1. ZASADY OGÓLNE I ZAKRES PODMIOTOWY USTAWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. ZASADY OGÓLNE I ZAKRES PODMIOTOWY USTAWY"

Transkrypt

1 1. ZASADY OGÓLNE I ZAKRES PODMIOTOWY USTAWY 1 Pomoc społeczna funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z roku Dz. U. Nr 64, poz.414 z późniejszymi zmianami) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. Należy zaznaczyć, że w sprawozdaniu uwzględniono stan prawny obowiązujący na dzień 31 grudnia 2003 roku. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, powołaną do udzielania pomocy osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie jej pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Warunkiem niezbędnym do powstania uprawnienia do uzyskania świadczenia z pomocy społecznej jest uprzednie wykorzystanie własnych środków, możliwości i przysługujących uprawnień. Pod tym pojęciem należy rozumieć nie tylko sytuację materialną i dochodową, w tym posiadane obok dochodów bieżących dobra materialne, ale również umiejętności np. posiadane kwalifikacje zawodowe, właściwości psychofizyczne, aktywność lub jej brak w rozwiązywaniu własnych problemów oraz gotowość współdziałania w tym celu z innymi. Współdziałanie w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej jest obowiązkiem wszystkich osób i rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Odmowa współpracy może stanowić podstawę do odmowy przyznania pomocy lub wstrzymania wypłaty świadczeń. Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin, ich integracji ze środowiskiem oraz zapobiegać powstawaniu trudnych sytuacji życiowych. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej. Rodzaj, forma i rozmiar udzielonej pomocy powinny stymulować osobę, rodzinę do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów przy wsparciu ze strony profesjonalistów - pracowników socjalnych. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie z organizacjami społecznymi, kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Podstawowe zasady przyznawania świadczeń określają artykuły 3 i 4 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie, z którymi prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom w przypadku, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza określonego kryterium dochodowego. Od dnia 1 czerwca 2002 roku wynosi ono: na osobę samotnie gospodarującą zł na pierwszą osobę w rodzinie zł na drugą i dalsze osoby w rodzinie powyżej 15 lat zł

2 2 na każdą osobę w rodzinie poniżej 15 lat zł Poza spełnianiem kryterium dochodowego konieczne jest wystąpienie co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w art. 3 pkt. 2-11: 1. ubóstwa; 2. sieroctwa; 3. bezdomności; 4. potrzeby ochrony macierzyństwa; 5. bezrobocia; 6. niepełnosprawności; 7. długotrwałej choroby; 8. bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 9. alkoholizmu lub narkomanii; 10. trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego; 11. klęski żywiołowej lub ekologicznej. Należy zaznaczyć, że wystąpienie ubóstwa jako jedynej przesłanki nie jest wystarczającym powodem do przyznania pomocy. 2. ZADANIA POMOCY SPOŁECZNEJ Zadania pomocy społecznej realizowane są przez gminy, które w tym celu mogą powołać ośrodki pomocy społecznej lub centra pomocy rodzinie. Radom jest miastem na prawach powiatu, a Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania gminy i powiatu. Na podstawie ustawy oraz aktów wykonawczych gmina realizuje następujące zadania: ZADANIA WŁASNE, FAKULTATYWNE art. 10. ust. 1: Prowadzenie domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych. Przyznawanie pomocy rzeczowej. Przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie. Inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy. ZADANIA WŁASNE, OBOWIĄZKOWE art. 10 ust.2: Udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym. Organizowanie i prowadzenie gminnych ognisk wychowawczych, świetlic i klubów środowiskowych dla dzieci, a także organizowanie mieszkań chronionych. Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu

3 3 zamieszkania. Udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych osób nie mających dochodu i możliwości ubezpieczenia się na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. Praca socjalna. Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym. Zapewnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników i warunków realizacji zadań (chodzi o zadania przewidziane w art. 10 ust. 1 i 2). ZADANIA ZLECONE GMINIE art. 11: Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, rent socjalnych (zapis ten był aktualny do 30 września 2003 roku, od 1 października 2003 roku otrzymał brzmienie przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych i zasiłków stałych wyrównawczych ). Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych i specjalnych okresowych, macierzyńskich okresowych i jednorazowych. Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby korzystające z pomocy w formie zasiłków stałych i gwarantowanych zasiłków okresowych oraz za osoby rezygnujące z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. Przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego. Organizowanie i prowadzenie środowiskowych domów samopomocy. Zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków. Utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej i zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej (chodzi o zadania przewidziane w art. 11). ZADANIA POMOCY SPOŁECZNEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT art. 10a: Zapewnienie organizowanie i prowadzenie usług o określonym standardzie w domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym, organizowanie mieszkań chronionych oraz kierowanie osób ubiegających

4 4 się o przyjęcie do domu pomocy społecznej. Opracowywanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych (art. 10a pkt 3 ustawy do 31 grudnia 2003 roku miał następujące brzmienie: opracowanie i realizacja powiatowej strategii integracji i polityki społecznej obejmującej w szczególności programy pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, ochrony zdrowia, edukacji publicznej, wspierania osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania bezrobociu oraz lokalnego rynku pracy po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami). Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach. Organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych, a także terapii rodzinnej. Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie, w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie ośrodków adopcyjno - opiekuńczych, placówek opiekuńczowychowawczych, w tym ognisk wychowawczych, świetlic i klubów środowiskowych o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie. Zapewnienie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadry pomocy społecznej z terenu powiatu. Doradztwo metodyczne dla ośrodków pomocy społecznej i pracowników socjalnych. Finansowanie powiatowych ośrodków wsparcia, z wyłączeniem powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczających zakłady karne oraz niektóre rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze. Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo - wychowawczych, schroniska, zakłady poprawcze, domy pomocy społecznej i rodziny zastępcze. Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci. Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb. Realizacja innych zadań przewidzianych w odrębnych ustawach. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT art. 11 a: Organizowanie i zapewnianie funkcjonowania powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

5 Pomoc uchodźcom. Utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum pomocy rodzinie i zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników. Sprawa OPIEKI NAD RODZINĄ I DZIECKIEM została uregulowana w rozdziale 1a - art. 33a do art. 33p ustawy o pomocy społecznej: 1. Kierując się dobrem rodziny jako naczelnym celem polityki społecznej zadaniem pracowników socjalnych jest prowadzenie takich działań z zakresu pracy socjalnej, które mają na celu integrację rodzin i utrzymanie dziecka w rodzinie, jednocześnie zapobiegając umieszczeniu dziecka w placówce. Rodzinie mającej trudności w wypełnianiu zadań opiekuńczo-wychowawczych udziela się pomocy w formie: poradnictwa rodzinnego, terapii rodzinnej, pracy socjalnej. 2. Rodzina otrzymuje w szczególności pomoc poprzez działania: specjalisty przygotowanego do pracy z rodziną lub w środowisku lokalnym, placówek opiekuńczo-wychowawczych dziennego pobytu, innych podmiotów, których działanie daje potrzebne wsparcie dziecku i rodzinie. 3. Dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej lub niedostosowanemu społecznie powiat zapewnia opiekę i wychowanie w formie zastępczej opieki rodzinnej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej. 4. Ośrodek ma obowiązek organizowania szkoleń dla kandydatów zgłaszających gotowość pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz dla rodzin zastępczych. 5. Prowadzenie pracy socjalnej z rodziną naturalną mającą na celu powrót dziecka do rodziny. 6. Usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy pomocy społecznej, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy oraz specjalny ośrodek szkolno wychowawczy, polegające na: pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki, uzyskanie odpowiednich warunków mieszkaniowych mieszkania chronione, uzyskanie zatrudnienia, zagospodarowanie w formie rzeczowej, pomoc w uzyskaniu przysługujących świadczeń. 5 ZADANIA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ REALIZOWANE NA PODSTAWIE INNYCH PRZEPISÓW

6 6 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oparcie społeczne, organizowanie środowiskowych domów samopomocy, specjalistycznych usług opiekuńczych i domów pomocy społecznej dla osób ze schorzeniami psychicznymi. Pomoc w formie dodatków mieszkaniowych w oparciu o ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku: o dodatkach mieszkaniowych, ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne w oparciu o ustawę z dnia 1 grudnia 1994 roku o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych. Świadczenia dla kombatantów w oparciu o ustawę z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Ustawa w art. 19 ust. 4 stanowi, że doraźną lub okresową pomoc pieniężną przyznaje i udziela kierownik ośrodka pomocy społecznej działający z upoważnienia rady gminy. Zasady i tryb przyznawania i udzielania pomocy reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 1998 roku w sprawie kryteriów, form i trybu przyznawania i udzielania pomocy pieniężnej z Państwowego Funduszu Kombatantów. Składki na ubezpieczenia zdrowotne w oparciu o ustawę z dnia 23 stycznia 2003 roku o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia. Składki na ubezpieczenia społeczne w oparciu o ustawę z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych. Pomoc dla rodzin w oparciu ustawę z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Pomoc na rzecz osób przybyłych do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy repatriacyjnej w oparciu o ustawę z dnia 25 czerwca 1997 roku o cudzoziemcach (ustawa obowiązywała do 31 sierpnia 2003 roku, od 1 września 2003 roku obowiązuje ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach). 3. STRUKTURA ORGANIZACYJNA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Zadania pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje za pośrednictwem odpowiednich działów i komórek organizacyjnych (schemat organizacyjny strona 7), do których m.in. należą:

7 7 Dział Pracy Socjalnej, w skład którego wchodzi 10 Rejonów Pracy Socjalnej zlokalizowanych w różnych punktach miasta oraz 2 zespoły (Zespół ds. Strategii i Doradztwa Metodycznego i Zespół Profilaktyki Rodzinnej i Opieki nad Dzieckiem). Do zadań Działu należy m.in.: dokonywanie oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, kompletowanie dokumentów oraz podejmowanie innych niezbędnych czynności związanych ze świadczeniem różnorodnych form pomocy, prowadzenie pracy socjalnej, aktywizowanie społeczności lokalnych w ramach programu Centrum Aktywności Lokalnej, inicjowanie ruchów samopomocowych i obywatelskich, promowanie działań wolontarystycznych, współpraca z lokalnymi instytucjami i organizacjami, w tym pozarządowymi oraz kościelnymi. Dział Realizacji Pomocy, do zadań którego należy w szczególności wydawanie decyzji w sprawach przyznania bądź odmowy świadczeń, sporządzanie bilansu potrzeb oraz sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykorzystaniem budżetu. Dział Dodatków Mieszkaniowych, którego zadaniem jest m.in.: kompletowanie i opracowywanie dokumentacji oraz wydawanie decyzji dot. przyznania dodatków mieszkaniowych, sporządzanie bilansu potrzeb środków finansowych na dodatki mieszkaniowe oraz analiza obciążeń mieszkaniowych na terenie Radomia. Dział Usług Opiekuńczych i Pomocy Stacjonarnej zajmuje się zapewnianiem pomocy domowej w formie usług opiekuńczych osobom potrzebującym wsparcia w zakresie zaspakajania codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej i pielęgnacji kontaktu z otoczeniem oraz zapewnianiem specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowanych do szczególnych potrzeb, wynikających ze schorzeń lub niepełnosprawności oraz kierowaniem zainteresowanych osób do domów pomocy społecznej. Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego działania mają na celu rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. Zadania są realizowane m.in. poprzez: organizowanie warsztatów terapii zajęciowej, turnusów rehabilitacyjnych oraz zespołów ćwiczeń. Ponadto podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia skutków niepełnosprawności i likwidacji barier architektonicznych. Dział realizuje również zadania wchodzące w zakres rehabilitacji zawodowej, której celem jest ułatwienie i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego osobom niepełnosprawnym, poprzez umożliwienie korzystania z poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy.

8 Schemat nr 1 SCHEMAT ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU RADCA PRAWNY 8 DYREKTOR MOPS MIEJSKI ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DZIAŁ PRACY SOCJALNEJ DZIAŁ ORGANIZACYJNO - PRAWNY DZIAŁ DODATKÓW MIESZKANIOWYCH

9 9 STANOWISKO DS. BHP I P.POŻ ZASTĘPCA DYREKTORA DS. POMOCY RODZINIE DS. POMOCY RODZINIE DZIAŁ REALIZACJI POMOCY DZIAŁ GOSPODARCZY GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI ZASTĘPCA DYREKTORA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIAŁ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH I POMOCY STACJONARNEJ SAMODZIELNE STANOWISKA DS. NADZORU FINANSOWEGO I ADMINISTRACYJNEGO NAD PLACÓWKAMI POMOCY SPOŁ ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DOMY DLA BEZDOMNYCH KLUB SENIORA

10 Miejski Zespół ds. Orzekania 10o Niepełnosprawności rozpatruje wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności orzeka o do celów niepełnosprawności, głównie związanych z zatrudnieniem w warunkach pracy chronionej, uzyskaniem świadczeń z pomocy społecznej, ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym, zaopatrzeniem w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, korzystania z turnusów rehabilitacyjnych. Ponadto do zadań Zespołu należy ustalanie niepełnosprawności osób do 16 roku życia do celów związanych z uzyskaniem zasiłku pielęgnacyjnego lub zasiłku stałego z pomocy społecznej dla matki opiekującej się dzieckiem. Miejski Zespół, na wniosek osoby zainteresowanej, wydaje legitymacje osoby niepełnosprawnej (na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeń ZUS). Domy dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn zapewniają schronienie, jeden gorący posiłek dziennie, niezbędną odzież oraz pomoc pracownika socjalnego w rozwiązywaniu problemów bytowych i dążeniu do stabilizacji w tym zakresie. Ponadto w okresie jesienno zimowym czynna jest noclegownia, która zapewnia schronienie zarówno mężczyznom, jak i kobietom. Środowiskowy Dom Samopomocy działa na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego życia tych osób, podniesienie poziomu ich zaradności życiowej, sprawności psychofizycznej, przystosowanie do funkcjonowania społecznego w środowisku. Klub Seniora prowadzi zajęcia o charakterze kulturalno - oświatowym dla emerytów i rencistów. Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach realizacji zadań powiatowych, sprawuje nadzór nad działalnością, w szczególności w zakresie spraw finansowych administracyjnych ośrodka adopcyjno opiekuńczego, placówek opiekuńczo wychowawczych oraz domów pomocy społecznej (szczegółowy wykaz strona 9). W wymienionych powyżej działach i komórkach organizacyjnych na dzień 31 grudnia 2003 roku było zatrudnionych 413 pracowników. Szczegółowy wykaz zatrudnienia w poszczególnych działach oraz dynamikę wzrostu zatrudnienia w latach ilustruje tabela nr 1. Z danych jednoznacznie wynika, że w omawianym okresie nastąpił wzrost zatrudnienia o 24 osoby. Największa liczba osób została zatrudniona w Dziale Gospodarczym, przybyło tu 9 pracowników gońców, którzy dostarczają decyzje do domów klientów. Dzięki utworzeniu takich stanowisk Ośrodek oszczędza na opłatach pocztowych. Ponadto zwiększone zostało zatrudnienie w Dziale Dodatków Mieszkaniowych, Dziale Pracy Socjalnej oraz Dziale Organizacyjno Prawnym (łącznie 18 etatów), było to spowodowane zwiększeniem liczby interesantów oraz

11 koniecznością poprawienia jakości świadczonych 11 usług.

12 12 Schemat nr 2 JEDNOSTKI, NAD KTÓRYMI MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPRAWUJE SPOŁECZNEJ NADZÓR OŚRODEK ADOPCYJNO OPIEKUŃCZY POGOTOWIE OPIEKUŃCZE UL. GRODZKA 8 SŁONECZNY DOM UL. KOLBERGA 19 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NAD POTOKIEM DOM WETERANA WALKI I PRACY UL. WYŚCIGOWA 16/18 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.GARBARSKA 35

13 3 RODZINNE DOMY DZIECKA 6 POGOTOWI 13 DOM DZIECKA UL. STAROMIEJSKA 9 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. PLAC STARE ŚWIETLICA ORATORIUM

14 14 Tabela nr 1 DYNAMIKA ZATRUDNIENIA W LATACH DZIAŁ STAN ZATRUDNIENIA NA: RÓŻNICA POMIĘDZY STANEM NA DZIEŃ a Kierownictwo Samodzielne stanowiska Dział Organizacyjno Prawny Dział Księgowości Dział Gospodarczy Dział Pracy Socjalnej Dział Realizacji Pomocy Dział Dodatków Mieszkaniowych Dział Usług Opiekuńczych Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Środowiskowy Dom Samopomocy Domy dla Bezdomnych Klub Senior Rodzinny Dom Dziecka Miejski Zespół ds. Orzecznictwa o Niepełnosprawności RAZEM

15 15 4. PROBLEMY I POTRZEBY KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W roku 2003 z różnych form pomocy skorzystało łącznie środowisk (pod tym pojęciem należy rozumieć samotne osoby lub rodziny, które tworzą gospodarstwa domowe), w których żyje osób. Mając na uwadze, że Radom liczy mieszkańców, którzy tworzą gospodarstw domowych, z danych zatem jasno wynika, że klientem Ośrodka w roku 2003 była co 7 rodzina, różnymi rodzajami świadczeń objętych było 5,5% mieszkańców miasta. Tabela nr 2 DYNAMIKA WZROSTU LICZBY RODZIN KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH Liczba środowisk Lata Przyrost w W roku stosunku do roku poprzedniego % , , , , ,3 Od kilku lat obserwujemy tendencję wzrostową liczby osób i rodzin, które z powodu trudnej sytuacji materialnej zmuszone są do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej. W porównaniu z rokiem 2002 liczba klientów Ośrodka wzrosła o 522 środowiska, zaś w odniesieniu do roku 1999 zwiększyła się ona o 34% (3.177 środowisk). Klienci korzystający z różnego rodzaju świadczeń oferowanych przez tut. Ośrodek borykali się z wieloma najróżniejszymi problemami, powodującymi ich dysfunkcjonalność. Wśród środowisk klientów Ośrodka głównymi przyczynami zgłaszania się o pomoc były (wybrany został jeden dominujący problem): bezrobocie dotyczyło środowisk, co stanowi 47,2% ogółu korzystających z pomocy, niepełnosprawność - dotyczyła środowisk (19,7%),

16 długotrwała choroba - dotyczyła środowisk (7,4%), bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego - dotyczyła 837 środowisk (6,7%), ochrona macierzyństwa dotyczyła 798 środowisk (6,4), alkoholizm - dotyczył 541 środowisk (4,3%), sieroctwo dotyczyło 496 środowisk (4,0%), bezdomność dotyczyła 269 środowisk (2,1%), trudności w przystosowaniu do życia po opuszczaniu zakładu karnego - dotyczyły 149 środowisk (1,2%), ubóstwo dotyczyło 80 środowisk (0,6%), inne (zdarzenia losowe, narkomania, oczekiwanie na świadczenie emerytalno - rentowe) dotyczyły 52 środowisk (0,4%). Wykres nr 1 GŁÓWNE PRZYCZYNY ZGŁASZANIA SIĘ O POMOC bezrobocie niepełnosprawność długotrwała choroba bezradność opiekuńcza ochrona macierzyństwa alkoholizm sieroctwo bezdomność osoby po zakładzie karnym ubóstwo inne Z przedstawionych danych wynika, że dominującym problemem powodującym zgłaszania się o pomoc było bezrobocie, które dotyczyło ponad 47% ogółu korzystających z pomocy. Wskaźnik ten jest odzwierciedleniem sytuacji na radomskim rynku pracy i wysokiej stopy bezrobocia, kształtującej się na dzień 31 grudnia 2003 roku na poziomie 29%. Niedostateczna ilość miejsc pracy, upadek wielu gałęzi przemysłu, likwidacja zakładów pracy oraz stosunkowo niski poziom kwalifikacji decydują o wysokiej liczbie klientów pozostających bez pracy. W porównaniu z rokiem 2002 nastąpił niewielki spadek w zakresie występowania jako głównego powodu zgłaszania się o pomoc bezrobocia. Przyczyny jednak zaledwie w niewielkim stopniu tkwią w poprawie sytuacją rodzin, ze względu na podjecie pracy, częściej bezrobocie przyczyniło się do pojawiania takich problemów jak uzależnienia, niepełnosprawność, bezdomność, sieroctwo społeczne i one stały się problemami dominującymi. Na kolejnym miejscu przyczyn około 20% korzystania z

17 pomocy plasuje się problem niepełnosprawność. 17 W porównaniu z rokiem 2002 liczba środowisk, w których dominujący jest właśnie ten problem wzrosła z do Znacznie rzadziej, bo jedynie w około 7% przypadków, głównym problemem była bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych oraz prowadzania gospodarstwa domowego. Na jeszcze dalszych miejscach znalazły się problemy związane z bezdomnością, sieroctwem, alkoholizmem. Należy zwrócić uwagę, że w ponad 31% (3.927) środowisk korzystających z pomocy w roku 2003 występuje więcej niż jeden problem, zaś ponad 6% (795) należy uznać jako środowiska wieloproblemowe. 5. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW I FORMY ŚWIADCZONEJ W ROKU 2002 POMOCY ZADANIA GMINY W roku 2003 ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało ogółem środowisk, w tym ze świadczeń przyznawanych w ramach: zadań zleconych skorzystało osób lub rodzin, zadań własnych skorzystało osób lub rodzin. Należy zaznaczyć, że niektóre rodziny korzystają z pomocy zarówno w ramach zadań zleconych jak również własnych. ZADANIA ZLECONE Realizacja zadań wynikających z art. 11 ustawy o pomocy społecznej w roku 2003 przedstawiała się następująco: I. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE Na plan zł wykorzystano zł, co stanowi 96,7% (MOPS wystąpił do MUW Wydział Polityki Społecznej z wnioskiem o zmniejszenie w tym rozdziale planu rocznego o zł. Jednak MUW zmniejszył jedynie przekazaną na ten cel dotację, która została wykorzystana w 100%). Średnia wysokość składki wynosiła 30,33 zł. Odprowadzono je łącznie za osób. II. ZASIŁKI I POMOC W NATURZE Na plan wykorzystano zł, co stanowi 100%. Szczegółowe wydatkowanie tych środków ilustruje tabela nr 3. Forma pomocy RODZAJE ZASIŁKÓW Procentowy Łączny udział w koszt stosunku do w zł wszystkich wydatków Ilość osób objętych pomocą Tabela nr 3 Średnia wysokość świadczenia w zł

18 Renty socjalne , Zasiłki okresowe gwarantowane Zasiłki stałe wyrównawcze , , ,4 Zasiłki stałe , ,5 Zasiłki w tytułu ochrony macierzyństwa ,4 778 dla kobiet 315,8 dla dziecka Zasiłki okresowe , Bilety kredytowane III. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Plan w wysokości zł (wykorzystany w 100%) przeznaczono na pokrycie składek dla 732 osób. Średnia wysokość składki wynosiła 135,3 zł. IV. ZASIŁKI RODZINNE, PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE Na plan zł wydatkowano kwotę zł, co stanowi 98,5%. Z tych środków wypłacono: Zasiłki rodzinne dla 285 rodzin na łączną kwotę zł, co stanowi 16,2% wszystkich wydatków. Średnia wysokość świadczenia wynosiła 47,4 zł. Zasiłki pielęgnacyjne wypłacono dla 795 osób na łączną kwotę zł, stanowi to 83,8% wszystkich wydatków. Średnia wysokość zasiłku wynosiła 140,5 zł. V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Plan w wysokości zł wykorzystano w całości na wyprawki szkolne dla 547 uczniów klas pierwszych zgodnie z rządowym programem Wyprawka szkolna. W ramach zadań zleconych wydano łącznie decyzji, w tym 456 odmawiających pomocy. ZADANIA WŁASNE Realizacja zadań wynikających z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej w roku 2003 przedstawiała się następująco: I. ZASIŁKI I POMOC W NATURZE Na plan zł wykorzystano zł, to jest 100% oraz dotację na dożywianie dzieci w szkołach w wysokości zł oraz

19 zł z funduszu przeciwalkoholowego. 19 Wydatkowanie środków na poszczególne formy pomocy ilustruje tabela nr 4. Tabela nr 4 WYDATKOWANIE ŚRODKÓW Z ZADAŃ WŁASNYCH Procento Średnia wy wysokość udział w Ilość osób świadcze stosunku Łączny koszt w zł objętych nia do pomocą lub koszt wszystkic posiłku w h zł wydatków Rodzaj świadczenia Zasiłki celowe Posiłki dla dzieci (w tym zł z funduszu przeciwalkoholow ego) dotacja 72, , dzieci z rodzin 1,95 Posiłki dla , ,5 dorosłych Sprawienie , pogrzebu Posiłki dla dzieci finansowane przez Ośrodek spożywane były w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz w świetlicach: Świetlica Bezpieczne Osiedle SM Nasz Dom ul. M.C. Skłodowskiej 11/13, Klub Kwadrat SM Nasz Dom ul. Grzybowska 16, Świetlica Uśmiech przy Domu Kultury SM Michałów ul. Królowej Jadwigi 1, Dom Kultury Idalin - ul. Bluszczowa 4/8, Ośrodek Kuratorski Nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Radomiu ul. Limanowskiego 23, Publiczny Ogródek Jordanowski ul. Okulickiego 9, Świetlica Socjoterapeutyczna przy Caritas Diecezji Radomskiej ul. Kościelna 5, Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN ul. Żeromskiego 27, Katolicka Świetlica Profilaktyczno Wychowawcza Oratorium Zgromadzenia Sióstr św. Michała Archanioła tymczasowo ul. Moniuszki 5, Świetlica Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej Oddział parafialny Parafii św. Rafała ul. Kwiatkowskiego 104,

20 Klub Opieki Pozalekcyjnej przy 20 PSP nr 34 ul Miła 18 (w okresie marzec czerwiec), TPD Zarząd Powiatowy ul. Malczewskiego 20B świetlica ul. Miła 29, RSM ul. Zbrowskiego 104 Klub Osiedlowy Gołębiów I ul. Skorupki 1, SM Ustronie ul. Wyścigowa 19 świetlica socjoterapeutyczna Sputnik, MOSiR ul. Narutowicza 9 świetlica środowiskowa (od 20 października do 15 grudnia), Bursa szkolna nr 1 ul. Kościuszki 5 świetlica środowiskowa (2 razy w tygodniu). Posiłki dla dorosłych były realizowane w stołówkach przykościelnych, barach: Sezam, Krakus, Nina i jadłodajni B.J.Gapczyńskiej, w formie: dwudaniowej dla 220 osób na łączną kwotę ,54 zł, jednodaniowej dla 830 osób na łączną kwotę ,03 zł ( ,03 zł od stycznia do kwietnia, od 1 maja w formie dotacji w wysokości zł). Posiłki jednodaniowe w ponad 85% (dla 710 osób, na łączną kwotę zł) realizowane były głównie za pośrednictwem organizacji kościelnych: Caritas Diecezji Radomskiej (2 stołówki), Caritas Pallotyńska OO Bernardyni. W ramach zadań własnych wydano decyzji, w tym odmawiających pomocy. USŁUGI OPIEKUŃCZE I POMOC STACJONARNA USŁUGI OPIEKUŃCZE zadanie własne W roku 2003 pomocą w formie usług opiekuńczych było objętych 533 osoby. Usługi były wykonywane przez 137 opiekunek, w tym 108 zatrudnionych w ramach umowy o pracę. Opiekunki zatrudnione w ramach umowy o pracę przepracowały na rzecz klientów roboczogodzin. Koszt usług wyniósł zł. Opiekunki zatrudnione w ramach umowy zlecenia przepracowały łącznie roboczogodzin, wydatkowano zaś na ten cel zł, co stanowi 99% wykonania planu (plan wydatków wynosił zł). SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE zadanie zlecone Pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych świadczona jest na rzecz osób ze schorzeniami psychicznymi i w roku 2003 było nimi objętych 29 osób. Usługi tego typu świadczyło 13 opiekunek, w tym 7 zatrudnionych na umowę zlecenie. W ramach umowy o pracę opiekunki

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W POZNANIU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W POZNANIU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W POZNANIU w 2004 roku SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 5 1.1. Ramy prawne 5 1.2. Struktura wydatków w odniesieniu do realizowanych zadań

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA RADOMIA NA LATA 2011-2015

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA RADOMIA NA LATA 2011-2015 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA RADOMIA NA LATA 2011-2015 2 1. WPROWADZENIE Miejska strategia rozwiązywania problemów społecznych miasta Radomia na lata 2011-2015 jest kontynuacją

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w 2012

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa tel.: 22 533 95 00 tel./fax.: 22 665 89 39 e-mail: sekretariat@opsbemowo.waw.pl http://www.opsbemowo.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa c e n t r a l a t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 0 s e k r e t a r i a t t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 1 /

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Ciura Informacja BSiE nr 1252 (IP-111S) Pomoc społeczna

Grzegorz Ciura Informacja BSiE nr 1252 (IP-111S) Pomoc społeczna BSiE 45 Grzegorz Ciura Informacja BSiE nr 1252 (IP-111S) Pomoc społeczna 1. Podstawy prawne. Zagadnienia wybrane Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1 Dz.U.04.64.593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WILANÓW m. st. WARSZAWY ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WILANÓW m. st. WARSZAWY ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WILANÓW m. st. WARSZAWY ZA ROK 2011 I. WSTĘP Podstawowe znaczenie w organizowaniu i świadczeniu pomocy społecznej na terenie Gmin

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/81 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544

Bardziej szczegółowo

III. POMOC PIENIĘŻNA I NIEPIENIĘŻNA Zgodnie z zapisami: art. 106 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, art.20 ust.3 ustawy o

III. POMOC PIENIĘŻNA I NIEPIENIĘŻNA Zgodnie z zapisami: art. 106 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, art.20 ust.3 ustawy o Kędzierzyn-Koźle, dnia 22.03.2013 r. INFORMACJA O ZADANIACH I SYTUACJI MIEJSKIGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘDZIERZYNIE- KOŹLU W 2012 ROKU Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu wykonuje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2011 ROK Warszawa, luty 2012 r. 1 Spis treści I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY... 4 1. Położenie i struktura

Bardziej szczegółowo

projekt POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2014-2020

projekt POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2014-2020 projekt POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2014-2020 1 SPIS TREŚCI I. Wstęp.... 3 II. Ramy prawne i zgodność Strategii z innymi dokumentami... 5 III. Charakterystyka powiatu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/79 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544 i 1548, z 2013 r. poz. 509. Dział I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2013 ROK Ośrodek Pomocy Społecznej 44-200 Rybnik, ul. Żużlowa 25 tel. (032) 42-211-11, fax. (032) 42-601-21 e-mail: sekretariat@opsrybnik.pol.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2013 ROK Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

ABC POMOCY. Przewodnik radomianina. po instytucjach udzielających pomocy. osobom w potrzebie

ABC POMOCY. Przewodnik radomianina. po instytucjach udzielających pomocy. osobom w potrzebie ABC POMOCY Przewodnik radomianina po instytucjach udzielających pomocy osobom w potrzebie Radom, 2009 I II III IV V VI VII VIII IX X SPIS TREŚCI FORMY POMOCY INSTYTUCJONALNEJ Rodzaje świadczeń z pomocy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku Siedlce, maj 2014 Spis treści Spis treści I. Wstęp... 4 II. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej... 5 1.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH na lata 2009-2013 BOCHNIA SPIS TREŚCI: WSTĘP... str. 3 Rozdział I Pomoc społeczna jej cel i znaczenie... str. 4 Rozdział II Charakterystyka Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia opinii do sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 - Szczecin 2015 - WSTĘP... 3 1. ZADANIA I ICH REALIZACJA... 4 1.1 Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPIERANIA RODZINY, PIECZY ZASTĘPCZEJ W SOPOCIE W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPIERANIA RODZINY, PIECZY ZASTĘPCZEJ W SOPOCIE W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPIERANIA RODZINY, PIECZY ZASTĘPCZEJ W SOPOCIE W 2012 ROKU Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dom Dziecka Na Wzgórzu Sopockie Centrum Seniora rehabilitacja

Bardziej szczegółowo

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku za rok 2014 Spis treści Wstęp... 3 I. POMOC SPOŁECZNA DLA OSÓB I RODZIN W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ... 4 1. Przyczyny korzystania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za rok 2010

Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za rok 2010 za rok 2010 Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Warszawa Białołęka marzec 2011 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo