Bezpłatny miesiêcznik zak³adowy Nr 9/169 maj/czerwiec 2014 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezpłatny miesiêcznik zak³adowy Nr 9/169 maj/czerwiec 2014 rok"

Transkrypt

1 Bezpłatny miesiêcznik zak³adowy Nr 9/169 maj/czerwiec 2014 rok Zdjęcie z lotu ptaka szpital w Suchej Beskidzkiej, fot. Adam Wróbel

2 Biuletyn Informacyjny Nr 9/169 maj/czerwiec 2014 rok Wycieczka zakładowa do Paryża W dniach od 23 maja do 29 maja 2014 roku pracownicy naszego zakładu uczestniczyli w wycieczce do Paryża zorganizowanej przez Dział Socjalny. Program wycieczki: Zwiedzanie: dzielnicy Montmartre z Place du Tertre, kościoła św. Piotra z Montmartre, panoramy miasta, bazyliki Sacre-Coeur, Placu Pigal, budynku kabaretu Moulin Roude, budynku Paryskiej Opery, centrum Pompidou, Forum des Halles. Rejs statkiem po Sekwanie. Zwiedzanie: muzeum dors, Tuilleries, Placu Cocorde, Placu Madeleine, Grand Palais, Pól Elizejskich, Łuku Triumfalnego, panoramy nowoczesnej dzielnicy La Defense. Zwiedzanie: budynku Ratusza, Ile de City, Sainte Chapelle, mostu Pont Neuf, Katedry Notre Dame, punktu zero, dzielnicy łacińskiej, kościołu Sainte Germain, ogrodów luksemburskich, pałacu luksemburskiego, Panteonu, Tour Montparnasse, budynku Sorbony, ogrodu Planty, budynku Instytutu Arabskiego. Zwiedzanie: muzeum Luwr, Pałacu Inwalidów, Pola Marsowe, Szkoły Militarnej, Wieży Eif a, Trocadero. Zwiedzanie: ogrodu i pałacu wersalskiego. 2

3 Biuletyn Informacyjny Nr 9/169 maj/czerwiec 2014 rok Składamy serdeczne podziękowania za zorganizowanie wycieczki do Paryża. Piękny program zwiedzania oraz życzliwość ze strony wszystkich obsługujących wycieczkę miały duży wpływ na atmosferę podróży, po której zostały wspaniałe wrażenia i niezapomniane wspomnienia. Pomimo napiętego programu zwiedzanie nie było męczące. Pilot wycieczki potrafił zaciekawić grupę historią i kulturą. W planach marzy się nam... kolejny wyjazd. Chcemy tą drogą wyrazić nasze wielkie uznanie i gorące podziękowanie dla wszystkich, którzy przyczynili się, że tak cudownie spędziliśmy czas w Paryżu. DZIĘKUJEMY. Fot. Magdalena Świstek, RM 3

4 Biuletyn Informacyjny Nr 9/169 maj/czerwiec 2014 rok Konferencja szkoleniowa dla pielęgniarek i położnych. Bal pielęgniarek i położnych. Dnia 16 maja 2014 roku w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej odbyła się Konferencja Szkoleniowa dla pielęgniarek i położnych pn. Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek i położnych w świetle obowiązujących przepisów prawa. Organizatorem konferencji była Lucyna Skrzypoń Członek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krakowie. Jak co roku w godzinach wieczornych w restauracji Capri odbył się bal z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej. W balu licznie uczestniczyły pielęgniarki i położne z osobami towarzyszącymi. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Stanisław Łukasik Przewodniczący MOIPiP, Maria Kaleta Przedstawicielka Naczelnej Rady PiP, Anna Polonek Wiceprzewodnicząca MOIPiP, Danuta Adamek Sekretarz MOIPiP, władze samorządu terytorialnego oraz Dyrekcja ZOZ w Suchej Beskidzkiej. Szkolenie odbyło się dzięki zaangażowaniu Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz lek. Marka Habera Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. Prelegentami konferencji była pani Wioletta Fryc Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej MOIPiP oraz Barbara Wyka Przewodnicząca Sądu Okręgowego MOIPiP. 4 Lucyna Skrzypoń Członek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krakowie.

5 Komitetds.Jakości-informuje Biuletyn Informacyjny Nr 9/169 maj/czerwiec 2014 rok XVIII Ogólnopolska Konferencja Jakość w Opiece Zdrowotnej W dniach maja 2014 roku w Krakowie odbyła się jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Jakość w Opiece Zdrowotnej z okazji 20-lecia Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Uroczystego otwarcia dokonał Dyrektor CMJ Jerzy Hennig. W konferencji udział wzięli między innymi przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, samorządów terytorialnych, towarzystw, instytucji naukowych i zakładów opieki zdrowotnej. Nasz ZOZ reprezentowali: Dyrektor Marek Haber, Pełnomocnik ZSZ mgr Bogumiła Mazur, Specjalista ds. Jakości mgr Maria Marek. Przypadające w tym roku 20-lecie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia było dobrą okazją do wspomnień i do podsumowania całokształtu działalności nad poprawą jakości leczenia polskich placówek ochrony zdrowia. Tematem konferencji było również zarządzanie bezpieczeństwem w kontekście przywództwa, higiena rąk, standaryzacja w ochronie zdrowia, systemy monitorowania zdarzeń niepożądanych oraz dokonywanie pomiarów własnej działalności. DziałSłużbPracowniczych-informuje Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej informuje, że w dniu 14 kwietnia 2014 r. uzgodniono z Zakładowymi Organizacjami Związków Zawodowych plan rzeczowo nansowy ZFŚS dochody i wydatki na 2014 r. Podstawą do wypłaty wszystkich świadczeń z funduszu jest wypełniony wniosek przez pracownika z wyliczonym miesięcznym dochodem netto na osobę w rodzinie za 2013 r. Dokumenty o dochodach pracownik składa raz w roku do jednego wniosku. Pracownicy w br. z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mogą otrzymać: 1. Dopłatę do wypoczynku dla dzieci i młodzieży: (obozy, kolonie, zielone szkoły), według tabeli dopłat z funduszu. 5 Dopłata dla pracowników, których dochód netto na osobę w rodzinie za 2013 r. nie przekracza kwoty 900 zł. Warunkiem otrzymania dopłaty jest przedłożenie imiennej faktury wystawionej na pracownika przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie. Faktura musi posiadać adnotację: imię i nazwisko dziecka, miejscowość i termin pobytu oraz, że organizator jest uprawniony do organizowania wypoczynku dla dzieci. 2. Dopłata do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie w br. dla pracownika według tabeli dopłat z funduszu. Warunkiem otrzymania dopłaty jest wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w wysokości co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

6 Biuletyn Informacyjny Nr 9/169 maj/czerwiec 2014 rok Pracownicy, których dochód netto na osobę w rodzinie za 2013 r. przekracza kwotę zł nie są zobowiązani dołączyć do wniosku dokumenty o dochodach, otrzymują najniższą kwotę z tabeli dopłat z funduszu. 3. Zapomogę losową w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci wnioski rozpatrywane są indywidualnie, poprzedzone wywiadem. Pomoc ta może być przyznana osobie, której dochód netto na osobę w rodzinie za 2013 r. nie przekracza kwoty zł, a przypadku chorób nowotworowych kwoty zł. Wnioski powinny być udokumentowane oryginałami faktur za rzeczywiście poniesione koszty związane z sytuacją losową. 4. Zapomogę rzeczową lub nansową z tytułu trudnej sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej dla osób, których dochód netto na osobę w rodzinie za 2013 r. nie przekracza kwoty zł. Zapomogę w przypadku okresowo występujących trudności materialnych lub życiowych. Pomoc ta jest przeznaczona dla wnioskodawców, którzy w br. utracili źródło dochodu. Dochód netto na osobę w rodzinie za 2013 r. nie może przekraczać kwoty zł. We wniosku tym nie uwzględnia się dochodu osoby, która utraciła źródło dochodu. Do wniosku należy dołączyć imienne oryginały faktur rzeczywiście poniesionych kosztów na artykuły związane z zaspokojeniem niezbędnych potrzeb rodziny. Wnioski są rozpatrywane indywidualnie, poprzedzone wywiadem. 5. Dopłatę do podręczników i artykułów szkolnych dla dzieci i młodzieży pracowników, których dochód netto na osobę w rodzinie za 2013 r. nie przekracza kwoty zł. Wnioski będą rozpatrywane indywidualnie, dopłata do wysokości kwoty z tabeli dopłat z funduszu uzależniona od środków nansowych zaplanowanych w planie rzeczowo nansowym na 2014 r. Pracownicy nie są zobowiązani do składania faktur za podręczniki i artykuły szkolne. Termin składania wniosków do 30 września br. 6. W dziale działalność kulturalno -oświatowa w br. zaplanowano: wyjazd do teatru termin wyjazdu i zapisu zostanie podany do wiadomości wszystkim pracownikom w oddzielnej informacji, - dopłatę do karnetów na krytą pływalnię według tabeli dopłat z funduszu dla osób uprawnionych, nie więcej jednak niż 3 karnety dla rodziny, a 101 zł na rok. Karnety zamawiane są raz w miesiącu. Wnioski o przydział karnetu należy składać do 10 dnia każdego miesiąca, wnioski złożone w tym terminie będą zrealizowane w danym miesiącu. Wnioski złożone po tym terminie będą realizowane po 10 dniu następnego miesiąca. Z uwagi na rozliczenie podatków za dany rok kalendarzowy w miesiącu grudniu nie będą zamawiane karnety na pływalnię. Ważność karnetu od zamówienia na pływalni 12 miesięcy. 7. W dziale wycieczki turystyczno krajoznawcze i wypoczynek w dni wolne od pracy w bieżącym roku zaplanowano następujące wycieczki: 7 dniowa wycieczka do Paryża w terminie maja br. 4 dniowa wycieczka do Warszawy w terminie 30 czerwiec 3 lipca br. 8 dniowa wycieczka do Grecji w terminie 5-12 września br. 8 dniowa wycieczka do Grecji w terminie września br. Dopłata do wycieczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na wniosek pracownika (według tabeli dopłat z funduszu ). Szczegółowe informacje na temat wycieczek oraz terminy zapisów zostają podane do wiadomości wszystkim pracownikom w oddzielnej informacji. 8. Pożyczkę remontową lub budowlaną pożyczki przydzielane są według kolejności składania podań, w przypadkach losowych kolejność nie obowiązuje. Termin spłaty pożyczek wynosi 24 miesiące. Oprocentowanie 1 i 2 % w stosunku rocznym w zależności od dochodu na osobę w rodzinie. 9. W ramach pomocy materialnej i rzeczowej pracownik może otrzymać na Święta Bożego Narodzenia bon towarowy w zależności od środków nansowych przewidzianych na ten cel w planie rzeczowo nansowym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a wartość jego będzie uzależniona sytuacji życiowej rodzinnej i materialnej osoby/rodziny. Bony przyznawane będą na wniosek pracownika pozostającego w stosunku pracy w dniu wydawania bonów według tabeli dopłat z funduszu. Termin składania wniosków do 15 września br. Pracownicy, którzy nie złożą wniosku o przyznanie bonu towarowego w podanym terminie, bonów nie otrzymują. Pracownicy, których dochód netto na osobę w rodzinie za 2013 r. przekracza kwotę zł nie są zobowiązani dołączyć do wniosku dokumenty o dochodach, otrzymują najniższą kwotę z tabeli dopłat z funduszu. Szczegółowe zasady korzystania z Funduszu zawarte są w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. Regulamin jest dostępny w każdej jednostce organizacyjnej oraz w Dziale Służb Pracowniczych pokój nr 124. Sucha Beskidzka, dnia 17 kwietnia 2014 r. Sporządziła: mgr Irena Ptak 6

7 Ochronaśrodowiska Biuletyn Informacyjny Nr 9/169 maj/czerwiec 2014 rok Energetyka geotermalna Złoża wód geotermalnych wykorzystywane są w elektrowniachi ciepłowniach geotermalnych. Wody w geotermii mogą być zagospodarowane na dwa sposoby: po odebraniu energii cieplnej schłodzone wody są zrzucane do wód powierzchniowych lub zawracane ponownie do złoża. Drugi sposób jest korzystniejszy dla środowiska, ponieważ z reguły wody te odznaczają się wysoką mineralizacją i zrzuty do środowiska powodują zasolenie wód powierzchniowych. Poza tym zawracanie wody do złoża sprawia, iż nie są naruszane zasoby tych wód. Największe wykorzystanie wód pod tym względem istnieje w Chinach. W Polsce warunki geologiczne pozwalają wykorzystanie tego typu w rejonach: szczecińskim, łódzkim, żyrardowskim, podhalańskim. Projekty geotermalne zrealizowano do tej pory w trzech miejscach: Pyrzycach na Pomorzu Zachodnim, Białym Dunajcu na Podhalu, Mszczonowie. Wprowadzanie tego typu źródeł ciepła przyczynia się do eliminacji kotłowni opalanych węglem i znacząco wpływa na poprawę jakości powietrza. Rysunek przedstawia schemat elektrociepłowni geotermalnej: Opracowano na podstawie: RM Podziękowanie Pragnę tą drogą złożyć serdeczne podziękowania dla dr. Leszka Biernackiego z Oddziału Wewnętrznego za fachową opiekę lekarską i wsparcie w trudnych chwilach choroby okazanej Janowi Gołuszka podczas jego pobytu w szpitalu. Jednocześnie życzę dalszych sukcesów zawodowych. Osoba opiekująca Grażyna Stopa 7 Sucha Beskidzka, dn. 30 maja 2014r.

8 Biuletyn Informacyjny Nr 9/169 maj/czerwiec 2014 rok Radydietetyczki Czy można obniżyć cholesterol bez leków? Zaburzenia gospodarki lipidowej nie można lekceważyć, gdyż prowadzi do poważnych chorób serca i układu krążenia. Dlatego osoby z podwyższonym poziomem cholesterolu we krwi wymagają systematycznego leczenia pod kontrolą lekarza. Dietą można zdziałać wiele. Ale gdy nie pomaga czasem trzeba włączyć leki. Wiele osób wierzy, że łykając pastylki będą mogły jeść do woli. Ale dobre leczenie farmakologiczne musi być połączone z dietą. Ponadto trzeba wiedzieć, że podany lek trzeba będzie zażywać do końca życia. Tymczasem pacjenci często odstawiają lekarstwa gdy stwierdzą, że cholesterol wrócił do normy. Tego nie wolno robić. Pamiętajmy, że działanie preparatów polega na hamowaniu aktywności enzymów potrzebnych do produkcji cholesterolu. Utrzymuje się on na właściwym poziomie dzięki lekom. Z chwilą przerwania kuracji ponownie się podwyższy, i to ze zdwojona siłą. To nie są substancje obojętne, przyjmując je narażasz na szwank swoje żywotne organy ( w tym ten najważniejszy wątrobę, ale także nerki) oraz system hormonalny i immunologiczny. Aby zbić cholesterol należy jeść dużo warzyw (w postaci surówek, sałatek) i owoców, koktajli, wyciskanych na świeżo soków i mrożonych smakowitych sorbetów, pełnoziarnistych produktów zbożowych, grube kasze. Zawierają błonnik, który utrudnia przyswajanie cholesterolu w przewodzie pokarmowym. Warzywa i owoce są też źródłem antyoksydantów zapobiegających utlenianiu się złego cholesterolu, który to właśnie najbardziej sprzyja rozwojowi miażdżycy. Jeśli mamy okazję jeść należy karczochy które zawierają cynarynę, hamując syntezę cholesterolu w wątrobie i zwiększając produkcję żółci, może obniżyć poziom cholesterolu całkowitego oraz frakcji LDL nawet o 20 proc. Terapeutyczne działanie ma czosnek, siemię lniane, otręby, zielona herbata, kukurydza, orzechy; włoskie, nerkowcowe, laskowe nasiona sezamu olej lniany, kokosowy, oliwa z oliwek. Zalecenia: 1. Przestań spożywać pokarmy pochodzenia zwierzęcego użyj logiki? Czasem dziwią nas zalecenia specjalistów od żywienia typu zamień wieprzowinę na kurczaka albo rybę. Posłuchaj uważnie: To tak jak z papierosami przestań palić te bez ltra a kup sobie z ltrem, a kaszel się na pewno zmniejszy. Tylko ma jedną wadę, że i tak nie wyleczy ta metoda płuc. Tak samo ze zmianą mięsa wieprzowego na kurze czy rybie. Zawartość cholesterolu w każdym mięsie jest taka sama 70-80mg w 100g mięsa (dotyczy to również ryb). 2. Unikaj majonezu można go zstąpić zdrowym dressingiem lub ostatecznie odrobiną naturalnego jogurtu. Nie bój się tłuszczu. Każdemu człowiekowi potrzebny jest tłuszcz ale muszą to być jednak zdrowe, niera nowane tłuszcze roślinne w ich naturalnym stanie. 3. Nie wkładaj do swojego ciała pokarmów przetworzonych, dalekich od naturalnego stanu zwłaszcza tych zawierających uwodornione tłuszcze (margaryny, tłuszcz cukierniczy) i tanie ra nowane oleje (dotyczy to potraw smażonych) a także biały cukier i białą mąkę. Powiedz stanowczo do,,widzenia sklepowym słodkościom pączkom, białym bułeczkom. Powiedz NIE homogenizowanym przetworom mlecznym. Homogenizacja to,, nowoczesny stosowany od lat 40-tych ubiegłego wieku przemysłowy proces przetwórczy polegający na rozbiciu cząsteczek zawartego tłuszczu w krowim mleku na bardzo maleńkie drobinki, które wędrują prosto do naszych żył, tam nawarstwiają się latami powodując w końcu problemy zdrowotne. 4. Ruch obniża cholesterol - regularne ćwiczenia np. biegi, spacery, pływanie, jazda na rowerze, chodzenie pieszo po schodach, taniec, prace w ogródku. Ćwicz 3-4 razy w tygodniu najlepiej pół godziny codziennie, przy zwalczaniu nadwagi trening powinien trwać dłużej. Ruch to potężny środek obniżający poziom złego cholesterolu szybko, naturalnie, za darmo, bez efektów ubocznych. Opracowała; Dietetyk dypl.h. Wągiel, Na podstawie;,,wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego pod redakcją A. Steciwko,,,Żywienie człowieka zdrowego i chorego pod redakcją M. Grzymisławski, Jan Gawęcki. 8

9 Artykułpoglądowy Realizacja 4 kroków inicjatywy Szpital Przyjazny Dziecku na przykładzie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej Omówienie Personel Bloku Porodowego, Oddziału Położniczego i Neonatologicznego ZOZ w Suchej Beskidzkiej sprawuje opiekę nad kobietą w momencie porodu, pierwszych dniach połogu oraz opiekę nad noworodkiem. Średnio rocznie w szpitalu tym przychodzi na świat 1100 noworodków. Blok porodowy wyposażony jest w 4 łóżka dla rodzących, w tym 1 łóżko na sali porodów rodzinnych. Oddział posiada 24 łóżka dla położnic oraz 28 łóżeczek dla noworodków. Od kilku już lat na oddziale wdrażane są w życie zalecenia WHO: porody rodzinne, podczas których kobiecie może towarzyszyć mąż lub inna bliska osoba, umożliwianie porodów w pozycjach wertykalnych, stosowanie zasady skóra do skóry do 2 godzin po porodzie, promocja karmienia naturalnego i niestosowanie farmakologicznych środków przeciwbólowych. Dziecko od pierwszych chwil po narodzinach aż do wypisu z oddziału przebywa wraz z matką. Kobiety i dzieci mogą korzystać z własnej bielizny osobistej. Realizacja kroku 4 Realizacja kroku 4 zależy w dużym stopniu od nastawienia kobiety, wiedzy nabytej przez nią przed porodem, jak i jej samopoczucia. Wiąże się więc z efektami realizacji 1, 2, i 3 kroku z dokumentu WHO chodzi o jej merytoryczne przygotowanie do karmienia piersią przed porodem oraz o pierwsze karmienie, do którego dochodzi na sali porodowej w ciągu pół godziny po urodzeniu dziecka. Następne kroki: 5, 6, 7, 8, 9 i 10 są działaniami mającymi na celu umożliwienie i ułatwienie kobiecie karmienia, utwierdzanie jej w decyzji o wartości karmienia piersią itp. Przygotowanie teoretyczne, które ma ogromy wpływ na realizację kroku 4 zaczyna się już w poradni ginekologiczno-położniczej, do której ciężarna uczęszcza na wizyty kontrolne w trakcie ciąży. Plan edukacji ciężarnej przed porodem w zakresie karmienia piersią w ZOZ w Suchej Beskidzkiej obejmuje także działania prowadzone: w szkole rodzenia działającej w budynku szpitala, na Oddziale Patologii ciąży. Oddział Ginekologiczno-Położniczy współpracuje również z położnymi środowiskowymi z całego powiatu suskiego. Współpraca ta jest niezbędna ze względu na znikomy odsetek ciężarnych korzystających w tym regionie z zajęć w szkole rodzenia. Dzięki niej akcja edukacyjna, która polega na promowaniu karmienia piersią może objąć każdą kobietę w ciąży. Cyklicznie organizowane są również szkolenia dla położnych sprawujących opiekę nad ciężarnymi w miejscu Biuletyn Informacyjny Nr 9/169 maj/czerwiec 2014 rok zamieszkania ze względu na to, że postawa matek wobec karmienia piersią kształtuje się na długo przed porodem. Chodzi o to, aby w chwili narodzin dziecka były już do niego odpowiednio przygotowane. Niezależnie od tego oddział i personel szpitala jest przygotowany do tego, aby edukować pacjentki nawet bezpośrednio przed porodem, pomóc im poznać zalety karmienia piersią, udzielić niezbędnego instruktażu, służyć radą i wsparciem. Na potrzeby personelu związane ze skutecznymi sposobami edukacji pacjentek powstał pakiet Inicjatywa Szpital Przyjazny Dziecku, w którym podano wszystkie niezbędne informacje na temat skutecznego wspierania kobiety rozpoczynającej karmienie piersią. Podobny pakiet powstał także dla pacjentek. Zaznajomienie się z materiałami zajmuje niecałe 30 min i nie sprawia trudności. Książki udostępniane są na Bloku Porodowym, są także w każdej sali pobytu matki z dzieckiem i pokoju dziennym-edukacyjnym, gdzie znajdują się poza tym ulotki i plakaty promujące karmienie piersią. Pacjentki zachęcane są również do obejrzenia godzinnego lmu edukacyjnego Wszystko o karmieniu piersią. Na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym i Bloku Porodowym przygotowano informacje o zaletach karmienia, sposobach przystawiania dziecka do piersi, rodzajach pozycji w trakcie karmienia, zasadach ręcznego odciągania pokarmu w formie gra cznej. Możliwe scenariusze Każdy poród przebiega inaczej, niemniej jednak możemy wyróżnić kilka przypadków, które w różny sposób wpływają na wczesne rozpoczęcie karmienia piersią. Przypadkiem idealnym i wzorcowym jest poród zjologiczny, zakończony urodzeniem zdrowego noworodka, po którym matka jest w stanie dobrym. Nie ma wtedy praktycznie żadnych przeszkód do szybkiego rozpoczęcia karmienia piersią, pod warunkiem oczywiście, że nie choruje ona na żadną z chorób będących przeciwwskazaniem do takiego karmienia. Dziecko rodzi się na nagi brzuch matki. Natychmiast okrywane jest ciepłymi pieluszkami. Po odpępnieniu wędruje w ramiona matki. Personel stale kontroluje i pomaga matce trzymać dziecko, doradza, uczy, instruuje. Noworodek dotyka skóry matki, co nie tylko daje mu poczucie bezpieczeństwa, ale umożliwia również osiedlenie się na skórze dziecka niegroźnych dla niego bakterii ze skóry matki. Tam, gdzie nie styka się ze skórą matki, zabezpieczane jest przed wychłodzeniem poprzez okrycie pieluszką. Matka i dziecko mają czas wówczas dla siebie. Personel w miarę możliwości stara się wyciszyć atmosferę. Zbudować nastrój intymności. Dopiero po co najmniej 2 godzinach może przystąpić do mierzenia dziecka, badania i ubrania go. Zasada ta jest ściśle przestrzegana na Bloku Porodowym ZOZ w Suchej Beskidzkiej, a praktyka potwierdza jej celowość i zasadność. Matki, tuląc w ramionach swoje dzieci, szybko zapominają o niedawnym bólu, skupiają się 9

10 Biuletyn Informacyjny Nr 9/169 maj/czerwiec 2014 rok na maleństwie i nowych obowiązkach. Wysoki poziom hormonów wystymulowanych przez ból zaraz po porodzie stanowi biochemiczną podstawę do tworzenia się więzi matki z dzieckiem. Matka jest w stanie wyjątkowej wrażliwości, błogości, dzięki czemu otwiera się na dziecko, budzi się w niej instynkt macierzyński. Również w organizmie dziecka pod koniec porodu poziom adrenaliny jest wysoki. Sprawia to, że jest pobudzone i chętne do nawiązania kontaktu z matką największa aktywność zdrowego noworodka obserwowana jest między 20. a 50. minutą jego życia (2, 3, 4). Świadczą o tym m.in. takie zachowania: postękiwanie i pojękiwanie, ssanie rączki, ruszanie głową, poszukiwanie węchem pokarmu. Już w momencie narodzin dziecko wyposażone jest w odruch ssania, który wyzwala złożoną czynność języka, żuchwy i dna jamy ustnej (zaprogramowany jest na pobieranie pokarmu z piersi) i odruch szukania (zaprogramowany na uchwycenie brodawki sutkowej). Ważne jest więc, aby sygnały te były odpowiednio wychwycone i pokazane matce to zaowocuje przystąpieniem przez nią do pierwszego karmienia. Bezpośrednio po porodzie matka jest szczególnie wrażliwa na bodźce, które wysyła noworodek. Znajduje się w stanie radosnego oszołomienia. Badania wykazały, iż kontakt matki z dzieckiem wpływa na przysadkę mózgową kobiety, dzięki czemu wydzielane są hormony odpowiedzialne za wytwarzanie pokarmu (prolaktyna) i jego wpływ z piersi (oksytocyna). Po urodzeniu łożyska spada ilość estrogenów, co wyzwala czynność wydzielniczą pęcherzyków mlecznych i dochodzi do rozpoczęcia wydzielania się mleka. Proces ten nazywany jest galaktogenezą. Wzmaga go drażnienie brodawki poprzez ssanie. Ważne jest więc wczesne przystawienie dziecka do piersi najlepiej w ciągu 30 minut po porodzie (5). Kiedy matka jest gotowa a dziecko wysyła wspomniane wcześniej sygnały, położna instruuje kobietę, jak rozpocząć pierwsze karmienie. Zwykle przyjmuje ona pozycję leżącą na boku lub leżącą na plecach. Należy zwracać uwagę na jej wygodę i samopoczucie. Najlepiej, aby karmiła w warunkach intymnych, bez osób trzecich. Obecność lekarzy, innych położnych, czy nawet innych rodzących można zaliczyć do czynników wpływających niekorzystnie na przebieg pierwszego karmienia. Atmosfera ciepła, ciszy, intymności i zaufania do położnej są natomiast czynnikami podnoszącymi prawdopodobieństwo udanego pierwszego karmienia. Położne nie dotykają piersi kobiety, nie przysuwają je dziecka do piersi. Ich rolą jest wskazanie kobiecie sygnałów wysyłanych przez dziecko, aby miała satysfakcję z ich rozpoznania i samodzielnego rozpoczęcia karmienia. Jest to działanie z kobietą a nie za kobietę. Nie można podejmować decyzji za matkę, nawet w sytuacji, gdy ona sama nie umie jej podjąć. Ten pierwszy krok kobiety jako matki może owocować szybkim wzrostem wiary we własne siły. Położna musi przejawiać więc wyjątkową wrażliwość, mieć inteligencję emocjonalną. Blok porodowy jest często miejscem pierwszego kontaktu położnych z rodzącą. Najczęściej nie znamy wcześniej pacjentek, którymi opiekujemy się podczas porodu. Dlatego, aby dostosować nasze zachowanie do sposobu bycia pacjentki, wykorzystujemy czas na obserwację. Słuchamy, rozmawiamy, pytamy, wychwytujemy komunikaty pozawerbalne. Wiedza, jaką zdobywamy w ten sposób, pozwala nam pomagać rodzącej, nie narażając jej na dodatkowy stres związany z trudnościami w komunikowaniu się. Oto cechy dobrej komunikacji z rodzącą: okazywanie wsparcia emocjonalnego, okazywanie empatii, akceptowanie uczuć, decyzji, myśli kobiety, udzielanie praktycznej pomocy, dostarczanie stosownych informacji w zrozumiałym języku, sugerowanie, a nie wydawanie poleceń, okazywanie szacunku jej decyzjom. Wnioski Posiadanie certy katu Szpital Przyjazny Dziecku już od 1996 roku zaowocowało wypracowaniem własnych metod realizacji poszczególnych kroków do udanego karmienia piersią. Od 16 lat personel doskonali się w umiejętnościach, poszerza wiedzę z zakresu naturalnych metod prowadzenia porodu, pozycji wertykalnych, jak i edukacji laktacyjnej Faktem jest, iż 100% porodów naturalnych przyjmowanych w suskim szpitalu odbywa się bez podawania jakichkolwiek leków przeciwbólowych. Jakość opieki szpitalnej ma ogromne znaczenie dla dalszego konsekwentnego karmienia piersią dziecka po opuszczeniu szpitala. Pod pojęciem jakości opieki szpitalnej niekoniecznie kryją się doskonałe warunki lokalowe czy ekonomiczne. Dużo ważniejsi są ludzie, czyli położne. Ich kompetencja, doświadczenie, komunikatywność, rzetelność i fachowość. Udane karmienie zależy bowiem przede wszystkim od zrozumienia przez matkę potrzeb dziecka, technicznych aspektów przystawiania dziecka do piersi, jak i postępowania w trakcie karmienia. mgr Anna Łoś Opublikowano za zgodą autora. 10

11 Biuletyn Informacyjny Nr 9/169 maj/czerwiec 2014 rok Nowości w Bibliotece Szpitalnej 1. Kava A.: Ostateczny cel Znużeni kierowcy zatrzymują się na parkingach przy autostradzie, by przekąsić coś, odpocząć, może się zdrzemnąć. Ale jest ktoś, kto zatrzymuje się w innym celu. Dla niego parkingi są terenem polowań Od kilku lat, w całym kraju, kierowcy w niewyjaśnionych okolicznościach znikają bez śladu. Seryjny morderca patroluje autostrady Agentka specjalna FBI, Maggie O Dell i jej partner R. J. Tully, odkrywają szczątki młodej kobiety, a przy nich ślad pozostawiony przez zabójcę. Jest też mapa, z którą ruszą w śmiertelny wyścig, by zatrzymać szaleńca, zanim zabije ponownie. Kiedy są już blisko mordercy, staje się jasne, że to Maggie jest jego ostatecznym celem. 2. Kordel M.: Wymarzony dom Każdy ma swój Wymarzony Dom. Miejsce, w którym może znaleźć ukojenie, szczęście i miłość. Kiedy Magda podejmuje szaloną decyzję i kupuje stary dom w Malowniczem, miasteczku u podnóża Sudetów, nie wie jeszcze, jak bardzo zmieni się jej życie. W pierwszym odruchu chce się go pozbyć, ale dom nie chce wcale pozbyć się jej. Siła kryjąca się w jego wnętrzu pozwala Magdzie odnaleźć swoje miejsce i pomóc innym: Małej Marcysi, która potrzebuje mamy. Krysi, która leczy złamane serca kawą migdałową, a wieczorami piecze kłopotki, by zapomnieć o przeszłości. Michałowi, który uczy się walczyć o miłość Magdy. "Malownicze. Wymarzony dom" to wzruszająca i pełna humoru opowieść o spełnianiu marzeń, a przede wszystkim o miłości, która zmienia życie i nadaje mu sens. Jeśli wyciągniesz rękę do innych i nauczysz się marzyć, los uśmiechnie się do ciebie Child L.: Nigdy nie wracaj Reacher przekracza po czternastu latach bramę swojej dawnej jednostki i melduje się u sierżant dyżurnej, lecz w gabinecie dowódcy nie zastaje major Turner. Urzęduje tam facet w stopniu podpułkownika, który zastąpił ją zaledwie dzień wcześniej i ma dla Reachera same złe wiadomości. Po pierwsze wytoczono mu sprawę karną o pobicie ze skutkiem śmiertelnym pewnego cywila, po drugie wniesiono przeciwko niemu pozew o ojcostwo, po trzecie na mocy odpowiednich przepisów nadal podlega obowiązkowi obrony. W związku z tym podpułkownik powołuje go z powrotem do służby wojskowej. Major Jack Reacher zachowuje swój stopień, lecz nie wolno mu się oddalać więcej niż na osiem kilometrów od siedziby jednostki. Z rozmowy z sierżant dyżurną dowiaduje się, że w areszcie pobliskiej bazy wojskowej pojawił się nowy więzień, i że jest nim prawdopodobnie major Turner. Czy zarzuty, które postawiono jej i jemu, są ze sobą powiązane? I czy usiłują ich wrobić te same osoby? Biblioteka Suska

12 SUCHA BESKIDZKA ISO14001:2004 ISO 9001:2008

13

14

15

16 daj sobie szansę - zbadaj się! wtorek 7-13 czwartek 7-13 piątek dla kobiet w wieku lat bez skierowania z dowodem osobistym BEZPŁATNE badania mammograficzne od 1 lipca 2014 Szpital w Suchej Beskidzkiej Nasza Redakcja: Dział Marketingu mgr Monika Wróblewska-Polak mgr Renata Matusik blok B, piętro III, rejestracja RTG tel: kom: autorzy projektu: Justyna Stasik, Joanna Głuc Adres: ul. Szpitalna 22, Sucha Beskidzka Blok C, III piętro, Dział Marketingu, tel. 33/ ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Wincentego Witosa

W CIENIUCZEPKA BIULETYN INFORMACYJNY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

W CIENIUCZEPKA BIULETYN INFORMACYJNY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH NUMER 1 /267/ STYCZEŃ 2014 www.doipip.wroc.pl W CIENIUCZEPKA BIULETYN INFORMACYJNY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZMIANY W OPIECE POŁOŻNICZEJ ŻYWIENIE NOWORODKÓW PIELĘGNIARKA ROKU

Bardziej szczegółowo

DLA RODZICÓW i OPIEKUNÓW (0-3 LAT)

DLA RODZICÓW i OPIEKUNÓW (0-3 LAT) INFORMATOR DLA RODZICÓW POZNAń I POWIAT POZNAŃSKI DLA RODZICÓW i OPIEKUNÓW (0-3 LAT) rodzina na starcie wychowanie to wyzwanie 2 INFORMATOR RODZINA NA STARCIE NA STARCIE Wydawca: Terenowy Komitet Ochrony

Bardziej szczegółowo

Małe dzieci w Polsce Nr 1 (38) 2012

Małe dzieci w Polsce Nr 1 (38) 2012 Małe dzieci w Polsce Nr 1 (38) 2012 1 Autorzy 4 7 13 Wstęp Populacja małych dzieci w Polsce Szymon Wójcik, Fundacja Dzieci Niczyje Polska rodzina w ciąży 1. Opieka nad matką i dzieckiem w czasie ciąży,

Bardziej szczegółowo

IV AKADEMIA PIELĘGNIARSTWA KONFERENCJA NAUKOWO SZKOLENIOWA

IV AKADEMIA PIELĘGNIARSTWA KONFERENCJA NAUKOWO SZKOLENIOWA Wybrane aspekty opieki nad kobietą ciężarną, rodzącą i noworodkiem IV AKADEMIA PIELĘGNIARSTWA Wybrane aspekty opieki nad kobietą ciężarną, rodzącą i noworodkiem WROCŁAW, 03 PAŹDZIERNIKA 2011 R. SPONSORZY:

Bardziej szczegółowo

Wywiad z ordynatorem Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Pierwsza wizyta w gabinecie ginekologicznym Moda na świadome macierzyństwo Rady położnej

Wywiad z ordynatorem Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Pierwsza wizyta w gabinecie ginekologicznym Moda na świadome macierzyństwo Rady położnej NR 1 (1) WIOSNA 2013 PO PIERWSZE PACJENT MAGAZYN PACJENTA CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE Temat numeru ZDROWIE KOBIETY Wywiad z ordynatorem Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Pierwsza wizyta w gabinecie

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem przedstawiają: Pomoc socjalna przewodnik dla pacjentów z chorobą nowotworową4 BEZPŁATNY Patronat honorowy:

Bardziej szczegółowo

I E G ISSN 1425 6584. www.doipip.wroc.pl

I E G ISSN 1425 6584. www.doipip.wroc.pl W CIENIU CZEPKA N IEZALEŻNY E MIESIĘCZNIK I I PIELĘGNIAREK I E I POŁOŻNYCH O OKRĘGU WROCŁAWSKIEGO W O I LEGNICKIEGO I E G ISSN 1425 6584 www.doipip.wroc.pl NUMER 12 (206) GRUDZIEŃ 2008 08 WROCŁAW LEGNICA

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE URSYNOWA. Granty 2011 Krzywica niedoborowa. Prozdrowotny styl życia Stres zmora naszych czasów

ZDROWIE URSYNOWA. Granty 2011 Krzywica niedoborowa. Prozdrowotny styl życia Stres zmora naszych czasów ZDROWIE URSYNOWA Przychodnia ul. Romera 4 Przychodnia ul. Kajakowa 12 Przychodnia ul. Na Uboczu 5 Przychodnia ul. Zamiany 13 Ursynowskie Dzienne Centrum Zabiegowe ul. Kajakowa 12 Nr 3 (6) 2011 www.zozursynow.pl

Bardziej szczegółowo

Jestem mamą w Polsce. Informator dla migrantek, które oczekują dziecka w Polsce

Jestem mamą w Polsce. Informator dla migrantek, które oczekują dziecka w Polsce Jestem mamą w Polsce Informator dla migrantek, które oczekują dziecka w Polsce Jestem mamą w Polsce. Informator dla migrantek, które oczekują dziecka w Polsce. Redakcja: Agnieszka Kosowicz, Marta Piegat-Kaczmarczyk

Bardziej szczegółowo

Spis treści UWAGA! Biblioteka OIPiP w Gdańsku jest czynna w każdy poniedziałek w godzinach 15:00 17:00. Justyna Grabowska Biblioteka OIPiP

Spis treści UWAGA! Biblioteka OIPiP w Gdańsku jest czynna w każdy poniedziałek w godzinach 15:00 17:00. Justyna Grabowska Biblioteka OIPiP Spis treści Sprawozdanie ze stanu realizacji Pakietu obejmującego kurs specjalistyczny resuscytacja krążeniowo-oddechowa i kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek/pielęgniarzy

Bardziej szczegółowo

sierpień - wrzesień 2013r.

sierpień - wrzesień 2013r. W numerze: Pielęgniarka Roku 2012 Kalendarium Wymagania wobec pielęgniarek opieki paliatywnej Pielęgniarskie przemyślenia... Żywienie pozajelitowe... Zasady opieki paliatywnej Opinie i komunikaty Szanowne

Bardziej szczegółowo

400 5/165 2013 B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y B E Z P Ł A T N Y

400 5/165 2013 B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y B E Z P Ł A T N Y Miesięcznik Zakładowy Sucha Beskidzka Nakład 400 sztuk. Nr 5/165 wrzesień/październik 2013 B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y B E Z P Ł A T N Y W numerze m.in.: Dni otwarte w naszym szpitalu dla przyszłych

Bardziej szczegółowo

BIULETYN ŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA ALZHEIMEROWSKIEGO

BIULETYN ŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA ALZHEIMEROWSKIEGO BIULETYN ŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA ALZHEIMEROWSKIEGO Numer 2 ISSN1897-4767 MAREK PIEKARA Chorobie Alzheimera nie może towarzyszyć samotność KATOWICE 1 Szanowni Państwo! Przekazujemy w Państwa ręce drugi

Bardziej szczegółowo

Mam dziecko z zespołem Aspergera :)

Mam dziecko z zespołem Aspergera :) GRZEGORZ CAŁEK HALINA ŁUSZCZAK HALINA JANKOWSKA Mam dziecko z zespołem Aspergera :) PORADNIK DLA RODZICÓW Poradnik został wydany w ramach projektu Polskiego Towarzystwa Zespołu Aspergera realizowanego

Bardziej szczegółowo

ISSN 1640-5307 Kraków, nr 80, marzec kwiecień 2008

ISSN 1640-5307 Kraków, nr 80, marzec kwiecień 2008 ISSN 1640-5307 Kraków, nr 80, marzec kwiecień 2008 2 Zdrowych, spokojnych i pełnych radości Świąt Wielkiej Nocy życzy Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych oraz Zespół Redakcyjny Ad Vocem w

Bardziej szczegółowo

Pismo Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych ISSN 1640-5307. ad vocem

Pismo Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych ISSN 1640-5307. ad vocem Pismo Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych ISSN 1640-5307 Kraków nr 75 Kwiecień - Maj 2007 Pismo Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Wydaje: Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

Jak wspierać rodziny z małymi dziećmi

Jak wspierać rodziny z małymi dziećmi Jak wspierać rodziny z małymi dziećmi przykłady inspirujących praktyk Spis treści Copyright Fundacja Dzieci Niczyje Wstęp» 3 Fundacja Dzieci Niczyje ul. Walecznych 59 03-926 Warszawa www.fdn.pl Tłumaczenie:

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-88568-42-8

ISBN 978-83-88568-42-8 Publikację sfinansowano ze środków Programu Operacyjnego FIO ISBN 978-83-88568-42-8 Publikacja została opracowana przez Małgorzatę Dziewanowską Konsultacja prawna : mec. Monika Gąsiorowska, Karolina Więckiewicz

Bardziej szczegółowo

Życie w Polsce poradnik dla uchodźców

Życie w Polsce poradnik dla uchodźców Agnieszka Kosowicz, Agata Marek Życie w Polsce poradnik dla uchodźców Poradnik został wydany w ramach realizacji projektu Uchodźcy w polskim społeczeństwie współfinansowanego przez Europejski Fundusz na

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy... 1. I. CO NOWEGO... CZYLI O STARYM INACZEJ... 3 Depresja... i co dalej?... 3

Drodzy Czytelnicy... 1. I. CO NOWEGO... CZYLI O STARYM INACZEJ... 3 Depresja... i co dalej?... 3 Drodzy Czytelnicy Przygotowaliśmy dla Was nowy numer do czytania na letnie dni. Jak zwykle trochę wiedzy, trochę tekstu do przemyśleń, dobrych rad i historii wziętych z naszego życia. Chwalimy się tym

Bardziej szczegółowo

NOWY ROK SZKOLNY. magazyn ŻYCIE Z PKU W TURCJI HISTORIA DENIZ ATAKAY ZAINWESTUJ W SIEBIE RADZI EWA STAROSTECKA

NOWY ROK SZKOLNY. magazyn ŻYCIE Z PKU W TURCJI HISTORIA DENIZ ATAKAY ZAINWESTUJ W SIEBIE RADZI EWA STAROSTECKA Nr 2/2014 magazyn PKUconnect NOWY ROK SZKOLNY PRZYGOTUJ SIĘ DO NIEGO Z NAMI ŻYCIE Z PKU W TURCJI HISTORIA DENIZ ATAKAY ZAINWESTUJ W SIEBIE RADZI EWA STAROSTECKA SPOSOBY NA DIETĘ W POŚPIECHU ZDRADZA MARIA

Bardziej szczegółowo

Jestem w ciąży Pierwsze kroki przyszłej mamy

Jestem w ciąży Pierwsze kroki przyszłej mamy Jestem w ciąży Pierwsze kroki przyszłej mamy Droga przyszła mamo! Najczęstsze dolegliwości ciążowe, jak możemy sobie z nimi poradzić...4 Pielęgnacja ciała w czasie ciąży...13 Przepis na zdrowie, czyli

Bardziej szczegółowo

Kraków, nr 100, wrzesień październik 2011

Kraków, nr 100, wrzesień październik 2011 Kraków, nr 100, wrzesień październik 2011 To ostatnia szansa na zmiany! Wchodzę do gry! Grażyna GAJ Przewodniczę organizacji międzyzakładowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych,

Bardziej szczegółowo

Gazeta Szpitalna 1. Życzę, oby następny rok był czasem patrzenia w przyszłość, a nie tylko rozważaniem nad czasem minionym.

Gazeta Szpitalna 1. Życzę, oby następny rok był czasem patrzenia w przyszłość, a nie tylko rozważaniem nad czasem minionym. Gazeta Szpitalna 1 Czas przełomu roku, to czas podsumowań, podziękowań i życzeń. Podsumowując nie sposób pominąć wydarzeń, w których uczestniczyliśmy i które odcisnęły swój ślad na wizerunku Szpitala.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po polskim systemie opieki zdrowotnej

Przewodnik po polskim systemie opieki zdrowotnej 52007 EDYCJA POLSKA ISSN 1896-2734 Zdrowie W numerze: Wielu uchodźców, którzy przyjeżdżają do Polski, narzeka na trudności w uzyskaniu pomocy medycznej. Dlatego piąty numer refugee.pl poświęcamy sprawom

Bardziej szczegółowo

ISSN 1232-5384 Nr 12 [217] Grudzień 2011 Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

ISSN 1232-5384 Nr 12 [217] Grudzień 2011 Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach ISSN 1232-5384 Nr 12 [217] Grudzień 2011 Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach W te najpiękniejsze Święta w śnieżnej bieli ogrzanej ciepłem domowego ogniska - pozostań

Bardziej szczegółowo

WOLSKA KONFERENCJA SZKOLENIOWA. "Bez przemocy wobec dziecka - Wola do wychowywania" Warszawa, 29 kwietnia 2010

WOLSKA KONFERENCJA SZKOLENIOWA. Bez przemocy wobec dziecka - Wola do wychowywania Warszawa, 29 kwietnia 2010 WOLSKA KONFERENCJA SZKOLENIOWA "Bez przemocy wobec dziecka - Wola do wychowywania" Warszawa, 29 kwietnia 2010 Honorowy Patronat Rzecznika Praw Dziecka Honorowy Patronat Przewodniczącego Rady i Burmistrza

Bardziej szczegółowo

Kraków, nr 104, maj-czerwiec 2012

Kraków, nr 104, maj-czerwiec 2012 Kraków, nr 104, maj-czerwiec 2012 Słonecznych urlopów i miło spędzonego czasu życzy Rada Okręgowa i Zespół Redakcyjny W NUMERZE ETYKA ZAWODU Etyka zawodowa pielęgniarek 4 KULTUROWE UWARUNKOWANIA PIELĘGNIARSTWA

Bardziej szczegółowo

Kobiety lubią brąz BEZPŁATNY. Wakacje z kolczykiem w pępku Str. 9. Woda niezbędna do życia Str. 4-5. Liczymy na zielone światło Str.

Kobiety lubią brąz BEZPŁATNY. Wakacje z kolczykiem w pępku Str. 9. Woda niezbędna do życia Str. 4-5. Liczymy na zielone światło Str. Str. 6-7 BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK REGIONALNY Numer 7 (09) Lipiec 2006 www.pulsopolszczyzny.pl Wakacje z kolczykiem w pępku Str. 9 Woda niezbędna do życia Str. 4-5 Liczymy na zielone światło Str. 11 Seks?

Bardziej szczegółowo

Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży

Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży 69 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Dorota Maciąg 1, Agata Figuła 2, Małgorzata Cichońska 3, Katarzyna Kucharska 4 Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży Streszczenie Autorki

Bardziej szczegółowo