Ce ny na sta cjach spa da ją, ale nie wszę dzie moż na zna leźć ta nie pa li wo. Gdzie i jak tan ko wać, że by nie prze pła cać * 4

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ce ny na sta cjach spa da ją, ale nie wszę dzie moż na zna leźć ta nie pa li wo. Gdzie i jak tan ko wać, że by nie prze pła cać * 4"

Transkrypt

1 AFP Ce ny na sta cjach spa da ją, ale nie wszę dzie moż na zna leźć ta nie pa li wo. Gdzie i jak tan ko wać, że by nie prze pła cać 4 lej do pełna PONIEDZIAŁEK 2 LIPCA 2012 Ogólnopolski dziennik bezpłatny, nakład 273 tys., nr 2356 Lekarze protestują Mają pięć sposobów, by wypisać receptę bez zniżki 4 AFP Hiszpania Włochy 4:0 David Silva (14.) Jordi Alba (41.) Fernando Torres (84.) Juan Mata (88.) Takiego finału nikt się nie spodziewał! Hiszpanie rozgromili Włochów i zostali Mistrzami Europy! To także pierwsza w historii drużyna, która w cztery lata zdobyła nie tylko po raz drugi tytuł Mistrza Europy (2008 r.), ale także Mistrzostwo Świata (2010 r.) 10 Giuseppe Cacace/AFP NA RO DO WE I SPORTOWE OD KRY CIA EU RO 2012 Nie trzeba być fanem pił ki noż nej, aby przy znać, że była to cał kiem udana impreza 1 WA Nawet ci, któ rzy umiesz cza ją Pol skę na pe ry - feriach Europy, za sprawą Euro odkryli, że znajduje się ona w samym centrum kontynentu. Wię kszość cze ka ła z tre mą, ale co by ło tro chę zaskoczeniem wypadliśmy wspaniale. Zagraniczni dziennikarze nie mogli się nachwalić naszej gościnności, przygotowań i atmosfery w miastach (niektórzy chwalili nawet drogi!), pierwszy raz od daw na mo gliś my chy ba po czuć coś w rodzaju dumy. Kibice, zwłaszcza ci z Irlandii, pokazali, na czym polega fajne kibicowanie kulturalne, wesołe i rozśpiewane nawet wtedy, gdy ukochana drużyna właśnie przegrywa 4:0 i odpada z mistrzostw. Tłumy Polaków zamiast siedzieć w domach odkry ły, że faj niej jest wyjść na mia sto i obej rzeć mecz ze znajomymi. Wielu, to w sumie akurat porażka, komentujących w me diach męż czyzn od kry ło, że tak że kobiety interesują się futbolem. Sta liś my się jak by bar dziej otwar ci i bar dziej uprzejmi. Centra miast, szczególnie Warszawy, zamierającej po 23, ożyły i nad ranem przypominały rozbawioną Barcelonę albo Berlin. A co najdziwniejsze mimo bawiących się tłumów były czystsze i bezpieczniejsze niż zwykle. Mamy nadzieję, że tak bę dzie da lej, rów nież po Eu ro. Jedyny niesmak pozostał po popisie polskiego ki bol stwa przed me czem Pol ska Ro sja. Coś waż ne go sta ło się wo kół fla gi, któ ra znów stała się wspólna, oznaczała same pozytywne emocje. Ostatnich trzech tygodni nie zdołali popsuć nam politycy byli niemal niewidoczni i prawie zdążyliśmy zapomnieć o niekończącej się wojnie między PiS i PO. pcm Cen zur ka nie tylko z kibicowania Atmosfera w kraju: zaskoczyliśmy samych siebie uprzejmością, nawet kierowcy w beemkach x6 zaczęli przepuszczać polonezy z flagami za szybami i na lusterkach: 6 Dekoracje: malowanie twarzy, samochodowe flagi zawieszane na huzara, skarpetki na lusterkach: 6 Umiejętności wokalne polskich kibiców: 6 za chęci i silne gardła, ale słabiutka 3 za ubogi repertuar (tylko dwa słowa: Polskaaaa, białoczerwoni) Gra polskiej drużyny: tak jak wyżej, 6 za chęci, ale umiejętności na silną 3 Poziom gry mistrzostw: zdaniem wielu komentatorów były arcyciekawe: 5 Kibice zagraniczni: absolutnie zgodnie z oczekiwaniami, a nawet jeszcze lepiej; nasz typ to Irlandczycy: 6 Kibice polscy: absolutnie powyżej oczekiwań, odbiliśmy kibicowanie kibolom, górą pazie i pikniki! : 6 Kibole: szczególnie szybko chcemy zapomnieć o tym, co działo się w dniu meczu z Rosją, wciąż nam wstyd: 1 Stadiony: wybudowane na czas, zdaniem wielu miłośników przepiękne, zdaniem malkontentów dobrze, że nic się nie popsuło: 5 Drogi: były na czas, choć tylko przejezdne i do poprawki: 3 Czystość i higiena: w kilka godzin po meczach ulice były czystsze niż zwykle, ale brakowało toitoiów podczas meczów Polaków: 4 Organizacja w strefach kibica: trudno było też wypatrzyć punkty sanitarne, widoczne za to były punkty z piwem, system kuponów wprowadzał sporo zamieszania: 4 Ton artykułów w zagranicznej prasie: korespondenci byli zdziwieni tym, jak u nas jest fajnie, nas zdziwiło, jak dobrze o nas piszą: 6 tak kibole pogardliwie nazywają niedzielnych kibiców

2 2 metro PONIEDZIAŁEK 2 LIPCA 2012 Już po Euro JAK ZAPAMIĘTAMY Gramy? Pani w pantoflach zagrywa do kibiców z Hiszpanii Małgorzata Kujawka/AG Łukasz Ogrodowczyk/AG Małgorzata Kujawka/AG Poznańska strefa kibica przed meczem Polska-Czechy. Entuzjazm kibiców miał ponieść drużynę do zwycięstwa. Ale po 1:O dla Czechów zniknęły flagi, szaliki, cicho się zrobiło w strefie. Tylko gdzieniegdzie było słychać słabe Polacy nic się nie stało... Dla policjantki Natalii Rogozińskiej śpiewali nie tylko irlandzcy kibice Warszawska strefa kibica. Polacy już odpadli, więc z prawdziwie sarmackim zapałem kibicujemy innym. Entuzjazm po bramce Włochów w meczu z Niemczami. Tylko pan z lewej nie kibicował Włochom Już po przegranym meczu kibice czekają w kolejce do metra. Pojadą do domu, gdzie będą czekać na eliminacje do Mistrzostw Świata w Brazylii Marcin Onufryjuk/AG Jon Super/AP Sergio Perez/REUTERS Wojtek Radwański/AFP Dariusz Borowicz/AG Ad res re dak cji: Warsza wa, ul. Czer ska 8/10; e -ma il: me ra.pl, tel.: (niedz.-czw., w godz ); faks: , Re dak tor na czel ny: Waldemar Paś, Re dak tor pro wa dzą cy: Waldemar Paś, Dy rek tor ar ty - stycz ny: Mag da le na Ma ma jek -Mich, Wydawca: Joanna Bażyńska, Re kla ma: tel , Pro mo cja: Urszula Ko sik, tel , Kol por taż: Woj ciech Pi woń ski, tel , ISSN , Druk: AGO RA SA. Z dekoracji możemy sobie postawić szóstkę. Nawet kiedy Polacy odpadli W barwach Irlandii przed meczem z Włochami w Poznaniu Włoscy kibice nie mieli wątpliwości, że ich drużyna dojdzie do finału Mia sta, w któ rych uka zu je się wy da wa ny przez Agorę SA dzien nik Me tro : Aglo me ra cja Ślą ska, Biały stok, Byd goszcz, Czę sto cho wa, Kiel ce, Kra ków, Łódź, Lu blin, Olsz tyn, Opo le, Poznań, Rze szów, Szcze cin, To ruń, Trój mia sto, Warsza wa, Wro cław, Zie lo na Gó ra

3 Jerzy Dudek/REUTERS Peter Andrews/REUTERS Peter Andrews/REUTERS Już po Euro EURO 2012 A o tym chcielibyśmy jak najszybciej zapomnieć. Jeszcze mecz z Rosjanami się nie rozegrał, a już kibole zaczęli rozróbę na ulicach Warszawy Kibicka z Hiszpanii podczas meczu z Chorwacją Sztuka kibicowania. Są emocje i emocje Peter Andrews/REUTERS Greccy kibice przed meczem z Rosją. No i pomogło. Grecja wygrała 1:0 Giuseppe Cacace/AFP To nie byli purpuraci, ale wrażenie kibice włoscy zrobili Karolina Sikorska/AG dla Metra Jak żyć po Euro? Grze gorz Chla sta, TOK FM Żyć trze ba tak, aby la tem zbie rać maliny, zimą zaś pić herbatę z malinami to od po wiedź ro syj skie go fi lo zo fa Wa si li ja Wa si lie wi cza Roz a no wa. Smacz na, kon tem pla cyj na, od wo łu - jąca się do naturalnego rytmu przyrody, ale skłaniająca do łagodnej zapobiegliwości. Profesor Tadeusz Kotarbiński propo no wał z ko lei czte ry za le ce nia dobre go ży cia: 1, lub ro bić coś 2, ko chaj ko goś 3, nie bądź gał ga nem 4, żyj poważnie. Py ta nie: jak żyć? po wra ca po Eu ro niczym bumerang. Odpowiedzi przypomniały mi się, kiedy wędrowałem do pra cy od no wio ną Chiń ską Ale ją w Ła zien kach Kró lew skich. Ucich ły wuwuzele. Zniknęły strefy kibica. Ludzie po czu li pust kę i oba wę, że znów zechcą ją wypełnić politycy wszechobecni i wszechwiedzący okupanci zbioro wych emo cji. Tym cza sem jed nak bia ły żwir pod no ga mi, a wzdłuż ścieżki na czerwonych tyczkach kołyszą się ko lo ro we lam pio ny, smo ki i czer wo - ne cylindry opisane chińskimi znakami. Jest też na pis na tab licz ce, któ ry in for mu je po pol sku i an giel sku że wszyst ko to za spra wą i za pie nią dze Chińczyków. Wygrzewające się w słońcu kaczki, zabiegane wiewiórki i mają ce wszyst ko na oku wro ny to miejsco wi. Paw na gło wie ka mien nej postaci również. Przygląda się wycieczce z Petersburga. Dwóch postawnych Rosjan rozmawia o wielkich, mieszających się w świecie procesach, o tym, jak się one wza jem nie zmie nia ją i że post your comments Englishman in Warsaw Specjalnie dla kibiców na Euro przegląd wydarzeń po angielsku Exclusive Euro 2012 briefs by David Ingham, Sports editor at Warsaw Business Journal WHAT A EURO! This has got to be one of the best European Championships of all time, and I have to admit I ve loved every last minute of it. From entertaining matches on the pitch, to the party atmosphere off it, it s been a pleasure to be involved in Euro metro PONIEDZIAŁEK 2 LIPCA 2012 Arch. pryw. AN END TO MISCONCEPTIONS 3 nikt nad tym nie pa nu je... Obok szkolna wy cie czka. To nie by ła wiel ka wyżerka przewodnik tłumaczy rozbawio nym uczniom sens kró lew skich obiadów czwartkowych: Trochę baraniny, jakiś likier... Chodziło o to, żeby się spotkać i powymieniać myśli. Przysiadłem na jednym z leżaków. Lu dzie roz ma wia ją, drze mią, gra ją w pił kę z dzieć mi i czy ta ją książ ki; dziewczyna obok opowiadania Czechowa. Dzwoni mój telefon komórkowy. Kolega. Trwa ich podróż poślubna w Maroko. Słuchaj, oglądamy właśnie reportaż z Polski w telewizji Al Jazeera. Z oka zji Eu ro (Pan na mło da to za pa lo ny ki bic.) I wiesz, co oni po kazują w przerwie między meczami: warszawskie Łazienki! Cały film o tym, że był w Polsce taki król, tak niewyobrażal nie bo ga ty, że miał aż ty le wo dy, że mogła w wielkiej obfitości swobodnie pły nąć i prze le wać się dla czy stej przyjem no ści wśród wspa nia łych i niezwy kłych drzew cho dzi ło głów nie o wierz by ale nie tyl ko... To brzmi tu jak Baśń ty sią ca i jed nej no cy! Pa rę go dzin póź niej, wie czo rem przyjaciel przysłał mi SMS-a: Maroko, Fez, ka mień jak pię ść roz bił szy bę w autobusie. 10 centymetrów od mojej gło wy. Po li cja zła pa ła marokańskiego chłopaka po pięciu minutach.... Po tem by ły już mniej dra ma tycz ne wy da rze nia: gło wa koz ła z hum mu - sem na ko la cję przy świe cach, przejazd w stro nę Ma ra ke szu i po zdro - wie nia z gór At las. Wró ci li uśmiechnięci i zadowoleni. Zachwyceni Marokiem i sobą. Ciesząc się sobą i podróżą, nazbiera li ra zem tro chę tych ma lin, o których mówił Rozanow. Mogą teraz pić herbatę z konfiturami... Późnym wieczorem, bo młoda żona strasznie zapracowana. On ostatnio mniej, bo właś nie tra ci pra cę... Sprze dam dział kę, którą kupiłem wcześniej i przejem ją kawałek po kawałku. Powolutku. Smaku jąc każ dy kęs jak ma li ny! Śmie je się i już po waż nie do da je: Na rok starczy. Rozejrzę się... Słuchaj mówi, kiedy znów bia do lę, że kry zys waż ne, że wo dy nam nie bra ku je! Przy naj - mniej na ra zie. Hopefully if this tournament has achieved anything it will have taught both foreigners and Poles not to judge a book by its cover. My overriding impression from speaking to fans who came to Poland over these last few weeks is that they really enjoyed their time here and were pleasantly surprised to find a great country that they previously knew very little about. I think many Poles who don t follow football have also been shocked to find out that the fans aren t all hooligans and the majority actually just want to come to major tournaments to meet new people and have a good laugh. A SPAIN WIN I predict an exciting match (I hope I was right) but I think Spain will end up the winners with a 2-1 victory. If I was wrong, I m sorry, but it doesn t really matter who won in the end because by being involved in Euro 2012 we re all winners in the end.

4 4 PONIEDZIAŁEK 2 LIPCA 2012 wydarzenia Le ka rze pro te stu ją, pa cjent już pła ci Receptę bez zniżki pacjent dostanie nie tylko w publicznej przychodni, ale także w prywatnym gabinecie, a nawet w ogólnopolskiej sieci klinik. Lekarze dotrzymali słowa i zaczęli protest Ani ta Kar wow ska Agniesz ka Pach ciarz, któ ra ob ję ła w zeszłym tygodniu stanowisko szefa NFZ po to, by za koń czyć spór z le - karzami, konflikt ten jeszcze zaostrzyła. Le ka rze żą da li od Fun du szu, by wycofał się z sięgających nawet kilka ty się cy zło tych kar za błęd nie wy sta - wione recepty. Pachciarz zgodziła się, ale za pro po no wa ła no we za sa dy: po 200 zł za wszelkie nieprawidłowości na re cep cie (np. błąd w na zwie le ku, po my lo ny nr PE SEL). Swo je za rzą - dze nie ogło si ła 30 czer wca. To roz zło - ściło medyków. Le ka rze: NFZ z nas kpi W przypadku lekarza, który wystawia co dzien nie kil ka dzie siąt re cept, ła two ob li czyć, że ry zy ko za czy na ros nąć w ty sią ce zło tych, a w dłuż - szych okresach czasu może zagrażać by to wi je go i je go ro dzi ny. Na ta kie rozwiązanie nie ma zgody zapowiedział po spot ka niu z sze fo wą NFZ Konstanty Radziwiłł z Naczelnej Rady Le kar skiej. Propozycja NFZ to kpina z lekarzy, jest znacz nie gor sza od te go, co pro - ponował były prezes Funduszu mówi Agnieszka Rubinowska ze Stowarzyszenia Lekarzy Praktyków. Dlatego od wczo raj wie lu me dy ków nie wy - pisuje leków ze zniżką. Z da nych NFZ wy ni ka, że tyl ko 40 proc. lekarzy prowadzących własne ga bi ne ty ma od 1 lip ca za war te z Fun du szem umo wy na wy sta wia - nie re cept na le ki re fun do wa ne (we - dług re sor tu zdro wia ta cy le ka rze wy sta wia ją 5 proc. re cept ze zniż ką). Nato miast w an kie cie prze pro wa - dzo nej wśród po nad ty sią ca osób przez por tal Me dy cy na Prak tycz na pro test za po wie dzia ła po ło wa le ka - rzy pra cu ją cych w po rad ni ma ją cej kon trakt z NFZ i aż 90 proc. pra cu - jących w klinikach nieposiadających ta kiej umo wy. A to zna czy, że pa cjen - tów nie ura tu je na wet wi zy ta w pry - watnej klinice, w których setki tysięcy Po la ków le czą się w ra mach abo - na men tów wy ku pio nych przez pra - codawców. Większość lekarzy przyłą cza się do nas za po wia da Agniesz - ka Ru bi now ska. Przed pro te stem ostrze ga np. ogól no pol ska sieć lecz - nic Me di co ver. Pięć spo so bów na boj kot Cze go więc moż na spo dzie wać się w gabinetach lekarskich? Lekarze dostali szczegółowe instrukcje od działaczy samorządu lekarskiego i związków zawodowych. Sposobów bojkotu re fun da cji jest pięć: wy pi sa nie le ku na dru ku opra co wa nym przez NRL nie ma na nim miej sca na okre - śle nie pra wa i stop nia re fun da cji; przystawienie pieczątki refundacja do decyzji NFZ ; wypisywanie le ków spo za li sty re fun da cyj nej; nie wy pi sy wa nie ko dów od dzia łu NFZ; po słu gi wa nie się na zwa mi mię dzy na ro do wy mi le ków (wte dy le karz nie mu si okre ślać stop nia re - fun da cji). Po co ty le wa rian tów? By nie ła mać pra wa. Bo np. me dyk, któ - ry pracuje w przychodni mającej kontrakt z NFZ, nie mo że zboj ko to wać Funduszu. Ale już za posługiwanie się międzynarodowymi nazwami leków nikt nas uka rać nie mo że, bo to jest zgod ne z prze pi sa mi tłu ma czy dr Krzysz tof Rad kie wicz z Po ro zu - mie nia Zie lo no gór skie go. Cier pli wość do le ka rzy tra ci mi ni - ster zdrowia Bartosz Arłukowicz. Zaapelował do Polaków, by skarżyli się do rzecz ni ka praw pa cjen tów na każ - de go le ka rza, któ ry wy da im nie wła - ściwą receptę. Fundusz próbował zaś na mó wić dy rek to rów szpi ta li i ca ło - do bo wych przy chod ni, by ich le ka - rze za 25 zł (od re cep ty) po pra wia li pełnopłatne recepty protestujących lekarzy na refundowane. Zgodzili się nieliczni. A lekarze odebrali pomysł ja ko ła pan kę. Fun dusz chce w ten spo sób skłó cić na sze śro do wi sko i mieć do wo dy na tych z nas, któ rzy protestują mówi dr Radkiewicz. Woj na o re cep ty na do bre ru szy ła w stycz niu wraz z wej ściem w ży cie no wej Usta wy re fun da cyj nej, któ ra wpro wa dza ła ostrzej sze ka ry za błę - dy na receptach. Protest lekarzy spowodował, że posłowie zmienili przepi sy. Ale fi nan so we ka ry np. za wy - stawione bezpodstawnie recepty na le ki ze zniż ką to nie no wość NFZ wpro wa dził je w 2007 r. ty le że nie tak wysokie. na pew no waż ne Ale Historia poleca So juz wró cił na zie mię Ro syj ski sta tek kos micz ny So juz po - myśl nie wy lą do wał wczo raj w Ka zach - sta nie. Przywiózł na Zie mię trzech astro na u tów po ich trwa ją cym po nad sześć mie się cy po by cie na Mię dzy na - ro do wej Sta cji Kos micz nej (ISS). Po ubieg ło rocz nym de fi ni tyw nym wy co fa - niu ze służ by wa ha dłow ców NA SA je dy - nym do stęp nym środ kiem trans por tu lu dzi na ISS są ro syj skie stat ki. Wy pa dek pol skie go au to ka ru w Buł ga rii Au to bus Sca nia z 47 pol ski mi tu ry sta - mi zde rzył się wczo raj z sa mo cho dem oso bo wym w oko li cach mia sta Szu - men na pół noc nym wscho dzie Buł ga - rii. Nie ma ofiar i po szko do wa nych wśród Po la ków. Tu ry stom do jazd do ce lu za pew nio no in nym au to bu sem. Kie row ca sa mo cho du oso bo we go zgi - nął na miej scu, a dwóch je go pa sa że - rów zo sta ło ran nych. Strze la ni na w dy sko te ce Dwie oso by zgi nę ły, a czte ry zo sta ły ran ne po strze la ni nie, która wy buch - ła w no cy z so bo ty na nie dzie lę w jed nej z dy sko tek w Lil le, na pół no - cy Fran cji po in for mo wa ła po li cja. Do tra ge dii do szło, gdy je den z męż - czyzn ba wią cych się w dy sko te ce zo - stał wy rzu co ny z lo ka lu przez ochro - nę za wszczy na nie awan tur. Wrócił jed nak oko ło godz. 3 nad ra nem i ostrze lał lo kal z ze wnątrz. Ofia ry to pra cow nik dy sko te ki i je den z klien tów. Ata ki na koś cio ły w Ke nii Za ma sko wa ni na past ni cy za a ta ko wa li wczo raj przy uży ciu gra na tów i bro ni pal nej dwa koś cio ły w mie ście Ga ris sa na pół no cy Ke nii. Za bi li co naj mniej 17 osób i ra nili co naj mniej 45 in nych po in for mo wa ły wła dze. Na ra zie nikt nie przy znał się do od po wie dzial no ści za ten czyn. Wiel kie sprzą ta nie Tatr Pół to rej to ny śmie ci uda ło się ze brać wta trach pod czas naj wię ksze go w hi sto rii sprzą ta nia gór. Wo lon ta riu - sze naj czę ściej zbie ra li nie do pał ki pa pie ro sów i pusz ki po pi wie. Naj bar - dziej za śmie co ne oka za ły się po pu - lar ne szla ki, czy li Do li ny Cho cho łow - ska i Koś cie li ska oraz re jon Mor skie - go Oka. pap 6 zł za litr pa li wa nam nie gro zi Ce ny na sta cjach spa da ją, ale ta - nie go pa li wa nie po win niś my szu kać wwa ka cyj nych ku ror tach czy... Płoc - ku, gdzie sie dzi bę ma PKN Or len Od kil ku do 20 gr na li trze o ty le, we - dług szacunków analityków BM Reflex, spa dły ce ny pa liw na sta cjach przed pierwszym wakacyjnym weekendem. To zwiastuje tańsze wakacje, których jeszcze kilka tygodni temu nie można się było spodziewać komentują z kolei eksperci E-petrol.pl. Prognozują, że w tym tygodniu będzie jesz cze ta niej. We dług nich za litr 95-ki trzeba będzie zapłacić 5,63-5,74 zł. Olej napędowy ma kosztować średnio 5,52-5,64 zł, a gaz 2,66-2,79 zł za litr. Ref - lex za strze ga jed nak, że nie ma gwa ran - cji na to, że do bra pas sa się utrzy ma. Ropa naftowa nie tanieje, a umocnie nie zło te go do do la ra nie jest na ra - zie tak sil ne, że by za gwa ran to wać spadki cen piszą analitycy. Zanim jednak napełnimy bak, warto opra co wać stra te gię tan ko wa nia. W ub. tygodniu najtaniej można było za tan ko wać w Byd gosz czy (śred nio 5,58 zł za litr 95-tki ) i Bia łym sto ku (5,69 zł). Najdrożej jest w Szczecinie (5,86 zł), Poznaniu i Rzeszowie (5,80 zł). Warszawa utrzymywała się mniej więcej w środ ku staw ki (5,75 zł). Re kor dy bi je Płock, w któ rym po dob nie jak w ku ror tach za litr 95-tki wczo raj trzeba było zapłacić ponad 5,80 zł! W Pol sce pa ra dok sal nie ce ny pa - liw nie zależą od bliskości rafinerii. Liczy się kon ku ren cja. Im wię cej sta cji różnych koncernów, tym większa walka o klien ta mó wi An drzej Szczęś - niak, eks pert ryn ku pa liw. Na sta cjach PKN Or len nie tyl ko w Płoc ku, ale w ca łej Pol sce moż na bę - dzie kupić tańsze paliwo w każdą sobotę i nie dzie lę do 2 wrześ nia br. Wy star - czy zapłacić gotówką, by otrzymać 10 gr rabatu na litrze benzyny i oleju. Orlen unika w ten sposób płacenia prowizji za transakcje dokonywane za pomocą kart płatniczych. Jak wyliczyła PAP, po 10 weekendach takiej promocji (zakłada jąc, że sta cja sprze da ok. 200 tys. li - trów pa li wa za 5,75 zł) na jed nej tyl ko stacji koncern zarobi na niepłaceniu pro wi zji aż 18 tys. zł. ab To Po lak mógł być Ste ve em Job sem Gdy w 1971 r. na tar gach w Po - zna niu in ży nier Ja cek Kar piń ski po - ka zał swój mi kro kom pu ter, wśród pol skich in for ma ty ków wy buch ła plot ka, że K-202 to atra pa Kom pu ter wiel ko ści wa liz ki był jed - nak niezawodny i nie wymagał chłodze nia. Kon ku ren cyj na Od ra mia ła kubaturę wielkiej szafy i była kilka razy wolniejsza. K-202 był zwia stu nem nad cho dzą - cych cza sów, gdy ma so wo pro du ko - wa ne lek kie kon struk cje mia ły wy - przeć archaiczne maszyny. Niestety, Karpiński, a właściwie jego po mysł, był so lą w oku Mosk wy. 29 mar ca 1973 r. Ja cek Kar piń ski wy - le ciał z pra cy, a pro jekt K-202 zo stał zarzucony. O nie zwy kłych do ko na niach in ży - niera Jacka Karpińskiego, a także o życiu codziennym w hitlerowskim Berli nie pod czas II woj ny czy taj w Ale Historii, dzisiejszym dodatku do Gazety Wyborczej. pcm O G Ł O S Z E N I E E B E Z P Ł A T N E

5 PONIEDZIAŁEK 2 LIPCA pogoda bu rzo we su per ko mór ki do trą nad Pol skę? Upa ły i bu rze na po czą tek wa ka cji Tem pe ra tu ry po wy żej 30 st. C to wy ma rzo ne wa run ki dla naj - groź niej szej od mia ny chmur bu - rzo wych su per ko mór ki GREG LUNDEEN Upa ły już da ły nam po pis atrak cji pogodowych, których konsekwencją były połamane drzewa i pozrywa ne li nie ener ge tycz ne. Gwał - tow ne zmia ny po go dy to efekt bu - rzowego frontu atmosferycznego, któ ry wtar gnął z Nie miec nad Pol - skę i prze miesz cza się z za cho du na wschód mó wi Piotr Żu row ski, prognosta i rzecznik Skywarn Polska Pol scy Łow cy Burz. Upa ły po trwa ją do 7-11 lip ca. Nie wy klu - czo ne, że w naj bliż szych dniach za - ob ser wujemy też su per ko mór ki burzowe. To dla nich wymarzone wa run ki. A przez to moż na się spo - dziewać bardzo gwałtownych wichur pow. 100 km na godz., ulew i gra do bić. 19 lip ca ze szłe go ro ku nad Małopolską pojawiła się superkomórka o średnicy 50 km, która wywołała gra d o śred ni cy 3-7 cm dodaje Żurowski. mi sta Po czo but na wol no ści Ko res pon den to wi Ga ze ty Wy bor - czej w Grod nie i dzia ła czo wi nie uz - na wa ne go przez Mińsk Związ ku Po - la ków na Bia ło ru si An drze jo wi Po - czo bu to wi gro zi pięć lat wię zie nia W so bo tę dzien ni karz usły szał za - rzut znie sła wie nia pre zy den ta Łu - ka szen ki. Po tem zo stał wy pusz czo - ny z aresz tu. Nie wiem, dla cze go mnie wy pu - ścili. Od momentu aresztowania odmawiałem składania zeznań i nie odpo wia da łem na py ta nia śled cze go. Wiem tyl ko, że je stem oskar żo ny o znie sła wie nie pre zy den ta re pub - li ki Bia ło ruś, a zgod nie z eks per ty - zą wykonaną na zlecenie KGB zniesła wi łem go w dwu na stu ko men ta - rzach na por ta lach in ter ne to wych Biełorusski Partizan i Charter'97 powiedział Andrzej Poczobut po opuszczeniu aresztu więziennego w Grodnie. Z aresztu wyszedł pod warunkiem że nie opuści miejsca zamieszkania. Dzia łacz ZPB Igor Ban cer za zna - czył, że po sprawdzeniu komputerów skonfiskowanych kilka dni wcześniej w siedzibie spółki Kresowia w Grodnie wobec Po czo bu ta mo gą być postawione kolejne zarzuty. We dług Ak sa ny Po czo but, żo ny dziennikarza, śledczy uzasadniał konfi ska tę te go sprzę tu tym, że ma in for - macje, iż na tych komputerach pracował jej mąż. Na Po czo bu cie cią ży już wy rok trzech lat więzienia w zawieszeniu na dwa la ta za znie sła wie nie Łu ka szen - ki, wy da ny w lip cu 2011 ro ku. Wte dy podstawą wyroku było osiem artykułów w Gazecie Wyborczej, jeden na Bie ło rus skim Par ti za nie i je den na prywatnym blogu. Ma rek Buć ko, eks pert od spraw bia - łoruskich, liczy, że teraz Poczobutowi może pomóc jedynie presja międzynarodowa. Mówi, że w sytuacji gdy proces bę dzie far są, pol ska opi nia pu blicz - na, dziennikarze, ale też Unia Europejska muszą pokazać solidarność z dziennikarzem Gazety Wyborczej. wr, rps, pap Na u czy cie le bez eta tów Ponad 7,5 tysiąca pedagogów w całym kraju z końcem wakacji straci pracę, a dwa ra zy ty le bę dzie mia ło mniej godzin lekcyjnych. Informacje o zwolnieniach dziennikarze zebrali w okręgach ZNP, kuratoriach i w samorządach. Według związków zawodowych zwalnianie nauczycieli to efekt niżu demograficznego skutkującego likwidacją szkół i łą cze niem klas oraz zmian w szkol nic - twie ponadgimnazjalnym. Nowa podstawa programowa zmniejsza bowiem liczbę godzin niektórych przedmiotów. Najwięcej nauczycieli będzie zwolnionych w województwach: mazowieckim około tysiąca, i w małopolskim 850 osób. W najtrudniejszej sytuacji znaleźli się nauczyciele biologii, chemii, fizyki, bo bar dzo skur czy ła się im siat ka go dzin. To oni naj czę ściej po szu ku ją pra cy. W mniej szym stop niu ten prob lem do - tyczy nauczycieli historii powiedziała sekretarz Okręgu Śląskiego ZNP w Katowicach Grażyna Hołyś-Warmuz.pap Si kor ski za pła ci za zdję cie z sie ci Ła ma nie praw au tor skich w in ter - ne cie wy tknę ła mi ni stro wi spraw za - gra nicz nych fo toe dy tor ka Ga ze ty Wy bor czej Kin ga Ke nig, au tor ka blo - ga Blindspot Cała Polska kradnie zdjęcia napisa ła na blo gu Ke nig. Trud no by by ło ina czej, je śli ro bią to rów nież fun kcjo - nariusze państwowi. Mi ni ster spraw za gra nicz nych Ra - dosław Sikorski zamieścił bowiem na Twitterze zdjęcie nowej polskiej celebrytki Natalii Siwiec, która walczy ze stronniczym filmem dokumentalnym BBC o rzekomym rasizmie Polaków. W fil mie wy po wia dał się Sol Cam pbell, by ły re pre zen tant An glii odradzał wyprawę na Euro i straszył, że angielscy kibice mogą wrócić z imprezy w trumnach. Natalia Siwiec pozowała na stadionie w ko szul ce z na pi sem BBC Bad Boy Cam pbell (ang. Zły Chło piec Campbell). Autorem zdjęcia, które zamieścił na Twitterze Sikorski, jest Piotr Bławicki z agen cji East News. Nie ste ty, nie zo - stał pod pi sa ny. Co wię cej ani mi ni - ster, ani je go urząd nie za ma wiał zdję - cia. Minister zapewne po prostu skopiował je z jakiejś strony w internecie. A to w Polsce naruszenie osobistych praw autorskich fotografa uważa Kinga Ke nig. Z za sa dy na ser wi sy spo - łecz no ścio we nie moż na wrzu cać zdjęć, któ re do nas nie na le żą, gdyż ro - biąc to, udzielamy serwisowi licencji, któ rej fak tycz nie nie ma my. Jest to nie - zgodne z prawem. Sam fo to re por ter odez wał się na Twitterze do ministra Sikorskiego. Panie mi ni strze, mi ło mi, że opub li - ko wał Pan mo je zdję cie N. Si wiec. Li - czę, że ure gu lu je Pan ho no ra rium. Sikorski nie stracił rezonu i również na Twitterze odpisał: Gratuluję zdjęcia. Dobra promocja Polski. Naturalnie uszanujemy prawa autorskie. Powalczmy razem o dobre standardy apeluje na blogu Kinga Kenig z Gaze ty. Je śli ma cie na swo im pro fi lu na Facebooku lub Twitterze zdjęcia, które do was nie na le żą, wy rzuć cie je lub cho - ciaż podpiszcie. kps, wy bor cza.pl OGŁOSZENIE Cy try ny od 5 do zł za ki lo gram Ten za ska ku ją cy roz rzut cen od - no to wał w czerwcu por tal Dla han - dlu.pl, któ ry sprawdza ce ny naj czę - ściej ku po wa nych pro duk tów w pol - skich skle pach Niechlubnym zwycięzcą rankingu są cy try ny. Za ich ki lo gram trze ba by ło zapłacić od 5,49 zł w Intermarche do aż 12,99 zł w Żab ce czy ta my w ra por - cie. Nasza czytelniczka w Megasamie na warszawskim Żoliborzu kupowała cy try ny za 9,2 zł/kg. Skąd tak wy so - kie ce ny cy tryn i tak du ża roz bież ność? W osta t nim cza sie cy try ny moc no dro że ją na gieł dach hur to wych. Nie do koń ca wie my, z cze go to wy ni ka, być może to okresowe wahnięcie spowo do wa ne mniej szym im por tem. Więc podwyżka może być chwilowa. Jednak sklepy, którym skończyły się tań sze cy try ny, mu szą za o pa try wać się w nie już po wyż szych ce nach hur - to wych. Ten wzrost prze rzu ca ją na klien ta mó wi Edy ta Koch lew ska z portalu Dlahandlu.pl. mi sta Ile na tar go wi skach za pła ci my za tru skaw ki i cze reś nie? Czy taj na: me tromsn.pl Oko w oko z Indianami R E K L A M A 360 zł 144 zł -60 Oferta dnia 144 zł zamiast 360 zł za 2 dni pełne przygód dla 2 osób w indiańskiej wiosce Raven Territory w Jozefowie

6 PONIEDZIAŁEK 2 LIPCA Kultura KINO ŚWIAT W WARSZAWIE Kino w parkach. Jutro na polu mokotowskim początek filmowej stolicy lata. O godz. 21 Jak zostać królem. Poza tym w 12 miejscach prawie 80 filmów, w amfiteatrze na Bemowie Harry Potter, na górce w Parku Szczęśliwickim podróżnicze. Więcej: filmowastolica.pl. MATERIAŁY PRASOWE FILMY NA PLAŻY......i w górach. Rolling Stones w blasku świateł Martina Scorsese rozpoczął wczoraj kolejną edycję Orange Kino Letnie w Zakopanem i Sopocie. Na ekranach przy Krupówkach i na molo przez całe wakacje o godz klasyka kina. Szczegóły: Orangekinoletnie.wp.pl. Odejdź od kompa Świa to ho li cy cią gle w dro dze W ciągu 20 lat odwiedzili 60 krajów na sześciu kontynentach. Światoholicy to książka o ich podróżach do niezwykłych zakątków Agniesz ka Lich ne ro wicz Alek san dra i Ja cek Pa wlic ki są dzien ni ka rza mi, a w wol nym cza sie za pa lo ny mi pod róż ni ka mi, któ rzy przez dwie de ka dy zje cha li ra zem kawał świata. Najbardziej ciągnie ich jednak w egzotyczne miejsca, od Ziemi Ogni stej po Pa puę, oczy wi ście do - o ko ła glo bu. Świa to ho li cy to książ ka z tych podróży doprawiona garścią wspomnień i re la cji. Prze ko nu ją w niej, że wy jazd w eg zo tycz ne miej sca mo że kosz to wać mniej niż nar ty w Al pach, a z pew no ścią jest cie ka wiej i in ten - syw niej, tak, że aż za pie ra dech w piersiach. Światoholicy to równocześnie nietypowy przewodnik po drogach, łóżkach, drzewach, alkoholach, mięsach, to a le tach i gó rach te go świa ta. Pod zdjęciami niektóre tytuły rozdziałów książki, słowa-klucze, w oparciu o które snu ją opo wieść. JACEK PAWLICKI JACEK PAWLICKI Podróż zaczyna się od drogi. W etiopskiej dolinie Omo drogi są tak rozjeżdżone, tak rozmyte porą deszczową i zawalone kamieniami, że kierowcy terenowych samochodów muszą wytyczać na poboczach wciąż nowe szlaki. W Nepalu Pawliccy widzieli najbardziej kolorowo i twórczo ozdobione ciężarówki. W Tybecie dosłownie zapierało im dech w piersiach z braku tlenu. W kambodżańskim Angkor Wacie polecają tuk-tuki, w Sajgonie skutery. 2. Nocleg też jest przygodą. Klasyczny, kilkugwiazdkowy hotel w opowieści Pawlickich to nuda. Oni nocowali na drzewie (Indie), w kopalni (Australia), w słomianych chatkach Zulusów (Kenia). Spali w namiocie ze słoniami, w sąsiedztwie żółwi i na plaży. 3. Kto chciałby na wakacjach brać udział w pogrzebie? W Światoholikach znajdziemy fascynującą relację z uroczystości pogrzebowej na indonezyjskiej wyspie Celebes (na zdjęciu), zwiedzimy cmentarzyska Inków w Peru i oczywiście Egipskie Muzueum Starożytności słynące z mumii. 4 i 5. Zwykli niezwykli ludzie. Najciekawsze w książce Pawlickich są opowieści o ludziach i społecznościach mieszkających w Ameryce, Afryce czy Azji. O tym, co noszą, jak malują i zdobią swoje ciała, jak świętują i opłakują zmarłych. To opowieści piękne, dziwne, fascynujące, ale i straszne. Na zdjęciu widać kobiety z ludu Himba (Namibia), które podobno przykładają największą wagę do wyglądu i pielęgnacji ciała. Ozdoby noszone przez jedną kobietę ważą ponad 120 kg JACEK PAWLICKI JACEK PAWLICKI JACEK PAWLICKI kul tu ral nie i na te mat KON CERT. Przy nieś kwia ty dla Mi - ke'a Pat to na. Fa ith No Mo re, któ ry wy stą pi na te go rocz nym fe sti wa lu Mal - ta w ra mach kon cer tu PO Znań dla Zie - mi, za ma rzył so bie, by wy stą pić wśród roślin. Chce my kwia tów. Mo rza kwia - tów po wie dział zes pół Mi ke'a Pat to - na. Or ga ni za to rzy po pro si li o po moc fa nów. Mo gą być luź ne wią zan ki, wień - ce, bu kie ty i po je dyn cze kwia ty. Że by zna laz ły się na sce nie, trze ba je przy - nieść w dniu kon cer tu w śro dę, w godz , do pun ktu zbiór ki przy fe sti wa lo wym par kin gu ro we ro wym na ul. Wian ko wej nad je zio rem Mal ta. KI NO W PLE NE RZE. W Ło dzi Po lów - ka. Czy li ko lej ne ple ne ro we ki no we po - ka zy, pod czas któ rych moż na oglą dać fil my ta kich mi strzów jak: Mar tin Scor - se se, Jim Jar musch, Wo o dy Al len, bra - cia Dar den ne czy Jan He bejk. W po nie - dział ki w Tex to rial Par ku cykl Nie lu bię po nie dział ków (w pro gra mie fil my kul to - we Tań czą cy z wil ka mi i Czte ry we - se la i po grzeb ). We wtor ki The best of w par ku na Zdro wiu (naj lep sze fil my z 2011 i 2012 ro ku), w śro dy w par ku Ju lia now skim blok Ame ry kań ski sen. Cze skie fil my za gosz czą na osie dlu Ole - chów-ja nów, a w stre fie OFF Piotr kow - ska, w nie dziel ne wie czo ry bę dzie moż - na po znać le piej Mia sto, m.in. No wy Jork, Ber lin i Łódź. Wszyst kie se an se star tu ją po godz. 21. Wstęp jest wol ny. WY STA WA. Ak wa re le nob li sty od ksią żek. Gün ter Grass otwo rzył w so - bo tę w Gdań sku wer ni saż wy sta wy pt. Ak wa re le. W Gdań skiej Ga le rii nob li - sty pre zen to wa ne są wy ko na ne przez nie go pra ce, któ rych re pro duk cje zna - laz ły się w wy da nym w to mie Rze czy zna le zio ne oraz zbio rze opo wia dań Mo je stu le cie. Wy sta wę uzu peł nia ją pra ce z lat 50. XX wie ku. Eks po zy cję moż na bę dzie oglą dać do 26 sierp nia. KI NO MU ZYCZ NE. 12. Fe sti wal Ogro dy Mu zycz ne. Co dzien nie przez ca ły li piec na dzie dziń cu Zam ku Kró lew skie go w War sza wie bę dą się od by wa ły pro jek cje fil mów mu zycz - nych, ope ro wych, do ku men tal nych no wych pro duk cji te le wi zyj nych z ca - łej Eu ro py. Wśród no wo ści ekra ni za cja Or fe u sza i Eu ry dy ki w reż. Ma riu sza Tre liń skie go, za pis kon cer tu z udzia - łem Krzysz to fa Pen de rec kie go i Jon - ny'ego Gre en wo o da, Ri go let to z Pla - ci dem Do min giem. Dla spra gnio nych kon tak tu z ży wą mu zy ką kon cer ty ka - me ral ne. Naj droż szy bi let 7 zł. ag, pap, gw IMPERIAL - CINEPIX Nad cho dzi zlo do wa ce nie metro patronat Jed na rzecz po zo sta je bez zmian Wie wiór jak za wsze go ni swo je go żo - łędzia. I właśnie ten żołądź przyczyni się do kataklizmu, który przewróci świat bohaterów Epoki lodowcowej do góry nogami. W efekcie mamut Maniek, tygrys Diego i leniwiec Sid odłączą się od stada i przeżyją kolejną przygodę. Będą musieli stawić czoło bandzie piratów, którzy chcą uniemożliwić im powrót do do mu, a tak że roz wią zać ro - dzinne problemy. Mańkowi dorasta córka, Sid od naj dzie bab cię, a ty grys Die - go... cóż, chy ba się za ko cha. Jak się to wszystko skończy i czy prehistoryczne zwierzaki wrócą do domu? Premiera kolejnej części jednej z najpopularniejszych serii animowanych Epoka lodowcowa 4: Wędrówka kontynentów już w najbliższy piątek. oprac. ag

Sky Club jeszcze w przeddzień bankructwa sprzedawał wycieczki oburzają się klienci upadłego biura. Jak ustrzec się przed zmarnowanym urlopem?

Sky Club jeszcze w przeddzień bankructwa sprzedawał wycieczki oburzają się klienci upadłego biura. Jak ustrzec się przed zmarnowanym urlopem? A. Biala/AG wczasy Sky Club jeszcze w przeddzień bankructwa sprzedawał wycieczki oburzają się klienci upadłego biura. Jak ustrzec się przed zmarnowanym urlopem? * 3 R E K L A M A Ogólnopolski dziennik

Bardziej szczegółowo

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA ANTWERPIA PO POLSKU miesięcznik antwerpskiej Polonii Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA W NUMERZE m.in.: n Związki zawodowe n System szkolnictwa w Belgii n Ach, ta dzisiejsza młodzież... n Eko-nawyki

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

jeszcze tylko kilka tygodni

jeszcze tylko kilka tygodni n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych W NUMERZE Zorgtoeslag 2014 nie zostanie zniesiony

Bardziej szczegółowo

i wojownicy w Pile KREDYTY działamy od 1992

i wojownicy w Pile KREDYTY działamy od 1992 AUKA SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY TECHNIKUM ZAWODOWE ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 64-920 Piła, u. Warsztatowa 6 tel./fax: 67 214 84 01 e-mail: sekretariat@nauka.pila.pl LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE www. nauka.pila.pl

Bardziej szczegółowo

NAKŁAD 35 000 EGZ. www.gazetaecho.pl. Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519 610 438 redakcja@gazetaecho.pl

NAKŁAD 35 000 EGZ. www.gazetaecho.pl. Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519 610 438 redakcja@gazetaecho.pl Nr 8 (326) 8 maja 2015 DWUTYGODNIK Mia ła być no wo cze sna, nie za - wod na oraz sa mo wy star czal na. Nie ste ty, w Czaj ce re gu lar nie do cho dzi do awa rii, pra wi dło wo nie funk cjo nu je też

Bardziej szczegółowo

To ma być ra do sny czas Świą tecz ne de ko ra cje w mia -

To ma być ra do sny czas Świą tecz ne de ko ra cje w mia - n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Co tydzień 100 000 czytelników w całym kraju Nr 56 Rok II

Bardziej szczegółowo

100 tys. złotych strat po uderzeniu pioruna

100 tys. złotych strat po uderzeniu pioruna Bezpłatny miesięcznik powiatu złotowskiego! ZŁOTÓW - KRAJENKA - JASTROWIE - ZAKRZEWO - LIPKA - OKONEK - TARNÓWKA NOWY PORTAL! Informacje, opinie, komentarze! NaGłos Mówimy o tym, co ważne! ZŁOTÓW 100 tys.

Bardziej szczegółowo

konferencji organizowanej przez ITRP w czasie Tour Salonu zaplanowano wystąpienie zarówno członków izby, jak również przedstawiciela

konferencji organizowanej przez ITRP w czasie Tour Salonu zaplanowano wystąpienie zarówno członków izby, jak również przedstawiciela WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Codziennie następne wydanie już w piątek 26.10 Wydanie specjalne Tour Salon Poznań 24 października Codziennie 1 Andrzej Byrt, prezes zarządu MTP Mam na dzie ję, że wi zy ta na tar

Bardziej szczegółowo

PRAWDZIWY FACET POWINI EN SIĘ LECZYĆ

PRAWDZIWY FACET POWINI EN SIĘ LECZYĆ W naszym cyklu o kulinarnej Warszawie, która odchodzi, zapraszamy do Fregaty knajpy, która zachowała klimat PRL, ale karmi znakomicie MetroMsn.pl R E K L A M A Ogólnopolski dziennik bezpłatny, nakład 325

Bardziej szczegółowo

CZY POD WAWELEM BĘDĄ RZĄDZILI SOŁTYSI?

CZY POD WAWELEM BĘDĄ RZĄDZILI SOŁTYSI? 39 lat po cudzie na Wembley znów gramy z Anglią. Pokonanie wyspiarzy otworzyłoby drużynie Waldemara Fornalika bramę do historii 19 dziś sport Mieczysław Michalak/AG Ogólnopolski dziennik bezpłatny, nakład

Bardziej szczegółowo

IPI INVEST PARK INFO DYLEMATY GOSPODARCZE UNII EUROPEJSKIEJ 4 5 WIEŻA BABEL Z CHIŃSZCZYZNĄ W TLE NOWOCZESNOŚĆ W STRATEGII

IPI INVEST PARK INFO DYLEMATY GOSPODARCZE UNII EUROPEJSKIEJ 4 5 WIEŻA BABEL Z CHIŃSZCZYZNĄ W TLE NOWOCZESNOŚĆ W STRATEGII IPI MAGAZYN WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ INVEST-PARK ISSN 2353-7523 czerwiec 2014 nr 2/3 INVEST PARK INFO BARBARA KAŚNIKOWSKA DYLEMATY GOSPODARCZE UNII EUROPEJSKIEJ 4 5 JAN MIODEK WIEŻA

Bardziej szczegółowo

Zasiłek chorobowy w Holandii cz. I

Zasiłek chorobowy w Holandii cz. I Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych W NUMERZE Pod wyż ka po dat ku Vat w Ho lan dii 19% na 21% Zasiłek chorobowy w Holandii cz. I Kto mo że ubie gać się o za - si łek cho ro bo wy w Ho lan dii? Czy

Bardziej szczegółowo

Ekspertów i twórców wizje kreatywności

Ekspertów i twórców wizje kreatywności październik 2009 nr 10 (101) rok IX ISSN 1642 0918 Ekspertów i twórców wizje kreatywności Za sprawą kolejnej odsłony Światowych Dni Innowacji Wielkopolska stała się areną spektakularnych wydarzeń kulturalnych

Bardziej szczegółowo

Na co czekają kinomaniacy i mole książkowe filmy i książki 2013. Imperial Cinepix. Hitchcock

Na co czekają kinomaniacy i mole książkowe filmy i książki 2013. Imperial Cinepix. Hitchcock Christof Stache/AFP Nie byłoby tych wyników, gdyby nie udział w Tańcu z gwiazdami mówi Anders Jacobsen. Norweski skoczek jest liderem Turnieju Czterech Skoczni 11 dziś sport R E K L A M A Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

Dzień pra cow ni ka so cjal ne go

Dzień pra cow ni ka so cjal ne go n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n NR 68 n WTOREK 3 GRUDNIA 2013 n NAJ WIĘ CEJ CZY TEL NI KÓW W PO

Bardziej szczegółowo

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1 Nowy marketing 1 Dominik Kaznowski Nowy marketing 3 Copyright by VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008 Copyright by Dominik Kaznowski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

który zażył narkotyki TRAGICZNY FINAŁ W śro dę zmarł 19-la tek, któ ry w sta nie kry tycz nym

który zażył narkotyki TRAGICZNY FINAŁ W śro dę zmarł 19-la tek, któ ry w sta nie kry tycz nym AUKA SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY TECHNIKUM ZAWODOWE ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 64-920 Piła, u. Warsztatowa 6 tel./fax: 67 214 84 01 e-mail: sekretariat@nauka.pila.pl LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE www. nauka.pila.pl

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ praktyka lekarska DERMATOLOGIA Prawidłowa pielęgnacja skóry atopowej PEDIATRIA Infekcje gardła u dzieci STUDIUM PRZYPADKU Biegunka jako nieswoisty objaw raka jelita grubego MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum RaPoRt specjalny MasZyny Do obróbki stali Popyt na obrabiarki zdecydowanie przewyższa potencjał wytwórczy rodzimych producentów. Dlatego przedstawiciele branży z optymizmem patrzą w przyszłość. 34 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16 nr 12 (57), grudzień 2009 r. cena 3 zł (w tym 7% VAT) nr indeksu 321109 www.gazeta.policja.pl Święta, idą święta! POLICJA 997 grudzień 2009 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2008 Wierzymy w syntezę muzycznych gatunków Połączyła ich muzyka. Kiedy parę miesięcy temu spotkali się w studiu muzycznym, John był w trakcie

Bardziej szczegółowo

NEWS. W numerze. nr 6/2012. Zmiany w zarządach spółek Grupy PKP. Bilet kup przez telefon. Biletomat bez kolejki. Mistrzowska atmosfera

NEWS. W numerze. nr 6/2012. Zmiany w zarządach spółek Grupy PKP. Bilet kup przez telefon. Biletomat bez kolejki. Mistrzowska atmosfera BIULETYN INTERNETOWY PKP INTERCITY NEWS nr 6/2012 W numerze Zmia ny w za rzą dach spół ek Gru py PKP Zwięk sze nie efek tyw no ści biz ne so wej spół ek i po pra wa ja ko ści dzia ła nia z punk tu wi dze

Bardziej szczegółowo

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Stypendium w Nowej Zelandii Kiwi Kiwi kiwi * wrzesień 2010 r. * ISSN 1895-1406 Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Najlepsi studenci w Polsce Zwyczajni niezwyczajni Dogonić marzenia Demony celtyckich

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO LATO 2014 ludzie / architektura / design / sport / zdrowie / nakład: 5000 ISSN 2299-7202. Place

MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO LATO 2014 ludzie / architektura / design / sport / zdrowie / nakład: 5000 ISSN 2299-7202. Place Place MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO LATO 2014 ludzie / architektura / design / sport / zdrowie / nakład: 5000 ISSN 2299-7202 PRZEMO ŁUKASIK Idee zamiast zniczy s REHABILITUJE ARCHITEKTURĘ, PRZYWRACA DO ŻYCIA

Bardziej szczegółowo

WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom:

WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom: WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom: ŚląskiejIzbyBudownictwa ŚląskiejOkręgowejIzbyInżynierówBudownictwa KatowickiegoOddziałuPolskiegoZwiązkuInżynierówi

Bardziej szczegółowo

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NR 8 (59) 28 maja - 10 czerwca 2015 r. NAKŁAD 35 000 egz. www.reporterleszczynski.pl Swojskie jadło na stragany Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

NocMuzeów. Będomin Gdańsk Gdynia Hel Kąty Rybackie Pruszcz Gdański Sopot. Waplewo Wielkie Wejherowo. 14 maja 2011

NocMuzeów. Będomin Gdańsk Gdynia Hel Kąty Rybackie Pruszcz Gdański Sopot. Waplewo Wielkie Wejherowo. 14 maja 2011 Dodatek informacyjno-promocyjny do Gazety Wyborczej 12 maja 2011 lll NocMuzeów 14 maja 2011 Będomin Gdańsk Gdynia Hel Kąty Rybackie Pruszcz Gdański Sopot Tczew Waplewo Wielkie Wejherowo RENATA DĄBROWSKA

Bardziej szczegółowo

Tak dla in we sty cji

Tak dla in we sty cji Czasopismo samorządowe Sosnowca wydanie bezpłatne październik 2009 Nr 9 (339) www.kuriermiejski.com.pl redakcja@kuriermiejski.com.pl NR INDEKSU 373788 ISSN 1232-7395 Tak dla in we sty cji Gmi na wy emi

Bardziej szczegółowo

P O SK. n a j W i ę C e j C z y t e L n i k ó W W P o W i e C i e P ł o ń s k i m. W numerze. referendum 2015

P O SK. n a j W i ę C e j C z y t e L n i k ó W W P o W i e C i e P ł o ń s k i m. W numerze. referendum 2015 P o r ta L, k t ó r y o t W W W o r z y C i o C z y W W W.ex t r apolska.pl Dołącz do nas na www.facebook.com/extraplonsk issn 2300-5165 NR 119 l 8 WRZEŚNIA 2015 l ROK III www.extra-plonsk.pl NAKŁAD 5000

Bardziej szczegółowo