Rachunkowai podatkowa identyfikacja przychodów jednostki gospodarczej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rachunkowai podatkowa identyfikacja przychodów jednostki gospodarczej"

Transkrypt

1 [H}' Konrad Stępień Katedra Rachunkowo"1 Finansowe] Rachunkowai podatkowa identyfikacja przychodów jednostki gospodarczej l. WprowadzenIe Od 1995 r. w Polsce istnieje model pośredni funkcjonowania i zależności pomiędzy prawem bilansowym a prawem podatkowym. Polega on na tym, że zarówno prawo bilansowe, jak i podatkowe funkcjonuje jako odrębny zbiór regulacji prawnych, z tym że prawo podatkowe korzysta z przepisów prawa bilansowego i tylko w pewnych obszarach wprowadza własne, odmienne regulacje. Prawo bilansowe kreuje prawdziwy ekonomicznie obraz jednostki, odzwierciedlając rzeczywiste zdarzenia gospodarcze. Prawo podatkowe natomiast pelni zupelnie odmiennq fu nkcję, jest narzędziem służącym do realizacji polityki fiskalnej pm lstwa. Obraz ekonomiczny jednostki kształtowany przez prawo bilansowe jest odmienny od obrazu ekonomicznego kształtowanego przez prawo podatkowe. Występują bowiem różnice w kształtowaniu się podstawowych kategorii ekonomicznych, takich jak przychody, koszty, wynik finansowy. Celem niniejszego opracowania jest określenie przychodów jednostki gospodarczej na podstawie przepisów prawa bilansowego (rachunkowego) i przepisów prawa podatkowego, a także wykazanie różnic między nimi. W pierwszej części omówiono rachunkową interpretację przychodów. Wyjaśniono istotę, rodzaje i podstawowe zasady ustalania przychodów. Druga część poświęcona zastal a podatkowej identyfikacji przychodów. W części trzeciej natomiast dokonano porównania obydwu ujęć, wykazano różnice trwałe i przejściowe między przychodami podatkowymi i rachunkowymi oraz przedstawiono sposób obliczania przychodu podatkowego poprzez korektę przychodu rachunkowego.

2 I Konrad Stępieti 2. Rachunkowe ulęcle pr:r;ychodów Podstawowym i jedynym źródłem połskiego prawa bilansowego jest ustawa o rachunkowości z dnia 29 IX 1994 r. l Ustawa ta nie definiuje jednoznacznie pojęcia przychodów. Dokonuje jedynie podziału przychodów i kosztów na poszczególne obszary działałności i definiuje wynik każdego z nich'. Taki stan rzeczy powoduje, że można podać tylko bardzo ogółną definicję przychodów. Zasadniczo przychodami według prawa bilansowego są otrzymane bądź należne kwoty z tytułu sprzedaży oraz z innych tytułów. Powstają one w momencie przekazania kontrahentowi towarów, produktów lub innych skład ników majątkowych, czyli w momencie wykonania świadczenia, a nie w momencie przyjęcia zapłaty'. Jak już wspomniano, kryteria klasyfikacyjne ujmowania przychodów w ustawie o rachunkowości podporządkowane zostały głównie uzyskiwaniu informacji o rentowności pos zczegó łnych obszarów działalności jednostki gospodarczej. Dlatego przychody w księg ach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym ujmowane są według następującego podziału'; - przychody z podstawowej działalności operacyjnej - przychody ze sprzedaży, - przychody z pozostałej działalności operacyjnej, - przychody z operacji finansowych, - zyski nadzwyczajne, zwane również przychodami nadzwyczajnymi. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej są to przychody bezpośrednio związane z zasadniczą działalnością jednostki gospodarczej. Obejmują one przychody ze sprzedaży, a więc należne kwoty za sprzedane produkty, towary, materiały wyrażone w rzeczywistych cenach sprzedaży bez podatku od towarów i usług. Przychody z pozostałej działalności operacyjnej to przychody nie związa ne bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki. W szczególności są to przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego (środków trwałych, rozpoczętych inwestycji oraz wartości niemateriałnych i prawnych), z odpisania przedawnionych lub umorzonych zobowiązań, z rozwiązania rezerw tworzonych uprzednio w ciężar pozo s tałych kosztów operacyjnych. To przychody w postaci otrzymanych kar, grzywien, odszkodowań, darowizn oraz dotacji, subwencji i doplat otrzymanych na inne cele niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych albo wykonanie prac rozwojowych. Przychody z operacji finansowych (przychody finansowe), czyli otrzymane bądź należne kwoty ze sprzedaży papierów wartościowych, z uzyskania dodatnich różnic kursowych, z rozwiązania rezerw utworzonych uprzednio w ciężar I Dz.U. nr 121, poz. 591 z późn o zm. USlawa obowiązuje od 1 I 1995 r. 2 Por. alt. 42 ustawy o mchunkowości. 3 Por. I. OJchowicz, RaclulIIkolVo.łf! podatkowa, Difin, Warszawa 1998, s. 58. '{bidem. s

3 Rachunkowa i podatkowa identyfikacja przychodów... I kosztów finansowych, to otrzymane odsetki (w tym za zwłokę w zapłacie), dyskonto, dywidendy z tytułu udziałów i posiadania papierów wartościowych oraz otrzymane oprocentowanie lokat i rachunków bankowych. Zyski nadzwyczajne, zwane również przychodami nadzwyczajnymi, stanowią dodatnie skutki finansowe zdarzeń niepowtarzalnych, powstających poza zwykłą działalnością jednostki. Spowodowane są one na ogół zdarzeniami losowymi (np. odszkodowania), zaniechaniem lub zawieszeniem pewnego rodzaju działalności (w tym istotną zmianą metod produkcji lub sprzedażą zorganizowanej części jednostki), a także postępowaniem układowym lub naprawczym (np. bankowym postępowaniem ugodowym). Zgodnie z art. 6, ust. l ustawy o rachunkowości w księgach rachunkowych i wyniku finansowym jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Wyrażona wart. 6, ust. l tzw. zasada memoriałowa polega na tym, że w księgach rachunkowych (a w szczególności na kontach wynikowych) ujmuje się ogół operacji gospodarczych dotyczących danego roku obrotowego, niezależnie od tego, czy zostały one opłacone, czy też nie. Operacje wynikowe (a więc związane z powstawaniem przychodów i ponoszeniem kosztów) powinny być ujęte w księgach z uwzględnieniem końcowego efektu działalności podmiotu'. Zasada memoriałowa dotyczy wszystkich rodzajów przychodów w ujęciu rachunkowym. Oprócz tej zasady przy ujmowaniu pozostałych przychodów operacyjnych i zysków nadzwyczajnych stosuje się zasadę ostrożnej wyceny. Zasada ostrożnej wyceny nakazuje uwzględnić w wyniku finansowym jednostki wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne, a więc takie, co do których istnieje pewność ich osiągnięcia 6. W związku z powyższym na wynik finansowy jednostki wpływają wykazywane w rachunku zysków i strat przychody i zyski nadzwyczajne, obejmujące 7 ; - należne przychody ze sprzedaży, - wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne, - należne przychody finansowe', - wyłącznie niewątpliwe zyski nadzwyczajne. Odmiennie przebiega klasyfikacja przychodów w prawie podatkowym. 5 Por. K. Szymański, Rachu1Ikowość i podatki, Komentarz do ustawy o l'aclllwkowo.ki Z uwzględnieniem przepisów podatkowych, Difin, Warszawa 1998, s Art. 7. ust. l, pkt 3 ustawy o rachunkowości. 7 Por. B, Gierusz, Przychody, koszty ujęcie księgowe i podatkowe, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 1998, s R Do przychodów finansowych zalicza się również takie, które nic są jeszcze należnością. gdyż nic zapadł termin ich płatności, a które zgodnie z zasadą memoriału przypadają na dany okres (dotyczy to odsetek od pożyczek o stalym oprocentowaniu).

4 I Konrad Stępieli 3. Podatkowe ujęcie przychodów Podstawowym źródłem prawa podatkowego, regulujllcym m.in. kwestię przychodów podatkowych jednostki gospodarczej (podatnika), jest ustawa z dnia 15 II 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych'. Stosownie od art. 7 ww. ustawy przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa wart. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przewyższają sumę przychodów, różnica jest stratą. Z artykułu tego wynika, Że źródłem dochodu podatkowego są przychody. Przepisy o podatku dochodowym nie określają definicji przychodów. Zawierają jedynie wykaz zdarzeń gospodarczych i finansowych, które ustawodawca uznał za przychód oraz wykaz analogicznych zdarzei\, które takim przychodem nie są. Chcąc przybliżyć problem ustalania przychodów według prawa podatkowego, należy rozpatrzyć kolejno zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych traktujących o przychodach. Są to: - art. 2, ust. l, mówiący, że "przepisów ustawy nie stosuje się do określonych przychodów", - art. 12, ust. 1-3, rut. 13 i 14, zawierające określenie i zakres przychodów będących źródłem dochodu opodatkowanego podatkiem według skali podatkowej, - art. 12, ust. 4 i 4a, informujące o wyłączeniach z przychodów, - art. 17, mówiący o przychodach wolnych, - art. 21 i 22, wyszczególniające przychody opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Przepisów przedmiotowej ustawy (art. 2, ust. 1) nie stosuje się do: - przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej 'o, - przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach", - przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Zgodnie z art. 12, ust. 1 ww. ustawy podatkowej za przychody uważa się w szczególności 12: 9 Dz.U. 1993, nr 106, poz. 482 z póżn. zm. HI Działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin ill vitro, fcrmowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, entomofagów, jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. II Przychody z dzialalności rolnej lub leśnej, jeśli są realizowane przez jednostkq w ramach jej działalności gospodarczej, to stanowh} one przychody w ujęciu rachunkowym i są ujmowane ewi dencyjnie na kontach przychodów. 12 Por. S. Dzierżyc, Podatek dochodowy otl osób praw1iych IV 1999 r. Przepisy, przykłady, komentarz, SeZaM, Warszawa 1999, s

5 Raclumkowa i identyfikacja - otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe, - wartość otrzymanych nieodpłatnie świadczeń oraz przychodów w naturze, - waltość umorzonych i przedawnionych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek (kredytów), z wyjątkicm umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy, - wartość zwróconych wierzytelności, w tym pożyczek (kredytów), które zostały odpisane jako nieściągalne lub zaliczone do straconych albo na które utworzono rezerwy zaliczone uprzednio do kosztów uzyskania przychodów, Stosownie do art. 12, ust. 3 przedmiotowej ustawy, za przychody związane z działalnością gospodarczą [,.,l uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont [...]. Podana powyżej wykładnia przychodów podatkowych" wart. 12, ust. l określa przychody przede wszystkim zgodnie z zasadą kasową", Jednakże w ustawie wart. 12, ust. 3 poczyniono bardzo ważne zastrzeżenie zmieniające zasadniczo powyższe rozumienic przychodów, ponieważ za przychód uznano także przychód należny, bez względu na datę jego faktycznego otrzymania, Jak można zauważyć, w prawie podatkowym stosowana jest zarówno zasada memoriałowa, jak i kasowa, Za datę uzyskania przychodu podatkowego uważa się datę wystawienia faktury, o ile wydanie towaru (składników) nastąpi po dacie jej wystawienia, w wypadku zaś późniejszego wystawienia faktury niż data wydania towaru (składnik~w) odbiorcy, w dacie wydania towaru (składników) z magazynu podatnika]5, Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych do przychodów nie zalicza natomiast (art. 12, ust. 4 i 4a): - pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów), - kwot naliczonych, lecz nie otrzymanych odsetek od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów), - zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów lub akcji w spółce, zwróconych dopłat wniesionych, zgodnie z odrębnymi 13 Jako przychody podatkowe w niniejszym artykule należy rozumieć tylko te przychody, które kształtują dochód podatkowy opodatkowany zgodnie ze skalą podatkową (z pominięciem przyr chodów opodatkowanych ryczałtowo), 14 PrzeciwicJlstwcm zasady memoriałowej jest tzw, zasada kasowa, opierająca siq na faktycz~ nym przepływie strumienia pieniqdza, Przez wiele stułeci była ona podstawą funkcjonowania sys temu księgowości podwójnej lub też jego istotnym elementem, co najlepiej widać do dzisiaj w sysr ternie rachunkowości budżetowej i jednostek nic nastawionych na zysk (niezarobkowyeh). Niekiedy również obecnie jest ona stosowana w gospodarkach z zaburzeniami płatniczymi; tak przykładowo było przez wiele dzicsit,tciolcci w b. ZSRR i pozostało w znacznym jeszcze zakresie w Rosji. Podano za: K, Szymatlski, op, cit., Por. S. Dzierżyc, op. cit., s. 68.

6 I Konrad Stępieli przepisami, przez udziałowców (akcjonariuszy) spółek, wykupu przez emitenta papierów wartościowych oraz z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych - w części stanowiącej ich koszt nabycia bądź objęcia, a także zwróconych udziałowcom (akcjonariuszom) dopłat wniesionych do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami, - przychodów otrzymanych na utworzenie łub powiększenie kapitału zakładowego (akcyjnego), - przychodów, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zwiększają ten fundusz, - zwróconych, umorzonych łub zaniechanych podatków i opłat stanowiących dochody budżetu pa6stwa albo budżetu gmin, nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, - zwróconych łub umorzonych innych wydatków nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, - zwróconych, umorzonych łub zaniechanych wpłat dokonywanych na PFRON na podstawie odrębnych przepisów, nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, - odsetek otrzymanych w związku ze zwrotem nadpłaconych podatków, a także oprocentowania zwrotu różnicy podatku VAT, - kwoty sta nowiącej równowartość umorzonych zobow iązań, w tym także z tytułu pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie to jest związane z bankowym postępowaniem ugodowym w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji finansowej przedsiębi orstw i banków lub postępowaniem układowym w rozumieniu przepisów prawa o postępowaniu układowym, - należnego podatku od towarów i usług, - zwróconej różnicy podatku V A T oraz zwróconego podatku akcyzowego, - zwolnionych od wpłat nałeżności z tytułu podatku V AT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i uslug oraz o podatku akcyzowym, - dopłat wnoszonych do spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, kwot stanowiących nadwyżkę nad kwotą nominałną otrzymaną za akcje przy ich wydaniu i przekazan ą na kapitał zapasowy oraz w spółdzielniach i ich związkach - kwot wpisowego, przeznaczonych na fundusz zasobowy, - w wypadku łączenia się spólek, jeżeli spółka przejmująca wydaje udziały (akcje) ud z iałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej - nadwyżki wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą majątku spółk i przejmowanej ponad wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej, - w wypadku najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o podobnym charakterze do przychodów nie zalicza się części przychodów stanowiącej spłatę określonej w umowie wartości przedmiotu najmu lub dzierżawy, odpowiadającej cenie nabycia łub kosztowi wytworzenia tych rzeczy albo praw majątkowych przez wynajmującego lub wydzierżawiającego,

7 Rachunkowa i jeżeli rzecz tę lub prawo, zgodnie z odrębnymi przepisami, zalicza się do składników majątku najemcy lub dzierżawcy albo używającego. Art. 13 ustawy o podatku dochodowym określa pojęcie przychodu z nieruchomości udostępnionych nieodplatnie '6. Z postanowień tego przepisu wynika, że w wypadku udostępniania nieruchomości nieodpłatnie w całości lub w części do używania innym osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, przychodem jest równowartość czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości [... j. Pojęcie przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości, praw majątkowych oraz innych rzeczy ujęte jest wart. 14 ustawy. Zgodnie z nim w wypadku zbycia (sprzedaży) nieruchomości, praw majątkowych oraz innych rzeczy, przychodem jest ich wartość wyrażona w cenie okreśłonej w umowie (sprzedaży). Cena ta powinna odpowiadać wartości rynkowej tych praw". Art. 17, ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyszczególnia zwolnienia przedmiotowe od podatku. Wśród tych zwolnień wymieniane są m. in. przychody wolne. Do przychodów wolnych zalicza się: - pkt 13, skladki członkowskie organizacji politycznych, społecznych i zawodowych - w części nie przeznaczonej na działalność gospodarczą, - pkt 14, dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego, - pkt 21, dotacje, subwencje, doplaty i inne nieodpłatne świadczenia, z zastrzeżeniem pkt. 14, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem lub wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15, ust. 5, - pkt 24, odsetki od dochodów lub środków, o których mowa w pkt. 23, lokowanych na bankowych rachunkach terminowych 18, - pkt 25, dotacje, subwencje i dopłaty otrzymane z PFRON przez zakłady pracy chronionej na podstawie przepisów o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepelnosprawnych. " Art. 13, list. 2 mówi, że ww. prlepisu nic slosuje się przy udostępnianiu:l) lokali mieszkalnych osobom pozostającym z podatnikiem w stosunku procy. dla których sianowi ono nieodplatne świadczenie w rozumieniu I)rzepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; 2) nie IlIchomości lub jej cz~ści do użytku na cele działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, oświatowo-wychowawczej, kulturalncj, w zakresie kultury fizyczncj i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej. rehabilitacji zawodowcj i społecznej inwalidów, kultu religijnego oraz związkom zawodowym. 17 W przeciwnym wypadku urząd skarbowy może ich wartość określić przez oszacowanie, 18 Art. t 7. ust. 1, pkt 23 - dochody pochodzące z międzypaństwowych instytucji finansowych lub zc środków przyznanych przcz rządy obcych państw na podstawie umów zawartych z tymi instytucjami lub państwami przez Rad~ Mini~tr6w Ri'.cczypospolitcj Polskicj. wlaściwego ministra lub agencje rządowe.

8 I Konrad Stępieli Zryczałtowanym podatkiem dochodowym, w myśl art. 21, opodatkowane są przychody osób posiadających ograniczony obowiqzek podatkowy: - z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemyslowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how), - z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności rozrywkowej, sportowej wykonywanej przez osoby fizyczne łub prawne (opodatkowanie ustala się w wysokości 20% przychodów), - z tytułu nale żnyc h opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handłowej, - uzyskane na terytorium RP przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej (opodatkowanie ustala się w wysokości 10% przychodów). W myśl art. 22 zryczałtowanym podatkiem dochodowym objęte są dochody z dywidend oraz innych przychodów z tytułu ud z iału w zyskach osób prawnych, mających siedzibę na terytorium RP (opodatkowanie ustala się w wysokości 20% uzyskanego przychodu). Niektórzy autorzy opracowań poświęconych kwestii rachunkowego i podatkowego ujęcia przychodów rozróżniają przychody podlegające opodatkowaniu i nie podlegające opodatkowaniu. Wśród przychodów podlegających opodatkowaniu wyróżniają przychody opodatkowane ryczałtowo i opodatkowane zgodnie ze skałą podatkową. Nie można zgodzić s ię z takim rozpatrywaniem przychodów, gdy ż zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych opodatkowaniu podatkiem według skali podatkowej podlega wyłącznie dochód (będący różnicą pomiędzy przychodami a kosztami uzyskania tych przychodów). Wyjątkiem od tej zasady jest opodatkowanie przychodów z art. 21 i 22 zryczałtowanym podatkiem. Już sama nazwa ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mówi o podatku dochodowym (od dochodów), nie o przychodowym 19. Podsumowując podatkowe ujęcie przychodów, należy stwierdzić, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych wyróżnia: - przychody (podatkowe), kształtujące dochód opodatkowany podatkiem według skali podatkowej, - przychody opodatkowane z ryczałtowanym podatkiem dochodowym, - wyłączenia z przychodów, czyli to, co nie stanowi przychodu, - przychody wolne. 19 Szerzej tematyka podatków od przychodów i podatków od dochodów omówiona została w pracy: S. Owsiak, Fil/anse jjublic1.ile. Teoria j praktyka, PWN, Warszawa 1999, s

9 Rachunkowa i podatkowa identyfikacja przychodów... I Jak można zauważyć, podatkowe ujęcie przychodów znacznie różni się od ujęcia rachunkowego, co wynika z kilku przyczyn. 4. Porównanie rachunkowego I podatkowego ulęcia przychodów Porównanie rozwiązań zawartych w ustawie o rachunkowości i ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych pozwala wyróinić dwa podstawowe obszary rozbieżności pomiędzy przychodami ujętymi rachunkowo a przychodami ujętymi podatkowo w. Należą do nich: odmienne rozumienie źródeł przychodów oraz odmienne podejście do określenia momentu uzyskania przychodów. Odmienne rozumienie źródeł przychodów wiąże się z powstaniem tzw. różnic trwałych (stałych) między rachunkowym a podatkowym ujęciem przychodów. Różnice trwałe wynikają z faktu, że pewne rodzaje przychodów rachunkowych nigdy nie będą przychodami podatkowymi i odwrotnie, niektóre z przychodów podatkowych nigdy nie będą przychodami rachunkowymi. Przychody rachunkowe nie wliczane trwale do podstawy opodatkowania t0 21 : - przychody nie objęte ustawą podatkową (art. 2, ust. l ustawy podatkowej), pochodzące z działalności rolnej lub leśnej, - przychody wolne od podatku (art. 17, ust. 1 ustawy podatkowej), np. pkt 24, odsetki od dochodów lub ś rodków, o których mowa w pkt. 23, łokowanych na bankowych rachunkach terminowych, - wyłączenia z przychodów (art. 12, ust. 4 ustawy podatkowej), np. odsetki otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych podatków (rut. 12, ust. 4, pkt 7). Przykladem przychodów podatkowych nie zaliczonych do rachunkowych są: - przychody z nieruchomości udostępnionych nieodpłatnie (art. 13 ustawy podatkowej), - wartość nieodpłatnie otrzymanych świadczeń i przychodów w naturze (art. 12, ust. l, pkt 2 ustawy podatkowej), - przychody określone decyzją urzędu skarbowego (art. 14, ust. 3 ustawy podatkowej). Odmienne podejście do określenia momentu uzyskania przychodów związane jest z powstaniem tzw. różnic przej ści owych, Różnice przejściowe wynikają z obowiązującej w ustawie o rachunkowości zasady współmierności kosztów i przychodów 22, nie zawsze uznawanej przez unormowania systemu 20 Por. M. Sicrpillskn, Polityka dywidend IV spd/kneli kapitałowych, PWN, Warszawa-Kraków 1999, s. 1 B Por. I3. Gierusz, Przychody, koszty..., s W myśł zasady współmierności na wynik finansowy wplywajq zrcolizowane w roku obrotowym pr,~yc hody i niezbędne do ich uzyskani.., czyli współmierne, koszty. Por. E. Walitisk.a, Racltllllkolllw(c.'jinansowalV świetle }Jodarkll doc/lodowego, Fundacjo Ro zwoju Ra cll llllkowości wpolscc,wnrsznwa 1997,s. 102.

10 I Konrad Stępień podatkowego. Przepisy podatkowe, często dając priorytet zasadzie kasowej, prowadzą do odmiennego definiowania momentu otrzymania przychodu lub poniesienia kosztu w rachunkowości i w prawie podatkowym". Przychody te mogą być wykazywane na kontach, w sprawozdaniach finansowych w okresie wcześniejszym lub późniejszym, niż uwzględniają je przepisy podatkowe. Przychodami rachunkowymi nie wliczanymi przejściowo do podstawy opodatkowania będą np.": - naliczone odsetki, których jeszcze nie otrzymano (art. 12, ust. 4, pkt 2 ustawy podatkowej), - różnice z wyceny bilansowej dlużnych papierów wartościowych, - dodatnie różnice kursowe ustalone na dzień bilansowy na środkach pieniężnych, udziałach i papierach wartościowych wyrażonych w walutach obcych (art. 12, ust. 1, pkt 1; art. 12, ust. 2a ustawy podatkowej). Przykład przychodów podatkowych, które będą rachunkowymi w przyszłych okresach, stanowi np. zasądzony zwrot kosztów sądowych u wierzyciela" (art. 7, ust. l, pkt 3 ustawy o rachunkowości). Skutki wystąpienia różnic przejściowych widoczne są nie tylko w roku ich wystąpienia, ałe kształtują także wynik finansowy i dochód podatkowy w łatach następnych. Różnice przejściowe w wiełkości podatku dochodowego występują w bilansie jako rezerwy na podatek odroczony (różnice dodatnie) lub jako rozliczenia międzyokresowe (różnice ujemne)". Porównanie ujęcia "rachunkowego" (zgodnie z ustawą o rachunkowości) oraz "podatkowego" (zgodnie z ustawą o podatku dochodowym) uznania przychodów i zysków nadzwyczajnych za osiągnięte przedstawiono w tabeli 1. Z zestawienia tego wynika, że różnice pomiędzy rachunkowym i podatkowym ujęciem przychodów występują: - w grupie drugiej i trzeciej pozostałych przychodów operacyjnych (grupa II 2 oraz II 3), - w zakresie przychodów finansowych (w grupach III 1, III 2, III 3), - w zakresie zysków nadzwyczajnych (grupa IV). Stosownie do art. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy są zobowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie wysokości dochodn (straty), podstawy opodatkowania i należnego podatku. Z zapisu tego wynika zatem, że podstawą ustalenia podstawowych kategorii podatkowych, takich 23 Por. M, Mikołajczyk, Różnice między kosztomi nie stonowiącymi kaszlów uzyskania przychodów a kaszlami 1\.1 rachunkowości,.. Serwis Finansowo-Księgowy" 1998, nr I. 24 Por, B, Gierusz, Przychody, koszty.. " s S Ibidem. 2(1 Szerzej na len temat zob. E. Walińska, RachullkowoU a podatek dochodowy, "Gazeta Prawna" 1998, nr l3, Dodatek rachunkowość. s. 1-5 oraz E. Walillskll, Zns(osowallia podatków oc/roczol/ych, "Gazeta Prawna" 1998, nr 21, Dodatek rachunkowość, 5. 1, 4, a także B. Gierusl. Reze/'wy 1\.1 racjllmkolvojci 1.. illterpretacją podatkową. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. Gdańsk 1998.

11 Rachunkowa i podatkowa identyfikacja przychodów... I jak: przychody, koszty uzyskania przychodów, dochód i należny podatek, jest ewidencja rachunkowa. W związku z powyższym, w celu ustalenia przychodów podatkowych niezbędne jest dokonanie korekty na przychodach rachunkowych. Sposób obliczania przychodu podatkowego przy przyjęciu jako podstawy przychodu rachunkowego przedstawiono na rys. 1. Przychód rachunkowy minus Przychody rachunkowe trwale nie wliczane do podstawy opodatkowania, wynikające Z art. 2, list. l, art. 12, list. 4 (niektóre pkt.), mt. 17, list. l (niektóre pkt.), art. 21 i 22 ustawy podatkowej, np.: - art. 2, ust. I (wynikajc}cc z czynności, które nic mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy: przychody z działalności rolniczej i leśnej z wyj<ltkicm przychodów z działów specjalnych produkcji rolncj), - art. 12, ust. 4 (stanowiące zwrot lub umorzenie wydatków nic zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów), - art. 17, ust. I, pkt. 12, 14,21,24,25 (np. odsetki od dochodów lub środków, o których mowa w pkt. 23, lokowanych na bankowych rachunkach terminowych), - art. 21 i 22 (opodatkowane ryczałtowo dywidendy i inne udzialy) minus Przychody rachunkowe przejściowo nie wliczane do podatawy opodatkowania, wynikajf}cc z art. 12 (niektóre pkt.) ustawy podatkowej, np. naliczone odsetki, których jeszcze nie otrzymano (art. 12, ust. 4, pkl 2), dodatnie różnice kursowe ustalone na dzień bilansowy na środkach pieniężnych, udzialach i papierach waltościowych wyrażonych w walutach obcych (art. 12, ust. I, pkt l; alt. 12, ust. 2a) plus Przychody podatkowe trwale nie zaliczane do rachunkowych, wynikające z art. 12, ust. l, pkt 2, art. 13, art. 14, ust. 3 ustawy podatkowej, np.: nicodplatnie otrzymanych świadczeń i przychodów w naturze; z nieruchomości udostępnionych nieodpłatnie w calości lub w części; określone w drodze decyzji lll'zędu skarbowego plus Przychody podatkowe przejściowo nic zaliczane do rachunkowych, wynikajijcc z art. 7, ust. l, pkt 3 ustawy o rachunkowości, np. z!lsąuzony zwrot kosztów sądowych u wierzyciela Przychód podatkowy równa się Rys. l. Sposób obliczani n przychodu podatkowego Źródło: opracowanie własne.

12 I Konrad Stęp ieli Tabela l. Porównanie przychodów rachunkowych i podatkowych Przychody i zyski nadzwyczaj ne Uj ęc i e przychodów (wedlug odpowiednich ustnw) rachunkowe podnikowe Ocena zgodności ujęcia I. Przychody ze sp rzednży I. Produktów na l eżne n a l eżne zgodne 2. Towarów i ma teria ł ów n a l eżn e należne zgodne II, Pozo s t a łe przychody operacyjne l. Przychody ze s przedaży naleine nal eżne zgodne skł a d ników m aj ąt ku trwałego 2. Dotacje alrzymnne otrzymane różn icc u 3. Pozosta ł e pj7.ychody opcra- wylfjcznic otrqlllanc różnice cyjnc III. Przychody finansowe n jcw~ łpli we I. Dywidendy z ly tu ł u udzia ł ów na leżne otrzymane różn ice 2. Odsetki uzyskane n ależne. a t a kże otrzy mane różn ice nic s t an o wiące jeszcze na l eżności 3. Pozosta łe należne olrzymnnc różn ice I V. Zyski nadzwycwjnc wylijc7.l1 ie otrzymane różnice ni ewl1 ~pli wc ~ dotacje, subwencje, dopła ty i inne świadcze ni a, o ile Sl} przeznaczone na inne cele nii nabycie lub wytworzenie środków trwa ł yc h lub wykonnnie prac rozwojowych, traktowane są zgodnie. Różnice mogą wy s t ąpić natomiast w wypadku dotacji, subwencji i dopł at do in westycji oraz prac rozwojowych, które zgodnie z u s tawą o rachunk o w ośc i zaliczane są do przychodów przyszłych okresów Ucżeli stosownie do innych ustaw nie zw i ększaj :) one kapitałów wł as n yc h ), fl następnie zwi ększaj ą sukcesywnie p ozostałe przychody operacyjne Źród ł o: B. Gierll'z, Przychody, koszty.. " s Róż nic e p o mi ędzy rachunkowym a podatkowym ujęciem przychodów podmiotu gospodarczego nie p o zos t ają bez w pływu na kszta łtowa n ie s i ę jego wyniku finansowego. Wynik fi nansowy podmiotu w uj ęc iu rachunkowym różni się r ó w n ie ż trwale bądź przej śc i o wo od wyniku fi nansowego (dochodu podatkowego) w uj ęc iu podatkowym. 5. Zakończenie Od kilku lat w Polsce fu nkcjonuje model pośre dn i za l eżności po m i ęd zy prawem bilansowym a prawem podatkowym. Przejawia się on w tym, że zarówno prawo bilansowe,jak i podatkowe stanowhl odrębny zbiór regulacji prawnych, z tym że prawo podatkowe korzysta z przepisów prawa bi lansowego i tylko w pewnych obszarach wprowadza w ł as n e, odmienne regul acje. Prawo bi lansowe kreuje prawdziwy ekonomicznie obraz jednostki, odzw i er c i e dlaj ąc rze-

13 Rachu"kowa i czywiste zdarzenia gospodarcze. Prawo podatkowe natomiast pełni zupełnie odmienną funkcję, jest narzędziem służącym do realizacji polityki fiskalnej pm\stwa. Odmienne cele, jakie towarzysz ą tworzeniu prawa bilansowego oraz prawa podatkowego, powodują, że obraz ekonomiczny jednostki gospodarczej w uję ciu rachunkowym jest odmienny od obrazu ekonomicznego kreowanego przez przepisy podatkowe. Przychody będące jednym z czynników kształtujących wynik finansowy, a pośrednio również obraz ekonomiczny jednostki, są różnie ujmowane w zależności od źródeł prawa - inaczej przez przepisy rachunkowe (ustawę o rachunkowości), inaczej przez przepisy podatkowe (ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych). Niniejsze opracowanie zostało poświęcone idel1lyfikacji przychodów w interpretacji rachunkowej i podatkowej. Omówiono w nim istotę, rodzaje przychodów oraz podstawowe zasady ich ujmowania. Wykazano różnice między podatkowym a rachunkowym ujęciem przychodów, a także przedstawiono sposób wyliczenia przychodów podatkowych, uwzględniając jako podstawę przychody rachunkowe. Literatura Dzierżyc S., Podatek dochodowy od osób prawnych IV 1999,.. Przepisy, przykłady, komentarz. SeZaM, Warszawa Gierusz B., Przychody, koszty, ujęcie kst'ęgowe i podatkowe, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk Gierusz B., Rezerwy w rachunkowo.\!ci Z interpretacją podatkową, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk Mikolajczyk M.. Różnice międz)' kaszlami nie stanowiącym; kosz/ów uzyskalłia prz)'cjlotló1i' a koszlami IV rachullkowości, "Serwis Finansowo-Księgowy" Olchowicz L, Racllllllkowo.lć podatkowa, Difin, Warszawa Owsiak S., Fillall"e pl/bliczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa Sierpitiska M., Polityka dywidend w spólkach kapitałowych, PWN, Warszawa-Kraków SzymaJlski K., Rachunkowość i podatki. Komentarz do ustawy o r{/chunkolvo.~ci z uwzględnieniem przepisów podatkowych, Difil1, Warszawn ] 998. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 II 1992 r., Dz.U. 1993, nr I, poz. 2 z póżn. zm. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 IX 1994 r., Dz.U nr 121, poz. 591 z późn o zm. Walińska E. t RachU/lkowo.fć a podalck dochodowy, "Gazela Prawna" 1998, nr "13, Dodatek rachunkowość. Walińskn K, Rachtfllkowo.~ćfillallsow(l UJ świetle podatkll dochodowego, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa WaliJlska E., Zastosowania podatków odroczonych, "Gazeln Prnwna" 1998, nr 21, Dodatek rachunkowość.

14 Konrad Tax and Accountancy Methods lor Identifying the Revenue ol Economlc Entltles The economic image of an en tity fornled by accoun ti ng law differs from Ihal produced by tax law. There are, after all, differences in (he way basic economic calegories such as revcnue, costs and fi nancial results are determincd. The present papcr aims to identify the revenue ar an economic entity in terms or accountancy and tax law, and to dcmonstrate the differenccs between them. The first section discusses the interpretation of rcve nue in terms of accountancy. II explains the naturc, types and basic principles of dclermining revenue. The second section concerns identifying revenue lising taxation. The thi rd section fealures a comparative study of bal h approaches and identifies the long.term and tra nsitory di ffercnces between revenue detennined using taxation, and revenue uetermined using accou nlancy. Finally, the pnpcr presenls a melhod for calcu lal ing lax revenue using ad adjuslmenl in accounting revenue.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

1 Hanna Litwińczuk. Prawo bilansowe. KiK. Warszawa 1995. s. 163

1 Hanna Litwińczuk. Prawo bilansowe. KiK. Warszawa 1995. s. 163 Podatkowe aspekty ustalania dochodu do opodatkowania Ewidencja dla celów podatkowych, uwzględniając organizację rachunkowości, jest rozumiana jako dodatkowo rozbudowana dla celów podatkowych ewidencja

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat informuje o strukturze wyniku finansowego netto oraz o źródłach jego powstawania. Pozwala ustalić 5 kategorii wyniku finansowego:

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze

Operacje gospodarcze Operacje gospodarcze Rachunkowość Operacje gospodarcze Operacja gospodarcza Każde udokumentowane i podlegające ewidencji księgowej zdarzenie gospodarcze, które wywiera wpływ na aktywa, pasywa, przychody

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

CIT Podatek dochodowy od osób prawnych. Kto jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych?

CIT Podatek dochodowy od osób prawnych. Kto jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych? Echo ćwiczeń CIT Podatek dochodowy od osób prawnych Co to jest CIT? Podatek CIT jest podatkiem dochodowym od osób prawnych (z ang. CIT - Corporate Income Tax - podatek od dochodów spółek (przedsiębiorstw))

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Rachunkowość finansowa a podatkowa

Rachunkowość. Rachunkowość finansowa a podatkowa Rachunkowość Rachunkowość finansowa a podatkowa Prawo bilansowe a prawo podatkowe Konstrukcja prawa podatkowego obejmuje: Podmiot Przedmiot Podstawę Stawki Ponadto wyróżnia się także: Elementy korygujące

Bardziej szczegółowo

Biuro Audytorskie FK-Bad sp. z o.o. 31-956 Kraków, os. Słoneczne 3

Biuro Audytorskie FK-Bad sp. z o.o. 31-956 Kraków, os. Słoneczne 3 ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2008 rok A. podatkowe bilansowe 1. Przychody bilansowe niżej wymienione 1470374,38 1470374,4 1) Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych 1 393 245,33 2) Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... XV XIX Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... 1 Rozdział I. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego...

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Wynik finansowy WYNIK FINANSOWY. REZULTAT OSIĄGNIĘTY PRZEZ JEDNOSTKĘ ZA DANY OKRES I WYRAśONY W MIERNIKU PIENIĘśNYM

Wynik finansowy WYNIK FINANSOWY. REZULTAT OSIĄGNIĘTY PRZEZ JEDNOSTKĘ ZA DANY OKRES I WYRAśONY W MIERNIKU PIENIĘśNYM Rachunek wyników Wynik finansowy WYNIK FINANSOWY REZULTAT OSIĄGNIĘTY PRZEZ JEDNOSTKĘ ZA DANY OKRES I WYRAśONY W MIERNIKU PIENIĘśNYM KONTO WYNIK FINANSOWY Koszt pozyskania przychodów ze sprzedaŝy produktów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2010 rok

ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2010 rok ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2010 rok A. podatkowe bilansowe 1. Przychody bilansowe niżej wymienione 1 520 780 1 520 780 1) Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych 1 474 474 2) Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elementy rachunkowości Podstawowe zagadnienia kadrowo-płacowe Plan wykładów - Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego ul. Bracka 23 00-028 Warszawa NIP: 525-20-954-45 Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Informacje ogólne Bilans Jednostki Rachunek Zysków i Strat Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 FUNDACJA WARTA GOLDENA 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Zamknięcie Roku 2014 Spis treści:

Zamknięcie Roku 2014 Spis treści: Zamknięcie Roku 2014 Spis treści: Szanowne Czytelniczki, Szanowni Czytelnicy / 1 Sporządzanie, zatwierdzanie i udostępnianie jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych / 5 1. Jednostki objęte postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2012

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2012 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 81074339800000 F-01/I-01 PKD: 70-660 3811Z SZCZECIN Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2013

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2013 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 10010384300000 F-01/I-01 PKD: 97-427 4120Z ROGOWIEC Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Przychody z działalności gospodarczej

Przychody z działalności gospodarczej 29 marzec 2010r. Przychody z działalności gospodarczej Sebastian Twardoch, prawnik, doradca podatkowy Zasada kasowa Art. 12. ust. 1. Przychodami z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14 są w szczególności:

Bardziej szczegółowo

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ dr Roman Seredyñski Katarzyna Szaruga Marta Dziedzia Arkadiusz Lenarcik OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ Wycena i ujêcie na kontach wed³ug polskiego prawa bilansowego (w tym KSR) MSR/MSSF prawa

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397, z późn. zm.) - dalej

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

echo W jaki sposób interpretować aktywa i rezerwy na podatek odroczony Rzeczpospolita z

echo W jaki sposób interpretować aktywa i rezerwy na podatek odroczony Rzeczpospolita z echo www.roedl.pl Rzeczpospolita z 6.05.2015 W jaki sposób interpretować aktywa i rezerwy na podatek odroczony Przepisy o rachunkowości i o CIT rządzą się swoimi zasadami ustalania momentu uzyskania przychodu

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA

Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA Ul. Wielka 7/5 61-774 Poznań Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2011 31.12.2011 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

Zasady gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Marysieńka w Wąbrzeźnie

Zasady gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Marysieńka w Wąbrzeźnie Zasady gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Marysieńka w Wąbrzeźnie Podstawy prawne Zasady gospodarki finansowej Spółdzielni zostały opracowane w oparciu o przepisy prawa: Ustawa z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. zasad gospodarki finansowej. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu

R E G U L A M I N. zasad gospodarki finansowej. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu R E G U L A M I N zasad gospodarki finansowej Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu 1. Postanowienia ogólne. 2. Działalność Spółdzielni. 3. Fundusze. 4. Postanowienia końcowe. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał III rok 2010

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał III rok 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 08039633000000 F-01/I-01 PKD: 66-530 8610Z DREZDENKO Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach

Bardziej szczegółowo

Czynniki kształtujące wynik finansowy

Czynniki kształtujące wynik finansowy Izabela Krzysiak Zarządzanie semestr III WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I PRAWA im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Czynniki kształtujące wynik finansowy Czynniki kształtujące wynik finansowy Podejmując próbę

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 SPIS TREŚCI Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 1.1. Istota i zakres systemu informacji ekonomicznej... 13 1.2. Rachunkowość jako podstawowy moduł w systemie informacji

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2015 ROK

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2015 ROK Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/82/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 marca 2016 r. INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Miejskie Centrum Kultury w Tychach jest

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Sprawozdanie finansowe za rok 2015 POLSKIE TOWARZYSTWO ONKOLOGICZNE 02-751 Warszawa, ul. Roentgena 5 NIP 951-19-55-437 REGON 000809150 KRS 0000175584 Sprawozdanie finansowe za rok 2015 SPIS TREŚCI: I. Bilans II. Rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Spis treści Wprowadzenie... 11 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania... 15 Art. 1. [Zakres podmiotowy]... 15 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

Harmonogram pracy na ćwiczeniach MOPI

Harmonogram pracy na ćwiczeniach MOPI Przepływy finansowe Harmonogram pracy na ćwiczeniach Temat MOPI Realizacja 1 Ćwiczenia wprowadzające Wprowadzenie 2 Wartość pieniądza w czasie Wprowadzenia i zadania 3 WACC, montaż finansowy, koszt kredytu

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Przepływy finansowe r

Przepływy finansowe r Przepływy finansowe 11.05.2015r Rachunek wyników vs rachunek przepływów Przychody Koszty Wpływy Wydatki Zasada memoriałowa Zasada kasowa Wynik finansowy Przepływy pieniężne Zasada memoriałowa należy uwzględnić

Bardziej szczegółowo

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

Zwolnienie od podatku dostawy samochodu wiąże się z koniecznością dokonania korekty części podatku odliczonego przy jego nabyciu.

Zwolnienie od podatku dostawy samochodu wiąże się z koniecznością dokonania korekty części podatku odliczonego przy jego nabyciu. Zwolnienie od podatku dostawy samochodu wiąże się z koniecznością dokonania korekty części podatku odliczonego przy jego nabyciu. Pytanie podatnika Spółka z o.o. kupiła we wrześniu 2008 r. samochód osobowy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inwestrorów Indywidualnych Sprawozdanie finansowe za rok 2007 - dodatkowe informacje i objaśnienia

Stowarzyszenie Inwestrorów Indywidualnych Sprawozdanie finansowe za rok 2007 - dodatkowe informacje i objaśnienia Sprawozdanie finansowe za rok 2007 dodatkowe informacje i objaśnienia Strona 50 Nota nr 46 Objaśnienie struktury środków przyjętych do rachunku przepływów Lp. 1 a) b) 4 Wyszczególnienie Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 27/2012. Wójta Gminy Lipno z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2010 z dnia roku w sprawie

ZARZĄDZENIE Nr 27/2012. Wójta Gminy Lipno z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2010 z dnia roku w sprawie ZARZĄDZENIE Nr 27/2012 Wójta Gminy Lipno z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2010 z dnia 29.12.2010 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.120.14.2012 Burmistrza Białej z dnia 20.02.2012 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami.

Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami. Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami. W artykule przeanalizowane zostały aspekty opodatkowania transakcji podatkiem dochodowym od osób prawnych,

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 81074339800000 F-01/I-01 PKD: 3811 70-660 Szczecin ul. Gdańska 12B Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. 1. Dane jednostki: Nazwa: ABC Sp. z o.o. Siedziba i adres: 01-000 Warszawa, Piękna 1001 Informacje ogólne Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie 1 rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Ujmowanie dotacji w księgach rachunkowych reguluje Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 20.

Ujmowanie dotacji w księgach rachunkowych reguluje Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 20. Ujmowanie dotacji w księgach rachunkowych reguluje Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 20. Polskie prawo bilansowe nie odnosi się bezpośrednio do ujęcia dotacji. Obecnie brak standardu krajowego wydanego

Bardziej szczegółowo

Prezentacja danych finansowych za okres, w którym nastąpiło połączenie lub nabycie innej jednostki

Prezentacja danych finansowych za okres, w którym nastąpiło połączenie lub nabycie innej jednostki Sprawozdanie finansowe sporządzone na koniec okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło połączenie, powinno zawierać dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy. payday loans direct lender payday lenders

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27 czerwca 2012 roku

ZARZĄDZENIE NR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27 czerwca 2012 roku ZARZĄDZENIE NR 5.2012 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27 czerwca 2012 roku Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/2016 Starosty Oławskiego z dnia r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Oławie.

Zarządzenie Nr 34/2016 Starosty Oławskiego z dnia r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Oławie. Zarządzenie Nr 34/2016 Starosty Oławskiego z dnia 30.06.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Oławie. Na podstawie: art. 10 ust. 2 i art. 17 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI / / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA Warszawa 2002 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16 sierpnia 2012 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU I. WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH. kalendarz w 2008 r. podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH. kalendarz w 2008 r. podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH kalendarz w 2008 r. podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 FUNDACJA WARTA GOLDENA 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 Sprawozdanie finansowe za okres 06.10.2011 31.12.2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przedmiotem podstawowej działalności Stowarzyszenia Zielone Mazowsze w roku obrotowym była: -działalność statutowa związana z merytoryczną i organizacyjną pomocą dla ruchu ekologicznego,

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za 2007 rok 1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji) aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok) Pierwszy PolskoAmerykański Bank S.A. SABQ I/ w tys. zł Formularz SABQ I/2 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz.

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Kalendarz podatnika i płatnika w dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.), zwana dalej ustawą.

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - PIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 2.

Bardziej szczegółowo