RAIL BALTICA. Radio 5. Program rewitalizacji placu Wolnoœci. Nowa trasa Via Baltica. Nr 7 (527) 19 luty 2008 r. Cena 1,40 z³

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAIL BALTICA. Radio 5. Program rewitalizacji placu Wolnoœci. Nowa trasa Via Baltica. Nr 7 (527) 19 luty 2008 r. Cena 1,40 z³"

Transkrypt

1 ISSN Wierzaj mi, prawdziwa radoœæ jest rzecz¹ powa n¹. Seneka Kupon bierze udzia³ w losowaniu nagród Nr 7 (527) Nr 7 (527) 19 luty 2008 r. Cena 1,40 z³ Jedna z najwa niejszych tras kolejowych pó³nocnej Europy Bêdzie prowadzi³a przez Olecko. RAIL BALTICA Bêdzie to nitka miêdzynarodowej trasy ³¹cz¹cej Warszawê z krajami ba³tyckimi. Trasa bêdzie wiod³a poprzez Bia³ystok, E³k, Olecko, Suwa³ki na Trakiszki. Ministerstwo Infrastruktury wstêpnie zatwierdzi³o przebieg tej trasy. Jest to inwestycja wieloletnia. Projekt przewiduje budowê dwóch równoleg³ych torów, po których bêd¹ porusza³y siê poci¹gi elektryczne. Przewiduje siê, e poci¹gi osobowe na tej trasie bêd¹ rozwija³y szybkoœæ do 160 kilometrów na godzinê, zaœ towarowe do 120. Pierwsza czêœæ inwestycji ju zosta³a rozpoczêta. Budowana jest trasa z Trakiszek do Suwa³k. Nastêpny etap to budowa na trasie Suwa³ki Olecko do E³ku. Natomiast od E³ku kolej jest ju zelektryfikowana i istniej¹ tam dwa tory. Nowa trasa Via Baltica 13 lutego w E³ku odby³o siê spotkanie przedstawicieli lokalnych samorz¹dowców z przedstawicielem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych dyrektorem Nicewiczem oraz pos³ami na Sejm i Senatorami. Szczegó³y na s. 4. Radio 5... wykupi³o pasmo i jego oddzia³ bêdzie mieœci³ siê w Olecku. Nadajnik zamontowany zostanie albo na Urzêdzie Miejskim albo na Regionalnym Oœrodku Kultury. Rozmowy intencyjne pomiêdzy Burmistrzem, a w³aœcicielem radia odby³y siê 13 lutego w Suwa³kach. Studio radiowe bêdzie mia³o sw¹ siedzibê w ROK MG. Przewidywany okres rozpoczêcia dzia³alnoœci to pocz¹tek kwietnia do po³owy maja. W chwili obecnej rozg³oœnia jest w trakcie tworzenia ekipy dziennikarskiej. CENTRUM HANDLOWE Olecko, Aleje Lipowe 1B Tel. (087) ATRAKCYJNY LOKAL DO WYNAJÊCIA NA BIURO LUB US UGI (V4804) Marsza³ek Bronis³aw Komorowski... przys³a³ oficjalne zawiadomienie o przyjêciu patronatu nad obchodami 450. rocznicy powstania miasta. Równie marsza- ³ek Sejmiku Wojewódzkiego Jacek Protas potwierdzi³ oficjalnie objêcie patronatu nad obchodami. Program rewitalizacji placu Wolnoœci Gmina chce do programu rewitalizacji placu Wolnoœci w³¹czyæ równie budynek Teatru AGT wraz z placem pomiêdzy nim a budynkiem Regionalnego Oœrodka Kultury. W sk³ad projektu wejdzie m. in. Scena Pod dêbami. Projekt przewiduje budowê parkingów oraz ogrodzenia. W sk³ad projektu wczeœniej ju wesz³y remonty starego Ratusza oraz placu Pawlaka. Plac Pawlaka bêdzie wy³o ony nowym rodzajem tworzywa. Zbudowana zostanie na nim fontanna. Nabór wniosków na rewitalizacjê ruszy w naszym województwie w sierpniu. MAJSTER MARKET BUDOWLANY M.Pietraszewski CENTRUM HANDLOWE Aleje Lipowe 1B ZIMOWE PROMOCJE: 10% ZNI KI na narzêdzia STANLEY i HITACHI GOR CE PROMOCJE NA GRZEJNIKI WOLNOSTOJ CE, w tym KONWEKTORY i OLEJAKI (V71310) SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA ZAKUPY Tel. (87)

2 2 KRONIKA PO ARNICZA 11 lutego o jeden zastêp JRG PSP gasi³ przy ul. Nocznickiego po ar œmieci w œmietniku kontenerowym. 11 lutego o jeden zastêp JRG PSP usuwa³ zadymienie z mieszkania przy ul. Koœciuszki 12 lutego o 2.05 jeden zastêp JRG PSP gasi³ przy ul. Grunwaldzkiej po ar œmieci w œmietniku kontenerowym. 12 lutego o jeden zastêp JRG PSP oraz jeden OSP G¹ski usuwa³y zadymienie z domu mieszkalnego w Wólce Kijewskiej. 14 lutego o trzy zastêpy JRG PSP oraz dwa OSP Wieliczki gasi³y po ar sadzy w kominie domu mieszkalnym w Cimoszkach. 15 lutego o jeden zastêp OSP Lenarty gasi³ w Lenartach po ar posuszu traw. 16 lutego o jeden zastêp JRG PSP usuwa³ w okolicach Jasiek skutki kolizji drogowej. 17 lutego o 7.07 jeden zastêp JRG PSP gasi³ przy ul. 1 Maja po ar œmieci w œmietniku kontenerowym. 17 lutego o 7.38 jeden zastêp JRG PSP usuwa³ w G¹skach skutki kolizji drogowej. 17 lutego o jeden zastêp JRG PSP oraz jeden OSP Wieliczki ratowa³y na kruchym lodzie jeziora Olecko Ma³e ton¹cego psa. Akcja zakoñczona powodzeniem. 17 lutego o jeden zastêp JRG PSP uwalnia³ na jeziorze Oleckie Wielkie przymarzniêtego do lodu ³abêdzia. 17 lutego o jeden zastêp JRG PSP usuwa³ w Szczecinkach skutki kolizji drogowej. Informacji udzieli³ ogniomistrz Andrzej Milewski Znêca³ siê nad rodzin¹ 11 lutego s¹d zastosowa³ dwumiesiêczny areszt dla czterdziestoletniego mieszkañca Kowal Oleckich. W s¹dzie odpowie on za znêcanie siê psychiczne i fizyczne nad on¹ i siedemnastoletni¹ córk¹. Grozi mu kara do piêciu lat pozbawienia wolnoœci. NAJTANIEJ W MIEŒCIE AUTOMYJNIA od 7 30 do OLEJ ON Pb95 OPA OWY Sta³ym klientom LPG wydajemy karty rabatowe! Aleje Lipowe 1, Tel. (087) (V3905) Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz Aresztowano 11 lutego policjanci oleccy zatrzymali trzydzistoczteroletniego mieszkañca gminy oleckiej. Tomasz F. by³ poszukiwany przez beligijsk¹ policjê miêdzynarodowym listem goñczym za udzia³ w zorganizowanej grupie przestêpczej. Dzia³a³a ona na terenie Belgii, Polski i Litwy. Trudni³a siê przemytem skradzionych samochodów. Mê czyznê przekazano prokuraturze olsztyñskiej Harmonogram organizowanych akcji poboru krwi w Powiecie Oleckim w 2008r. Pobór krwi od honorowych dawców w 2008 r. odbywa³ siê bêdzie w Starostwie Powiatowym w Olecku, ul. Kolejowa 32 od godz. 8:15 w poni szych terminach: - 6 marca 2008 r. - 3 kwietnia 2008 r. - 8 maja 2008 r. - 5 czerwca 2008 r. - 3 lipca 2008 r. - 7 sierpnia 2008 r. - 4 wrzeœnia 2008 r. - 2 paÿdziernika 2008 r. - 6 listopada 2008 r. - 4 grudnia 2008 r. Dy ury aptek r. ul. Zielona r. pl. Wolnoœci 7B MARKET BUDOWLANY KRAM Wojska Polskiego 18 Tel. (087) % zni ka na wyprzeda kolekcji oœwietlenia wyprzeda kolekcji karniszy o 16 mm ZAPRASZAMY! (V8802) Pijani kierowcy 10 lutego patrol policji zatrzyma³ na ul. Partyzantów VW Golfa. Kierowca samochodu, dwudziestoletni Pawe³ S., mia³ we krwi 1,44 promila alkoholu. 11 lutego o policjanci zatrzymali w Kowalach Oleckich BMW. Kierujacy nim dwudziestosiedmioletni Arkadiusz S. mia³ we krwi 1,24 promila alkoholu. 12 lutego o zatrzymano w Sto - nem trzydziestoletniego Grzegorza G., który prowadzi³ auto maj¹c wekrwi 1,7 promila alkoholu. Nieustaj¹cy konkurs Jeœli chcecie wzi¹æ pañstwo udzia³ w konkursie, wystarczy tylko na adres redakcji wys³aæ kartkê pocztow¹ z nalepionym kuponem z pierwszej strony i wpisanym w³asnym imieniem i adresem. Wszystkie karty bior¹ udzia³ w cotygodniowym losowaniu a do skutku. W tym tygodniu wylosowano nastêpuj¹ce osoby: Marzena Alicka Adam Czy ewski Ryszard Król Micha³ Mrozowski Zenon Ró ycki Micha³ ernicki Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹. Upominki ufundowali: INFOLAND, pl. Wolnoœci 15 BiS Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A Kiosk Pani Marii Szupieñko, stacja PKP, ul. Wojska Polskiego 16 Urz¹d Miejski w Olecku, plac Wolnoœci 3 Regionalny Oœrodek Kultury w Olecku Mazury Garbate, plac Wolnoœci 22 BEST - Studio Reklamy, plac Wolnoœci 11 KEY - hurtownia-sklep, Wojska Polskiego 16 Ksiêgarnia Zofii Siemaszko, plac Wolnoœci 26 TERNET, pl. Wolnoœci 26. Wernisa i spotkanie W dniu 15 lutego w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w E³ku odby³ siê Kalejdoskop Kultur Francja, którego organizatorem by³a Miejska Biblioteka Publiczna w E³ku oraz Urz¹d Miasta w E³ku. W programie znalaz³ siê wyk³ad Kazimierza Brakonieckiego Kultura francuska i Francja dawniej i dziœ w Unii Europejskiej oraz spotkanie ze wspó³pracuj¹c¹ z TO Ew¹ Koz³owsk¹ oraz wernisa jej prac fotograficznych pod wspólnym tytu³em Pary.

3 na stronie internetowej (w pliku *.pdf) XV Sesja Rady Powiatu Zapraszam na XV Sesjê Rady Powiatu w Olecku w dniu 28 lutego 2008 roku (czwartek) o godz w sali konferencyjnej (pokój nr 4) Starostwa Powiatowego w Olecku, przy ul. Kolejowej 32. Porz¹dek sesji: 1. Otwarcie sesji i przyjêcie porz¹dku obrad. 2. Przyjêcie protoko³u z ostatniej sesji. 3. Informacja Starosty z wykonania uchwa³ Rady Powiatu i o dzia³alnoœci Zarz¹du w okresie miêdzysesyjnym. 4. Informacja Przewodnicz¹cego Rady Powiatu z dzia³alnoœci w okresie miêdzysesyjnym. 5. Zapytania i interpelacje radnych. 6. Wnioski Komisji Sta³ych Rady. 7. Ocena dzia³alnoœci z zakresu pomocy spo³ecznej realizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, Dom Pomocy Spo³ecznej Zacisze w Kowalach Oleckich, Dom Dziecka w Olecku. 8. Informacja o realizacji strategii rozwi¹zywania problemów spo³ecznych na lata oraz dzia³añ na rzecz osób niepe³nosprawnych. 9. Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów z dzia- ³alnoœci za rok Podjêcie uchwa³: a) w sprawie nadania Oœrodkowi Szkolno-Wychowawczemu dla Dzieci G³uchych w Olecku imienia œw. Filipa Smaldone, b) w sprawie utworzenia Technikum nr 3 w Oœrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci G³uchych w Olecku, ul. S³owiañska 2, c) w sprawie utworzenia trzyletniej Szko³y Specjalnej Przysposabiaj¹cej do Pracy przy Oœrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci G³uchych w Olecku, d) w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla Doros³ych w Zespole Szkó³ Licealnych i Zawodowych w Olecku, e) w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oœwiatowych prowadzonych przez Powiat Olecki oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania op³at za kszta³cenie pobierane przez szko³y wy sze i zak³ady doskonalenia nauczycieli w 2008 roku, f) zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie wysokoœci finansowania zadania inwestycyjnego pod nazw¹ przebudowa (modernizacja) Szpitala Powiatowego w Olecku przy udziale innych jednostek samorz¹dowych, g) w sprawie zmian bud etu powiatu na rok Wnioski i oœwiadczenia radnych. 12. Odpowiedzi na zg³oszone zapytania, interpelacje i wnioski radnych. 13. Odpowiedzi na zg³oszone wnioski Komisji Sta³ych Rady. 14. G³os wolny, wolnoœæ ubezpieczaj¹cy. 15. Zamkniêcie obrad. Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Marian Œwierszcz (V76909) 3 OLECKI TERMINARZ WYSTAWY STA E * Fotografie Ewy Koz³owskiej galeria Pub Piwnica, plac Wolnoœci lutego (pi¹tek) VII Mistrzostwa Powiatu Oleckiego Gimnazjów w Lekkiej Atletyce w Hali (program TO 5/525, s. 18) Zaczarowana, film kino ROK Mazury Garbate Niania w Nowym Jorku, film kino ROK Mazury Garbate 23 lutego (sobota) Zaczarowana, film kino ROK Mazury Garbate Niania w Nowym Jorku, film kino ROK Mazury Garbate 24 lutego (niedziela) Olecka Liga Halowej Pi³ki No nej hala LO (ul. Koœciuszki) Olecka Liga Siatkówki hala ZST(ul. Zamkowa) Zaczarowana, film kino ROK Mazury Garbate Niania w Nowym Jorku, film kino ROK Mazury Garbate 27 lutego (œroda) - up³ywa termin sk³adania dokumentów w Konkursie na stanowisko Kierownika Obiektów Sportowych og³oszonym przez MOSiR (szczegó³y w TO 6.526, s. 9) 28 lutego (czwartek) Lejdis, film kino ROK Mazury Garbate 29 lutego (pi¹tek) 9.00 Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny, konkurs, Gimnazjum nr Sesja Rady Miejskiej, Ratusz up³ywa termin sk³adania dokumentów w Konkursie na stanowisko Specjalisty d/s Sportu og³oszonym przez MOSiR (szczegó³y w TO 6.526, s. 9) Lejdis, film kino ROK Mazury Garbate Za póÿno... Musimy jeszcze raz przeanalizowaæ wszystkie inwestycje umieszczone w tegorocznym bud ecie powiedzia³ Burmistrz Wac³aw Olszewski Z harmonogramu Regionalnego Programu Operacyjnego jednoznacznie wynika, e niektórych inwestycji nie bêdziemy w stanie rozpocz¹æ w bie ¹cym roku. Stanie siê tak dlatego, e nabór wniosków bêdzie roz³o ony w czasie. Na przyk³ad: nabór wniosków na rewitalizacjê rusza dopiero w sierpniu. W tym roku nie ma wiêc szans, eby jak¹kolwiek inwestycje rozpocz¹æ. Nabór wniosków na drogi gminne rusza dopiero w grudniu. Musimy wiêc bud et przeanalizowaæ. Na najbli szej sesji, 29 lutego, przedstawiê radnym do zaakceptowania zmiany w bud ecie. Wstawimy do niego tylko te inwestycje, które maj¹ szansê rozpoczêcia w tym roku. Musz¹ to jednak byæ inwestycje, w których poniesione przez gminê bêd¹ mog³y byæ wliczone jako tzw. udzia³ w³asny w dofinansowaniu. Bowiem od 1 stycznia mo emy podejmowaæ inwestycje ale na w³asne ryzyko, bo jeœli wniosek nie zakwalifikuje siê wtedy w ca³oœci bêdziemy musieli pokryæ ich koszty. Nie bêdziemy jednak czekaæ. Lada chwila og³osimy przetarg na remont Starego Ratusza. W tym roku chcemy wyremontowaæ przede wszystkim wiêÿbê dachow¹, dach, o0bróbki blacharskie, wymieniæ okna oraz wyremontowaæ elewacjê. Chodzi o zabezpieczenie budynku tak, eby zim¹ mo na podj¹æ prace wewn¹trz. Chcê aby jak najszybciej powsta³o muzeum oœwiadczy³ Burmistrz W. Olszewski.

4 4 C.d. ze s. 1. Nowa trasa Via Baltica Na spotkaniu obecni byli m. in. wicewojewoda Jan Maœcianica, marsza³ek Jacek Protas, senator Marek Konopka, eurodeputowany Krzysztof Ho³owczyc, pos³owie Jerzy Gosiewski, Andrzej Orzechowski, Lidia Staroñ, Stanis³aw Iwiñski. Olecko reprezentowali Starosta Stanis³aw Ramotowski oraz Burmistrz Wac³aw Olszewski. Dyskusja dotyczy³a m. in. projektu nowej trasy drogi Via Baltica. Wszyscy obecni poparli przedstawiony na spotkaniu projekt przebiegu trasy. Wiod³a by ona z Warszawy przez Ostrów Mazowieck¹, om ê, E³k, Kalinowo, Cimochy, Raczki, Suwa³ki do Budziska. Trasa w ten sposób wyznaczona nie przebiega przez strefy ochronne przyrody. Nowa nawierzchnia Zosta³ og³oszony przetarg na budowê ulicy dojazdow¹ do posesji zajmowanej przez ró nego typu przedsiêbiorstwa przy alejach Lipowych 1(m. in. baza paliw, ró nego rodzaju hurtownie oraz dom handlowy Impuls oraz Majster ). Gmina wybuduje drogê z œrodków w³asnych. Przetarg zostanie rozstrzygniêty na pocz¹tku marca. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Znacznie przesun¹³ siê w czasie nabór wniosków do tego programu. Rozpocznie siê on w okresie wakacyjnym. Procedury potrwaj¹ wiêc do póÿnej jesieni. OG OSZENIE Dyrektor Przedszkola z Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku, ul. Zielona 1, og³asza zapisy dzieci na rok szkolny 2008/2009 do nastêpuj¹cych grup wiekowych: 3- latki; 5-latki 4-latki; 6-latki Do przedszkola przyjmowane s¹ równie dzieci do oddzia³u integracyjnego (wymagane orzeczenie o potrzebie kszta³cenia specjalnego wydane przez Poradniê Psychologiczno-Pedagogiczn¹). Zapisy trwaj¹ do r. w siedzibie Przedszkola, pokój nr 14. Przypomina siê Rodzicom dzieci uczêszczaj¹cych ju do przedszkola o obowi¹zku z³o enia wniosku na kolejny rok szkolny. Wiêcej informacji mo na uzyskaæ pod numerem tel. (087) (V10602) BETON TOWAROWY STAL ZBROJENIOWA KRÊGI RÓ NYCH ROZMIARÓW BLOCZKI FUNDAMENTOWE MATERIA Y BUDOWLANE W ASNY TRANSPORT (V4704) Oddzia³ w Olecku ul. Go³dapska 22 Kontakt tel. (087) (087) kom Drogi wojewódzkie W Olsztynie 14 lutego odby³o siê spotkanie dotycz¹ce projektów budowy i modernizacji dróg wojewódzkich. Wed³ug przedstawionych na tym spotkaniu dokumentów obwodnica Olecka jest stuprocentow¹ inwestycj¹. Wykonana ona zostanie w latach Z planów tych wynika równie, e na naszym terenie oprócz obwodnicy w Go³dapi bêdziemy mieli równie obwodnicê w G¹skach. Bêdzie ona omija³a ³ukiem wieœ tras¹ wiod¹c¹ przez otaczaj¹ce jezioro wzgórza na prawo od strony wjazdu, gdy jedzie siê z Olecka do E³ku. Realizacja projektu przewidziana jest na lata Równie na terenie naszego powiatu zostan¹ zrealizowane budowy chodników z funduszy RPO. Bêd¹ to inwestycje w Du³ach, Wieliczkach i NiedŸwiedzkich. Wszystkie budowy przewidziane s¹ na rok Inwestycje te bêd¹ realizowane z œrodków Programu Operacyjnego dla Polski Wschodniej na lata W ramach tych œrodków zostanie przebudowana droga w Kowalach Oleckich. Plany przewiduj¹ tak e remonty dróg ³¹cz¹cych Olecko z E³kiem i Gi yckiem. W ramach tego projektu bêd¹ wyciête wszystkie drzewa, które rosn¹ w tzw. koronie drogi, czyli pomiêdzy dwoma odwaniaj¹cymi rowami. Równie w ramach projektu zostanie wyremontowana droga ³¹cz¹ca Olsztyn z nasz¹ czêœci¹ województwa poprzez Mr¹gowo, Pisz do E³ku. Ulice miejskie Zosta³ og³oszony harmonogram naboru wniosków na inwestycje do Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO). W pierwszej kolejnoœci zostanie przeprowadzony konkurs wniosków na powiatowe inwestycje drogowe. W zwi¹zku z tym wydarzeniem Starosta Stanis³aw Ramotowski i Burmistrz Wac³aw Olszewski spotkali siê w celu uzgodnienia wspólnego dzia³ania dla pozyskania pieniêdzy na te inwestycje. Uzgodniono, e Starosta z³o y jeden wniosek na drogi miejskie, a gmina dofinansuje go w wysokoœci 50% wymaganego wk³adu w³asnego. Znaczy to, e na ka d¹ z³otówkê z kasy powiatu Magistrat do³o y nastêpn¹. Drogi bêd¹ remontowane w okresie trzyletnim do W pierwszej kolejnoœci zostanie wyremontowana ulica Grunwaldzka, Koœciuszki, Zamkowa, Mazurska, Syrokomli, Norwida, D¹browskiej i plac Zamkowy. Kosztorys robót wynosi oko³o 7.8 miliona z³otych. Drogi wiejskie Starostwo z³o y wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego o dofinansowanie remontu drogi powiatowej Kukowo Zatyki Kijewo. W tym wypadku gmina do³o y równie 50% potrzebnego do otrzymania dotacji tzw. wk³adu w³asnego. OLECKIE CENTRUM SZKOLENIA KIEROWCÓW L Jerzy Miliszewski Olecko, Aleje Lipowe 3 Oœrodek czynny codziennie w godz Rozpoczêcie kursu tel

5 5 MONOGRAFIA PRASY OLECKIEJ (2) LECH KALEJTA Tytu³ ten zas³uguje na wspomnienie z powodu przede wszystkim swojej tematyki. Zosta³a przeprowadzona analiza plusów oraz minusów takiego pisma z polskiego punktu widzenia, gdy niew¹tpliwie ma ono du e walory (zw³aszcza historyczne), ale jego treœæ mo e byæ dla olecczan czasami kontrowersyjna czy wrêcz obraÿliwa. W zakoñczeniu zosta³o zawarte podsumowanie historii kszta³towania siê, jak i obecnego stanu przede wszystkim oleckiej prasy lokalnej z pewnym odniesieniem do prasy lokalnej i regionalnej w Polsce. Wnioski odnosz¹ siê zarówno do technologicznej (w tym efekt wizualny pisma) strony omówionych gazet, jak i do proporcji zawartych w nich informacji. Stosunek do w³adzy samorz¹dowej i relacje z ni¹. Wra liwoœæ na problemy spo³eczne. Realizacja misji dziennikarskiej ze szczególnym naciskiem na edukowanie spo³eczeñstwa. Rozdzia³ 1. Prasa ogólnokrajowa w Polsce po 1989 roku 1.1. Definicje pojêæ: prasa, rynek prasowy oraz wolnoœæ s³owa W niniejszej pracy padaj¹ takie sformu³owania, jak prasa, rynek prasowy lub medialny oraz wolnoœæ s³owa. Zw³aszcza ten ostatni zwrot nabiera szczególnego znaczenia, gdy omawiany jest temat prasy w Polsce przed i po 1989 roku, a tak e kwestia prasowego rynku lokalnego czy regionalnego. Z tego te powodu na pocz¹tku niniejszej pracy nale y omówiæ definicje podanych wy ej okreœleñ dla w³aœciwego zrozumienia dalszej treœci tego opracowania. Okreœlenie prasa pochodzi od ³aciñskiego s³owa presso, co oznacza t³oczê. Okreœla ono ogó³ druków o charakterze informacyjnym i regularnej czêstotliwoœci ukazywania siê, obejmuj¹cy wszystkie rodzaje periodyków, to znaczy: dzienniki, gazety, tygodniki, miesiêczniki, kwartalniki, pó³roczniki i roczniki. W potocznym znaczeniu s¹ to dzienniki i gazety (prasa codzienna o treœci ogólnej) oraz tygodniki (czasopisma) o treœci ogólnej 1. Rodzaje prasy wyodrêbnia siê zazwyczaj na podstawie nastêpuj¹cych kryteriów: 1) czêstotliwoœci ukazywania siê (dzienniki, tygodniki, miesiêczniki itd.), 2) nak³adu (niskonak³adowa, masowa), 3) zasiêgu (lokalna, regionalna, ogólnokrajowa, miêdzynarodowa), 4) wydawcy i w³aœciciela (rz¹dowa, partyjna, niezale na), 5) œwiatopogl¹du (konserwatywna, liberalna, socjalistyczna, religijna), 6) tematyki (kulturalno - spo³eczna, sportowa, ekonomiczna, filmowa), 7) adresata (m³odzie owa, kobieca, dla mê czyzn), 8) jakoœci (dzienniki presti owe, prasa opinii, bulwarowa, sensacyjna), 9) funkcji spo³ecznych (informacyjna, publicystyczna, rozrywkowa, satyryczna, og³oszeniowa). Pojêciem pierwotnie stosowanym w stosunku do rynku mediów jest okreœlenie rynku prasowego, jako e dawniej mediami by³y jedynie ró nego rodzaju pisma, druki. Rynek prasowy to ogó³ stosunków wymiennych miêdzy kupuj¹cymi a sprzedaj¹cymi prasê oraz ogó³ stosunków spo³ecznych miêdzy odbiorcami i dysponentami prasy. Prasa jest w istocie œrodkiem komunikowania i towarem. Od oko³o pierwszej po³owy XIX wieku prasê zacz¹³ cechowaæ jeszcze inny sposób uzyskiwania przez ni¹ dochodów. Oprócz zysków p³yn¹cych ze sprzeda y prasy, drug¹ metod¹ by³y wp³ywy p³yn¹ce ze sprzeda y kolumn prasowych na og³oszenia i reklamy. Wniosek jest zatem taki, e media pe³ni¹ zadania zarówno wobec odbiorców, jak i og³oszeniodawców. Tak wiêc rynek medialny w danym kraju mo na uznaæ za rynek stworzony dla dwóch grup klientów, to znaczy odbiorców i reklamodawców. Poœrednikami na tym rynku w przypadku prasy s¹ kolporterzy (na przyk³ad Ruch, Kolporter w Polsce), a w przypadku mediów elektronicznych s¹ to ró norakie stacje nadawcze 2. Wolnoœæ s³owa oznacza prawo do publicznego wyra ania w³asnego zdania oraz pogl¹dów, ale równie do jego poszanowania przez innych. Obecnie jest jedn¹ ze standardowych norm tak zwanych zachodnich cywilizacji. Ca³kowity lub czêœciowy brak wolnoœci s³owa jest charakterystyczny dla politycznych systemów totalitarnych i autorytarnych, ale jest równie spotykany w krajach uwa anych powszechnie za przestrzegaj¹ce zasad demokracji (na przyk³ad dzisiejsza Rosja czy Ukraina przed tak zwan¹ Pomarañczow¹ Rewolucj¹ ). Najczêœciej zjawisko to zwi¹zane jest z presj¹ osób na wy szych stanowiskach lub maj¹cych wp³ywy w œrodowiskach decyzyjnych (najczêœciej politycy, ale te redaktorzy dzienników itd.) 3. Strona tytu³owa Oletzkoer Kreisblatt z 1884 roku 1) Goban-Klas T., Komunikowanie i media masowe. Teorie prasy, radia, telewizji i Internetu, warszawa International Encyclopaedia of Communications, Oxford University Press ,3) Zbigniew Bajka, Rynek mediów w Polsce, w: Dziennikarstwo i œwiat mediów, pod red. Zbigniewa Bauera, Edwarda Chudziñskiego, Kraków 2000 C.d.n. Praca magisterska pt. Monografia prasy oleckiej po 1989r. napisana przez Pana Lecha Kalejtê na kierunku politologia w zakresie dziennikarstwa na Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora,Wydzia³ Nauk Politycznych.

6 6 Z³ota jest z³ota 17 lutego, œrodek zimy... no w³aœnie, jakiej zimy? Tylko kalendarzowej, bo w przyrodzie to ju wiosna. Pokrywa lodowa z jezior znik³a, œniegu nigdzie nie uœwiadczysz, obudzi³y siê owady, misie w górach pewnie te. Ale zaczarowane jezioro, jak nazwa³ Krzysiek znajduj¹cy siê w Puszczy Boreckiej Pilw¹g, po kilku dniach przymrozków, bo tak trzeba okreœliæ minus 8 w lutym! ponownie gwarantowa³o bezpieczn¹ pokrywê lodow¹. Wykorzystaliœmy to na maksa! Zorganizowaliœmy V Z³ot¹ dziurê! Dlaczego z³ot¹!? Po pierwsze ka da powinna zagwarantowaæ ³owi¹cemu du e emocje i z³oty medal, a niektóre mog³y podarowaæ szczêœliwcowi w losowaniu dodatkowe 100 pkt gratis. Wystarczy³o wylosowaæ tak¹ niedowiercon¹, a w ka dej turze dwie takie by³y! Zasady proste, wszyscy je znaj¹. W trybie nag³ym wys³aliœmy zaproszenia i w niedzielê rano na starcie zjawi³o siê 43 wêdkarzy. Dok³adnie to 42 facetów i wêdkarka Renata Gulewicz, jako przedstawicielka p³ci piêknej. Szybkie zapisy, gor¹ce powitanie i krótkie przemówienie, które w tak sympatycznych okolicznoœciach zawsze muszê strzeliæ, losowanie dziurek i zaczynamy pierwsz¹ turê! Otwory przygotowaliœmy wzd³u pó³nocno-zachodniego brzegu, zaczepiaj¹c o miejsca, które w ubieg³ym tygodniu obfitowa³y w piêkne okonie. Okoni wprawdzie nie by³o, ale p³otki jak najbardziej, i to bardzo du o! Nikt siê tego nie spodziewa³, ale aby wygraæ sektor, trzeba by³o z³owiæ ponad kilogram ryb! Tego jeszcze z z³otej dziurze nie by³o. Wyniki nic nie chcia³y podp³yn¹æ do nowych dziur. Podczas wa enia pojawi³y siê pierwsze zera. Trzecia tura bardzo podobna do drugiej, jednak rybek by³o trochê wiêcej. Po trzeciej turze tradycyjnie przerwa na posi³ek, naprawianie sprzêtu i rozgrzanie zziêbniêtych cz³onków. Mimo temperatury bliskiej zeru, przenikliwy wiatr robi³ swoje. A i sprzêtu do naprawy by³o sporo, poniewa na grube y³ki (wyjaœnienie grube to takie powy ej 0,07mm) kiepsko rybki bra³y, a cienkie (powiedzmy 0,063 i cieniej) wiêksze okonie i szczupaki zrywa³y bez litoœci. Nape³niwszy o³¹deczki ciep³ym posi³kiem przyst¹piliœmy do losowania IV tury. Tym razem dziurki wywiercone zosta³y wzd³u po³udniowego brzegu, i to du o bli ej. Schowaliœmy siê wiêc od wiatru. By³o du o cieplej, a rybki? Tym razem wiele dziurek obfitowa³o w okonie ró - nej wielkoœci, ale raczej mniejsze ni wiêksze. By³o te sporo p³oteczek, jednak mniejszych ni w I turze. Ogólnie tura na plus. Rybek sporo! Do ostatniej tury, któr¹ baczni na wspania³e! Wa enie ryb zajê³o nam wyj¹tkowo du o czasu, jednak w koñcu sêdziowie uporali siê z rybami i wylosowaliœmy dziurki do drugiej tury. Wyznaczona by³a o kilka metrów w g³¹b jeziora. Józek gwi d e i zaczynamy ³owienie. A tu konsternacja. Wszyscy mieli w pamiêci agresywnie eruj¹ce p³otki z pierwszej tury, a teraz nic! W niektórych tylko wiaderkach pojawiaj¹ siê rybki. Kolejna lekcja od ryb. Nigdy nie wolno byæ pewnym! Najprawdopodobniej pas z zanêty i robaczków utworzony wzd³u 43 otworów skutecznie zwabi³ rybki i za nauczkê wyniesion¹ z II tury wytyczyliœmy ponad trzydzieœci metrów w g³¹b jeziora, wszyscy zasiedli w wielkim skupieniu. Ka dy o coœ walczy³. O zwyciêstwo, miejsce w dziesi¹tce, czy choæby o unikniêcie kolejnego zera. Skutek? Ryby ponownie by³y i ponownie królowa³a g³odna p³otka. Aby j¹ jednak namówiæ, trzeba by³o wykazaæ siê wielk¹ finezj¹ i wyrafinowaniem. Zmierzch szybko zapada³. Ostatnie wa enie i pierwsze nieoficjalne wyniki. Chyba Darek Ferens wygra³ s³uchaæ by³o wiadomoœæ nios¹c¹ siê po lodzie.

7 7 19. Andrzej Talarek, Szczytno Józef Dziki, Ostróda 1054 W zawodach startowali równie : Piekut Zbigniew, Gojlik Mieczys³aw, Za³uski Wac³aw, Walendy Jaros³aw, Sowulewski Mieczys³aw, D¹browski Mariusz, Ko³ak Mieczys³aw, Kowalewski Piotr, Saliwoda Mieczys³aw, Tuchulski Krzysztof, Za³êski Wies³aw, Gawroñski Tomasz, Szostek Marcin, Anuszkiewicz Robert, Kaspruk Miros³aw, Juszyñski Krzysztof, uzdowski Dariusz, Gulewicz Renata, Bagiñski Miros³aw, Kozakiewicz Wojciech, Kopiczko Mieczys³aw, Bielski S³awomir i Jarmo³owicz Miros³aw. Wszystko dopisa³o, zarówno pogoda, nie by³o przecie tak strasznie zimno, jaki i ryby. Niektórzy mówili, e by³o ich nawet zbyt wiele! A przede wszystkim wspania³a frekwencja, za któr¹ sk³adam serdeczne podziêkowania! Czy siê sprawdzi!? Sêdziowie zasiedli do liczenia. Nie by³o ³atwo. Piêæ tur, du o ryb, 43 osoby w sektorze, sporo liczenia. Nawet przy tak du ych mo liwoœciach punktowych zdarza³o siê, e o miejscu decydowa³a waga ryb! Potwierdzi³o siê! Wygra³ Darek Ferens ze Szczytna! Gratulujê! A oto wyniki: 1. Dariusz Ferens, Szczytno Janusz Dawidko, Ostróda Marian Wojsiat, Olecko Mieczys³aw Szczerbakow, Augustów Robert Modrzyñski, Ostróda Andrzej Baranowski, Augustów /Szkocja71 7. Józef Makowski, Olecko Arnold Hoœci³³o, Olecko Krzysztof Gryniewicz, Olecko Krzysztof Krajewski, Olecko Andrzej Gulewicz, Szczytno Jerzy Rynkowski, Olecko Jan Dudaniec, Ostróda Adam Grabowski, Szczytno Waldemar Bagiñski, Augustów Jakub Sulima, Olecko Grzegorz Szymañski, Ostróda Janusz Zalewski, Suwa³ki 101 Dziêkujê równie Hurtowni Ryb Kasia Pañstwa Skowroñskich. Nie, nie za ryby, bo te po³owiliœmy sami, ale za wiaderka, dziêki którym rybki po zwa eniu w doskona³ej kondycji wróci³y do jeziora. Tak, to by³y zawody zorganizowane na tzw. ywej rybie! Wielkie podziêkowania równie wszystkim cz³onkom Klubu Ukleja za sêdziowanie, przygotowanie otworów, a tak e kucharzowanie! By³o mi niezmiernie mi³o zorganizowaæ z Wami V Z³ot¹ Dziurê. Co dalej? Powinny byæ Ostatki... Powinny. No w³aœnie, nie mo na mieæ wszystkiego. Komunikat o Ostatkach ju wkrótce. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na kolejne imprezy. Namów kole ankê i kolegê i przyjedÿ! Mam nadziejê, e warto. Z wêdkarskim pozdrowieniem Arnold Hoœci³³o Prezes KW Ukleja

8 8 Wa ne daty i wydarzenia... do jednego wora Dawno nie pisa³em na temat historii. Wydawaæ by siê mog³o, e grudzieñ, styczeñ i luty to takie miesi¹ce, kiedy nie wydarzy³o siê nic wa nego i wielkiego, co mog³oby byæ wa ne do zajêcia siê tym i zwrócenia na siebie uwagi. Co mo e byæ znacz¹cego w grudniowych wydarzeniach? Rocznica wydarzeñ z Grudnia Kogo to obchodzi. Wiêkszoœæ ludzi dziœ uwa a to samo co w tym czasie mówili wojskowi, milicjanci i nomenklatura e by³ to zwyk³y bandytyzm ze strony chuliganów i marginesu spo³ecznego. Ofiary sta³y siê czarnymi owcami i ju dziœ podnosz¹ siê g³osy: zostawiæ tych co strzelali... bo robili dobrze. Grudzieñ wyst¹pienia chuliganów i bandytów. Warszawskiego w problemy w³adz PRL. I to brzmi jedynie prawdziwie w œwietle opublikowanych jakiœ czas temu dokumentów powsta³ych podczas utajnionych rozmów OBWE z ZSRR, w których ten ostatni wyrazi³ zgodê na finlandyzacjê Polski nawet za koszt jej wyst¹pienia z RWPG i Uk³adu Warszawskiego. Zwi¹zek Radziecki od 1979 roku by³ silnie zaanga owany w wojnê w Afganistanie, gdzie ma³e oddzia³y partyzantów wi¹za- ³y walk¹ du e iloœci sowieckiego wojska, broni pancernej. Pan Genera³ Bohater Narodowy ju w kolejnej ksi¹ ce zawar³ myœl, e jednak byæ mo e broni³ Polski przed Armi¹ Czerwon¹, która sta- ³a na granicach, a jej o³nierze spali w butach pytaj¹c: co to za genera³ ten Wa³êsa, ze im ka e w kamaszach spaæ?. Trzecia ksi¹ ka i kolejne Genera³a Bohatera ju oficjalnie opisuj¹ jak to genera³ w³asn¹ piersi¹ broni³ Polski przed Czerwon¹ Zaraz¹, jak Pi³sudski w 1920 roku. I ludzie uwierzyli! Ba, ilu z Pañstwa zna takich, co s³yszeli radzieckie czo³gi za granic¹ w Go- ³dapi czy za Suwa³kami? Ja znam takich, co osobiœcie s³yszeli... W jednej ze swoich ksi¹ ek Genera³ umieœci³ mapy z wyrysowanymi kierunkami nataræ poszczególnych wojsk na terytorium Polski... Jakie te mapy zrobi³y wra enie na wielu i znowu znalaz³a siê grupa kolejnych œwiadków, którym po nocach przeszkadza³ spaæ ruch radzieckich czo³gów. A Rosjanie co? Jakby nigdy nic opublikowali te same mapy jako wyniki tzw. gier wojennych sztabowców, jakie odby³y siê póÿnym latem 1980 roku. Ciekawe, e genera³ nie umieœci³ tych map znacznie wiêkszych i w wiêkszej iloœci: jak to wojska UW zajmuj¹ Finlandiê, Rumuniê, Jugos³awiê, Grecjê itd. Kiedy do rêki w zesz³ym roku wpad³a mi ksi¹ ka Wiktora Suworowa Cofam wypowiedziane s³owa, to a rzuci³a mi siê w oczy analogia dzie³ Genera³a Bohatera ze Wspomnieniami marsza³ka ukowa. Co nowsze wydanie Wspomnieñ ukowa, to nowe fakty i dzieje. Za czasów Chruszczowa ukow by³ przyjacielem tego ostatniego, a wrogiem Stalina i jego g³upoty. Za czasów Bre niewa ze wspomnieñ ukowa wynika, e przez ca³¹ wojnê szuka³ rad i pomocy pu³kownika Bre niewa, ale ten nie mia³ akurat nigdy czasu bo w³aœnie walczy³ na Ma³ej Ziemi... Ju po œmierci samego ukowa ukazywa³y siê kolejne wersje jego wspomnieñ, bo wci¹ znajdowano nowe notatki lub teksty odrzucane przez cenzurê. W wydaniu Wspomnieñ, wydanych za czasów Pierestrojki, ukow by³ zajad³ym wrogiem Stalina, a w czasach Rosji i Jelcyna, to marsza³ek ukow by³ bogobojnym cz³owiekiem pod koszul¹ krzy yk i modl¹cym siê przed ka d¹ walk¹... A dziw bierze, e nawet dziœ wielu ludzi ma ukowa za wielkiego wodza i dowódcê, przypisuj¹c mu Genera³, który wyda³ rozkaz strzelania do ludzi dziœ urasta do rangi bohatera narodowego. S¹ tacy ludzie, którzy gotowi s¹ komuœ takiemu postawiæ pomnik. Za co? Za to, e w grudniu 1981 roku nie pozwoli³ Rosjanom wejœæ do naszego kraju! Dla mnie to jest bzdura i to tak szyta grubymi niæmi, e przera a mnie naiwnoœæ ludzi przyjmuj¹ca te k³amstwo jako prawdê. Okreœlamy siebie ludÿmi bardzo m¹drymi. To dlaczego Ci M¹drzy Ludzie nie siêgn¹ po pierwsz¹ ksi¹ kê genera³a, napisan¹ zaledwie w rok po 1989 roku, w której kilkakrotnie podkreœli³, e ze strony wojsk radzieckich nie by³o w 1981 roku adnego zagro enia, bo ju wczesn¹ jesieni¹ w tajnej depeszy marsza³ek Kulikow kategorycznie odmówi³ wci¹gania wojsk radzieckich czy Uk³adu ukow - bohater fantasta.

OLECKA SIEÆ CIEP OWNICZA. Rowery serwis, wypo yczalnia Du y wybór, niskie ceny. V Targi Edukacyjne. Nr 16 (536) 22 kwietnia 2008 r.

OLECKA SIEÆ CIEP OWNICZA. Rowery serwis, wypo yczalnia Du y wybór, niskie ceny. V Targi Edukacyjne. Nr 16 (536) 22 kwietnia 2008 r. ISSN 1505-0246 Bardziej obawiam siê trzech gazet ni stu tysiêcy bagnetów. Napoleon Bonaparte Kupon bierze udzia³ w losowaniu nagród Nr 16 (536) Nr 16 (536) 22 kwietnia 2008 r. Oleckie Liceum Ogólnokszta³c¹ce

Bardziej szczegółowo

Nr 50 (570) 16 grudnia 2008 r. Bêdziemy mieli piêkny stadion. Cena 1,40 z³. MAJSTER M.Pietraszewski ZAPRASZAMY

Nr 50 (570) 16 grudnia 2008 r. Bêdziemy mieli piêkny stadion. Cena 1,40 z³. MAJSTER M.Pietraszewski ZAPRASZAMY Za³o ony w 1997 r. ISSN 1505-0246 B¹dŸ uroczy dla swoich wrogów nic ich bardziej nie z³oœci. Carl Orff Nr 50 (570) Nr 50 (570) 16 grudnia 2008 r. Bêdziemy mieli piêkny stadion 12 grudnia w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Parkingi w centrum. 21 stycznia Dzieñ Babci. W Olecku zebrano 10 147,38 z³. Redakcja. radykalne rozwi¹zanie. Cena 1,40 z³

Parkingi w centrum. 21 stycznia Dzieñ Babci. W Olecku zebrano 10 147,38 z³. Redakcja. radykalne rozwi¹zanie. Cena 1,40 z³ ISSN 1505-0246 21 stycznia Dzieñ Babci Kupon bierze udzia³ w losowaniu nagród Nr 3 (472) Nr 3 (472) 16 stycznia 2007 r. W Olecku zebrano 10 147,38 z³ 20 wolontariuszy do puszek zebra³o 8 398,57z³, w tym

Bardziej szczegółowo

Zmiany czasu pracy Starostwa Powiatowego

Zmiany czasu pracy Starostwa Powiatowego Za³o ony w 1997 r. ISSN 1505-0246 Rzeczywistoœæ jest z tej samej przêdzy co i marzenia. W³adys³aw Stanis³aw Reymont Nr 6 (578) 10 lutego 2009 r. Nr 6 (578) Cena 1,40 z³ Wymiana i uniewa nianie dowodów

Bardziej szczegółowo

Czarni Olecko - Reszta Œwiata 3:3. Sesje bud etowe powiatowa i miejska. Nr 1 (625) 5 stycznia 2010 r. Cena 1,50 z³. Infolinia dla osób bezdomnych

Czarni Olecko - Reszta Œwiata 3:3. Sesje bud etowe powiatowa i miejska. Nr 1 (625) 5 stycznia 2010 r. Cena 1,50 z³. Infolinia dla osób bezdomnych Za³o ony w 1997 r. ISSN 1505-0246 Tolerancja jest to gotowoœæ przyznania przedstawicielowi innego œwiatopogl¹du tej samej inteligencji i dobrej woli, co sobie. Karl Rahner Nr 1 (625) Nr 1 (625) 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM NR 8 (981)

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

Ile zarabia nauczyciel

Ile zarabia nauczyciel RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Burmistrz goni³ z³odzieja 27-letni

Bardziej szczegółowo

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 K U P N O SPRZEDA WYNAJEM K R E D Y T Y ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

WYBIERAMY DZIEWCZYNÊ LATA!

WYBIERAMY DZIEWCZYNÊ LATA! My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 26 (1053) 30 czerwca 2015 Od 1990 r. ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) Piszemy tak e o Baszkowie, s. 7 Biadkach, s. 9 Cieszkowie, s. 9 Gorzupi, s. 9 Zalesiu

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM Powalcz¹

Bardziej szczegółowo

POD KO AMI CYSTERNY. Hodowa³ marihuanê na ogródku dzia³kowym K¹pi¹ siê na B³oniu pomimo zakazu. na mieœcie. o Grêbowie

POD KO AMI CYSTERNY. Hodowa³ marihuanê na ogródku dzia³kowym K¹pi¹ siê na B³oniu pomimo zakazu. na mieœcie. o Grêbowie Mieszkañcowi Jasnego Pola nie odebrano œmieci Pracownicy PGKiM t³umaczyli siê tym, e wystawi³ odpady w zbyt du ym pojemniku. Jak skoñczy³a siê ta sprawa? s. 5 Motocyklista nie przyj¹³ mandatu od policji

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y?

DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y? My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 19 (1046) 12 maja 2015 Od 1990 r. ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y? Zaczê³o siê od spotkania w markecie,

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

www.kozieglowy.com.pl I NADBA TYCKA KONFERENCJA POLSKIEJ SPÓ DZIELCZOŒCI MIESZKANIOWEJ

www.kozieglowy.com.pl I NADBA TYCKA KONFERENCJA POLSKIEJ SPÓ DZIELCZOŒCI MIESZKANIOWEJ Miesiêcznik Spó³dzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Kozieg³owach www.kozieglowy.com.pl ISSN 1234-222X Nr 7 8/2014 BEZP ATNY w numerze: Data wydania 6.08.2014 r. LIPIEC SIERPIEÑ 2014 SPÓ DZIELCY W OBRONIE

Bardziej szczegółowo

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych 21 paÿdziernika 2002 Nr 15/193 Rok XI www.lgw.wim.pl Cena 2 z³ W s z y s t k i m n a m z a l e y Jako Burmistrz i Przewodnicz¹cy Zarz¹du Miasta chcia³bym przedstawiæ osi¹gniêcia gospodarcze miasta w obecnej

Bardziej szczegółowo

AZETA. Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

AZETA. Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie AZETA - h..c G r. er m 11 u n 0 y 2 pn 9. 0 tê. s Na 23 O ISSN 1234-9518 O A NR 16 (749) ROK XIX 09.09.2011 CENA 1,50z³ Nowa publikacja Kilka dni temu

Bardziej szczegółowo

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki WYGRAJ SKUTER Szczegó³y na stronie 2 W NUMERZE Dziura komunikacyjna Nr ISSN 1897-6514 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT s. 19 WYPADEK Wymusi³ pierwszeñstwo W KoŸminie Wielkopolskim na ul. Klasztornej mieszkaniec

Bardziej szczegółowo

ZGIN NASTOLATEK Z WOLENIC

ZGIN NASTOLATEK Z WOLENIC Sypi¹ mandatami. Stra miejska wlepia codziennie mandaty za wjazd samochodami do zachodniej czêœci rynku. Obowi¹zuje tam zakaz ruchu. s. 11 Zjazd bliÿniaków. 29 par bliÿni¹t, wziê³o udzia³ w I ZjeŸdzie

Bardziej szczegółowo

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011 Widownia nowej hali nr 2 grudzieñ 2011 Relacja z otwarcia hali Str. 3 Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5 Do ynki gminne w Przemoczu Str. 16 fot. Ryszard Pêtecki Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

Bardziej szczegółowo

Przepraszam, czy tu bij¹?

Przepraszam, czy tu bij¹? RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA W rocznicê agresji Dziœ, w czwartek

Bardziej szczegółowo

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6(15) Czerwiec - Lipiec 2010 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Czy my jesteœmy tylko do dojenia?

Czy my jesteœmy tylko do dojenia? 2 czerwiec 2014 publicystyka www.jasnet.pl PIÊŒCI W STÓ Czy my jesteœmy tylko do dojenia? Policja nie mo e z³apaæ m³odzieñca, który jeÿdzi po warszawskich ulicach luksusowym samochodem. Rozpêdza go do

Bardziej szczegółowo

WYPADEK JULIANA JOKSIA. SPRAWCA BY PIJANY

WYPADEK JULIANA JOKSIA. SPRAWCA BY PIJANY Plaga kradzie y w marketach Jak reaguj¹ osoby z³apane na kradzie- y? Jedni s¹ zawstydzeni, przejawiaj¹ skruchê. Inni t³umacz¹, e dan¹ rzecz wziêli przez przypadek. W krotoszyñskich marketach kradn¹ najczêœciej

Bardziej szczegółowo

Miko³ajkowy konkurs dla dzieci!!!

Miko³ajkowy konkurs dla dzieci!!! NR IND. 358800 ISSN 1232-4973 NR 20(201) 24 listopada 2000 Cena 1,50 z³ 1 www.um.oswiecim.pl/ock DWUTYGODNIK l Fakty Opinie Komentarze Miko³ajkowy konkurs dla dzieci!!! Dla pierwszych 14 osób, które zg³osz¹

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM Okrad³

Bardziej szczegółowo

Najpiêkniejszy listopad

Najpiêkniejszy listopad ISSN 1508-7298 W numerze: Uwaga Meningokoki...str. 3 Groby wy nasze...str. 5 PaŸdziernik - Listopad 2007 Egzemplarz bezp³atny To bêdzie trudny rok...str.7 Sukces Janowa Lubelskiego Najpiêkniejszy listopad

Bardziej szczegółowo

Œlisko, ciemno, zimno, bez wody

Œlisko, ciemno, zimno, bez wody Œlisko, ciemno, zimno, bez wody Po raz pierwszy w historii ciemnoœæ spowi³a ca³y bytowski powiat. Niektórzy bez pr¹du musieli obyæ siê nawet kilka dni, co przysporzy³o sporo k³opotów. Mimo zapowiedzi zbli

Bardziej szczegółowo

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie?

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? ISSN 1508-7298 W numerze: Wywiad ze Starost¹ Janowskim... Str.2 Listopad-Grudzieñ 2005 Egzemplarz bezp³atny Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? pieczona gêœ. Jeœli brakuje smacznej, kredytu,

Bardziej szczegółowo

WA MIEDZESZYÑSKI WESOŁA. Nr 6(529) ROK XXI 24.03.2011 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny. Szwedzka 37 Tel. 818 07 91 bezbolesne leczenie nowoczesna protetyka

WA MIEDZESZYÑSKI WESOŁA. Nr 6(529) ROK XXI 24.03.2011 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny. Szwedzka 37 Tel. 818 07 91 bezbolesne leczenie nowoczesna protetyka RABATY! OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022

Bardziej szczegółowo