PROTOKÓŁ NR 19/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 19 lutego 2013 r. w godzinach od 10ºº do 12 00

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ NR 19/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 19 lutego 2013 r. w godzinach od 10ºº do 12 00"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR 19/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 19 lutego 2013 r. w godzinach od 10ºº do Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym: 1. Pani Monika Grzesiuk - Przewodnicząca Komisji 2. Pani Elżbieta Makuch - Wiceprzewodnicząca Komisji 3. Pan Andrzej Grabek - Członek Komisji 4. Pani Teresa Hałas - Członek Komisji 5. Pan Henryk Knap - Członek Komisji 6. Pan Stanisław Repeć - Członek Komisji 7. Pan Jan Sawa - Członek Komisji W posiedzeniu udział wzięli: 1. Pan Marian Świetlicki - Powiatowy Lekarz Weterynarii 2. Pan Ryszard Wołyniak - Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 3. Pan Henryk Czerniej - Wicestarosta. 4. Pan Marcin Zając - Kierownik PT KRUS Listy obecności stanowią załącznik do protokołu. Pani Monika Grzesiuk - Przewodnicząca Komisji otworzyła obrady, powitała Członków Komisji oraz zaproszonych gości, po czym przedstawiła następujący porządek posiedzenia: 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 2. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji za 2012 r. 3. Informacja o systemie ubezpieczeń społecznych w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem składki zdrowotnej. 4. Informacja na temat realizacji zadań z zakresu weterynarii na terenie powiatu krasnostawskiego. 5. Sprawy bieżące. Komisja przy 7 głosach za tj. jednogłośnie przyjęła powyższy porządek posiedzenia.

2 Ad. 1 Pani Monika Grzesiuk - Przewodnicząca Komisji poinformowała, że nie zgłoszono żadnych uwag do treści protokołu z poprzedniego posiedzenia i w związku z tym poddała go pod głosowanie. Komisja w wyniku głosowaniu, przy 7 głosach za tj. jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia. Ad. 2 Komisja w wyniku głosowania przyjęła jednogłośnie sprawozdanie za 2012 r. Ad. 3 Pan Marcin Zając kierownik Placówki Terenowej KRUS przedstawił informację o systemie ubezpieczeń społecznych w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem składki zdrowotnej, która zmieniła się od dnia 1 stycznia 2013 r. w zakresie: zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodzin, potwierdzania uprawnień do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, obowiązku zgłaszania i wyrejestrowywania z ubezpieczenia zdrowotnego, prawa do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób kończących szkołę podstawową. Do podstawowych zadań KRUS wynikających z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, należą: obsługa ubezpieczonych rolników i świadczeniobiorców w sprawach dotyczących obejmowania ubezpieczeniem społecznym rolników i opłacania składek na to ubezpieczenie; przyznawanie i wypłata świadczeń emerytalno-rentowych oraz wypadkowych, chorobowych i macierzyńskich oraz świadczeń pozaubezpieczeniowych, realizacja własnego systemu orzecznictwa lekarskiego, działalność prewencyjna, mająca na celu zapobieganie wypadkom przy pracy rolniczej i chorobom zawodowym, prowadzenie nieodpłatnej, dobrowolnej rehabilitacji leczniczej dla osób uprawnionych do świadczeń w KRUS, wspieranie ubezpieczeń wzajemnych, obsługa ubezpieczenia zdrowotnego. W placówce terenowej KRUS w Krasnymstawie zarejestrowanych jest 5688 płatników składek ubezpieczenia zdrowotnego, wskaźnik ściągalności wynosi 74%. Od kwietnia ubiegłego roku składkę zdrowotną refundowaną przez budżet państwa mają tylko rolnicy, którzy posiadają gospodarstwa rolne o powierzchni poniżej 6 ha. Składka zdrowotna jest miesięczna i niepodzielna. Na terenie powiatu sprawnie działa system Ewuś. Pani Monika Grzesiuk zapytała o wielkość zadłużeń rolników na co pan Marcin Zając powiedział, że są to zadłużenia przejęte po Zamościu, średnio dwa kwartały składki zdrowotnej. Pan Ryszard Wołyniak zapytał, czy ilość osób zadłużonych wzrasta czy maleje. Pan Marcin Zając odpowiedział, że ściągalność rośnie, zadłużenie maleje, wszystko zależy od ilości ubezpieczonych osób. Za IV kwartał wskaźnik ściągalności wzrósł. Pan Andrzej Grabek zapytał, czy nie ma zagrożenia odnośnie likwidacji placówki.

3 Pan Marcin Zając powiedział, że jeśli będzie powiat to będzie KRUS, wszystko jest uzależnione od powiatu. Przewodnicząca Komisji pani Monika Grzesiuk podziękowała za przedłożoną informację po czym stwierdziła, że: Komisja zapoznała się z informacją. Ad. 4 Przewodnicząca poprosiła pana Mariana Świetlickiego o przedstawienie informacji na temat realizacji zadań z zakresu weterynarii na terenie powiatu krasnostawskiego. Pan Marian Świetlicki Powiatowy Lekarz Weterynarii powiedział, że roczne sprawozdanie zawiera około 80 stron i przedkłada się Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii na koniec lutego. Struktura zatrudnienia w porównaniu do poprzedniego roku pozostała bez zmian. Rok 2012 był wyjątkowo spokojny dla inspekcji. Wszystkie zadania zrealizowano, wprowadzono nowe inicjatywy w 100 %. Zakaźne było jedno ognisko, które opanowano i jest pod kontrolą. Nie wykazano dodatnich wyników jeżeli chodzi o bezpieczeństwo żywności. Kontrole bardzo rzadko napotykają niezgodności. Niepokoi spadek pogłowia bydła. Drastycznie też zmniejszyła się liczba wywozu zwierząt na eksport. Generalnie sytuacja zdrowotna jak i pod względem ochrony zwierząt uległa poprawie. Pani Monika Grzesiuk poprosiła o uszczegółowienie sytuacji dotyczącej zagłodzonych zwierząt w gminie Rudnik. Pan Marian Świetlicki powiedział, że najważniejszą przyczyną takiej sytuacji była niesprawność umysłowa rolnika. Gdyby nie skarga na innego rolnika do Ministerstwa Rolnictwa to nie wiadomo kiedy inspekcja weterynarii dowiedziała by się o tym fakcie. W następstwie wyznaczono termin do oznakowania bydła, powiadomiono wójta o zaistniałej sytuacji ale po dwóch miesiącach nic się nie zmieniło, na polu cały czas stało 18 sztuk bydła. Trwały przymiarki do odebrania zwierząt, ale rolnik musi się na to zgodzić. Po przyjeździe lekarzy było już 11 sztuk, bo kiedy rolnik dowiedział się, że zwierzęta zostaną mu odebrane to przestał je poić. Sąd wydał zakaz utrzymywania zwierząt przez rolnika. Wójt umieścił zwierzęta w warunkach dobrych, w dawnym punkcie skupu zwierząt. Zwierzęta były w bardzo złym stanie. Pan Stanisław Repeć uzupełnił wypowiedź pana Świetlickiego i powiedział, że stan zwierząt był fatalny. Transport odbywał się specjalnym samochodem w obecności lekarza weterynarii. Właściciel zwierząt bardzo konfliktowy, oskarżał wszystkich- policję, Agencję restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wydział Rolnictwa, Urząd Gminy Rudnik, Ministerstwo Rolnictwa. Zwierzęta, które miały około 20 lat umieszczono w dawnym skupie ponieważ nikt

4 z rolników nie chciał. Urząd Gminy wystąpił o zwrot kosztów utrzymania ale rolnik się nie zgodził. W tej sprawie kontaktowano się z Ministerstwem Rolnictwa, stowarzyszeniem ochrony zwierząt, była telewizja, w Nowym Tygodniu ukazał się na ten temat artykuł, chodziło o nagłośnienie tematu. We wrześniu sąd wydał zakaz utrzymywania zwierząt przez rolnika i przepadek. Wskazano dla zwierząt schronisko w Warszawie ale już zostało tylko 2 sztuki. Pan Henryk Czerniej zapytał co wójt może w takiej sytuacji zrobić. Pan Marian Świetlicki powiedział, że w 90 % wójtowie odbierają zwierzęta i przekazują je komuś. Pani Teresa Hałas dodała, żeby ratować zwierzęta to od razu należy zacząć je karmić i jednocześnie załatwiać procedury. Los człowieka nie powinien być obojętny, Sąd musi skierować go na leczenie. Pani Monika Grzesiuk zapytała co teraz dzieje się z tym człowiekiem. Pan Stanisław Repeć powiedział, że obecnie mieszka sam, żyje z dopłat, sam próbuje uprawiać ziemię. Ma dalszą rodzinę, od której nie chce żadnej pomocy. Było wiele elementów złożonych, które się do tego przyczyniły. Pani Monika Grzesiuk dodała, że wszyscy jesteśmy bogatsi o to wydarzenie i doświadczenie. Podczas spotkań z rolnikami mówimy o tym, aby nie miały miejsca takie zjawiska. Pan Ryszard Wołyniak dodał, że dopóki żyła matka było w miarę dobrze. Przy współpracy rodziny byłoby inaczej. Jeżeli prawo się nie zmieni to takie przypadki mogą mieć miejsce. Pan Henryk Czerniej zapytał o problem wałęsających się psów i schronisko dla zwierząt. Pan Marian Świetlicki odpowiedział, że było dwóch prywatnych inwestorów a wójt z Siennicy Różanej dał lokal. Ale wymagania są coraz wyższe odnośnie opieki nad zwierzętami. Dobrym rozwiązaniem byłby program kastracji połączony z czipowaniem. Gminy mają problem, zadań dużo, funduszy mało. Pan Jan Sawa powiedział, że rozmawiał z osobą prowadzącą schronisko, która nigdy by się nie zgodziła prowadzić je teraz. Pan Ryszard Wołyniak dodał, że w tej sprawie odbyły się spotkania w gminach, które mają dużo obowiązków i nie podjęto tego tematu. Powiedział, że zmienia się właściciel Bakutilu, który będzie próbował wytwarzania pokarmu dla psów i kotów. Problemem występuje z odpadami porzeźnianymi. Pan Marian Świetlicki powiedział, że wszystko zależy od ludzi. Produkcja będzie laboratoryjna wysokiej jakości, wyselekcjonowana, bezpieczna produkcja ale czy tak będzie zobaczymy. Jest to zakład z doświadczeniem, jest szansa, że będzie istniał i nie będzie uciążliwy dla otoczenia. Pani Monika Grzesiuk podziękowała za wyjaśnienia i stwierdziła, że komisja informację przyjęła. Komisja jednogłośnie postanowiła, że na najbliższej sesji przedstawi informację dotyczącą zwierząt w Rudniku o następującej treści: Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska po zapoznaniu się z informacją przedstawioną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz

5 Sekretarza gminy Rudnik na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2013 r. jednomyślnie stwierdziła, że wszystkie jednostki zaangażowane w sprawę odebrania zwierząt na terenie gminy Rudnik postępowały zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami. Uważamy, że pomimo braku współpracy ze strony właściciela zwierząt oraz niejednoznacznych przepisów co do sposobu postępowania Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie oraz wójt gminy Rudnik wykazali duże zaangażowanie i determinację w kwestii ratowania stada. Jednocześnie Komisja wskazuje na konieczność dalszej współpracy Powiatowego Lekarza Weterynarii, samorządów gminnych oraz organizacji prozwierzęcych aby w przyszłości zapobiegać takim zjawiskom. Komisja uważa, że należy dążyć do zwiększenia świadomości mieszkańców w temacie ochrony praw zwierząt i ich ludzkiego traktowania. Ad. 5 Pani Monika Grzesiuk zapytała czy działo się coś w sprawie Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Poprosiła o udział przedstawiciela komisji w rozmowach w sprawie dożynek powiatowych. Zaproponowała przeprowadzenie na dożynkach konkursu Rolnik Roku czy Chłop Roku i przedyskutować to na następnych komisjach. Pan Ryszard Wołyniak powiedział, że w sprawie inspekcji poszły stanowiska i do Wojewódzkiego Inspektora i do Ministerstwa Rolnictwa i przyszły odpowiedzi w tym samym tonie względy ekonomiczne. Błąd był ze strony byłego kierownictwa, było za późno i zabrakło wewnętrznej obrony. W sprawie dożynek to dzisiaj odbywa się drugie spotkanie z gminą Krasnystaw. Termin dożynek będzie ustalony na 1 lub 8 września, będzie skromna oprawa imprezy ponieważ pozyskiwanie środków jest bardzo trudne. Pan Andrzej Grabek poinformował i przestrzegł wszystkich o firmie, która podszywa się pod logo ARiMR i proponuje rolnikom pomoc w wypełnianiu dokumentów, za przekazanie jej odpowiedniej kwoty. Jest to oszustwo i wyłudzenie pieniędzy. Mimo szybkiej reakcji mediów nadal zdarzają się wpłaty rolników. Pani Teresa Hałas zapytała czy zgłoszono tę sprawę do organów ścigania na co pan Grabek odpowiedział, że tak. Przewodnicząca Komisji Pani Monika Grzesiuk stwierdziła, że został wyczerpany porządek posiedzenia i zakończyła obrady. Protokołowała Jadwiga Tuszewska Przewodnicząca Komisji Monika Grzesiuk

Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku.

Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku. Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku. Obrady sesji odbyły się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14. Protokół Nr XVI/2013 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r.

P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r. P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r. Ad.1 Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594) Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona PROTOKÓŁ NR XXII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 26 maja 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu

PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu Numery podjętych uchwał: XVIII/159/2008 - w sprawie powołania Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 24/XXIV/2013 z obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 maja 2013 r.

PROTOKÓŁ Nr 24/XXIV/2013 z obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 maja 2013 r. Rada Powiatu Nowosądeckiego PROTOKÓŁ Nr 24/XXIV/2013 z obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 maja 2013 r. Ad. 1. Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego rozpoczęła się o godzinie 12:00 w budynku

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20 Protokół Nr XXX z XXX Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach.

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach. P R O T O K Ó Ł Nr III/10 z Sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Stan Rady Miejskiej w Łazach - 15 radnych Obecnych na sesji Rady

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji według załączonej listy obecności.

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji według załączonej listy obecności. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Porządku Publicznego Rady Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 24 maja 2012r. w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLI.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 31 marca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 15:15 czas zakończenia: 17:40

Protokół Nr XLI.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 31 marca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 15:15 czas zakończenia: 17:40 Protokół Nr XLI.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 31 marca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 15:15 czas zakończenia: 17:40 (Nagranie I 00:00:00 01:16:47) (00:00:00 00:00:25) Ad. Pkt. Nr 1. XLI

Bardziej szczegółowo

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2012-2020.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2012-2020. PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim ds. zdrowia i opieki społecznej, edukacji, kultury, sportu i porządku publicznego oraz Komisji ds. ds. finansów i budżetu, rolnictwa i

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r.

Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r. Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r. Obrady XV Sesji Rady Gminy rozpoczęły się o godz. 9 00 i trwały do godz. 12 25. Miejsce obrad Gminny Ośrodek Kultury

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIV sesji w dniu 25 lutego 2014 r.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIV sesji w dniu 25 lutego 2014 r. Protokół nr XLV / 2014 z XLV sesji IV kadencji Rady Powiatu Grodziskiego, odbytej w dniu 25 marca 2014 r. w Chacie Biesiadnej w Kamieńcu przy ul. Stawowej ad 1 Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr II/2014 z obrad Sesji Rady Gminy Karczmiska odbytej 11 grudnia 2014 r.

Protokół Nr II/2014 z obrad Sesji Rady Gminy Karczmiska odbytej 11 grudnia 2014 r. Protokół Nr II/2014 z obrad Sesji Rady Gminy Karczmiska odbytej 11 grudnia 2014 r. Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 11-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Karczmiskach. 1. Otwarcie. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku.

Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku. Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku. Ad. 1 Otwarcie. IX sesja Rady Gminy Gościeradów odbyła się w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIX/12 Dziewiętnastej zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Krynicy Zdroju z dnia 25 stycznia 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XIX/12 Dziewiętnastej zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Krynicy Zdroju z dnia 25 stycznia 2012 r. PROTOKÓŁ NR XIX/12 Dziewiętnastej zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Krynicy Zdroju z dnia 25 stycznia 2012 r. Data utworzenia 2012-01-25 Numer aktu 19 Kadencja Kadencja 2010-2014 Sesja Rady Miejskiej rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

Protokół nr V/2011. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 03 marca 2011 roku w sali konferencyjnej

Protokół nr V/2011. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 03 marca 2011 roku w sali konferencyjnej Protokół nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 03 marca 2011 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Pilarski o godzinie

Bardziej szczegółowo

Radni jednomyślnie głosowali za przyjęciem protokołu z XXV sesji. obrady prowadził Przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego

Radni jednomyślnie głosowali za przyjęciem protokołu z XXV sesji. obrady prowadził Przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego Protokół Nr XXVl/2013 z XXVI sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego odbytej w dniu 31 stycznia 2013 roku w Starostwie Powiatowym w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1 rozpoczętej o godz. to.oo, a zakończonej o godz.

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Według załączonej listy obecności. Nieobecny był radny Piotr Wysocki.

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Według załączonej listy obecności. Nieobecny był radny Piotr Wysocki. Protokół Nr 19/09 z posiedzenia Komisji Finansowo Budżetowej Rady Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 19 marca 2009 w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach. Posiedzenie trwało od godz. 12 00

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/2013 z XXIX Sesji Rady Gminy Chrostkowo z dnia 20 listopada 2013 roku

Protokół Nr XXIX/2013 z XXIX Sesji Rady Gminy Chrostkowo z dnia 20 listopada 2013 roku Protokół Nr XXIX/2013 z XXIX Sesji Rady Gminy Chrostkowo z dnia 20 listopada 2013 roku Proponowany porządek obrad: 1.Sprawy organizacyjne: a) otwarcie XXIX Sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum, b) przedstawienie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXII/2013 SESJI RADY GMINY MICHAŁÓW, która odbyła się w dniu 29 kwietnia 2013 roku w Zespole Placówek Oświatowych w Michałowie

PROTOKÓŁ NR XXXII/2013 SESJI RADY GMINY MICHAŁÓW, która odbyła się w dniu 29 kwietnia 2013 roku w Zespole Placówek Oświatowych w Michałowie PROTOKÓŁ NR XXXII/2013 SESJI RADY GMINY MICHAŁÓW, która odbyła się w dniu 29 kwietnia 2013 roku w Zespole Placówek Oświatowych w Michałowie Sesję rozpoczęto o godzinie 13:30, a zakończono o godzinie 17:30

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 17/2014 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przyrody w dniu 20 marca 2014 r.

Protokół Nr 17/2014 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przyrody w dniu 20 marca 2014 r. Protokół Nr 17/2014 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przyrody w dniu 20 marca 2014 r. Ad. 1 Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Adam Głowacki. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/2015 wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 24 marca 2015 roku

Protokół Nr 5/2015 wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 24 marca 2015 roku Protokół Nr 5/2015 wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 24 marca 2015 roku Realizowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r.

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. Data utworzenia 2006-10-26 Numer aktu 50 Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie sesyjne Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIV/2012 Z XIV SESJI RADY GMINY GRODZIEC ODBYTEJ 26 STYCZNIA 2012 ROKU W SALI NARAD URZĘDU GMINY W GRODŹCU P U N K T 1

PROTOKÓŁ NR XIV/2012 Z XIV SESJI RADY GMINY GRODZIEC ODBYTEJ 26 STYCZNIA 2012 ROKU W SALI NARAD URZĘDU GMINY W GRODŹCU P U N K T 1 1 PROTOKÓŁ NR XIV/2012 Z XIV SESJI RADY GMINY GRODZIEC ODBYTEJ 26 STYCZNIA 2012 ROKU W SALI NARAD URZĘDU GMINY W GRODŹCU Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum. P U N K T 1 Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Bardziej szczegółowo