ANALIZA FINANSOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA FINANSOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA"

Transkrypt

1 Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu Wydział Inżynieryjno Ekonomiczny ANALIZA FINANSOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Opracowanie pod kierunkiem: Mgr Katarzyna Prędkiewicz Karolina Ciesielska gr4., rok IV IE Wrocław 2007

2 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka przedsiębiorstwa Wstępna analiza sprawozdań finansowa: Analiza bilansu Wskaźniki struktury Wskaźniki dynamiki Poziom kapitału obrotowego Analiza rachunku zysków i strat Wskaźniki struktury Wskaźniki dynamiki Analiza rachunku przepływów pieniężnych Analiza wskaźnikowa Analiza płynności finansowej Wskaźniki płynności natychmiastowej, bieżącej, szybkiej Wskaźniki rotacji, cyklu, cyklu środków pieniężny Wskaźniki wydajności i wystarczalności gotówkowej Analiza zadłużenia Wskaźniki oceniające poziom zadłużenia Wskaźniki oceniające zdolność do obsługi długu Analiza sprawności działania Oparte na kosztach Wskaźniki rotacji Wskaźniki gospodarowania zasobami Analiza rentowności Sprzedaży Majątku Kapitału Model du Ponta Ocena rynkowej wartości akcji i kapitału Ocena wykorzystania dźwigni operacyjnej, finansowej, połączonej Wnioski z analizy Bibliografia

3 1. Charakterystyka przedsiębiorstwa. Telekomunikacja Polska S.A ( Spółka, TP S.A. ) została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 4 grudnia 1991 roku. Siedziba Spółki mieści się w Warszawie, ul. Twarda 18. W dniu 2 maja 2001 roku Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Telekomunikacja Polska jest jednym z największych, dynamicznie rozwijających się polskich przedsiębiorstw. Jako jedyna firma w Polsce może zaproponować kompleksową ofertę telekomunikacyjną, dostępną w całym kraju. TP działa na rynku telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej, Internetu i transmisji danych. Firma oferuje także specjalistyczne usługi w zakresie radiokomunikacji, telefonii przywoławczej, radiotelefonii i łączności dyspozytorskiej. TP stanowi trzon Grupy TP, będącej największą grupą telekomunikacyjną w Europie Środkowej. Misją TP jest stały rozwój i ustawiczne podążanie za potrzebami klientów. Dlatego, wyprzedzając ich oczekiwania, wprowadza nowe usługi i produkty - dla domu i dla biznesu. Każdego dnia, zdobywają klientów od nowa. Chcą być blisko ich potrzeb, otwierać przed nimi świat nowych możliwości komunikacji, dzięki któremu będą mogli być blisko osób i spraw dla nich ważnych. TP jest kontynuatorką ponad 60 lat tradycji przedsiębiorstwa Polska Poczta, Telegraf i Telefon. Telekomunikacja Polska S.A. powstała w grudniu 1991 roku. Wówczas z przedsiębiorstwa państwowego Polska Poczta, Telegraf i Telefon wydzielono część telekomunikacyjną w postaci spółki akcyjnej Skarbu Państwa. 1 stycznia 1992 roku firma rozpoczęła działalność pod nazwą Telekomunikacja Polska S.A. W 1998 roku spółka została sprywatyzowana. Akcje TP zaczęły być notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz w formie GDR-ów (Globalnych Kwitów Depozytowych) na giełdzie w Londynie. W połowie 2000 roku naszym partnerem strategicznym zostało konsorcjum France Telecom i Kulczyk Holding SA, obejmując 35 proc. akcji. We wrześniu 2001 roku konsorcjum zwiększyło swój udział do 47,5 proc. akcji. W dniu 31 grudnia 2005 roku kapitał podstawowy Spółki wynosił tysiące złotych. Kapitał własny Spółki na dzień dzisiejszy wynosi tysięcy złotych. W poniższej tabeli zostali zaprezentowani akcjonariusze, którzy posiadają największe udziały w przedsiębiorstwie, oraz liczba akcji która została wyemitowana na giełdzie. 3

4 Ilość akcji Ilość głosów Wartość nominalna akcji (zł) Udział w kapitale zakładowym (%) France Telecom S.A ,5 Skarb Państwa ,87 Posiadacze GDR reprezentowani przez Ban of New York ,98 Pozostali akcjonariusze ,65 Razem Wstępna analiza sprawozdań finansowa: 2.1 Analiza bilansu Wskaźniki struktury Wskaźniki struktury dla aktywów Udział procentowy 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% A. Aktywa trwałe B. Aktywa obrotowe Rok Analizując strukturę majątku badanej Spółki na przestrzeni trzech lat widzimy, iż udział aktywów trwałych w majątku ogółem prezentuje się w następujący sposób w: 2003 r. 90% 2004 r. 83% 2005 r. 88% Udział aktywów trwałych w majątku plasuje się mniej więcej na tym samym poziomie, w 2004 r. możemy zauważyć obniżenie, po którym występuje tendencja do wzrostu. Aktywa obrotowe nie stanowią wielkiego procentu w majątku r. 10% 4

5 2004 r. 17% 2005 r. 12% Majątek obrotowy ulega ciągłym przemianom w działalności firmy. Jego ilość zależy od dwóch czynników; sprawności zarządzania tym majątkiem oraz od skali produkcji. W roku 2004 udział aktywów obrotowych w majątku był o około 7% większy niż w roku Natomiast w roku 2005 różnica ta zmalała do około 12%. Taka sytuacja powoduje, że koszty stałe maleją, Spółka jest mniej elastyczne na zmiany rynkowe, charakteryzuje się niższą zdolnością do generowania zysku i powoduje polepszenie bieżącej płynności finansowej. Panuje stagnacja w TP S.A. Wahania w aktywach obrotowych były spowodowane sprzedażą środków trwałych, wywołując tym wzrost środków pieniężnych w Spółce. Przyglądając się dokładniej analizie bilansu aktywów możemy zauważyć znaczny skok inwestycji krótkoterminowych w roku 2004, aż do poziomu 11% procent, gdzie wcześniej plasował się na poziomie ok. 5%. Jeśli chodzi o inwestycje długoterminowe dostrzegamy jedynie minimalne wahania. Spółka utrzymuje swoje zapasy na niskim poziomie ok. 2%. Wskaźniki struktury dla pasywów 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Rok A. Kapitał własny B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Analizując strukturę pasywów ważne są wskaźniki udziału kapitału własnego w kapitale całkowitym, który świadczy o stopniu samofinansowania działalności Spółka, natomiast wskaźnik udziału kapitału obcego w kapitale całkowitym o stopniu jego zadłużenia, zwany też ryzykiem kredytowym. W przypadku TP S.A. wynoszą one odpowiednio: - w roku % i 57% - w roku % i 52% - w roku % i 51% Analizując źródła finansowania przedsiębiorstwa TP S.A, zauważamy minimalny wzrost udziału kapitałów własnych w strukturze pasywów, jedynie 6%. Natomiast analizując 5

6 strukturę kapitałów obcych widzimy, że Spółka korzysta z długoterminowego kapitału obcego w takim samym stopniu, jak z kapitału własnego. Można to uzasadnić tym, że kapitał ten nie jest drogi więc TP S.A. go wykorzystuje do inwestycji długoterminowych, jak i do krótkoterminowych Wskaźniki dynamiki Wskaźniki dynamiki dla aktywów Wartości 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2004/ /2004 Lata A. Aktywa trwałe B. Aktywa obrotowe Przyglądając się dynamice tego majątku, zauważamy że w latach 2004/2003 nastąpił spadek aktywów trwałych o 10%, oraz wzrost nominalny, w porównaniu z okresem wcześniejszym, w latach 2005/2004 o 12%. Jednak biorąc pod uwagę istniejącą inflację, nadal występuje jego realny spadek. Taka dynamika świadczy o zróżnicowanych skłonnościach do inwestycji w Spółce. Przyglądając się dalej temu majątkowi dostrzegamy, iż dominującą pozycję zajmują inwestycje długoterminowe, którym towarzyszył wzrost przez ostanie lata. Od 2003 roku nastąpił ich wzrost o ponad 81%. W analizowanej Spółce udział majątku obrotowego w aktywach łącznie maleje z roku na rok, co wynika z jego niskiej dynamiki, która w latach 2004/2003 wynosiła 1,45, a w latach 2005/2004 0,59. 6

7 Wskaźniki dynamiki dla pasywów Wartości 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2004/ /2004 Lata A. Kapitał własny B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Analizując dynamikę pasywów możemy zauważyć, że spadła dynamika pasywów. Przyrost Kapitał własny wynosił 10% w 2004 roku, a w 2005 tylko 5%. Dynamika zobowiązań i rezerw uległa zmianie, wzrosła z poziomu 0,86 do 1,01. Możemy tutaj wyodrębnić, również dynamikę zobowiązań długoterminowe, która w okresie 2005/2004 była niższa niż w okresie 2004/2003. Firma rozwijała się w sposób dynamiczny, jeśli chodzi o zobowiązania krótkoterminowe, wzrost ich dynamik nastąpił o 50% Poziom kapitału obrotowego Kapitał obrotowy- nazywany też kapitałem pracującym możemy określić jako część kapitałów stałych TP S.A. (kapitał własny i zobowiązania długoterminowe), która przekracza wartość majątku trwałego i finansuje majątek obrotowy. Jego wielkość można obliczyć na dwa sposoby: Kapitał obrotowy = kapitał stały majątek trwały lub Kapitał obrotowy = majątek obrotowy - zobowiązania bieżące Kapitał stały = kapitał własny + zobowiązania długoterminowe Kapitał obrotowy dla 2003 = = Kapitał obrotowy dla 2004 = = Kapitał obrotowy dla 2005 = = Poziom kapitału obrotowego jest ujemny, jest to dopuszczalne w wyjątkowych sytuacjach. Spółka ta ma spływ należności dość szybki, a przy tym może korzystać z odroczonych terminów płatności. W takiej sytuacji zobowiązania wobec dostawców przekroczą wartość 7

8 majątku obrotowego i będą mogły być częściowo wykorzystane na finansowanie majątku trwałego. Wiąże się to z wysokim ryzykiem, bowiem utrzymanie cały czas wysokiego salda zobowiązań jest tylko przy stabilnej lub rosnącej sprzedaży każdy jej spadek może spowodować natychmiastową utratę płynności. 2.2 Analiza rachunku zysków i strat Wskaźniki struktury Rachunek zysków i strat Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 100% 100% 100% i materiałów, w tym: Przychody netto ze sprzedaży produktów 100% 99% 100% Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 46% 47% 47% Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20% 20% 20% Koszty sprzedaży -14% -14% -12% Pozostałe przychody operacyjne 3% 3% 4% Pozostałe koszty operacyjne -7% -7% -8% Zysk (strata) z działalności gospodarczej 12% 16% 10% Przychody finansowe 6% 15% 6% Koszty finansowe -15% -19% -17% Rachunek zysków i strat jest sprawozdaniem przedstawiającym dokonania Spółki za dany okres, zestaw przychodów i kosztów ich osiągnięcia. W okresie badanym spółka TP S.A. swoje przychody z podstawowej działalności operacyjnej, w której same przychody ze sprzedaży produktów osiągnęły w 2003 i w 2005 roku 100%, a w %. Na przestrzeni badanych trzech lat Spółka ograniczyła sprzedaż towarów i materiałów aż do 1%. Zysk brutto ze sprzedaży w 2003 i 2004 roku był na poziomie ok. 47% a w 2005 spadł do 46%. Większego znaczenia nie miała pozostała działalność operacyjna pozostałe przychody operacyjne spadły (z ok. 4% do 3%), a pozostałe koszty operacyjne wzrosły (z ok. -8% do ok. -7%).Zysk z działalności operacyjnej przez wszystkie te lata utrzymywał się na stałym poziomie, osiągnął 20%. Stąd też udział zysku z działalności gospodarczej, a także zysku brutto, gdyż wynik zdarzeń nadzwyczajnych był równy zeru, nie był wysoki, ale cały czas dodatni. Przychody finansowe nie odgrywały istotnej roli w kształ- 8

9 towaniu przychodów Spółki, natomiast przychody finansowe wzrosły z 6% do 15%, a następnie gwałtownie spadły do 6%, koszty finansowe wahały się między -17% a -15%. Jego wskaźnik wahał się od 10% w roku 2003 do 16% w roku 2004 i 12% w roku Wskaźniki dynamiki Rachunek zysków i strat 2005/ /2003 Przychody netto ze sprzedaży produktów 93% 94% Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 94% 93% Koszty sprzedaży 92% 107% Koszty ogólnego zarządu 101% 90% Zysk (strata) z działalności operacyjnej 88% 87% Przychody finansowe 40% 234% Zysk (strata) brutto 66% 155% Zysk (strata) netto 76% 205% Dynamika przychodów ze sprzedaży towarów i usług w latach wynosiła 0,94. W latach sytuacja nieznacznie się zmieniła, osiągnęła 0,93. Nie możemy mówić o drastycznym załamaniu się sprzedaży w tych latach. Koszty sprzedawanych towarów i produktów odpowiadały uzyskiwanym przychodom. W tym okresie firma uzyskała zysk brutto ze sprzedaży. Uwzględniając koszty zarządu i sprzedaży wystąpił zysk netto, który stanowił 0,92. Zysk świadczy o tym, że TP S.A. ma skłonności do inwestowania. Analizując dalszą część rachunku powstał zysk z działalności operacyjnej, który przez wszystkie lata utrzymywał się na tym samym poziomie. Pozostałe przychody operacyjne, mające często charakter losowy, nie świadczą o efektywności Spółki. Mogą one wynikać z jednorazowej wyprzedaży zbędnego majątku TP S.A. W działalności finansowej wystąpił duży spadek dynamiki przychodów finansowych z 234% do 40% podobnie działo się z kosztami finansowymi, jednak ten spadek nie był aż tak duży, wyniósł on 38%. Nadwyżka przychodów finansowych nad kosztami finansowymi może wynikać z należności długoterminowych, które Dynamika zysku netto zmieniła się w omawianych latach, nastąpił gwałtowny spadek z 205% do 76%. 2.3 Analiza rachunku przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych Zysk (strata) netto 22% 26% 13% Amortyzacja 53% 53% 52% 9

10 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 16% 32% 14% Z przedstawionych powyżej wybranych wartości ze sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wynika, iż w badanej spółce, w badanym okresie duży wpływ na środki z działalności operacyjnej miała amortyzacja, poziom odsetek na przełomie tych trzech waha się. Zysk netto nieznacznie wzrósł. Przepływy z działalności operacyjnej Przepływy z działalności inwestycyjnej Przepływy z działalności finansowej Przepływy netto Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu Jest to przypadek 3, przedsiębiorstwo się rozwija, inwestuje oraz spłaca zaciągnięte kredyty. 3. Analiza wskaźnikowa 3.1 Analiza płynności finansowej Wskaźniki płynności natychmiastowej, bieżącej, szybkiej Płynność oznacza takie sterowanie wpływami i wydatkami, aby wpływy były w stanie równoważyć wydatki, ewentualne zachwianie rytmiczności wpływów i wydatków kompensując rezerwą środków pieniężnych utrzymywanych w tym celu. Wskaźniki płynności oblicza się w następujący sposób: płynność natychmiastowa: wskaźnik płynności natychmiastowej = inwestycje krótkoterminowe zobowiazania krótkoterminowe wskaźnik płynności natychmiastowej 2003 = 0,25 * 100% = 25% wskaźnik płynności natychmiastowej 2004 = 0,66 * 100% = 66% wskaźnik płynności natychmiastowej 2005 = 0,22 * 100% = 22% Wskaźnik ten informuje o możliwości spłaty zobowiązań bieżących za pomocą najbardziej płynnych ze środków obrotowych tj. środkami pieniężnymi. Najczęściej spotyka się pogląd, iż wskaźnik płynności gotówkowej powinien przyjmować wartości od 10% do 20%. wynika to z faktu, iż generalna zasada zarządzania gotówką mówi, że jej zasoby w Spółce 10

11 powinny być ograniczone do niezbędnego minimum. W przypadku TP S.A. wskaźnik ten nie był na prawidłowym poziomie, co oznacza trudności w płynności jednostki. płynność szybka: aktywa bieżież - zapasy wskaźnik płynności szybkiej = pasywa bieżież wskaźnik płynności szybkiej 2003 = 0,62 wskaźnik płynności szybkiej 2004 = 1,07 wskaźnik płynności szybkiej 2005 = 0,42 Wskaźnik ten informuje o możliwości spłaty zobowiązań bieżących płynnymi aktywami. Wskaźnik szybki nie powinien być niższy od 1. Wskaźniki te w naszym przypadku w latach 2003, 2005 kształtują się na poziomie poniżej dolnej granicy co oznacza, że dana spółka miała trudności w płynności. Natomiast w roku 2004 przekraczał 1, co wiązało się z tym że firma nie miała trudności w płynności. płynność bieżąca wskaźnik płynności bieżącej = aktywabie żące pasywabie żące wskaźnik płynności bieżącej 2003 = 0,63 wskaźnik płynności bieżącej 2004 = 1,09 wskaźnik płynności bieżącej 2005 = 0,43 Wskaźnik ten informuje o możliwości spłaty zobowiązań bieżących poprzez zamianę na środki pieniężne całości aktywów obrotowych. Jednocześnie wskaźnik ten odpowiada na pytanie ile razy majątek obrotowy pokrywa zobowiązania bieżące. Na ogół przyjmuje się, iż wartość powinna być wyższa od 1,2 a za optymalną uważa się wartość równą 2. TP S.A. w żadnym roku nie osiągnęło minimalnej zakładanej wartości, nie mówiąc już o pożądanym rezultacie. 11

12 Płynność finansowa 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 Wskaźnik bieżącej płynności Wskaźnik szybki płynności finansowej Wskaźnik płynności natychmiastowej 0, Rok Wskaźniki rotacji, cyklu, cyklu środków pieniężny Wskaźniki rotacji: zapasów wskaźnik rotacji zapasów = sprzedaż netto średni s tan zapasów wskaźnik rotacji zapasów 2004 = 178,85 wskaźnik rotacji zapasów 2005 = 197,59 Wysoka wartość wskaźnika informuje o wolnym obrocie zapasów i jest to niekorzystne, może bowiem zakłócić płynność produkcji, a ponadto świadczyć o znacznej wartości środków pieniężnych zamrożonych w zapasach. należności wskaźnik rotacji należności = sprzedaż netto naleznosci wskaźnik rotacji należności 2004 = 5,77 wskaźnik rotacji należności 2005 = 6,76 Wskaźnik ten określa, ile razy w ciągu roku firma odtwarza stan swoich należności. Zadowalający poziom tego wskaźnika powinien oscylować w przedziale 7,0-10,0. W latach wartość wskaźnika kształtuje się na poziomie poniżej 7,0 co oznacza, że przedsiębiorstwo kredytuje swoich klientów, co wiąże się z długim zamrożeniem środków pieniężnych w należnościach. zobowiązań wskaźnik rotacji zobowiązań = sprzedaz netto zobowiazania 12

13 wskaźnik rotacji zobowiązań 2004 = 2,35 wskaźnik rotacji zobowiązań 2005 = 1,90 Normę dla wskaźnika rotacji zobowiązań można określić przez zbadanie relacji należności do zobowiązań, która powinna oscylować w okolicach jedności. Wskaźnik ten informuje ile razy w roku Spółka odtwarza stan swoich zobowiązań krótkoterminowych. Wskaźniki cyklu zapasów wskaźnik cyklu zapasów = wskaznik 365 rotacji zapasow wskaźnik cyklu zapasów 2004 = 2,04 wskaźnik cyklu zapasów 2005 = 1,85 Norma jest od 6 do 12. Informuje o długości okresu w którym środki pieniężne są zamrożone w zapasach. W firmie wynik jest poniżej normy. należności wskaźnik cyklu należności = wskaznik 365 rotacji naleznosci wskaźnik cyklu należności 2004 = 63,21 wskaźnik cyklu należności 2005 = 53,69 Wskaźnik ten wyrażony w dniach informuje o okresie oczekiwania na uzyskanie należności za swoją sprzedaż kredytową. Wskaźnik rotacji należności w dniach należy odnieść do rodzaju działalności Spółki. Zbyt długi cykl należności w dniach świadczy o nieskutecznej polityce ściągania należności. Norma jest od 6 do 30, z czego wynika, że TP S.A znacznie wydłuża okres ściągania należności. zobowiązań wskaźnik cyklu zobowiązań = wskaznik 365 rotacji zobowiazan wskaźnik cyklu zobowiązań 2004 = 155,22 wskaźnik cyklu zobowiązań 2005 = 191,93 Wskaźnik cyklu zobowiązań mówi, jaki jest przeciętny czas regulowania zobowiązań, czyli w ciągu ilu dni następuje ich spłata. Jest to długość czasu, przez jaki przedsiębiorstwo jest kredytowane przez swoich dostawców. Korzystniej dla zakładu pracy jest wtedy, gdy spłata zobowiązań jest rozciągnięta w czasie. Oznacza także dłuższe korzystanie z darmowego kredytu kupieckiego udzielonego przez dostawcę. 13

14 Wskaźnik cyklu środków pieniężnych Cykl środków pieniężnych = cykl zapasów + cykl należności + cykl zobowiązań Cykl środków pieniężnych 2004 = -89,97 Cykl środków pieniężnych 2005 = -136,13 Wskaźnik ten interpretujemy jako okres upływający od momentu zainwestowania przez przedsiębiorstwo swych środków pieniężnych w aktywa bieżące do momentu ich powrotu do Spółki. Im krótszy cykl obrotu środków pieniężnych, tym więcej razy przedsiębiorstwo może nimi obracać w ciągu roku obrotowego. Minusowy wskaźnik jak w przypadku analizowanej spółki oznacza, iż korzysta ona z pewnej nadwyżki środków pieniężnych, czyli jest kredytowana przez swoich dostawców Wskaźniki wydajności i wystarczalności gotówkowej wskaźnik wydajności gotówkowej wskaźnik wydajności gotówkowej sprzedaży = gotowka netto z dziala ln osci operacyjnej sprzedaz netto wskaźnik wydajności gotówkowej sprzedaży 2003 = 0,46 wskaźnik wydajności gotówkowej sprzedaży 2004 = 0,48 wskaźnik wydajności gotówkowej sprzedaży 2005 = 0,48 Wskaźnik wydajności gotówkowej sprzedaży należy do grupy wskaźników oceniającej sprawność gotówkową firmy. Pożądanym kierunkiem zmian jest wzrost wskaźnika w czasie. W przypadku spółki TP S.A wskaźnik utrzymuje się na tym samym poziomie, jedynie w roku 2003 był nieco niższy. wskaźnik wydajności gotówkowej zysku = gotowka netto z dziala ln osci operacyjnej zysk z dziala ln osci gospodarczej wskaźnik wydajności gotówkowej zysku 2003 = 4,75 wskaźnik wydajności gotówkowej zysku 2004 = 2,98 wskaźnik wydajności gotówkowej zysku 2005 = 4,18 Wskaźnik ten możesz uznać za taki, który zestawia gotówkowy wizerunek badanej firmy z jej wizerunkiem księgowym. Badana spółka odznacza się wysokim spadkiem wskaźnika z wartości 4,75 w 2003 roku do poziomu 2,98 w roku 2004, a następnie wzrostem do 4,18. wskaźnik wydajności gotówkowej majątku = gotowka netto z dziala ln osci operacyjnej srednia wartosc aktywow ogolem wskaźnik wydajności gotówkowej majątku 2004 = 0,19 wskaźnik wydajności gotówkowej majątku 2005 = 0,18 14

15 Wskaźnik ten zestawia pozycję rachunku przepływów (cash flow operacyjne) do pozycji bilansowej średniej wartości majątku. Pokazuje, w jakiej skali każdy jeden złoty zaangażowany w majątek generuje nadwyżkę wpływów nad wydatkami gotówkowymi z działalności operacyjnej. wskaźnik wydajności gotówkowej majątku obrotowego = gotowka netto z dziala ln osci operacyjnej srednia wartosc aktywow biezacych wskaźnik wydajności gotówkowej majątku obrotowego 2004 = 1,35 wskaźnik wydajności gotówkowej majątku obrotowego 2005 = 1,32 wskaźnik wystarczalności gotówkowej na spłatę długów ogółem = gotowka netto z dziala ln osci operacyjnej zobowiazania ogolem na spłatę długów ogółem 2003 = 0,34 na spłatę długów ogółem 2004 = 0,38 na spłatę długów ogółem 2005 = 0,35 Wskaźniki wystarczalności gotówkowej są konstruowane na podstawie danych zawartych w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych. Stanowią podstawę oceny dynamicznej płynności finansowej. Określają zdolność firmy do wygospodarowania środków z działalności operacyjnej dla pokrycia niezbędnych potrzeb: inwestycji w majątku trwałym, spłaty zobowiązań i wypłaty dywidend, czy zadłużeń. W przypadku TP S.A. widoczne jest, że firma ma słabą zdolność spłaty zadłużeń. na spłatę długów długoterminowych = gotowka netto z dziala ln osci operacyjnej zobowiazania dlugoter min owe na spłatę długów długoterminowych 2003 = 0,60 na spłatę długów długoterminowych 2004 = 0,70 na spłatę długów długoterminowych 2005 = 0,86 Nastąpił wzrost wskaźnika, co oznacza że dane Spółka posiada większą zdolność spłaty zobowiązań. wskaźnik ogólnej wystarczalności gotówkowej = gotowka netto z dziala ln osci operacyjnej splata zobowiazan dlugoter min owych + wyplata dywidend + zakupy aktywow trwalych wskaźnik ogólnej wystarczalności gotówkowej 2003 = 1,48 wskaźnik ogólnej wystarczalności gotówkowej 2003 = 1,27 wskaźnik ogólnej wystarczalności gotówkowej 2003 = 2,15 15

16 Określają zdolność firmy do wygospodarowania środków z działalności operacyjnej dla pokrycia niezbędnych potrzeb: inwestycji w majątku trwałym, spłaty zobowiązań i wypłaty dywidend. Wiodące znaczenie w tej grupie wskaźników ma wskaźnik ogólnej wystarczalności gotówki. Pozostałe wskaźniki z tej grupy bardziej szczegółowo analizują sytuację Spółki. Przedstawiają relacje potrzeb finansowych firmy do wypracowanej gotówki netto. Informują o skali obciążenia tej gotówki: spłatą długoterminowych kredytów i pożyczek, wypłatą dywidend, zakupem środków produkcji. Źródłem finansowania powyższych wydatków w ostatecznym rozliczeniu (poza dywidendami) jest zysk netto i amortyzacja. Jeśli środki z tych dwóch źródeł wykorzysta się na uzupełnienie kapitału obrotowego, głównie na finansowanie zapasów i kredyty dla odbiorców, to firma musi ubiegać się o finansowanie zewnętrzne. W ten sposób potencjalni inwestorzy są w stanie ocenić realność przyszłych wypłat dywidend i zwrotu zaciągniętych pożyczek. 3.2 Analiza zadłużenia Struktura zadłużenia * 2005 Kredyty Obligacje Pożyczki od podmiotu powiązanego Krótkoterm. papiery wartościowe Inne kredyty i pożyczki Razem dług krótkoterminowy dług długoterminowy Zadłużenie netto Wartość godziwa instr. fin Dług netto z uwzgl. wyceny instrumentów finansowych Naliczone odsetki Wskaźniki oceniające poziom zadłużenia wskaźnik ogólnego zadłużenia wskaźnik ogólnego zadłużenia = zobowiazania i rezwerwy na zobowiazania aktywa ogolem wskaźnik ogólnego zadłużenia 2003 = 0,57 wskaźnik ogólnego zadłużenia 2004 = 0,52 wskaźnik ogólnego zadłużenia 2005 = 0,51 16

17 Wskaźnik ten określa udział wszystkich zobowiązań w finansowaniu majątku firmy. Normą jest stan zadłużenia w przedziale 0,55 0,65. Jak widzimy firma nie ma trudności ze środkami w swoim majątku na pokrycie bieżących zadłużeń. wskaźnik zadłużenia kapitału własnego wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = zobowiazania i rezerwy na zobowiazania kapital wlasny wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 2003 = 1,35 wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 2004 = 1,06 wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 2005 = 1,02 Wskaźnik ten informuje, w jakim stopniu kapitał własny przedsiębiorstwa zabezpiecza udzielony kredyt lub pożyczkę długoterminową, czyli w jakim stopniu kredytodawca lub pożyczkodawca chroniony jest przed poniesieniem straty. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego jest lekko poniżej poziomu w latach , natomiast w roku 2003 mieścił się w wymaganym przedziale, czyli 1,22-1,8. Można powiedzieć ze przedsiębiorstwo w miarę dba o swoich kredytodawców i pożyczkodawców. Dla średnich i dużych firm zaleca się relację 1:1. wskaźnik zadłużenia długoterminowego wskaźnik zadłużenia długoterminowego = zobowiazania dlugoter min owe kapital wlasny wskaźnik zadłużenia długoterminowego 2003 = 0,77 wskaźnik zadłużenia długoterminowego 2004 = 0,58 wskaźnik zadłużenia długoterminowego 2005 = 0,42 Wskaźnik ten informuje, jaka część majątku przedsiębiorstwa jest finansowana zobowiązaniami długoterminowymi, a więc takimi, których termin wymagalności jest dłuższy od roku. W przypadku TP S.A. wskaźniki te w badanym okresie spadają (z 0,77 do 0,42). Wskaźnik długu, ryzyka dotyczy długów spłacanych w okresie dłuższym niż rok od daty sporządzenia bilansu, zadowalający poziom tego wskaźnika wynosi 0,5, wskaźnik wyższy niż 1,0 świadczy, że zobowiązania długoterminowe są wyższe niż kapitał własny, za racjonalny wskaźnik długu przyjmuje się przedział 0,5 1, Wskaźniki oceniające zdolność do obsługi długu. wskaźnik pokrycia obsługi długu I wskaźnik pokrycia obsługi długu I = zysk brutto + odsetki raty kapitalowe + odsetki 17

18 wskaźnik pokrycia obsługi długu I 2003 = 1,03 wskaźnik pokrycia obsługi długu I 2004 = 0,89 wskaźnik pokrycia obsługi długu I 2005 = 2,16 Określa stosunek wielkości zysku przed potrąceniem kosztów odsetek oraz podatku dochodowego do poziomu obciążeń wynikających z obsługi. Optymalną wartością tego wskaźnika jest 2,5. Przedsiębiorstwo zbliża się do tej wartości w 2005 roku, w 2003 osiąga 1,03 co świadczy że sytuacja jest normie, ale w 2004 jest poniżej poziomu do którego przedsiębiorstwo powinno dążyć. wskaźnik pokrycia obsługi długu II wskaźnik pokrycia obsługi długu II = ( T ) zysk brutto + odsetki 1 raty kapitalowe + odsetki wskaźnik pokrycia obsługi długu II 2003 = 0,76 wskaźnik pokrycia obsługi długu II 2004 = 0,72 wskaźnik pokrycia obsługi długu II 2005 = 1,94 Pokazuje ile razy zysk wypracowany przez firmę pokrywa wydatki związane z obsługą długu. Norma: >1. Wynika z tego że firma w latach nie wypracowywała wystarczającego zysku na pokrycie długi, dopiero 2005 rok przyniósł wystarczający zysk. wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych zysk brutto + odsetki wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych = odsetki wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych 2003 = 1,50 wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych 2004 = 1,98 wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych 2005 = 5,30 Informuje o stosunku zysku przed potrąceniem kosztów finansowania do poziomu należnych odsetek wskaźnik pokrycia obsługi kredytu z cash flow zysk netto + amortyzacja wskaźnik pokrycia obsługi kredytu z cash flow = raty kapitalowe + odsetki wskaźnik pokrycia obsługi kredytu z cash flow 2003 = 1,05 wskaźnik pokrycia obsługi kredytu z cash flow 2004 = 1,05 wskaźnik pokrycia obsługi kredytu z cash flow 2005 = 5,47 Zakładana norma jeżeli chodzi o wskaźnik pokrycia obsługi kredytu wynosi 1,5. W przedsiębiorstwie, nie została spełniona ta norma. Wskaźnik ten był poniżej normy w latach 18

19 oraz znacznie powyżej w Niższy poziom wskaźnika informuje, iż projekt inwestycyjny finansowany kredytem stanowi przedsięwzięcie o podwyższonym ryzyku. 3.3 Analiza sprawności działania Oparte na kosztach wskaźniki obciążenia przychodów ze sprzedaży kosztami ich wytworzenia wskaźniki obciążenia przychodów ze sprzedaży kosztami ich wytworzenia = koszty wytworzenia przychody netto ze sprzedazy produktow, towarow i materialow wskaźniki obciążenia przychodów ze sprzedaży kosztami ich wytworzenia 2003 = 53,01% wskaźniki obciążenia przychodów ze sprzedaży kosztami ich wytworzenia 2004 = 52,45% wskaźniki obciążenia przychodów ze sprzedaży kosztami ich wytworzenia 2005 = 53,07% wskaźniki operacyjności wskaźniki operacyjności = koszty wlasne sprzedazy przychody netto ze sprzedazy produktow, towarow i materialow wskaźniki operacyjności 2003 = 75,17% wskaźniki operacyjności 2004 = 75,95% wskaźniki operacyjności 2005 = 75,84% Najbardziej ogólny wskaźnik aktywności firmy (tzw. wskaźnik kosztów). Wskaźnik obrazuje efektywność gospodarowania w firmie oraz zdolność zarządzających do kontroli i obniżki kosztów, uzależniony od rodzaju działalności przedsiębiorstwa, przyjmowany poziom wskaźnika mieści się w granicach 50 90%. Wskaźnik wyższy niż 90% może wskazywać na trudności w uzyskaniu zwrotu poniesionych nakładów gospodarczych. Wskaźnik niższy niż 50% informuje o wysokiej zyskowności danego rodzaju działalności przedsiębiorstwa. wskaźniki kontroli kosztów administracyjnych wskaźniki kontroli kosztów administracyjnych = koszty ogo ln ego zarzadu i koszty sprzedazy przychody netto ze sprzedazy produktow, towarow i materialow wskaźniki kontroli kosztów administracyjnych 2003 = 21,74% wskaźniki kontroli kosztów administracyjnych 2004 = 22,68% wskaźniki kontroli kosztów administracyjnych 2005 = 22,17% TP S.A. jest przedsiębiorstwem, którego wskaźnik kontroli kosztów administracyjnych na przełomie trzech lat, przekraczał znacznie normę (10%-15%). Informuje o udziale 19

20 kosztów administracyjnych w wartości sprzedaży, wg standardów zachodnich koszty administracyjne zawierają się w przedziale 10 15% ogółu kosztów i powinny uwzględniać wszystkie ogólne koszty prowadzenia działalności przedsiębiorstwa, również odsetki od zaangażowanych kapitałów obcych. wskaźnik obciążenia przychodów kosztami finansowymi wskaźnik obciążenia przychodów kosztami finansowymi = koszty przychody netto ze sprzedazy finansowe produktow, towarow i materialow wskaźnik obciążenia przychodów kosztami finansowymi 2003 = 16,56% wskaźnik obciążenia przychodów kosztami finansowymi 2004 = 18,98% wskaźnik obciążenia przychodów kosztami finansowymi 2005 = 14,70% Wskaźniki rotacji wskaźnik globalnego obrotu aktywami wskaźnik globalnego obrotu aktywami = przychody netto ze sprzedazy sredni s tan aktywow ogolem wskaźnik globalnego obrotu aktywami 2004 = 0,38 wskaźnik globalnego obrotu aktywami 2005 = 0,40 Najbardziej ogólny wskaźnik globalnego obrotu aktywami, informuje ile razy sprzedaż netto jest większa od aktywów posiadanych przez Spółkę. wskaźnik rotacji aktywów trwałych wskaźnik rotacji aktywów trwałych = przychody netto ze sprzedazy sredni s tan aktywow trwalych wskaźnik rotacji aktywów trwałych 2004 = 0,44 wskaźnik rotacji aktywów trwałych 2005 = 0,47 Ukazuje efektywność wykorzystania środków trwałych uczestniczących w tworzeniu wartości sprzedaży. Określa ile razy sprzedaż netto jest większa od środków trwałych zaangażowanych w działalności Spółki, dużą wartość poznawczą odgrywa w firmach, w których środki trwałe stanowią ważny element majątku. Poddając analizie wielkość wskaźnika należy uwzględniać fakt, iż środki trwałe wykazuje się w wartości netto! wskaźnik rotacji aktywów obrotowych wskaźnik rotacji aktywów obrotowych = przychody netto ze sprzedazy sredni s tan aktywow obrotowych 20

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza wskaźnikowa jest to metoda badań analitycznych polegająca na obliczaniu wskaźników na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych i ich ocenie porównawczej w czasie

Bardziej szczegółowo

Analiza spółek giełdowych

Analiza spółek giełdowych Analiza spółek giełdowych Warszawa, kwiecień 2008 1 Azimutus S.A. Azimutus działa od 2003 roku, w obszarach doradztwa strategicznego i transakcji kapitałowych, utrzymując aktywny 19-osobowy zespół z doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05

Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jarosław Orczykowski Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Mirosław Kurek FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Bilans przedsiębiorstwa Podstawowym sprawozdaniem finansowym w przedsiębiorstwie o największym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA MAJĄTKOWA Do wskaźników tych zalicza się: Struktura pasywów. Do oceny struktury pasywów służą następujące wskaźniki:

STRUKTURA MAJĄTKOWA Do wskaźników tych zalicza się: Struktura pasywów. Do oceny struktury pasywów służą następujące wskaźniki: ANALIZA FINANSOWA 1 Analiza wstępna Analiza wstępna, zwana również bilansową, obejmuje analizę bilansu i wstępną analizę rachunku wyników.. We wstępnej analizie bilansu bada się: strukturę majątkową na

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Licencyjny 2015

Podręcznik Licencyjny 2015 Załącznik do uchwały Prezydium ZG PZM nr 352/2014 z dnia 29.10.2014 r. Podręcznik Licencyjny 2015 Wzory dokumentów finansowych 1 S t r o n a SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Wzór budżetu wpływów i wydatków 5

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta

ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta 6.1. Ocena zarządzania zasobami finansowymi 6.1.1. Podstawa ocen Oceny zarządzania zasobami finansowymi Emitenta dokonano na podstawie sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI

SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: Przedsiębiorstwo na rynku finansowym (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY) Łódź Spis treści Moduł 1 PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Dudycz ANALIZA FINANSOWA. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Wrocław 1999

Tadeusz Dudycz ANALIZA FINANSOWA. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Wrocław 1999 ANALIZA FINANSOWA 2 3 Tadeusz Dudycz ANALIZA FINANSOWA Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Wrocław 1999 4 5 SPIS TREŚCI WSTĘP...7 Rozdział 1. ŹRÓDŁA INFORMACJI ANALITYCZNYCH...9

Bardziej szczegółowo

Analiza rentowności spółek giełdowych

Analiza rentowności spółek giełdowych Analiza rentowności spółek giełdowych Ujęcie teoretyczne Wzorcowa praca licencjacka Wrocław 2007 Analiza rentowności spółek giełdowych Spis treści Wstęp... 2 Rozdział 1. Istota, znaczenie rentowności we

Bardziej szczegółowo

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. KONSEKWENCJA TO ZYSK Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Oceny i perspektywy rozwoju

Oceny i perspektywy rozwoju Rozdział V Oceny i perspektywy rozwoju 1. Ocena zarządzania zasobami finansowymi Emitenta i Grupy Kapitałowej Ocena zarządzania zasobami finansowymi Emitenta i Grupy Kapitałowej przedstawiona poniżej została

Bardziej szczegółowo

Projekt: Analiza finansowa spółki giełdowej KOMPUTRONIK S.A. za lata 2011-2013

Projekt: Analiza finansowa spółki giełdowej KOMPUTRONIK S.A. za lata 2011-2013 COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNA SZKOŁA WYŻSZA WYDZIAŁ NAUK STOSOWANYCH Kierunek: Finanse i rachunkowość Robert Bąkowski Nr albumu: 9871 Projekt: Analiza finansowa spółki giełdowej KOMPUTRONIK S.A. za lata

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPIS TREŚCI 1. RYNEK I PERSPEKTYWY ROZWOJU...3 1.1. Stan i prognoza koniunktury gospodarczej... 3 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY UNIBEP I PERSPEKTYWY ROZWOJU...4

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 29 30 (795 796) 6 19 sierpnia 2013 r. cena 33,80 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 29 30 (795 796) 6 19 sierpnia 2013 r. cena 33,80 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak wycenić małe przedsiębiorstwo W NASTĘPNYM NUMERZE: Czy świadczenia z zfśs są opodatkowane UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 29 30 (795 796) 6 19

Bardziej szczegółowo

Grupa Amica Wronki S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Kwartalne. 31 grudnia 2005

Grupa Amica Wronki S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Kwartalne. 31 grudnia 2005 2 Grupa Amica Wronki S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Kwartalne 31 grudnia 2005 Raport śródroczny, zgodny z wymogami MSR34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa Indeks do skonsolidowanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU Spis treści Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ TELL S.A. ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ TELL S.A. ZA ROK 2008 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ TELL S.A. ZA ROK 2008 SPIS TREŚCI 1 STAN PRAWNY JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ TELL S.A... 5 2 JEDNOSTKI ZALEŻNE... 6 2.1 Informacje o powiązaniach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Finansów Wydział Zarządzania UW. Poznaj spółkę: Orange Polska S.A.

Studenckie Koło Naukowe Finansów Wydział Zarządzania UW. Poznaj spółkę: Orange Polska S.A. Poznaj spółkę: Orange Polska S.A. Analiza Spółki przygotowana została przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW. Spis treści 1. Profil spółki. (Monika Bubel)... 3 2. Analiza sektora i branży. (Damian

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA ROKU Rzeszów, dnia 5 sierpnia roku dnia roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. ZA 2013 ROK ROPCZYCE, 5 marca 2014 roku SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH I RYNKACH ZBYTU

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA

ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA 1 Ocena zarządzania zasobami finansowymi Decora 1.1 Wprowadzenie Oceny zarządzania zasobami finansowymi dokonano na podstawie sprawozdania finansowego Decora

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

1. Rola księgowości i sprawozdań finansowych w zarządzaniu finansami firmy Podstawą dobrze realizowanego zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest

1. Rola księgowości i sprawozdań finansowych w zarządzaniu finansami firmy Podstawą dobrze realizowanego zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest 1. Rola księgowości i sprawozdań finansowych w zarządzaniu finansami firmy Podstawą dobrze realizowanego zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest prawdziwa, rzetelna, obiektywna, dobrze opracowana i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

MCI Management S.A. Finanse

MCI Management S.A. Finanse Data: 01.06.2010 Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski, makler p.w. RAPORT ANALITYCZNY Wycena:

Bardziej szczegółowo