ANALIZA FINANSOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA FINANSOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA"

Transkrypt

1 Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu Wydział Inżynieryjno Ekonomiczny ANALIZA FINANSOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Opracowanie pod kierunkiem: Mgr Katarzyna Prędkiewicz Karolina Ciesielska gr4., rok IV IE Wrocław 2007

2 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka przedsiębiorstwa Wstępna analiza sprawozdań finansowa: Analiza bilansu Wskaźniki struktury Wskaźniki dynamiki Poziom kapitału obrotowego Analiza rachunku zysków i strat Wskaźniki struktury Wskaźniki dynamiki Analiza rachunku przepływów pieniężnych Analiza wskaźnikowa Analiza płynności finansowej Wskaźniki płynności natychmiastowej, bieżącej, szybkiej Wskaźniki rotacji, cyklu, cyklu środków pieniężny Wskaźniki wydajności i wystarczalności gotówkowej Analiza zadłużenia Wskaźniki oceniające poziom zadłużenia Wskaźniki oceniające zdolność do obsługi długu Analiza sprawności działania Oparte na kosztach Wskaźniki rotacji Wskaźniki gospodarowania zasobami Analiza rentowności Sprzedaży Majątku Kapitału Model du Ponta Ocena rynkowej wartości akcji i kapitału Ocena wykorzystania dźwigni operacyjnej, finansowej, połączonej Wnioski z analizy Bibliografia

3 1. Charakterystyka przedsiębiorstwa. Telekomunikacja Polska S.A ( Spółka, TP S.A. ) została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 4 grudnia 1991 roku. Siedziba Spółki mieści się w Warszawie, ul. Twarda 18. W dniu 2 maja 2001 roku Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Telekomunikacja Polska jest jednym z największych, dynamicznie rozwijających się polskich przedsiębiorstw. Jako jedyna firma w Polsce może zaproponować kompleksową ofertę telekomunikacyjną, dostępną w całym kraju. TP działa na rynku telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej, Internetu i transmisji danych. Firma oferuje także specjalistyczne usługi w zakresie radiokomunikacji, telefonii przywoławczej, radiotelefonii i łączności dyspozytorskiej. TP stanowi trzon Grupy TP, będącej największą grupą telekomunikacyjną w Europie Środkowej. Misją TP jest stały rozwój i ustawiczne podążanie za potrzebami klientów. Dlatego, wyprzedzając ich oczekiwania, wprowadza nowe usługi i produkty - dla domu i dla biznesu. Każdego dnia, zdobywają klientów od nowa. Chcą być blisko ich potrzeb, otwierać przed nimi świat nowych możliwości komunikacji, dzięki któremu będą mogli być blisko osób i spraw dla nich ważnych. TP jest kontynuatorką ponad 60 lat tradycji przedsiębiorstwa Polska Poczta, Telegraf i Telefon. Telekomunikacja Polska S.A. powstała w grudniu 1991 roku. Wówczas z przedsiębiorstwa państwowego Polska Poczta, Telegraf i Telefon wydzielono część telekomunikacyjną w postaci spółki akcyjnej Skarbu Państwa. 1 stycznia 1992 roku firma rozpoczęła działalność pod nazwą Telekomunikacja Polska S.A. W 1998 roku spółka została sprywatyzowana. Akcje TP zaczęły być notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz w formie GDR-ów (Globalnych Kwitów Depozytowych) na giełdzie w Londynie. W połowie 2000 roku naszym partnerem strategicznym zostało konsorcjum France Telecom i Kulczyk Holding SA, obejmując 35 proc. akcji. We wrześniu 2001 roku konsorcjum zwiększyło swój udział do 47,5 proc. akcji. W dniu 31 grudnia 2005 roku kapitał podstawowy Spółki wynosił tysiące złotych. Kapitał własny Spółki na dzień dzisiejszy wynosi tysięcy złotych. W poniższej tabeli zostali zaprezentowani akcjonariusze, którzy posiadają największe udziały w przedsiębiorstwie, oraz liczba akcji która została wyemitowana na giełdzie. 3

4 Ilość akcji Ilość głosów Wartość nominalna akcji (zł) Udział w kapitale zakładowym (%) France Telecom S.A ,5 Skarb Państwa ,87 Posiadacze GDR reprezentowani przez Ban of New York ,98 Pozostali akcjonariusze ,65 Razem Wstępna analiza sprawozdań finansowa: 2.1 Analiza bilansu Wskaźniki struktury Wskaźniki struktury dla aktywów Udział procentowy 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% A. Aktywa trwałe B. Aktywa obrotowe Rok Analizując strukturę majątku badanej Spółki na przestrzeni trzech lat widzimy, iż udział aktywów trwałych w majątku ogółem prezentuje się w następujący sposób w: 2003 r. 90% 2004 r. 83% 2005 r. 88% Udział aktywów trwałych w majątku plasuje się mniej więcej na tym samym poziomie, w 2004 r. możemy zauważyć obniżenie, po którym występuje tendencja do wzrostu. Aktywa obrotowe nie stanowią wielkiego procentu w majątku r. 10% 4

5 2004 r. 17% 2005 r. 12% Majątek obrotowy ulega ciągłym przemianom w działalności firmy. Jego ilość zależy od dwóch czynników; sprawności zarządzania tym majątkiem oraz od skali produkcji. W roku 2004 udział aktywów obrotowych w majątku był o około 7% większy niż w roku Natomiast w roku 2005 różnica ta zmalała do około 12%. Taka sytuacja powoduje, że koszty stałe maleją, Spółka jest mniej elastyczne na zmiany rynkowe, charakteryzuje się niższą zdolnością do generowania zysku i powoduje polepszenie bieżącej płynności finansowej. Panuje stagnacja w TP S.A. Wahania w aktywach obrotowych były spowodowane sprzedażą środków trwałych, wywołując tym wzrost środków pieniężnych w Spółce. Przyglądając się dokładniej analizie bilansu aktywów możemy zauważyć znaczny skok inwestycji krótkoterminowych w roku 2004, aż do poziomu 11% procent, gdzie wcześniej plasował się na poziomie ok. 5%. Jeśli chodzi o inwestycje długoterminowe dostrzegamy jedynie minimalne wahania. Spółka utrzymuje swoje zapasy na niskim poziomie ok. 2%. Wskaźniki struktury dla pasywów 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Rok A. Kapitał własny B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Analizując strukturę pasywów ważne są wskaźniki udziału kapitału własnego w kapitale całkowitym, który świadczy o stopniu samofinansowania działalności Spółka, natomiast wskaźnik udziału kapitału obcego w kapitale całkowitym o stopniu jego zadłużenia, zwany też ryzykiem kredytowym. W przypadku TP S.A. wynoszą one odpowiednio: - w roku % i 57% - w roku % i 52% - w roku % i 51% Analizując źródła finansowania przedsiębiorstwa TP S.A, zauważamy minimalny wzrost udziału kapitałów własnych w strukturze pasywów, jedynie 6%. Natomiast analizując 5

6 strukturę kapitałów obcych widzimy, że Spółka korzysta z długoterminowego kapitału obcego w takim samym stopniu, jak z kapitału własnego. Można to uzasadnić tym, że kapitał ten nie jest drogi więc TP S.A. go wykorzystuje do inwestycji długoterminowych, jak i do krótkoterminowych Wskaźniki dynamiki Wskaźniki dynamiki dla aktywów Wartości 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2004/ /2004 Lata A. Aktywa trwałe B. Aktywa obrotowe Przyglądając się dynamice tego majątku, zauważamy że w latach 2004/2003 nastąpił spadek aktywów trwałych o 10%, oraz wzrost nominalny, w porównaniu z okresem wcześniejszym, w latach 2005/2004 o 12%. Jednak biorąc pod uwagę istniejącą inflację, nadal występuje jego realny spadek. Taka dynamika świadczy o zróżnicowanych skłonnościach do inwestycji w Spółce. Przyglądając się dalej temu majątkowi dostrzegamy, iż dominującą pozycję zajmują inwestycje długoterminowe, którym towarzyszył wzrost przez ostanie lata. Od 2003 roku nastąpił ich wzrost o ponad 81%. W analizowanej Spółce udział majątku obrotowego w aktywach łącznie maleje z roku na rok, co wynika z jego niskiej dynamiki, która w latach 2004/2003 wynosiła 1,45, a w latach 2005/2004 0,59. 6

7 Wskaźniki dynamiki dla pasywów Wartości 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2004/ /2004 Lata A. Kapitał własny B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Analizując dynamikę pasywów możemy zauważyć, że spadła dynamika pasywów. Przyrost Kapitał własny wynosił 10% w 2004 roku, a w 2005 tylko 5%. Dynamika zobowiązań i rezerw uległa zmianie, wzrosła z poziomu 0,86 do 1,01. Możemy tutaj wyodrębnić, również dynamikę zobowiązań długoterminowe, która w okresie 2005/2004 była niższa niż w okresie 2004/2003. Firma rozwijała się w sposób dynamiczny, jeśli chodzi o zobowiązania krótkoterminowe, wzrost ich dynamik nastąpił o 50% Poziom kapitału obrotowego Kapitał obrotowy- nazywany też kapitałem pracującym możemy określić jako część kapitałów stałych TP S.A. (kapitał własny i zobowiązania długoterminowe), która przekracza wartość majątku trwałego i finansuje majątek obrotowy. Jego wielkość można obliczyć na dwa sposoby: Kapitał obrotowy = kapitał stały majątek trwały lub Kapitał obrotowy = majątek obrotowy - zobowiązania bieżące Kapitał stały = kapitał własny + zobowiązania długoterminowe Kapitał obrotowy dla 2003 = = Kapitał obrotowy dla 2004 = = Kapitał obrotowy dla 2005 = = Poziom kapitału obrotowego jest ujemny, jest to dopuszczalne w wyjątkowych sytuacjach. Spółka ta ma spływ należności dość szybki, a przy tym może korzystać z odroczonych terminów płatności. W takiej sytuacji zobowiązania wobec dostawców przekroczą wartość 7

8 majątku obrotowego i będą mogły być częściowo wykorzystane na finansowanie majątku trwałego. Wiąże się to z wysokim ryzykiem, bowiem utrzymanie cały czas wysokiego salda zobowiązań jest tylko przy stabilnej lub rosnącej sprzedaży każdy jej spadek może spowodować natychmiastową utratę płynności. 2.2 Analiza rachunku zysków i strat Wskaźniki struktury Rachunek zysków i strat Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 100% 100% 100% i materiałów, w tym: Przychody netto ze sprzedaży produktów 100% 99% 100% Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 46% 47% 47% Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20% 20% 20% Koszty sprzedaży -14% -14% -12% Pozostałe przychody operacyjne 3% 3% 4% Pozostałe koszty operacyjne -7% -7% -8% Zysk (strata) z działalności gospodarczej 12% 16% 10% Przychody finansowe 6% 15% 6% Koszty finansowe -15% -19% -17% Rachunek zysków i strat jest sprawozdaniem przedstawiającym dokonania Spółki za dany okres, zestaw przychodów i kosztów ich osiągnięcia. W okresie badanym spółka TP S.A. swoje przychody z podstawowej działalności operacyjnej, w której same przychody ze sprzedaży produktów osiągnęły w 2003 i w 2005 roku 100%, a w %. Na przestrzeni badanych trzech lat Spółka ograniczyła sprzedaż towarów i materiałów aż do 1%. Zysk brutto ze sprzedaży w 2003 i 2004 roku był na poziomie ok. 47% a w 2005 spadł do 46%. Większego znaczenia nie miała pozostała działalność operacyjna pozostałe przychody operacyjne spadły (z ok. 4% do 3%), a pozostałe koszty operacyjne wzrosły (z ok. -8% do ok. -7%).Zysk z działalności operacyjnej przez wszystkie te lata utrzymywał się na stałym poziomie, osiągnął 20%. Stąd też udział zysku z działalności gospodarczej, a także zysku brutto, gdyż wynik zdarzeń nadzwyczajnych był równy zeru, nie był wysoki, ale cały czas dodatni. Przychody finansowe nie odgrywały istotnej roli w kształ- 8

9 towaniu przychodów Spółki, natomiast przychody finansowe wzrosły z 6% do 15%, a następnie gwałtownie spadły do 6%, koszty finansowe wahały się między -17% a -15%. Jego wskaźnik wahał się od 10% w roku 2003 do 16% w roku 2004 i 12% w roku Wskaźniki dynamiki Rachunek zysków i strat 2005/ /2003 Przychody netto ze sprzedaży produktów 93% 94% Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 94% 93% Koszty sprzedaży 92% 107% Koszty ogólnego zarządu 101% 90% Zysk (strata) z działalności operacyjnej 88% 87% Przychody finansowe 40% 234% Zysk (strata) brutto 66% 155% Zysk (strata) netto 76% 205% Dynamika przychodów ze sprzedaży towarów i usług w latach wynosiła 0,94. W latach sytuacja nieznacznie się zmieniła, osiągnęła 0,93. Nie możemy mówić o drastycznym załamaniu się sprzedaży w tych latach. Koszty sprzedawanych towarów i produktów odpowiadały uzyskiwanym przychodom. W tym okresie firma uzyskała zysk brutto ze sprzedaży. Uwzględniając koszty zarządu i sprzedaży wystąpił zysk netto, który stanowił 0,92. Zysk świadczy o tym, że TP S.A. ma skłonności do inwestowania. Analizując dalszą część rachunku powstał zysk z działalności operacyjnej, który przez wszystkie lata utrzymywał się na tym samym poziomie. Pozostałe przychody operacyjne, mające często charakter losowy, nie świadczą o efektywności Spółki. Mogą one wynikać z jednorazowej wyprzedaży zbędnego majątku TP S.A. W działalności finansowej wystąpił duży spadek dynamiki przychodów finansowych z 234% do 40% podobnie działo się z kosztami finansowymi, jednak ten spadek nie był aż tak duży, wyniósł on 38%. Nadwyżka przychodów finansowych nad kosztami finansowymi może wynikać z należności długoterminowych, które Dynamika zysku netto zmieniła się w omawianych latach, nastąpił gwałtowny spadek z 205% do 76%. 2.3 Analiza rachunku przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych Zysk (strata) netto 22% 26% 13% Amortyzacja 53% 53% 52% 9

10 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 16% 32% 14% Z przedstawionych powyżej wybranych wartości ze sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wynika, iż w badanej spółce, w badanym okresie duży wpływ na środki z działalności operacyjnej miała amortyzacja, poziom odsetek na przełomie tych trzech waha się. Zysk netto nieznacznie wzrósł. Przepływy z działalności operacyjnej Przepływy z działalności inwestycyjnej Przepływy z działalności finansowej Przepływy netto Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu Jest to przypadek 3, przedsiębiorstwo się rozwija, inwestuje oraz spłaca zaciągnięte kredyty. 3. Analiza wskaźnikowa 3.1 Analiza płynności finansowej Wskaźniki płynności natychmiastowej, bieżącej, szybkiej Płynność oznacza takie sterowanie wpływami i wydatkami, aby wpływy były w stanie równoważyć wydatki, ewentualne zachwianie rytmiczności wpływów i wydatków kompensując rezerwą środków pieniężnych utrzymywanych w tym celu. Wskaźniki płynności oblicza się w następujący sposób: płynność natychmiastowa: wskaźnik płynności natychmiastowej = inwestycje krótkoterminowe zobowiazania krótkoterminowe wskaźnik płynności natychmiastowej 2003 = 0,25 * 100% = 25% wskaźnik płynności natychmiastowej 2004 = 0,66 * 100% = 66% wskaźnik płynności natychmiastowej 2005 = 0,22 * 100% = 22% Wskaźnik ten informuje o możliwości spłaty zobowiązań bieżących za pomocą najbardziej płynnych ze środków obrotowych tj. środkami pieniężnymi. Najczęściej spotyka się pogląd, iż wskaźnik płynności gotówkowej powinien przyjmować wartości od 10% do 20%. wynika to z faktu, iż generalna zasada zarządzania gotówką mówi, że jej zasoby w Spółce 10

11 powinny być ograniczone do niezbędnego minimum. W przypadku TP S.A. wskaźnik ten nie był na prawidłowym poziomie, co oznacza trudności w płynności jednostki. płynność szybka: aktywa bieżież - zapasy wskaźnik płynności szybkiej = pasywa bieżież wskaźnik płynności szybkiej 2003 = 0,62 wskaźnik płynności szybkiej 2004 = 1,07 wskaźnik płynności szybkiej 2005 = 0,42 Wskaźnik ten informuje o możliwości spłaty zobowiązań bieżących płynnymi aktywami. Wskaźnik szybki nie powinien być niższy od 1. Wskaźniki te w naszym przypadku w latach 2003, 2005 kształtują się na poziomie poniżej dolnej granicy co oznacza, że dana spółka miała trudności w płynności. Natomiast w roku 2004 przekraczał 1, co wiązało się z tym że firma nie miała trudności w płynności. płynność bieżąca wskaźnik płynności bieżącej = aktywabie żące pasywabie żące wskaźnik płynności bieżącej 2003 = 0,63 wskaźnik płynności bieżącej 2004 = 1,09 wskaźnik płynności bieżącej 2005 = 0,43 Wskaźnik ten informuje o możliwości spłaty zobowiązań bieżących poprzez zamianę na środki pieniężne całości aktywów obrotowych. Jednocześnie wskaźnik ten odpowiada na pytanie ile razy majątek obrotowy pokrywa zobowiązania bieżące. Na ogół przyjmuje się, iż wartość powinna być wyższa od 1,2 a za optymalną uważa się wartość równą 2. TP S.A. w żadnym roku nie osiągnęło minimalnej zakładanej wartości, nie mówiąc już o pożądanym rezultacie. 11

12 Płynność finansowa 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 Wskaźnik bieżącej płynności Wskaźnik szybki płynności finansowej Wskaźnik płynności natychmiastowej 0, Rok Wskaźniki rotacji, cyklu, cyklu środków pieniężny Wskaźniki rotacji: zapasów wskaźnik rotacji zapasów = sprzedaż netto średni s tan zapasów wskaźnik rotacji zapasów 2004 = 178,85 wskaźnik rotacji zapasów 2005 = 197,59 Wysoka wartość wskaźnika informuje o wolnym obrocie zapasów i jest to niekorzystne, może bowiem zakłócić płynność produkcji, a ponadto świadczyć o znacznej wartości środków pieniężnych zamrożonych w zapasach. należności wskaźnik rotacji należności = sprzedaż netto naleznosci wskaźnik rotacji należności 2004 = 5,77 wskaźnik rotacji należności 2005 = 6,76 Wskaźnik ten określa, ile razy w ciągu roku firma odtwarza stan swoich należności. Zadowalający poziom tego wskaźnika powinien oscylować w przedziale 7,0-10,0. W latach wartość wskaźnika kształtuje się na poziomie poniżej 7,0 co oznacza, że przedsiębiorstwo kredytuje swoich klientów, co wiąże się z długim zamrożeniem środków pieniężnych w należnościach. zobowiązań wskaźnik rotacji zobowiązań = sprzedaz netto zobowiazania 12

13 wskaźnik rotacji zobowiązań 2004 = 2,35 wskaźnik rotacji zobowiązań 2005 = 1,90 Normę dla wskaźnika rotacji zobowiązań można określić przez zbadanie relacji należności do zobowiązań, która powinna oscylować w okolicach jedności. Wskaźnik ten informuje ile razy w roku Spółka odtwarza stan swoich zobowiązań krótkoterminowych. Wskaźniki cyklu zapasów wskaźnik cyklu zapasów = wskaznik 365 rotacji zapasow wskaźnik cyklu zapasów 2004 = 2,04 wskaźnik cyklu zapasów 2005 = 1,85 Norma jest od 6 do 12. Informuje o długości okresu w którym środki pieniężne są zamrożone w zapasach. W firmie wynik jest poniżej normy. należności wskaźnik cyklu należności = wskaznik 365 rotacji naleznosci wskaźnik cyklu należności 2004 = 63,21 wskaźnik cyklu należności 2005 = 53,69 Wskaźnik ten wyrażony w dniach informuje o okresie oczekiwania na uzyskanie należności za swoją sprzedaż kredytową. Wskaźnik rotacji należności w dniach należy odnieść do rodzaju działalności Spółki. Zbyt długi cykl należności w dniach świadczy o nieskutecznej polityce ściągania należności. Norma jest od 6 do 30, z czego wynika, że TP S.A znacznie wydłuża okres ściągania należności. zobowiązań wskaźnik cyklu zobowiązań = wskaznik 365 rotacji zobowiazan wskaźnik cyklu zobowiązań 2004 = 155,22 wskaźnik cyklu zobowiązań 2005 = 191,93 Wskaźnik cyklu zobowiązań mówi, jaki jest przeciętny czas regulowania zobowiązań, czyli w ciągu ilu dni następuje ich spłata. Jest to długość czasu, przez jaki przedsiębiorstwo jest kredytowane przez swoich dostawców. Korzystniej dla zakładu pracy jest wtedy, gdy spłata zobowiązań jest rozciągnięta w czasie. Oznacza także dłuższe korzystanie z darmowego kredytu kupieckiego udzielonego przez dostawcę. 13

14 Wskaźnik cyklu środków pieniężnych Cykl środków pieniężnych = cykl zapasów + cykl należności + cykl zobowiązań Cykl środków pieniężnych 2004 = -89,97 Cykl środków pieniężnych 2005 = -136,13 Wskaźnik ten interpretujemy jako okres upływający od momentu zainwestowania przez przedsiębiorstwo swych środków pieniężnych w aktywa bieżące do momentu ich powrotu do Spółki. Im krótszy cykl obrotu środków pieniężnych, tym więcej razy przedsiębiorstwo może nimi obracać w ciągu roku obrotowego. Minusowy wskaźnik jak w przypadku analizowanej spółki oznacza, iż korzysta ona z pewnej nadwyżki środków pieniężnych, czyli jest kredytowana przez swoich dostawców Wskaźniki wydajności i wystarczalności gotówkowej wskaźnik wydajności gotówkowej wskaźnik wydajności gotówkowej sprzedaży = gotowka netto z dziala ln osci operacyjnej sprzedaz netto wskaźnik wydajności gotówkowej sprzedaży 2003 = 0,46 wskaźnik wydajności gotówkowej sprzedaży 2004 = 0,48 wskaźnik wydajności gotówkowej sprzedaży 2005 = 0,48 Wskaźnik wydajności gotówkowej sprzedaży należy do grupy wskaźników oceniającej sprawność gotówkową firmy. Pożądanym kierunkiem zmian jest wzrost wskaźnika w czasie. W przypadku spółki TP S.A wskaźnik utrzymuje się na tym samym poziomie, jedynie w roku 2003 był nieco niższy. wskaźnik wydajności gotówkowej zysku = gotowka netto z dziala ln osci operacyjnej zysk z dziala ln osci gospodarczej wskaźnik wydajności gotówkowej zysku 2003 = 4,75 wskaźnik wydajności gotówkowej zysku 2004 = 2,98 wskaźnik wydajności gotówkowej zysku 2005 = 4,18 Wskaźnik ten możesz uznać za taki, który zestawia gotówkowy wizerunek badanej firmy z jej wizerunkiem księgowym. Badana spółka odznacza się wysokim spadkiem wskaźnika z wartości 4,75 w 2003 roku do poziomu 2,98 w roku 2004, a następnie wzrostem do 4,18. wskaźnik wydajności gotówkowej majątku = gotowka netto z dziala ln osci operacyjnej srednia wartosc aktywow ogolem wskaźnik wydajności gotówkowej majątku 2004 = 0,19 wskaźnik wydajności gotówkowej majątku 2005 = 0,18 14

15 Wskaźnik ten zestawia pozycję rachunku przepływów (cash flow operacyjne) do pozycji bilansowej średniej wartości majątku. Pokazuje, w jakiej skali każdy jeden złoty zaangażowany w majątek generuje nadwyżkę wpływów nad wydatkami gotówkowymi z działalności operacyjnej. wskaźnik wydajności gotówkowej majątku obrotowego = gotowka netto z dziala ln osci operacyjnej srednia wartosc aktywow biezacych wskaźnik wydajności gotówkowej majątku obrotowego 2004 = 1,35 wskaźnik wydajności gotówkowej majątku obrotowego 2005 = 1,32 wskaźnik wystarczalności gotówkowej na spłatę długów ogółem = gotowka netto z dziala ln osci operacyjnej zobowiazania ogolem na spłatę długów ogółem 2003 = 0,34 na spłatę długów ogółem 2004 = 0,38 na spłatę długów ogółem 2005 = 0,35 Wskaźniki wystarczalności gotówkowej są konstruowane na podstawie danych zawartych w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych. Stanowią podstawę oceny dynamicznej płynności finansowej. Określają zdolność firmy do wygospodarowania środków z działalności operacyjnej dla pokrycia niezbędnych potrzeb: inwestycji w majątku trwałym, spłaty zobowiązań i wypłaty dywidend, czy zadłużeń. W przypadku TP S.A. widoczne jest, że firma ma słabą zdolność spłaty zadłużeń. na spłatę długów długoterminowych = gotowka netto z dziala ln osci operacyjnej zobowiazania dlugoter min owe na spłatę długów długoterminowych 2003 = 0,60 na spłatę długów długoterminowych 2004 = 0,70 na spłatę długów długoterminowych 2005 = 0,86 Nastąpił wzrost wskaźnika, co oznacza że dane Spółka posiada większą zdolność spłaty zobowiązań. wskaźnik ogólnej wystarczalności gotówkowej = gotowka netto z dziala ln osci operacyjnej splata zobowiazan dlugoter min owych + wyplata dywidend + zakupy aktywow trwalych wskaźnik ogólnej wystarczalności gotówkowej 2003 = 1,48 wskaźnik ogólnej wystarczalności gotówkowej 2003 = 1,27 wskaźnik ogólnej wystarczalności gotówkowej 2003 = 2,15 15

16 Określają zdolność firmy do wygospodarowania środków z działalności operacyjnej dla pokrycia niezbędnych potrzeb: inwestycji w majątku trwałym, spłaty zobowiązań i wypłaty dywidend. Wiodące znaczenie w tej grupie wskaźników ma wskaźnik ogólnej wystarczalności gotówki. Pozostałe wskaźniki z tej grupy bardziej szczegółowo analizują sytuację Spółki. Przedstawiają relacje potrzeb finansowych firmy do wypracowanej gotówki netto. Informują o skali obciążenia tej gotówki: spłatą długoterminowych kredytów i pożyczek, wypłatą dywidend, zakupem środków produkcji. Źródłem finansowania powyższych wydatków w ostatecznym rozliczeniu (poza dywidendami) jest zysk netto i amortyzacja. Jeśli środki z tych dwóch źródeł wykorzysta się na uzupełnienie kapitału obrotowego, głównie na finansowanie zapasów i kredyty dla odbiorców, to firma musi ubiegać się o finansowanie zewnętrzne. W ten sposób potencjalni inwestorzy są w stanie ocenić realność przyszłych wypłat dywidend i zwrotu zaciągniętych pożyczek. 3.2 Analiza zadłużenia Struktura zadłużenia * 2005 Kredyty Obligacje Pożyczki od podmiotu powiązanego Krótkoterm. papiery wartościowe Inne kredyty i pożyczki Razem dług krótkoterminowy dług długoterminowy Zadłużenie netto Wartość godziwa instr. fin Dług netto z uwzgl. wyceny instrumentów finansowych Naliczone odsetki Wskaźniki oceniające poziom zadłużenia wskaźnik ogólnego zadłużenia wskaźnik ogólnego zadłużenia = zobowiazania i rezwerwy na zobowiazania aktywa ogolem wskaźnik ogólnego zadłużenia 2003 = 0,57 wskaźnik ogólnego zadłużenia 2004 = 0,52 wskaźnik ogólnego zadłużenia 2005 = 0,51 16

17 Wskaźnik ten określa udział wszystkich zobowiązań w finansowaniu majątku firmy. Normą jest stan zadłużenia w przedziale 0,55 0,65. Jak widzimy firma nie ma trudności ze środkami w swoim majątku na pokrycie bieżących zadłużeń. wskaźnik zadłużenia kapitału własnego wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = zobowiazania i rezerwy na zobowiazania kapital wlasny wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 2003 = 1,35 wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 2004 = 1,06 wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 2005 = 1,02 Wskaźnik ten informuje, w jakim stopniu kapitał własny przedsiębiorstwa zabezpiecza udzielony kredyt lub pożyczkę długoterminową, czyli w jakim stopniu kredytodawca lub pożyczkodawca chroniony jest przed poniesieniem straty. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego jest lekko poniżej poziomu w latach , natomiast w roku 2003 mieścił się w wymaganym przedziale, czyli 1,22-1,8. Można powiedzieć ze przedsiębiorstwo w miarę dba o swoich kredytodawców i pożyczkodawców. Dla średnich i dużych firm zaleca się relację 1:1. wskaźnik zadłużenia długoterminowego wskaźnik zadłużenia długoterminowego = zobowiazania dlugoter min owe kapital wlasny wskaźnik zadłużenia długoterminowego 2003 = 0,77 wskaźnik zadłużenia długoterminowego 2004 = 0,58 wskaźnik zadłużenia długoterminowego 2005 = 0,42 Wskaźnik ten informuje, jaka część majątku przedsiębiorstwa jest finansowana zobowiązaniami długoterminowymi, a więc takimi, których termin wymagalności jest dłuższy od roku. W przypadku TP S.A. wskaźniki te w badanym okresie spadają (z 0,77 do 0,42). Wskaźnik długu, ryzyka dotyczy długów spłacanych w okresie dłuższym niż rok od daty sporządzenia bilansu, zadowalający poziom tego wskaźnika wynosi 0,5, wskaźnik wyższy niż 1,0 świadczy, że zobowiązania długoterminowe są wyższe niż kapitał własny, za racjonalny wskaźnik długu przyjmuje się przedział 0,5 1, Wskaźniki oceniające zdolność do obsługi długu. wskaźnik pokrycia obsługi długu I wskaźnik pokrycia obsługi długu I = zysk brutto + odsetki raty kapitalowe + odsetki 17

18 wskaźnik pokrycia obsługi długu I 2003 = 1,03 wskaźnik pokrycia obsługi długu I 2004 = 0,89 wskaźnik pokrycia obsługi długu I 2005 = 2,16 Określa stosunek wielkości zysku przed potrąceniem kosztów odsetek oraz podatku dochodowego do poziomu obciążeń wynikających z obsługi. Optymalną wartością tego wskaźnika jest 2,5. Przedsiębiorstwo zbliża się do tej wartości w 2005 roku, w 2003 osiąga 1,03 co świadczy że sytuacja jest normie, ale w 2004 jest poniżej poziomu do którego przedsiębiorstwo powinno dążyć. wskaźnik pokrycia obsługi długu II wskaźnik pokrycia obsługi długu II = ( T ) zysk brutto + odsetki 1 raty kapitalowe + odsetki wskaźnik pokrycia obsługi długu II 2003 = 0,76 wskaźnik pokrycia obsługi długu II 2004 = 0,72 wskaźnik pokrycia obsługi długu II 2005 = 1,94 Pokazuje ile razy zysk wypracowany przez firmę pokrywa wydatki związane z obsługą długu. Norma: >1. Wynika z tego że firma w latach nie wypracowywała wystarczającego zysku na pokrycie długi, dopiero 2005 rok przyniósł wystarczający zysk. wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych zysk brutto + odsetki wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych = odsetki wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych 2003 = 1,50 wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych 2004 = 1,98 wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych 2005 = 5,30 Informuje o stosunku zysku przed potrąceniem kosztów finansowania do poziomu należnych odsetek wskaźnik pokrycia obsługi kredytu z cash flow zysk netto + amortyzacja wskaźnik pokrycia obsługi kredytu z cash flow = raty kapitalowe + odsetki wskaźnik pokrycia obsługi kredytu z cash flow 2003 = 1,05 wskaźnik pokrycia obsługi kredytu z cash flow 2004 = 1,05 wskaźnik pokrycia obsługi kredytu z cash flow 2005 = 5,47 Zakładana norma jeżeli chodzi o wskaźnik pokrycia obsługi kredytu wynosi 1,5. W przedsiębiorstwie, nie została spełniona ta norma. Wskaźnik ten był poniżej normy w latach 18

19 oraz znacznie powyżej w Niższy poziom wskaźnika informuje, iż projekt inwestycyjny finansowany kredytem stanowi przedsięwzięcie o podwyższonym ryzyku. 3.3 Analiza sprawności działania Oparte na kosztach wskaźniki obciążenia przychodów ze sprzedaży kosztami ich wytworzenia wskaźniki obciążenia przychodów ze sprzedaży kosztami ich wytworzenia = koszty wytworzenia przychody netto ze sprzedazy produktow, towarow i materialow wskaźniki obciążenia przychodów ze sprzedaży kosztami ich wytworzenia 2003 = 53,01% wskaźniki obciążenia przychodów ze sprzedaży kosztami ich wytworzenia 2004 = 52,45% wskaźniki obciążenia przychodów ze sprzedaży kosztami ich wytworzenia 2005 = 53,07% wskaźniki operacyjności wskaźniki operacyjności = koszty wlasne sprzedazy przychody netto ze sprzedazy produktow, towarow i materialow wskaźniki operacyjności 2003 = 75,17% wskaźniki operacyjności 2004 = 75,95% wskaźniki operacyjności 2005 = 75,84% Najbardziej ogólny wskaźnik aktywności firmy (tzw. wskaźnik kosztów). Wskaźnik obrazuje efektywność gospodarowania w firmie oraz zdolność zarządzających do kontroli i obniżki kosztów, uzależniony od rodzaju działalności przedsiębiorstwa, przyjmowany poziom wskaźnika mieści się w granicach 50 90%. Wskaźnik wyższy niż 90% może wskazywać na trudności w uzyskaniu zwrotu poniesionych nakładów gospodarczych. Wskaźnik niższy niż 50% informuje o wysokiej zyskowności danego rodzaju działalności przedsiębiorstwa. wskaźniki kontroli kosztów administracyjnych wskaźniki kontroli kosztów administracyjnych = koszty ogo ln ego zarzadu i koszty sprzedazy przychody netto ze sprzedazy produktow, towarow i materialow wskaźniki kontroli kosztów administracyjnych 2003 = 21,74% wskaźniki kontroli kosztów administracyjnych 2004 = 22,68% wskaźniki kontroli kosztów administracyjnych 2005 = 22,17% TP S.A. jest przedsiębiorstwem, którego wskaźnik kontroli kosztów administracyjnych na przełomie trzech lat, przekraczał znacznie normę (10%-15%). Informuje o udziale 19

20 kosztów administracyjnych w wartości sprzedaży, wg standardów zachodnich koszty administracyjne zawierają się w przedziale 10 15% ogółu kosztów i powinny uwzględniać wszystkie ogólne koszty prowadzenia działalności przedsiębiorstwa, również odsetki od zaangażowanych kapitałów obcych. wskaźnik obciążenia przychodów kosztami finansowymi wskaźnik obciążenia przychodów kosztami finansowymi = koszty przychody netto ze sprzedazy finansowe produktow, towarow i materialow wskaźnik obciążenia przychodów kosztami finansowymi 2003 = 16,56% wskaźnik obciążenia przychodów kosztami finansowymi 2004 = 18,98% wskaźnik obciążenia przychodów kosztami finansowymi 2005 = 14,70% Wskaźniki rotacji wskaźnik globalnego obrotu aktywami wskaźnik globalnego obrotu aktywami = przychody netto ze sprzedazy sredni s tan aktywow ogolem wskaźnik globalnego obrotu aktywami 2004 = 0,38 wskaźnik globalnego obrotu aktywami 2005 = 0,40 Najbardziej ogólny wskaźnik globalnego obrotu aktywami, informuje ile razy sprzedaż netto jest większa od aktywów posiadanych przez Spółkę. wskaźnik rotacji aktywów trwałych wskaźnik rotacji aktywów trwałych = przychody netto ze sprzedazy sredni s tan aktywow trwalych wskaźnik rotacji aktywów trwałych 2004 = 0,44 wskaźnik rotacji aktywów trwałych 2005 = 0,47 Ukazuje efektywność wykorzystania środków trwałych uczestniczących w tworzeniu wartości sprzedaży. Określa ile razy sprzedaż netto jest większa od środków trwałych zaangażowanych w działalności Spółki, dużą wartość poznawczą odgrywa w firmach, w których środki trwałe stanowią ważny element majątku. Poddając analizie wielkość wskaźnika należy uwzględniać fakt, iż środki trwałe wykazuje się w wartości netto! wskaźnik rotacji aktywów obrotowych wskaźnik rotacji aktywów obrotowych = przychody netto ze sprzedazy sredni s tan aktywow obrotowych 20

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza wskaźnikowa jest to metoda badań analitycznych polegająca na obliczaniu wskaźników na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych i ich ocenie porównawczej w czasie

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych.

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Rozwinięciem wstępnej analizy sprawozdań finansowych jest analiza wskaźnikowa. Jest ona odpowiednim narzędziem analizy finansowej przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Materiały uzupełniające do

Materiały uzupełniające do Dźwignia finansowa a ryzyko finansowe Przedsiębiorstwo korzystające z kapitału obcego jest narażone na ryzyko finansowe niepewność co do przyszłego poziomu zysku netto Materiały uzupełniające do wykładów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki płynności: pokazują

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Jak ocenić pozycję finansową firmy? dr Waldemar Rogowski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 29 marca 2011 r. Główne grupy wskaźników Płynności

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Jak ocenić pozycję finansową firmy? dr Grażyna Michalczuk Uniwersytet w Białymstoku 9 maja 2013 r. Co to jest analiza To metoda poznanie

Bardziej szczegółowo

Temat: Podstawy analizy finansowej.

Temat: Podstawy analizy finansowej. Przedmiot: Analiza ekonomiczna Temat: Podstawy analizy finansowej. Rola analizy finansowej w systemie analiz. Analiza finansowa jest ta częścią analizy ekonomicznej, która stanowi najwyższy stopień jej

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY KWOTA I. Wydatki w ramach kredytu/pożyczki : z tego: II. Nakłady w ramach środków własnych: z tego: SUMA NAKŁADOW (I+II) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: 1. Środki własne 2.

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa. Akademia Młodego Ekonomisty

Analiza wskaźnikowa. Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy? Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 6 maja 2013 r. 1 Analiza wskaźnikowa Każda decyzja

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0 1. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI WSKAŹNIK BIEŻĄCEJ PŁYNNOŚCI Pozostałe wskaźniki 2,0 Wskaźnik służy do oceny zdolności przedsiębiorstwa do regulowania krótkoterminowych zobowiązań. Do tego

Bardziej szczegółowo

Obliczenia, Kalkulacje...

Obliczenia, Kalkulacje... Obliczenia, Kalkulacje... 1 Bilans O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y To podstawowy dokument przedstawiający majątek przedsiębiorstwa. Bilans to zestawienie dwóch list, które

Bardziej szczegółowo

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Marek 2011 Agenda - Zarządzanie kapitałem obrotowym Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy brutto i netto.

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej M.Ryng Wroclaw University of Economycs Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie finansowe, metoda procentu od sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczno-Finansowa

Analiza Ekonomiczno-Finansowa Analiza Ekonomiczno-Finansowa (...) analiza finansowa wykła8.03.2006 1/4 analiza finansowa ćwiczenia 29.03.2006 2/4 Jaki wpływ na wzrost sprzedaży miała: zmiana ilości zatrudnionych zmiana wydajności cena

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW Z PUNKTU WIDZENIA ZARZĄDZAJĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM.

TEMAT: ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW Z PUNKTU WIDZENIA ZARZĄDZAJĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM. A. Mikołajczyk K. Młynarczyk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu TEMAT: ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW Z PUNKTU WIDZENIA ZARZĄDZAJĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM. Słowa kluczowe: rentowność, zadłużenie, sprawność,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

II - Analiza ekonomiczno finansowa w biznesplanie na inwestornia.pl

II - Analiza ekonomiczno finansowa w biznesplanie na inwestornia.pl Praktyczny poradnik dla pomysłodawców: I - Oczekiwania inwestora względem pomysłu 1. Biznes plan powinien być możliwe szczegółowy. Musi prowokować do zadawania pytań i równocześnie nie pozostawiać u czytelnika

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH Jerzy T. Skrzypek Rachunek zysków i strat Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Ocena efektywności projektu Analiza płynności Rachunek przepływów pieniężnych a plan finansowy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Wyniki finansowe oraz dane bilansowe Fundacji Lux Veritatis za lata 2009 2012. RACHUNEK WYNIKÓW w zł 2009 2010 2011

Tabela 1. Wyniki finansowe oraz dane bilansowe Fundacji Lux Veritatis za lata 2009 2012. RACHUNEK WYNIKÓW w zł 2009 2010 2011 Porównanie sytuacji finansowej Fundacji Lux Veritatis w postępowaniach dotyczących koncesji na nadawanie programu telewizyjnego drogą naziemną cyfrową W postępowaniu o rozszerzenie koncesji, które miało

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach - 1. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach - 1. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach - 1 dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Przyczyny niepowodzenia małego przedsiębiorstwa Jedna z 10 podawanych przyczyn to brak zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Bilans. majątku przedsiębiorstwa

Bilans. majątku przedsiębiorstwa Bilans Bilans jest podstawowym sprawozdaniem finansowym firmy, przedstawiającym jej sytuację na określony dzień, najczęściej na koniec roku. Zawiera on informacje o poszczególnych składnikach majątku przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 Warszawa, 2009.06.19 Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 W 2008 r. na wartość majątku i wyniki finansowe przedsiębiorstw maklerskich niekorzystny wpływ wywarły psychologiczne następstwa

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

socjalnych Struktura aktywów

socjalnych Struktura aktywów ZADANIE 1 W przedsiębiorstwie Beta na podstawie ewidencji księgowej i spisu z natury ustalono, że w dniu 31 grudnia 2014r. spółka posiadała następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: Składnik

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Temat pracy: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcja urządzeń elektrycznych

Temat pracy: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcja urządzeń elektrycznych Agata Kozłowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Temat pracy: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcja urządzeń elektrycznych Przedmiotem poniższej

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Warszawa, 27-28 lutego 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q4/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q4/2013 Zysk netto 1 900 000 1 700 000

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

R. Jarosz. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

R. Jarosz. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu R. Jarosz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA Z PUNKTU WIDZENIA WŁAŚCICIELA, NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA Z BRANŻY PRODUKCJI METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ Aktywa samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej województwa kujawsko-pomorskiego (109 zakładów) w roku osiągnęły wartość 837,9

Bardziej szczegółowo

Aneks C Typowe wartości wskaźników analitycznych

Aneks C Typowe wartości wskaźników analitycznych Aneks C Typowe wartości wskaźników analitycznych i płynności Stan środków pieniężnych na koniec każdego z okresów (pozycja G rachunku przepływów pieniężnych) powinien przyjmować dodatnie wartości w każdym

Bardziej szczegółowo

ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L

ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L POZIOM A wersja 2004-1 (A/D) 1. Bilans i inne sprawozdania finansowe jako źródła informacji o firmie Celem tej części jest

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa. Wykład 2

Analiza finansowa. Wykład 2 Analiza finansowa Wykład 2 ANALIZA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ K. Mazur, prof. UZ 2 Analiza majątku (aktywów) Aktywa są to "kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe

Bardziej szczegółowo

Prace magisterskie SPIS TREŚCI Więcej informacji i materiałów dydaktycznych na temat pisania prac magisterskich i licencjackich

Prace magisterskie SPIS TREŚCI Więcej informacji i materiałów dydaktycznych na temat pisania prac magisterskich i licencjackich Prace magisterskie - pomoc w pisaniu prac licencjackich i prac magisterskich dla studentów i firm. Więcej prac magisterskich na stronie www.pisanie-prac.info.pl. Niniejszy fragment pracy może być dowolnie

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L

SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L POZIOM A I. Bilans i inne sprawozdania finansowe jako źródło informacji o firmie Sporządzania i czytania bilansu, wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ

ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ Zadanie 1 ZADANIE DO WYBORU: Przedsiębiorstwo Bodomax zaciągnęło kredyt bankowy w wysokości 1. zł na okres dwóch lat. Roczna

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej Working paper

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej Working paper Sebastian Lewera Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Wycena wartości przedsiębiorstwa MIŚ Sp. z o.o. w Warszawie

Wycena wartości przedsiębiorstwa MIŚ Sp. z o.o. w Warszawie Wycena wartości przedsiębiorstwa MIŚ Sp. z o.o. w Warszawie 1. Cel i metoda wyceny Szczegółowym celem przeprowadzonej wyceny jest oszacowanie wartości przedsiębiorstwa MIŚ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wprowadzenie. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wprowadzenie. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach Wprowadzenie dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Przyczyny niepowodzenia małego przedsiębiorstwa Jedna z 10 podawanych przyczyn to brak zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA MAJĄTKOWA Do wskaźników tych zalicza się: Struktura pasywów. Do oceny struktury pasywów służą następujące wskaźniki:

STRUKTURA MAJĄTKOWA Do wskaźników tych zalicza się: Struktura pasywów. Do oceny struktury pasywów służą następujące wskaźniki: ANALIZA FINANSOWA 1 Analiza wstępna Analiza wstępna, zwana również bilansową, obejmuje analizę bilansu i wstępną analizę rachunku wyników.. We wstępnej analizie bilansu bada się: strukturę majątkową na

Bardziej szczegółowo

Długoterminowe decyzje finansowe w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży okienniczej

Długoterminowe decyzje finansowe w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży okienniczej Długoterminowe decyzje finansowe w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży okienniczej Kamil Heliński, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu W niniejszej pracy przeprowadzamy

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień 31 grudnia 2004 roku ( w tys. PLN) AKTYWA (Razem): 1652 1797

Bilans na dzień 31 grudnia 2004 roku ( w tys. PLN) AKTYWA (Razem): 1652 1797 Bilans na dzień 31 grudnia 2004 roku ( w tys. PLN) Treść początek roku 2004 koniec roku 2004 AKTYWA (Razem): 1652 1797 Majątek trwały 606 658 - wartości niematerialne i prawne 17 13 - rzeczowy majątek

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY)

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) SPIS TREŚCI WSTĘP...11 CZĘŚĆ PIERWSZA. STRUKTURA ŹRÓDEŁ KAPITAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA...13 Rozdział I. PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A.

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. (Podstawą zaprezentowanego tutaj materiału jest praca przygotowana przez studentów na zaliczenie przedmiotu z WPD w roku akademickim 2012/2013)

Bardziej szczegółowo

Co to są finanse przedsiębiorstwa?

Co to są finanse przedsiębiorstwa? Akademia Młodego Ekonomisty Finansowanie działalności przedsiębiorstwa Sposoby finansowania działalności przedsiębiorstwa Kornelia Bem - Kozieł Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 10 października

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EX-POST SYTUACJI FINANSOWEJ Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej

ANALIZA EX-POST SYTUACJI FINANSOWEJ Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej projekt 01193 Str. 1 ANALIZA EX-POST SYTUACJI FINANSOWEJ Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej Krótka historia W 1950 roku powstało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Autor: Anna Paszkiewicz (e-mail: a.paszkiewicz@lasy.gov.pl)

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Autor: Anna Paszkiewicz (e-mail: a.paszkiewicz@lasy.gov.pl) W Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe parametry ekonomiczne, tak jak w kaŝdym podmiocie gospodarczym działającym na rynku, słuŝą do oceny sytuacji całej organizacji jak i poszczególnych jednostek

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo