Ce ny na sta cjach spa da ją, ale nie wszę dzie moż na zna leźć ta nie pa li wo. Gdzie i jak tan ko wać, że by nie prze pła cać * 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ce ny na sta cjach spa da ją, ale nie wszę dzie moż na zna leźć ta nie pa li wo. Gdzie i jak tan ko wać, że by nie prze pła cać * 4"

Transkrypt

1 AFP Ce ny na sta cjach spa da ją, ale nie wszę dzie moż na zna leźć ta nie pa li wo. Gdzie i jak tan ko wać, że by nie prze pła cać 4 lej do pełna PONIEDZIAŁEK 2 LIPCA 2012 Ogólnopolski dziennik bezpłatny, nakład 273 tys., nr 2356 Lekarze protestują Mają pięć sposobów, by wypisać receptę bez zniżki 4 AFP Hiszpania Włochy 4:0 David Silva (14.) Jordi Alba (41.) Fernando Torres (84.) Juan Mata (88.) Takiego finału nikt się nie spodziewał! Hiszpanie rozgromili Włochów i zostali Mistrzami Europy! To także pierwsza w historii drużyna, która w cztery lata zdobyła nie tylko po raz drugi tytuł Mistrza Europy (2008 r.), ale także Mistrzostwo Świata (2010 r.) 10 Giuseppe Cacace/AFP NA RO DO WE I SPORTOWE OD KRY CIA EU RO 2012 Nie trzeba być fanem pił ki noż nej, aby przy znać, że była to cał kiem udana impreza 1 WA Nawet ci, któ rzy umiesz cza ją Pol skę na pe ry - feriach Europy, za sprawą Euro odkryli, że znajduje się ona w samym centrum kontynentu. Wię kszość cze ka ła z tre mą, ale co by ło tro chę zaskoczeniem wypadliśmy wspaniale. Zagraniczni dziennikarze nie mogli się nachwalić naszej gościnności, przygotowań i atmosfery w miastach (niektórzy chwalili nawet drogi!), pierwszy raz od daw na mo gliś my chy ba po czuć coś w rodzaju dumy. Kibice, zwłaszcza ci z Irlandii, pokazali, na czym polega fajne kibicowanie kulturalne, wesołe i rozśpiewane nawet wtedy, gdy ukochana drużyna właśnie przegrywa 4:0 i odpada z mistrzostw. Tłumy Polaków zamiast siedzieć w domach odkry ły, że faj niej jest wyjść na mia sto i obej rzeć mecz ze znajomymi. Wielu, to w sumie akurat porażka, komentujących w me diach męż czyzn od kry ło, że tak że kobiety interesują się futbolem. Sta liś my się jak by bar dziej otwar ci i bar dziej uprzejmi. Centra miast, szczególnie Warszawy, zamierającej po 23, ożyły i nad ranem przypominały rozbawioną Barcelonę albo Berlin. A co najdziwniejsze mimo bawiących się tłumów były czystsze i bezpieczniejsze niż zwykle. Mamy nadzieję, że tak bę dzie da lej, rów nież po Eu ro. Jedyny niesmak pozostał po popisie polskiego ki bol stwa przed me czem Pol ska Ro sja. Coś waż ne go sta ło się wo kół fla gi, któ ra znów stała się wspólna, oznaczała same pozytywne emocje. Ostatnich trzech tygodni nie zdołali popsuć nam politycy byli niemal niewidoczni i prawie zdążyliśmy zapomnieć o niekończącej się wojnie między PiS i PO. pcm Cen zur ka nie tylko z kibicowania Atmosfera w kraju: zaskoczyliśmy samych siebie uprzejmością, nawet kierowcy w beemkach x6 zaczęli przepuszczać polonezy z flagami za szybami i na lusterkach: 6 Dekoracje: malowanie twarzy, samochodowe flagi zawieszane na huzara, skarpetki na lusterkach: 6 Umiejętności wokalne polskich kibiców: 6 za chęci i silne gardła, ale słabiutka 3 za ubogi repertuar (tylko dwa słowa: Polskaaaa, białoczerwoni) Gra polskiej drużyny: tak jak wyżej, 6 za chęci, ale umiejętności na silną 3 Poziom gry mistrzostw: zdaniem wielu komentatorów były arcyciekawe: 5 Kibice zagraniczni: absolutnie zgodnie z oczekiwaniami, a nawet jeszcze lepiej; nasz typ to Irlandczycy: 6 Kibice polscy: absolutnie powyżej oczekiwań, odbiliśmy kibicowanie kibolom, górą pazie i pikniki! : 6 Kibole: szczególnie szybko chcemy zapomnieć o tym, co działo się w dniu meczu z Rosją, wciąż nam wstyd: 1 Stadiony: wybudowane na czas, zdaniem wielu miłośników przepiękne, zdaniem malkontentów dobrze, że nic się nie popsuło: 5 Drogi: były na czas, choć tylko przejezdne i do poprawki: 3 Czystość i higiena: w kilka godzin po meczach ulice były czystsze niż zwykle, ale brakowało toitoiów podczas meczów Polaków: 4 Organizacja w strefach kibica: trudno było też wypatrzyć punkty sanitarne, widoczne za to były punkty z piwem, system kuponów wprowadzał sporo zamieszania: 4 Ton artykułów w zagranicznej prasie: korespondenci byli zdziwieni tym, jak u nas jest fajnie, nas zdziwiło, jak dobrze o nas piszą: 6 tak kibole pogardliwie nazywają niedzielnych kibiców

2 2 metro PONIEDZIAŁEK 2 LIPCA 2012 Już po Euro JAK ZAPAMIĘTAMY Gramy? Pani w pantoflach zagrywa do kibiców z Hiszpanii Małgorzata Kujawka/AG Łukasz Ogrodowczyk/AG Małgorzata Kujawka/AG Poznańska strefa kibica przed meczem Polska-Czechy. Entuzjazm kibiców miał ponieść drużynę do zwycięstwa. Ale po 1:O dla Czechów zniknęły flagi, szaliki, cicho się zrobiło w strefie. Tylko gdzieniegdzie było słychać słabe Polacy nic się nie stało... Dla policjantki Natalii Rogozińskiej śpiewali nie tylko irlandzcy kibice Warszawska strefa kibica. Polacy już odpadli, więc z prawdziwie sarmackim zapałem kibicujemy innym. Entuzjazm po bramce Włochów w meczu z Niemczami. Tylko pan z lewej nie kibicował Włochom Już po przegranym meczu kibice czekają w kolejce do metra. Pojadą do domu, gdzie będą czekać na eliminacje do Mistrzostw Świata w Brazylii Marcin Onufryjuk/AG Jon Super/AP Sergio Perez/REUTERS Wojtek Radwański/AFP Dariusz Borowicz/AG Ad res re dak cji: Warsza wa, ul. Czer ska 8/10; e -ma il: me ra.pl, tel.: (niedz.-czw., w godz ); faks: , Re dak tor na czel ny: Waldemar Paś, Re dak tor pro wa dzą cy: Waldemar Paś, Dy rek tor ar ty - stycz ny: Mag da le na Ma ma jek -Mich, Wydawca: Joanna Bażyńska, Re kla ma: tel , Pro mo cja: Urszula Ko sik, tel , Kol por taż: Woj ciech Pi woń ski, tel , ISSN , Druk: AGO RA SA. Z dekoracji możemy sobie postawić szóstkę. Nawet kiedy Polacy odpadli W barwach Irlandii przed meczem z Włochami w Poznaniu Włoscy kibice nie mieli wątpliwości, że ich drużyna dojdzie do finału Mia sta, w któ rych uka zu je się wy da wa ny przez Agorę SA dzien nik Me tro : Aglo me ra cja Ślą ska, Biały stok, Byd goszcz, Czę sto cho wa, Kiel ce, Kra ków, Łódź, Lu blin, Olsz tyn, Opo le, Poznań, Rze szów, Szcze cin, To ruń, Trój mia sto, Warsza wa, Wro cław, Zie lo na Gó ra

3 Jerzy Dudek/REUTERS Peter Andrews/REUTERS Peter Andrews/REUTERS Już po Euro EURO 2012 A o tym chcielibyśmy jak najszybciej zapomnieć. Jeszcze mecz z Rosjanami się nie rozegrał, a już kibole zaczęli rozróbę na ulicach Warszawy Kibicka z Hiszpanii podczas meczu z Chorwacją Sztuka kibicowania. Są emocje i emocje Peter Andrews/REUTERS Greccy kibice przed meczem z Rosją. No i pomogło. Grecja wygrała 1:0 Giuseppe Cacace/AFP To nie byli purpuraci, ale wrażenie kibice włoscy zrobili Karolina Sikorska/AG dla Metra Jak żyć po Euro? Grze gorz Chla sta, TOK FM Żyć trze ba tak, aby la tem zbie rać maliny, zimą zaś pić herbatę z malinami to od po wiedź ro syj skie go fi lo zo fa Wa si li ja Wa si lie wi cza Roz a no wa. Smacz na, kon tem pla cyj na, od wo łu - jąca się do naturalnego rytmu przyrody, ale skłaniająca do łagodnej zapobiegliwości. Profesor Tadeusz Kotarbiński propo no wał z ko lei czte ry za le ce nia dobre go ży cia: 1, lub ro bić coś 2, ko chaj ko goś 3, nie bądź gał ga nem 4, żyj poważnie. Py ta nie: jak żyć? po wra ca po Eu ro niczym bumerang. Odpowiedzi przypomniały mi się, kiedy wędrowałem do pra cy od no wio ną Chiń ską Ale ją w Ła zien kach Kró lew skich. Ucich ły wuwuzele. Zniknęły strefy kibica. Ludzie po czu li pust kę i oba wę, że znów zechcą ją wypełnić politycy wszechobecni i wszechwiedzący okupanci zbioro wych emo cji. Tym cza sem jed nak bia ły żwir pod no ga mi, a wzdłuż ścieżki na czerwonych tyczkach kołyszą się ko lo ro we lam pio ny, smo ki i czer wo - ne cylindry opisane chińskimi znakami. Jest też na pis na tab licz ce, któ ry in for mu je po pol sku i an giel sku że wszyst ko to za spra wą i za pie nią dze Chińczyków. Wygrzewające się w słońcu kaczki, zabiegane wiewiórki i mają ce wszyst ko na oku wro ny to miejsco wi. Paw na gło wie ka mien nej postaci również. Przygląda się wycieczce z Petersburga. Dwóch postawnych Rosjan rozmawia o wielkich, mieszających się w świecie procesach, o tym, jak się one wza jem nie zmie nia ją i że post your comments Englishman in Warsaw Specjalnie dla kibiców na Euro przegląd wydarzeń po angielsku Exclusive Euro 2012 briefs by David Ingham, Sports editor at Warsaw Business Journal WHAT A EURO! This has got to be one of the best European Championships of all time, and I have to admit I ve loved every last minute of it. From entertaining matches on the pitch, to the party atmosphere off it, it s been a pleasure to be involved in Euro metro PONIEDZIAŁEK 2 LIPCA 2012 Arch. pryw. AN END TO MISCONCEPTIONS 3 nikt nad tym nie pa nu je... Obok szkolna wy cie czka. To nie by ła wiel ka wyżerka przewodnik tłumaczy rozbawio nym uczniom sens kró lew skich obiadów czwartkowych: Trochę baraniny, jakiś likier... Chodziło o to, żeby się spotkać i powymieniać myśli. Przysiadłem na jednym z leżaków. Lu dzie roz ma wia ją, drze mią, gra ją w pił kę z dzieć mi i czy ta ją książ ki; dziewczyna obok opowiadania Czechowa. Dzwoni mój telefon komórkowy. Kolega. Trwa ich podróż poślubna w Maroko. Słuchaj, oglądamy właśnie reportaż z Polski w telewizji Al Jazeera. Z oka zji Eu ro (Pan na mło da to za pa lo ny ki bic.) I wiesz, co oni po kazują w przerwie między meczami: warszawskie Łazienki! Cały film o tym, że był w Polsce taki król, tak niewyobrażal nie bo ga ty, że miał aż ty le wo dy, że mogła w wielkiej obfitości swobodnie pły nąć i prze le wać się dla czy stej przyjem no ści wśród wspa nia łych i niezwy kłych drzew cho dzi ło głów nie o wierz by ale nie tyl ko... To brzmi tu jak Baśń ty sią ca i jed nej no cy! Pa rę go dzin póź niej, wie czo rem przyjaciel przysłał mi SMS-a: Maroko, Fez, ka mień jak pię ść roz bił szy bę w autobusie. 10 centymetrów od mojej gło wy. Po li cja zła pa ła marokańskiego chłopaka po pięciu minutach.... Po tem by ły już mniej dra ma tycz ne wy da rze nia: gło wa koz ła z hum mu - sem na ko la cję przy świe cach, przejazd w stro nę Ma ra ke szu i po zdro - wie nia z gór At las. Wró ci li uśmiechnięci i zadowoleni. Zachwyceni Marokiem i sobą. Ciesząc się sobą i podróżą, nazbiera li ra zem tro chę tych ma lin, o których mówił Rozanow. Mogą teraz pić herbatę z konfiturami... Późnym wieczorem, bo młoda żona strasznie zapracowana. On ostatnio mniej, bo właś nie tra ci pra cę... Sprze dam dział kę, którą kupiłem wcześniej i przejem ją kawałek po kawałku. Powolutku. Smaku jąc każ dy kęs jak ma li ny! Śmie je się i już po waż nie do da je: Na rok starczy. Rozejrzę się... Słuchaj mówi, kiedy znów bia do lę, że kry zys waż ne, że wo dy nam nie bra ku je! Przy naj - mniej na ra zie. Hopefully if this tournament has achieved anything it will have taught both foreigners and Poles not to judge a book by its cover. My overriding impression from speaking to fans who came to Poland over these last few weeks is that they really enjoyed their time here and were pleasantly surprised to find a great country that they previously knew very little about. I think many Poles who don t follow football have also been shocked to find out that the fans aren t all hooligans and the majority actually just want to come to major tournaments to meet new people and have a good laugh. A SPAIN WIN I predict an exciting match (I hope I was right) but I think Spain will end up the winners with a 2-1 victory. If I was wrong, I m sorry, but it doesn t really matter who won in the end because by being involved in Euro 2012 we re all winners in the end.

4 4 PONIEDZIAŁEK 2 LIPCA 2012 wydarzenia Le ka rze pro te stu ją, pa cjent już pła ci Receptę bez zniżki pacjent dostanie nie tylko w publicznej przychodni, ale także w prywatnym gabinecie, a nawet w ogólnopolskiej sieci klinik. Lekarze dotrzymali słowa i zaczęli protest Ani ta Kar wow ska Agniesz ka Pach ciarz, któ ra ob ję ła w zeszłym tygodniu stanowisko szefa NFZ po to, by za koń czyć spór z le - karzami, konflikt ten jeszcze zaostrzyła. Le ka rze żą da li od Fun du szu, by wycofał się z sięgających nawet kilka ty się cy zło tych kar za błęd nie wy sta - wione recepty. Pachciarz zgodziła się, ale za pro po no wa ła no we za sa dy: po 200 zł za wszelkie nieprawidłowości na re cep cie (np. błąd w na zwie le ku, po my lo ny nr PE SEL). Swo je za rzą - dze nie ogło si ła 30 czer wca. To roz zło - ściło medyków. Le ka rze: NFZ z nas kpi W przypadku lekarza, który wystawia co dzien nie kil ka dzie siąt re cept, ła two ob li czyć, że ry zy ko za czy na ros nąć w ty sią ce zło tych, a w dłuż - szych okresach czasu może zagrażać by to wi je go i je go ro dzi ny. Na ta kie rozwiązanie nie ma zgody zapowiedział po spot ka niu z sze fo wą NFZ Konstanty Radziwiłł z Naczelnej Rady Le kar skiej. Propozycja NFZ to kpina z lekarzy, jest znacz nie gor sza od te go, co pro - ponował były prezes Funduszu mówi Agnieszka Rubinowska ze Stowarzyszenia Lekarzy Praktyków. Dlatego od wczo raj wie lu me dy ków nie wy - pisuje leków ze zniżką. Z da nych NFZ wy ni ka, że tyl ko 40 proc. lekarzy prowadzących własne ga bi ne ty ma od 1 lip ca za war te z Fun du szem umo wy na wy sta wia - nie re cept na le ki re fun do wa ne (we - dług re sor tu zdro wia ta cy le ka rze wy sta wia ją 5 proc. re cept ze zniż ką). Nato miast w an kie cie prze pro wa - dzo nej wśród po nad ty sią ca osób przez por tal Me dy cy na Prak tycz na pro test za po wie dzia ła po ło wa le ka - rzy pra cu ją cych w po rad ni ma ją cej kon trakt z NFZ i aż 90 proc. pra cu - jących w klinikach nieposiadających ta kiej umo wy. A to zna czy, że pa cjen - tów nie ura tu je na wet wi zy ta w pry - watnej klinice, w których setki tysięcy Po la ków le czą się w ra mach abo - na men tów wy ku pio nych przez pra - codawców. Większość lekarzy przyłą cza się do nas za po wia da Agniesz - ka Ru bi now ska. Przed pro te stem ostrze ga np. ogól no pol ska sieć lecz - nic Me di co ver. Pięć spo so bów na boj kot Cze go więc moż na spo dzie wać się w gabinetach lekarskich? Lekarze dostali szczegółowe instrukcje od działaczy samorządu lekarskiego i związków zawodowych. Sposobów bojkotu re fun da cji jest pięć: wy pi sa nie le ku na dru ku opra co wa nym przez NRL nie ma na nim miej sca na okre - śle nie pra wa i stop nia re fun da cji; przystawienie pieczątki refundacja do decyzji NFZ ; wypisywanie le ków spo za li sty re fun da cyj nej; nie wy pi sy wa nie ko dów od dzia łu NFZ; po słu gi wa nie się na zwa mi mię dzy na ro do wy mi le ków (wte dy le karz nie mu si okre ślać stop nia re - fun da cji). Po co ty le wa rian tów? By nie ła mać pra wa. Bo np. me dyk, któ - ry pracuje w przychodni mającej kontrakt z NFZ, nie mo że zboj ko to wać Funduszu. Ale już za posługiwanie się międzynarodowymi nazwami leków nikt nas uka rać nie mo że, bo to jest zgod ne z prze pi sa mi tłu ma czy dr Krzysz tof Rad kie wicz z Po ro zu - mie nia Zie lo no gór skie go. Cier pli wość do le ka rzy tra ci mi ni - ster zdrowia Bartosz Arłukowicz. Zaapelował do Polaków, by skarżyli się do rzecz ni ka praw pa cjen tów na każ - de go le ka rza, któ ry wy da im nie wła - ściwą receptę. Fundusz próbował zaś na mó wić dy rek to rów szpi ta li i ca ło - do bo wych przy chod ni, by ich le ka - rze za 25 zł (od re cep ty) po pra wia li pełnopłatne recepty protestujących lekarzy na refundowane. Zgodzili się nieliczni. A lekarze odebrali pomysł ja ko ła pan kę. Fun dusz chce w ten spo sób skłó cić na sze śro do wi sko i mieć do wo dy na tych z nas, któ rzy protestują mówi dr Radkiewicz. Woj na o re cep ty na do bre ru szy ła w stycz niu wraz z wej ściem w ży cie no wej Usta wy re fun da cyj nej, któ ra wpro wa dza ła ostrzej sze ka ry za błę - dy na receptach. Protest lekarzy spowodował, że posłowie zmienili przepi sy. Ale fi nan so we ka ry np. za wy - stawione bezpodstawnie recepty na le ki ze zniż ką to nie no wość NFZ wpro wa dził je w 2007 r. ty le że nie tak wysokie. na pew no waż ne Ale Historia poleca So juz wró cił na zie mię Ro syj ski sta tek kos micz ny So juz po - myśl nie wy lą do wał wczo raj w Ka zach - sta nie. Przywiózł na Zie mię trzech astro na u tów po ich trwa ją cym po nad sześć mie się cy po by cie na Mię dzy na - ro do wej Sta cji Kos micz nej (ISS). Po ubieg ło rocz nym de fi ni tyw nym wy co fa - niu ze służ by wa ha dłow ców NA SA je dy - nym do stęp nym środ kiem trans por tu lu dzi na ISS są ro syj skie stat ki. Wy pa dek pol skie go au to ka ru w Buł ga rii Au to bus Sca nia z 47 pol ski mi tu ry sta - mi zde rzył się wczo raj z sa mo cho dem oso bo wym w oko li cach mia sta Szu - men na pół noc nym wscho dzie Buł ga - rii. Nie ma ofiar i po szko do wa nych wśród Po la ków. Tu ry stom do jazd do ce lu za pew nio no in nym au to bu sem. Kie row ca sa mo cho du oso bo we go zgi - nął na miej scu, a dwóch je go pa sa że - rów zo sta ło ran nych. Strze la ni na w dy sko te ce Dwie oso by zgi nę ły, a czte ry zo sta ły ran ne po strze la ni nie, która wy buch - ła w no cy z so bo ty na nie dzie lę w jed nej z dy sko tek w Lil le, na pół no - cy Fran cji po in for mo wa ła po li cja. Do tra ge dii do szło, gdy je den z męż - czyzn ba wią cych się w dy sko te ce zo - stał wy rzu co ny z lo ka lu przez ochro - nę za wszczy na nie awan tur. Wrócił jed nak oko ło godz. 3 nad ra nem i ostrze lał lo kal z ze wnątrz. Ofia ry to pra cow nik dy sko te ki i je den z klien tów. Ata ki na koś cio ły w Ke nii Za ma sko wa ni na past ni cy za a ta ko wa li wczo raj przy uży ciu gra na tów i bro ni pal nej dwa koś cio ły w mie ście Ga ris sa na pół no cy Ke nii. Za bi li co naj mniej 17 osób i ra nili co naj mniej 45 in nych po in for mo wa ły wła dze. Na ra zie nikt nie przy znał się do od po wie dzial no ści za ten czyn. Wiel kie sprzą ta nie Tatr Pół to rej to ny śmie ci uda ło się ze brać wta trach pod czas naj wię ksze go w hi sto rii sprzą ta nia gór. Wo lon ta riu - sze naj czę ściej zbie ra li nie do pał ki pa pie ro sów i pusz ki po pi wie. Naj bar - dziej za śmie co ne oka za ły się po pu - lar ne szla ki, czy li Do li ny Cho cho łow - ska i Koś cie li ska oraz re jon Mor skie - go Oka. pap 6 zł za litr pa li wa nam nie gro zi Ce ny na sta cjach spa da ją, ale ta - nie go pa li wa nie po win niś my szu kać wwa ka cyj nych ku ror tach czy... Płoc - ku, gdzie sie dzi bę ma PKN Or len Od kil ku do 20 gr na li trze o ty le, we - dług szacunków analityków BM Reflex, spa dły ce ny pa liw na sta cjach przed pierwszym wakacyjnym weekendem. To zwiastuje tańsze wakacje, których jeszcze kilka tygodni temu nie można się było spodziewać komentują z kolei eksperci E-petrol.pl. Prognozują, że w tym tygodniu będzie jesz cze ta niej. We dług nich za litr 95-ki trzeba będzie zapłacić 5,63-5,74 zł. Olej napędowy ma kosztować średnio 5,52-5,64 zł, a gaz 2,66-2,79 zł za litr. Ref - lex za strze ga jed nak, że nie ma gwa ran - cji na to, że do bra pas sa się utrzy ma. Ropa naftowa nie tanieje, a umocnie nie zło te go do do la ra nie jest na ra - zie tak sil ne, że by za gwa ran to wać spadki cen piszą analitycy. Zanim jednak napełnimy bak, warto opra co wać stra te gię tan ko wa nia. W ub. tygodniu najtaniej można było za tan ko wać w Byd gosz czy (śred nio 5,58 zł za litr 95-tki ) i Bia łym sto ku (5,69 zł). Najdrożej jest w Szczecinie (5,86 zł), Poznaniu i Rzeszowie (5,80 zł). Warszawa utrzymywała się mniej więcej w środ ku staw ki (5,75 zł). Re kor dy bi je Płock, w któ rym po dob nie jak w ku ror tach za litr 95-tki wczo raj trzeba było zapłacić ponad 5,80 zł! W Pol sce pa ra dok sal nie ce ny pa - liw nie zależą od bliskości rafinerii. Liczy się kon ku ren cja. Im wię cej sta cji różnych koncernów, tym większa walka o klien ta mó wi An drzej Szczęś - niak, eks pert ryn ku pa liw. Na sta cjach PKN Or len nie tyl ko w Płoc ku, ale w ca łej Pol sce moż na bę - dzie kupić tańsze paliwo w każdą sobotę i nie dzie lę do 2 wrześ nia br. Wy star - czy zapłacić gotówką, by otrzymać 10 gr rabatu na litrze benzyny i oleju. Orlen unika w ten sposób płacenia prowizji za transakcje dokonywane za pomocą kart płatniczych. Jak wyliczyła PAP, po 10 weekendach takiej promocji (zakłada jąc, że sta cja sprze da ok. 200 tys. li - trów pa li wa za 5,75 zł) na jed nej tyl ko stacji koncern zarobi na niepłaceniu pro wi zji aż 18 tys. zł. ab To Po lak mógł być Ste ve em Job sem Gdy w 1971 r. na tar gach w Po - zna niu in ży nier Ja cek Kar piń ski po - ka zał swój mi kro kom pu ter, wśród pol skich in for ma ty ków wy buch ła plot ka, że K-202 to atra pa Kom pu ter wiel ko ści wa liz ki był jed - nak niezawodny i nie wymagał chłodze nia. Kon ku ren cyj na Od ra mia ła kubaturę wielkiej szafy i była kilka razy wolniejsza. K-202 był zwia stu nem nad cho dzą - cych cza sów, gdy ma so wo pro du ko - wa ne lek kie kon struk cje mia ły wy - przeć archaiczne maszyny. Niestety, Karpiński, a właściwie jego po mysł, był so lą w oku Mosk wy. 29 mar ca 1973 r. Ja cek Kar piń ski wy - le ciał z pra cy, a pro jekt K-202 zo stał zarzucony. O nie zwy kłych do ko na niach in ży - niera Jacka Karpińskiego, a także o życiu codziennym w hitlerowskim Berli nie pod czas II woj ny czy taj w Ale Historii, dzisiejszym dodatku do Gazety Wyborczej. pcm O G Ł O S Z E N I E E B E Z P Ł A T N E

5 PONIEDZIAŁEK 2 LIPCA pogoda bu rzo we su per ko mór ki do trą nad Pol skę? Upa ły i bu rze na po czą tek wa ka cji Tem pe ra tu ry po wy żej 30 st. C to wy ma rzo ne wa run ki dla naj - groź niej szej od mia ny chmur bu - rzo wych su per ko mór ki GREG LUNDEEN Upa ły już da ły nam po pis atrak cji pogodowych, których konsekwencją były połamane drzewa i pozrywa ne li nie ener ge tycz ne. Gwał - tow ne zmia ny po go dy to efekt bu - rzowego frontu atmosferycznego, któ ry wtar gnął z Nie miec nad Pol - skę i prze miesz cza się z za cho du na wschód mó wi Piotr Żu row ski, prognosta i rzecznik Skywarn Polska Pol scy Łow cy Burz. Upa ły po trwa ją do 7-11 lip ca. Nie wy klu - czo ne, że w naj bliż szych dniach za - ob ser wujemy też su per ko mór ki burzowe. To dla nich wymarzone wa run ki. A przez to moż na się spo - dziewać bardzo gwałtownych wichur pow. 100 km na godz., ulew i gra do bić. 19 lip ca ze szłe go ro ku nad Małopolską pojawiła się superkomórka o średnicy 50 km, która wywołała gra d o śred ni cy 3-7 cm dodaje Żurowski. mi sta Po czo but na wol no ści Ko res pon den to wi Ga ze ty Wy bor - czej w Grod nie i dzia ła czo wi nie uz - na wa ne go przez Mińsk Związ ku Po - la ków na Bia ło ru si An drze jo wi Po - czo bu to wi gro zi pięć lat wię zie nia W so bo tę dzien ni karz usły szał za - rzut znie sła wie nia pre zy den ta Łu - ka szen ki. Po tem zo stał wy pusz czo - ny z aresz tu. Nie wiem, dla cze go mnie wy pu - ścili. Od momentu aresztowania odmawiałem składania zeznań i nie odpo wia da łem na py ta nia śled cze go. Wiem tyl ko, że je stem oskar żo ny o znie sła wie nie pre zy den ta re pub - li ki Bia ło ruś, a zgod nie z eks per ty - zą wykonaną na zlecenie KGB zniesła wi łem go w dwu na stu ko men ta - rzach na por ta lach in ter ne to wych Biełorusski Partizan i Charter'97 powiedział Andrzej Poczobut po opuszczeniu aresztu więziennego w Grodnie. Z aresztu wyszedł pod warunkiem że nie opuści miejsca zamieszkania. Dzia łacz ZPB Igor Ban cer za zna - czył, że po sprawdzeniu komputerów skonfiskowanych kilka dni wcześniej w siedzibie spółki Kresowia w Grodnie wobec Po czo bu ta mo gą być postawione kolejne zarzuty. We dług Ak sa ny Po czo but, żo ny dziennikarza, śledczy uzasadniał konfi ska tę te go sprzę tu tym, że ma in for - macje, iż na tych komputerach pracował jej mąż. Na Po czo bu cie cią ży już wy rok trzech lat więzienia w zawieszeniu na dwa la ta za znie sła wie nie Łu ka szen - ki, wy da ny w lip cu 2011 ro ku. Wte dy podstawą wyroku było osiem artykułów w Gazecie Wyborczej, jeden na Bie ło rus skim Par ti za nie i je den na prywatnym blogu. Ma rek Buć ko, eks pert od spraw bia - łoruskich, liczy, że teraz Poczobutowi może pomóc jedynie presja międzynarodowa. Mówi, że w sytuacji gdy proces bę dzie far są, pol ska opi nia pu blicz - na, dziennikarze, ale też Unia Europejska muszą pokazać solidarność z dziennikarzem Gazety Wyborczej. wr, rps, pap Na u czy cie le bez eta tów Ponad 7,5 tysiąca pedagogów w całym kraju z końcem wakacji straci pracę, a dwa ra zy ty le bę dzie mia ło mniej godzin lekcyjnych. Informacje o zwolnieniach dziennikarze zebrali w okręgach ZNP, kuratoriach i w samorządach. Według związków zawodowych zwalnianie nauczycieli to efekt niżu demograficznego skutkującego likwidacją szkół i łą cze niem klas oraz zmian w szkol nic - twie ponadgimnazjalnym. Nowa podstawa programowa zmniejsza bowiem liczbę godzin niektórych przedmiotów. Najwięcej nauczycieli będzie zwolnionych w województwach: mazowieckim około tysiąca, i w małopolskim 850 osób. W najtrudniejszej sytuacji znaleźli się nauczyciele biologii, chemii, fizyki, bo bar dzo skur czy ła się im siat ka go dzin. To oni naj czę ściej po szu ku ją pra cy. W mniej szym stop niu ten prob lem do - tyczy nauczycieli historii powiedziała sekretarz Okręgu Śląskiego ZNP w Katowicach Grażyna Hołyś-Warmuz.pap Si kor ski za pła ci za zdję cie z sie ci Ła ma nie praw au tor skich w in ter - ne cie wy tknę ła mi ni stro wi spraw za - gra nicz nych fo toe dy tor ka Ga ze ty Wy bor czej Kin ga Ke nig, au tor ka blo - ga Blindspot Cała Polska kradnie zdjęcia napisa ła na blo gu Ke nig. Trud no by by ło ina czej, je śli ro bią to rów nież fun kcjo - nariusze państwowi. Mi ni ster spraw za gra nicz nych Ra - dosław Sikorski zamieścił bowiem na Twitterze zdjęcie nowej polskiej celebrytki Natalii Siwiec, która walczy ze stronniczym filmem dokumentalnym BBC o rzekomym rasizmie Polaków. W fil mie wy po wia dał się Sol Cam pbell, by ły re pre zen tant An glii odradzał wyprawę na Euro i straszył, że angielscy kibice mogą wrócić z imprezy w trumnach. Natalia Siwiec pozowała na stadionie w ko szul ce z na pi sem BBC Bad Boy Cam pbell (ang. Zły Chło piec Campbell). Autorem zdjęcia, które zamieścił na Twitterze Sikorski, jest Piotr Bławicki z agen cji East News. Nie ste ty, nie zo - stał pod pi sa ny. Co wię cej ani mi ni - ster, ani je go urząd nie za ma wiał zdję - cia. Minister zapewne po prostu skopiował je z jakiejś strony w internecie. A to w Polsce naruszenie osobistych praw autorskich fotografa uważa Kinga Ke nig. Z za sa dy na ser wi sy spo - łecz no ścio we nie moż na wrzu cać zdjęć, któ re do nas nie na le żą, gdyż ro - biąc to, udzielamy serwisowi licencji, któ rej fak tycz nie nie ma my. Jest to nie - zgodne z prawem. Sam fo to re por ter odez wał się na Twitterze do ministra Sikorskiego. Panie mi ni strze, mi ło mi, że opub li - ko wał Pan mo je zdję cie N. Si wiec. Li - czę, że ure gu lu je Pan ho no ra rium. Sikorski nie stracił rezonu i również na Twitterze odpisał: Gratuluję zdjęcia. Dobra promocja Polski. Naturalnie uszanujemy prawa autorskie. Powalczmy razem o dobre standardy apeluje na blogu Kinga Kenig z Gaze ty. Je śli ma cie na swo im pro fi lu na Facebooku lub Twitterze zdjęcia, które do was nie na le żą, wy rzuć cie je lub cho - ciaż podpiszcie. kps, wy bor cza.pl OGŁOSZENIE Cy try ny od 5 do zł za ki lo gram Ten za ska ku ją cy roz rzut cen od - no to wał w czerwcu por tal Dla han - dlu.pl, któ ry sprawdza ce ny naj czę - ściej ku po wa nych pro duk tów w pol - skich skle pach Niechlubnym zwycięzcą rankingu są cy try ny. Za ich ki lo gram trze ba by ło zapłacić od 5,49 zł w Intermarche do aż 12,99 zł w Żab ce czy ta my w ra por - cie. Nasza czytelniczka w Megasamie na warszawskim Żoliborzu kupowała cy try ny za 9,2 zł/kg. Skąd tak wy so - kie ce ny cy tryn i tak du ża roz bież ność? W osta t nim cza sie cy try ny moc no dro że ją na gieł dach hur to wych. Nie do koń ca wie my, z cze go to wy ni ka, być może to okresowe wahnięcie spowo do wa ne mniej szym im por tem. Więc podwyżka może być chwilowa. Jednak sklepy, którym skończyły się tań sze cy try ny, mu szą za o pa try wać się w nie już po wyż szych ce nach hur - to wych. Ten wzrost prze rzu ca ją na klien ta mó wi Edy ta Koch lew ska z portalu Dlahandlu.pl. mi sta Ile na tar go wi skach za pła ci my za tru skaw ki i cze reś nie? Czy taj na: me tromsn.pl Oko w oko z Indianami R E K L A M A 360 zł 144 zł -60 Oferta dnia 144 zł zamiast 360 zł za 2 dni pełne przygód dla 2 osób w indiańskiej wiosce Raven Territory w Jozefowie

6 PONIEDZIAŁEK 2 LIPCA Kultura KINO ŚWIAT W WARSZAWIE Kino w parkach. Jutro na polu mokotowskim początek filmowej stolicy lata. O godz. 21 Jak zostać królem. Poza tym w 12 miejscach prawie 80 filmów, w amfiteatrze na Bemowie Harry Potter, na górce w Parku Szczęśliwickim podróżnicze. Więcej: filmowastolica.pl. MATERIAŁY PRASOWE FILMY NA PLAŻY......i w górach. Rolling Stones w blasku świateł Martina Scorsese rozpoczął wczoraj kolejną edycję Orange Kino Letnie w Zakopanem i Sopocie. Na ekranach przy Krupówkach i na molo przez całe wakacje o godz klasyka kina. Szczegóły: Orangekinoletnie.wp.pl. Odejdź od kompa Świa to ho li cy cią gle w dro dze W ciągu 20 lat odwiedzili 60 krajów na sześciu kontynentach. Światoholicy to książka o ich podróżach do niezwykłych zakątków Agniesz ka Lich ne ro wicz Alek san dra i Ja cek Pa wlic ki są dzien ni ka rza mi, a w wol nym cza sie za pa lo ny mi pod róż ni ka mi, któ rzy przez dwie de ka dy zje cha li ra zem kawał świata. Najbardziej ciągnie ich jednak w egzotyczne miejsca, od Ziemi Ogni stej po Pa puę, oczy wi ście do - o ko ła glo bu. Świa to ho li cy to książ ka z tych podróży doprawiona garścią wspomnień i re la cji. Prze ko nu ją w niej, że wy jazd w eg zo tycz ne miej sca mo że kosz to wać mniej niż nar ty w Al pach, a z pew no ścią jest cie ka wiej i in ten - syw niej, tak, że aż za pie ra dech w piersiach. Światoholicy to równocześnie nietypowy przewodnik po drogach, łóżkach, drzewach, alkoholach, mięsach, to a le tach i gó rach te go świa ta. Pod zdjęciami niektóre tytuły rozdziałów książki, słowa-klucze, w oparciu o które snu ją opo wieść. JACEK PAWLICKI JACEK PAWLICKI Podróż zaczyna się od drogi. W etiopskiej dolinie Omo drogi są tak rozjeżdżone, tak rozmyte porą deszczową i zawalone kamieniami, że kierowcy terenowych samochodów muszą wytyczać na poboczach wciąż nowe szlaki. W Nepalu Pawliccy widzieli najbardziej kolorowo i twórczo ozdobione ciężarówki. W Tybecie dosłownie zapierało im dech w piersiach z braku tlenu. W kambodżańskim Angkor Wacie polecają tuk-tuki, w Sajgonie skutery. 2. Nocleg też jest przygodą. Klasyczny, kilkugwiazdkowy hotel w opowieści Pawlickich to nuda. Oni nocowali na drzewie (Indie), w kopalni (Australia), w słomianych chatkach Zulusów (Kenia). Spali w namiocie ze słoniami, w sąsiedztwie żółwi i na plaży. 3. Kto chciałby na wakacjach brać udział w pogrzebie? W Światoholikach znajdziemy fascynującą relację z uroczystości pogrzebowej na indonezyjskiej wyspie Celebes (na zdjęciu), zwiedzimy cmentarzyska Inków w Peru i oczywiście Egipskie Muzueum Starożytności słynące z mumii. 4 i 5. Zwykli niezwykli ludzie. Najciekawsze w książce Pawlickich są opowieści o ludziach i społecznościach mieszkających w Ameryce, Afryce czy Azji. O tym, co noszą, jak malują i zdobią swoje ciała, jak świętują i opłakują zmarłych. To opowieści piękne, dziwne, fascynujące, ale i straszne. Na zdjęciu widać kobiety z ludu Himba (Namibia), które podobno przykładają największą wagę do wyglądu i pielęgnacji ciała. Ozdoby noszone przez jedną kobietę ważą ponad 120 kg JACEK PAWLICKI JACEK PAWLICKI JACEK PAWLICKI kul tu ral nie i na te mat KON CERT. Przy nieś kwia ty dla Mi - ke'a Pat to na. Fa ith No Mo re, któ ry wy stą pi na te go rocz nym fe sti wa lu Mal - ta w ra mach kon cer tu PO Znań dla Zie - mi, za ma rzył so bie, by wy stą pić wśród roślin. Chce my kwia tów. Mo rza kwia - tów po wie dział zes pół Mi ke'a Pat to - na. Or ga ni za to rzy po pro si li o po moc fa nów. Mo gą być luź ne wią zan ki, wień - ce, bu kie ty i po je dyn cze kwia ty. Że by zna laz ły się na sce nie, trze ba je przy - nieść w dniu kon cer tu w śro dę, w godz , do pun ktu zbiór ki przy fe sti wa lo wym par kin gu ro we ro wym na ul. Wian ko wej nad je zio rem Mal ta. KI NO W PLE NE RZE. W Ło dzi Po lów - ka. Czy li ko lej ne ple ne ro we ki no we po - ka zy, pod czas któ rych moż na oglą dać fil my ta kich mi strzów jak: Mar tin Scor - se se, Jim Jar musch, Wo o dy Al len, bra - cia Dar den ne czy Jan He bejk. W po nie - dział ki w Tex to rial Par ku cykl Nie lu bię po nie dział ków (w pro gra mie fil my kul to - we Tań czą cy z wil ka mi i Czte ry we - se la i po grzeb ). We wtor ki The best of w par ku na Zdro wiu (naj lep sze fil my z 2011 i 2012 ro ku), w śro dy w par ku Ju lia now skim blok Ame ry kań ski sen. Cze skie fil my za gosz czą na osie dlu Ole - chów-ja nów, a w stre fie OFF Piotr kow - ska, w nie dziel ne wie czo ry bę dzie moż - na po znać le piej Mia sto, m.in. No wy Jork, Ber lin i Łódź. Wszyst kie se an se star tu ją po godz. 21. Wstęp jest wol ny. WY STA WA. Ak wa re le nob li sty od ksią żek. Gün ter Grass otwo rzył w so - bo tę w Gdań sku wer ni saż wy sta wy pt. Ak wa re le. W Gdań skiej Ga le rii nob li - sty pre zen to wa ne są wy ko na ne przez nie go pra ce, któ rych re pro duk cje zna - laz ły się w wy da nym w to mie Rze czy zna le zio ne oraz zbio rze opo wia dań Mo je stu le cie. Wy sta wę uzu peł nia ją pra ce z lat 50. XX wie ku. Eks po zy cję moż na bę dzie oglą dać do 26 sierp nia. KI NO MU ZYCZ NE. 12. Fe sti wal Ogro dy Mu zycz ne. Co dzien nie przez ca ły li piec na dzie dziń cu Zam ku Kró lew skie go w War sza wie bę dą się od by wa ły pro jek cje fil mów mu zycz - nych, ope ro wych, do ku men tal nych no wych pro duk cji te le wi zyj nych z ca - łej Eu ro py. Wśród no wo ści ekra ni za cja Or fe u sza i Eu ry dy ki w reż. Ma riu sza Tre liń skie go, za pis kon cer tu z udzia - łem Krzysz to fa Pen de rec kie go i Jon - ny'ego Gre en wo o da, Ri go let to z Pla - ci dem Do min giem. Dla spra gnio nych kon tak tu z ży wą mu zy ką kon cer ty ka - me ral ne. Naj droż szy bi let 7 zł. ag, pap, gw IMPERIAL - CINEPIX Nad cho dzi zlo do wa ce nie metro patronat Jed na rzecz po zo sta je bez zmian Wie wiór jak za wsze go ni swo je go żo - łędzia. I właśnie ten żołądź przyczyni się do kataklizmu, który przewróci świat bohaterów Epoki lodowcowej do góry nogami. W efekcie mamut Maniek, tygrys Diego i leniwiec Sid odłączą się od stada i przeżyją kolejną przygodę. Będą musieli stawić czoło bandzie piratów, którzy chcą uniemożliwić im powrót do do mu, a tak że roz wią zać ro - dzinne problemy. Mańkowi dorasta córka, Sid od naj dzie bab cię, a ty grys Die - go... cóż, chy ba się za ko cha. Jak się to wszystko skończy i czy prehistoryczne zwierzaki wrócą do domu? Premiera kolejnej części jednej z najpopularniejszych serii animowanych Epoka lodowcowa 4: Wędrówka kontynentów już w najbliższy piątek. oprac. ag

7 kultura horoskop PONIEDZIAŁEK 2 LIPCA Ko bie ty cza ru ją na Bra ve Fe sti va lu Ry tu a ły sza ma nów, ob rzę do we tań ce, fil my o gi ną cych kul tu rach i dys ku sje o tym, jak je oca lić ta - kie rze czy tyl ko we Wroc ła wiu. Dziś za czy na się tu 8. Bra ve Fe sti val Przed sta wi cie le za pom nia nych kul - tur od oś miu lat zjeż dża ją do Wroc ła - wia. W tym ro ku w ro li głów nej wy stą - pią kobiety. Zobaczymy przygotowane przez nie pre zen ta cje, bę dą też dys - kusje o ich problemach, które, niezależ nie od kon ty nen tu, ko lo ru skó ry i wieku, często dotyczą tych samych spraw. Zaprosiliśmy do Wrocławia kobiety, które są społecznie zaangażowane. Pochodzą z różnych zakątków świata: Brazylii, Indii czy Australii. Chcemy je wypromować i pokazać, jak pielęgnu ją swo ją tra dy cję i prze ka zu ją ją dalej tłumaczy Anna Zubrzycki, dyrektor artystyczny 8. edycji Brave Festival. Drugi raz do Wrocławia przyjeżdża Bi-Ki du de. Stu let nia pieś niar ka z Za nzi ba ru ja ko ka płan ka tra dy cji unyago zaprezentuje rytuał inicjacji przed ślub nej. Udział w nim mo gą wziąć je dy nie ko bie ty; kil ku dzie się - cio o so bo wa gru pa bę dzie sie dzia ła w okrę gu, a ry tu a ło wi bę dzie to wa - rzy szyć szcze gól na for ma tra dy cji bębniarskiej zwana ngomą. Dziś wieczorem festiwal otworzą zaś kobiety z zes po łu De baa, po cho dzą ce z wy - spy Majotta, między Madagaskarem a wy brze ża mi Mo zam bi ku. Tam tej - sza kul tu ra czer pie za rów no z af ry - kańskich tradycji, jak i z islamu. Z kolei na za koń cze nie, 7 lip ca, wy stą pi MATERIAŁY PRASOWE zes pół Tar tit (czy li zjed no cze nie) z Tim buk tu w Ma li. Two rzy go pięć kobiet i czterech mężczyzn, wszyscy są Tuaregami, a ich muzyka nazywana jest blu e sem pu sty ni. W tym ro ku od bę dzie się też Fo rum Ko biet, czy li cykl de bat. We wto rek w dys ku sji Jak po ma gać z my ślą o przyszłych pokoleniach? udział weźmie m.in. Lea Wyler, założycielka organizacji Rokpa, która od prawie trzydziestu lat pomaga dzieciom z różnych czę ści świa ta. Za to o tym Jak pie lę - gnować kultury odcięte od swoich korzeni?, rozmawiać będą m.in. kobiety z chóru Casletila. Pochodzą one z ludu Swanetii, który został przesiedlony po tym, jak je go wio skę znisz czy ła lawina. Forum Kobiet towarzyszy sesja zdję cio wa fo to gra fa Łu ka sza Ga - wroń skie go. Mo gą w niej wziąć udział panie, któ re przy jdą z cór ką, mat ką, Bi-Kidude dwa lata temu zachwyciła Wrocław swoją energią i mądrością. Tym razem pokaże zanzibarski rytuał przedślubny wnu czką czy bab cią, co dzien nie od 4 do 7 lipca w Klubie Festiwalowym Mleczar nia, mię dzy 13 a 16. Nie o dłącz nym ele men tem Bra ve Fe sti va lu jest pro jekt Bra ve Kids. W tym ro ku do Pol ski przy je cha ło po nad 120 dzie ci z 18 grup ar ty stycz - nych z ca łe go świa ta, m.in. z Tan za - nii, Zim bab we, Ugan dy, Kir gi sta nu, Chin, Gru zji, Czech, Nor we gii i Nie - miec. Dzieciaki mieszkają u polskich ro dzin we Wroc ła wiu i w Szcze ci nie i przygotowują wspólne przedstawienie. Bę dzie moż na je zo ba czyć na za - koń cze nie fe sti wa lu, a kil ka dni póź - niej rów nież w Głów nej Sie dzi bie UNE SCO w Pa ry żu. Brave Festival to także kulturowo zaangażowane filmy. Do Wrocławia przyjedzie też marokańska reżyserka Izza Genini. Pa try cja Wa nat, Tok FM BA RAN Nie bę dziesz za do wo lo ny z de cy zji in nych lu dzi, ale ich nie zmienisz. Nie trać cza - su na zbęd ne dys ku sje. BYK W tym dniu ktoś zro bi Ci mi łą nie spo dzian - kę, a na wet bę dzie sta rał się wkraść w Two - je ła ski. Od po wiedz za chę ca ją co. BLIŹ NIĘ TA Nad miar obo wiąz ków Cię przy tło czy. Dzi siaj z ni czym nie bę dziesz mógł zdą żyć na czas i na ra zisz się na kry ty kę. RAK To nie jest do bry dzień na wy kłó ca nie się o swo je ra cje. Szyb ko zo sta niesz usta wio - ny na swo jej po zy cji. LEW To świet ny czas, aby pla no wać swo ją przy - szłość w miej scu pra cy. Two je spra wy fi nan - so we bę dą się ukła dać zgod nie z pla nem. PAN NA Uwa żaj na spra wy zwią za ne z Two im sta - nem zdro wia. Ma ła in fek cja mo że uros nąć do po waż nych roz mia rów. WA GA Ktoś bę dzie Ci dzi siaj ro bił na złość w pra - cy i skry ty ku je Two je za cho wa nie. Nie walcz z tym, tyl ko prze cze kaj. odpręż się SKOR PION Po po wro cie do do mu cze ka Cię mi ła nie - spo dzian ka. Ko muś bar dzo za le ży na To bie i Two ich wzglę dach. STRZE LEC W Two im oto cze niu ktoś bę dzie wy ma gał tro ski, uwa gi i opie ki. Po mi mo te go, że Ci to nie na rę kę, bę dziesz mu siał udzie lić po - mo cy. KO ZIO RO ŻEC To nie jest do bry czas na in we sty cje. Dzi - siaj bę dziesz po dat ny na oszu stwa i su - ge stie in nych lu dzi. WOD NIK Cze ka ją Cię par tner skie sprze czki. Po po łud niu bę dziesz zde ner wo wa ny i dasz te mu upust w kłót ni. RY BY Dzień sprzy ja Two je mu wy ci sze niu się i re - lak so wi. To nie jest do bry czas na for so wa - nie sił i cięż kie pra ce fi zycz ne. Poznaj szczegóły przepowiedni Wyślij SMS o treści METRO pod numer (2,46 zł z VAT) R E K L A M A Grupa Mediowa Trader.com (Polska), lider w zakresie publikacji ogłoszeń drobnych w prasie i Internecie w Polsce, obecnie poszukuje do oddziału w Warszawie kandydatek i kandydatów na stanowisko: SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY KAMPANII INTERNETOWYCH Miejsce pracy: Warszawa Kod ref.: SS/WA DO OBOWIĄZKÓW NA TYM STANOWISKU NALEŻY M.IN.: w sprzedaż produktów serwisu internetowego Domiporta.pl w przygotowywanie ofert sprzedażowych w telefoniczny i bezpośredni kontakt z Klientem CZEKAMY NA KANDYDATKI I KANDYDATÓW, KTÓRZY MAJĄ: w min. 1 rok doświadczenia w aktywnej sprzedaży w umiejętność podejmowania decyzji w umiejętność pracy w zespole w nastawienie na realizację celu OFERUJEMY: w umowę o pracę w wynagrodzenie podstawowe oraz atrakcyjny system motywacyjny w dodatkowe świadczenia (pakiet medyczny i sportowy) w interesującą, pełną wyzwań pracę w młodym zespole w możliwość zdobycia rozległego doświadczenia Wejdź na Domiporta.pl Ofertę zawierającą CV i list motywacyjny, wraz z kodem ref.: SS/WA w tytule a, prosimy przesłać na adres: 1 WA Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Agorę S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, jej spółki zależne lub stowarzyszone, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym ewentualnych przyszłych rekrutacji (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

8 PONIEDZIAŁEK 2 LIPCA Praca i Edukacja w każdy poniedziałek Zbie ram ża by z uli cy Interesujesz się przyrodą i chcesz ją chronić? Chciałbyś poświęcić temu studia i pracę? Ci, którzy z podobnymi dylematami mierzyli się kilka lat temu, dziś podpowiadają, jak wybrać najlepszą drogę Mo ni ka Ros ma now ska Mi mo ros ną cej ofer ty edu ka cyj nej pol skich uczel ni okazuje się, że do pracy ekologa i tak trzeba się przygoto wać na włas ną rę kę. Krok pier wszy: stu dia Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim to ogromna dawka specjalistycznej wiedzy: geologia, hydrologia, podstawy meteorologii i klimatologii, zagrożenia i ochrona atmosfery. Zajęcia na wydziałach biologii, chemii, geografii. Mnóstwo informacji, które niekoniecz nie przy da ją mi się w pra cy oce - nia absolwentka Maria Huma ze Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, zrzeszającego organizacje ekologiczne z największych polskich miastach. Zamiast o budowie studni głębinowych, wolałabym nauczyć się, jak docierać do ludzi z przekazem o ochronie środo wi ska al bo co ro bić, gdy in we stor chce wybudować drogę na obszarze chronionym argumentuje. Ochro na śro do wi ska to kie ru nek dobry na studia pierwszego stopnia. Później warto się wyspecjalizować dodaje Anna Dębicka. Pracuje w chyba najsłynniejszej na świecie fundacji walczącej o ochronę środowiska naturalne go pol skim od dzia le WWF. Skoń - czyła oceanografię na Uniwersytecie Gdańskim. Na zajęciach żeglowaliśmy i nur ko wa liś my, ale to nie są ła twe studia. Wymagają wiedzy z fizyki, matematyki, biologii na wysokim poziomie mó wi. Pa weł Ma zu rek po skoń cze niu ochro ny śro do wi ska na Uni - wersytecie Przyrodniczym w Lublinie udzie la się w Za moj skim To wa - rzystwie Przyrodniczym i współpracuje z Roztoczańskim Parkiem Narodo wym. Do za jęć na stu diach też do - rzu cił by wię cej prak ty ki: Mnie do pracy przygotowało to, że na początku studiów trafiłem do koła ornitologicz ne go, a po tem an ga żo wa łem się w pro jek ty ba daw cze róż nych or ga - nizacji przyrodniczych. Krok dru gi: prak ty ka W in ter ne cie bez prob le mu moż na znaleźć informacje o takich akcjach. Nie są to jed nak płat ne za ję cia. Jest tego coraz więcej, praktycznie przez ca ły rok. Or ga ni za cje do sta ją uni j ne wspar cie na róż ne pra ce i chęt nie za - pra sza ją mło dych. Trze ba mieć tyl - ko czas i chę ci. Im wcześ niej za cznie - Żeby obserwować ptaki, trzeba od trzeciej rano przez kilka godzin stać po kolana w błocie. Czasem trzeba pomóc wstać drugiemu obserwującemu, tak jest zdrętwiały my, tym le piej, moż na przyjść na wet w liceum mówi Paweł. Pracuje się pod okiem pro fe sjo na li stów, któ rzy ma ją oby cie w te re nie. Ogól no pol - skie To wa rzy stwo Ochro ny Pta ków pro wa dzi na przy kład pro gram Mo - ni to ring Po spo li tych Pta ków Lę go - wych. Szu ka wo lon ta riu szy do ob - ser wo wa nia pta ków w ca łym kra ju. To jest czyn na ochro na przy ro dy. Ta - kie do świad cze nie pro cen tu je przy szu ka niu sta łej pra cy opo wia da. Krok trze ci: pra ca Powstaje coraz więcej stowarzyszeń, które potrzebują specjalistów do konkret nych pro jek tów. To mo że być pra - ca biurowa, ale też prowadzenie i rozliczanie projektu, np. nadzorowanie prac w rezerwacie na Mazurach. Często nie jest to jed nak pra ca sta ła. Trwa ty le, ile pro jekt, dwa-trzy la ta wska - zuje Paweł. Dyrekcje parków narodowych i krajobrazowych chętnie widzą u siebie absolwentów studiów przyrodniczych (w Białowieskim Parku Narodowym zatrud nie nia mo gą szu kać np. leś ni cy, a w Narwiańskim Parku Narodowym hy dro lo dzy), ale w WWF czy Związ - ku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć kom pe ten cje przy da ją się roz ma i te. Korzystamy z doświadczenia prawników, ekonomistów. Sama pracuję jako menedżer, choć prowadzę projekty związane z moim wykształceniem, dotyczące ochrony foki szarej i morświnów w Bałtyku wymienia Anna. Żeby pracować w ochronie przyrody, ważne są zainteresowania bliskie podej mo wa nej te ma ty ce. W or ga ni za - cjach, które skupiamy, pracują osoby po rolnictwie, leśnictwie, ochronie środowiska. W biurze są absolwenci socjologii, nauk politycznych. Ja prowadzę kampanię Kupuj odpowiedzialnie na rzecz zrównoważonej konsumpcji i produkcji. Edukuję ludzi, promuję, lobbuję, zarządzam wylicza Maria. Pa weł pra cu je w te re nie. W Roz to - czańskim Parku Narodowym na umowę-zlecenie bądź umowę o dzieło. Pomaga przy rozstawianiu barier ochronnych przy dro gach, przez któ re idą do wo dy ża by. Ła pie je, li czy, ozna cza i przenosi bezpiecznie na drugą stronę. Al bo od póź ne go wie czo ra po świt obserwuje w lesie sowy. W tej pracy nie da się dłu go spać. Zwie rzę ta naj ak - tyw niej sze są bla dym świ tem, co la - tem oznacza obserwację od trzeciejczwar tej nad ra nem. Na pew no po - trzeb na jest też cier pli wość. Czę sto spę dza się wie le go dzin w jed nym miej - scu, po ko la na w bło cie. Zda rza się, że trzeba pomóc obserwującemu wstać, bo ma zdrętwiałe nogi. Walczymy też z komarami, kleszczami i chorobami, któ re prze no szą opo wia da. Jest to też cięż ka, fi zycz na pra ca. Gdy bra liś - my udział w ochronie ciepłolubnej murawy na Zamojszczyźnie, trzeba było wycinać drzewa, które ją porosły. Na na stęp nej stro nie czy taj, gdzie stu dio wać eko lo gicz ne kie run ki R E K L A M A Zapraszamy na studia dzienne i zaoczne od października 2012 r. PEDAGOGIKA Studia licencjackie Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka uzależnień Edukacja dla rynku pracy Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Terapia ruchowa z gimnastyką korekcyjną Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna Studia magisterskie Edukacja dla bezpieczeństwa Pedagogika opiekuńczo wychowawcza Edukacja dla rynku pracy zarządzanie kadrami Komunikacja społeczna Edukacja wczesnoszkolna Zarządzanie w oświacie i przedsiębiorczość Pedagogika resocjalizacyjna Osoby rozpoczynające studia dzienne są zwolnione z opłat czesnego za pierwszy semestr nauki! Nie czekaj! Wyprzedź innych! Zapisy: Dział Rekrutacji Wszechnicy Polskiej Pałac Kultury i Nauki X piętro - pok A tel ZAPRASZAMY! KREDYTY BANKOWE DLA KAŻDEGO TYLKO U NAS SPECJALNA OFERTA DLA TAXI I FIRM NA KARCIE PODATKOWEJ ul. Kondratowicza 25 (I p.) , , BEZPIECZNY KREDYT!!! 3 gotówki bez zaświadczeń 3 spłata kredytów plus gotówka 3 specjalna oferta dla emerytów Warszawa, ul. Ogrodowa 37, tel , Pożyczki bez BIK. Masz problem w Banku? Dzwoń: Profi Credit Concilium Finance TANIE KREDYTY BANKOWE 3 hipoteczne, samochodowe, konsolidacyjne, gotówkowe oraz produkty finansowe dla firm, 3 preferencyjne warunki dla grupy wolnych zawodów, 3 BEZPŁATNE porównanie ofert wiodących banków, 3 pomagamy również osobom bez zdolności kredytowej. ul. Odyńca 17 lok , KREDYTY POŻYCZKI GOTÓWKOWE (dobre warunki) CHWILÓWKI I DROBNE POŻYCZKI BEZ BIK KONSOLIDACYJNE (jedna rata + dodatkowa gotówka) HIPOTECZNE FIRMOWE (szybka wypłata, uproszczone procedury) SAMOCHODOWE (uproszczone procedury) tel.: ; ul. Wilcza 11 ( ); TINUŚ Tanie zabawki edukacyjne Nowy sklep internetowy, Zapraszamy!!! KANCELARIA CZERNIAKOWSKA serwiskrsekspert rejestracje, zmiany w KRS obsługa Księgowa Spółek doradztwo Prawno-Gospodarcze ul. Czerniakowska 145 lok / WA

