3 / 2014 !"#$!"# % $&#'" $&!! #()*+&%, %, !"!#! $%& ' ()*+(, Warszawa #&! 28. Komisja Nadzoru Finansowego. rok. dla *,--.--.!,/-'0! '.!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3 / 2014 !"#$!"# % $&#'" $&!! #()*+&%, %, !"!#! $%& ' ()*+(, 00-688 Warszawa #&! 28. Komisja Nadzoru Finansowego. rok. dla *,--.--.!,/-'0! '.!!"

Transkrypt

1 BBI DEVELOPMENT SA QSr 3/ / 2014 rok!"" #$%&'( ') *+ dla *,--.--.!,/-'0! '.!!0 za *1- "23"3""23" 3" 1--! 4 MSR/MSSF w walucie zł - 4 MSR/MSSF w walucie zł !"!#! * + $%& ' ()*+(, - * +! Warszawa -+ *1-,/+ #&! 28 (ulica) (telefon) -((./++!"!#!0 ( ) (NIP) 0++!"!#!0 (fax) (www) (REGON) (numer) $ --! "2 "23"3" w tys. zł + 1- " "3"3" "2 "23"3" w tys. EUR + 1- " "3"3" I. :'* II. : III. ; <9 -.! IV. = '* V. >0 '* VI. >0 * VII. >0 * VIII.?-0-1+ ("A(" ("A(" IX. 8,/ 1-1<B%+ 2,63 0,54 0,63 0,13 X XI. = XII. >+!, XIII. > >+ -1<B%+5 XIV. 3-0,05 0,00 0,00 0,00 XV. 7, <9 -.!, XVI. 7, <9 -.!, XVII. 7, <9 -.!, XVIII. 7 < !"#$!"# % $&#'" $&!! #()*+&%, %, Komisja Nadzoru Finansowego 1

2 BBI DEVELOPMENT SA QSr 3/ / % 01 / ",!"#$ #!"# % $&#233$&#$2!()*+, -. / ! 1 4*-14 1!9 / 80 4! 0!! !0 0! < '-!9 opisa/. / =*1& '--1! 0!- 1*,-, -* -1 4*-1 1 * Plik 6=CCC"" "24 Opis ;- -! 4 D"2 E 4*-1 4 FEEE"24 E 4*-1 4 D"2 Data E*<& C -1 Podpis C - 7> C-G 8-> ?G H > =4I- H > =< Komisja Nadzoru Finansowego 2

3 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ BBI Development SA NA 30 WRZENIA 2014 roku

4 !! "#!"#!$"#%&'"!"(!$"#%! INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki dominujcej: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalnoci: BBI Development S.A. (dalej: Spółka) Spółka akcyjna Warszawa Polska - Działalno holdingów finansowych - Działalno trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych - Pozostała finansowa działalno usługowa - Realizacja projektów budowlanych zwizanych ze wznoszeniem budynków - Wynajem i zarzdzanie nieruchomociami własnymi i dzierawionymi Organ prowadzcy rejestr: Numer statystyczny REGON: II. Czas trwania Grupy Kapitałowej: Sd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Spółka dominujca, czyli BBI Development S.A. i pozostałe jednostki Grupy Kapitałowej zostały utworzone na czas nieoznaczony. III. Okresy prezentowane Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera dane za okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 wrzenia 2014 roku. Dane porównawcze prezentowane s według stanu na dzie 31 grudnia 2013 roku dla skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej oraz za okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 wrzenia 2013 roku dla skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania z przepływów pieninych oraz skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym IV. Skład organów jednostki dominujcej według stanu na dzie r.: Zarzd: Michał Skotnicki - Prezes Zarzdu Rafał Szczepaski - Wiceprezes Zarzdu Piotr Litwiski - Członek Zarzdu Paweł Nowacki - Członek Zarzdu (*) Krzysztof Tyszkiewicz - Członek Zarzdu (*) W dniu 17 padziernika 2014 br. Pan Paweł Nowacki złoył rezygnacj z funkcji Członka Zarzdu ze skutkiem na dzie 31 padziernika 2014 r. Rada Nadzorcza: Paweł Turno - Przewodniczcy Rady Nadzorczej Włodzimierz Głowacki - Członek Rady Nadzorczej Maciej Matusiak - Członek Rady Nadzorczej Rafał Lorek - Członek Rady Nadzorczej Jan Rociszewski - Członek Rady Nadzorczej Maciej Radziwiłł - Członek Rady Nadzorczej V. Zmiany w składzie Zarzdu i Rady Nadzorczej: W dniu 24 czerwca 2014 roku panowie Michał Kurzyski i Ewartyst Zagajewski złoyli rezygnacj z funkcji Członka Rady Nadzorczej. W dniu 25 czerwca 2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało panów Macieja Matusiaka i Macieja Radziwiłła na Członków Rady Nadzorczej. VI. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarzd jednostki dominujcej w dniu 14 listopada 2014 roku. 1324,1/ *1+ 1*// :9114,;<=//6+,:+91*,01/18/1+*:

5 !! "#!"#!$"#%&'"!"(!$"#%! RÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE za okres 9 miesicy zakoczony dnia 30 wrzenia 2014 roku Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieninych za okres 9 miesicy zakoczony w tys. zł za okres 9 miesicy zakoczony za okres 9 miesicy zakoczony w tys. EUR za okres 9 miesicy zakoczony ! "#$ % % % %!! %% %!!&!"' "()*+, " $!. &/ "#$ % %% " $!. &/ "#$ " $!. &/ "#$ 0 " &/ Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej + 11 '"!"(!$"#%9! 8 " 8 )* '#!#$!$"#'9! + 11 '"!"(!$"#%9! + 11 '#!#$!$"#'9! 1!- 2 % %% 1! 3 % % 4! &/!# % " "- 2 % % 3'- 2 % 3' "562 % % % % % 3'!.!2 73! 8 9$:!. '!& "()* ,1/ *1+ 1*// :9114,;<=//6+,:+91*,01/18/1+*:

6 !! "#!"#!$"#%&'"!"(!$"#%! ródroczny skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 9 miesicy za okres 9 miesicy zakoczony za okres 9 miesicy zakoczony Przychody operacyjne Przychody z tytułu odsetek od poyczek Przychody z tytułu wyceny wierzytelnoci Udział w wyniku jednostek współkontrolowanych Przychody z wyceny nieruchomoci inwestycyjnych 0 0 Przychody ze sprzeday wyrobów Przychody ze wiadczonych usług Koszty operacyjne Amortyzacja Zuycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia Pozostałe koszty rodzajowe Warto sprzedanych wyrobów Zysk (strata) brutto na sprzeday Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) przed kosztami finansowymi Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk (strata) netto z działalnoci kontynuowanej Zysk (strata) z działalnoci zaniechanej 0 0 Zysk (strata) netto Zysk (strata) przypisana akcjonariuszom niekontrolujcym 0 0 Zysk (strata) netto podmiotu dominujcego Zysk (strata) netto na jedn akcj (w zł) Podstawowy za okres obrotowy -0,05 0,00 Rozwodniony za okres obrotowy -0,05 0,00 Zysk (strata) netto na jedn akcj z działalnoci kontynuowanej (w zł) Podstawowy za okres obrotowy -0,05 0,00 Rozwodniony za okres obrotowy -0,05 0,00 Zysk (strata) netto na jedn akcj z działalnoci zaniechanej (w zł) 0,00 0,00 ródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 9 miesicy za okres 9 miesicy zakoczony za okres 9 miesicy zakoczony Zysk (strata) netto Inne całkowite dochody netto 0 0 Suma dochodów całkowitych Suma dochodów całkowitych przypadajca na podmiot dominujcy ,1/ *1+ 1*// :9114,;<=//6+,:+91*,01/18/1+*:

7 !! "#!"#!$"#%&'"!"(!$"#%! ródroczny skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 3 miesicy za okres 3 miesicy zakoczony za okres 3 miesicy zakoczony Przychody operacyjne Przychody z tytułu odsetek od poyczek Przychody z tytułu wyceny wierzytelnoci Udział w wyniku jednostek współkontrolowanych Przychody z wyceny nieruchomoci inwestycyjnych 0 0 Przychody ze sprzeday wyrobów Przychody ze wiadczonych usług Koszty operacyjne Amortyzacja Zuycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia Pozostałe koszty rodzajowe Warto sprzedanych wyrobów Zysk (strata) brutto na sprzeday Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) przed kosztami finansowymi Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk (strata) netto z działalnoci kontynuowanej Zysk (strata) z działalnoci zaniechanej 0 0 Zysk (strata) netto Zysk (strata) przypisana akcjonariuszom niekontrolujcym 0 0 Zysk (strata) netto podmiotu dominujcego Zysk (strata) netto na jedn akcj (w zł) Podstawowy za okres obrotowy -0,05 0,00 Rozwodniony za okres obrotowy -0,05 0,00 Zysk (strata) netto na jedn akcj z działalnoci kontynuowanej (w zł) Podstawowy za okres obrotowy -0,05 0,00 Rozwodniony za okres obrotowy -0,05 0,00 Zysk (strata) netto na jedn akcj z działalnoci zaniechanej (w zł) 0,00 0,00 za okres 3 miesicy zakoczony za okres 3 miesicy zakoczony Zysk (strata) netto Inne całkowite dochody netto 0 0 Suma dochodów całkowitych ,1/ *1+ 1*// :9114,;<=//6+,:+91*,01/18/1+*:

8 !! "#!"#!$"#%&'"!"(!$"#%! ródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartoci niematerialne Warto firmy Nieruchomoci inwestycyjne Inwestycje w jednostkach współkontrolowanych wycenianych metod praw własnoci Pozostałe aktywa finansowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa obrotowe Zapasy Nalenoci handlowe Nalenoci z tytułu biecego podatku dochodowego Pozostałe nalenoci Pozostałe aktywa finansowe Rozliczenia midzyokresowe rodki pienine i ich ekwiwalenty AKTYWA RAZEM PASYWA Kapitały własne Kapitały własne akcjonariuszy jednostki dominujcej Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy ze sprzeday akcji powyej ceny nominalnej Pozostałe kapitały Niepodzielony wynik finansowy Wynik finansowy biecego okresu Kapitał akcjonariuszy niekontrolujcych Zobowizania długoterminowe Kredyty i poyczki Pozostałe zobowizania finansowe Inne zobowizania długoterminowe Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe rezerwy Zobowizania krótkoterminowe Kredyty i poyczki Pozostałe zobowizania finansowe Zobowizania handlowe Pozostałe zobowizania Rozliczenia midzyokresowe przychodów Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne Pozostałe rezerwy PASYWA RAZEM ,1/ *1+ 1*// :9114,;<=//6+,:+91*,01/18/1+*:

9 !! "#!"#!$"#%&'"!"(!$"#%! ródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy ze sprzeday akcji powyej ceny nominalnej Pozostałe kapitały Niepodzielony wynik finansowy Dziewi miesicy zakoczonych Wynik finansowy biecego okresu Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominujcej Kapitał akcjonariuszy niekontrolujcych Kapitał własny na dzie r Zmiany zasad (polityki) rachunkowoci 0 0 Korekty z tyt. błdów podstawowych 0 0 Kapitał własny po korektach Emisja akcji Koszt emisji akcji 0 0 Niepodzielony wyik netto roku ubiegłego Wypłata dywidendy / podział zysku w spółkach 0 0 Korekty wynikajce ze zmian w grupie Suma dochodów całkowitych Kapitał własny na dzie r Dziewi miesicy zakoczonych Kapitał własny na dzie r Zmiany zasad (polityki) rachunkowoci Korekty z tyt. błdów podstawowych 0 0 Kapitał własny po korektach Emisja akcji 0 0 Koszt emisji akcji 0 0 Niepodzielony wyik netto roku ubiegłego Wypłata dywidendy / podział zysku w spółkach 0 0 Korekty ze zmian wynikajcych w grupie Suma dochodów całkowitych Kapitał własny na dzie r Razem kapitały własne 1324, -+ 1*/2/ :9114,;<=//6+,:+91*,01/18/1+*:

10 !! "#!"#!$"#%&'"!"(!$"#%! ródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieninych DZIAŁALNO OPERACYJNA za okres 9 miesicy zakoczony za okres 9 miesicy zakoczony Razem Nakłady na projekty deweloperskie Platnoci na rzecz kontrahentów konsorcjum Udzielone poyczki Wpływy ze zwrotu VAT Otrzymane nalenoci, w tym wpływy ze sprzeday mieszka Otrzymane dywidendy Zwrot kaucji i wadiów Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodznenia Wynajem powierzchni biurowej Pozostałe przepływy zwizane z działalnoci operacyjn Gotówka z działalnoci operacyjnej Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony A. Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej DZIAŁALNO INWESTYCYJNA Wpływy 0 0 Wydatki Nabycie wartoci niematerialnych oraz rzeczowych akywów trwałych Wydatki na aktywa finansowe B. Przepływy pienine netto z działalnoci inwestycyjnej DZIAŁALNO FINANSOWA Wpływy Kredyty i poyczki Emisja dłunych papierów wartociowych Wydatki Spłaty kredytów i poyczek Wykup dłunych papierów wartociowych Odsetki Inne wydatki finansowe C. Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej D. Przepływy pienine netto razem E. Bilansowa zmiana stanu rodków pieninych, w tym zmiana stanu rodków pieninych z tytułu rónic kursowych F. rodki pienine na pocztek okresu G. rodki pienine na koniec okresu , -+ 1*/2/ :9114,;<=//6+,:+91*,01/18/1+*:

11 !! "#!"#!$"#%&'"!"(!$"#%! ródroczny jednostkowy skrócony rachunek zysków i strat Spółki za okres 9 miesicy za okres za okres Przychody operacyjne Zarzdzanie projektami Przychody z tytułu odsetek od poyczek Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji Przychody z dywidend i udziału w zyskach Koszty operacyjne Amortyzacja Zuycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) brutto na sprzeday Pozostałe przychody operacyjne 4 5 Pozostałe koszty operacyjne 5 12 Zysk (strata) na działalnoci operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk (strata) netto z działalnoci kontynuowanej Zysk (strata) z działalnoci zaniechanej Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto na jedn akcj (w zł) Podstawowy za okres obrotowy -0,09-0,01 Rozwodniony za okres obrotowy -0,09-0,01 Zysk (strata) netto na jedn akcj z działalnoci kontynuowanej (w zł) Podstawowy za okres obrotowy -0,09-0,01 Rozwodniony za okres obrotowy -0,09-0,01 Zysk (strata) netto na jedn akcj z działalnoci zaniechanej (w zł) -0,09-0,01 ródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów Spółki za okres 9 miesicy za okres za okres Zysk (strata) netto Inne całkowite dochody netto 0 0 Suma dochodów całkowitych ,1/ *1+ 1*// :9114,;<=//6+,:+91*,01/18/1+*:

12 !! "#!"#!$"#%&'"!"(!$"#%! ródroczny jednostkowy skrócony rachunek zysków i strat Spółki za okres 3 miesicy za okres 3 miesicy zakoczony za okres 3 miesicy zakoczony Przychody operacyjne Zarzdzanie projektami Przychody z tytułu odsetek od poyczek Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji Przychody z dywidend i udziału w zyskach 0 0 Koszty operacyjne Amortyzacja 9 17 Zuycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) brutto na sprzeday Pozostałe przychody operacyjne 1 2 Pozostałe koszty operacyjne -1 0 Zysk (strata) na działalnoci operacyjnej Przychody finansowe 3 4 Koszty finansowe Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk (strata) netto z działalnoci kontynuowanej Zysk (strata) z działalnoci zaniechanej 0 0 Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto na jedn akcj (w zł) Podstawowy za okres obrotowy -0,04 0,01 Rozwodniony za okres obrotowy -0,04 0,01 Zysk (strata) netto na jedn akcj z działalnoci kontynuowanej (w zł) Podstawowy za okres obrotowy -0,04 0,01 Rozwodniony za okres obrotowy -0,04 0,01 Zysk (strata) netto na jedn akcj z działalnoci zaniechanej (w zł) -0,04 0,01 ródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów Spółki za okres 3 miesicy za okres 3 miesicy zakoczony za okres 3 miesicy zakoczony Zysk (strata) netto Inne całkowite dochody netto 0 0 Suma dochodów całkowitych ,1/ *1+ 1*// :9114,;<=//6+,:+91*,01/18/1+*:

13 !! "#!"#!$"#%&'"!"(!$"#%! ródroczne jednostkowe skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki AKTYWA stan na r. stan na r. Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartocie niematerialne Nieruchomoci inwestycyjne Inwestycje w jednostkach podporzdkowanych Aktywa obrotowe Zapasy 0 0 Nalenoci handlowe Pozostałe nalenoci Pozostałe aktywa finansowe Rozliczenia midzyokresowe rodki pienine i ich ekwiwalenty AKTYWA RAZEM PASYWA stan na r. stan na r. Kapitał własny Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy ze sprzeday akcji powyej ceny nominalnej Pozostałe kapitały Niepodzielony wynik finansowy Wynik finansowy biecego okresu Zobowizanie długoterminowe Pozostałe zobowizania finansowe Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowizania krótkoterminowe Kredyty i poyczki Pozostałe zobowizania finansowe Zobowizania handlowe Pozostałe zobowizania Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne Pozostałe rezerwy PASYWA RAZEM ,1/ *1+ 1*// :9114,;<=//6+,:+91*,01/18/1+*:

14 !! "#!"#!$"#%&'"!"(!$"#%! ródroczne skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Spółki Kapitał zakładowy Kapitały zapasowy ze sprzeday akcji powyej ceny nominalnej Pozostałe kapitały dziewi miesicy zakoczonych r. Niepodzielony wynik finansowy Wynik finansowy biecego okresu Kapitał własny ogółem Kapitał własny na dzie r Zmiany zasad (polityki) rachunkowoci 0 Korekty z tyt. błdów podstawowych 0 Kapitał własny po korektach Emisja akcji 0 Koszty emisji akcji 0 Podział zysku netto Suma dochodów całkowitych Kapitał własny na dzie r dziewi miesicy zakoczonych r. Kapitał własny na dzie r Zmiany zasad (polityki) rachunkowoci 0 Korekty z tyt. błdów podstawowych 0 Kapitał własny po korektach Emisja akcji 0 Koszty emisji akcji 0 Podział zysku netto Suma dochodów całkowitych Kapitał własny na dzie r , -+ 1*/2/ :9114,;<=//6+,:+91*,01/18/1+*:

15 !! "#!"#!$"#%&'"!"(!$"#%! ródroczne skrócone sprawozdanie z przepływów pieninych Spółki DZIAŁALNO OPERACYJNA za okres 9 miesicy zakoczony za okres 9 miesicy zakoczony Wypłata wynagrodze i narzutów na wynagrodzenia Otrzymane nalenoci Uzyskane wpływy z wierzytelnoci Zwrot kaucji i wadiów Odsetki otrzymane od poyczek Udzielone poyczki Zwrot z tytułu udzielonych poyczek Otrzymane dywidendy Wynajem powierzchni biurowej Audyt, doradztwo podatkowe i prawne Pozostałe przepływy Gotówka z działalnoci operacyjnej Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony 0 0 A. Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej DZIAŁALNO INWESTYCYJNA Wpływy 0 0 Wydatki Nabycie wartoci niematerialnych oraz rzeczowych akywów trwałych Wydatki na aktywa finansowe B. Przepływy pienine netto z działalnoci inwestycyjnej DZIAŁALNO FINANSOWA Wpływy Kredyty i poyczki Emisja dłunych papierów wartociowych Wydatki Spłaty kredytów i poyczek Wykup dłunych papierów wartociowych Odsetki Inne wydatki finansowe C. Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej D. Przepływy pienine netto razem E. Bilansowa zmiana stanu rodków pieninych, w tym zmiana stanu rodków pieninych z tytułu rónic kursowych 0 0 F. rodki pienine na pocztek okresu G. rodki pienine na koniec okresu , -+ 1*/2/ :9114,;<=//6+,:+91*,01/18/1+*:

16 !! "#!"#!$"#%&'"!"(!$"#%! Informacja o poszczególnych segmentach operacyjnych wystpujcych w okresie Wyłczenia Skonsolidowane segmenty operacyjne wg stanu na Plac Unii Szczecin Juvenes Juvenes Ogółem Koneser Pozostałe konsolidacyjne (*) Małe Błonia Serwis Projekt Przychody ze sprzeday towarów i usług Sprzeda na zewntrz Sprzeda midzy segmentami Udział w wyniku spółek współkontrolowanych Przychody z tytułu odsetek od poyczek i wyceny wierzytelnoci Zysk/ (strata) segmentu Pozostałe przychody, w tym finansowe Aktywa ogółem n/d Aktywa segmentu Aktywa nieprzypisane 0 Zobowizania ogółem n/d Zobowizania segmentu Zobowizania nieprzypisane.(*) spółka reprezentujce segment Plac Unii (poprzednio segment pod nazw Supersam ) jest, konsolidowana metod praw własnoci, w efekcie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym nie wystpuj przychody, aktywa i zobowizania tej spółki W celu zachowania cigłoci zostały zaprezentowane osobno równie te segmenty, które na dzie nie spełniaj kryterium 10% przychodów przed wyłczeniami konsolidacyjnymi, a które były prezentowane w ostatnim okresie sprawozdawczym , -+ 1*/2/ :9114,;<=//6+,:+91*,01/18/1+*:

17 !! "#!"#!$"#%&'"!"(!$"#%! Informacja o udziale Grupy w aktywach netto i wyniku netto spółek współkontrolowanych Skrócona nazwa podmiotu Udział w aktywach netto na Objcie udziałów Udział w wyniku za 3 kwartały 2014 Korekty konsolidacyjne Udział w aktywach netto na Nowy Plac Unii Sp. z o.o. SKA MTP Sp. z o.o. Projekt Developerski 1 SKA Zarzdzanie Sezam Sp. z o.o Zarzdzanie Sezam Sp. z o.o. Nowy Sezam SK Bletwood Investment Sp. z o.o Razem Informacja o emisji i wykupie dłunych i kapitałowych papierów wartociowych Zobowizanie z tytułu emisji obligacji na pocztek okresu Emisja obligacji Naliczenie odsetek do dnia wykupu Wykup obligacji, spłata odsetek Naliczenie odsetek na koniec okresu Razem zobowizania z tytułu emisji obligacji długoterminowe krótkoterminowe Informacja na temat rodzaju wyemitowanych obligacji na dzie Typ transakcji Kwota nominalna Data nabycia Data wykupu Obligacje trzyletnie, emisja ze stycznia Obligacje trzyletnie, emisja z lutego Obligacje trzyletnie, emisja z lutego Obligacje trzyletnie, emisja z lutego , -+ 1*/2/ :9114,;<=//6+,:+91*,01/18/1+*:

18 !! "#!"#!$"#%&'"!"(!$"#%! INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. Owiadczenie o zgodnoci. Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporzdzone zgodnie z Midzynarodowym Standardem Rachunkowoci nr 34 ródroczna sprawozdawczo finansowa oraz zgodnie z odpowiednimi Midzynarodowymi Standardami Sprawozdawczoci Finansowej ( MSSF ) majcymi zastosowanie do ródrocznej sprawozdawczoci finansowej, zaakceptowanymi przez Rad Midzynarodowych Standardów Rachunkowoci (RMSR) i Komitet ds. Interpretacji Midzynarodowych Standardów Rachunkowoci, w kształcie zatwierdzonym przez Uni Europejsk i obowizujcymi na dzie 30 wrzenia II. Podstawa sporzdzenia sprawozda finansowych Niniejsze ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporzdzone przy załoeniu kontynuowania działalnoci gospodarczej przez Grup w okresie 12 miesicy po ostatnim dniu bilansowym, czyli po roku. Zarzd Spółki dominujcej nie stwierdza na dzie podpisania sprawozdania istnienia faktów i okolicznoci, które wskazywałyby na zagroenia dla moliwoci kontynuowania działalnoci w okresie 12 miesicy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bd istotnego ograniczenia dotychczasowej działalnoci. Do dnia sporzdzenia skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za trzeci kwartał 2014 roku nie wystpiły zdarzenia, które nie zostały, a powinny by ujte w ksigach rachunkowych okresu sprawozdawczego. Jednoczenie w niniejszym sprawozdaniu finansowym nie wystpuj istotne zdarzenia dotyczce lat ubiegłych. III. Standardy i interpretacje zatwierdzone przez Uni Europejsk, które obowizuj dla okresów sprawozdawczych rozpoczynajcych si w dniu lub po 1 stycznia 2014 roku: a) MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe (*) b) MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne (*) c) MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach (*) d) Zmieniony MSR 27 Jednostkowe Sprawozdania Finansowe (*) e) Zmieniony MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsiwziciach (*) f) Zmiana do MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja Kompensowanie aktywów finansowych i zobowiza finansowych g) Zmiana do MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe, MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach i MSR 27 Jednostkowe Sprawozdania Finansowe Spółki inwestycyjne h) Zmiana do MSR 36 Utrata wartoci aktywów - Ujawnienie wartoci odzyskiwalnej w odniesieniu do aktywów niefinansowych i) Zmiana do MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena Nowacja instrumentów pochodnych i kontynuacja rachunkowoci zabezpiecze j) KIMSF 21: Opłaty (*) Grupa rozpoczła stosowanie wymienionych powyej standardów lub zmian do nich (punkty od a do e) w poprzednim okresie sprawozdawczym tj. w okresie rozpoczynajcym si od 1 stycznia Grupa nie zdecydowała si na wczeniejsze zastosowanie zmienionych lub nowych standardów i interpretacji, które zostały ju opublikowane, ale nie s obowizujce do dnia sporzdzenia niniejszego ródrocznego skróconego sprawozdania finansowego. IV. Zasady konsolidacji Zasady konsolidacji nie uległy zmianie w stosunku do tych opisanych w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki objte skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres koczce si 30 wrzenia 2014 roku oraz na dzie 31 grudnia 2013 roku obejmuje nastpujce jednostki wchodzce w skład Grupy: 1324,1/ *1+ 1*// :9114,;<=//6+,:+91*,01/18/1+*:

19 !! "#!"#!$"#%&'"!"(!$"#%! Wyszczególnienie Metoda konsolidacji Udział Grupy w kapitale zakładowym (w %) BBI Development S.A. n/d Jednostka dominujca Realty 2 Management Sp. z o.o. pełna 100% 100% Realty 3 Management Sp. z o.o. pełna 100% 100% Realty 4 Management Sp. z o.o. pełna 100% 100% Realty 3 Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 3 sp.k. pełna 100% 100% Realty 4 Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 4 sp.k. pełna 100% 100% Realty 3 Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 5 sp.k. (*) pełna 99,98% 99,98% Realty 3 Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 6 sp.k. (*) pełna 99,99% 99,99% Realty 4 Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 7 SKA pełna 100% 100% Realty 2 Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 10 SKA pełna 75,44% 75,44% Juvenes-Projekt Sp. z o.o. pełna 100% 100% Juvenes- Serwis Sp. z o.o. pełna 100% 100% Realty 4 Management Sp. z o.o. Juvenes Development 1 sp.k. pełna 100% 100% Centrum Praskie Koneser Sp. z o.o. pełna 100% n/d Zarzdzanie Sezam Sp. z o.o. praw własnoci 34,95% 34,95% Zarzdzanie Sezam Sp. z o.o. Nowy Sezam sp.k. praw własnoci 9,36% 9,26% Mazowieckie Towarzystwo Powiernicze Sp. z o.o. Projekt Developerski 1 SKA 9*) praw własnoci 5,90% 5,90% NPU Sp. z o.o. S.K.A. praw własnoci 35,09% 35,09% Centrum Praskie Koneser Sp. z o.o. sp.k praw własnoci 94% n/d Bletwood Investment Sp. z o.o. praw własnoci 40,4% n/d Immobilia fund SIF SICAV pełna 99,97% 99,97% (*) jednostki kontrolowane lub współkontrolowane poprzez fundusz Immobilia Fund SIF SICAV V. Opis przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci Niniejsze ródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporzdzone w oparciu o zasad kosztu historycznego. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy to znaczy okres od 1 stycznia do 31 grudnia. Od dnia 1 lipca 2009 ksigi rachunkowe s prowadzone w siedzibie Spółki tj. ul. Emilii Plater 28 w Warszawie. Niniejsze ródroczne skrócone sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych ( PLN ), a wszystkie wartoci, o ile nie wskazano inaczej, podane s w tysicach PLN. Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporzdzone przy zastosowaniu tych samych zasad rachunkowoci i metod obliczeniowych, które zostały opisane w ostatnim rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i naley je czyta łcznie z rocznym sprawozdaniem finansowym za 2013 rok. Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Podpisy Członków Zarzdu: Michał Skotnicki Prezes Zarzdu Rafał Szczepaski Wiceprezes Zarzdu Piotr Litwiski Członek Zarzdu Krzysztof Tyszkiewicz Członek Zarzdu Podpis osoby sporzdzajcej sprawozdanie: Marcin Rzeszutkowski, Główny Ksigowy 1324,1/ *1+ 1*// :9114,;<=//6+,:+91*,01/18/1+*:

20 !"# $ %! " # " $%&&$'()'*'+,,-'%.$/!0 1 %$!$$2'!()'*'%&&%'+34-'4$2-5''/ %&&. ' - 7 -!!()'*'%&&.'+%&$-'32,/- 1 #8!,2'! " - # - -!-!9 ' : %&2 # ' AB*C # 0! " - += 7 0 ",&!%& ",%&, % %' #!! + = " " 0,&!%& &,,&!%&, 0 2-%%, & '() *+,-.(/-01(,+2'3 4-'(5-6*781 89(58.5- /8 7)4-/-.(89 18:.*)584 '*:;8,-1<030= )'+-7*/:-C D(.-.)*730= E 7)4-/-.(8 '+/30/3.3 ( '*:)5-73 ' >+-42 4*.)*;(:-01(& ) 8D7#-8''AE>> A;<8<8&&&&&,,&4.' Emitent, wraz ze swymi jednostkami zalenymi tworzy Grup Kapitałow. Na dzie 30 wrzenia 2014 roku w skład tej Grupy Kapitałowej wchodziły:

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania)

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania) ) Wybrane skonsolidowane dane finansowe, zawierajce podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE I kwartał / 2006 2006-01-01

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I I I kwartał roku obrotowego 2005 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 01.01.2005 do 01.01.2004 do w tys. EUR 01.01.2005

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 86 1 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok)

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok)

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok) Formularz SA-QSr IV/23 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

-./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&<&!"%2+& &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&<&!"%2+&,

-./&+ 0%+1#%223%!#&%+%)#!& 4 -./&+ &501#ʞ-.3%!#&<&!%2+& &%2#&#& 9#+#2)&5%093%!#&<&!%2+&, !"#$#""%& ' (#)"%*%!"#&%+"%)#!"&, -./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&%+"%)#!"& 8 &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&%+"%)#!"& : 0;"&!"&$#""%&%!"#&

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2014

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2014 BBI DEVELOPMENT SA skorygowany QSr 1/2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2014 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU 1 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za I kwartał zakończony dnia roku 31 marca 2010 Działalność kontynuowana

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MENNICA POLSKA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Raport kwartalny na dzie 31 marca 2008 roku 1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 1 kwartał 2008 roku okres od 01.01 31.03.2008 roku 1 kwartał 2007 roku okres od 01.01-31.03.2007

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku

Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku do Prospektu Emisyjnego spółki Comperia.pl S.A. z siedzib w Warszawie ( Spółka ), zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OPIS STOSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MENNICA POLSKA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Raport kwartalny na dzie 30 wrzenia 2007 roku 1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3 kwartał 2007 roku okres od 01.07 30.09.2007 roku 3 kwartały 2007 roku narastajco okres

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny Zgodnie z 54 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 padziernika 2001 r. - Regulamin obrotu (z pón. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2005 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Twoja

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0. 7. Załczniki

Wersja 1.0. 7. Załczniki 7. Załczniki W załcznikach zamieszcza si najczciej: - Słownik uywanych terminów - Harmonogram realizacji planu - Dane techniczne produktu - Badania rynku - Stan zapyta na oferowane wyroby oraz stan ju

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE tys. PLN 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007 okres od 2007-01-01 do 2007- tys. EUR 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za I kwartał 2016 roku (01.01.2016 31.03. 2016) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2016 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OPIS STOSOWANYCH ZASAD

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa GRUPA ERGIS ul. Tamka 16 00 349 Warszawa SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU (01.01.2016 31.03.2016) sporządzone zgodnie z MSSF SPIS TREŚCI: I. Wybrane dane finansowe... 2 II.

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

za okres do za okres do

za okres do za okres do SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Kraków,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

!"# 2015 !" #!" # $ %& '% %& ()%*+,-&$. $. / 0 1 $ 23 1'"!" #'!" %$ %& 4%%%&!5!'*+,-. / 0 1 BBI DEVELOPMENT SA $$%&%'% 00-688 Warszawa '#% 28

!# 2015 ! #! # $ %& '% %& ()%*+,-&$. $. / 0 1 $ 23 1'! #'! %$ %& 4%%%&!5!'*+,-. / 0 1 BBI DEVELOPMENT SA $$%&%'% 00-688 Warszawa '#% 28 BBI DEVELOPMENT SA PSr!"# 2015!!"#$%&'&( ) dla ) *++,++,- *.+&/ &, /- -+/ 2015 /0)0+!'1!1!!'1!21! 0+ 3 - MSR/MSSF w walucie zł + 3 - MSR/MSSF w walucie zł 4 2015-08-31 $$%&%'% - ) $$()# * $+!,-+. + ) 3+056778/

Bardziej szczegółowo

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2016 31.03.2016 roku Bilans Aktywa LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2014 30.09.2014 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego 1 Elementy rocznego sprawozdania finansowego Źródło: Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, red. J. Samelak, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, s. 204. 2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsoliwane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za III kwartał 213 Finansowe Emitenta - PBS Finanse S.A.

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI / / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA Warszawa 2002 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel.

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel. AMICA SAQS 2.2003 Strona 1 z 11 20060206 AMICA SAQS 2.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2017 roku Mysłowice, 10 maja 2017 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

De Molen Spółka Akcyjna

De Molen Spółka Akcyjna De Molen Spółka Akcyjna Raport okresowy za IV kwartał 2014r. (tj. za okres 01.10.2014 31.12.2014) Wysogotowo, 13 luty 2015 str. 1 Spis treści 1. Dane podstawowe o Emitencie... 3 2. Skrócone jednostkowe

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo