SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN_PP dla Poczty Polskiej S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN_PP dla Poczty Polskiej S.A."

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN_PP dla Poczty Polskiej S.A. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dz. U. UE z dnia 16 września 2014 r. (nr 2014/S ) WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY EURO.. Pion Informatyki i Telekomunikacji (Dyrektor JW) Warszawa, dn Pełnomocnik zamawiającego Warszawa, dn

2 SPIS TREŚCI Rozdział I. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia informacje ogólne... 4 Rozdział II. Definicje... 5 Rozdział III. Informacje o Zamawiającym... 5 Rozdział IV. Tryb udzielenia zamówienia... 6 Rozdział V. Opis przedmiotu zamówienia... 6 Rozdział VI. Oferty częściowe i wariantowe. Umowa ramowa, dynamiczny system zakupów i aukcja elektroniczna... 7 Rozdział VII. Termin i miejsce wykonania zamówienia... 7 Rozdział VIII. Zamówienia uzupełniające... 7 Rozdział IX. Warunki udziału w postępowaniu... 8 Rozdział X. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z Postępowania Rozdział XI. Informacje o sposobie porozumiewania się Pełnomocnika Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami Rozdział XII. Wymagania dotyczące wadium Rozdział XIII. Termin związania ofertą Rozdział XIV. Opis sposobu przygotowywania ofert Rozdział XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Rozdział XVI. Opis sposobu obliczenia ceny Rozdział XVII. Kryteria oceny ofert Rozdział XVIII. Informacje na temat podwykonawców Rozdział XIX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Rozdział XX. Projekt Umowy oraz warunki zmiany treści zawartej Umowy

3 Rozdział XXI. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy Rozdział XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia

4 Rozdział I. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia informacje ogólne 1. Integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowią następujące załączniki: Załącznik nr 1 Formularz Oferty Załącznik nr 2 Zastrzeżenie dot. tajemnicy przedsiębiorstwa Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia Załącznik nr 6 Wzór wykazu głównych usług Załącznik nr 7 Wzór oświadczenia lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej Załącznik nr 8 Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia Załącznik nr 9 Oświadczenie o zachowaniu poufności. Załącznik nr 10 - Projekt Umowy na świadczenie usług operatora sieci WAN Załącznik nr 11 - Ochrona informacji Poczty Polskiej S.A. Załącznik nr 12 Wykaz Lokalizacji 2. Wykonawca przed złożeniem oferty winien zapoznać się ze wszystkimi postanowieniami niniejszej SIWZ. 3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem swojej oferty. 4

5 Rozdział II. Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: 1. SIWZ należy przez to rozumieć niniejszą specyfikację istotnych warunków zamówienia 2. Ustawie Pzp należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). 3. Umowie należy rozumieć przez to umowę na świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN stanowiącą Załącznik nr 10 do SIWZ 4. Zamawiającym należy przez to rozumieć Pocztę Polską S.A. 5. OPZ należy przez to rozumieć Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ 6. Pełnomocniku Zamawiającego należy przez to rozumieć Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k. 7. WAN_PP Sieć rozległa WAN Poczty Polskiej S.A. 8. Lokalizacja - określone adresem i wskazane przez Zamawiającego miejsce w budynku, do którego ma zostać doprowadzona usługa sieci WAN_PP oraz instalacji urządzeń CE. Ilekroć w niniejszym dokumencie pojawiają się inne zwroty lub wyrażenia pisane wielką literą, należy do nich stosować odpowiednie definicje zawarte w OPZ lub Umowie. Rozdział III. Informacje o Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Poczta Polska Spółka Akcyjna ul. Stawki 2, Warszawa tel. (22) , fax. (22) Strona internetowa: 2. Nazwa i adres Pełnomocnika Zamawiającego (działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego zgodnie z art. 15 ust. 2 Ustawy Pzp) Wierciński, Kwieciński, Baehr Spółka komandytowa ul. Polna 11, Warszawa tel. (22) , fax: (22) strona internetowa: adres Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ, oznaczone jest znakiem: PI01/209/2014. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Pełnomocnikiem Zamawiającego. 5

6 4. Kontakt z Pełnomocnikiem Zamawiającego: Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Jerzy Masztalerz Faks do korespondencji: (22) do korespondencji: Korespondencja pisemna:. Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k., ul. Polna 11, Warszawa Godziny urzędowania: Rozdział IV. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie prowadzone jest na podstawie Ustawy Pzp w trybie przetargu nieograniczonego. Rozdział V. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN_PP dla Poczty Polskiej S.A. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 3 do SIWZ. 3. Dokument zawierający Wykaz Lokalizacji (Załącznik nr 12 do SIWZ) stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego, której nieuprawnione przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie przez Wykonawcę w sposób zagrażający lub naruszający interes Zamawiającego będzie skutkowało pociągnięciem Wykonawcy do odpowiedzialności, w szczególności odszkodowawczej. Wykonawca jest zobowiązany zachować przekazane mu dokumenty w poufności i może je wykorzystać wyłącznie na potrzeby sporządzenia oferty. Dokumenty te będą udostępnione jedynie w formie plików w formacie.xls zapisanych na nośniku CD/DVD. Warunkiem udostępnienia ww. dokumentów jest złożenie przez Wykonawcę prawidłowo uzupełnionego i podpisanego oświadczenia o zachowaniu poufności, którego wzór stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ. Oświadczenie o zachowaniu poufności powinno być złożone w formie pisemnej i dostarczone na adres Pełnomocnika Zamawiającego. 4. W miejscu gdzie przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisanymi. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne, zobowiązany jest wykazać i udowodnić Zamawiającemu, że oferowane przez niego dostawy/usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 5. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień objętych prawem opcji, polegającym na dwukrotnym lub czterokrotnym zwiększeniu przepustowości Lokalizacji na zasadach określonych w 7 Umowy oraz Formularzu Oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. 6

7 6. Kody i nazwy opisujące przedmiot zamówienia (CPV): Usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej Urządzenia do przesyłania danych Infrastruktura sieciowa Rozległa sieć komputerowa Sprzęt i kable telekomunikacyjne Rozdział VI. Oferty częściowe i wariantowe. Umowa ramowa, dynamiczny system zakupów i aukcja elektroniczna 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zastosowania aukcji elektronicznej. Rozdział VII. Termin i miejsce wykonania zamówienia 1. Termin wykonania zamówienia wynosi 48 miesięcy od dnia zawarcia Umowy albo do momentu wyczerpania kwoty określonej w 10 ust. 1 Umowy. 2. Prace Wdrożeniowe polegające na dostarczeniu, skonfigurowaniu i wdrożeniu infrastruktury (łącza, sprzęt, oprogramowanie), niezbędnej do świadczenia usług sieci WAN_PP w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego zostaną zrealizowane przez Wykonawcę najpóźniej w okresie do 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Szczegółowy opis terminów realizacji i zasad odbioru przedmiotu zamówienia opisany został w Załączniku nr 3 do SIWZ. 3. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będą Lokalizacje wskazane przez Pocztę Polską S.A. Wykaz Lokalizacji zostanie udostępniony Wykonawcy na zasadach określonych w rozdz. V ust. 3 powyżej. Rozdział VIII. Zamówienia uzupełniające Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających. 7

8 Rozdział IX. Warunki udziału w postępowaniu 1. O dopuszczenie do udziału w postępowaniu mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: a) Spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; - sytuacji ekonomicznej i finansowej. Szczegółowy opis spełniania powyższych warunków został zamieszczone w ust. od 2 do 5 poniżej. b) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp. 2. [Posiadanie uprawnień do wykonywania działalności] O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy są wpisani do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 3. [Posiadanie wiedzy i doświadczenia] O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy w tym okresie, należycie wykonali (wykonują) co najmniej 2 (dwa) zamówienia, których przedmiotem były (są) usługi transmisji danych dla co najmniej 2 (dwóch) różnych infrastruktur sieciowych IP VPN przy czym każda z usług była (jest) wykonywana dla co najmniej 100 lokalizacji i była świadczona nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy, oraz b) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy w tym okresie, należycie wykonali (wykonują) co najmniej 2 (dwa) zamówienia, których przedmiotem w przypadku każdego z zamówień były (są) usługi wdrożenia urządzeń monitoringu lub usługi typu NOC (Network Operation Center) rozległej infrastruktury urządzeń sieci WAN obejmujących co najmniej 100 łączy i co najmniej 100 routerów CE 8

9 4. [Dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia] O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują następującymi osobami posiadającymi minimalne kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia: a) Kierownik projektu 1 (jedna) osoba, posiadająca doświadczenie w prowadzeniu złożonych projektów (jako kierownik projektu) infrastruktury sieciowo-serwerowej (wymagane doświadczenie obejmujące minimum dwa projekty z zakresu sieci WAN/LAN) oraz umiejętności potwierdzone certyfikatem PMP (Project Management Professional) lub Prince2 Practitioner lub równoważnym; b) Architekt sieciowy 1 (jedna) osoba posiadająca aktywny certyfikat na poziomie eksperckim w dziedzinie architektury sieciowej od producenta technologii sieciowej urządzeń wdrażanych w ofercie, (wymagane doświadczenie obejmujące minimum dwa projekty z zakresu sieci WAN/LAN) ; c) Inżynier sieciowy 8 (osiem) osób, posiadających aktywny certyfikat na poziomie zaawansowanym lub eksperckim w dziedzinie sieciowej od producenta technologii sieciowej urządzeń wdrażanych w ofercie; d) Mobilny inżynier serwisu 12 (dwanaście) osób posiadających wiedzę i doświadczenie w serwisowaniu urządzeń sieciowych w odległych placówkach, posiadających certyfikat na poziomie co najmniej podstawowym (niezbędnym do serwisowania) w dziedzinie sieciowej od producenta technologii sieciowej urządzeń wdrażanych w ofercie; e) Inżynier monitoringu 2 (dwie) osoby posiadające wiedzę i co najmniej 2-letnie doświadczenie w monitoringu usług i urządzeń sieciowych; f) Inżynier wdrożeniowiec 2 (dwie) osoby posiadające wiedzę i co najmniej 2-letnie doświadczenie we wdrażaniu urządzeń i usług monitoringu dla urządzeń sieciowych rozległej infrastruktury WAN. 5. [Sytuacja ekonomiczna i finansowa] O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej (dziesięć milionów) złotych. 6. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej (art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp) oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp nastąpi na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty na podstawie metody: spełnia/nie spełnia. 7. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 9

10 8. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, (a których sposób dokonania oceny spełniania został opisany przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ) muszą być spełnione wspólnie przez tych Wykonawców, z zastrzeżeniem warunku, o którym mowa w pkt 2 powyżej, który musi być spełniony przez tych z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy będą świadczyć Usługi na rzecz Zamawiającego. Rozdział X. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z Postępowania 1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, opisanych w rozdz. 5 SIWZ (art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp) należy przedłożyć następujące dokumenty i oświadczenia: a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg. wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ; b) aktualne zaświadczenie o wpisie do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej; c) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług (w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania warunku wiedzy i doświadczenia określonego w rozdziale IX pkt. 3 SIWZ, wraz z podaniem ich przedmiotu (w szczególności liczby lokalizacji oraz liczby łączy), dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie wg. wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ; d) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, z którego to wykazu będzie wynikać spełnianie przez Wykonawcę warunku z rozdziału IX pkt. 4 lit. a) f) SIWZ - wg. wzoru określonego w załączniku nr 8 do SIWZ; e) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy zgodnie z wymogami rozdz. IX ust. 5 SIWZ, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 pkt 1-9 Ustawy Pzp) należy przedłożyć następujące dokumenty i oświadczenia: 10

11 a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg. wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ; b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w Art. 24 ust. 1 pkt 4 8 Ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w Art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3. Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 5-8 Ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia przez Wykonawcę w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 2 powyżej. 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: pkt 2 b), c), d) oraz f) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 11

12 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; pkt 2. e) oraz składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Terminy wystawienia dokumentów wskazane) powyżej znajdują zastosowanie również w tym zakresie. 7. Wykonawca składa również wypełnioną i podpisaną Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.), albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wg. wzoru określonego w załączniku nr 7 do SIWZ. 8. Dowodami, o których mowa w pkt. 1.c) są: a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) oświadczenie Wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. a) powyżej. 9. Jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą dokumenty zawierające kwoty podane w innej walucie niż PLN, wówczas na potrzeby niniejszego postępowania Zamawiający dokona przeliczenia podanych kwot z waluty obcej na PLN według średniego kursu NBP obowiązującego w dacie publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 10. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego zgodnie z ust. 1 lit. e), może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. 11. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego składa się w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Oświadczenia wymagane przez Zamawiającego składa się w oryginale, z zastrzeżeniem oświadczenia, o którym mowa w 12

13 ust. 2 lit. a., które składa się w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty w języku obcym powinno być złożone wraz z ich tłumaczeniem na jęz. polski. 12. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z Wykonawców składa dokumenty wymienione w pkt Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2. lit. a) może również złożyć pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który działania w imieniu i na rzecz każdego z tych Wykonawców, przy czym upoważnienie do złożenia takiego oświadczenia musi jednoznacznie wynikać z pełnomocnictwa. Rozdział XI. Informacje o sposobie porozumiewania się Pełnomocnika Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Pełnomocnik Zamawiającego i Wykonawcy przekazują pisemnie, za pomocą faksu na nr (22) lub w formie zeskanowanego dokumentu na adres i 3. Ofertę składa się wyłącznie w formie pisemnej. Forma pisemna jest zastrzeżona również dla uzupełnienia oferty. 4. Jeżeli Pełnomocnik Zamawiającego lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 5. Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować do Pełnomocnika Zamawiającego z powołaniem się na nazwę postępowania Świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN_PP dla Poczty Polskiej S.A. wraz z nr ref. PI01/209/ Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Pełnomocnika Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ muszą wpłynąć do Pełnomocnika Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Pełnomocnik Zamawiającego udzieli wyjaśnień wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp. 7. Pełnomocnik Zamawiającego przewiduje możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. W takiej sytuacji Pełnomocnik Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje Wykonawców o terminie zebrania zamieszczając odpowiednią informację na swojej stronie internetowej. 8. Pełnomocnik Zamawiającego przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnych w Lokalizacjach. Wykonawca w takiej sytuacji może zwrócić się do Pełnomocnika Zamawiającego z wnioskiem o umożliwienie przeprowadzenie wizji lokalnych w wybranych przez siebie Lokalizacjach wraz z proponowanym harmonogramem wizji lokalnych. Pełnomocnik Zamawiającego poinformuje Wykonawcę o zgodzie lub nie wyrażeniu zgody na 13

14 przeprowadzenie wizji lokalnych wraz ze zweryfikowanych harmonogramem, którego treść jest wiążąca dla Wykonawcy. Pełnomocnik Zamawiającego zastrzega, że każdy z Wykonawców jest uprawniony do udziału w wizji lokalnej w maksymalnie 20 wybranych Lokalizacjach, przy czym złożenie wniosku o przeprowadzenie wizji lokalnych w większej liczbie Lokalizacji może być podstawą do nie wyrażenia zgody na przeprowadzenie wizji lokalnych. Zamawiający może odmówić zgody na przeprowadzenie wizji lokalnej w danej Lokalizacji również z innych uzasadnionych przyczyn. Zamawiający zastrzega, że warunkiem udziału w wizji lokalnej jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o zachowaniu poufności, o którym mowa w rozdziale 5 ust W czasie zebrania, o którym mowa w ust. 7, Wykonawcy będą mogli zwracać się o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących treści SIWZ. Odpowiedź na pytania zostanie udzielona w formie przewidzianej w art. 38 ust. 3 Ustawy Pzp. 10. Osobami upoważnionymi przez Pełnomocnika Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami są: a) Jan Roliński, tel. (22) , b) Jerzy Masztalerz, tel. (61) Godziny pracy Pełnomocnika Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godz. od do Rozdział XII. Wymagania dotyczące wadium 1. Przed upływem terminu składnia ofert, Wykonawcy wnoszą wadium w wysokości zł (słownie: dwa miliony złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z niżej wymienionych form: a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Na przelewie należy umieścić informację wadium Świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN_PP dla Poczty Polskiej S.A. - PI01/209/2014. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 4. W celu wniesienia wadium w formach, o których mowa w pkt. 2 b) e) powyżej, kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium zaleca się dołączyć do oferty, a oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed terminem składania ofert w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego, Warszawa , ul. Polna 11 (budynek IBC II, 10. Piętro, recepcja). 5. Jeżeli wadium wnosi się w postaci gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 14

15 a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib; b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; c) kwotę gwarancji; d) termin ważności gwarancji; e) bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach wskazanych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 Ustawy Pzp. Wskazane powyżej wymogi dotyczące gwarancji wadialnej odnoszą się również do wadium składanego w formie poręczeń. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 10 poniżej. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 6., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy; c) lub jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Rozdział XIII. Termin związania ofertą 1. Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Pełnomocnika Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Pełnomocnik Zamawiającego może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 15

16 Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 3. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Rozdział XIV. Opis sposobu przygotowywania ofert 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu. 3. Oferta musi być sporządzona pisemnie, w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane oraz parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy, zaś oferta złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. Zalecane jest również, aby: a) Wykonawca dołączył spis treści do oferty, b) w ofercie zostały podane nazwiska osób upoważnionych do kontaktów z Pełnomocnikiem Zamawiającego w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, c) oferta zawierała numery NIP, Regon, telefonu i faksu oraz podanie adresu mailowego (o ile posiada). 4. Jeżeli umocowanie osoby (osób) podpisującej (-cych) ofertę nie wynika jednoznacznie z przedłożonych wypisów (odpisów) lub z dokumentów złożonych przez Wykonawcę na wcześniejszym etapie postępowania (np. z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), wówczas do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa. 5. Każdy podpis składany na ofercie powinien umożliwiać identyfikację osoby, która go złożyła, np. być uzupełniony pieczątką imienną lub kartą wzorów podpisów. 6. Jeżeli niniejsza SIWZ nie stanowi inaczej, dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z dopiskiem za zgodność z oryginałem. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty, chyba że upoważnienie do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem wynika jednoznacznie z pełnomocnictw załączonych do oferty. 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 8. Wzory dokumentów i oświadczeń dołączone do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w innej formie, lecz o treści wymaganej w niniejszej SIWZ. 16

17 9. Oferta musi zawierać: a) Wypełniony i podpisany Formularz Oferty wg wzoru z Załącznika nr 1 do SIWZ; b) Dokument potwierdzający dokonanie przelewu - w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu - lub kserokopię dokumentu, o którym mowa w rozdziale XII pkt 4, potwierdzającego wniesienie wadium w innej formie, opisanej w rozdziale XII pkt. 2 ppkt b) e) niniejszej SIWZ; c) Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z Postępowania wymagane zgodnie z postanowieniami rozdz. X niniejszej SIWZ. d) Dokumenty potwierdzające umocowanie do złożenia oferty 10. Poprawki oferty winny być dokonane w sposób czytelny oraz opatrzone podpisem jednej z osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. 11. Jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty na podstawie art. 8 ust. 3 Ustawy Pzp, zobowiązany jest załączyć do oferty wypełniony i podpisany Załącznik nr 2 do SIWZ oraz zabezpieczyć dokumenty, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w sposób uniemożliwiający bezpośrednie odczytanie treści np. poprzez zastosowanie dodatkowej koperty lub nieprzejrzystych folii. Niezabezpieczenie w sposób właściwy dokumentów zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa może spowodować niezamierzone ujawnienie ich treści. 12. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa dołączy do oferty pisemne uzasadnienie (por. Załącznik nr 2 do SIWZ) odnośnie charakteru zastrzeżonych w niej informacji. Uzasadnienie ma na celu udowodnienie spełnienia przesłanek określonych w art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz.1503 z późn. zm.), tj. że zastrzeżona informacja : a) ma charakter techniczny, technologiczny, lub organizacyjny przedsiębiorstwa b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, a także c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 13. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia może zostać potraktowane jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji. Nie podlegają zastrzeżeniu informacje obejmujące: nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, cenę oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności. 14. Wszelkie koszty związane z opracowaniem oferty ponosi Wykonawca. 15. Opakowanie oferty lub inny rodzaj zabezpieczenia oferty uniemożliwiający jej odczytanie przed otwarciem należy zaadresować na adres Pełnomocnika Zamawiającego, ul. Polna 11, Warszawa, a także oznaczyć nazwą i adresem składającego ofertę oraz hasłem: OFERTA PI01/209/2014 Świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN_PP dla Poczty Polskiej S.A.. Nie otwierać przed roku godz W przypadku braku ww. danych Zamawiający oraz Pełnomocnik Zamawiającego nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu ich niezamieszczenia, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską jej nieotwarcie w trakcie czynności otwarcia ofert. 16. Do oferty należy dołączyć jeden egzemplarz oferty na nośniku elektronicznym (CD lub DVD). Zamawiający wymaga, aby zamieszczone tam pliki były zapisane w formacie pdf i stanowiły kompletny skan złożonej oferty papierowej ze wszystkimi dokumentami. 17

18 Rozdział XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Oferty należy składać do dnia 24 października 2014 r. roku do godz w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego, Warszawa , ul. Polna 11 (budynek IBC II, 10. Piętro, recepcja). 2. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone na zasadach określonych Ustawą Pzp. 3. Do upływu terminu składania ofert Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 października 2014 roku o godz w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego, Warszawa , ul. Polna 11 (budynek IBC II, 10. Piętro, sala nr I). 5. Otwarcie ofert jest jawne. 6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 7. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 8. Informacje, o których mowa w ust. 6 i 7, przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. Rozdział XVI. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Wykonawca określi szacunkową cenę brutto oferty w PLN w Formularzu Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy zaś jego ostateczna wysokość zależy od Prac Wdrożeniowych oraz Usług faktycznie zrealizowanych przez Wykonawcę. 3. Cena określona przez Wykonawcę musi zostać podana w Formularzu Oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ dla całości zamówienia i obejmuje a) Opłatę Instalacyjną dla poszczególnych kategorii łączy; b) Opłaty miesięczne (Wynagrodzenie za Usługi)z tytułu świadczenia usług transmisji danych dla poszczególnych kategorii Lokalizacji podane dla okresu 42 miesięcy (jest to przyjęty przez Zamawiającego na potrzeby oceny ofert szacunkowy, średni okres świadczenia usług transmisji danych dla jednej Lokalizacji); c) Opłaty za dodatkowy 1Mbps przepustowości w przypadku Usług rozliczanych metodą 95-percentyla. d) Opłaty Instalacyjne i Wynagrodzenie za Usługi dla Lokalizacji objętych prawem opcji, dla przyjętych przez Zamawiającego szacunkowych okresów korzystania z tych Usług. 4. Wykonawca poda w Formularzu Oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ wysokość Opłaty Instalacyjnej, Wynagrodzenia za Usługi oraz opłaty za dodatkowy 1Mbps przepustowości (95-percentyl) dla Usług objętych prawem opcji zgodnie z 7 Umowy. 5. Cena oferty obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. 6. Wysokość zaoferowanej przez Wykonawcę Opłaty Instalacyjnej dla każdej kategorii Lokalizacji (w tym dla Opcji) nie może przekraczać dwukrotnej miesięcznej opłaty z tytułu 18

19 świadczenia usług transmisji danych. Złożenie przez Wykonawcę oferty sprzecznej z ww. wymogiem spowoduje uznanie oferty za niezgodną z postanowieniami SIWZ i będzie stanowiło podstawę do jej odrzucenia. 7. Wykonawca określi cenę oferty (brutto) w złotych polskich, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 niniejszego Rozdziału. 8. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (podatek VAT) w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Pełnomocnik Zamawiającego w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 9. Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 10. Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Rozdział XVII. Kryteria oceny ofert. 1. Przy wyborze oferty Pełnomocnik Zamawiającego będzie kierował się następującym kryterium: Kryterium wyboru Waga Szacunkowa całkowita cena oferty brutto (z podatkiem VAT) 100 % 2. Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru: najniższa szacunkowa całkowita cena oferty brutto C = szacunkowa całkowita cena oferty badanej brutto X 100 pkt 3. Wykonawcy w ramach ww. kryterium mogą uzyskać maksymalnie 100 pkt. 4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 19

20 Rozdział XVIII. Informacje na temat podwykonawców 1. Wykonanie przedmiotu zamówienia może być powierzone przez Wykonawcę podwykonawcom. 2. Wykonawca wskaże w Formularzu Oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, które części zamówienia zostaną powierzone do realizacji podwykonawcom. 3. Zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą obejmującej realizację części zamówienia wymaga w każdym przypadku zgody Zamawiającego udzielonej zgodnie z warunkami określonymi w Umowie. Rozdział XIX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Pełnomocnik Zamawiającego powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o: a) wyborze oferty najkorzystniejszej, powiadomieniem zawierającym: nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom, b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 2. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zamieszczona zostanie na stronie internetowej Pełnomocnika Zamawiającego Zamawiającego oraz tablicy ogłoszeń Zamawiającego. 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: a) odpowiada wszystkim wymogom Ustawy Pzp, b) odpowiada wszystkim wymaganiom SIWZ, c) nie podlega odrzuceniu w okolicznościach wskazanych w art. 89 ust. 1 Ustawy Pzp zaś Wykonawca nie podlega wykluczeniu z Postępowania w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp, d) została uznana za najkorzystniejszą. 4. Pełnomocnik Zamawiającego powiadomi Wykonawcę o terminie i miejscu podpisania Umowy. 5. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Pełnomocnik Zamawiającego będzie żądał dostarczenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 6. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przed zawarciem Umowy zobowiązany jest do dostarczenia dokumentu potwierdzającego wniesienie 20

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:313649-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej 2014/S 177-313649 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64786-2016:text:pl:html Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 040-064786 Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106762-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie przetwarzania i rozliczania 2015/S 244-444279. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie przetwarzania i rozliczania 2015/S 244-444279. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:444279-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie przetwarzania i rozliczania 2015/S 244-444279 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-03-24 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na świadczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: Dostawa materiałów kontrolnych do międzynarodowej kontroli

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 3 października 2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: WYKONANIE FUNDAMENTÓW I KONSTRUKCJI WSPORCZYCH POD ELEMENTY PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ,

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , Wrocław: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 117152-2012; data zamieszczenia: 13.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Gdańsk: Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenie powtórnej

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90452-2010:text:pl:html PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 2010/S 61-090452 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338234-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Poznań: Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81549-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy 2015/S

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299905-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: PN-24/2013 Sułów, 17 grudnia 2013 r.

Znak sprawy: PN-24/2013 Sułów, 17 grudnia 2013 r. OGŁOSZENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH I OSOBOWYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200 000 EURO Oznaczenie sprawy: PN-24/2013

Bardziej szczegółowo

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznianowa.pl Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: 249086

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.amuz.wroc.pl Wrocław: Remont posadzki w garażu podziemnym budynku przy ul. Zelwerowicza 7 11

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387568-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 213-387568 Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96794-2016:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2016/S 057-096794 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281106-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem dla Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem dla Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 8 Wrocław: Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem dla Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089

Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:401089-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089 Agencja Rynku Rolnego, ul. Karolkowa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: PN-16/2013 Ruda Sułowska, 25 lipca 2013 r.

Znak sprawy: PN-16/2013 Ruda Sułowska, 25 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ CIĄGNIKA SIODŁOWEGO WRAZ Z ZESTAWEM DO TRANSPORTU RYBY ŻYWEJ O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200 000 EURO

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:418634-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania BFZ4a-073-PU-6/2013

Znak postępowania BFZ4a-073-PU-6/2013 SPÓŁKA AKCYJNA Znak postępowania BFZ4a-073-PU-6/2013 Zamawiający PKP Intercity S.A. podaje do publicznej wiadomości OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj. Szczecin: zakup tapczanów jednoosobowych na potrzeby Domów Studenckich US Numer ogłoszenia: 200744-2015; data zamieszczenia: 06.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:126104-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Autobusy i autokary 2010/S 84-126104 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190169-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169 Państwowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo