SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN_PP dla Poczty Polskiej S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN_PP dla Poczty Polskiej S.A."

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN_PP dla Poczty Polskiej S.A. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dz. U. UE z dnia 16 września 2014 r. (nr 2014/S ) WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY EURO.. Pion Informatyki i Telekomunikacji (Dyrektor JW) Warszawa, dn Pełnomocnik zamawiającego Warszawa, dn

2 SPIS TREŚCI Rozdział I. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia informacje ogólne... 4 Rozdział II. Definicje... 5 Rozdział III. Informacje o Zamawiającym... 5 Rozdział IV. Tryb udzielenia zamówienia... 6 Rozdział V. Opis przedmiotu zamówienia... 6 Rozdział VI. Oferty częściowe i wariantowe. Umowa ramowa, dynamiczny system zakupów i aukcja elektroniczna... 7 Rozdział VII. Termin i miejsce wykonania zamówienia... 7 Rozdział VIII. Zamówienia uzupełniające... 7 Rozdział IX. Warunki udziału w postępowaniu... 8 Rozdział X. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z Postępowania Rozdział XI. Informacje o sposobie porozumiewania się Pełnomocnika Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami Rozdział XII. Wymagania dotyczące wadium Rozdział XIII. Termin związania ofertą Rozdział XIV. Opis sposobu przygotowywania ofert Rozdział XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Rozdział XVI. Opis sposobu obliczenia ceny Rozdział XVII. Kryteria oceny ofert Rozdział XVIII. Informacje na temat podwykonawców Rozdział XIX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Rozdział XX. Projekt Umowy oraz warunki zmiany treści zawartej Umowy

3 Rozdział XXI. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy Rozdział XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia

4 Rozdział I. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia informacje ogólne 1. Integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowią następujące załączniki: Załącznik nr 1 Formularz Oferty Załącznik nr 2 Zastrzeżenie dot. tajemnicy przedsiębiorstwa Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia Załącznik nr 6 Wzór wykazu głównych usług Załącznik nr 7 Wzór oświadczenia lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej Załącznik nr 8 Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia Załącznik nr 9 Oświadczenie o zachowaniu poufności. Załącznik nr 10 - Projekt Umowy na świadczenie usług operatora sieci WAN Załącznik nr 11 - Ochrona informacji Poczty Polskiej S.A. Załącznik nr 12 Wykaz Lokalizacji 2. Wykonawca przed złożeniem oferty winien zapoznać się ze wszystkimi postanowieniami niniejszej SIWZ. 3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem swojej oferty. 4

5 Rozdział II. Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: 1. SIWZ należy przez to rozumieć niniejszą specyfikację istotnych warunków zamówienia 2. Ustawie Pzp należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). 3. Umowie należy rozumieć przez to umowę na świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN stanowiącą Załącznik nr 10 do SIWZ 4. Zamawiającym należy przez to rozumieć Pocztę Polską S.A. 5. OPZ należy przez to rozumieć Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ 6. Pełnomocniku Zamawiającego należy przez to rozumieć Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k. 7. WAN_PP Sieć rozległa WAN Poczty Polskiej S.A. 8. Lokalizacja - określone adresem i wskazane przez Zamawiającego miejsce w budynku, do którego ma zostać doprowadzona usługa sieci WAN_PP oraz instalacji urządzeń CE. Ilekroć w niniejszym dokumencie pojawiają się inne zwroty lub wyrażenia pisane wielką literą, należy do nich stosować odpowiednie definicje zawarte w OPZ lub Umowie. Rozdział III. Informacje o Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Poczta Polska Spółka Akcyjna ul. Stawki 2, Warszawa tel. (22) , fax. (22) Strona internetowa: 2. Nazwa i adres Pełnomocnika Zamawiającego (działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego zgodnie z art. 15 ust. 2 Ustawy Pzp) Wierciński, Kwieciński, Baehr Spółka komandytowa ul. Polna 11, Warszawa tel. (22) , fax: (22) strona internetowa: adres Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ, oznaczone jest znakiem: PI01/209/2014. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Pełnomocnikiem Zamawiającego. 5

6 4. Kontakt z Pełnomocnikiem Zamawiającego: Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Jerzy Masztalerz Faks do korespondencji: (22) do korespondencji: Korespondencja pisemna:. Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k., ul. Polna 11, Warszawa Godziny urzędowania: Rozdział IV. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie prowadzone jest na podstawie Ustawy Pzp w trybie przetargu nieograniczonego. Rozdział V. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN_PP dla Poczty Polskiej S.A. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 3 do SIWZ. 3. Dokument zawierający Wykaz Lokalizacji (Załącznik nr 12 do SIWZ) stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego, której nieuprawnione przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie przez Wykonawcę w sposób zagrażający lub naruszający interes Zamawiającego będzie skutkowało pociągnięciem Wykonawcy do odpowiedzialności, w szczególności odszkodowawczej. Wykonawca jest zobowiązany zachować przekazane mu dokumenty w poufności i może je wykorzystać wyłącznie na potrzeby sporządzenia oferty. Dokumenty te będą udostępnione jedynie w formie plików w formacie.xls zapisanych na nośniku CD/DVD. Warunkiem udostępnienia ww. dokumentów jest złożenie przez Wykonawcę prawidłowo uzupełnionego i podpisanego oświadczenia o zachowaniu poufności, którego wzór stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ. Oświadczenie o zachowaniu poufności powinno być złożone w formie pisemnej i dostarczone na adres Pełnomocnika Zamawiającego. 4. W miejscu gdzie przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisanymi. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne, zobowiązany jest wykazać i udowodnić Zamawiającemu, że oferowane przez niego dostawy/usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 5. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień objętych prawem opcji, polegającym na dwukrotnym lub czterokrotnym zwiększeniu przepustowości Lokalizacji na zasadach określonych w 7 Umowy oraz Formularzu Oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. 6

7 6. Kody i nazwy opisujące przedmiot zamówienia (CPV): Usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej Urządzenia do przesyłania danych Infrastruktura sieciowa Rozległa sieć komputerowa Sprzęt i kable telekomunikacyjne Rozdział VI. Oferty częściowe i wariantowe. Umowa ramowa, dynamiczny system zakupów i aukcja elektroniczna 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zastosowania aukcji elektronicznej. Rozdział VII. Termin i miejsce wykonania zamówienia 1. Termin wykonania zamówienia wynosi 48 miesięcy od dnia zawarcia Umowy albo do momentu wyczerpania kwoty określonej w 10 ust. 1 Umowy. 2. Prace Wdrożeniowe polegające na dostarczeniu, skonfigurowaniu i wdrożeniu infrastruktury (łącza, sprzęt, oprogramowanie), niezbędnej do świadczenia usług sieci WAN_PP w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego zostaną zrealizowane przez Wykonawcę najpóźniej w okresie do 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Szczegółowy opis terminów realizacji i zasad odbioru przedmiotu zamówienia opisany został w Załączniku nr 3 do SIWZ. 3. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będą Lokalizacje wskazane przez Pocztę Polską S.A. Wykaz Lokalizacji zostanie udostępniony Wykonawcy na zasadach określonych w rozdz. V ust. 3 powyżej. Rozdział VIII. Zamówienia uzupełniające Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających. 7

8 Rozdział IX. Warunki udziału w postępowaniu 1. O dopuszczenie do udziału w postępowaniu mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: a) Spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; - sytuacji ekonomicznej i finansowej. Szczegółowy opis spełniania powyższych warunków został zamieszczone w ust. od 2 do 5 poniżej. b) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp. 2. [Posiadanie uprawnień do wykonywania działalności] O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy są wpisani do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 3. [Posiadanie wiedzy i doświadczenia] O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy w tym okresie, należycie wykonali (wykonują) co najmniej 2 (dwa) zamówienia, których przedmiotem były (są) usługi transmisji danych dla co najmniej 2 (dwóch) różnych infrastruktur sieciowych IP VPN przy czym każda z usług była (jest) wykonywana dla co najmniej 100 lokalizacji i była świadczona nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy, oraz b) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy w tym okresie, należycie wykonali (wykonują) co najmniej 2 (dwa) zamówienia, których przedmiotem w przypadku każdego z zamówień były (są) usługi wdrożenia urządzeń monitoringu lub usługi typu NOC (Network Operation Center) rozległej infrastruktury urządzeń sieci WAN obejmujących co najmniej 100 łączy i co najmniej 100 routerów CE 8

9 4. [Dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia] O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują następującymi osobami posiadającymi minimalne kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia: a) Kierownik projektu 1 (jedna) osoba, posiadająca doświadczenie w prowadzeniu złożonych projektów (jako kierownik projektu) infrastruktury sieciowo-serwerowej (wymagane doświadczenie obejmujące minimum dwa projekty z zakresu sieci WAN/LAN) oraz umiejętności potwierdzone certyfikatem PMP (Project Management Professional) lub Prince2 Practitioner lub równoważnym; b) Architekt sieciowy 1 (jedna) osoba posiadająca aktywny certyfikat na poziomie eksperckim w dziedzinie architektury sieciowej od producenta technologii sieciowej urządzeń wdrażanych w ofercie, (wymagane doświadczenie obejmujące minimum dwa projekty z zakresu sieci WAN/LAN) ; c) Inżynier sieciowy 8 (osiem) osób, posiadających aktywny certyfikat na poziomie zaawansowanym lub eksperckim w dziedzinie sieciowej od producenta technologii sieciowej urządzeń wdrażanych w ofercie; d) Mobilny inżynier serwisu 12 (dwanaście) osób posiadających wiedzę i doświadczenie w serwisowaniu urządzeń sieciowych w odległych placówkach, posiadających certyfikat na poziomie co najmniej podstawowym (niezbędnym do serwisowania) w dziedzinie sieciowej od producenta technologii sieciowej urządzeń wdrażanych w ofercie; e) Inżynier monitoringu 2 (dwie) osoby posiadające wiedzę i co najmniej 2-letnie doświadczenie w monitoringu usług i urządzeń sieciowych; f) Inżynier wdrożeniowiec 2 (dwie) osoby posiadające wiedzę i co najmniej 2-letnie doświadczenie we wdrażaniu urządzeń i usług monitoringu dla urządzeń sieciowych rozległej infrastruktury WAN. 5. [Sytuacja ekonomiczna i finansowa] O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej (dziesięć milionów) złotych. 6. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej (art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp) oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp nastąpi na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty na podstawie metody: spełnia/nie spełnia. 7. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 9

10 8. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, (a których sposób dokonania oceny spełniania został opisany przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ) muszą być spełnione wspólnie przez tych Wykonawców, z zastrzeżeniem warunku, o którym mowa w pkt 2 powyżej, który musi być spełniony przez tych z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy będą świadczyć Usługi na rzecz Zamawiającego. Rozdział X. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z Postępowania 1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, opisanych w rozdz. 5 SIWZ (art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp) należy przedłożyć następujące dokumenty i oświadczenia: a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg. wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ; b) aktualne zaświadczenie o wpisie do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej; c) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług (w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania warunku wiedzy i doświadczenia określonego w rozdziale IX pkt. 3 SIWZ, wraz z podaniem ich przedmiotu (w szczególności liczby lokalizacji oraz liczby łączy), dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie wg. wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ; d) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, z którego to wykazu będzie wynikać spełnianie przez Wykonawcę warunku z rozdziału IX pkt. 4 lit. a) f) SIWZ - wg. wzoru określonego w załączniku nr 8 do SIWZ; e) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy zgodnie z wymogami rozdz. IX ust. 5 SIWZ, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 pkt 1-9 Ustawy Pzp) należy przedłożyć następujące dokumenty i oświadczenia: 10

11 a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg. wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ; b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w Art. 24 ust. 1 pkt 4 8 Ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w Art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3. Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 5-8 Ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia przez Wykonawcę w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 2 powyżej. 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: pkt 2 b), c), d) oraz f) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 11

12 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; pkt 2. e) oraz składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Terminy wystawienia dokumentów wskazane) powyżej znajdują zastosowanie również w tym zakresie. 7. Wykonawca składa również wypełnioną i podpisaną Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.), albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wg. wzoru określonego w załączniku nr 7 do SIWZ. 8. Dowodami, o których mowa w pkt. 1.c) są: a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) oświadczenie Wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. a) powyżej. 9. Jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą dokumenty zawierające kwoty podane w innej walucie niż PLN, wówczas na potrzeby niniejszego postępowania Zamawiający dokona przeliczenia podanych kwot z waluty obcej na PLN według średniego kursu NBP obowiązującego w dacie publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 10. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego zgodnie z ust. 1 lit. e), może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. 11. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego składa się w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Oświadczenia wymagane przez Zamawiającego składa się w oryginale, z zastrzeżeniem oświadczenia, o którym mowa w 12

13 ust. 2 lit. a., które składa się w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty w języku obcym powinno być złożone wraz z ich tłumaczeniem na jęz. polski. 12. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z Wykonawców składa dokumenty wymienione w pkt Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2. lit. a) może również złożyć pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który działania w imieniu i na rzecz każdego z tych Wykonawców, przy czym upoważnienie do złożenia takiego oświadczenia musi jednoznacznie wynikać z pełnomocnictwa. Rozdział XI. Informacje o sposobie porozumiewania się Pełnomocnika Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Pełnomocnik Zamawiającego i Wykonawcy przekazują pisemnie, za pomocą faksu na nr (22) lub w formie zeskanowanego dokumentu na adres i 3. Ofertę składa się wyłącznie w formie pisemnej. Forma pisemna jest zastrzeżona również dla uzupełnienia oferty. 4. Jeżeli Pełnomocnik Zamawiającego lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 5. Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować do Pełnomocnika Zamawiającego z powołaniem się na nazwę postępowania Świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN_PP dla Poczty Polskiej S.A. wraz z nr ref. PI01/209/ Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Pełnomocnika Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ muszą wpłynąć do Pełnomocnika Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Pełnomocnik Zamawiającego udzieli wyjaśnień wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp. 7. Pełnomocnik Zamawiającego przewiduje możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. W takiej sytuacji Pełnomocnik Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje Wykonawców o terminie zebrania zamieszczając odpowiednią informację na swojej stronie internetowej. 8. Pełnomocnik Zamawiającego przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnych w Lokalizacjach. Wykonawca w takiej sytuacji może zwrócić się do Pełnomocnika Zamawiającego z wnioskiem o umożliwienie przeprowadzenie wizji lokalnych w wybranych przez siebie Lokalizacjach wraz z proponowanym harmonogramem wizji lokalnych. Pełnomocnik Zamawiającego poinformuje Wykonawcę o zgodzie lub nie wyrażeniu zgody na 13

14 przeprowadzenie wizji lokalnych wraz ze zweryfikowanych harmonogramem, którego treść jest wiążąca dla Wykonawcy. Pełnomocnik Zamawiającego zastrzega, że każdy z Wykonawców jest uprawniony do udziału w wizji lokalnej w maksymalnie 20 wybranych Lokalizacjach, przy czym złożenie wniosku o przeprowadzenie wizji lokalnych w większej liczbie Lokalizacji może być podstawą do nie wyrażenia zgody na przeprowadzenie wizji lokalnych. Zamawiający może odmówić zgody na przeprowadzenie wizji lokalnej w danej Lokalizacji również z innych uzasadnionych przyczyn. Zamawiający zastrzega, że warunkiem udziału w wizji lokalnej jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o zachowaniu poufności, o którym mowa w rozdziale 5 ust W czasie zebrania, o którym mowa w ust. 7, Wykonawcy będą mogli zwracać się o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących treści SIWZ. Odpowiedź na pytania zostanie udzielona w formie przewidzianej w art. 38 ust. 3 Ustawy Pzp. 10. Osobami upoważnionymi przez Pełnomocnika Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami są: a) Jan Roliński, tel. (22) , b) Jerzy Masztalerz, tel. (61) Godziny pracy Pełnomocnika Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godz. od do Rozdział XII. Wymagania dotyczące wadium 1. Przed upływem terminu składnia ofert, Wykonawcy wnoszą wadium w wysokości zł (słownie: dwa miliony złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z niżej wymienionych form: a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Na przelewie należy umieścić informację wadium Świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN_PP dla Poczty Polskiej S.A. - PI01/209/2014. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 4. W celu wniesienia wadium w formach, o których mowa w pkt. 2 b) e) powyżej, kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium zaleca się dołączyć do oferty, a oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed terminem składania ofert w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego, Warszawa , ul. Polna 11 (budynek IBC II, 10. Piętro, recepcja). 5. Jeżeli wadium wnosi się w postaci gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 14

15 a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib; b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; c) kwotę gwarancji; d) termin ważności gwarancji; e) bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach wskazanych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 Ustawy Pzp. Wskazane powyżej wymogi dotyczące gwarancji wadialnej odnoszą się również do wadium składanego w formie poręczeń. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 10 poniżej. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 6., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy; c) lub jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Rozdział XIII. Termin związania ofertą 1. Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Pełnomocnika Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Pełnomocnik Zamawiającego może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 15

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/13/2015

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7

Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7 Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Słubice, 8 maja 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa Zamówienia: Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch samochodów specjalistycznych śmieciarki oraz zamiatarki ulicznej. CPV: 34921100-0,

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Usługi transportu dla potrzeb Opery Wrocławskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Usługi transportu dla potrzeb Opery Wrocławskiej ZP/PN/14/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 207 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: Usługi

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający: Minister Finansów Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Nr sprawy: 430000-ILGW.271.3.2015 Zatwierdzam Z up. Ministra Finansów Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4-073-PU-07/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie sprzedaży biletów kolejowych w kasach biletowych oraz

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania:bzp.2420.15.2012.js SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. MIASTO ZAMOŚĆ ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość /nazwa, pieczątka Zamawiającego/ znak sprawy: OA.272. 27.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 44-100 Gliwice ul. Rybnicka 47 tel. 32 232 17 06 telefax. 32 232 31 35 Adres internetowy: www.pwik.gliwice.pl Adres poczty elektronicznej: bok@pwik.gliwice.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DN. 29.01.2004 R - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ - USTAWA PZP) (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Dostawę sprzętu komputerowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Dostawę sprzętu komputerowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Wojskowa Agencji Mieszkaniowa ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Dostawę sprzętu komputerowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo