Międzynarodowego Komitetu Doradczego. USTAWA. z dnia 30 lipca 1997 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Międzynarodowego Komitetu Doradczego. USTAWA. z dnia 30 lipca 1997 r."

Transkrypt

1 Dziennik Ustaw Nr Poz. 674 i 675 Art. 12. Instytut ustala samodzielnie wysokość środków na wynagrodzenia w ramach posiadanych środków finansowych. Art. 13. Instytut zatrudnia pracowników na stanowiskach: 1) profesora, 2) badacza, 3) asystenta, 4) pracownika administracyjnego, technicznego i obsługi. Art. 14. l. Na stanowisku profesora można zatrudn ić osobę mającą co najmniej stopień naukowy doktora. 2. Na stanowisku badacza można zatrud ni ć osobę, która posiada stopień naukowy doktora. 3. Na stanowisku asystenta można zatrudnić osobę, która posiada co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny tytuł zawodowy. 4. Kandydatów na stanowiska, o których mowa w ust. 1-3, wyłania s ię w drodze konkursu. Art. 15. Na wniosek profesora Instytut zatrudnia jego współpracown ika na stanowisku, o którym mowa wart. 13 pkt 2 lub 3, bez konieczności wyłonienia kandydata w drodze konkursu. Art Pracownicy, o których mowa wart. 13 pkt 1-3, są zatrudniani na podstawie umowy o pracę na czas określony. 2. Międzynarodowy Komitet Doradczy dokonuje oceny działalności naukowej profesorów co 2 lata, a badaczy i asystentów corocznie. Art. 17. Do cudzoziemców zatrudnionych w Instytucie na stanowiskach, o których mowa wart. 13 pkt 1-4, stosuje s i ę odpowiednio przepisy dotyczące cudzoziemców zatrudnionych w szkołach wyższych. Art Zasady wynagradzania pracowników Instytutu ustala jego Dyrektor, po zas i ęgnięciu opinii Międzynarodowego Komitetu Doradczego. 2. Wynagrodzenie Dyrektora Instytutu ustala Prezes Polskiej Akademii Nauk, po konsultacji z Dyrektorem Generalnym UNESCO. 3. Dyrektor Instytutu ustala wykaz stanow isk pracowników technicznych, administracyjnych i obsługi. Art. 19. W sprawach nie uregulowanych nin iejszą ustawą do pracowników Instytutu stosuje się przepisy Kodeksu pracy. Art. 20. W sprawach nie uregulowanych ni niejszą ustawą do Instytutu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk. Art. 21. W wypadku utraty mocy obowiązującej Porozumienia, Prezes Polskiej Akademii Nauk zarządzi likwidację In stytutu, określa j ąc jedno cześnie warunki i tryb przeprowadzenia tej likwidacji. Art. 22. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 675 USTAWA z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsi,biorstwie użyteczności publicznej "Poczta Polska". Rozdział 1 Przepisy ogólne Art Państwowe przedsiębio r stwo użytecz n o ści publicznej "Poczta Polska", zwane dalej " P ocztą Polską ", jest przedsiębiorstwem powołanym do prowadzenia dz i ałalności gospodarczej w zakresie usług pocztowych, w tym do za pewniania ciąg ło ści św iad czenia usług pocztowych o charakterze powszechnym, w obrocie krajowym i zagranicznym, na obszarze całego kraju oraz do zapewnienia bezpieczeństwa obrotu pocztowego, w ce lu bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania potrzeb ludności, organów państwowych, samo rząd u terytorialnego oraz gospodarki na rodowej. 2. Poczta Polska prowadzi dzia ł alność, o której mowa w ust. 1, z uwzględnieniem wymagań dotyczących ob ro nn ośc i i bezpieczeństwa państwa. 3. Minister Łączności, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Szefem Urzędu Ochrony Państwa, ok r eś li zakres i tryb rea lizacji zadań przez Pocztę Polską na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

2 Dziennik Ustaw Nr Poz Poczta Polska jest pocztowym operatorem publicznym w rozumieniu umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską. Art Poczta Polska posiada osobowość prawną. 2. Poczta Polska podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorstw państwowych na zasadach okreś l o nych w przepisach o przedsiębiorstwach państwo wych. 3. Siedzibą Poczty Polskiej jest miasto stołeczne Warszawa. Art. 3. Poczcie Polskiej przysługuje wyłączne prawo używania wyrazu "poczta" w nazwie podmiotu gospodarczego. Art. 4. Organy państwowe mogą podejmować decyzje w zakresie działalności Poczty Polskiej tylko w przypadkach przewidzianych ustawą. Art. 5. Jednostki organizacyjne Poczty Polskiej określo n e w statucie, o którym mowa wart. 19, mają prawo używania oznak z godłem Rzeczypospolitej Polskiej oraz pieczęci urzędowych z wizerunkiem orła, ustalonym dla godla, i napisem w otoku. Art. 6. Pracownikom Poczty Polskiej przysługuje ochrona prawna przewidziana w przepisach prawa karnego dla funkcjonariuszy publicznych. Art. 7. Poczta Polska zapewnia w obrocie pocztowym oc h ronę tajemnicy korespondencji oraz poufność informacji o świadczonej usłudze. Wyjątki od tej zasady dopuszcza się tylko w przypadkach przewidzianych ustawą Art. 8. Powództwo przeciwko Poczcie Polskiej wytacza się przed sądem właściwym dla siedziby jednostki organizacyjnej podległej bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu, z której działalnością wiążą się dochodzone roszczenia. Rozdzial2 Działalność Poczty Polskiej Art Przedmiotem dzia ł alności gospodarczej Poczty Polskiej jest 1) prowadzenie działalności polegającej na świadcze niu usług pocztowych o charakterze powszechnym, po le gających na przyjmowaniu, przewozie i doręczaniu zwykłych przesyłek listowych, listów poleconych, listów wartościowych i paczek pocztowych oraz nadawaniu i doręczaniu przekazów pocztowych, 2) wykonywanie niektórych czynności bankowych, 3) emisja i wprowadzanie do obiegu znaczków pocztowych, 4) wykonywanie innych usług związanych z wykorzystaniem służby pocztowej, w szczególności w zakresie obsługi administracji państwowej i samorządu terytorialnego, kolportażu prasy i wydawnictw, filatelistyki. 2. Działalnoś ć wymieniona w ust. 1 pkt 1-3 jest wykonywana w zakresie i na warunkach okreś l onych w ustawie z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Oz. U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 88, poz. 554) oraz w przepisach wydanych na jej podstawie. 3. Jeżeli wymagają tego względy ciągłości i dostępności do uslug, Poczta Polska może świadczyć usługi pocztowe za pośrednictwem agencji działających zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 4. Poczta Polska może prowadzić inną działalność gospodarczą, jeżeli nie ogranicza ona działalności określonej w ust. 1. Art. 10. Poczcie Polskiej przysluguje wylączne prawo emisji i wprowadzania do obiegu znaczków pocztowych oraz wycofywania ich z obiegu, z zastrzeżeniem art. 44 ust. 3 i 4 ustawy o lączności. Art. 11. Poczta Polska jest uprawniona do zawierania z operatorami pocztowymi innych krajów umów i porozumień, a także do współpracy z pocztowymi organizacjami międzynarodowymi, zgodnie ze statutami tych organizacji. Art. 12. Poczta Polska prowadzi działalność na podstawie własnych planów, zgodnie z zasadą racjonalizacji kosztów i efektywności ekonomicznej. Rozdział 3 Mienie Poczty Polskiej Art Poczta Polska występuje w obrocie we własnym imieniu i na własny rachunek. 2. Poczta Polska gospodarując mieniem zapewnia jego ochronę. Art Do sprzeda ży i gospodarowania przez Pocztę Polską środkami trwałymi lub zorganizowanymi częściami mienia stosuje się przepisy obowiązujące przedsiębiorstwa państwowe. 2. Środki trwałe nie mogą służyć do zaspokajania zobowiązań pieniężnych Poczty Polskiej. Art. 15. Poczta Polska może twor z yć podmioty gospodarcze. Rozdział 4 Gospodarka finansowa Poczty Polskiej Art. 16. Poczta Polska prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach regulują cych gospodarkę finansową przedsiębiorstw państwo wych, jeże l i przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

3 Dziennik Ustaw Nr Poz. 675 Art Poczta Polska otrzymuje z budżetu państwa: lj dotację podmiotową, jeże li działa lno ść Poczty Polskiej jest nierentowna w wyniku ponoszenia strat związanych z prowadzeniem dzialalności określonej wart. 9 ust. 1 pkt 1, 2) dotacje na finansowanie inwestycji. 2. Wysokość dotacji, o których mowa w ust. 1, określa ustawa budżetowa. Art Dyrektor Generalny Poczty Polskiej przedstawia Ministrowi Łączności rozliczenie z otrzymanych dotacji dla Poczty Polskiej. 2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności: l ) informację o wykorzystaniu dotacji, o których mowa wart. 17 ust. 1, 2) stan realizacji inwestycji, w tym: a) wykaz inwestycji realizowanych z udz i ałem dotacji, b) wartości kosztorysowe tych inwestycji, cj terminy rozpoczęcia i planowanego zakończenia tych inwestycji, 3) zakresy usług świadczonych z udziałem dotacji. 3. Minister Łączności ustala termin przedstawienia rozliczenia, o którym mowa w ust Minister Łączności może zobowiązać Dyrektora Generalnego do przedstawienia innych informacji związanych z wykorzystaniem dotacji budżetowych. Rozdzial5 Organizacja Poczty Polskiej Art O r ganizację, szczegółowy zakres i sposób działania Poczty Polskiej określa statut, uchwalony przez Radę Poczty Polskiej i zatwierdzony przez Ministra Łączności. 2. Statut Poczty Polskiej określa w szczególności: 1) organizację wewnęt rzną, 2) zakres praw i obowiązków jednostek organizacyjnych oraz tryb ich tworzenia i likwidowania, 3) sposób gospodarowania mieniem, 4 ) stosunki prawne między jednostkami organizacyjnymi, 5) system kontroli wewnętrznej, 6) jednostki organizacyjne, których kierowników po wołuje się w drodze konkursów, 7) sposób powolywania komisji do spraw sporów majątkowych między jednostkami organizacyjnymi, jej sk ł ad osobowy i tryb postępowania. 3. Statut może przewidywać powołanie organów doradczych i opiniodawczych Dyrektora Generalnego. 4. Obwieszczenie Ministra Łączności o zatwierdzeniu statutu Poczty Polskiej, którego tekst stanowi załącz nik do obwieszczenia, ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Art. 20. W sprawach nie uregulowanych statutem szczegółową organizację działalności Poczty Polskiej ok reś l ają zarządzenia wewnętrzne, instrukcje oraz regulaminy wydawane przez Dyrektora Generalnego. Rozdział 6 Organy Poczty Polskiej Art. 21. Organami Poczty Polskiej są: 1) Dyrektor Generalny, 2) Rada Poczty Polskiej. Art Minister Łączności powołuje i odwołuje Dyrektora Generalnego, po zasięgnięciu opinii Rady Poczty Polskiej. 2. Minister Łączności powoluje i odwołuje zastępców Dyrektora Generalnego na wniosek Dyrektora Generalnego, po zasięgnięc iu opinii Rady Poczty Polskiej. 3. Minister Łącznoś ci ustala wynagrodzenie dla Dyrektora Generalnego na wniosek Rady Poczty Polskiej. Art Dyrektor Generalny zarządza Pocztą Polską i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Dyrektor Generalny podejmuje, z zast rze żenie m art. 27, decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzia l ność. 3. Zadania nie zastrzeżone w ustawie do właściwości Rady Poczty Polskiej należą do Dyrektora Generalnego. 4. Dyrektor Generalny może wyrazić sprzeciw wobec uchwały Rady Poczty Polskiej, jeżeli jej wykonanie byłoby sprzeczne z prawem lub naraziłoby Pocztę Polską na poważne szkody. 5. Sprzeciw Dyrektora Generalnego w sprawach, o których mowa w ust. 4, rozpatruje Minister Łączności i zajmuje ostateczne stanowisko. Art Rada Poczty Polskiej składa się z 9 członków. 2. Kadencja Rady Poczty Polskiej trwa trzy lata i upływa w dniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni rok kadencji, z tym że kadencja pierwszej Rady Poczty Polskiej trwa dwa lata.

4 Dziennik Ustaw Nr Poz Rada Poczty Polskiej działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, zatwierdzonego przez Ministra Łączności. 4. Uchwały Rady Poczty Polskiej zapadają bezwzg lędną w i ększością glosów, przy obecnośc i co najmniej połowy jej cz ł o nków. Art Członków Rady Poczty Polskiej, w tym przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, powołuje i odwoluje Minister Łączności, z zas t rzeżen i em ust Trzech członków Rady Poczty Polskiej powoływanych jest spośród kandydatów zgłoszonych przez pracowników Poczty Polskiej. 3. Sposób zgłaszania kandydatów na członków Rady Poczty Polskiej, o których mowa w ust. 2, a także ich imienny wykaz, ustalają wspólnie ponadzak ł adowe organizacje zw iązkowe działające w Poczcie Polskiej, posiadające r eprezentatyw noś ć w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisma Ministra Łączności w tej sprawie. 4. W przypadku gdy imienny wykaz, o którym mowa w ust. 3, nie zostanie zgłoszony Ministrowi Łączno ści w terminie określonym w tym przepisie lub zawiera li cz bę kandydatów mniejszą od wskazanej w ust. 2, przedstawicieli pracowników Poczty Polskiej na przeznaczone dla nich miejsca w Radzie Poczty Polskiej wyznacza i powołuje Minister Łącz ności. 5. W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci cz łonka Rady Poczty Polskiej przed upływem kadencji, Minish L ączności powołuje nowego członka Rady Pocz" Po lskiej na okres do końca kadencji. 6. Członka Rady Poczty Polskiej może odwołać M i nister Łączności w przypadku: 1) rezygnacji, złożonej na piśmie, 2) ciężk iej choroby uniemoż l iwiającej sprawowanie funkcji, 3) skazania prawomocnym wyrokiem za przestęp stwo popełnio ne z winy umyślnej, 4) działania na szkodę Poczty Pc/ si iej Art. 26. Pracodawca jest zo bowiązeiily zwa ln iać pracownika od pracy do wykon'y hania zadań c7łonka Rady Poczty Polskiej. Zwolnienie r a st ę puje bez zachowania prawa do wynagrodzenia. Art Rada Poczty Pol skiej: l ) uchwala: a) na w niosek Dyrektor", Generalnego lub z własnej inicjatywy -!':t Jtut Poczty Polskiej i jego zm iany, b) regulamin Rady Poczty Polslo:iej, 2) dokonuje okresowej i rocznej oceny działalności Poczty Polskiej, 3) opiniuje przedkładane przez Dyrektora Generalnego: al roczne sprawozdanie finansowe Poczty Polskiej, b) roczne plany rzeczowo-finansowe Poczty Polskiej, c) długookresowe plany Poczty Pol skiej, dotyczące w szczególności polityki zatrudnienia, płac oraz współpracy międzynarodowej, dl regulaminy świadczenia usług pocztowych, 4) wyraża opin i ę w sprawach: a) przystąpienia Poczty Polskiej do przedsięwz i ęcia wymagającego wniesienia przez Pocztę Po l ską wkładu przewyższającego granicę warto ści określoną w statucie, b) zaciągania przez Pocztę Po l ską zobowiązań przek ra czającyc h g ra nicę wartości okreś loną w statucie, c) zbywania ud zia ł ów (akcji) w przypadkach określonyc h w statucie, dl emisji obligacji oraz zac iągania kredytów długo terminowych, e) innych, dotyczących działalności Poczty Polskiej, 5) opiniuje inne sprawy wnoszone przez Ministra Łączności lub Dyrektora Generalnego. 2. Dokumenty i opinie, o których mowa w ust. 1, Ra da Poczty Polskiej przedstawia Ministrowi Łączności, który zajmuje wobec nich ostateczne stanowisko. 3. Rada Poczty Polskiej może kontrolować działal no ść Poczty Polskiej, żądać od Dyrektora Generalnego i jej poszczególnych pracowników sprawozdań i wyjaś nień oraz sprawdzać księgi i dokumenty Poczty Polskiej. Art Wynagrodzenie dla czlonków Rady Poczty Pol skiej ustala Minister Łączności. 2. Koszty działalnoś c i Rady Poczty Polskiej, w tym wynagrodzenie jej członków, są finansowane przez Pocztę Pol ską. 3. Roczny plan wydatków Rady Poczty Polskiej podlega zatwierdzeniu przez Ministra Łączności. Art Dyrektor Generalny, jego z astępcy, głów ny księgowy oraz członkowie Rady Poczty Pol skiej nie mogą mieć udziałów, akcji lub być członkami władz w podmiotach, o których mowa wart. 15, oraz w podmiotach, do których Poczta Polska w niosła na czas oznaczony do odpłatnego korzystania części swego mienia, zaliczonego zgodnie z odrębnymi przepisami do środków trwałych. 2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy : złonkostwa w radach nadzorczych. Art. 30. W Poczcie Polskiej nie funkcjonują organy samorządu załogi przedsiębi orstwa.

5 Dziennik Ustaw Nr Poz. 675 R ozdz i ał 7 Przedstawiciełstwo Poczty Polskiej Art Dyrektor Generalny jest uprawniony do dokonywania samodzielnie czynności prawnych w imieniu Poczty Pol skiej. 2. Zastępcy Dyrektora Generalnego oraz inni pełno mocnicy Poczty Po lskiej działają samodzielnie w granicach ich umocowania. 3. J eże li czy nno śc i prawne dokonywane przez osoby wymienione w ust. l i 2 obejm uj ą rozporządzenia prawem o wartości wyższe j od granicy ok re ślo n e j w statucie lub czynności te m ogą spowodować powstanie zo b ow iązania Poczty Polskiej do świadcze nia o w artości wyższej od granicy określo n ej w statucie - do sk ute czności oświadczen woli jest wymagane współdziałanie co najmniej dwóch tych osób. Art Dyrektor Generalny może u sta n awiać i odwo ływać pe ł nomocników Poczty Polskiej. 2. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem ni eważności. 3. Udzielenie i od woła ni e pełnomocnictwa podlega ujaw nieniu w rejestrze pr ze d s i ęb i orstw państwowych. Nie dotyczy to pełnomocnictwa do dokonywania poszczególnych czyn no ści oraz pełnomocnictw procesowych. R ozd zia ł 8 Nadzór Art Nadzór nad Pocztą Po l s ką oraz funkcję organu założycielskiego wykonuje Minister Łącz no śc i. 2. Minister Łączności ma prawo w ł adczego wkraczania w sprawy Poczty Polskiej tylko w przypadkach przewidzianych u s tawą. Art. 34. Minister Łączności dokonuje kontroli i oceny działalności Poczty Polskiej oraz jej organów. Art Minister Ł ączności m oże powołać komisję w ce lu zbadania gospodarki Poczty Polskiej, dokonania oceny jej stanu i przedstawienia wynikających z oceny wniosków. 2. Na podstawie wniosków komisji, po zas i ęgn ięciu opinii Rady Poczty Polskiej, Minister Łącz n ości może zobowiązać Dyrektora Generalnego do: 1) poprawy gospodarki Poczty Polskiej, 2) przedstaw ienia programu naprawczego i jego realizacji, po zatwierdzeniu przez Ministra Łączności. Art. 36. Minister Ł ączności w razie stwierdzenia, że decyzja Dyrektora Generalnego jest sprzeczna z prawem, wstrzymuje jej wykonanie i zobowiązu je Dyrektora Generalnego do jej zmiany lub uchylenia. Art. 37. Dyrektorowi Generalnemu przysługuje prawo w niesienia sprzeciwu w stosunku do decyzji podję tych wobec Poczty Pol skiej przez Ministra Ł ączności, na zasadach i w try bie ok r eś l onych przepisami o przedsięb i o rstw ach państwowych. Rozdział 9 Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe Art. 38. W ustawie z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1991 r. Nr 18, poz. 80, Nr 75, poz. 329, Nr 101, poz. 444 i Nr 107, poz. 464, z 1993 r. Nr 18, poz. 82 i Nr 60, poz. 280, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 80, poz. 368 i Nr 113, poz. 547, z 1995 r. Nr 1, poz. 2, Nr 95, poz. 474 i Nr 154, poz. 791, z 1996 r. Nr 90, poz. 405, Nr 106, poz. 496, Nr 11 8, poz. 561 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272) wart. 4 w ust. 1 po pkt 3 k ropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje s ię pkt 4 w brzmieniu:,,4) pańs twowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej IIPoczta Polskan." Art. 39. W ustawie z dnia 29 w r ześ n ia 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczan iu nieruchomości (Dz. U. Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 83, poz. 373, z 1992 r. Nr 9 1. poz. 455, z 1994 r. Nr 51, poz. 20 1, Nr 80, poz. 369, Nr 84, poz. 384 i Nr 123, poz. 601 oraz z 1996 r. Nr 5, poz. 33) po art. 2f dodaje się art. 2g w brzmieniu: "Art. 2g. Państwowe przedsiębiorstwo użyteczno ~ri publicznej {( Poczta Polska)) utworzone z dniem 1 stycznia 1992 r. na podstawie za rządzer.~ 3 Ministra Łączno ści, które przejęło na te j podstawie mienie będące w zarządzie pa ń stwowej jednostki organizacyjnej Poczta Polska, Telegraf i Telefon - nabywa z dniem jego wpisu do rejestru przedsiębiorstw państwowyc h, z mocy prawa, u ży t kowanie w ieczyste gruntów wchodzących 'IIv skład tego mienia oraz własność poło żonyc h na nich budynków i innych urządzeń oraz lokali. Nie narusza to praw osób trzecich." Art. 40. W ustawie z dnia 23 listopada 1990 r. o łącz noś c i (Dz. U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272 j Nr 88, poz. 554) wprowadza s i ę na s tęp uj ące zmic:::l"ly: 1) wart. 2 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: " 1) pocztowych u s ługa c h o charakterze powszechnym - rozumie się przez to działalno ść gospod a rczą p o l egającą na przyjmowaniu, przewozie i doręczaniu zwy kły ch pr zesyłek listowych, listów poleconych, listów wartoś c iowych i pa czek pocztowych oraz nadawaniu i do r ęcza niu przekazów pocztowych,"; 2) w art. 4 w ust. l w pkt 4 wyrazy "Ministrowi Spraw Wewnętrznych " zastępuje się wy ra za m i "Ministrowi Spraw Wew n ę tr znyc h i Administracji";

6 Dziennik Ustaw Nr Poz. 675 i 676 3) wart. 42 skreśla się ust. 1 oraz oznaczenie ust. 2; 4) s kreś la się art. 42a; 5) wart. 44 skreś la się ust. 2; 6) sk reś l a się art ; 7) wart. 60 dotychczasową tr eść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:,,2. Podmiot św iad czący usługi pocztowe o charakterze powszechnym mo że w regulaminie podanym do publicznej w iad o mości określić szczeg ó ł owe w arunki korzysta nia z tych usług. 3. Poczta Polska może w reg ulaminach podanych do publicz nej wiadomości okreś l ić warunki korzystania z innych usług pocztowych nie mających charakteru powszechnego." Art. 41. Nabycie własności budynków i innych urządzeń o ra z lokali stanowiących mienie państwowe go przedsiębi orstwa u żyteczności publicznej " Poczta Polska ", utworzonego na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy o łączności, prze jęt e po państwowej jednostce o r ganizacyjnej " Poczta Po lska Telegraf i Tel efon", następuje nie o dpłatnie. Art Do czasu powo ła n i a Dyrektora Generalnego i zastępców Dyrektora Generalnego jego zadania wy konują dotychczasowy dyrektor Poczty Po lskiej i zastępcy dyrektora Poczty Polskiej. 2. Minister Łączności w okresie 3 m i esięcy od dnia we j ści a w życ i e ustawy powoła Radę Poczty Pol skiej. Kadencja Rady biegnie od dnia p owo łani a. Art Mianowani pracownicy Poczty Polskiej oraz pracownicy, którzy na mocy art. 80 ust. 1 ustawy o łącznośc i zachowali uprawnienia pracowników mianowanych, stają się z mocy prawa pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę na czas nie ok r eś l o ny. 2. Pracownicy, o któ rych mowa w ust. 1, mogą w terminie 3 mie sięcy od d nia wejścia w życie ustawy złożyć kierownikowi z akładu pracy pisemne oświad czenie o odmowie dalszego zatrudnienia. W tym przypadku stosunek pracy rozwiązuje się po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia oświadcze nia, w ostatnim dniu miesiąc a kal endarzowego. R ozw i ązan i e stosunku pracy na zasadach przewidzianych w niniejszym ustępie pociąga za sobą skutki, jakie prze pisy prawa w i ążą z rozwiązaniem umowy o pracę przez zakład pracy za wypowiedzeniem z powodu likwidacji zakładu pracy. Art. 44. Mienie oraz prawa i zobowiązania przedsię biorstwa użyteczności publicznej Poczta Polska, utworzo nego na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy o łączności, pozo sta ją mieniem oraz prawami i zobowiązaniam i Poczty Polskiej działającej na podstawie niniejszej ustawy. Art. 45. Ustawa wchodzi w życi e po upływie 30 dni od dnia og ło szen ia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 676 USTAWA z dnia 1 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw. Art. 1. W ustawie zdnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasa dach ustalania emerytur i rent oraz o zm ianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 21, poz. 84, z 1993 r. Nr 127, poz. 583 i Nr 129, poz. 602, z 1994 r. Nr 84, poz. 385, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 95, poz. 473 i Nr 138, poz. 681, z 1996 r. Nr 87, poz. 395, Nr 100, poz. 461, Nr 136, poz. 636 i Nr 147, poz. 687 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164) w prowadza s ię n as tępu jące zmiany: 1) wart. 2 w ust. 1 po pkt 3 dodaje s ię pkt 3a w brzmieniu:,,3a) okresy pełnienia słu ż by w polskich podziemnych formacjach i organizacjach, w tym w d zia ł ających w ramach tych organizacji oddziałach partyzanckich w okresie II wojny św iat owe j,"; 2) wart. 4 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:,, 1) okresy działalności kombatanckiej, działalności równorzędnej z tą działalnością, a także okresy za liczane do okresów tej działalności oraz okresy podlegania represjom wojennym i okresu powojennego, o kreślo n e w przepisach o kombatantach o ra z niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, z wyjątk iem okresów wymienionych wart. 2 ust. 1 pkt 3a, ". Art Ponowne ustalenie wyso kośc i świadczenia, przy u wzg l ędn ieniu nowych okresów składk o wych, następuje na w niosek uprawnionego. 2. Podwyższone świadczenia wypłaca się od dnia wejścia w życie ustawy, jedn a k że za okres nie dłuż szy ni ż od pierwszego dnia mi esiąca, w którym zgłoszono wniosek. Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze nia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Dziennik Ustaw Nr 96 7961 Poz. 619 619 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Polska Akademia Nauk, zwana dalej Akademią, jest państwową instytucją

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/58 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Rozdział 1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 619, z 2011 r. Nr 84, poz. 455, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1. Dz.U.2010.96.616 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.185.1092 art. 72 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Kancelaria Sejmu s. 1/21 USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Działalność kulturalna w rozumieniu niniejszej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1111. o kinematografii Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady wspierania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Adwokatura powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/61 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 637, 993, 1778. Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

z dnia 14 grudnia 1994 r.

z dnia 14 grudnia 1994 r. Dziennik Ustaw Nr 25-973- Poz. 128 USTAWA z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Załącznik do obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 lutego 1997 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 stycznia 1994 r. Nr4 TREŚĆ: Poz.: USTAWA 17 - z dnia 29 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.05.23 14:26:26 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Dział I Ustrój notariatu. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Dział I Ustrój notariatu. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/41 USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie Dział I Ustrój notariatu Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. o samorządzie gminnym Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210. USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210. USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE Kancelaria Sejmu s. 1/54 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 kwietnia 1991 r. Nr 35 TREŚĆ: Poz.: USTAWA 155 - z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/64 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1443. CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I Przepisy wspólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1537, z 2006 r. Nr 157, poz.

Bardziej szczegółowo

Dz.U.02.141.1178 USTAWA. z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U.02.141.1178 USTAWA. z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.02.141.1178 2004.01.01 zm. Dz.U.03.228.2260 2004.05.01 zm. Dz.U.04.91.870 2004.08.21 zm. Dz.U.04.173.1808 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r.) Rozdział

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut Kancelaria Sejmu s. 1/49 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, z 2005

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o giełdach towarowych.

USTAWA. o giełdach towarowych. USTAWA z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych. (Dz. U. z dnia 27 listopada 2000 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje funkcjonowanie giełd towarowych i obrót towarami giełdowymi,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

USTAWA. z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Dz.U.2014.1075 USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (tekst jednolity) Mając na względzie: - zachowanie pamięci o ogromie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, z 2005 r. Nr 122, poz. 1024, z 2006

Bardziej szczegółowo

Statut Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Senatu nr 209/2012 zmieniony Uchwałą Senatu nr 48/2013 oraz Uchwałą Senatu nr 135/2014 Statut Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 213. Art. 1. Ustawa określa warunki i

Bardziej szczegółowo

tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537

tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537 Kancelaria Sejmu s. 1/26 tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

STATUT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

STATUT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO STATUT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DZIAŁAJĄCEGO POD NAZWĄ BANK SPÓŁDZIELCZY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Tekst jednolity, uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Zebrania Przedstawicieli - z dnia 28.04.2008r. - z

Bardziej szczegółowo