lda zmiany? Zlot6wka z4ptz ZEZNANIA JI{AJATKOWE {3h Spo5rt6d rvysokich urzqdnik6w najbardziej wzrosla pensja wiceprerydent Katarzyny Dzirfby

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "lda zmiany? Zlot6wka z4ptz ZEZNANIA JI{AJATKOWE {3h Spo5rt6d rvysokich urzqdnik6w najbardziej wzrosla pensja wiceprerydent Katarzyny Dzirfby"

Transkrypt

1 f l i ZEZNANA J{AJATKOWE {3h Spo5rt6d rvysokich urzqdnik6w najbardziej wzrosla pensja wiceprerydent Katarzyny Dzirfby x Pensie i kredyty Kolll)'nuoiemy Preientacie oswiadczef matqt kowycft naiwatnieiszych os6b publlcznybh w Zd. br:u. DzlS sprawd:amy stan posiadania rvladry wykonawdei, O ile formulalz wypelniony przez prezydent Malgorzate Maf kfszrtik przed uiawnieniem mrsi ieszc2e przeisd weryfikacie woiewody Slqskiego. to zna" ne sa szczeg6ly na tem;t maiqiku ie, zastepc6w oraz dw6ch naiwainteisrycn $rzqdnik6rr zatrudnionych ly Urzedzie Miei. skim - sekretarza miasra oraz skarbdka. wniosek z B,ch zesrawiei wylania siq taki, ii s kretarz Ewa vebe. nie jest jut nail piej zarabiaiacym urzcdni" kiem w Zabrzu. lej roczna pen!ie zm_ltejszyle sit o rl tys. zt, ate oscytuie wokdl doninuiec j w6r6d naiwar" nieiszych notabli sarnoizadu Sredniei 200 ws. zl roc"ue. Jedynie wjieprezvdenr lan Pawluch zarolsil zilecvdo;anie nniei : bo o 30 rvs. zl. Dla odmiany_ o takq samq kwotg. wzrosta w osrahim roku pensia wiceprezydenr O G L O S Z E N E ZBM-TBS ZABRZE Katarzyny Dzi6by, kr6rej osobisre oszczqdnodci z kaidym kolejnym rokien losne o 100 tys. zt. XRZYSZTOF LEWAN- DO\VSK (wicep.ezydeot: zrroorr z tytutu umowy o prace 201 tys. zl (to o 5 ws. zl wiecej nii przed rokiem) oraz 1,5 rys. zl z ryrulu praw autorskich. Jego_maiqrel sranowr polowa z domu o Dow 352 nktv. wraz z dzilka, wlcenirna przez nieso na 150 rys. zl. Ma dwa samo chody: toyotg yaris (200j r.) oraz ppla. asrrg (2004 L) warte po 12 qs. z, oraz 50 rys. zl osrcztdno3ci (ro dw, lizy wiqei nitprzed rok em. )prac' wszysrkre t12y pozyczki wykazywane przed rokjem o wartosci sumary znej 38 rys. zt. Jest czlonkiem rady iundacji G6rnika Zabrze, ali nic ra tym nie zarobil. JAN PAWLUCH (wiceprezydent): zarobil 175,5 tyi zl (o,5,5 tys.,. w(cejnii przed robemi. JeSo maj4rek ro dom 109 nkw o warrosci 200 tys. zl, mieszkanie 70 rnkw. o wartosci 150 tl3. zl orz tfzy dzialki o l4cznei wartosci 18b tys. d. Posiada tei 46 ^k lj PKN Orlen, a rakze udzial w flrnduszu inw srycyjnym pko Gedir Suisse za kworr 4 rvs. 21. Jeso oszc4dnosci to: 119,5 tys. zi, 2,7 rys, euro, papiery wanosciowe 14 rys. zl. Dysponuje dwoma aurani: nissanem almere /.1,997 r) oraz suzuki grand vitara (2004 r.) - nie podaje ich wartosci..nie vykazuje zadluienia. KATARZY'A DZ6BA (wicepr zydent): zarobjla w urzqdzie 200 tys. zl (o 30 rys. zl wiscej nit przed rokiem). Ma dwlpoziomowe mresz. kanre o lacznej powierrchni 123 lnkw. i wartpsci 400 tys. zl, a takie inna nieruchomosa 549 meh6w warra 50 ru tys. zl. 2,. Do rego znaczne oszczgdooici:548 rys. zl (ro (to przyrost o 118 tys.), 243 dolary i J79 euro, a takie akcie sp6lek handlowych o l4cznej walto3ci 18 tys. zl. Posiad; dwa samochody: kia ceed r. - 2r ws. zt) oraz honda CRV ( rys. zl, wlasnoii meia. kupionv r k.edyrr, kr,j.+o d. ;ptai pozos(alo l0 tys. zl.). J.1ko najqrek naltenski wlkazuje rakze sprzer medyczny m9;a - aparar usg wart 30 rys. zl kupiony na kiedyr (do 'placen'r pozosralo 5 tys. zl). POTR BARCZYK (skarbnik miasta): wynagrodzeni z umowy o prac to 199,5 rys. zl {wzrost o 3 rys. zl), a jeso Zarzad Budyhk6w Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownittwa Spolecznego Sp6Nka z o.o Zabrze, pl. Warszawski,10 oferuje wynajem lokaluzytkowego polo2onego w Zabrzu przy ul. Stalmacha 16 o lecznej powierzchni u2ytkowej 131,22m, w drodze negocjacji stawki czynszowej, od ceny wywolawczej5zl netto/l m2, minimalne postepienie 1zl netto/l m2. Pe{na tresf ogloszenia dostepna na stronie internetowej www zbm-tbs.zabrze.pl. oszcz dno6ci to: 23 tys. zl, 500 euro i 200 dolar6w oraz papiery warrosciowe Da 50 tys. zl. Posiada don o pow. 135 nkw warr 350 tys. zl, a takie trzy samochodyi merce, des C220 (2007 r.), renault ctio (2005 r.), a takie now renault clio - wsp6llvlasno6a z c6rke. Jego zobowiazania to kredyt bankowy 18,J tys. zl otaz karta kredytowa zadlutona na 8,5 rys. zl. Juz w poniedzialek (9 czerwca o sodz. 14) odbed?ie si koleina sesja Rady L,tiasta Zabne. Radni zbior4 sj jak zwykle w sali rarusza pr4l ul. Religi 1. Zlot6wka z4ptz edszkole Rozixrnonych zlstanie 14 prbjek6w uch*al, w tyrn nrir dotyczqcych urrdrrania czystofo j i por!4dku wgminie, a dokladnie sposobu pozbnvania sia Snieci wielkogaba4towych orz gruzu. tuljx. rameran rarce podj{ uchwrle urzymujaca oplarg, a godzinq pobfu dziech w prze&zlolu po prakoc?rniu pitciu bezplamych godzirl Jak wyliczono ophta ra w rzeeryis1ojd wynosii powinna 2.65 zl- hcz sdmy put b Fdnei,oujvki okreilaia przepisy.km jowe. DbteSo pozosral4 br*.ujaq surn9 b9dzie muiaia poklrt sna snjna z swego builietu (pi) Badaliw niedzielq E\vA VBER Gekretarz miasta): zarobila w pracv A; 155 os6b skorzysralo z da!- 199,7 t'ts, zl (spadek -o 13 mowych badari ptofi laktyanych tys. zt) oraz 3 tys. zl z rytulu w g,stamie niedziele (1 czerwca) trnowy z Vyiszq Szkolq Bankowr w Poznaniu. Dysponuje ca w Zbuu, konczacvch teso- w Sl4pkim Centrurn Chor6b Ser" dwoma domami o laczneipowierzchni 249 mkw i warto- (r6wnjei spoaz^tut bylo t* ro.z!'y Tydziai s?,c: ahcn';d, 5.i.881 rys. zl. Do rego droga wielu, i, zabraklo Disk6w do ootazoowa n3 gruncle wartym 8,5 tys: zl onz dzialka lu. Na miei*u badam tei ciinie. oheslania poziomu ^cholatero- niezabudor /ana 9,7 rys. zl. nie ktniea, zawalrosi c1*ru we Na koncie odlotyla 87,7 Ws. ]ew! pojerulos6 pluc i wykony: zl. Gpadek o 27 rys, zl.). vykazuje tei akr noerialny warr wiii z kwitliem i:dneeo z o zr- wano EKG. l- k rla, nie oddrakuj4cyct, a kons,ntacflek $ke araty nienal godzing dlutei ni, zapowiaddo. Niewielu z przy- 25 rys. zl - ale nie precyzuje o co chodzi. Jetdzi renaulr lasun{ (2009 r.). Splaca kredyt na zakup domu w obecnej '\rysokosci 98 r/s. euro. (p i) b'lych ulodo pochw li, si; id; alnyniwyniknni. (eska) Spolecznicy apeluia: przyidi na walne zebranie ZSM lda zmiany? Juz w 'r4bliiszy ponle&ijek - Ku.z'w ien ftptuu.n ia tu (9 trruo) (w". ubanlach uak4o, bytn<k prz* r4ce d do sobory Bt6ourd/ ty.h, k6ey Bpinaia y+".'s,." lllqt..9r9+ow obecn k;?a1ni.reo,p6idzi"h; :4orDllsl{ej )porcrzeu! \atesz-. uuag, na poui.?rhia raundokf,ruolvej - podzerone n^..ae;i rle i WtJdtw. A to knw drosa efwe0jlrg rejonow admnj- c!o apoeadzna zrsian _ 66sr stracji domow sp6ldzielczych pnedsrawiciete$owdey,zcnid.' ro.darozo w?zn wydarzerue w A oro h*monog.arn zebf6 zyou tei najwieksdj w Zabrzu waln so - mieszkjicv podleeti lpoldzielni, tr6re zadecyduie o pod ADS Hete.k", e'ae;_ i<rerufl<nch. d,tizeso rozwoju q (ponjedzijek). go&- 17 w wspdlnory. \v progmie ies1 be ctrruilrn * Z+ -p,,y A. Z-a. wlem nie rylko.dosoweie n]d menborfr j5r ADS pdb*, l0,o,sorutofllrm dld obecr'.go za. aerwca (wlorek) o go&. 17 w nidu. aie talie wyb6r spojdd Szkote pod5bwowei ru 14 Drzv polduielc6w no*ych.czlonkow ut Cndiskiei r0r A-DS Z..h6d; raoy nacuorczet - tedyneso_or- il czerwcr (sloda) o godz. 17 8ru. k6ry mor ewen alnie w Zrbai,kim Gndum Kr.al_ zmienja obemy zarzld i prezes, cenia Oedt eqo i Awodoweeo oco posniluiea{scnueszkaicdlv ppy ul. pitsu-dskicgo 58r -AdS zrzelzonl n Zbrzri.kim SroM- C nrm: 12 cz Ne {czw;nek) r4szeniu Mies*aoc6w o godz. tz wt*ore podsawouel. Jest to ugnrpowarne spoteszne. nr t6 przy pl Varvawskim 6; fore przy w9,rc'u posla Bor)sa ADS polud e: D ze s (pia- Dufr p{rnure ' $7ryka ru.pra- 'et) o 8odr. 7 w Guffujum tu.mwer $ygryw.r Z przy ut. Niemcoicz.: i ADS pro(esy.w sqdze - np. w spta- Z)bonE: 14 czerwo (sobou) o \qe zrych regulammdw sod/. L0 w \ztote podnasowei energr cleplnej. nr 17 plzy ul. Kor.zoL^ 98. (pei)

2 $ehrmtaru $eu MollHur$ x $rymohru$owumirai Zywied trzeba przecierpie6 w korkach D omysl ej owego po l4czc n ia pon ioslo tn i a - Zyliec - Zywi c Spoosz proponowala,,krcnika" po.ad dwa s ie ah i Kol e i Sl qs kic h, k6r4 sto Poten rcznnialen z ptzed- lata temu. Sugerowalismt aby dojezdzat on nawer do Jclesni. Pomysl potqczenid. Je.lnak sp6lka chcia- mieli ran pnestat koszt, takiego spodobal siq burmistrhrvi Zlqca la za pict i p6l niesiqca jerdtenid s.ynobusu ponad l,l,niliond Antoniemu Szlagorowi, kt6ry u powiedzial, ze postda sia o joso uru ztotych! Do.latkoro mielituy za chomieni. Z kolei wladze powiatu placii prcwie 180 tysiqc! zlotych zywieckiego pzeszly kolo spra\y obojetnie. Gdylozpoczetasie pzebudowa za ptzejaz.l po.i.tgu slrtbo ega z Czechov ic-dzie.lzic, kt6ty nia!- stareso mostu i w miedcie br.fowzil kdejarzy. Nidtety, kie powstaiy gigallycae korkj, wiele stae nas na 1 o kie vldat ki, a Nlaszcza a u ndow" ie ptzej a,lu ka e- os6b przypomnialo sobie o obiehicach z szlnobu! m. Na forach internctowych pojawily si'i narvel zarzu- jqrzc,n- " Do.lan, te na trctie ptzej ardu. hc ie ii hy utuc hoh ii dod.tkowe.]wa pnystahki, w tyn jede" ry, ze wladze miasta nio chc4 uruchomid takiego pociqgu. koto anfeana po.] Gnj.en. S,koda,te nie doszlilht do porczshie' - Pa.lobnie stuierdzi, Kaleje Sl.tskie w seain pi.lnie, ale nie hia. Tetuz pozostaje nan pnecier jest to,so.tne ze stanenfakry.zh!n. W te&o maczy bumistrz Antoni Szlagor p iet kilka diesi?cy v ka*a.h - lu- polq.zenia rc,znow! tna, od pohd.l roltu. Spotkrleh sk z narstul- Medarni, w dni powszedn,e szy- Jak \ynika z pism lonigdzy kien 9ojry6.ltrwa llqkiega Miroslaweh Sekulq hdrr tususerc, wat, ab kaszty,tuchanie"ia konob6 mial k!6owai z Zlrca do Zyivca Sporysa 34 razy tam i z po- Mdtem, a w weekendy l8 mzy. (pt Dlaczego Danuta Pytlarz zostala sekretarzem powiatu 2ywieckiego bez konkursu? Odpowiedzi na to pytanie szukali niedawno radnipowiatu Zywieckiego. Niekt6rzyz nich majq wetpliwo5ci, czy bylo to zgodne z prawem. n anuta Pyldz (na zdjaciu) dol, strh stanowisko sek.eta.za. jcdno z kluczoqch w samorzqdzie, na poczqiku paidziernika 2013 roku. Dla wiclu bylo to a, skoczeniem, bo prawie pemym kandydalen do objecia tej tunkcji vydawal sie Tom6z Baron, dyrektor w)dziab organizacyjncgo. To wtasnie on pelnit obowiqzli sekretara od slycznia 2011 roku, gdy z tego slanowiska odszedl Przemyslaw Sufa-Rajski, zostajirc sekehrzom gminy Lipowa. Tzy lata lemu powiatowi wlodarze lwief dzili, ze z powodu oszczednoici sek larza nie bedzie. Ale nowe przepisy wymusily zatrudnienie Slmosla zlqiecki Andrzej Zielinski zdecydowal sie powicrzyi 1o stanowisko Danucie Pytlarz. wczeiniej byia ona wicedyrcktorem wydziahr zalz:ldaia kyzysowcgo w Zywieckim starostwie. a w lat.ch asysrentk4 6wczcsncgo minisha Jerzego Widzy, Gzas wainych decyzet lll omj w catm kaju hnhie ronhea ania. To r6mie2 inwesty,! obclodzilisny 2ll cio wolni cje, kt6re na trwate wpisuj4sie w ob-?ohki, czyli locaica gm'nimiast,ah6.eb z czesciowo wolnych wybor6w pd, ladenlarnych (4 cze ca 1989). Tc dzialai d nrony smozldu pewnie wybory daly nan tnozliwosi dccydowania o lzyszlosci nazego khju lo, czy zdecyduja sie ubieg.6 o $y, JesreD cord czqsciej lyrmy o ina dobrc hienity Pohka. Ju rok!6aiej, bo w rolo 1990, bor na kolejr{kjdencjl na slsowrslobumisna misla Zy\\ca. Decyzja powstaty smoz.dy i tutaj r6wnjez zoltala podjeta: bede lbiegd sia mdzila si! modiwoid swobodnego o *fb6r ni kolejnq krdencjq! Wiem, slooruj wprerw rcp.ezentutacycn jak *iele zeczy?ostalo aobionych nas ndnycb, k16zj, z whnego gro, podcaninionych ]rt mojego we, na rybienli a.24dy gmin i miasr, do$ ania. Wynieniq kr6tko: bldowa a potetu - juz w wybor.ch bezpo- kmalizacji w cal)fr nieicic, lorvstaiie jednej z najnowoczesiiej szych Srednich - sami mo8liiny *ybicrac w6jt6q bmistp6w i lrerydent6w oczysealni ni61. To wielkie dobrodzicjstwo dla acick6w w Polsce, bu- trieszkaic6'v, bo od nich zlezy cr) dadz4z4dz4cyn zjelone Swiarlq czy czeson4kdka. czrery lat. k dcncji to cas, by peekonaa do siebie swoicb Nl,borc6* lub... cdkolvicie ich Z.wee po$la%hm, re khpatua $]borcza me acuyna 19 z chw, hjej oncjalneeo osloszenia, lecz w dzicri po vygranych, popzednicl Ta kmpania "wybonch. to codzien- ne dzialadia, spotkania z mies*an- Ecami, *sluchiwaniesiqw iclrproble- EDy i miejernc podcjmowanie sie ich dowa no$fch drog, budowa ronda, wsp6tdzialtuie przy budowie no, slch most6q reril.liacja iwieckiego Norvego Zrmku czy modcfriacja tdku Hdbsbu.g6w To ocz)viscic dz'atdia nrjwi ksc, nie spos6b rynjenid 1c, k16.e s4 pomniejst-c. by nie byi mqd4m po szkldzie J.k Srorr zlnnego n'edi g!onrrasradomos6 o lilaidacjiku66w 4yieckiego?KS. By mlodziez z ndzcgo nlata nosla bez problen6w kontlrlowad nauta, choaby w Krako" wie, podjdcm loho\r z pzedstawicieldi!.ywatnych nrm prasozowych, niedzy innlmi w celu a- pcs nienia komunikacji narniezywiec - Knk6w To s1 dzialeia natychmiastowe podykioware zaist Zywiec czcka na oczyszczenie brzcg6r Jezio.a Zrvicckiceo, by slalo sie ono hrrystycrqierelkqb+ skid6w j by plzybywsli do nrs turysci nie tylko z calej Pohki. ale r6wnie2 z rd2nlch zak4tkdw Europy. Ch(irlb)m, b) nowego blasku nl bral nasz zywiccki RyDck. Do zrc, bicniajest bardzo wiele i wiem, ze jen to *ykonalne. W zaden sposdb jednak nie chcialbym, aby pdbowali sie tym ajaa mnomanj i cyberfantaici, klorzy w sieci euja swoje opowrescr o napra$rc zylvc.j.le poza krytyk4 nie porrrfiq zaoferowai wien j ednak doskon.lc, itc zeczy j st jesrcre doaobienia Niek6- re t),nikaj4z potrzeby chwili. Qstatnio *ielki spusloszenie poczynila pow6dz, i jr, dzis wiemy, a dla niastu niczego kon-behego. oh de poprai!ienia bezpiecze'islwa mias1a!.rlo pod\f,2szya 'nnr oporo- dobrcgo!ie aobili dla ni6ta 7,ywca. ml za co skyrykowaa, bo nicjeszcze $y pzy norvobldorvan)n moicie, ATON SZLAGOR ka. J dnak slarostapodj4l d cyzjf kadrow:t bez konkt6u. Co ciekawq w iym sam)m caie w Sldostwie Powialowym w Oslviecimiu r6wnie2 powoluo seketa%. Tu j ednak ogloszono konkurs, do ktdreso stmqly czlery osoby, - tego hie hoge zlazuniet, dlaczego w Oseiecini, dolo sie,rabii kankurs, a\ Zwct hie!to tylko spovodavalo, 2e teraz jesl \aiele plotek i aonys!6\ a no,- tu b,ro tuso Miknqt - n()wt letzy KliS, radny powialu zywicckiego. w.sprawie te.j zwr6cit si9 z inlc.- - Sekretarz to osaba, kt6t4 dah pravo san sobie dobietut, Osiem dekad milo6nik6w toularzustwo z rnedalem t ota odznakq..zaslu, rzony dla qoiewddz- 1wa Slqskiego" onzyma- ]o Towarzystwo Milodnik6w Ziemi Zywicckiej. odaakq waczyl ADdrzcj Kamiirski, wicelzewodniczqcy Sejnlku woje- Organizacja obchodzi w lym rok! Solecie is! nicnia. Powstala w 1934 roku plzy kole Towarzyslwa Szkoly Ludowcj w Zywcu, z inicjalywy Mictula Jeziorskiego,Adma Miksz4 Wadyslawa Nowolarskicgo i Starislaw. Szczorki. Za sw6j cel obrala propagotlanie (wiadonoici resionalne.j wsr6d nticjscowej llrdnosci, plomocje regionu wsr6d turyst6w i zachowanic folkloru 96, rali zywieckich. W 1936 roku lowarzystwo zaczelo wydawad czasopismo,,ziemia", ktore poswiecone bylo sprawon Zywiecczy, zny, a dlva lala p6zniej - kwartrlnik,.gronie"- Przcrwan4 wybuchen woinv awiatowei dzia, lalnositmziwznowilo ; l95a roku. W ciqgu kilku lat lorvsir waly sekcjc - literacka, plastyczna i historyczna. W lrzcdostalniej dekadzie ninionego wi ku towacystlvo przezywalo regres. Na poc4lku lat dziewipadziesiqtych kryzys zostal pzclamany. Od tego czasu o ganizacja wzbogacila bo sp6lpnca musi siq dobrze,haadt. W katdyn tuzie takd b),la noja decyzjd, kt6tu jest zgodha, pruwem. Stalo si< to hd 2asadzie vqnelnnego awanst, a Datuta Pltlarz spelniala vszystkie L7lteia, krire pa inien spelniat kak' dydat ka ta stanowisko - skqitow^l srarosta zielinski. (!s) sie o nowesekcje, wtym - ochro- - Na eoith kor.ie han, poaad l5a wt.lawrictv hittorlcz aych i litercckich. Udalo,ah siq pozyskai do wspdlpla.! wieh!,a' szfch hatkoec.itr i spolecznihiv. W pdz.lzie il{a 202 rok ofhr te 2ostalo kolo niloihihiwzy i.ccryz,y v Krakowie. lorpoczeli:\h! tet vsp6lplace z eielo,tu organi zacjddi, v tyh ze Stovatysze nien Prze.ls i<biorc6\ Zietni 2twieckiej. t4anry wiele no ),ch pan!t!6, kktft ch..nr vcielii v 4- cie i su,aestii dla co povinno sifztnienii v,aszyn re alor - m6wi Marian Dcplula, pr zes Towauystwa Milosnik6w Zicmi Zywieckicj. (ps) + "l tr fl {r E T a tr,

3 -l- 5 Vt 20t4 hfotdujenr, 2e v.ruein kwartale tego rcht ptdnowana jesl hkw i aacj a tu i a,ohr c h j ulg e n cj i poczlovych w CiQcihie i Zabni.r. Z nragi na w"ikifnahsowe pla- krach flmif,a f4c8ohienf,a Robert Szpinda, zastelca dlrellora Poczry Polskicj Regionu Sjeciw Katowicach. Wojt grniny Piotr Tyr' iik ni ukrrlv4 ze to bddzo zla wiadonoi6 dla nicszka6c6w -,ztdtal"oit obu aseicji btla v ostathih easie z ieszota, ale wszy- l o 3:1i1rmY.T"Tr"j'1 smo z Poczty Polskiej Resionu Sieci w Katowicach. Poczta chce zlikwidowa{swoie asencie w Cic- cbwek, niejest notli e ich dalsze lu nkcj anown ie. Poczla P okka j 4 t patlnioten dzialajqqn w wtun kach gaspoda*i rykkawj, co obt igjej q.lo rd.j ohal izacj i ponaszohfch kae16w i elehywhego vjkolzfstdnia zasab;\, krjryni dtsponuje. Nosza.teqzja zbtala popee-.lzona szc2eg6lovq analbq ekohg v eynila hilej tttiedzono bruk perspek$,y rcnfiouada fiomenilanffiur Famiqtlri mslulrinane Tywicckrc M c^kie C(nnum KJltury z\r{j.ilo iis Jo r,re./kancow Zywca z apelem o pomoc ptzy lworzeniu ksi+ki o Tygodniu Kultury Beskidzkiej. JakpodkcslaMrrel, Re6e.dlrck(or phcowk. op!!o$anir to mialoby ukua historie imprczy w Zlwcu. - Oka4qjestjubileaszowy, czterdziesty piqt! Festiwal Fotklolu G6- tuli Polskich, ktl,ry o.lbya sie v runachtkb. Prcsinl wszyttkich a udoste?kiehie han s 9oich pryvatny.hfotagrafi, dokuhehtbv i wsz.lkich padiqtek estivalowtch, aby no2na bylo je eeehlualnie plzedstarite naszrn vdavrictuie. Oc4Mi:cie te \ szystkle rzec.),.wrocny vlaicici.laht - zmmca dy(ektot. Wsrys&ie pami:$j i zdjacia siqzlne z 4/wieckim T(B ftoaa dostr. czad do Miejskiego Cdlrum Kultury w Zwcu prry alei wobosci 4. (ps) rorroi.t pisze do wla& gminych scy nieliih, hadziej te pow cq. Dlo stanzy.h hieszkanciw bylo to spole ularoiekie, bo aie nusieli specjalnie ptzyjezdzai da We- Siedkiej C6rki. Nieslety, likwila-.jd tch agencji ry.laje siq bytjt, pzes4dzoaa. Dla hkie 10 ozmda, te Poer a P o bkq tuij a i ntercr z n a, tah wiosek, a ho eie czy pnypadkien hie pr4jdzie kolej i na niejscawalci, krjrc sq siedzibq gnin. Zycie teqz pokoz"je, 2e prrlsfrrt siq do tega nie.jzy ikhyni peegary pe4arya obsluge ko,espondercji z ptotutultry i sq.l'j pee Paczta Polskq. To niejako swbhlt do ttunhy tejfrh!. z pqliaici4 st\9ierdzm, 2e skutki tego pdetar- 8u adeuwany,lq,scy. Obawian siq, 2e za kilka lat przyjazie rcn odbiqaa nnet zv),.zajbe lis w sklepach spoiytczych cry odzieto-!"e/' martwi si w6jt. (po BTEilE$ W& f,"stamhergffi Decyzja wladz gminy Czernich6w, aby w nocy wylqczy6 uliczne o6wietlenie, od wielu miesiecy wzbudza spore emocje. Wkr6tce jednak latarnie majq ponownie za5wieci6. w6jt Adm Kos zdecydorval, aby pomidzy pornocq a 4.00 *yl4czad ulicae oswiedenie. Spnwa wbudzila oba*y w6r6d mieszkanc6w. Zwncali oni uwase, ze lzez to stanie sia niebezpiecznie, a pod oslon4 ciemno(ci ulatwi si zyci chulisanom i zlodziejom. w6jt Kos nie podzi laj dnak lych obaw. ' Specjalnie popto6il66y poli,e o ikforhdcje ha ten tena Oktzuje sia ae nie hd wcale wzr.'nu pftestqpczo:ci. A dla has tdkie Wlqczanie lmp p,zrriaslo.lr,e efekq,. Okazalo sie, te dzieki tehr, it w.iqau.laby pzez etery godzih! hie ilelreacyin l t Uisotach. Drzv komoleklr sie boisk OrliK kt6ry oddano do uz)tku w ubiegtym roku, otwano Park Tlryslyki Aktywncj i Rekeacjj. Zaponad 2,8 miliona zlotych udalo sie wybudo, wac beiska do pilki noznej, ko: szyk6wki, siatk6wki, siatk6wki iwiecijo dzini?tset lahp, hab, as2eq.lnolci w 'ysokoici 154 rysiq.y zlorych. To poflala kan ia wlnianq oprn na bndziej energoaszcza.lte cz/,net zainstalowanie howego oiwietlenia $ niejscu, gdzie sajeszcze nie b/!o. w6jt zapowiada jednak, ze w czaxie wakacji latamie bed4swie-.ia pn z c^l4no.. - W tjh czasie przyjetdta.lo nas sparc turyst6v i vielu z nich spacerujew polach aocnych. Chcedy in dai poczucie bupieczeistua i pokazat, te,a sza gntuajest przrjazna veaso' -r'czo,' - dodaje w6jt. (p0 Z^wodo\9a sftaz z Zyeca ma nowcgo szefa. Komendantem powia, towyn staz.k6w zostat mlodszy brygadier Andzej craca. O tym, ze dojdzie do mian wiadono bylo juz od dobrych kilku miesiecn bo dotychczasoirf komendant, starszy brygadier Stanislaw Kulinsk, zapowiadal odejlcie ra omerytur!. Na nowego.zefa 4vieckiej srr.zy 514- ski komenddt nadbrygadier Mmek R4czka zaproponowal Andrrcja cra, ca. Pozyt)avnq opinie co dojego kandydatury wydal starosra zlwiecki Andrzej Zielinski: Nowy komendant ma 39 lat. Ukonczyl Techm Budorvleo'DEeRne rv Zy*cr, a czre- 7 nikum ry lala ata!6zniej p6rniej Szkols szkols Clown4 Gl6wn4 Stuzby Stnzby Pozar Po2ats / niczej pj w warszawie. Prac w nadsoleckiej / sta2v sta2y rozdoczal rozpocz4l w lidcu lipcu 999 roku jako doit6dca ir6dca zastepu zast pu w Jednoslco Ratosniczo-Ca- Jniczej. W lutym 2005 roku nafil do sekcji sia.la ' zatz4dzie- Wiele ruzy brul udztdt v akcjach /ato hierch, die- plazowej, 400'melrowe asfalto- dzy inhtni v gaszeriu gasze,iu painru karcznt karczn! w Katbielowie w 2A07 roku, dkcjach pa'/odziov,ch wq biczni,i, korty z nawierzchniq v 2001,20t0 i 20t4, c.t v t:rn rakr 9 saszeniu potaru Dotaru tasu v Rajczy - mbw poliuretanow4do i o nowym szc6e Marek badminlona i te' Tedak, oncer!rasowy Komendy Powiatowej Pmstwowej Stru y nisa Pozamej w Zywcu. Na N.?iemnego. S4tu takze silow - A2 tru.lro lwierzyt, te len boisk hd Zrwiecczytnie. Jesten swo'm koncieandaei koncieandaej C.aca na mjedzv mj dzy innvdibrazowc innydibr4zowc medale za za- nia,,pod chmurk4', plac zabaw, h owocz eshy ka hp e ks stior t owy przekoraty,,e v,aszyh parkt slugi dla pozrnictwa i za dtugoletriq sluz& orazbrqzow4 odznake a- stoly do 8ry w tenha stolowego i povstal w h'ieice ealego i zanie.lbanega boiska, kt6re bylo n6wi w6jt gminy Ujsoly Tade- kdi.tt znajdzie coi.lla siebie - sluzony dla ochrony przeciwpo2?rowej. bilarda oraz stoliki do gry w szachy, tenisa stolowegoraz bilarda. za jedae z rcjsorsztch usz Pietka. (ps) Odchodzqcy komendant, 56Jctni Sranislaw "iatdne Kulinski sluzyl w strazy pozamej 35 lat. Pochodzi z Gilowic. W 1978 rcku ukoriczy] Tcch- / nikum Mechaniczno'Elekt-ycme w Dwa lata p6zniej ukonczyi Szkole Chora- zych Pozamichra w Krakowie, a w 1988 roku Szkota Gl6wnq Sluzby Pozmiczej w Walszakiej PSP w Biekku-Bialej jako referent do spmw operacyjnych. wftaju 1986 roku zostat oficeren w irydziaie operacyj, no-szkoleniowym w Konendzie Zawodowej Stmzy Pozanej \\ Zr\- SzanowniPafstwo! cu. w lipcu 1992 rokr powolano go na slrnowirko komendanh retonoweso Plisnvoqcj Srar' ro2mei w Zylcu,. w l9a9 rolu na ko- informacyjnedb swoich Pracownik6q w kt6rej znajdujasiq informacje o codziennym zyciu Firmy, Juz od ponad dw6ch lat 4ETALPOL WEGTERSKA GORKq pubtikuje tnl/artatna gazelke menddla powiarowego- - Ll? okiathie uczestriczyl i kiercvd! ak jani, o wszyslkich istolnychwydazeniach, nowosciach, realizacjach, inweslycjach iplanach. ni<dzy ihnyhi / gaszeniu potaru Nt \ 992 roku \9 Kuini Ro.ibotskiej, akcjani przectupoeodzioerni w 1996, t 997, 200t, 2010 i 2014 Gazetka ta cieszy sie sporym zainteresowaniem i wiemy, 2e siqgaja po niq 6wnie2 byli tukr, c4 akciqrdtovnicz4nd dtudze ek:ptesovej 3-69 w PErbe.lzy v Pracownicy 4ETALPoLU, a wcze6niej Fabryki Amatury i Odlewni Wegierska Gorka (FAio). narcu 2A 12 raku. Nd swoih kohcie na wiele odznak, hedali i j'yt62- Cieszymy siq, 2e byli Pmcownicy, kt6rym Odlewnia, od prawie 15 lai tunkcjonujqca pod nrm4 hien, hiqtl4 iaa),ni brqzowy, srcbhy i ztot, nedal za z*lugi dla patamictua, a.lzhaki zas!"tbny dla wojev6.lrtw bielskiego i woj Nddz pomimo iznle saju2 w niej zawodowo aktylvni. [,4 ETALPoL Wqsierska Gdrka, wiele zawdziecza, dalej inlercsujq sie jej losem i aktualno3ciami, twa ilqskiego, bqzowy brlt zastuei, zfoty zhak tui4zku OSP RP, b/q, zow i srebrny ne.lal za z6l,ei dld obronnarci krdj,, ktzyt zastusi zd Dlalego lez oferuiemv bezplatna dostawe na wskazany adres korespondencyjny przyszlych.l zi e h o! i - w ic:1a fte czoik T etlak. numer6w naszej gazetki wszystkim bylym Pracownikom Odlewnioraz jch Rodzinom jak rdwniez Dodajmy, ze Slanislaw Kulinski na lewno nie bdzic wypoczywal wszystkim Pzyjaciolom naszej Fimy, kt6rzy chceby6 "kibicami'jej Zycia i rozwoju. nr emeryture. Obecniejest ridnym gminy Wegie.ska c6rka i udziela sia w ochotniczcj Str.zy Pozamej!vwesicrskiej corce. (ps) Zainte.esowanych prosimy o kontakl telefoniczny, lislowy lub mailowy z Paniq Monik4 KAKOL [4ETALPoL wqcterska G0RKA sp. z ul. Kolejowa 6, 34'350 Wegierska G6*a Tel 'l e-inail: Wszystkie numery METALPOL NFO od Nr 1, sqdostepne wformio elektroniczhej na stronie internetowej wwu,/.metalpol.com. Popzez te slrone mozna rowniezwejse do Wirtualnego l',luzel]m Odlewni, w k16rym sq doslapne lysiace zdjge malerialow archiwalnych doly.z4cych historii Huly 2d/eatrttc(ata nq{zq?d Jq

4 :-,., r r..:;,j::,:lll,l r. -r... i; Ul( H}EH*$EtrH ',.:?);!:: : t:...;r i ", i..\:. Ete a&rabia$e? ^ : i: ;/ : t tat:: ) a sm0[n F0[n0l w ctastr C SRE a 0G[0[ tmtru&yitcfl0!- t( c rusb.lb czlonkow 6cislej wladzy vykonawczej - kerownictwa ulzcdu- od niespeha dw6ch a sttlowrnu tn cilttyxl! lat jest w Mysiowicach piecioro. Przez pierwsze dva llw clyntfl{sm12 lala'tej kadencji uz4d peinili w czw6rkg; prezydent a M[0sf ttph{0$mwxyg[ w PB0itllttltc[ sl0fcl i miasla, dwaj jego zastepcy crm xast[.t2 i skarbnik. Seketarz miasla Andrzej Ktanka, kt6ry do- aczyl do grupy trzynajqcej wladze wmie6cie wtrakcie 2012 roku, zaj4t wakuj4ce nicjsce po kilkunastu miesi4cach nieobecno6ci jego a (! wora poprz dniczki Eweliny Mu- clyrru t[srb.t3 a rclbrlarcfipntomsf.r GT M STL T} G' m$[$ a llttcltc0 o8ltl t{t lwtt Gt0- crnl n$8.le a lll( (ffn[c G5 8USl(0 t00lll[t GTY Sf,. 23 a 105 U mnl 0St'lYSt0WlCfl citmt t! stf,.?4 Za kadencjq grubo ponad 0,5 mln zlotych dzenie za pelnienie tunlcji ililruilfiffi111 G it cu 1S l; l-t l R*i#i:*:'* st9pc,6w i sl..a$n ( miasta, trf co daje kaidenu z nich grubo ponad o,5 mln zlotych za kadencje. Nieco nniej, bo na pozionie 126 tys. zl wynosi roczne wynagrodzenie sekretarza miasta, czyli w granicach zyk Dzie,a. To ile w kieszeni maj4 oni, radni, gminni urzednicy, a takze szefowie miejskich sp6lek i jednostek organi zacyjnych mozna juz zobaczya oglqdajqc oprbl&owan w miejskjm Biuletynie nfor maqji Publicznej oswiadczc- la1 Na pocz4tek zagl4damy do kieszeni szef6w miasta. Pozostalymi dochoda' mi i maj4tkani zajmiemy sie w kolej\ych wydaniach. W nastgpny czwartek obliczymy radnych- Publikowanie posiadanych majgtnosci lle zarabiajt ijakie maje jest slmosien jawno6ci zycia majetki? os6b pnblicznych, jaki- mi niewetpliwie s4 czlonko Edward laok - prezywie wladz samorzqdowych. To jednak, jak okazalo siq podczas ostatniego posiedzenia sesji Rady Miasta, takze hamulec. Publiczny, ni Roczne lvynagrcdzenie jakie obzymal to razem ponad 166 iys- zlorych. Sktada siq na nie wtaugro czym nie skgpowany dostep do skladanych oawiadczen, pfezydenta-r60,6 tys. zi, zniccheca peedsiebiorc6s, umovy z'ecenh " 1,4 rys. i ludzi aktywnych blznesowo zl oraz dochodu rolnes'ow do ubiigania sia o sta nowisko radnego w miescie, Prezydent nie ma uslyszelismy podczas prowa- oszczqdnosci na nchunkach banko*f,ch, ale nie ma tez zobowiazari kfe dytowych czy innych. Posiada zas udziaty o lacznej waftosci 15 lys. zlotych (ao ud,ial6w w CHU sp. z o. o. i 3 udzialy w Sp6l' dzielni Ogrodniczej w Ka' Od lat posiada dom o pow. 23a m2, dzialka pod nim i dwa gafaze. TakZe od lat deklarovana w oswiadczeniu wartose tego maj4rku l4cz nie wynosi s3o tys. zl. Ma rez osmioletnie su- -/ Edward Lasok ,73 zl p.ezrd6{,',lsa -/ Andrz i Kiianka ,45 zl G.zegorz Brzoska - pierwszy zastqpca pre_ Za 2013 r na lqczne wynag.odzenie w wysoko6ci 152,9 tys. zl sllada si9 148 tys. zt vynagrodzenia z ulzedu miasta i 4,e tys. zl z tyt. peewodniczenia Miejskie.j Komisji Roz{i,r zwania?roblemow A]o holorych w Myslowicach. Posiada! okazn e oszczednosci pienifznie w wysokosci,60 rys. zl. Ma tez dochody z odziedziczo' ncgo od rodzic6w gospo datsht'a mlnego w t4cznej lvocie niemal 14,s tys. d. Gospodarsh{o to majatek szacowany na a,5 mln zlo tych, co wsp6lnie z wano- Scjq domu o pow, 269 m: kycenionlm przez PZU na E6s,a 05. zl stawia Gzego % Bz6kQ wpozyqi pitcic aotego milionen. Tak pg karheso maj4do nie uszczuplah zobowiqzlnia, kt6rych wlcepre2ydent nie ma. Ma nalomiast dwa samochody: opla corsa z 2006 L i forda fokusa Cd - srl 2

5 AktualnoSci p rzed s i g b i orc6w p rowa d zi dzialalnoti w M ystowi ca ch Policja poszukuje gwalciciela Meiczyzna z teqo portretu pamigciowego 22 kwietnia w pobli:u ul. Gagarina zgwalcil mieszkankg Myslowic, Przestgpca jest poszukiwany przez policje. Gwalciciel zaalakowal kobiete, gdy $racala na rowerze z lsdzin do Myslowic. Bylubranyw czame 'go, spodentj i koszlrlkq koloru szarena glorqe mial czamq czapke z daszkiem z logo Nike. Sprawca poruszal si9 rowerem g6rskim ko- Rysopis: mazczyzna w wieku ok.3s - 40 lat, ok,13s cm wzrostu, wlosy k.6lkie, ciemne, syl' Porrlet pamhciowy gwalcicieh wetka szczxpla, tlvarz okrqgla, cera Sniada, oczy prawdopodob- nie ciemne,nos prosty, usta cien lie o Srcdniej diugosci, uszy przy- Legal4ce. wszyslkie osoby, kdre rozpo_ znaj4 osobe z portr lu pamieciowego, proszone s4 o kontalt z Komendq Miejskq Policji w Myslowjcach pod numelami telefon6w: s, oo lub z mjblizsz4jednosrkq policji- nu- Porlret pamieciolrf, prrest9pcy nyslowicka policja opublikowala w zeszly czwartek. Od tego cza_ sn do kom ndy v?bn9to jlz kilta zgloszei od os6b, kt6re maiq po d jrzenia co do slrawcy. wszyst" kie sygnaly sq sprawdzane pnez policjant6w. W zeszlym roku na terenie Myslowic doszlo do pieciu gwal t6w. Wszyscy sprawcy lych pne_ stepstw zosta)i $akryci.. Dokonczenie ze str. 1 A Rz4dz4 gmin4. le zarabiaj4? Jan wajaht - zastpfa prezydenta dzjaika z dornkiem letnisko$'im o wartosci 1oo rys. zl i dwa ga.aze i4cznie wane 30 rys. z]otych. AndE j Kijanka - sekretau Wynagrodzenie w wysolosci Za c.ly 2013 r. zarobil w D9dzie 143 Vs, zl za 2013 r, daje mu c4{e Wiceprezydenl Waj.nt jezdzi masla i27 S/s. zl. Poza tym rna jeszcze dochody z Zarz4du Dr6g w By_ 1e miejsce w rankingu ralnagrodzen w.6r0d czlonk6w heromictwa toni! - 4 Vs. zl i z r'rynajmu rucsz opl m astra z 2oo2 r. Take nie po_ knia - 11 lys. dotych. Dom, w kt6_ Majednak najsrzszy w tej srupie ueednik6w majqtek nchomy. Roczna pensja r6wna piem- Ma tei oszczgdno6ci w kwocie Lidia Lazarczyk - skarbnik miasta rlm meszla *ycenil na 6so tys. d- Oszczednodci w zlot6wkach vl,noszqce 210 tys. j szemu zadepcy prezydenla wjnosi 143,r tys. zl. Pani sekrelae papiemw wanosclontch, udnaldw ss,i tys. zl. Nie losiada natomiast dolanch 4.rys.!o_ wiqkszaja losiadane oblgacje skaf ma niewe]}je oszczednosci w sy_ cry akcji. Ma za ro do sllacenia dwa bu paistwa na wafiose 1Bs tys. zl sokodci 16 tys. zl, dom wartosci iced)ty: hipoteczny qrs. C]F i udzialy w spoldzielni 3sol). zli d?ialteo!ow467m nrnt i konsmlcjny w vysoko3ci niewie' ka o wanosci 6,7 rys. zlotych. 60 tys. dorych. Do splacenia ma lredyt hjpolecrrry, z kt6rcgo na koniec Maj4tliem seloetarza sq lez dwa l ponad s4 Vs. zro$'ch. Majqtek Fwaly, 10 dlva mieszkania: o pow s9,5 m2 rvaie 130 tys. zl 2013., zostalo jaszczee,3 tys. zl, samochody narki renault scenic ' oraz 37,s nf o vartosci 140 rys. zl, JeZd, oplem colsa? 2oo7 rcku. z 2oo7 r, itvingoz2003. gh Radny W6jtowicz jest ja k trzy w jednym o najwazniejsza jest jawno56, bo chce by6 bliiej ludzi, bo liczy sie czlobo chce dzialaa na necz moge zrobie wigcej... argtlmenty na pewno kampanii do samorz4duwwowjadai je b9d4 kandyda ci na radnych i kandydacina pre' o ry'n jak sq one puste Nonen omen, pan W6jtowicz jesr zas peyznal, 2e komenlaeezablokowal i nie odblokuje az do wy- w!ewnej zaniedbanej i bmkiem micszkan ko bor6w, a takze usunq], bo jaloby byly wulgarne, a lych nie nog4 czytai dzieci, lakze uzylkownicy pey rym o mieszkanie ko. uz drugi od osyty b9d4c przy do tzigcia upmwiai pryvale, pod' czas gdy labuny rodzin z dzicami nie majq gdzie mieszkai, albo gniezdzq sie w klitkach po kilka os6b wjednym pokoju. Pewno mysljcie, Ze mdny, ora' domik jamosci i dialogu z miesz' kancami, przyszly prezydent pe ler empatii i zrozumienia dla p.o' blem6w mieszkanc6w Myslowic, ktd.ymi chce rzqdzia, odpowiedziai vtyczerluj'lco - co lu hya jakie bylo zdziwienie zadajacych pytania, gdy na.jpier.' zostaly one z portalu usuni9te, a potern radny W6jtorvicz w og6le zablokowal nozliwosa komentowania swoichtekt6\r. Na facebooku Jest takie powiedzenie: Cadal dziad do obrazu, a ob.az ani fazu. i re zasadt radny, kandydat, redaktor portalu W6jrowicz $!rowa' dza vzycje w spos6b modelo$y. No bo po co odpoiviadaa na klo' mu nie wsrydjal.o kawalercwr podiwe p)tania, skoro moina r.1da' 'ffi,) dziea pod grozb4 kary? Kto zatem zam'erza go wladzy. Radny nicrym mqdre mabki zjaponskich r i obraz6wbtdzie udawat,,nie dzq nic zlego, nie slysze nic nie m6wie nic zlego ' Co daje pod rozwage nie Co TYozrrN n' 23rrrea s czernxl] 2014 rcl(! ltyslowice, ndelii, Cheh]r Sl. Masz klopot? Radny pomoze ft-lak mo2e mdwia od dzi3 Henryk Paryi, kt6ry jest adminislratorern duzeso osiedla mieszkaniovego przy d. Ozeszkowej i Transpotow_ c6w. 0d pi4tku na tercnie pololy osiedla nie palih sie Zadna z lamp. prace napmwcze na rszkodzonej sieci. r DziS 6wiato podlqczyli M- ko prowizorycznie, bojak sil oka zalo trzeba wymienia sporq ilosa kabla. Ten zostal prawdopodobnie uszkodzony przy podcinaniu kona_ r6w dnew. Mam nadzieje, Ze nie Henryk Paryi adminislmtor osiedh pokazuje niszczyciehkie pipisy wandali Ci mno3ci o3mielily wandali, by niewybrednymi napisami po' mazai Swieto odnowione elewacje. odsylanym od Annasza do Kajfasza zarz4dc4 j sprawq we wlorck zaj4l si9 radnj Bemard Wystarczyl dzien i lonsekwent ne rozmo$t z zakladem eneryelycznym, by monte zy rozpoczqli skoriczy siq na tym etapie i naprawa zost.nie dokoriczona solidnie - m6wi Henryk Paryi. Przy okazji dwadi \rysdo ra jaw, ze mia' sto nie na kompl lu um6w z za_ kladem ene.getycznym na obsl'rgli i o6wiedenie ul. Transponow_ cow, przy ktdrej znajduje sie cz9se. jaw Zamknigcie ulicy Gagarina W*#ffilx':::f# na zostala caikowicie zamknigta Droga bedzie zankniata pnez okolo trzy rygodnie. objazd odby_ wai s'e bedzie 1ras4 51. Pr4slanek aulobusow,,kosztorry Rynck dla linii e31 zostanie pvesnnigty na ulice Koszlowskq. Nie badq obdu' giwane ppysta*r 'Koszrovy wiadukf i,,kosztosf DwoEec PK?". Z sesji Rady Miasta,,RodzinaTrzy Plus ' przelo:zona Obawiam sie, Ze kiedyjllz zo_ Projekl uchwaly dotyczqcy stanie prezydentem ratusza oglo_ slrowadzenia w miescie progra si wiez9 z kosci sioniowej i za_ mu ulg dla rodzir wielodzietntch mknie ji na siedem spustow, zostal przelozony na nastqpna se_ bo po co sporykai sie z mieszkai_ sja. Projekt wynaga wprowadze cami, \rysluchiwaa 2al6w, pr65b nia zmian uwzgledniaj4cych zapisy Og6lnopolskiej Karty Duzych i gr62b, skoro od tego pensja nie wzro6nie, a tylko klopor? Bo Rodzin, usranowionej 27 maja Jak pomiic przedsiebiorcom? Na to pytanie sla.ali sie odpo' wiedziea radni, p.zedsi9biorcy i prezcs Regionalnej lzby Gospodarczej Tadeusz Donocik, kt6ry byl Jednym z pomysldw, ktd.y pmcdstawil prezes slowapysze nia WR Grzegorz Karyowjczjest stwoeen'e rejonowych jednostek urzedu pracy, tak aby poprawia przeptyw inrorrnacji o miejscach pracy pomiedzy bezfobohyni a pracodawcami. - Urzad pracy nie jest remedium na malq licz bq miejsc pracy - ripostowal Eu' geniusz StaPak ze Stowa.zysze nia Wspierania lnicjatyw Spolecz nych Progres. - Pnybud6wK PUP - a czym one bed4 dzielia? Bra_ kiem miejsc pmcy? walka z beao bociem powinnapolegat na sbvo_ rzeniu peedsiebiorcom dobrych warunk6w, lak aby pftedsi9bjor stwa mogly poivsta\taa, dzjalaa i zatrudniaa norych ludzi. Wyn'kjeln dyskusji jest p]zyjqcie przez radq wniosku Tomasza Szewczyka, kt6ry zaproponowal, aby rozpattzya czy w miescie jstnieje zapotecbowanie na stwone nie inkubarora pu edsiebiorczosci. Jeali ta! aby zateymaa w My slowicach n!odych ptzedsjeb'orcow, nalezaloby slworzye miejsce, sdzic na prefer ncyjnych wann' kach mogliby otwieraa biznes, korzysraa z ulg w czynszu dzierzaw' nym, doradztwa, obslugi pratvnej, ksiqgowej ilp.

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY 7 NIEBO Nieziemskie osiedle No w e Os i e d l e n i e p r z y pa d kowo n o s i n a z w ę 7 NIEBO chcemy, a b y je g o p r z y s z l i m i es z- k a ń c y c z u l i się

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Mszczonowie - Skarbnik Gminy

Urząd Miejski w Mszczonowie - Skarbnik Gminy U~1;) "MIEJSKI '- 96-320 MszcMs~czOnoWie tel.:centrala(~~onow, Plac Pjls_Io'~1j( o OŚWIADCZENIE MAJĄTKO'WĘ3g~ltZ~~~,f ~a~~~ Wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownikłt~~ł. ~;ij6r,-

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

- Srodki pieni~tne zgrornadzone w walucie polskiej:. wart056 rachunku Superkapita! w ~rn~liko AIG Life: 36 000 XI.;

- Srodki pieni~tne zgrornadzone w walucie polskiej:. wart056 rachunku Superkapita! w ~rn~liko AIG Life: 36 000 XI.; Pawlowice, dnia 79.04.201 lr. (mlejscowo$t) Uwana: 1. Osoba skladajqca 06wiadczenie obwiqzana jest do zgodnqa z prawdq, starannege I zupdnego wypdnimia kamej z rubryk. 2. Jeieli poszczegblne rubryki nie

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENlE MAJJ\TKO",,E J I. radnogo gmlny

OSWIADCZENlE MAJJ\TKO,,E J I. radnogo gmlny Uv..rCllJa: OSWIADCZENlE MAJJ\TKO",,E J I radnogo gmlny }llwi~~:?...,dnls.j..p':.0...:.!r~ (mlejaoowoii6) 1. ()soba sktadajllco oswiadczenle obowiqzo.na Jest do zgodnego z prawdll, starannego Izupetnego

Bardziej szczegółowo

..^lęfam?*?<,dnia d3.,..qa:a?mv. (miejscowość)

..^lęfam?*?<,dnia d3.,..qa:a?mv. (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, okarbnika gminy, kierownika jednostki liny, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

...Lubartów, dnia..23.04.2015 r. (miejscowość)

...Lubartów, dnia..23.04.2015 r. (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wejta, zastępey wejta, sekretarza gminy, slmrbnika gminy, kierownilm jednostld organizaeyjnej gminy, osoby zarządzająeej i ezłonlm organu zarządzająeego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

20 13 - O ~ - 2 It CZF;SC A. I. Zasoby pieniezne : srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej...nie dotyczy.

20 13 - O ~ - 2 It CZF;SC A. I. Zasoby pieniezne : srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej...nie dotyczy. .: Urzad Mia sta Marki wplynelo dnia 20 13 - O ~ - 2 It '.!...MARKI, dnia.24.04.2013 r. (miejscowosc) DCZENIE MAl1\TKOWE ----'~..:-.-~-----' radnego gminy Uwaga: 1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana

Bardziej szczegółowo

WZÓR OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

WZÓR OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE DzifnB*a4fflal*lNl$34 ZGIERZ 2224 Poz 282 WyUil«r.«iz.i(!rtn' 1! ; przyjmującej. WZÓR OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Załącznik nr 2 wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

Ł Ź Ą Ż Ż Ź Ł Ż Ć Ć Ż Ż ć Ź Ż Ż Ż Ć Ż Ć ź ć Ż ż ż Ż Ż ć Ż ż Ż Ż Ż ć Ż ż ć Ć ź Ą Ż Ż ż ć Ź Ż ż Ą Ą Ż ć Ź ź Ż ź ć Ą ć ć ż ż ź ź ć ć ż ż ż ź ć ć Ą ż Ą ż ż Ż Ż Ż ć ż Ż ć ż Ł Ż Ą Ż ź ż ć Ż Ż Ż Ć Ź Ź Ż Ą ć

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Ludzkie gadanie. & b4 > > & b. с j j > j j. j w w. w w b. q=120. Soprano. Soprano. Alto. Tenor. Bass. Tu mp. tu tut tu tu tu.

Ludzkie gadanie. & b4 > > & b. с j j > j j. j w w. w w b. q=120. Soprano. Soprano. Alto. Tenor. Bass. Tu mp. tu tut tu tu tu. Ludzkie gadanie Agnieszka Osiecka Soprano Soprano 4 4 q=120 mp Tu mp Tu Seeryn Kraeski arr voc. Andrze Borzym. tu tut tu tu tu. tu tut tu tu tu Alto Tenor Bass 5 4 4 mp Tu mp Pa ra ra rap pa pa tu tu tu

Bardziej szczegółowo

ᐗ升 G ឧ卷n z ) P W E L E : Graphis f udi f. l:+ 6 4 66 x:+ 6 4 6 c @g ://www c ᆗ吇g PÓŹ E ᐗ升Eᐗ升 ᐗ升 G ( H / H E 8 WE E I cj ż w ᆗ吇 ᆗ吇ᆗ吇ᆗ吇 ᆗ吇 ᆗ吇 c ᆗ吇ᆗ吇ᆗ吇 / ᆗ吇 c ᆗ吇ᆗ吇ᆗ吇 ᆗ吇ᆗ吇 ᆗ吇 ᆗ吇 w j ᆗ吇ឧ喇 j z c c ł w c l g

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Fi lo zo fia pra wa pra cy... 20 1.3. Pod sta

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEI. Kujawskich Zaklad6w Poligraficznych,,Druk-Pak" Sp6lka Akcyjna. w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2010

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEI. Kujawskich Zaklad6w Poligraficznych,,Druk-Pak Sp6lka Akcyjna. w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2010 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEI Kujawskich Zaklad6w Poligraficznych,,Druk-Pak" Sp6lka Akcyjna w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2010 z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy; kierownika jednostki organizacyjnej gminy,-osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną, --esobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

1. Ustala sie wz6r wniosku o ptzyznanie Swiadczei z tytulu pomocy zdrowotnej

1. Ustala sie wz6r wniosku o ptzyznanie Swiadczei z tytulu pomocy zdrowotnej u chw ata w... 9- /.//.1. (:.(.(.. ZarzEdu Powiatu Walbrzyskiego z dnia.../.:l. l,y.qt,.

Bardziej szczegółowo

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W Przedszkola nr 42O, w Warszawie Postanowienia o96lne Sr Rada Rodzic6w jest spotecznq, niezale2nq i samorzqdnq reprezentacjq wszystkich rodzic6w

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) WPŁYNĘŁO URZĄD MIEJSKI WSKWIERZYNIE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 2S, KW!. 2013...., Ilość zalącznlk6w. -+ł-_ wlijta, rliastępeyw9jta, sel{retarlja ghliby, slffirhhika ghliby, IdMftI]iMIljMt1;~.," gmilłlłą osobą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

czesc A t. Zasoby pieniqzne: -Srodki pieniqzne zgromadzone w walucie polskiej: ok. 268 tys. zt oswladczente MAJATKOWE radnego powiatu

czesc A t. Zasoby pieniqzne: -Srodki pieniqzne zgromadzone w walucie polskiej: ok. 268 tys. zt oswladczente MAJATKOWE radnego powiatu oswladczente MAJATKOWE radnego powiatu Uwaga: Biala Rawska, dnia 31-1 2-201,r r. (miejscowosc) 1. osoba sknadaiqca o6wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawde, starannego i zupelnego wypelnienia

Bardziej szczegółowo

Dorota Choroszewska. Wyprawa do Afryki. Wyprawa do Afryki. Prze bieg za jęć. Część głó wna MJ 0001

Dorota Choroszewska. Wyprawa do Afryki. Wyprawa do Afryki. Prze bieg za jęć. Część głó wna MJ 0001 Wyprawa do Afryki Dorota Choroszewska Przedstawiamy dzisiaj kolejny scenariusz, który może pomóc w zorganizowaniu interesującej, edukacyjnej zabawy dla małych dzieci. Zabawa ta optymalizowana jest dla

Bardziej szczegółowo

M P A P S - 50 X 100

M P A P S - 50 X 100 ul. Hauke Bosaka 15, 25-217 Kielce; e-mail: marketing@obreiup.com.pl MP seria Jak zamawiać? M P A P S - 50 X 100 M: Marani A: Dwustronnego działania (typ podstawowy) S: Magnes na tłoku Średnica x Skok

Bardziej szczegółowo

nur" v,1, 1. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest do xl/ czesc A zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego

nur v,1, 1. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest do xl/ czesc A zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego / ^\\ l\ xl/ nur" v,1, 'L t Uwaga: wypelnienia ka2dej z rubryk. o Sw t AD c zen t E M AJ AT KowE radnego powiatu 1. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest do Je2eli poszczegolne rubryki nie znajdujq

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

Przybyło milionerów w Podlaskiem. Podsumowanie Kampanii PIT za 2014 rok

Przybyło milionerów w Podlaskiem. Podsumowanie Kampanii PIT za 2014 rok Przybyło milionerów w Podlaskiem. Podsumowanie Kampanii PIT za 2014 rok Rośnie popularność składania deklaracji przez internet, systematycznie przybywa osób zarabiających za granicą, a ulga na dzieci jest

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

; zeca.,, iw.-te /fes o ^ Aa*~'t

; zeca.,, iw.-te /fes o ^ Aa*~'t OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE

OSWIADCZENIE MAJATKOWE OSWIADCZENIE MAJATKOWE o/ -01- " :.A/ P L V" I'M t; t. O I Uwaga: wojta, zastgpcy wojta, sckrctarza gminyrsk^^ftika-gftttiiy^dcro^'nika jcdnostki ftrganizocyjnej gminy, osoby zafzqdzajqcoj i czlonka organu-,

Bardziej szczegółowo

~ ZA,or:-lASTA H?; SZOWAl

~ ZA,or:-lASTA H?; SZOWAl ~ ZA,or:-lASTA H?; SZOWAl W;~~M. OR(~~N\I'>F';lNlH\l.1i1ouRl'('I JNY L O. 04...""..... OSWIADCZENIE MAJATKOWE ~a~:~~!j.g./~.f.'''''.... :'''',.,...",,,,,,,,,,,, w6jta, zast~pcy w6jta, sekretarza gminy,

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJAJKOWE

OSWIADCZENIE MAJAJKOWE STAROSTWO.POWIATOWEI w Sokdowie Podlasllm OSWIADCZENIE MAJAJKOWE cztonka zarzqdu powlatu^sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarzadzajqcej i cztonka

Bardziej szczegółowo

[2014-00--12.i... BlJRMISTR ZA SKWIERZYNY

[2014-00--12.i... BlJRMISTR ZA SKWIERZYNY I Wyd Zi a ł,', 'J '.. J '., '''~ ' iil OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE WPL \'.\ ~, t{j [2014-00--12.i... BlJRMISTR ZA SKWIERZYNY "lnsr ~ ~ l R\/). JEWODZ K I ---Os r) -111. vvi Je eń maiątkowych 0(82 WS. rac z.'

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa)

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa) orno lto enor ss V riste 4 3 e trnqillo qè᪼ 4 3 4 3 4 3 3 KOLĘDY OLKIE (wiąznk kolędow) # e zs m l sie ńki, le ży # Kowlewski 9 # # # # n V # # ł cze z zim n, nie d # ł cze z zim n, # # nie d wśród st

Bardziej szczegółowo