Międzynarodowego Komitetu Doradczego. USTAWA. z dnia 30 lipca 1997 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Międzynarodowego Komitetu Doradczego. USTAWA. z dnia 30 lipca 1997 r."

Transkrypt

1 Dziennik Ustaw Nr Poz. 674 i 675 Art. 12. Instytut ustala samodzielnie wysokość środków na wynagrodzenia w ramach posiadanych środków finansowych. Art. 13. Instytut zatrudnia pracowników na stanowiskach: 1) profesora, 2) badacza, 3) asystenta, 4) pracownika administracyjnego, technicznego i obsługi. Art. 14. l. Na stanowisku profesora można zatrudn ić osobę mającą co najmniej stopień naukowy doktora. 2. Na stanowisku badacza można zatrud ni ć osobę, która posiada stopień naukowy doktora. 3. Na stanowisku asystenta można zatrudnić osobę, która posiada co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny tytuł zawodowy. 4. Kandydatów na stanowiska, o których mowa w ust. 1-3, wyłania s ię w drodze konkursu. Art. 15. Na wniosek profesora Instytut zatrudnia jego współpracown ika na stanowisku, o którym mowa wart. 13 pkt 2 lub 3, bez konieczności wyłonienia kandydata w drodze konkursu. Art Pracownicy, o których mowa wart. 13 pkt 1-3, są zatrudniani na podstawie umowy o pracę na czas określony. 2. Międzynarodowy Komitet Doradczy dokonuje oceny działalności naukowej profesorów co 2 lata, a badaczy i asystentów corocznie. Art. 17. Do cudzoziemców zatrudnionych w Instytucie na stanowiskach, o których mowa wart. 13 pkt 1-4, stosuje s i ę odpowiednio przepisy dotyczące cudzoziemców zatrudnionych w szkołach wyższych. Art Zasady wynagradzania pracowników Instytutu ustala jego Dyrektor, po zas i ęgnięciu opinii Międzynarodowego Komitetu Doradczego. 2. Wynagrodzenie Dyrektora Instytutu ustala Prezes Polskiej Akademii Nauk, po konsultacji z Dyrektorem Generalnym UNESCO. 3. Dyrektor Instytutu ustala wykaz stanow isk pracowników technicznych, administracyjnych i obsługi. Art. 19. W sprawach nie uregulowanych nin iejszą ustawą do pracowników Instytutu stosuje się przepisy Kodeksu pracy. Art. 20. W sprawach nie uregulowanych ni niejszą ustawą do Instytutu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk. Art. 21. W wypadku utraty mocy obowiązującej Porozumienia, Prezes Polskiej Akademii Nauk zarządzi likwidację In stytutu, określa j ąc jedno cześnie warunki i tryb przeprowadzenia tej likwidacji. Art. 22. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 675 USTAWA z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsi,biorstwie użyteczności publicznej "Poczta Polska". Rozdział 1 Przepisy ogólne Art Państwowe przedsiębio r stwo użytecz n o ści publicznej "Poczta Polska", zwane dalej " P ocztą Polską ", jest przedsiębiorstwem powołanym do prowadzenia dz i ałalności gospodarczej w zakresie usług pocztowych, w tym do za pewniania ciąg ło ści św iad czenia usług pocztowych o charakterze powszechnym, w obrocie krajowym i zagranicznym, na obszarze całego kraju oraz do zapewnienia bezpieczeństwa obrotu pocztowego, w ce lu bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania potrzeb ludności, organów państwowych, samo rząd u terytorialnego oraz gospodarki na rodowej. 2. Poczta Polska prowadzi dzia ł alność, o której mowa w ust. 1, z uwzględnieniem wymagań dotyczących ob ro nn ośc i i bezpieczeństwa państwa. 3. Minister Łączności, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Szefem Urzędu Ochrony Państwa, ok r eś li zakres i tryb rea lizacji zadań przez Pocztę Polską na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

2 Dziennik Ustaw Nr Poz Poczta Polska jest pocztowym operatorem publicznym w rozumieniu umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską. Art Poczta Polska posiada osobowość prawną. 2. Poczta Polska podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorstw państwowych na zasadach okreś l o nych w przepisach o przedsiębiorstwach państwo wych. 3. Siedzibą Poczty Polskiej jest miasto stołeczne Warszawa. Art. 3. Poczcie Polskiej przysługuje wyłączne prawo używania wyrazu "poczta" w nazwie podmiotu gospodarczego. Art. 4. Organy państwowe mogą podejmować decyzje w zakresie działalności Poczty Polskiej tylko w przypadkach przewidzianych ustawą. Art. 5. Jednostki organizacyjne Poczty Polskiej określo n e w statucie, o którym mowa wart. 19, mają prawo używania oznak z godłem Rzeczypospolitej Polskiej oraz pieczęci urzędowych z wizerunkiem orła, ustalonym dla godla, i napisem w otoku. Art. 6. Pracownikom Poczty Polskiej przysługuje ochrona prawna przewidziana w przepisach prawa karnego dla funkcjonariuszy publicznych. Art. 7. Poczta Polska zapewnia w obrocie pocztowym oc h ronę tajemnicy korespondencji oraz poufność informacji o świadczonej usłudze. Wyjątki od tej zasady dopuszcza się tylko w przypadkach przewidzianych ustawą Art. 8. Powództwo przeciwko Poczcie Polskiej wytacza się przed sądem właściwym dla siedziby jednostki organizacyjnej podległej bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu, z której działalnością wiążą się dochodzone roszczenia. Rozdzial2 Działalność Poczty Polskiej Art Przedmiotem dzia ł alności gospodarczej Poczty Polskiej jest 1) prowadzenie działalności polegającej na świadcze niu usług pocztowych o charakterze powszechnym, po le gających na przyjmowaniu, przewozie i doręczaniu zwykłych przesyłek listowych, listów poleconych, listów wartościowych i paczek pocztowych oraz nadawaniu i doręczaniu przekazów pocztowych, 2) wykonywanie niektórych czynności bankowych, 3) emisja i wprowadzanie do obiegu znaczków pocztowych, 4) wykonywanie innych usług związanych z wykorzystaniem służby pocztowej, w szczególności w zakresie obsługi administracji państwowej i samorządu terytorialnego, kolportażu prasy i wydawnictw, filatelistyki. 2. Działalnoś ć wymieniona w ust. 1 pkt 1-3 jest wykonywana w zakresie i na warunkach okreś l onych w ustawie z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Oz. U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 88, poz. 554) oraz w przepisach wydanych na jej podstawie. 3. Jeżeli wymagają tego względy ciągłości i dostępności do uslug, Poczta Polska może świadczyć usługi pocztowe za pośrednictwem agencji działających zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 4. Poczta Polska może prowadzić inną działalność gospodarczą, jeżeli nie ogranicza ona działalności określonej w ust. 1. Art. 10. Poczcie Polskiej przysluguje wylączne prawo emisji i wprowadzania do obiegu znaczków pocztowych oraz wycofywania ich z obiegu, z zastrzeżeniem art. 44 ust. 3 i 4 ustawy o lączności. Art. 11. Poczta Polska jest uprawniona do zawierania z operatorami pocztowymi innych krajów umów i porozumień, a także do współpracy z pocztowymi organizacjami międzynarodowymi, zgodnie ze statutami tych organizacji. Art. 12. Poczta Polska prowadzi działalność na podstawie własnych planów, zgodnie z zasadą racjonalizacji kosztów i efektywności ekonomicznej. Rozdział 3 Mienie Poczty Polskiej Art Poczta Polska występuje w obrocie we własnym imieniu i na własny rachunek. 2. Poczta Polska gospodarując mieniem zapewnia jego ochronę. Art Do sprzeda ży i gospodarowania przez Pocztę Polską środkami trwałymi lub zorganizowanymi częściami mienia stosuje się przepisy obowiązujące przedsiębiorstwa państwowe. 2. Środki trwałe nie mogą służyć do zaspokajania zobowiązań pieniężnych Poczty Polskiej. Art. 15. Poczta Polska może twor z yć podmioty gospodarcze. Rozdział 4 Gospodarka finansowa Poczty Polskiej Art. 16. Poczta Polska prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach regulują cych gospodarkę finansową przedsiębiorstw państwo wych, jeże l i przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

3 Dziennik Ustaw Nr Poz. 675 Art Poczta Polska otrzymuje z budżetu państwa: lj dotację podmiotową, jeże li działa lno ść Poczty Polskiej jest nierentowna w wyniku ponoszenia strat związanych z prowadzeniem dzialalności określonej wart. 9 ust. 1 pkt 1, 2) dotacje na finansowanie inwestycji. 2. Wysokość dotacji, o których mowa w ust. 1, określa ustawa budżetowa. Art Dyrektor Generalny Poczty Polskiej przedstawia Ministrowi Łączności rozliczenie z otrzymanych dotacji dla Poczty Polskiej. 2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności: l ) informację o wykorzystaniu dotacji, o których mowa wart. 17 ust. 1, 2) stan realizacji inwestycji, w tym: a) wykaz inwestycji realizowanych z udz i ałem dotacji, b) wartości kosztorysowe tych inwestycji, cj terminy rozpoczęcia i planowanego zakończenia tych inwestycji, 3) zakresy usług świadczonych z udziałem dotacji. 3. Minister Łączności ustala termin przedstawienia rozliczenia, o którym mowa w ust Minister Łączności może zobowiązać Dyrektora Generalnego do przedstawienia innych informacji związanych z wykorzystaniem dotacji budżetowych. Rozdzial5 Organizacja Poczty Polskiej Art O r ganizację, szczegółowy zakres i sposób działania Poczty Polskiej określa statut, uchwalony przez Radę Poczty Polskiej i zatwierdzony przez Ministra Łączności. 2. Statut Poczty Polskiej określa w szczególności: 1) organizację wewnęt rzną, 2) zakres praw i obowiązków jednostek organizacyjnych oraz tryb ich tworzenia i likwidowania, 3) sposób gospodarowania mieniem, 4 ) stosunki prawne między jednostkami organizacyjnymi, 5) system kontroli wewnętrznej, 6) jednostki organizacyjne, których kierowników po wołuje się w drodze konkursów, 7) sposób powolywania komisji do spraw sporów majątkowych między jednostkami organizacyjnymi, jej sk ł ad osobowy i tryb postępowania. 3. Statut może przewidywać powołanie organów doradczych i opiniodawczych Dyrektora Generalnego. 4. Obwieszczenie Ministra Łączności o zatwierdzeniu statutu Poczty Polskiej, którego tekst stanowi załącz nik do obwieszczenia, ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Art. 20. W sprawach nie uregulowanych statutem szczegółową organizację działalności Poczty Polskiej ok reś l ają zarządzenia wewnętrzne, instrukcje oraz regulaminy wydawane przez Dyrektora Generalnego. Rozdział 6 Organy Poczty Polskiej Art. 21. Organami Poczty Polskiej są: 1) Dyrektor Generalny, 2) Rada Poczty Polskiej. Art Minister Łączności powołuje i odwołuje Dyrektora Generalnego, po zasięgnięciu opinii Rady Poczty Polskiej. 2. Minister Łączności powoluje i odwołuje zastępców Dyrektora Generalnego na wniosek Dyrektora Generalnego, po zasięgnięc iu opinii Rady Poczty Polskiej. 3. Minister Łącznoś ci ustala wynagrodzenie dla Dyrektora Generalnego na wniosek Rady Poczty Polskiej. Art Dyrektor Generalny zarządza Pocztą Polską i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Dyrektor Generalny podejmuje, z zast rze żenie m art. 27, decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzia l ność. 3. Zadania nie zastrzeżone w ustawie do właściwości Rady Poczty Polskiej należą do Dyrektora Generalnego. 4. Dyrektor Generalny może wyrazić sprzeciw wobec uchwały Rady Poczty Polskiej, jeżeli jej wykonanie byłoby sprzeczne z prawem lub naraziłoby Pocztę Polską na poważne szkody. 5. Sprzeciw Dyrektora Generalnego w sprawach, o których mowa w ust. 4, rozpatruje Minister Łączności i zajmuje ostateczne stanowisko. Art Rada Poczty Polskiej składa się z 9 członków. 2. Kadencja Rady Poczty Polskiej trwa trzy lata i upływa w dniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni rok kadencji, z tym że kadencja pierwszej Rady Poczty Polskiej trwa dwa lata.

4 Dziennik Ustaw Nr Poz Rada Poczty Polskiej działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, zatwierdzonego przez Ministra Łączności. 4. Uchwały Rady Poczty Polskiej zapadają bezwzg lędną w i ększością glosów, przy obecnośc i co najmniej połowy jej cz ł o nków. Art Członków Rady Poczty Polskiej, w tym przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, powołuje i odwoluje Minister Łączności, z zas t rzeżen i em ust Trzech członków Rady Poczty Polskiej powoływanych jest spośród kandydatów zgłoszonych przez pracowników Poczty Polskiej. 3. Sposób zgłaszania kandydatów na członków Rady Poczty Polskiej, o których mowa w ust. 2, a także ich imienny wykaz, ustalają wspólnie ponadzak ł adowe organizacje zw iązkowe działające w Poczcie Polskiej, posiadające r eprezentatyw noś ć w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisma Ministra Łączności w tej sprawie. 4. W przypadku gdy imienny wykaz, o którym mowa w ust. 3, nie zostanie zgłoszony Ministrowi Łączno ści w terminie określonym w tym przepisie lub zawiera li cz bę kandydatów mniejszą od wskazanej w ust. 2, przedstawicieli pracowników Poczty Polskiej na przeznaczone dla nich miejsca w Radzie Poczty Polskiej wyznacza i powołuje Minister Łącz ności. 5. W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci cz łonka Rady Poczty Polskiej przed upływem kadencji, Minish L ączności powołuje nowego członka Rady Pocz" Po lskiej na okres do końca kadencji. 6. Członka Rady Poczty Polskiej może odwołać M i nister Łączności w przypadku: 1) rezygnacji, złożonej na piśmie, 2) ciężk iej choroby uniemoż l iwiającej sprawowanie funkcji, 3) skazania prawomocnym wyrokiem za przestęp stwo popełnio ne z winy umyślnej, 4) działania na szkodę Poczty Pc/ si iej Art. 26. Pracodawca jest zo bowiązeiily zwa ln iać pracownika od pracy do wykon'y hania zadań c7łonka Rady Poczty Polskiej. Zwolnienie r a st ę puje bez zachowania prawa do wynagrodzenia. Art Rada Poczty Pol skiej: l ) uchwala: a) na w niosek Dyrektor", Generalnego lub z własnej inicjatywy -!':t Jtut Poczty Polskiej i jego zm iany, b) regulamin Rady Poczty Polslo:iej, 2) dokonuje okresowej i rocznej oceny działalności Poczty Polskiej, 3) opiniuje przedkładane przez Dyrektora Generalnego: al roczne sprawozdanie finansowe Poczty Polskiej, b) roczne plany rzeczowo-finansowe Poczty Polskiej, c) długookresowe plany Poczty Pol skiej, dotyczące w szczególności polityki zatrudnienia, płac oraz współpracy międzynarodowej, dl regulaminy świadczenia usług pocztowych, 4) wyraża opin i ę w sprawach: a) przystąpienia Poczty Polskiej do przedsięwz i ęcia wymagającego wniesienia przez Pocztę Po l ską wkładu przewyższającego granicę warto ści określoną w statucie, b) zaciągania przez Pocztę Po l ską zobowiązań przek ra czającyc h g ra nicę wartości okreś loną w statucie, c) zbywania ud zia ł ów (akcji) w przypadkach określonyc h w statucie, dl emisji obligacji oraz zac iągania kredytów długo terminowych, e) innych, dotyczących działalności Poczty Polskiej, 5) opiniuje inne sprawy wnoszone przez Ministra Łączności lub Dyrektora Generalnego. 2. Dokumenty i opinie, o których mowa w ust. 1, Ra da Poczty Polskiej przedstawia Ministrowi Łączności, który zajmuje wobec nich ostateczne stanowisko. 3. Rada Poczty Polskiej może kontrolować działal no ść Poczty Polskiej, żądać od Dyrektora Generalnego i jej poszczególnych pracowników sprawozdań i wyjaś nień oraz sprawdzać księgi i dokumenty Poczty Polskiej. Art Wynagrodzenie dla czlonków Rady Poczty Pol skiej ustala Minister Łączności. 2. Koszty działalnoś c i Rady Poczty Polskiej, w tym wynagrodzenie jej członków, są finansowane przez Pocztę Pol ską. 3. Roczny plan wydatków Rady Poczty Polskiej podlega zatwierdzeniu przez Ministra Łączności. Art Dyrektor Generalny, jego z astępcy, głów ny księgowy oraz członkowie Rady Poczty Pol skiej nie mogą mieć udziałów, akcji lub być członkami władz w podmiotach, o których mowa wart. 15, oraz w podmiotach, do których Poczta Polska w niosła na czas oznaczony do odpłatnego korzystania części swego mienia, zaliczonego zgodnie z odrębnymi przepisami do środków trwałych. 2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy : złonkostwa w radach nadzorczych. Art. 30. W Poczcie Polskiej nie funkcjonują organy samorządu załogi przedsiębi orstwa.

5 Dziennik Ustaw Nr Poz. 675 R ozdz i ał 7 Przedstawiciełstwo Poczty Polskiej Art Dyrektor Generalny jest uprawniony do dokonywania samodzielnie czynności prawnych w imieniu Poczty Pol skiej. 2. Zastępcy Dyrektora Generalnego oraz inni pełno mocnicy Poczty Po lskiej działają samodzielnie w granicach ich umocowania. 3. J eże li czy nno śc i prawne dokonywane przez osoby wymienione w ust. l i 2 obejm uj ą rozporządzenia prawem o wartości wyższe j od granicy ok re ślo n e j w statucie lub czynności te m ogą spowodować powstanie zo b ow iązania Poczty Polskiej do świadcze nia o w artości wyższej od granicy określo n ej w statucie - do sk ute czności oświadczen woli jest wymagane współdziałanie co najmniej dwóch tych osób. Art Dyrektor Generalny może u sta n awiać i odwo ływać pe ł nomocników Poczty Polskiej. 2. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem ni eważności. 3. Udzielenie i od woła ni e pełnomocnictwa podlega ujaw nieniu w rejestrze pr ze d s i ęb i orstw państwowych. Nie dotyczy to pełnomocnictwa do dokonywania poszczególnych czyn no ści oraz pełnomocnictw procesowych. R ozd zia ł 8 Nadzór Art Nadzór nad Pocztą Po l s ką oraz funkcję organu założycielskiego wykonuje Minister Łącz no śc i. 2. Minister Łączności ma prawo w ł adczego wkraczania w sprawy Poczty Polskiej tylko w przypadkach przewidzianych u s tawą. Art. 34. Minister Łączności dokonuje kontroli i oceny działalności Poczty Polskiej oraz jej organów. Art Minister Ł ączności m oże powołać komisję w ce lu zbadania gospodarki Poczty Polskiej, dokonania oceny jej stanu i przedstawienia wynikających z oceny wniosków. 2. Na podstawie wniosków komisji, po zas i ęgn ięciu opinii Rady Poczty Polskiej, Minister Łącz n ości może zobowiązać Dyrektora Generalnego do: 1) poprawy gospodarki Poczty Polskiej, 2) przedstaw ienia programu naprawczego i jego realizacji, po zatwierdzeniu przez Ministra Łączności. Art. 36. Minister Ł ączności w razie stwierdzenia, że decyzja Dyrektora Generalnego jest sprzeczna z prawem, wstrzymuje jej wykonanie i zobowiązu je Dyrektora Generalnego do jej zmiany lub uchylenia. Art. 37. Dyrektorowi Generalnemu przysługuje prawo w niesienia sprzeciwu w stosunku do decyzji podję tych wobec Poczty Pol skiej przez Ministra Ł ączności, na zasadach i w try bie ok r eś l onych przepisami o przedsięb i o rstw ach państwowych. Rozdział 9 Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe Art. 38. W ustawie z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1991 r. Nr 18, poz. 80, Nr 75, poz. 329, Nr 101, poz. 444 i Nr 107, poz. 464, z 1993 r. Nr 18, poz. 82 i Nr 60, poz. 280, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 80, poz. 368 i Nr 113, poz. 547, z 1995 r. Nr 1, poz. 2, Nr 95, poz. 474 i Nr 154, poz. 791, z 1996 r. Nr 90, poz. 405, Nr 106, poz. 496, Nr 11 8, poz. 561 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272) wart. 4 w ust. 1 po pkt 3 k ropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje s ię pkt 4 w brzmieniu:,,4) pańs twowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej IIPoczta Polskan." Art. 39. W ustawie z dnia 29 w r ześ n ia 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczan iu nieruchomości (Dz. U. Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 83, poz. 373, z 1992 r. Nr 9 1. poz. 455, z 1994 r. Nr 51, poz. 20 1, Nr 80, poz. 369, Nr 84, poz. 384 i Nr 123, poz. 601 oraz z 1996 r. Nr 5, poz. 33) po art. 2f dodaje się art. 2g w brzmieniu: "Art. 2g. Państwowe przedsiębiorstwo użyteczno ~ri publicznej {( Poczta Polska)) utworzone z dniem 1 stycznia 1992 r. na podstawie za rządzer.~ 3 Ministra Łączno ści, które przejęło na te j podstawie mienie będące w zarządzie pa ń stwowej jednostki organizacyjnej Poczta Polska, Telegraf i Telefon - nabywa z dniem jego wpisu do rejestru przedsiębiorstw państwowyc h, z mocy prawa, u ży t kowanie w ieczyste gruntów wchodzących 'IIv skład tego mienia oraz własność poło żonyc h na nich budynków i innych urządzeń oraz lokali. Nie narusza to praw osób trzecich." Art. 40. W ustawie z dnia 23 listopada 1990 r. o łącz noś c i (Dz. U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272 j Nr 88, poz. 554) wprowadza s i ę na s tęp uj ące zmic:::l"ly: 1) wart. 2 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: " 1) pocztowych u s ługa c h o charakterze powszechnym - rozumie się przez to działalno ść gospod a rczą p o l egającą na przyjmowaniu, przewozie i doręczaniu zwy kły ch pr zesyłek listowych, listów poleconych, listów wartoś c iowych i pa czek pocztowych oraz nadawaniu i do r ęcza niu przekazów pocztowych,"; 2) w art. 4 w ust. l w pkt 4 wyrazy "Ministrowi Spraw Wewnętrznych " zastępuje się wy ra za m i "Ministrowi Spraw Wew n ę tr znyc h i Administracji";

6 Dziennik Ustaw Nr Poz. 675 i 676 3) wart. 42 skreśla się ust. 1 oraz oznaczenie ust. 2; 4) s kreś la się art. 42a; 5) wart. 44 skreś la się ust. 2; 6) sk reś l a się art ; 7) wart. 60 dotychczasową tr eść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:,,2. Podmiot św iad czący usługi pocztowe o charakterze powszechnym mo że w regulaminie podanym do publicznej w iad o mości określić szczeg ó ł owe w arunki korzysta nia z tych usług. 3. Poczta Polska może w reg ulaminach podanych do publicz nej wiadomości okreś l ić warunki korzystania z innych usług pocztowych nie mających charakteru powszechnego." Art. 41. Nabycie własności budynków i innych urządzeń o ra z lokali stanowiących mienie państwowe go przedsiębi orstwa u żyteczności publicznej " Poczta Polska ", utworzonego na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy o łączności, prze jęt e po państwowej jednostce o r ganizacyjnej " Poczta Po lska Telegraf i Tel efon", następuje nie o dpłatnie. Art Do czasu powo ła n i a Dyrektora Generalnego i zastępców Dyrektora Generalnego jego zadania wy konują dotychczasowy dyrektor Poczty Po lskiej i zastępcy dyrektora Poczty Polskiej. 2. Minister Łączności w okresie 3 m i esięcy od dnia we j ści a w życ i e ustawy powoła Radę Poczty Pol skiej. Kadencja Rady biegnie od dnia p owo łani a. Art Mianowani pracownicy Poczty Polskiej oraz pracownicy, którzy na mocy art. 80 ust. 1 ustawy o łącznośc i zachowali uprawnienia pracowników mianowanych, stają się z mocy prawa pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę na czas nie ok r eś l o ny. 2. Pracownicy, o któ rych mowa w ust. 1, mogą w terminie 3 mie sięcy od d nia wejścia w życie ustawy złożyć kierownikowi z akładu pracy pisemne oświad czenie o odmowie dalszego zatrudnienia. W tym przypadku stosunek pracy rozwiązuje się po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia oświadcze nia, w ostatnim dniu miesiąc a kal endarzowego. R ozw i ązan i e stosunku pracy na zasadach przewidzianych w niniejszym ustępie pociąga za sobą skutki, jakie prze pisy prawa w i ążą z rozwiązaniem umowy o pracę przez zakład pracy za wypowiedzeniem z powodu likwidacji zakładu pracy. Art. 44. Mienie oraz prawa i zobowiązania przedsię biorstwa użyteczności publicznej Poczta Polska, utworzo nego na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy o łączności, pozo sta ją mieniem oraz prawami i zobowiązaniam i Poczty Polskiej działającej na podstawie niniejszej ustawy. Art. 45. Ustawa wchodzi w życi e po upływie 30 dni od dnia og ło szen ia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 676 USTAWA z dnia 1 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw. Art. 1. W ustawie zdnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasa dach ustalania emerytur i rent oraz o zm ianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 21, poz. 84, z 1993 r. Nr 127, poz. 583 i Nr 129, poz. 602, z 1994 r. Nr 84, poz. 385, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 95, poz. 473 i Nr 138, poz. 681, z 1996 r. Nr 87, poz. 395, Nr 100, poz. 461, Nr 136, poz. 636 i Nr 147, poz. 687 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164) w prowadza s ię n as tępu jące zmiany: 1) wart. 2 w ust. 1 po pkt 3 dodaje s ię pkt 3a w brzmieniu:,,3a) okresy pełnienia słu ż by w polskich podziemnych formacjach i organizacjach, w tym w d zia ł ających w ramach tych organizacji oddziałach partyzanckich w okresie II wojny św iat owe j,"; 2) wart. 4 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:,, 1) okresy działalności kombatanckiej, działalności równorzędnej z tą działalnością, a także okresy za liczane do okresów tej działalności oraz okresy podlegania represjom wojennym i okresu powojennego, o kreślo n e w przepisach o kombatantach o ra z niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, z wyjątk iem okresów wymienionych wart. 2 ust. 1 pkt 3a, ". Art Ponowne ustalenie wyso kośc i świadczenia, przy u wzg l ędn ieniu nowych okresów składk o wych, następuje na w niosek uprawnionego. 2. Podwyższone świadczenia wypłaca się od dnia wejścia w życie ustawy, jedn a k że za okres nie dłuż szy ni ż od pierwszego dnia mi esiąca, w którym zgłoszono wniosek. Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze nia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 czerwca 2016 r. Poz. 929 USTAWA z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych 1) Art. 1. Ustawa określa zadania, kompetencje i organizację

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Pozycja 4

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Pozycja 4 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Pozycja 4 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, z

Bardziej szczegółowo

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 48 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1)

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 48 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 48 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 52 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1)

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 52 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 52 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 419/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 29 października 2012 r.

UCHWAŁA NR 419/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 29 października 2012 r. UCHWAŁA NR 419/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 29 października 2012 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu terytorialnego,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Dz.U.2011.45.236 j.t. USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM KULTURY ZAMEK. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT CENTRUM KULTURY ZAMEK. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/464/VI/2012 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 22 maja 2012 r. STATUT CENTRUM KULTURY ZAMEK Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Centrum Kultury Zamek, zwane w dalszej treści

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 6422 UCHWAŁA NR XXI/287/13 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 28 października 2013 r. w sprawie nadania statutu samorządowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 5 grudnia 2012 r. Pozycja 64

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 5 grudnia 2012 r. Pozycja 64 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 5 grudnia 2012 r. Pozycja 64 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 2 kwietnia 2014 r. Pozycja 22 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 1 kwietnia 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 2 kwietnia 2014 r. Pozycja 22 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 1 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 2 kwietnia 2014 r. Pozycja 22 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA INSTYTUT RZECZOZNAWSTWA MOTORYZACYJNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA INSTYTUT RZECZOZNAWSTWA MOTORYZACYJNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA INSTYTUT RZECZOZNAWSTWA MOTORYZACYJNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: INSTYTUT RZECZOZNAWSTWA MOTORYZACYJNEGO w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY RADOSZYCE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie nadania Statutu Komunalnemu Zakładowi Gospodarczemu w Radoszycach

UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY RADOSZYCE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie nadania Statutu Komunalnemu Zakładowi Gospodarczemu w Radoszycach UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY RADOSZYCE z dnia 28 września 2015 r. w sprawie nadania Statutu Komunalnemu Zakładowi Gospodarczemu w Radoszycach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h), art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2016 r. Poz. 573 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r. UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r. w sprawie nadania statutu Centrum Usług Informatycznych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 3525 UCHWAŁA NR LXXVIII/2015/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 20 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 3525 UCHWAŁA NR LXXVIII/2015/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 3525 UCHWAŁA NR LXXVIII/2015/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie połączenia jednostek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI-92/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE. z dnia 17 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XI-92/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE. z dnia 17 września 2015 r. UCHWAŁA NR XI-92/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE z dnia 17 września 2015 r. w sprawie statutu Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Klub nosi nazwę: Stowarzyszenie Klub Sportów Walki SAIYAN-PIASECZNO, w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/126/2012 RADY GMINY KONOPNICA. z dnia 2 lipca 2012r.

UCHWAŁA Nr XIX/126/2012 RADY GMINY KONOPNICA. z dnia 2 lipca 2012r. UCHWAŁA Nr XIX/126/2012 RADY GMINY KONOPNICA z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Motyczu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę NASZE JEZIORA, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr /2015 Rady Miasta Siemianowic Śląskich. z dnia. 2015 r. Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala :

Uchwała nr /2015 Rady Miasta Siemianowic Śląskich. z dnia. 2015 r. Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala : -projekt- Uchwała nr /2015 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia. 2015 r. w sprawie: powołania Siemianowickiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu Na podstawie art.5 c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia Opracowano na podstawie Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 418, Nr 76, poz. 641, z 2011 r. Nr 112, poz. 654. Art. 1.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Miar Oprogramowania w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa

Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa 1 Zarząd działa na podstawie przepisów ustawy z dnia z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 188 poz. 1848 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Projekt Statutu stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Związek Samorządów Polskich z siedzibą w Warszawie

Projekt Statutu stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Związek Samorządów Polskich z siedzibą w Warszawie Załącznik nr 1 do uchwały Nr VII/40/2015 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 27 marca 2015 roku Projekt Statutu stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Związek Samorządów Polskich z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLI/315/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 roku

UCHWAŁA Nr XLI/315/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 roku UCHWAŁA Nr XLI/315/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9h i art.

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia Statut Stowarzyszenia Rozdział 1 Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE PAŁAC W WOJNOWICACH - WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO - w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Stowarzyszenia Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów Państwowej

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W ZIELONEJ GÓRZE

STATUT WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W ZIELONEJ GÓRZE Załącznik do uchwały Nr XXV/240/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 czerwca 2012 roku STATUT WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W ZIELONEJ GÓRZE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2.

Bardziej szczegółowo

MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII

MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII STATUT UCHWAŁA NR V/56/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie nadania statutu i zmiany nazwy miejskiej instytucji kultury Muzeum Historii Fotografii w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Fundacja nosi nazwę, i została ustanowiona aktem notarialnym z dnia.. roku w Kancelarii Notarialnej..w Lublinie przy ul.., Repertorium.., z woli Fundatora

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej VOTUM S.A. z dnia 11-01-2010 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ VOTUM S.A. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Nadzorcza spółki VOTUM S.A. ("Spółka"), zwana dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie o nazwie: Gmina Serock Łączy, w skrócie GSŁ dalej zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto

Bardziej szczegółowo

Ateistyczna Wspólnota Człowieczeństwa.

Ateistyczna Wspólnota Człowieczeństwa. WZÓR STATUTU STOWARZYSZENIA: ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Ateistyczna Wspólnota Człowieczeństwa. w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/20/98 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 30 listopada 1998r.

UCHWAŁA Nr IV/20/98 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 30 listopada 1998r. UCHWAŁA Nr IV/20/98 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 30 listopada 1998r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Katowicach. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu Radosna

Bardziej szczegółowo

tj. Dz.U. 2014 poz. 1111 Dz.U. 2008 Nr 227 poz. 1505 z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej

tj. Dz.U. 2014 poz. 1111 Dz.U. 2008 Nr 227 poz. 1505 z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej Kancelaria Sejmu s. 1/108 tj. Dz.U. 2014 poz. 1111 Dz.U. 2008 Nr 227 poz. 1505 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ZAŁĄCZNIK do uchwały Nr 2/10 z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia statutu stowarzyszenia pn. Sieradzkie Stowarzyszenie Ludzi z Pasją STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

STATUT STOWARZYSZENIA. Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 30.09.2015 STATUT STOWARZYSZENIA Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Koło Polarne w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Obszary Kultury" ( w skrócie O.K) w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Amazonki w Makowie Mazowieckim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Amazonki w Makowie Mazowieckim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Amazonki w Makowie Mazowieckim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Amazonki w Makowie Mazowieckim w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach I. Podstawy prawne działania Zarządu 1 Zarząd Spółdzielni zwany dalej Zarządem, działa na podstawie przepisów ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/801/13 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/801/13 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXVIII/801/13 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Teatrowi Lalek Pleciuga w Szczecinie Na podstawie art. 16

Bardziej szczegółowo

STATUT Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Ortopedycznego im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

STATUT Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Ortopedycznego im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Załącznik do uchwały Nr XXV/247/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 czerwca 2012 roku STATUT Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Ortopedycznego im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie - Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA Rozdział I. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Stowarzyszenie nosi nazwę: STRZELECKI KLUB SPORTOWY ARDEA, zwany dalej "Klubem". Terenem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2014 r. Poz. 1116

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2014 r. Poz. 1116 Warszawa, dnia 22 sierpnia 2014 r. Poz. 1116 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 21 lutego 2013 r. Pozycja 8 ZARZĄDZENIE

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 21 lutego 2013 r. Pozycja 8 ZARZĄDZENIE DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 21 lutego 2013 r. Pozycja 8 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Warszawski Funk, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU YAWAL S.A.

REGULAMIN ZARZĄDU YAWAL S.A. REGULAMIN ZARZĄDU YAWAL S.A. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 25/ 2010 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa tryb i zasady działania Zarządu Yawal S.A. z siedzibą w Herbach (dalej zwanego Spółką").

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR... Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 marca 2014 r.

U C H W A Ł A NR... Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 marca 2014 r. U C H W A Ł A NR... Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie utworzenia podmiotu leczniczego działającego w formie jednostki budżetowej Na podstawie art. 6 ust.2 pkt 2, art.42 ust.4,art.83

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Dziecięca Ostoja ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Dziecięca Ostoja ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Dziecięca Ostoja ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Dziecięca Ostoja w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 283/LVI/10 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 września 2010r. w sprawie reorganizacji jednostek organizacyjnych Gminy Szydłowiec

Uchwała Nr 283/LVI/10 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 września 2010r. w sprawie reorganizacji jednostek organizacyjnych Gminy Szydłowiec Uchwała Nr 283/LVI/10 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 września 2010r. w sprawie reorganizacji jednostek organizacyjnych Gminy Szydłowiec Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Projekt. na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika po zaopiniowaniu przez Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej. Rada Miasta Rybnika uchwala:

Projekt. na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika po zaopiniowaniu przez Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej. Rada Miasta Rybnika uchwala: Projekt z dnia 16 września 2013 r. Zatwierdzony przez... (2013/075520) UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA z dnia... 2013 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Leczniczo Rehabilitacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1991 r. Nr 55 poz. 235, z 1996 r. Nr 34, poz. 148, z 1997 r.

Bardziej szczegółowo

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 14 maja 2015 r. Poz. 23. z dnia 13 maja 2015 r.

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 14 maja 2015 r. Poz. 23. z dnia 13 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 14 maja 2015 r. Poz. 23 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A K U L T U R Y I D Z I E D Z I C T WA N A R O D O W E G O z dnia

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki Sokół. 2. Siedzibą Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/91/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 16 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/91/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 16 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/91/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej Na podstawie art.18 ust.2 pkt.2 w zw. z art.40

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA RYBNIKA postanawia:

RADA MIASTA RYBNIKA postanawia: (2003/034228) UCHWAŁA NR 178/XI/2003 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 10 września 2003 r. w sprawie: przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. Działając na podstawie : - art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h),

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. w sprawie nadania nowego Statutu instytucji kultury pod nazwą: Miejski Teatr Miniatura

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. w sprawie nadania nowego Statutu instytucji kultury pod nazwą: Miejski Teatr Miniatura Projekt z dnia 20 czerwca 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie nadania nowego Statutu instytucji kultury pod nazwą: Miejski Teatr Miniatura

Bardziej szczegółowo

Tryb oraz termin zgłaszania wszelkich uwagi i opinii został uregulowany w drodze zarządzenia nr AEI.0050.79.2012 z dnia 11.06.2012 r.

Tryb oraz termin zgłaszania wszelkich uwagi i opinii został uregulowany w drodze zarządzenia nr AEI.0050.79.2012 z dnia 11.06.2012 r. Wójt Gminy Mszana informuje, iż w dniach od 12.06.2012 r. do 15.06.2012 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH.

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. 1 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach działa na podstawie przepisów art. 48-58 Ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Wzgórze nadziei w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2013 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2013 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Ośrodkowi Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o łączności

USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o łączności Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 67, poz. 678. o zmianie ustawy o łączności Art. 1. W ustawie z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXXIV/2174/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR LXXXIV/2174/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR LXXXIV/2174/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BRZOZOWIE PODKARPACKIEGO OŚRODKA ONKOLOGICZNEGO IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA

S T A T U T SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BRZOZOWIE PODKARPACKIEGO OŚRODKA ONKOLOGICZNEGO IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA S T A T U T SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BRZOZOWIE PODKARPACKIEGO OŚRODKA ONKOLOGICZNEGO IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA Tekst jednolity stan na dzień 15.06.2012r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 6 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/38/2015 RADY GMINY KROŚNICE. z dnia 24 czerwca 2015 r.

Wrocław, dnia 6 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/38/2015 RADY GMINY KROŚNICE. z dnia 24 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 lipca 2015 r. Poz. 2930 UCHWAŁA NR VI/38/2015 RADY GMINY KROŚNICE z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej Poczta Polska. Rozdział 1.

U S T A W A. z dnia. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej Poczta Polska. Rozdział 1. Projekt z dnia U S T A W A o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej Poczta Polska Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady i tryb komercjalizacji państwowego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 951 UCHWAŁA NR XXXII/179/2014 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO. z dnia 26 lutego 2014 r.

Białystok, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 951 UCHWAŁA NR XXXII/179/2014 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO. z dnia 26 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 951 UCHWAŁA NR XXXII/179/2014 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Podstawowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Korporacji Gospodarczej efekt Spółki Akcyjnej w Krakowie ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZARZĄDU Korporacji Gospodarczej efekt Spółki Akcyjnej w Krakowie ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZARZĄDU Korporacji Gospodarczej efekt Spółki Akcyjnej w Krakowie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz i prowadzi sprawy Spółki. W szczególności Zarząd planuje,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Libri, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą osoby zainteresowane kreowaniem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 2918 UCHWAŁA NR XXXIII/463/12 PEŁNIĄCEGO FUNKCJE ORGANÓW MIASTA BYTOM DZIAŁAJĄCEGO ZA RADĘ MIEJSKĄ z dnia 29 czerwca 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie

Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA CHORCYLIA, stop chorobom cywilizacyjnym

STATUT STOWARZYSZENIA CHORCYLIA, stop chorobom cywilizacyjnym STATUT STOWARZYSZENIA CHORCYLIA, stop chorobom cywilizacyjnym ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Chorcylia, stop chorobom cywilizacyjnym w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO NIE IGRAJ z OGNIEM

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO NIE IGRAJ z OGNIEM STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO NIE IGRAJ z OGNIEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na rzecz bezpieczeństwa pożarowego NIE IGRAJ z

Bardziej szczegółowo

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 34 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1)

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 34 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 34 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) STATUT STOWARZYSZENIA Lokalnej grupy działania. (nazwa)

(WZÓR) STATUT STOWARZYSZENIA Lokalnej grupy działania. (nazwa) (WZÓR) STATUT STOWARZYSZENIA Lokalnej grupy działania (nazwa) 1. Stowarzyszenie lokalna grupa działania o nazwie., zwana dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI/14/2008 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 19 lutego 2008r.

Uchwała Nr XVI/14/2008 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 19 lutego 2008r. Uchwała Nr XVI/14/2008 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 19 lutego 2008r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Łęgowie Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lepsze Grajewo w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR CXIX/1271/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2006 r.

UCHWAŁA NR CXIX/1271/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2006 r. UCHWAŁA NR CXIX/1271/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2006 r. w sprawie utworzenia miejskiej instytucji kultury: Ośrodka Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Wszystkie dzieci nasze są w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W OPOLU

STATUT PUBLICZNEGO SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W OPOLU Załącznik do uchwały Nr XXIV/216/2004 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 września 2004r. STATUT PUBLICZNEGO SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W OPOLU Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Fundacja Filharmonii Warszawskiej

STATUT Fundacji Fundacja Filharmonii Warszawskiej STATUT Fundacji Fundacja Filharmonii Warszawskiej Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą Fundacja Filharmonii Warszawskiej zwana dalej w skrócie Fundacją ustanowiona została aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 33/V/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 25 maja 2011r.

Uchwała Nr 33/V/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 25 maja 2011r. Uchwała Nr 33/V/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmiany nazwy i statutu Zakładu Budżetowego Administracji Budynków Komunalnych w Szydłowcu Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Pracodawcy mają prawo tworzyć, bez uzyskania uprzedniego zezwolenia, związki według

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 22 listopada 2013 r. Pozycja 47. z dnia 20 listopada 2013 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 22 listopada 2013 r. Pozycja 47. z dnia 20 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 22 listopada 2013 r. Pozycja 47 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A K U L T U R Y I D Z I E D Z I C T WA N A R O D O W E

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1082. o Krajowej Radzie Sądownictwa Art. 1. 1. Krajowa Rada Sądownictwa, zwana dalej Radą, realizuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Wielokierunkowej Pomocy Remedium w MRĄGOWIE

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Wielokierunkowej Pomocy Remedium w MRĄGOWIE REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Wielokierunkowej Pomocy Remedium w MRĄGOWIE 1. 1. Zarząd Stowarzyszenia Wielokierunkowej Pomocy Remedium w Mrągowie jest organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SZCZECIN DLA POKOLEŃ w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH

S T A T U T MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH Załącznik do Zarządzenia Nr 8 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2005 r. S T A T U T MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH I. Postanowienia ogólne. 1 Muzeum Narodowe w Kielcach zwane dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW BIAŁYCH MATERIAŁÓW ŚCIENNYCH BIAŁE MUROWANIE

STATUT STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW BIAŁYCH MATERIAŁÓW ŚCIENNYCH BIAŁE MUROWANIE STATUT STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW BIAŁYCH MATERIAŁÓW ŚCIENNYCH BIAŁE MUROWANIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie Producentów Białych Materiałów Ściennych Białe murowanie, w skrócie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE Załącznik do uchwały Nr Rady Powiatu w Pile z dnia 14 czerwca 2012 r. STATUT SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE IM. STANISŁAWA STASZICA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Szpital Specjalistyczny w Pile

Bardziej szczegółowo

STATUT Muzeum Sztuki w Łodzi

STATUT Muzeum Sztuki w Łodzi Załącznik do Zarządzenia Nr 1 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 stycznia 2006 r. STATUT Muzeum Sztuki w Łodzi Rozdział I Przepisy ogólne 1. Muzeum Sztuki w Łodzi, zwane dalej Muzeum,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 6/2014 Zwyczajnego Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej z dnia 25 czerwca 2014 r.

Uchwała nr 6/2014 Zwyczajnego Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej z dnia 25 czerwca 2014 r. Załącznik nr 7 do protokołu w dniu 25 czerwca 2014r. w Sarbinowie Uchwała nr 6/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany treści REGULAMINU PRACY Zarządu Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie Na podstawie art. 42 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo