O Na wydziałach s O Zp. r~c. fundacja... III.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O Na wydziałach s. 6 7. O Zp. r~c. fundacja... III."

Transkrypt

1 D Wybory w "Soidarnosci" s 3 D Sprawozdanie z posiedzenia Senatu s 3 o Jk wypoczywały dzieci w 1994 s 4 O Na wydziałach s 6 7 O Zp rc wn 4 i s 6 Ra d r" rrja : O RtJzstrzygnięcie kqnkuu na hugan)tki s8 P i s m o informacyjne Poitechniki Czesne 1 k Kstąz 1 Mieszkanie fundacja Wrocławskiej bank jednak rodzice ) 5-' v ----_\, Od dłuższego czasu, wraz z rosnącą iczbą studentów i pogarszającą się sytuacją finansową uczeni poskich, coraz trudniejsza jest socjana sytuacja studentów Jednocześnie mówi się o wprowadzeniu odpłatności za studia De facto istnieje już odpłatność za studia zaoczne Zakładane są płatne szkoły prywatne Coraz częściej pojawia się propozycja wprowadzenia systemu kredytowego na pokrycie kosztów studiów Eementy tej koncepcji zawiera m in program "Inwestowanie w kapitał udzki" będący eementem "Strategii da Poski" Obecnie Ministerstwo Edukacji Narodowej 1 zaprezentowało wynik wstępnej anaizy probemu Stosowane w świecie systemy pomocy studentom są różnorodne Pożyczki to tyko jedna z wieu form Obok nich istnieją bezzwrotne stypendia o charakterze socjanym, czasem powiązane z osiąga nymi wynikami w nauce, pomoc fundowana przez wspónoty regionane, stowarzyszenia itp Duże znaczenie mają ugi podatkowe da rodziców studentów Obecna sytuacja gospodarcza, a zwłaszcza deficyt budżetowy i infacja nie sprzyjają reformom Niemniej MEN rozważa trzy modee systemu pożyczek studenckich: 11\fode komercyjny- oparty o system bankowy, pożyczki oprocentowane wg rynkowej stopy procentowej Mozna spodziewać się, że zapotrzebowanie na takie pożyczki byłoby niewiekie, a niektórzy korzystający mogiby wpłaść w pułapkę zadłużeniową (miesięczna kwota spłaty przy obecnej stopie procentowej byłaby 12-krotnie większa od pobieranej kwoty stypendiów) II Mode pókomercyjny - przewiduje zmniejszenie komercyjności udzieanych przez banki pożyczekpoprzez dofinansowanie systemu dotacjami budżetowymi Dzięki dofinansowaniu przez państwo rynkowej stopy oprocentowania kredytu pożyczka da studenta obciążona byłaby oprocentowaniem np O%, a państwo dopłacałoby bankowi różnicę oprocentowania kredytu MEN szacuje, że kwota ta wyniosłaby 30-40% obecn ch środków Odrębna instytucja pomocy materianej da studentów Zakłada się tu wykorzystanie środków z budżetu państwa i ko- III rzystne rozłożenie spłat W następnym etapie przewiduje się możiwość umorzania pożyczek (w części ub całości) za sukcesy w nauce Zakłada się, że stronę techniczną reaizowałaby wyspecjaizowana instytucja, np BP PKO MEN zakłada (nie uzasadniając tego biżej), że nowy system pozwaałby na zdobywanie przez utworzoną instytucję pozabudżetowych funduszy na pomoc materianą da studentów, a wygospodarowane środki finansowe" (?) byłyby przeznaczane na cee statutowe Funkcje nadzorczo-kontrone sprawowaiby min przedstawiciee uczeni oraz społeczności studenckiej Według MEN przyjęcie takich rozwiązań organizacyjnych przyniosłoby doceowo oszczędności w stosunku do obecnych kosztów administracyjnyci związanych z obsługą funduszu pomocy na uczeniach Nie podano tu jednak żadnych konkretnych danych, a wydaje się, że większe obciążenie finansowe stanowi szczebe centrany niż uczeniany MEN ma świadomość, że panowane przedsięwzięcie wymaga zmian ustawowych Trzeba bowiem nie tyko powołać nową instytucję, ae też okreśić jednoite zasady przyznawania świadczeń, obowiązujące kryteria itd Ministerstwo przewiduje, że nowy system zostanie wprowadzony w 1997 roku co wiąże się ściśe z panowanym na ten rok obniżeniem stopy infacji poniżej 10%" Ministerstwo Edukacji Narodowej wyraża nadzieję, że okres przygotowawczy pozwoi na szeroką dyskusję w środowisku akademickim na temat przedstawionych propozycji Spodziewamy się, że w tym czasie zostaną przedstawione konkretne dane na temat skai środków przeznaczonych na ten ce przez państwo, zestawienie dotychczasowych wydatków, skaę kosztów utrzymania powoływanej instytucji, szacowanąiczbę stypendystów i jesz cze kika innych drobiazgów O sposób przejścia od stopy infacji 30% do O% nie pytamy

2 nr 44 2 ]Y[ R NOWE PISMO A o s c 1f 1 Rosiek wraz z zespołem: dr inż Danutą micznych - łącznie ok pół godziny na osowaą, dr inż BogusławąWerner, dr inż bę się pierwszy nuprzygotowanie do egzaminu trwało nieco Barbarą Piwowarską i prof Zbigniewem W styczniu 1995 ukazał mer biuetynu informacyjnego Oddziału PAN we Wrocławiu "Nauka Wrocławska" Otwiera go wypowiedź przewodniczącego Oddziału, prof ZdzisławaBubnickiego, zapowiadająca, że pismo będzie ukazywało się co miesiąc, z dwumiesięczną przerwą wakacyjną Ponadto można tam przeczytać wspomnienie o zmarłym 17 września 1994 r prof Janie Rzewuskim, poznać biżej InstytUt Immunoogii i Terapii Doświadcza nej P AN, sywetkę prof Stanisława Tołpy oraz stan ekoogiczny Sudetów Są tu też doniesienia o odbytych konferencjach i sesjach PAN Nie podano ceny biuetynu, więc mamy nadzieję, że jest bezpłatny PRACA W TAJLANDII Ambasador Rzeczpospoitej Poskiej w Bangkoku poinformował, że rektor Uniwersytetu Naresuan w mieście Phitsanuok jest zainteresowany zatrudnieniem wykładow ców z Poski w następujących dziedzinach: matematyka, fizyka, chemia, budowa maszyn inżynieria komputerowa Kontrakty mogą być półroczne, roczne i dłuższe Wymaganajest dobra znajomość języka angieskiego do prowadzenia zajęć i wykładów Zgłoszenia w jęzangieskim z życiorysem, informacją o dorobku naukowym i ewentuanymi referencjami naeży przesyłać bezpośrednio do rektora uczeni pod adresem: Professor Dr Sujin Jinahyon Prsident Naresuan University Muang District, Pitsanuoke tył-; (055) ext 1221, f: (055) , Bangkok Office te , fax: (022) Uniwersytet Naresuanznajduje się wmieś cie na północy Tajandii Nastawiony jest na kształcenie studentów z okoicznych 9 prowincji Miasto Phitsanuok eży w strefie kimatycznej dużo atrakcyjniejszej da Europejczyków niż sam Bangkok (tereny górzyste) Miasto posiada połączenia autobusowe i otnicze (cztery rejsy dziennie) SKARBY SEZAMU 25 styczniaodbyłosie seminarium Zakładu Technoogii Materiałów Kompozytowych i Specjanych Instytutu Budownictwa Przedstawiono na nim wyniki długoetnich badań pracowników współdziałających przy wytwarzaniu i badaniu porowatych i itoporowatych materiałów używanych w chirurgii Okazją do podsumowania wyników było uruchomienie zestawu urządzeń zakupionych dzięki środkom finansowym przyznanym przez Fundację na Rzecz Nauki Poskiej w ramach programu SEZAM '94 Wnioskodawczynią była p dr inż Genowefa Święckim Ideą badań było opracowanie porowatej ceramiki aundowej o specyficznych właściwościach mechanicznych i strukturze pozwaającej na przerastanie tkanką kostną Proponowany materiał charakteryzuje się otwartą porowatością 75%, przy czym średnica porów o kuistym kształ cie waha się od 50 do 000 Jm Ceramika składa się w 97% z A 20 3, w 2,5% z MgO i w 0,5% z CaO Dotychczasowe wyniki obserwacji kinicznych potwierdzają przydatność opracowanego materiału do zastosowań medycznych Dasze prace zespołu, umożiwione przez przyznanie funduszy z Komitetu Badań Naukowych, zmierzają do wytworzenia nowych materiałów ceramicznych o podwyższonej odporności na pękanie i rozszerzonym potencjanym zastosowaniu chirurgicznym Efektywności tych prac powinna sprzyjać współpraca z Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej i z Akademią Medyczną we Wrocławiu, a także z Instytutem Szkła i Ceramiki w Warszawie W referowaniu probemów od strony medycznej wzięi udział prof Ryszard Badurai prof Jan Bieniek Zagadnienia tchno ogiczne przedstawił prof Zbigniew Swięc ki Dr GenowefaRosiek zaprosiła wszystkich na uroczystą prezentację urządzeń aboratoryjnych: pieca do wypaania ceramiki do temp 1800 stopni Cesjusza, urządzeń do rozdrabniania (firmy Nabertherm, mode Supertherm HT 16/18) i frakcjonowania twardych substancji (firmy Fritsch) oraz do cięcia preparatów mikroskopowych (mikrotom z piłą diamentową firmy Leica) EGZAMIN DLA AMBITNYCH Pisaiśmy już w grudniu o egzaminie "Prfifung Wirtschaftsdeutsch Internationa", który po raz pierwszy rozpoczynał się na naszej uczeni Obecnie zakończyły się już oba etapy: pisemny i ustny Wszystkich O studentów przystępujących do egzaminu (9 studentów SINT-u i studentka WPPT) wykazało się bardzo dobrą znajomościąjęzyka niemieckiego i tematyki ekonomicznej Na 00 możiwych do uzyskania w każdej części egzaminu punktów nie było osoby, która osiągnęłaby przeciętnie mniej niż 75 punktów Egzamin ma charakter międzynarodowy: w tych samych terminach odbywa się w całej Europie Część pisemna obejmuje: test z eksyki (45 min), napisanie istu handowego (45 m in) i streszczenie niemieckiego artykułu ekonomicznego po posku (45 min) Egzamin ustny poegał na wykazaniu się rozumieniem ze słuchu (omówienie zdarzenia na podstawie nagrania magnetofonowego), wypowiedzi i rozmowie na jeden z 3 podanych tematów ekono- ponad dwa semestry (ok 140 godz) Był to piotażowy kurs da studentów, pierwszy poza Warszawą Do egzaminu przygotowywani byi studenci obecnego V rokusint-u prowadzeni przez starszych wykładowców: mgr Eżbietę Radomską i mgr Annę Bińkowską Prowadzące kursy mgr Anna Bińkowska i mgr Eżbieta Radomska dzięki stypendium z Instytutu Goethego mogły wziąć udział w kursach w Niemczech przygotowujących je merytorycznie do prowadzenia kursu z ekonomii w jęz niemieckim Ze strony Instytutu Goethego pani Dorothea Levy-Hierich umożiwiła przeprowadzenie egzaminu po rza pierwszy w Posce poza Warszawą Egzaminjestzawsze prowadzony przy współudziae przedstawiciea Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handowej Przedstawicieka Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handowej oraz pani Levy-Hierich przyjechały na egzamin do Wrocławia Pani Levy-Hierich wynegocjowała również z dyrektorem Deegatury Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handowej, panem Weberem obniżenie opłaty za egzamin z zł do zł, która i tak była dużym obcią żeniem skromnego budżetu studenckiego ERRATA Ponieważ chochik drukarski pożarł nam część tekstu o zapomogach w nr 43 "Pryzmatu", podajemy jeszcze raz informację Zespołu ds Zasiłków Losowych Przedstawiciestwa Pracowniczego o wysokości przyznawanych zapomóg (w nowych zł) Wysokość przyznawanych zapomóg od r wynosi: a) da wieoosobowej rodziny śr dochód na c zł rodz*) kwota 350do 170,, 171,- do 190,320, 191,- do 21 O,290, ,- do 230,' *)suma wszystkich dochodów brutto za ostatme 3 miesiące podzieona przez iczbę członków rodziny b) da gospodarstw jednoosobowych dochód na osobę brutto kwota 350,do 240,241,- do 270,320,271,- do 300,290,SKŁADKA ZUS 22 utego 1995 wchodzi w życie znoweizowana ustawa z o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej ub umowy zecenia (Dz U Nr 133/94 poz 686) Szczegóły naiczania związanych z tym narzutów zawiera pismo R/0238/95

3 - 15 utego A > :- :: :Jt > j-f ""f :-: '' XVI POSIEDZENIE SENATU ( 19 o 1995) Prof H Hawryak, przewodniczący Senackiej Komisji ds RozwojuKadry Naukowej, przedstawił opinię o trybie przedstawiania wniosków o nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżniające się prace doktorskie Spodziewać się naeży, że będzie przyznanych 25 nagród po 20 mn zł Ponieważ do chwii posiedzenia wpłynęły tyko 3 wnioski z kandydaturami dr inż Zbigniewa Gronostajskiego z Wydz Mechanicznego oraz dr inż Ogierda Unoda i dr inż Ryszarda Wójcika z Wydz Eektroniki, postanowiono nie dokonywać seekcji Pani Kwestor C Paczak przedstawiła prowizorium budżetowe na I kwartał 1995 r Zawiera ono wykaz wydatków rzeczowych i jest równe 1/4 budżetu zeszłorocznego Ponieważ rozdział następuje za pośrednictwem wydziałów, przy decyzjach fmansowych potrzebny jest podpis odpowiedniego dziekana Do chwii zakończenia roziczenia wstrzymuje się wydatki z funduszu zasadniczego Na pytanie prof S Chanasa o odrębną pozycję budżetową okreśającą środki da Centrum Informatycznego, pani Kwestor wyjaś niła, że chodzi o fmansowanie prac wykonywanych na rzecz uczeni (np obsługa sieci NASK) Senat przyjął prowizorium (51 :0:3) Dziekan M Soroka przedstawił propozycję Rady Wydziału Chemicznego, by nadać budynkowi C-6 imię prof Zdzisława Ziół kowskiego ( ), twórcy inżynierii chemicznej- w poskiej nauce Senat poparł wniosek (50:0:2) W odpowiedzi na interpeację pani prof LKucharskiej nt informatora o aboratoriach, Prorektor ds Nauki, prof W Majewski Stwierdził, że od początku pubikacja ta była przygotowywanajako oferta da kientów zewnętrznych, zaś odpowiedzianość merytoryczna spoczywała na kierownikach jednostek Trudno, by wydawca ingerował w meryto- Wybory w ''Soidarności'' : :-:- - : : -:- opracowania Obecnie przygotowywany jest supement, który pozwoi na opubikowanie dodatkowych danych Pani Kwestor C Paczak odpowiedziała na interpeację prof J Stańdy w sprawie trybu naiczania i wiekości kosztów obcią żających wydziały za usługi działu gospodarczego Obecnie roziczenie będzie wysyłane nie tyko Kwesaturze, ae poszczegónym wydziałom Szczegóły reguuje pismo R1296/ 92 z 7 maja 1992 r Na interpeację dra L Jankowskiego w sprawie odsprzedaży skierowań odpowiedział Prorektor ds Dydaktyki, prof Z Kremens Ponieważ ogłoszenia o sprzedaży miej sc w DS pojawiały się nawet w gabocie z ogłoszeniami rektorskimi, spróbował iść tym tropem Jednakże okazało się, że podawane adresy zgło szeń są tyko miejscami kontaktowymi Pozostaje więc tyko administracyjna kontroa, czy mieszkańcy DS są tożsami z właścicieami skierowań Panuje się wyrywkowe sprawdzanie Może w przyszłości będzie możiwy zakup kontroowany? Prof T Winnicki poprosił o wyjaśnie nie, czy dopuszczane jest otwieranie cudzej korespondencji, jeżei przyszła na adres służ bowy Stwierdzono jednomyśnie, że tajemnica korespondencji obowiązuje również na Poitechnice Wrocławskiej Prof J Zdanowski zaproponował, by ureguować tryb przekazywania środków na badania statutowe i badania własne w ten sposób, by nie trzeba było na koejnych etapach przygotowywać koejnych wersji roziczeń Dr W Jabłoński przed sta wił w imieniu KZ NSZZ"S" wniosek, by wobec wyjątkowo trudnej sytuacji materianej znacznej grupy pracowników (ok 40% wydatków przeznaczana jest na żywność) najbiższa rewaoryzacja płac była równa da wszystkich, a nie procentowa Dr M Michaewska (ZNP) oświadczyła, że RZ ZNP nie popiera tej propozycji; uważa, że spowoduje to zmniejszenie podstawy naiczania koejnych podwyżek, więc osoby wyżej uposażone stracą w ten sposób wieokrotnie Dr L Jankowski przedstawił opinię Rady Głównej w tej sprawie: powinny nastąpić zdecydowane zmiany taryftkatorów Niestety nie można obecnie spodziewać się szybkiej reaizacji tych postuatów Inż S Kobiałka, przedstawicie Zw Za w Inżynierów i Techników, poparł podział proporcjonany Podobnie wypowiedziei się prof E Kainowski, prof K Czapiński, pro M Piekarski prof L Kucharska i dr M Ciura W sondażowym głosowaniu opowiedziano się: za podziałem proporcjonanym do obecnych dochodów 37 głosów, za podziałem kwotowym 8, nie miało zdania O osób JM Rektor odczytał ist od prof A Koja, rektora UJ dotyczący niespójności decyzji rządu i MEN w sprawie finansowania Ministerstwo powiększyło imitowaną puę wynagrodzeń osobowych tyko o 5,2%, podczas gdy uzgodnienia rządu z przedstawicieami sfery budżetowej mówią o 6% wzroście wynagrodzeń ponad rzeczywisty poziom infacji Artykuł 106 ustawy z 1990 r nie pozwaa na wprowadzenie podwyżek w takiej sytuacji W związku z tym prof A Koj zwrócił się o wykładnię ustaw do Ministra Edukacji Narodowej i do Rzecznika Praw Obywateskich Rozważa też możiwość zwrócenia się do Trybunału Konstytucyjnego Senat zaaprobował wniosek JM Rektora, by skierować ist popierający inicjatywę rektora UJ JM Rektor poinformował też, że: - Strońnictwa Ludowo - Chrześcijańskie przysłało pismo informujące o poparciu da postuatów uczeni; - Pani Kwestor musi, zgodnie z nowymi przepisami, naiczać opłatę na ZUS od honorariów (poza przypadkami umów o dzieło) Sprawę szczegółowo przedstawi przygotowany dokument; - pismo "Orbita" wydawane przez PTCh uznało Wydział Chemiczny PWr za najepszy w Posce Następne posiedzenie Senatu odbędzie się 23utego (Tłusty Czwartek), o godz 1315 Poakowska (1-25), Zdzisław Rechu (1-19), Aicja Samołyk (A C), gnacy Suikowski (128), Krystyna Syczewska (1-15), Danuta Waa (1-2), Haina Winobradnik (A C), Mieczysław Wojtas (1-18), Tadeusz Wojtkowiak (Dz Trans p), Ryszard Wroczyński (1-28) Pozycję rezerwową zajmuje Leszek Koszałka (117) Przewodniczącym Komisji Zakładowej został ponownie Witod Jabłoński Wybrano również Komisję Rewizyjną, w skład której weszi: Edward, Sojda (1-7), Ewa Prus (Dz Finans ), Lech Siwowski (1-2) Skład Prezydium KZ"S" zostanie podany po 3 utego Zakładowe Zebranie Deegatów przyjęło 4 - o zgłoszeniu akcesu do Krajowej Sekcji Nauki, - o zgłoszeniu akcesu do Regionanej Sekcji Emerytów i Rencistów Uchwaono też poprawkę mówiącą, że członkowie Komisji Oddziałowych i deegaci na Zakładowe Zebranie Deegatów przynaeżni do danego wydziału wybierają spośród siebie przedstawiciestwo związkowe na poziomie ryczną stronę 20 stycznia, na Zakładowym Zebraniu Deegatów kończącym akcję wyborczą do zakła dowych i regionanych władz związkowych, wyłoniony został skład Komisji Zakładowej NSZZ "S" Są to: Roman Białowąs (Dz Trans p), Daniea Bednarek (P-4), Ewa Czyiewicz-Przekwas (A C), Jerzy Cygan (111), Maria Gierosz (ZRB), Antoni Izworski (1-6), WitodJabłoński (1-8), Gabryea Januszewska (A C), Ireneusz Jóźwiak (CI), Krystyna Kowa (1-15), Tadeusz Krawczyk (Zakł Stud-Proj), Sławomir Krzemiński (1-9), uchwały: - o wynagrodzeniach da działaczy związ Ryszard Lipanowicz (1-24 ), Kazimierz kowych, Marszałek (1-2), Barbara Musiaowska (1-28), - o wystawieniu kandydatury Tomasza Haina Oszewska (A C), Jerzy Pankiewicz na przewodniczącego ZR Dony (CI), CzesławaPasińska (1-9), Kazimierz Pa- Wójcika, bisiak (1-16), Henryk Pantos (1-6), Janina Sąsk, (mk) wydziału Wybrano deegatów do Krajowej Sekcji Nauki: Stanisława Jabłonkę (1-30), Ludomira Jankowskiego (1-16), Danutę Waę (1-2) i Ryszarda Wroczyńskiego (1-28) Wybrano 1O deegatów na Zjazd Regionany: Tomasza Wójcika, Witoda Jabłońskiego, Ludomira Jankowskiego, Danutę Waę, Ryszarda Wroczyńskiego, Ryszarda Lipanowicza, Marka Muszyńskiego, Stanisława Jabłonkę, Edwarda Wiczkowskiego i Jerzego Cygana D

4 11a tuu1a! nr 44 4 wnioski z ankiety Wiadomości O co chodzi kandydatom na studia? Podział Waga informacji w dzisiejszych czasach jest ogrornnadobrze rozumieją to władze Wydziału Chemicznego Wkładają wiee trudu, by poznać uwarunkowania i motywacje kandydatów na studia Co może sprawić, że maturzyści wybiorą jeden z wieu kierunków studiów? Wydział Chemiczny proponuje przyjętym na pierwszy semestr studentom udział w ankiecie W tym roku odpowiedziało na nią 553 z 658 wpisanych na studia (84%) W tym roku ankieta zawierała 15 pytań, każde z nich z 5 możiwościami odpowiedzi Pytania dotyczyły źródeł informacji kandydata o Wydziae Chemicznym, powodów decyzji, oczekiwań w odniesieniu do studiów i późniejszej pracy oraz informacji o osobie kandydata (pochodzenie, rodzaj wykształcenia) Opracowaniem wyników ankiety zajął się "z obowiązku i z ciekawości" dziekan Wydziału Chemicznego, dr hab Mirosław Saraka W oparciu o wyniki ankiety można dojść do wniosku, że głównym źródłem informacji o wydziae jest Informator Foitechniki Wroc ławski ej (74% ), dopiero następny w koejności jest Informator Wydziału Chemicznego (34%) Dość duże znaczenie miało poecanie Wydziału przez znajorną osobę (34%) Prawie nikt nie wskazywał na wpływ mass-mediów (2%) Przy podejmowaniu decyzji o doborze kierunku studiówważnym czynnikiem był brak egzaminu wstępnego (60% kandydatów!) Wieu przyjętych na studia to ci, którzy nie dostai się na inne uczenie ub wydziały Skłania to do myśi, że epsze byłoby przyjmowanie na uczenię bez wyróżniania kierunków i wydziałów 26% ankietowanych podkreśa, że przy podejrnowariu decyzji odegrał ważną roę nauczycie Dowodzi to znaczenia kontaktów uczeni ze szkołami Uzasadniając wybór Wydziału Chemicznego aż 41% osób stwierdza, że chemia ma przyszłość Oczekują oni od uczeni, że umożiwi im zdobycie wiedzy: poznanie natury, aparatury, komputerów Liczą, że po studiach uzyskają atrakcyjną i ciekawą (73%), a nie tyko dobrze płatną (11%) pracę Oczekują wieu zajęć aboratoryjnych (41 %) i możiwości sarnodzienego panowania przebiegu studiów (32% ) Tyko 8% kandydatów chciałoby dużej iości zajęć humanistycznych Kim są udzie przychodzący na studia? Liberana forma ankiety pozwaa im zadekarować się jako "kobieta" (70%), "mężczyzna" (26%) ub "dziecko" (4%) Aż 78% to absowenci iceów ogónokształcących 70% pochodzi z miast mających powyżej 100 tys mieszkańców Szkołę średnią w takim mieście ukończyło 90% ankietowanych 35% osób okreśiło stan materiany swojej rodziny jako dobry, a 48% jako zadowaający Jakztegowidać, studia są dostępne dadobrze sytuowanych Gdyby było możiwe wzięcie kredytu bankowego na studia, zrobiłoby to 37% osób, 17% -nie, zaś 46% nie miało pogądu w tej sprawie Uzyskane wyniki pozwoą zapewne udoskonaić metody docierania do potencjanych kanydatów na studia chemiczne Już teraz wiadomo, że warto się skoncentrować na do b rym przedstawieniu oferty w Informatorze Foitechniki Wrocławskiej (dotyczy to oczywiście wszystkich wydziałów), nie warto natomiast inwestować w mass-media A może jednak znajdzie się ktoś, kto opracuje właściwe hasło? "Ojciec, studiować? -Tak, ae tyko na Wydziae Chemicznym Foitechniki Wrocławskiej!" :>:r;f-! fł:: :!T 1t:u:!i!: : : : : : : : : ;:J>i!u: : : :: ;: : ;: :tttii>: : :::! mn= ąe*ęw:v "!irb=w#mm:ą : r reftiy::y4!#:+r9tą4: P:i: : : : -: :< :::: :-: :::: :/=::><< ::::: ::::::::::;::::::;::::-:::::;:::::_:::::_: ::::::< ::<:=: :::-::::::::::::::>a#f,fiiiiid?&iiwji#h z PPPWr Funduszu Dnia 6 stycznia 1995 r obradowało Prezydium Przedstawiciestwa Pracowniczego Na posiedzeniu przedstawiony został ogóny podział zakładowego funduszu socjanego W roku bieżącym wynosi on 24 mn zł(nowych) z czego 15 mn zł przeznaczone zostało na fundusz socjany, a 09 mn zł na fundusz mieszkaniowy W daszej części posiedzenia wiceprzewodniczący Przedstawiciestwa dr H W oniewicz złożył serdeczne podziękowania osobom, które zorganizowały ba sywestrowy, w szczegóności : H Czarneckiej, M Grotowskiej, B Mich, J Szmidt, J Teodorczyk i H Wojciechowskiemu Ba tenzostał uznany przezjego uczestników za wyjątkowo udany Ewa Beowska Wypoczynek dzieci i młodzieży w '94 r Przełom roku jest porą dokonywania biansów także w działaności socja- nej na rzecz dzieci i młodzieży pracowników naszej Uczeni Zakład Usług Socjanych przygotował zestawienie danych o wypoczynku dzieci i młodzieży w 1994 r (załączona tabea) Koszty całkowite przeznaczone na wypoczynek wyniosły prawie 5 md 442 mn starych zł i objęły 1370 dzieci Średni koszt pobytu jednego dziecka wyniósł prawie 4 mn zł Powyższą iczbę dzieci uczestniczących w wypoczynku warto byłoby porównać z iczbą wszystkich dzieci, które potencjanie mogłyby skorzystać z takiej akcji socjanej Nie jest to jednak możiwe z powodu braku danych Na dzień dzisiejszy ZUS nie dysponuje danymi o iczbie dzieci pracowników Wr w układzie wiekowym Bez tych danych trudno mówić o gospodarowaniu funduszami pozostającymi do dyspozycji Zespołu ds Dzieci i Mło dzieży Rejestracją objęte są tyko te, które ubiegają się ub korzystały z wypoczynku Pewne działania podejmowane przez PPPWr związane z komputeryzacją pozwaają sądzić, że nasłapiąkorzystne zmiany w tym zakresie Częścią podsumowania wypoczynku w roku ubiegłym była ocena sposobu jego reaizacji przeprowadzona przez ZUS na podstawie anonimowej ankiety rozesłanej w październiku i istopadzie do rodziców dzieci, które skorzystały z wypoczynku atem Na 1089 wysłanych ankiet otrzymano 79 odpowiedzi, co stanowi średnio ok 7% Ocena wypoczynku na podstawie tak niskiej zwrotności nie jest reprezentatywna Naeżałoby ankietowanie przeprowadzić bezpośrednio po wakacjach stosując zachęty do udziału w ankiecie Treść ankiety powinna odpowiadać ceom jasno okreśo nym np jakie działania powinien podjąć Zespół ds Dzieci i Młodzieży, aby wypoczynek spełniał oczekiwania i preferencje rodziców i ich dzieci Wiadomo, że koonie nad morzem są zawsze w pełni wykorzystywane, ae nowe inwestycje okuje się w Zapuście, w której ostatni turnus zwyke nie jest kompetny Rodzice, których dzieci nie zakwaifikowały się na koonie nad morzem nie mogą się ubiegać o dofinansowanie wypoczynku nad morzem w ośrodkach obcych, jeśi są niewykorzystane miejsca w pozostałych ośrodkach poitechnicznych Mimo niskiej zwrotności dokonano anaizy ankiet Wypoczynek dzieci w ośrodkach poitechnicznych jest organizowany i przebiega pod pełną kontroą ZUS Rodzice i ich dzieci oceniają wypoczynek jako dobry Wyjazd do Włoch wzbudził największe zainteresowanie wśród ankietowanych Otrzymano 15% odpowiedzi Transport i pioci otrzymai od uczestników bardzo złą ocenę Równie niskie oceny otrzymało wyżywienie i zakwaterowanie w namiotach Kadrę pedagogiczną oceniono na dostatecznie Jednak nie tyko krytyczne uwagi zawierała ankieta Pozytywne oceny dotyczyłyprogramu i miejsce obozu Uznano je za tak atrakcyjne, że panuje się w 1995 r zwiększyćiczbę uczestników i turnusów zakładając, że mankamentów uda się uniknąć Za nieudane można uznać obozy w Czechach Niskie oceny (złe i bardzo złe) otrzymało wyżywienie i standard zakwaterowania Program obozu oraz kadrę oceniono dobrze i więcej niż dobrze W stosunku to tych miejsc wypoczynku nie będą podejmowane starania o ich podtrzymanie Ryzyko wypoczynku organizowanego przez agencje turystyczne jest niemałe i warto je minimaizować W Zespoe Dzieci i Młodzieży dokonano już wstępnego rozdziału wydatków na 1995 r Zespół dysponuje kwotą zł (nowych) Całkowity koszt wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie etnim i zimowym pochłonie 90% z tej sumy, przy czym rodzice poniosą zaedwie ok 20% wydatków Pozostały fundusz podzieony zostanie na: dofinansowanie wypoczynku organizowanego przez inne ośrodki, imprezę gwiazdkową i inne wydatki Jadwiga Bogdan

5 WYPOCEK Ośrodek Iość Kołobrzeg * Kołobrzeg dni 21 Iość turn 3 Liczba Iość uczest kadry 356 Wyżywienie + noceg DZIECI I Transport Leki czapki + daszki identyfikacyjne, Zapusta - wycieczki, biety \Vstępu Włochy MŁODZIEZY Ubezpieczenie Wynagrodzenie kadry W 1994 ROKU Zaiczki kierownika Irme* V ;r Koszty całkowite na basen, sprzęt sportowy, Międzygórze (zimowisko) - art papiernicze, - sprzęt sportowy, termos, środki czystości Koszt 1 skierowania pan Koszt osobowykonanie dnia c \0 \0 V R6451 : Międzygórze (ato) - wycieczki, U

6 6 CHEMICZNY Na posiedzeniu RW 23 istopada 1994 Dziekan wręczył przyznane Złote Odznaki Foitechniki Wrocławskiej i dypomy nagród dziekana Indywiduanenagrody otrzymai: prof W Muak, prof S Kucharski, prof M Pająk oraz dr J Szczygieł Nagrodę zespołową za wkład w perfekcyjną organizację dydaktyki, a zwłaszcza kataogów i zapisów na kursy otrzymai: prof A Oszowski, dr J Horn, drhabp Drożdżew ski Poparcie RW uzyskały następujące wnioski: -w sprawie przeniesienia mgr Adama Rusina z etatu naukowo-badawczego na etat naukowodydaktyczny w 1-4 na okres od do r, - w sprawie poparcia uropu bezpłatnego da dr E Wieczorek w związku z otrzymaniem stypendium, naukowego na okres w Instytucie Chemii Bioogicznej w Strasburgu, -w sprawie poparcia uropu bezpłatnego da mgr R Koziatka w terminie r w związku z koniecznością ureguowania spraw fmansowych, -w sprawie zatrudnienia mgr Anny Czerwonki na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w 1-4 na okres od (vacat na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego od ipca) Nie poparto wniosku o otwarcie przewodu habiitacyjnego dr inż W Sienickiego Rekrutacja na studia to zagadnienia zasad rekrutacji i imitów przyjęć Dziekan zaproponował, żeby utrzymać dotychczasowe zasady, tj aby rekrutacja na rok ak 95/96 na WydziałChemiczny odbyła się na podstawie konkursu świadectw, z możiwością przyjęcia z Akademii Medycznej kandydatów, którzy zdai egzamin ecz z braku miejsc nie zostai przyjęci Przedstawione przez dziekana zasady rekrutacji 1995/96 zostały po dyskusji, w głosowaniu jawnym zaakceptowane przy 5 głosach wstrzymujących się Zaakceptowano dziekańską propozycję uchwały w sprawie imitów przyjęć: RW na rok ak 95/96 postanawia przyjąć na wydział ok 700 kandydatówbez ustaania imitów na poszczegóne kierunki Na wypadek, gdyby Senat odrzucił powyższą uchwałę, przyjęto rezerwową wersję z zachowaniem ubiegłorocznych imitów: na technoogię chemiczną - 300, inżynierię chemiczną i procesową - 200, biotechnoogię- 100, chemię Prof Stanisław Kucharski przedstawił stanowisko Prezydium CK ds Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych w niektórych sprawach związanych z prowadzeniem przewodów habiitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu naukowego profesora Prof B Burczyk, jako ktu any członek CK uzupełnił informację Na zakończenie wystąpiła dr E Drąg z pytaniern do dziekana, daczego wnioski w sprawie przeniesienia z etatów naukowo badawczych na etaty naukowo-dydaktyczne, które uzyskały poparcie Rady Wydziału (2610) nie zostały zatwierdzone przez Rektora Dziekan wyjaśnił, że Rektor ma takie prawo, bez podania przyczyny, ae na pewno wynika to z braku środków finansowych cd na str nr 44 z prac Rady 12 stycznia 1995 r, odbyło się posiedzenie penarne Rady Głównej Obecny był wiceminister Kazimierz Przybysz i przedstawicie prezydium P AN Przewodniczący J Osiowski zreferował prace prezydium RG od ostatniego posiedzenia penarnego, w tym spotkanie z min A Łuczakiem i ZNP Poruszono tam probem uprawnień przyznawanych wyższym szkołom niepaństwowym ZNP opowiada się za nadawaniem takim szkołom od razu prawa do nadawania tytułu magistra w przeciwieństwie do resortu i RG, która zaeca, by przyznawać najpierw prawo nadawania icencjatów Komisja Dydaktyczna RG zajęła się projektem ustawy o oświacie Zgodnie z "rodzącą się nową tradycją" projekt taki nie wpłynął oficjanie, ae "przeciekł"do RG Wycofano się w nim z koncepcji przybiża jących szkołę do samorządów i rodziców, przerzuca natomiast odpowiedzianość na samorządy okane; nie zaprezentowano w projekcie całości<?wej wizji Komisja Dydak- tyczna przedłożyła projekt stanowiska, ae Głównej nowy Brak odpowiedzi na pytanie, wobec kogo ma reprezentować środowisko i jaka jest pod tym wzgędem reacja między P AN i PAU W dyskusji poemizowano też z tezą o konieczności utrzymywania instytutów PAN-owskichzdotacji budżetowej RGjest przeciwna utrwaania stanu aktuanego Zawarta w "Założeniach" koncepcja utworzenia uniwersytetu P AN (zapewne znowu w Warszawie) została zdecydowanie skryty kowana Zaaprobowano natomiast pogąd, że w obecnym trudnym momencie nie naeży wprowadzać zmian w systemie finansowania nauki Pozytywnie zaopiniowano projekt ustawy o prawie archiwanym Prof A Morawiecki (UWr), przewodniczący Komisji ds Wyższych Szkół Zawodowych, poinformował o 2 koejnych p rojektach ustawy o w sz z (ostatni z 12 stycznia) Poprzednio, 11 stycznia, zespół przygotował stanowisko kończące się wnioskiem o potrzebie uzupełnienia danych Sytuacja jest jednak niejasna, bo choć wicemin K Przybysz zapewniał, że projekt ustawy będzie konsutowany ze środowiskiem, to poseł Jerzy Zdrada ujawnił, że w końcu utego projekt ma wejść pod obrady Sejmu RG sformułowała następujące wątpiwości: skąd pozyskana zostanie kadra (specjaiści) da szkół wz, czy uda się pozyskać dydaktyków z przemysłu i ie 'ma powstać szkół w ciągu najbiższych 5 do 8 at? W odpowiedzi dyr Jerzy Gąsiorowski (posługujący się pojęciem uczeni zawodowych) stwierdził: ostateczna decyzja została wstrzymana do zapoznania się z nim całego gremium Na poprzednim posiedzeniu RG zajmowała się projektem ustawy o Poskiej Akademii Nauk Został on oceniony negatywnie Tym razem RG otrzymała "Założenia" do tej ustawy RG wyraziła wątpiwości, czym ma być P AN: stwierdzenia zawarte w "Założeniach" nie mówią jednoznacznie, że jest to organizacja korporacyjna Dekaracja, że PAN powinien stanowić samorządną reprezentację całego poskiego środowiska naukowego, nie zawiera propozycji konkretnej reaizacji, a przez to ma charakter soga- -kadra ma pochodzić z biurprojektów i instytutów resortowych, - na początek mają powstać 3-4 pacówki (w ostatnim projekcie: 5), -istnieje możiwość uzyskania środków od samorządów okanych (w koejnym projekcie jest mowa o przesunięciu środków), -przed powołaniem szkół powstanie komisja ds wszz, możiwe jest powiązanie ustawy o wszz z dotychczasową o szkonictwie wyższym, - pierwsze pacówki powstaną na bazie istniejących fiii szkół wyższych Obecny projekt zarysowuje skaę zjawiska jako ograniczoną: 5 szkół po 00 studentów, przewidywane nakłady rzędu 113 md st zł Brak informacji, czy i gdzie będzie prowadzone kształcenie na poziomie icencjackim i jak rozumiane jest kształcenie "do zawodu" Zaaprobowano nowy kierunek studiów: naukę o rodzinie Wyrażono stanowisko w sprawie budżetu szknictwa wyższego Stwierdzono w nim, że nieuwzgędnienie postuatów będzie miało negatywne konsekwencje Zaprotestowano wobec obniżenia imitu wynagrodzeń, zwłaszcza przy zakładanym wzroście icz-

o~.. D PANTA REI, czyli o powodzi w mieście s. l O W numerze iiiiędzy mnymi : D

o~.. D PANTA REI, czyli o powodzi w mieście s. l O W numerze iiiiędzy mnymi : D ( o~.. 1S W numerze iiiiędzy mnymi : D Prof. A.HaŁas o pracach Rady Głównej s. 6 O Prof. L.Jacak o rekrutacji 97198 s. 9 D PANTA REI, czyli o powodzi w mieście s. l O O Co robią nasi architekci w Egipcie.

Bardziej szczegółowo

Wiadomosci KSN. Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Nr 30 czerwiec 1998 r.

Wiadomosci KSN. Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Nr 30 czerwiec 1998 r. Wiadomosci KSN Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Nr 30 czerwiec 1998 r. Prezydium Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Dnia 22 maja miało miejsce ostatnie w bieżącej kadencji,

Bardziej szczegółowo

KOLOR nr 179 2 czerwiec 2004 3

KOLOR nr 179 2 czerwiec 2004 3 czerwiec 2004 1 KOLOR 2 nr 179 Fot. Marek Młyńczak Ogólnopolskie zjazdy dziekanów Zjazd dziekanów wydziałów mechanicznych Nowy budynek Wydziału Mechanicznego (B-4) to dobry powód, żeby właśnie we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 6 /2011. z posiedzenia Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2011 r.

PROTOKÓŁ NR 6 /2011. z posiedzenia Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2011 r. PROTOKÓŁ NR 6 /2011 z posiedzenia Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2011 r. Skład posiedzenia Senatu: 27 profesorów i doktorów habilitowanych 22 - obecnych 11 przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

BIULETYN MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

BIULETYN MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Wydawca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rada Redakcyjna prof. Janusz W. Adamowski przewodniczący Anna Czerniszewska prof. Marcin Kamiński Dorota Maciejko prof. Ryszard Nycz Małgorzata Szelachowska

Bardziej szczegółowo

nr 12/320 16-30 VI 2011 Rok XIX bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 22 czerwca miałem okazję uczestniczyć w zakończeniu

nr 12/320 16-30 VI 2011 Rok XIX bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 22 czerwca miałem okazję uczestniczyć w zakończeniu nr 12/320 16-30 VI 2011 Rok XIX bezpłatny biuetyn samorządowy ISSN 1505-1692 T Szczęśiwej drogi... akie uroczystości to mieszanka różnych emocji. Są nostagiczne wspomnienia, jest wyiczanie największych

Bardziej szczegółowo

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Jestem głęboko przekonany, że rozwój nauki służy przede wszystkim zaspokojeniu tęsknoty za czystą wiedzą. Albert Einstein Streszczenie W sensie ogólnym,

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI Pismo Uniwersytetu Wrocławskiego Nr 7 (30) Rok IV lipiec sierpień 1998 Cena 1 zł ISSN 1425-798X 2 PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI Numer 7 NOMINACJE, HABILITACJE, DOKTORATY, WYRÓŻNIENIA Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Siostra Angelica Pucciniego spektakl operowy. Spory instytutowe Basic a odchamiacze Kanclerz (na) otwarcie Polska Grupa Emerytalna SGH

Siostra Angelica Pucciniego spektakl operowy. Spory instytutowe Basic a odchamiacze Kanclerz (na) otwarcie Polska Grupa Emerytalna SGH publikacja bezpłatna numer 4/13 (292), kwiecień 2013 Siostra Angelica Pucciniego spektakl operowy W numerze: Spory instytutowe Basic a odchamiacze Kanclerz (na) otwarcie Polska Grupa Emerytalna SGH 20-lecie

Bardziej szczegółowo

Benefit Systems S.A. Motywacja jak wyjść poza standard? RAPORT WWW.HRNEWS.PL

Benefit Systems S.A. Motywacja jak wyjść poza standard? RAPORT WWW.HRNEWS.PL Benefit Systems S.A. Motywacja jak wyjść poza standard? RAPORT WWW.HRNEWS.PL WWW.HRNEWS.PL Wydawca: Studio Wiedzy Sp. z o.o. u. Lewicka 14/12, 02-547 Warszawa www.hrnews.p hrnews@hrnews.p Kontakt: ukasz.jarota@hrnews.p

Bardziej szczegółowo

Z Życia Politechniki Radomskiej. numer 4(31) LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2008 ISSN 1642-1256. W numerze:

Z Życia Politechniki Radomskiej. numer 4(31) LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2008 ISSN 1642-1256. W numerze: numer 4(31) ISSN 1642-1256 LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2008 W numerze: * Drugie prawo doktoryzowania na Mechanicznym * Wydział Transportu i Elektrotechniki * Biblioteka Liderem Regionu * Postacie plagatiu * Będzie

Bardziej szczegółowo

Centrum GEO Politechniki Wrocławskiej

Centrum GEO Politechniki Wrocławskiej kwiecień 2006 1 Centrum GEO Politechniki Wrocławskiej (autorska koncepcja zespołu centralnego) Widok konstrukcji kopuły geodezyjnej Laboratorium 2 Wizualizacja komputerowa przykładowego zespołu obiektów

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE. SPRAWY UCZELNI Opracowany przez Senacką Komisję Oceniającą regulamin ocen nauczycieli akademickich przyjęty przez Senat PWr

W NUMERZE. SPRAWY UCZELNI Opracowany przez Senacką Komisję Oceniającą regulamin ocen nauczycieli akademickich przyjęty przez Senat PWr lato 2007 1 2 nr 213 W NUMERZE WYDARZENIA Wyprawa po Złoty Indeks. Po raz trzeci zdobyliśmy tytuł najlepszej uczelni technicznej w Polsce Wystawa książek zagranicznych w bibliotece Wydziału Elektrycznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 7 maja 2015 r. Prof. nadzw. dr hab. Cezary Wójcik Dyrektor INE PAN

Warszawa, 7 maja 2015 r. Prof. nadzw. dr hab. Cezary Wójcik Dyrektor INE PAN Prof. nadzw. dr hab. Cezary Wójcik Dyrektor INE PAN Warszawa, 7 maja 2015 r. Tekst wystąpienia na zebraniu plenarnym Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk w dniu 7 maja 2015

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA. z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010

SPRAWOZDANIA. z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 SPRAWOZDANIA z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 Warszawa 2010 SPRAWOZDANIA z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 Warszawa

Bardziej szczegółowo

acdn...p Równoważenie wiosenne

acdn...p Równoważenie wiosenne e-mail: miesiecznikuz@uz.zgora.pl UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI R E D A K C J A ul. Podgórna 50 65-246 Zielona Góra tel. (0-68) 328 2479, ~2592, ~2354, ~2593... W numerze: miesię cznik społ ecznoś ci akademickiej

Bardziej szczegółowo

4 List Prezesa. Spis treści. Gospodarka polska w 2001 r. Podstawowe dane bilansowe i wyniki finansowe Banku. Działalność Banku

4 List Prezesa. Spis treści. Gospodarka polska w 2001 r. Podstawowe dane bilansowe i wyniki finansowe Banku. Działalność Banku Spis treści 4 List Prezesa 8 Gospodarka poska w 2001 r. 12 Podstawowe dane biansowe i wyniki finansowe Banku 18 Działaność Banku 30 Informacje o produktach i technoogiach bankowych 33 Rada Nadzorcza i

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Â C I I N Y N I E R B U D O W N I C T W A SAMORZĄD ZAWODOWY RYNEK PO GODZINACH P O L S K A I Z B A BUDOWNICTWA

S P I S T R E Â C I I N Y N I E R B U D O W N I C T W A SAMORZĄD ZAWODOWY RYNEK PO GODZINACH P O L S K A I Z B A BUDOWNICTWA SAMORZĄD ZAWODOWY S P I S T R E Â C I 2 Sprawozdania Krajowej Rady, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego na IV Krajowy Zjazd

Bardziej szczegółowo

Dobry klimat dla rozwoju nauki

Dobry klimat dla rozwoju nauki KWARTALNIK 08/13 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO w Poznaniu Dobry klimat dla rozwoju nauki PROF. DR HAB. RYSZARD DOMAŃSKI Rektor czasu przełomu PROF. DR HAB. BOHDAN GRUCHMAN WSTĘP 3 Szanowne Czytelniczki,

Bardziej szczegółowo

Radosnych Świąt Wielkiej Nocy

Radosnych Świąt Wielkiej Nocy Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Nr 3-4 (204-205) marzec kwiecień 2013 r. Alleluja Jezus żyje! I Bóg w żywej osobie Wstał z chorągwią rozwianą, Wstał w jasności słonecznej,

Bardziej szczegółowo

1(35)2014 ISSN 1428-4014. Studenci Politechniki podczas wizyty studyjnej w hali prototypów AgustaWestland we Włoszech

1(35)2014 ISSN 1428-4014. Studenci Politechniki podczas wizyty studyjnej w hali prototypów AgustaWestland we Włoszech 1(35)2014 ISSN 1428-4014 Studenci Politechniki podczas wizyty studyjnej w hali prototypów AgustaWestland we Włoszech Strategia gra o wartości i pieniądze Podwójny Jubileusz prof. Tadeusza Janowskiego Konferencja

Bardziej szczegółowo

B iule t yn I nfo r ma c yj ny Krajowej Sekcji N a uk i N S Z Z S o lid a r no ś ć Nr 5-6-(194-195) maj - czerwiec 2012 r.

B iule t yn I nfo r ma c yj ny Krajowej Sekcji N a uk i N S Z Z S o lid a r no ś ć Nr 5-6-(194-195) maj - czerwiec 2012 r. B iule t yn I nfo r ma c yj ny Krajowej Sekcji N a uk i N S Z Z S o lid a r no ś ć Nr 5-6-(194-195) maj - czerwiec 2012 r. Kilka bieżących uwag J. Sobieszczański. Działania KSN: Posiedzenie Prezydium Rady

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE II. RADA KRAJOWA FSNT-NOT III. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA DOBRA KULTURY TECHNICZNEJ V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE II. RADA KRAJOWA FSNT-NOT III. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA DOBRA KULTURY TECHNICZNEJ V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA S K R Ó T OCENA DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU GŁÓWNEGO FSNT-NOT W 2011 ROKU oraz SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ FSNT- NOT ZA ROK 2011 W przygotowaniu opracowania uczestniczyli: A.Barski,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Studencka kieszeń Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Wstęp 3 Życie przewrócone do góry nogami, czyli pierwszy rok na studiach 4 I. Stypendia krajowe

Bardziej szczegółowo

Inauguracja roku akademickiego 2012/13

Inauguracja roku akademickiego 2012/13 Inauguracja roku akademickiego 2012/13 1 2 Fot. Janusz Pająk W NUMERZE NR 10 (158) Październik 2012 FAKTY Przemówienie inauguracyjne rektora... 2-3 Gaudeamus igitur!... 4 Senat. Nowy rozdział... 5 Jakość

Bardziej szczegółowo

Zimowa rocznica. pierwszego rektora. ISSN 1429-1673 nr 226, luty 2009. 27 lat temu siła bezsilnych pokonała siłę uzbrojonych

Zimowa rocznica. pierwszego rektora. ISSN 1429-1673 nr 226, luty 2009. 27 lat temu siła bezsilnych pokonała siłę uzbrojonych ISSN 1429-1673 nr 226, luty 2009 Zimowa rocznica pierwszego rektora Kandydat do Nobla z wykładami w Instytucie Fizyki Nowe laboratoria i partnerzy strategiczni PWr 27 lat temu siła bezsilnych pokonała

Bardziej szczegółowo

W ArcelorMittal Poland SA uruchomiono procedurę odejść Porozumienie stron na wniosek pracownika. Wolny Związkowiec str. 2 pracę.

W ArcelorMittal Poland SA uruchomiono procedurę odejść Porozumienie stron na wniosek pracownika. Wolny Związkowiec str. 2 pracę. Ukazuje się od 15 września 1980 roku ISSN 1505-6724 Pismo Niezależnego Samorządnego Nr 1/2012 (602) Związku Zawodowego HUTA KATOWICE 9 stycznia 2012 ZUS wychodzi naprzeciw uprawnionym do pomostówki ZUS

Bardziej szczegółowo

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 Vol. V 2012 Nr 10 październik ISSN 1899-5810 Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 Inauguracyjne Przemówienie JM Rektora Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Prawo i Życie. Vademecum studenta. Pytania i odpowiedzi. Poradnik dla każdego

Prawo i Życie. Vademecum studenta. Pytania i odpowiedzi. Poradnik dla każdego Prawo i Życie Poradnik dla każdego nr 194 (2064) www.gazetaprawna.pl Vademecum studenta A Dział I Prawa i obowiązki Statut i regulamin Statut uczelni i regulamin studiów to swego rodzaju konstytucja studenta.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS

PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS 1 PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Warszawa 2012 Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo