Zjazd Miko³ajów Kochajmy marsza³ka! Motylem jestem i Batycki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zjazd Miko³ajów Kochajmy marsza³ka! Motylem jestem i Batycki"

Transkrypt

1 Nr 25/ XII 2007 ISSN Zjazd Miko³ajów Kochajmy marsza³ka! Motylem jestem i Batycki

2 W Numerze ucja Œwietlista Dwuw³adza w Samoobronie?... 5 Zdjêcia: Karolina Wikariusz Przeszczepy z³oty interes... 6 Na miko³ajowym tronie siedzi najstarszy Miko³aj - senior zjazdu. Towarzyszy mu najwa niejsza Miko³ajowa, starosta powiatu kartuskiego Janina Kwiecieñ. Z lewej Miko³aj gospodarz Daniel Czapiewski. To na jego terenie odby³ siê zjazd Z prawej miko³ajowy szef firmy Radbur Maciej Czapiewski z on¹ i córeczk¹. Obok dorodny Miko³aj, radny sejmiku wojewódzkiego, dyrektor szko³y w Nowej Karczmie Dariusz Mêczykowski, który przyjecha³ na zjazd Miko³ajów z 250 dzieci, oœmioma autokarami dziêki Radzie Rodziców i firmie Eurovia. Ka de dziecko te otrzyma³o paczkê Delegacja Miko³ajów z Przodkowa (powiat kartuski) Ogólnopolski Zjazd Mikołajów M³ode Miko³aje otrzyma³y s³odycze i prezenty. Wrêczali je m.in. Miko³aje aktorzy: Damian Aleksander i Jakub Przebindowski Miko³aje opanowali dom do góry nogami Program patriotyczny dla Stó³ prezydialny. Od prawej: wojewoda Roman Zaborowski, Marek Teplansky z Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej w Brukseli, Pascal Boijmans wicedyrektor ww. wydzia³u, marsza³ek Jan Koz³owski, Jaros³aw Paw³owski (Pomorski Urz¹d Marsza³kowski), wicemarsza³ek Mieczys³aw Struk i Agnieszka Kapciak (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) Partia Millera na Wybrze u?... 8 Gdañscy stra acy ³¹cz¹ siê... 9 WSTiH Strażnicy sukcesu Order dla pra³ata Pierwszy raz spotka³ siê Komitet Monitoruj¹cy dla Programu Regionalnego. To 22-osobowe gremium, kierowane przez marsza³ka pomorskiego Jana Koz³owskiego i jego zastêpcê wicemarsza³ka Mieczys³awa Struka, ma czuwać nad prawid³owoœci¹ wydawania unijnych pieniêdzy, przyznanych województwu na lata w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W sk³ad wchodz¹ przedstawiciele pomorskich samorz¹dów, œrodowisk spo³ecznych i gospodarczych oraz wojewoda jako reprezentant rz¹du w terenie. Fundusz, o którym mowa, wyniesie w wersji pesymistycznej 3,9 mld euro, w optymistycznej 5,2 mld, ale w rozbiciu na 8 lat, wiêc nie jest sum¹ aþ tak imponuj¹c¹ jak siê wydaje. Dla porównania: roczne nak³ady inwestycyjne w gospodarce regionu to 222 proc. w stosunku do funduszu RPO, roczne nak³ady inwestycyjne firm w roku 2005 to 220 proc. funduszu RPO, plan inwestycyjny Grupy Lotos na 6 lat to 150 proc. funduszu. S¹ to jednak pieni¹dze, po które warto siê schylić, szczególnie Þe to jedyne pieni¹dze unijne, o których wydatkowaniu decyduje siê na poziomie samorz¹du a nie rz¹du, a rola wojewody sprowadza siê do kontroli prawid³owoœci prawnej, a nie decyzji na co pieni¹dze bêd¹ wydane. Cz³onkowie komitetu bêd¹ mieli wp³yw jedynie na dobór kryteriów a nie na zatwierdzanie projektów. Ich najbliþszym zadaniem bêdzie wskazanie delegatów do grup strategicznych, czyli zespo³ów ekspertów. To gremium podejmować bêdzie decyzje, które projekty rekomendować do finansowania z unijnych pieniêdzy. Ostateczne decyzje podejmie Zarz¹d Województwa Pomorskiego. JuÞ w tym tygodniu zaczyna siê cykl szkoleñ w powiatach na temat, jakim wymogom musz¹ odpowiadać zg³aszane programy. Zajmowano siê takþe uzupe³nieniem sk³adu Pomorskiej Rady Przedsiêbiorczoœci. Do jej prezydium wybrano Krystynê Gawlikowsk¹-Hückel i prof. zw. W³odzimierza Gaworeckiego - jako wiceprzewodnicz¹cych. Przewodnicz¹cym jest Zbigniew Canowiecki. Na wniosek marsza³ka dokoptowano jako sekretarza W³odzimierza Szordykowskiego (dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego w urzêdzie marsza³kowskim). W ten sposób powi¹zano pieni¹dze z tymi, którzy najlepiej umiej¹ je pomnoþyć. Sztuka i Chanuka Podwójna Barbórka Anna Kłos Op³atek SAUG Motylem jestem... i Batycki Powia³o wielkim œwiatem Kochajmy Marsza³ka! Mi³oœnik ekologii w okularach.. 19 Czytelnicy pisz¹ Twój plebiscyt Psycholog radzi Kochane zdrowie Turystyka w prawie i Seks sekrety Sezam ró noœci Swissmed w Gdyni Dwutygodnik Pomorski od 1990 roku Na ok³adce: Ola z Gdañska Redaguje zespół: dr MICHAŁ ANTONISZYN - redaktor naczelny EWA GRABOWSKA - fotoreporter MAŁGORZATA LELO - dziennikarz HANNA MALISZEWSKA - redaktor prowadzący BARTOSZ BARTOSZEWSKI - grafik/operator DTP KAROLINA WYKARIUSZ - fotoreporter MICHAŁ WODZIŃSKI - korekta REDAKCJA: tel/fax: tel kom Fot. Anna K³os ADRES KORESPONDENCYJNY: ul. Długi Targ 39/40, Gdańsk skrytka pocztowa 601 W sk³adzie Komitetu Monitoruj¹cego znaleÿli siê przedstawiciele w³adz Gdañska: skarbnik Andrzej Bojanowski i wiceprezydent Marcin Szpak IV Ogólnopolski Zjazd Miko³ajów odby³ siê na terenie Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku k. Wie ycy. Zgromadzi³ kilka tysiêcy Miko³ajów WYDAWCA: Gdańskie Wydawnictwo Prasowe Sp. z o.o. Druk: Drukarnia WL - Gdańsk Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów tekstów i adiustacji. Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca.

3 aktualnoœci Łucja Świetlista spłynęła ze Skandynawii Zapowiada koniec jesiennych mroków (Œwiêta uca dnia przyrzuca) i zbliþanie siê radosnych œwi¹t BoÞego Narodzenia. Pojawia siê w koronie z siedmioma zapalonymi œwiecami, prowadzi rz¹d druhen w mirtowych wieñcach, nios¹cych zapalone œwiece. Wszystkie panny ubrane s¹ w bia³e d³ugie szaty, przepasane czerwonymi wstêgami. Taki malowniczy orszak, przyby³y z zaprzyjaźnionego miasta Kalmaru, zawita³ w poprzednim tygodniu do biura prezydenta Gdañska Paw³a Adamowicza. Zbiegli siê urzêdnicy, co by³o logiczne, bo dziewczyny prawie w stu procentach reprezentowa³y ulubiony przez panów typ d³ugonogiej i d³ugow³osej blondynki. W wydaniu szwedzkim nie oznacza to jednak specyficznej mentalnoœci tegoroczna ucja, czyli Stina Franzen jest studentk¹, interesuj¹ j¹ podróþe, uczy siê m.in. jêzyka chiñskiego, a w przysz³oœci chcia³aby pracować w ONZ. Jej hobby to taniec i œpiew. Umiejêtnoœci te przyda³y siê jej w wygraniu castingu na œw. GZP w powiatach To kilkuletnia tradycja, Þe w³adze Gdañskiego Zwi¹zku Pracodawców organizuj¹ spotkania przedsiêbiorców w kolejnych miastach powiatowych Pomorza. Tej jesieni odwiedzi- ³o je kilkuset pracodawców. Pewne tematy powtarzaj¹ siê: informacje o dzia³alnoœci GZP, moþliwoœci pozyskiwania œrodków finansowych z unijnych funduszy strukturalnych, prezentacja moþliwoœci wspó³pracy z Centrum Europy Œrodkowej i Wschodniej MOEZ we Frankfurcie Hahn, gdzie GZP ma sw¹ placówkê, prowadzon¹ przez Gabrielê Flissikowsk¹- -Mroczkiewicz. Orszak Œwiêtej ucji wkracza na prezydenckie terytorium ucjê, który w Szwecji jest corocznie organizowany w kaþdej wiêkszej miejscowoœci, wiêc i w jej rodzinnym Kalmarze. Jako Þe wizyta mia³a miejsce w czasie miko³ajkowym, dziewczêta zosta³y obdarowane prezentami. Sam prezydent Adamowicz poþali³ siê, Þe Miko³aj o nim zapomnia³. Na szczêœcie Anders Angstrom, by³y burmistrz Kalmaru, który przed 20 laty by³ inicjatorem wspó³pracy na linii Kalmar Zgodnie z zapotrzebowaniem przedsiêbiorców, czêsto goœćmi spotkañ s¹ naczelnicy urzêdów skarbowych lub ich przedstawiciele. Informuje siê na bieþ¹co o istotnych zmianach w prawie podatkowym. Dyrektorzy powiatowych urzêdów pracy lub ich delegaci przekazuj¹ informacje o programach wspomagaj¹cych zatrudnienie. W spotkaniach GZP uczestnicz¹ chêtnie starostowie lub inni reprezentanci samorz¹dów powiatowych. W listopadzie br. takie spotkania odby³y siê w Wejherowie, Starogardzie Gdañskim, Chojnicach i S³upsku. Anna Kłos Gdañsk i za³oþycielem Zwi¹zku Miast Ba³tyckich, wrêczy³ prezydentowi pokaźn¹ paczkê. W œrodku by³a kunsztownie Anders Angstrom otrzyma³ od prezydenta Adamowicza Medal 550-lecia Herbu Gdañska Atrakcyjne pożyczki gotówkowe: 25 tys. zł - rata 291 zł 50 tys. zł rata 582 zł 100 tys. zł rata 1165 zł rrsp 7,08% rocznie, bez zaświadczeń Gdańsk (058) , (058) Gdynia (058) , (058) Słupsk (059) wykonana szklana rzeźba, jako Þe huta szk³a jest dum¹ rejonu Kalmaru. Anna Kłos Zdjêcia: Anna K³os Dwuwładza w Samoobronie? Zdjêcia: Hania Maliszewska Wœród dzia³aczy Samoobrony dostrzegliœmy Zbigniewa Grajoszka, w³aœciciela oœrodków wypoczynkowych w Stegnie Pomorska Samoobrona wzorem krajowej znajduje siê na rozdroþu. W minionym tygodniu odby³o siê zebranie regionalnych cz³onków w Restauracji Gryf w ukowie. Mia³ przyjechać Andrzej Lepper, ale w ostatniej chwili zatrzyma³a go choroba. W zastêpstwie pojawi³ siê by³y podsekretarz stanu w Mini- Radna sejmiku wojewódzkiego Barbara B³aszkowska i Jerzy Chy³a Gdañsk jest polsk¹ stolic¹ czekolady, bo tylko tutaj odbywa siê Festiwal Czekolady i Konkurs Rzeźb Czekoladowych. Na prze³omie listopada i grudnia, w Ratuszu G³ównomiejskim, zorganizowano drug¹ edycjê tej imprezy. Odwiedzaj¹cy festiwal mogli kosztować napoju bogów, wys³uchać wyk³adów na temat historii czekolady i podziwiać rzeźby wykonane z czekolady przez uczniów szko³y plastycznej w Gdyni Or³owie. Przeprowadzono teþ licytacjê czekoladowych figurek, z których pieni¹dze zosta³y przekazane na cele charytatywne. Jury sk³adaj¹ce siê z nauczycieli - rzeźbiarzy or³owskiej szko³y, przyzna³o najwiêcej punktów Miko³ajowi Sêczawie za czekoladow¹ rzeźbê G³êbia, Agnieszce Krawczyk za czekoladowy Koœció³ Mariacki, Edycie Rogowskiej za Fokê z pi³k¹ i Micha³owi Górnemu za Morsa. zo sterstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej Bogdan Socha. Nie zadowoli³o to jednak zgromadzonych, oczekiwali by³ego premiera i poczuli siê zlekcewaþeni. W obecnoœci mediów obrady przebiega³y spokojnie, ale potem, gdy te opuœci³y restauracjê, z ust dzia³aczy pad³o wiele zarzutów Janusz Ró añski i b. pose³ z Gdyni Lech Woszczerowicz Czekoladowy Gdańsk Laureaci drugiej edycji festiwalu z organizatorami aktualnoœci i pretensji. Prezydium t³umaczy³o, Þe juþ od nowego roku Samoobrona zaczyna nowe dzia³ania Andrzej Lepper zamierza odwiedzić wszystkie zak¹tki kraju, m.in. Koœcierzynê, do której nigdy nie zawita³, a której przedstawiciele bardzo o to zabiegaj¹. Kwesti¹ najwaþniejsz¹ w tej chwili jest jednak stanowisko przewodnicz¹cego pomorskiej Samoobrony. Po odejœciu Danuty Hojarskiej (która z Krzysztofem Filipkiem zak³ada Partiê Regionów) niemal kaþdy chce zostać nowym szefem partii. Takie ambicje maj¹ m.in. by³y pose³ z okrêgu gdyñsko-s³upskiego Lech Woszczerowicz i dzia³acz z Gdañska Janusz RóÞañski. DuÞe szanse ma dzia³acz ze Stegny Zbigniew Grajoszek to jemu Lepper obieca³ tê funkcjê podczas niedawnego spotkania w Olsztynie. Tymczasem Zbigniew Maksymiuk zapewni³ o przejêciu w³adzy na Pomorzu Kazimierza Kamiñskiego, dotychczasowego szefa struktur gdañskich. Przy owej dwuw³adzy nie wiemy, czyja obietnica okaþe siê prawd¹? Kazimierz Kamiñski (z lewej) i b. podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej Bogdan Socha Fot. Krystyna Czapczyk 4 5

4 aktualnoœci aktualnoœci Przeszczepy złoty interes Program patriotyczny dla młodzieży Gdañsk odwiedzi³ jeden z wybitniejszych lekarzy, prof. Jan Talar. Niegdyœ szef katedry rehabilitacji bydgoskiej Akademii Medycznej, dzisiaj buduje pod Bydgoszcz¹ prywatn¹ klinikê dla osób przebywaj¹cych w œpi¹czce. Profesor jako jeden z nielicznych potrafi wybudzić pacjenta nawet po kilku latach. Bywa ostatni¹ desk¹ ratunku dla wielu chorych. Najlepszym tego przyk³adem jest córka gdañskiego biznesmena Roberta Terleckiego. Po upadku z konia d³ugo nie odzyskiwa³a przytomnoœci, diagnoza brzmia³a: œmierć pnia mózgu. Lekarze bezradnie rozk³adali rêce i radzili, by od³¹czyć córkê od aparatu podtrzymuj¹cego Þycie. Gdyby nie interwencja prof. Talara, dziewczynka zmar³aby. Tymczasem dzisiaj jest zdrow¹, szczêœliw¹ nastolatk¹. Od tamtej chwili Robert Terlecki i prof. Talar walcz¹ o prawa osób znajduj¹cych siê w œpi¹czce. UwaÞaj¹ bowiem, Þe niewybudzanie pacjentów to wielki interes dla ludzi zajmuj¹cych siê przeszczepami. Tym bardziej, Þe w Polsce liczba przeszczepów dramatycznie spada. W 2005 roku wykonano u nas 1359 transplantacji, w tym roku do października zaledwie 717. Z tego powodu Ministerstwo Zdrowia prowadzi akcje edu- Radny sejmiku wojewódzkiego, dyrektor szko³y w Nowej Karczmie (powiat koœcierski), od lat zwi¹zany z edukacj¹ dzieci i m³odzieþy, Dariusz Mêczykowski jest pomys³odawc¹ utworzenia specjalnego programu edukacyjnego kszta³c¹cego patriotycznie. Temat szybko podchwyci³ w³aœciciel Danmaru, za³oþyciel Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku (powiat kartuski), Daniel Czapiewski. Obaj panowie wspólnymi si³ami juþ doprowadzili do powstania zrêbów nowego projektu, w który zaangaþowa³ siê takþe Departament Polityki Spo³ecznej Województwa Pomorskiego i Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdañsku. Wszyscy zaangaþowani spotkali siê na pocz¹tku grudnia w Szymbarku. Z rozmów wynik³o, Þe program bêdzie opracowany przy wspó³pracy z nauczycielami. W jego ramach uczniowie pomorskich szkó³ (a potem i innych województw) bêd¹ odwiedzać zabytkowe i historyczne miejsca ziemi kaszubskiej. Bêdzie to m.in. CEPR i Muzeum Hymnu Narodowego w Bê- kacyjne, które maj¹ zachêcić do oddawania narz¹dów po œmierci. - Uwa am jednak, e adna akcja edukacyjna nie przyniesie rezultatów, póki lekarze nie odzyskaj¹ zaufania spo³ecznego, a interes dawcy nie zacznie byæ wa niejszy od interesu biorcy - odpowiada Robert Terlecki. - Mam prawo tak mówiæ ze wzglêdu na doœwiadczenie yciowe. Przed czterema laty, w lipcu 2003 roku, moja córka po upadku z konia i doznaniu urazu g³owy, nieprzytomna trafi³a do szpitala, gdzie pani ordynator dzia³u intensywnej terapii poprosi³a mnie do gabinetu. Powiedzia³a, e stan córki jest ciê ki i nie ma co liczyæ na cud. Albo zaraz umrze, albo bêdzie roœlin¹. Spyta³a, czy mam coœ przeciw pobraniu od niej organów. Na potwierdzenie tych s³ów do dziœ trzymam w biurku dowód w postaci podpisanej przez lekarza epikryzy. Pani doktor wyraźnie napisa³a w niej œmieræ pnia mózgu, później dopiero na proœbê ony przekreœli³a s³owo œmieræ i zast¹pi³a je s³owem st³uczenie. Odmówi³em z jednego powodu, bo us³ysza³em, e nie dowiem siê nigdy, w czyim ciele bêdzie biæ serce mojego dziecka. Dzieñ i noc siedzieliœmy przy ³ó ku córki. Zauwa yliœmy, e zmienia siê u niej wielkoœæ źrenicy, œci¹gnêliœmy na konsultacjê znanego neurochirurga z Bydgoszczy, który m¹drze zaznaczy³, i jest to silny, m³ody organizm i za wczeœnie, by cokolwiek rokowaæ. Potem córkê od³¹czono od respiratora i zosta³a przewieziona do kliniki prof. Talara. Dziœ moja córka chodzi do gimnazjum, pisze wiersze, ma przyjació³ i cieszy siê yciem. Patrz¹c na ni¹, jestem przekonany, e my wszyscy, nie tylko lekarze, powinniœmy zastanowiæ siê, co nale y robiæ, by do takich sytuacji nie dochodzi³o. A nie bêdzie dochodziæ wtedy, gdy zostan¹ opracowane odpowiednie zasady pobierania organów do przeszczepu, które dadz¹ pe³n¹ ochronê dawcy. Czerwoni zmotoryzowani Fot. Hania Maliszewska Przez Trójmiasto przejecha³o na motorach 757 Miko³ajów! Najpierw zape³nili ulicê D³ug¹ i D³ugi Targ w Gdañsku, potem ulicê Bohaterów Monte Cassino w Sopocie, a na koñcu Skwer Koœciuszki w Gdyni. Motocykliœci prawie z ca³ej Polski przyjechali na WybrzeÞe po raz pi¹ty, to ich swoisty sposób na uczczenie nadchodz¹cych œwi¹t i podkreœlenie pasji do dwuko³owców. Atmosfera nie tyle by³a œwi¹teczna co g³oœna. Ryk silników, palenie gumy i zapach paliwa Ale mieszkañcom siê podoba³o. Robert Terlecki (z prawej) i prof. Jan Talar, który odwiedza Gdañsk m.in. ze wzglêdu na przyjaÿñ z ks. Henrykiem Jankowskim Zmotoryzowani Miko³aje na D³ugim Targu w Gdañsku, przed Zielon¹ Bram¹ 6 Od lewej: wicedyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdañsku Beata Zdrowowicz, konsultant ds. historii i wiedzy o spo³eczeñstwie CEN Anna Krajnowska, za³o yciel CEPR - Daniel Czapiewski, wicedyrektor Departamentu Polityki Spo³ecznej Województwa Pomorskiego - El bieta Lamparska, radny sejmiku wojewódzkiego, dyrektor szko³y w Nowej Karczmie - Dariusz Mêczykowski i wiceprzewodnicz¹cy stowarzyszenia Szczyt Wie yca - Zdzis³aw Nosewicz dominie. JuÞ wiosn¹ odbêd¹ siê pierwsze warsztaty historyczne dla nauczycieli, podczas których zostan¹ okreœlone œrodki metodyczne. - Chcemy edukowaæ m³odzie patriotycznie, bo s¹ takie miejsca, które ka dy uczeñ powinien obowi¹zkowo zobaczyæ, a nie za- Będę wychwalał Jaworskiego Ukraiñski Donbas kupuje Stoczniê Gdañsk. Po raz pierwszy od wielu lat zak³ad wychodzi na prost¹. Mimo to, jego prezes Andrzej Jaworski musi mierzyć siê z polityczn¹ krytyk¹ oceniane s¹ nie jego osi¹gniêcia, a przynaleþnoœć do PiSu. Wydaje siê jednak, Þe najlepiej wiedz¹, co w trawie piszczy, ci którzy siedz¹ w œrod- Na pierwszym planie Andrzej Jaworski, dalej premier Jaros³aw Kaczyñski podczas wrzeœniowej wizyty na Kaszubach ku. A wiadomo, prezes Jaworski cieszy siê poparciem zwi¹zkowców. Zapytaliœmy przewodnicz¹cego jednego z najwiêkszych zwi¹zków zawodowych w regionie Karola Guzikiewicza, dlaczego broni¹ swojego szefa. Dodajmy, Þe NSZZ Solidarnoœć w Stoczni Gdañskiej liczy obecnie ponad dwa tysi¹ce cz³onków. - Andrzej Jaworski, skierowany do nas przez prezydenta Lecha Kaczyñskiego, mia³ rozdzieliæ Stoczniê Gdañsk od Stoczni Gdynia i przeprowadziæ prywatyzacjê. Oba te zadania wykona³ na pi¹tkê. Jest oceniany pozytywnie, bo uda³o mu siê zrobiæ to, czego wielu innym zarz¹dom nie udawa³o siê przez wiele lat. Mam nadziejê, e nowy w³aœciciel wykorzysta jego dotychczasowe umiejêtnoœci. e bêdzie realizowany zak³adany plan inwestycyjny i bêdzie nadzorowane to, co zosta³o podpisane z grup¹ Donbas. Trzeba byæ ostro nym, bo pieni¹dze które teraz s¹, mog¹ byæ ³atwo roztrwonione. ( ) Andrzej Jaworski jest dla nas zwi¹zkowców gwarancj¹ bezpieczeñstwa, potrafi mediowaæ, ³agodziæ ró ne konflikty, pokazaæ stanowczoœæ, np. w sprawach personalnych. Bo dla ka dego najwa niejsze powinno byæ dobro firmy, nie osobisty wsze jest to mo liwe, choæby ze wzglêdów finansowych czy technicznych. Tak jak minister Kazimierz Ujazdowski opracowa³ listê punktów w ca³ej Polsce, które ka dy musi odwiedziæ, tak¹ my stworzymy na Kaszubach powiedzia³ Daniel Czapiewski. omz zysk. Nie ma miejsca w Stoczni Gdañskiej dla osób, które nie dzia³aj¹ w zespole, choæby to by³ najlepszy kolega, przyjaciel. Politycy nies³usznie atakuj¹ prezesa, bo najwa niejsza jest tu jego fachowoœæ i to, co zrobi³. Na efekt finalny musimy jednak jeszcze poczekaæ. Gdy pojawi¹ siê rzeczywiste inwestycje na terenie stoczni, bêdê wychwala³ Jaworskiego w pe³ni. oz Przemawia Karol Guzikiewicz podczas manifestacji przed urzêdem wojewódzkim w obronie Stoczni Gdañsk 7

5 œmietanka towarzyska W jednej z gdañskich gazet przeczytaliœmy, Þe Leszek Miller mimo poraþki wyborczej w barwach Samoobrony, nadal tworzy w³asn¹ lewicow¹ partiê - Polsk¹ Lewicê, a budowê jej struktur w naszym regionie powierzy³ znanym wybrzeþowym dzia³aczom. Wedle tych informacji w Gdañsku szefem PL mia³by zostać by³y wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta Gdañska z ramienia SLD, Aleksander ubrys. Wiadomoœć ta nieco nas zdziwi³a, bo znamy ubrysa z racjonalnych dzia³añ, a ostatnio - z dystansu do polityki, który zadeklarowa³ po ubieg³orocznych wyborach samorz¹dowych. W zwi¹zku z tym, Þe rzeczona gazeta lubi mijać siê z prawd¹, sprawê wyjaœniliœmy u źród³a. No i mieliœmy racjê - ubrys nigdy nie zamierza³ tworzyć nowych struktur PL, chociaþ osobiœcie zna i szanuje Leszka Millera. A tak nawiasem mówi¹c, SLD ma ja- Lepiej widoczni, widocznie lepsi Z takim has³em przyjecha³a do szko³y w Skarszewach Dorota Staliñska znana aktorka, laureatka prestiþowych nagród i za³oþycielka Fundacji Nadzieja, która dzia³a na rzecz poprawy bezpieczeñstwa na drodze. Zawita³a po to, by przekazać najm³odszym mieszkañcom gminy informacje o w³aœciwym zachowaniu na drodze. Bo jak powiedzia³a, nie ma nic cenniejszego niþ Þycie, a bezpieczeñstwo zaleþy od nas samych. Program, który przygotowa³a w formie konkursowej i zabawowej, przypad³ dzieciom do gustu. Otrzyma³y teþ nagrody, m.in. kamizelki, naklejki i opaski odblaskowe. Dzisiaj w naszej gminie mamy kolejny program, który ma du e osi¹gniêcia, jeœli chodzi o bezpieczeñstwo. Przypomnê wczeœniejsze przedsiêwziêcia: pilota owy program Ma³y ratowniczek, Bezpieczny wypoczynek nad wod¹ i Policyjny Program Edukacyjny POPO. Rada Miejska i burmistrzowie od zawsze wspieraj¹ szeroko rozumiane bezpieczeñstwo na terenie naszej gminy i powiatu - podsumowa³ spotkanie burmistrz Skarszew, Dariusz Skalski. Partia Millera na Wybrzeżu? Aleksander ubrys z Günterem Grassem w Dworze Artusa podczas tegorocznych obchodów 80. urodzin wielkiego pisarza kiœ atawistyczny poci¹g do Samoobrony. M³ody niedoœwiadczony lider pomorskiej lewicy, Jaros³aw Szczukowski nie maj¹c pomys³u na wzrost poparcia, zaapelowa³ KD do cz³onków zdziesi¹tkowanej na Pomorzu Samoobrony o wst¹pienie do SLD. Czy wyjdzie to partii na dobre? Andrzejki w Zamkowej ycie na emeryturze nie musi być nudne. Wiedz¹ o tym skarszewscy emeryci i renciœci, którzy nie siedz¹ w domach, ale ciesz¹ siê swoim wiekiem. Pod koniec listopada bawili siê na imprezie andrzejkowej w Restauracji Zamkowej. Zamiast wróþb, by³y tañce, a humor nie opuszcza³ biesiadników ani przez chwilê. Do andrzejkowej zabawy przy³¹czy³ siê takþe burmistrz Dariusz Skalski i szef Gminnego Oœrodka Kultury Ryszard Kotarski. Tymczasem dyrektor oœrodka pomocy spo³ecznej Monika Wencel przekaza³a uczestnikom s³odkie upominki. Zabrak³o panów, ale nie energii i pomys³u panie same tañczy³y w parach Monika Wencel wrêczy³a biesiadnikom s³odycze. W œrodku burmistrz Skarszew - Dariusz Skalski oz KD Byliœmy œwiadkami uroczystego podpisania aktu potwierdzaj¹cego zawarcie porozumienia o wspó³dzia³aniu miêdzy Komend¹ Miejsk¹ Pañstwowej StraÞy PoÞarnej w Gdañsku a jednostkami ochrony przeciwpoþarowej uwzglêdnionymi w Planie Ratowniczym dla Miasta Gdañska, czyli straþami zak³adów przemys³owych. Impulsem do tego by³y tragedie i wydarzenia ostatnich lat, kiedy to wspó³dzia³anie de facto juþ mia³o miejsce, choć bez formalnych porozumieñ. Chodzi o poþar koœcio³a œw. Katarzyny, poþar w rafinerii gdañskiej, wybuch gazu w wieþowcu we Wrzeszczu czy poþar w Stoczni Gdañskiej. Teraz przysz³a pora na sformalizowanie zasad wspó³dzia³ania. Dziêki temu straþe zak³adowe uzyskuj¹ prawo do uþywania niebieskich sygna- ³ów alarmowych, emblematów i umundurowania straþaków zawodowych oraz prawo samodzielnego kierowania akcj¹ ratownicz¹ do czasu przybycia Gdańscy strażacy łączą się Wspólna fotografia uczestników uroczystoœci straþy zawodowej. Porozumienie podpisali reprezentanci: Floriana - StraÞy PoÞarnej Portu Gdañskiego, ZSP LOTOSU (dysponuj¹cej najwyþszym podnoœnikiem w Gdañsku), ZSP Odcinka Pomorskiego PERN Przyjaźñ, ZSP Portu Lotniczego Gdañsk, ZSP Gdañskiej Stoczni Remontowej oraz Morskiej StraÞy PoÞarniczo-Ratunkowej. Anna Kłos Od Wesela do Wesela Z okazji stulecia œmierci 38-letniego wtedy Stanis³awa Wyspiañskiego, w Pa³acu Opatów w Gdañsku Oliwie zosta³a otwarta wystawa przedstawiaj¹ca kolejne interpretacje jego najs³ynniejszej sztuki teatralnej Wesela. By³ listopadowy wieczór. Tak jak wtedy, gdy w roku 1901 w bronowickiej chacie tañczono na weselu Lucjana Rydla i Jadwigi Miko³ajczykówny. Pewnie st¹d goœcie wernisaþu kojarzyli siê nam z tamt¹ uroczystoœci¹ (patrz zdjêcia). Wesele Stanis³awa Wyspiañskiego doczeka³o siê 200 reali- œmietanka towarzyska Porozumienie podpisuj¹ przedstawiciele Floriana, nad prawid³owoœci¹ czuwa zastêpca komendanta Miejskiej Stra y Po arnej - Wojciech Prusak zacji na polskich scenach. W czasach przedwojennych uwielbiali ten dramat najs³ynniejsi ludzie teatru. W 1932 w Teatrze Narodowym w Warszawie reþyserowa³ Ludwik Solski, który odtwarza³ teþ rolê Gospodarza, Panem M³odym by³ Jerzy Leszczyñski a Pann¹ M³od¹ Maria Malicka topowa, jak byœmy dziœ powiedzieli, aktorka teatralna i filmowa tamtych czasów. Pierwsza powojenna realizacja mia³a premierê w Lublinie 29 listopada 1944 roku a wystawia³ Teatr Wojska Polskiego. By³a to optymistyczna wersja o sojuszu inteligencko-ch³opskim. Wspó³czesna wersja by³aþby o wykszta³ciuchach i lepperowcach? Zdjêcia: Anna K³os Zdjêcia: Anna K³os Anna Kłos Dorota Staliñska w szkole podstawowej w Skarszewach Najwa niejsi s¹ oczywiœcie Pan M³ody i Panna M³oda Prof. Jan Ciechowicz (z prawej) móg³by byæ interesuj¹cym Poet¹, a Grzegorz Niewiadomy Dziennikarzem Czy móg³by byæ bardziej autentyczny yd? Pisarz Mieczys³aw Abramowicz 8 9

6 WSTiH w gronie najzdrowszych przedsiębiorstw województwa pomorskiego - Ranking Wehikuły Czasu Ranking najzdrowszych polskich przedsiêbiorstw Wehiku³y czasu zosta³ zorganizowany przez Gazetê Prawn¹ w tym roku po raz pierwszy. W gronie nagrodzonych znalaz³y siê najbardziej dynamiczne, tworz¹ce nowe miejsca pracy oraz wiarygodne finansowo firmy. O tym, jak elitarne jest to grono, œwiadczy fakt, Þe w kaþdym województwie wyróþniono tylko 55 firm. W województwie pomorskim WyÞsza Szko³a Turystyki i Hotelarstwa w Gdañsku, jako jedyna uczelnia, znalaz³a siê wœród tzw. wehiku³ów czasu, czyli firm przenosz¹cych spo³eczeñstwo w now¹ rzeczywistoœć gospodarcz¹. G³ównym kryterium decyduj¹cym o pozycji w rankingu by³ wskaźnik Failure Score, który mówi jakie jest ryzyko upad³oœci danej firmy. Czym wyþszy wskaźnik, tym ryzyko upad³oœci mniejsze. Siln¹ pozycj¹ rynkow¹ i wysoki poziom œwiadomoœci marki wœród klientów uczelnia zawdziêcza ciêþkiej pracy osób zarz¹dzaj¹cych oraz wszystkich pracowników. WSTiH od lat k³adzie nacisk na wysokie kwalifikacje wyk³adowców, na praktyki zawodowe, jêzyki obce, dostosowywanie programu studiów do zmieniaj¹cych siê trendów na rynku pracy, wspó³pracê zagraniczn¹, nowoczeœnie wyposaþon¹ bazê dydaktyczn¹ oraz moþliwoœć pog³êbiania wiedzy i umiejêtnoœci na kursach specjalistycznych oraz studiach podyplomowych. WyÞsza Szko³a Turystyki i Hotelarstwa w Gdañsku ul. Miszewskiego 12/13, Gdañsk tel. 058/ ; , Rusza kolejna edycja kursu pilotów wycieczek W styczniu 2008 r. rusza kolejna edycja licencjowanego kursu pilotów wycieczek. Celem kursu jest zdobycie wszechstronnej wiedzy w zakresie pilotaþu imprez turystycznych, a takþe nabycie praktycznych umiejêtnoœci prowadzenia wycieczek i uzyskanie uprawnieñ pilota wycieczek krajowych lub zagranicznych. Szkolenie obejmuje 126 godzin wyk³adów oraz 30 godzin zajêć praktycznych (3-dniowa szkoleniowa wycieczka do Karpacza i Pragi). Rozpocznij studia zim¹! DuÞe zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów kierunku turystyka i rekreacja sprawi³o, iþ WyÞsza Szko³a Turystyki i Hotelarstwa w Gdañsku zdecydowa³a siê przeprowadzić rekrutacjê na studiach I stopnia, na tym kierunku, równieþ w œrodku roku akademickiego. Studia trwać bêd¹ 3 lata i prowadzone bêd¹ w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym). W ofercie edukacyjnej znajd¹ siê specjalnoœci: - zarz¹dzanie hotelarstwem i gastronomi¹ - turystyka miêdzynarodowa - rynek turystyczny UE - zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem turystycznym - turystyka biznesowa - agrobiznes - informatyka w turystyce - marketing us³ug. Semestr letni rozpocznie siê w lutym Rekrutacja juþ trwa. O przyjêciu decyduje kolejnoœć zg³oszeñ oraz z³oþenie kompletu dokumentów. Na studia zapisać siê moþna teþ nie wychodz¹c z domu, korzystaj¹c z formularza rekrutacyjnego on-line (https://e-uczelnia.wstih.pl) Doroczne spotkanie Zarz¹du Morskiego Portu Gdañsk z ulubionymi kontrahentami, wspó³pracownikami i przyjació³mi odby³o siê w reprezentacyjnych salach Centralnego Muzeum Morskiego na O³owiance w wieczór andrzejkowy. W imieniu gospodarzy zarz¹du portu powita³ goœci prezes Stanis³aw Cora, który œwiêci³ jednoczeœnie niewielki jubileusz rocznicê powo³ania na to stanowisko. Nakreœli³ wizjê rozwoju portu do koñca XXI wieku. Rzeczywiœcie imponuj¹c¹. Prócz obecnie istniej¹cego portu wewnêtrznego (przyjmuj¹cego statki o zanurzeniu do 10,2 m i d³ugoœci do 225 m) i portu zewnêtrznego, zwanego potocznie Portem Pó³nocnym, o pirsach wychodz¹cych w morze, zarz¹d wymarzy³ sobie tzw. port centralny, który ma powstać po prostu na morzu. Ma to być ok. 600 ha nowych terenów portowych, które powstan¹ w wyniku zal¹dowienia obszaru morskiego miêdzy ujœciem Kana³u Portowego (to ten obok Twierdzy Wis³oujœcie) a baz¹ paliwow¹ w Porcie Pó³nocnym. Mia³by tam powstać kolejny terminal kontenerowy o zdolnoœci prze- ³adunkowej do 3,0 mln TEU/rok. Dla porównania niedawno uruchomiony terminal DCT ma zdolnoœć 0,5 mln TEU/rok, po rozbudowie ma mieć do 2 mln. Anna Kłos Przyjaciele ks. Henryka Jankowskiego od d³uþszego czasu zabiegaj¹ o przyznanie mu Orderu Or³a Bia³ego. Zebrali juþ kilkadziesi¹t tysiêcy podpisów poparcia. Mimo licznych zabiegów, pra³at jednak nie moþe doczekać siê tego najstarszego i najwyþszego odznaczenia pañstwowego. Wydawa³o siê, Þe po zmianie ustroju, otrzyma order od Lecha Wa- ³êsy. Tym bardziej Þe przed przyznaniem prezydentowi Pokojowej Nagrody Nobla ówczesny ambasador Norwegii (komitet norweskiego parlamentu przyznaje œmietanka towarzyska Order Orła Białego dla prałata Andrzejkowe wizje Portu Gdańsk Od lewej: Jan Tadeusz Wilk b. burmistrz Malborka, obecnie w krêgach biznesu, tym razem dzieli³ siê wspomnieniami z czasów, gdy by³ pilotem wojskowym na lotnisku w Królewie Malborskim. Obok prezes Elektromonta u - Edward Lipski, prezes zarz¹du Nord Investments S.A. - Jan Ga³¹zka oraz wiceprezes Zarz¹du Grupy Lotos - Marek Soko³owski yczenia prosperity od Leona Domaradzkiego cz³onka Zarz¹du Gdañskiej Stoczni Remontowej dla prezesa Stanis³awa Cory. Obok wiceprezes portu Marian Œwitek Najdynamiczniejsze i najstraszniejsze morskie opowieœci us³yszeliœmy od prezesa Rudoportu - Jerzego Pasiñskiego, po jego lewej Jacek Klimczak wiceprezes Zarz¹du Portu Pó³nocnego (najlepszego k¹ska gdañskiego portu) Nobla) by³ czêstym goœciem pra³ata na gdañskiej plebanii. W³aœnie tam robiono pierwsze i najwaþniejsze wywiady, które pomog³y podj¹ć decyzjê o przyznaniu Nobla Wa³êsie. Ks. Jankowski w tamtych latach otrzyma³ odznaczenie Or³a Bia³ego od rz¹du emigracyjnego w Londynie. Ale Þaden z tych faktów nie przekona³ Wa³êsy (mimo wielkiej sympatii) do uhonorowania pra³ata. Jego zwolennicy byli pewni, Þe Order Or³a Bia³ego przyzna mu prezydent Lech Kaczyñski. CóÞ, jak dot¹d tak siê nie sta³o. Mimo koñca listopada by³y klimaty karnawa³u w Rio Brunetki, blondynki ja wszystkie was dziewczynki móg³by zaœpiewaæ za Kiepur¹ wiceprezes Morskiego Portu Gdañsk Julian Skelnik Jak komendant z komendantem. By³y komendant Morskiego Oddzia³u Stra y Granicznej Konrad Wiœniowski (z lewej) i obecny - Piotr Stocki Zdjêcia: Anna K³os 10 11

7 œmietanka towarzyska Podwójna Barbórka W Tawernie Hiszpañskiej w Sopocie imieniny obchodzi³y aþ dwie Baœki. W³aœcicielka restauracji, pierwsza dama sopockiej gastronomii Barbara Jankowska i sopocka bizneswoman Barbara Brodziñska. Panie œwiêtowa³y w gronie rodzinnym i przyjació³. Wœród goœci dostrzegliœmy szefa firmy Image, specjalistê od wielkiego biznesu i showbiznesu, doþywotniego jurora wyborów miss, Marka Nowotnego i jego ekspresyjn¹ Þonê Annê. W³aœnie pani Ania g³oœno zauwaþy³a, Þe jej m¹þ znowu wystêpuje w jasnej marynarce i ciemnym pó³golfie. Co prawda to prawda, ale co zrobić skoro w takim kontraœcie jest mu do twarzy. Od lewej: El bieta Mizgalska, Marek Nowotny, Barbara Brodziñska, Anna Nowotna, dr Jerzy Zemke i Barbara Jankowska Gmina wybrana - dla gości z Ukrainy Gmina Cedry Wielkie goœci³a dziesiêcioosobow¹ delegacjê Ukrainy, w ramach projektu finansowanego z programu polskiej pomocy zagranicznej MSWiA. By³a jedyn¹ gmin¹ wiejsk¹, jak¹ Ukraiñcy odwiedzili podczas pobytu w Polsce. Zobaczyli teþ Trójmiasto i Warszawê. Wójt Janusz Goliñski przedstawi³ goœciom zasady funkcjonowania samorz¹du gminnego w Polsce. Mieli oni okazjê poznać osi¹gniêcia inwestycyjne gminy w kontekœcie cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej. W trakcie dyskusji omawiane by³y m.in. zasady finansowania zadañ bieþ¹cych i inwestycyjnych, moþliwoœci ich wsparcia ze źróde³ krajowych i UE, organizacja i przebieg wyborów samorz¹dowych. Goœcie zapoznali siê osobiœcie z funkcjonowaniem szko³y w Woc³awach, gminnej oczyszczalni œcieków oraz u³awskiego Oœrodka Kultury i Sportu. Wicestarosta gdañski Roman Chylewski mówi³ o samorz¹dzie na szczeblu powiatu. Solenizantka Barbara Brodziñska z synem Bartkiem Barbara Jankowska z wnuczk¹ W delegacji Ukrainy byli m.in.: Dumyn Yaroslav - przewodnicz¹cy Rady Miasta Rachów, Tsar Halyna - przewodnicz¹ca Rady Miasta Czop, Yaremchuk Mykhaylo - przewodnicz¹cy Wo³owieckiej Rejonowej Rady, Podueva Liliya - odpowiedzialna za wspó³dzia³anie z samorz¹dem lokalnym, Kulynych Iryna - naczelnik wydzia³u analiz wojewódzkich programów i bud etu w wykonawczym aparacie Rady Wojewódzkiej, Kovaliv Mariya - wiceprezes Asocjacji Rozwoju Ekonomicznego w Iwano-Frankiwsku, Novytskyy Roman - przewodnicz¹cy Rozniatyñskiej Regionalnej Rady i Heletska Natalia - koordynator Asocjacji Agencji Regionalnego Rozwoju Zdjêcia: Hania Maliszewska Jakub Szadaj wrêczy³ podziêkowanie wiceprezydentowi Starogardu Gdañskiego Henrykowi Wojciechowskiemu. Z prawej dr Jaros³aw Balcewicz Sztuka i Chanuka Spotkanie przy chanukowych œwiecach, z okazji trwaj¹cego osiem dni œwiêta Þydowskiego Chanuka, odby³o siê w siedzibie Gdañskiego Towarzystwa Przyjació³ Sztuki przy ul. Chlebnickiej. Organizacj¹ zajê³o siê Towarzystwo Spo³eczno-Kulturalne ydów w Polsce Oddzia³ Gdañsk przy wspó³pracy gdañskiej NiezaleÞnej Gminy Wyznania MojÞeszowego. GTPS obchodzi w tym roku pó³wiecze. Jego przewodnicz¹cy Ryszard Kul otrzyma³ z r¹k szefa TSK Jakuba Szadaja okolicznoœciowy dyplom. Tymczasem wiceprezydent Starogardu Gdañskiego Henryk Wojciechowski odebra³ podziêkowanie, bo mijaj¹cy rok by³ w tym mieœcie rokiem Þydowskim. Bohaterem gdañskiej Chanuki by³a takþe Jaros³aw Balcewicz dziennikarz, publicysta, poeta, a od niedawna doktor nauk ekonomicznych. Gratulujemy. Ewa i Krystian 1 grudnia w koœciele œw. Brygidy w Gdañsku nasza redakcyjna koleþanka, Ewa Grabowska powiedzia³a sakramentalne tak. Œlubu udzieli³ ks. kanonik Tadeusz Balicki, Þyczenia z³o- Þy³ ks. pra³at Henryk Jankowski. Przyjêcie weselne odby³o siê w niezwykle goœcinnej Restauracji Gdañskiej. Droga Ewuniu, na nowej drodze Þycia, Tobie i wybrankowi Twego serca Krystianowi Buszmanowi Þyczymy tyle szczêœcia ile gwiazd na niebie, dozgonnej mi³oœci i odwiedzin bociana. Niech Was pomyœlnoœć nigdy nie opuœci, a Þyciowe zakrêty niech tylko wzmacniaj¹ Wasz zwi¹zek. yczenia dla nowo eñców od ks. Balickiego i pra³ata Jankowskiego Z serdecznymi uściskami zespół redakcyjny i wydawca Zdjêcia: Hania Maliszewska Przewodnicz¹cy Towarzystwa Spo³eczno-Kulturalnego ydów w Polsce Oddzia³ Gdañsk - Jakub Szadaj wrêcza dyplom przewodnicz¹cemu Gdañskiego Towarzystwa Przyjació³ Sztuki Ryszardowi Kulowi Publicznoœæ wys³ucha³a fragmentów wierszy napisanych przez Jaros³awa Balcewicza. Czyta³ Eugeniusz Kupper M³oda para Ewa i Krystian Buszmanowie 12 13

8 Kanclerz Kapitu³y Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Gdañskiego doc. dr Henryk J. Lewandowski (z prawej) podejmuje rektora Wy szej Szko³y Turystyki i Hotelarstwa w Gdañsku prof. zw. W³adys³awa W³odzimierza Gaworeckiego Cz³onkowie stowarzyszenia: (od lewej) Waldemar Ciep³uch, prokurator Alicja Lewko, Danuta Pepliñska, mec. Teresa Jakubowska, Jan Tadeusz Wilk z córk¹ Miros³aw¹, S³awomir Grzeœkowiak i mec. Boles³aw Senyszyn Chwila skupienia i modlitwy. Od lewej: ks. Roman Zrój, kanclerz SAUG doc. dr Henryk J. Lewandowski, Pierwsza Dama RP Danuta Wa³êsa i prezydent Lech Wa³êsa Opłatek Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego Zdjêcia: Hania Maliszewska W³aœciciele ziemscy z u³aw Gra yna i Krzysztof Berbeæ oraz autorka popularnego programu telewizyjnego Kwiaty i ogrody Justyna Kaleta Iza i Wojtek z Restauracji Gdañskiej, jak zwykle w dobrym humorze Teresa Wach i dyrektor administracyjny Politechniki Gdañskiej Marek Lubowicki W³aœcicielka Restauracji Gdañskiej - Maria Lewandowska (z prawej) z Walentyn¹ i Henrykiem Szuszkiewiczami Prezydent Lech Wa³êsa i Jakub Szadaj z synem Danielem, który w³aœnie obroni³ pracê magistersk¹ na Wydziale Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu Gdañskiego W³aœciciele firmy Anro Halina i Ryszard Ostrowscy z Ewelin¹ Szreder Dyrektor Opery Ba³tyckiej W³odzimierz Nawotka z on¹ i m³ody wilczek, czyli syn b. burmistrza Malborka Jana Tadeusza Wilka Prezes Portu Lotniczego im. Lecha Wa³êsy W³odzimierz Machczyñski (z prawej) i rektor Kaszubsko-Pomorskiej Szko- ³y Wy szej w Wejherowie - prof. Marcin Pliñski Od lewej: prof. Zbigniew Gruca, red. Zbigniew ukowski i prezes Andrzej Kowalik 14 ona rektora Uniwersytetu Gdañskiego Alina 15 Pose³ PO - Jan Kulas i dyrektor Muzeum Historycznego Ceynowa (z prawej) i ona rektora Kaszubsko Kobiety biznesu nosz¹ w tym sezonie loki: Od lewej cz³onkinie SAUG - Hanna ebracka i Murka Prezydent Lech Wa³êsa i prorektor kanclerz Wy szej Szko³y Miasta Gdañska Adam Koperkiewicz -Pomorskiej Szko³y Wy szej w Wejherowie Lucyna Szreder (z lewej) i Janina Kêpa Sykora oraz prof. Zdzis³awa Maria Wy nikiewicz-kopp Turystyki i Hotelarstwa w Gdañsku doc. Halina Jendrasik

9 To by³o dwa w jednym, w eleganckiej i sympatycznej oprawie. Po pierwsze œwi¹teczny recital i promocja ksi¹þki Ireny Jarockiej Motylem jestem, czyli piosenka o mnie samej. Po drugie prezentacja nowej kolekcji galanterii skórzanej Batycki -,,Mon Chéri. Autobiografia ukaza³a siê w po³owie listopada w formie wywiadu-rzeki. Piosenkarka prowadzi czytelnika przez ca³e swoje Þycie - od dzieciñstwa spêdzonego w Gdañsku Oliwie aþ po wyjazd do Stanów Zjednoczonych, gdzie mieszka do dzisiaj. Ksi¹Þkê moþna by³o kupić w promocyjnej cenie i otrzymać dedykacjê od samej autorki. Sprawczyni¹ niezwyk³ego wieczoru by³a szefowa rodzinnej firmy Batycki, BoÞena Batycka. Uraczy³a nas spotkaniem z wielk¹ gwiazd¹ polskiej muzyki i zapozna³a z kolekcj¹, której przes³anie brzmi: torebka ma być najbardziej ukochanym przedmiotem kobiety, wyrazem jej osobowoœci i d¹þeñ. omz Organizatorka wieczoru, w³aœcicielka firmy Batycki Bo ena Batycka. Jak zawsze elegancka, z bursztynowym naszyjnikiem Specjalna dedykacja Ireny Jarockiej dla pani prezydentowej Danuty Wa³êsy Motylem jestem i Batycki Dedykacja dla Marii Lewandowskiej, pierwszej damy wybrze owej gastronomii Dyrektor Hotelu Posejdon dr Loretta Neufeldt-Ziemba te kupi³a biografiê Jarockiej Zdjêcia: Hania Maliszewska Od przybytku g³owa nie boli, ale podczas otwarcia zmodernizowanego klubu restauracji Z³oty Ul w Sopocie okaza³o siê, Þe boli. Przez t³um goœci trudno by³o siê przecisn¹ć, szatnia pêka³a w szwach niczym w remizie straþackiej i od razu na powitanie goœcie musieli zap³acić szatniarzowi po 2 z³ote. Poza w³oskim piwem i firmow¹ wódk¹ Heveliusz, niczym ich nie poczêstowano. Kto nie zap³aci³, sta³ o suchym pysku. Wiemy, Þe w³aœciciel lokalu Mariusz Olech jest oszczêdny, ale Þeby nie postawić nawet lampki wina i tartinek? Nigdy nie byliœmy na takim otwarciu. Poza tym powia³o wielkim œwiatem. Zanim zaproszeni przekroczyli próg klubu i mogli podziwiać jego nowoczesne, œwietnie urz¹dzone wnêtrze, obejrzeli sztuczne ognie. W œrodku przygotowano pokaz prawdziwej paryskiej mody i roi³o siê od atrakcyjnych kobiet. Jedn¹ z nich by³a Þona Mariusza Olecha Wioletta, menedþer nowego klubu. zom Wioletta Ja d ewska-olech (z prawej) z przyjació³k¹ Powiało wielkim światem Prowadz¹cy konferansjerkê - Mariusz Pujszo (re yser, scenarzysta, aktor) z uœmiechem spogl¹da³ na modelki Tak patrzy na kobietê odziany w czerwon¹ koszulê mistrz sopockiego fryzjerstwa Ryszard WoŸniewski Najbardziej seksowna modelka, wicemiss Pomorza sprzed dwóch lat - Ewelina Wroñska Irena Jarocka wylosowa³a dla trzech goœci specjalne prezenty od firmy Batycki W³aœcicielka firmy Danopol - Danuta Bogus³awska wpad³a w zachwyt nad torebk¹ z nowej kolekcji,,mon Chéri Poznajecie tê pani¹? To Sabina Œnioch, Miss Polski Dzisiaj mê atka ma bardzo zazdrosnego mê a, nie opuszcza³ jej nawet na krok Miss Polonia 2006 Marzena Cieœlik prezentowa³a najodwa niejsz¹ sukniê uszyt¹ tylko z koronki Zdjêcia: Hania Maliszewska 16 G³ówni jurorzy pokazu mody: Stefan hrabia Matkowski-Miklaszewicz herbu 17 Sas Mê czyÿni te lubi¹ przeboje Jarockiej i gustuj¹ w galanterii W³aœcicielka firmy Thomas - Barbara Tomaszewska (z prawej) jest (w œrodku), wiceprzewodnicz¹cy NOT - Henryk Paszkiewicz (z prawej) i prawie Mo na by³o kupiæ nie tylko biografiê, ale te p³yty z przebojami Ireny Jarockiej skórzanej Batycki, np. dr Janusz Szeluga sta³ym goœciem przyjêæ organizowanych przez Olecha w³aœciciel klubu nocnego Romantica na Zaspie Jerzy Kluj

10 œmietanka towarzyska Miłośnik ekologii w szykownych okularach Kochajmy marszałka! Zdjêcia: Hania Maliszewska W sobotni wieczór w Dworze Oliwskim wernisaþ poplenerowej wystawy malarstwa Barwy Oliwy - Bursztynowa zgromadzi³ œmietankê artystyczn¹ WybrzeÞa. Dzie³a prezentowali malarze, którzy uczestniczyli w trzecim plenerze oliwskim od 26 wrzeœnia do 4 października, m.in.: Iwo Birkenmajer, Renata Bonczar, Micha³ Cander, Iwona Cur, Zbigniew Gorlak, Marcin Ko³panowicz, Ryszard Mi³ek, Mira Skoczek-Wojnicka, Tomasz Steifer, Marta Wêgrzynowska i Ma³gorzata ak. Przez blisko dziesiêć dni ogrody Dworu Oliwskiego i zabytkowa Oliwa by³y dla artystów inspiracj¹, której owoce moþna podziwiać w tym miejscu do koñca roku. Organizatorem pleneru by³a gdañska Galeria Klucznik, a honorowy patronat obj¹³ nad nim marsza³ek województwa Jan Koz³owski. I tutaj musimy siê zatrzymać: na wernisaþu by³a aktorka i arystokratka Krystyna ubieñska. Po przemowie Anny Klucznik, która zaapelowa³a do zgromadzonych Kochajmy artystów, pani Krystyna wyskoczy³a na œrodek sali, wyrwa³a mikrofon i doda³a: Proszê pañstwa, kochajmy marsza³ka, za to, Þe wspiera tak wspania³e wydarzenia. Co prawda, to prawda. A wiêc kochajmy marsza³ka! Krystyna ubieñska (w wiœniowych kozaczkach), zakochana w marsza³ku (?), a On ani drgnie Sympatyczne pracownice salonu udziela³y porad klientom Od lewej: Izabela Wilczyñska dyrektor Hotelu Dwór Oliwski, Anna Klucznik szefowa Galerii Klucznik i Anna Brzozowska-Baran w³aœcicielka Dworu Oliwskiego Na takiej imprezie nie mog³o zabrakn¹æ dyrektora departamentu kultury w urzêdzie marsza³kowskim Adzika Zawistowskiego (z prawej) Jedna z artystek - Iwona Cur na tle swojego obrazu pt. Trwaj¹ce Sztuka a rzeczywistoœæ. Obraz Zbigniewa Gorlaka Interior :) M uwieczniaj¹cy modelkê W³och Tino i Ania Waœkiewicz prezenterka Telewizji Gdañsk, mi³oœniczka Dworu Oliwskiego i sztuki inspirowanej bursztynem Pojawi³a siê d³ugo niewidziana na salonach Danuta Kot³owska, swego czasu dyrektor Hotelu Gdynia i Hotelu Hevelius w Gdañsku. Obecnie kieruje Hotelem Kosmos w Toruniu, ale zdradzi³a nam, e ju wkrótce powróci do Trójmiasta Artyœci z dyplomami, które otrzymali od Anny Klucznik, a wœród nich marsza³ek Jan Koz³owski omz 18 Dawno, dawno temu, gdy Twoi Rodzice byli m³odzi, potrafili bezb³êdnie odróþnić twarze niemieckich turystów od innych w t³umie zape³niaj¹cym w sezonie gdañsk¹ starówkê. Tylko ci mieli zgrabne, eleganckie, modne okulary nadaj¹ce im nobliwy a jednoczeœnie nowoczesny wygl¹d. W roku 2007 firma FIELMANN, w której salonach wiêkszoœć tych okularów zosta³a kupiona, wchodzi na Pomorze. JuÞ na pocz¹tku października zosta³ otwarty salon firmowy w Galerii Ba³tyckiej w Gdañsku. W grudniu pojawia siê nastêpny - w Rumi w Porcie Handlowym Auchan. Warto zwrócić uwagê na Fielmanna zarówno ze wzglêdu na atrakcyjnoœć oferowanego towaru, jak i niekonwencjonaln¹ filozofiê Þyciowo-biznesow¹ za³oþyciela optycznego imperium Günthera Fielmanna. Jego dewiz¹ jest dobra jakoœć towaru za rozs¹dn¹ cenê i orientowanie siê na potrzeby klientów. Kiedy jako m³ody optyk wkracza³ do zawodu zauwaþy³, Þe jedna oprawka okularów u wytwórcy kosztowa³a 10 marek, osi¹gaj¹c nastêpnie cenê do 90 marek u optyka po zaopatrzeniu w odpowiedni markowy nadruk. Natomiast okulary, które klienta nie kosztowa³y nic, te z kasy chorych, by³y zawsze koszmarnie brzydkie, o fasonach niezmienionych od lat, które jednoznacznie nadawa³y nosz¹cym negatywne spo³eczne piêtno. Optykom to pasowa³o. Chcieli konkurencji wszêdzie, tylko nie u siebie. Fielmann postanowi³ po³oþyć temu kres. JuÞ w swym pierwszym sklepie oferowa³ towar doskona³ej jakoœci i o róþnorodnoœci wzorów, który bezpoœrednio kupowa³ u producentów a sprzedawa³ tylko z tak¹ marþ¹, jak¹ brali hurtownicy. Za zyski jakie wtedy osi¹ga³, Þaden z kolegów z branþy nawet by siê nie pofatygowa³ otworzyć drzwi swego optycznego salonu. Ale dziêki temu Fielmann otwiera³ kolejne placówki. W 1981 roku zawar³ umowê z kas¹ chorych, zrobi³ setki modnych, atrakcyjnych wzorów i rzuci³ konkurencjê na kolana. Upadek Muru Berliñskiego nakrêci³ ponownie spiralê sukcesu, bo Niemcy wschodni chcieli jak najszybciej pozbyć siê honekkerówek. Teraz mistrz wkracza do Polski szanuj¹c Þyczenia kaþdego klienta takiego, który moþe wydać na okulary 40 z³ (w których bêd¹ zamontowane szk³a Ze- Otwarcie salonu Fielmanna w Galerii Ba³tyckiej we Wrzeszczu. Nawet Charlie Chaplin postanowi³ wybraæ coœ dla siebie issa) i takiego, który szuka oprawek od Armaniego. Fielmann, obecnie ponad 60-letni, wci¹þ aktywny zawodowo, Þyje w pó³nocnych Niemczech tak jak lubi - na ekologicznej farmie, gdzie hoduje siê zagroþone wymarciem zwierzêta, przede wszystkim karynckie owce okularowe. Anna Kłos 19

11 Czytelnicy pisz¹ Twój plebiscyt Psiak pod choinką Zwracam siê z pytaniem do kogoœ doœwiadczonego w sprawie zakupu szczeniaczka. Jak co roku dzieci prosz¹, by w prezencie œwi¹tecznym dosta³y wymarzonego pieska. Obiecuj¹, Þe bêd¹ siê nim opiekować, sprz¹tać i chodzić na spacery. Ch³opcy maj¹ 8 i 12 lat, mieszkamy w bloku (m4), ale niedaleko jest las i plaþa. My pracujemy, synowie w szkole, a w domu zostaje teœciowa. Lubimy z mêþem zwierzêta, ale wydaje nam siê, Þe piesek nie bêdzie u nas zbyt szczêœliwy. Nie wiem teþ jakiej rasy powinien być ten psiak, bo jeœli juþ, to chcemy rasowego. Ch³opcy myœl¹ o owczarku niemieckim, ja bym wola³a pieska ma³ej rasy. Pilnie proszê o radê, bo œwiêta za pasem. do pracy i zabawy. Do takich psów naleþ¹ m.in. popularne labradory, golden retrievery, boksery, œrednie sznaucery i terriery, oraz niektóre owczarki jak np. collie, sheltie, PON. Lista ras jest bardzo d³uga, proponujê zwrócić siê do najbliþszego oddzia³u Zwi¹zku Kynologicznego, który pomoþe i wskaþe odpowiedniego hodowcê danej rasy. Nie naleþy kupować szczeniaka bez papierów, niewiadomego pochodzenia, od handlarzy, z gie³dy itp. Życzę radosnych świąt z nowym domownikiem Justyna Bielicka Finałowa trzydziestka Fina³ plebiscytu Kobieta Sukcesu zbliþa siê wielkimi krokami. Wkrótce po Nowym Roku w jednej z reprezentacyjnych sal Gdañska og³osimy wyniki reaktywowanego konkursu i bêdziemy mieli okazjê w imieniu Czytelników, którzy dokonuj¹ wyboru uhonorować specjalnie zaprojektowan¹ statuetk¹ panie, które odnosz¹ sukcesy w Þyciu zawodowym i prywatnym. Lista kandydatek z tygodnia na tydzieñ zawêþa siê moþemy juþ mówić o fina³owej trzydziestce, któr¹ w nastêpnym nume- rze przedstawimy (w sumie wyróþnionych bêdzie dziesiêć pañ). Mimo to, pojawiaj¹ siê wci¹þ nowe nazwiska i w dalszym ci¹gu zachêcamy do oddawania g³osów. Jeszcze wszystko moþe siê zmienić. PoniÞszy kupon naleþy wype³nić i przes³ać na adres: Gdañsk, ul. D³ugi Targ 39/40, skrytka pocztowa 601. Czekamy równieþ na e i esemesy ( ). Wœród Czytelników, którzy nadeœl¹ kupony, rozlosowane zostan¹ nagrody niespodzianki. om pozdrawiam Magdalena Z. Odpowiada kynolog mgr Justyna Bielicka Droga Pani, otóþ moim zdaniem, pieska moþna sobie sprawić o kaþdej porze roku, równieþ w œwiêta, ale nie z okazji œwi¹t jako podarek pod choinkê, bo nam dzieci Þyć nie daj¹. To musi być przemyœlana, œwiadoma decyzja ca³ej rodziny i podjête pewne zobowi¹zania na d³ugie lata. Wszystko zaleþy od motywacji. JeÞeli jest silna, to wytrzymamy zabrudzone pod³ogi, pogryzione buty, sierœć na meblach, wyprowadzanie psa o kaþdej porze dnia i nocy, bez wzglêdu na pogodê. Inne obowi¹zki to w³aœciwe Þywienie, wychowywanie i szkolenie pieska, opieka weterynaryjna, systematyczna pielêgnacja, by by³ piêkny, zadbany, zdrowy i dobrze u³oþony. JeÞeli to nam nie straszne, to bez obawy moþemy posiadać psa. Mieszkanie w bloku, w mieœcie nie jest istotn¹ przeszkod¹, ale trzeba mieć dla pieska wiêcej czasu, niþ wtedy gdy posiada siê w³asny dom z ogrodem. Aby przekonać siê czy dla dzieci nie jest to chwilowa zachcianka, moþna umówić siê z nimi, Þe przez tydzieñ o okreœlonych porach bêd¹ wychodzić z sam¹ smycz¹ na spacer, tak jakby wychodzili z psem. JeÞeli im siê nie znudzi, to jest nadzieja, Þe wywi¹þ¹ siê z obietnic. Najtrudniejsz¹ spraw¹ jest jednak pozostawianie m³odego psa samego w mieszkaniu, gdy domownicy s¹ w pracy i szkole. Szczeniak źle znosi samotnoœć (pies to stadne zwierzê), pod wp³ywem stresu moþe coœ zniszczyć, szczeka, piszczy, drapie drzwi, denerwuje s¹siadów. Na szczêœcie macie Pañstwo w domu Babciê i j¹ trzeba przekonać, by zaakceptowa³a psa w mieszkaniu i dotrzyma³a mu towarzystwa. Wnuki maj¹ na to swoje sposoby. Wybór rasy to najwaþniejsza sprawa. W Pañstwa przypadku ani owczarek niemiecki, ani jakiœ miniaturowy piesek nie bêdzie odpowiedni. Owczarek źle siê czuje w mieszkaniu, wymaga tresury, treningów, a ma³y piesek nie bêdzie dla ch³opców atrakcyjnym kompanem do zabaw, sportu i spacerów. Pies powinien być œredniej wielkoœci, przyjazny dla ludzi i zwierz¹t, zawsze chêtny 20 Miros³awa Lehmann jest burmistrzem Kartuz dopiero pierwsz¹ kadencjê. Od jej wyboru up³ynê³o zaledwie kilkanaœcie miesiêcy, a ju cieszy siê uznaniem i popularnoœci¹. Mieszkañcy regionu kartuskiego licznie oddaj¹ na ni¹ g³osy Uchylmy r¹bka tajemnicy. Jolanta Ro yñska dyrektor Wejherowskiego Centrum Kultury to jedna z pañ, które znajduj¹ siê w fina³owej trzydziestce KUPON PLEBISCYTOWY KOBIETA SUKCESU 2007 Zgłaszam do plebiscytu kandydaturę pani: KOBIETA SUKCESU 2007 (imię i nazwisko) (nazwa i adres firmy, instytucji, organizacji itp. kandydatki) Zgłaszający: (imię i nazwisko) Pani Lidia Kloskowska z Gdañska odda³a g³os na przewodnicz¹c¹ Klubu Seniora Politechniki Gdañskiej Gizelê Bober. Napisa³a o niej: Ta Pani to SERCE, w którym mieœci siê 1600 emerytów i rencistów P.G. Jest osob¹, dla której dobro tych starszych i schorowanych ludzi jest najwa niejsze (adres) 21

12 psycholog radzi Mój chłopak chce seksu Mam 16 lat, Mateusza pozna³am w czasie ostatnich wakacji, przeprowadzi³ siê w lipcu do bloku, w którym mieszkam od urodzenia. Jest ode mnie starszy o 3 lata, bardzo przystojny i mi³y dla ka dego z kim rozmawia. Szczerze mówi¹c to nie znam dziewczyny, której by siê nie spodoba³. Na pocz¹tku Mateusz by³ jednakowo mi³y dla wszystkich dziewczyn, grzeczny, weso³y, dowcipny. Pewnie dlatego wszystkie wi¹za³y z nim jednakowe nadzieje. Nie przypuszcza³am jednak ( jestem bardzo przeciêtn¹ dziewczyn¹), e taki przystojny ch³opak w³aœnie mi zaproponuje chodzenie. Nie œmia³am o tym nawet marzyæ, chocia gdzieœ na dnie serca tli³a siê maciupeñka iskierka nadziei. Ale niech pan sobie wyobrazi, e od miesi¹ca to w³aœnie ja, szara myszka, spotykam siê z Mateuszem. Czu³am i czuje siê z tego powodu nies³ychanie wyró niona i uszczêœliwiona. Oczywiœcie kole anki bardzo mi zazdroszcz¹. O dziwo, nawet moja mama jest zadowolona z tej znajomoœci. Czêsto podkreœla³a, e dobrze siê sta³o, i trafi³ mi siê taki u³o ony i przystojny ch³opak. Jednak kilka dni temu wydarzy³o siê coœ, co mnie bardzo niepokoi i co spowodowa³o, e napisa³am do Pana list. Po prostu Mateusz potraktowa³ mnie jak doros³¹ kobietê i zaproponowa³ wspó³ ycie. Mo e to g³upio zabrzmi, ale przestraszy³a mnie jego propozycja, nie planowa³am bycia z ch³opakiem przed ukoñczeniem 18 roku ycia. W czerwcu skoñczy³am dopiero 16 lat. Boje siê jednak, e jeœli bêdê mu siê d³ugo opiera³a, to mnie rzuci, znajdzie inn¹ dziewczynê, a chêtnych do chodzenia z nim nie brakuje. Zupe³nie nie wiem co mam robiæ. Nie chcia³abym straciæ kochanego ch³opaka, ale bojê siê te skutków rozpoczynania wspó³- ycia w tak m³odym wieku. Bardzo pana proszê o pomoc. Gdy pęcherz boli Zapalenie pêcherza moczowego najczêœciej towarzyszy przeziêbieniom. Zbyt krótko lub źle leczone moþe dokuczać nawet kilka razy w roku. Szczególnie kobietom. Kiedy jesteœmy zainfekowani, bakterie i drobnoustroje chorobotwórcze mog¹ zaatakować takþe uk³ad moczowy. Nie leczone zapalenie pêcherza bêdzie powracać zawsze wtedy, kiedy przemarzniemy czy weźmiemy zbyt zimn¹ k¹piel. Na zapalenie pêcherza choruj¹ czêœciej kobiety, poniewaþ ich cewka moczowa jest duþo krótsza niþ u mêþczyzn. Bakterie maj¹ wiêc ³atwiejsz¹ drogê do przebycia. W nastêpstwie infekcji dochodzi do zapalenia œluzówki pêcherza. Chorobie towarzysz¹ wyj¹tkowo nieprzyjemne objawy - uczucie parcia na pêcherz, k³uj¹cy ból i pieczenie przy oddawaniu moczu, ból g³owy, czasem gor¹czka. Zapalenie pêcherza moþna leczyć domowymi sposobami, pij¹c zio³owe herbatki i p³yny zakwaszaj¹ce mocz - kompot lub sok z Þurawin. Aby uœmierzyć ból, naleþy obok przyjmowania œrodków przeciwbólowych przyk³adać do podbrzusza termofor. Pomog¹ takþe gor¹ce k¹piele. WaÞne jest, aby pić duþo wody, poniewaþ poprzez czêste oddawanie moczu wyp³ukuje siê czynniki chorobotwórcze z organizmu. Nie powinno siê wiêc zwlekać z pójœciem do toalety, jeœli czuje siê parcie na pêcherz. Aby zapobiec powrotowi choroby, naleþy przede wszystkim nie dopuszczać do wych³odzenia organizmu. Kiedy choroba mimo to bêdzie powracać, gdy bêdzie jej towarzyszy³a gor¹czka, a takþe kiedy mocz bêdzie zawiera³ krew, konieczna stanie siê wizyta u urologa. Na podstawie analizy bakteriologicznej moczu lekarz ustali, czy i jakie antybiotyki naleþy podać. kochane zdrowie zwiêksza podatnoœć na infekcje, spowodowane g³ównie bakteriami migruj¹cymi do pochwy ze skóry sromu i okolicy odbytu. W grupie kobiet po menopauzie, czêœciej niþ u kobiet przedmenopauzalnych, stwierdza siê obecnoœć patogenu wewn¹trzkomórkowego, jakim jest Chlamydia trachomatis. Badania naukowe pokazuj¹, Þe 1/3 zapaleñ pochwy u kobiet po menopauzie ma pod³oþe bakteryjne, grzybicze lub rzêsistkowe. Na pozosta³e 2/3 sk³adaj¹ siê atrofia pochwy, czynniki alergiczne, przyczyny dermatologiczne i choroby ogólne. Niski poziom estrogenów wystêpuj¹cy u kobiet w okresie menopauzy jest odpowiedzialny za wyst¹pienie wielu schorzeñ i dolegliwoœci w obrêbie uk³adu moczowo p³ciowego, obniþaj¹cych standard Þycia kobiety. Po menopauzie pochwa w ca³oœci staje siê zarówno wêþsza, jak i krótsza oraz ma³o elastyczna. Atrofia nab³onka b³ony œluzowej pochwy prowadzi do wystêpowania w nim licznych szczelin, co moþe być bezpoœredni¹ przyczyn¹ wystêpowania tzw. starczego zapalenia pochwy. Powoduje to utratê naturalnej bariery ochronnej i sprawia, Þe pochwa i srom staj¹ siê wrotami zakaþenia dla drobnoustrojów chorobotwórczych. Czy to alkoholizm? Sandra Sandro, rzadko zdarza mi siê dostawać listy od m¹drych m³odych dziewcz¹t, do których Ty z ca³¹ pewnoœci¹ naleþysz. Niestety, zdecydowana wiêkszoœć ch³opców zaczynaj¹c spotykać siê z dziewczyn¹ d¹þy do wspó³þycia. Oni chc¹ za wszelk¹ cenê zaspokoić swe potrzeby. Jest to oczywiœcie postawa bardzo egoistyczna i tak zachowuj¹ siê ch³opcy, którzy nie szanuj¹ dziewcz¹t i nie darz¹ ich prawdziwymi uczuciami Na przystojnego i m¹drego Mateusza musisz popatrzeć innymi oczami. Podejrzewam, Þe jemu bardziej zaleþy na samym wspó³þyciu z Tob¹ niþ na kontynuowaniu znajomoœci. Być moþe dla niego, co jest przykre, stanowisz przedmiot poþ¹dania. Zapewniam Ciê, Þe Þaden kochaj¹cy, uczciwy i przyzwoity ch³opak nie bêdzie ci¹gn¹³ dziewczyny do ³óÞka. Raczej bêdzie dumny, Þe ma u swego boku partnerkê cnotliw¹, która dziêki niemu ma poczucie bezpieczeñstwa. O tym, Þe Mateusz nie ma w stosunku do Ciebie uczciwych zamiarów, œwiadczy teþ fakt, Þe zaproponowa³ Ci wspó³þycie po tak krótko trwaj¹cej znajomoœci. W tej sytuacji nie pozostaje Ci nic innego, jak zrezygnować z tego zwi¹zku. Nie ³udź siê Sandro - Twój Mateusz rzuci³by Ciê takþe wtedy, gdybyœ zgodzi³a siê na wspó³þycie. Ale wówczas pozosta³by jeszcze niesmak, cierpienie i ból. Czu³abyœ siê bardziej nieszczêœliwa i rozgoryczona. Jeœli uœwiadomisz sobie jakie jest prawdziwe oblicze Mateusza i odejdziesz od niego, pocierpisz znacznie krócej. dr Michał Antoniszyn Drodzy Czytelnicy, piszcie na adres: Redakcja Twój Wieczór ul. D³ugi Targ 39/40, Gdañsk skrytka pocztowa 601 Po menopauzie U kobiet po menopauzie, w wyniku spadku poziomu estrogenów, dochodzi do wielu zmian o charakterze zanikowym w obrêbie narz¹dów rodnych. Menopauzalny niedobór hormonów p³ciowych jest przyczyn¹ wzrostu ph pochwy i towarzysz¹cego mu zaniku fizjologicznej flory bakteryjnej, co w konsekwencji Przez uzaleþnienie od alkoholizmu rozumiemy siln¹ potrzebê spoþywania alkoholu, trudnoœci w unikaniu go oraz zakoñczeniu picia. Przy ograniczeniu lub zaprzestaniu picia wystêpuj¹ objawy abstynenckie: nudnoœci, biegunki, bezsennoœć, wzmoþona potliwoœć, niepokój. ycie koncentruje siê wokó³ picia. Dotychczasowe zainteresowania zanikaj¹ na rzecz poszukiwania alkoholu. Obecnie nie zaleca siê wypijania nawet niewielkich iloœci czerwonego wina ze wzglêdu na moþliwoœć szybkiego uzaleþnienia. Nadmiar alkoholu wp³ywa niekorzystnie na wiele narz¹dów. W¹troba, w której dochodzi do rozk³adu alkoholu, reaguje st³uszczeniem, zapaleniem, zw³óknieniem, a w koñcu marskoœci¹. W trzustce dochodzi do powracaj¹cych zapaleñ, które czêsto koñcz¹ siê œmierci¹. Niemiarowa praca serca, nadciœnienie, niewydolnoœć serca to takþe przejaw nadmiernego spoþywania alkoholu

13 turystyka w prawie i obyczajach Świąteczny świat Mi³e s³owa wypowiedziane w tym dniu wróc¹ w postaci mi³oœci lub prezentów, a przysz³y rok przyniesie dobrobyt. Od przebiegu Wigilii mia³ zaleþeć ca³y nadchodz¹cy rok. Wigilia jest dniem wróþb i przepowiedni. Dlatego w³aœnie Þyczenia sk³adane 24 grudnia mia³y i maj¹ szczególne znaczenie wierzymy, Þe wraz z narodzinami Chrystusa spe³ni¹ siê i tym, którym je sk³adamy i tym, którzy sk³adaj¹. Kolêdy jako pieœni boþonarodzeniowe po raz pierwszy stworzy³ œw. Franciszek z AsyÞu w XII wieku. Najstarsza znana polska kolêda powsta³a w 1424 roku. S³owo kolêda pochodzi od ³aciñskiego callendae - nazwy pierwszego dnia wszystkich miesiêcy. Kolêda jest pieœni¹ koœcieln¹. Pastora³ka jest pieœni¹ œwieck¹. Œw. Miko³aj biskup Myry w dzisiejszej Turcji Þy³ w IV wieku. A gwiazdorzy to przebierañcy lub grupa kolêdników. Dziœ wiara w moc op³atka os³ab³a, wci¹þ jednak silne jest wzruszenie w wigilijny wieczór. Spotkania op³atkowe s¹ modne, organizuj¹ je wszyscy, od szkó³ po wielkie firmy i róþne spo³ecznoœci, nieraz dalekie od tradycji chrzeœcijañskiej. Wigilijny rytua³ dzielenia siê op³atkiem poza Polsk¹ jest praktycznie nieznany. Tylko nasi s¹siedzi Litwini i S³owacy przyjêli ten zwyczaj. Nie jest on wspólny dla ca³ego œwiata chrzeœcijañskiego, chociaþ korzenie tej wigilijnej tradycji siêgaj¹ pierwszych lat chrzeœcijañstwa, kiedy spotykaj¹cy siê na modlitwach wspó³wyznawcy ³amali siê chlebem na pami¹tkê Ostatniej Wieczerzy. Ten chleb ofiarny, po ³acinie oblatum (to co ofiarowane), da³ nazwê op³atkom. W X wieku wypiekali je m. in. benedyktyni z klasztoru w Cluny. W Polsce w XV wieku wypiekaniem op³atków zajêli siê przykoœcielni pomocnicy, wikariusze, organiœci i siostry zakonne. Dziœ przed uroczyst¹ wieczerz¹, pe³n¹ bezmiêsnych potraw (najczêœciej jest ich 12 tyle ilu by³o aposto³ów) kaþdy z kaþdym prze³amie siê op³atkiem, a rozpoczyna g³owa lub senior rodziny. Osobiste Þyczenia sk³adamy po modlitwie lub wypowiedzeniu Þyczeñ ogólnych, trafiaj¹cych do wszystkich i dla wszystkich serdecznych, szczerych i pe³nych rodzinnego pojednania. Dzieci juþ przypilnuj¹ kiedy Jak na niebie zap³onie pierwsza gwiazdka. A po kolacji prezenty, prezenty bogate czy skromne teþ maj¹ być symbolem serdecznoœci. Œwiat Œwi¹t BoÞego Narodzenia, moþe trochê zadziwić rodaków. W Argentynie najwaþniejszym daniem œwi¹t jest pieczony prosiak oraz niuos envnettas steki zawijane w rulony, które wype³nione s¹ cebul¹, jajkami na twardo i wo³owym miêsem. Œwiêta wypadaj¹ tam latem i czêsto obchodzi siê je w ogrodzie przy grillu. Natomiast na Islandii specja³em na Wigiliê i Œwiêta s¹ zgni³e ryby. Ryby z³owione jesieni¹ Irlandczycy pekluj¹, a potem zostawiaj¹ na brzegu morza. Ryba, co oczywiste, zaczyna gnić i strasznie œmierdzi. W tym momencie trzeba j¹ ugotować. Jak smakuje? Podobno rozp³ywa siê na jêzyku smakoszy Protestanccy Szwedzi inaczej œwiêtuj¹ BoÞe Narodzenie. Na pasterkê chodz¹ rano w pierwszy dzieñ œwi¹t, a spotkania s¹ przed Wigili¹ (Julafton) i nazywaj¹ siê dopp i grytan (zanurzenie w kartofle). Ulubion¹ potraw¹ jest specjalnie upieczony chleb maczany w gêstym sosie, a raczej gulaszu z kawa³kami wo³owiny. Na stole wigilijnym moþna znaleźć pasztety, szynki, galaretê cielêc¹ i ryby na s³odko. Po japoñsku BoÞe Narodzenie nazywa siê Kurisumasu-keeki, czyli bogato zdobiony tort, na którym s¹ wypisane zwyczajowe Þyczenia. Na wschodzie dominuj¹ pierogi, kartacze nadziewane kapust¹ i kutia zajmuj¹ca trwa³e miejsce w kuchni bia³oruskiej, ukraiñskiej i polskiej kuchni wschodniej. Potrawa powstaje z t³uczonej pszenicy, mielonego maku, œwieþego miodu i ogromnej iloœci bakalii. Choć duchowa treœć œwi¹t jest bardzo waþna, to w³aœnie specjalnie na tê okazjê przygotowywane potrawy nadaj¹ œwiêtom niepowtarzaln¹ atmosferê. Sam nieraz zagl¹dam do orygina³u, który po babci posiadam legendarnej ksi¹þki kucharskiej Lucyny Æwierczakiewiczowej i gotujê, gotujê, a oko cieszy, Þe domownikom smakuje. Bo to chrzeœcijañskie œwiêta rodzinne, przepe³nione serdecznoœci¹, mi³oœci¹ i wiar¹, Þe nowy rok przyniesie nam zdrowie, radoœć Þycia i wielu przyjació³, a moþe samych przyjació³. Wrogów zostawcie w starym roku b¹dźcie przyjaźni, uczciwi i serdeczni dla innych to i z przyjaźni¹ nie bêdziecie mieć k³opotów. Weso³ych Œwi¹t. dr Henryk J. Lewandowski Osobiste doœwiadczenie Honoriusza Balzaka z kobietami zaczê- ³y siê bardzo późno, poniewaþ zawsze odczuwa³ wobec nich kompleks niþszoœci i w momencie bliþszych kontaktów stawa³ siê nieœmia³y i ma³omówny. Pod³oÞem tych kompleksów by³o m.in. mieszczañskie pochodzenie rodzinne. Maj¹c 30 lat doda³ wprawdzie do swego nazwiska partyku³ê de, powo³uj¹c siê na rzekome koligacje z rodzin¹ Henryki d Entragues, kochanki króla Henryka IV z Nawarry, ale by³ to tylko wymys³ jego bujnej wyobraźni. Pierwsz¹ kobietê posiad³ dopiero w 23 roku Þycia. Przypadek zrz¹dzi³, iþ zosta³ korepetytorem syna swojej s¹siadki, 45-letniej pani de Berny. Pocz¹tkowo by³a ona przeraþona t¹ wybuchow¹ mi³oœci¹. Korepetytor by³ m³odszy od jej w³asnych córek i nie wiedzia³a, jak¹ przysz³oœć moþe mieć tego rodzaju zwi¹zek. W koñcu jednak uleg³a, a zwi¹zek przetrwa³ pe³ne 10 lat. Pani Berny utrwali³a w pisarzu okreœlony stereotyp kobiety starszej i macierzystej, która sta³a siê potem jego idea³em. Kobieta czterdziestoletnia uczyni bowiem dla ciebie wszystko, kobieta dwudziestoletnia nic - mawia³. Idea³em by³a oczywiœcie kobieta starsza, o arystokratycznym pochodzeniu i wysokim statusie maj¹tkowym. Ten ostatni sk³adnik z biegiem czasu, kiedy pisarza naciskali jego wierzyciele, nabiera³ coraz wiêkszego znaczenia. Maj¹c 30 lat spotka³ podstarza³¹ ksiêþnê d Abrantes, wdowê po generale napoleoñskim Junocie. KsiêÞna nie stroni³a od mi³oœci, a pisarzowi pochlebia³o sypianie z kobiet¹, która by³a kochank¹ króla Neapolu i ksiêcia Metternicha. Wiêdn¹ce wdziêki pani d Abrantes mia³y wszakþe jedn¹ wadê - nie wspiera³a ich finansowa fortuna. W tym czasie w Þycie Balzaka wesz³a Zulma Carraud, nie³adna, utykaj¹ca kobieta, z któr¹ po³¹czy³a go d³uga, czysto platoniczna przyjaźñ. Ona zawsze stara³a siê go wspierać rad¹, pomoc¹, a nawet skromnymi finansami. Zwi¹zek z Zulm¹ nie wyklucza³ oczywiœcie kontaktów seksualnych z innymi kobietami. By³y m.in. nieznane z nazwiska: Lousie, Claire i Maria, z któr¹ mia³ nawet nieœlubnego syna. Pisarz uwaþa³ widocznie, Þe skoro nie wywodzi³y siê z arystokracji, nie zas³uguj¹ na szersze wzmianki w jego biografii. Balzak chociaþ nie naleþa³ do mêþczyzn przystojnych, otrzymywa³ dziesi¹tki listów od kobiet, które poruszone jego twórczoœci¹ szuka³y w nim pocieszyciela i doradcy. Rzadko te listy otwiera³, a jeszcze rzadziej na nie odpisywa³. Pewnego dnia otworzy³ jednak kopertê, która rozpali³a jego wyobraźniê. List pisa³a autentyczna markiza, pani de Castries. Wywodzi³a siê ona z najstarszej arystokracji francuskiej. Jej ojciec by³ marsza³kiem Francji, matka zaœ by³a skoligacona z królewsk¹ dynasti¹ Stuartów. PróÞnoœć Balzaka siêgnê³a zenitu, a jego arystokratomania znalaz³a zadoœćuczynienie. Rzeczywistoœć okaza³a siê jednak doœć bolesna. Markiza by³a po wypadku, w którym z³ama³a krêgos³up i który na zawsze przy- seks sekrety Starsze kochanki uczynią wszystko, młode nic Fot. ebooks.adelaide.edu.au ku³ j¹ do ³óÞka. By³a piêkna i m³oda, ale nigdy nie zdo³a³ jej posi¹œć seksualnie. Wkrótce potem znalaz³ star¹, owdowia³¹ i bogat¹ baronow¹ Deurbroucq, ale jej takþe nie by³o spieszno do ma³þeñstwa. I wtedy w³aœnie nadszed³ anonimowy list z Rosji, który zapocz¹tkowa³ najwiêksza przygodê jego Þycia. Pisa³a go nieznajoma wielbicielka jego twórczoœci. Zaznacza³a, Þe o ile pisarz zechce kontynuować korespondencjê, winien zamieœcić og³oszenie w paryskiej gazecie. Balzak takie og³oszenie zamieœci³. Przysz³y wiêc listy nastêpne, pozbawione juþ anonimowoœci. Pisa³a je Ewelina Hañska z domu Rzewuska. NaleÞa³a do polskiej arystokracji, a jej daleka ciotka Maria Leszczyñska by³a córk¹ króla polskiego i Þon¹ króla Ludwika XV. M¹Þ Eweliny by³ cz³owiekiem bogatym i mia³ liczne maj¹tki na Ukrainie. To wszystko spowodowa³o, Þe Balzak zapa³a³ gor¹c¹ mi³oœci¹ do kobiety, której nigdy nie widzia³ na oczy. Pisa³ do niej p³omienne listy, a kiedy po roku nast¹pi³o spotkanie. Cztery tygodnie trwa³y jego zabiegi, w koñcu Hañska zdradzi³a z nim mêþa. Potem nast¹pi³o bolesne rozstanie na d³ugich 7 lat. Po wyjeździe Hañskiej Balzak zwi¹za³ siê z hrabin¹ Visconti. Splendor hrabiowskiego tytu³u jej mêþa, jednego z najstarszych w³oskich rodów arystokratycznych, przydawa³ jej niezbêdnego blasku. Pisarz poczu³ zatem ponowny przyp³yw uczucia i zacz¹³ zabiegać o jej wzglêdy. Okaza³o siê to stosunkowo proste, bo hrabina rozsta³a siê w³aœnie z ostatnim kochankiem i przysta³a na propozycjê pisarza. Zosta³a matk¹ jego syna, zapisanego w metryczce jako Visconti. Hrabina wspiera³a Balzaka finansowo, zafundowa³a mu wyjazd do W³och. Sama nie mog³a mu towarzyszyć, gdyþ by³a œwieþo po porodzie syna Ryszarda. Balzak pojecha³ wiêc w towarzystwie Karoliny Marbouty, Þony wojskowego urzêdnika s¹dowego. Wyrozumia³a hrabina nie czyni³a mu z tego powodu wyrzutów, zaakceptowa³a takþe przelotny romans z bretoñsk¹ szlachciank¹ Helen¹ de Valtte. Co wiêcej, sp³aci³a jego d³ugi, za które zamierzano go zamkn¹ć w wiêzieniu. Jej wyrozumia³oœć mia³a jednak swoje granice - pewnego dnia wymówi³a Balzakowi mi³oœć. Ale wtedy nadszed³ list donosz¹cy o œmierci mêþa Eweliny Hañskiej. Pisarz od razu ujrza³ siê w³aœcicielem ukraiñskich maj¹tków i pocz¹³ wysy³ać p³omienne listy. Ewelina by³a jednak powœci¹gliwa. Prowadzi³a sprawê s¹dow¹ z krewnymi, którzy chcieli obalić testament mêþa. W obronie swego spadku musia³a wybrać siê do Petersburga. Pod¹Þy³ tam takþe Balzak z poœwiadczeniem, Þe j¹ poœlubi. Hañska twierdzi³a jednak, Þe najpierw musi wydać za m¹þ córkê i dopiero wtedy bêdzie mog³a pomyœleć o swojej przysz³oœci. Balzak musia³ powrócić do ParyÞa z niczym. Po pewnym czasie spotkali siê jednak w Dreźnie i odbyli wspóln¹ podróþ po Niemczech i Francji. Jej wynikiem by³a ci¹þa Eweliny, urodzi³a córeczkê, która umar³a wkrótce po porodzie. Potem nast¹pi³o ponowne rozstanie. Pisarz czu³ siê coraz gorzej, cierpia³ na silne bóle g³owy, szwankowa³o mu serce, miewa³ napady drgawek. Postanowi³ jednak wybrać siê do odleg³ej ukraiñskiej Wierzchowni, w której przebywa³a Hañska. Zjawi³ siê tam z silnym zapaleniem oskrzeli i potêguj¹c¹ chorob¹ serca. W koñcu uda³o siê mu z³amać opór kochanki i w marcu 1850 roku w pobliskim Berdyczowie zawar³ upragniony œlub. Wyjechali potem do ParyÞa, ale choroba czyni³a coraz wiêksze postêpy. Kiedy nie móg³ juþ pisać, zrozumia³ Þe zbliþa siê koniec. Zmar³ w sierpniu tego samego roku, w 6 miesiêcy po œlubie, w wieku 51 lat

14 sezam ró noœci A to znacie? Stoi baca na przystanku z krow¹. Jedzie jakiœ facet, wiêc go zatrzymuje i pyta: - Podwiezie mnie pan? - A gdzie dasz krowê? - Aaa przywi¹þê siê j¹ do zderzaka, to pobiegnie. Facet jedzie 20km/h, krowa siê cieszy, jedzie 80km/h - krowa siê dalej cieszy, jedzie 120 km/h - krowa mruga okiem. - Baco, czemu ta krowa mruga tym okiem? - A bo bêdzie wyprzedzać. Czy wiesz, że... Nietoperze s¹ zwierzêtami d³ugowiecznymi. Najstarszy nietoperz, jakiego uda³o siê zarejestrować, liczy³ ponad 30 lat. Niektóre gatunki nietoperzy dokonuj¹ dalekich sezonowych wêdrówek. Najwiêkszy przelot stwierdzono u karlika wiêkszego, który zaobr¹czkowany na otwie znaleziony zosta³ 4 lata później w Bretanii (Francja). Najwiêksze kolonie nietoperzy Þyj¹ w jaskiniach Arizony i Nowego Meksyku. Licz¹ one nawet kilkadziesi¹t milionów osobników. Kolonia nietoperzy rudawkowatych znaleziona w Australii liczy³a ok. 30 mln i zajmowa³a obszar lasu o d³ugoœci 10 km i szerokoœci 1,5 km. Starochiñskim symbolem szczêœcia jest piêć nietoperzy otaczaj¹cych drzewo Þy- Irlandczyk wêdruje przez pustyniê, nagle patrzy, a z piasku wystaje lampa. Pociera... BUM! Przed nim pojawia siê DÞin: - Za to, Þe mnie uwolni³eœ, spe³niê twoje trzy Þyczenia! - Hmm, daj mi butelkê, w której nigdy nie zabraknie Guinessa! BUFF! I przed Irlandczykiem pojawia siê butelka piwa. Wypija i ze zdumieniem patrzy jak ta natychmiast siê nape³nia. - Mój BoÞe, to niesamowite! Daj mi zaraz jeszcze takie dwie! Pilot wy³¹czy³ ca³e oprogramowanie s³u- Þ¹ce do wykrywania go w locie i mówi do stacji nadawczej: - Zgadnij kto? Na to nawigator wy³¹czy³ ca³e oœwietlenie i mówi: - Zgadnij gdzie? Jak siê nazywa ser, który wypad³ kucharzowi za burtê statku? Ser topiony. W s¹dzie: - A wiêc oskarþony przyznaje siê, Þe w czasie polowania postrzeli³ gajowego? - Tak, przyznaje siê. - Czy oskarþony moþe podać jakieœ okolicznoœci ³agodz¹ce? - Tak, gajowy nazywa siê Zaj¹c! Córka wraca wieczorem do domu. Ojciec informuje j¹: - By³ ten twój wielbiciel i chcia³ prosić ciê o rêkê. - To bardzo mi³e z jego strony, tylko jak ja mogê opuœcić mamusiê? - MoÞesz j¹ sobie zabrać. cia. Oznaczaj¹ one d³ugowiecznoœć, bogactwo, zdrowie, szczêœcie i spokój. Najwiêkszy na œwiecie gatunek nietoperza, Þyj¹cy w tropikach po³udniowo -wschodniej Azji - Pteropus Vampyrus ma skrzyd³a o rozpiêtoœci 1,7 m i waþy ok. 1,5 kg. Najmniejszym na œwiecie nietoperzem jest Þyj¹cy w Tajlandii Craseonycteris Thonglongyai rozpiêtoœci skrzyde³ ok. 10 cm i wadze 2 g. Nauka o nietoperzach to chiropterologia. 98-letni staruszek przychodzi do lekarza na badania kontrolne. Lekarz pyta go o samopoczucie, na co staruszek odpowiada: - Nigdy nie czu³em siê lepiej. Mam 18-letni¹ narzeczon¹. Jest w ci¹þy i wkrótce bêdziemy mieć syna... Doktor myœli chwilê i mówi: - Niech pan pozwoli, opowiem panu pewn¹ historiê: Pewien myœliwy, który nigdy nie zapomina³ o sezonie myœliwskim, wyszed³ raz z domu w takim poœpiechu, Þe zamiast strzelby wzi¹³ parasol. Kiedy znalaz³ siê w lesie, z krzaków wyszed³ ogromny niedźwiedź. Myœliwy wyci¹gn¹³ parasol, wycelowa³ w niedźwiedzia i wypali³. I wie pan co sta³o siê potem? - Nie - odpowiada staruszek. - Niedźwiedź pad³ martwy jak k³oda. - NiemoÞliwe! - wykrzykn¹³ staruszek. - Ktoœ inny musia³ wystrzelić! - I do tego punktu w³aœnie zmierza³em... Wchodzi blondynka do baru i mówi: - Dzieñ dobry, poproszê frytki. - Niestety, nie mamy juþ ziemniaków. - Nie szkodzi, zjem z chlebem Nie lubiany szef zostawia kartkê na biurku: - Jestem na cmentarzu. Po powrocie zastaje dopisek: - Niech ci ziemia lekk¹ bêdzie. Dyrektor firmy do przebywaj¹cego na wczasach pracownika napisa³ pismo: - PPPPPPP. W odpowiedzi otrzyma³ list od tego pracownika: - DUPA Po powrocie dyrektor zaprasza go na dywanik... - To ja piszê elegancko: Po Przyznan¹ Premiê Proszê Przyjechać Poci¹giem Pospiesznym, a pan mi tu wulgaryzmy? - Ja? AleÞ jak? Ja odpisa³em: Dziêkujê Uprzejmie Przyjadê Autobusem. Dyrektor jest na wyjeździe s³uþbowym. W hotelowej recepcji zwraca siê do recepcjonisty: - Proszê dwa pokoje jedno³óþkowe. Jeden na pierwszym piêtrze dla mnie, a ten drugi dla sekretarki... - Na trzecim - doda³a sekretarka. Recepcjonista podaje im jeden klucz i mówi: - Macie tu pokój dwu³óþkowy na parterze. Dyrektor z oburzeniem: - Ale przecieþ ja prosi³em... Recepcjonista uprzedzaj¹c jego dalszy wywód: - Bardzo nie lubiê, gdy goœcie w nocy biegaj¹ po korytarzach w piþamie. Przychodzi pacjent do dentysty: - AleÞ od pana czuć alkohol! - mówi oburzony stomatolog. - To dlatego, Þe przyk³ada³em go sobie na bol¹cy z¹b! - A od dawna boli? - No, juþ jakieœ cztery lata... Swissmed w Gdyni Dzieñ przed Miko³ajkami odby³o siê otwarcie przychodni Swissmed w centrum Gdyni przy ulicy Armii Krajowej 35. Zarz¹d firmy Swissmed Centrum Zdrowia SA postanowi³ uruchomić tê kolejn¹ placówkê ze wzglêdu na oczekiwania pacjentów mieszkaj¹cych poza Gdañskiem. Nowa przychodnia to wielospecjalistyczna placówka przeznaczona dla pacjentów prywatnych i abonamentowych. Znajduj¹ siê tutaj poradnie: internistyczna, medycyny Od lewej: prezes Swissmed Centrum Zdrowia S.A. Roman Walasiñski, ks. pra³at Henryk Lew Kiedrowski i kapelan Swissmedu ks. Marek Rogiñski pracy, kardiologiczna, chirurgii ogólnej, naczyniowej, ginekologiczna, dermatologiczna, urologiczna, neurochirurgiczna, alergologiczna i hematologiczna. Wykonywane bêd¹ badania diagnostyczne: USG - klasyczne, doppler, ginekologiczne i EKG. Dla pacjentów przychodnia zostanie otwarta zaraz po Nowym Roku. Bêdzie czynna od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 8 do 20 (rejestracja ). Wstêgê przeci¹³ pierwszy pacjent Wstêgê przecina specjalista medycyny rodzinnej, kierownik gdyñskiej przychodni - Piotr Kossowski. Towarzysz¹ mu: Ma³gorzata Wójcik - architekt odpowiedzialna za modernizacjê budynku i lek. med. Beata Matulaniec-Zarêba - dyrektor Swissmed Prywatny Serwis Medyczny Zdjêcia: Ewa Grabowska 26 W œrodku prezes Oœrodka Diagnostyki Medycznej Krystyna Kozak, obok prezes Evi-med - Marek Rembarz Personel nowej placówki Od lewej: pielêgniarka Monika Biernat, rzecznik prasowy Swissmed S.A. - Magdalena Zwierzewska i prze³o ona pielêgniarek - Beata Zab³ocka

15

Drogowcy zwieraj¹ szyki Strumyki unijnych pieniêdzy Piêknoœci nie tylko z Pomorza. www.twojwieczor.pl Nr 16/641 17 VIII 2009 ISSN 1640-9035

Drogowcy zwieraj¹ szyki Strumyki unijnych pieniêdzy Piêknoœci nie tylko z Pomorza. www.twojwieczor.pl Nr 16/641 17 VIII 2009 ISSN 1640-9035 www.twojwieczor.pl Nr 16/641 17 VIII 2009 ISSN 1640-9035 Fot. Tom Porter Drogowcy zwieraj¹ szyki Strumyki unijnych pieniêdzy Piêknoœci nie tylko z Pomorza W Numerze Strumyki pieniêdzy...4 Zlot gwiazd...5

Bardziej szczegółowo

Nr 9/557 5 V 2006 ISSN 1640-9035. Przepych Kwaœniewskiego Miss Œwiata w ³apach Wilka Michnik dyrektorem Radia Maryja?

Nr 9/557 5 V 2006 ISSN 1640-9035. Przepych Kwaœniewskiego Miss Œwiata w ³apach Wilka Michnik dyrektorem Radia Maryja? Nr 9/557 5 V 2006 ISSN 1640-9035 Przepych Kwaœniewskiego Miss Œwiata w ³apach Wilka Michnik dyrektorem Radia Maryja? W Numerze Aktualnoœci...4-9 Œmietanka towarzyska... 10-11 Donald Tusk, prezydent Gdañska

Bardziej szczegółowo

Babicki podbi³ Wybrze e Penderecki jako zwieñczenie Arcybiskup G³odŸ kardyna³em. www.twojwieczor.pl Nr 23/623 17 XI 2008 ISSN 1640-9035

Babicki podbi³ Wybrze e Penderecki jako zwieñczenie Arcybiskup G³odŸ kardyna³em. www.twojwieczor.pl Nr 23/623 17 XI 2008 ISSN 1640-9035 www.twojwieczor.pl Nr 23/623 17 XI 2008 ISSN 1640-9035 Fot. Andrzej Wrzesiñski Babicki podbi³ Wybrze e Penderecki jako zwieñczenie Arcybiskup G³odŸ kardyna³em Rektor Uniwersytetu Gdañskiego prof. Bernard

Bardziej szczegółowo

Terminal w centrum Gdañska Chudnij i zdrowiej w Jantarze Minister Kaczmarek o eni³ syna. www.twojwieczor.pl Nr 17/617 22 VIII 2008 ISSN 1640-9035

Terminal w centrum Gdañska Chudnij i zdrowiej w Jantarze Minister Kaczmarek o eni³ syna. www.twojwieczor.pl Nr 17/617 22 VIII 2008 ISSN 1640-9035 www.twojwieczor.pl Nr 17/617 22 VIII 2008 ISSN 1640-9035 Fot. Daniel Zaworski (Pol-Art.) Terminal w centrum Gdañska Chudnij i zdrowiej w Jantarze Minister Kaczmarek o eni³ syna W Numerze Siedem wieków......4

Bardziej szczegółowo

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska,

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska, W dniach 10-11 paÿdziernika w Mi³os³awiu odbêd¹ siê uroczystoœci zwi¹zane z wrêczeniem presti owej, literackiej Nagrody Fundacji im. Koœcielskich. Nagroda przyznawana jest od 1962 r. i cieszy siê ogromnym

Bardziej szczegółowo

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W

Bardziej szczegółowo

CRD4/CRR nowe wymogi ostro noœciowe dla banków str. 27-28 Smok grasuje na wolnoœci - art. Micha³a Jurka str. 33-34. www.sgb.pl

CRD4/CRR nowe wymogi ostro noœciowe dla banków str. 27-28 Smok grasuje na wolnoœci - art. Micha³a Jurka str. 33-34. www.sgb.pl Poznan, marzec - kwiecien 2012 nr 2/163 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Rok Spó³dzielczoœci. Dla m³odych. Ryszard Lorek Wiceprezes Zarz¹du SGB-Banku S.A. str. 3 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-12

Bardziej szczegółowo

1 kwietnia 2006. Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II

1 kwietnia 2006. Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II W NUMERZE: Dudek zwyciêzc¹ Mazowieckiego A. Kubajek... 4 Skrzy owanie powiatu z miastem E. Banaszkiewicz... 6 Poselskie spotkanie A. Kubajek... 6 Œwiêto Sosny 2006 E. Banaszkiewicz... 7 Rozmowy o przysz³oœci

Bardziej szczegółowo

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia...

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Kwiaty we w³osach... W numerze: Kwiaty we w³osach potarga³ wiatr... I choæ by³o tyle s³oñca w ca³ym mieœcie...,

Bardziej szczegółowo

Bezp³atny biuletyn informacyjny wrzesieñ - paÿdziernik 2005

Bezp³atny biuletyn informacyjny wrzesieñ - paÿdziernik 2005 ISSN 1505-599x II Bezp³atny biuletyn informacyjny wrzesieñ - paÿdziernik 2005 Krajobraz po bitwie.. Ẇybory 2005 Pañstwo Alicja i Ludwik Gapscy przed Komisj¹ w ObwodzieNr 2 (Przedszkole Nr 4). Wyniki, frekwencja,

Bardziej szczegółowo

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 51/52 (1026/1027) 23 grudnia 2014 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê!

Bardziej szczegółowo

Drodzy Pañstwo! WYNIKI WYBORÓW SAMORZ DOWYCH W GMINIE WIEPRZ Z DNIA 21.11.2010r

Drodzy Pañstwo! WYNIKI WYBORÓW SAMORZ DOWYCH W GMINIE WIEPRZ Z DNIA 21.11.2010r Wieœci z Gminy Wieprz GRUDZIEÑ 2010 1 2 Wieœci z Gminy Wieprz GRUDZIEÑ 2010 Drodzy Pañstwo! W imieniu Komitetu Wyborczego Wyborców Nadzieja sk³adam wyrazy podziêkowania wszystkim mieszkañcom gminy Wieprz,

Bardziej szczegółowo

CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE?

CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE? CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE? Krotoszyñskie Przedszkole nr 2 Biedronka zagro one likwidacj¹. Rodzice s¹ oburzeni tym pomys³em. W³adze gminy argumentuj¹, e koszty remontu przedszkola by³yby zbyt du- ym obci¹

Bardziej szczegółowo

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14 W numerze: Drodzy Czytelnicy! Kilka istotnych wydarzeñ w yciu powiatu przynios³y ostatnie dni i tygodnie. Przede wszystkim spore niezadowolenie panuje w œrodowisku rolniczym. Nie tylko Samoobrona, ale

Bardziej szczegółowo

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie h..c G er r. m 9 u n 00 y.2 pn tê.07 s a 3 N NR 12 (699) ROK XVII 19.06.2009 CENA 1,30z³ Dni Chojnowa 2009 C h o j n o w s k i e r o z m a i t o œ c i

Bardziej szczegółowo

Wiktoria Wiktora. Cz³owiek Roku 2004. Ex oriente lux. W numerze m.in.:

Wiktoria Wiktora. Cz³owiek Roku 2004. Ex oriente lux. W numerze m.in.: Ex oriente lux Nr 351 (1(18) (32) 6 ) 2003 2005 r. r. P I S M O S T O W A R Z Y S Z E N I A K U L T U R Y P O L S K I E J W C H A R K O W I E Piêtnaœcie lat po polskim okr¹g³ym stole», po aksamitnej rewolucji»

Bardziej szczegółowo

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych 21 paÿdziernika 2002 Nr 15/193 Rok XI www.lgw.wim.pl Cena 2 z³ W s z y s t k i m n a m z a l e y Jako Burmistrz i Przewodnicz¹cy Zarz¹du Miasta chcia³bym przedstawiæ osi¹gniêcia gospodarcze miasta w obecnej

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

ZDRÓJ POD ZNAKIEM ZAPYTANIA STR.5 POLICJA ŒCIGA A SIÊ NA ROWERACH BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 7 (23) 29.10.2007 r. RUSZY A BUDOWA HALI SPORTOWEJ W tym roku po raz pi¹ty do Po³czyna Zdroju przyjechali

Bardziej szczegółowo

Polanicki PISMO TOWARZYSTWA MI OŒNIKÓW POLANICY. Nr 2 (18) 2010 r. Cena 2 z³ ISSN 1732-470X

Polanicki PISMO TOWARZYSTWA MI OŒNIKÓW POLANICY. Nr 2 (18) 2010 r. Cena 2 z³ ISSN 1732-470X ISSN 1732-470X Nr 2 (18) 2010 r. Cena 2 z³ Nieregularnik Polanicki PISMO TOWARZYSTWA MI OŒNIKÓW POLANICY MA E OJCZYZNY Ta ziemia - to Twój Dom Szanuj go, chroñ od z³a i chwal, gdzie mo esz. Foto: R. Serafin

Bardziej szczegółowo

Podniebne skoki w parku

Podniebne skoki w parku W numerze: Czy miasto ma byæ dobrym wujkiem? E. Banaszkiewicz... 4 Statut Miasta Otwocka T. Mojsa... 6 Odpowiedzialnoœæ urzêdnika A. Szaci³³o... 7 Jubileuszowa, 10 akcja Sprz¹tania Œwiata A. Kubajek...

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie. Ch. G er m 08 u n 0 r. y 2 pn 2. 1 tê. s Na 05 EGIPT- kraj piêkny w swej brzydocie NR 21 (685) ROK XVI 21.11.2008 CENA 1,30z³ Niemal ca³¹ powierzchniê

Bardziej szczegółowo

Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14

Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Poznan, listopad-grudzien 2012 nr 6/167 Razem mo emy wiêcej str. 8 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Sierakowicach str. 16-19 O noœnikach danych str.

Bardziej szczegółowo

Dni Województwa Zachodniopomorskiego

Dni Województwa Zachodniopomorskiego Nr 10, wrzesieñ 2004 Dni Województwa Zachodniopomorskiego Promocyjny sukces W ostatni¹ sobotê i niedzielê wakacji Szczecinek by³ symboliczn¹ stolic¹ województwa, a wszystko za spraw¹ II Dni Województwa

Bardziej szczegółowo

BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa

BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 32 Kwiecieñ 2005 numer bezp³atny ISSN 1642-8420 Mistrzostwa w tenisie sto³owym SPRAWNI RAZEM Domaradz Jasienica Rosielna Nozdrzec Haczów BRZOZÓW Dydnia Dni Otwartych Drzwi

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y?

DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y? My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 19 (1046) 12 maja 2015 Od 1990 r. ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y? Zaczê³o siê od spotkania w markecie,

Bardziej szczegółowo

miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska rok IV, nr 33, 15 kwietnia 15 maja 2004 cena: 10 zł

miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska rok IV, nr 33, 15 kwietnia 15 maja 2004 cena: 10 zł miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska rok IV, nr 33, 15 kwietnia 15 maja 2004 cena: 10 zł nr 33 2 OD REDAKCJI nr 33 Tacy sami, lecz... Za nami majowe unijne wzruszenia, oficjalne

Bardziej szczegółowo

Wielkanocnych. Redakcja Obserwatora Lokalnego

Wielkanocnych. Redakcja Obserwatora Lokalnego S³awno Burmistrz przegra³ w s¹dzie - podwy ka cen wody Malechowo darmowe przedszkole w Kusicach Postomino ¹cko z planem zagospodarowania Nr. 14 (35) cena:1,50z³ 05.04.2007 r. Tygodnik S³awno-Warszawa Powiaty

Bardziej szczegółowo

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie?

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? ISSN 1508-7298 W numerze: Wywiad ze Starost¹ Janowskim... Str.2 Listopad-Grudzieñ 2005 Egzemplarz bezp³atny Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? pieczona gêœ. Jeœli brakuje smacznej, kredytu,

Bardziej szczegółowo