Cechy i zadania systemu informatycznego banku. Informatyka bankowa, WSB w Poznaniu, dr Grzegorz Kotliński

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cechy i zadania systemu informatycznego banku. Informatyka bankowa, WSB w Poznaniu, dr Grzegorz Kotliński"

Transkrypt

1 1 Cechy i zadania systemu informatycznego banku

2 2 OBIEKTY SYSTEMU INFORMATYCZNEGO TO: klient - możliwość definiowania każdego klienta, przeglądanie jego rachunków, walut, limitów, usług, z których korzysta klient i operacji klienta konta księgowe bankowy plan kont, zestaw możliwych do utworzenia kont waluty i relacje między nimi (możliwe waluty, kursy wymiany, historia walut) limity (ograniczenia) możliwość tworzenia najróżnorodniejszych limitów, raportowanie usługi bankowe produkty w rozumieniu informatycznym to zespół urządzeń i instrumentów finansowych, na przykład rachunki z limitem kredytowym, rachunki depozytowe, obligacje jednoroczne transakcje operacje są to operacje obsługujące inne obiekty systemu

3 3 Struktura systemu informatycznego całego banku/ układ przestrzenny Poziom centrali Centralna Baza Danych (rachunki i operacje) Modułowy System Informatyczny (aplikacje biznesowe) Centralna Baza Klientów Call center SMS ebanki ng Klienci Przeglądarki klientów Bramka internetowa UMTS Oddziały operacyjne Instalacje oddziałowe Instalacje oddziałowe

4 4 Struktura systemu informatycznego całego banku/ układ funkcjonalny Poziom centrali obsługa aplikacji służących zarządzaniu bankiem gromadzenie i przechowywanie danych oraz ich aktualizacja przyjmowanie i realizacja zleceń klientów zapewnienie bezpieczeństwa (firewall) Klienci wprowadzanie zleceń i automatyczna ich realizacja procedury weryfikacji tożsamości użytkowników komunikacja z otoczeniem (klienci, oddziały, inne instytucje) Oddziały operacyjne pozyskiwanie klientów przeprowadzanie operacji

5 5 Co zmienił Internet w funkcjonowaniu banków Nieistotne stały się: odległość oddziałów od centrali i centrali od klientów liczba oddziałów i liczba klientów (w granicach możliwości systemów i przepustowości bramek) ilość świadczonych usług i wykorzystywane kanały dostępu Zyskały na wadze: zabezpieczenie informacji przesyłanych siecią bezpieczeństwo systemu centralnego prawidłowość przeprowadzania procedur aktualizacji i przetwarzania danych (kopie zapasowe, odtwarzanie operacji) kwestia zapewnienia adekwatności procedur finansowych i informacyjnych realizowanych przez systemy informatyczne

6 6 Nakładki systemowe SYSTEMY INFORMOWANIA KIEROWNICTWA Grupy modułów piony Nowoczesny system informatyczny uniwersalnego banku SYSTEM INFORMATYCZNY ZARZĄDZANIE SKARBOWOŚCIĄ HURTOWNIE DANYCH (systemy zarządzania bazami danych) Bankowość korporacyjna Bankowość detaliczna Księgowość Systemy zewnętrzne Zintegrowane moduły systemu Kredyty Rachunki bieżące Rynki finansowe Rozliczenia Depozyty Bramki umożliwiające świadczenie usług bankowości elektronicznej Usługi bankowe w Call Center Depozyty Konta osobiste Kredyty Zastrzeżenia Obsługa kasowa Księga główna Budżetowanie Sprawozdania Księgowość wewnętrzna Raporty KIR SA SWIFT REUTERS BANKOMATY GIEŁDY Usługi bankowe telefonii komórkowej Usługi bankowe w Internecie

7 7 Cechy systemu informatycznego banku integralność - zapewnienie połączeń pomiędzy wszystkimi modułami (także następnymi i przyszłymi elementami systemu) poprzez: stosowanie wspólnych zbiorów danych, przeprowadzanie operacji eksportu /importu danych na poziomie transakcji a nie baz danych, dbałość o zaplecze operacyjne dla potrzeb bieżącego zarządzania przepustowość systemu zmierzająca do zapewnienia jego nadążności,

8 8 Cechy systemu informatycznego banku modułowość możliwość dołączania nowych elementów systemu w przyszłości, elastyczność (definiowanie menu na poziomie użytkownika, tworzenie indeksów dostępów niepowtarzalnych numerów klienta, konta), bezpieczeństwo (nadawanie haseł blokujących korzystanie z niektórych funkcji systemu, system uprawnień dostępu, limity kwotowe dla pracowników, prowadzenie dziennika wejść do systemu), przyjazność dla użytkownika dostęp do informacji w dowolnym przekroju,

9 9 Specyfika i typologie informatycznych systemów bankowych polega na występowaniu w systemach bankowych odrębnych (i nigdzie indziej nie występujących) cech funkcjonalnych oraz dominujących w trakcie konstruowania i wykorzystania systemów bankowych cech technologicznych brane są pod uwagę ich dwie charakterystyki: bankowa i techniczna

10 10 Klasyfikacje systemów informatycznych kryterium zakresu podmiotowego działalności kryterium zakresu terytorialnego kryterium organizacyjne w bankowości kryterium rodzaju banku, w którym systemy są stosowane kryterium wielkości banku i kojarzonych z nim funkcji kryterium sposobu tworzenia bankowych systemów informatycznych - projektowo-programistyczne kryterium rodzaju architektury

11 11 Cechy systemów ze strony ich charakterystyki bankowej zorientowanie na klienta różnorodność i dynamika zmian produktów scentralizowany charakter przetwarzania rozproszonych danych specyfika operacji księgowych integracja kompleksowych rozwiązań system obsługi wielu walut i relacje pomiędzy nimi obsługa w czasie rzeczywistym operacji klienckich

12 12 Ze strony funkcji technicznych systemy bankowe muszą zapewnić: bezpieczeństwo systemu elastyczność i otwartość na różne formy bankowości, w tym bankowości elektronicznej multimedialność danych wieloformatowość baz danych, wykorzystanie repozytoriów danych, data-miningu, itp. łatwość opanowania interfejsów przez użytkowników przyjazność systemu

13 13 Zorientowanie na klienta wyraża się poprzez utrzymywanie wspólnej bazy danych o klientach, jednolitej w całym systemie i całym banku tworzenie hurtowni marketingowo-klientowskich dla analiz segmentacji klientów użycie elastycznych technik definiowania produktów dostosowanych do potrzeb klienta rozszerzenie kanałów dystrybucji produktów na rozwiązania elektronicznej bankowości

14 14 Zorientowanie na klienta wyraża się poprzez prowadzenie wieloproduktowych stanowisk dysponenckich eliminujących potrzebę stania w kilku kolejkach możliwości indywidualnego negocjowania kontraktów dla każdego z klientów doradztwo bankowe dla klientów indywidualnych otrzymywanie informacji o pozycji klienta w trybie on-line

15 15 Różnorodność i dynamika zmian produktów przejawia się poprzez.. wdrażanie gotowych pakietów zawierających skumulowaną i zweryfikowaną wiedzę ekspertów i poprzednich użytkowników wysoką modyfikowalność rozwiązań gotowych parametryzację oraz nadmiarowość, z której wybierane są moduły potrzebne użytkownikowi parametryzację definiowanie różnych produktów i transakcji, planów kont i księgowań automatycznych, rodzajów użytkowników i transakcji im przypisanych

16 16 Różnorodność i dynamika zmian produktów przejawia się poprzez generowanie ekranów, różnych przekrojów raportów, nagłówków, zawartości katalogów, odwzorowań graficznych itp. określanie zakresu typów transakcji odpowiednich dla klienta, waluty, banku powstanie mechanizmów interfejsów do innych, zewnętrznych aplikacji systemów rozliczeń międzybankowych, systemów bankowości internetowej itp.

17 17 Scentralizowany charakter przetwarzania rozproszonych danych jest immanentną cechą większości informacyjnych systemów bankowych

18 18 System informatyczny banku wymaga uniezależnienia obsługi klienta od lokalizacji rachunku, ujednolicenia reguł postępowania w skali całego systemu bankowego (i banku) powstania centralnej bazy danych zawierającej definicje produktów, baz operacyjnych, komplet informacji o rachunkach i klientach do których sięgać może zarówno bank, jak i klienci (np. przez home banking) utrzymywania wysokiej niezawodności sieci, zrównoleglenia działań, duplikacji urządzeń centrali, częściowej autonomizacji oddziałów, wirtualizacji działalności przedsięwzięcia internetowe

19 19 Specyfika informatyzacji operacji księgowych wyraża się poprzez.. występowanie specyficznego, charakterystycznego, nie spotykanego w innych organizacjach gospodarczych planu kont; jest on przystosowany dokładnie do operacji wykonywanych w banku bankowy plan kont zapewnia porównywalność w czasie i w przestrzeni (porównania międzybankowe), a jego podstawowym celem jest zaprezentowanie w znormalizowanej formie sytuacji finansowej banków, zarówno dla odbiorców zewnętrznych, jak i wewnętrznych

20 20 Specyfika informatyzacji operacji księgowych wyraża się poprzez c.d. w świetle bankowego planu kont podmiotami finansowymi są te jednostki organizacyjne (spółki lub przedsiębiorcy indywidualni), których głównym przedmiotem działalności jest zarządzanie depozytami, udzielanie kredytów oraz pośrednictwo w emisji i wymianie środków płatniczych w doskonały sposób łączy się dwa obiekty - klienta i jego rachunki wraz z kontami, które je obsługują

21 21 Integracja kompleksowych rozwiązań polega na.. kompleksowości banku uniwersalnego prowadzi usługi w zakresie bankowości komercyjnej i detalicznej, systemy muszą więc obejmować jednocześnie: usługi komercyjne: kredyty i linie kredytowe dla firm, operacje międzybankowe, inwestowanie w akcje i ich odsprzedaż detalistom, obsługa papierów wartościowych, akredytywy, płatności zagraniczne itp. operacje dotyczące rynku pieniężnego i kapitałowego), usługi detaliczne: obsługa kont osobistych, depozytów terminowych, kredytów i pożyczek dla osób fizycznych..

22 22 Integracja kompleksowych rozwiązań polega na c.d. występowaniu różnic w oprogramowaniu sfer: hurtowa - złożona algorytmizacja, zmienność instrumentów finansowych, mała liczba transakcji i klientów; detaliczna proste algorytmy, olbrzymia ilość klientów i transakcji występują więc trudności w konstruowaniu wspólnego oprogramowania, tworzeniu hurtowni danych poprzez odciążenie operacyjnego przetwarzania danych dzięki utrzymywaniu repozytorium danych w różnych agregacjach i przekrojach, co przyspiesza procesy wyszukiwawcze

23 23 System obsługi wielu walut wymusza.. prowadzenie odrębnych ksiąg dla każdej waluty, w dowolnym formacie księgowaniem wg kursów bieżących walut księgowania przeszacowywane stosownie do zmian kursów walut oraz prowadzone są odpowiednie konta przychodów i rozchodów z tego tytułu zawieranie transakcji z klientami w wielu walutach transakcje mogą występować w innych walutach niż rachunek, do którego się odnoszą limity i zabezpieczenia, opłaty i prowizje, mogą być w innej walucie niż rachunki i transakcje

24 24 System obsługi wielu walut wymusza c.d. operacje wymiany walut powinny być realizowane automatycznie prowadzenie rachunku strat i zysków w operacjach międzynarodowych prowadzenie wielowalutowego budżetowania zawarcie w tablicy kursów kilku ich rodzajów (np. średni, bieżący, kantorowy itp.) definiowanie marż dla przedziałów kwotowych oraz specjalnych dla klientów uprzywilejowanych występowanie w systemie tablic nominałów dla poszczególnych walut

25 25 Obsługa w czasie rzeczywistym operacji klienckich polega na.. w przypadku bankowości hurtowej uzyskanie informacji o pozycji finansowej banku niezbędne dla operacji dealerskich, wymaga zaawansowanej technologii, pełnej integracji systemu, umożliwiającej bez zamknięcia dnia (na bieżąco) przepływ danych z wszelkich transakcji finansowych (zagranicznych też) uzyskiwaniu informacji pochodzącej zarówno bankowości hurtowej jak i detalicznej niezbędnych dla obliczenia pozycji klienta, ryzyka itp., stosuje się do tego przeważnie hurtownie danych, żeby nie przetwarzać księgi głównej w trybie rzeczywistym (co przyspiesza przetwarzanie, ponieważ hurtownia może się rozliczać z księgą główną w postaci sald rozliczeń częściowo partiowo)

26 26 Obsługa w czasie rzeczywistym operacji klienckich polega na c. d. stosowaniu mieszanki przetwarzania część w czasie rzeczywistym, część wsadowo w trakcie zamykania dnia w stosunku do księgi głównej, mającej hierarchiczną strukturę kont księgowych (niższe poziomy jako źródłowe powinny być zasilane w czasie rzeczywistym).

27 27 Od strony technicznej-bezpieczeństwo operacji bankowych polega na.. na poziomie systemu operacyjnego hasło, prawa pisania, czytania, kopiowania, usuwania plików; częsta zmiana haseł przez zaufanych administratorów, automatyczne rozpoznawanie klienta

28 28 Od strony technicznej-bezpieczeństwo operacji bankowych polega na na poziomie aplikacji stosowanie dodatkowego hasła lub kart magnetycznych, przypisaniu opcji menu poszczególnym użytkownikom, wprowadzenie zakazu modyfikacji pól systemowych, przydziale limitów kwotowych na poziomie typów transakcji zróżnicowanych dla typów personelu, zabezpieczenie przed nieuprawnionymi zmianami informacji wg danych, wykluczenie możliwości usunięcia transakcji (zamiast tego transakcja stornująca), rejestracja śladów audytowych, wiarygodna identyfikacja klienta

29 29 Struktura systemu obsługi banku v. B. Pilawski WAP JOLT INTERNET FIREWALL INTERNET BANKING CERTYFIKACJA PRIME ICBS SEZAM ZORBA CBD NBC TUXEDO CEKE - Centralna Ewidencja Klientów Elektronicznych TUXEDO MINIBANK TELE KONTO GSM Banking MODEM TELEFON PLUS ERA IDEA

30 30 Struktura systemu informatycznego całego banku/ układ przestrzenny Poziom centrali Centralna Baza Danych (rachunki i operacje) Modułowy System Informatyczny (aplikacje biznesowe) Bramka internetowa Centralna Baza Klientów Bramka internetowa Klienci Przeglądarki klientów Oddziały operacyjne Instalacje oddziałowe Instalacje oddziałowe

31 31 Literatura

32 32 Dziękuję za uwagę!

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu Oracle E-Business Suite Oracle Financials Opis funkcjonalności produktu SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Księga główna i obsługa planu kont... 3 Konsolidacja i system wieloorganizacyjny... 3 Centralne repozytorium

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU KRAKÓW, 30 KWIETNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE... 5 3. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE

Bardziej szczegółowo

Integracja aplikacji biznesowych

Integracja aplikacji biznesowych Integracja aplikacji biznesowych Systemy Automatyki Budynków Qumak-Sekom Charakterystyka systemu Epicor Enterprise 2 Zintegrowany system informatyczny klasy CRM/ERP o nazwie handlowej Epicor Enterprise

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE 1. Definicje banków: Bank jako przedsiębiorstwo Bank to przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega wyłącznie na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU COMARCH S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU COMARCH S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU COMARCH S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2013 ROKU Kraków, 30 kwietnia 2014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE... 6 3. PRODUKTY

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA D. dotycząca

Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA D. dotycząca NARODOWY BANK POLSKI KOMISJA NADZORU BANKOWEGO Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA D dotycząca zarządzania ryzykami towarzyszącymi systemom informatycznym i telekomunikacyjnym używanym

Bardziej szczegółowo

Możliwości podstawowe systemu ISOF

Możliwości podstawowe systemu ISOF Możliwości podstawowe systemu ISOF Copyright 2006-2015 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU COMARCH S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU COMARCH S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU COMARCH S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2012 ROKU Kraków, 30 kwietnia 2013 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE...3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE...5 3. PRODUKTY

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU COMARCH S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU COMARCH S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2009 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU COMARCH S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2009 ROKU Kraków, 30 kwietnia 2010 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ...3 1.1 WYBRANE DANE FINANSOWE...3 1.2

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZE ZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA ANIA APLIKACYJNEGO Zakres funkcjonalności modułów przedstawiony w tabeli określa enumeratywnie

Bardziej szczegółowo

Możliwości systemu ISOF-START

Możliwości systemu ISOF-START Możliwości systemu ISOF-START lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie. Może być z powodzeniem stosowany również

Bardziej szczegółowo

impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia?

impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia? impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia? i m p u l s p o w e r p r o j e c t to zintegrowany system klasy ERP stworzony dla potrzeb budownictwa. Architektura systemu umożliwia sprawne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Finanse i Księgowość Forte dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

STREAMLINE. Zarządzanie finansami. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument. Styczeń 2007. www.microsoft.pl/dynamics/nav.

STREAMLINE. Zarządzanie finansami. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument. Styczeń 2007. www.microsoft.pl/dynamics/nav. STREAMLINE Spacing paragraph Microsoft Dynamics NAV Zarządzanie finansami Oficjalny dokument Styczeń 2007 www.microsoft.pl/dynamics/nav Spis treści Wprowadzenie... 3 Streszczenie... 3 Wyzwania zarządzania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

AUTORZY: Grażyna Szwajkowska Piotr Kwaśniewski Kamil Leżoń Filip Woźniczka

AUTORZY: Grażyna Szwajkowska Piotr Kwaśniewski Kamil Leżoń Filip Woźniczka USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH CHARAKTERYSTYKA II ZAGROŻENIIA URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2010 AUTORZY: Grażyna Szwajkowska Piotr Kwaśniewski Kamil Leżoń Filip

Bardziej szczegółowo

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZWOLENIU

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZWOLENIU B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W Z W O L E N I U Załącznik do uchwały Nr 16/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zwoleniu z dnia 25.02.2015 roku POLITYKI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZWOLENIU na 2015 rok ZWOLEŃ

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w relacje

Inwestujemy w relacje Bankowość Korporacyjna BusinessNet Wszystko, czego potrzebuję, muszę mieć w jednym miejscu. BusinessNet to wyjątkowy zestaw narzędzi bankowych, który pozwoli Ci na skuteczne zarządzanie finansami Twojej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Pakietu Trawers 5

Dokumentacja Pakietu Trawers 5 TRES Centrum Oprogramowania www.tres.pl Dokumentacja Pakietu Trawers 5 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA wydanie z 2009-09-11 Aktualna wersja dokumentacji znajduje się na stronie: trawers.tres.pl 2/139 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU KRAKÓW, 27 KWIETNIA 2015 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE... 6 3. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE

Bardziej szczegółowo

SageERPX3. Szczegółowe informacje o systemie

SageERPX3. Szczegółowe informacje o systemie SageERPX3 Szczegółowe informacje o systemie Spis treści Finanse 3-7 Środki trwałe 8-9 Sprzedaż 10-12 CRM zarządzanie relacjami z klientem 13-15 Zakupy 16-20 Zapasy 21-24 Produkcja 25-27 Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM [1]

WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM [1] WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM [1] dr Robert Zajkowski Katedra Bankowości UMCS w Lublinie www.robert.zajkowski.umcs.lublin.pl robert.zajkowski@umcs.lublin.pl WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM

Bardziej szczegółowo

Standard Kwalifikacyjny. Specjalizacja. Operacje i rozliczenia bankowe" (Back Office) /opis/

Standard Kwalifikacyjny. Specjalizacja. Operacje i rozliczenia bankowe (Back Office) /opis/ Standard Kwalifikacyjny Specjalizacja Operacje i rozliczenia bankowe" (Back Office) /opis/ Poniżej prezentujemy Standard Kwalifikacyjny dotyczący pracowników wykonujących operacje i rozliczenia bankowe

Bardziej szczegółowo

MAKS V.ERP. Zintegrowany System do Obsługi Przedsiębiorstwa i Wspomagania Zarządzania

MAKS V.ERP. Zintegrowany System do Obsługi Przedsiębiorstwa i Wspomagania Zarządzania MAKS V.ERP Zintegrowany System do Obsługi Przedsiębiorstwa i Wspomagania Zarządzania jest producentem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Projektujemy i wdrażamy produkty

Bardziej szczegółowo

Faktura Premium Podręcznik użytkownika

Faktura Premium Podręcznik użytkownika Faktura Premium Podręcznik użytkownika Wersja 2007 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o. o. jest zabronione. Copyright 2006

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo