INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q"

Transkrypt

1 INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 1/2006 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia r., Dz. U. 209, poz ) I. Zasady sporządzania raportu kwartalnego. ( 91 ust. 4) Przy sporządzeniu raportu kwartalnego za I kwartał 2006 r. przyjęto zasady zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (z późniejszymi zmianami), Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. oraz Kodeksem Spółek Handlowych. Zasady te zostały opisane w Raporcie Półrocznym SA-P za I półrocze 2005 r. przekazanym do Komisji Papierów Wartościowych w dniu 30 września 2005 r. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów oraz zysk na działalności operacyjnej, zysk brutto i netto oraz rachunek przepływów pienięŝnych przeliczone zostały na EUR według kursu średniego wyliczonego z trzech kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień kaŝdego miesiąca w okresie od r. do r. (EUR = 3,8456 PLN). Aktywa oraz kapitał własny przeliczone zostały na EUR kursem z dnia r. (EUR = 3,9357 PLN). Analogicznie kursy za I kwartał 2005 r. wynosiły - kurs średni z trzech miesięcy EUR = 4,0153 PLN, kurs z dnia r. EUR = 4,0837 PLN. Stan rezerw w porównaniu ze stanem na dzień r. uległ zmniejszeniu o kwotę tys. zł, z czego rezerwa na podatek dochodowy zmniejszyła się o kwotę tys. zł, a pozostałe rezerwy zwiększyły się o kwotę 5 tys. zł, co wynika z róŝnic kursowych dot. Oddziału w Niemczech. Odpisów aktualizujących wartości składników aktywów w I kwartale 2006 r. Spółka nie dokonała. II. Opis istotnych dokonań w okresie I kwartału 2006 r. z wykazem najwaŝniejszych zdarzeń ich dotyczących. ( 91 ust. 4 pkt 1) 1. Znaczące umowy W I kwartale 2006 r. POLNORD S.A. zawarł następujące znaczące umowy: r. NORD/LB Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie aneksu do umowy kredytowej obejmującej linię gwarancyjno-faktoringową i kredyt, zawartej w dniu r. na kwotę ,- zł, przedłuŝył do dnia r. moŝliwość wykorzystania limitu na odnawialną linię gwarancyjno-faktoringową r. DZ Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie aneksu do umowy kredytowej - kredyt w rachunku bieŝącym z dnia r. udzielił kredytu na finansowanie bieŝącej działalności w wysokości ,- zł. Ostateczny termin spłaty kredytu przypada na dzień r r. zawarł porozumienie o współpracy z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie. Na podstawie porozumienia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. udzieliło ubezpieczeniowej gwarancji naleŝytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek na kwotę ,98 zł. Beneficjentem gwarancji jest p.p.u.p. "Poczta Polska" Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Gdańsku. SA-Q 1/2006 Informacja Dodatkowa 1

2 r. z p.p.u.p. Poczta Polska Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Gdańsku na kwotę netto ,- zł. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy Centrum Ekspedycyjno-Rozdzielczego Poczty Polskiej w Gdańsku zlokalizowanego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Kupieckiej i Handlowej r. z "OTDIEŁ RAZWITIJA" Sp. z o. o. z siedzibą w Nowosybirsku (Rosja) na kwotę netto ,66 USD ( ,30 zł). Przedmiotem umowy jest wykonanie przez POLNORD S.A. w ramach generalnego wykonawstwa budynku administracyjnego (Centrum Biznesu) z podziemnym parkingiem i stacją transformatorową w Nowosybirsku. od r. do r. z NORDEA Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni, pięć umów o udzielenie gwarancji bankowych na łączną kwotę ,31 zł. Umową o największej wartości jest umowa z dnia r. o udzielenie gwarancji dobrego wykonania w zakresie zobowiązań gwarancyjnych na kwotę ,28 zł. Beneficjentem gwarancji jest Pekao Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. w okresie od r. do r. siedem umów o dzieło z firmą niemiecką na łączną kwotę netto ,22 EUR ( ,62 zł). Przedmiotem umów jest montaŝ ścian gipsowo-kartonowych i sufitów podwieszanych w budynkach biurowych na terenie RFN r. NORDEA Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni aneksem do Umowy Kredytowej o udzielenie kredytu obrotowego z dnia 2 kwietnia 2001 r., zmienił harmonogram spłaty pozostałej części kredytu w wysokości ,- zł, ustalając ostateczny termin spłaty na dnia r r. KREDYT Bank S.A. z siedzibą w Warszawie aneksem do umowy kredytowej nr G3/RB/056/2001 z dnia r., zmienił harmonogram spłaty pozostałej części kredytu w wysokości zł, przedłuŝając ostateczny termin spłaty kredytu do dnia r r. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie, Regionalny Oddział Korporacyjny w Gdańsku na podstawie umowy faktoringu pełnego zobowiązała się do nabywania wierzytelności pienięŝnych POLNORD S.A. przysługujących z tytułu umowy świadczenia usług budowlanych. PKO BP S.A. będzie nabywać ww. wierzytelności w okresie od r. do r., których łączna kwota nie przekroczy odnawialnego limitu wynoszącego ,- zł r. z Arctic Paper Kostrzyn S.A. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą na kwotę netto ,- zł. Przedmiotem umowy jest dostawa oraz instalacja urządzeń mechanicznych w ramach projektu budowy nowej elektrociepłowni gazowej dla Arctic Paper Kostrzyn S.A r. BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział Korporacyjny Gdańsk na podstawie umowy o kredyt obrotowy dewizowy udzielił kredytu w wysokości ,- USD ( ,- zł) z ostatecznym terminem spłaty przypadającym na dzień r. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie robót budowlanomontaŝowych budynku administracyjnego (Centrum Biznesu) w Nowosybirsku (Rosja). 2. Inne zdarzenia a) w POLNORD S.A: r. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze - Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał wpisu hipotek przymusowych w Księdze Wieczystej nr prowadzonej dla nieruchomości połoŝonej w Szklarskiej Porębie, która jest własnością POLNORD S.A. SA-Q 1/2006 Informacja Dodatkowa 2

3 Ustanowione hipoteki w łącznej wysokości ,- zł na rzecz Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku są zabezpieczeniem ewentualnych zaległości podatkowych w wysokości ,- zł byłej spółki B.E. ENERGOBUDOWA S.A. Nieruchomość, na której ustanowiono hipoteki, składa się z gruntu i budynków hotelowych połoŝonych w Szklarskiej Porębie przy ul. Wzgórze Paderewskiego 12 o wartości ewidencyjnej w księgach rachunkowych POLNORD S.A ,- zł. Hipoteki przymusowe ustanowiono w uzgodnieniu z POLNORD S.A. (RB 8/2006 z r.) r. Spółka otrzymała informację od Prokom Investments S.A. z siedzibą w Gdyni o nabyciu od spółki Zakłady Ogrodnicze "C. Ulrich" załoŝone w 1805 roku w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie wierzytelności przysługującej tej Spółce od POLNORD S.A. w wysokości ,- zł. (RB 17/2006 z r.). b) w podmiotach zaleŝnych: r. POLNORD-DOM Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku dokonał całkowitej spłaty kredytu obrotowego w linii nieodnawialnej udzielonego przez NORDEA Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni w wysokości ,- zł na podstawie umowy z dnia r. Jednocześnie wygasło poręczenie POLNORD S.A. za wszystkie zobowiązania POLNORD-DOM Sp. z o. o. dotyczące ww. kredytu. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLNORD S.A r. W dniu r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLNORD S.A. uchwaliło podwyŝszenie kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji szt. akcji serii F. Cena emisyjna jednej akcji nowej emisji została ustalona w wysokości 10,00 zł. Ponadto NWZA przyjęło tekst jednolity statutu Spółki (RB 12/2006 z r.). Spółka złoŝyła w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie prospekt emisyjny akcji serii F, który został zatwierdzony w dniu r. (Treść prospektu emisyjnego dostępna jest między innymi na stronie III. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. ( 91 ust. 4 pkt 2) W I kwartale 2006 r. w Spółce nie wystąpiły nietypowe zdarzenia wpływające na osiągnięte wyniki finansowe Spółki. IV. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Spółki. ( 91 ust. 4 pkt 3) Podobnie jak w wielu podmiotach działających w branŝy budowlanej równieŝ w naszej Spółce moŝna zauwaŝyć sezonowość sprzedaŝy, która charakteryzuje się generowaniem znacznej części przychodów ze sprzedaŝy w drugiej połowie roku kalendarzowego i znacznie niŝszym poziomem przychodów w pierwszym kwartale. Sezonowość ta jest efektem uzaleŝnienia od warunków atmosferycznych oraz harmonogramów robót poszczególnych kontraktów wynikających z uwarunkowań technologicznych, które powodują, iŝ większość prac budowlanych prowadzona jest w miesiącach kwiecień listopad. V. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłuŝnych i kapitałowych papierów wartościowych. ( 91 ust. 4 pkt 4) SA-Q 1/2006 Informacja Dodatkowa 3

4 W dniu r. podpisano Umowę Planu Bonów DłuŜnych z Raiffeisen Bank Polska S.A. na czas określony do dnia r., której aktualny limit wynosi ,- zł. W stosunku do stanu na r. zadłuŝenie z tytułu emisji bonów dłuŝnych w I kwartale 2006 r. wzrosło o ,- zł ze względu na wykorzystanie kolejnej transzy w ramach ww. umowy i wynosiło na dzień r ,- zł. VI. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy. ( 91 ust. 4 pkt 5) W I kwartale 2006 r. Spółka nie deklarowała i nie wypłacała dywidendy. VII. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe. ( 91 ust. 4 pkt 6) W okresie od r. do r. miała miejsce subskrypcja akcji serii F. Podsumowanie subskrypcji: 1. Data przydziału papierów wartościowych 25 kwietnia 2006 r.; 2. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją akcji serii F; 3. Stopa redukcji : Zapisy podstawowe 0% Zapisy dodatkowe 99,59%; 4. Liczba papierów wartościowych, na które złoŝono zapisy w ramach subskrypcji ; 5. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji akcji serii F; 6. Cena po jakiej papiery były obejmowane 10 zł; 7. Liczba osób, które złoŝyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach 1.471; 8. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzanej subskrypcji 1.471; 9. Subemitenci: przeprowadzenie subskrypcji nastąpiło bez udziału subemitentów (nie było zawartych umów o subemisję); 10. Wartość przeprowadzanej subskrypcji zł; 11. Łączna wartość kosztów, które zaliczono do kosztów emisji tys. zł (kwota netto) / tys. zł (kwota brutto) a) Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty 874 tys. zł (kwota netto) / tys. zł (kwota brutto) b) Koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa 657 tys. zł (kwota netto) / 802 tys. zł (kwota brutto) c) Koszty promocji oferty 83 tys. zł (kwota netto) / 101 tys. zł (kwota brutto) Metoda rozliczenia kosztów: Koszty emisji akcji serii F w kwocie brutto pomniejszą kapitał zapasowy powstały z nadwyŝki wartości emisji nad wartością nominalną akcji; 12. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 0,32 zł (koszt netto) / 0,39 zł (koszt brutto). SA-Q 1/2006 Informacja Dodatkowa 4

5 Ponadto po dniu bilansowym Spółka zawarła znaczące kontrakty: r. z KBP-3 Sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie na kwotę netto ,- zł. Przedmiotem umowy jest kompleksowe wykonanie budynku biurowego Kraków Business Park 400 w Zabierzowie k. Krakowa r. z KBP-2 Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeziu k. Zabierzowa na kwotę netto ,- zł. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych do poziomu stanu zero budynku biurowego Kraków Business Park 200 w Zabierzowie k. Krakowa. VIII. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego. ( 91 ust. 4 pkt 7) W I kwartale 2006 r. nastąpił ogólny spadek zobowiązań warunkowych w POLNORD S.A. Wg stanu na r. wartość zobowiązań wynosiła tys. zł i była niŝsza w stosunku do r. o tys. zł. Przyczyną obniŝenia stanu zobowiązań było wygaśnięcie poręczenia w wysokości tys. zł na rzecz jednostki powiązanej. Wartość zobowiązań z tytułu poręczeń udzielonych przez Spółkę wynosiła na r tys. zł (w tym na rzecz jednostek powiązanych tys. zł). Wartość zobowiązań z tytułu gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych na rzecz jednostek pozostałych w dniu r. wynosiła tys. zł. W dniu r. Spółka posiadała naleŝności warunkowe z tytułu otrzymanych poręczeń na łączną kwotę tys. zł, z tego: - od spółek powiązanych w kwocie tys. zł, - od pozostałych jednostek w kwocie tys. zł. SA-Q 1/2006 Informacja Dodatkowa 5

3) POLNORD ŁÓDŹ III Sp. z o.o. - metodą pełną

3) POLNORD ŁÓDŹ III Sp. z o.o. - metodą pełną INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO ROZSZERZONEGO RAPORTU KWARTALNEGO QSr 4/2007 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r., Dz. U. 209, poz. 1744 91) INFORMACJE OGÓLNE Jednostką

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 2 3 4 5 ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO 6 7 Wykazane powyżej informacje dotyczą spółek wniesionych jako udziały wiodące. Wszystkie te spółki są w upadłości. 8 *) spółki

Bardziej szczegółowo

Drugi Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. SAF Q 4/2006

Drugi Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. SAF Q 4/2006 1. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU KWARTALNEGO Raport kwartalny Funduszu za czwarty kwartał 2006 roku nie podlegał badaniu ani też przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zawierający skrócone sprawozdanie finansowe oraz informacje dotyczące działalności DEKPOL S.A. za I kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 stycznia do 31 marca 2015

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY PAMAPOL S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY PAMAPOL S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY PAMAPOL ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU Rusiec, 23.02.2015 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 5 1. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA 9.1. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY FORMULARZ SA-QS III/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe

ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I SKRÓCONE JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FIRMY HANDLOWEJ KRAKCHEMIA SA (OBECNIE ALMA MARKET SA) ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 06MAGNA QSr 2/2006 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 06MAGNA QSr 2/2006 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Spółka świadczy usługi na rzecz klientów krajowych i zagranicznych, oferując przede wszystkim:

Spółka świadczy usługi na rzecz klientów krajowych i zagranicznych, oferując przede wszystkim: Informacja dodatkowa do raportu okresowego (SA-Q) INTERFERIE S.A. za IV kwartał 2008 r. INTERFERIE S.A. jest wiodącą firmą na polskim rynku usług turystycznych, połączonych z lecznictwem i rehabilitacją.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Echo Investment S.A.

Grupa Kapitałowa Echo Investment S.A. Grupa Kapitałowa Echo Investment S.A. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za sześciu miesięcy, zakończony 30 czerwca 2007 roku. Kielce, 14 sierpnia 2007 roku Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

Opis Emitenta. Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna. Adres siedziby: Ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna

Opis Emitenta. Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna. Adres siedziby: Ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna Opis Emitenta Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna Adres siedziby: Ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna Dnia 21 marca 2012 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010 TALEX skorygowany SA-Q 1/2010 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33,

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za I kwartał 2012 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Marvipol S.A.

Grupa Kapitałowa Marvipol S.A. Grupa Kapitałowa Marvipol S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2008 r. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 1 Spis treści Strona Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu za III kwartał 2014 r. zgodnie z zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.

Informacja dodatkowa do raportu za III kwartał 2014 r. zgodnie z zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Informacja dodatkowa do raportu za III kwartał 2014 r. zgodnie z zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. I. Zasady sporządzenia raportu kwartalnego 1. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU. zawierający

RAPORT OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU. zawierający RAPORT OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU zawierający SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2015 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIEDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460)

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 416.666.666

Bardziej szczegółowo

JC AUTO SA. Skonsolidowany raport finansowy

JC AUTO SA. Skonsolidowany raport finansowy Skonsolidowany raport finansowy Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 W okresie objętym sprawozdaniem finansowym pozycje pozabilansowe nie wystąpiły. 4 5 6 7 INFORMACJE DODATKOWE I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu, informacja

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015

SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 15 MAJ 2015 SPIS TREŚCI I. Wybrane dane finansowe.... 4 II. Zasady przyjęte przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalprofil

Bardziej szczegółowo

Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259)

Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259) Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259) Informacja dodatkowa, przedstawiająca zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu,

Bardziej szczegółowo

Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000053415.

Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000053415. 1. Opis Emitenta Zakłady Mięsnego Henryk Kania Spółka Akcyjna Adres siedziby: ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna Dnia 21 marca 2012 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TESGAS SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA TESGAS SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA TESGAS SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU DĄBROWA, DNIA 16 SIERPNIA 2010 ROKU SPIS TREŚCI SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS

GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS GRUPA KAPITAŁOWA ARCUS www.arcus.pl ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE S P R AW O Z D AN I E FINAN S O W E GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS Z A OKRES OD 01 S T Y CZ NI A DO 30 CZERWCA 2013 ORAZ ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ECHO INVESTMENT ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ECHO INVESTMENT ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ECHO INVESTMENT ZA I KWARTAŁ ROKU 1 SPIS TREŚCI I. Wybrane skonsolidowane dane finansowe... 3 II. Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe grupy

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo S.A. rozszerzony raport skonsolidowany za III kwartał 2012 r.

Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo S.A. rozszerzony raport skonsolidowany za III kwartał 2012 r. Skonsolidowany raport kwartalny QSr III / 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZAWIERAJĄCY ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 30.09.2013 SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić:

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym

Bardziej szczegółowo

C. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ AWBUD S.A. W ROKU OBROTOWYM 2012

C. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ AWBUD S.A. W ROKU OBROTOWYM 2012 C. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ AWBUD S.A. W ROKU OBROTOWYM 2012 MARZEC 2013 SPIS TREŚCI I.WPROWADZENIE... 4 II. DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo