lda zmiany? Zlot6wka z4ptz ZEZNANIA JI{AJATKOWE {3h Spo5rt6d rvysokich urzqdnik6w najbardziej wzrosla pensja wiceprerydent Katarzyny Dzirfby

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "lda zmiany? Zlot6wka z4ptz ZEZNANIA JI{AJATKOWE {3h Spo5rt6d rvysokich urzqdnik6w najbardziej wzrosla pensja wiceprerydent Katarzyny Dzirfby"

Transkrypt

1 f l i ZEZNANA J{AJATKOWE {3h Spo5rt6d rvysokich urzqdnik6w najbardziej wzrosla pensja wiceprerydent Katarzyny Dzirfby x Pensie i kredyty Kolll)'nuoiemy Preientacie oswiadczef matqt kowycft naiwatnieiszych os6b publlcznybh w Zd. br:u. DzlS sprawd:amy stan posiadania rvladry wykonawdei, O ile formulalz wypelniony przez prezydent Malgorzate Maf kfszrtik przed uiawnieniem mrsi ieszc2e przeisd weryfikacie woiewody Slqskiego. to zna" ne sa szczeg6ly na tem;t maiqiku ie, zastepc6w oraz dw6ch naiwainteisrycn $rzqdnik6rr zatrudnionych ly Urzedzie Miei. skim - sekretarza miasra oraz skarbdka. wniosek z B,ch zesrawiei wylania siq taki, ii s kretarz Ewa vebe. nie jest jut nail piej zarabiaiacym urzcdni" kiem w Zabrzu. lej roczna pen!ie zm_ltejszyle sit o rl tys. zt, ate oscytuie wokdl doninuiec j w6r6d naiwar" nieiszych notabli sarnoizadu Sredniei 200 ws. zl roc"ue. Jedynie wjieprezvdenr lan Pawluch zarolsil zilecvdo;anie nniei : bo o 30 rvs. zl. Dla odmiany_ o takq samq kwotg. wzrosta w osrahim roku pensia wiceprezydenr O G L O S Z E N E ZBM-TBS ZABRZE Katarzyny Dzi6by, kr6rej osobisre oszczqdnodci z kaidym kolejnym rokien losne o 100 tys. zt. XRZYSZTOF LEWAN- DO\VSK (wicep.ezydeot: zrroorr z tytutu umowy o prace 201 tys. zl (to o 5 ws. zl wiecej nii przed rokiem) oraz 1,5 rys. zl z ryrulu praw autorskich. Jego_maiqrel sranowr polowa z domu o Dow 352 nktv. wraz z dzilka, wlcenirna przez nieso na 150 rys. zl. Ma dwa samo chody: toyotg yaris (200j r.) oraz ppla. asrrg (2004 L) warte po 12 qs. z, oraz 50 rys. zl osrcztdno3ci (ro dw, lizy wiqei nitprzed rok em. )prac' wszysrkre t12y pozyczki wykazywane przed rokjem o wartosci sumary znej 38 rys. zt. Jest czlonkiem rady iundacji G6rnika Zabrze, ali nic ra tym nie zarobil. JAN PAWLUCH (wiceprezydent): zarobil 175,5 tyi zl (o,5,5 tys.,. w(cejnii przed robemi. JeSo maj4rek ro dom 109 nkw o warrosci 200 tys. zl, mieszkanie 70 rnkw. o wartosci 150 tl3. zl orz tfzy dzialki o l4cznei wartosci 18b tys. d. Posiada tei 46 ^k lj PKN Orlen, a rakze udzial w flrnduszu inw srycyjnym pko Gedir Suisse za kworr 4 rvs. 21. Jeso oszc4dnosci to: 119,5 tys. zi, 2,7 rys, euro, papiery wanosciowe 14 rys. zl. Dysponuje dwoma aurani: nissanem almere /.1,997 r) oraz suzuki grand vitara (2004 r.) - nie podaje ich wartosci..nie vykazuje zadluienia. KATARZY'A DZ6BA (wicepr zydent): zarobjla w urzqdzie 200 tys. zl (o 30 rys. zl wiscej nit przed rokiem). Ma dwlpoziomowe mresz. kanre o lacznej powierrchni 123 lnkw. i wartpsci 400 tys. zl, a takie inna nieruchomosa 549 meh6w warra 50 ru tys. zl. 2,. Do rego znaczne oszczgdooici:548 rys. zl (ro (to przyrost o 118 tys.), 243 dolary i J79 euro, a takie akcie sp6lek handlowych o l4cznej walto3ci 18 tys. zl. Posiad; dwa samochody: kia ceed r. - 2r ws. zt) oraz honda CRV ( rys. zl, wlasnoii meia. kupionv r k.edyrr, kr,j.+o d. ;ptai pozos(alo l0 tys. zl.). J.1ko najqrek naltenski wlkazuje rakze sprzer medyczny m9;a - aparar usg wart 30 rys. zl kupiony na kiedyr (do 'placen'r pozosralo 5 tys. zl). POTR BARCZYK (skarbnik miasta): wynagrodzeni z umowy o prac to 199,5 rys. zl {wzrost o 3 rys. zl), a jeso Zarzad Budyhk6w Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownittwa Spolecznego Sp6Nka z o.o Zabrze, pl. Warszawski,10 oferuje wynajem lokaluzytkowego polo2onego w Zabrzu przy ul. Stalmacha 16 o lecznej powierzchni u2ytkowej 131,22m, w drodze negocjacji stawki czynszowej, od ceny wywolawczej5zl netto/l m2, minimalne postepienie 1zl netto/l m2. Pe{na tresf ogloszenia dostepna na stronie internetowej www zbm-tbs.zabrze.pl. oszcz dno6ci to: 23 tys. zl, 500 euro i 200 dolar6w oraz papiery warrosciowe Da 50 tys. zl. Posiada don o pow. 135 nkw warr 350 tys. zl, a takie trzy samochodyi merce, des C220 (2007 r.), renault ctio (2005 r.), a takie now renault clio - wsp6llvlasno6a z c6rke. Jego zobowiazania to kredyt bankowy 18,J tys. zl otaz karta kredytowa zadlutona na 8,5 rys. zl. Juz w poniedzialek (9 czerwca o sodz. 14) odbed?ie si koleina sesja Rady L,tiasta Zabne. Radni zbior4 sj jak zwykle w sali rarusza pr4l ul. Religi 1. Zlot6wka z4ptz edszkole Rozixrnonych zlstanie 14 prbjek6w uch*al, w tyrn nrir dotyczqcych urrdrrania czystofo j i por!4dku wgminie, a dokladnie sposobu pozbnvania sia Snieci wielkogaba4towych orz gruzu. tuljx. rameran rarce podj{ uchwrle urzymujaca oplarg, a godzinq pobfu dziech w prze&zlolu po prakoc?rniu pitciu bezplamych godzirl Jak wyliczono ophta ra w rzeeryis1ojd wynosii powinna 2.65 zl- hcz sdmy put b Fdnei,oujvki okreilaia przepisy.km jowe. DbteSo pozosral4 br*.ujaq surn9 b9dzie muiaia poklrt sna snjna z swego builietu (pi) Badaliw niedzielq E\vA VBER Gekretarz miasta): zarobila w pracv A; 155 os6b skorzysralo z da!- 199,7 t'ts, zl (spadek -o 13 mowych badari ptofi laktyanych tys. zt) oraz 3 tys. zl z rytulu w g,stamie niedziele (1 czerwca) trnowy z Vyiszq Szkolq Bankowr w Poznaniu. Dysponuje ca w Zbuu, konczacvch teso- w Sl4pkim Centrurn Chor6b Ser" dwoma domami o laczneipowierzchni 249 mkw i warto- (r6wnjei spoaz^tut bylo t* ro.z!'y Tydziai s?,c: ahcn';d, 5.i.881 rys. zl. Do rego droga wielu, i, zabraklo Disk6w do ootazoowa n3 gruncle wartym 8,5 tys: zl onz dzialka lu. Na miei*u badam tei ciinie. oheslania poziomu ^cholatero- niezabudor /ana 9,7 rys. zl. nie ktniea, zawalrosi c1*ru we Na koncie odlotyla 87,7 Ws. ]ew! pojerulos6 pluc i wykony: zl. Gpadek o 27 rys, zl.). vykazuje tei akr noerialny warr wiii z kwitliem i:dneeo z o zr- wano EKG. l- k rla, nie oddrakuj4cyct, a kons,ntacflek $ke araty nienal godzing dlutei ni, zapowiaddo. Niewielu z przy- 25 rys. zl - ale nie precyzuje o co chodzi. Jetdzi renaulr lasun{ (2009 r.). Splaca kredyt na zakup domu w obecnej '\rysokosci 98 r/s. euro. (p i) b'lych ulodo pochw li, si; id; alnyniwyniknni. (eska) Spolecznicy apeluia: przyidi na walne zebranie ZSM lda zmiany? Juz w 'r4bliiszy ponle&ijek - Ku.z'w ien ftptuu.n ia tu (9 trruo) (w". ubanlach uak4o, bytn<k prz* r4ce d do sobory Bt6ourd/ ty.h, k6ey Bpinaia y+".'s,." lllqt..9r9+ow obecn k;?a1ni.reo,p6idzi"h; :4orDllsl{ej )porcrzeu! \atesz-. uuag, na poui.?rhia raundokf,ruolvej - podzerone n^..ae;i rle i WtJdtw. A to knw drosa efwe0jlrg rejonow admnj- c!o apoeadzna zrsian _ 66sr stracji domow sp6ldzielczych pnedsrawiciete$owdey,zcnid.' ro.darozo w?zn wydarzerue w A oro h*monog.arn zebf6 zyou tei najwieksdj w Zabrzu waln so - mieszkjicv podleeti lpoldzielni, tr6re zadecyduie o pod ADS Hete.k", e'ae;_ i<rerufl<nch. d,tizeso rozwoju q (ponjedzijek). go&- 17 w wspdlnory. \v progmie ies1 be ctrruilrn * Z+ -p,,y A. Z-a. wlem nie rylko.dosoweie n]d menborfr j5r ADS pdb*, l0,o,sorutofllrm dld obecr'.go za. aerwca (wlorek) o go&. 17 w nidu. aie talie wyb6r spojdd Szkote pod5bwowei ru 14 Drzv polduielc6w no*ych.czlonkow ut Cndiskiei r0r A-DS Z..h6d; raoy nacuorczet - tedyneso_or- il czerwcr (sloda) o godz. 17 8ru. k6ry mor ewen alnie w Zrbai,kim Gndum Kr.al_ zmienja obemy zarzld i prezes, cenia Oedt eqo i Awodoweeo oco posniluiea{scnueszkaicdlv ppy ul. pitsu-dskicgo 58r -AdS zrzelzonl n Zbrzri.kim SroM- C nrm: 12 cz Ne {czw;nek) r4szeniu Mies*aoc6w o godz. tz wt*ore podsawouel. Jest to ugnrpowarne spoteszne. nr t6 przy pl Varvawskim 6; fore przy w9,rc'u posla Bor)sa ADS polud e: D ze s (pia- Dufr p{rnure ' $7ryka ru.pra- 'et) o 8odr. 7 w Guffujum tu.mwer $ygryw.r Z przy ut. Niemcoicz.: i ADS pro(esy.w sqdze - np. w spta- Z)bonE: 14 czerwo (sobou) o \qe zrych regulammdw sod/. L0 w \ztote podnasowei energr cleplnej. nr 17 plzy ul. Kor.zoL^ 98. (pei)

2 $ehrmtaru $eu MollHur$ x $rymohru$owumirai Zywied trzeba przecierpie6 w korkach D omysl ej owego po l4czc n ia pon ioslo tn i a - Zyliec - Zywi c Spoosz proponowala,,krcnika" po.ad dwa s ie ah i Kol e i Sl qs kic h, k6r4 sto Poten rcznnialen z ptzed- lata temu. Sugerowalismt aby dojezdzat on nawer do Jclesni. Pomysl potqczenid. Je.lnak sp6lka chcia- mieli ran pnestat koszt, takiego spodobal siq burmistrhrvi Zlqca la za pict i p6l niesiqca jerdtenid s.ynobusu ponad l,l,niliond Antoniemu Szlagorowi, kt6ry u powiedzial, ze postda sia o joso uru ztotych! Do.latkoro mielituy za chomieni. Z kolei wladze powiatu placii prcwie 180 tysiqc! zlotych zywieckiego pzeszly kolo spra\y obojetnie. Gdylozpoczetasie pzebudowa za ptzejaz.l po.i.tgu slrtbo ega z Czechov ic-dzie.lzic, kt6ty nia!- stareso mostu i w miedcie br.fowzil kdejarzy. Nidtety, kie powstaiy gigallycae korkj, wiele stae nas na 1 o kie vldat ki, a Nlaszcza a u ndow" ie ptzej a,lu ka e- os6b przypomnialo sobie o obiehicach z szlnobu! m. Na forach internctowych pojawily si'i narvel zarzu- jqrzc,n- " Do.lan, te na trctie ptzej ardu. hc ie ii hy utuc hoh ii dod.tkowe.]wa pnystahki, w tyn jede" ry, ze wladze miasta nio chc4 uruchomid takiego pociqgu. koto anfeana po.] Gnj.en. S,koda,te nie doszlilht do porczshie' - Pa.lobnie stuierdzi, Kaleje Sl.tskie w seain pi.lnie, ale nie hia. Tetuz pozostaje nan pnecier jest to,so.tne ze stanenfakry.zh!n. W te&o maczy bumistrz Antoni Szlagor p iet kilka diesi?cy v ka*a.h - lu- polq.zenia rc,znow! tna, od pohd.l roltu. Spotkrleh sk z narstul- Medarni, w dni powszedn,e szy- Jak \ynika z pism lonigdzy kien 9ojry6.ltrwa llqkiega Miroslaweh Sekulq hdrr tususerc, wat, ab kaszty,tuchanie"ia konob6 mial k!6owai z Zlrca do Zyivca Sporysa 34 razy tam i z po- Mdtem, a w weekendy l8 mzy. (pt Dlaczego Danuta Pytlarz zostala sekretarzem powiatu 2ywieckiego bez konkursu? Odpowiedzi na to pytanie szukali niedawno radnipowiatu Zywieckiego. Niekt6rzyz nich majq wetpliwo5ci, czy bylo to zgodne z prawem. n anuta Pyldz (na zdjaciu) dol, strh stanowisko sek.eta.za. jcdno z kluczoqch w samorzqdzie, na poczqiku paidziernika 2013 roku. Dla wiclu bylo to a, skoczeniem, bo prawie pemym kandydalen do objecia tej tunkcji vydawal sie Tom6z Baron, dyrektor w)dziab organizacyjncgo. To wtasnie on pelnit obowiqzli sekretara od slycznia 2011 roku, gdy z tego slanowiska odszedl Przemyslaw Sufa-Rajski, zostajirc sekehrzom gminy Lipowa. Tzy lata lemu powiatowi wlodarze lwief dzili, ze z powodu oszczednoici sek larza nie bedzie. Ale nowe przepisy wymusily zatrudnienie Slmosla zlqiecki Andrzej Zielinski zdecydowal sie powicrzyi 1o stanowisko Danucie Pytlarz. wczeiniej byia ona wicedyrcktorem wydziahr zalz:ldaia kyzysowcgo w Zywieckim starostwie. a w lat.ch asysrentk4 6wczcsncgo minisha Jerzego Widzy, Gzas wainych decyzet lll omj w catm kaju hnhie ronhea ania. To r6mie2 inwesty,! obclodzilisny 2ll cio wolni cje, kt6re na trwate wpisuj4sie w ob-?ohki, czyli locaica gm'nimiast,ah6.eb z czesciowo wolnych wybor6w pd, ladenlarnych (4 cze ca 1989). Tc dzialai d nrony smozldu pewnie wybory daly nan tnozliwosi dccydowania o lzyszlosci nazego khju lo, czy zdecyduja sie ubieg.6 o $y, JesreD cord czqsciej lyrmy o ina dobrc hienity Pohka. Ju rok!6aiej, bo w rolo 1990, bor na kolejr{kjdencjl na slsowrslobumisna misla Zy\\ca. Decyzja powstaty smoz.dy i tutaj r6wnjez zoltala podjeta: bede lbiegd sia mdzila si! modiwoid swobodnego o *fb6r ni kolejnq krdencjq! Wiem, slooruj wprerw rcp.ezentutacycn jak *iele zeczy?ostalo aobionych nas ndnycb, k16zj, z whnego gro, podcaninionych ]rt mojego we, na rybienli a.24dy gmin i miasr, do$ ania. Wynieniq kr6tko: bldowa a potetu - juz w wybor.ch bezpo- kmalizacji w cal)fr nieicic, lorvstaiie jednej z najnowoczesiiej szych Srednich - sami mo8liiny *ybicrac w6jt6q bmistp6w i lrerydent6w oczysealni ni61. To wielkie dobrodzicjstwo dla acick6w w Polsce, bu- trieszkaic6'v, bo od nich zlezy cr) dadz4z4dz4cyn zjelone Swiarlq czy czeson4kdka. czrery lat. k dcncji to cas, by peekonaa do siebie swoicb Nl,borc6* lub... cdkolvicie ich Z.wee po$la%hm, re khpatua $]borcza me acuyna 19 z chw, hjej oncjalneeo osloszenia, lecz w dzicri po vygranych, popzednicl Ta kmpania "wybonch. to codzien- ne dzialadia, spotkania z mies*an- Ecami, *sluchiwaniesiqw iclrproble- EDy i miejernc podcjmowanie sie ich dowa no$fch drog, budowa ronda, wsp6tdzialtuie przy budowie no, slch most6q reril.liacja iwieckiego Norvego Zrmku czy modcfriacja tdku Hdbsbu.g6w To ocz)viscic dz'atdia nrjwi ksc, nie spos6b rynjenid 1c, k16.e s4 pomniejst-c. by nie byi mqd4m po szkldzie J.k Srorr zlnnego n'edi g!onrrasradomos6 o lilaidacjiku66w 4yieckiego?KS. By mlodziez z ndzcgo nlata nosla bez problen6w kontlrlowad nauta, choaby w Krako" wie, podjdcm loho\r z pzedstawicieldi!.ywatnych nrm prasozowych, niedzy innlmi w celu a- pcs nienia komunikacji narniezywiec - Knk6w To s1 dzialeia natychmiastowe podykioware zaist Zywiec czcka na oczyszczenie brzcg6r Jezio.a Zrvicckiceo, by slalo sie ono hrrystycrqierelkqb+ skid6w j by plzybywsli do nrs turysci nie tylko z calej Pohki. ale r6wnie2 z rd2nlch zak4tkdw Europy. Ch(irlb)m, b) nowego blasku nl bral nasz zywiccki RyDck. Do zrc, bicniajest bardzo wiele i wiem, ze jen to *ykonalne. W zaden sposdb jednak nie chcialbym, aby pdbowali sie tym ajaa mnomanj i cyberfantaici, klorzy w sieci euja swoje opowrescr o napra$rc zylvc.j.le poza krytyk4 nie porrrfiq zaoferowai wien j ednak doskon.lc, itc zeczy j st jesrcre doaobienia Niek6- re t),nikaj4z potrzeby chwili. Qstatnio *ielki spusloszenie poczynila pow6dz, i jr, dzis wiemy, a dla niastu niczego kon-behego. oh de poprai!ienia bezpiecze'islwa mias1a!.rlo pod\f,2szya 'nnr oporo- dobrcgo!ie aobili dla ni6ta 7,ywca. ml za co skyrykowaa, bo nicjeszcze $y pzy norvobldorvan)n moicie, ATON SZLAGOR ka. J dnak slarostapodj4l d cyzjf kadrow:t bez konkt6u. Co ciekawq w iym sam)m caie w Sldostwie Powialowym w Oslviecimiu r6wnie2 powoluo seketa%. Tu j ednak ogloszono konkurs, do ktdreso stmqly czlery osoby, - tego hie hoge zlazuniet, dlaczego w Oseiecini, dolo sie,rabii kankurs, a\ Zwct hie!to tylko spovodavalo, 2e teraz jesl \aiele plotek i aonys!6\ a no,- tu b,ro tuso Miknqt - n()wt letzy KliS, radny powialu zywicckiego. w.sprawie te.j zwr6cit si9 z inlc.- - Sekretarz to osaba, kt6t4 dah pravo san sobie dobietut, Osiem dekad milo6nik6w toularzustwo z rnedalem t ota odznakq..zaslu, rzony dla qoiewddz- 1wa Slqskiego" onzyma- ]o Towarzystwo Milodnik6w Ziemi Zywicckiej. odaakq waczyl ADdrzcj Kamiirski, wicelzewodniczqcy Sejnlku woje- Organizacja obchodzi w lym rok! Solecie is! nicnia. Powstala w 1934 roku plzy kole Towarzyslwa Szkoly Ludowcj w Zywcu, z inicjalywy Mictula Jeziorskiego,Adma Miksz4 Wadyslawa Nowolarskicgo i Starislaw. Szczorki. Za sw6j cel obrala propagotlanie (wiadonoici resionalne.j wsr6d nticjscowej llrdnosci, plomocje regionu wsr6d turyst6w i zachowanic folkloru 96, rali zywieckich. W 1936 roku lowarzystwo zaczelo wydawad czasopismo,,ziemia", ktore poswiecone bylo sprawon Zywiecczy, zny, a dlva lala p6zniej - kwartrlnik,.gronie"- Przcrwan4 wybuchen woinv awiatowei dzia, lalnositmziwznowilo ; l95a roku. W ciqgu kilku lat lorvsir waly sekcjc - literacka, plastyczna i historyczna. W lrzcdostalniej dekadzie ninionego wi ku towacystlvo przezywalo regres. Na poc4lku lat dziewipadziesiqtych kryzys zostal pzclamany. Od tego czasu o ganizacja wzbogacila bo sp6lpnca musi siq dobrze,haadt. W katdyn tuzie takd b),la noja decyzjd, kt6tu jest zgodha, pruwem. Stalo si< to hd 2asadzie vqnelnnego awanst, a Datuta Pltlarz spelniala vszystkie L7lteia, krire pa inien spelniat kak' dydat ka ta stanowisko - skqitow^l srarosta zielinski. (!s) sie o nowesekcje, wtym - ochro- - Na eoith kor.ie han, poaad l5a wt.lawrictv hittorlcz aych i litercckich. Udalo,ah siq pozyskai do wspdlpla.! wieh!,a' szfch hatkoec.itr i spolecznihiv. W pdz.lzie il{a 202 rok ofhr te 2ostalo kolo niloihihiwzy i.ccryz,y v Krakowie. lorpoczeli:\h! tet vsp6lplace z eielo,tu organi zacjddi, v tyh ze Stovatysze nien Prze.ls i<biorc6\ Zietni 2twieckiej. t4anry wiele no ),ch pan!t!6, kktft ch..nr vcielii v 4- cie i su,aestii dla co povinno sifztnienii v,aszyn re alor - m6wi Marian Dcplula, pr zes Towauystwa Milosnik6w Zicmi Zywieckicj. (ps) + "l tr fl {r E T a tr,

3 -l- 5 Vt 20t4 hfotdujenr, 2e v.ruein kwartale tego rcht ptdnowana jesl hkw i aacj a tu i a,ohr c h j ulg e n cj i poczlovych w CiQcihie i Zabni.r. Z nragi na w"ikifnahsowe pla- krach flmif,a f4c8ohienf,a Robert Szpinda, zastelca dlrellora Poczry Polskicj Regionu Sjeciw Katowicach. Wojt grniny Piotr Tyr' iik ni ukrrlv4 ze to bddzo zla wiadonoi6 dla nicszka6c6w -,ztdtal"oit obu aseicji btla v ostathih easie z ieszota, ale wszy- l o 3:1i1rmY.T"Tr"j'1 smo z Poczty Polskiej Resionu Sieci w Katowicach. Poczta chce zlikwidowa{swoie asencie w Cic- cbwek, niejest notli e ich dalsze lu nkcj anown ie. Poczla P okka j 4 t patlnioten dzialajqqn w wtun kach gaspoda*i rykkawj, co obt igjej q.lo rd.j ohal izacj i ponaszohfch kae16w i elehywhego vjkolzfstdnia zasab;\, krjryni dtsponuje. Nosza.teqzja zbtala popee-.lzona szc2eg6lovq analbq ekohg v eynila hilej tttiedzono bruk perspek$,y rcnfiouada fiomenilanffiur Famiqtlri mslulrinane Tywicckrc M c^kie C(nnum KJltury z\r{j.ilo iis Jo r,re./kancow Zywca z apelem o pomoc ptzy lworzeniu ksi+ki o Tygodniu Kultury Beskidzkiej. JakpodkcslaMrrel, Re6e.dlrck(or phcowk. op!!o$anir to mialoby ukua historie imprczy w Zlwcu. - Oka4qjestjubileaszowy, czterdziesty piqt! Festiwal Fotklolu G6- tuli Polskich, ktl,ry o.lbya sie v runachtkb. Prcsinl wszyttkich a udoste?kiehie han s 9oich pryvatny.hfotagrafi, dokuhehtbv i wsz.lkich padiqtek estivalowtch, aby no2na bylo je eeehlualnie plzedstarite naszrn vdavrictuie. Oc4Mi:cie te \ szystkle rzec.),.wrocny vlaicici.laht - zmmca dy(ektot. Wsrys&ie pami:$j i zdjacia siqzlne z 4/wieckim T(B ftoaa dostr. czad do Miejskiego Cdlrum Kultury w Zwcu prry alei wobosci 4. (ps) rorroi.t pisze do wla& gminych scy nieliih, hadziej te pow cq. Dlo stanzy.h hieszkanciw bylo to spole ularoiekie, bo aie nusieli specjalnie ptzyjezdzai da We- Siedkiej C6rki. Nieslety, likwila-.jd tch agencji ry.laje siq bytjt, pzes4dzoaa. Dla hkie 10 ozmda, te Poer a P o bkq tuij a i ntercr z n a, tah wiosek, a ho eie czy pnypadkien hie pr4jdzie kolej i na niejscawalci, krjrc sq siedzibq gnin. Zycie teqz pokoz"je, 2e prrlsfrrt siq do tega nie.jzy ikhyni peegary pe4arya obsluge ko,espondercji z ptotutultry i sq.l'j pee Paczta Polskq. To niejako swbhlt do ttunhy tejfrh!. z pqliaici4 st\9ierdzm, 2e skutki tego pdetar- 8u adeuwany,lq,scy. Obawian siq, 2e za kilka lat przyjazie rcn odbiqaa nnet zv),.zajbe lis w sklepach spoiytczych cry odzieto-!"e/' martwi si w6jt. (po BTEilE$ W& f,"stamhergffi Decyzja wladz gminy Czernich6w, aby w nocy wylqczy6 uliczne o6wietlenie, od wielu miesiecy wzbudza spore emocje. Wkr6tce jednak latarnie majq ponownie za5wieci6. w6jt Adm Kos zdecydorval, aby pomidzy pornocq a 4.00 *yl4czad ulicae oswiedenie. Spnwa wbudzila oba*y w6r6d mieszkanc6w. Zwncali oni uwase, ze lzez to stanie sia niebezpiecznie, a pod oslon4 ciemno(ci ulatwi si zyci chulisanom i zlodziejom. w6jt Kos nie podzi laj dnak lych obaw. ' Specjalnie popto6il66y poli,e o ikforhdcje ha ten tena Oktzuje sia ae nie hd wcale wzr.'nu pftestqpczo:ci. A dla has tdkie Wlqczanie lmp p,zrriaslo.lr,e efekq,. Okazalo sie, te dzieki tehr, it w.iqau.laby pzez etery godzih! hie ilelreacyin l t Uisotach. Drzv komoleklr sie boisk OrliK kt6ry oddano do uz)tku w ubiegtym roku, otwano Park Tlryslyki Aktywncj i Rekeacjj. Zaponad 2,8 miliona zlotych udalo sie wybudo, wac beiska do pilki noznej, ko: szyk6wki, siatk6wki, siatk6wki iwiecijo dzini?tset lahp, hab, as2eq.lnolci w 'ysokoici 154 rysiq.y zlorych. To poflala kan ia wlnianq oprn na bndziej energoaszcza.lte cz/,net zainstalowanie howego oiwietlenia $ niejscu, gdzie sajeszcze nie b/!o. w6jt zapowiada jednak, ze w czaxie wakacji latamie bed4swie-.ia pn z c^l4no.. - W tjh czasie przyjetdta.lo nas sparc turyst6v i vielu z nich spacerujew polach aocnych. Chcedy in dai poczucie bupieczeistua i pokazat, te,a sza gntuajest przrjazna veaso' -r'czo,' - dodaje w6jt. (p0 Z^wodo\9a sftaz z Zyeca ma nowcgo szefa. Komendantem powia, towyn staz.k6w zostat mlodszy brygadier Andzej craca. O tym, ze dojdzie do mian wiadono bylo juz od dobrych kilku miesiecn bo dotychczasoirf komendant, starszy brygadier Stanislaw Kulinsk, zapowiadal odejlcie ra omerytur!. Na nowego.zefa 4vieckiej srr.zy 514- ski komenddt nadbrygadier Mmek R4czka zaproponowal Andrrcja cra, ca. Pozyt)avnq opinie co dojego kandydatury wydal starosra zlwiecki Andrzej Zielinski: Nowy komendant ma 39 lat. Ukonczyl Techm Budorvleo'DEeRne rv Zy*cr, a czre- 7 nikum ry lala ata!6zniej p6rniej Szkols szkols Clown4 Gl6wn4 Stuzby Stnzby Pozar Po2ats / niczej pj w warszawie. Prac w nadsoleckiej / sta2v sta2y rozdoczal rozpocz4l w lidcu lipcu 999 roku jako doit6dca ir6dca zastepu zast pu w Jednoslco Ratosniczo-Ca- Jniczej. W lutym 2005 roku nafil do sekcji sia.la ' zatz4dzie- Wiele ruzy brul udztdt v akcjach /ato hierch, die- plazowej, 400'melrowe asfalto- dzy inhtni v gaszeriu gasze,iu painru karcznt karczn! w Katbielowie w 2A07 roku, dkcjach pa'/odziov,ch wq biczni,i, korty z nawierzchniq v 2001,20t0 i 20t4, c.t v t:rn rakr 9 saszeniu potaru Dotaru tasu v Rajczy - mbw poliuretanow4do i o nowym szc6e Marek badminlona i te' Tedak, oncer!rasowy Komendy Powiatowej Pmstwowej Stru y nisa Pozamej w Zywcu. Na N.?iemnego. S4tu takze silow - A2 tru.lro lwierzyt, te len boisk hd Zrwiecczytnie. Jesten swo'm koncieandaei koncieandaej C.aca na mjedzv mj dzy innvdibrazowc innydibr4zowc medale za za- nia,,pod chmurk4', plac zabaw, h owocz eshy ka hp e ks stior t owy przekoraty,,e v,aszyh parkt slugi dla pozrnictwa i za dtugoletriq sluz& orazbrqzow4 odznake a- stoly do 8ry w tenha stolowego i povstal w h'ieice ealego i zanie.lbanega boiska, kt6re bylo n6wi w6jt gminy Ujsoly Tade- kdi.tt znajdzie coi.lla siebie - sluzony dla ochrony przeciwpo2?rowej. bilarda oraz stoliki do gry w szachy, tenisa stolowegoraz bilarda. za jedae z rcjsorsztch usz Pietka. (ps) Odchodzqcy komendant, 56Jctni Sranislaw "iatdne Kulinski sluzyl w strazy pozamej 35 lat. Pochodzi z Gilowic. W 1978 rcku ukoriczy] Tcch- / nikum Mechaniczno'Elekt-ycme w Dwa lata p6zniej ukonczyi Szkole Chora- zych Pozamichra w Krakowie, a w 1988 roku Szkota Gl6wnq Sluzby Pozmiczej w Walszakiej PSP w Biekku-Bialej jako referent do spmw operacyjnych. wftaju 1986 roku zostat oficeren w irydziaie operacyj, no-szkoleniowym w Konendzie Zawodowej Stmzy Pozanej \\ Zr\- SzanowniPafstwo! cu. w lipcu 1992 rokr powolano go na slrnowirko komendanh retonoweso Plisnvoqcj Srar' ro2mei w Zylcu,. w l9a9 rolu na ko- informacyjnedb swoich Pracownik6q w kt6rej znajdujasiq informacje o codziennym zyciu Firmy, Juz od ponad dw6ch lat 4ETALPOL WEGTERSKA GORKq pubtikuje tnl/artatna gazelke menddla powiarowego- - Ll? okiathie uczestriczyl i kiercvd! ak jani, o wszyslkich istolnychwydazeniach, nowosciach, realizacjach, inweslycjach iplanach. ni<dzy ihnyhi / gaszeniu potaru Nt \ 992 roku \9 Kuini Ro.ibotskiej, akcjani przectupoeodzioerni w 1996, t 997, 200t, 2010 i 2014 Gazetka ta cieszy sie sporym zainteresowaniem i wiemy, 2e siqgaja po niq 6wnie2 byli tukr, c4 akciqrdtovnicz4nd dtudze ek:ptesovej 3-69 w PErbe.lzy v Pracownicy 4ETALPoLU, a wcze6niej Fabryki Amatury i Odlewni Wegierska Gorka (FAio). narcu 2A 12 raku. Nd swoih kohcie na wiele odznak, hedali i j'yt62- Cieszymy siq, 2e byli Pmcownicy, kt6rym Odlewnia, od prawie 15 lai tunkcjonujqca pod nrm4 hien, hiqtl4 iaa),ni brqzowy, srcbhy i ztot, nedal za z*lugi dla patamictua, a.lzhaki zas!"tbny dla wojev6.lrtw bielskiego i woj Nddz pomimo iznle saju2 w niej zawodowo aktylvni. [,4 ETALPoL Wqsierska Gdrka, wiele zawdziecza, dalej inlercsujq sie jej losem i aktualno3ciami, twa ilqskiego, bqzowy brlt zastuei, zfoty zhak tui4zku OSP RP, b/q, zow i srebrny ne.lal za z6l,ei dld obronnarci krdj,, ktzyt zastusi zd Dlalego lez oferuiemv bezplatna dostawe na wskazany adres korespondencyjny przyszlych.l zi e h o! i - w ic:1a fte czoik T etlak. numer6w naszej gazetki wszystkim bylym Pracownikom Odlewnioraz jch Rodzinom jak rdwniez Dodajmy, ze Slanislaw Kulinski na lewno nie bdzic wypoczywal wszystkim Pzyjaciolom naszej Fimy, kt6rzy chceby6 "kibicami'jej Zycia i rozwoju. nr emeryture. Obecniejest ridnym gminy Wegie.ska c6rka i udziela sia w ochotniczcj Str.zy Pozamej!vwesicrskiej corce. (ps) Zainte.esowanych prosimy o kontakl telefoniczny, lislowy lub mailowy z Paniq Monik4 KAKOL [4ETALPoL wqcterska G0RKA sp. z ul. Kolejowa 6, 34'350 Wegierska G6*a Tel 'l e-inail: Wszystkie numery METALPOL NFO od Nr 1, sqdostepne wformio elektroniczhej na stronie internetowej wwu,/.metalpol.com. Popzez te slrone mozna rowniezwejse do Wirtualnego l',luzel]m Odlewni, w k16rym sq doslapne lysiace zdjge malerialow archiwalnych doly.z4cych historii Huly 2d/eatrttc(ata nq{zq?d Jq

4 :-,., r r..:;,j::,:lll,l r. -r... i; Ul( H}EH*$EtrH ',.:?);!:: : t:...;r i ", i..\:. Ete a&rabia$e? ^ : i: ;/ : t tat:: ) a sm0[n F0[n0l w ctastr C SRE a 0G[0[ tmtru&yitcfl0!- t( c rusb.lb czlonkow 6cislej wladzy vykonawczej - kerownictwa ulzcdu- od niespeha dw6ch a sttlowrnu tn cilttyxl! lat jest w Mysiowicach piecioro. Przez pierwsze dva llw clyntfl{sm12 lala'tej kadencji uz4d peinili w czw6rkg; prezydent a M[0sf ttph{0$mwxyg[ w PB0itllttltc[ sl0fcl i miasla, dwaj jego zastepcy crm xast[.t2 i skarbnik. Seketarz miasla Andrzej Ktanka, kt6ry do- aczyl do grupy trzynajqcej wladze wmie6cie wtrakcie 2012 roku, zaj4t wakuj4ce nicjsce po kilkunastu miesi4cach nieobecno6ci jego a (! wora poprz dniczki Eweliny Mu- clyrru t[srb.t3 a rclbrlarcfipntomsf.r GT M STL T} G' m$[$ a llttcltc0 o8ltl t{t lwtt Gt0- crnl n$8.le a lll( (ffn[c G5 8USl(0 t00lll[t GTY Sf,. 23 a 105 U mnl 0St'lYSt0WlCfl citmt t! stf,.?4 Za kadencjq grubo ponad 0,5 mln zlotych dzenie za pelnienie tunlcji ililruilfiffi111 G it cu 1S l; l-t l R*i#i:*:'* st9pc,6w i sl..a$n ( miasta, trf co daje kaidenu z nich grubo ponad o,5 mln zlotych za kadencje. Nieco nniej, bo na pozionie 126 tys. zl wynosi roczne wynagrodzenie sekretarza miasta, czyli w granicach zyk Dzie,a. To ile w kieszeni maj4 oni, radni, gminni urzednicy, a takze szefowie miejskich sp6lek i jednostek organi zacyjnych mozna juz zobaczya oglqdajqc oprbl&owan w miejskjm Biuletynie nfor maqji Publicznej oswiadczc- la1 Na pocz4tek zagl4damy do kieszeni szef6w miasta. Pozostalymi dochoda' mi i maj4tkani zajmiemy sie w kolej\ych wydaniach. W nastgpny czwartek obliczymy radnych- Publikowanie posiadanych majgtnosci lle zarabiajt ijakie maje jest slmosien jawno6ci zycia majetki? os6b pnblicznych, jaki- mi niewetpliwie s4 czlonko Edward laok - prezywie wladz samorzqdowych. To jednak, jak okazalo siq podczas ostatniego posiedzenia sesji Rady Miasta, takze hamulec. Publiczny, ni Roczne lvynagrcdzenie jakie obzymal to razem ponad 166 iys- zlorych. Sktada siq na nie wtaugro czym nie skgpowany dostep do skladanych oawiadczen, pfezydenta-r60,6 tys. zi, zniccheca peedsiebiorc6s, umovy z'ecenh " 1,4 rys. i ludzi aktywnych blznesowo zl oraz dochodu rolnes'ow do ubiigania sia o sta nowisko radnego w miescie, Prezydent nie ma uslyszelismy podczas prowa- oszczqdnosci na nchunkach banko*f,ch, ale nie ma tez zobowiazari kfe dytowych czy innych. Posiada zas udziaty o lacznej waftosci 15 lys. zlotych (ao ud,ial6w w CHU sp. z o. o. i 3 udzialy w Sp6l' dzielni Ogrodniczej w Ka' Od lat posiada dom o pow. 23a m2, dzialka pod nim i dwa gafaze. TakZe od lat deklarovana w oswiadczeniu wartose tego maj4rku l4cz nie wynosi s3o tys. zl. Ma rez osmioletnie su- -/ Edward Lasok ,73 zl p.ezrd6{,',lsa -/ Andrz i Kiianka ,45 zl G.zegorz Brzoska - pierwszy zastqpca pre_ Za 2013 r na lqczne wynag.odzenie w wysoko6ci 152,9 tys. zl sllada si9 148 tys. zt vynagrodzenia z ulzedu miasta i 4,e tys. zl z tyt. peewodniczenia Miejskie.j Komisji Roz{i,r zwania?roblemow A]o holorych w Myslowicach. Posiada! okazn e oszczednosci pienifznie w wysokosci,60 rys. zl. Ma tez dochody z odziedziczo' ncgo od rodzic6w gospo datsht'a mlnego w t4cznej lvocie niemal 14,s tys. d. Gospodarsh{o to majatek szacowany na a,5 mln zlo tych, co wsp6lnie z wano- Scjq domu o pow, 269 m: kycenionlm przez PZU na E6s,a 05. zl stawia Gzego % Bz6kQ wpozyqi pitcic aotego milionen. Tak pg karheso maj4do nie uszczuplah zobowiqzlnia, kt6rych wlcepre2ydent nie ma. Ma nalomiast dwa samochody: opla corsa z 2006 L i forda fokusa Cd - srl 2

5 AktualnoSci p rzed s i g b i orc6w p rowa d zi dzialalnoti w M ystowi ca ch Policja poszukuje gwalciciela Meiczyzna z teqo portretu pamigciowego 22 kwietnia w pobli:u ul. Gagarina zgwalcil mieszkankg Myslowic, Przestgpca jest poszukiwany przez policje. Gwalciciel zaalakowal kobiete, gdy $racala na rowerze z lsdzin do Myslowic. Bylubranyw czame 'go, spodentj i koszlrlkq koloru szarena glorqe mial czamq czapke z daszkiem z logo Nike. Sprawca poruszal si9 rowerem g6rskim ko- Rysopis: mazczyzna w wieku ok.3s - 40 lat, ok,13s cm wzrostu, wlosy k.6lkie, ciemne, syl' Porrlet pamhciowy gwalcicieh wetka szczxpla, tlvarz okrqgla, cera Sniada, oczy prawdopodob- nie ciemne,nos prosty, usta cien lie o Srcdniej diugosci, uszy przy- Legal4ce. wszyslkie osoby, kdre rozpo_ znaj4 osobe z portr lu pamieciowego, proszone s4 o kontalt z Komendq Miejskq Policji w Myslowjcach pod numelami telefon6w: s, oo lub z mjblizsz4jednosrkq policji- nu- Porlret pamieciolrf, prrest9pcy nyslowicka policja opublikowala w zeszly czwartek. Od tego cza_ sn do kom ndy v?bn9to jlz kilta zgloszei od os6b, kt6re maiq po d jrzenia co do slrawcy. wszyst" kie sygnaly sq sprawdzane pnez policjant6w. W zeszlym roku na terenie Myslowic doszlo do pieciu gwal t6w. Wszyscy sprawcy lych pne_ stepstw zosta)i $akryci.. Dokonczenie ze str. 1 A Rz4dz4 gmin4. le zarabiaj4? Jan wajaht - zastpfa prezydenta dzjaika z dornkiem letnisko$'im o wartosci 1oo rys. zl i dwa ga.aze i4cznie wane 30 rys. z]otych. AndE j Kijanka - sekretau Wynagrodzenie w wysolosci Za c.ly 2013 r. zarobil w D9dzie 143 Vs, zl za 2013 r, daje mu c4{e Wiceprezydenl Waj.nt jezdzi masla i27 S/s. zl. Poza tym rna jeszcze dochody z Zarz4du Dr6g w By_ 1e miejsce w rankingu ralnagrodzen w.6r0d czlonk6w heromictwa toni! - 4 Vs. zl i z r'rynajmu rucsz opl m astra z 2oo2 r. Take nie po_ knia - 11 lys. dotych. Dom, w kt6_ Majednak najsrzszy w tej srupie ueednik6w majqtek nchomy. Roczna pensja r6wna piem- Ma tei oszczgdno6ci w kwocie Lidia Lazarczyk - skarbnik miasta rlm meszla *ycenil na 6so tys. d- Oszczednodci w zlot6wkach vl,noszqce 210 tys. j szemu zadepcy prezydenla wjnosi 143,r tys. zl. Pani sekrelae papiemw wanosclontch, udnaldw ss,i tys. zl. Nie losiada natomiast dolanch 4.rys.!o_ wiqkszaja losiadane oblgacje skaf ma niewe]}je oszczednosci w sy_ cry akcji. Ma za ro do sllacenia dwa bu paistwa na wafiose 1Bs tys. zl sokodci 16 tys. zl, dom wartosci iced)ty: hipoteczny qrs. C]F i udzialy w spoldzielni 3sol). zli d?ialteo!ow467m nrnt i konsmlcjny w vysoko3ci niewie' ka o wanosci 6,7 rys. zlotych. 60 tys. dorych. Do splacenia ma lredyt hjpolecrrry, z kt6rcgo na koniec Maj4tliem seloetarza sq lez dwa l ponad s4 Vs. zro$'ch. Majqtek Fwaly, 10 dlva mieszkania: o pow s9,5 m2 rvaie 130 tys. zl 2013., zostalo jaszczee,3 tys. zl, samochody narki renault scenic ' oraz 37,s nf o vartosci 140 rys. zl, JeZd, oplem colsa? 2oo7 rcku. z 2oo7 r, itvingoz2003. gh Radny W6jtowicz jest ja k trzy w jednym o najwazniejsza jest jawno56, bo chce by6 bliiej ludzi, bo liczy sie czlobo chce dzialaa na necz moge zrobie wigcej... argtlmenty na pewno kampanii do samorz4duwwowjadai je b9d4 kandyda ci na radnych i kandydacina pre' o ry'n jak sq one puste Nonen omen, pan W6jtowicz jesr zas peyznal, 2e komenlaeezablokowal i nie odblokuje az do wy- w!ewnej zaniedbanej i bmkiem micszkan ko bor6w, a takze usunq], bo jaloby byly wulgarne, a lych nie nog4 czytai dzieci, lakze uzylkownicy pey rym o mieszkanie ko. uz drugi od osyty b9d4c przy do tzigcia upmwiai pryvale, pod' czas gdy labuny rodzin z dzicami nie majq gdzie mieszkai, albo gniezdzq sie w klitkach po kilka os6b wjednym pokoju. Pewno mysljcie, Ze mdny, ora' domik jamosci i dialogu z miesz' kancami, przyszly prezydent pe ler empatii i zrozumienia dla p.o' blem6w mieszkanc6w Myslowic, ktd.ymi chce rzqdzia, odpowiedziai vtyczerluj'lco - co lu hya jakie bylo zdziwienie zadajacych pytania, gdy na.jpier.' zostaly one z portalu usuni9te, a potern radny W6jtorvicz w og6le zablokowal nozliwosa komentowania swoichtekt6\r. Na facebooku Jest takie powiedzenie: Cadal dziad do obrazu, a ob.az ani fazu. i re zasadt radny, kandydat, redaktor portalu W6jrowicz $!rowa' dza vzycje w spos6b modelo$y. No bo po co odpoiviadaa na klo' mu nie wsrydjal.o kawalercwr podiwe p)tania, skoro moina r.1da' 'ffi,) dziea pod grozb4 kary? Kto zatem zam'erza go wladzy. Radny nicrym mqdre mabki zjaponskich r i obraz6wbtdzie udawat,,nie dzq nic zlego, nie slysze nic nie m6wie nic zlego ' Co daje pod rozwage nie Co TYozrrN n' 23rrrea s czernxl] 2014 rcl(! ltyslowice, ndelii, Cheh]r Sl. Masz klopot? Radny pomoze ft-lak mo2e mdwia od dzi3 Henryk Paryi, kt6ry jest adminislratorern duzeso osiedla mieszkaniovego przy d. Ozeszkowej i Transpotow_ c6w. 0d pi4tku na tercnie pololy osiedla nie palih sie Zadna z lamp. prace napmwcze na rszkodzonej sieci. r DziS 6wiato podlqczyli M- ko prowizorycznie, bojak sil oka zalo trzeba wymienia sporq ilosa kabla. Ten zostal prawdopodobnie uszkodzony przy podcinaniu kona_ r6w dnew. Mam nadzieje, Ze nie Henryk Paryi adminislmtor osiedh pokazuje niszczyciehkie pipisy wandali Ci mno3ci o3mielily wandali, by niewybrednymi napisami po' mazai Swieto odnowione elewacje. odsylanym od Annasza do Kajfasza zarz4dc4 j sprawq we wlorck zaj4l si9 radnj Bemard Wystarczyl dzien i lonsekwent ne rozmo$t z zakladem eneryelycznym, by monte zy rozpoczqli skoriczy siq na tym etapie i naprawa zost.nie dokoriczona solidnie - m6wi Henryk Paryi. Przy okazji dwadi \rysdo ra jaw, ze mia' sto nie na kompl lu um6w z za_ kladem ene.getycznym na obsl'rgli i o6wiedenie ul. Transponow_ cow, przy ktdrej znajduje sie cz9se. jaw Zamknigcie ulicy Gagarina W*#ffilx':::f# na zostala caikowicie zamknigta Droga bedzie zankniata pnez okolo trzy rygodnie. objazd odby_ wai s'e bedzie 1ras4 51. Pr4slanek aulobusow,,kosztorry Rynck dla linii e31 zostanie pvesnnigty na ulice Koszlowskq. Nie badq obdu' giwane ppysta*r 'Koszrovy wiadukf i,,kosztosf DwoEec PK?". Z sesji Rady Miasta,,RodzinaTrzy Plus ' przelo:zona Obawiam sie, Ze kiedyjllz zo_ Projekl uchwaly dotyczqcy stanie prezydentem ratusza oglo_ slrowadzenia w miescie progra si wiez9 z kosci sioniowej i za_ mu ulg dla rodzir wielodzietntch mknie ji na siedem spustow, zostal przelozony na nastqpna se_ bo po co sporykai sie z mieszkai_ sja. Projekt wynaga wprowadze cami, \rysluchiwaa 2al6w, pr65b nia zmian uwzgledniaj4cych zapisy Og6lnopolskiej Karty Duzych i gr62b, skoro od tego pensja nie wzro6nie, a tylko klopor? Bo Rodzin, usranowionej 27 maja Jak pomiic przedsiebiorcom? Na to pytanie sla.ali sie odpo' wiedziea radni, p.zedsi9biorcy i prezcs Regionalnej lzby Gospodarczej Tadeusz Donocik, kt6ry byl Jednym z pomysldw, ktd.y pmcdstawil prezes slowapysze nia WR Grzegorz Karyowjczjest stwoeen'e rejonowych jednostek urzedu pracy, tak aby poprawia przeptyw inrorrnacji o miejscach pracy pomiedzy bezfobohyni a pracodawcami. - Urzad pracy nie jest remedium na malq licz bq miejsc pracy - ripostowal Eu' geniusz StaPak ze Stowa.zysze nia Wspierania lnicjatyw Spolecz nych Progres. - Pnybud6wK PUP - a czym one bed4 dzielia? Bra_ kiem miejsc pmcy? walka z beao bociem powinnapolegat na sbvo_ rzeniu peedsiebiorcom dobrych warunk6w, lak aby pftedsi9bjor stwa mogly poivsta\taa, dzjalaa i zatrudniaa norych ludzi. Wyn'kjeln dyskusji jest p]zyjqcie przez radq wniosku Tomasza Szewczyka, kt6ry zaproponowal, aby rozpattzya czy w miescie jstnieje zapotecbowanie na stwone nie inkubarora pu edsiebiorczosci. Jeali ta! aby zateymaa w My slowicach n!odych ptzedsjeb'orcow, nalezaloby slworzye miejsce, sdzic na prefer ncyjnych wann' kach mogliby otwieraa biznes, korzysraa z ulg w czynszu dzierzaw' nym, doradztwa, obslugi pratvnej, ksiqgowej ilp.

Witaj szkolo! Witaj Refo O!

Witaj szkolo! Witaj Refo O! NR 9'(6'6) WRZESIEN... 999 CENA 1 Zl zaduma nad mogilami 1920 l. W sierpnlowym numerze "Zy Wydaje SIf;, i.e w tej kwestil cia Nasiefska" pisalem wyda wladze Gminy, a nawetpowialu, rzeniach z sierpnia 1920

Bardziej szczegółowo

9Cu p a1ni~ci 25 maj referendum konstytncyjne

9Cu p a1ni~ci 25 maj referendum konstytncyjne NR (38) MAJ -.997 bo (jr (6000) 9Cu p a1ni~ci 25 maj referendum konstytncyjne Dla upamililtnienia 1000-lelniej rocznicy mli'czenskiej smierci Sw. Wojciecha - patrona para!ii Nasielsk i IV pielgrzymki Ojea

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjno-Szkoleniow

Biuletyn Informacyjno-Szkoleniow Biuletyn Informacyjno-Szkoleniow Krajowego Stowarzyszenia Egzaminator6w Kandydat6w na Kierowc6w i Kierowcow Autorzy opracowan: dr in2. Wadyslaw Drozd mgr Henryk Radomski mgr inz, Roman U2dzicki KSE fiada

Bardziej szczegółowo

i wojownicy w Pile KREDYTY działamy od 1992

i wojownicy w Pile KREDYTY działamy od 1992 AUKA SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY TECHNIKUM ZAWODOWE ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 64-920 Piła, u. Warsztatowa 6 tel./fax: 67 214 84 01 e-mail: sekretariat@nauka.pila.pl LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE www. nauka.pila.pl

Bardziej szczegółowo

W desz czu zło ta. Nr 11 (191) 1 CZERWCA 2008. Mi strzem Pol ski kto jest? A Pu char Pol ski kto ma? Wisła, Wisła, Wisła.

W desz czu zło ta. Nr 11 (191) 1 CZERWCA 2008. Mi strzem Pol ski kto jest? A Pu char Pol ski kto ma? Wisła, Wisła, Wisła. 1 CZERWCA 2008 Nr 11 (191) W desz czu zło ta Mi strzem Pol ski kto jest? A Pu char Pol ski kto ma? Wisła, Wisła, Wisła. Ta ki mi okrzy ka mi po wi ta li ki bi ce (18 ma ja) przed ra tu szem pił ka rzy

Bardziej szczegółowo

nr 4 (32) kwiecień 1993 I rej ~ł;j I i (:j mieszkańców 0[aszym Czy te {n i/(gm Senator Konstanty Tukałło

nr 4 (32) kwiecień 1993 I rej ~ł;j I i (:j mieszkańców 0[aszym Czy te {n i/(gm Senator Konstanty Tukałło .. miesięcznik nr 4 (32) kwiecień 1993 I rej ~ł;j I i (:j mieszkańców Gminy Nowe Miasto nad VVartą RoklV Cena 3000 zł { I 0[aszym Czy te {n i/(gm, naswięta Zmartwychwstania PańsRjego naj{epsze życzenia

Bardziej szczegółowo

ra dakwasniews iego W165 oem e~ pows an a R (21) W dobrych radach, w dobrym bycie Podnies rfkf, Boie Dziecif, blogoslaw Ojczyznf milq!

ra dakwasniews iego W165 oem e~ pows an a R (21) W dobrych radach, w dobrym bycie Podnies rfkf, Boie Dziecif, blogoslaw Ojczyznf milq! CZASOPISMO R (21) GRUDZIE ~~~ 50 CjR (5000) ra dakwasniews iego DrU\FI ture;! wybor6w prezydencklch na lerenie naszej j;lminy wygral Aleksander Kwasniewski uzyskujqc Iqcznie 52,7% wainie oddanyeh gfos6w.

Bardziej szczegółowo

IPI INVEST PARK INFO DYLEMATY GOSPODARCZE UNII EUROPEJSKIEJ 4 5 WIEŻA BABEL Z CHIŃSZCZYZNĄ W TLE NOWOCZESNOŚĆ W STRATEGII

IPI INVEST PARK INFO DYLEMATY GOSPODARCZE UNII EUROPEJSKIEJ 4 5 WIEŻA BABEL Z CHIŃSZCZYZNĄ W TLE NOWOCZESNOŚĆ W STRATEGII IPI MAGAZYN WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ INVEST-PARK ISSN 2353-7523 czerwiec 2014 nr 2/3 INVEST PARK INFO BARBARA KAŚNIKOWSKA DYLEMATY GOSPODARCZE UNII EUROPEJSKIEJ 4 5 JAN MIODEK WIEŻA

Bardziej szczegółowo

( Bruksela daje szansf PK ale urz4d sie boi

( Bruksela daje szansf PK ale urz4d sie boi ( Bruksela daje szansf PK ale urz4d sie boi Jak zareagowal prezydent z rt'lasnymi sp6lkami kornu- a by\ to glormie mniejsze poczqtku ale czy na zawsze? miasta na podpowiedzi nalqt ri od gospodatki odpa-

Bardziej szczegółowo

Sky Club jeszcze w przeddzień bankructwa sprzedawał wycieczki oburzają się klienci upadłego biura. Jak ustrzec się przed zmarnowanym urlopem?

Sky Club jeszcze w przeddzień bankructwa sprzedawał wycieczki oburzają się klienci upadłego biura. Jak ustrzec się przed zmarnowanym urlopem? A. Biala/AG wczasy Sky Club jeszcze w przeddzień bankructwa sprzedawał wycieczki oburzają się klienci upadłego biura. Jak ustrzec się przed zmarnowanym urlopem? * 3 R E K L A M A Ogólnopolski dziennik

Bardziej szczegółowo

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16 nr 12 (57), grudzień 2009 r. cena 3 zł (w tym 7% VAT) nr indeksu 321109 www.gazeta.policja.pl Święta, idą święta! POLICJA 997 grudzień 2009 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

JAK TANIO KUPIĆ PODATNIKA

JAK TANIO KUPIĆ PODATNIKA Piekarnik, mikrofalówkę i psa yorka wystawił na licytację komornik z Wejherowa. Jego zdaniem to najlepszy sposób, by zmusić dłużnika do zwrotu pieniędzy * 2 dziś o zwierzętach Patryk Ogorzałek/AG Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56. Fiat Croma. Wielki powrót

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56. Fiat Croma. Wielki powrót CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56 Fiat Croma Wielki powrót fiat wokó nas rok 9 numer 56 czerwiec/lipiec 2005 Odpowiedzialny za edycj w

Bardziej szczegółowo

Pracowite wakacje W cią gu dwóch ostat nich mie się cy w wię kszo ści płoc kich pla có wek oświa towch nie by ło pu sto. Ucz niów

Pracowite wakacje W cią gu dwóch ostat nich mie się cy w wię kszo ści płoc kich pla có wek oświa towch nie by ło pu sto. Ucz niów 1 WRZEŚNIA 2008 Nr 15 (195) Pracowite wakacje W cią gu dwóch ostat nich mie się cy w wię kszo ści płoc kich pla có wek oświa towch nie by ło pu sto. Ucz niów W Szkole Podstawowej nr 6 naprawiono dach za

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT PAÊDZIERNIK/LISTOPAD 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 58. Dzieƒ inny.

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT PAÊDZIERNIK/LISTOPAD 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 58. Dzieƒ inny. CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT PAÊDZIERNIK/LISTOPAD 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 58 Dzieƒ inny ni zwykle w CNH fiat wokó nas rok 9 numer 58 paêdziernik/listopad 2005 Odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

Tak dla in we sty cji

Tak dla in we sty cji Czasopismo samorządowe Sosnowca wydanie bezpłatne październik 2009 Nr 9 (339) www.kuriermiejski.com.pl redakcja@kuriermiejski.com.pl NR INDEKSU 373788 ISSN 1232-7395 Tak dla in we sty cji Gmi na wy emi

Bardziej szczegółowo

adun' Dolina Co z t'l Biedronk'l? List Protestacyjny przeciwko budowie sklepu Biedronka w Miejscowosci Straszyn Zapraszamy 7 dni w tygodniu

adun' Dolina Co z t'l Biedronk'l? List Protestacyjny przeciwko budowie sklepu Biedronka w Miejscowosci Straszyn Zapraszamy 7 dni w tygodniu Dolina adun' czasopismo spolecznosci lokalne) Gminy Pruszcz Gdanski ISSN 164J-799J, grudzien 2001, nrl/2007 Co z t'l Biedronk'l? List Protestacyjny przeciwko budowie sklepu Biedronka w Miejscowosci Straszyn

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163. Samochody jak motyle. Historia gliwickiej stadionowej realpolitik

MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163. Samochody jak motyle. Historia gliwickiej stadionowej realpolitik MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163 strefa automotive Samochody jak motyle Strefa felietonu Historia gliwickiej stadionowej realpolitik Plan na 200 PRo cent

Bardziej szczegółowo

NAKŁAD 35 000 EGZ. www.gazetaecho.pl. Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519 610 438 redakcja@gazetaecho.pl

NAKŁAD 35 000 EGZ. www.gazetaecho.pl. Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519 610 438 redakcja@gazetaecho.pl Nr 8 (326) 8 maja 2015 DWUTYGODNIK Mia ła być no wo cze sna, nie za - wod na oraz sa mo wy star czal na. Nie ste ty, w Czaj ce re gu lar nie do cho dzi do awa rii, pra wi dło wo nie funk cjo nu je też

Bardziej szczegółowo

Metro tylko do ratusza?

Metro tylko do ratusza? Nr 17 (163) 24 października 2014 DWUTYGODNIK BEMOWA NAKŁAD 35 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Metro tylko do ratusza?

Bardziej szczegółowo

ProtokOl Nr XXX1II20J3 z Sesji Rady Miejskiej w Toszku, Id6ra odbyla sift 29 maja 2013 r. 0 godz. 17.00

ProtokOl Nr XXX1II20J3 z Sesji Rady Miejskiej w Toszku, Id6ra odbyla sift 29 maja 2013 r. 0 godz. 17.00 ProtokOl Nr XXX1II20J3 z Sesji Rady Miejskiej w Toszku, Id6ra odbyla sift 29 maja 2013 r. 0 godz. 17.00 Porz'ldek obrad,!ista obecnosci radnych oraz soltysow stanowi'l zal'lcznik do protokolu. Otwarcia

Bardziej szczegółowo

CIĘŻARNE WALCZĄ O TRZY MIESIĄCE

CIĘŻARNE WALCZĄ O TRZY MIESIĄCE Janusz Piechociński nowym szefem PSL. Czy zmiana szefa ludowców oznacza kłopoty dla rządowej koalicji? * 3 dziś polityka Przemek Wierzchowski/AG Ogólnopolski dziennik bezpłatny, nakład 325 tys., nr 2442

Bardziej szczegółowo

Na co czekają kinomaniacy i mole książkowe filmy i książki 2013. Imperial Cinepix. Hitchcock

Na co czekają kinomaniacy i mole książkowe filmy i książki 2013. Imperial Cinepix. Hitchcock Christof Stache/AFP Nie byłoby tych wyników, gdyby nie udział w Tańcu z gwiazdami mówi Anders Jacobsen. Norweski skoczek jest liderem Turnieju Czterech Skoczni 11 dziś sport R E K L A M A Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. o godz. 12.00 w budynku Urqdu Miejshego z porqdkiem obrad: Makow Maz. 15.05.2008r.

ZAPROSZENIE. o godz. 12.00 w budynku Urqdu Miejshego z porqdkiem obrad: Makow Maz. 15.05.2008r. Makow Maz. 15.05.2008r. ZAPROSZENIE Zgodnie z 5 12 ust. 1 Statutu Miasta Makowa Mazowieckiego zapraszam na XXII sesje Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckirn, ktora odbqdzie siq w dniu 29 maja 2008 roku

Bardziej szczegółowo

Stacja Warszawa Nigdzie

Stacja Warszawa Nigdzie Nr 1 (137) 30 stycznia 2015 DWUTYGODNIK na Woli NAKŁAD 15 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Stacja Warszawa Nigdzie PKP

Bardziej szczegółowo

100 tys. złotych strat po uderzeniu pioruna

100 tys. złotych strat po uderzeniu pioruna Bezpłatny miesięcznik powiatu złotowskiego! ZŁOTÓW - KRAJENKA - JASTROWIE - ZAKRZEWO - LIPKA - OKONEK - TARNÓWKA NOWY PORTAL! Informacje, opinie, komentarze! NaGłos Mówimy o tym, co ważne! ZŁOTÓW 100 tys.

Bardziej szczegółowo

Gdy projektantem jest jako æ

Gdy projektantem jest jako æ ááááá gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. ááááá gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. nak³ad 15 000 egz. 24 lipca 2012 r. nr 233 n rok VI Cza plic ki Za k³ad Sto lar ski od 1981 ro ku spe cja li zu je siê

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum RaPoRt specjalny MasZyny Do obróbki stali Popyt na obrabiarki zdecydowanie przewyższa potencjał wytwórczy rodzimych producentów. Dlatego przedstawiciele branży z optymizmem patrzą w przyszłość. 34 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 57. Dominacja technologii.

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 57. Dominacja technologii. CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 57 Alfa 159 Dominacja technologii fiat wokó nas rok 9 numer 57 sierpieƒ/wrzesieƒ 2005 Odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

Robert Lewandowski zagra dziś z Borussią przeciw Manchesterowi City. Jeśli się dobrze spisze, być może zdobędzie wymarzony kontrakt na Wyspach * 11

Robert Lewandowski zagra dziś z Borussią przeciw Manchesterowi City. Jeśli się dobrze spisze, być może zdobędzie wymarzony kontrakt na Wyspach * 11 Bartosz Bobkowski/AG Robert Lewandowski zagra dziś z Borussią przeciw Manchesterowi City. Jeśli się dobrze spisze, być może zdobędzie wymarzony kontrakt na Wyspach * 11 dziś sport Ogólnopolski dziennik

Bardziej szczegółowo