WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO"

Transkrypt

1 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz APTEKI RODZINNE PAWEŁ KOZIOŁ SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJO- NOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODAR- rejestru: [BI.XII NS-REJ.KRS/3729/14/184] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. APTEKI RODZINNE PAWEŁ KOZIOŁ SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat M. ŁOMŻA gmina M. ŁOMŻA miejscowość ŁOMŻA 2. miejscowość ŁOMŻA ulica SYBIRAKÓW nr domu 20B nr lokalu 1A kod pocztowy poczta ŁOMŻA kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIE- OZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KOZIOŁ 2. PAWEŁ NIE 8. NIE 2 1. KUPTEL 2. ANNA MAGDALENA NIE 8. NIE 3 1. KOZIOŁ 2. STANISŁAWA NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PAWEŁ KOZIOŁ I ANNA MAGDALENA KUPTEL SAMODZIELNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. KOZIOŁ 2. PAWEŁ KUPTEL 2. ANNA MAGDALENA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMA- CEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJA- LIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZ- NYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz EUROJET M. SZCZEPANIAK I WSPÓL- NICY SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [KI.X NS-REJ.KRS/2466/14/891] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. EUROJET M. SZCZEPANIAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat M. KIELCE gmina M. KIELCE miejscowość KIELCE 2. miejscowość KIELCE ulica PAŃSKA nr domu 84 kod pocztowy poczta KIELCE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. - UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SZCZEPANIAK 2. MIROSŁAW JÓZEF TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. NOWEK 2. TOMASZ DARIUSZ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 3 1. GRU- DZIEŃ 2. PAWEŁ GRZEGORZ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. UPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY, PRZY CZYM SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH WSPÓLNIKÓW LUB JEDNEGO WSPÓLNIKA I PROKURENTA. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. SZCZEPA- NIAK 2. MIROSŁAW JÓZEF NOWEK 2. TOMASZ DARIUSZ GRUDZIEŃ 2. PAWEŁ GRZEGORZ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALO- WYCH I ICH CZĘŚCI Z PRODUKCJA META- LOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z PRO- DUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH Z PRO- DUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ Z PRODUKCJA BRONI I AMUNICJI Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; META- LURGIA PROSZKÓW Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW META- LOWYCH Z PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH I SZTUĆCÓW Z PRO- DUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW Z PRO- DUKCJA NARZĘDZI Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH Z PRO- DUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI Z PRO- DUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKAL- NYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD Z ROBOTY ZWIĄ- ZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKO- MUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLA- NYCH Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZ- NYCH Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZO- WYCH I KLIMATYZACYJNYCH Z WYKO- NYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLA- NYCH Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICO- WYWANIE ŚCIAN Z MALOWANIE I SZKLENIE Z WYKONYWANIE POZO- STAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZE- NIOWYCH Z WYKONYWANIE KON- STRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANE Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJ- MUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMY- SŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁO- WYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODAR- STWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGEN- TÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZAR- SKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄ- CYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Z DZIAŁAL- NOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻ- NEGO RODZAJU Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT Z SPRZE- DAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYRO- BÓW Z MIĘSA Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLE- JÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLO- WYCH B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPO- JÓW BEZALKOHOLOWYCH Z SPRZE- DAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKO- LADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW Z SPRZE- DAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄ- CZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIO- WYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYRO- BÓW TEKSTYLNYCH Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA ODZIEŻY I OBUWIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERA- MICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZ- CZĄCYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA PER- FUM I KOSMETYKÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIO- WEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGAR- KÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII Z SPRZE- DAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFE- 117 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

2 RYJNYCH I OPROGRAMOWANIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZ- NEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATE- RIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANI- TARNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZ- NEGO I GRZEJNEGO Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRO- DUKTÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPA- DÓW I ZŁOMU Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z WYDAWANIE KSIĄŻEK Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) Z WYDAWANIE GAZET Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ WYDAWNICZA Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTERO- WYCH Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z STO- SUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIA- ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEK- TURY Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECH- NICZNE A BADANIA I ANALIZY ZWIĄ- ZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI B POZO- STAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNI- CZYCH I TECHNICZNYCH Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALI- STYCZNEGO PROJEKTOWANIA Z DZIA- ŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA Z DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANA Z WYNAJEM I DZIER- ŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONE- TEK Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z WYPO- ŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJ- NEGO I SPORTOWEGO Z WYPOŻYCZA- NIE KASET WIDEO, PŁYT CD, DVD ITP Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLA- NYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANE Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTE- LEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMA- GAJĄCA EDUKACJĘ Poz K & K M.KALINOWSKA P.KACPRZAK SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJO- NOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KO.IX NS-REJ.KRS/2347/14/549] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. K & K M.KALINOWSKA P.KACPRZAK SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIO- POMORSKIE powiat KOŁOBRZESKI gmina DYGOWO miejscowość CZERNIN 2. miejscowość CZERNIN nr domu 5 kod pocztowy poczta DYGOWO kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KALINOWSKA 2. MAŁ- GORZATA KATARZYNA NIE 8. NIE 2 1. KACPRZAK 2. PIOTR TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. KALI- NOWSKA 2. MAŁGORZATA KAC- PRZAK 2. PIOTR Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGEN- TÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PRO- WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJA- LIZOWANYCH SKLEPACH Poz KASZ-BUS SIEWIERZ I SIEWIERZ SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [LD.XX NS-REJ.KRS/8249/14/676] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. KASZ-BUS SIEWIERZ I SIEWIERZ SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat BRZEZIŃSKI gmina DMOSIN miejscowość KOŁACINEK 2. miejscowość KOŁACINEK nr domu 78 kod pocztowy poczta DMOSIN kraj POL- SKA Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SIEWIERZ 2. ZOFIA JOLANTA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. SIE- WIERZ 2. SŁAWOMIR ROMAN TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. SIEWIERZ 2. ZOFIA JOLANTA SIEWIERZ 2. SŁAWOMIR ROMAN Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻER- SKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMO- CHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTA- ŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄ- CZENIEM MOTOCYKLI Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZE- DAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZ- DÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMA- GAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Poz MZ TRANSPORT MATEUSZ KWIAT- KOWSKI, ZBIGNIEW KWIATKOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [WA.XIV NS-REJ.KRS/11395/14/288] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. MZ TRANSPORT MATEUSZ KWIATKOWSKI, ZBI- GNIEW KWIATKOWSKI SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WYSZKOW- SKI gmina WYSZKÓW miejscowość WYSZKÓW 2. miejscowość WYSZKÓW ulica ZAPOLE nr domu 4 kod pocztowy poczta WYSZKÓW kraj POL- SKA Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KWIATKOWSKI 2. MATEUSZ TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 2 1. KWIAT- KOWSKI 2. ZBIGNIEW TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZY- SŁUGUJE ZBIGNIEWOWI KWIATKOWSKIEMU PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. KWIATKOWSKI 2. ZBIGNIEW Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z TRANS- PORT DROGOWY TOWARÓW Z KONSERWA- CJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZ- DÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH B MAGAZYNOWANIE I PRZE- CHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁA- DUNKOWYCH C DZIAŁALNOŚĆ POZO- STAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANA Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z WYNA- JEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄ- DZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDO- STĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW Poz ZAJDEL SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODAR- rejestru: [WA.XIV NS-REJ.KRS/11549/14/489] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. ZAJDEL SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA wojewódz- MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 118

3 two MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina PRUSZKÓW miejscowość PRUSZKÓW 2. miejscowość PRUSZKÓW ulica HELENOWSKA nr domu 20B kod pocztowy poczta PRUSZKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., - UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. SPÓŁKA POWSTAŁA Z PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ GAMA- LEK SPÓŁKA CYWILNA WIOL ETA ZAJDEL, JACEK ZAJDEL W TRYBIE ART KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, NA PODSTAWIE UCHWAŁY Z DNIA R. PODJĘTEJ PRZEZ WSPÓLNIKÓW: WIOLETA, MONIKA ZAJDEL JACEK ZAJDEL PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. GAMALEK SPÓŁKA CYWILNA WIOLETA ZAJDEL, JACEK ZAJ- DEL 2. REJESTR KRS Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ZAJDEL 2. WIOLETA MONIKA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. ZAJDEL 2. JACEK TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI PRZYSZŁUGUJE SAMODZIELNIE PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. ZAJDEL 2. WIO- LETA MONIKA ZAJDEL 2. JACEK Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRO- DUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETO- WYCH Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTA- ŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZA- JĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFOR- MACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ D DZIA- ŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA c) Spółki partnerskie Poz CENTRUM MEDYCZNE WAMED. WALIŁKO, HAJDUK-WALIŁKO. SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA- -ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [KR.XII NS-REJ.KRS/4273/14/949] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA PARTNER- SKA 3. CENTRUM MEDYCZNE WAMED. WALIŁKO, HAJDUK-WALIŁKO. SPÓŁKA PARTNERSKA LEKA- RZY 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat TARNOWSKI gmina TARNÓW miejscowość TARNÓW 2. miejscowość TARNÓW ulica OLSZEW- SKIEGO nr domu 1 kod pocztowy poczta TARNÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane partnerów 1 1. WALIŁKO 2. JERZY WOJCIECH NIE 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. HAJDUK WALIŁKO 2. ANNA MARIA NIE 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. PARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY PARTNER MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. POZBAWIENIE PARTNERA PRAWA REPREZENTOWANIA SPÓŁKI MOŻE NASTĄ- PIĆ TYLKO Z WAŻNYCH POWODÓW UCHWAŁĄ POWZIĘTĄ WIĘKSZOŚCIĄ TRZECH CZWARTYCH GŁOSÓW W OBECNOŚCI CO NAJMNIEJ DWÓCH TRZECICH OGÓLNEJ LICZBY PARTNERÓW. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu 1 1. WALIŁKO 2. JERZY WOJCIECH HAJDUK WALIŁKO 2. ANNA MARIA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRE- SIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANA Poz KRUPA WARZOCHA I PARTNERZY SPÓŁKA PARTNERSKA. KRS SĄD REJO- NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XIII NS-REJ.KRS/16294/14/141] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA PARTNER- SKA 3. KRUPA WARZOCHA I PARTNERZY SPÓŁKA PARTNERSKA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZO- WIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica LONDYŃSKA nr domu 4 nr lokalu 5 kod pocztowy poczta WAR- SZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI ZOSTAŁA ZAWARTA W DNIU R., NOTARIUSZ URSZULA OCZKUŚ-SIMON, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, PLAC MIROWSKI 14 LOKAL 1, REP. A NR 205/2014. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane partnerów 1 1. KRUPA 2. ŁUKASZ NIE 5. NIE 8. NIE 2 1. WARZO- CHA 2. GRZEGORZ PRZEMYSŁAW NIE 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 3 1. BORKOWSKA WARZOCHA 2. KATARZYNA NIE 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 4 1. WANIEWSKI 2. PIOTR NIE 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. ZARZĄD 2. WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu 1 1. KRUPA 2. ŁUKASZ WARZOCHA 2. GRZEGORZ PRZEMYSŁAW Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA Z POZO- STAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA d) Spółki komandytowe Poz ADDGRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHO- WIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [CZ.XVII NS-REJ.KRS/3059/14/440] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 3. ADDGRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. CZĘSTOCHOWA gmina M. CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA 2. miejscowość CZĘSTO- CHOWA ulica PIASTOWSKA nr domu 202 kod pocztowy poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ MARIA WINIARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, REP. A NR 1858/2014 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DZIEMBOR 2. IGOR WOJCIECH NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE 2 1. ADDGRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ NIE 3 1. SUROWIEC 2. MAGDALENA IZABELA NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE 4 1. MAJEWSKA 2. MAŁGORZATA TERESA TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄ- DOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA UPRAWNIONY JEST KOM- PLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA POD FIRMĄ ADD- GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W BYTOMIU. PRAWO REPREZENTACJI WYKONYWA ZARZĄD ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIU- SZA: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPI- SYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. ADDGRUPA SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM Z PRODUKCJA WYRO- BÓW TYTONIOWYCH Z POZOSTAŁE DRU- KOWANIE Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZ- NYCH I TOALETOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁO- DÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUK- TÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJ- MUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPO- JÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻ- NEGO RODZAJU Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT Z SPRZE- DAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLE- JÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIO- WYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZO- STAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORU- PIAKI I MIĘCZAKI Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWY- SPECJALIZOWANA Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWY- SPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PRO- WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETA- 119 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

4 LICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTY- KUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANY Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW Z POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘ- KOWYCH I MUZYCZNYCH Z DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFOR- MATYCZNYMI Z POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE Z LEASING FINANSOWY Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW Z POZO- STAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄ- CZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERY- TALNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄ- CZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERY- TALNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIO- NYCH STRAT Z DZIAŁALNOŚĆ AGEN- TÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZA- NIEM FUNDUSZAMI Z KUPNO I SPRZE- DAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERU- CHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIO- NYMI Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECE- NIE Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO- -KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELA- TIONS) I KOMUNIKACJA Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIA- ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMO- WYCH A POŚREDNICTWO W SPRZE- DAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI B POŚREDNIC- TWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLA- MOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZ- NYCH (INTERNET) D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH Z BADA- NIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFE- SJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIA- ŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA Z WYNAJEM I DZIER- ŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONE- TEK Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTE- LEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZ- NYCH B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI A DZIA- ŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNI- KÓW TURYSTYCZNYCH B DZIAŁAL- NOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH Z NIESPE- CJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEK- TÓW PRZEMYSŁOWYCH Z SPECJALI- STYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE Z DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZO- STAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPO- MAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KON- GRESÓW Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGA- JĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR- CZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓ- KIENNICZYCH I FUTRZARSKICH Z POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz ANKANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY- TOWA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/15828/14/33] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 3. ANKANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY- TOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIEC- KIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica ŚWIĘTOKRZYSKA nr domu 18 kod pocztowy poczta WAR- SZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. NOTARIUSZ IZABELA BEATA NAJMRODZKA MŁODOJEWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 4630/2013 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁ- CENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI KOMANDY- TOWO-AKCYJNEJ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ NA MOCY UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WAL- NEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PODJĘ- TEJ W DNIU R., ZAWARTEJ W PROTO- KOLE NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZEZ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ NOTARIUSZ IZABELA BEATA NAJMRODZKA MŁODOJEWSKA W SZCZE- CINIE, REPERTORIUM A NR 4630/2013 PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. ANKANA ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2. REJESTR KRS Rub. 7. Dane wspólników 1 1. STĘPIEŃ 2. JANUSZ JERZY TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK , , NIE PRub ,00 2. NIE 2 1. TREDECIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TAK , , NIE PRub ,00 2. NIE 3 1. ANKANA ŚCIĄ NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW ODPOWIADAJĄCYCH BEZ OGRANICZEŃ ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI MA PRAWO DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTO- WANIA SPÓŁKI. PRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA PRZYSŁUGI- WAĆ BĘDZIE WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIU- SZOWI-ANKANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ. KOMPLEMENTRIUSZ-ANKANA ŚCIĄ JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTA- RIUSZA ANKANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU- ANNA WANDA WOJCIECHOWSKA PESEL PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. ANKANA SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYRO- BÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASY- FIKOWANA Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH Z PRODUKCJA ELEK- TRONICZNYCH OBWODÓW DRUKOWANYCH Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄ- DZEŃ PERYFERYJNYCH Z PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH Z NAPRAWA I KONSERWA- CJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZ- NYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJ- NYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLA- NYCH Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKONYWANIE POZOSTA- ŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOW- LANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z POZO- STAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻ- NEGO RODZAJU Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJ- NYCH I OPROGRAMOWANIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZ- NEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZ- NEGO I GRZEJNEGO Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWY- SPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄ- DZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYRO- BÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRA- GANAMI I TARGOWISKAMI Z POZO- STAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZO- STAŁYCH TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTA- MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 120

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 40271. INBRAS SARBINOWSCY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000454647. SĄD REJONOWY W BYD- GOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- 13.03.2013. [BY.XIII NS-REJ.KRS/1941/13/675] Dz. 1.

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 268649. A. I. INVEST GROUP ANTONI KOKOSZKA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000526831. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.10.2014. [KR.XII

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 177/2014 (4556) 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 225408. EDC POTEREK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000522603. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODAR- rejestru: 08.09.2014. [WA.XIV

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 163/2014 (4542) 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 200396. KALMAT G. MATYSIAK, M. KALIŃSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000519988. SĄD REJO- NOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: 18.08.2014.

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 82037. DOBRA GOŁDYŚ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000508018. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO,

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 52522. RAMED ARTYKUŁY MEDYCZNO-REHA- BILITACYJNE ROBERT MICHNIEWICZ, AGNIESZKA SADOWSKA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000456710. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA- KOWIE,

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 52553. HRMEDICA, A. STRADZA, J. JUSZCZYŃSKA- -PAPROCKA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000503207. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 2743. DK STEEL DARIUSZ KOSTYRA I TADE- USZ ZINOWICZ SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000445996. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- 04.01.2013.

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 18953. BOOKSYSTEM PIOTR I JÓZEF WOJCIE- SZEK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000496214. SĄD REJO- NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.01.2014. [WA.XIV

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 9798. AMEX STATIONERY SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROPERTIES SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000494191. SĄD REJO- NOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA- KOWIE, XI WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 85243. AMPOZ BB Ł.BIEDERMANN W.BŁA- SIAK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000462135. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- 14.05.2013. [PO.IX

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 120174. A & J OLSZYNA AGNIESZKA GACA- -OLSZYNA JANUSZ OLSZYNA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000464212. SĄD REJONOWY KATOWICE- -WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO- DARCZY KRAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 201/2014 (4580) 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 265675. BONJOUR WIOLETTA IMBER, BEATA DRABIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000524743. SĄD SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- 09.10.2014. [WA.XII NS-REJ.KRS/55217/14/733]

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 93510. ADEX IRENA MŁODAWSKA, DANIEL KURPIELA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000463490. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODAR- do rejestru: 23.05.2013. [OP.VIII NS-REJ.KRS/4767/13/734]

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 151348. 3D LUMEN TECHNIK MAZEK TYC SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000516076. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.07.2014. [PO.IX NS-REJ.KRS/12485/14/139]

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 65188. ALFA MANAGEMENT COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AM SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000505579. SĄD REJO- NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII SĄDOWEGO, wpis

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 43783. APPLECORE DOJNIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000501480. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: 12.03.2014. [WA.XIII NS-REJ.KRS/9660/14/184]

Bardziej szczegółowo

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009632_241_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009632_241_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 241/2010 (3599) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 222749. AUTO-PARTNER ANTONI JARO- SŁAWSKI

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 123463. BEZPOL HVL RYSZARD OPAŁKA, ADAM BIT, MICHAŁ TORBUS - SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000425887. SĄD REJONOWY W CZĘSTO- CHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- 03.07.2012. [CZ.XVII

Bardziej szczegółowo

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009696_33_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009696_33_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 33/2006 (2378) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 18701. BIURO PROJEKTOWO-INŻYNIERSKIE

Bardziej szczegółowo

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_201_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_201_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 201/2009 (3304) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 183510. APTEKA ŚWIĘTEGO WINCENTEGO

Bardziej szczegółowo

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009569_102_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009569_102_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 102/2008 (2951) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 67148. ALPIS ALINA SUCHOCKA I PIOTR

Bardziej szczegółowo

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009696_101_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009696_101_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 101/2006 (2446) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 49301. ABT M.DOMAGAŁA I T.KAROLIK SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie 01.11

Bardziej szczegółowo

INDEKS A S. MSiG 116/2004 (1952) INDEKS. JANSET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ W LIKWIDACJI we Wrocławiu [BM-6196/2004] - s. 8, poz. 6488.

INDEKS A S. MSiG 116/2004 (1952) INDEKS. JANSET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ W LIKWIDACJI we Wrocławiu [BM-6196/2004] - s. 8, poz. 6488. MSiG 116/2004 (1952) A S INDEKS INDEKS J A AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie [BM-6200/2004] - s. 8, poz. 6490. ATEER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 126/2002 (1458) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 62501. AGENCJA REKLAMOWA MADISON GUGAŁA

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2015 godz. 10:36:55 Numer KRS: 0000489241

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2015 godz. 10:36:55 Numer KRS: 0000489241 Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.02.2015 godz. 10:36:55 Numer KRS: 0000489241 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.05.2014 godz. 11:31:00 Numer KRS: 0000508019

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.05.2014 godz. 11:31:00 Numer KRS: 0000508019 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.05.2014 godz. 11:31:00 Numer KRS: 0000508019 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH, W KTÓRYCH ZAKRESIE MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC W RAMACH DZIAŁANIA TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PROW 2007-2013: 01.61.Z 01.62.Z 01.63.Z 01.64.Z 01.70.Z

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.07.2014 godz. 14:33:23 Numer KRS: 0000203100

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.07.2014 godz. 14:33:23 Numer KRS: 0000203100 Strona 1 z 12 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.07.2014 godz. 14:33:23 Numer KRS: 0000203100 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo