Pan mgr ini. Waclaw Keska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pan mgr ini. Waclaw Keska"

Transkrypt

1 Pyskowice, Pan mgr ini. Waclaw Keska Burmistrz Miasta Pyskowice Dzialajqc zgodnie z fj 5 Zarzqdzenia nr RZ Fn I Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 22 czenvca 2009 roku w sprawie powolania komisji do przeprowadzenia kontroli finansowej w oparciu o Zarzqdzenie nr RZ Fn Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 18 czerwca 2009 roku zatwierdzajqce plan kontroli finansowych na 2009r. przekazujq wyniki przeprowadzonej kontroli. Kontrola finansowa w jednostkach organizacyjnych Gminy Pyskowice byla przeprowadzona w zakresie przeprowadzania wstqpnej oceny celowosci zaciqgania zobowiqzd finansowych i dokonywania uydatkow, prowadzenia gospodarki finansowej oraz stosowania procedur kontroli dotyczqcych badania i porownania stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczqcym pobierania i gromadzenia Srodkbw publicznych, zaciqgania zobowiqzd finansowych i dokonywania wydatk6w ze Srodk6w publicznych, udzielania zamowien publicznych oraz zwrotu Srodkow publicznych. Kontrole przeprowadzono w nastqpujqcych jednostkach organizacyjnych Gminy Pyskowice: 1. Miejska Biblioteka Publiczna 2. Miejski Osrodek Kultury i Sportu 3. OSrodek Pomocy Spolecznej 4. Szkola Podstawowa nr 4 C 5. Szkola Podstawowa nr 6 6. Gimnazjum nr 1 7. Zespol Szk6l przy ul. Szkolnej 8. ZlobekMiejski 9. Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr Ognisko Pracy Pozaszkolnej 15. Zespol Obslugi Placowek OSwiatowych 16. Strai Miejska (za okres od r. do r.)

2 Nr zespolu kontrolnego I 1 Imiq i nazwisko Elzbieta Sznajder - Przewodniczqca zespolu Edyta Nieczypor Marzena Maj - Przewodniczqca zespolu Agnieszka Kazubek Jolanta Michalska - Przewodniczqca zespolu Monika Polak organizac yjne Przedszkole nr 2 Miej ska Biblioteka Publiczna 1 Strai Miejska Miejski OSrodek Kultury i I sportu Ognisko Pracy Pozaszkolnej Szkola Podstawowa nr 4 Przedszkole nr 5 OSrodek Pomocy Spolecznej Zlobek Miej ski Gimnazjum nr 1 Zespol Obslugi Plac6wek OSwiatowych Szkola Podstawowa nr 6 Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 4 pod nadzorem Naczelnika Wydzialu Finansowo-Budietowego pani Beaty Kowalskiej- Rozwadowskiej Okres kontrolowany obejmowd rok Kontrolq objqto min. 5% wydatkow kaidej kontrolowanej jednostki. Kontrolq przeprowadzono w terminie od dnia r. do r. Protokoly z przeprowadzanej kontroli sporzqdzane byly w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach, z kt6rych jeden pozostawiano w kontrolowanej jednostce. Protokoly zawierajq pouczenie o przyslugujqcym dyrektorom/kierownikom jednostek prawie do zgloszenia zastrzezeli i dodatkowych wyjasnieli do protokolu w terrninie 7 dni od daty jego podpisania. 2 Podczas dzialan kontrolnych badaniem m.in. objqto: plany finansowe celowosd poszczegolnych wydatkow dokumentacjq dotyczqcq poniesionych wydatkow terrninowe rozliczanie z kontrahentami realizacjq procedur wynikajqcych z obowiqzuiqcych w jednostce przepisow wewnqtrznych Zespoly kontrolne zadnych nieprawidlowosci nie stwierdzily w dzialaniach nlw jednostek organizacyjnych i nadzorowanych: 1. Miejska Biblioteka Publiczna 2. OSrodek Pomocy Spolecznej 3. Szkola Podstawowa nr 4 4. Szkola Podstawowa nr 6 5. Zlobek Miejski

3 6. Przedszkole nr 1 7. Przedszkole nr 2 8. Przedszkole nr 4 9. Zespo1 Obsiugi Placowek OSwiatowych 10. Straz Miejska Natomiast w n/w jednostkach organizacyjnych i nadzorowanych stwierdzono: 1. W Zespole Szko1 przy ul. Szkolnej z dokumentow finansowo-ksiqgowych objqtych kontrolq 4 faktury zostaly zaplacone po terminie platnoici. Jednostka nie zaplacila odsetek od nieterminowej zaplaty. 2. W Przedszkolu nr 3 z dokumentow finansowo-ksiqgowych objqtych kontrolq 3 faktury zostaly zaplacone po terminie platnosci. Jednostka nie zaplacila odsetek od nieterminowej zaplaty. 3. W Miejskim OSrodku Kultury i Sportu do rozliczenia zaliczki zostaly dolqczone faktury wystawione przed datq pobranej zaliczki. Wydatki zostaly zaakceptowane przez dyrektora i rozliczone. 4. W Gimnazjum nr 1 blqdnie zaklasyfikowano wydatki zwizgane z kosztami przesylki kupowanych przedmiotow. 5. W Przedszkolu nr 5 blqdnie zostala rozliczona f-ra nr z dnia r. -przelew w dniu r. na kwotq 6.300,Ol zl - rozliczenie w oparciu o zlecenie z dnia r. na kwotq 6.300,OOzl. W jednostce nalezy rowniez poprawic dokument ustalajqcy procedury kontroli wewnqtrznej w jednostce, celem zachowania rzetelnoici zapisow i numeracji stron. 6. W Ognisku Pracy Pozaszkolnej nieterminowo dostarczane sq rachunki z umow zlecai?, jak rowniez nieterminowo przekazywane sq rachunki do komorki-finansowo-ksiqgowej(zop0) - ustalony jest termin 7 dniowy, a rachunki wplywajq z opoinieniem. Szczegolowy opis wskazanych uchybien znajduje siq w protokolach z kontroli poszczegolnych jednostek. Podczas kontroli do woddw jinanso wo-ksiggowych dokumentujqcych wydatki budieto we pod wzglgdem IegalnoSci, kompletnoici i zasadnoici wydatkdw poza wyiej wymienionymi wigkszych uchybieri nie stwierdzono. Kontrolowane w jednostkach wydatki sq zgodne z profilem dzialalnoici jednostek oraz z ich planamifinanso wymi Uwagi odnotowane przez zespoly kontrolne nie powodujq wigkszych uchybieri w zakresie przeprowadzania wstgpnej oceny ceiowosci zaciqgania zobowiqzati jinansowych i dokonywania wydatkdw, prowadzenia gospodarki jinansowej oraz stosowania procedur kontroli dotyczqcych badania i pordwnania stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczqcym pobierania i gromadzenia Srodkdw publicznych, zaciqgania zobowiqzati jinansowych i dokonywania wydatkdw ze Srodkdw publicznych, udzielania zamdwien publicznych oraz zwrotu Srodkdw publicznych. Ponizej przedstawiam gl6wne uwagi zespolow kontrolnych zglaszanych podczas wykonywanych czynnoici kontrolnych: nie we wszystkich jednostkach obowiqzuje jasny i przejrzysty system obiegu dokument6w finansowo ksiqgowych. Nie zawsze ustalone sq procedury rejestracji faktur wplywajqcych do jednostki - z datq ich wplywu oraz procedury i terminy przekazywania tych dokumentow do komorki-finansowo-ksiqgowej(zop0). (przyklad: faktura zaplacona 2 dni po terminie platnosci i nie wiadomo, czy zbyt poino bylo przekazana do ZOPO, czy w ZOPO z opoznieniem przeslano przelew)

4 nie ma jasnych zasad co do terminow rozliczania pobranych zaliczek (przyklad: Rozliczenie zaliczki z r. obejmuje faktury z kwietnia i maj% lub czekiem w dniu r. rozlicza siq faktury z wrzesnia) jednostki nie majq opracowanych zasad wydatkowania Srodkow finansowych nie podlegajqcych pod ustawq prawo zamowien publicznych, czyli do euro. Tylko w nielicznych przypadkach odnotowano, ze prowadzone jest jakiekolwiek postqpowanie zmierzajqce do wyboru najkorzystniejszej oferty. Niejednokrotnie wydatkowane sq kwoty ok ,- zl i wiqcej, bez dokumentacji potwierdzajqcej wstqpnq ocenq celowosci wydatku. Jednostki nie posiadajq dokurnentow potwierdzajqcych, ze wybrany wykonawca by1 najkorzystniejszy w danej chwili. Dot. to zarowno uslug jak i zakupow (np. rozbieranie starego odrodzenia na kwotq ,00zl, zakupy mebli zl itp.). Niejednokrotnie brak jest rejestrow udzielanych umow i zlecen do kwoty euro. W Swietle powyzszego celem udoskonalenia i usprawnienia dzialan w zakresie gospodarowania Srodkami publicznymi proponuje siq zastosowanie nastqpujqcych rozwiqzan i przedstawienie dyrektoromlkierownikom jednostek organizacyjnych i nadzorowanych nastqpujqcych zalecen: Celem wyeliminowania ewentualnych nieterminowych zaplat faktur, jak rowniei mozliwosc ustalenie przyczyny zwloki proponuje siq zobligowac dyrektorow/kierownikow jednostek do wprowadzenia stosownych zapisow w procedurach kontroli wewnqtrznej, zas ru i w przypadkach gdzie zapisy te siq juz znajdujq zdyscyplinowania do ich bezwzglgdnego przestrzegania. Celem wlasciwego i terminowego rozliczania zaliczek proponuje siq wprowadzic zasady i ustalic terminy dokonywania zakupow gotowkowych i rozliczania zaliczek na poziomie jednostek organizacyjnych. WprowadziC zasady i procedury dokonywania wydatkow Srodkow finansowych nie podlegajqcych pod ustawq prawo zamowien publicznych czyli do euro, celem dokonywania wydatkow w sposob oszczqdny i celowy z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektow z danych nakladow. Dyrektorzy placowek oswiatowych dbajq o kompletnosc i rzetelnosc dokumentow dot. zlecenia prac remontowych na terenie jednostki. Zamowien w tym zakresie udzielajq dyrektorzy placowek, pomimo koordynowania i nadzorowania tych prac przez pracownika Urzqdu Miejskiego, zatem dyrektorzy sq odpowiedzialni rowniez za wlasciwq i kompletnq dokumentacjq w tym zakresie. Wprowadzic w jednostkach taki opis wydatkow, ktory pozwoli na zidentyfikowanie ponoszonych przez jednostkq wydatk6w o charakterze strukturalnym zgodnie z ich klasyfikacjq- Rozporzqdzenia Ministra Finansow z dnia 26 paidziernika 2007r. w sprawie -'k szczegolowej klasyfikacji wydatkow strukturalnych (Dz.U. Nr 209, poz z 2007r.) Po zaakceptowaniu przez Pana Burmistrza przedstawionych w niniej szym pismie wynikow kontroli zostanq przygotowane stosowne pisma zawierajqce zalecenia pokontrolne do poszczegolnych jednostek. Zalqczniki: Protokoly z przeprowadzonych kontro1i.-16 szt. Przewodni,qca Komisji INS E' TOR myrhec~rrr 4 i bc ca-tiada

5 Protokt51 z kontroli finansowej przeprowadzonej w Miejskiej Bibliotece Publicznei w Pyskowicach przy PI. Pibudskiego 1 I. Charakterystyka jednostki kontrolowanej: 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Miejska Biblioteka Publiczna w Pyskowicach PI. Pilsudskiego 1, 2. Forma organizacyjno-prawna: samorzqdowa instytucja kultury, 3. Podstawa dzialania: - Uchwala nr 112 z 30 sierpnia 1948r. Miejskiej Rady Narodowej w Pyskowicach w sprawie zorganizowania B ibl ioteki Miejskiej, - Uchwala nr XXXl311/2000 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 15 listopada 2000r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pyskowicach. 4. Kierownikiem jednostki kontrolowanej w 2008 roku byla Pani Sabina Str6zykiewicz powolana uchwalq Zarzqdu Miasta nr Z/55/47/92 z dnia 31 grudnia 1992r. pelniqca obowiqzki do dnia 6 sierpnia 2009r.; od dnia 7 sierpnia 2009r. do 3 1 lipca 201 Or. funkcje kierownika jednostki pelni Pani llona Surman powolana Zarzqdzeniem nr RZ Or113 1/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 4 sierpnia 2009r. 5. Funkcje zastepcy dyrektora w 2008r. pelnila Pani Ilona Surman; od dnia 10 sierpnia 2009r. funkcje zastepcy dyrektora pelni Pani Ewa Kotylak. 6. Glowny ksiegowy: Pani Lidia Oleszko zatrudniona w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pyskowicach na podstawie umowy o prace na czas nieokreilony od 1 stycznia 2006r. 7. Informacji udzielali: - Pani llona Surman, - Pani Lidia Oleszko 11. Dane dotyczqce przebiegu kon troli: 1. Termin przeprowadzenia kontroli: 16 wrzesnia 2009r. 2. Podstawa prawna: a) Ustawa z dnia 30 czenvca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z roku 2005 nr 249 poz z poin. zm.), b) Ustawa z dnia 29 wrzeinia 1994r. o rachunkowoici (tj. Dz. U. z r nr 76 poz. 694 z pozn. zm.) c) Zarzqdzenie Burmistrza Miasta Pyskowice nr RZ Fn/99/09 z dnia 19 czenvca 2009r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli finansowych na 2009 rok, d) Zarzqdzenie Burmistrza Miasta Pyskowice nr RZ Fn/100/09 z dnia 22 czenvca 2009r. w sprawie powolania komisji do przeprowadzenia kontroli finansowej, e) Upowainienie Burmistrza Miasta Pyskowice nr Or /09 z dnia 1 lipca 2009r. do przeprowadzenia kontroli zgodnie z planem kontroli finansowych na 2009 rok. 3. Sklad zespolu kontrolujqcego: Mariola Stawarczyk - podinspektor Wydzialu Finansowo-Budzetowego Malgorzata Kuczera - inspektor Wydzialu Finansowo-Budzetowego

6 111. Zakres kontroli 1. Przeprowadzanie wstepnej oceny celowosci zacislgania zobowiqzan finansowych i dokonywania wydatkow, prowadzenie gospodarki finansowej oraz stosowania procedur kontroli dotyczqcych badania i porownywania stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczqcym pobierania i gromadzenia Srodkow publicznych, zacislgania zobowiqzan finansowych i dokonywania wydatkow ze Srodk6w publicznych, udzielania zamowien publicznych oraz zwrotu Srodkow publicznych. 2. Kontrola obejmuje minimum 5% wydatkow jednostki organizacyjnej w 2008r. IV. Ustalenia kontrolne - stan faktyczny: Jednostka w 2008r. pracowala w oparciu o: - Statut nadany Uchwalq nr XXX/311/2000 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 15 listopada 2000r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pyskowicach wraz z pozniej szymi zmianami, - Zarzqdzenie Dyrektora MBP nr z dnia 10 stycmia 2002r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pyskowicach Procedury kontroli wewnetrznej zostaly wprowadzone: - Zarzqdzeniem nr 4 z dnia 7 stycznia 2008r. Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pyskowicach w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w NIBP w Pyskowicach, - Zarzqdzeniem nr 3 z dnia 6 stycznia 2008r. Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pyskowicach w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentdw, - Zarzqdzeniem nr 4/2002 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pyskowicach z dnia r. w sprawie zakladowego planu kont wraz z pozniejszymi zmianami, - Zarzqdzeniem nr 9 z dnia 3 listopada 2008r. Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pyskowicach w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowosci Budiet kontrolowanej jednostki - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pyskowicach - zatwierdzony uchwalq budzetowq Zarzqdzenie nr RZ FNl6/08 Burmistrza Miasta Pyskowice z r. w sprawie ukladu wykonawczego budzetu miasta na 2008r. wynosil ,OO zl Budzet kontrolowanej jednostki po zmianach wynosil zl. Wykonanie budietu za 2008 r. wynosi ,50 zl. Kwota podlegajqca kontroli wynosi minimum 5% wartosci wykonania budzetu tj ,13 zl. Kontrolq objeto wydatki w lqcznej wysokosci ,23 zl stanowiqce 5,47% Protokdl z kontroli finansowej przeprowadzonej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pyskowicach przy PI. Pilsudskiego 1 Y -2-

7 Kontroli poddano nastqpujqce dokumenty i dowody ksiqgowe: Konto wynagrodzenia umowy zlecenia, dzielo LP Podstawa wydatkowania Srodkoa Umowa o dzielo nr 1/08 z dnia zawarta z p. Zygfrydem Smuda Umowa o dzielo nr 2/08 z dnia zawarta z p. Adamem Majkrzak Umowa o dzielo nr 3/08 z dnia zawarta z p. Barbarq Kowalskq Umowa o dzielo nr 4/08 z dnia zawarta z p. Adamem Majkrzak Umowa o dzielo nr 5/08 z dnia zawarta z p. Konradem Malek Umowa o dzielo nr 6/08 z dnia zawarta z p. Piotrem RyS Umowa o dzielo nr 7/08 z dnia zawarta z p. Barbarq Kowalskq Umowa o dzielo nr 8/08 z dnia zawarta z p. Zygfrydem Smuda Umowa o dzielo nr 9/08 z dnia zawarta z p. Mariq Grabczak Rodzaj wydatku Wykonanie biurka pod zestaw komputerowy Montaz pieca akumulacyjnego, oraz prace elektryczne Przygotowanie i wykonanie wystawy,,magia szydelka" Prace instalacyjno montaiowe Przeprowadzenie spotkania autorskiego w oddziale dla dzieci MBP Przygotowanie i wykonanie wystawy malarskiej,,magia koloru" Przygotowanie i wykonanie wystawy fotograficmej,,dziecin oraz serwetek na drutach Wykonanie napraw biezqcych Zaksiqgowanie wklad6w i potrqceri pozyczek pracownikbw za Kwota (zl) 212,OO 212,OO 636,OO 290,OO 254,OO 210,OO 170,OO 320,OO Nr RWWB RK 1/08 z ,OO RK 1/08 z RK 3/08 z RK 3/08 z WB 51 z WB 64 z WB 67 z RK 8/08 z WB 83 z gotowka gotowka got6wka got6wka przelew przelew przelew got6wka przelew Protok61 z kontroli finansowej przeprowadzonej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pyskowicach przy PI. Pitsudskiego 1-3-

8 Razem Umowa o dzielo nr z dnia zawarta z p. Marcinem Kqtny Umowa o dzielo nr 1 1/08 z dnia zawarta z p. Barbarq Kowalskq Umowa o dzielo nr 12/08 z dnia zawarta z p. Zygfrydem Smuda Umowa o dzielo nr 13/08 z dnia zawarta z p. Adamem Maj krzak I polrocze Przygotowanie i wykonanie WYstqPu artystycznego na jubileusz 60- lecia MBP Przygotowanie i wykonanie wystawy,,frywolitkin Montaz wspornikdw stalowych, wykonanie obudowy na kable Wykonanie napraw biezqcych inst. elektrycznej 504,OO 210,OO 168,OO 126,OO 3694,OO WB 101 z WB 109 z RK11108 z RK11108 z przelew przelew Gotdwka Gotowka LP. Podstawa wydatkowania Srodkow 1. Fvat nr 01/04/08 z dnia PW Michal Michalik. Zbroslawice, ul. Przewieilika 4a Razem Konto remonty Rodzaj wydatku Malowanie MBP-oddzial dla dzieci Kwota (zl) 6 252, ,24 Nr WWB WB 45 z Sposob Za przelew LP Razem Konto druki, poz. materialy do biei. dzialalnosci Podstawa wydatkowania Srodkow Rodzaj wydatku Kwota (zl) Zakup drukow 385,93 akcydensowych Fvat nr z dnia PPH Drukamia Sp. z 0.0. Sierpc, ul. Piastowska 98 Fvat nr z dnia PPH Drukamia Sp. z 0.0. Sierpc, ul. Piastowska 98 Zakup drukdw akcydensowych 175,48 561,41 Nr WWB WE3 63 z WE3 17 z Sposob Za la LP. 1. Konto telekomunikacja Podstawa wydatkowania Srodkdw Rodzaj wydatku FGL /008/08 z dnia , Telekomunikacja Polska S.A. Warszawa ul. Twarda 18 Zakup uslug telekom. Kwota (zl) 320,58 Nr RWWB WB 86 z Spos6b za la Przelew do Protok61 z kontroli finansowej przeprowadzonej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pyskowicach pny PI. Pilsudskiego 1-4 -

9 2. FGL z dnia , Telekomunikacja Polska S.A. Warszawa ul. Twarda 18 Razem Zakup uslug telekom. 340,39 660,97 WB 67 z Przelew do LP Razem Podstawa wydatkowania Srodk6w Fvat nr 27112/08 z dnia NZOZ Przychodnia Wielospec. Pyskowice ul. Woj.Polskiego 10 Fvat nr z dnia NZOZ Przychodnia Wielospec. Pyskowice ul. Woj.Polskiego 10 Konto badania lekarskie Rodzaj wydatku Badanie profilaktycme Badanie profilaktyczne Kwota (zl) 288,OO 72,OO 360,OO Nr RKIWB WB 133 z WB 13 z Spos6b zaplaty LP Razem Podstawa wydatkowania Srodk6w Lista wyplat ekwiwalentdw za uiywanie wlasnej odziezy z dnia Fvat nr 46FA108 z dn. 1 I Dzierino Sp. z 0.0. Pyskowice ul. Na grobli 2 Konto BHP Rodzaj wydatku Wyplata ekwiwalentu za uiywanie wlasnej odziezy Szkolenie okresowe BHP Kwota (zl) 800,OO 640,OO 1440,OO Nr wwb WB 118 z WB 16 z Sposob zaplaty przelew LP Podstawa wydatkowania Srodkow Fvat nr z dnia Biuro Handlowe Albatros-Libro, Bielsko Biala ul. - Jutrzenki 20 Fvat nr z dnia Biuro Handlowe Albatros-Libro, Bielsko Biala ul. Jutrzenki 20 Fvat nr Ks z dnia Matras S.A. Katowice ul. Chromika 5a Fvat nr z dnia Sobex Ruda ~lqska ul. Narcyzdw 24 Fvat nr z dnia , DRAMA D.Schrnidtko, Pyskowice P1.Pibudskiego 1 Fvat nr z dnia , DRAMA D.Schmidtko, Pyskowice P1.Pilsudskiego 1 Konto Ksiqgozbior Rodzaj wydatku Zakup ksiqzek Zakup Zakup ksiqzek Zakup Kwota (zt) 417,00 276,OO 646,82 674, Zakup 1022,25 WB 139 z ksiqzek Zaku p ksiqzek 1024,90 Nr wwb WB 112 z WB 1 13 z WB 124 z WB 137 z WB 77 z S~0s6b zaplaty Protok61 z kontroli finansowej przeprowadzonej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pyskowicach przy Pi. Pilsudskiego 1-5-

10 7. Fvat nr FV806 z dnia PH Kowalska Hurtownia Siemiatycze, ul. Palacowa 14a 8. Fvat nr z dnia , DRAMA D.Schmidtko, Pyskowice P1.Pibudskiego 1 Razem Zakup ksiqzek Zakup ksiqzek 1902,20 714, ,18 WB 63 z WB 55 z Przelewdo LP. Podstawa wydatkowania $rodhow 1. Fvat nr U R z dnia Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o., Gliwice ul. Barlickiego 2 2. Fvat nr U R z dnia Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o., Gliwice ul. Barlickiego 2 3. Fvat nr U R z dnia Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o., Gliwice ul. Barlickiego 2 Razem Konto cnergia elektryczna Rodzaj wdathu Zakup energi i elektrycznej Zakup energii elektrycznej Zakup energii elektrycznej Kwota (zl) 521,39 584, , ,57 Nr wwb WB 107 z WB 129 z WB 23 z Sposcib zaptaty LP. Podstawa wydatkowania Srodkow 1. Fvat nr S/UM-NAJ/08/10/00753 z dnia Gmina Pyskowice, ul. Strzelc6w Bytomskich 3 2. Fvat nr StUM-NAJ/08/07/ z dnia Gmina Pyskowice, ul. Strzelc6w Bytomskich 3 Razem Konto CO, woda Rodzaj wydatku Oplata za CO, kanalizacjq, Scieki Oplata za CO, kanalizacjq, Scieki Kwota (zl) 917,95 917, ,90 Nr wwb WB 108 z WB 74 z Spos6b zaplaty LP. 1. Podstawa wydatkowania Srodkow Fvat nr FVDCKSKPPDl z dnia , Ruch S.A. oddzial w Katowicach, Bytom ul. Miarki 8 2. Fvat nr FVDCKSKPPDl z dnia , Ruch S.A. oddzial w Katowicach, Bytom ul. Miarki 8 Razem Konto Czasopisma Rodzaj wydatku Zakup czasopism Zakup czasopism Kwota (zl) 1860, , ,17 Nr wwb Data WP~Y wu , WB WB 12 z Sposob zaplaty Jednostka nie zaplaciia odsetek z,. opoinienia Protok61 z kontroli finansowej pneprowadzonej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pyskowicach przy PI. Pitsudskiego 1-6 -

11 LP Razem Podstawa wydatkowania Srodkow Fvat nr IS12008 z dnia FHU DAX M.Dehn Pyskowice P1.Koperni ka Fvat nr 01/08/S/2008 z dnia FHU DAX M.Dehn Pyskowice Konto ~rodki czystosci Rodzaj wydatku Zakup Srodkbw czystosci Zakup Srodkow czystoici Kwota (zl) 292,50 Nr RWWB WB 125 z Sposob zaplaty ,30 WB 82 z ,80 Konto uslugi pocztoae LP. Podstawa wydatkowania Srodk6w Rodzaj wydatku 1. Fvat nr z dnia , Drama Zakup D. Schmidtko, Pyskowice P1. Pilsudskiego 1 znaczkbw pocztowych Razem Kwota (zt) 405,OO 405,OO Nr RK/WB WB 38 z Spos6b zaplaty Konto Wyposaienie LP. Podstawa wydatkowania Srodk6w Rodzaj uydatku 1. Fvat nr z dnia , Zakup szaf Saks Sp, z 0.0. Gliwice ul. Kaczyniec 30 Razem Kwota (zl) 2164, ,28 Nr RKIWB WB 136 z Sposob zaplaty LP Razem Podstawa wydatkowania Srodkow Fvat nr KFVl z dnia , DRAMA D. Schrnidtko, Pyskowice P1.Pilsudskiego 1 FvatnrKFV/08/592zdnia , DRAMA D.Schmidtko, Pyskowice P1.Pilsudskiego 1 Konto Materiaty biurowe Rodzaj wydatku Zakup mat. biurowych Zakup mat. biurowych Kwota (zl) 333,81 147,90 481,71 Nr WWB WB 64 z WB 36 z : 47 Sposob zaplaty LP Konto llslugi informatyczne Podstawa wydatkowania Srodkow Rodzaj wydatku Kwota (zl) Zakup uslug 671,OO informatycznych Fvat nr z Show Net-Technologic Informatyczne Marek Frueauff, Gliwice ul. Tarnogorska 5016 Fvat nr z Show Net-Technologie Informatyczne Marek Frueauff, Gliwice ul. Tarnogbrska 5016 Fvat nr z Show Zakup uslug informatycznych Zakup uslug 732,OO 976,OO Nr WWB WB 53 z WB 29 z WB 17 z Spos6b Za la z kontroli finansowej przeprowadzonej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pyskowicach przy PI. Pilsudskiego 1

12 Net-Technologie Informatyczne Marek Frueauff, Gliwice ul. Tarnogorska 5016 Razem informatycznych 2379,OO W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidlowosci w zakresie procedur wstqpnej oceny celowosci poniesionych wydatkow ze Srodkow publicznych w 2008r. Wszystkie skontrolowane dokumenty i dowody ksiqgowe sprawdzone byiy pod wzglqdem formalnym i rachunkowym oraz merytorycznym przez upowaznione osoby oraz zatwierdzone do wyplaty przez upowaznione osoby. V. Uprawnienia jednostki kontrolowanej. Stwierdza siq, ze kierownik jednostki kontrolowanej zostal poinformowany o przyslugujqcych jej w terminie 7 dni od daty podpisania protokolu uprawnieniach dotyczqcych mozliwosci zlozenia zastrzezen oraz zlozenia dodatkowych wyjainien do protokoiu. VI. Informacje koncowe. Na tym protokoi zakonczono. Protokol sporzqdzono w dwoch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla jednostki kontrolowanej oraz dla Urzqdu Miejskiego w Pyskowicach. Kontrola zostala odnotowana w ksiqzce kontroli. Pyskowice, dnia. zk,r>s r. Miejska Biblioteka Pubiiczna w Pyskowicach, PI. Pllsudsk~ego 1 NIP Regon P tel Pieczqc jednostki kontrolowanej DYREKTOR Mwkiej ~iblif~tki$;?pn* w Pysk Podpis kontrolu.iqcego PODINSP Podp~s kontroluj~cego Protok61 z kontroli finansowej przeprowadzonej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pyskowicach pny PI. Pitsudskiego 1-8 -

13 Pyskowice, dnia r., Protokol Z przeprowadzonej kontroli w Miejskim OBrodku Kultury i Sportu w Pyskowicach pmy ul. Wyszyriskiego 27 w dniu r. na podstawie Zarzqdzenia Burmistrza Miasta Pyskowice Nr RZ 0151-Fn/99/09 z dnia 18 czerwca 2009r. Kontrola zostala przeprowadzona przez zespdl w skladzie: Elzbieta Sznajder- upowaznienie Burmistrza Miasta nr Or /09 z dnia Edyta Nieczypor- upowaznienie Burmistrza Miasta nr Or /09 z dnia W okresie obj~tym kontrolq funkcjq dyrektora sprawowal Pan Henryk Sibielak Gldwnq ksiegowq byla Pani Ewa Swatowska Kontrola zgodnie z art.187 pkt.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2005 nr 249 poz 2104 z poin.zm) swoim zakresem objqla co najmniej 5% wydatkdw badanej jednostki w roku 2008, przeprowadzenia wstqpnej celowosci zacislgania zobowiqat5 finansowych i dokonywania wydatkdw, prowadzenia gospodarki finansowej oraz stosowanie procedur kontroli dotyczqcych badania i pordwnywania stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczqcym pobierania i gromadzenia Srodkdw publicznych, zaciqgania zobowiqzah finansowych i dokonywania wydatk6w ze Srodkdw publicznych, udzielania zamdwieli publicznych oraz zwrotu Srodkdw publicznych w jednostkach Gminy Pyskowice. WyjaSnien w trakcie kontroli udzielala: - gl6wna ksiegowa Ewa Swatowska Okres objety kontrolq: rok 2008 Dane og6lne o jednostce: - okreslenie jednostki: Miejski OSrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach; - forma organizacyjno- prawna: Instytucja Kultury i Sportu; - podstawa dzialania: Statut Miejskiego OSrodka Kultury i Sportu: uchwala nr XXXIIIl3 19/05 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia r.

14 - kierownik jednostki: Henryk Sibielak powolany z dniem r. Na stanowisko Dyrektora Miejskiego OSrodka Kultury, zarzqdzeniem Burmistrza Miasta Pyskowice nr RZ 0151-Ogl z dnia r. na czas okreslony, oraz nr RZ 0151/271/05 na czas nieokreslony - gl6wny ksiqgowy Ewa Swatowska zatrudniona przez Dyrektora Miejskiego OSrodka Kultury od dnia r. Podstawy prawne w oparciu o kt6re dokonano kontroli: P Ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 o rachunkowosci (tekst jednolity) (Dz.U z 2002 Nr 76 poz. 694) > Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U z 20 grudnia) (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104) Badaniem objpto: - plany finansowe; - terminowe rozliczanie z kontrahentami; - dokumentacjq irodlowq dotyczqcq poniesionych wydatkow; - celowosc wydatku; - realizacjq procedur wynikajqcych z obowiqzujqcych w jednostce przepisow wewnqtrznych.; Budzet kontrolowanej na jednostki na 2008 r. wedlug planu jednostkowego na kulturq i sport (po zmianach) wynosil : plan og61em ,OO wykonanie ogolem ,OO kwota podlegajqca kontroli: ,70 Przychodzqce faktury rejestrowane sq w dzienniku korespondencyjnym. Faktura po zarejestrowaniu trafia do osoby odpowiedzialnej za zadanie. Po sprawdzeniu i opisaniu trafiajq do zambwien gdzie podlegajq rejestracji w dzienniku zam6wien a nastepnie do akceptacji Dyrektora MOKiS i Glownego Ksiqgowego. W ksiqgowosci dokonuje siq wt6rnej kontroli dokumentu polegajqcej na jej dekretacji. Kierownicy lub pracownicy przed zrealizowaniem zakupu lub umowy skladajq do akceptacji dyrektora druki zapotrzebowania. Druk podpisuje Dyrektor i G1owna Ksiqgowa.

15 kadrowy, kasjer Pod wzglqdem merytorycznym fakturq podpisujq kierownicy dzialow i osoby upowaznione. Kazdy dokument jest zatwierdzony przez Dyrektora i Glownego Ksiqgowego. Paragraf 4170 Plan po zmianach ,- Wykonanie ,- Kontrolq objeto 100 h wydatk6w Prowadzony jest rejestr umow zlecen. W 2008r zarejestrowane zostaly 64 umowy zlecenia dla instruktor6w na prowadzenie zajqc sportowych i kulturalnych,oraz dla osoby zajmujqcej siq strona internetowa. Jest 1 1 stalych instruktorow, ktorzy prowadzq nastqpujqce sekcje : plastyczna, muzyczna, choru, taneczne, lotnictwa.teatralna, modelarska, silownia, tenis stolowy, Scianka wspinaczkowa. Umowy z instruktorami podpisywane sq na czas trwania zajqd. Umowy podpisywane sq na 3 miesiqce. WysokoSC umowy zaleina jest od iloici zapisanych dzieci, kwalifikacji i zaangaiowania instruktora. Stawka godzinowa okreilana jest zgodnie z tabelq wynagrodzen okreslonq w rozporzqdzeniu Ministra Kultury. W zaleznoici od ilosci uczestniczqcych osob zajqciach nastqpna umowa jest zmieniana i podpisywana na ta samq kwotq lub mniejszq. Kazda umowa rozliczane sq jest zarejestrowana i podpisana przez Dyrektora i Glowna Ksiqgowq. Umowy do ilosci przepracowanych godzin. Prowadzone sq dzienniki zajqc, w kt6rych uwzglqdniony jest harmonogram zajqc i ilosc godzin przepracowanych. Rowniez w miesiqcu lipcu podpisane zostaly dwie umowy.pierwsza z Panem J.Sopel na kwotq 570,- na zajqcia tenisa stolowego dla dzieci, oraz druga na kwotq 560,- z Panem J.Draga na zajqcia sekcji wspinaczkowej Na koniec miesiqca wystawiane byly rachunki przez zleceniobiorcow. Rachunki podpisane sq przez wykonawce oraz przez osobq nadzorujqcq czyli kierownika sekcji sportowych- B. Matwiejczuka lub kulturalnych- Adama Wojcika. Rachunki rejestrowane sq w zeszycie rachunkbw. Wyplata wynagrodzenia za umowy nastqpuje na koniec miesiqca. Pracownik zajmujqcy siq strona internetowq Pan J Bator mial wystawione umowy lqcznie na kwotq 6660,-Byly to 3 umowy po 540,-zl miesiqcznie w okresie od 1 stycznia do 30 wrzesnia 2008, oraz umowa od 1 paidziernika 2008 do r na kw. 600,-zl miesiqcznie. Rachunki zostaly wystawione i rozliczone prawidlowo na koniec kazdego miesiqca.

Szkola Podstawowa im. Stanistawa Polakowskiego w Strzyzowicach jest publicznq

Szkola Podstawowa im. Stanistawa Polakowskiego w Strzyzowicach jest publicznq Do uzytku shizbowego Protokol Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na 2005r.w Szkole Podstawowej im. Stanislawa Polakowskiego w Strzyzowicach przez glownego specialist? d\s

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa Egz. nr 2 w Rzeszowie PROTOKOL

Regionalna Izba Obrachunkowa Egz. nr 2 w Rzeszowie PROTOKOL Regionalna Izba Obrachunkowa Egz. nr 2 w Rzeszowie PROTOKOL kontroli kompleksowej Miasta Rzeszowa przeprowadzonej w dniach od 15 listopada 2011 r. do 16 stycznia 2012 r. na podstawie upowaznienia nr 46/K/2011

Bardziej szczegółowo

Zadaniem Zespolu jest zapewnienie obslugi administracyjnej, fmansowej i organizacyjnej

Zadaniem Zespolu jest zapewnienie obslugi administracyjnej, fmansowej i organizacyjnej PROTOKOL Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na 201 Or. w Zespole Obslugi Szkol i Przedszkoli Gminy Psary w DaJ?iu przez glownego specialist? d/s kontroli wewnejrznej Malgorzat?

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Urząd Miejski w Gliwicach Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Nr korespondencyjny UM-252700/2009 Mi A~7 "l PROTOKÓŁ Z KONTROLI przestrzegania realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań

Bardziej szczegółowo

WYST~PIENIE POKONTROLNE

WYST~PIENIE POKONTROLNE KUI.:TURY l DZIEDZiCT\v',\ NA.RODOWEGO Warszawa, dniaao wrzesnia 2013 r. Pan Robert Banasiak Dyrektor Centrum T echnologii Audiowizualnych we Wroclawiu WYST~PIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

ZWIJ\ZEK REWllYJNY SPOt.DZIELCZOSCI MIESZKANIOWEJ 40-203 - Kat 0 W ice AI. Roidzienskiego 88 a. Protok61. z lustracji problemowej

ZWIJ\ZEK REWllYJNY SPOt.DZIELCZOSCI MIESZKANIOWEJ 40-203 - Kat 0 W ice AI. Roidzienskiego 88 a. Protok61. z lustracji problemowej ~~ REGIONAL NY ZWIJ\ZEK REWllYJNY SPOt.DZIELCZOSCI MIESZKANIOWEJ 40-203 - Kat 0 W ice AI. Roidzienskiego 88 a Protok61 z lustracji problemowej SpoldzielniMieszkaniowej "PIAST" w Katowicach marzec 2007

Bardziej szczegółowo

Protok61 z lustracji pelnej przeprowadzonej w Sp61dzielni Mieszkaniowej "PIAST" w Katowicach, nl. Zawiszy Czarnego 8

Protok61 z lustracji pelnej przeprowadzonej w Sp61dzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach, nl. Zawiszy Czarnego 8 Protok61 z lustracji pelnej przeprowadzonej w Sp61dzielni Mieszkaniowej "PIAST" w Katowicach, nl. Zawiszy Czarnego 8 Telefon 1fax 2546505/254 1025 Regon 001053234 NIP 6340136084 Stosownie do zapisu art.

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury

Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

RAPORT NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z badania lqcznego sprawozdania finansowego. za rok 2005. Warszawa 2006 r.

RAPORT NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z badania lqcznego sprawozdania finansowego. za rok 2005. Warszawa 2006 r. F N A N S - S E R V E S ZESP& DORADCOW FNANSOWO-KSEGOWYCH SPOLKA z 0.0. (z wylqcznym udzialem Stowanyszenia Ksi~gowych w Polsce) GRUPA FNANS-SERVS 00-336 Warszawa, ul. Kopernika 30 RAPORT z badania lqcznego

Bardziej szczegółowo

Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w 2010 r.

Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w 2010 r. Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w 2010 r. Kontrole przeprowadzone w jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice 1. Znak sprawy: AK.II.KB.0914/1/10 Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku. KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4

Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku. KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4 tel. (32) 292 55 90 do 92 / faks: (32) 292 46 38; e-mail: sekretariatorpwik.sosnowiec.pl KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4 Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku Do

Bardziej szczegółowo

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii /. Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii 31-826 Krak6w, os. Zlotej Jesieni 1 Szezegolewe na udzielanie wiadczen zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013

Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013 Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013 w sprawie: ustaleń dotyczących polityki rachunkowości dla Przedszkola Nr 11 w Czeladzi Na podstawie art. 5 ust.5 i art.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dotycz^ce uslugi szkoleniowej

ZAPYTANIE OFERTOWE dotycz^ce uslugi szkoleniowej KAPITAt LUDZKI NA5IODOWA STRAT1GIA SPOJNOSCI SWIETOKRZYSKIE BIURO UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOtECZNY Projekt,,Program Aktywizacji Spoleczno-Zawodowej w Gminie Samborzec" wspolfinansowany ze Srodkow

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STltATEGIA SPOJNOSCI

PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STltATEGIA SPOJNOSCI PROGRAM REGONALNY NARODOWA STltATEGA SPOJNOSC WOJEWCOZTWO POOKARPACKE UNA ElJRQPE.SKA EURCf'EJSK FUMJU$Z RQZY\OJU REGlONA.J EGO Egl!e... "lel'l! die ftstojth8ji illll'l!l!eil!ljl!leej RP8 WPJJednostki

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Sportowym w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Sportowym w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Ośrodku Sportowym w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Biegfych Rewident6w

Kancelaria Biegfych Rewident6w Kancelaria Biegfych Rewident6w Spolka Akcyjna OPINIA I RAPORT ZBADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r, Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chalubinskiego w Zakopanem VI.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

PROTOKÓŁ POKONTROLNY KW.0914-1/09 Wersja do publikacji PROTOKÓŁ POKONTROLNY z zadania kontrolnego nr KW.0914-1/09 przeprowadzonego w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie w terminie 11 24 lutego 2009 r. Kontroli dokonał

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł z kontroli kompleksowej Gminy Suchy Dąb w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie, ul.

Bardziej szczegółowo

6.../ PROJEKT UMOWY NA PROJEKTOWANIE, DOSTAVVY I ROBOTY BUDOWLANE DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOINLANE PROJEKTOWANE PRZEZ WYKONAWCE

6.../ PROJEKT UMOWY NA PROJEKTOWANIE, DOSTAVVY I ROBOTY BUDOWLANE DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOINLANE PROJEKTOWANE PRZEZ WYKONAWCE g ;:..., IN FRASTRU KTU RA I -SRODOWISKO -.. 10iik ':.bi EA! i-1,ia ;,i'ottlijs( 6.../ _,6,,,,.t. UNIA EUROPEJSKA il'on MIS/. '.,' hr:k_mk_i Budowa fotowoltaicznego irridia zasilania oczyszczalni. ciekriw

Bardziej szczegółowo

Gliwice. W wyst^pieniu pokontrolnym, w ocenie dziatalnosci SP 38 stwierdzono:

Gliwice. W wyst^pieniu pokontrolnym, w ocenie dziatalnosci SP 38 stwierdzono: SZKOUPODSTAWOWANR38 NIP 969-12-84-044. -50-qt; 0005721314 Gliwice, 29.06.2012r. i r^ Wy^»Ed^ac]i.'. '" 0 5. 07, 2012 Zast^pca Prezydenta Miasta Gliwice Pan Krystian Tomala Dotyczy: opracowania programu

Bardziej szczegółowo

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r.

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie: projektu budietu miasta na 2010r. Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie

Bardziej szczegółowo

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu Specyfikacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu internetowego Uzedu Zam6wiei Publicznych, w dniu 0,1.06.2015 roku zamieszczono

Bardziej szczegółowo

5. Szczegolowy wykaz swiadczen opieki zdrowotnej, 0 kt6rych rnowa w ust. 1 pielegniarek (pielegniarzy) i poloznych w:

5. Szczegolowy wykaz swiadczen opieki zdrowotnej, 0 kt6rych rnowa w ust. 1 pielegniarek (pielegniarzy) i poloznych w: .,, I Szczeg610we warunki konkursu ofert na udzielanie swiadczeri zdrowotnych przez pielegniarki (pielegniarzy), polozne (potoznych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekun6w) medyczne, ratownik6w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 128/07

ZARZĄDZENIE NR 128/07 ZARZĄDZENIE NR 128/07 Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21 listopada 2007r. w sprawie wprowadzenia przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Na

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR A 2 /09

ZARZADZENIE NR A 2 /09 ZARZADZENIE NR A 2 /09 Dyrektora Sadu Okregowego w Warszawie z dnia ) ~ l)'y1o..~'cv 2009 r. w sprawie Instrukcji obiegu dowodów finansowo-ksiegowych i procedury ich kontroli w Sadzie Okregowym w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 98/2012 Dyrektora ZEO w Krakowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Zespołu Ekonomiki Oświaty

Bardziej szczegółowo

r Wisikopols ki Urzą d Woj a wódzkt

r Wisikopols ki Urzą d Woj a wódzkt -Sf «łja^ Poznań, dnia fimarca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.67.2013.1 r Wisikopols ki Urzą d Woj a wódzkt w Poznaniu -5MCELARIA GŁÓWNA y f ' i r! 1 3. 03. 2014 UiMlA uh.: - 'J jni Pan Andrzej

Bardziej szczegółowo

Ka nee I a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPINIA I RAPORT

Ka nee I a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPINIA I RAPORT Ka nee a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPNA RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres 1.01.-31.12.2008

Bardziej szczegółowo