9 PONIEDZIAŁEK 2 LIPCA Praca i Edukacja Po trzeb ni lu dzie, że by lo dów nie za bra kło Pra cę na za stęp stwo naj ła twiej zna leźć w biu rze, ma ga zy nie al bo fir mie, któ ra wy twa rza to, co nie zbęd ne la tem. Jej pra cow ni cy też chcą od po cząć, a pro duk cja prze cież nie sta nie Zatrudnię na czas ur lo pu ta - ką pracę znajdują zwłasz cza dwie gru py pra cow ni ków. Bez ro bot ni z kwa li fi ka cja mi, któ rzy chcą wró - cić do za wo du i mło dzi mię dzy 18. a 25. rokiem życia, z wykształceniem śred nim i tuż po stu diach, szu ka ją - cy pierwszego doświadczenia zawodo we go i za strzy ku pie nię dzy. Pier - wsi wypełniają lukę w firmie, atutem dru gich jest dys po zy cyj ność. Spe - cja li ści, np. in for ma ty cy, far ma ce u - ci, spe cja li ści ds. płac, mo gą li czyć na ofer ty pra cy na za stęp stwo trwa - ją ce od kil ku ty god ni do na wet pół ro ku. Pra co daw cy nie mo gą się bez nich obyć nie tyl ko w wa ka cje, ale rów nież kie dy pra cow nik idzie na ur lop ma cie rzyń ski lub cho ro bo wy. Wtedy poszukiwany jest profesjonalista o takich samych kwalifikacjach, który otrzymuje taką samą płacę jak nie o bec ny mó wi Jo an na Kot zian, do rad ca za wo do wy z HRK. Za to studenci poszukiwani są przede wszyst kim do pro stych prac, właś - nie w sezonie urlopowym. Oferty pracy na zastępstwo pojawiają się falami. Latem z powodu urlopów, w koń cu ro ku w bran żach pro - duk cyj nych, gdy roś nie za po trze bo - wa nie na to wa ry z oka zji świąt, a ca ły rok przez urlopy macierzyńskie wylicza Kotzian. Pró buj szczę ścia przy napojach Specjaliści na zastępstwo zatrudniani są czę sto z po le ce nia al bo przez agencje pośrednictwa pracy. Podobnie po szu ki wa ni są stu den ci, choć ofert dla nich jest też spo ro w sie ci: W du żych mia stach War sza wie, Ło dzi, Wroc ła wiu naj po pu lar niej - sze są za stęp stwa na sta no wi skach re cep cjo nist ki i asy sten tki. Czę sto za trud nia ją też fir my pro duk cyj ne, np. w bran ży spo żyw czej, bo trwa produkcja lodów i napojów. Potrzebni są też lu dzie w prze twór stwie owo - ców i wa rzyw, pro duk cji kos me ty - ków wy li cza Ka ta rzy na Gur szyń - ska z agencji pracy tymczasowej Randstad. Za stęp stwo po trzeb ne jest też w ma ga zy nach, któ re w wa ka cje nie mo gą prze stać dzia łać do da je Krzysztof Inglot z agencji pracy Work Ser vi ce. W mniej szych fir mach ta - kie rekrutacje nie są popularne, obowiąz ki nie o bec ne go bio rą na sie bie po zo sta li. Wymagana jest przede wszystkim dys po zy cyj ność. Czę sto po ja wia się też wymóg znajomości języka angielskie go, zwłasz cza w pra cach re cep - cyj nych mó wi Gur szyń ska. Bar - dziej wy ma ga ją cy pra co daw cy chcą choć rocznego doświadczenia na podob nym sta no wi sku, zna jo mo ści programów komputerowych (pakiet MS Office), minimum średniego wykształ ce nia. La tem przy by wa też pra cy zes po - łom mu zycz nym ob słu gu ją cym im - prezy. Bywa, że zespoły szukają zastęp ców bar dzo pil nie, bo np. wo ka - list ka ma cho re gar dło. Jed nak tu szu - ka nie w po śpie chu jest bar dzo ry zy - kowne, a dziewczyna musi znać repertu ar we sel ny mó wi Ka ro li na, któ ra ma swój zes pół w Gar wo li nie. Jak mó - wi, wokalistka może dostać za występ od 300 do ty sią ca zło tych. Ty od po czy wasz, pra cu je sio stra W se zo nie ur lo po wym po ja wia ją się ofer ty na dwa ty god nie do dwóch mie się cy. Nie za leż nie od bran ży. Zwy kle pod pi sy wa ne są umo wy o pra cę na za stęp stwo lub na okre - ślony czas nieobecności pracownika mówi Katarzyna Gurszyńska. Stawki wa ha ją się od 10 do 15 zł brut to za go dzi nę. Obowiązki możemy odstąpić nawet ro dzi nie. Nie kie dy na za stęp stwa przyj mo wa ne są peł no let nie dzie ci pra cow ni ków mó wi Krzysz tof In - glot. Po wie rza im się nie zbyt od po - wie dzial ne pra ce, ale za mie siąc pa - kowania produktów w magazynie zaro bią na wet 2400 zł brut to. Mnie za - stą pi sio stra. Jest na pią tym ro ku fi - nansów i zarządzania, przeszkoliłam ją już z wy sta wia nia fak tur. To szef po - pro sił o zna le zie nie za stęp stwa. Nie chciał poświęcać czasu na rekrutację mówi 32-letnia Anna z firmy zaopatrze nio wej z czę ścia mi do kom pu te - rów w Warszawie. Jo lan ta No wak-ko ru cu Gdzie się uczyć eko lo gii? Ochro nę śro do wi ska moż na stu - dio wać na naj wię kszych uczel niach w kra ju, ale już np. oce a no gra fię tyl - ko w Gdań sku 1 WA Uni wersytet Ada ma Mic kie wi cza w Poznaniu Wydział Biologii: bio lo - gia, specjalność ekologia i zarządzanie zasobami przyrody; ochro na śro - do wi ska, specjalność hydrobiologia i ochro na wód; stu dia I i II stop nia. Aka de mia Rol ni cza w Kra ko wie Wy dział Rol ni czo-eko no micz ny: ochro na śro do wi ska rol ni cze go; studia I i II stopnia inżynierskie. Specjal no ści na stu diach II stop nia: za gro - żenia i ochrona ekosystemów; monitoring ekologiczny środowiska; kształtowanie i rewaloryzacja środowiska. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska: ochro na śro do wi ska, stu dia I stop - nia in ży nier skie oraz II stop nia, rów - nież po angielsku. Specjalności na studiach I stopnia: ochrona i rekultywacja systemów wodnych; ochrona przyrody; technologie w ochronie środowiska; środowisko, żywność, zdrowie; zarządzanie i technologie rozwoju. Uni wersytet Gdań ski Wy dział Che - mii: ochro na śro do wi ska; stu dia Istop - nia; specjalności: chemiczno-analityczna, morska, biologiczno-ekologiczna. Studia II stopnia; Wydział Oceanografii i Geografii: oce a no gra fia, stu dia I i II stopnia. Specjalizacje na studiach I stopnia: oceanografia biologiczna, oceanografia fizyczna z geoinformatyką, oceanografia chemiczna, oceanografia geologiczna. Uniwersytet Warszawski Mię dzy - wy dzia ło we Stu dia Ochro ny Śro do - wi ska, studia I i II stopnia. Przykładowe przedmioty: zagrożenia i ochrona atmosfery, zintegrowane obserwacje i pomiary środowiska przyrodniczego w Górach Świętokrzyskich, prawo mię dzy na ro do we ochro ny śro do wi - ska, architektura krajobrazu, ekotoksykologia. Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w War sza wie Wy dział Eko lo gii: ochro na śro do wi ska (stu dia I i II stopnia, inżynierskie i magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne). Studia I stopnia specjalności: ochrona biosfery i program Natura 2000, zarządzanie ochroną środowiska, ochrona wód i zagospodarowanie odpadów, odnawial ne źró dła ener gii. Stu dia płat ne czes ne 5520 zł (sta cjo nar ne) i 5160 (niestacjonarne). mr

10 PONIEDZIAŁEK 2 LIPCA Liczbadnia Ponad 3 mln osób go ści ło pod czas Eu ro 2012 stre fy ki bi ca w War sza wie, Gdań sku, Wroc ła wiu, Po zna niu i Kra ko wie nie li cząc me czu fi na ło we go. To ab so lut ny re kord w hi sto rii mi strzostw Eu ro py sport Hisz pa nii fi nał znów zło ty Re pre zen ta cja Hisz pa nii zo sta ła pier wszą, któ ra wy gra ła trzy wiel kie tur nie je z rzę du. Ob ro ni ła mi strzo stwo Eu ro py, strze li ła w fi na le aż 4 bram ki. Sa me re kor dy GRZEGORZ CELEJEWSKI / AG Od ty god ni hisz pań scy pił ka rze opo wia da li, że chcą, by to Eu ro sta ło się turniejem, na którym zapewnią sobie nieśmiertelność. Wczoraj cel osiągnęli. Obronili mistrzostwo Europy, czego nie dokonali ani Niemcy z Franzem Beckenbauerem, ani Holendrzy z Marco van Bastenem, ani Francuzi z Zi ne di nem Zi da nem. Wy gra li trzy wiel kie tur nie je z rzę du, co nie uda ło się Brazylii Pele ani Argentynie Diego Ma ra do ny. Na gi gan ta wy rósł Vicente del Bosque, pierwszy trener, który zdobył Puchar Europy, czyli najcenniejsze trofeum klubowe, a reprezentację poprowadził do mistrzostwa świata i Europy. A przecież w ostatnich miesiącach rzadziej zachwycano się reprezentacją, a coraz częściej znajdowano powody, dla któ rych jej pa no wa nie mu si się skończyć. Piłkarzom groziło nasycenie, choroba czyhająca na sportowców utytułowanych. Podwładni del Bosque okaza li się na nią uod por nie ni. Po patrz - cie na Ike ra Ca sil la sa, 31-let nie go gi - ganta, obwieszonego medalami za osiągnięcia klubowe i reprezentacyjne, fruwającego między słupkami z taką samą ener gią jak de ka dę te mu. Mie li Hisz pa nie paść z wy cień cze - nia. Od po cząt ku se zo nu 2007/08, któ - ry kończyli złotem mistrzostw Europy, Xavi w klubie i reprezentacji wybie gał na bo i sko 330 ra zy. Ser gio Ra - mos 290 ra zy, An dres Inie sta 288. Każ dy z nich prze żył w tym cza sie tyl - ko jed no la to, w któ rym nie zo stał wez - wany na zgrupowanie kadry. Kilka miesięcy temu del Bosque alarmował, że drużynę rozbić mogą kipiące od emocji, rozgrywane z częstotliwością niespotykaną od stulecia starcia Realu Madryt i Barcelony, w których kumple z reprezentacji brutalnie się faulują i obrażają. Ale po założeniu ko szul ki re pre zen ta cji znów sta wa li się kum pla mi, Ra mos (Re al) i Pi que (Bar ce lo na) sta li na środ ku ob ro ny, która w sześciu meczach ME puściła tylko jednego gola. Złotą drużynę miały w końcu rozbić kontuzje, na Euro 2012 przyjechali bez lidera ataku, który na dwóch ostatnich wielkich turniejach strzelił 9 goli (David Villa) i lidera obrony, którego wszyscy sza no wa li (Pu y ol). I jesz cze raz oka za ło się, że bo gac twem w szat ni prześcigają rywali bardziej niż na boi sku. Wie cie, gdzie dwa la ta te mu by - li strzel cy dwóch pier wszych go li dla mistrzów Europy? David Silva ugniatał ław kę, na mun dia lu w RPA po bo i - sku bie gał led wie 66 mi nut. Jor di Al - ba powołania nie dostał. Już w Pol sce i na Ukra i nie za czę to Hisz pa nom wy ty kać, że nie zwy cię - żają efektownie, im dłużej rozgrywali pił kę, tym głoś niej sze sły sze li gwi - zdy, a po zejściu z boiska dodawano, że zanudzają publikę na śmierć. A oni odpowiedzieli najlepiej, jak mogli. Wygrali. Wy gra li zde cy do wa nie (naj wy żej w hi sto rii fi na łów), choć w Ki jo wie znów stać ich by ło tyl ko na chwi le gry do kład nej i ład nej dla oka. Wte dy z gra - cją przesuwali się po boisku i mijali kolejnych piłkarzy w niebieskich koszulkach. Po kilku minutach takiego natarcia w po le kar ne wpadł Ser gio Ra mos i podał na głowę Davida Silvy. Było 1:0, Finał Hiszpania - - Włochy zakończył się wynikiem 4:0 a del Bos que mógł się uśmiech nąć pod wąsem. Pomocnik Manchesteru City w pier wszych dwóch me czach ME miał trzy asy sty i go la, a po tem zgasł, dziennikarze proponowali, by do pierwszej je de nast ki wsta wić Pe dro. Se - lekcjoner postawił na swoim. Włosi nie potrafili wykorzystać nawet chwili słabości rywali i chyba nie mo gli, bo wszyst ko sprzy sięg ło się prze ciw nim. Po 20 mi nu tach stra ci li ob roń cę Gior gio Chiel li nie go, przez osta t nie 25 mi nut gra li w dzie siąt kę, bo Ce sa re Pran de lii wy ko rzy stał wszystkie zmiany, a urazu doznał Thiago Motta. Bohatera półfinału z Niemcami Mario Balotellego od podań odcięli Pique i Ramos, po precyzyjnych dośrodkowaniach z rzutów rożnych Andrei Pirlo zawsze robiło się gorąco w po lu kar nym, ale za wsze też osta t - ni pił ki do ty kał Ca sil las. Gdy do niej nie do le ciał i ta mog ła spaść na no gę Mar chi sio, wcześ niej przy pad ko wo od bi ła się od Al by, gdy oko w oko z Ca - sillasem stanął wprowadzony po przerwie Antonio di Natale, trafił w bramkarza Realu. Obrońcy trofeum przetrwali wypady Wło chów. Jesz cze przed przer wą zbu do wa li na stęp ny atak, w któ rym nie moż na im by ło za rzu cić nie chluj - stwa i pro wa dzi li 2:0. Po da wał Xa vi, strze lał Al ba. Po przer wie ani przez mo ment ich zwy cię stwo nie by ło za - grożone. Rywali dobili rezerwowi Fernando Torres i Juyan Mata. Wciąż osta t nim pił ka rzem, któ ry strzelił gola Hiszpanom w fazie pucharowej wielkiego turnieju jest Zinedine Zidane, który trafił w 1/8 finału mundialu w Niemczech w Ten sam Zi da ne dwa la ta póź niej stwier dził, że gdy pił ka rze La Ro ja za czną wy gry wać, już ni gdy nie prze - sta ną. Nie my lił się, na stęp nym ce - lem będzie obrona mistrzostwa świata. Wcześ niej uda ło się to tyl ko Wło - chom (przed woj ną) i Bra zy lii (w 1958 i 1962 r.). Mi chał Szad kow ski, Sport.pl, Ki jów szyb ciej, wy żej, da lej BOKS. Jo nes Jr na de skach. Ale wy grał... Pa weł Gła żew ski prze grał nie jed nog łoś nie na pun kty (93:96, 95:94, 94:96) z le gen dar nym Ame - ry ka ni nem Ro y em Jo ne sem Jr. pod - czas ga li w Ło dzi. Wal ka od by ła się w umow nym li mi cie 84 kg. Wer dykt był bar dzo kon tro wer syj ny. W opi nii wie lu ki bi ców i fa chow ców Gła żew - ski był lep szy, a uty tu ło wa ny ry wal le żał na wet na de skach. W in nej wal ce ga li Ar tur Szpil ka po ko nał jed nog łoś nie na pun kty w wa dze cięż kiej Ame ry ka ni na Ja me e la McCli ne'a. LEK KO AT LE TY KA. Zło ta Ani ta. Ani - ta Wło dar czyk wy ni kiem 74,29 m zdo by ła w Hel sin kach ty tuł mi strzy ni Eu ro py w rzu cie mło tem. Po raz osta - t ni pol ska lek ko at let ka zło to mi - strzostw kon ty nen tu wy wal czy ła do - kład nie 30 lat te mu w Ate nach Lu - cy na Lan ger na 100 m przez płot ki. Brą zo we me da le dla bia ło-czer wo - nych zdo by li szta fe ta ko biet 4x100 m i Szy mon Ziół kow ski w rzu - cie mło tem. BIATH LON. Si ko ra tre ne rem. Cze ski tre ner Ka rel So u kal i naj bar dziej uty tu - ło wa ny pol ski biath lo ni sta To masz Si - ko ra, któ ry w mar cu te go ro ku za koń - czył za wod ni czą ka rie rę, po pro wa dzą szko le nie naj młod szej gru py biath lo ni - stów. RAJ DY. Śmierć na tra sie. Do tra gicz - ne go wy pad ku do szło w nie dzie lę na tra sie czwar te go od cin ka spe cjal ne go 3. Raj du Ba ja Car pa thia, te re no wej run dy mi strzostw Pol ski i Pu cha ru Eu ro py. Zgi nął wło ski mo to cy kli sta, 41-let ni An drea Bru nod. Rajd zo stał za koń czo ny. RAJ DY. Wy pa dek Groen hol ma. Dwu krot ny raj do wy mistrz świa ta kie row ców Mar cus Groen holm miał groź ny wy pa dek w USA pod czas tre - nin gu przed trze cią run dą Glo bal Ral lyc ross Cham pion ship. Fin zo - stał prze wie zio ny do szpi ta la w Los An ge les, gdzie od zy skał przy tom - ność. SIAT KÓW KA. Triumf USA. USA wy - gra ły z Chin ka mi 3:0, za pew nia jąc so bie zwy cię stwo w tur nie ju fi na ło - wym World Grand Prix, roz gry wa nym w chiń skim Nin gbo. Wi ce mi strzy nie olim pij skie z Pe ki nu nie po nio sły w tej im pre zie po raż ki. pap Agniesz ki Rad wań skiej au to stra da do pół fi na łu Tak sze ro ko otwar tych drzwi do hi sto rycz ne go wy ni ku w Wiel kim Szle mie pol ska te ni sist ka jesz cze nie mia ła. W 1/8 fi na łu za gra dziś ze 145. w ran kin gu Włosz ką Ca mi lą Gior gi. Na zwi sko ko lej nej ry wal ki też na zie mię nie po wa li Viktoria Azarenka, Kim Clijsters, Venus Williams, Serena Williams i Daniela Hantuchová, jeszcze jako dziewiąta rakieta świata to tenisistki, z którymi Radwańska odpadała od 2008 r. w pięciu dotychczasowych ćwierćfinałach Wielkiego Szlema. Sama waga supercięż ka: zwy cięż czy nie Szle mów lub jak w przypadku Słowaczki tenisistki od lat utrzy mu ją ce się w czo łów ce. W tegorocznym Wimbledonie 23-letnia Polka, w tenisowej elicie okrzepła, występująca niemal z pozycji profesorki, gra na razie wyśmienicie. Pomaga jej też szczę ście, bo wszyst kie naj wy - żej rozstawione tenisistki na drodze do półfinału w jej ćwiartce drabinki już odpadły. Polka od początku turnieju nie musiała bić się z nikim o rankingu wyższym niż 79 (Je le na Wies ni na). Je śli dziś upo ra się tak że z Gior gi, to o pół fi nał po wal czy we wto rek z Chin ką Shu ai Peng (WTA 34) lub Ro sjan ką Ma rią Ki - rilenko (WTA 19), czyli z tenisowymi średniakami. Z obiema w przeszłości zarówno wygrywała, jak i przegrywała, ale porażki ponosiła w czasach gdy sa ma nie wdra pa ła się jesz cze na trze - cie miej sce na świe cie. Jeśli więc w obu meczach zagrałaby tak solidnie i pewnie jak w zwycięskich niedawno turniejach w Pekinie, Tokio, Du ba ju czy Mia mi, to po raz pier wszy od prehistorycznych czasów Jadwigi Jędrzejowskiej (1939) Polacy mogliby cieszyć się z singlowego półfinału Szlema. Szan sa jest ogrom na, ale pre sja też. Nic dziwnego, że sama Agnieszka i ludzie wo kół niej w Lon dy nie nie chcą na ra zie mó wić o tym, co mo że się wy da rzyć. Dla mnie li czy się tyl ko mecz z Gior gi, dalej nie patrzę powiedziała Gazecie Wyborczej Radwańska. Oglądałam fragment jej meczu z Nadią Pietrową. Dziewczyna gra solidny tenis, mocno bi je pił kę, nie źle ser wu je. Czy się oba - wiam? Zo ba czy my po me czu, czy by ło się cze go bać, czy nie do da ła Po lka, któ - ra w 2005 r. wygrała w Wimbledonie turniej juniorski, a potem dwukrotnie dochodziła do seniorskich ćwierćfinałów. Trener Tomasz Wiktorowski na hasła łatwe losowanie i szansa na półfinał obruszył się. O ćwierćfinale porozmawiamy w poniedziałek, o ile będzie o czym roz ma wiać. Na ra zie dla nas priorytetem jest Giorgi. Łatwe loso wa nie? Gdy oka za ło się, że w II run - dzie mo że my tra fić na Ve nus Wil liams, to ja koś nikt o nim nie mó wił. OK, od - pa dła Ve nus, Na Li, Sa man tha Sto sur, ale ktoś z nimi przecież powygrywał, i te tenisistki grały dalej, stanowiły zagrożenie. Niespodzianki zdarzają się wszędzie mówił Wiktorowski. Jego zdaniem dziś w kobiecym tenisie nie wolno lekceważyć nikogo, nawet Gior gi. Włosz ka po ka za ła przy zwo i ty te - nis. Serwuje pierwszym serwisem ok. 170 km na godz., a dru gim ok. 160 km na godz., co spra wia, że ma wła ści wie dwa pier wsze ser wi sy, nie ma mię dzy ni mi du żej róż ni cy. Po tra fi grać bar - dzo ostro po ko źle, szyb ko wcho dzi na piłki. Przyrównałbym ją do Andżeliki Ker ber. Agre syw nej, ale bez wiel - kiej mocy uderzenia jak Azarenka czy Szarapowa. Nie zostawia jednak czasu na usta wie nie się. Wy jdzie na kort na lu zie, bez pre sji, dla te go pod cho - dzi my do te go me czu bar dzo po waż - nie podsumował Wiktorowski. Ja kub Cia stoń, Wim ble don KIRSTY WIGGLESWORTH AP Ca mi la Gior gi dzi siej sza ry wal ka Rad wań skiej

11 PONIEDZIAŁEK 2 LIPCA 2012 sport 11 Co nam zo sta ło po Eu ro 2012? Pięk ne sta dio ny, mnó stwo do świad czeń i kil ku nie złych pił ka rzy. Ale prze de wszyst kim prze ko na liś my się, że moż na. I na bra liś my ocho ty na wię cej. Któż z nas nie za sta na wiał się, kie dy ta ka fan ta stycz na im pre za znów za go ści w Polsce? Łu kasz Ce gliń ski Są oczywiście autostrady, lotniska i kilka wyremontowanych dworców. Ale zastanawiając się, co nam zostało po Euro w Polsce, wybraliśmy taki zestaw: 1. Sta dio ny za chwy ca ją ce bur szty ny Od światowych mediów począwszy, a na każdym pojedynczym kibicu skończywszy trud no zna leźć in ną opi nię o pol - skich sta dio nach na Eu ro niż ta ka, że są fantastyczne. Wybudowane za ponad 3 mld zł obiek ty w War sza wie, Gdań sku, Wrocławiu i Poznaniu spełniają światowe stan dar dy pod każ dym wzglę dem są nowoczesne, funkcjonalne, piękne. Pol ska ma zło ty bur sztyn w Gdań sku i bia ło-czer wo ny kosz wi kli no wy w Warszawie pisała Frankfurter Allgemeine Zeitung. Droga Italio, oto jak wyglądają stadiony informowała La Re pub bli ca. Obie chwa li ły pol skie obiek ty jesz cze przed Eu ro. Wszyscy są zachwyceni, czegoś takie go jesz cze nikt nie wi dział mó wił natomiast po ostatnim meczu w Polsce Zbigniew Boniek. 2. Zo ba czy liś my in ną kul tu rę pił kar skie go ki bi co wa nia Polacy zobaczyli, że kibicowanie w wielkim fut bo lu jest bar dzo od leg łe od te - go, co znali z ligowych stadionów. Że można naturalnie dopingować i ekscytować się meczem piłkarskim. Oka za ło się, że moż na pójść na mecz i nie trze ba być kie ro wa nym KRZYSZTOF MILLER AG przez grup kę ste ru ją cą do pin giem i mó wią cą, kie dy mam wstać, kie dy śpiewać, a kiedy zdjąć koszulkę. Emocje są na tu ral ne, sie dzę i oglą dam, a w końcu przychodzi moment, w którym mam dresz cze, wsta ję i krzy czę opi sy wał to Bo niek. Setki tysięcy na stadionach i miliony w stre fach ki bi ca do świad czy ły cze goś, cze go w Pol sce przy pił ce noż - nej nie by ło wiel kiej, ko lo ro wej, ro - ześ mia nej za ba wy pro wa dzo nej wspólnie z Hiszpanami, Irlandczykami, Niemcami czy Chorwatami. Biało-czer wo nym, ale nie tyl ko im, ki bi - co wa ła ca ła Pol ska i ro bi ła to na po - ziomie! 3. Zdo by liś my or ga ni za cyj ny know-how Pochwały gości z całego świata dotyczą także organizacji turnieju. Podczas trzytygodniowego karnawału nie słyszeliśmy wiele o paraliżu komunikacyjnym, o bałaganie pod stadionami, o kło po tach z lo gi sty ką, o utrud nie - niach w pracy dla dziennikarzy, o nieza do wo lo nych przed sta wi cie lach UEFA. To typowe problemy dla organizatorów wielkich imprez. A nie słyszeliśmy o nich, bo organizacja Euro w Polsce stała na wysokim poziomie. Ten know-how, umiejętność organizacji potężnej imprezy, już w Polsce zostanie. Ty sią ce osób od pre ze sów spó łek, Euro 2012 czyli inna kultura piłkarskiego kibicowania które zarządzają stadionami, szefów centrów pobytowych reprezentacji, po zastępy wolontariuszy zetknęło się ze standardami pracy z gwiazdami, pod presją, wtłu mie. Oile ła twiej po win no im przyjść teraz wykorzystywanie tego doświadcze nia przy pra cy w pol skim spor cie. 4. Ma my trzon re pre zen ta cji Pol ski Trud no mó wić o dru ży nie go to wej na pod bo je, sko ro zes pół za wiódł, wy nik i gra roz cza ro wa ły, a tre ner od szedł. Ale trud no też ba ga te li zo - wać fakt, że re la tyw nie mło dy trzon zespołu spisał się dobrze. Robert Lewan dow ski, Ja kub Błasz czy kow ski, Łu kasz Pisz czek, Da mien Per qu is oraz Prze my sław Ty toń ge nial nych wy stę pów nie mie li, ale każ dy z nich co naj mniej kil ka ra zy po ka zał, że na eu ro pej skim po zio mie grać po tra fi. Kon ku ren cja w pol skiej ka drze nie jest du ża, ale kil ku mło dych pił ka rzy z Ra fa łem Wol skim na cze le do ka - dry aspiruje. Nowemu selekcjonerowi trud no za zdro ścić, ale też nie trze - ba współ czuć. Eki pę z do świad cze - nia mi z Eu ro już ma. 5. Na bra liś my ape ty tu na wię cej! Gdy Polska otrzymała prawo organizacji Euro, wszyscy mieliśmy mnóstwo wątpliwości, obaw. Przeprowadzona z sukcesem impreza niewątpliwie rozpala apetyt na więcej. Dlaczego wypadkową pięknych stadionów, entuzjazmu związanego z nowym kibicowaniem oraz umiejętnościami organizacyjnymi imprezy na wysokim poziomie nie miałyby być wielkie plany? Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz już wspomniał, że Pol ska mog ła by się sta rać o or - ganizację mundialu w 2022 roku. A po dro dze jest jesz cze wie le fi na - łów Li gi Mi strzów lub Li gi Eu ro py. Ja - kieś wąt pli wo ści, że War sza wa lub Gdańsk byłyby w stanie ugościć europejską elitę na najwyższym poziomie? A Polska to ostatnio modne miejsce na wielkie sportowe turnieje w 2009 roku zorganizowaliśmy mistrzostwa Europy koszykarzy i siatkarek, rok temu koszykarek. W 2014 mamy mistrzostwa świata siatkarzy, dwa lata później zorganizujemy mistrzostwa Europy piłkarzy ręcz nych. War to iść za cio sem! TYDZIEŃ Z GAZETĄ WYBORCZĄ DZIŚ JUTRO ŚRODA Ale Historia Tygodnik historyczny Stłumiona rewolucja inżyniera Karpińskiego. Gdyby nie towarzysz Ławrionow, konstruktor radzieckiego komputera RIAD, to kto wie, czy nie w PRL-u zaczęłaby się rewolucja, która dała światu komputery osobiste Epoka Lodowcowa Film na DVD Palce Lizać Magazyn kulinarny Temat tygodnia: Wakacyjne smaki przekąski ze świata Epoka Lodowcowa 2: Odwilż Film na DVD Epoka Lodowcowa 3: Era dinozaurów Film na DVD 2012 Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC. All Rights Reserved Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC. All Rights Reserved Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC. All Rights Reserved. Cena Gazety i płyty DVD 19,99 zł (w tym 23% VAT) Cena Gazety i płyty DVD 19,99 zł (w tym 23% VAT) Cena Gazety i płyty DVD 19,99 zł (w tym 23% VAT)

12 z WAE 1 12 metro PONIEDZIAŁEK 2 LIPCA 2012 Imieniny obchodzą: Benedykta, Bernard, Bernardyna, Gustaw, Urban LSPO - WALICOW 20 LEKARSKA SPÓŁDZIELNIA PROFESORSKO-ORDYNATORSKA ; ; Lekarze wszystkich specjalności. Badania analityczne.ekg, EEG, USG - doppler kolor, cytologia, holter sercowy i ciśnieniowy. Laser. Masaż.Szczepienia. Medycyna pracy. tel Promocja-znieczulenie gratis, przegląd stomatologiczny gratis, zdjęcie kamienia ultradźwiękami gratis, najlepsze wypełnienie estetyczne zęba 100zł, usunięcie zęba 100zł, korona porcelanowa 500zł, proteza całkowita 500zł, proteza szkieletowa i elastyczna 1000zł. KEN-DENT Gabinet Stomatologiczny Grażyna Pietrzykowska-Ćwiek Metro Natolin AL.KEN 47 tel Masaż klasyczny-relaksacyjny AG Masaże tylko dla Panów ALA MASAŻ tylko dla CIEBIE A Monika 35l B,,9 prv. Bródno ANITA MASAŻYSTKA, BABCIA wymasuje DOJRZAŁA MASAŻYSTKA Drobniutka masaż Bródno Drobniutka masaż 28l fb 100z ł DROBNIUTKA MASAŻYSTKA FULL MASAŻ GŁĘBOKI MASAŻ Głęboki masaż full 35l 100zł MASAZ Z KASIĄ B6 BRÓDNO MASAŻ aktywny Masaże i nie tylko Mokotów MASAŻ francuski dojrzała Masaż 40-ka full w cenie 100zł Masaż 18l B5 F/B 100 z ł Masaż odprężający Mokotów t MASAŻ-RELAX MASAŻ-SUPER 120 zł Nowe masażystki 100zł 24H Odlotowy masaż Legionowo Odprężający masaż Ola niczego Ci nie odmówi full SSAWKA EXPRES DLA PANA Studentka Gosia Bródno SUPER Masażystka szczupłe puszyste Mokotów ŚLICZNA MASAŻYSTKA VIP MASAŻ MIŁY RELAX Dom Pomocy Społecznej, zapewni opiekę pensjonariuszom, za emeryturę, AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Autokasacja całe uszkodzone gotówka zaświadczenie AAA AUTOKASACJA GOTÓWKA OD RĘKI, PŁACIMY DO 1000zł ZAŚWIADCZENIE AaaAUTO SKUP WARSZAWA Auta droższe kupię,super ceny Auto-kasacja, skup sam. używanych, zwalniamy z opłat OC. tel AUTO KAŻDE CAłE USZKODZONE DO REMONTU, NA ŻŁOM AUTO KUPIĘ KAŻDE Z LAT 98/2012 Najwyższe ceny, gotówka AUTO - SKUP PO 1998r. Najwyższe ceny, gotówka KUPIĘ auto krajowe lub zagraniczne, rozbi te, uszkodzone, niekompletne, wydajemy zaświadczenia o kasacji auta, KUPIĘ każde AUTO niezależnie od stanu i rocznika, także nieopłacone Kupię każde, zwalniam z OC, KUPIĘ KAŻDY DO REMONTU TANIO BEZ LIMITU KM AAAAAAAAAAAAAAAAAAA pracowników ochrony na obiekty handlowe Warszawa i okolice. Mile widziani studenci i osoby uczące się. Kontakt: AAAAAAAAAAAAAAAAA Pracowników ochrony do obiektów handlowych Warszawa Ochota AAAAAAAAAAAAAA pracowników ochrony z licencją Młochów. UMOWA O PRACĘ. Stawka od 7,50 zł. TEL AaaaaaaaaaaPracowników ochrony do obiektów handlowych - Warszawa Wola. Kontakt AAAAAAAAAA Zatrudnię agentów ochrony Piaseczno i okolice , AAAAAAAA do pracy w ochronie Nadarzyn kobiet i mężczyzn 6,80 zł system Aaaaaaaa Mężczyzn obiekty handlowe drogerie Warszawa, Piaseczno do 50. Stawka 8 zł netto AAAAAAAA pracownika ochrony na obiekt w Czosnowie 12 godz.stawka 7zł AAAAAAAA pracowników ochrony na obiekty handlowe - Grójec, Piaseczno, Góra Kalwaria stawka netto od 7,50 zł Aaaaaaaa pracowników ochrony obiekty handlowe Błonie, Płochocin, Ożarów,Leszno, Ursus, Grodzisk Maz., Milanówek. Do 50l AAAAAAAA Pracowników z licencją, do obiektu na terenie dzielnicy Włochy, stawka 7 zł netto. Tel AAAAAAA osób z licencjami oraz pozwoleniem na broń obiektową Warszawa Śródmieście AAAAAAA pracownika ochrony z licencją Warszawa Żoliborz.system 12 godzinny. TEL AAAAAAA z licencją oraz pozwoleniem na broń obiektową 24/48 stawka 6,80 zł okolice Legionowa AAAAAA Mężczyzn obiekty handlowe do Warszawa Wesoła, stawka 8 zł AAaa pracowników ochrony w Sochaczewie. Kierownika zmiany z licencją 7 zł netto, pracowników ochrony bez licencji 6,50 zł w godz.9-18 Aaa obiekty handlowe Otwock, Marki 8 zł netto. tel AA Firma zatrudni absolwentów szkół średnich i studentów zaocznych. Szkolimy 1800 zł/m-c. Praca od zaraz 22/ Agencja ochrony zatrudni PRACOWNIKÓW z licencją na obiekty i do patroli. Stawka: 9-10 zł/h netto. Zgłoszenia: ul.łucka 18 lok.1701 A, Warszawa Agentów nieruchomości lub kandydatów na agentów, średnie zarobki 5570,- Śródmieście, Ursynów (tylko kobiety) Apteka w W-wie dzielnica Praga, Tarchomin zatrudni magistra i technika farmacji. Oferty na: temat praca BRYGADY MURARSKIE CARREFOUR CH ARKADIA ZATRUDNI: - PRACOWNIKÓW DZIAŁU WARZYWA/OWOCE, tel PRACOWNIKÓW DZIAŁU NABIAŁ/MROŻONKI, tel PRACOWNIKÓW DZIAŁU PRZEMYSŁOWEGO, tel PRACOWNIKÓW DZIAŁU MIĘSO, tel PRACOWNIKA DZIAŁU PIEKARNIA/CIASTKARNIA tel SPRZEDAWCĘ DZIAŁU RTV/AGD tel carrefour.com DO BANKÓW aw awoj. MAZOWIECKIM sprzedawcy produktów finansowych-doradcy + doświadczeniea CV: Do biura - Dodatkowa praca: dzwoń od godz.10:00, tel.: , , , Do sklepu mięsno-spożywczego Warszawa Włochy. Tel.: Do sortowni makulatury. Stała praca. Tarchomin. Tel.: Do sprzedaży powierzchni reklamowej. Zapewniamy pensję stałą, prowizję, premię, system motywacyjny. Do sprzedaży powierzchni reklamowej. Zapewniamy pensję stałą, prowizję, premię, system motywacyjny. Dystrybucja perfum. Na stałe lub sezon. Tel , Ekspedientki Spoż. Ursynów Firma Handlowa poszukuje: SPECJALISTY DS. KADR I PŁAC ZAKRES OBOWIĄZKÓW: - naliczanie wynagrodzeń dla pracowników oraz zleceniobiorców - sporządzanie dokumentacji ZUS - przygotowywanie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy zgodnie z przepisami prawa - prowadzenie ewidencji oraz rozliczenia czasu pracy, ewidencji urlopów wypoczynkowych, absencji chorobowych - nadzór nad terminami szkoleń BHP, badań lekarskich itd. - prowadzenie sprawozdawczości na potrzeby ZUS, GUS i PFRON WYMAGANIA - Min. 3 letnie doświadczenie w administracji kadrowej i rozliczenia płac - praktyczna znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz PDOF - znajomość programów Płatnik zintegrowanego systemu informatycznego np. Softlab SQL oraz pakietu MS Office OFERUJEMY - pracę w stabilnej, dynamicznie rozwijającej się firmie - zatrudnienie na umowę o pracę Aplikacje ze zdjęciem prosimy przesyłać na adres Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami. Firma sprzątająca zatrudni pracowników praca okolice Łomianek. Tel , , Firma zatrudni do sprzątania (umowa o pracę) osoby z II grupą inwalidzką. Dzwonić w godz Tel: ; Fryzjera z min. 3-letnim doświadczeniem, Kabaty, dobre warunki Hostessy z całej Polski do obsługi konferencji. Kontrakt od września 2012 do grudnia Konferencje na terenie całej Polski, bardzo atrakcyjne warunki finansowe, praca w młodym i kreatywnym zespole. Zgłoszenia tylko poprzez stronę zakładka Zgłoszenia Hostess. Ze zgłoszonych osób zostaną wyłonione osoby do castingu. HYDRAULIK , KIEROWCĘ kat. C+E w transporcie międzynarod., referencje tel.: Kierowców kat. C, C+E, własna działalność, karta kierowcy Koleżankę na prywatkę Księgarnia zatrudni sprzedawcę - mile widziane panie, najchętniej studenki lub tegoroczne maturzystki, preferowany wiek 18-22, praca stała i sezonowa. Tel , Kucharza/kę,pomoc, kelnerkę na weekendy Karczma Wiązowna, tel., Kucharza samodzielnego Cafe Furkot Al. Jana Pawła II 52/54, zgłoszenia z CV Kupię książeczkę mieszk Kupię ksieżeczkę mieszk KURS KELNERSKI Kurs LICENCJA OCHRONY Masażystki bez doświadczenia, SUPER ZAROBKI, , PILNIE. MURARZY SAMODZIELNYCH Obsługa Klienta-dyspozycyjni maturzyści, studenci-od zaraz. Tel: Operatora i technologa lasera; CV na ul.połczyńska/poznańska, tel: ; Osobę do sprzątania przychodni na Mokotowie na zastępstwo, 8 godz. dziennie (13:00-21:00), 9,5 zł brutto/godz. Tel "Oferta pracy tymczasowej nr lic. 386" Panią na prywatkę w.zarobki PANIE DO AG. 400 ZŁ Panie 18-50L. pryw-super-zar Pani z samoch.do badań med Pielęgniarka do Domu Opieki, Pokojowa do hotelu (młoda, energiczna, niepaląca), praca na 1/2 etatu (10:00-14:00), umowa o pracę, 755zł netto, tel (kontakt w godz. 10:00-15:00) Praca na stałe w sklepach MARCPOL na terenie: Warszawy, Starych Babic, Lasek, Grodziska Mazowieckiego. Kontakt tel: Pracownik fiz-porządki terenu, Pracowników ochrony na obiekty w Warszawie: Tarchomin, Bemowo, Rembertów. Zapewniamy atrakcyjne wynagrodzenie i stałe zatrudnienie. Tel , Pracowników ochrony z licencją i bez. Tel.: ; Pralnia 5asec zatrudni energiczne kobiety z okolic Woli i Piaseczna. tel Przedstawiciele handlowi bezpośrednia sprzedaż produktów luksusowych o wartości od 5 do 25 tyś. zł. Prowizja do 10%, wymagane kontakty ze środowiskiem klasy wyższej. Zgłoszenia przez w zakładce kontakty w rubryce POLECAJĄCY wpisać przedstawiciel handlowy." Redaktor pisma popularyzującego technikę. Oferty: Roznoszenie ulotek pomocna.com.plcv z foto na Spawaczy TIG, MAG; ślusarzy balustrady, lekkie konstrukcje, ogrodzenia; CV na ul.połczyńska/ Poznańska, tel: ; Specjalistę do sprzedaży powierzchni reklamowej w miesięczniku popularnotechnicznym. Oferty: The School of Foreign Languages LANGUS seeks qualified English teachers and native speakers with CELTA/DELTA/TOEFL certificate. Please send your CV and application to TYNKARZY na agregat gips, cem.-wap. tel., Wychowaw. kol.- wolontariat (22) Zarób dodatkowe pieniądze: dzwoń od godz.10:00, tel.: , , , Angielski szybko skutecznie NIEMIECKI , POLSKI-KOREPETYCJE; POLISH FOR FOREIGNERS. TEL KURS KELNERSKI pok. 47mĂ Tarchomin 259tys m 2 Korotyńskiego, 340 tys BPUrsynów Puławska/Las/Żołny Ładna okolica 1300/300 m Okazja!!! Nowa Iwiczna, media 1000 m zł/m działek budowlanych a50km od W-wy od 1040 do 1460mĂ i55zł/măa SPRZEDAM DZIAŁKĘ LETNISKOWĄ Z DOMEM DREWNIANYM CAŁOROCZNYM, 30KM OD WA-WY NAD WODĄ Działki do 100km od Warszawy. Tel Lux dom rekreacyjny 100mĂ media, dz. 1000mĂ, 20km od W-wy, m 2 Borowe k./mrągowa BP 2 pokoje, umeblowane, tel BP 2-pok. 40mĂ parking 1300zł, Kawalerka 18m, meble T BP 1pok. 35m 2 umeblowane BP 2pok. 38m umebl BP 2 pok. metro meble AGD pokoje Wola BP Czyste Kwatery 370zł/mc, BP przytulne, umeblowane, cicha okolica, dla 1 osoby (niepijącej), tel BP Ursynów metro meble Metro Ursynów Natolin 600 zł (22) Samodzielny mężcz. w domku Aaaaaaaaaaa SZYBKO wynajmę, Aaaaa dziś każde wynajmiemy Aaaa WYNAJMĘ bez prowizji! Aaa Kupię lub Wynajmę Każde, Kupię mieszkanie: zadłużone, komunalne, z lokatorem, z lokatorem z przydziału, z możliwością wykupu, z dowolnym problemem prawnym lub tzw. dzikim lokatorem. Z dożywotnim zamieszkaniem KUPIMY każde mieszkanie Pilnie wynajmę każde bez prowizji ZAKUPIĘ lub WYNAJMĘ pilnie Skuteczne odłużanie nieruch BP Wynajmę lokal w Galerii Ursynów 74m 2 ; Tel , S. M. Sowińskiego ul. Redutowa 50 wynajmie lokal użytkowy przy ul. Kasprzaka 96 na prterze, mă. Informacje tel. 022/ Oferty należy składać w pok. nr 6 do br. do godz Sprzedam paw. handlowy 15mĂ prąd, woda na Targówku cena Tel Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaa TELEWIZORY, każdy typ, solidnie Dojazd gratis, tanio GWARANCJA AAAAAAAAA Przeprowadzki, ANTENA montaż ; 22/ Anteny - TV - SAT, specjalista Lodówek niedrogo ; LODÓWKI 24 h PRZEPROWADZKI TANIO!!! ABC REMONTY Adaptacja pomieszczeń, remonty od A do Z Tel , CA. CYKLINA bezpyłowo A-Z, Cyklina, polerka, lakier Cyklina, układanie, Elektryk, instalacje, awarie tel GLAZURA A-Z TERAKOTA, GLAZURA gipsy malowanie HYDRAULIKA, PIECE, MAAALARZ EKSPRES 6ZŁ Malowanie remonty A-Z referencje Lato 25% TANIEJ, OKNA A-Z serwis NAPRAWA, Szpachlowanie maszynowe, kompleksowe remonty i wykończenia, Złota rączka szybkie naprawy domowe, oświetlenie; aaaa SKUP KSIĄŻEK aaaa Antykwariat, książki, dojazd, Antykwariat kupi książki i inne Kupię antyki obrazy platery srebra zegarki militaria porcelana monety brązy Antykwariat ul. Dąbrowskiego , KUPIĘ SREBRO BIŻUTERYJNE, ZŁOM SREBRA PN-PT SKUP KSIĄŻEK -dojazd- tel Tokarki, frezarki, gotówka od ręki ZNACZKI POCZT. KUPIĘ AAAAA Kredyty hipot. gotówk Ale szybka gotówka - nawet 5000 zł! Proste zasady, bez zbędnych formalności. Provident: dni w tygodniu 7: KREDYTY!!! ODMÓWILI CI - ZADZWOŃ POMOŻEMY , Kupię ksieżeczkę mieszk Trudne konsolidacje, pożyczki PORADY PRAWNE, Aaaaaa przeprowadzki wywóz Aa WyburzęWykopięWyrównamDowóz piachu, czarnoziemu, tel., Kontener na gruz, śmieci, Połeć-Przeprowadzki, transport rzeczy, fortepianów, magazynowanie Przeprowadzki solidnie tanio PRZEPROWADZKI!!! TANIO!!! Przeprowadzki transport Transport meble AGD inne PRANIE DYWANÓW Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 24h DOJAZD 0zł SERWIS TANI Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa TANI SERWIS KOMPUTEROWY 24h/7 DOJAZD I EKSPERTYZA 0zł Weekendy, wczasy nad Biebrzą. Krynica Morska pok. 1,2,3-os Studio Kopiowania,film,video,DVD,

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

Układanie wykładzin podłogowych

Układanie wykładzin podłogowych Układanie wykładzin podłogowych Sposoby układania Sposób układania Układanie swobodne Zastosowanie Zalety Wady W małych pomieszczeniach, tam gdzie wystarcza jeden arkusz lub rzadko odwiedzanych Szybkie

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE Pu bli ka cja po wsta ła w ra mach pro jek tu re ali zo wa ne go z do fi nan so wa niem NFOŚiGW w ra mach pro gra mu prio ry te to we go Edu ka cja eko lo gicz na Lider projektu: Wyż sza Szko ła Eko lo

Bardziej szczegółowo

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się ZE ŚWIATA Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie Na świe cie za uwa ża się wy raź ną ten den cję do wspie ra nia roz wo ju dziec ka. Uza leż nio ne jest to jed nak od tra dy cji edu ka cyj nych, kul tu ro

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon -

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon - 1 Plan wy ni ko wy Pol ska we współ - cze snym świe cie NA TO od zim nej woj ny do współ - ist nie nia In te gra cja eu ro - pej ska Pol ska w sys te - mie po li tycz nym i go spo dar czym Świat współczesny

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie posadzki betonowej

Wykonanie posadzki betonowej Wykonanie posadzki betonowej Gładź betonowa grubości 8-10 cm powinna być zbrojona siatką stalową. NARZĘDZIA I MATERIAŁY poziomnica miarka deski grubości 27 mm linijka deski grubości 12 mm, służące do wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu Sys tem ko mi no wy HY BRY DA IZO to re wo lu cyj ne roz wią za nie w tech ni ce ko mi no wej i ab so lut nie no wy pro dukt fir my Spi ro flex. Wie lo let nie do świad cze nie po zwo li ło nam na stwo

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę

Umowy o pracę www.pip.gov.pl Kilka słów o umowie o pracę Przez za war cie umo wy o pra cę pra cow nik zo bo wią - zu je się do wy ko ny wa nia pra cy okre ślo ne go ro dza ju na rzecz pra co daw cy i pod je go kie row

Bardziej szczegółowo

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej 3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej Te mat: Ćwi cze nia na to rze prze szkód wrot ki, ro we ry, kół ka hu la - ho op, słup ki, ła wecz ki, rów no waż nia Zbiór ka na

Bardziej szczegółowo

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl www.pip.gov.pl Pierwsza praca Jeżeli chcesz podjąć pracę jako pracownik młodociany mu sisz: mieć co najmniej ukończone gimnazjum oraz po sia dać świa dec two le kar skie stwier dza ją ce, że praca którą

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

In struk cja dla ucznia

In struk cja dla ucznia Imi i nazwisko ucznia.................................................................. Wype nia nauczyciel Klasa.................. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Z OPERONEM 2010 Czas pracy: 2 razy

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2 instrukcja obsługi grupy pompowej Rys. 1. Budowa grupy pompowej powrót 2 3 GW 1/2 6 7 1 zasilanie 4 GW 1/2 1. zawór termostatyczny ZT 2. zawór regulacyjny ZR 3. zawór odcinający G1" belki zasilającej 4.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

Dys kry mi na cja bez po śred nia: Dys kry mi na cja po śred nia:

Dys kry mi na cja bez po śred nia: Dys kry mi na cja po śred nia: Objawy dyskryminacji Rodzaje dyskryminacji Kodeks pracy zobowiązuje do równego traktowania osób za trud nio nych, jak i sta ra ją cych się o pra cę. Pra co - daw ca dys kry mi nu je pra cow ni ka je że

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Europejska inicjatywa obywatelska Publikacja opracowana na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki APARTAMENT NA SASKIEJ KĘPIE t e k s t i s t y l i z a c j a : J o a n n a W o y d a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, z d j ę c i a : Ł u k a s z K o z y r a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, p r o j

Bardziej szczegółowo

Ubie gło rocz na, wie lo wy mia ro wa pro mo cja Idy na kon ty nen cie ame ry kań skim przy czy ni ła się do suk -

Ubie gło rocz na, wie lo wy mia ro wa pro mo cja Idy na kon ty nen cie ame ry kań skim przy czy ni ła się do suk - Utrzymać dobry czas Oscarowy sukces Idy uświadomił nam, że o powodzeniu polskiego filmu za granicą decyduje wiele czynników. Oprócz niezaprzeczalnie walorów artystycznych, ważne są: odpowiednia promocja

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A.

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Roz dział 1 In for ma cje ogól ne 1. Po sta no wie nia ogól ne 1. Re gu la min pro wa dze nia ra chun ków

Bardziej szczegółowo

ISBN: 978-83-931598-0-2

ISBN: 978-83-931598-0-2 ISBN: 978-83-931598-0-2 Fundacja dla Polski ul. Narbutta 20/30 02-541 Warszawa tel. (0-22) 542 5880 fax.(0-22) 542 9890 e-mail: fdp@fdp.org.pl www.fdp.org.pl ISBN: 978-83-931598-0-2 Autorzy: Dominika

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006

Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006 Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006 Po dob nie jak w ro ku po przed nim, tak i w tym pra gnę przed sta wić ty po we błę dy ma tu rzy stów po peł nio ne pod czas roz wią zy wa nia za

Bardziej szczegółowo

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma -

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - mb0110 TEMAT WYDANIA mgr inż. Jerzy B. Zembrowski* No wy wy miar ener go osz częd no ści w bu dow nic twie No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - ja 2010 r. w spra wie cha rak te ry sty

Bardziej szczegółowo

smaki Wittchen Wiosenno-letnie 12 KOLEKCJA Tekst: Lidia Popiel

smaki Wittchen Wiosenno-letnie 12 KOLEKCJA Tekst: Lidia Popiel 12 KOLEKCJA Wiosenno-letnie smaki Wittchen Od cie nie cap puc ci no, mlecz nej cze ko la dy, ciem nej espres so, lat te, wa ni lio wej śmie tan ki to urze ka ją - ce, sma ko wi te ko lo ry, któ re po ja

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

NASZE ELDORADO. Fornirowany orzechem stół zachęca do posiłków w większym gronie

NASZE ELDORADO. Fornirowany orzechem stół zachęca do posiłków w większym gronie APARTAMENT NASZE ELDORADO t e k s t : J o a n n a W o y d a, s t y l i z a c j a : M a g d a l e n a O l s z e w s k a, z d j ę c i a : Ł u k a s z K o z y r a, p r o j e k t : K r y s t y n a M i k o

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012 Imię i nazwisko ucznia... Wypełnia nauczyciel Klasa.... SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Numer ucznia w dzienniku Instrukcja dla ucznia Kolorowe zadanie 2012 TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO Czas pracy: 45

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy

Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy higiena pracy mgr Arleta Mrugała mgr Dorota Wodzisławska-Czapla Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy Zachowanie

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty Niezbędnik finansowy Finansujemy nasze marzenia Kredyty Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc do mo wy bu dżet, do brze jed

Bardziej szczegółowo

KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ. Płock dnia 21 stycznia 2013 r. KALENDARZ WYDARZEŃ DUSZPASTERSKICH 2013 STYCZEŃ

KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ. Płock dnia 21 stycznia 2013 r. KALENDARZ WYDARZEŃ DUSZPASTERSKICH 2013 STYCZEŃ O K Ó L N I K KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ 2/2013 Płock dnia 21 stycznia 2013 r. 5 KALENDARZ WYDARZEŃ DUSZPASTERSKICH 2013 STYCZEŃ 3-6.01. Płoc kie Ko lę do wa nie; Płock 5.01. Kon cert ko lęd New Li fe

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Koncepcje i strategie logistyczne

Koncepcje i strategie logistyczne Alek san dra Koź lak Uni wer sy tet Gdań ski Trans port w lo gi sty ce a lo gi sty ka w trans por cie W kla sycz nym uję ciu za leż no ści mię - dzy trans por tem a lo gi sty ką pod kre śla się ro lę trans

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Numer 16 28.4.2014 r. PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Gór ni cy

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej

1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej 1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej MałgorzataChojak Lublin Współpraca rodziców i nauczycieli trud ne, waż ne i ko niecz ne za da nie N ie ule ga wąt pli wo ści pi sze M. Ło boc ki iż współ

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym - Zielona Karta 24.02.2016

Bardziej szczegółowo

Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go. dnia 1 wrze śnia 2010 r. w Pu ła wach. Po rzą dek ze bra nia: Prze bieg Ze bra nia:

Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go. dnia 1 wrze śnia 2010 r. w Pu ła wach. Po rzą dek ze bra nia: Prze bieg Ze bra nia: Wiadomoœci Parazytologiczne 2010, 56(4), 355 359 Copyright 2010 Polskie Towarzystwo Parazytologiczne Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go To wa rzy stwa Pa ra zy to lo gicz ne go,

Bardziej szczegółowo

KOBIETY RAPORT. na politechnikach. Fundacja Edukacyjna Perspektywy Marzec 2016 RAPORT: Kobiety na politechnikach 2016

KOBIETY RAPORT. na politechnikach. Fundacja Edukacyjna Perspektywy Marzec 2016 RAPORT: Kobiety na politechnikach 2016 KOBIETY na politechnikach 2016 RAPORT Fundacja Edukacyjna Perspektywy Marzec 2016 1 Ko bie ty na po li tech ni kach 2016 Exe cu ti ve Sum ma ry W ra mach pro jek tu Dziew czy ny na po li tech ni ki! re

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY Salon Szkół Wyższych Idee, dla których warto się uczyć! Salon Liceów i Szkół Zawodowych salon.perspektywy.pl, salon.perspektywy.pl Mię dzy na ro do wy to największe

Bardziej szczegółowo

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty LUTY 2009 15 lutego 14 marca 2009 nr 2/27 Wydawnictwo Eurosystem Warszawa www.forumsamorzadowe.pl ISSN 1897-0079 INDEX 226424 Cena 12 zł (0% VAT) FORUM SAMORZĄDOWE n i e z a l e ż n y m i e s i ę c z n

Bardziej szczegółowo

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A w w w. m e d i a r z e s z o w. p l n r 3 4 7 l r o k X I l 4 s I e r p n I a 2 0 1 6 l r Z e s Z Ó W l k r o s n o e - m a I l : e x t r a - p o d k a

Bardziej szczegółowo

Legalność zatrudnienia cudzoziemców

Legalność zatrudnienia cudzoziemców Jarosław Cichoń Legalność zatrudnienia cudzoziemców Informator dla pracodawców Warszawa 2012 Projekt okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Monika Kolitowska-Sokół Opracowanie typograficzne i łamanie

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMP/11/11/02

Bardziej szczegółowo

ISSN 1233-9784 11/2012

ISSN 1233-9784 11/2012 ISSN 1233-9784 11/2012 W numerze: PrzejÊciowe wsparcie krajowe w 2013 r. Zmiana ustawy o paszach Ponad 1,5 mld zł dla przetwórstwa PłatnoÊci bezpoêrednie za 2012 r. PROW 2007-2013 dla przedsi biorców Wydawcy:

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

NEWS. Z koleją od dziecka. W numerze. nr 8/2012

NEWS. Z koleją od dziecka. W numerze. nr 8/2012 BIULETYN INTERNETOWY PKP INTERCITY NEWS nr 8/2012 W numerze Z koleją od dziecka Ko lej to coś wię cej niż tyl ko śro dek trans por tu. Pod ró że po szy nach, z ucie - ka ją cy mi za oknem kra jo bra za

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PRZYGODY PREZENTUJE

AKADEMIA PRZYGODY PREZENTUJE AKADEMIA PRZYGODY PREZENTUJE Ludzie morza... Ty sią ce tu ry stów, piasz czy ste pla że, smacz ne ry by, nie za po mnia ne wi do - ki, to ob raz ki zna ne z nad mor skich ku ror tów, ob le ga ne w se zo

Bardziej szczegółowo

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli 82010300905005 SPIS TREЊCI PEDAGOGIKA l PSYCHOLOGIA l ORGANIZACJA 5 Iwona Samborska Komercjalizacja dzieciсstwa ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? KSZTAЈCENIE I DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej

za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej Kształcenie na etapie edukacji wczesnoszkolnej ma charakter edukacji zintegrowanej. Jest łagodnym przejściem od wychowania przedszkolnego do edukacji

Bardziej szczegółowo