promocja zdrowia i profilaktyka Udział pielęgniarki realizacji profilaktycznych programów

Bardziej szczegółowo

WARIANTY POMARAŃCZOWY NIEBIESKI SREBRNY ZŁOTY PLATYNOWY

WARIANTY POMARAŃCZOWY NIEBIESKI SREBRNY ZŁOTY PLATYNOWY RODZAJ ŚWIADCZENIA: WARIANTY POMARAŃCZOWY NIEBIESKI SREBRNY ZŁOTY PLATYNOWY 24h Infolinia Medyczna Podstawowe Informacje Medyczne Koordynacja Leczenia Na Terenie Kraju Serwis SMS Potwierdzenie Terminu

Bardziej szczegółowo

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA KOBIET

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA KOBIET Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA KOBIET Zainwestuj w siebie - zadbaj o swoje zdrowie Pakiet podstawowy 76,00 zł morfologia krwi

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie zdrowotne przysługuje z tytułu:

Ubezpieczenie zdrowotne przysługuje z tytułu: Od 1 stycznia br. obowiązują uproszczone zasady weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wprowadzono elektroniczny system weryfikacji uprawnionych

Bardziej szczegółowo

Zasady prawne w opiece długoterminowej opracowała mgr Janina Żurawska

Zasady prawne w opiece długoterminowej opracowała mgr Janina Żurawska Zasady prawne w opiece długoterminowej Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Oddział w Łodzi (ptp.lodz@gmail.com) Łódź, 14 czerwca 2010 r. Świadczeniem zdrowotnym są działania służące wzmacnianiu, zachowaniu,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 12 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 12 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 12 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej

REGULAMIN udzielania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej REGULAMIN udzielania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej 1. [Postanowienia wstępne] 1. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, zwany dalej Zakładem, jest jednostką organizacyjną,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE DYREKTORA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PABIAN-MED W PABIANICACH z dnia 24 czerwca 2011 roku

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE DYREKTORA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PABIAN-MED W PABIANICACH z dnia 24 czerwca 2011 roku ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE DYREKTORA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PABIAN-MED W PABIANICACH z dnia 24 czerwca 2011 roku w sprawie: ustalenia Regulaminu Porządkowego Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Wakacyjny poradnik pacjenta

Wakacyjny poradnik pacjenta Wakacyjny poradnik pacjenta PARTNER: Pamiętaj jako pacjent m świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną i udzielanych z należytą starannością; uzyskiwania wszelkich informacji o swoim stanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania Ofertowe. I. Opis przedmiotu zamówienia

Wymagania Ofertowe. I. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Wymagania Ofertowe do postępowania nr DZI 24/P/2012 na sprawowanie profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Podmiotu leczniczego prowadzonego przez przedsiębiorcę Bożenę Maciek-Haściło prowadzącego działalność leczniczą Przychodnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

P a k i e t P O D S T A W O W Y

P a k i e t P O D S T A W O W Y Pakiety Medyczne w ramach Programu Prywatnej Opieki Medycznej dla Klientów Indywidualnych P a k i e t P O D S T A W O W Y Lp. Nazwa świadczenia medycznego Świadczenia medyczne dostępne w ramach pakietu

Bardziej szczegółowo

Skierowanie przesyłane jest przez lekarza lub pacjenta do oddziału wojewódzkiego NFZ, na terenie którego pacjent aktualnie zamieszkuje.

Skierowanie przesyłane jest przez lekarza lub pacjenta do oddziału wojewódzkiego NFZ, na terenie którego pacjent aktualnie zamieszkuje. Leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego pacjenta, którego celem jest rehabilitacja, leczenie chorób przewlekłych oraz profilaktyka, przy wykorzystaniu między innymi

Bardziej szczegółowo

Wakacyjny poradnik pacjenta

Wakacyjny poradnik pacjenta Wakacyjny poradnik pacjenta Biuro Rzecznika Praw Pacjenta Pamiętaj jako pacjent świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną; informacji o swoim stanie zdrowia; tajemnicy informacji z Tobą

Bardziej szczegółowo

1a. Osobą sprawującą opiekę był/była:?

1a. Osobą sprawującą opiekę był/była:? 1. Czy miała Pani wyznaczoną osobę sprawującą opiekę? osoba sprawująca opiekę lekarz specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii, lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie położnictwa i ginekologii,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA. o profilu psychiatrycznym. w Bolesławcu

WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA. o profilu psychiatrycznym. w Bolesławcu WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO o profilu psychiatrycznym w Bolesławcu DANE ŚWIADCZENIOBIORCY:.. Imię i nazwisko. tel.... Adres zamieszkania.. Numer PESEL, a w przypadku

Bardziej szczegółowo

Już dziś rozpocznij bieg po zdrowie!

Już dziś rozpocznij bieg po zdrowie! Abonamentowa opieka medyczna Już dziś rozpocznij bieg po zdrowie! 24-h INFOLINIA MEDYCZNA Całodobowy dostęp do infolinii umożliwia: uzyskanie informacji na temat zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych,

Bardziej szczegółowo

Dziecko w systemie opieki zdrowotnej finansowanej przez

Dziecko w systemie opieki zdrowotnej finansowanej przez Dziecko w systemie opieki zdrowotnej finansowanej przez Narodowego Funduszu Zdrowia Małgorzata Koszur, Rzecznik Prasowy ZOW NFZ w Szczecinie Konferencja wojewódzka Szkoła Promująca Zdrowie Bezpieczna Szkoła

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Uprawnienia przysługujące w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem

INFORMATOR Uprawnienia przysługujące w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem INFORMATOR Uprawnienia przysługujące w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem Informacje o przysługujących uprawnieniach można otrzymać: 1. w przychodni, 2. w szpitalu, 3. w ośrodkach

Bardziej szczegółowo

NFZ przypomina opieka zdrowotna w szkole

NFZ przypomina opieka zdrowotna w szkole NFZ przypomina opieka zdrowotna w szkole Początek roku szkolnego to dobra okazja, aby przypomnieć jak funkcjonuje profilaktyczna opieka zdrowotna w szkole oraz jakie są zasady ubezpieczenia zdrowotnego

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY SPOSÓB I TRYB POTWIERDZANIA SKIEROWAŃ NA

JEDNOLITY SPOSÓB I TRYB POTWIERDZANIA SKIEROWAŃ NA JEDNOLITY SPOSÓB I TRYB POTWIERDZANIA SKIEROWAŃ NA LECZENIE UZDROWISKOWE W ODDZIAŁACH WOJEWÓDZKICH NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 1. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o Funduszu należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo