Pan mgr ini. Waclaw Keska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pan mgr ini. Waclaw Keska"

Transkrypt

1 Pyskowice, Pan mgr ini. Waclaw Keska Burmistrz Miasta Pyskowice Dzialajqc zgodnie z fj 5 Zarzqdzenia nr RZ Fn I Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 22 czenvca 2009 roku w sprawie powolania komisji do przeprowadzenia kontroli finansowej w oparciu o Zarzqdzenie nr RZ Fn Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 18 czerwca 2009 roku zatwierdzajqce plan kontroli finansowych na 2009r. przekazujq wyniki przeprowadzonej kontroli. Kontrola finansowa w jednostkach organizacyjnych Gminy Pyskowice byla przeprowadzona w zakresie przeprowadzania wstqpnej oceny celowosci zaciqgania zobowiqzd finansowych i dokonywania uydatkow, prowadzenia gospodarki finansowej oraz stosowania procedur kontroli dotyczqcych badania i porownania stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczqcym pobierania i gromadzenia Srodkbw publicznych, zaciqgania zobowiqzd finansowych i dokonywania wydatk6w ze Srodk6w publicznych, udzielania zamowien publicznych oraz zwrotu Srodkow publicznych. Kontrole przeprowadzono w nastqpujqcych jednostkach organizacyjnych Gminy Pyskowice: 1. Miejska Biblioteka Publiczna 2. Miejski Osrodek Kultury i Sportu 3. OSrodek Pomocy Spolecznej 4. Szkola Podstawowa nr 4 C 5. Szkola Podstawowa nr 6 6. Gimnazjum nr 1 7. Zespol Szk6l przy ul. Szkolnej 8. ZlobekMiejski 9. Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr Ognisko Pracy Pozaszkolnej 15. Zespol Obslugi Placowek OSwiatowych 16. Strai Miejska (za okres od r. do r.)

2 Nr zespolu kontrolnego I 1 Imiq i nazwisko Elzbieta Sznajder - Przewodniczqca zespolu Edyta Nieczypor Marzena Maj - Przewodniczqca zespolu Agnieszka Kazubek Jolanta Michalska - Przewodniczqca zespolu Monika Polak organizac yjne Przedszkole nr 2 Miej ska Biblioteka Publiczna 1 Strai Miejska Miejski OSrodek Kultury i I sportu Ognisko Pracy Pozaszkolnej Szkola Podstawowa nr 4 Przedszkole nr 5 OSrodek Pomocy Spolecznej Zlobek Miej ski Gimnazjum nr 1 Zespol Obslugi Plac6wek OSwiatowych Szkola Podstawowa nr 6 Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 4 pod nadzorem Naczelnika Wydzialu Finansowo-Budietowego pani Beaty Kowalskiej- Rozwadowskiej Okres kontrolowany obejmowd rok Kontrolq objqto min. 5% wydatkow kaidej kontrolowanej jednostki. Kontrolq przeprowadzono w terminie od dnia r. do r. Protokoly z przeprowadzanej kontroli sporzqdzane byly w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach, z kt6rych jeden pozostawiano w kontrolowanej jednostce. Protokoly zawierajq pouczenie o przyslugujqcym dyrektorom/kierownikom jednostek prawie do zgloszenia zastrzezeli i dodatkowych wyjasnieli do protokolu w terrninie 7 dni od daty jego podpisania. 2 Podczas dzialan kontrolnych badaniem m.in. objqto: plany finansowe celowosd poszczegolnych wydatkow dokumentacjq dotyczqcq poniesionych wydatkow terrninowe rozliczanie z kontrahentami realizacjq procedur wynikajqcych z obowiqzuiqcych w jednostce przepisow wewnqtrznych Zespoly kontrolne zadnych nieprawidlowosci nie stwierdzily w dzialaniach nlw jednostek organizacyjnych i nadzorowanych: 1. Miejska Biblioteka Publiczna 2. OSrodek Pomocy Spolecznej 3. Szkola Podstawowa nr 4 4. Szkola Podstawowa nr 6 5. Zlobek Miejski

3 6. Przedszkole nr 1 7. Przedszkole nr 2 8. Przedszkole nr 4 9. Zespo1 Obsiugi Placowek OSwiatowych 10. Straz Miejska Natomiast w n/w jednostkach organizacyjnych i nadzorowanych stwierdzono: 1. W Zespole Szko1 przy ul. Szkolnej z dokumentow finansowo-ksiqgowych objqtych kontrolq 4 faktury zostaly zaplacone po terminie platnoici. Jednostka nie zaplacila odsetek od nieterminowej zaplaty. 2. W Przedszkolu nr 3 z dokumentow finansowo-ksiqgowych objqtych kontrolq 3 faktury zostaly zaplacone po terminie platnosci. Jednostka nie zaplacila odsetek od nieterminowej zaplaty. 3. W Miejskim OSrodku Kultury i Sportu do rozliczenia zaliczki zostaly dolqczone faktury wystawione przed datq pobranej zaliczki. Wydatki zostaly zaakceptowane przez dyrektora i rozliczone. 4. W Gimnazjum nr 1 blqdnie zaklasyfikowano wydatki zwizgane z kosztami przesylki kupowanych przedmiotow. 5. W Przedszkolu nr 5 blqdnie zostala rozliczona f-ra nr z dnia r. -przelew w dniu r. na kwotq 6.300,Ol zl - rozliczenie w oparciu o zlecenie z dnia r. na kwotq 6.300,OOzl. W jednostce nalezy rowniez poprawic dokument ustalajqcy procedury kontroli wewnqtrznej w jednostce, celem zachowania rzetelnoici zapisow i numeracji stron. 6. W Ognisku Pracy Pozaszkolnej nieterminowo dostarczane sq rachunki z umow zlecai?, jak rowniez nieterminowo przekazywane sq rachunki do komorki-finansowo-ksiqgowej(zop0) - ustalony jest termin 7 dniowy, a rachunki wplywajq z opoinieniem. Szczegolowy opis wskazanych uchybien znajduje siq w protokolach z kontroli poszczegolnych jednostek. Podczas kontroli do woddw jinanso wo-ksiggowych dokumentujqcych wydatki budieto we pod wzglgdem IegalnoSci, kompletnoici i zasadnoici wydatkdw poza wyiej wymienionymi wigkszych uchybieri nie stwierdzono. Kontrolowane w jednostkach wydatki sq zgodne z profilem dzialalnoici jednostek oraz z ich planamifinanso wymi Uwagi odnotowane przez zespoly kontrolne nie powodujq wigkszych uchybieri w zakresie przeprowadzania wstgpnej oceny ceiowosci zaciqgania zobowiqzati jinansowych i dokonywania wydatkdw, prowadzenia gospodarki jinansowej oraz stosowania procedur kontroli dotyczqcych badania i pordwnania stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczqcym pobierania i gromadzenia Srodkdw publicznych, zaciqgania zobowiqzati jinansowych i dokonywania wydatkdw ze Srodkdw publicznych, udzielania zamdwien publicznych oraz zwrotu Srodkdw publicznych. Ponizej przedstawiam gl6wne uwagi zespolow kontrolnych zglaszanych podczas wykonywanych czynnoici kontrolnych: nie we wszystkich jednostkach obowiqzuje jasny i przejrzysty system obiegu dokument6w finansowo ksiqgowych. Nie zawsze ustalone sq procedury rejestracji faktur wplywajqcych do jednostki - z datq ich wplywu oraz procedury i terminy przekazywania tych dokumentow do komorki-finansowo-ksiqgowej(zop0). (przyklad: faktura zaplacona 2 dni po terminie platnosci i nie wiadomo, czy zbyt poino bylo przekazana do ZOPO, czy w ZOPO z opoznieniem przeslano przelew)

4 nie ma jasnych zasad co do terminow rozliczania pobranych zaliczek (przyklad: Rozliczenie zaliczki z r. obejmuje faktury z kwietnia i maj% lub czekiem w dniu r. rozlicza siq faktury z wrzesnia) jednostki nie majq opracowanych zasad wydatkowania Srodkow finansowych nie podlegajqcych pod ustawq prawo zamowien publicznych, czyli do euro. Tylko w nielicznych przypadkach odnotowano, ze prowadzone jest jakiekolwiek postqpowanie zmierzajqce do wyboru najkorzystniejszej oferty. Niejednokrotnie wydatkowane sq kwoty ok ,- zl i wiqcej, bez dokumentacji potwierdzajqcej wstqpnq ocenq celowosci wydatku. Jednostki nie posiadajq dokurnentow potwierdzajqcych, ze wybrany wykonawca by1 najkorzystniejszy w danej chwili. Dot. to zarowno uslug jak i zakupow (np. rozbieranie starego odrodzenia na kwotq ,00zl, zakupy mebli zl itp.). Niejednokrotnie brak jest rejestrow udzielanych umow i zlecen do kwoty euro. W Swietle powyzszego celem udoskonalenia i usprawnienia dzialan w zakresie gospodarowania Srodkami publicznymi proponuje siq zastosowanie nastqpujqcych rozwiqzan i przedstawienie dyrektoromlkierownikom jednostek organizacyjnych i nadzorowanych nastqpujqcych zalecen: Celem wyeliminowania ewentualnych nieterminowych zaplat faktur, jak rowniei mozliwosc ustalenie przyczyny zwloki proponuje siq zobligowac dyrektorow/kierownikow jednostek do wprowadzenia stosownych zapisow w procedurach kontroli wewnqtrznej, zas ru i w przypadkach gdzie zapisy te siq juz znajdujq zdyscyplinowania do ich bezwzglgdnego przestrzegania. Celem wlasciwego i terminowego rozliczania zaliczek proponuje siq wprowadzic zasady i ustalic terminy dokonywania zakupow gotowkowych i rozliczania zaliczek na poziomie jednostek organizacyjnych. WprowadziC zasady i procedury dokonywania wydatkow Srodkow finansowych nie podlegajqcych pod ustawq prawo zamowien publicznych czyli do euro, celem dokonywania wydatkow w sposob oszczqdny i celowy z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektow z danych nakladow. Dyrektorzy placowek oswiatowych dbajq o kompletnosc i rzetelnosc dokumentow dot. zlecenia prac remontowych na terenie jednostki. Zamowien w tym zakresie udzielajq dyrektorzy placowek, pomimo koordynowania i nadzorowania tych prac przez pracownika Urzqdu Miejskiego, zatem dyrektorzy sq odpowiedzialni rowniez za wlasciwq i kompletnq dokumentacjq w tym zakresie. Wprowadzic w jednostkach taki opis wydatkow, ktory pozwoli na zidentyfikowanie ponoszonych przez jednostkq wydatk6w o charakterze strukturalnym zgodnie z ich klasyfikacjq- Rozporzqdzenia Ministra Finansow z dnia 26 paidziernika 2007r. w sprawie -'k szczegolowej klasyfikacji wydatkow strukturalnych (Dz.U. Nr 209, poz z 2007r.) Po zaakceptowaniu przez Pana Burmistrza przedstawionych w niniej szym pismie wynikow kontroli zostanq przygotowane stosowne pisma zawierajqce zalecenia pokontrolne do poszczegolnych jednostek. Zalqczniki: Protokoly z przeprowadzonych kontro1i.-16 szt. Przewodni,qca Komisji INS E' TOR myrhec~rrr 4 i bc ca-tiada

5 Protokt51 z kontroli finansowej przeprowadzonej w Miejskiej Bibliotece Publicznei w Pyskowicach przy PI. Pibudskiego 1 I. Charakterystyka jednostki kontrolowanej: 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Miejska Biblioteka Publiczna w Pyskowicach PI. Pilsudskiego 1, 2. Forma organizacyjno-prawna: samorzqdowa instytucja kultury, 3. Podstawa dzialania: - Uchwala nr 112 z 30 sierpnia 1948r. Miejskiej Rady Narodowej w Pyskowicach w sprawie zorganizowania B ibl ioteki Miejskiej, - Uchwala nr XXXl311/2000 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 15 listopada 2000r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pyskowicach. 4. Kierownikiem jednostki kontrolowanej w 2008 roku byla Pani Sabina Str6zykiewicz powolana uchwalq Zarzqdu Miasta nr Z/55/47/92 z dnia 31 grudnia 1992r. pelniqca obowiqzki do dnia 6 sierpnia 2009r.; od dnia 7 sierpnia 2009r. do 3 1 lipca 201 Or. funkcje kierownika jednostki pelni Pani llona Surman powolana Zarzqdzeniem nr RZ Or113 1/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 4 sierpnia 2009r. 5. Funkcje zastepcy dyrektora w 2008r. pelnila Pani Ilona Surman; od dnia 10 sierpnia 2009r. funkcje zastepcy dyrektora pelni Pani Ewa Kotylak. 6. Glowny ksiegowy: Pani Lidia Oleszko zatrudniona w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pyskowicach na podstawie umowy o prace na czas nieokreilony od 1 stycznia 2006r. 7. Informacji udzielali: - Pani llona Surman, - Pani Lidia Oleszko 11. Dane dotyczqce przebiegu kon troli: 1. Termin przeprowadzenia kontroli: 16 wrzesnia 2009r. 2. Podstawa prawna: a) Ustawa z dnia 30 czenvca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z roku 2005 nr 249 poz z poin. zm.), b) Ustawa z dnia 29 wrzeinia 1994r. o rachunkowoici (tj. Dz. U. z r nr 76 poz. 694 z pozn. zm.) c) Zarzqdzenie Burmistrza Miasta Pyskowice nr RZ Fn/99/09 z dnia 19 czenvca 2009r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli finansowych na 2009 rok, d) Zarzqdzenie Burmistrza Miasta Pyskowice nr RZ Fn/100/09 z dnia 22 czenvca 2009r. w sprawie powolania komisji do przeprowadzenia kontroli finansowej, e) Upowainienie Burmistrza Miasta Pyskowice nr Or /09 z dnia 1 lipca 2009r. do przeprowadzenia kontroli zgodnie z planem kontroli finansowych na 2009 rok. 3. Sklad zespolu kontrolujqcego: Mariola Stawarczyk - podinspektor Wydzialu Finansowo-Budzetowego Malgorzata Kuczera - inspektor Wydzialu Finansowo-Budzetowego

6 111. Zakres kontroli 1. Przeprowadzanie wstepnej oceny celowosci zacislgania zobowiqzan finansowych i dokonywania wydatkow, prowadzenie gospodarki finansowej oraz stosowania procedur kontroli dotyczqcych badania i porownywania stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczqcym pobierania i gromadzenia Srodkow publicznych, zacislgania zobowiqzan finansowych i dokonywania wydatkow ze Srodk6w publicznych, udzielania zamowien publicznych oraz zwrotu Srodkow publicznych. 2. Kontrola obejmuje minimum 5% wydatkow jednostki organizacyjnej w 2008r. IV. Ustalenia kontrolne - stan faktyczny: Jednostka w 2008r. pracowala w oparciu o: - Statut nadany Uchwalq nr XXX/311/2000 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 15 listopada 2000r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pyskowicach wraz z pozniej szymi zmianami, - Zarzqdzenie Dyrektora MBP nr z dnia 10 stycmia 2002r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pyskowicach Procedury kontroli wewnetrznej zostaly wprowadzone: - Zarzqdzeniem nr 4 z dnia 7 stycznia 2008r. Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pyskowicach w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w NIBP w Pyskowicach, - Zarzqdzeniem nr 3 z dnia 6 stycznia 2008r. Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pyskowicach w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentdw, - Zarzqdzeniem nr 4/2002 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pyskowicach z dnia r. w sprawie zakladowego planu kont wraz z pozniejszymi zmianami, - Zarzqdzeniem nr 9 z dnia 3 listopada 2008r. Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pyskowicach w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowosci Budiet kontrolowanej jednostki - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pyskowicach - zatwierdzony uchwalq budzetowq Zarzqdzenie nr RZ FNl6/08 Burmistrza Miasta Pyskowice z r. w sprawie ukladu wykonawczego budzetu miasta na 2008r. wynosil ,OO zl Budzet kontrolowanej jednostki po zmianach wynosil zl. Wykonanie budietu za 2008 r. wynosi ,50 zl. Kwota podlegajqca kontroli wynosi minimum 5% wartosci wykonania budzetu tj ,13 zl. Kontrolq objeto wydatki w lqcznej wysokosci ,23 zl stanowiqce 5,47% Protokdl z kontroli finansowej przeprowadzonej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pyskowicach przy PI. Pilsudskiego 1 Y -2-

7 Kontroli poddano nastqpujqce dokumenty i dowody ksiqgowe: Konto wynagrodzenia umowy zlecenia, dzielo LP Podstawa wydatkowania Srodkoa Umowa o dzielo nr 1/08 z dnia zawarta z p. Zygfrydem Smuda Umowa o dzielo nr 2/08 z dnia zawarta z p. Adamem Majkrzak Umowa o dzielo nr 3/08 z dnia zawarta z p. Barbarq Kowalskq Umowa o dzielo nr 4/08 z dnia zawarta z p. Adamem Majkrzak Umowa o dzielo nr 5/08 z dnia zawarta z p. Konradem Malek Umowa o dzielo nr 6/08 z dnia zawarta z p. Piotrem RyS Umowa o dzielo nr 7/08 z dnia zawarta z p. Barbarq Kowalskq Umowa o dzielo nr 8/08 z dnia zawarta z p. Zygfrydem Smuda Umowa o dzielo nr 9/08 z dnia zawarta z p. Mariq Grabczak Rodzaj wydatku Wykonanie biurka pod zestaw komputerowy Montaz pieca akumulacyjnego, oraz prace elektryczne Przygotowanie i wykonanie wystawy,,magia szydelka" Prace instalacyjno montaiowe Przeprowadzenie spotkania autorskiego w oddziale dla dzieci MBP Przygotowanie i wykonanie wystawy malarskiej,,magia koloru" Przygotowanie i wykonanie wystawy fotograficmej,,dziecin oraz serwetek na drutach Wykonanie napraw biezqcych Zaksiqgowanie wklad6w i potrqceri pozyczek pracownikbw za Kwota (zl) 212,OO 212,OO 636,OO 290,OO 254,OO 210,OO 170,OO 320,OO Nr RWWB RK 1/08 z ,OO RK 1/08 z RK 3/08 z RK 3/08 z WB 51 z WB 64 z WB 67 z RK 8/08 z WB 83 z gotowka gotowka got6wka got6wka przelew przelew przelew got6wka przelew Protok61 z kontroli finansowej przeprowadzonej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pyskowicach przy PI. Pitsudskiego 1-3-

8 Razem Umowa o dzielo nr z dnia zawarta z p. Marcinem Kqtny Umowa o dzielo nr 1 1/08 z dnia zawarta z p. Barbarq Kowalskq Umowa o dzielo nr 12/08 z dnia zawarta z p. Zygfrydem Smuda Umowa o dzielo nr 13/08 z dnia zawarta z p. Adamem Maj krzak I polrocze Przygotowanie i wykonanie WYstqPu artystycznego na jubileusz 60- lecia MBP Przygotowanie i wykonanie wystawy,,frywolitkin Montaz wspornikdw stalowych, wykonanie obudowy na kable Wykonanie napraw biezqcych inst. elektrycznej 504,OO 210,OO 168,OO 126,OO 3694,OO WB 101 z WB 109 z RK11108 z RK11108 z przelew przelew Gotdwka Gotowka LP. Podstawa wydatkowania Srodkow 1. Fvat nr 01/04/08 z dnia PW Michal Michalik. Zbroslawice, ul. Przewieilika 4a Razem Konto remonty Rodzaj wydatku Malowanie MBP-oddzial dla dzieci Kwota (zl) 6 252, ,24 Nr WWB WB 45 z Sposob Za przelew LP Razem Konto druki, poz. materialy do biei. dzialalnosci Podstawa wydatkowania Srodkow Rodzaj wydatku Kwota (zl) Zakup drukow 385,93 akcydensowych Fvat nr z dnia PPH Drukamia Sp. z 0.0. Sierpc, ul. Piastowska 98 Fvat nr z dnia PPH Drukamia Sp. z 0.0. Sierpc, ul. Piastowska 98 Zakup drukdw akcydensowych 175,48 561,41 Nr WWB WE3 63 z WE3 17 z Sposob Za la LP. 1. Konto telekomunikacja Podstawa wydatkowania Srodkdw Rodzaj wydatku FGL /008/08 z dnia , Telekomunikacja Polska S.A. Warszawa ul. Twarda 18 Zakup uslug telekom. Kwota (zl) 320,58 Nr RWWB WB 86 z Spos6b za la Przelew do Protok61 z kontroli finansowej przeprowadzonej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pyskowicach pny PI. Pilsudskiego 1-4 -

9 2. FGL z dnia , Telekomunikacja Polska S.A. Warszawa ul. Twarda 18 Razem Zakup uslug telekom. 340,39 660,97 WB 67 z Przelew do LP Razem Podstawa wydatkowania Srodk6w Fvat nr 27112/08 z dnia NZOZ Przychodnia Wielospec. Pyskowice ul. Woj.Polskiego 10 Fvat nr z dnia NZOZ Przychodnia Wielospec. Pyskowice ul. Woj.Polskiego 10 Konto badania lekarskie Rodzaj wydatku Badanie profilaktycme Badanie profilaktyczne Kwota (zl) 288,OO 72,OO 360,OO Nr RKIWB WB 133 z WB 13 z Spos6b zaplaty LP Razem Podstawa wydatkowania Srodk6w Lista wyplat ekwiwalentdw za uiywanie wlasnej odziezy z dnia Fvat nr 46FA108 z dn. 1 I Dzierino Sp. z 0.0. Pyskowice ul. Na grobli 2 Konto BHP Rodzaj wydatku Wyplata ekwiwalentu za uiywanie wlasnej odziezy Szkolenie okresowe BHP Kwota (zl) 800,OO 640,OO 1440,OO Nr wwb WB 118 z WB 16 z Sposob zaplaty przelew LP Podstawa wydatkowania Srodkow Fvat nr z dnia Biuro Handlowe Albatros-Libro, Bielsko Biala ul. - Jutrzenki 20 Fvat nr z dnia Biuro Handlowe Albatros-Libro, Bielsko Biala ul. Jutrzenki 20 Fvat nr Ks z dnia Matras S.A. Katowice ul. Chromika 5a Fvat nr z dnia Sobex Ruda ~lqska ul. Narcyzdw 24 Fvat nr z dnia , DRAMA D.Schrnidtko, Pyskowice P1.Pibudskiego 1 Fvat nr z dnia , DRAMA D.Schmidtko, Pyskowice P1.Pilsudskiego 1 Konto Ksiqgozbior Rodzaj wydatku Zakup ksiqzek Zakup Zakup ksiqzek Zakup Kwota (zt) 417,00 276,OO 646,82 674, Zakup 1022,25 WB 139 z ksiqzek Zaku p ksiqzek 1024,90 Nr wwb WB 112 z WB 1 13 z WB 124 z WB 137 z WB 77 z S~0s6b zaplaty Protok61 z kontroli finansowej przeprowadzonej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pyskowicach przy Pi. Pilsudskiego 1-5-

10 7. Fvat nr FV806 z dnia PH Kowalska Hurtownia Siemiatycze, ul. Palacowa 14a 8. Fvat nr z dnia , DRAMA D.Schmidtko, Pyskowice P1.Pibudskiego 1 Razem Zakup ksiqzek Zakup ksiqzek 1902,20 714, ,18 WB 63 z WB 55 z Przelewdo LP. Podstawa wydatkowania $rodhow 1. Fvat nr U R z dnia Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o., Gliwice ul. Barlickiego 2 2. Fvat nr U R z dnia Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o., Gliwice ul. Barlickiego 2 3. Fvat nr U R z dnia Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o., Gliwice ul. Barlickiego 2 Razem Konto cnergia elektryczna Rodzaj wdathu Zakup energi i elektrycznej Zakup energii elektrycznej Zakup energii elektrycznej Kwota (zl) 521,39 584, , ,57 Nr wwb WB 107 z WB 129 z WB 23 z Sposcib zaptaty LP. Podstawa wydatkowania Srodkow 1. Fvat nr S/UM-NAJ/08/10/00753 z dnia Gmina Pyskowice, ul. Strzelc6w Bytomskich 3 2. Fvat nr StUM-NAJ/08/07/ z dnia Gmina Pyskowice, ul. Strzelc6w Bytomskich 3 Razem Konto CO, woda Rodzaj wydatku Oplata za CO, kanalizacjq, Scieki Oplata za CO, kanalizacjq, Scieki Kwota (zl) 917,95 917, ,90 Nr wwb WB 108 z WB 74 z Spos6b zaplaty LP. 1. Podstawa wydatkowania Srodkow Fvat nr FVDCKSKPPDl z dnia , Ruch S.A. oddzial w Katowicach, Bytom ul. Miarki 8 2. Fvat nr FVDCKSKPPDl z dnia , Ruch S.A. oddzial w Katowicach, Bytom ul. Miarki 8 Razem Konto Czasopisma Rodzaj wydatku Zakup czasopism Zakup czasopism Kwota (zl) 1860, , ,17 Nr wwb Data WP~Y wu , WB WB 12 z Sposob zaplaty Jednostka nie zaplaciia odsetek z,. opoinienia Protok61 z kontroli finansowej pneprowadzonej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pyskowicach przy PI. Pitsudskiego 1-6 -

11 LP Razem Podstawa wydatkowania Srodkow Fvat nr IS12008 z dnia FHU DAX M.Dehn Pyskowice P1.Koperni ka Fvat nr 01/08/S/2008 z dnia FHU DAX M.Dehn Pyskowice Konto ~rodki czystosci Rodzaj wydatku Zakup Srodkbw czystosci Zakup Srodkow czystoici Kwota (zl) 292,50 Nr RWWB WB 125 z Sposob zaplaty ,30 WB 82 z ,80 Konto uslugi pocztoae LP. Podstawa wydatkowania Srodk6w Rodzaj wydatku 1. Fvat nr z dnia , Drama Zakup D. Schmidtko, Pyskowice P1. Pilsudskiego 1 znaczkbw pocztowych Razem Kwota (zt) 405,OO 405,OO Nr RK/WB WB 38 z Spos6b zaplaty Konto Wyposaienie LP. Podstawa wydatkowania Srodk6w Rodzaj uydatku 1. Fvat nr z dnia , Zakup szaf Saks Sp, z 0.0. Gliwice ul. Kaczyniec 30 Razem Kwota (zl) 2164, ,28 Nr RKIWB WB 136 z Sposob zaplaty LP Razem Podstawa wydatkowania Srodkow Fvat nr KFVl z dnia , DRAMA D. Schrnidtko, Pyskowice P1.Pilsudskiego 1 FvatnrKFV/08/592zdnia , DRAMA D.Schmidtko, Pyskowice P1.Pilsudskiego 1 Konto Materiaty biurowe Rodzaj wydatku Zakup mat. biurowych Zakup mat. biurowych Kwota (zl) 333,81 147,90 481,71 Nr WWB WB 64 z WB 36 z : 47 Sposob zaplaty LP Konto llslugi informatyczne Podstawa wydatkowania Srodkow Rodzaj wydatku Kwota (zl) Zakup uslug 671,OO informatycznych Fvat nr z Show Net-Technologic Informatyczne Marek Frueauff, Gliwice ul. Tarnogorska 5016 Fvat nr z Show Net-Technologie Informatyczne Marek Frueauff, Gliwice ul. Tarnogbrska 5016 Fvat nr z Show Zakup uslug informatycznych Zakup uslug 732,OO 976,OO Nr WWB WB 53 z WB 29 z WB 17 z Spos6b Za la z kontroli finansowej przeprowadzonej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pyskowicach przy PI. Pilsudskiego 1

12 Net-Technologie Informatyczne Marek Frueauff, Gliwice ul. Tarnogorska 5016 Razem informatycznych 2379,OO W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidlowosci w zakresie procedur wstqpnej oceny celowosci poniesionych wydatkow ze Srodkow publicznych w 2008r. Wszystkie skontrolowane dokumenty i dowody ksiqgowe sprawdzone byiy pod wzglqdem formalnym i rachunkowym oraz merytorycznym przez upowaznione osoby oraz zatwierdzone do wyplaty przez upowaznione osoby. V. Uprawnienia jednostki kontrolowanej. Stwierdza siq, ze kierownik jednostki kontrolowanej zostal poinformowany o przyslugujqcych jej w terminie 7 dni od daty podpisania protokolu uprawnieniach dotyczqcych mozliwosci zlozenia zastrzezen oraz zlozenia dodatkowych wyjainien do protokoiu. VI. Informacje koncowe. Na tym protokoi zakonczono. Protokol sporzqdzono w dwoch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla jednostki kontrolowanej oraz dla Urzqdu Miejskiego w Pyskowicach. Kontrola zostala odnotowana w ksiqzce kontroli. Pyskowice, dnia. zk,r>s r. Miejska Biblioteka Pubiiczna w Pyskowicach, PI. Pllsudsk~ego 1 NIP Regon P tel Pieczqc jednostki kontrolowanej DYREKTOR Mwkiej ~iblif~tki$;?pn* w Pysk Podpis kontrolu.iqcego PODINSP Podp~s kontroluj~cego Protok61 z kontroli finansowej przeprowadzonej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pyskowicach pny PI. Pitsudskiego 1-8 -

13 Pyskowice, dnia r., Protokol Z przeprowadzonej kontroli w Miejskim OBrodku Kultury i Sportu w Pyskowicach pmy ul. Wyszyriskiego 27 w dniu r. na podstawie Zarzqdzenia Burmistrza Miasta Pyskowice Nr RZ 0151-Fn/99/09 z dnia 18 czerwca 2009r. Kontrola zostala przeprowadzona przez zespdl w skladzie: Elzbieta Sznajder- upowaznienie Burmistrza Miasta nr Or /09 z dnia Edyta Nieczypor- upowaznienie Burmistrza Miasta nr Or /09 z dnia W okresie obj~tym kontrolq funkcjq dyrektora sprawowal Pan Henryk Sibielak Gldwnq ksiegowq byla Pani Ewa Swatowska Kontrola zgodnie z art.187 pkt.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2005 nr 249 poz 2104 z poin.zm) swoim zakresem objqla co najmniej 5% wydatkdw badanej jednostki w roku 2008, przeprowadzenia wstqpnej celowosci zacislgania zobowiqat5 finansowych i dokonywania wydatkdw, prowadzenia gospodarki finansowej oraz stosowanie procedur kontroli dotyczqcych badania i pordwnywania stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczqcym pobierania i gromadzenia Srodkdw publicznych, zaciqgania zobowiqzah finansowych i dokonywania wydatk6w ze Srodkdw publicznych, udzielania zamdwieli publicznych oraz zwrotu Srodkdw publicznych w jednostkach Gminy Pyskowice. WyjaSnien w trakcie kontroli udzielala: - gl6wna ksiegowa Ewa Swatowska Okres objety kontrolq: rok 2008 Dane og6lne o jednostce: - okreslenie jednostki: Miejski OSrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach; - forma organizacyjno- prawna: Instytucja Kultury i Sportu; - podstawa dzialania: Statut Miejskiego OSrodka Kultury i Sportu: uchwala nr XXXIIIl3 19/05 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia r.

14 - kierownik jednostki: Henryk Sibielak powolany z dniem r. Na stanowisko Dyrektora Miejskiego OSrodka Kultury, zarzqdzeniem Burmistrza Miasta Pyskowice nr RZ 0151-Ogl z dnia r. na czas okreslony, oraz nr RZ 0151/271/05 na czas nieokreslony - gl6wny ksiqgowy Ewa Swatowska zatrudniona przez Dyrektora Miejskiego OSrodka Kultury od dnia r. Podstawy prawne w oparciu o kt6re dokonano kontroli: P Ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 o rachunkowosci (tekst jednolity) (Dz.U z 2002 Nr 76 poz. 694) > Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U z 20 grudnia) (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104) Badaniem objpto: - plany finansowe; - terminowe rozliczanie z kontrahentami; - dokumentacjq irodlowq dotyczqcq poniesionych wydatkow; - celowosc wydatku; - realizacjq procedur wynikajqcych z obowiqzujqcych w jednostce przepisow wewnqtrznych.; Budzet kontrolowanej na jednostki na 2008 r. wedlug planu jednostkowego na kulturq i sport (po zmianach) wynosil : plan og61em ,OO wykonanie ogolem ,OO kwota podlegajqca kontroli: ,70 Przychodzqce faktury rejestrowane sq w dzienniku korespondencyjnym. Faktura po zarejestrowaniu trafia do osoby odpowiedzialnej za zadanie. Po sprawdzeniu i opisaniu trafiajq do zambwien gdzie podlegajq rejestracji w dzienniku zam6wien a nastepnie do akceptacji Dyrektora MOKiS i Glownego Ksiqgowego. W ksiqgowosci dokonuje siq wt6rnej kontroli dokumentu polegajqcej na jej dekretacji. Kierownicy lub pracownicy przed zrealizowaniem zakupu lub umowy skladajq do akceptacji dyrektora druki zapotrzebowania. Druk podpisuje Dyrektor i G1owna Ksiqgowa.

15 kadrowy, kasjer Pod wzglqdem merytorycznym fakturq podpisujq kierownicy dzialow i osoby upowaznione. Kazdy dokument jest zatwierdzony przez Dyrektora i Glownego Ksiqgowego. Paragraf 4170 Plan po zmianach ,- Wykonanie ,- Kontrolq objeto 100 h wydatk6w Prowadzony jest rejestr umow zlecen. W 2008r zarejestrowane zostaly 64 umowy zlecenia dla instruktor6w na prowadzenie zajqc sportowych i kulturalnych,oraz dla osoby zajmujqcej siq strona internetowa. Jest 1 1 stalych instruktorow, ktorzy prowadzq nastqpujqce sekcje : plastyczna, muzyczna, choru, taneczne, lotnictwa.teatralna, modelarska, silownia, tenis stolowy, Scianka wspinaczkowa. Umowy z instruktorami podpisywane sq na czas trwania zajqd. Umowy podpisywane sq na 3 miesiqce. WysokoSC umowy zaleina jest od iloici zapisanych dzieci, kwalifikacji i zaangaiowania instruktora. Stawka godzinowa okreilana jest zgodnie z tabelq wynagrodzen okreslonq w rozporzqdzeniu Ministra Kultury. W zaleznoici od ilosci uczestniczqcych osob zajqciach nastqpna umowa jest zmieniana i podpisywana na ta samq kwotq lub mniejszq. Kazda umowa rozliczane sq jest zarejestrowana i podpisana przez Dyrektora i Glowna Ksiqgowq. Umowy do ilosci przepracowanych godzin. Prowadzone sq dzienniki zajqc, w kt6rych uwzglqdniony jest harmonogram zajqc i ilosc godzin przepracowanych. Rowniez w miesiqcu lipcu podpisane zostaly dwie umowy.pierwsza z Panem J.Sopel na kwotq 570,- na zajqcia tenisa stolowego dla dzieci, oraz druga na kwotq 560,- z Panem J.Draga na zajqcia sekcji wspinaczkowej Na koniec miesiqca wystawiane byly rachunki przez zleceniobiorcow. Rachunki podpisane sq przez wykonawce oraz przez osobq nadzorujqcq czyli kierownika sekcji sportowych- B. Matwiejczuka lub kulturalnych- Adama Wojcika. Rachunki rejestrowane sq w zeszycie rachunkbw. Wyplata wynagrodzenia za umowy nastqpuje na koniec miesiqca. Pracownik zajmujqcy siq strona internetowq Pan J Bator mial wystawione umowy lqcznie na kwotq 6660,-Byly to 3 umowy po 540,-zl miesiqcznie w okresie od 1 stycznia do 30 wrzesnia 2008, oraz umowa od 1 paidziernika 2008 do r na kw. 600,-zl miesiqcznie. Rachunki zostaly wystawione i rozliczone prawidlowo na koniec kazdego miesiqca.

16 Paragraf Plan po zmianach: Wykonanie: zakup material6w i wyposaienia ,OO ,OO Kontrolq objqto 17 % wydatkow Zmiany w planie finansowym wprowadzane sq pismem Dyrektora MOKIiS W IV kwartale 2008r zostaly wprowadzone przeniesienia miqdzy paragrafarni w dniu : r zwiqkszenie w paragrafie o kwotq 199, r zwiqkszenie o kwotq 2468,- i 508, r zwiqkszenie o kwotq 7094,- i 7442,- Sprawdzono nastqpujqce wydatki za IV kwartal2009r.: 11 Faktura nr 03856(8) z dnia r wystawiona przez Przedsiqbiorstwo ROMIBUD Sp. cywilna Pyskowice, ul. Wyszynskiego 22/24, na kwotq 25,80 zl, zaplacona rzakup tasmy ostrzegawczej. 21 Faktura FV/2008/0703/T z dnia r wystawiona przez Werner & Mertz Polska Marki k. Warszawy, ul. Ok6lna 40, na kwotq 733,67 zl, zaplacona r- zakup Srodkow sanitarnych na Halq Sportowq (Zamowienie nr 13/H/08). 31 Faktura 44/E/2008 z dnia r wystawiona przez EL DEKOR Firma araniacyjna Pyskowice, ul. Wojska Polskiego 1, na kwotq 200,0021, zaplacona r- wykonanie dekoracji doiynkowej. 41 Faktura z dnia r wystawiona przez Przedsiqbiorstwo ROIVIIBUD Sp. cywilna Pyskowice, ul. Wyszynskiego 22/24, na kwotq 42,0021, zaplacona r- zakup wapna na boisko sportowe. 51 Faktura 63/08 z dnia r wystawiona przez F.P.H.U. ROMEX, Gliwice, ul. Staromiejska 11, na kwotq 91,07 zl, zaplacona r- art. spozywcze na spotkanie kulturalne mieszkah5w. 61 Faktura 1534F00857/07/08 z dnia r wystawiona przez formq BIEDRONKA Pyskowice, ul. Zaolszany, na kwotq 80,9 1 zl, zaplacona czekiem r- zakup art. Spozywczych.

17 71 Faktura P01ST108 z dnia r wystawiona przez Poczta Polska Pyskowice, ul. Arrnii Krajowej 22, na kwotq 8,7021, zaplacona czekiem r- zakup ksiqkki nadawczej 81 Faktura z dnia r wystawiona przez GRAL Alina Graczyk Pyskowice, ul. Arrnii Krajowej 4, na kwotq 63,5624, rozliczona zaliczkq r- zakup art. spozywczych na poczqstunek. 91 Faktura z dnia r, wystawiona przez P.H.U. G6 Joanna Romanowska Pyskowice, ul. Rynek 6, na kwotq 744,39 zl, zaplacona r- poczqstunek mieszkabcow w ~wietlic~ Osiedlowej. 101 Faktura z dnia r wystawiona przez Eden Springs Poland Sp. z Krzeszowice 0.5. Czatkowice 254, na kwotq 2 12,28 zl, zaplacona r- zakup wody dla zawodnikow na Halq Sportowq. 111 Faktura KFVl z dnia r wystawiona przez DRAMA Danuta Szmidtko Pyskowice ul. P1. Pilsudskiego 1, na kwotq zl, zaplacona r- zakup materialow biurowych. 121 Faktura 1344/2008 z dnia r wystawiona przez MWD Sp. z Andrychow, ul. Wadowicka 169, na kwotq 585,OO zl, zaplacona r- zakup biletow do Parku Miniatur w Inwaldzie. 131 Faktura SI/5562/10/2008 z dnia r wystawiona przez VIVA- TRANS Pyskowice, ul. Traugutta 84, na kwotq 250,lO zl, zaplacona r- zakup ziemi na plyte boiska. 141 Faktura z dnia r wystawiona przez Przedsiebiorstwo ROMIBUD Sp. cywilna Pyskowice, ul. Wyszynskiego 22/24, na kwotq 63,30 zl, zaplacona r- zakup art. przemyslowych. 151 Faktura B/05/04/10/08 z dnia r wystawiona przez Firma Handlowa DOMEX Tarnowskie Gory ul. Gornicza 71, na kwote 135,OO zl, zaplacona r- zakup art. malarskich.

18 161 Faktura z dnia r wystawiona przez Przedsiqbiorstwo ROMIBUD Sp. cywilna Pyskowice, ul. Wyszynskiego 22/24, na kwotq 13.OO zl, zaplacona r- zakup sznura. 171 Faktura z dnia r wystawiona przez DOMUS Pyskowice ul. Powstarkow ~lqskich 3, na kwotq 28,40 zl, zaplacona r- zakup art. przemyslowych. 181 Faktura KFVl z dnia r wystawiona przez DRAMA Danuta Szmidtko Pyskowice ul. P1. Pilsudskiego 1, na kwotq 37,33 zl, zaplacona r- zakup art. biurowych. 191 Faktura nr Bl05 10/10/08 z dnia r wystawiona przez Firma Handlowa DOMEX Tarnowskie Gory ul. Gornicza 7 1, na kwotq 13 1,13zl, zaplacona r- zakup farby. 201 Faktura 41 7/08 z dnia r wystawiona przez P.P.H.U. SAT POL Pyskowice, ul. Powstancow Slqskich 3, na kwotq 32,18 zl, zaplacona r- zakup art. gospodarczych Faktura KFVl z dnia r wystawiona przez DRAMA Danuta Szmidtko Pyskowice ul. P1. Pilsudskiego 1, na kwotq 30,40 zl, zaplacona r- zakup tablicy korkowej. 221 Faktura Pys /A z dnia r wystawiona przez POLMOZBYT Pyskowice, ul. Wojska Polskiego 11, na kwotq 18.,01 zl, zaplacona r- zakup materialow gospodarczych. 231 Faktura Bl z dnia r wystawiona przez Firma Handlowa DONIEX Tarnowskie Gory ul. Gornicza 71, na kwotq 3 1,50 zl, zaplacona r- zakup art. malarskich. 241 Faktura z dnia wystawiona przez P.P.H.U. SAT POL Pyskowice, ul. Powstancow ~lqskich 3, na kwotq 5,80 zl, zaplacona r- zakup zarowki. 251 Faktura IFA z dnia r wystawiona przez WIDOK-DOM Pyskowice ul. Armii Krajowej 28, na kwotq 38,43 zl, zaplacona r- zakup art. przemyslowych.

19 261 Faktura /08 z dnia r wystawiona przez ORLEN Pyskowice ul. Gliwicka 3, na kwote 100,l lzl, zaplacona r- zakup paliwa. 271 Faktura z dnia r wystawiona przez PRO- FLORA Pyskowice ul. Szpitalna 5, na kwote 19 1,72 zl, zaplacona r- zakup narzedzi ogrodniczych. 281 Faktura z dnia r wystawiona przez PRO- FLORA Pyskowice ul. Szpitalna 5, na kwote 256,48 zl, zaplacona r- zakup art. ogrodniczych. 291 Faktura z dni9a wystawiona przez SEZAM Pyskowice ul. Wojska Polskiego 7, na kwote 61,06 zl, zaplacona r- zakup wody mineralnej. 301 Faktura z dnia r wystawiona przez Helios Pyskowice ul. Hutnicza 8, na kwote 124,18 zl, zaplacona r-zakup artykulow spozywczych Faktura 163KIl08 z dnia r wystawiona przez Art. Przemyslowe Hildegarda Gawronska Pyskowice ul. Strzelcow Bytomskich 12, na kwotg 29,21 zl, zaplacona r- zakup Swiec na spotkanie. 321 Faktura z dnia r wystawiona przez Przedsiebiorstwo ROMIBUD Sp. cywilna Pyskowice, ul. Wyszynskiego 22/24, na kwote 20,60 zl, zaplacona r- zakup art. przemyslowych. 331 Faktura z dnia r wystawiona przez DOMUS Pyskowice ul. Powstaxic6w ~l~skich 3, na kwote 43,50 zl, zaplacona r- zakup farby. 341 Faktura z dnia r wystawiona przez Przedsiebiorstwo ROMIBUD Sp. cywilna Pyskowice, ul. Wyszynskiego 22/24, na kwote 12,30 zl, zaplacona r- zakup art. malarskich. 351 Faktura z dnia r wystawiona przez DOMUS Pyskowice ul. Powstaxicow ~l~skich 3, na kwote 13,50 zl, zaplacona r- zakup farby. 361 Faktura FVl z dnia wystawiona przez Przedsiebiorstwo Handlowe ELEKTRO Pyskowice ul. Armii Krajowej 28, na kwote 96,39 zl, zaplacona

20 r- zakup materialow gospodarczych. 371 Faktura 11 8/08 z dnia r wystawiona przez Przedsiqbiorstwo Handlowo-Uslugowe Center - Kom. Rafal Grochla Pyskowice ul. Mackiewicza 104, na kwotq 194,99 zl, zaplacona r- zakup tuszy. 381 Faktura FVl z dnia r wystawiona przez Przedsiqbiorstwo Handlowe ELEKTRO Pyskowice ul. Armii Krajowej 28, na kwotq 30,06 zl, zaplacona r- zakup baterii. 391 Faktura z dnia r wystawiona przez Eden Springs Poland Sp. z Krzeszowice 06. Czatkowice 254, na kwotq 39,08 zl, zaplacona r- zakup wody. 401 Faktura 2008/15 z dnia r wystawiona przez Zaklad Uslug Stolarskich Gold Mebel WielowieS ul. Wolna 19, na kwotq 2480,02 zl, zaplacona r- zakup tablic Faktura 0/0/017/ z dnia r wystawiona przez Macro Cash Zabrze ul. Korfantego 17, na kwotq 296,67 zl, zaplacona r- Srodki czystosciowe. 421 Faktura B/0538/11/08 z r wystawiona przez Firma Handlowa DOMEX Tarnowskie Gory ul. Gornicza 7 1, na kwotq 5 1,90 zl, zaplacona r- zakup farby. 431 Faktura FV/000056/11/2008 z dnia r wystawiona przez POLMARKUS Pyskowice ul. Wojska Polskiego 7, na kwotq 19,50 zl, zaplacona r- zakup art. przemyslowych. 441 Faktura 176/208 z dnia r wystawiona przez SEZAM Pyskowice ul. Wojska Polskiego 7, na kwotq 166,67 zl, zaplacona r- zakup art. spozywczych. 451 Faktura NO /08 z dnia r wystawiona przez Kola- Semis Zabrze, ul. Piastowska 1 1 a, na kwotq 150,06 zl, zaplacona czekiem r- tkanina syntetyczna. 461 Faktura 1/11/2008 z dnia r wystawiona przez MIRAZ Lokal Gastronomicmy, Pyskowice ul. Wyszynskiego 66, na kwotq 200,58 zl, zaplacona r- zakup art. spozywczych na dzien seniora.

Protokol. Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na

Protokol. Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na Do uzytku stuzbowego Protokol Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na 200?r. w Przedszkolu Publicznym w Strzyzowicach przez gtownego specjalist? ds. kontroli wewnettznej Matgorzat?

Bardziej szczegółowo

SPRAW ZD NIE. na podstawie upowa2nienia z dnia 13.10.2006r. Nr 91/06, wydanego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.

SPRAW ZD NIE. na podstawie upowa2nienia z dnia 13.10.2006r. Nr 91/06, wydanego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu. Do u2ytku slu2bowego SPRAW ZD NIE z kontroli dora±nej przeprowadzonej w UrzQdzie Skarbowym w Koninie w dniach 19-23 pa±dziernika 2006r. przez pracownikow Wydzialu Nadzoru Izby Skarbowej w Poznaniu: - Teresa

Bardziej szczegółowo

PR0T0K6l do uzytku shizbowego

PR0T0K6l do uzytku shizbowego PR0T0K6l do uzytku shizbowego / Kontroli przeprowadzonej zgodme z ramowym rocznym planem kontroli na 2006r. w Gimnazjum im.marszalka J6zefe Pflsudskiego w Psarach przez glbwnego specialist? d/s kontroli

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia nr 22/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka kultury i Sportu w Pyskowicach z dnia 03.12.2014 r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Zadaniem Zespolu jest zapewnienie obslugi administracyjnej, fmansowej i organizacyjnej

Zadaniem Zespolu jest zapewnienie obslugi administracyjnej, fmansowej i organizacyjnej PROTOKOL Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na 201 Or. w Zespole Obslugi Szkol i Przedszkoli Gminy Psary w DaJ?iu przez glownego specialist? d/s kontroli wewnejrznej Malgorzat?

Bardziej szczegółowo

Protokół nr II/2005. Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 22.03.2005 r do 04.04.2005 r.

Protokół nr II/2005. Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 22.03.2005 r do 04.04.2005 r. Lędziny 04.04.2005 r Protokół nr II/2005 kontroli przeprowadzonej w instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Lędzinach, ul. Lędzińska 86. Kontrolę przeprowadziła inspektor

Bardziej szczegółowo

WoJFwodzki FuNdusz OclnRONy $RodowislcA

WoJFwodzki FuNdusz OclnRONy $RodowislcA WoJFwodzki FuNdusz OclnRONy $RodowislcA i CospodARki Wodcwf j w KATowicAch Psary, dnia 16 Iistopada2011 si Plebiscytowa 19.40-035 Katowice tel, (032) 60 32 200. fax: (032} 2&! 04 06 REGON. 271806983. NIP

Bardziej szczegółowo

Zaf'lcznik ill 2 do Zarz'ldzenia Nr 14/2015 W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 27 marca 2015 r.

Zaf'lcznik ill 2 do Zarz'ldzenia Nr 14/2015 W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 27 marca 2015 r. Zaf'lcznik ill 2 do Zarz'ldzenia Nr 14/2015 W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 27 marca 2015 r. Sprawozdanie Roczne Gminnej Bihlioteki Puhlicznej w Wiecifni Koscielnej za 2014 rok. Gminna Biblioteka

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 2512007 BURMISTRZA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 31 marca 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budiecie Miasta na 2007 rok.

ZARZADZENIE Nr 2512007 BURMISTRZA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 31 marca 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budiecie Miasta na 2007 rok. ZARZADZENIE Nr 2512007 BURMISTRZA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 31 marca 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budiecie Miasta na 2007 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Protokół. z kontroli przeprowadzonej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pyskowicach w dniu 13.05.2008r.

Protokół. z kontroli przeprowadzonej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pyskowicach w dniu 13.05.2008r. Pyskowice, 15.05.2008r. Protokół z kontroli przeprowadzonej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pyskowicach w dniu 13.05.2008r. Kontrolę przeprowadzono na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Pyskowice

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie netto to wynagrodzenie brutto pomniejszone o skladkg na

Wynagrodzenie netto to wynagrodzenie brutto pomniejszone o skladkg na Zadanie 51. Wynagrodzenie netto to wynagrodzenie brutto pomniejszone o skladkg na A. ubezpieczenia spdeczne, ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkg na podatek. dochodowy. B. ubezpieczenia spoleczne i zaliczkg

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania planufinansowego Gminnej Bihlioteki Puhlicznej w Wiecifni Koscielnej za 2012 rok.

Sprawozdanie roczne z wykonania planufinansowego Gminnej Bihlioteki Puhlicznej w Wiecifni Koscielnej za 2012 rok. Gminna Biblioteka Publiczna w Wieczfni Koscielnej 06 513Wieczf:nia Koscielna Regon 000936718 ZaJ'lcznik Nr 2 do Zarntdzenia Nr 10912013 W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 25 marca 2013 roku Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne platnika: NIP 6271008169 dniz. L09.:201t dz.0~, REGON 000515891 PROTOKOL KONTROLI

Dane identyfikacyjne platnika: NIP 6271008169 dniz. L09.:201t dz.0~, REGON 000515891 PROTOKOL KONTROLI SCKR T."R!AT -ias1-:-~pcow PREZYDC:NTA MIAST.4. Zaklad Ubezpieczeo Spoleczoych Oddzial w Chorzowie Wydzial Kontroli Platnik6w Skladek 41-500 Chorz6w ul. Lwowska 2 ~~.,2:J.. O..2LJ./O... Ldz..:J,zi..uJ..

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINV 87-731 WAGANIEC

WOJT GMINV 87-731 WAGANIEC W6JT 24. Rzeczowe przedmioty o wartosci do 3.500 zlotych traktuje si? jako materialy i bezposrednio na podstawie faktur zakupu ksi?guje na konto zespolu 4. Przedmioty te ujmuje si? w ksi?dze inwentarzowej

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR 5612007 BURMISTRZA MIASTA MAKOW MAZOWIECKI z dnia 24 lipca 2007 r.

ZARZADZENIE NR 5612007 BURMISTRZA MIASTA MAKOW MAZOWIECKI z dnia 24 lipca 2007 r. ZARZADZENIE NR 5612007 BURMISTRZA MIASTA MAKOW MAZOWIECKI z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia instrukcji sporzqdzania, obiegu i kontroli dokumentow finansowoksipgowych w Urzpdzie Miejskim w Makowie

Bardziej szczegółowo

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

WYSTAPIENIE POKONTROLNE II WOJEWODA POMORSKI SO-III.431.17.2015.KS Gdansk, dnia'l^lipca 2015roku Pan Miroslaw Murzydlo Wojt Grainy Subkowy WYSTAPIENIE POKONTROLNE z kontroli przeprowadzonej w trybie zwyklym w Urzedzie Gminy Subkowy,

Bardziej szczegółowo

Nr KW 0914-4/05 Radlin, dnia 4.11.2005 P R O T O K Ó Ł

Nr KW 0914-4/05 Radlin, dnia 4.11.2005 P R O T O K Ó Ł Nr KW 0914-4/05 Radlin, dnia 4.11.2005 P R O T O K Ó Ł Kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radlinie w dniach 17.10.2005 do 4.11.2005 przez: Andrzeja Hajm Podinspektora

Bardziej szczegółowo

o salrz^zie gminnym (Dz. U. Nr 142 pea 1591 z 2001 r. -«***?** z P^^

o salrz^zie gminnym (Dz. U. Nr 142 pea 1591 z 2001 r. -«***?** z P^^ WfijT GMINY PSARY woj siqskie Zarz^dzenie Nr 0152/78/2004 Wojta Gminy Psary z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie: miian w budzecie na 2004r- oraz w ukfadzie wy konawczvm budzetu gminv na 2004r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnego Zespolu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkol w Zaklikowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnego Zespolu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkol w Zaklikowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnego Zespolu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkol w Zaklikowie Rozdzial I Postanowienia ogolne 1 Gminny Zespol Ekonomiczno-Administracyjnych Szkol w Zaklikowie zwany dalej GZEAS"

Bardziej szczegółowo

1. Imie^ i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania aibo firma oraz adres siedziby: Osobaflzyczna : Dariusz Szajer 66-120 Kargowa, ul. Dworcowa 17.

1. Imie^ i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania aibo firma oraz adres siedziby: Osobaflzyczna : Dariusz Szajer 66-120 Kargowa, ul. Dworcowa 17. ; Protok61kontroliproblemowej -. '.: :_ podmiotuleczniczego z dnia 28 grudnia 2011r. 1. Imie^ i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania aibo firma oraz adres siedziby: Osobaflzyczna : Dariusz Szajer 66-120

Bardziej szczegółowo

Szkola Podstawowa im. Stanistawa Polakowskiego w Strzyzowicach jest publicznq

Szkola Podstawowa im. Stanistawa Polakowskiego w Strzyzowicach jest publicznq Do uzytku shizbowego Protokol Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na 2005r.w Szkole Podstawowej im. Stanislawa Polakowskiego w Strzyzowicach przez glownego specialist? d\s

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8 Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PR0T0K6L do uzytku stuzbowego

PR0T0K6L do uzytku stuzbowego f PR0T0K6L do uzytku stuzbowego Kontroli przeprowadzontfyzgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na 2006r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Psarach przez g!6wnego specialist? ds.kontroli wewn?trznej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKOW ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 27.887,29 525.400,00 4.387,63 3.100,00 2.138,31 562.913,23 537.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKOW ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 27.887,29 525.400,00 4.387,63 3.100,00 2.138,31 562.913,23 537. GWINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 42-512 Psary, ul. Szkolna 45 tel./fax 032 267-21-62 1)1 IP 625-16-42-667 REGON 272536333 Psary 16.03.2011 r. z SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKOW L.p. 1 2 3 4 5 6 7 Tresc Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej.

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej. ' - «Kicii 11 li Punkt i' Klienta 19. MA;:, 2015 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI L.dz. Kielce, 2015-03- Ą 3 Znak sprawy: FN.IY.431.2.6.2015 Pan Dariusz Doroz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2015/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Szubinie. z dnia 01.01.2016r.

Zarządzenie Nr 4/2015/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Szubinie. z dnia 01.01.2016r. Zarządzenie Nr 4/2015/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Szubinie w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w

Bardziej szczegółowo

Uchwala IVr XLIVl26912 005 Rady hliejskiej w Rykach z dnia 21 grudnia 2005 r.

Uchwala IVr XLIVl26912 005 Rady hliejskiej w Rykach z dnia 21 grudnia 2005 r. Uchwala IVr XLIVl26912 005 Rady hliejskiej w Rykach z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy na 2005 r. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1a/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 2 stycznia 2010 r.

Zarządzenie Nr 1a/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 2 stycznia 2010 r. Zarządzenie Nr 1a/10 z dnia 2 stycznia 2010 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania zaliczek w roku 2011 Na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL Z KONTROLI. fz uwzglgdnieniem zmian zaistnialych w okresie obj$tym kontrolq, data objqcia stanowiska stuzbowego)

PROTOKOL Z KONTROLI. fz uwzglgdnieniem zmian zaistnialych w okresie obj$tym kontrolq, data objqcia stanowiska stuzbowego) Opoiskt (jrzqd YVojewodzki WYDZlAt POLITVK! SPOtECZNEJ 45-082 Opole, u!. Piaslowska 14 PS.1.431.2.3.2011. LW PROTOKOL Z KONTROLI 1. Jednostka kontrolowana: Gmina Prudnik - Urza^d Miejski w Prudniku, ul.

Bardziej szczegółowo

z dnia..^2.^9, pazdziernika 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji mienia w Starostwie Powiatowym w Bialej Podlaskiej

z dnia..^2.^9, pazdziernika 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji mienia w Starostwie Powiatowym w Bialej Podlaskiej Zarzsjdzenie Nr...^... Starosty Bialskiego z dnia..^2.^9, pazdziernika 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji mienia w Starostwie Powiatowym w Bialej Podlaskiej Na podstawie art.26 ust.li 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadza si~ wzor protokolu zdawczo - odbiorczego, ktory stanowi zalqcznik nr 1

1. Wprowadza si~ wzor protokolu zdawczo - odbiorczego, ktory stanowi zalqcznik nr 1 Zarzqdzenie nr 69/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 16 wrzesnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia wzoru protokolu zdawczo - odbiorczego i wzoru karty obiegowej dla pracownikow Urz~du Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

,(f/l,~r. m~ ~z Bl/stronaJri. Pan Michal Nowacki. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna. Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r.

,(f/l,~r. m~ ~z Bl/stronaJri. Pan Michal Nowacki. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna. Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r. WÓJT GMINY NOWOSOLNA ul. Rynek Nowosolna 1 92.703Lódz 35 lei (0-42)6~8-41-08. fax 648-41-19 Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r. Pan Michal Nowacki Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna Niniejszym

Bardziej szczegółowo

ZARZJ\DZENIE NIC~5. z dnia 3 wrzesnia 2015 roku

ZARZJ\DZENIE NIC~5. z dnia 3 wrzesnia 2015 roku ZARZJ\DZENIE NIC~5 MARSZALKA WOJEWODZTWA SWI~TOKRZYSKIEGO z dnia 3 wrzesnia 2015 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzedu Marszalkowskiego na 2015 rok Na podstawie art.43 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Pan Mariusz Burchart Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Kielcach

Pan Mariusz Burchart Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Kielcach Znak: FN.IV.431.31.2014 Kielce, dnia 15-10-2014 Pan Mariusz Burchart Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Kielcach SPRAWOZDANIE Z KONTROLI Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.6.8.2013 Gliwice, 27 luty 2014 r. nr kor. UM-9124/2014 Pan Adam Sarkowicz ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10 ul. ZIMNEJ WODY 8 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

Skladki na ubezpieczenie spoteczne. Uczeszczanie dzieci do przedszkola znajdujacego sie poza terenem gminy. Oddzial przedszkolny w Niszczewach

Skladki na ubezpieczenie spoteczne. Uczeszczanie dzieci do przedszkola znajdujacego sie poza terenem gminy. Oddzial przedszkolny w Niszczewach 80104 Przedszkola 7.131 527 Skladki na ubezpieczenie spoteczne 91 13 4330 Uczeszczanie dzieci do przedszkola znajdujacego sie poza terenem gminy 6. 80 1 03 Oddzial przedszkolny w Niszczewach 156.267 Wydatki

Bardziej szczegółowo

Urzqd Miejski w Gliwicach

Urzqd Miejski w Gliwicach Urzqd Miejski w Gliwicach Wydzial Ka^^lTOtodyflLJ Wewn^trznego "' * WVUTiHt r»u«* ~ w. iaudytuwewmtrzner ^t«j ZI CZL 2QQ9 I KAW.09145-54/09 Nr korespondencyjny UM-215850/2 W~ I ' _ x_.,j 31iwice,dnia.10

Bardziej szczegółowo

Gliwice. W wyst^pieniu pokontrolnym, w ocenie dziatalnosci SP 38 stwierdzono:

Gliwice. W wyst^pieniu pokontrolnym, w ocenie dziatalnosci SP 38 stwierdzono: SZKOUPODSTAWOWANR38 NIP 969-12-84-044. -50-qt; 0005721314 Gliwice, 29.06.2012r. i r^ Wy^»Ed^ac]i.'. '" 0 5. 07, 2012 Zast^pca Prezydenta Miasta Gliwice Pan Krystian Tomala Dotyczy: opracowania programu

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WSRRW.III.431.3.2014 Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2014 r. Pan Dariusz Kolczyński Wójt Skrwilna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XIII/94/2012 RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY

UCHWALA NR XIII/94/2012 RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY UCHWALA NR XIII/94/2012 RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację projektu pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Białej ( ul. Prudnicka,

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 listopada 201 1 r.

z dnia 17 listopada 201 1 r. ZARZqDZENlE Nr 861201 1 STAROSTY ROPCZYCKO-SEDZISZOWSKIEGO z dnia 17 listopada 201 1 r. w sprawie zasad organizacji obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Ropczycach. Na podstawie art. 34 ust.

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedszkole nr 1

Miejskie Przedszkole nr 1 Urząd Miasta Sulejówek ul. Dworcowa 55 05-070 Sulejówek PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR 12/2007 Miejskie Przedszkole nr 1 w Sulejówku Sulejówek 2008 1. INFORMACJE OGÓLNE Jednostka kontrolowana: Miejskie Przedszkole

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań-dnia 1 października 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IB-Y.431.62.2013.1 Pani Maria Stachowska Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu w likwidacji WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓL Z KONTROLI PROBLEMOWEJ PRZEPROWADZONEJ W DNIU 17.08.2007 ROKU W GMINNYM ZESPOLE EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYM SZKÓL.

PROTOKÓL Z KONTROLI PROBLEMOWEJ PRZEPROWADZONEJ W DNIU 17.08.2007 ROKU W GMINNYM ZESPOLE EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYM SZKÓL. PROTOKÓL Z KONTROLI PROBLEMOWEJ PRZEPROWAZONEJ W NIU 17.08.2007 ROKU W GMINNYM ZESPOLE EKONOMICZNO - AMINISTRACYJNYM SZKÓL. Kontrole przeprowadzono przez komisje rewizyjna Rady Gminy Jeziorzany, reprezentowana

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 lutego 2015 r.

Poznań, dnia 5 lutego 2015 r. Poznań, dnia 5 lutego 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.127.2014.1 Pan Ryszard Siwicki Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie

Bardziej szczegółowo

Protok6l kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 lutego 2012r.

Protok6l kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 lutego 2012r. Protok6l kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 lutego 2012r. 1. Imi? i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Grazyna Okon-Kowalska ul. Dworcowa 49 68-100

Bardziej szczegółowo

Grodkowie z dnia 29 listopada 2005r. ( Uchwaia R.G. Psary Nr XXXVIII/296/2005 z dnia

Grodkowie z dnia 29 listopada 2005r. ( Uchwaia R.G. Psary Nr XXXVIII/296/2005 z dnia do uzytku shizbowego Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na 2005r. w Szkole Podstawowej im.emilii Gierczak w Grodkowie przez giownego specjalist? d/s kontroli wewnetrznej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 15 kwietnia 2013 r. PS-I.431.8.2013.11 Pan Michał Jurga Burmistrz Miasta Kościana WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

PAN WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

PAN WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Si-KiniAKiAT PREZYDENTA MIASTA 1 6-08- 2012 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce 2012-08-13 BiZK.V.6610.32,2012 UR; Wvdi 3 u- 1? L.* odpił. LĄD MIASTA KIELCE a! Audytu Wewnętrznego i Kontroli 1 6-08- 2012 lisiiksi!

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI przeprowadzonej przez WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA w II półroczu 2011 roku.

PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI przeprowadzonej przez WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA w II półroczu 2011 roku. Kontrola planowana PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI przeprowadzonej przez WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA w II półroczu 2011 roku. Znak sprawy 1. 2. Nazwa jednostki kontrolowanej 3. Adres jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

OSRODFK POMOCY. JtS lt UDov oh tyt/ ort tvmuo. S POI.ECZNI HJ l8-41 l $rriarlt)*'qr, ttl, f,l*kol cka li NIP 7 8. l7 4'63,fi :t, F.

OSRODFK POMOCY. JtS lt UDov oh tyt/ ort tvmuo. S POI.ECZNI HJ l8-41 l $rriarlt)*'qr, ttl, f,l*kol cka li NIP 7 8. l7 4'63,fi :t, F. OSRODFK POMOCY S POI.ECZNI HJ l8-41 l $rriarlt)*'qr, ttl, f,l*kol cka li NIP 7 8. l7 4'63,fi :t, F.-450009700 zaa\czrn K fyr,,1, DO?aorowo bo mq, x tt hot* JtS lt UDov oh tyt/ ort tvmuo ".z olnigl 30 rnataz

Bardziej szczegółowo

;Wpi, oc Zaklad Ubezpieczeri Spolecznych V) _, j dnia * Jl w Czestochowie Wydzial Kontroli Platnikow Skladek ul. Okolna 17 / 19 42-214 Cz^stochowa

;Wpi, oc Zaklad Ubezpieczeri Spolecznych V) _, j dnia * Jl w Czestochowie Wydzial Kontroli Platnikow Skladek ul. Okolna 17 / 19 42-214 Cz^stochowa bkakbowv ;Wpi, oc Zaklad Ubezpieczeri Spolecznych V) _, j dnia * Jl w Czestochowie Wydzial Kontroli Platnikow Skladek ul. Okolna 17 / 19 42-214 Cz^stochowa Znak pisma: 09201305002 9PRO001 Znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku

Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku Urząd Miasta Sulejówek ul. Dworcowa 55 05-070 Sulejówek PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR 2/2007 Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku Sulejówek 2007 1. INFORMACJE OGÓLNE Jednostka kontrolowana: Miejska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Chrześcijańskim Miejsce dla Ciebie w Kielcach w dniu 16 marca 2011r.

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Chrześcijańskim Miejsce dla Ciebie w Kielcach w dniu 16 marca 2011r. Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Chrześcijańskim Miejsce dla Ciebie w Kielcach w dniu 16 marca 2011r. 1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli, jej siedzibę, adres

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Ustawy Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U.2013.594 (ze zmianami) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dniakwietnia 2012 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.14.2012.1 urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA Pan Andrzej Kossowski Burmistrz Miasta i Gminy Sompolno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Izba Skarbowa w Poznaniu Wydział Nadzoru

SPRAWOZDANIE. Izba Skarbowa w Poznaniu Wydział Nadzoru Izba Skarbowa w Poznaniu Wydział Nadzoru SPRAWOZDANIE z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Urzędzie Skarbowym w Złotowie w dniach od 3 do 4 października 2005r. przez Adama Szumana i Eugeniusza Kłosa -

Bardziej szczegółowo

BURMISTR? DZIERUCO IA Plac Wohrosci I 82-440 Dz\erzgoi

BURMISTR? DZIERUCO IA Plac Wohrosci I 82-440 Dz\erzgoi BURMISTR? DZIERUCO IA Plac Wohrosci I 82-440 Dz\erzgoi Zarz4dzenie nr 443 I 12009 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 28 wrzesnia 2009 roku w sprawie planu kont dla projektu nr WND POKL.09.01.01-22-039/09 'r

Bardziej szczegółowo

Pani Halina Tomczyszyn Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie

Pani Halina Tomczyszyn Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 17 lipca 2015 r. WPS-I.431.2.24.2015.AK Pani Halina Tomczyszyn Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 127 ust.

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH za 2007 rok JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH za 2007 rok JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH Załącznik 14a PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH za 2007 rok JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH część opisowa W jednostkach podległych gminie gromadzone są środki na wydzielonych rachunkach

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia/c kwietnia 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.431-20/11 T Pan Piotr Kantecki Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Zł. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 02 Znak: FN-IV.431.9.2014 Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

Sz. P. Marek Olszewski W6jt Gminy Lubicz

Sz. P. Marek Olszewski W6jt Gminy Lubicz I Bydgoszcz, dnia21.11.2006 r. Najwyzsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Waly Jagiellonskie 12 85-950 BYDGOSZCZ V (052) 339-06-10 ~ (052) 339-06-60 P/061148 LBY-41023-3/06 Sz. P. Marek Olszewski

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.52.2012.7 Poznań, 2012-11-21 Ks. Krzysztof Stawski Dyrektor Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 22./2008 Burmistrz Miasta w Pieszycach z dnia 18 lutego 2008 roku

Zarządzenie Nr 22./2008 Burmistrz Miasta w Pieszycach z dnia 18 lutego 2008 roku Zarządzenie Nr 22./2008 Burmistrz Miasta w Pieszycach z dnia 18 lutego 2008 roku W sprawie: wprowadzenia aneksu Nr 4 do Zarządzenia Nr 31/02 Burmistrz Miasta Pieszycach z dnia 27.XII.2002 dotyczącego Zakładowego

Bardziej szczegółowo

Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki

Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.19.2013.8 Poznań, dnia 28 maja 2013 r. Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/128/15 RADY GMINY ANDRESPOL. z dnia 12 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/128/15 RADY GMINY ANDRESPOL. z dnia 12 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/128/15 RADY GMINY ANDRESPOL z dnia 12 października 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Andrespol Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

ZARZJ\DZENIE NR 6/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 1 MARCA 2011 r.

ZARZJ\DZENIE NR 6/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 1 MARCA 2011 r. ZARZJ\DZENIE NR 6/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 1 MARCA 2011 r. w sprawie: ustalenia wzorow wniosku i umowy 0 udzielenie dotacji oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania polegajqcego

Bardziej szczegółowo

Protokół. Zakres kontroli: Kontrola realizacji umowy nr SWZ.3329-171/10 z 11.06.2010 r. oraz umowy nr SWZ.3329-148/09 z dnia 1.06.2009 r.

Protokół. Zakres kontroli: Kontrola realizacji umowy nr SWZ.3329-171/10 z 11.06.2010 r. oraz umowy nr SWZ.3329-148/09 z dnia 1.06.2009 r. DUK.0914-0012/10 Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu 15.09.2010 r. przez mgr Anetę Koniarczyk, inspektora Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy oraz mgra Adama Palowskiego, inspektora

Bardziej szczegółowo

ZARZ{DZENIE. NR 9ll2014 Burmistrza Miasta Jgdrzejowa z dnia 26 marca 2014 roku

ZARZ{DZENIE. NR 9ll2014 Burmistrza Miasta Jgdrzejowa z dnia 26 marca 2014 roku ZARZ{DZENIE NR 9ll2014 Burmistrza Miasta Jgdrzejowa z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie ustalenia zakladowego planu kont dla operacji pn.,,budowa Scie2ki rowerowej w pasie kofejki w4skotorowej w miejscowosciach:

Bardziej szczegółowo

Zanqdzenie Nr 391201 1 Burmistna Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 maja 2011 roku

Zanqdzenie Nr 391201 1 Burmistna Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 maja 2011 roku Zanqdzenie Nr 391201 1 Burmistna Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 maja 2011 roku w sprowie: Zokiodowego plonu kont oraz zosad ewidencjonowonio dochoddw i finonsowonio wydotkdw no realimcjgprojektupod

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 220/07. Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 20 grudnia 2007 roku

Zarządzenie Nr 220/07. Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 20 grudnia 2007 roku Zarządzenie Nr 220/07 Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 20 grudnia 2007 roku W sprawie: wprowadzenia aneksu Nr 4 do Zarządzenia Nr 31/02 Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 27.XII. 2002 dotyczącego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 249/2007 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 17.12.2007r.

UCHWAŁA NR 249/2007 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 17.12.2007r. Druk nr 208 UCHWAŁA NR 249/2007 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 17.12.2007r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Radomiu poprzez przekształcenie likwidowanego

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.5.2013 Gliwice, 31 październik 2013 r. nr kor. UM-545165/2013 Pani Barbara Kozak PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 ul. TARNOGÓRSKA 107 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich w Pyskowicach od roku 2011 do nadal: Data rozpoczęcia kontroli

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich w Pyskowicach od roku 2011 do nadal: Data rozpoczęcia kontroli Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich w Pyskowicach od roku 2011 do nadal: Nazwa organu przeprowadzającego kontrolę Tematyka przeprowadzonej OKE Jaworzno Gmina Pyskowice

Bardziej szczegółowo

Protokół. Kontrola przeprowadzona została metodą wyrywkową w oparciu o tezy i zgodnie z programem kontroli. Podstawa prawna:

Protokół. Kontrola przeprowadzona została metodą wyrywkową w oparciu o tezy i zgodnie z programem kontroli. Podstawa prawna: Protokół problemowej kontroli finansowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu w dniach 12, 13 i 14 maja 2009 roku przez Tomasza Płachtę i Annę Brzezińską pracowników Wydziału Finansów i

Bardziej szczegółowo

Fundacja na rzecz poprawy jakosci zycia OD-NOWA. Sprawozdanie z dzialalnosci. za 2011 rok

Fundacja na rzecz poprawy jakosci zycia OD-NOWA. Sprawozdanie z dzialalnosci. za 2011 rok FUNDACJA NA RZECZ POPRAWY JAKOSCIZYCIA OD - NOWA ul. Polska 8A, 12-100 Szczytno, KRS 0000278470, NIP 5252393651 Numer w rejestrze instytucji szkoleniowych WUP: 2.28/00013/2012 Fundacja na rzecz poprawy

Bardziej szczegółowo

WOJTA GMINY PSARY. z dnia 12 maja 2003 r. Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.

WOJTA GMINY PSARY. z dnia 12 maja 2003 r. Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. WtiJT GMINY PSARY woj. sl^skie Zarzjjdzenie Nr 0152/15/2003 WOJTA GMINY PSARY z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie: zmian w budzecie gminv na 2003 r. Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAEA NR RADY MIEJSKIEJ W LODZI z dnia r.

UCHWAEA NR RADY MIEJSKIEJ W LODZI z dnia r. Druk Nr 2 90/2 045 Projekt z dnia 4 VUOI* ;& ZO''~. UCHWAEA NR RADY MIEJSKIEJ W LODZI z dnia r. zrnieniajqca uchwale w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji kultury pod nazwq Fabryka Sztuki w

Bardziej szczegółowo

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 01 Znak sprawy: FN-IV.431.6.2014 Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 12/PL-BB/2013. Gmina Słońsk

INFORMACJA POKONTROLNA NR 12/PL-BB/2013. Gmina Słońsk INFORMACJA POKONTROLNA NR 12/PL-BB/2013 1 Numer kontroli 12/PL-BB/2013 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Słońsk 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Sikorskiego 15 69-436 Słońsk 4 Nazwa projektu Polsko

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 16 października 2015 r. Poz. 3975 UCHWAŁA NR XIV/128/15 RADY GMINY ANDRESPOL z dnia 12 października 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2005 Wójta Gminy Radomsko z dnia 15 grudnia 2005r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU Rozdział I Zagadnienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Lędziny, 01.06.2009r. Protokół nr BK/0913/ 5 /2009

Lędziny, 01.06.2009r. Protokół nr BK/0913/ 5 /2009 Lędziny, 01.06.2009r. Protokół nr BK/0913/ 5 /2009 podmiot kontrolowany: samorządowa instytucja kultury- Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą w Lędzinach, ul. Hołdunowska 39, regon 240124733, NIP 646 26

Bardziej szczegółowo

UCHWA35A Nr XXVIII/160/2008 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM Z DNIA 6 LISTOPADA 2008 r.

UCHWA35A Nr XXVIII/160/2008 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM Z DNIA 6 LISTOPADA 2008 r. UCHWA35A Nr XXV/160/2008 RADY MEJSKEJ W MAKOWE MAZOWECKM Z DNA 6 LSTOPADA 2008 r. w sprawie dokonania zmian w budzecie Miasta Makowa Mazowieckiego na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art.

Bardziej szczegółowo

w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyiowie

w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyiowie RADA POWIATU w STRZY~OWIE 38-1QO Stngribw, Przeclawczyka 15 UCHWALA Nr XVIIY146/2012 Rady Powiatu w Strzyzowie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyiowie

Bardziej szczegółowo

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W Przedszkola nr 42O, w Warszawie Postanowienia o96lne Sr Rada Rodzic6w jest spotecznq, niezale2nq i samorzqdnq reprezentacjq wszystkich rodzic6w

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11 Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 6 przy ul. Wandy 3 w Słupsku.

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 6 przy ul. Wandy 3 w Słupsku. Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 6 przy ul. Wandy 3 w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. (077) 453-86 - 36, 37 Tel/Fax (077) 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl NK0-401-2/06 Opole, dnia 12 stycznia 2007 r. Pan Michał

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Pruszkowie

Urząd Miejski w Pruszkowie Załącznik do Zarządzenia Nr 185/2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 16 grudnia 2015 roku Urząd Miejski w Pruszkowie Regulamin Kontroli wykorzystania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Miasta Pruszkowa

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Andrzej Bondaruk Wójt Gminy Godkowo Urząd Gminy w Godkowie Godkowo 14 14-407 Godkowo

Szanowny Pan Andrzej Bondaruk Wójt Gminy Godkowo Urząd Gminy w Godkowie Godkowo 14 14-407 Godkowo WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Olsztynie Wydział Polityki Społecznej Znak: PS-I.431.1.9.2015 Olsztyn, dnia 6 sierpnia 2015 roku Szanowny Pan Andrzej Bondaruk Wójt Gminy Godkowo Urząd Gminy w Godkowie

Bardziej szczegółowo

Nr KW 0914-8/04 Radlin, dnia 22 grudzień 2004 P R O T O K Ó Ł

Nr KW 0914-8/04 Radlin, dnia 22 grudzień 2004 P R O T O K Ó Ł Nr KW 0914-8/04 Radlin, dnia 22 grudzień 2004 P R O T O K Ó Ł Kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Miejskim Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Radlinie. Kontrola przeprowadzona w dniach od 20.12.2004

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.10.2014 Gliwice, 19.12.2014 r. nr kor. UM-674487/2014 Pani Iwona Pochopień SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 ul. JEDNOŚCI 35 44-119 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WSRRW.III.431.1.2014 Bydgoszcz, dnia 29 sierpnia 2014 r. Pan Wojciech Sypniewski Wójt Osielska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

... - Roman Smolarczyk - Dyrektora Szpitala zwanym dalej,,zamawiajpcym" a

... - Roman Smolarczyk - Dyrektora Szpitala zwanym dalej,,zamawiajpcym a UMOWA nr Zawarta w dniu... w Warszawie pomiqdzy:.../sk/... Zatpcznik nr 4 do SIWZ - lstotne postanowienia umowy SZPITALEM KLINICZNYM im. ks. Anny Mazowieckiej z siedzibq w Warszawie: 00-315 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp., dnia 8 stycznia 2015 r. FBC-IV.431.17.2014.AByl Pan Wiesław Czyczerski Burmistrz Zbąszynka Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

/ii hi ( Marek Górczewski Wójt Gminy Osiek Mały WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

/ii hi ( Marek Górczewski Wójt Gminy Osiek Mały WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, dnia } czerwca 2013 r. Za dowodem Uraczenia FB-Y.431.33.2013.1 Pan 0 7. 03. 2013 /ii hi ( Marek Górczewski Wójt Gminy Osiek Mały WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udostepnia SpecyfikacjeIstotnych Warunkdw Zam6wienia: wwszpitalkarowa.p1

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udostepnia SpecyfikacjeIstotnych Warunkdw Zam6wienia: wwszpitalkarowa.p1 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udostepnia SpecyfikacjeIstotnych Warunkdw Zam6wienia: wwszpitalkarowa.p1 Warszawa: ZARZADZANIE PROJEKTEME-USEUGI WOCHRONIE ZDROWIA Numer ogloszenia:212299-2013;

Bardziej szczegółowo