Osoby w wieku od piętnastu do dwudziestu czterech lat. Osoby bezrobotne przez okres ponad roku i poszukujące pracy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Osoby w wieku od piętnastu do dwudziestu czterech lat. Osoby bezrobotne przez okres ponad roku i poszukujące pracy."

Transkrypt

1 Artykuł 1 - Prawo do pracy W celu zapewnienia skutecznego wykonywania prawa do pracy, Umawiające się Strony zobowiązują się: 1. przyjąć, jako jeden z ich zasadniczych celów i obowiązków, osiągnięcie i utrzymanie możliwie najwyższego i stabilnego poziomu zatrudnienia w celu osiągnięcia stanu pełnego zatrudnienia; 2. chronić skutecznie prawo pracownika do zarabiania na życie poprzez pracę swobodnie wybraną; 3. ustanowić lub utrzymywać bezpłatne służby zatrudnienia dla wszystkich pracowników; 4. zapewnić lub popierać odpowiednie poradnictwo zawodowe, szkolenie i readaptację zawodową. Artykuł 1, ustęp 1 Pytanie A Proszę opisać politykę realizowaną przez wasz Rząd, zmierzającą do osiągnięcia i utrzymania stanu pełnego zatrudnienia. Uzupełnić odpowiedź poprzez podanie informacji na temat rozwiązań i programów wdrażanych w celu osiągnięcia możliwie najwyższego i najbardziej stabilnego poziomu zatrudnienia. Proszę przedstawić ewolucję wysokości wydatków przeznaczanych na realizację polityki zatrudnienia w ciągu ostatnich pięciu lat, w tym wielkość części tych wydatków przeznaczanej na "środki aktywne" (tworzenie miejsc pracy, szkolenia, inne) oraz na "środki pasywne" (zasiłki pieniężne, inne). Proszę opisać działania w zakresie polityki aktywnej, realizowane w celu popierania dostępu do pracy grup osób najbardziej narażonych lub najsilniej dotkniętych bezrobociem (na przykład kobiety, pracownicy młodociani 1, pracownicy w zaawansowanym wieku, długoterminowo bezrobotni 2, osoby niepełnosprawne, imigranci i/lub mniejszości etniczne). Proszę podać informacje na temat liczby osób uczestniczących w tych działaniach i, o ile to możliwe, wpływ realizowanych działań na poziom zatrudnienia. 1. Polityka zatrudnienia W latach 1999 i 2000 polityka Rządu koncentrowała się na realizacji następujących, głównych celów: - kontynuacja aktywnej polityki, zmierzającej do popierania pełnego, produktywnego zatrudnienia, akcentującej swobodny wybór i możliwość podnoszenia kwalifikacji, - doskonalenie i rozwój działań urzędów pracy na rzecz ograniczenia bezrobocia, - zwiększanie skuteczności oddziaływania instrumentów przeciwdziałania bezrobociu. Realizacja zadań służących osiągnięciu powyższych celów odbywała się przy uwzględnieniu: - efektów ogólnogospodarczych korzyści wynikających z udziału zatrudnionych w tworzeniu dochodu narodowego, - efektów zatrudnieniowych przyrostu miejsc pracy, - efektów społecznych niwelowanie stref ubóstwa, zmniejszanie napięć społecznych, jak też celów polegających na: 1 2 Osoby w wieku od piętnastu do dwudziestu czterech lat. Osoby bezrobotne przez okres ponad roku i poszukujące pracy. 1

2 - zwiększeniu efektywności działania zwiększenie skuteczności działania urzędów pracy, - racjonalizacji wydatków poprawa efektywności nakładów finansowych na ograniczanie bezrobocia. Ze względu na społeczną wagę problemu pozostawania bez pracy osób kończących szkoły, wśród wyznaczonych celów głównych polityki zatrudnienia znalazło się ograniczenie bezrobocia wśród absolwentów szkół. W celu jego realizacji został opracowany i wprowadzony w życie ogólnopolski Program Absolwent '98", którego realizacja była kontynuowana w latach 1999 i 2000 roku. Program ten stanowi zestaw różnorodnych działań podejmowanych w stosunku do nowo rejestrujących się absolwentów, którzy mogą liczyć na szczególną pomoc urzędów pracy w rozwiązywaniu problemów z zatrudnieniem. Dużą wagę przywiązywano do realizacji aktywnych programów rynku pracy. Umożliwiają one bowiem zwiększenie dopasowania strukturalnego bezrobotnych i ofert pracy, tworzenie dodatkowych miejsc pracy w gospodarce, podnoszenie produktywności siły roboczej oraz readaptację zawodową pracowników zmarginalizowanych. Aktywne programy rynku pracy realizowane były w oparciu o zasadę tzw. kontraktowania zadań koncepcji wdrożonej w roku Kontraktowanie zadań sprowadzało się - w uproszczeniu - do powiązania (lub uzależnienia) kwot przyznawanych z Funduszu Pracy z precyzyjnie określonymi wynikami działań w zakresie aktywnych form przeciwdziałania skutkom bezrobocia na lokalnych rynkach pracy. Kontrakt Zadaniowy obejmuje zestaw celów i zadań urzędów pracy przewidzianych do realizacji w danym roku, przyjęty przez kierownictwo Krajowego Urzędu Pracy. W oparciu o ten zestaw, powiatowe urzędy pracy przygotowują cele i zadania do realizacji na lokalnych rynkach pracy. W efekcie stosowanej procedury kontraktowej, w roku 1999 przeciętny koszt aktywizacji jednej osoby bezrobotnej uległ pewnemu obniżeniu, przy jednoczesnym wzroście liczby osób uczestniczących w szkoleniach i stażach oraz podejmujących pracę stałą. Doskonaląc rozwiązania przyjęte w celu świadczenia maksymalnie efektywnej pomocy osobom poszukującym pracy, urzędy pracy brały pod uwagę dwa istotne aspekty: - utrzymanie więzi bezrobotnych ze społeczeństwem i podtrzymanie ich gotowości do podjęcia pracy (ochrona przed syndromem bezrobocia długookresowego, które kreuje zachowania patologiczne i przekreśla szansę na aktywizację zawodową w przyszłości), - promowanie przedsiębiorczości, głównie w wymiarze lokalnym (środki kierowane na tę dziedzinę wywołują efekt nie tylko społeczny, ale i ekonomiczny w postaci nowej produkcji lub świadczenia usług). W roku 1999 aktywizacją zawodową objęto, w ramach: - prac interwencyjnych osób; - robót publicznych osób; - refundacji składki ZUS osób; - utworzonych przez pracodawców dodatkowych miejsc pracy z uzyskanych na ten cel pożyczek osób; - szkoleniami i przekwalifikowaniami osób; - programami specjalnymi osób, w tym: osób długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób zamieszkałych na wsi, osób w wieku do 24 lat; - stażami absolwenckimi osoby; - refundacjami wynagrodzenia absolwentów, zatrudnionych w programie prac społecznie użytecznych osób; - pożyczkami udzielonymi z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej osób. 2

3 W zakresie stosowanych rozwiązań uwzględniano specjalną rolę pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w rozwoju potencjału zasobów ludzkich. W ramach pośrednictwa pracy urzędy pracy nawiązały współpracę z pracodawcami, pozyskały ofert pracy niesubsydiowanej, w tym ofert dla absolwentów i przyczyniły się do zatrudnienia na stanowiskach pracy niesubsydiowanej osób. Pośrednicy pracy przeprowadzili wizyt u pracodawców, w wyniku czego pozyskano ofert pracy niesubsydiowanej. Zwiększono dostępność profesjonalnych usług poradnictwa zawodowego, świadczonych przez służby zatrudnienia, co zaowocowało wzrostem liczby osób, którym udzielono porad indywidualnych i grupowych (bezrobotni, poszukujący pracy, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Poradnictwem zawodowym objęto osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Z usług doradców zawodowych w zakresie indywidualnego poradnictwa zawodowego skorzystało osób, z poradnictwa grupowego osób. Poradnictwem indywidualnym i grupowym objęto osób pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy. Informacji zawodowych udzielono osobom bezrobotnym i poszukującym pracy. W dniu 4 stycznia 2000 roku Rada Ministrów przyjęła Narodową Strategię Wzrostu Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich w latach (załącznik 1). Strategia zawiera pogłębioną analizę sytuacji na rynku pracy w Polsce oraz określa kierunki działań, jakie należy podjąć, aby osiągnąć wzrost produktywnego zatrudnienia oraz ograniczenie bezrobocia i jego negatywnych skutków. Strategia stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów rządowych: Programu Promowania Produktywnego Zatrudnienia i Zmniejszania Bezrobocia oraz Programu Promocji Aktywności Zawodowej Młodzieży. Zmienione uwarunkowania polityczno-gospodarcze, takie jak: - wdrożenie w gospodarce czterech wielkich reform (podziału terytorialnego kraju, systemu edukacji, systemu emerytalnego, systemu ochrony zdrowia), - uwzględnienie zaleceń i kierunków działań dotyczących rynku pracy, przyjętych przez Unię Europejską na lata , - przyspieszenie procesów restrukturyzacji polskiej gospodarki, - zwiększony napływ absolwentów na rynek pracy w związku z wyżem demograficznym, - zwiększona presja partnerów społecznych na uwzględnienie w prawodawstwie pracy zabezpieczeń socjalnych dla pracowników, ograniczających swobodę pracodawców w kreowaniu konkurencyjnego rynku pracy, spowodowały potrzebę ponownego zdefiniowania celów, priorytetów i instrumentów służących poprawie sytuacji na rynku pracy. Do podstawowych kierunków działań Rządu w latach będzie należeć: - poprawa zatrudnialności : bardziej skuteczne niż dotąd kształtowanie u osób poszukujących pracy umiejętności warunkujących uzyskanie zatrudnienia, - rozwój przedsiębiorczości, - wspieranie zdolności adaptacji przedsiębiorstw i ich pracowników do nowych i zmieniających się warunków funkcjonowania rynku pracy, - wdrożenie polityki równości szans na rynku pracy. Poprawa zatrudnialności wymaga podniesienia jakości zasobów ludzkich. W tym celu planowane jest: - zbudowanie systemu edukacji zgodnego z potrzebami rynku pracy, - wzmocnienie systemu edukacji i wychowania młodzieży niedostosowanej społecznie, - budowa systemu edukacji dorosłych, - wzmocnienie instytucjonalnej obsługi rynku pracy, - rozwój działań prewencyjnych wobec bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem, 3

4 - promowanie programów rynku pracy sprzyjających podnoszeniu kwalifikacji, - doskonalenie systemu prognozowania podaży pracy. W ramach rozwoju przedsiębiorczości przewiduje się: - doskonalenie systemu podatkowego, - likwidację barier administracyjnych, - upowszechnianie nowoczesnych technologii, - rozwój doradztwa gospodarczego, - promowanie rozwoju funduszy inwestycyjnych, - edukacja młodzieży w zakresie przedsiębiorczości, - wspieranie rozwoju regionalnych i lokalnych instytucji działających w obszarze wspierania przedsiębiorczości. Plan poprawy zdolności adaptacji przedsiębiorstw i ich pracowników do nowych i zmieniających się warunków funkcjonowania rynku pracy zakłada: - zwiększenie elastyczności pracy, - ograniczenie kosztów pracy, - zmianę mechanizmów ustalania płacy minimalnej, - zmianę przepisów regulujących stosunki pracy, - zwiększenie motywacji do podejmowania zatrudnienia, - wdrożenie systemu ubezpieczenia od bezrobocia, - doskonalenie regulacji prawnych w zakresie dialogu społecznego, - prowadzenie polityki wspierania mobilności pracowników, - doskonalenie systemu programowania popytu na pracę. W ramach wyrównania szans na rynku pracy zakłada się: - prowadzenie działania na rzecz zwiększenia szans zatrudnienia osób niepełnosprawnych, - usuwanie barier i zwalczanie zachowań dyskryminacyjnych wobec kobiet na rynku pracy, - prowadzenie działań prozatrudnieniowych dla ludności zamieszkałej na wsi. 20 czerwca 2000 roku przyjęty został przez Radę Ministrów Narodowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na lata (załącznik 2), będący szczegółowym rozwinięciem Strategii. Priorytety Narodowego Planu (...) są następujące: - obniżenie ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej, ułatwienie procesów adaptacji przedsiębiorstw do zmieniających się wymagań rynku i zwiększenie mobilności pracowników, - redukcja kosztów pracy, - kontynuacja reformy systemu podatkowego w celu zmniejszenia obciążeń zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw, - wdrożenie nowego modelu wspierania procesów restrukturyzacji zatrudnienia poprzez zaniechanie polityki dezaktywizacji osób starszych, zwiększenie nacisku na wspomaganie alternatywnych miejsc pracy oraz poprawę kwalifikacji odchodzących młodszych, bardziej mobilnych pracowników, - stosowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, opartych o indywidualne i grupowe programy aktywizacji zawodowej oraz aktywne pośrednictwo pracy, - zracjonalizowanie podziału kompetencji między poszczególnymi organami administracji publicznej w realizacji polityki rynku pracy (istnieje pilna potrzeba przekazania samorządowi województwa kompetencji w zakresie organizowania i współfinansowania aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, zaś wojewodom zadań związanych z kontrolą legalności zatrudnienia i wydawaniem zgody na zatrudnienie cudzoziemców), - w programowaniu środków pomocowych preferowanie projektów z obszaru rozwoju zasobów ludzkich, 4

5 - wdrożenie nowego modelu kształcenia ustawicznego, opartego o zasady gospodarki rynkowej, z gwarantowaniem współdecydowania partnerów społecznych o wyborze kierunków kształcenia oraz wsparcia finansowego przez budżet państwa. Zadania określone w Narodowym Planie Działania adresowane są do administracji rządowej i samorządowej oraz partnerów społecznych. Będą one finansowane z budżetu państwa, budżetów samorządów i funduszy przedakcesyjnych PHARE 2 SAPARD. 2. Wydatki na realizację polityki zatrudnienia Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym, powołanym jako podstawowy instrument łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia, zarówno społecznych, jak i ekonomicznych, a także restrukturyzacji zatrudnienia. Fundusz został utworzony 1 stycznia 1990 roku, w miejsce Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej. Dysponentem Funduszu Pracy, zgodnie z ustawą z 14 grudnia 1994 o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, jest Prezes Krajowego Urzędu Pracy. Struktura wydatków z Funduszu Pracy ma stały charakter i przedstawia się w sposób następujący: - wypłata zasiłków i świadczeń dla osób bezrobotnych, - wydatki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, - refundacja wynagrodzeń za pracowników młodocianych, - dotacje dla instytucji i organizacji, - wydatki inwestycyjne, - pozostałe wydatki, związane głównie z wypłatą obligatoryjnych świadczeń dla bezrobotnych, rozwojem systemu informatycznego w Urzędach pracy, poradnictwem zawodowym, klubami pracy. Wydatki z Funduszu Pracy (w mln zł) Wydatki ogółem 7.525, , , , ,9 Zasiłki i świadczenia, w tym 6.413, , , , ,9 zasiłki dla bezrobotnych 6.413, , , , ,0 zasiłki przedemerytalne - 427,5 671, , ,4 Świadczenia przedemerytalne - 6,3 14,9 144,0 644,5 Aktywne formy przeciwdziałania 806, , , ,4 767,8 bezrobociu w tym szkolenia 86,1 108,9 115,1 112,5 79,5 prace interwencyjne 277,2 319,0 355,6 272,3 150,4 roboty publiczne 238,2 414,6 334,7 208,3 146,2 pożyczki 78,3 153,1 177,7 166,2 120,2 aktywizacja zawodowa absolwentów 126,3 160,2 229,4 264,9 234,4 pozostałe - 12,6 29,3 73,2 37,7 Refundacja wynagrodzeń młodocianych 226,3 269,1 315,0 316,0 247,0 Pozostałe wydatki 79,4 84,1 597,9 344,8 181,2 W roku 1996 wydatki na zasiłki i świadczenia dla bezrobotnych stanowiły 85,2% ogółu wydatków Funduszu Pracy, zaś w roku 2000 udział tych wydatków zmniejszył się do 72,3%. Jednocześnie udział wydatków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (łącznie z wydatkami na refundację wynagrodzeń młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego) wzrósł z 13,7% w 1996 roku do 14,6% w roku W roku 2000 sytuacja finansowa Funduszu Pracy była trudna. Z uwagi na zwiększone wydatki na zasiłki i świadczenia przedemerytalne, realizacja w pełnym zakresie wszystkich zobowiązań Funduszu Pracy nie była możliwa. Pomimo zaciągnięcia przez Prezesa Krajowego Urzędu Pracy pożyczki w kwocie 745,1 mln zł oraz zwiększenia dotacji o kwotę 100 mln zł, zobowiązania Funduszu w końcu grudnia roku 2000 z tytułu aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu wynosiły około 270 mln zł. 3. Aktywna polityka rynku pracy 5

6 Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 roku o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu przewiduje następujące aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu: finansowane ze środków budżetowych przeznaczonych na obsługę urzędów pracy: - pośrednictwo pracy, - udzielanie upoważnień do prowadzenia pośrednictwa pracy i kierowania obywateli polskich do pracy za granicą organom, organizacjom i instytucjom innym niż urzędy pracy, - kluby pracy, - informacja i poradnictwo zawodowe, - kontrola legalności zatrudnienia. finansowane ze środków Funduszu Pracy: - prace interwencyjne, - roboty publiczne, - zwrot składki na ubezpieczenie społeczne, - pożyczki na tworzenie nowych miejsc pracy, - pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych, - przekwalifikowania i szkolenia, - usługi na rzecz łagodzenia skutków zwolnień grupowych, - programy specjalne (dla grup szczególnie zagrożonych długotrwałym bezrobociem), - subsydiowanie zatrudnienia absolwentów, - staże absolwentów u pracodawców, - prace społecznie użyteczne. Osoby objęte aktywizacją zawodową w 2000 roku Województwo Ogółem Z tego Inne Pożyczki Roboty Prace Ukończone Polska Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Publiczne Interwencyjne szkolenia

7 Kobiety objęte aktywizacją zawodową w 2000 roku Województwo Ogółem Z tego Inne Pożyczki Roboty publiczne Prace Interwencyjne Polska Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Ukończone szkolenia Pośrednictwo pracy W latach dokonywało się przejście od stworzenia modelu polityki biernej, zwłaszcza pośrednictwa pracy i obsługi bezrobotnych, do modelu aktywnego. Dokonała się zmiana działań Krajowego Urzędu Pracy; wspierana ona była programami współpracy międzynarodowej - z USA, Niemcami, Szwecją, Francją i Danią. Istotną rolę odegrały też działania Ministerstwa Pracy podjęte w roku 1993, w ramach Projektu Promocji Zatrudnienia i Rozwoju Służb Zatrudnienia, finansowanego z pożyczki Banku Światowego. Doprowadziły one do profesjonalizacji służb pośrednictwa pracy. Wdrożone zostało podejście marketingowe, co oznacza systematyczne badanie oczekiwań i potrzeb klientów (bezrobotnych i pracodawców) oraz dostosowywanie do nich oferowanych usług. Wprowadzono standardy i procedury postępowania. Opracowane zostały zalecenia, materiały informacyjne i dydaktyczne, które określają kierunki rozwoju pośrednictwa realizowanego przez urzędy pracy. W ramach tego przygotowano: Wytyczne polityki wobec pośrednictwa", Zalecenia dotyczące standardu wyposażenia stanowiska pośrednictwa pracy", kwestionariusze służące do przeprowadzania wywiadu selekcyjnego na stanowiska pośrednika pracy, moduły szkoleniowe dla pośredników pracy, zestaw narzędzi do badań Jak badać potrzeby szkoleniowe pośredników pracy", zeszyty metodyczne dla pośredników pracy. Materiały te przekazane zostały urzędom pracy. Corocznie opracowywany jest Raport o stanie pośrednictwa pracy". Upowszechnione zostało stosowanie nowych technik pośrednictwa pracy, takich jak: sklepy z pracą, biura karier (tworzone we współpracy z uczelniami punkty promocji zawodowej absolwentów tych szkół), giełdy pracy. Duża waga przywiązywana jest do doskonalenia zawodowego kadry urzędów pracy, odpowiedzialnej za właściwą realizację pośrednictwa pracy. Objęcie w tym okresie szkoleniami kilku tysięcy osób było możliwe głównie dzięki środkom finansowym projektu Banku Światowego. W ramach projektu opracowane też zostały w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej modułowe programy szkoleniowe dla pośredników; prace nad programami szkolenia i samokształcenia prowadzone były również przez Krajowy Urząd Pracy. Przeszkolono własną kadrę wykładowców z grona pracowników urzędów pracy. Wdrożony został specjalny zespół procedur działania urzędów pracy w sytuacji dokonywania przez pracodawcę zwolnień grupowych. Osoby niepełnosprawne Pomimo że nie jest prowadzone specjalne pośrednictwo pracy dla osób niepełnosprawnych i osoby te korzystają z pośrednictwa pracy prowadzonego na zasadach

8 ogólnych, można stwierdzić, że prowadzona jest aktywna polityka popierania dostępu do pracy osób niepełnosprawnych. W dokumencie Narodowa Strategia Wzrostu Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich, w latach przewidziano podjęcie następujących działań adresowanych do osób niepełnosprawnych: - zwiększenie szans zatrudnienia na otwartym rynku pracy, poprzez podnoszenie poziomu wykształcenia osób niepełnosprawnych oraz radykalne zwiększenie udziału w szkoleniach mających na celu zdobycie kwalifikacji lub przekwalifikowanie, - zwiększenie udziału wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na działania służące integracji ze środowiskiem ludzi zdrowych, - tworzenie, przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, stanowisk pracy dla osób najciężej poszkodowanych, - aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych na wsi, poprzez przygotowanie i wdrożenie programów celowych, - tworzenie zakładów aktywności zawodowej w celu wspierania zatrudnienia osób najciężej poszkodowanych, - utworzenie niezbędnej liczby specjalistycznych ośrodków szkolenioworehabilitacyjnych dla osób, które z powodu niepełnosprawności mają utrudniony lub uniemożliwiony dostęp do innych placówek szkolących, - przeprowadzenie badań w zakładach pracy chronionej pod kątem warunków pracy, kosztów zatrudnienia w tej formie, efektywności systemu i potrzeb jego modyfikacji. W celu ułatwienia osobom niepełnosprawnym zdobywania i podwyższania kwalifikacji realizowane są programy celowe, adresowane do różnych grup osób niepełnosprawnych. Programy te są opracowywane przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, a następnie zatwierdzane przez Radę Nadzorczą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i finansowane ze środków tego funduszu. Są to następujące programy: - Wspieranie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych WAZON II realizowany od 1995 roku, - Komputer dla Homera realizowany od 1999 roku, zakładający pomoc finansową przy zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania umożliwiającego prace osobom niewidomym i niedowidzącym, a także pomoc w sfinansowaniu kosztów szkolenia w zakresie obsługi sprzętu elektronicznego, - Pegaz realizowany od 1999 roku, zakładający pomoc w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier transportowych utrudniających im funkcjonowanie w życiu zawodowym i społecznym; dla osób z dysfunkcją narządu ruchu pomoc finansowa w zakupie samochodu z odpowiednim oprzyrządowaniem, - Drogowskaz realizowany od roku 2000, polegający na finansowaniu szkoleń w zakresie nauki języka migowego oraz pomocy finansowej dla osób niepełnosprawnych w zaopatrzeniu w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne, pomoc w zakupie sprzętu komputerowego dla osób z brakiem lub znacznym niedowładem obu kończyn górnych oraz pomoc w zakupie wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym, - Uniwersytet dla wszystkich realizowany od 2000 roku program pomocy finansowej dla Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie likwidacji wszelkich barier (architektonicznych, transportowych, komunikacyjnych) w dostępie osób niepełnosprawnych do edukacji na poziomie wyższym, 8

9 - Program pomocy w kształceniu na poziomie wyższym osób z uszkodzeniem słuchu realizowany od 2000 roku, mający na celu zapewnienie wszystkim niesłyszącym i niedosłyszącym studentom oraz uczestnikom kursów przygotowawczych do egzaminów do szkół wyższych pomocy tłumaczy migowych lub możliwości korzystania z elektronicznych urządzeń wspomagających, - Partner realizowany od roku 2001, mający na celu dofinansowanie szkoleń, kursów i warsztatów dla osób niepełnosprawnych, - Sezam, Braille 2000, Merkury, Hefajstos skierowane do pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej; szerzej omówione w pierwszym sprawozdaniu. Ponadto, w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej opracowywane jest obecnie sprawozdanie dotyczące bezrobocia rejestrowanego osób niepełnosprawnych. Sprawozdanie dostarczy pełniejszej wiedzy, pozwalającej na sporządzenie bilansu osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy. Pozwoli to na właściwe rozpoznanie uwarunkowań decydujących o tym, jaka ta sytuacja jest i na wypracowanie skutecznych rozwiązań, które zwiększą zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Kluby pracy W klubach odbywają się zajęcia z bezrobotnymi, mające na celu ich przygotowanie do powrotu na rynek pracy, a także umożliwienie im zdobycia umiejętności poruszania się na rynku pracy. Pierwsze kluby powstawały samorzutnie przed rokiem 1993 i działały według programów opracowywanych amatorsko. W okresie nastąpił wyraźny rozwój działalności klubów pracy. W ramach systemu urzędów pracy wypracowano standardy funkcjonowania, a dzięki stałemu finansowemu wspieraniu procesu tworzenia nowych placówek ich liczba wzrosła do ponad 400. Wdrożony został również nowy program działania klubów pracy oraz program szkolenia liderów klubów. Oba programy opracowane zostały w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w ramach projektu Banku Światowego. Program ten, poza urzędami pracy, udostępniany jest również innym, zainteresowanym prowadzeniem klubów instytucjom. Ponadto, stworzono możliwość korzystania z usług klubów pracy osobom niewidomym i niedowidzącym, poprzez przygotowanie i upowszechnienie w systemie urzędów pracy odpowiednich podręczników w brajlu. W 1999 roku funkcjonowało 471 klubów pracy. Urzędy pracy objęły programem klubów pracy osób, w tym absolwentów. Zatrudnienie znalazły osoby, w tym absolwentów (18% spośród osób objętych programami klubów pracy). W 2000 roku funkcjonowały 873 kluby pracy, które objęły osób, w tym absolwentów. W wyniku działań klubów pracy zatrudnienie znalazło osób, w tym absolwentów (wskaźnik efektywności zatrudnieniowej wyniósł 19,4%). Informacja i poradnictwo zawodowe Rozwinięcie sieci usług poradnictwa zawodowego w ramach systemu urzędów pracy nastąpiło poprzez zwiększenie zatrudnienia doradców zawodowych w urzędach pracy. W lipcu 1997 roku zatrudnienie doradców wynosiło 489 osób, zaś w roku 1999 zatrudniano 582 osoby. W ramach organizowania i doskonalenia systemu poradnictwa zawodowego zrealizowano szereg zadań: w roku 1995 opracowano i wdrożono Ogólne zasady funkcjonowania poradnictwa zawodowego, a w roku 1996 Wojewódzkie programy rozwoju poradnictwa zawodowego, doskonalono zawodowo kadrę doradców zawodowych, poprzez : - kształcenie na studiach podyplomowych w zakresie poradnictwa zawodowego i zawodoznawstwa (w latach ), 9

10 - szkolenia długo- i krótkookresowe oraz wieloetapowe z udziałem wykładowców krajowych i ekspertów zagranicznych; objęto nim wszystkich doradców zawodowych (w latach ), - coroczne krajowe konferencje przeglądowo-szkoleniowe dla doradców zawodowych (w latach ), - samokształcenie z wykorzystaniem opracowanej w KUP serii Zeszytów Informacyjno-Metodycznych Doradcy Zawodowego oraz podręczników i poradników (od roku 1994). Wdrożono nowoczesne metody pracy, takie jak prowadzenie rozmów doradczych, kursy inspiracji, psychologiczne testy oceny zawodowej. Opracowano i upowszechniono multimedialne zbiory informacji zawodowych, takie jak: Teczki informacji o zawodach - według metodologii niemieckiej, zbiór ulotek zawodoznawczych, zbiór filmów zawodoznawczych (adaptacja filmoteki niemieckiej). W latach utworzono 51 Centrów Informacji Zawodowej i Planowania Karier Zawodowych oraz Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Warszawie, które obecnie ma charakter stacjonarny i działa w ramach Centrum Metodycznego Informacji i Poradnictwa Zawodowego Krajowego Urzędu Pracy. Centrum Metodyczne ma oddziały w Gdańsku, Katowicach i Toruniu. Otworzono 248 Sal Informacji Zawodowej i Poradnictwa Grupowego w całym kraju. Opracowany został również program komputerowy Doradca 2000", służący wspieraniu poradnictwa zawodowego. Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej opowiadają za: - poradnictwo zawodowe, - świadczenie wyspecjalizowanych usług w zakresie planowania kariery zawodowej z wykorzystaniem metod psychologicznych, zasobów informacji zawodowej w formie drukowanej, audiowizualnej i innych nowoczesnych technik przekazu informacji, opartych na technologii komputerowej, - prowadzenie zajęć umożliwiających zdobycie umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia, - pomoc pracodawcom w doborze kandydatów do pracy wymagającej szczególnych predyspozycji psychofizycznych, - gromadzenie, aktualizowanie, opracowywanie i upowszechnianie informacji zawodowej o zasięgu regionalnym, - organizowanie i koordynowanie rozwoju usług poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej na terenie województwa i wspieranie klubów pracy. W Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej osoby bezrobotne, poszukujące pracy oraz młodzież ucząca się, mogą samodzielnie korzystać z różnorodnych zbiorów informacji zawodowej, uzyskać indywidualną pomoc doradczą, wziąć udział w zajęciach warsztatowych dotyczących planowania kariery zawodowej, poddać się badaniom psychologicznym, umożliwiającym określenie predyspozycji zawodowych. Poza bezpośrednią pracą z klientami Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej podejmują inicjatywy związane z działalnością wydawniczą, promocyjną, badawczą, szkoleniową oraz współpracują z organizacjami, placówkami naukowo-badawczymi i innymi partnerami na rynku pracy. W ramach tego prowadzą: - działania na rzecz poszerzania zasobów informacji zawodowej opracowywanie w różnej formie: książkowej, CD, w witrynie internetowej - katalogów instytucji szkolących, własnych publikacji przybliżających problematykę rynku pracy, informatorów, poradników i ulotek; - działalność promocyjną usług świadczonych przez Centra, poprzez współpracę ze środkami masowego przekazu (media lokalne, TV, radio i prasa), udział lub współorganizację imprez typu Dni Kariery, Targi Pracy, Targi Edukacyjne, Giełdy Pracy, Targi Przedsiębiorczości, Forum Aktywizacji Zawodowej; 10

11 - działalność o charakterze badawczym, dotyczącą badania rynku pracy i zachodzących na nim zmian, w tym przeprowadzanie analizy skali bezrobocia wśród absolwentów szkół ponadpodstawowych, zbieranie informacji o zawodach deficytowych i nadwyżkowych w określonych regionach, sondaże pozwalające określić oczekiwania młodzieży szkół rolniczych odnośnie zajęć z problematyki dotyczącej rynku pracy; - współpracę instytucjonalną, w ramach której pracownicy Centrów prowadzą lub biorą udział w szkoleniach, warsztatach poświęconych aktywizacji zawodowej; wśród partnerów znajdują się zarządy wojewódzkie Związku Młodzieży Wiejskiej, zakłady karne, ośrodki pomocy społecznej, stowarzyszenia ochrony bezrobotnych i miejskie ośrodki zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości usług oferowanych przez służby zatrudnienia Krajowy Urząd Pracy opracował projekt standardu Poradnictwo zawodowe. Standard ten dotyczy usługi realizowanej na poziomie powiatowego urzędu pracy oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej wojewódzkiego urzędu pracy. Struktura standardu obejmuje opis podstawowych elementów, takich jak: organizacja usługi, procedury postępowania oraz metody i techniki pracy, konieczne do wykonania usługi zasoby ludzkie i sprzęt, miary jakości usługi. Wprowadzenie standardu usługi ma na celu zapewnienie wysokiej jakości świadczenia oraz pomoc dla kadry kierowniczej w odpowiednim przygotowaniu organizacji świadczenia usługi, sprawowania merytorycznego nadzoru nad jej jakością, a dla doradców zawodowych instrukcję prawidłowego wykonywania powierzonych zadań. W roku 2000 upowszechnione zostały podręczniki Gotowość do zmian, przeznaczone do realizacji nowego programu aktywizującego zawodowo i zajęć w klubach pracy. Podręcznik zawiera tematyczny zestaw ćwiczeń oraz wskazówki organizacyjne do prowadzenia zajęć warsztatowych, mające na celu przygotowanie osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub zagrożonych jej utratą do: - aktywizacji, wyzwolenia kreatywności oraz nowego sposobu myślenia, - udoskonalenia umiejętności w podejmowaniu decyzji, ich realizacji i brania odpowiedzialności za nie, - przełamania barier w procesie zdobywania wiedzy i doskonalenia zawodowego. W 1999 roku urzędy pracy objęły poradnictwem zawodowym (bez młodzieży uczącej się) bezrobotnych i poszukujących pracy. Z usług doradców zawodowych w zakresie indywidualnego poradnictwa zawodowego skorzystało osób, w ramach grupowego poradnictwa zawodowego osób. Poradnictwem indywidualnym i grupowym objętych zostało osób pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy. W 1999 roku doradcy zawodowi udzielili informacji zawodowych osobom bezrobotnym i poszukującym pracy. W pierwszej połowie 2000 roku z indywidualnego poradnictwa zawodowego skorzystały osoby, w tym kobiet. Z grupowego poradnictwa zawodowego skorzystało osób. Z indywidualnej informacji zawodowej skorzystało osób, w tym kobiety, a z grupowej informacji zawodowej skorzystało osób, w tym kobiet. Prace interwencyjne Zakłady pracy, w tym także jednoosobowe podmioty gospodarcze, które zamierzają zatrudniać bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, występują z wnioskiem do powiatowego urzędu pracy. Powiatowy urząd pracy zawiera z wnioskodawcą stosowną umowę. Pracodawcy zawierają z bezrobotnymi, skierowanymi przez powiatowe urzędy pracy w ramach prac interwencyjnych, umowy o pracę na czas określony (nie dłuższy jednak niż 6 lub 12 miesięcy). W tym okresie bezrobotny ma status pracownika i przysługuje mu 11

12 wynagrodzenie według obowiązujących w zakładzie zasad wynagradzania oraz ma prawo do innych świadczeń pracowniczych. Powiatowy urząd pracy zwraca pracodawcy część kosztów wynagrodzenia, nagród, zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz składek na ubezpieczenie społeczne. W latach urzędy pracy skierowały do prac interwencyjnych łącznie bezrobotnych, z czego osób uczestniczyło w programie do końca. W miarę upływu lat i nabywania doświadczeń w organizacji prac interwencyjnych uzyskiwano coraz wyższą efektywność programu. W roku 1993 efektywność ta wyrażała się 30%-ową stopą ponownego zatrudnienia uczestników programu po jego zakończeniu, natomiast w roku 1998 wskaźnik ten przekroczył 64%. W 1999 roku pracami interwencyjnymi objęte zostały osoby. Po zakończeniu uczestnictwa w pracach interwencyjnych zatrudnienie znalazło osób, uzyskano wskaźnik efektywności zatrudnieniowej wynoszący 48,1% Bezrobotni (stan na koniec roku) Osoby skierowane do prac interwencyjnych Udział osób skierowanych do prac interwencyjnych w ogólnej liczbie bezrobotnych (w %) 7,85 6,02 9,56 8,19 7,13 Stopa ponownego zatrudnienia po pracach interwencyjnych (w %) 42,07 50,56 56,79 64,10 48,05 Koszt przywrócenia do pracy bezrobotnego (w zł ) Roboty publiczne Roboty publiczne organizowane są na wniosek organów samorządów terytorialnych, administracji rządowej lub instytucji użyteczności publicznej oraz organizacji statutowo zajmujących się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej oraz pomocy społecznej, a także spółek wodnych i ich związków. Wnioski w sprawie zatrudniania bezrobotnych w ramach robót publicznych pracodawcy składają w powiatowych urzędach pracy, właściwych ze względu na miejsce wykonywania pracy. Z bezrobotnymi skierowanymi do robót publicznych zawierane są umowy o pracę na czas określony. Powiatowy urząd pracy zwraca organizatorowi robót publicznych część kosztów wynagrodzenia, nagród, zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz składek na ubezpieczenie społeczne. W latach urzędy pracy skierowały do robót publicznych łącznie bezrobotnych, z czego osoby uczestniczyły w programie do końca. Wraz z nabywaniem doświadczeń w organizacji robót publicznych uzyskiwano coraz wyższą efektywność. W roku 1994 efektywność wyrażała się 3,5%-ową stopą ponownego zatrudnienia uczestników programu po jego zakończeniu, natomiast w roku 1998 wskaźnik ten wyniósł 11,8%. W 1999 roku urzędy pracy objęły programem robót publicznych osób. Po zakończeniu uczestnictwa w programie robót publicznych zatrudnienie uzyskało osób; uzyskano wskaźnik efektywności zatrudnieniowej 11,1% Bezrobotni ogółem (stan na koniec roku) Osoby skierowane do robót publicznych Udział osób skierowanych do robót publicznych w ogólnej liczbie bezrobotnych (w %) 4,66 4,50 8,27 5,81 3,22 Stopa ponownego zatrudnienia po robotach publicznych (w %) 4,60 8,20 7,07 11,84 11,10 Koszt przywrócenia do pracy bezrobotnego (w zł ) Zwrot składki ZUS z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego Powiatowe urzędy pracy zawierają z pracodawcami umowę przewidującą zrefundowanie poniesionych kosztów opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne zatrudnionego bezrobotnego. Programem refundacji składki ZUS w 1999 roku objęto 2400 osób. W wyniku refundowania składki ZUS zatrudnienie uzyskało 1114 osób; uzyskano wskaźnik efektywności zatrudnieniowej wynoszący 46,4%. 12

13 Pożyczki na tworzenie nowych miejsc pracy w zakładach pracy Powiatowe urzędy pracy udzielają z Funduszu Pracy pożyczek zakładom pracy na zorganizowanie miejsc pracy dla zarejestrowanych bezrobotnych. Warunki udzielenia pożyczki, wysokość stopy procentowej, jak również warunki spłaty określane są w umowie cywilno-prawnej. W latach urzędy pracy udzieliły zakładom pracy pożyczek na utworzenie łącznie miejsc pracy. W 1999 roku zakłady pracy z uzyskanych pożyczek zorganizowały dodatkowe miejsca pracy dla osób. W roku 2000 udzielono pożyczek na dodatkowe miejsca pracy na kwotę 29 milionów złotych. Województwo Liczba utworzonych miejsc pracy w tym dla kobiet Polska Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Polskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie W 1999 roku wspierano rozwój małej przedsiębiorczości w ramach preferencyjnych (niskooprocentowanych) linii kredytowych, które znacznie ułatwiają dostęp do kapitału inwestycyjnego osobom chcącym inwestować na obszarach wiejskich. Krajowy Urząd Pracy kontynuował współpracę w tym zakresie z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP) Counterpart Fund, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa (AWRSP), Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) oraz bankami obsługującymi linie kredytowe: BIG Bankiem Gdańskim S.A., Bankiem Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych S.A., Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A., Wielkopolskim Bankiem Rolniczym S.A. Pracodawcy mogą korzystać z niskooprocentowanych kredytów inwestycyjnych pod warunkiem, że w wyniku realizowanych przez nich przedsięwzięć inwestycyjnych powstaną nowe pozarolnicze miejsca pracy dla bezrobotnych zamieszkałych na wsi i w małych miastach, skierowanych na te miejsca przez powiatowe urzędy pracy. Od Krajowego Urzędu Pracy pracodawcy (inwestorzy) otrzymują pomoc w formie dopłat do odsetek od kredytu. W latach , w ramach uruchomionych preferencyjnych kredytów inwestycyjnych, pracodawcy (inwestorzy) utworzyli ogółem nowych, pozarolniczych miejsc pracy: - linia EFRWP "Counterpart Fund" 663 miejsca, - linia AWRSP 279 miejsc, - linia ARiMR 1009 miejsc. Pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych Powiatowe urzędy pracy udzielają bezrobotnym oraz pracownikom w okresie wypowiedzenia (zwalnianym z przyczyn dotyczących zakładu pracy na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych) jednorazowych pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, z wyjątkiem zakupu ziemi (dla rolników zwalnianych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy i nie uprawnionych do zasiłku dla bezrobotnych obowiązują odrębne uregulowania). Warunki udzielenia pożyczki, wysokość stopy procentowej, jak

14 również warunki spłaty określane są w umowie zawieranej przez powiatowy urząd pracy z pożyczkobiorcą. Wiele powiatowych urzędów pracy wprowadziło zasadę udzielania bezrobotnym pożyczek dopiero po ukończeniu przez nich kursu z zakresu przedsiębiorczości. Program kursu obejmuje prawo gospodarcze, marketing, finanse i księgowość, tworzenie biznes planu. W latach urzędy pracy udzieliły bezrobotnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej na własny rachunek, co pozwoliło na utworzenie łącznie miejsc pracy. W 1999 roku z racji uzyskanych pożyczek własną działalność gospodarczą podjęło osób. W roku 2000 na podjęcie działalności gospodarczej udzielono pożyczek dla bezrobotnych na kwotę 88 milionów złotych oraz dofinansowano kredyty dla bezrobotnych za kwotę 2,6 miliona złotych. Województwo Liczba udzielonych pożyczek - ogółem w tym kobietom Polska Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Przekwalifikowania i szkolenia Rozwój i doskonalenie profesjonalnego systemu szkolenia bezrobotnych w urzędach pracy dokonywały się w latach poprzez: - opracowanie i wdrożenie Ogólnych zasad organizacji szkolenia bezrobotnych". - opracowanie i upowszechnienie w urzędach pracy procedur związanych z przygotowywaniem i przeprowadzaniem szkolenia, w tym: zasad diagnozowania potrzeb szkoleniowych, procedur doboru jednostek szkolących do przeprowadzania szkolenia, zasad doboru uczestników szkolenia, form monitoringu szkolenia, udzielania pożyczek szkoleniowych. - upowszechnienie ujednoliconych wskaźników badania efektywności szkolenia. - systematyczne dokonywanie sondaży i analiz działalności urzędów pracy w zakresie szkolenia bezrobotnych (sporządzenie raportu Działalność urzędów pracy w zakresie dostosowywania kwalifikacji do potrzeb rynku pracy w latach "). - zainicjowanie cyklu wydawniczego Zeszyty informacyjno-metodyczne dla kadry specjalistów ds. szkolenia i rozwoju zawodowego". W latach liczba osób bezrobotnych objętych szkoleniem była względnie stała, przy wzrastającej liczbie osób podejmujących zatrudnienie po przeszkoleniu. Łącznie w latach skierowano na przeszkolenie osób, z czego osób ukończyło szkolenie. W 1993 roku szkolenie ukończyło osób, a znalazło zatrudnienie około 35% uczestników. W 1999 roku szkoleniem finansowanym ze środków Funduszu Pracy objęto osób. Zatrudnienie po zakończeniu szkolenia znalazło osób; uzyskano wskaźnik efektywności zatrudnieniowej wynoszący 41,6%. 14

15 W 2000 roku szkoleniem finansowanym z Funduszu Pracy objęto osoby. Zatrudnienie po zakończeniu szkolenia uzyskały osoby; oznacza to wskaźnik efektywności zatrudnieniowej 37,0 % Bezrobotni ogółem (stan na koniec roku) Osoby, które odbyły szkolenie Udział osób, które ukończyły szkolenie w ogólnej liczbie bezrobotnych (w %) 3,14 3,59 6,81 7,47 5,81 3,8 15 Stopa ponownego zatrudnienia po szkoleniu (w %) 53,64 55,54 49,03 51,84 41,61 37,0 Koszt przywrócenia do pracy bezrobotnego (w zł ) Urzędy pracy finansują szkolenia dla: - bezrobotnych, - pracowników w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, - zatrudnionych u przedsiębiorców, wobec których ogłoszono upadłość lub, którzy są w stanie likwidacji - z wyjątkiem likwidacji w celu prywatyzacji, - otrzymujących świadczenie socjalne lub zasiłek socjalny na urlopie górniczym, - pobierających gwarantowany zasiłek okresowy z pomocy społecznej, aby tym samym dostosować ich kwalifikacje do wymagań pracodawców. Są to szkolenia: - grupowe - wybór kierunku szkolenia następuje po dokonaniu analizy potrzeb lokalnego rynku pracy, - wskazane indywidualnie przez bezrobotnego, jeżeli uprawdopodobni on, że właśnie takie szkolenie umożliwi uzyskanie przez niego pracy. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości usług oferowanych przez służby zatrudnienia osobom bezrobotnym, poszukującym pracy oraz pracodawcom, opracowano projekt standardu Szkolenia. Standard ten dotyczy usługi realizowanej na poziomie powiatowego urzędu pracy. Struktura standardu realizacji usługi obejmuje opis podstawowych elementów, takich jak: organizacja usługi, procedury postępowania oraz metody i techniki pracy, zasoby ludzkie i sprzętowe oraz miary jakości usługi. W roku 2000 Krajowy Urząd Pracy przeznaczył na szkolenia złotych. Województwo Rozpoczęte szkolenia Ukończone szkolenia Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Polska Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Działania w ramach usług na rzecz łagodzenia skutków zwolnień grupowych Przepisy ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (ustawa o zwolnieniach grupowych) mają zastosowanie do zakładów pracy, w których następuje zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn

16 ekonomicznych lub w związku ze zmianami organizacyjnymi, produkcyjnymi lub technologicznymi, w tym także, gdy zmiany te następują w celu poprawy warunków pracy lub warunków środowiska naturalnego. Ustawa z dnia 31 marca 2000 roku o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu wprowadziła do zadań samorządu województwa i samorządu powiatowego inicjowanie przedsięwzięć w zakresie udzielania pomocy pracownikom przewidzianym do zwolnienia w przypadku, gdy zwolnienia te mają znaczący wpływ na lokalny rynek pracy oraz w zakresie wspierania regionalnych i lokalnych rynków pracy. Polega to na inicjowaniu przez organy samorządu województwa programów mających na celu: zmniejszenie skutków bezrobocia, utrzymanie i tworzenie miejsc pracy oraz wsparcie przebiegu restrukturyzacji podmiotów objętych programami restrukturyzacyjnymi przyjętymi przez Radę Ministrów. Urzędy pracy wypracowały model świadczenia usług dla zakładów dokonujących zwolnień grupowych. Główne elementy są następujące: powołanie - w miarę potrzeb - wydzielonych stanowisk: - koordynatora do spraw zwolnień grupowych na poziomie wojewódzkiego urzędu pracy, którego głównym zadaniem jest śledzenie zwolnień grupowych (gromadzenie danych statystycznych i przygotowywanie informacji, udzielanie pomocy osobom przewidzianym do zwolnienia, organizowanie i koordynowanie działań w tym zakresie); - specjalisty do spraw zwolnień grupowych w powiatowym urzędzie pracy, którego podstawowym zadaniem jest udzielanie pomocy osobom przewidzianym do zwolnienia - przeprowadzanie grupowych i indywidualnych rozmów, udzielanie porad oraz organizowanie różnego rodzaju usług; stosowanie przez urzędy pracy następujących procedur: - zbieranie informacji o planowanych zwolnieniach pracowników; - powiadamianie wojewódzkiego urzędu pracy - dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy wtedy wyznacza osobę odpowiedzialną za koordynowanie działań związanych ze zwolnieniami grupowymi w województwie, która na bieżąco współpracuje w tym zakresie z pracownikami powiatowych urzędów pracy. przedstawianie oferty usług - jeżeli zaistnieje potrzeba, wówczas wojewódzki koordynator, po uzgodnieniu z kierownictwem powiatowego urzędu pracy, kontaktuje się z zakładem pracy, w celu omówienia: - sytuacji zakładu pracy (jakie są podejmowane przedsięwzięcia zmierzające do ograniczenia zwolnień pracowników); - propozycji alternatywnych rozwiązań (ewentualne zaproponowanie udziału w programie specjalnym); - kryteriów doboru i kolejności zwolnień pracowników; - usług, jakie mogłyby zaoferować urzędy pracy (przedstawiane są informacje ogólne - o szczegółach rozmawia się po analizie imiennych wykazów osób przewidzianych do zwolnienia wraz z charakterystyką zawodową). działania przygotowawcze do świadczenia usług - jeżeli kierownictwo zakładu pracy nie jest zainteresowane zaproponowanymi usługami, to podejmowana jest próba nawiązania współpracy z przewodniczącymi organizacji związkowych i innych przedstawicielstw pracowniczych. Współpraca powinna polegać na: - przekazywaniu informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy ; - organizowaniu spotkań grupowych ze zwalnianymi pracownikami oraz rozmów indywidualnych (zarówno w zakładzie jak i poza siedzibą zakładu). świadczenie usług i oferowanie wsparcia - zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wprowadzenie w życie czterech podstawowych reform oraz działania restrukturyzacyjne w niektórych branżach nasiliły w I półroczu 1999 roku zjawisko zwolnień pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy. W I półroczu 1999 roku w urzędach pracy 16

17 zarejestrowało się osób zwolnionych grupowo (6,2% wszystkich nowo zarejestrowanych bezrobotnych). W I półroczu 1999 roku urzędy pracy dysponowały informacjami o planowanych lub dokonywanych zwolnieniach z zakładów pracy, w tym 613 z sektora publicznego. W ramach podejmowanych działań pracownicy urzędów pracy przeprowadzili rozmowy z kierownictwem - w celu omówienia aktualnej sytuacji zakładu i przedstawienia propozycji pomocy oraz uzgodnienia metod dalszej współpracy w 862 zakładach pracy. W 337 zakładach zorganizowano spotkania informacyjne, mające na celu omówienie aktualnej sytuacji na rynku pracy, przybliżenie zasad rejestracji, praw i obowiązków bezrobotnego. Uczestniczyło w nich osób zagrożonych zwolnieniami. W 81 zakładach pracy pracownicy urzędów pracy zorganizowali punkty" (dyżury) informacyjno-doradcze dla osób przewidzianych do zwolnienia, gdzie udzielano porad, przekazywano oferty pracy będące w dyspozycji urzędów pracy, udzielano informacji o szkoleniach, przekwalifikowaniach i pożyczkach. Z usługi tej skorzystało osób. W wyniku spotkań informacyjno-doradczych z osobami zwalnianymi, pracę podjęło w innym zakładzie pracy 478 osób, na przeszkolenie zawodowe zdecydowało się 295 osób, z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej skorzystały 34 osoby, do udziału w programie specjalnym zostały zakwalifikowane osoby. W 40 zakładach pracy zorganizowano rejestrację zwalnianych pracowników. Zarejestrowano łącznie osoby. Programy specjalne Programy specjalne są odpowiedzią na specyficzne potrzeby grup bezrobotnych, które mają największe problemy z powrotem na rynek pracy. Programy specjalne są adresowane do ściśle określonych grup, nazwanych grupami ryzyka. Przez grupę ryzyka należy rozumieć: - osoby długotrwale bezrobotne, - pracownicy w okresie wypowiedzenia stosunku pracy (stosunku służbowego) z przyczyn dotyczących zakładu pracy, - poszukujący pracy i otrzymujący świadczenie socjalne lub zasiłek socjalny przewidziane w układzie zbiorowym pracy dla pracowników zakładów górniczych lub w odrębnych przepisach, - osoby poszukujące pracy, które uzyskały obywatelstwo polskie na warunkach repatriacji, - osoby otrzymujące gwarantowany zasiłek okresowy z pomocy społecznej, które z uwagi na ich kwalifikacje zawodowe oraz sytuację na lokalnym rynku pracy są zagrożone długotrwałym bezrobociem oraz jego skutkami. Celem programów specjalnych jest: - zmniejszenie dopływu nowych bezrobotnych, - zwiększenie tempa odpływu bezrobotnych, - zwiększenie szans bezrobotnych na rynku pracy. Programy specjalne są finansowane ze środków Funduszu Pracy, ale mogą być także finansowane ze środków organów, organizacji i instytucji współdziałających z urzędami pracy. W 1999 roku urzędy pracy, w ramach kontraktowych programów specjalnych aktywizowały bezrobotnych i poszukujących pracy. Programami specjalnymi objęto: osób długotrwale bezrobotnych, kobiet, osoby zamieszkałe na wsi, osób w wieku do 24 lat. Najwięcej osób z tzw. grup ryzyka objęto działaniami aktywizującymi w województwie warmińsko - mazurskim osoby. W wyniku działań urzędów pracy zatrudnienie po zakończeniu uczestnictwa w programach specjalnych uzyskało bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym: 17

18 osób długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób zamieszkałych na wsi, osób w wieku do 24 lat. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej programów specjalnych w 1999 roku osiągnął 25,2%. W 2000 roku zakończono realizację 410 programów specjalnych, którymi objęto 6061 osób, w tym: osób długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób zamieszkałych na wsi, osób w wieku do 24 lat. Najwięcej osób z tzw. grup ryzyka objęto działaniami aktywizującymi w województwie warmińsko-mazurskim 697 osób. W wyniku działań urzędów pracy zatrudnienie po zakończeniu programów specjalnych uzyskało 3824 bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym: bezrobotnych kobiet, bezrobotnych zamieszkałych na wsi, bezrobotnych w wieku do 24 lat. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej programów specjalnych w 2000 roku wyniósł 63,1%. Mając na względzie potrzebę upowszechniania programów specjalnych, kontynuowano współpracę służb zatrudnienia Polski i Danii. Zakończono cykl regionalnych szkoleń prowadzonych wspólnie przez ekspertów duńskich i polskich, których celem było doskonalenie umiejętności pracowników systemu urzędów pracy w zakresie projektowania i realizacji programów specjalnych. Subsydiowanie zatrudnienia absolwentów Zakład pracy może uzyskać ze środków Funduszu Pracy zwrot części wydatków związanych z zatrudnieniem absolwentów, w ramach umów absolwenckich. Warunkiem uzyskania refundacji jest zatrudnienie absolwenta skierowanego przez powiatowy urząd pracy w pełnym wymiarze czasu pracy, po podpisaniu odpowiedniej umowy. W 1999 roku aktywizację zawodową absolwentów urzędy pracy objęły refundacją wynagrodzenia osób. W wyniku tego programu zatrudnienie na stałe znalazło osób, co oznacza, że wskaźnik efektywności zatrudnieniowej osiągnął 44,8%. Umowy absolwenckie zawarte w 2000 roku Województwo Ogółem Kobiety Polska Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Staże absolwentów u pracodawców

19 Celem stażu jest nabycie praktycznych umiejętności wykonywania pracy, poprzez realizację zadań w miejscu pracy, bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą. Staż jest odbywany według programu określonego w umowie zawartej pomiędzy powiatowym urzędem pracy a pracodawcą, w czasie od 3 do 12 miesięcy. Absolwent przyjmowany na staż świadczy pracę według ustalonego programu, zgodnie z zasadami funkcjonowania firmy, pracodawca nie ponosi zaś kosztów wynagrodzenia za świadczoną pracę. Ponadto, ma on możliwość sprawdzenia przydatności zawodowej absolwenta w firmie, pod kątem zatrudnienia go po zakończeniu stażu. Absolwent ma zaś okazję zaprezentować swoje umiejętności i predyspozycje pracodawcy, u którego odbywa staż. Za świadczoną pracę uzyskuje stypendium opłacane z Funduszu Pracy. Przez okresy pobierania stypendium w trakcie trwania stażu opłacana jest przez powiatowy urząd pracy składka na ZUS. W 1999 roku w ramach aktywizacji zawodowej absolwentów urzędy pracy objęły refundacją stażu osoby. W wyniku tego programu zatrudnienie na stałe znalazło osób, co oznacza, że efektywność zatrudnieniowa wyniosła 22,5%. Staże dla absolwentów w 2000 roku Województwo Ogółem Kobiety Polska Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Prace społecznie użyteczne Absolwenci, na swój wniosek lub za ich zgodą, są kierowani przez powiatowy urząd pracy do wykonywania przez okres do 6 miesięcy pracy nie związanej z wyuczonym zawodem (na zasadach robót publicznych), w wymiarze nie przekraczającym połowy wymiaru czasu pracy, w instytucjach użyteczności publicznej zajmujących się problematyką: kultury, oświaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. Powiatowy urząd pracy zawiera umowę, zgodnie z którą może zwrócić pracodawcy, który zatrudnił skierowanego absolwenta, część poniesionych kosztów na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne, w wysokości nie przekraczającej kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych absolwentów i połowy najniższego wynagrodzenia obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczonego miesiąca, łącznie ze składką na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia. W 1999 roku urzędy pracy objęły refundacją wynagrodzenia absolwentów. W wyniku działania programu zatrudnienie na stałe znalazło 138 osób, co daje efektywność zatrudnieniową 12,2%. Pytanie B 19

20 Proszę przedstawić tendencje w zatrudnieniu 3 we wszystkich sektorach gospodarki. W tym celu podać, w możliwym zakresie, poziom aktywności zawodowej 4, poziom zatrudnienia 5 oraz zróżnicowanie poziomu zatrudnienia zależnie od regionu, płci, wieku, grupy zawodowej (osoby pracujące najemnie, osoby pracujące na własny rachunek), rodzaju zatrudnienia (w pełnym wymiarze czasu pracy, w niepełnym wymiarze czasu pracy, na czas nieokreślony, na czas określony, praca dorywcza), w poszczególnych sektorach działalności gospodarczej. Proszę również podać, jak w waszym kraju zmieniała się liczba i procent zarejestrowanych bezrobotnych. Przedstawić zróżnicowanie liczby bezrobotnych według regionów, grup zawodowych, płci, wieku i długości trwania bezrobocia. Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia w latach Stan w końcu: Liczba bezrobotnych w tysiącach Stopa bezrobocia w % 1999 roku I kwartał 2.170,4 12,0 II kwartał 2.074,0 11,6 III kwartał 2.177,8 12,1 IV kwartał 2.349,8 13, roku I kwartał 2.533,6 13,9 II kwartał 2.437,4 13,5 III kwartał 2.528,8 14,0 IV kwartał 2.702,6 15,0 Tradycyjnie początek roku to okres wzrostu bezrobocia (martwy sezon dla robót publicznych, wzmożona rejestracja bezrobotnych w celu nabycia różnego rodzaju świadczeń). Niemniej jednak odnotowany w I kwartale 2000 roku wzrost liczby bezrobotnych (o 183,8 tysiące) był prawie dwukrotnie słabszy od wzrostu, jaki miał miejsce w I kwartale 1999 roku (339,1 tysięcy). W kwietniu 2000 roku zaobserwowano się spadek liczby bezrobotnych w końcu II kwartału bezrobocie spadło do poziomu 2.437,4 tysięcy (o 96,2 tysięcy w porównaniu do końca I kwartału). Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu 2000 roku wyniosła 2702,6 tysięcy osób i była o 352,8 tysięcy wyższa w porównaniu z końcem 1999 roku. Tempo wzrostu bezrobocia w 2000 roku było prawie dwukrotnie niższe niż w 1999 roku. Udział liczby bezrobotnych w liczbie ludności aktywnej zawodowo wyniósł w końcu 2000 roku 15,0%. Utrzymuje się znaczne przestrzenne zróżnicowanie natężenia bezrobocia. W dalszym ciągu w najtrudniejszym położeniu są słabo rozwinięte rolnicze regiony północnej i północno wschodniej Polski, najniższa zaś stopa bezrobocia występuje w województwach będącymi siedzibami dużych aglomeracji miejskich. Województwo Najwyższa stopa bezrobocia (%) stan w końcu: 1999 roku I półrocze 2000 roku 2000 roku Warmińsko-mazurskie Zachodniopomorskie Lubuskie Kujawsko-pomorskie 22,8 17,5 17,5 16,6 23,0 17,4 18,5 17,6 24,5 20,5 20,5 19,4 Województwo Najniższa stopa bezrobocia (%) stan w końcu: 1999 roku I półrocze 2000 roku 2000 roku 3 Definicja pojęcia "zatrudnienie": patrz definicja przyjęta przez trzynastą Międzynarodową Konferencję Statystyków Pracy (Genewa, 1982) lub jakakolwiek późniejsza wersja tej definicji. 4 Poziom aktywności zawodowej stanowi liczba osób czynnych zawodowo, wyrażona jako procent ludności w wieku powyżej piętnastu lat oraz żyjącej w prywatnych gospodarstwach domowych. Liczba ludności czynnej zawodowo jest określana jako łączna liczba osób pracujących i bezrobotnych. 5 Poziom zatrudnienia stanowi liczba osób pracujących, wyrażona jako procent ludności w wieku od piętnastu do sześćdziesięciu czterech lat i żyjącej w prywatnych gospodarstwach domowych. 20

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁCZU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA LATA 2000-2010 1 Przy wyznaczaniu zadań i kierunków działania powiatu w zakresie zatrudnienia i zwalczania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA RYNKU PRACY

PROMOCJA RYNKU PRACY Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KONFERENCJA PROMOCJA RYNKU PRACY BIELSK PODLASKI, 20 MAJA 2010 POWIATOWY U R Z Ą D PRACY W BIELSKU PODLASKIM

Bardziej szczegółowo

Pomoc urzędów pracy oferowana absolwentom, bezrobotnym i poszukującym pracy

Pomoc urzędów pracy oferowana absolwentom, bezrobotnym i poszukującym pracy Pomoc urzędów pracy oferowana absolwentom, bezrobotnym i poszukującym pracy Standardowe usługi Powiatowych Urzędów Pracy pośrednictwo pracy, które pomaga w kojarzeniu osób poszukujących zatrudnienia z

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (druk nr 465) U S T A W A z dnia 20

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Załącznik do UCHWAŁY Nr XXXIX/ 214 / 2010 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 3 lutego 2010 roku STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Sępólno Krajeńskie 2010 1 Statut Powiatowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy Dz.U.05.6.41 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy (Dz. U. z dnia 12 stycznia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH R O M A N B I A Ł E K D Y R E K T O R P O W I A T O W E G O U R Z Ę D U P R A C Y W S K A R Ż Y S K U - K A M I E N N E J REJESTRACJA OSOBY

Bardziej szczegółowo

Nr 728. Informacja. Preferencje dla powiatu uznanego za szczególnie zagrożony bezrobociem. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz

Nr 728. Informacja. Preferencje dla powiatu uznanego za szczególnie zagrożony bezrobociem. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Preferencje dla powiatu uznanego za szczególnie zagrożony bezrobociem Lipiec 2000 Małgorzata Dziubińska-Michalewicz

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 617/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU (Tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1. Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW.

PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW. Szanowni Pracodawcy! PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW. Jeśli: Dysponujecie wolnymi miejscami pracy, Poszukujecie odpowiednich pracowników, Chcecie skorzystać

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia, pracowników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie programowania 2014-2020 Podsumowanie wdrażania Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Łobez, dnia r.

Łobez, dnia r. Łobez, dnia 03.06.2014 r. Oferta Naszego Urzędu skierowana jest do tych wszystkich pracodawców, którzy planują: Znaleźć pracowników spełniających odpowiednie wymagania; Uniknąć nakładu czasu i dodatkowych

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Załącznik do uchwały nr 837/XLVI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.06.2009 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r.

Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r. Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r. w sprawie zatwierdzenia powiatowego programu działań na rzecz osób oraz planu finansowego określającego zadania i wysokość środków

Bardziej szczegółowo

Zmiany w regulacjach prawnych w Polsce dotyczące wsparcia zatrudnienia młodych

Zmiany w regulacjach prawnych w Polsce dotyczące wsparcia zatrudnienia młodych Zmiany w regulacjach prawnych w Polsce dotyczące wsparcia zatrudnienia młodych Wiesław R. Drożdżyński Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie Bezrobotni do 25 roku życia w kraju

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy. powiatu giżyckiego w 2006 roku.

Analiza lokalnego rynku pracy. powiatu giżyckiego w 2006 roku. Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w 2006 roku. Giżycko 2007r. 1 Na koniec roku 2006 w ewidencji PUP zarejestrowanych było 6.345 osób bezrobotnych, w latach ubiegłych odpowiednio: - w roku

Bardziej szczegółowo

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty Poprawa dostępu do zatrudnienia Wspieranie aktywności zawodowej Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Rozwój i upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r.

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2011-2015 MAJ 2011 WSTĘP Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Źródło: dane statystyczne PUP Legnica

Źródło: dane statystyczne PUP Legnica 1.WIELKOŚĆ BEZROBOCIA LISTOPAD 2014. Na przestrzeni roku 2014 r. obserwujemy systematyczny spadek liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych. Na koniec listopada 2014 roku w ewidencji PUP Legnica figurowało

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz. Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku

Powiatowy Program Działań na Rzecz. Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku Załącznik do Uchwały Nr 46/IX/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015r. Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku Cele: - zapewnienie osobom niepełnosprawnym podstawowych

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Tnij koszty i twórz etaty w Warszawie! Staże, refundacje, szkolenia czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy.. Warszawa, 2014.

Tnij koszty i twórz etaty w Warszawie! Staże, refundacje, szkolenia czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy.. Warszawa, 2014. Urząd Pracy m.st. Warszawy oferuje profesjonalne rozwiązania w zakresie pośrednictwa pracy i wsparcia pracodawców w rekrutacji przeszkolenia kandydatów do pracy zgodnie z potrzebami pracodawcy instrumentów

Bardziej szczegółowo

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna Tabela nr 1 Zakres działania w obszarze integracji społecznej osób Lp Cel działania Nazwa zadania Źródło finansowania Koordynator Partnerzy Termin realizacji w latach I Poprawa warunków jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Załącznik do Uchwały X/89/11 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 20 października Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Wskaźniki realizacji działao Gorlice październik 2011 I. CEL

Bardziej szczegółowo

Forma przekazania danych

Forma przekazania danych 1.23. RYNEK PRACY 1. Symbol badania: 1.23.06(043) 2. Temat badania: Bezrobotni i poszukujący zarejestrowani w urzędach 3. Rodzaj badania: Badanie stałe 4. Prowadzący badanie: Minister właściwy do spraw

Bardziej szczegółowo

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Czym są gwarancje dla młodzieży? Gwarancje dla młodzieży to program ułatwiający start na rynku pracy. Jest to nowa inicjatywa

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH - powiat opolski (169) 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 216 Dział

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego

Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego Szkolenia dla bezrobotnych oznaczają pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

Katalog form wsparcia dla pracodawców

Katalog form wsparcia dla pracodawców Katalog form wsparcia dla pracodawców wg stanu prawnego z 01.01.2015 r. Zapraszamy wszystkich pracodawców i przedsiębiorców do współpracy w zakresie zatrudniania osób bezrobotnych zarejestrowanych w naszym

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice Telefon 18 353 55 20, 353 63 07,

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Marta Soboś Lublin, 25.03.2011 r. Wydziały Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Wydział Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Gdańsk 29.05.2014. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KONFERENCJA. Gdańsk 29.05.2014. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KONFERENCJA Gdańsk 29.05.2014 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2004-2013 95 435 138 PLN 109 222 205 PLN 403 287 141 PLN 607 944 484

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1) Powiatowy Urząd Pracy zwany dalej Urzędem jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku Numer identyfikacyjny REGON MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy 590748135 za miesiąc maj

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem powiatowych urzędów pracy zawarte w nowelizacji ustawy o promocji

Najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem powiatowych urzędów pracy zawarte w nowelizacji ustawy o promocji Najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem powiatowych urzędów pracy zawarte w nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia 1 ustawy o promocji zatrudnienia Nowelizacja

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, realizuje we współpracy z 20 powiatowymi urzędami pracy działającymi na terenie województwa kujawsko pomorskiego

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, realizuje we współpracy z 20 powiatowymi urzędami pracy działającymi na terenie województwa kujawsko pomorskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, realizuje we współpracy z 20 powiatowymi urzędami pracy działającymi na terenie województwa kujawsko pomorskiego projekt Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego.

Bardziej szczegółowo

Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) z wiersza 09 osoby MINISTERSTWO Gospodarki i Pracy ul. Nowogrodzka1/3/5, 00-513 Warszawa Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc czerwiec 2010 roku Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku Numer identyfikacyjny REGON MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy 590748135 za miesiąc kwiecień

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020 w Mieście Nowy Sącz. Na

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc maj 2013

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc maj 2013 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 992774 MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc październik 2013

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc październik 2013 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Załącznik do Uchwały Nr X/71/2003 Rady Powiatu Polickiego z dnia 28 sierpnia 2003 roku POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Police Czerwiec 2003 Podstawa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Wspieramy rynek pracy walczymy z bezrobociem

Wspieramy rynek pracy walczymy z bezrobociem Wspieramy rynek pracy walczymy z bezrobociem Wielkie zmiany na rynku pracy w Polsce i na Dolnym Śląsku W 2016 r. aktywnymi formami aktywizacji zawodowej objęto 22 390 bezrobotnych, w tym 11 926 kobiet

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 9924 MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc marzec 212

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PORADNICTWA ZAWODOWEGO W REGIONIE

ROZWÓJ PORADNICTWA ZAWODOWEGO W REGIONIE ROZWÓJ PORADNICTWA ZAWODOWEGO W REGIONIE Katarzyna Żmudzińska Wicedyrektor ds. rynku pracy Gdańsk, dnia 7 czerwca 2016 r. Rozwój poradnictwa zawodowego w regionie KONTEKST STRATEGICZNY 2 Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc grudzień

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc styczeń

Bardziej szczegółowo

Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia

Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia Paweł Nowak Kogo jakiego pracownika poszukuje pracodawca? inaczej Jakie ma oczekiwania w stosunku do Nas? Oczekiwania w stosunku do zatrudnionych w organizacji

Bardziej szczegółowo

Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów szkół wyższych? Analiza porównawcza pomiędzy regionami.

Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów szkół wyższych? Analiza porównawcza pomiędzy regionami. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BIUR KARIER 13-14 września 2012r. Innowacyjna działalność Akademickich Biur Karier w dobie globalizacji oraz permanentnego kryzysu gospodarczego Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów

Bardziej szczegółowo

Nowa polityka rynku pracy Reforma publicznych służb

Nowa polityka rynku pracy Reforma publicznych służb Nowa polityka rynku pracy Reforma publicznych służb zatrudnienia Cel polityki rynku pracy: Łagodzenie EKONOMICZNYCH i SPOŁECZNYCH skutków bezrobocia Cel zmian ustawowych: Zwiększenie skuteczności działań

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU Załącznik do Uchwały Nr 44/IX/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015r. POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XII/145/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2007r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - spadek bezrobocia,

Bardziej szczegółowo

USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP

USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP POWIATOWY URZĄD PRACY USŁUGI I INSTRUMENTY RYNKU PRACY USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP 1. Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe 2. Staże 3. Prace interwencyjne 4. Jednorazowa refundacja

Bardziej szczegółowo

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1//5, -51 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy GRAJEWO Numer identyfikacyjny REGON 457998 MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy 1.9.211-.9.211 Wysłać do

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc październik

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Lidzbark Warmiński Numer identyfikacyjny REGON 17782976 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 1 Powiatowy Urząd Pracy Mława Numer identyfikacyjny REGON 1343372 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Lidzbark Warmiński Numer identyfikacyjny REGON 17782976 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXX/237/2009 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach.

UCHWAŁA Nr XXX/237/2009 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach. UCHWAŁA Nr XXX/237/2009 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.

Bardziej szczegółowo

PROFILOWANIE POMOCY DLA BEZROBOTNYCH III. ZMIANY W USTAWIE PRACODAWCY ZMIANY W USTAWIE BEZROBOTNI V. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

PROFILOWANIE POMOCY DLA BEZROBOTNYCH III. ZMIANY W USTAWIE PRACODAWCY ZMIANY W USTAWIE BEZROBOTNI V. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY NOWE WARUNKI I MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA WSPARCIA DLA PRACODAWCÓW ZWIĄZANEGO Z DOFINANSOWANIEM MIEJSC PRACY WG NOWELIZACJI USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY Nowelizacja Ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy ul. Nowogrodzka 1//5, -51 Warszawa w Szczytnie 5191548 MPiPS 1 1..14-1..14 do wojewódzkiego urzędu pracy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Wyszczególnienie Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 1 Powiatowy Urząd Pracy Mława Numer identyfikacyjny REGON 1343372 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 1 Powiatowy Urząd Pracy Mława Numer identyfikacyjny REGON 1343372 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA Tablica Działania EFS w ramach SOP Działanie (obszar interwencji) 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku 1.2. Wspieranie młodzieży poszukującej zarządzająca (Managing authority) EFS

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. -

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - MIEJSKI URZĄD PRACY W LUBLINIE www.mup.lublin.pl GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - LUBLIN, MARZEC 2006 R. Gospodarowanie środkami Funduszu Pracy - sprawozdanie za 2005

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE z realizacji zadań przez Powiatowy Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od stycznia do grudnia 2012r. 1. Założenia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie Numer identyfikacyjny REGON 2 1 0 0 3 8 9 6 8 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ WZROSTU ZATRUDNIENIA ORAZ ROZWOJU I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW

KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ WZROSTU ZATRUDNIENIA ORAZ ROZWOJU I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW 014 KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ WZROSTU ZATRUDNIENIA ORAZ ROZWOJU I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie 593548 MPiPS..4-8..4 każdego miesiąca z danymi Dział. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH.. Struktura bezrobotnych Wyszczególnienie Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

Porozumienie. Andrzeja Piłata Prezesa Zarządu Głównego ZZDZ

Porozumienie. Andrzeja Piłata Prezesa Zarządu Głównego ZZDZ Porozumienie w sprawie współpracy w zakresie kształcenia zawodowego, szkolenia i wychowania młodzieży zawarte w dniu 20 sierpnia 2013 r. pomiędzy Zarządem Głównym Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy w Szczytnie REGON 9348 ul. Nowogrodzka /3/, -3 Warszawa MPiPS..24-3..24 do wojewódzkiego urzędu pracy Dział. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH.. Struktura bezrobotnych Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej Numer identyfikacyjny REGON 291148174 MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 56 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, Powiatowy Urząd Pracy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU Podstawa prawna: art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc czerwiec

Bardziej szczegółowo

Usługi Powiatowego Urzędu Pracy skierowane do Poszukujących Pracy

Usługi Powiatowego Urzędu Pracy skierowane do Poszukujących Pracy Usługi Powiatowego Urzędu Pracy skierowane do Poszukujących Pracy Definicja Poszukujący pracy oznacza to osobę, lub cudzoziemca - członka rodziny obywatela polskiego poszukujących zatrudnienia, innej pracy

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 2013r.

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 2013r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 213r. Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2016 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2016 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2016 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.09.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2016 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/483/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oświęcimiu

Uchwała Nr XLIV/483/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oświęcimiu Uchwała Nr XLIV/483/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oświęcimiu Na podstawie art. 12 pkt. 1 i 11, art. 40 ust. 1 i ust. 2

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo