Go to

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Go to http://www.consiliariuslocalis.com"

Transkrypt

1 Go to

2 Wspó!praca gospodarcza Polska - Brazylia w roku Wspó!praca handlowa Zarówno wst!pne dane GUS uzyskane z Ministerstwa Gospodarki (za 11 m-cy), jak i z brazylijskiego Ministerstwa Rozwoju, Przemys"u i Handlu Zagranicznego (Secex MDIC) za 2009 rok wskazuj#, $e w 2009 roku znacz#co zmala"a dynamika polsko - brazylijskiej wymiany handlowej w porównaniu do analogicznego okresu roku Wed"ug polskich danych za 11 miesi!cy 2009 roku obroty handlowe polsko - brazylijskie wynios"y 713,25mln USD, co oznacza spadek o 36 % w porównaniu do roku 2008, kiedy osi#gne"y poziom mln USD. Polski eksport w analizowanym okresie wyniós" jedynie 186,4 mln USD (spadek o 58 % do roku poprzedniego), import natomiast 526,9 mln USD (spadek o 21 %). Wyra%nie wzros"o ujemne saldo obrotów handlowych (-340,5 mln USD w 2009 r. w porównaniu do -221 mln w 2008 r.). Wed"ug danych brazylijskich (SECEX) dwustronna wymiana w 2009 roku wynios"a 575,3 mln USD, co oznacza spadek o 33 % w stosunku do roku Polski eksport wyniós" 272 mln USD (spadek o 48,7 %), a import 303,3 mln USD (spadek o 8 %). Ró$nica w danych SECEX i polskimi wynika g"ównie z realizacji niektórych transakcji handlowych za po&rednictwem innych krajów, g"ównie Holandii i Niemiec. Dotyczy to g"ównie naszego importu produktów rolno-spo$ywczych z Brazylii. Tak du$y spadek obrotów handlowych mi!dzy naszymi krajami spowodowany by" przede wszystkim globalnym kryzysem finansowym. Brazylia w kryzysowym roku 2009 zredukowa"a import o ponad 26 % w stosunku do roku poprzedniego. Spadek o 58 % naszego eksportu to wynik m.in. tego kryzysu, który w szczególno&ci dotkn#" przemys" motoryzacyjny oraz wprowadzonych w ostatnim okresie, w zwi#zku z kryzysem utrudnie' w kredytowaniu dzia"alno&ci rolniczej w Brazylii, co zasadniczo wp"yn!"o na eksport polskich nawozów i Page 1 of 11

3 dzia"alno&ci rolniczej w Brazylii, co zasadniczo wp"yn!"o na eksport polskich nawozów i produktów chemicznych na ten rynek. Nie bez winy pozostaje strona polska - producenci i eksporterzy tych produktów nie patrz#cy perspektywicznie na ten rynek, a w szczególno&ci CIECH, który zawiesi" w roku 2009 swoje przedstawicielstwo, spó"k!. Udzia" Polski w ogólnej wymianie handlowej Brazylii pozostaje niewielki i nieznacznie przekracza 0,2% (0,21% w imporcie i 0,2% w eksporcie). Udzia" Polski w obrotach Unii Europejskiej z Brazyli# przekroczy" 1 % (0,9 % w brazylijskim eksporcie i 1,2 % w imporcie). Analizuj#c struktur! towarow# polskiego eksportu na podstawie polskich danych za 11 m-cy 2009 r., w porównaniu do analogicznego okresu roku 2008 stwierdzamy, $e w dalszym ci#gu, mimo drastycznego zmniejszenia dostaw, utrzymuje si! dominacja dwóch grup towarowych: wyrobów przemys"u elektro-maszynowego (105,1 mln USD w 2009 roku, w roku poprzednim 202,9 mln USD, spadek o 48,2%) oraz wyrobów przemys"u chemicznego (29,1 mln USD w 2009 roku, w poprzednim 160,4 mln USD, spadek o 82%), które stanowi# "#cznie ponad 70% ca"o&ci naszego eksportu w 2009 r. na rynek brazylijski. W&ród wyrobów przemys"u elektro-maszynowego, których dostawy stanowi"y ponad 56 % naszego eksportu do Brazylii, g"ówn# i zarazem now# pozycj# na naszej li&cie eksportowej by"y pojazdy samochodowe, których dostarczono za 28,4 mln USD. Spad"y o 33 % dostawy kooperacyjne cz!&ci i akcesoriów do pojazdów samochodowych z 12,1 mln USD w roku 2008 do 8 mln USD w 2009, jak równie$ o 51% silniki spalinowe t"okowe z 19,4 mln USD w roku 2008 do 9,6 mln USD w Natomiast w 2009 r. wprowadzono na rynek produkt, którego nie by"o na li&cie dostaw w 2008 roku: za 3,8 mln USD sprzedano silniki spalinowe z zap"onem iskrowym. Zmala"y znacznie, bo a$ o 82 % dostawy cz!&ci do aparatury radiowo-telewizyjnej osi#gaj#c warto&( 15,9 mln USD, w roku 2008 dostarczono cz!&ci za 86,7 mln USD. W grupie produktów chemicznych, których dostawy spad"y o 82 %najwi!ksz# pozycj! w 2009 r. stanowi" siarczan amonu, którego dostarczono jedynie za kwot! 18,6 mln USD, spadek warto&ci dostaw a$ o 74,3 % (w roku 2008 dostawy wynios"y 78,5 mln USD). Brak by"o dostaw nawozów azotowo-fosforowych, których eksport w roku poprzednim wynios" 92,9 mln USD. Eksport zwi#zków z inn# azotow# grup# funkcyjn# wyniós" 3,8 mln USD (w roku ,7 mln USD, spadek o 50 %), a sody kaustycznej 3,4 mln USD (w roku ,5 mln USD, spadek o 25 %). Page 2 of 11

4 W grupie produkty mineralne odnotowano 8 % wzrost dostaw paku i koksu pakowego otrzymywanego ze smo"y w!glowej /dostarczono za 10 mln USD, a w roku ,4 mln USD. Sta"# pozycj# w naszym eksporcie s# meble do siedzenia, których ponowanie wyeksportowali&my do Brazylii za 9,2 mln USD. Wa$n# pozycj# polskiego eksportu stanowi"y, tradycyjnie, cho( w ograniczonym kryzysem stopniu dostaw, tak$e: opony pneumatyczne, elektrody w!glowe do pieców elektrycznych, szczotki w!glowe, w!gle do lamp, aparatura dla telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej, cz!&ci do aparatury radiowo-telewizyjnej, ekrany ciek"okrystaliczne. Nowymi pozycjami by"y m.in.: meslin, przekszta"tniki, urz#dzenia do obróbki papieru i tektury, izolatory, kit szklarski. Analiza obrotów handlowych w 2009 roku wskazuje, $e tradycyjne produkty eksportowane do Brazylii (m.in. nawozy, elektrody w!glowe, serwatka, podzespo"y samochodowe oraz wyroby z grupy maszyn i urz#dze'), mimo kryzysu i zmniejszenia dostaw, maj# ju$ od lat okre&lon# pozycj! na tutejszym rynku. Import w ci#gu 11 m-cy 2009 r. wyniós" 526,9 mln USD i zmala" w porównaniu do roku 2008 o 21 %, czyli powróci" do poziomu z roku Na utrzymanie tego poziomu, mimo kryzysu &wiatowego, wp"yn#" przede wszystkim zakup samolotów pasa$erskich EMBRAER przez LOT, m.in. dla potrzeb polskiego rz#du. O 25 % wzros"y zakupy tytoniu (89,1 mln USD, w 2008 r.- 71 mln USD), o 215 % bezpo&rednie zakupy kawy (28,3 mln USD, w 2008 r. - 13,2 mln USD). Tradycyjnie polski import z Brazylii skoncentrowany jest na 5 g"ównych grupach towarowych: wyroby przemys"u elektromaszynowego (samoloty, dostawy kooperacyjne przemys"u motoryzacyjnego), produkty rolno-spo$ywcze (tyto', makuchy, oleje sojowe, kawa, soki owocowe i owoce tropikalne), surowce mineralne (ruda $elaza, magnezyty, aluminium) oraz produkty chemiczne i tworzywa sztuczne (m.in. celuloza). 2. Wspó!praca inwestycyjna. W 2009 roku polska firma FM Group zako'czy"a proces otwarcia swojej filii w Brazylii (biura w Sao Paulo i magazynów w Rio de Janeiro), przyst!puj#c do dystrybucji produktów bran$y kosmetycznej. Page 3 of 11

5 W roku sprawozdawczym dosz"o niestety do zawieszenia dzia"alno&ci otwartej w ko'cu 2007 roku firmy CIECH America Latina w Sao Paulo, której oferta na rynek brazylijski obejmowa"a ponad 60 ró$nych produktów chemicznych, w tym TDI, sod! kalcynowan# i nawozy fosforowe. Równocze&nie, wed"ug otrzymanych ostatnio informacji, zawiesi" dzia"alno&( inwestor w bran$y sportowo-rekreacyjnej, firma rodziny Ptak. W 2009 roku polskie inwestycje w Brazylii osi#gn!"y warto&( prawie 600 tys. USD, co by"o wynikiem ni$szym ni$ w latach roku. Przyczyn os"abienia tendencji inwestycyjnej nale$y szuka( w wi!kszej ostro$no&ci inwestorów w zwi#zku z panuj#cym na &wiecie kryzysem finansowym. Wg danych Narodowego Banku Polskiego stan nale$no&ci z tytu"u polskich inwestycji bezpo&rednich w Brazylii na koniec 2009 r. wynosi" 3,1 mln USD. List" inwestorów w roku 2009 przedstawia poni#sza tabela, uzyskana z Banku Centralnego Brazylii: Natalia Anna Siwiec Produkcja kosmetyków, perfum (FM Group) ,00 Urszula Teresa Marchewka Hotele i podobne ,00 Dawid Marchewka Hotele i podobne ,00 Agencje turystyczne Page 4 of 11

6 Ewa Zofia Wyrwicz Agencje turystyczne ,00 Mariusz Rados"aw Raduszewski Produkcja kosmetyków, perfum (FM Group) ,00 Dariusz B"a$ej Marchewka Hotele i podobne ,00 Janusz Wojciech Marchewka Hotele i podobne ,00 City Interactive SA Handel hurtowy ksi#$kami,czasopismami ,34 Jacek Piotr Siedlecki Us"ugi in$ynieryjne 9.973,00 $%CZNIE ,34 Polskie inwestycje w Brazylii od roku 2000 Od lipca 2000 roku istnieje w Brazylii filia firmy KOMANDOR SA z Radomia, dzia"aj#ca w bran$y meblarskiej. Wg otrzymanych informacji od dyrekcji KOMANDOR DO BRASIL LTDA, spó"ka zosta"a utworzona przez kanadyjsk# fili! polskiej spó"ki z dwoma wspó"udzia"owcami brazylijskimi. Dlatego te$ nie figuruje jakikolwiek zapis w danych Banku Centralnego Brazylii, $e jest to inwestycja polska. Filia kanadyjska w 2002 roku scedowa"a swoje udzia"y w spó"ce KOMANDOR DO BRASIL LTDA spó"ce matce z Radomia. Page 5 of 11

7 Polskie bezpo&rednie inwestycje w Brazylii w latach przedstawia poni#sza tabela (dane Brazylijskiego Banku Centralnego): ROK NAZWA INWESTORA DZIA$ALNO'( WARTO'( (USD) 2004 Selena Co SA Wytwarzanie artyku"ów z gumy i plastiku ,00 Igor Boulat Handel hurtowy i po&rednictwo w handlu ,00 Tatsiana Komar Handel hurtowy i po&rednictwo w handlu ,00 $%CZNIE ,00 Page 6 of 11

8 2005 Selena Co SA Wytwarzanie artyku"ów z gumy i plastiku ,00 $%CZNIE , Selena Co SA Wytwarzanie artyku"ów z gumy i plastiku ,00 Guy Castelain Perry Us"ugi na rzecz innych firm ,50 Dawid Sylwester Ptak Us"ugi na rzecz innych firm ,00 $%CZNIE , UBC Logistyka.S de R. Ltda Handel hurtowy, wy". poj. samoch. i motory ,00 Ciech SA Handel hurtowy, wy". poj. samoch. i motory Page 7 of 11

9 Ciech SA motory ,73 Pawel Tadeusz Zaborowski Zakwaterowanie ,00 Jaroslaw Stanislaw Krystosiak )ywienie ,00 Performance Media Sp. z o.o. Us"ugi informacyjne ,00 Marta Joanna Lange Nieruchomo&ci ,15 Antoni Ptak Inna dzia"alno&( zawodowa, naukowa i tech ,00 Pawel Tadeusz Zaborowski Szkolnictwo ,00 Page 8 of 11

10 Piotr Klet Gozdecki Szkolnictwo ,00 Piotr Wysocki Szkolnictwo ,00 $%CZNIE ,88 Pawel Tadeusz Zaborowski Szkolnictwo ,92 Piotr Klet Gozdecki Szkolnictwo ,00 Piotr Wysocki Szkolnictwo ,00 Us"ugi architektoniczno-in$ynieryjne testy i Jacek Slawomir Lubinski analizy techniczne , Page 9 of 11

11 2008 Jaroslaw Stanislaw Krystosiak )ywienie ,00 Handel Hurtowy, nieuwzgl!dniaj#cy Tomasz Dowbor samochodów i motocykli ,00 Leslaw Stefan Skrzypczak Nieruchomo&ci ,83 Us"ugi architektoniczno-in$ynieryjne testy i Jacek Piotr Siedlecki analizy techniczne ,00 Us"ugi architektoniczno-in$ynieryjne testy i Berliner Luft S.De R.Ltda. analizy techniczne ,00 Iwan Milkow Christow Nieruchomo&ci ,00 City Interactive S A Handel detaliczny ,00 Handel Hurtowy, nieuwzgl!dniaj#cy Natur Produkt Zdrovit Sp Zoo samochodów i motocykli ,44 Page 10 of 11

12 $%CZNIE ,67 Obecna skala polskich inwestycji w Brazylii jest znikoma, w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej, mimo $e aktualnie jednym z wa$niejszych kierunków inwestycji UE-27 jest w"a&nie Brazylia, plasuj#ca si! zaraz za Chinami. W 2007 warto&( unijnych inwestycji w Brazylii wynios"a 152,9 mld EUR (2 miejsce - Meksyk, 60 mld EUR), a do najwi!kszych inwestorów, wed"ug danych Eurostatu, nale$#: Hiszpania (34% udzia"u), Holandia (10%) i Niemcy 10%. Bezpo&rednie inwestycje zagraniczne w Brazylii w 2009 roku osi#gn!"y warto&( 26 mld USD, cho( jeszcze w 2008 roku wynosi"y one 45 mld USD (spadek o 57%). Brazylia, b!d#c tradycyjnie du$ym biorc# inwestycji, staje si! aktualnie tak$e znacz#cym inwestorem. G"ównymi brazylijskimi inwestorami s# przede wszystkim najwi!ksze firmy brazylijskie takie jak: Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) (ruda $elaza, rudy metali kolorowych, celuloza), Petrobras (gaz, ropa) czy CSN (wyroby hutnicze). Zaanga$owanie ma"ych i &rednich firm jest praktycznie zerowe. W 2007, wg danych UNCTAD, kraj ten zainwestowa" za granic# 7,06 mld USD. Istnieje wi!c du$y potencja", który przy sprzyjaj#cych warunkach mo$e zaowocowa( inwestycjami brazyliskimi w Polsce. Nap"yw brazylijskich inwestycji bezpo&rednich do Polski dotychczas praktycznie nie istnia", podobnie jak z innych pa'stw Ameryki Po"udniowej, mimo np. zaawansowanych rozmów mi!dzy Companhia do Vale do Rio Doce (CVRD) a Portem Pó"nocnym, przy udziale Stalexportu, odno&nie budowy terminalu do prze"adunku rudy $elaza w Porcie Pó"nocnym w Gda'sku. Ostatnia aktualizacja: Copyright 2008 Ministerstwo Gospodarki. Wykonanie INVENTOR Multimedia Page 11 of 11

13 Go to

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Ministerstwo Gospodarki ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Warszawa, marzec 2007 r. Spis treci I. WPROWADZENIE... 3 II. WIZJA... 3 III. CELE STRATEGII... 3 IV. AKTUALNA SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12. PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.01 Centrum Obsugi Inwestora przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

port I Rap cze 2007 I Pó ó roc IPO Rapo rt przyg otowany y przez Pod p em: patronat IPO.pl Doradca ul. Brani 53 680 W e mail: in Tel.

port I Rap cze 2007 I Pó ó roc IPO Rapo rt przyg otowany y przez Pod p em: patronat IPO.pl Doradca ul. Brani 53 680 W e mail: in Tel. Rap Rapo Pod p porti rt przyg patronat IPO otowany em: IPó y przez óroc : cze2007 IPO.pl Doradca ul.brani 53680W email:in Tel.+487 dlabiznes iborska2/10 Wrocaw nfo@ipo.pl 717255714 su 0 l Wstp Zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

LITWA. Przewodnik dla przedsibiorców. Wydanie drugie. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (maj 2005)

LITWA. Przewodnik dla przedsibiorców. Wydanie drugie. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (maj 2005) LITWA Przewodnik dla przedsibiorców Wydanie drugie Warszawa, padziernik 2004 z suplementem (maj 2005) Przewodnik wydany pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Pracy przez Biuro Promocji Inwestycji i

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczo akademicka w praktyce

Przedsi biorczo akademicka w praktyce Przedsibiorczo akademicka w praktyce Wydawnictwo SWSPiZ ód 2011 1 Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego WND-POKL.08.02.01-10-030/09 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie gospodarki morskiej

Raport o stanie gospodarki morskiej Ministerstwo Infrastruktury Raport o stanie gospodarki morskiej Synteza wraz z elementami Strategii rozwoju gospodarki morskiej Warszawa, listopad 2002 r. SPIS TRECI WSTP...3 1. EGLUGA MORSKA...5 2. PRZEMYSŁ

Bardziej szczegółowo

Wies aw Dzwonkowski Wies aw opaciuk Marcin Krzemi ski IERiG -PIB

Wies aw Dzwonkowski Wies aw opaciuk Marcin Krzemi ski IERiG -PIB Wiesaw Dzwonkowski Wiesaw opaciuk Marcin Krzemiski IERiG-PIB Wpyw uwarunkowa prawnych, ekonomicznych, rodowiskowych oraz zmian zachodzcych na wiatowym rynku na rozwój rynku zbó, rolin oleistych i wysokobiakowych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. Polska wizja Wspólnej Polityki Rolnej wobec wyzwa oceny funkcjonowania WPR

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. Polska wizja Wspólnej Polityki Rolnej wobec wyzwa oceny funkcjonowania WPR MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Polska wizja Wspólnej Polityki Rolnej wobec wyzwa oceny funkcjonowania WPR Spis treci 1. Zagadnienia wstpne... 3 1.1. Przewidywany zakres oceny funkcjonowania Wspólnej

Bardziej szczegółowo

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu 28 listopad 28 cena 7 z do sukcesu wdroeniowca kroków badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce 28 stan obecny i prognozy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI POLSKA 2006 RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO

MINISTERSTWO GOSPODARKI POLSKA 2006 RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO MINISTERSTWO GOSPODARKI POLSKA 2006 RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO WARSZAWA 2006 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz: Kazimierz Miszczyk (koordynator Zespołu Analiz

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2015 SPIS TREŚCI: I. WZROST GOSPODARCZY REPUBLIKI CZESKIEJ W I KW. 2015 R.... 2 II. PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

PERU STABILNY I ATRAKCYJNY PARTNER GOSPODARCZY. Agnieszka Ewa Olter. Konsultant ds. handlu międzynarodowego i badań rynkowych

PERU STABILNY I ATRAKCYJNY PARTNER GOSPODARCZY. Agnieszka Ewa Olter. Konsultant ds. handlu międzynarodowego i badań rynkowych PERU STABILNY I ATRAKCYJNY PARTNER GOSPODARCZY Agnieszka Ewa Olter Konsultant ds. handlu międzynarodowego i badań rynkowych SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. PERU- STABILNY I ATRAKCYJNY PARTNER GOSPODARCZY

Bardziej szczegółowo

POLSKA 2004. RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY POLSKA 2004 RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO

POLSKA 2004. RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY POLSKA 2004 RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO POLSKA 2004. RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY POLSKA 2004 RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO WARSZAWA 2004 1 MGiP DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ EKONOMICZNYCH Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Prac sfinansowano ze rodków Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na zmówienie Ministra rodowiska

Prac sfinansowano ze rodków Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na zmówienie Ministra rodowiska Prac sfinansowano ze rodków Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na zmówienie Ministra rodowiska Zespół autorski: Główny autor: mgr Anna Pasławska Współautorzy: mgr in. Jarosław Mroczek

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2010 roku

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2010 roku Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2010 roku Warszawa 2011 Projekt graficzny : Oliw ka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP W yd a ł : N ar od ow y B a n k P o ls k i De par ta ment

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ

Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, 16 wrzesień 2008 r. INFORMACJA NA TEMAT WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ PAŃSTW REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO (PRMB). W ostatnich latach współpraca gospodarcza

Bardziej szczegółowo

LIFE na rzecz przedsi!biorstw bardziej przyjaznych "rodowisku

LIFE na rzecz przedsi!biorstw bardziej przyjaznych rodowisku L I F E I I I LIFE na rzecz przedsi!biorstw bardziej przyjaznych "rodowisku Przyk!ady innowacyjnego podej"cia do poprawy efektywno"ci "rodowiskowej europejskich przedsi#biorstw KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA

Bardziej szczegółowo

POLSKA 2008 RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO

POLSKA 2008 RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO MINISTERSTWO GOSPODARKI POLSKA 2008 RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO WARSZAWA 2008 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz Kazimierz Miszczyk (Koordynator Zespołu Analiz Handlu

Bardziej szczegółowo

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2002 ROKU

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2002 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2002 ROKU DEPARTAM ENT ANALIZ I PROGNOZ EKONOM ICZNYCH Warszawa, maj 2003 r. 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ PRZEMYS U

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ PRZEMYS U POLSKA 2003 RAPORT O STANIE PRZEMYS U WARSZAWA 2003 POLSKA 2003. RAPORT O STANIE PRZEMYS U Opracowanie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych we

Bardziej szczegółowo

Badania wizerunkowe Polski i polskiej gospodarki w krajach głównych partnerów gospodarczych RAPORT Z BADANIA DESK-RESEARCH

Badania wizerunkowe Polski i polskiej gospodarki w krajach głównych partnerów gospodarczych RAPORT Z BADANIA DESK-RESEARCH Badania wizerunkowe Polski i polskiej gospodarki w krajach głównych partnerów gospodarczych RAPORT Z BADANIA DESK-RESEARCH Projekt realizowany na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Projekt jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2015 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV.

Bardziej szczegółowo

1. Wstp do Sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej za 2005 rok...3. 2. Strategiczne cele Grupy Kapitałowej...13

1. Wstp do Sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej za 2005 rok...3. 2. Strategiczne cele Grupy Kapitałowej...13 Spis treci 1. Wstp do Sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej za 2005 rok...3 2. Strategiczne cele Grupy Kapitałowej...13 3. Sytuacja gospodarcza w kraju i brany...15 4. Rynek farb i lakierów w

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora. małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008

Raport o stanie sektora. małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008 pod redakcją Aleksandra Żołnierskiego

Bardziej szczegółowo

UKRAINA. Przewodnik dla przedsibiorców. Wydanie czwarte rozszerzone

UKRAINA. Przewodnik dla przedsibiorców. Wydanie czwarte rozszerzone UKRAINA Przewodnik dla przedsibiorców Wydanie czwarte rozszerzone Biuro Promocji Inwestycji i Technologii Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego Publikacja wydana pod patronatem Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

UKRAINA. Przewodnik dla przedsibiorców. Wydanie czwarte rozszerzone. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (kwiecie 2005)

UKRAINA. Przewodnik dla przedsibiorców. Wydanie czwarte rozszerzone. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (kwiecie 2005) UKRAINA Przewodnik dla przedsibiorców Wydanie czwarte rozszerzone Warszawa, padziernik 2004 z suplementem (kwiecie 2005) Biuro Promocji Inwestycji i Technologii Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

DODATEK KWARTALNY. Ryzyko refinansowania długu Skarbu Pastwa w Polsce

DODATEK KWARTALNY. Ryzyko refinansowania długu Skarbu Pastwa w Polsce DODATEK KWARTALNY Ryzyko refinansowania długu Skarbu Pastwa w Polsce Tomasz Uryszek Dr, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno- -Socjologiczny, Instytut Finansów, Katedra Finansów Publicznych Spowolnienie

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat sytuacji gospodarczej na Ukrainie i jej wpływu na interesy gospodarcze Polski

Informacja na temat sytuacji gospodarczej na Ukrainie i jej wpływu na interesy gospodarcze Polski Informacja na temat sytuacji gospodarczej na Ukrainie i jej wpływu na interesy gospodarcze Polski I. Sytuacja makroekonomiczna Ukrainy Gospodarka ukraińska, jeszcze przed zaostrzeniem się sytuacji wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SEKTORA USŁUG DLA PRZEDSIBIORCZOCI

ANALIZA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SEKTORA USŁUG DLA PRZEDSIBIORCZOCI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Przedsibiorczoci ANALIZA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SEKTORA USŁUG DLA PRZEDSIBIORCZOCI Warszawa, maj 2005 SPIS TRECI strona Wprowadzenie 3 Rozdział I. Usługi okołobiznesowe

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wojewódzki Urz d Pracy w Bia ymstoku ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR TURYSTYCZNY

Spis tre ci. Wojewódzki Urz d Pracy w Bia ymstoku ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR TURYSTYCZNY Wojewódzki Urzd Pracy w Biaymstoku Spis treci Wstp... 4 1. Sektor turystyczny na wiecie i w Polsce... 6 2. Diagnoza stanu sektora turystycznego w województwie podlaskim... 20 2.1. Dziaalno usugowa zwizana

Bardziej szczegółowo