O Na wydziałach s O Zp. r~c. fundacja... III.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O Na wydziałach s. 6 7. O Zp. r~c. fundacja... III."

Transkrypt

1 D Wybory w "Soidarnosci" s 3 D Sprawozdanie z posiedzenia Senatu s 3 o Jk wypoczywały dzieci w 1994 s 4 O Na wydziałach s 6 7 O Zp rc wn 4 i s 6 Ra d r" rrja : O RtJzstrzygnięcie kqnkuu na hugan)tki s8 P i s m o informacyjne Poitechniki Czesne 1 k Kstąz 1 Mieszkanie fundacja Wrocławskiej bank jednak rodzice ) 5-' v ----_\, Od dłuższego czasu, wraz z rosnącą iczbą studentów i pogarszającą się sytuacją finansową uczeni poskich, coraz trudniejsza jest socjana sytuacja studentów Jednocześnie mówi się o wprowadzeniu odpłatności za studia De facto istnieje już odpłatność za studia zaoczne Zakładane są płatne szkoły prywatne Coraz częściej pojawia się propozycja wprowadzenia systemu kredytowego na pokrycie kosztów studiów Eementy tej koncepcji zawiera m in program "Inwestowanie w kapitał udzki" będący eementem "Strategii da Poski" Obecnie Ministerstwo Edukacji Narodowej 1 zaprezentowało wynik wstępnej anaizy probemu Stosowane w świecie systemy pomocy studentom są różnorodne Pożyczki to tyko jedna z wieu form Obok nich istnieją bezzwrotne stypendia o charakterze socjanym, czasem powiązane z osiąga nymi wynikami w nauce, pomoc fundowana przez wspónoty regionane, stowarzyszenia itp Duże znaczenie mają ugi podatkowe da rodziców studentów Obecna sytuacja gospodarcza, a zwłaszcza deficyt budżetowy i infacja nie sprzyjają reformom Niemniej MEN rozważa trzy modee systemu pożyczek studenckich: 11\fode komercyjny- oparty o system bankowy, pożyczki oprocentowane wg rynkowej stopy procentowej Mozna spodziewać się, że zapotrzebowanie na takie pożyczki byłoby niewiekie, a niektórzy korzystający mogiby wpłaść w pułapkę zadłużeniową (miesięczna kwota spłaty przy obecnej stopie procentowej byłaby 12-krotnie większa od pobieranej kwoty stypendiów) II Mode pókomercyjny - przewiduje zmniejszenie komercyjności udzieanych przez banki pożyczekpoprzez dofinansowanie systemu dotacjami budżetowymi Dzięki dofinansowaniu przez państwo rynkowej stopy oprocentowania kredytu pożyczka da studenta obciążona byłaby oprocentowaniem np O%, a państwo dopłacałoby bankowi różnicę oprocentowania kredytu MEN szacuje, że kwota ta wyniosłaby 30-40% obecn ch środków Odrębna instytucja pomocy materianej da studentów Zakłada się tu wykorzystanie środków z budżetu państwa i ko- III rzystne rozłożenie spłat W następnym etapie przewiduje się możiwość umorzania pożyczek (w części ub całości) za sukcesy w nauce Zakłada się, że stronę techniczną reaizowałaby wyspecjaizowana instytucja, np BP PKO MEN zakłada (nie uzasadniając tego biżej), że nowy system pozwaałby na zdobywanie przez utworzoną instytucję pozabudżetowych funduszy na pomoc materianą da studentów, a wygospodarowane środki finansowe" (?) byłyby przeznaczane na cee statutowe Funkcje nadzorczo-kontrone sprawowaiby min przedstawiciee uczeni oraz społeczności studenckiej Według MEN przyjęcie takich rozwiązań organizacyjnych przyniosłoby doceowo oszczędności w stosunku do obecnych kosztów administracyjnyci związanych z obsługą funduszu pomocy na uczeniach Nie podano tu jednak żadnych konkretnych danych, a wydaje się, że większe obciążenie finansowe stanowi szczebe centrany niż uczeniany MEN ma świadomość, że panowane przedsięwzięcie wymaga zmian ustawowych Trzeba bowiem nie tyko powołać nową instytucję, ae też okreśić jednoite zasady przyznawania świadczeń, obowiązujące kryteria itd Ministerstwo przewiduje, że nowy system zostanie wprowadzony w 1997 roku co wiąże się ściśe z panowanym na ten rok obniżeniem stopy infacji poniżej 10%" Ministerstwo Edukacji Narodowej wyraża nadzieję, że okres przygotowawczy pozwoi na szeroką dyskusję w środowisku akademickim na temat przedstawionych propozycji Spodziewamy się, że w tym czasie zostaną przedstawione konkretne dane na temat skai środków przeznaczonych na ten ce przez państwo, zestawienie dotychczasowych wydatków, skaę kosztów utrzymania powoływanej instytucji, szacowanąiczbę stypendystów i jesz cze kika innych drobiazgów O sposób przejścia od stopy infacji 30% do O% nie pytamy

2 nr 44 2 ]Y[ R NOWE PISMO A o s c 1f 1 Rosiek wraz z zespołem: dr inż Danutą micznych - łącznie ok pół godziny na osowaą, dr inż BogusławąWerner, dr inż bę się pierwszy nuprzygotowanie do egzaminu trwało nieco Barbarą Piwowarską i prof Zbigniewem W styczniu 1995 ukazał mer biuetynu informacyjnego Oddziału PAN we Wrocławiu "Nauka Wrocławska" Otwiera go wypowiedź przewodniczącego Oddziału, prof ZdzisławaBubnickiego, zapowiadająca, że pismo będzie ukazywało się co miesiąc, z dwumiesięczną przerwą wakacyjną Ponadto można tam przeczytać wspomnienie o zmarłym 17 września 1994 r prof Janie Rzewuskim, poznać biżej InstytUt Immunoogii i Terapii Doświadcza nej P AN, sywetkę prof Stanisława Tołpy oraz stan ekoogiczny Sudetów Są tu też doniesienia o odbytych konferencjach i sesjach PAN Nie podano ceny biuetynu, więc mamy nadzieję, że jest bezpłatny PRACA W TAJLANDII Ambasador Rzeczpospoitej Poskiej w Bangkoku poinformował, że rektor Uniwersytetu Naresuan w mieście Phitsanuok jest zainteresowany zatrudnieniem wykładow ców z Poski w następujących dziedzinach: matematyka, fizyka, chemia, budowa maszyn inżynieria komputerowa Kontrakty mogą być półroczne, roczne i dłuższe Wymaganajest dobra znajomość języka angieskiego do prowadzenia zajęć i wykładów Zgłoszenia w jęzangieskim z życiorysem, informacją o dorobku naukowym i ewentuanymi referencjami naeży przesyłać bezpośrednio do rektora uczeni pod adresem: Professor Dr Sujin Jinahyon Prsident Naresuan University Muang District, Pitsanuoke tył-; (055) ext 1221, f: (055) , Bangkok Office te , fax: (022) Uniwersytet Naresuanznajduje się wmieś cie na północy Tajandii Nastawiony jest na kształcenie studentów z okoicznych 9 prowincji Miasto Phitsanuok eży w strefie kimatycznej dużo atrakcyjniejszej da Europejczyków niż sam Bangkok (tereny górzyste) Miasto posiada połączenia autobusowe i otnicze (cztery rejsy dziennie) SKARBY SEZAMU 25 styczniaodbyłosie seminarium Zakładu Technoogii Materiałów Kompozytowych i Specjanych Instytutu Budownictwa Przedstawiono na nim wyniki długoetnich badań pracowników współdziałających przy wytwarzaniu i badaniu porowatych i itoporowatych materiałów używanych w chirurgii Okazją do podsumowania wyników było uruchomienie zestawu urządzeń zakupionych dzięki środkom finansowym przyznanym przez Fundację na Rzecz Nauki Poskiej w ramach programu SEZAM '94 Wnioskodawczynią była p dr inż Genowefa Święckim Ideą badań było opracowanie porowatej ceramiki aundowej o specyficznych właściwościach mechanicznych i strukturze pozwaającej na przerastanie tkanką kostną Proponowany materiał charakteryzuje się otwartą porowatością 75%, przy czym średnica porów o kuistym kształ cie waha się od 50 do 000 Jm Ceramika składa się w 97% z A 20 3, w 2,5% z MgO i w 0,5% z CaO Dotychczasowe wyniki obserwacji kinicznych potwierdzają przydatność opracowanego materiału do zastosowań medycznych Dasze prace zespołu, umożiwione przez przyznanie funduszy z Komitetu Badań Naukowych, zmierzają do wytworzenia nowych materiałów ceramicznych o podwyższonej odporności na pękanie i rozszerzonym potencjanym zastosowaniu chirurgicznym Efektywności tych prac powinna sprzyjać współpraca z Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej i z Akademią Medyczną we Wrocławiu, a także z Instytutem Szkła i Ceramiki w Warszawie W referowaniu probemów od strony medycznej wzięi udział prof Ryszard Badurai prof Jan Bieniek Zagadnienia tchno ogiczne przedstawił prof Zbigniew Swięc ki Dr GenowefaRosiek zaprosiła wszystkich na uroczystą prezentację urządzeń aboratoryjnych: pieca do wypaania ceramiki do temp 1800 stopni Cesjusza, urządzeń do rozdrabniania (firmy Nabertherm, mode Supertherm HT 16/18) i frakcjonowania twardych substancji (firmy Fritsch) oraz do cięcia preparatów mikroskopowych (mikrotom z piłą diamentową firmy Leica) EGZAMIN DLA AMBITNYCH Pisaiśmy już w grudniu o egzaminie "Prfifung Wirtschaftsdeutsch Internationa", który po raz pierwszy rozpoczynał się na naszej uczeni Obecnie zakończyły się już oba etapy: pisemny i ustny Wszystkich O studentów przystępujących do egzaminu (9 studentów SINT-u i studentka WPPT) wykazało się bardzo dobrą znajomościąjęzyka niemieckiego i tematyki ekonomicznej Na 00 możiwych do uzyskania w każdej części egzaminu punktów nie było osoby, która osiągnęłaby przeciętnie mniej niż 75 punktów Egzamin ma charakter międzynarodowy: w tych samych terminach odbywa się w całej Europie Część pisemna obejmuje: test z eksyki (45 min), napisanie istu handowego (45 m in) i streszczenie niemieckiego artykułu ekonomicznego po posku (45 min) Egzamin ustny poegał na wykazaniu się rozumieniem ze słuchu (omówienie zdarzenia na podstawie nagrania magnetofonowego), wypowiedzi i rozmowie na jeden z 3 podanych tematów ekono- ponad dwa semestry (ok 140 godz) Był to piotażowy kurs da studentów, pierwszy poza Warszawą Do egzaminu przygotowywani byi studenci obecnego V rokusint-u prowadzeni przez starszych wykładowców: mgr Eżbietę Radomską i mgr Annę Bińkowską Prowadzące kursy mgr Anna Bińkowska i mgr Eżbieta Radomska dzięki stypendium z Instytutu Goethego mogły wziąć udział w kursach w Niemczech przygotowujących je merytorycznie do prowadzenia kursu z ekonomii w jęz niemieckim Ze strony Instytutu Goethego pani Dorothea Levy-Hierich umożiwiła przeprowadzenie egzaminu po rza pierwszy w Posce poza Warszawą Egzaminjestzawsze prowadzony przy współudziae przedstawiciea Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handowej Przedstawicieka Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handowej oraz pani Levy-Hierich przyjechały na egzamin do Wrocławia Pani Levy-Hierich wynegocjowała również z dyrektorem Deegatury Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handowej, panem Weberem obniżenie opłaty za egzamin z zł do zł, która i tak była dużym obcią żeniem skromnego budżetu studenckiego ERRATA Ponieważ chochik drukarski pożarł nam część tekstu o zapomogach w nr 43 "Pryzmatu", podajemy jeszcze raz informację Zespołu ds Zasiłków Losowych Przedstawiciestwa Pracowniczego o wysokości przyznawanych zapomóg (w nowych zł) Wysokość przyznawanych zapomóg od r wynosi: a) da wieoosobowej rodziny śr dochód na c zł rodz*) kwota 350do 170,, 171,- do 190,320, 191,- do 21 O,290, ,- do 230,' *)suma wszystkich dochodów brutto za ostatme 3 miesiące podzieona przez iczbę członków rodziny b) da gospodarstw jednoosobowych dochód na osobę brutto kwota 350,do 240,241,- do 270,320,271,- do 300,290,SKŁADKA ZUS 22 utego 1995 wchodzi w życie znoweizowana ustawa z o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej ub umowy zecenia (Dz U Nr 133/94 poz 686) Szczegóły naiczania związanych z tym narzutów zawiera pismo R/0238/95

3 - 15 utego A > :- :: :Jt > j-f ""f :-: '' XVI POSIEDZENIE SENATU ( 19 o 1995) Prof H Hawryak, przewodniczący Senackiej Komisji ds RozwojuKadry Naukowej, przedstawił opinię o trybie przedstawiania wniosków o nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżniające się prace doktorskie Spodziewać się naeży, że będzie przyznanych 25 nagród po 20 mn zł Ponieważ do chwii posiedzenia wpłynęły tyko 3 wnioski z kandydaturami dr inż Zbigniewa Gronostajskiego z Wydz Mechanicznego oraz dr inż Ogierda Unoda i dr inż Ryszarda Wójcika z Wydz Eektroniki, postanowiono nie dokonywać seekcji Pani Kwestor C Paczak przedstawiła prowizorium budżetowe na I kwartał 1995 r Zawiera ono wykaz wydatków rzeczowych i jest równe 1/4 budżetu zeszłorocznego Ponieważ rozdział następuje za pośrednictwem wydziałów, przy decyzjach fmansowych potrzebny jest podpis odpowiedniego dziekana Do chwii zakończenia roziczenia wstrzymuje się wydatki z funduszu zasadniczego Na pytanie prof S Chanasa o odrębną pozycję budżetową okreśającą środki da Centrum Informatycznego, pani Kwestor wyjaś niła, że chodzi o fmansowanie prac wykonywanych na rzecz uczeni (np obsługa sieci NASK) Senat przyjął prowizorium (51 :0:3) Dziekan M Soroka przedstawił propozycję Rady Wydziału Chemicznego, by nadać budynkowi C-6 imię prof Zdzisława Ziół kowskiego ( ), twórcy inżynierii chemicznej- w poskiej nauce Senat poparł wniosek (50:0:2) W odpowiedzi na interpeację pani prof LKucharskiej nt informatora o aboratoriach, Prorektor ds Nauki, prof W Majewski Stwierdził, że od początku pubikacja ta była przygotowywanajako oferta da kientów zewnętrznych, zaś odpowiedzianość merytoryczna spoczywała na kierownikach jednostek Trudno, by wydawca ingerował w meryto- Wybory w ''Soidarności'' : :-:- - : : -:- opracowania Obecnie przygotowywany jest supement, który pozwoi na opubikowanie dodatkowych danych Pani Kwestor C Paczak odpowiedziała na interpeację prof J Stańdy w sprawie trybu naiczania i wiekości kosztów obcią żających wydziały za usługi działu gospodarczego Obecnie roziczenie będzie wysyłane nie tyko Kwesaturze, ae poszczegónym wydziałom Szczegóły reguuje pismo R1296/ 92 z 7 maja 1992 r Na interpeację dra L Jankowskiego w sprawie odsprzedaży skierowań odpowiedział Prorektor ds Dydaktyki, prof Z Kremens Ponieważ ogłoszenia o sprzedaży miej sc w DS pojawiały się nawet w gabocie z ogłoszeniami rektorskimi, spróbował iść tym tropem Jednakże okazało się, że podawane adresy zgło szeń są tyko miejscami kontaktowymi Pozostaje więc tyko administracyjna kontroa, czy mieszkańcy DS są tożsami z właścicieami skierowań Panuje się wyrywkowe sprawdzanie Może w przyszłości będzie możiwy zakup kontroowany? Prof T Winnicki poprosił o wyjaśnie nie, czy dopuszczane jest otwieranie cudzej korespondencji, jeżei przyszła na adres służ bowy Stwierdzono jednomyśnie, że tajemnica korespondencji obowiązuje również na Poitechnice Wrocławskiej Prof J Zdanowski zaproponował, by ureguować tryb przekazywania środków na badania statutowe i badania własne w ten sposób, by nie trzeba było na koejnych etapach przygotowywać koejnych wersji roziczeń Dr W Jabłoński przed sta wił w imieniu KZ NSZZ"S" wniosek, by wobec wyjątkowo trudnej sytuacji materianej znacznej grupy pracowników (ok 40% wydatków przeznaczana jest na żywność) najbiższa rewaoryzacja płac była równa da wszystkich, a nie procentowa Dr M Michaewska (ZNP) oświadczyła, że RZ ZNP nie popiera tej propozycji; uważa, że spowoduje to zmniejszenie podstawy naiczania koejnych podwyżek, więc osoby wyżej uposażone stracą w ten sposób wieokrotnie Dr L Jankowski przedstawił opinię Rady Głównej w tej sprawie: powinny nastąpić zdecydowane zmiany taryftkatorów Niestety nie można obecnie spodziewać się szybkiej reaizacji tych postuatów Inż S Kobiałka, przedstawicie Zw Za w Inżynierów i Techników, poparł podział proporcjonany Podobnie wypowiedziei się prof E Kainowski, prof K Czapiński, pro M Piekarski prof L Kucharska i dr M Ciura W sondażowym głosowaniu opowiedziano się: za podziałem proporcjonanym do obecnych dochodów 37 głosów, za podziałem kwotowym 8, nie miało zdania O osób JM Rektor odczytał ist od prof A Koja, rektora UJ dotyczący niespójności decyzji rządu i MEN w sprawie finansowania Ministerstwo powiększyło imitowaną puę wynagrodzeń osobowych tyko o 5,2%, podczas gdy uzgodnienia rządu z przedstawicieami sfery budżetowej mówią o 6% wzroście wynagrodzeń ponad rzeczywisty poziom infacji Artykuł 106 ustawy z 1990 r nie pozwaa na wprowadzenie podwyżek w takiej sytuacji W związku z tym prof A Koj zwrócił się o wykładnię ustaw do Ministra Edukacji Narodowej i do Rzecznika Praw Obywateskich Rozważa też możiwość zwrócenia się do Trybunału Konstytucyjnego Senat zaaprobował wniosek JM Rektora, by skierować ist popierający inicjatywę rektora UJ JM Rektor poinformował też, że: - Strońnictwa Ludowo - Chrześcijańskie przysłało pismo informujące o poparciu da postuatów uczeni; - Pani Kwestor musi, zgodnie z nowymi przepisami, naiczać opłatę na ZUS od honorariów (poza przypadkami umów o dzieło) Sprawę szczegółowo przedstawi przygotowany dokument; - pismo "Orbita" wydawane przez PTCh uznało Wydział Chemiczny PWr za najepszy w Posce Następne posiedzenie Senatu odbędzie się 23utego (Tłusty Czwartek), o godz 1315 Poakowska (1-25), Zdzisław Rechu (1-19), Aicja Samołyk (A C), gnacy Suikowski (128), Krystyna Syczewska (1-15), Danuta Waa (1-2), Haina Winobradnik (A C), Mieczysław Wojtas (1-18), Tadeusz Wojtkowiak (Dz Trans p), Ryszard Wroczyński (1-28) Pozycję rezerwową zajmuje Leszek Koszałka (117) Przewodniczącym Komisji Zakładowej został ponownie Witod Jabłoński Wybrano również Komisję Rewizyjną, w skład której weszi: Edward, Sojda (1-7), Ewa Prus (Dz Finans ), Lech Siwowski (1-2) Skład Prezydium KZ"S" zostanie podany po 3 utego Zakładowe Zebranie Deegatów przyjęło 4 - o zgłoszeniu akcesu do Krajowej Sekcji Nauki, - o zgłoszeniu akcesu do Regionanej Sekcji Emerytów i Rencistów Uchwaono też poprawkę mówiącą, że członkowie Komisji Oddziałowych i deegaci na Zakładowe Zebranie Deegatów przynaeżni do danego wydziału wybierają spośród siebie przedstawiciestwo związkowe na poziomie ryczną stronę 20 stycznia, na Zakładowym Zebraniu Deegatów kończącym akcję wyborczą do zakła dowych i regionanych władz związkowych, wyłoniony został skład Komisji Zakładowej NSZZ "S" Są to: Roman Białowąs (Dz Trans p), Daniea Bednarek (P-4), Ewa Czyiewicz-Przekwas (A C), Jerzy Cygan (111), Maria Gierosz (ZRB), Antoni Izworski (1-6), WitodJabłoński (1-8), Gabryea Januszewska (A C), Ireneusz Jóźwiak (CI), Krystyna Kowa (1-15), Tadeusz Krawczyk (Zakł Stud-Proj), Sławomir Krzemiński (1-9), uchwały: - o wynagrodzeniach da działaczy związ Ryszard Lipanowicz (1-24 ), Kazimierz kowych, Marszałek (1-2), Barbara Musiaowska (1-28), - o wystawieniu kandydatury Tomasza Haina Oszewska (A C), Jerzy Pankiewicz na przewodniczącego ZR Dony (CI), CzesławaPasińska (1-9), Kazimierz Pa- Wójcika, bisiak (1-16), Henryk Pantos (1-6), Janina Sąsk, (mk) wydziału Wybrano deegatów do Krajowej Sekcji Nauki: Stanisława Jabłonkę (1-30), Ludomira Jankowskiego (1-16), Danutę Waę (1-2) i Ryszarda Wroczyńskiego (1-28) Wybrano 1O deegatów na Zjazd Regionany: Tomasza Wójcika, Witoda Jabłońskiego, Ludomira Jankowskiego, Danutę Waę, Ryszarda Wroczyńskiego, Ryszarda Lipanowicza, Marka Muszyńskiego, Stanisława Jabłonkę, Edwarda Wiczkowskiego i Jerzego Cygana D

4 11a tuu1a! nr 44 4 wnioski z ankiety Wiadomości O co chodzi kandydatom na studia? Podział Waga informacji w dzisiejszych czasach jest ogrornnadobrze rozumieją to władze Wydziału Chemicznego Wkładają wiee trudu, by poznać uwarunkowania i motywacje kandydatów na studia Co może sprawić, że maturzyści wybiorą jeden z wieu kierunków studiów? Wydział Chemiczny proponuje przyjętym na pierwszy semestr studentom udział w ankiecie W tym roku odpowiedziało na nią 553 z 658 wpisanych na studia (84%) W tym roku ankieta zawierała 15 pytań, każde z nich z 5 możiwościami odpowiedzi Pytania dotyczyły źródeł informacji kandydata o Wydziae Chemicznym, powodów decyzji, oczekiwań w odniesieniu do studiów i późniejszej pracy oraz informacji o osobie kandydata (pochodzenie, rodzaj wykształcenia) Opracowaniem wyników ankiety zajął się "z obowiązku i z ciekawości" dziekan Wydziału Chemicznego, dr hab Mirosław Saraka W oparciu o wyniki ankiety można dojść do wniosku, że głównym źródłem informacji o wydziae jest Informator Foitechniki Wroc ławski ej (74% ), dopiero następny w koejności jest Informator Wydziału Chemicznego (34%) Dość duże znaczenie miało poecanie Wydziału przez znajorną osobę (34%) Prawie nikt nie wskazywał na wpływ mass-mediów (2%) Przy podejmowaniu decyzji o doborze kierunku studiówważnym czynnikiem był brak egzaminu wstępnego (60% kandydatów!) Wieu przyjętych na studia to ci, którzy nie dostai się na inne uczenie ub wydziały Skłania to do myśi, że epsze byłoby przyjmowanie na uczenię bez wyróżniania kierunków i wydziałów 26% ankietowanych podkreśa, że przy podejrnowariu decyzji odegrał ważną roę nauczycie Dowodzi to znaczenia kontaktów uczeni ze szkołami Uzasadniając wybór Wydziału Chemicznego aż 41% osób stwierdza, że chemia ma przyszłość Oczekują oni od uczeni, że umożiwi im zdobycie wiedzy: poznanie natury, aparatury, komputerów Liczą, że po studiach uzyskają atrakcyjną i ciekawą (73%), a nie tyko dobrze płatną (11%) pracę Oczekują wieu zajęć aboratoryjnych (41 %) i możiwości sarnodzienego panowania przebiegu studiów (32% ) Tyko 8% kandydatów chciałoby dużej iości zajęć humanistycznych Kim są udzie przychodzący na studia? Liberana forma ankiety pozwaa im zadekarować się jako "kobieta" (70%), "mężczyzna" (26%) ub "dziecko" (4%) Aż 78% to absowenci iceów ogónokształcących 70% pochodzi z miast mających powyżej 100 tys mieszkańców Szkołę średnią w takim mieście ukończyło 90% ankietowanych 35% osób okreśiło stan materiany swojej rodziny jako dobry, a 48% jako zadowaający Jakztegowidać, studia są dostępne dadobrze sytuowanych Gdyby było możiwe wzięcie kredytu bankowego na studia, zrobiłoby to 37% osób, 17% -nie, zaś 46% nie miało pogądu w tej sprawie Uzyskane wyniki pozwoą zapewne udoskonaić metody docierania do potencjanych kanydatów na studia chemiczne Już teraz wiadomo, że warto się skoncentrować na do b rym przedstawieniu oferty w Informatorze Foitechniki Wrocławskiej (dotyczy to oczywiście wszystkich wydziałów), nie warto natomiast inwestować w mass-media A może jednak znajdzie się ktoś, kto opracuje właściwe hasło? "Ojciec, studiować? -Tak, ae tyko na Wydziae Chemicznym Foitechniki Wrocławskiej!" :>:r;f-! fł:: :!T 1t:u:!i!: : : : : : : : : ;:J>i!u: : : :: ;: : ;: :tttii>: : :::! mn= ąe*ęw:v "!irb=w#mm:ą : r reftiy::y4!#:+r9tą4: P:i: : : : -: :< :::: :-: :::: :/=::><< ::::: ::::::::::;::::::;::::-:::::;:::::_:::::_: ::::::< ::<:=: :::-::::::::::::::>a#f,fiiiiid?&iiwji#h z PPPWr Funduszu Dnia 6 stycznia 1995 r obradowało Prezydium Przedstawiciestwa Pracowniczego Na posiedzeniu przedstawiony został ogóny podział zakładowego funduszu socjanego W roku bieżącym wynosi on 24 mn zł(nowych) z czego 15 mn zł przeznaczone zostało na fundusz socjany, a 09 mn zł na fundusz mieszkaniowy W daszej części posiedzenia wiceprzewodniczący Przedstawiciestwa dr H W oniewicz złożył serdeczne podziękowania osobom, które zorganizowały ba sywestrowy, w szczegóności : H Czarneckiej, M Grotowskiej, B Mich, J Szmidt, J Teodorczyk i H Wojciechowskiemu Ba tenzostał uznany przezjego uczestników za wyjątkowo udany Ewa Beowska Wypoczynek dzieci i młodzieży w '94 r Przełom roku jest porą dokonywania biansów także w działaności socja- nej na rzecz dzieci i młodzieży pracowników naszej Uczeni Zakład Usług Socjanych przygotował zestawienie danych o wypoczynku dzieci i młodzieży w 1994 r (załączona tabea) Koszty całkowite przeznaczone na wypoczynek wyniosły prawie 5 md 442 mn starych zł i objęły 1370 dzieci Średni koszt pobytu jednego dziecka wyniósł prawie 4 mn zł Powyższą iczbę dzieci uczestniczących w wypoczynku warto byłoby porównać z iczbą wszystkich dzieci, które potencjanie mogłyby skorzystać z takiej akcji socjanej Nie jest to jednak możiwe z powodu braku danych Na dzień dzisiejszy ZUS nie dysponuje danymi o iczbie dzieci pracowników Wr w układzie wiekowym Bez tych danych trudno mówić o gospodarowaniu funduszami pozostającymi do dyspozycji Zespołu ds Dzieci i Mło dzieży Rejestracją objęte są tyko te, które ubiegają się ub korzystały z wypoczynku Pewne działania podejmowane przez PPPWr związane z komputeryzacją pozwaają sądzić, że nasłapiąkorzystne zmiany w tym zakresie Częścią podsumowania wypoczynku w roku ubiegłym była ocena sposobu jego reaizacji przeprowadzona przez ZUS na podstawie anonimowej ankiety rozesłanej w październiku i istopadzie do rodziców dzieci, które skorzystały z wypoczynku atem Na 1089 wysłanych ankiet otrzymano 79 odpowiedzi, co stanowi średnio ok 7% Ocena wypoczynku na podstawie tak niskiej zwrotności nie jest reprezentatywna Naeżałoby ankietowanie przeprowadzić bezpośrednio po wakacjach stosując zachęty do udziału w ankiecie Treść ankiety powinna odpowiadać ceom jasno okreśo nym np jakie działania powinien podjąć Zespół ds Dzieci i Młodzieży, aby wypoczynek spełniał oczekiwania i preferencje rodziców i ich dzieci Wiadomo, że koonie nad morzem są zawsze w pełni wykorzystywane, ae nowe inwestycje okuje się w Zapuście, w której ostatni turnus zwyke nie jest kompetny Rodzice, których dzieci nie zakwaifikowały się na koonie nad morzem nie mogą się ubiegać o dofinansowanie wypoczynku nad morzem w ośrodkach obcych, jeśi są niewykorzystane miejsca w pozostałych ośrodkach poitechnicznych Mimo niskiej zwrotności dokonano anaizy ankiet Wypoczynek dzieci w ośrodkach poitechnicznych jest organizowany i przebiega pod pełną kontroą ZUS Rodzice i ich dzieci oceniają wypoczynek jako dobry Wyjazd do Włoch wzbudził największe zainteresowanie wśród ankietowanych Otrzymano 15% odpowiedzi Transport i pioci otrzymai od uczestników bardzo złą ocenę Równie niskie oceny otrzymało wyżywienie i zakwaterowanie w namiotach Kadrę pedagogiczną oceniono na dostatecznie Jednak nie tyko krytyczne uwagi zawierała ankieta Pozytywne oceny dotyczyłyprogramu i miejsce obozu Uznano je za tak atrakcyjne, że panuje się w 1995 r zwiększyćiczbę uczestników i turnusów zakładając, że mankamentów uda się uniknąć Za nieudane można uznać obozy w Czechach Niskie oceny (złe i bardzo złe) otrzymało wyżywienie i standard zakwaterowania Program obozu oraz kadrę oceniono dobrze i więcej niż dobrze W stosunku to tych miejsc wypoczynku nie będą podejmowane starania o ich podtrzymanie Ryzyko wypoczynku organizowanego przez agencje turystyczne jest niemałe i warto je minimaizować W Zespoe Dzieci i Młodzieży dokonano już wstępnego rozdziału wydatków na 1995 r Zespół dysponuje kwotą zł (nowych) Całkowity koszt wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie etnim i zimowym pochłonie 90% z tej sumy, przy czym rodzice poniosą zaedwie ok 20% wydatków Pozostały fundusz podzieony zostanie na: dofinansowanie wypoczynku organizowanego przez inne ośrodki, imprezę gwiazdkową i inne wydatki Jadwiga Bogdan

5 WYPOCEK Ośrodek Iość Kołobrzeg * Kołobrzeg dni 21 Iość turn 3 Liczba Iość uczest kadry 356 Wyżywienie + noceg DZIECI I Transport Leki czapki + daszki identyfikacyjne, Zapusta - wycieczki, biety \Vstępu Włochy MŁODZIEZY Ubezpieczenie Wynagrodzenie kadry W 1994 ROKU Zaiczki kierownika Irme* V ;r Koszty całkowite na basen, sprzęt sportowy, Międzygórze (zimowisko) - art papiernicze, - sprzęt sportowy, termos, środki czystości Koszt 1 skierowania pan Koszt osobowykonanie dnia c \0 \0 V R6451 : Międzygórze (ato) - wycieczki, U

6 6 CHEMICZNY Na posiedzeniu RW 23 istopada 1994 Dziekan wręczył przyznane Złote Odznaki Foitechniki Wrocławskiej i dypomy nagród dziekana Indywiduanenagrody otrzymai: prof W Muak, prof S Kucharski, prof M Pająk oraz dr J Szczygieł Nagrodę zespołową za wkład w perfekcyjną organizację dydaktyki, a zwłaszcza kataogów i zapisów na kursy otrzymai: prof A Oszowski, dr J Horn, drhabp Drożdżew ski Poparcie RW uzyskały następujące wnioski: -w sprawie przeniesienia mgr Adama Rusina z etatu naukowo-badawczego na etat naukowodydaktyczny w 1-4 na okres od do r, - w sprawie poparcia uropu bezpłatnego da dr E Wieczorek w związku z otrzymaniem stypendium, naukowego na okres w Instytucie Chemii Bioogicznej w Strasburgu, -w sprawie poparcia uropu bezpłatnego da mgr R Koziatka w terminie r w związku z koniecznością ureguowania spraw fmansowych, -w sprawie zatrudnienia mgr Anny Czerwonki na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w 1-4 na okres od (vacat na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego od ipca) Nie poparto wniosku o otwarcie przewodu habiitacyjnego dr inż W Sienickiego Rekrutacja na studia to zagadnienia zasad rekrutacji i imitów przyjęć Dziekan zaproponował, żeby utrzymać dotychczasowe zasady, tj aby rekrutacja na rok ak 95/96 na WydziałChemiczny odbyła się na podstawie konkursu świadectw, z możiwością przyjęcia z Akademii Medycznej kandydatów, którzy zdai egzamin ecz z braku miejsc nie zostai przyjęci Przedstawione przez dziekana zasady rekrutacji 1995/96 zostały po dyskusji, w głosowaniu jawnym zaakceptowane przy 5 głosach wstrzymujących się Zaakceptowano dziekańską propozycję uchwały w sprawie imitów przyjęć: RW na rok ak 95/96 postanawia przyjąć na wydział ok 700 kandydatówbez ustaania imitów na poszczegóne kierunki Na wypadek, gdyby Senat odrzucił powyższą uchwałę, przyjęto rezerwową wersję z zachowaniem ubiegłorocznych imitów: na technoogię chemiczną - 300, inżynierię chemiczną i procesową - 200, biotechnoogię- 100, chemię Prof Stanisław Kucharski przedstawił stanowisko Prezydium CK ds Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych w niektórych sprawach związanych z prowadzeniem przewodów habiitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu naukowego profesora Prof B Burczyk, jako ktu any członek CK uzupełnił informację Na zakończenie wystąpiła dr E Drąg z pytaniern do dziekana, daczego wnioski w sprawie przeniesienia z etatów naukowo badawczych na etaty naukowo-dydaktyczne, które uzyskały poparcie Rady Wydziału (2610) nie zostały zatwierdzone przez Rektora Dziekan wyjaśnił, że Rektor ma takie prawo, bez podania przyczyny, ae na pewno wynika to z braku środków finansowych cd na str nr 44 z prac Rady 12 stycznia 1995 r, odbyło się posiedzenie penarne Rady Głównej Obecny był wiceminister Kazimierz Przybysz i przedstawicie prezydium P AN Przewodniczący J Osiowski zreferował prace prezydium RG od ostatniego posiedzenia penarnego, w tym spotkanie z min A Łuczakiem i ZNP Poruszono tam probem uprawnień przyznawanych wyższym szkołom niepaństwowym ZNP opowiada się za nadawaniem takim szkołom od razu prawa do nadawania tytułu magistra w przeciwieństwie do resortu i RG, która zaeca, by przyznawać najpierw prawo nadawania icencjatów Komisja Dydaktyczna RG zajęła się projektem ustawy o oświacie Zgodnie z "rodzącą się nową tradycją" projekt taki nie wpłynął oficjanie, ae "przeciekł"do RG Wycofano się w nim z koncepcji przybiża jących szkołę do samorządów i rodziców, przerzuca natomiast odpowiedzianość na samorządy okane; nie zaprezentowano w projekcie całości<?wej wizji Komisja Dydak- tyczna przedłożyła projekt stanowiska, ae Głównej nowy Brak odpowiedzi na pytanie, wobec kogo ma reprezentować środowisko i jaka jest pod tym wzgędem reacja między P AN i PAU W dyskusji poemizowano też z tezą o konieczności utrzymywania instytutów PAN-owskichzdotacji budżetowej RGjest przeciwna utrwaania stanu aktuanego Zawarta w "Założeniach" koncepcja utworzenia uniwersytetu P AN (zapewne znowu w Warszawie) została zdecydowanie skryty kowana Zaaprobowano natomiast pogąd, że w obecnym trudnym momencie nie naeży wprowadzać zmian w systemie finansowania nauki Pozytywnie zaopiniowano projekt ustawy o prawie archiwanym Prof A Morawiecki (UWr), przewodniczący Komisji ds Wyższych Szkół Zawodowych, poinformował o 2 koejnych p rojektach ustawy o w sz z (ostatni z 12 stycznia) Poprzednio, 11 stycznia, zespół przygotował stanowisko kończące się wnioskiem o potrzebie uzupełnienia danych Sytuacja jest jednak niejasna, bo choć wicemin K Przybysz zapewniał, że projekt ustawy będzie konsutowany ze środowiskiem, to poseł Jerzy Zdrada ujawnił, że w końcu utego projekt ma wejść pod obrady Sejmu RG sformułowała następujące wątpiwości: skąd pozyskana zostanie kadra (specjaiści) da szkół wz, czy uda się pozyskać dydaktyków z przemysłu i ie 'ma powstać szkół w ciągu najbiższych 5 do 8 at? W odpowiedzi dyr Jerzy Gąsiorowski (posługujący się pojęciem uczeni zawodowych) stwierdził: ostateczna decyzja została wstrzymana do zapoznania się z nim całego gremium Na poprzednim posiedzeniu RG zajmowała się projektem ustawy o Poskiej Akademii Nauk Został on oceniony negatywnie Tym razem RG otrzymała "Założenia" do tej ustawy RG wyraziła wątpiwości, czym ma być P AN: stwierdzenia zawarte w "Założeniach" nie mówią jednoznacznie, że jest to organizacja korporacyjna Dekaracja, że PAN powinien stanowić samorządną reprezentację całego poskiego środowiska naukowego, nie zawiera propozycji konkretnej reaizacji, a przez to ma charakter soga- -kadra ma pochodzić z biurprojektów i instytutów resortowych, - na początek mają powstać 3-4 pacówki (w ostatnim projekcie: 5), -istnieje możiwość uzyskania środków od samorządów okanych (w koejnym projekcie jest mowa o przesunięciu środków), -przed powołaniem szkół powstanie komisja ds wszz, możiwe jest powiązanie ustawy o wszz z dotychczasową o szkonictwie wyższym, - pierwsze pacówki powstaną na bazie istniejących fiii szkół wyższych Obecny projekt zarysowuje skaę zjawiska jako ograniczoną: 5 szkół po 00 studentów, przewidywane nakłady rzędu 113 md st zł Brak informacji, czy i gdzie będzie prowadzone kształcenie na poziomie icencjackim i jak rozumiane jest kształcenie "do zawodu" Zaaprobowano nowy kierunek studiów: naukę o rodzinie Wyrażono stanowisko w sprawie budżetu szknictwa wyższego Stwierdzono w nim, że nieuwzgędnienie postuatów będzie miało negatywne konsekwencje Zaprotestowano wobec obniżenia imitu wynagrodzeń, zwłaszcza przy zakładanym wzroście icz-

7 utego 1995 K k d uniemożiwienie Sąz a p 1 t podziału dotacjł o ec_ ""r r by studentów W praktyce działanie mini s terstwa oznacza reaizacji podwyżek Doprowadzi to do obniżenia rekrutacji na studiach dziennych Stanowisko zostało przyjęte jednomyśnie Zaopiniowano zasady oraz imitu wynagrodzeń osobowych i kosz tochłonności na poszczegónych kierunkach Zgodnie z koncepcją MEN współczynnik C z agorytmu ma spaść w tym roku do o, 3 Ma też być uwzgędniona rzeczywista iczba studentów 1 roku (ze współczynnikiem 0,8) Zaakceptowano te rozwiązania, jednak z zastrzeżeniem, że skoro MEN nie p remiuje wzrostu iczby studentów (spada do tacja na 1 studenta), RG może w przyszłości zdecydować się na zmianę podejścia i opowiedzieć się za podwyższeniem wartości współczynnika c do 0,95 Opiniowano wnioski 0 utworzenie wyższych szkół zawodowych (icencjackich) Aprobatę uzyskały wnioski Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Krakowie i Wyższej Szkoły Zarządzania w Słupsku, odrzuconowniosekwyższej Szkoły Administracji Pubicznej w Białymstoku Zajęto się też sprawą w Szk Informatycznej w Biesku Białej będą_cej przedmiotem spadku Wobec braku ureguowań ustawowych uznano, że spadkobiorca powinien ponownie przedstawić wniosek 0 nadanie uprawnień Prof Janusz Kawecki z Foitechniki Krakowskiej zdał sprawę ze wstępnych prac nad systemami oceny dydaktyki Prace są kontynuowane Rozpatrzono wnioski o uprawnienia do nadawania stopni i tytułów naukowych Zaaprobowano 2 wnioski, 4 odrzucono (j) Konkurs steinhausowski cd ze str 8 W rezutacie za najepsze w tym zbiorze aforyzmy uznano teksty nadesłane przez autora sygnowanego AM66 (8 mądrych, jasno i zwięźe sformułowanych, dających domyśe nia tekstów), a za najepsze i najiczniejsze hasła "słownikowe" uznano teksty nadesłane przez autorasygnowanego "Max" (20wyśmienitych ub bardzo dobrych haseł "słownikowych" z ogónej iczby 100) Nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy konkursu otrzymają nagrody pieniężne i książkowe w połowie utego 1995 (uczestnicy zamiejscowi - za pośrednictwem poczty) dr Rościsław Rabczuk Sekretarz Jury Konkursu Wrocław, Od Redakcji: Gratuujemy wszystkim zwycięzcom! Szczegónie cieszymy się z sukcesów pracowników Poitechniki Wrocławskiej: profesora Romuada Nowickiego, dr Edwarda Piegata i pana Zenona Woniakowskiego, pracownika księgarni w Gmachu Głównym -L - - tr Bibioteka Główna PWr otrzymała w darze 200 angieskich książek naukowych pochodzących z wystawy British Counci w Warszawie Wszystkieotrzymanetytułyzos tały zaprezentowane na wewnętrznej wystawie w pomieszczeniach Bibioteki (saa411e w A-1) Otwarcie wystawy nastąpiło25 stycznia i było połączone z degustacją tortów orzechowych i innych pysznych wyrobów wykonanych przez wszechstronnie utaentowany persone Można się też było zapoznać z możiwościami dostępu do skomputeryzowanych baz danych Zaproszonych gosci powitał dyrektor HenrykSzarski prezentując skaę kontaktów Bi?i?tei z ośrodkami naukowymi w kraju i swtecte Nasza ista kontrahentów -powiedział - obejmuje 260 ośrodków naukowych: 70 kra}owych i 190 zagranicznych Wciążposmku jemy nowych, atrakcyjnych partnerów do współpracy poprzez kontakty słut}jowe pracowników naukowych naszej Uczeni oraz poprzez wysyłanie ofert Ceem naszej działanościjest p ropagowanie w świecie osiągnięć naukowych oraz wzbogacanie zbiorów bibiotecznych W ramach wymiany wysyłamy głównie prace naukowe i czasopisma wydawane przeznaszą Uczenię otrzymując w zamian ponad 500 tytułów czasopism i ok 1300 tytułów książek rocznie o łącznej wartości 3,5 md zł Koszty ponoszone na wymianę w skai roku wynoszą O, 2 md zł Ważnym eementemnaszej działanościjest współpraca z fundacjami charytatywnymi, które w ostatnich atach zdecydowanie zintensyfikowały program pomocy poskim uczeniom, w tym naszej Uczeni Większość otrzymywanych tą drogą darów stanowiły tytuły wybrane wcześniej i akceptowane przez konsutantów Spektakuarnym efektem kontaktów z fundacjamisą wystawy darowanych książek, organizowane na antresoi w Gmachu Głów nym Poitechniki " HUGONOTKI Obrady najwyższego gremium w uczeni sennat Miłośnik motocyki promotor (prof R Nowicki) Współczesna kopania wiedzy- kserokopiarnia Miłośnicy konferencji naukowych- sympozjady (Jeny Mioduszewski) Tam, gdzie oceny zdobywa - studia zaoczne się za piękne oczy (Antoni Marciński) cd ze str6 Na posiedzeniu Rady Wydziarn 21 grudnia 1994 r następujące wnioski uzyskały poparcie: -o dopuszczenie dr inż Danuty MichaskiejFak do daszych etapów przewodu habiitacyjnego, -o zaakceptowanie kandydatury prof Maksymiiana Pajaka na stanowisko profesora zwyczajnego w dyscypinie inżynieria chemiczna, w specjaności inżynieria chemiczna w Instytucie Inżynierii Chemicznej i Urz;adzeń Ciepnych Poitechniki Wrocławskiej (na recenzentów dorobku naukowego zaproponowano: profdr habinż Jana Bandrowskiego z Poitechniki Śąskiej prof dr habinż Romana Kocha z Foitechniki Wrocławskiej) -o zaakceptowanie kandydatury prof Andrzeja Noworyty na stanowisko profesora zwyczajnego w dyscypinie inżynieria chemiczna, w specjaności inżynieria chemiczna w Instytucie Inżynierii Chemicznej i Urządzeń Ciepnych Poitechniki Wrocławskiej; na recenzentów dorobku naukowego proponuje się: prof dr habinż Czesława Strumiłłę z Poitechniki Łódzkiej i profdr hab inż omasza Winnickiego z Wydziału Inżynierii Srodowiska z Poitechniki Wrocławskiej, - o udzieenie uropu bezpłatnego dr inż G Grygewicz w ceu odbycia stażu naukowego w okresie r Dziekan przedstawił nowe zasady finansowania wydziałów Wszystkie decyzje personane podejmowane przez Wydział musza uwzgędniać reaia finansowe, ponieważ środki budżetowe na działaność dydaktyczno-wychowawcza będą skierowane bezpośrednio na Wydział Dziekan stwierdził, że agorytm stosowany przez Ministerstwo jest sprzeczny z agorytmem stosowanym przez nasza uczenię Przedstawił również przeźrocze, które było iustracja jak wy głada udział składowej studenckiej i składowej kadrowej w budżecie uczeni na różnych wydziałach Podkreśił niekorzystne reacje na Wydziae Chemii Dziekan powiedział, że kierownictwo uczeni zakłada, iż fundusz osobowy będzie dzieony w takiej samej proporcji jak dotychczas, między wydziały i jednostki centrane, natomiast dziekani uważają, że jeśi wydziały mają się wszystkim zajmować to cały fundusz na działaność dydaktyczno-wychowawczą powinien być przyznany wyłacznie wydziałom Komunikaty dziekana: - przypomnienie o terminowym złożeniu dokumentów dotyczących prac raizowanych w ramach badań własnych, - przypomnienie treści pisma Pana Rektora w sprawie oznakowania numeren1 inwentarzowym wszystkich przedmiotów majątkowych i ewidencjonowanie ich w odpowiednichksięgach inwentarzowych, - informacja o reguacji formano-prawnej obowiązującej przy łączeniu środków grantów różnych (KBN, zagraniczne i inne), -informacja o rozdziae ostatniej pui środków statutowych, która została przeznaczona na zakup iteratury, -informacja wstępna o powołaniu Komitetu obchodów 50 ecia Wydziału Chemicznego, - informacja o sukcesie trzech studentów wydziarn na ogónoposkiej

8 nr 44 8 KIAŹKJ poecamy : : : : q :: : : ::: > ' ktore George Roche 'Th 1 1:0 rthe Ivpry : T : e Fa ower: Governmeit Founding, Corruption > : and the Bankrupting ofhigher Education'f Regnery Pubishing, 1994, cena $24 Ponieważ dzięki wizycie panibetiny Bien Graves uzyskaiśmy epszydostęp do materiałów The FoutUiaitonfor Economic Edu,cation, chycieiby$my :tym razem przedstawić PańsJWu ksiątkę amerykańską1 nie pubikowanąjeszcze po posku Nie tyko 'poitica correctiiess"jest dzisiajpostrachem amerykańskich szkół : wyższych Zastraszające rozmiary : przybrały równiez złe zarżadzaiie, marnotrawstwo i korupcja Prżyczyri"ąjest drugi okres coraz siniejszego zaangażowania się państwa w tę dziedzin zycia, co wy kreowało całą kasę zaeżną od władzy, której_: żadza zdobycia łatwych pieniędzy jest porównywana -tyko z ich nieodpowiedzianością Konstytucja Amerykańska nigdy nie wymieniała kształcenia wśród zobowiązań władzfederanych Jednakże w 862roku Kongreswydał Morri Act, który tworzył krajowy system grantów Sztandarowym hasłem -Ery Postępu stało się ''wykszt:a1cenie da każdgo na koszt państwa'' Od tego czasu wciąż rośnie finansowanie ze strony państwa, czy to przez bezpośrednie wspieranie coege'ów i uniwersytetów czy przez stypendia da studentów, czy wspieranie badań na wydziałach Książka Roche' a omawia trzy konsekwencje mieszania się rządu do kształcenia: 1 wraz ze wzrostem subsydiów federanych mechanizm podejmowania decyzji przesuwa się z płaszczyzny ekonomicznej na poityczna; 2 każdy przekazywany przez rząd doar zwiększa uzaeżnieiie; 3 ochrona przed prawami rynku powoduje pogorszenie jakości; wzrost marnotrawstwa i pogorszeniezarządzania, zniechęcasię w tensposób do niezaeżności, a dążenie do doskonałości zastąpione zostaje miernotą Roche przedstawia nieodparte dowody, żę obecna godna pożałowania sytuacja nie może trwać dłużej Wydatki przekroczyły dopuszczany pułap; sama tyko pomoc da studentów kosztuje podatników ponad $22 md rocznie Niespłacone zobowiązania w zakresie samych stypendiów osiąnęły rekordowa wysokość Kwota $64 md (z całkowitej kwoty $93 md) po prostu zniknęła Tymczasem żródło wysycha Podczas gdy rządowe pieniadze nada płyną szerokim strumieniem na konta uniwersytetów, muszą one zaciskać pasa, ponieważ społeczeństwo zacżyna ograniczać świadczenia na paców ki, których pracownikomcoraz częściej zarzuca się pagiaty i fałszowanie wyników badań Absowenci uczeni wykazują się gorszym poziomem niż ich odpowiednicy z innych zaawansowanych krajów Nawet t ak prestiżowe uczenie jak Harvard straciły swa reputację Roche proponuje trzy eementy reformy Po pierwsze dyda]rtycy muszą odzyskać pozycję przywódczą Naeży wyeiminować So<;jaistyczna ideę "współrządzenia'-' tak, by rektor uniwersytetu mógł podejmować decyzje w naj epszym interesie swej ue- zeni nie będąc atakowanym przy każdej okazji przez społeczność naukowców ani zmuszonym do zabiegania o chwałę przez gromadzenie funduszy Trzeba zniszczyć dławiacą bokadę administracyjną Po drugie dydaktycy p owinni odkryć wartości rynkowe Tragedia finansowania przez rząd poega na tym, że odizoowano w tensposób szkonictwo wyższe od rynku-, przez co żywi się miernotę i niedorzeczność, ni e wspominając o ideoogiach żdecydowanie wrogich umysłowej-i ekonomicznej woności Studenci i ichpłacący czesnerodzice powinni mieć prawo roziczania uniwersytetów w taki sam sposób, w jaki kienci i hurtownicy mogą roziczyć firmy przenosząc dowonie swoje fundusze, gdy nie sązadówoeni z interesu Po trzecie uczenie wyższe muszą powrócić do wartości akademickich i moranych Kiedyś stanowiły one szcżyt inteektuanych osiągnięć Za- chodu Budziły szacunek jako źródło wiedzy, mądrości i kutury da koejnych pokoeń Dzi$iaJ stają się pośmiewiskiem Trzeba koniecznie odrzticić skłonność- doreatywizmu i odbudować pogad, żernektóre idee przetrwały próbę czsu: prawda uczciwość, moranośc, etyka pracy, woność gospodarcza, zasada ograniczoności władzy Bez reform we wszystkich tych dziedzinach wieźa z kości słoniowej będzie nada chyiła się do upadku Książka ta ze wstępem MacomaS Forbesa Jr jestistotnym wkładem do pubicznej dyskusji nad obecnym kryzysem studi<)w wyższych Warto zauwatyć, że GeorgeRoche, rektor Hisdae Coege działa zgodnie ze swymi pogądami Hisda1e nie pobiera pośrednio ani bez pośrednio - pietiiędzy federanych i oferuje studentom prywatnie fun dowane stypendia (w o racowania Stevena Yatesa) Jury konkurs-u :w składzie: prof :Rt>:t]UU: Du(a (Wiadomości Matematyczne), :4r Rościsław :Rabc:zuk::(QWR PTM) prof Jan Trzynadowski:{QssQine\JtQ) : i pr()f Ateciander Weron :(Centrum Steinnusa) po żapoznariiu : się z:trzydz1esto111a trzema pracami nadesłanymi na"konkurs prżez 32: uczestników postanowiło przyznać 6 nagródpieniężnych (2 pierwsze, 2 drugie i 2 trzecie aequo) w dwóch kategoriach - aforyzmy i hasła słownikowe (hugonotki) oraz 12 wyróżnień -następującym osobom: I Andrzej MAJ:EWSK - ekonomista (Wrocław) za aforyzmy AndrzejMICHALsi<J matematyk (AR; Wrocław) za hugonotki II Ryszard RUDNICK prac banku (Bydgoszcz) za aforyzmy 11 Paweł JMEK -matematyk (UMK, Toruń) za hugonotki III Jacek NIJAK uczeń (LO, Inowrocław) za aforyzmy III Teresa BLANK- nauczycieka mat (SP nr 64, Bydgoszcz) za hugonotki Józef TRYTEK - nauczycie matematyki (LO, Radłów) 2 Jerzy CHDMIŃSKI - em nauczycie matematyki {Wojnicz) 3 Zofia DIAKOWSKAnauczycieka mat (LOt Boesławiec), 4 Antoni MARCINSKI matematyk (PKr, Kraków) 5 Jerzy MIODUSZEWSKI matematyk (UŚ, Katowice) 6 Paweł MIŚ TA uczeń - (LO Prudnik) 7 Romuad N()WICKI - profesor n t_ (PWr, Wrocław) 8 Małgorzata OMELCZUK nauczycieka mat (LO, Włodawa) 9 Edward PIEG A r- matematyk (PWr, Wrocław) 10 Adam SPODENKIEWICZ -muzyk (Wrocław) 11 Irena SZYMANOWSKA - naucżycieka mat (LO, Giwice) 12 Zenon WOLNIAKOWSKJ-:emeryt (Wrocław) Jury konkursu dysponujące symboiczna kwotą na nagrody pieniężne postanowiło podzieić kaźdą z przewidzianych3 nagród na dwie równe części i nagrodzić w ten sposób sześciu aureatów, którzy otrzymają dodatkowe nagrody książkowe Wyróżniona dwunastka uczestników konkursu otrzyma nagrody książkowe, mjn książki Hugona Steinhausa Aforyzmy i hasła "słownikowe" nagrodzone iwyróżnione przez Jury konkursu będą pubikowane sukcesywnie w "Wiadomości ach Matematycznych" z podaniem nazwiska autora Zdaniem eksperta, profjana Trzynadowskiego, które podzieają pozostai członkowie Jury, konkurs był bardzo interesujący, ae jako test byłtrudny i niema ryzykowny da uczestników I to z dwóch przynajmniej powodów: po pierwsze- przy Hugona Steinhausa "Słowniku racjonanym" w większości nadesłanych prac I ury :Konkursu miało do czynienia właśnie z róznymi próbami naśad owania Mistrza, po d-rugie zaś, gdy chodziło ściśe o aforyzm, piszący pozostawai, na ogół, przy stwierdzeniu pew11j prawdy ogónej, podczas gy aforyzm:to stwierdzenie zaskakujące! W nadesłanych materiałach znaazło się mało aforyzmów, wiee zaś "słówek" (haseł "słownikowych") poprawnych formanie, ae niejednokrotnie uchwyconych "na siłę" ex cd na str7 Pismo informacyjne Poitechnid Wrocławskiej Poitechnika Wrocławska Wybrzeże Wyspiańskiego Wrocław Redaktor Naczeny: dr inż Maria Kisza Redakcja: bud D-5, pok 22, te/ e-mai: itepwrwrocpł Druk Drukamia Oficyny Wydnwniczej PWr Nakład 1500 egz

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r.

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie określenia warunków i trybu kierowania za granicę pracowników i studentów Politechniki Lubelskiej w celach naukowych, dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r.

Zarządzenie Nr 71/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r. Zarządzenie Nr 71/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r. w sprawie: kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R-69/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: określenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie od roku akademickiego 2012/2013. R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

Zarządzenie wchodzi w życie od roku akademickiego 2012/2013. R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R-12/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie: określenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

1 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich

1 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. wraz z zm. ZR 36/2013 z 8.07.2013, zm.02.07.2014 ZR 26/2014, zm.zr 29/2014 z 01.09.2014 Regulamin przyznawania stypendiów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Regulaminu stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2015

Zarządzenie Nr 20/2015 Zarządzenie Nr 20/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie,

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie, Konkurs grantów doktorskich i habilitacyjnych w roku 2015 na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r.

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 66 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do uchwały nr 405 Senatu UZ z dn. 28.05.2008r. Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 1 1. Na studia doktoranckie może być przyjęta

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH

SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH Załącznik do Uchwały nr 28 Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska z dn. 22.04.2009 r. SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH w dziedzinie: nauki techniczne w dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Celem studiów doktoranckich jest kształcenie w dziedzinach wymagających wzrostu wysokokwalifikowanej kadry.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Propozycje wykorzystania finansowania nauki

Propozycje wykorzystania finansowania nauki Propozycje wykorzystania finansowania nauki S t r o n a 2 Spis treści Doctoral Programme in Political and Social Sciences... 3 Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców 2017 r.... 4 LIDER VIII

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Informacje ogólne

Rozdział I Informacje ogólne R E G U L A M I N zasad i trybu przyznawania stypendiów doktorantom i młodym doktorom w ramach projektu Kwalifikacje dla rynku pracy - Politechnika Lubelska przyjazna dla pracodawcy Rozdział I Informacje

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII Opracował Sprawdził Zatwierdził WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII KARTA PROCEDURY Nr procedury WA-S3a PRZYZNAWANIA NAGRÓD DLA NAJLEPSZYCH MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI Zespół Wydziałowy Zespół ds. Wdrożenia Procedur

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej w dniu roku

Protokół z posiedzenia Rady Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej w dniu roku Protokół z posiedzenia Rady Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej w dniu 20.05.2016 roku Obecni według załączonej listy. Dziekan powitał członków Rady Wydziału. Nie wniesiono uwag do porządku

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Instytutu Geografii z dnia 27 czerwca 2006 roku.

Protokół z posiedzenia Rady Instytutu Geografii z dnia 27 czerwca 2006 roku. Protokół z posiedzenia Rady Instytutu Geografii z dnia 27 czerwca 2006 roku. Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Instytutu Geografii dr hab. Mariusz Kistowski. 1. Przyjęcie porządku obrad. Porządek

Bardziej szczegółowo

REKTOR PISMO OKÓLNE 38/2014. w sprawie stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015

REKTOR PISMO OKÓLNE 38/2014. w sprawie stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 REKTOR PISMO OKÓLNE 38/2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 Zgodnie z 5 Zarządzenia Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO I ZWIĘKSZANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO I ZWIĘKSZANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenie Nr 76/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania go i zwiększania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 77/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 77/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 września 2016 r. Zarządzenie Nr 77/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 34/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2015 roku

Uchwała nr 34/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2015 roku Uchwała nr 34/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad i trybu potwierdzania efektów uczenia się Na podstawie art. 170 f i g ustawy Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/2007/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 marca 2007 roku

Uchwała Nr 3/2007/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 marca 2007 roku Uchwała Nr 3/2007/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie określenia warunków i trybu kierowania za granicę pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Lubelskiej w

Bardziej szczegółowo

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego Regulamin przeprowadzania postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Instytut Społeczeństwa Wiedzy za rok 2005

Sprawozdanie z działalności Fundacji Instytut Społeczeństwa Wiedzy za rok 2005 Fundacja Instytut Społeczeństwa Wiedzy ul. Górnośląska 14 lok. 1, 00-432 Warszawa tel.: (22) 621 09 72, faks: (22) 621 09 73, e-mail: isw@mbox.pw.edu.pl www.frp.org.pl Sprawozdanie z działalności Fundacji

Bardziej szczegółowo

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016 R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów doktoranckich Politechniki Wrocławskiej realizowanych od roku akademickiego 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2016/2017

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2016/2017 Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie 3 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów

Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów Wydziałowa Komisja ds. Doktoratów Wydział Inżynierii Zarządzania Politechnika Poznańska Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów Na podstawie Statutu Politechniki Poznańskiej (Załącznik nr 6, punkt

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 923/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 923/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 923/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 23/2011 Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2014 Rektora UMCS. Postanowienia ogólne

Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2014 Rektora UMCS. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2014 Rektora UMCS Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA DOKTORSKIE PLUS

SEMINARIA DOKTORSKIE PLUS SEMINARIA DOKTORSKIE PLUS Oferta Uczelnia oferuje Seminaria Doktorskie PLUS, w dwu wersjach językowych (polskiej i angielskiej), których efektem końcowym jest stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

2 Złożenie rozprawy doktorskiej 3 Egzamin doktorski

2 Złożenie rozprawy doktorskiej 3 Egzamin doktorski Uchwała nr 1/2012 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie prowadzenia postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH

ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII KARTA PROCEDURY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH Zespół Opracował Wydziałowy Zespół ds. Wdrożenia Procedur Sprawdził Wydziałowa Komisja ds. Kadr Naukowych Zatwierdził

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów

Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów Wydziałowa Komisja ds. Doktoratów Wydział Inżynierii Zarządzania Politechnika Poznańska Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów Na podstawie Statutu Politechniki Poznańskiej (Załącznik nr 5, punkt

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016 Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie 3 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 49/2015/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zasad finansowania działalności badawczej

Uchwała Nr 49/2015/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zasad finansowania działalności badawczej Uchwała Nr 49/2015/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zasad finansowania działalności badawczej Działając na podstawie 130 ust. 3 Statutu Politechniki Lubelskiej, Senat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIUM DOKTORANCKIEGO IMP PAN

REGULAMIN STUDIUM DOKTORANCKIEGO IMP PAN REGULAMIN STUDIUM DOKTORANCKIEGO IMP PAN 1. Studium Doktoranckie w IMP PAN zostało powołane przez Dyrektora IMP PAN na wniosek Rady Naukowej IMP PAN. 2. W IMP PAN prowadzone są stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego W okresie dwóch lat od dnia wejścia w życie Ustawy (Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455), na wniosek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 61 /2008. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 30 czerwca 2008 r.

UCHWAŁA NR 61 /2008. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 30 czerwca 2008 r. UCHWAŁA NR 61 /2008 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie regulaminu studiów podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Senat Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania premii i nagród na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ

Regulamin przyznawania premii i nagród na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ Regulamin przyznawania premii i nagród na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ I. Wprowadzenie 1. Regulamin przyznawania premii i nagród na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ jest jednym z podstawowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU

REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU I. Słownik użytych w regulaminie skrótów i określeń 1 Użyte w Regulaminie skróty i określenia oznaczają: 1) ustawa ustawę z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 119/2011

Zarządzenie nr 119/2011 Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 64 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 2 lipca 2012 r. Zarządzenie nr 119/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie kosztów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych

UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych dotyczących budżetu Uczelni na 2016r Senat Politechniki

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku

Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku 75.0203.25.2015 Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku w sprawie: nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 83/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 października 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 83/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 października 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 83/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przyznawania nagród dla pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r. Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej Na podstawie art. 200a

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SEMINARIUM DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH

REGULAMIN SEMINARIUM DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora z dnia 18.09.2013r. Tekst jednolity REGULAMIN SEMINARIUM DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Seminarium Doktorskiego określa

Bardziej szczegółowo

produkcją Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr siódmy

produkcją Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr siódmy KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu produkcją Nazwa modułu w języku angieskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-484z Komputerowe wspomaganie zarządzania Computer Aided

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 62/2017 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ NR

UCHWAŁA NR 62/2017 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ NR UCHWAŁA NR 62/2017 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ NR z dnia 25 maja 2017r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych dotyczących budżetu Uczelni na 2017r Senat Politechniki

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1227 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 1227 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 1227 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat Na podstawie

Bardziej szczegółowo

2 1. Dziekan Wydziału (Kierownik jednostki międzywydziałowej) może wystąpić do Prorektora ds. Nauki o jedno stypendium w roku akademickim.

2 1. Dziekan Wydziału (Kierownik jednostki międzywydziałowej) może wystąpić do Prorektora ds. Nauki o jedno stypendium w roku akademickim. Zarządzenie R-0161/62/2011 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 12 października 2011 w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów doktorskich Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania stypendium doktoranckiego

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania stypendium doktoranckiego Załącznik do zarządzenia nr R/0210/64/13 Regulamin ustalania wysokości, przyznawania stypendium doktoranckiego Regulamin został opracowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała nr 29/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała nr 29/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych w dyscyplinie pedagogika

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 256/2015/XXIII z 18 marca 2015 r.

Uchwała Senatu PG nr 256/2015/XXIII z 18 marca 2015 r. Uchwała Senatu PG nr 256/2015/XXIII z 18 marca 2015 r. w sprawie: zmiany Regulaminu studiów podyplomowych. Senat Politechniki Gdańskiej na podstawie 64 ust. 3 i 65 ust. 2 Statutu Politechniki Gdańskiej,

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH

TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH I. Podstawa prawna Zasady przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc, zwanym dalej Instytutem określają: 1. Ustawa z dnia 14 marca

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE Załącznik do uchwały nr 20/2010 Senatu WSP TWP z dnia 15 listopada 2010 r. Zasady przyznawania stypendiów naukowych dla nauczycieli akademickich WSP TWP w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 4 7/2016 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 8 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4 7/2016 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 8 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 4 7/2016 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 27/2013 Rektora Politechniki Rzeszowskiej z dnia 21 czerwca

Bardziej szczegółowo

( ) techniczny ( ) rolniczy ( ) ekonomiczny ( ) prawo i administracja ( ) matematyczno-przyrodniczy ( ) medycyna ( ) inny (jaki?)

( ) techniczny ( ) rolniczy ( ) ekonomiczny ( ) prawo i administracja ( ) matematyczno-przyrodniczy ( ) medycyna ( ) inny (jaki?) Nr projektu: 1 KRAJOWA AGENCJA PROGRAMU LEONARDO DA VINCI PROGRAM LEONARDO DA VINCI Faza II PROJEKTY WYMIAN I STAŻY Raport beneficjenta W związku z koniecznością gromadzenia informacji od uczestników programu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 58/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 58/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 58/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY. SENATU Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie podjęte na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2011 roku

UCHWAŁY. SENATU Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie podjęte na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2011 roku UCHWAŁY SENATU Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie podjęte na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2011 roku Działając na podstawie art. 62, ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI. na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2013/2014

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI. na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2013/2014 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2013/2014 1 W roku akademickim 2013/2014 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, zwana dalej PWSZ

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo-finansowy na 2015 r.

Plan rzeczowo-finansowy na 2015 r. ... (pieczątka uczelni) Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu nazwa uczelni Plan rzeczowo-finansowy na 05 r. Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku środki z budżetów

Bardziej szczegółowo

Projekt Z energią do nauki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Z energią do nauki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zał. nr 4 do Regulaminu Regulamin przyznawania stypendium dla najlepszych studentów kierunku zamawianego Energetyka w ramach projektu Z energią do nauki na Wydziale Mechanicznym w Politechnice Radomskiej

Bardziej szczegółowo

342,00 (z wysługą lat 20%) adiunktów, starszych wykładowców, starszych

342,00 (z wysługą lat 20%) adiunktów, starszych wykładowców, starszych Porozumienie Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ze Związkami Zawodowymi zawarte w dniu 29 maja 2013 r. w sprawie zasad podwyższenia wynagrodzeń pracowników Uczelni.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dn. 27

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku

Zarządzenie nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku Zarządzenie nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie: zasad zatrudniania nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP -77/14 Zarządzenie Nr 39/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 w KATOWICACH im. prof. Władysława Szafera

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 w KATOWICACH im. prof. Władysława Szafera REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 w KATOWICACH im. prof. Władysława Szafera Rozdział I Przepisy definiujące 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) Szkole

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów studiujących na kierunkach zamawianych. Postanowienia ogólne

Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów studiujących na kierunkach zamawianych. Postanowienia ogólne Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów studiujących na kierunkach zamawianych Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania stypendiów, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r.

Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r. K. 301-1/12 Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia założeń do planu rzeczowo - finansowego na 2013 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Kraków, dnia czerwca 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE 30-038 Kraków, ul. Łobzowska 67 (012) 633 77 22, 633 77 24, 633 37 09 fax (012) 633 74 55. P/08/074 LKR-41008-3/08 Jego Magnificencja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Stanisława Moniuszki w Zbąszyniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

I. Postępy w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej

I. Postępy w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej Kryteria oceny uczestników Studiów Doktoranckich na Wydziale Farmaceutycznym będące podstawą do tworzenia listy rankingowej przy przyznawaniu stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 38/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 4 stycznia 2017 roku

Zarządzenie nr 38/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 4 stycznia 2017 roku Zarządzenie nr 38/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu szkoleń Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

8. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA

8. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA 8. Działalność finansowa 101 8. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA 8.1. SPRAWOZDANIE FINANSOWE (BUDŻET, PŁACE) Działalność finansowa Uczelni objęta jest pełną sprawozdawczością. Sprawozdawczość ta obejmuje: bilans,

Bardziej szczegółowo

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu.

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu. Uchwała nr 315/2016 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA 1 Wstęp 1. Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia, zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy z dn. 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Rodzicielskiego przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Białogardzie

Regulamin Komitetu Rodzicielskiego przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Białogardzie Regulamin Komitetu Rodzicielskiego przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Białogardzie Rozdział I 1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie Ustawy O systemie oświaty" z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do kierownika studiów doktoranckich. RODZAJ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH

Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do kierownika studiów doktoranckich. RODZAJ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH Szczegółowe kryteria i zasady oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego na Studiach Doktoranckich w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki /opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIANYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

REGULAMIN KONKURSU NA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIANYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE Załącznik do zarządzenia Nr 11/12 Rektora PWSZ im. St. Staszica w Pile z dnia 26 kwietnia 2012 r. REGULAMIN KONKURSU NA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIANYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek UR w Lublinie

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek UR w Lublinie SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR URSZULANEK UR W LUBLINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek UR w Lublinie Rozdział I: Przepisy ogólne 1 1. W szkole działa Rada Rodziców, która stanowi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku UCHWAŁA NR 46/2014 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie: planu posiedzeń Senatu AMW w roku akademickim 2014/2015 1 Na podstawie 26 Statutu

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych określa zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz stopy procentowe składek na poszczególne

Bardziej szczegółowo

Pan Prof. dr hab. inż. Tadeusz LUTY Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Pan Prof. dr hab. inż. Tadeusz LUTY Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO DSP-2-ZM-0412-21/06 Warszawa, 2006 09 27 Pan Prof. dr hab. inż. Tadeusz LUTY Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich Szanowny Panie Przewodniczący,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Przewodniczącego Prezydium Rady Rodziców z działalności Rady za rok szkolny 2012/2013.

Sprawozdanie Przewodniczącego Prezydium Rady Rodziców z działalności Rady za rok szkolny 2012/2013. Sprawozdanie Przewodniczącego Prezydium Rady Rodziców z działalności Rady za rok szkolny 2012/2013. Zarząd Rady Rodziców w składzie: Tadeusz Wierdak - Przewodniczący Elżbieta Harhura - Wiceprzewodnicząca

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015.

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ w roku 2014/15 Uniwersytet Zielonogórski zastrzega

Bardziej szczegółowo

REKTOR. 1 Zasady ogólne zatrudniania nauczycieli akademickich

REKTOR. 1 Zasady ogólne zatrudniania nauczycieli akademickich R /DOP-014/37/06 REKTOR ZARZĄDZENIE NR 37/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 17 października 2006 r. w sprawie zatrudniania nauczycieli akademickich 1 Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM Załącznik nr 1 do uchwały nr 59/o/06/2010 REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM 1 Rektor przyznaje nauczycielom akademickim nagrody za: 1. oryginalne i

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻS ZEGO INFORMACJA O WDROŻENIU I ETAPU POPRAWY WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW UCZELNI PUBLICZNYCH

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻS ZEGO INFORMACJA O WDROŻENIU I ETAPU POPRAWY WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW UCZELNI PUBLICZNYCH MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻS ZEGO INFORMACJA O WDROŻENIU I ETAPU POPRAWY WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW UCZELNI PUBLICZNYCH Materiał dla Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego Warszawa, lipiec

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 72/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r.

Zarządzenie Nr 72/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r. Zarządzenie Nr 72/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r. w sprawie: powołania jednostki ogólnouczelnianej zajmującej się obsługą studiów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Żarach Nr 8

Zarządzenie Rektora Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Żarach Nr 8 Zarządzenie Rektora Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Żarach Nr 8 z dnia 1 października 2004 roku w sprawie Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów 1 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania postępowań konkursowych na stanowiska nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu

REGULAMIN przeprowadzania postępowań konkursowych na stanowiska nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu Załącznik nr 8 do statutu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (t.j. uchwała nr 1324 senatu z dnia 25 września 2013 r.) REGULAMIN przeprowadzania postępowań konkursowych na stanowiska nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DYPLOMOWANIA OBOWIĄZUJĄCA NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS

PROCEDURA DYPLOMOWANIA OBOWIĄZUJĄCA NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS Załącznik do Uchwały Nr 67/62/2015 Rady Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 17 czerwca 2015 roku z późn.zm. PROCEDURA DYPLOMOWANIA OBOWIĄZUJĄCA NA WYDZIALE

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Zasady i tryb zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora Nr 1/2013/2014 Zasady i tryb zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 1 Ilekroć w niniejszych

Bardziej szczegółowo