Bezpłatny miesiêcznik zak³adowy Nr 9/169 maj/czerwiec 2014 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezpłatny miesiêcznik zak³adowy Nr 9/169 maj/czerwiec 2014 rok"

Transkrypt

1 Bezpłatny miesiêcznik zak³adowy Nr 9/169 maj/czerwiec 2014 rok Zdjęcie z lotu ptaka szpital w Suchej Beskidzkiej, fot. Adam Wróbel

2 Biuletyn Informacyjny Nr 9/169 maj/czerwiec 2014 rok Wycieczka zakładowa do Paryża W dniach od 23 maja do 29 maja 2014 roku pracownicy naszego zakładu uczestniczyli w wycieczce do Paryża zorganizowanej przez Dział Socjalny. Program wycieczki: Zwiedzanie: dzielnicy Montmartre z Place du Tertre, kościoła św. Piotra z Montmartre, panoramy miasta, bazyliki Sacre-Coeur, Placu Pigal, budynku kabaretu Moulin Roude, budynku Paryskiej Opery, centrum Pompidou, Forum des Halles. Rejs statkiem po Sekwanie. Zwiedzanie: muzeum dors, Tuilleries, Placu Cocorde, Placu Madeleine, Grand Palais, Pól Elizejskich, Łuku Triumfalnego, panoramy nowoczesnej dzielnicy La Defense. Zwiedzanie: budynku Ratusza, Ile de City, Sainte Chapelle, mostu Pont Neuf, Katedry Notre Dame, punktu zero, dzielnicy łacińskiej, kościołu Sainte Germain, ogrodów luksemburskich, pałacu luksemburskiego, Panteonu, Tour Montparnasse, budynku Sorbony, ogrodu Planty, budynku Instytutu Arabskiego. Zwiedzanie: muzeum Luwr, Pałacu Inwalidów, Pola Marsowe, Szkoły Militarnej, Wieży Eif a, Trocadero. Zwiedzanie: ogrodu i pałacu wersalskiego. 2

3 Biuletyn Informacyjny Nr 9/169 maj/czerwiec 2014 rok Składamy serdeczne podziękowania za zorganizowanie wycieczki do Paryża. Piękny program zwiedzania oraz życzliwość ze strony wszystkich obsługujących wycieczkę miały duży wpływ na atmosferę podróży, po której zostały wspaniałe wrażenia i niezapomniane wspomnienia. Pomimo napiętego programu zwiedzanie nie było męczące. Pilot wycieczki potrafił zaciekawić grupę historią i kulturą. W planach marzy się nam... kolejny wyjazd. Chcemy tą drogą wyrazić nasze wielkie uznanie i gorące podziękowanie dla wszystkich, którzy przyczynili się, że tak cudownie spędziliśmy czas w Paryżu. DZIĘKUJEMY. Fot. Magdalena Świstek, RM 3

4 Biuletyn Informacyjny Nr 9/169 maj/czerwiec 2014 rok Konferencja szkoleniowa dla pielęgniarek i położnych. Bal pielęgniarek i położnych. Dnia 16 maja 2014 roku w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej odbyła się Konferencja Szkoleniowa dla pielęgniarek i położnych pn. Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek i położnych w świetle obowiązujących przepisów prawa. Organizatorem konferencji była Lucyna Skrzypoń Członek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krakowie. Jak co roku w godzinach wieczornych w restauracji Capri odbył się bal z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej. W balu licznie uczestniczyły pielęgniarki i położne z osobami towarzyszącymi. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Stanisław Łukasik Przewodniczący MOIPiP, Maria Kaleta Przedstawicielka Naczelnej Rady PiP, Anna Polonek Wiceprzewodnicząca MOIPiP, Danuta Adamek Sekretarz MOIPiP, władze samorządu terytorialnego oraz Dyrekcja ZOZ w Suchej Beskidzkiej. Szkolenie odbyło się dzięki zaangażowaniu Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz lek. Marka Habera Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. Prelegentami konferencji była pani Wioletta Fryc Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej MOIPiP oraz Barbara Wyka Przewodnicząca Sądu Okręgowego MOIPiP. 4 Lucyna Skrzypoń Członek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krakowie.

5 Komitetds.Jakości-informuje Biuletyn Informacyjny Nr 9/169 maj/czerwiec 2014 rok XVIII Ogólnopolska Konferencja Jakość w Opiece Zdrowotnej W dniach maja 2014 roku w Krakowie odbyła się jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Jakość w Opiece Zdrowotnej z okazji 20-lecia Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Uroczystego otwarcia dokonał Dyrektor CMJ Jerzy Hennig. W konferencji udział wzięli między innymi przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, samorządów terytorialnych, towarzystw, instytucji naukowych i zakładów opieki zdrowotnej. Nasz ZOZ reprezentowali: Dyrektor Marek Haber, Pełnomocnik ZSZ mgr Bogumiła Mazur, Specjalista ds. Jakości mgr Maria Marek. Przypadające w tym roku 20-lecie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia było dobrą okazją do wspomnień i do podsumowania całokształtu działalności nad poprawą jakości leczenia polskich placówek ochrony zdrowia. Tematem konferencji było również zarządzanie bezpieczeństwem w kontekście przywództwa, higiena rąk, standaryzacja w ochronie zdrowia, systemy monitorowania zdarzeń niepożądanych oraz dokonywanie pomiarów własnej działalności. DziałSłużbPracowniczych-informuje Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej informuje, że w dniu 14 kwietnia 2014 r. uzgodniono z Zakładowymi Organizacjami Związków Zawodowych plan rzeczowo nansowy ZFŚS dochody i wydatki na 2014 r. Podstawą do wypłaty wszystkich świadczeń z funduszu jest wypełniony wniosek przez pracownika z wyliczonym miesięcznym dochodem netto na osobę w rodzinie za 2013 r. Dokumenty o dochodach pracownik składa raz w roku do jednego wniosku. Pracownicy w br. z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mogą otrzymać: 1. Dopłatę do wypoczynku dla dzieci i młodzieży: (obozy, kolonie, zielone szkoły), według tabeli dopłat z funduszu. 5 Dopłata dla pracowników, których dochód netto na osobę w rodzinie za 2013 r. nie przekracza kwoty 900 zł. Warunkiem otrzymania dopłaty jest przedłożenie imiennej faktury wystawionej na pracownika przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie. Faktura musi posiadać adnotację: imię i nazwisko dziecka, miejscowość i termin pobytu oraz, że organizator jest uprawniony do organizowania wypoczynku dla dzieci. 2. Dopłata do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie w br. dla pracownika według tabeli dopłat z funduszu. Warunkiem otrzymania dopłaty jest wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w wysokości co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

6 Biuletyn Informacyjny Nr 9/169 maj/czerwiec 2014 rok Pracownicy, których dochód netto na osobę w rodzinie za 2013 r. przekracza kwotę zł nie są zobowiązani dołączyć do wniosku dokumenty o dochodach, otrzymują najniższą kwotę z tabeli dopłat z funduszu. 3. Zapomogę losową w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci wnioski rozpatrywane są indywidualnie, poprzedzone wywiadem. Pomoc ta może być przyznana osobie, której dochód netto na osobę w rodzinie za 2013 r. nie przekracza kwoty zł, a przypadku chorób nowotworowych kwoty zł. Wnioski powinny być udokumentowane oryginałami faktur za rzeczywiście poniesione koszty związane z sytuacją losową. 4. Zapomogę rzeczową lub nansową z tytułu trudnej sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej dla osób, których dochód netto na osobę w rodzinie za 2013 r. nie przekracza kwoty zł. Zapomogę w przypadku okresowo występujących trudności materialnych lub życiowych. Pomoc ta jest przeznaczona dla wnioskodawców, którzy w br. utracili źródło dochodu. Dochód netto na osobę w rodzinie za 2013 r. nie może przekraczać kwoty zł. We wniosku tym nie uwzględnia się dochodu osoby, która utraciła źródło dochodu. Do wniosku należy dołączyć imienne oryginały faktur rzeczywiście poniesionych kosztów na artykuły związane z zaspokojeniem niezbędnych potrzeb rodziny. Wnioski są rozpatrywane indywidualnie, poprzedzone wywiadem. 5. Dopłatę do podręczników i artykułów szkolnych dla dzieci i młodzieży pracowników, których dochód netto na osobę w rodzinie za 2013 r. nie przekracza kwoty zł. Wnioski będą rozpatrywane indywidualnie, dopłata do wysokości kwoty z tabeli dopłat z funduszu uzależniona od środków nansowych zaplanowanych w planie rzeczowo nansowym na 2014 r. Pracownicy nie są zobowiązani do składania faktur za podręczniki i artykuły szkolne. Termin składania wniosków do 30 września br. 6. W dziale działalność kulturalno -oświatowa w br. zaplanowano: wyjazd do teatru termin wyjazdu i zapisu zostanie podany do wiadomości wszystkim pracownikom w oddzielnej informacji, - dopłatę do karnetów na krytą pływalnię według tabeli dopłat z funduszu dla osób uprawnionych, nie więcej jednak niż 3 karnety dla rodziny, a 101 zł na rok. Karnety zamawiane są raz w miesiącu. Wnioski o przydział karnetu należy składać do 10 dnia każdego miesiąca, wnioski złożone w tym terminie będą zrealizowane w danym miesiącu. Wnioski złożone po tym terminie będą realizowane po 10 dniu następnego miesiąca. Z uwagi na rozliczenie podatków za dany rok kalendarzowy w miesiącu grudniu nie będą zamawiane karnety na pływalnię. Ważność karnetu od zamówienia na pływalni 12 miesięcy. 7. W dziale wycieczki turystyczno krajoznawcze i wypoczynek w dni wolne od pracy w bieżącym roku zaplanowano następujące wycieczki: 7 dniowa wycieczka do Paryża w terminie maja br. 4 dniowa wycieczka do Warszawy w terminie 30 czerwiec 3 lipca br. 8 dniowa wycieczka do Grecji w terminie 5-12 września br. 8 dniowa wycieczka do Grecji w terminie września br. Dopłata do wycieczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na wniosek pracownika (według tabeli dopłat z funduszu ). Szczegółowe informacje na temat wycieczek oraz terminy zapisów zostają podane do wiadomości wszystkim pracownikom w oddzielnej informacji. 8. Pożyczkę remontową lub budowlaną pożyczki przydzielane są według kolejności składania podań, w przypadkach losowych kolejność nie obowiązuje. Termin spłaty pożyczek wynosi 24 miesiące. Oprocentowanie 1 i 2 % w stosunku rocznym w zależności od dochodu na osobę w rodzinie. 9. W ramach pomocy materialnej i rzeczowej pracownik może otrzymać na Święta Bożego Narodzenia bon towarowy w zależności od środków nansowych przewidzianych na ten cel w planie rzeczowo nansowym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a wartość jego będzie uzależniona sytuacji życiowej rodzinnej i materialnej osoby/rodziny. Bony przyznawane będą na wniosek pracownika pozostającego w stosunku pracy w dniu wydawania bonów według tabeli dopłat z funduszu. Termin składania wniosków do 15 września br. Pracownicy, którzy nie złożą wniosku o przyznanie bonu towarowego w podanym terminie, bonów nie otrzymują. Pracownicy, których dochód netto na osobę w rodzinie za 2013 r. przekracza kwotę zł nie są zobowiązani dołączyć do wniosku dokumenty o dochodach, otrzymują najniższą kwotę z tabeli dopłat z funduszu. Szczegółowe zasady korzystania z Funduszu zawarte są w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. Regulamin jest dostępny w każdej jednostce organizacyjnej oraz w Dziale Służb Pracowniczych pokój nr 124. Sucha Beskidzka, dnia 17 kwietnia 2014 r. Sporządziła: mgr Irena Ptak 6

7 Ochronaśrodowiska Biuletyn Informacyjny Nr 9/169 maj/czerwiec 2014 rok Energetyka geotermalna Złoża wód geotermalnych wykorzystywane są w elektrowniachi ciepłowniach geotermalnych. Wody w geotermii mogą być zagospodarowane na dwa sposoby: po odebraniu energii cieplnej schłodzone wody są zrzucane do wód powierzchniowych lub zawracane ponownie do złoża. Drugi sposób jest korzystniejszy dla środowiska, ponieważ z reguły wody te odznaczają się wysoką mineralizacją i zrzuty do środowiska powodują zasolenie wód powierzchniowych. Poza tym zawracanie wody do złoża sprawia, iż nie są naruszane zasoby tych wód. Największe wykorzystanie wód pod tym względem istnieje w Chinach. W Polsce warunki geologiczne pozwalają wykorzystanie tego typu w rejonach: szczecińskim, łódzkim, żyrardowskim, podhalańskim. Projekty geotermalne zrealizowano do tej pory w trzech miejscach: Pyrzycach na Pomorzu Zachodnim, Białym Dunajcu na Podhalu, Mszczonowie. Wprowadzanie tego typu źródeł ciepła przyczynia się do eliminacji kotłowni opalanych węglem i znacząco wpływa na poprawę jakości powietrza. Rysunek przedstawia schemat elektrociepłowni geotermalnej: Opracowano na podstawie: RM Podziękowanie Pragnę tą drogą złożyć serdeczne podziękowania dla dr. Leszka Biernackiego z Oddziału Wewnętrznego za fachową opiekę lekarską i wsparcie w trudnych chwilach choroby okazanej Janowi Gołuszka podczas jego pobytu w szpitalu. Jednocześnie życzę dalszych sukcesów zawodowych. Osoba opiekująca Grażyna Stopa 7 Sucha Beskidzka, dn. 30 maja 2014r.

8 Biuletyn Informacyjny Nr 9/169 maj/czerwiec 2014 rok Radydietetyczki Czy można obniżyć cholesterol bez leków? Zaburzenia gospodarki lipidowej nie można lekceważyć, gdyż prowadzi do poważnych chorób serca i układu krążenia. Dlatego osoby z podwyższonym poziomem cholesterolu we krwi wymagają systematycznego leczenia pod kontrolą lekarza. Dietą można zdziałać wiele. Ale gdy nie pomaga czasem trzeba włączyć leki. Wiele osób wierzy, że łykając pastylki będą mogły jeść do woli. Ale dobre leczenie farmakologiczne musi być połączone z dietą. Ponadto trzeba wiedzieć, że podany lek trzeba będzie zażywać do końca życia. Tymczasem pacjenci często odstawiają lekarstwa gdy stwierdzą, że cholesterol wrócił do normy. Tego nie wolno robić. Pamiętajmy, że działanie preparatów polega na hamowaniu aktywności enzymów potrzebnych do produkcji cholesterolu. Utrzymuje się on na właściwym poziomie dzięki lekom. Z chwilą przerwania kuracji ponownie się podwyższy, i to ze zdwojona siłą. To nie są substancje obojętne, przyjmując je narażasz na szwank swoje żywotne organy ( w tym ten najważniejszy wątrobę, ale także nerki) oraz system hormonalny i immunologiczny. Aby zbić cholesterol należy jeść dużo warzyw (w postaci surówek, sałatek) i owoców, koktajli, wyciskanych na świeżo soków i mrożonych smakowitych sorbetów, pełnoziarnistych produktów zbożowych, grube kasze. Zawierają błonnik, który utrudnia przyswajanie cholesterolu w przewodzie pokarmowym. Warzywa i owoce są też źródłem antyoksydantów zapobiegających utlenianiu się złego cholesterolu, który to właśnie najbardziej sprzyja rozwojowi miażdżycy. Jeśli mamy okazję jeść należy karczochy które zawierają cynarynę, hamując syntezę cholesterolu w wątrobie i zwiększając produkcję żółci, może obniżyć poziom cholesterolu całkowitego oraz frakcji LDL nawet o 20 proc. Terapeutyczne działanie ma czosnek, siemię lniane, otręby, zielona herbata, kukurydza, orzechy; włoskie, nerkowcowe, laskowe nasiona sezamu olej lniany, kokosowy, oliwa z oliwek. Zalecenia: 1. Przestań spożywać pokarmy pochodzenia zwierzęcego użyj logiki? Czasem dziwią nas zalecenia specjalistów od żywienia typu zamień wieprzowinę na kurczaka albo rybę. Posłuchaj uważnie: To tak jak z papierosami przestań palić te bez ltra a kup sobie z ltrem, a kaszel się na pewno zmniejszy. Tylko ma jedną wadę, że i tak nie wyleczy ta metoda płuc. Tak samo ze zmianą mięsa wieprzowego na kurze czy rybie. Zawartość cholesterolu w każdym mięsie jest taka sama 70-80mg w 100g mięsa (dotyczy to również ryb). 2. Unikaj majonezu można go zstąpić zdrowym dressingiem lub ostatecznie odrobiną naturalnego jogurtu. Nie bój się tłuszczu. Każdemu człowiekowi potrzebny jest tłuszcz ale muszą to być jednak zdrowe, niera nowane tłuszcze roślinne w ich naturalnym stanie. 3. Nie wkładaj do swojego ciała pokarmów przetworzonych, dalekich od naturalnego stanu zwłaszcza tych zawierających uwodornione tłuszcze (margaryny, tłuszcz cukierniczy) i tanie ra nowane oleje (dotyczy to potraw smażonych) a także biały cukier i białą mąkę. Powiedz stanowczo do,,widzenia sklepowym słodkościom pączkom, białym bułeczkom. Powiedz NIE homogenizowanym przetworom mlecznym. Homogenizacja to,, nowoczesny stosowany od lat 40-tych ubiegłego wieku przemysłowy proces przetwórczy polegający na rozbiciu cząsteczek zawartego tłuszczu w krowim mleku na bardzo maleńkie drobinki, które wędrują prosto do naszych żył, tam nawarstwiają się latami powodując w końcu problemy zdrowotne. 4. Ruch obniża cholesterol - regularne ćwiczenia np. biegi, spacery, pływanie, jazda na rowerze, chodzenie pieszo po schodach, taniec, prace w ogródku. Ćwicz 3-4 razy w tygodniu najlepiej pół godziny codziennie, przy zwalczaniu nadwagi trening powinien trwać dłużej. Ruch to potężny środek obniżający poziom złego cholesterolu szybko, naturalnie, za darmo, bez efektów ubocznych. Opracowała; Dietetyk dypl.h. Wągiel, Na podstawie;,,wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego pod redakcją A. Steciwko,,,Żywienie człowieka zdrowego i chorego pod redakcją M. Grzymisławski, Jan Gawęcki. 8

9 Artykułpoglądowy Realizacja 4 kroków inicjatywy Szpital Przyjazny Dziecku na przykładzie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej Omówienie Personel Bloku Porodowego, Oddziału Położniczego i Neonatologicznego ZOZ w Suchej Beskidzkiej sprawuje opiekę nad kobietą w momencie porodu, pierwszych dniach połogu oraz opiekę nad noworodkiem. Średnio rocznie w szpitalu tym przychodzi na świat 1100 noworodków. Blok porodowy wyposażony jest w 4 łóżka dla rodzących, w tym 1 łóżko na sali porodów rodzinnych. Oddział posiada 24 łóżka dla położnic oraz 28 łóżeczek dla noworodków. Od kilku już lat na oddziale wdrażane są w życie zalecenia WHO: porody rodzinne, podczas których kobiecie może towarzyszyć mąż lub inna bliska osoba, umożliwianie porodów w pozycjach wertykalnych, stosowanie zasady skóra do skóry do 2 godzin po porodzie, promocja karmienia naturalnego i niestosowanie farmakologicznych środków przeciwbólowych. Dziecko od pierwszych chwil po narodzinach aż do wypisu z oddziału przebywa wraz z matką. Kobiety i dzieci mogą korzystać z własnej bielizny osobistej. Realizacja kroku 4 Realizacja kroku 4 zależy w dużym stopniu od nastawienia kobiety, wiedzy nabytej przez nią przed porodem, jak i jej samopoczucia. Wiąże się więc z efektami realizacji 1, 2, i 3 kroku z dokumentu WHO chodzi o jej merytoryczne przygotowanie do karmienia piersią przed porodem oraz o pierwsze karmienie, do którego dochodzi na sali porodowej w ciągu pół godziny po urodzeniu dziecka. Następne kroki: 5, 6, 7, 8, 9 i 10 są działaniami mającymi na celu umożliwienie i ułatwienie kobiecie karmienia, utwierdzanie jej w decyzji o wartości karmienia piersią itp. Przygotowanie teoretyczne, które ma ogromy wpływ na realizację kroku 4 zaczyna się już w poradni ginekologiczno-położniczej, do której ciężarna uczęszcza na wizyty kontrolne w trakcie ciąży. Plan edukacji ciężarnej przed porodem w zakresie karmienia piersią w ZOZ w Suchej Beskidzkiej obejmuje także działania prowadzone: w szkole rodzenia działającej w budynku szpitala, na Oddziale Patologii ciąży. Oddział Ginekologiczno-Położniczy współpracuje również z położnymi środowiskowymi z całego powiatu suskiego. Współpraca ta jest niezbędna ze względu na znikomy odsetek ciężarnych korzystających w tym regionie z zajęć w szkole rodzenia. Dzięki niej akcja edukacyjna, która polega na promowaniu karmienia piersią może objąć każdą kobietę w ciąży. Cyklicznie organizowane są również szkolenia dla położnych sprawujących opiekę nad ciężarnymi w miejscu Biuletyn Informacyjny Nr 9/169 maj/czerwiec 2014 rok zamieszkania ze względu na to, że postawa matek wobec karmienia piersią kształtuje się na długo przed porodem. Chodzi o to, aby w chwili narodzin dziecka były już do niego odpowiednio przygotowane. Niezależnie od tego oddział i personel szpitala jest przygotowany do tego, aby edukować pacjentki nawet bezpośrednio przed porodem, pomóc im poznać zalety karmienia piersią, udzielić niezbędnego instruktażu, służyć radą i wsparciem. Na potrzeby personelu związane ze skutecznymi sposobami edukacji pacjentek powstał pakiet Inicjatywa Szpital Przyjazny Dziecku, w którym podano wszystkie niezbędne informacje na temat skutecznego wspierania kobiety rozpoczynającej karmienie piersią. Podobny pakiet powstał także dla pacjentek. Zaznajomienie się z materiałami zajmuje niecałe 30 min i nie sprawia trudności. Książki udostępniane są na Bloku Porodowym, są także w każdej sali pobytu matki z dzieckiem i pokoju dziennym-edukacyjnym, gdzie znajdują się poza tym ulotki i plakaty promujące karmienie piersią. Pacjentki zachęcane są również do obejrzenia godzinnego lmu edukacyjnego Wszystko o karmieniu piersią. Na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym i Bloku Porodowym przygotowano informacje o zaletach karmienia, sposobach przystawiania dziecka do piersi, rodzajach pozycji w trakcie karmienia, zasadach ręcznego odciągania pokarmu w formie gra cznej. Możliwe scenariusze Każdy poród przebiega inaczej, niemniej jednak możemy wyróżnić kilka przypadków, które w różny sposób wpływają na wczesne rozpoczęcie karmienia piersią. Przypadkiem idealnym i wzorcowym jest poród zjologiczny, zakończony urodzeniem zdrowego noworodka, po którym matka jest w stanie dobrym. Nie ma wtedy praktycznie żadnych przeszkód do szybkiego rozpoczęcia karmienia piersią, pod warunkiem oczywiście, że nie choruje ona na żadną z chorób będących przeciwwskazaniem do takiego karmienia. Dziecko rodzi się na nagi brzuch matki. Natychmiast okrywane jest ciepłymi pieluszkami. Po odpępnieniu wędruje w ramiona matki. Personel stale kontroluje i pomaga matce trzymać dziecko, doradza, uczy, instruuje. Noworodek dotyka skóry matki, co nie tylko daje mu poczucie bezpieczeństwa, ale umożliwia również osiedlenie się na skórze dziecka niegroźnych dla niego bakterii ze skóry matki. Tam, gdzie nie styka się ze skórą matki, zabezpieczane jest przed wychłodzeniem poprzez okrycie pieluszką. Matka i dziecko mają czas wówczas dla siebie. Personel w miarę możliwości stara się wyciszyć atmosferę. Zbudować nastrój intymności. Dopiero po co najmniej 2 godzinach może przystąpić do mierzenia dziecka, badania i ubrania go. Zasada ta jest ściśle przestrzegana na Bloku Porodowym ZOZ w Suchej Beskidzkiej, a praktyka potwierdza jej celowość i zasadność. Matki, tuląc w ramionach swoje dzieci, szybko zapominają o niedawnym bólu, skupiają się 9

10 Biuletyn Informacyjny Nr 9/169 maj/czerwiec 2014 rok na maleństwie i nowych obowiązkach. Wysoki poziom hormonów wystymulowanych przez ból zaraz po porodzie stanowi biochemiczną podstawę do tworzenia się więzi matki z dzieckiem. Matka jest w stanie wyjątkowej wrażliwości, błogości, dzięki czemu otwiera się na dziecko, budzi się w niej instynkt macierzyński. Również w organizmie dziecka pod koniec porodu poziom adrenaliny jest wysoki. Sprawia to, że jest pobudzone i chętne do nawiązania kontaktu z matką największa aktywność zdrowego noworodka obserwowana jest między 20. a 50. minutą jego życia (2, 3, 4). Świadczą o tym m.in. takie zachowania: postękiwanie i pojękiwanie, ssanie rączki, ruszanie głową, poszukiwanie węchem pokarmu. Już w momencie narodzin dziecko wyposażone jest w odruch ssania, który wyzwala złożoną czynność języka, żuchwy i dna jamy ustnej (zaprogramowany jest na pobieranie pokarmu z piersi) i odruch szukania (zaprogramowany na uchwycenie brodawki sutkowej). Ważne jest więc, aby sygnały te były odpowiednio wychwycone i pokazane matce to zaowocuje przystąpieniem przez nią do pierwszego karmienia. Bezpośrednio po porodzie matka jest szczególnie wrażliwa na bodźce, które wysyła noworodek. Znajduje się w stanie radosnego oszołomienia. Badania wykazały, iż kontakt matki z dzieckiem wpływa na przysadkę mózgową kobiety, dzięki czemu wydzielane są hormony odpowiedzialne za wytwarzanie pokarmu (prolaktyna) i jego wpływ z piersi (oksytocyna). Po urodzeniu łożyska spada ilość estrogenów, co wyzwala czynność wydzielniczą pęcherzyków mlecznych i dochodzi do rozpoczęcia wydzielania się mleka. Proces ten nazywany jest galaktogenezą. Wzmaga go drażnienie brodawki poprzez ssanie. Ważne jest więc wczesne przystawienie dziecka do piersi najlepiej w ciągu 30 minut po porodzie (5). Kiedy matka jest gotowa a dziecko wysyła wspomniane wcześniej sygnały, położna instruuje kobietę, jak rozpocząć pierwsze karmienie. Zwykle przyjmuje ona pozycję leżącą na boku lub leżącą na plecach. Należy zwracać uwagę na jej wygodę i samopoczucie. Najlepiej, aby karmiła w warunkach intymnych, bez osób trzecich. Obecność lekarzy, innych położnych, czy nawet innych rodzących można zaliczyć do czynników wpływających niekorzystnie na przebieg pierwszego karmienia. Atmosfera ciepła, ciszy, intymności i zaufania do położnej są natomiast czynnikami podnoszącymi prawdopodobieństwo udanego pierwszego karmienia. Położne nie dotykają piersi kobiety, nie przysuwają je dziecka do piersi. Ich rolą jest wskazanie kobiecie sygnałów wysyłanych przez dziecko, aby miała satysfakcję z ich rozpoznania i samodzielnego rozpoczęcia karmienia. Jest to działanie z kobietą a nie za kobietę. Nie można podejmować decyzji za matkę, nawet w sytuacji, gdy ona sama nie umie jej podjąć. Ten pierwszy krok kobiety jako matki może owocować szybkim wzrostem wiary we własne siły. Położna musi przejawiać więc wyjątkową wrażliwość, mieć inteligencję emocjonalną. Blok porodowy jest często miejscem pierwszego kontaktu położnych z rodzącą. Najczęściej nie znamy wcześniej pacjentek, którymi opiekujemy się podczas porodu. Dlatego, aby dostosować nasze zachowanie do sposobu bycia pacjentki, wykorzystujemy czas na obserwację. Słuchamy, rozmawiamy, pytamy, wychwytujemy komunikaty pozawerbalne. Wiedza, jaką zdobywamy w ten sposób, pozwala nam pomagać rodzącej, nie narażając jej na dodatkowy stres związany z trudnościami w komunikowaniu się. Oto cechy dobrej komunikacji z rodzącą: okazywanie wsparcia emocjonalnego, okazywanie empatii, akceptowanie uczuć, decyzji, myśli kobiety, udzielanie praktycznej pomocy, dostarczanie stosownych informacji w zrozumiałym języku, sugerowanie, a nie wydawanie poleceń, okazywanie szacunku jej decyzjom. Wnioski Posiadanie certy katu Szpital Przyjazny Dziecku już od 1996 roku zaowocowało wypracowaniem własnych metod realizacji poszczególnych kroków do udanego karmienia piersią. Od 16 lat personel doskonali się w umiejętnościach, poszerza wiedzę z zakresu naturalnych metod prowadzenia porodu, pozycji wertykalnych, jak i edukacji laktacyjnej Faktem jest, iż 100% porodów naturalnych przyjmowanych w suskim szpitalu odbywa się bez podawania jakichkolwiek leków przeciwbólowych. Jakość opieki szpitalnej ma ogromne znaczenie dla dalszego konsekwentnego karmienia piersią dziecka po opuszczeniu szpitala. Pod pojęciem jakości opieki szpitalnej niekoniecznie kryją się doskonałe warunki lokalowe czy ekonomiczne. Dużo ważniejsi są ludzie, czyli położne. Ich kompetencja, doświadczenie, komunikatywność, rzetelność i fachowość. Udane karmienie zależy bowiem przede wszystkim od zrozumienia przez matkę potrzeb dziecka, technicznych aspektów przystawiania dziecka do piersi, jak i postępowania w trakcie karmienia. mgr Anna Łoś Opublikowano za zgodą autora. 10

11 Biuletyn Informacyjny Nr 9/169 maj/czerwiec 2014 rok Nowości w Bibliotece Szpitalnej 1. Kava A.: Ostateczny cel Znużeni kierowcy zatrzymują się na parkingach przy autostradzie, by przekąsić coś, odpocząć, może się zdrzemnąć. Ale jest ktoś, kto zatrzymuje się w innym celu. Dla niego parkingi są terenem polowań Od kilku lat, w całym kraju, kierowcy w niewyjaśnionych okolicznościach znikają bez śladu. Seryjny morderca patroluje autostrady Agentka specjalna FBI, Maggie O Dell i jej partner R. J. Tully, odkrywają szczątki młodej kobiety, a przy nich ślad pozostawiony przez zabójcę. Jest też mapa, z którą ruszą w śmiertelny wyścig, by zatrzymać szaleńca, zanim zabije ponownie. Kiedy są już blisko mordercy, staje się jasne, że to Maggie jest jego ostatecznym celem. 2. Kordel M.: Wymarzony dom Każdy ma swój Wymarzony Dom. Miejsce, w którym może znaleźć ukojenie, szczęście i miłość. Kiedy Magda podejmuje szaloną decyzję i kupuje stary dom w Malowniczem, miasteczku u podnóża Sudetów, nie wie jeszcze, jak bardzo zmieni się jej życie. W pierwszym odruchu chce się go pozbyć, ale dom nie chce wcale pozbyć się jej. Siła kryjąca się w jego wnętrzu pozwala Magdzie odnaleźć swoje miejsce i pomóc innym: Małej Marcysi, która potrzebuje mamy. Krysi, która leczy złamane serca kawą migdałową, a wieczorami piecze kłopotki, by zapomnieć o przeszłości. Michałowi, który uczy się walczyć o miłość Magdy. "Malownicze. Wymarzony dom" to wzruszająca i pełna humoru opowieść o spełnianiu marzeń, a przede wszystkim o miłości, która zmienia życie i nadaje mu sens. Jeśli wyciągniesz rękę do innych i nauczysz się marzyć, los uśmiechnie się do ciebie Child L.: Nigdy nie wracaj Reacher przekracza po czternastu latach bramę swojej dawnej jednostki i melduje się u sierżant dyżurnej, lecz w gabinecie dowódcy nie zastaje major Turner. Urzęduje tam facet w stopniu podpułkownika, który zastąpił ją zaledwie dzień wcześniej i ma dla Reachera same złe wiadomości. Po pierwsze wytoczono mu sprawę karną o pobicie ze skutkiem śmiertelnym pewnego cywila, po drugie wniesiono przeciwko niemu pozew o ojcostwo, po trzecie na mocy odpowiednich przepisów nadal podlega obowiązkowi obrony. W związku z tym podpułkownik powołuje go z powrotem do służby wojskowej. Major Jack Reacher zachowuje swój stopień, lecz nie wolno mu się oddalać więcej niż na osiem kilometrów od siedziby jednostki. Z rozmowy z sierżant dyżurną dowiaduje się, że w areszcie pobliskiej bazy wojskowej pojawił się nowy więzień, i że jest nim prawdopodobnie major Turner. Czy zarzuty, które postawiono jej i jemu, są ze sobą powiązane? I czy usiłują ich wrobić te same osoby? Biblioteka Suska

12 SUCHA BESKIDZKA ISO14001:2004 ISO 9001:2008

13

14

15

16 daj sobie szansę - zbadaj się! wtorek 7-13 czwartek 7-13 piątek dla kobiet w wieku lat bez skierowania z dowodem osobistym BEZPŁATNE badania mammograficzne od 1 lipca 2014 Szpital w Suchej Beskidzkiej Nasza Redakcja: Dział Marketingu mgr Monika Wróblewska-Polak mgr Renata Matusik blok B, piętro III, rejestracja RTG tel: kom: autorzy projektu: Justyna Stasik, Joanna Głuc Adres: ul. Szpitalna 22, Sucha Beskidzka Blok C, III piętro, Dział Marketingu, tel. 33/ ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Wincentego Witosa

IV WIELKOPOLSKIEJ KONFERENCJI

IV WIELKOPOLSKIEJ KONFERENCJI Plan porodu jest to rodzaj dokumentu, w którym kobieta opisuje swoje oczekiwania wobec porodu. Taki plan ciężarna powinna opracować wspólnie ze swoim lekarzem prowadzącym ciążę czy położną (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli

Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w ZDUŃSKIEJ WOLI ul. OKRZEI 11 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Niniejszy regulamin opracowano na podstawie: a. Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli sprawdzającej podmiotu leczniczego z dnia 09 marca 2012r.

Protokół kontroli sprawdzającej podmiotu leczniczego z dnia 09 marca 2012r. Protokół kontroli sprawdzającej podmiotu leczniczego z dnia 09 marca 2012r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego oraz adres siedziby: Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Maria Katarzyna Borszewska- Kornacka Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Maria Katarzyna Borszewska- Kornacka Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Maria Katarzyna Borszewska- Kornacka Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 1.ZARZĄDZENIE MINISTRA 2.REKOMENDACJE TOWARZYSTW NAUKOWYCH 3.OPINIE EKSPERTÓW

Bardziej szczegółowo

Rola poszczególnych składników pokarmowych

Rola poszczególnych składników pokarmowych Zdrowy styl życia Rola poszczególnych składników pokarmowych 1. Białka Pełnią w organizmie funkcję budulcową. Są składnikiem wszystkich tkanek oraz kości. 2. Tłuszcze Pełnią w organizmie funkcję energetyczną.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkursu na zaprojektowanie plakatu promującego. Kodeks Walki z Rakiem

REGULAMIN. Konkursu na zaprojektowanie plakatu promującego. Kodeks Walki z Rakiem REGULAMIN Konkursu na zaprojektowanie plakatu promującego Kodeks Walki z Rakiem 1. Postanowienia ogólne 1. Konkurs graficzny prowadzony jest na terytorium Województwa Lubuskiego w klasach I-III szkół gimnazjalnych.

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Rok 2014 Przychody ogółem 392 136,45 zł* - Środki z 2013 r. 85 845,38 zł - Należności z tytułu niespłaconych pożyczek mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 7/2015 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 4 marca 2015 roku

Komunikat nr 7/2015 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 4 marca 2015 roku Komunikat nr 7/2015 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie: zasad korzystania przez pracowników, emerytów i rencistów z rodzinami oraz doktorantów studiów stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

kurs dla kobiet wtorki dla kobiet z osobą towarzyszącą czwartki PROGRAM ZAJĘĆ I spotkanie II spotkanie

kurs dla kobiet wtorki dla kobiet z osobą towarzyszącą czwartki PROGRAM ZAJĘĆ I spotkanie II spotkanie Zajęcia w Szkole Rodzenia odbywają się w cyklu 8 spotkań. Zapraszamy Panie pomiędzy 20 34 tygodniem ciąży do udziału w spotkaniach: - indywidualnie kurs dla kobiet wtorki godz. 18.00 20.00 - kurs dla kobiet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNETRZNY ODDZIAŁU NEONATOLOGICZNEGO

REGULAMIN WEWNETRZNY ODDZIAŁU NEONATOLOGICZNEGO PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 09-402 Płock ul. Kościuszki 28 tel. (024) 64-51-00 fax. (024) 64-51-02 www.szpitalplock.pl e-mail: sekretariat@plockizoz.pl REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA 1 Dział I Prawa Pacjenta Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. z dnia 06.11.2008r. (Dz.U.2009 nr 52, poz.417 z póź.zm.) w rozdziałach II XI określa następujące

Bardziej szczegółowo

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. ARMII KRAJOWEJ W GLIWICACH 1 maja 2014 r. 1 ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA Zakładowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku czerwiec 2010 rok Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU I. Podstawy prawne: Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2003 z dnia 26 lutego 2003 roku Dyrektora DPS w Biskupicach I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30

SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30 SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30 ADMINISTRACJA Dyrektor Naczelny 527 25 42 wew. Sekretariat 532 62 63 263 Zastępca

Bardziej szczegółowo

Powody zaprzestania karmienia... 12

Powody zaprzestania karmienia... 12 RAPORT Z BADANIA Ocena wdrażania praktyk laktacyjnych w ramach obowiązującego standardu opieki okołoporodowej oraz sposobu żywienia dzieci od urodzenia do 12. miesiąca życia Spis treści Założenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1/2015. Nowy Sącz, dnia 2 marca 2015r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu

Aneks nr 1/2015. Nowy Sącz, dnia 2 marca 2015r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu Nowy Sącz, dnia 2 marca 2015r. Aneks nr 1/2015 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu 1 W Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. I. Podstawy prawne wydania regulaminu i powołanie Komisji Socjalnej

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. I. Podstawy prawne wydania regulaminu i powołanie Komisji Socjalnej Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych I. Podstawy prawne wydania regulaminu i powołanie Komisji Socjalnej 1. Podstawy prawne Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin określa szczegółowe zasady gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na podstawie: Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa szczegółowe zasady gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na podstawie: Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla SYNTHOS S.A. SYNTHOS DWORY 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. MIEJSKO - PRZEMYSŁOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Sp. z o.o. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 10/2014 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 20 maja 2014 roku

Komunikat nr 10/2014 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 20 maja 2014 roku Komunikat nr 10/2014 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie: zasad korzystania przez pracowników, emerytów i rencistów z rodzinami oraz doktorantów studiów stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego

Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego Warszawa, dn.01.04.2011r Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych I. Zasady ogólne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE Polski system gwarantuje obywatelom kraju dostęp do opieki długoterminowej w ramach ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej. Z opieki tej mogą korzystać osoby przewlekle i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE Regulamin został opracowany na podstawie przepisów: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

Rola położnej w opiece nad ciężarną, rodzącą, położnicą z cukrzycą Leokadia Jędrzejewska Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego Kraków 20 21 maja 2011r. Grażyna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1 /2012 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu z dnia 2 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1 /2012 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu z dnia 2 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 1 /2012 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Europejski Tydzień Walki z Rakiem

Europejski Tydzień Walki z Rakiem 1 Europejski Tydzień Walki z Rakiem 25-31 maj 2014 (http://www.kodekswalkizrakiem.pl/kodeks/) Od 25 do 31 maja obchodzimy Europejski Tydzień Walki z Rakiem. Jego celem jest edukacja społeczeństwa w zakresie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 49/2013 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 25.11.2013 REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE GMINY KLUCZEWSKO ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r. Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r. Regulamin określający zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z zakładowego funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 36/2015 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 października 2015 roku

Zarządzenie Nr 36/2015 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 października 2015 roku Zarządzenie Nr 36/2015 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przydzielania świadczeń socjalnych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Pion ginekologiczno - położniczy

Pion ginekologiczno - położniczy Pion ginekologiczno - położniczy Pion ginekologiczno- położniczy w rybnickim szpitalu usytuowany jest na 4 piętrze i składa się z 4 pododdziałów: - ginekologia operacyjna i zachowawcza - patologia ciąży

Bardziej szczegółowo

Pod Paryskim niebem wycieczka szkolna. Program 6 dniowy autokarem

Pod Paryskim niebem wycieczka szkolna. Program 6 dniowy autokarem Pod Paryskim niebem wycieczka szkolna Program 6 dniowy autokarem Wieża Eiffla, Katedra Notre-Dame, Luwr, Montmartre, Bazylika Sacre-Coeur, Łuk Triumfalny, Pola Elizejskie, Panteon, rejs statkiem po Sekwanie

Bardziej szczegółowo

PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE NASTOLATKÓW

PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE NASTOLATKÓW PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE NASTOLATKÓW Młody organizm, aby mógł prawidłowo się rozwijać potrzebuje wielu różnorodnych składników odżywczych, które powinny być nieodłączną częścią diety każdego dojrzewającego

Bardziej szczegółowo

Szczecińska fundacja ZDROJE

Szczecińska fundacja ZDROJE Szczecińska fundacja ZDROJE UMOWA NA ŚWIADCZENIE PONADSTANDARDOWYCH USŁUG OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ NR../2015 Zawarta w dniu... roku, w Szczecinie, pomiędzy: Szczecińską Fundacją ZDROJE wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Karta wycieczki / imprezy Załącznik 1

Karta wycieczki / imprezy Załącznik 1 Karta wycieczki / imprezy Załącznik 1 Cel i założenia programowe wycieczki / imprezy: Trasa wycieczki / imprezy: Środek lokomocji:... Adres punktu noclegowego:......... Termin:... Ilość dni:... Przewidywana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie Podstawa prawna: - ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), - ustawa

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania dopłat do wypoczynku dla pracowników

Zasady przyznawania dopłat do wypoczynku dla pracowników ANTERIS Fundacja Pomocy Prawnej 2014 r. Zasady przyznawania dopłat do wypoczynku dla pracowników /Porady prawne/ dr Magdalena Kasprzak Publikacja sfinansowana ze środków własnych Fundacji ANTERIS W ramach

Bardziej szczegółowo

Mały przewodnik po zdrowiu kobiety

Mały przewodnik po zdrowiu kobiety Mały przewodnik po zdrowiu kobiety Poradnie dla kobiet w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w Skåne DOKĄD MAM SIĘ UDAĆ? CZY BĘDĘ MIAŁA BLIŹNIAKI? CZY TO DLA MNIE DOBRE? CZY TO NORMALNE? CZY TO JEST PŁATNE?

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE PODSTAWY OPRACOWANIA REGULAMINU 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 stycznia 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 13/2011 Rektora UKSW z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 120/26/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 30.06.2014r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1. Postanowienia ogólne 1 1. Zasady naliczania Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

1. Urlop macierzyński

1. Urlop macierzyński 1.1. Prawo do urlopu macierzyńskiego Urlop macierzyński przysługuje pracownicy, która urodziła dziecko w okresie zatrudnienia (tj. w okresie pozostawania w stosunku pracy). Celem urlopu macierzyńskiego

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY APSEKT FUNKCJONOWANIA BIURA PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA

PRAKTYCZNY APSEKT FUNKCJONOWANIA BIURA PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA PRAKTYCZNY APSEKT FUNKCJONOWANIA BIURA PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA BIURO PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA STATUS PRAWNY: Państwowa jednostka budżetowa podległa ministrowi właściwemu do spraw

Bardziej szczegółowo

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA Nazwa imprezy:- Termin imprezy:... Adres placówki:. I. POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICÓW DANYCH DZIECKA 1. Nazwisko i imię 2. Data urodzenia. 3. Imiona rodziców 4. Adres zameldowania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Porządkowy Zespołu Poradni Specjalistycznych

Regulamin Porządkowy Zespołu Poradni Specjalistycznych Regulamin Porządkowy Zespołu Poradni Specjalistycznych I. Charakterystyka 1. Zespół Poradni Specjalistycznych jest jednostką organizacyjną Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, realizującą zadania

Bardziej szczegółowo

Pomaga przygotować się do porodu. Rozwiązuje problemy laktacyjne oraz udziela wskazówek w pielęgnacji noworodka.

Pomaga przygotować się do porodu. Rozwiązuje problemy laktacyjne oraz udziela wskazówek w pielęgnacji noworodka. Agnieszka Brześcińska położna z wyższym wykształceniem, specjalizacja położnicza, pedagog. Pracuje od 1998 roku w Klinice Położnictwa i Patologii Ciąży Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4267 UCHWAŁA NR 295/XXXIV/2014 RADY GMINY MAŁA WIEŚ. z dnia 27 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4267 UCHWAŁA NR 295/XXXIV/2014 RADY GMINY MAŁA WIEŚ. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4267 UCHWAŁA NR 295/XXXIV/2014 RADY GMINY MAŁA WIEŚ z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie utworzenia funduszu zdrowotnego

Bardziej szczegółowo

Leczenie w domu pacjenta - praca w Zespole Leczenia Środowiskowego

Leczenie w domu pacjenta - praca w Zespole Leczenia Środowiskowego Leczenie w domu pacjenta - praca w Zespole Leczenia Środowiskowego Zespół Leczenia Środowiskowego Wieliczka Paweł Sacha specjalista psychiatra Idea psychiatrycznego leczenia środowiskowego, a codzienna

Bardziej szczegółowo

Zadania położnej rodzinnej w opiece okołoporodowej - obowiązujące standardy. mgr Barbara Gardyjas

Zadania położnej rodzinnej w opiece okołoporodowej - obowiązujące standardy. mgr Barbara Gardyjas Zadania położnej rodzinnej w opiece okołoporodowej - obowiązujące standardy mgr Barbara Gardyjas 1 Wzorcowa reguła postępowania w danej dziedziny Obowiązująca procedura postępowania w danym zakresie mgr

Bardziej szczegółowo

Żywność. zapewnia prawidłowe funkcjonowanie. poprawia samopoczucie

Żywność. zapewnia prawidłowe funkcjonowanie. poprawia samopoczucie Warsztaty żywieniowe Żywność buduje i regeneruje dostarcza energii zapewnia prawidłowe funkcjonowanie poprawia samopoczucie Żaden pojedynczy produkt nie dostarczy Ci wszystkiego, czego potrzebujesz dlatego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Radomiu

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Radomiu Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Radomiu I. Podstawy opracowania regulaminu 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i zasad

Bardziej szczegółowo

Dobry start w życie. Jak pomagają położne

Dobry start w życie. Jak pomagają położne Dobry start w życie Jak pomagają położne Jesteś w ciąży? Właśnie urodziłaś dziecko? Serdecznie gratuluję i cieszę się razem z Tobą! Narodziny dziecka to radosne wydarzenie. Jednocześnie ciąża i poród niosą

Bardziej szczegółowo

zdrowia Zaangażuj się

zdrowia Zaangażuj się Ochrona Twojego zdrowia Zaangażuj się Niniejszy projekt jest finansowany przez Ochrona Twojego zdrowia Zaangażuj się www.oha.com 1. Zainteresuj się ochroną swojego zdrowia. Jeśli masz pytania lub wątpliwości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r. Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia do stosowania Regulaminu korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE Regulamin określa zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zespołu Szkół Nr 109 w Poznaniu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zespołu Szkół Nr 109 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Nr 109 w Poznaniu Regulamin opracowany na podstawie: a) Art.8. ust. 2. Ustawy z 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych(dz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Chociwiu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Chociwiu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Chociwiu Rozdział I Postanowienia wstępne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej regulaminem powstał na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna: 1 1) Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne:

I. Informacje ogólne: Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2010 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 10 stycznia 2010 r. Zasady postępowania w sprawie przyznania dofinansowania ze środków finansowych

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA RODZENIA. PRZY ODDZIALE GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZYM SZPITALA im. JANA PAWŁA II ul. ŻEROMSKIEGO 28 29-100 WŁOSZCZOWA tel.

SZKOŁA RODZENIA. PRZY ODDZIALE GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZYM SZPITALA im. JANA PAWŁA II ul. ŻEROMSKIEGO 28 29-100 WŁOSZCZOWA tel. SZKOŁA RODZENIA PRZY ODDZIALE GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZYM SZPITALA im. JANA PAWŁA II ul. ŻEROMSKIEGO 28 29-100 WŁOSZCZOWA tel. 041-38-83-748 INFORMATOR Wraz ze zbliżającym się terminem porodu Twoje myśli

Bardziej szczegółowo

Problemy pielęgnacyjne pacjentów z depresją.

Problemy pielęgnacyjne pacjentów z depresją. Problemy pielęgnacyjne pacjentów z depresją. mgr Irena Ewa Rozmanowska specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego fot. Vedran Vidovic shutterstock.com Depresja ma w psychiatrii pozycję podobną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY SOCJALNEJ

REGULAMIN POMOCY SOCJALNEJ Załącznik nr 1 do uchwały nr 1031/2013 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 30 października 2013 REGULAMIN POMOCY SOCJALNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Prawo do pomocy socjalnej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja materiałów przygotowanych. programu edukacyjnego Trzymaj formę!

Prezentacja materiałów przygotowanych. programu edukacyjnego Trzymaj formę! Prezentacja materiałów przygotowanych do realizacji V edycji programu edukacyjnego Trzymaj formę! KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA REALIZACJĘ IV EDYCJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO PT. TRZYMAJ FORMĘ! ZAKOPANE, 6 8 PAŹDZIERNIKA

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w działaniach Ministerstwa Zdrowia.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w działaniach Ministerstwa Zdrowia. 1 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w działaniach Ministerstwa Zdrowia. Dagmara Korbasińska Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia 2 Czy rolą lekarza/pielęgniarki/położnej jest zajmowanie

Bardziej szczegółowo

WITAMY NA KONFERENCJI ZDROWIE DZIECI JEST NAJWAŻNIEJSZE. pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka

WITAMY NA KONFERENCJI ZDROWIE DZIECI JEST NAJWAŻNIEJSZE. pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka WITAMY NA KONFERENCJI ZDROWIE DZIECI JEST NAJWAŻNIEJSZE pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka Departament Polityki Zdrowotnej Łódź 26.06.2012 Godność dziecka, prawa dziecka i dziecięce obywatelstwo to

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH I. Postanowienia ogólne Podstawy prawne działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU I. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY KARTA KOLONIJNA

WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY KARTA KOLONIJNA Rzymskokatolicka Parafia Zesłania Ducha Świętego Warszawa ul. Broniewskiego 44 WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY KARTA KOLONIJNA I. WNIOSEK RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O SKIEROWANIE DZIECKA NA PLACÓWKĘ WYPOCZYNKU

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych

KOMUNIKAT PRASOWY Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych 2007.08.10 KOMUNIKAT PRASOWY Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych Agencji Rynku Rolnego zachęca do korzystania z unijnego programu Dopłaty do spożycia mleka i przetworów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO WSZ W KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO WSZ W KALISZU REGULAMIN ORGANIZACYJNY ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO WSZ W KALISZU Oddział Psychiatryczny wchodzi w skład WSZ im. L. Perzyny w Kaliszu. Swoją działalność prowadzi na podstawie następujących przepisów prawa:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1473/13 Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 2 lipca 2013 r.

Uchwała Nr 1473/13 Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 2 lipca 2013 r. Uchwała Nr 1473/13 Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie utworzenia Scentralizowanego Funduszu Zdrowotnego w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy. Na podstawie 2 ust.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE PROGRAM PROFILAKTYKI DLA DZIECI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 W RADOMIU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 W RADOMIU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 W RADOMIU Podstawa prawna: Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) oraz zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Jankowicach

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Jankowicach REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Jankowicach Art. 1. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwany dalej Funduszem, określa zasady

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 9

Szkoła Podstawowa nr 9 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim w drodze do uzyskania statusu SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE ZDROWIE to stan pełnego, dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE Tekst jednolity z dnia 22.06.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ustala zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Czemierniki Na podstawie art. 8 ust. 2 oraz

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO. z dnia... 2010 r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO. z dnia... 2010 r. Projekt druk nr... UCHWAŁA NR... RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO z dnia... 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Lidzbarski Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW NAUCZYCIELI. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW NAUCZYCIELI. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW NAUCZYCIELI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną Regulaminu stanowią: 1)Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku- Karta Nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Pamiętaj! W przypadku braku oświadczeń ubezpieczyciel może nam odmówić zwrotu tego kosztu!

Pamiętaj! W przypadku braku oświadczeń ubezpieczyciel może nam odmówić zwrotu tego kosztu! Wypadek i co dalej? - I ETAP - LECZENIE Wypadki są przyczyną poważnych urazów. Poszkodowany trafia na oddział ratunkowy, gdzie robione są badania diagnostyczne, stawiane jest rozpoznanie, a następnie jest

Bardziej szczegółowo

... Dzienniczek Badań. Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej Warszawa Bemowo 2010

... Dzienniczek Badań. Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej Warszawa Bemowo 2010 ... Dzienniczek Badań Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej Warszawa Bemowo 2010 ... lekarz prowadzący imię nazwisko wiek adres MASA CIAŁ A Masę ciała można ocenić na podstawie wskaźnika BMI

Bardziej szczegółowo

Komentarz dietetyk 321[11]-01 Czerwiec 2009

Komentarz dietetyk 321[11]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 16 Strona 2 z 16 Strona 3 z 16 Strona 4 z 16 Strona 5 z 16 Strona 6 z 16 Strona 7 z 16 Strona 8 z 16 W pracach egzaminacyjnych oceniane były następujące elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej.

Bardziej szczegółowo

Badanie opinii na temat karmienia piersią wśród mam i kobiet w ciąży

Badanie opinii na temat karmienia piersią wśród mam i kobiet w ciąży Badanie opinii na temat karmienia piersią wśród mam i kobiet w ciąży Raport z wynikami badania ilościowego realizowanego dla: 22.05.2014, Warszawa Spis treści 2 Metoda badania 3 Podsumowanie i główne wyniki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE PRZEDMIOTY PODSTAWOWE Anatomia człowieka 1. Które z białek występujących w organizmie człowieka odpowiedzialne są za kurczliwość mięśni? 2. Co to są neurony i w jaki sposób stykają się między sobą i efektorami?

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/150/16 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/150/16 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/150/16 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego tryb oraz szczegółowe zasady i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul. Bielska 5 1 Postanowienia wstępne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

CHOLESTONE NATURALNA OCHRONA PRZED MIAŻDŻYCĄ. www.california-fitness.pl www.calivita.com

CHOLESTONE NATURALNA OCHRONA PRZED MIAŻDŻYCĄ. www.california-fitness.pl www.calivita.com CHOLESTONE NATURALNA OCHRONA PRZED MIAŻDŻYCĄ Co to jest cholesterol? Nierozpuszczalna w wodzie substancja, która: jest składnikiem strukturalnym wszystkich błon komórkowych i śródkomórkowych wchodzi w

Bardziej szczegółowo

Po co jest potrzebne orzeczenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności?

Po co jest potrzebne orzeczenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności? Po co jest potrzebne orzeczenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności? Orzeczenie może dawać uprawnienia do różnych świadczeń. Orzekaniem o niepełnosprawności dziecka zajmuje się Miejski

Bardziej szczegółowo

Rola pielęgniarki w badaniu radiologicznym i przygotowanie chorego do badań. Rola pielęgniarki w badaniu radiologicznym

Rola pielęgniarki w badaniu radiologicznym i przygotowanie chorego do badań. Rola pielęgniarki w badaniu radiologicznym Rola pielęgniarki w badaniu radiologicznym i przygotowanie chorego do badań dr n.med. Jolanta Meller Rola pielęgniarki w badaniu radiologicznym Ochrona pacjenta przed promieniowaniem jonizującym Podawanie

Bardziej szczegółowo

10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA

10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA 10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA 10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Należy spożywać produkty z różnych grup żywności (dbać o urozmaicenie posiłków) Kontroluj masę ciała (dbaj o zachowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADANIA, OBSŁUGI I ZAMYKANIA KONT IMIENNYCH PROWADZONYCH PRZEZ FUNDACJĘ NA RATUNEK DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN ZAKŁADANIA, OBSŁUGI I ZAMYKANIA KONT IMIENNYCH PROWADZONYCH PRZEZ FUNDACJĘ NA RATUNEK DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN ZAKŁADANIA, OBSŁUGI I ZAMYKANIA KONT IMIENNYCH PROWADZONYCH PRZEZ FUNDACJĘ NA RATUNEK DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ WE WROCŁAWIU Strona1 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin zakładania,

Bardziej szczegółowo

1 Vademecum Młodych Rodziców Magdalena Sękowska

1 Vademecum Młodych Rodziców Magdalena Sękowska 1 Spis treści 2 Spis treści Słowo wstępne......6 Część I: Ciąża...... 9 Świadome przygotowanie się do ciąży.... 10 Pierwsze oznaki ciąży.... 12 Pokonać ciążowe nudności.... 14 Rozwój płodowy dziecka....

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Białystok, dnia 22 maja 2012 r. Poz. 1562 UCHWAŁA NR XII/64/12 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 28 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Białystok, dnia 22 maja 2012 r. Poz. 1562 UCHWAŁA NR XII/64/12 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 28 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2012 r. Poz. 1562 UCHWAŁA NR XII/64/12 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY KARTA KOLONIJNA

WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY KARTA KOLONIJNA Rzymskokatolicka Parafia Zesłania Ducha Świętego Warszawa ul. Broniewskiego 44 WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY KARTA KOLONIJNA I. WNIOSEK RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O SKIEROWANIE DZIECKA NA PLACÓWKĘ WYPOCZYNKU

Bardziej szczegółowo

potrzebujemy ich 1 g, by nasz organizm dobrze funkcjonował.

potrzebujemy ich 1 g, by nasz organizm dobrze funkcjonował. Specjaliści od zdrowego żywienia biją na alarm. Jemy za mało ryb morskich, co oznacza, że w organizmie przeciętnego Polaka brakuje nienasyconych kwasów Omega 3, uważanych przez wielu naukowców za złoty

Bardziej szczegółowo

Fundacja TAM I Z POWROTEM

Fundacja TAM I Z POWROTEM Fundacja TAM I Z POWROTEM NASZE ZADANIA Wspieranie finansowe polskiej onkologii poprzez rozmaite formy zbiórki pieniędzy i realizacje niezbędnych projektów. Szeroko pojęte działanie informacyjno promocyjne,

Bardziej szczegółowo

Poradnik kampanii Rak. To się leczy! z dn. 14. 03.2013

Poradnik kampanii Rak. To się leczy! z dn. 14. 03.2013 Poradnik kampanii Rak. To się leczy! z dn. 14. 03.2013 Materiały prasowe mogą być wykorzystane przez redakcję ze wskazaniem źródła: Fundacja Rosa / Rak. To się leczy! W naszym poradniku redagowanym przy

Bardziej szczegółowo