EURO INFO CENTRE (EIC) w PARP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EURO INFO CENTRE (EIC) w PARP"

Transkrypt

1 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy Ustawy z 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i rozwój zasobów ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw. PARP jest także jedną z instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie działań finansowanych z funduszy strukturalnych. Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki, zwłaszcza w zakresie wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, eksportu, rozwoju regionalnego, wykorzystania nowych technik i technologii, tworzenia nowych miejsc pracy, przeciwdziałania bezrobociu oraz rozwoju zasobów ludzkich. Nadzór nad działaniami PARP sprawuje Rada Nadzorcza. W jej skład wchodzą przedstawiciele kluczowych dla rozwoju gospodarczego ministerstw: Gospodarki, Pracy oraz Finansów, a także przedstawiciele organizacji zrzeszających przedsiębiorców (Konfederacji Pracodawców Polskich, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Związku Rzemiosła Polskiego oraz Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług). W Radzie Nadzorczej PARP zasiada również reprezentant regionalnych władz samorządowych. INFORMATORIUM PARP W Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości działa telefoniczna linia informacyjna. Można tam uzyskać informacje dotyczące programów pomocowych realizowanych przez PARP. Informatorium działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do pod numerami telefonów: dla strefy (0 22): , dla pozostałych stref numeracyjnych: , Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PL Warszawa, ul. Pańska 81/83 tel.: (48 22) , , faks: (48 22) , , ,

2 EURO INFO CENTRE (EIC) w PARP Centrum Euro Info to partner dla małych i średnich przedsiębiorstw poszukujących praktycznej informacji o Unii Europejskiej. Sieć centrów Euro Info liczy ponad 300 ośrodków w Europie. W Polsce sieć Euro Info Centre to 14 ośrodków rozmieszczonych w strategicznych z punktu widzenia gospodarczego rejonach Polski. Ośrodki Euro Info Centre są zawsze afiliowane przy instytucjach działających na rzecz biznesu agencjach rozwoju, inkubatorach przedsiębiorczości i fundacjach, czego skutkiem jest bezpośredni dostęp do aktualnych informacji o programach dla sektora MSP. Podstawowe cele działania sieci EIC to: informowanie małych i średnich firm o dostępnych źródłach finansowania z funduszy polskich i europejskich, prawie europejskim, normach technicznych oraz zmianach w prawie polskim wynikających z przystosowania do przepisów UE. Ośrodki EIC ponadto: udzielają informacji w kwestii dostosowania polskiego prawa do regulacji UE, oferują adresy firm z pozostałych krajów UE, zainteresowanych współpracą z firmami polskimi, zapraszają polskich przedsiębiorców na misje handlowe oraz targi współfinansowane z funduszy Komisji Europejskiej. Sieć Euro Info posiada serwis internetowy o charakterze informacyjnym, który zawiera m.in. dpowiedzi na bieżące pytania klientów dotyczące prawa i funduszy. Dodatkowo sieć wydaje Biuletyn Euro Info miesięcznik poświęcony w całości kwestiom związanym z funkcjonowaniem sektora MSP. Pełna lista ośrodków Euro Info Centres znajduje się na stronie Jeden z ośrodków EIC od początku 2005 roku działa w strukturze Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. PROGRAMY PARP DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest zaangażowana w realizację polityki Kierunki działań Rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw od 2003 do 2006 roku, Sektorowych Programów Operacyjnych: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw i Rozwój Zasobów Ludzkich, a także programów przedakcesyjnych Phare. W ramach tych programów prowadzi szereg bezpośrednich działań na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz wspiera otoczenie biznesu. Bezpośrednia pomoc dla małych i średnich firm ma formę dotacji przeznaczonych na usługi doradcze oraz inwestycje (np. na zakup maszyn i urządzeń). Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie działań związanych z rozwojem firmy, rozwojem eksportu, wprowadzaniem nowych technologii i innowacji, pozyskiwaniem finansowania. Więcej informacji na temat wsparcia MSP z funduszy strukturalnych można znaleźć na stronie

3 SZKOLENIA DLA WŁAŚCICIELI I PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości odpowiada za wdrażanie części współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki. Działania dotyczą doskonalenia kadr przedsiębiorstw, inwestowania w wiedzę oraz umiejętności pracowników i menedżerów. Ogólnym celem działania 2.3 jest promocja konkurencyjności polskich przedsiębiorstw i polskiej gospodarki poprzez wsparcie rozwoju zasobów ludzkich. Realizacja działania wymaga ścisłej współpracy instytucji szkoleniowych z przedsiębiorstwami oraz przygotowania oferty szkoleniowej, która spotka się z zainteresowaniem ze strony przedsiębiorstw i ich pracowników. PARP organizuje własne szkolenia (w ramach schematu B działania 2.3), a także udziela wsparcia instytucjom szkoleniowym na organizację szkoleń schemat A działania 2.3 Pełna oferta szkoleń i studiów podyplomowych dofinansowanych w ramach działania 2.3. SPO RZL dostępna jest na stronie internetowej PROGRAM ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH - PHARE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje także projekty współfinansowane ze środków przedakcesyjnego programu Phare Spójność Społeczno-Gospodarcza - Rozwój Zasobów Ludzkich (RZL). Phare RZL wspiera przede wszystkim osoby bezrobotne, młodzież pozostającą bez pracy, zagrożonych tzw. wykluczeniem społecznym, w szczególności osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, repatriantów i uchodźców. Niektóre projekty adresowane są do osób odchodzących z restrukturyzowanych sektorów oraz do bezrobotnych lub poszukujących pracy osób starszych, które nie pobierają jeszcze świadczeń emerytalnych i chcą zmienić lub poprawić swoją sytuację na rynku pracy. Wsparcie otrzymają również szkoły zawodowe. Celem wszystkich projektów realizowanych w ramach Phare RZL jest ułatwienie znalezienia pracy przedstawicielom poszczególnych grup społecznych poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych i osobistych, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy i finansowanie staży zawodowych w miejscu pracy. KRAJOWY OŚRODEK SZKOLENIOWY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z czterech funduszy strukturalnych UE. Wspólnym celem funduszy jest wyrównywanie dysproporcji społecznych pomiędzy poszczególnymi krajami i regionami Unii Europejskiej. Główne zadanie EFS to finansowanie działań mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie bezrobociu oraz rozwijanie potencjału kadrowego i integracji społecznej na rynku pracy. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełni funkcję Krajowego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego (KOSzEFS). W 16 województwach Polski działa sieć Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego (ROSzEFS). Jest to sieć niezależnych ośrodków informacyjnych i szkoleniowych obejmująca 32 regionalne centra. Ich zadaniem jest promocja zagadnień związanych z EFS oraz pomoc lokalnym organizacjom w przygotowywaniu i realizacji wysokiej jakości projektów. Szczegółowe informacje o EFS oraz sieci ROSzEFS znajdują się na stronach

4 INNOWACJE I TECHNOLOGIE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje projekty własne ukierunkowane na promocję i rozwój innowacyjnych postaw, projektów oraz przedsiębiorstw, w tym jednostek badawczo-rozwojowych, a także stymuluje rozwój transferu technologii. Jednym z realizowanych obecnie projektów agencji jest Portal Innowacji, w którym znajdą się informacje z zakresu wspierania innowacyjności i transferu technologii, m.in. na temat dostępności nowych technologii, źródeł finansowania innowacji, instytucji i programów wspierających innowacyjność. Będą tam również bazy danych, które pozwolą zgłosić lub wyszukać odpowiednią technologię (Bank Technologii i Wyrobów, Tablica Zgłoszeń Innowacyjnych Potrzeb), inicjatywę studencką (Przedsiębiorczość Akademicka), czy też instytucję wsparcia (Instytucje Wspierające Innowacyjność, Parki i Inkubatory Technologiczne). Będzie się także można dowiedzieć o inicjatywach proinnowacyjnych realizowanych poprzez PARP, a także inne instytucje. Zainteresowanych zapraszamy do udziału w Klubie Innowacyjnych Przedsiębiorstw. Jest to forum wymiany informacji oraz zacieśnienia współpracy pomiędzy przedsiębiorcami stosującymi innowacyjne technologie oraz przedstawicielami sfery naukowo-badawczej i administracyjnej, wspierającej zastosowanie w praktyce nowatorskich rozwiązań technicznych. Poprzez Portal Akademia PARP Agencja realizuje szkolenia z wykorzystaniem technologii e-learningu (nauczanie na odległość z zastosowaniem komputera i Internetu). W portalu znaleźć można ofertę szkoleń z zakresu przedsiębiorczości: Jak założyć własną firmę, Biznesplan, Badanie rynku, Fundusze strukturalne dla przedsiębiorstw, Zasady ubiegania się o zamówienia publiczne, Bezpieczeństwo i higiena pracy w sektorze MSP. Szczególnie ważne dla rozwoju MSP jest wykorzystywanie nowoczesnych technologii. PARP co roku organizuje konkurs pod patronatem Prezesa Rady Ministrów Polski Produkt Przyszłości. Celem konkursu jest promocja i upowszechnianie osiągnięć twórców innowacyjnych wyrobów i technologii, które mają szansę odnieść sukces na polskim rynku. Pośrednia pomoc PARP dla małych i średnich firm obejmuje przede wszystkim: Rozbudowę i wzmocnienie systemu funduszy pożyczkowych dla małych firm oraz funduszy poręczeniowych dla MSP poprzez dokapitalizowanie tych instytucji. Dofinansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych zapewniających przedsiębiorcom dostęp do bezpłatnych informacji. Współpracę z samorządami w zakresie opracowywania i oceny realizowanych programów rozwoju MSP, w tym promocję Regionalnych Strategii Innowacji. Wspieranie istniejących oraz powstających centrów transferu technologii, parków naukowo- -technologicznych oraz inkubatorów technologicznych. PARP prowadzi także działania na rzecz kojarzenia partnerów gospodarczych.

5 BADANIA, EWALUACJE I PUBLIKACJE PARP opracowuje i udostępnia analizy dotyczące stanu sektora MSP, zjawisk zachodzących w polskiej gospodarce, szeroko rozumianej przedsiębiorczości, a także wyniki ewaluacji programów wdrażanych przez agencję. Raporty z badań oraz ewaluacji zamieszczane są na stronie internetowej PARP w dziale Badania/Ewaluacje. KRAJOWY SYSTEM USŁUG DLA MSP Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) to sieć 181 organizacji, które w 189 lokalizacjach na terenie całej Polski świadczą usługi doradcze, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe (m.in. udzielanie poręczeń i pożyczek) mikro, małym i średnim przedsiębiorcom oraz osobom podejmującym działalność gospodarczą. Organizacje zarejestrowane przez PARP w KSU to np. agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, centra wspierania biznesu, izby przemysłowo-handlowe oraz fundacje i stowarzyszenia nie działające dla zysku. Wszystkie ośrodki KSU mają wdrożony system zapewnienia jakości, zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2001, gwarantujący określony standard realizowanych usług. W ramach KSU działają grupy ośrodków, które świadczą różne rodzaje usług. Jedną z nich jest Krajowa Sieć Innowacji (KSI), w której skupione są ośrodki KSU specjalizujące się w usługach doradczych o charakterze proinnowacyjnym. Zadania KSI to przede wszystkim pomoc w zakresie tworzenia warunków do transferu i komercjalizacji nowych rozwiązań technologicznych oraz realizacji przedsięwzięć innowacyjnych w firmach sektora MSP. REGIONALNE INSTYTUCJE FINANSUJĄCE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości nie posiada oddziałów na terenie kraju. Przy realizacji programów UE współpracuje z wybranymi w drodze konkursu Regionalnymi Instytucjami Finansującymi (RIF). W większości są to agencje rozwoju regionalnego, działające na terenie danego województwa lub instytucje posiadające odpowiednie doświadczenie w dziedzinie wsparcia MSP (takie jak izby, fundacje, stowarzyszenia). Zarządzają one programami regionalnymi skierowanymi do sektora MSP i współpracują z PARP przy realizacji programów krajowych. Ponadto każdy z RIF-ów świadczy bezpłatne usługi informacyjne dla MSP w ramach Regionalnego Punktu Konsultacyjnego oraz nadzoruje, koordynuje i monitoruje działalność sieci Punktów Konsultacyjnych (PK) na terenie województwa. Wszystkie RIF-y są zarejestrowane w sieci KSU. PUNKTY KONSULTACYJNE Punkty Konsultacyjne (PK) pełnią funkcję instytucji pierwszego kontaktu dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Obecnie w blisko 150 ośrodkach na terenie całej Polski przedsiębiorcy z sektora MSP mogą skorzystać z bezpłatnych usług informacyjnych. Usługi te obejmują zagadnienia związane z administracyjno-prawnymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej oraz zarządzaniem przedsiębiorstwem. W PK przedsiębiorcy mogą też uzyskać informacje na temat zasad przygotowywania wniosków o pomoc publiczną (w tym z programów wsparcia) i finansowania działalności firmy z innych źródeł. Bezpłatne usługi informacyjne PK stanowią pomoc publiczną dla przedsiębiorców, udzielaną jako pomoc de minimis. Punkty Konsultacyjne współpracują w województwie z Lokalnymi Okienkami Przedsiębiorczości (LOP) w zakresie wymiany informacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej oraz instrumentów i form wsparcia dostępnych na rynku. Każdy PK jest zarejestrowany w sieci KSU.

6 REGIONALNE INSTYTUCJE FINANSUJĄCE REGIONALNE INSTYTUCJE FINANSUJ CE nazwa i adres Wroc awska Agencja Rozwoju Regionalnego SA ul. Krupnicza 13 (IV pi tro), Wroc aw tel.: (0 71) , faks: (0 71) Toru ska Agencja Rozwoju Regionalnego SA ul. Kopernika 4, Toru tel.: (0 56) , faks: (0 56) Lubelska Fundacja Rozwoju ARR Rynek 7, Lublin tel.: (0 81) , , faks: (0 81) Agencja Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze ul. Chopina 11/13, Zielona Góra tel.: (0 68) , faks: (0 68) ódzka Agencja Rozwoju Regionalnego SA ul. Tuwima 22/26, ód tel.: (0 42) , faks: (0 42) Ma opolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA ul. Kordylewskiego 11, Kraków tel.: (0 12) , , faks: (0 12) Fundacja Ma ych i rednich Przedsi biorstw w W-wie ul. Smocza 27, Warszawa tel. (0 22) , faks: (0 22) Stowarzyszenie Promocja Przedsi biorczo ci O rodek Wspierania Przedsi biorczo ci w Opolu ul. Damrota 4, Opole tel.: (0 77) , faks: (0 77) Agencja Rozwoju Regionalnego MARR SA ul. Chopina 18, Mielec tel.: (0 17) , faks: (0 17) Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego ul. Starobojarska 15, Bia ystok tel.: (0 85) , faks: (0 85) Agencja Rozwoju Pomorza SA ul. Piwna 36/39, Gda sk tel.: (0 58) , , faks: (0 58) Górno l ska Agencja Rozwoju Regionalnego SA ul. Wita Stwosza 31, Katowice tel.: (0 32) , faks: (0 32) Staropolska Izba Przemys owo-handlowa ul. Sienkiewicza, 53, Kielce tel.: (0 41) , faks: (0 41) (wew.: 30) Warmi sko-mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA ul. Kajki 10/12, Olsztyn tel.: (0 89) , faks: (0 89) Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie ul. Zak adowa 4, Konin tel.: (0 63) , faks: (0 63) Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Szczecinie ul. Stois awa 2, Szczecin tel.: (0 91) , faks: (0 91) adres / strona www województwo dolno l skie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie ódzkie ma opolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie l skie wi tokrzyskie warmi sko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie

PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 2005 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Dominik Lada Projekt serii: Grupa Zadaniowa

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Dotacje na innowacje Przewodnik po działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki Dotacje na

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH DLA MSP NA LATA 2007-2013

PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH DLA MSP NA LATA 2007-2013 PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH DLA MSP NA LATA 2007-2013 Wstęp...2 Fundusze strukturalne dostępne dla Polski w latach 2004-2006...3 Fundusze strukturalne na lata 2007-2013....7 Regionalne Programy

Bardziej szczegółowo

10. ŹRÓDŁA POMOCY DORADCZEJ I FINANSOWEJ

10. ŹRÓDŁA POMOCY DORADCZEJ I FINANSOWEJ 10. ŹRÓDŁA POMOCY DORADCZEJ I FINANSOWEJ Początkujący przedsiębiorca może liczyć na pomoc zewnętrzną przy próbie organizacji pierwszego biznesu. Działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości i tworzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Standardu usługi informacyjnej opieka nad klientem LISTA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DOSTĘPNYCH W KSU W PODZIALE NA POZIOMY DOSTĘPNOŚCI

Załącznik nr 1 do Standardu usługi informacyjnej opieka nad klientem LISTA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DOSTĘPNYCH W KSU W PODZIALE NA POZIOMY DOSTĘPNOŚCI Załącznik nr 1 do Standardu usługi informacyjnej opieka nad klientem LISTA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DOSTĘPNYCH W KSU W PODZIALE NA POZIOMY DOSTĘPNOŚCI POZIOM I Usługi systemowe KSU oraz usługi testowane

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ Grzegorz Jegier, Marek Matejun POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 9.1. Programy samorządowe W wyniku reformy administracji samorządowej Polska

Bardziej szczegółowo

Agencje rozwoju regionalnego (ARR)

Agencje rozwoju regionalnego (ARR) Agencje rozwoju regionalnego (ARR) W Polsce działa obecnie około 60 agencji rozwoju regionalnego i lokalnego, które wspomagają przedsiębiorców i lokalną społeczność. Impulsem do ich powstania były przemiany

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności

Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności 2009 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności Warszawa, 22 kwietnia 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP jest rządową agencją podległą

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw

Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw I. Działanie 1.1. Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaangażowana jest w realizację Działania 1.1 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Wprowadzenie

Wprowadzenie. Wprowadzenie Wydanie II uzupełnione ISBN 978-83-7633-052-5 Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Niekomercyjne instytucje

Niekomercyjne instytucje Andrzej Stefanowski Uniwersytet Wrocławski Niekomercyjne instytucje wspomagające procesy innowacyjne na Dolnym Śląsku Procesy innowacyjne są złożone, obarczone ryzykiem i dotyczą różnych dziedzin ludzkiej

Bardziej szczegółowo

Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Informator o instytucjach wspierających przedsiębiorczość województwo wielkopolskie 2012 rok Spis treści Subregion poznański...3 1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE Ministerstwo Gospodarki Departament Konkurencyjności Gospodarki Grudzień 2005 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Marek Krzywonos 1 Zuzanna Korońska 2 WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie: Perspektywa finansowa 2007-2013 otworzyła przed Polską znaczące możliwości

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU Załącznik do Uchwały Nr 968/328/06 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 października 2006 roku REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw 51 Barometr Regionalny Nr 2(20) 2010 Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw Alfreda Kamińska Wyższa Szkoła Menedżerska

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE S t r o n a 1 SPIS TREŚCI: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rozwojuprzedsiębiorczości przez AgencjęRozwoju Pomorza S.A.

Wsparcie rozwojuprzedsiębiorczości przez AgencjęRozwoju Pomorza S.A. Wsparcie rozwojuprzedsiębiorczości przez AgencjęRozwoju Pomorza S.A. Seminarium Dzień z przedsiębiorczością akademicką na Politechnice Gdańskiej 13 listopada 2013 r Agencja Rozwoju Pomorza S.A. - Tomasz

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Wykład - część III. Przedsiębiorczość WYKŁAD. Plan wykładu (I) Źródła finansowania przedsięwzięć (IV)

Wykład - część III. Przedsiębiorczość WYKŁAD. Plan wykładu (I) Źródła finansowania przedsięwzięć (IV) Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Zarządzania Przedsiębiorczość kierunek: Zarządzanie WYKŁAD część III dr Rafał Kusa Plan wykładu Źródła finansowania przedsięwzięć Instytucje wspierające rozwój małych

Bardziej szczegółowo

Źródła wspierania rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej.

Źródła wspierania rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej. Departament Rozwoju Wsi Warszawa, 2003.04.16 Źródła wspierania rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej. 1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ARiMR spełnia znaczącą rolę w rozwoju przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Nr 1051. Informacja KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH

Nr 1051. Informacja KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Stan rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw, programy wsparcia realizowane przez państwo oraz absorpcja środków przedakcesyjnych

Bardziej szczegółowo

Pomocna dłoń. informator dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji

Pomocna dłoń. informator dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji 2011 Pomocna dłoń informator dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji Spis treści 1. Wstęp...2 1.1 O Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości...2 1.2 Kim jest przedsiębiorca?...3 1.3 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo