3 / 2014 !"#$!"# % $&#'" $&!! #()*+&%, %, !"!#! $%& ' ()*+(, Warszawa #&! 28. Komisja Nadzoru Finansowego. rok. dla *,--.--.!,/-'0! '.!!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3 / 2014 !"#$!"# % $&#'" $&!! #()*+&%, %, !"!#! $%& ' ()*+(, 00-688 Warszawa #&! 28. Komisja Nadzoru Finansowego. rok. dla *,--.--.!,/-'0! '.!!"

Transkrypt

1 BBI DEVELOPMENT SA QSr 3/ / 2014 rok!"" #$%&'( ') *+ dla *,--.--.!,/-'0! '.!!0 za *1- "23"3""23" 3" 1--! 4 MSR/MSSF w walucie zł - 4 MSR/MSSF w walucie zł !"!#! * + $%& ' ()*+(, - * +! Warszawa -+ *1-,/+ #&! 28 (ulica) (telefon) -((./++!"!#!0 ( ) (NIP) 0++!"!#!0 (fax) (www) (REGON) (numer) $ --! "2 "23"3" w tys. zł + 1- " "3"3" "2 "23"3" w tys. EUR + 1- " "3"3" I. :'* II. : III. ; <9 -.! IV. = '* V. >0 '* VI. >0 * VII. >0 * VIII.?-0-1+ ("A(" ("A(" IX. 8,/ 1-1<B%+ 2,63 0,54 0,63 0,13 X XI. = XII. >+!, XIII. > >+ -1<B%+5 XIV. 3-0,05 0,00 0,00 0,00 XV. 7, <9 -.!, XVI. 7, <9 -.!, XVII. 7, <9 -.!, XVIII. 7 < !"#$!"# % $&#'" $&!! #()*+&%, %, Komisja Nadzoru Finansowego 1

2 BBI DEVELOPMENT SA QSr 3/ / % 01 / ",!"#$ #!"# % $&#233$&#$2!()*+, -. / ! 1 4*-14 1!9 / 80 4! 0!! !0 0! < '-!9 opisa/. / =*1& '--1! 0!- 1*,-, -* -1 4*-1 1 * Plik 6=CCC"" "24 Opis ;- -! 4 D"2 E 4*-1 4 FEEE"24 E 4*-1 4 D"2 Data E*<& C -1 Podpis C - 7> C-G 8-> ?G H > =4I- H > =< Komisja Nadzoru Finansowego 2

3 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ BBI Development SA NA 30 WRZENIA 2014 roku

4 !! "#!"#!$"#%&'"!"(!$"#%! INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki dominujcej: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalnoci: BBI Development S.A. (dalej: Spółka) Spółka akcyjna Warszawa Polska - Działalno holdingów finansowych - Działalno trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych - Pozostała finansowa działalno usługowa - Realizacja projektów budowlanych zwizanych ze wznoszeniem budynków - Wynajem i zarzdzanie nieruchomociami własnymi i dzierawionymi Organ prowadzcy rejestr: Numer statystyczny REGON: II. Czas trwania Grupy Kapitałowej: Sd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Spółka dominujca, czyli BBI Development S.A. i pozostałe jednostki Grupy Kapitałowej zostały utworzone na czas nieoznaczony. III. Okresy prezentowane Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera dane za okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 wrzenia 2014 roku. Dane porównawcze prezentowane s według stanu na dzie 31 grudnia 2013 roku dla skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej oraz za okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 wrzenia 2013 roku dla skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania z przepływów pieninych oraz skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym IV. Skład organów jednostki dominujcej według stanu na dzie r.: Zarzd: Michał Skotnicki - Prezes Zarzdu Rafał Szczepaski - Wiceprezes Zarzdu Piotr Litwiski - Członek Zarzdu Paweł Nowacki - Członek Zarzdu (*) Krzysztof Tyszkiewicz - Członek Zarzdu (*) W dniu 17 padziernika 2014 br. Pan Paweł Nowacki złoył rezygnacj z funkcji Członka Zarzdu ze skutkiem na dzie 31 padziernika 2014 r. Rada Nadzorcza: Paweł Turno - Przewodniczcy Rady Nadzorczej Włodzimierz Głowacki - Członek Rady Nadzorczej Maciej Matusiak - Członek Rady Nadzorczej Rafał Lorek - Członek Rady Nadzorczej Jan Rociszewski - Członek Rady Nadzorczej Maciej Radziwiłł - Członek Rady Nadzorczej V. Zmiany w składzie Zarzdu i Rady Nadzorczej: W dniu 24 czerwca 2014 roku panowie Michał Kurzyski i Ewartyst Zagajewski złoyli rezygnacj z funkcji Członka Rady Nadzorczej. W dniu 25 czerwca 2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało panów Macieja Matusiaka i Macieja Radziwiłła na Członków Rady Nadzorczej. VI. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarzd jednostki dominujcej w dniu 14 listopada 2014 roku. 1324,1/ *1+ 1*// :9114,;<=//6+,:+91*,01/18/1+*:

5 !! "#!"#!$"#%&'"!"(!$"#%! RÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE za okres 9 miesicy zakoczony dnia 30 wrzenia 2014 roku Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieninych za okres 9 miesicy zakoczony w tys. zł za okres 9 miesicy zakoczony za okres 9 miesicy zakoczony w tys. EUR za okres 9 miesicy zakoczony ! "#$ % % % %!! %% %!!&!"' "()*+, " $!. &/ "#$ % %% " $!. &/ "#$ " $!. &/ "#$ 0 " &/ Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej + 11 '"!"(!$"#%9! 8 " 8 )* '#!#$!$"#'9! + 11 '"!"(!$"#%9! + 11 '#!#$!$"#'9! 1!- 2 % %% 1! 3 % % 4! &/!# % " "- 2 % % 3'- 2 % 3' "562 % % % % % 3'!.!2 73! 8 9$:!. '!& "()* ,1/ *1+ 1*// :9114,;<=//6+,:+91*,01/18/1+*:

6 !! "#!"#!$"#%&'"!"(!$"#%! ródroczny skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 9 miesicy za okres 9 miesicy zakoczony za okres 9 miesicy zakoczony Przychody operacyjne Przychody z tytułu odsetek od poyczek Przychody z tytułu wyceny wierzytelnoci Udział w wyniku jednostek współkontrolowanych Przychody z wyceny nieruchomoci inwestycyjnych 0 0 Przychody ze sprzeday wyrobów Przychody ze wiadczonych usług Koszty operacyjne Amortyzacja Zuycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia Pozostałe koszty rodzajowe Warto sprzedanych wyrobów Zysk (strata) brutto na sprzeday Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) przed kosztami finansowymi Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk (strata) netto z działalnoci kontynuowanej Zysk (strata) z działalnoci zaniechanej 0 0 Zysk (strata) netto Zysk (strata) przypisana akcjonariuszom niekontrolujcym 0 0 Zysk (strata) netto podmiotu dominujcego Zysk (strata) netto na jedn akcj (w zł) Podstawowy za okres obrotowy -0,05 0,00 Rozwodniony za okres obrotowy -0,05 0,00 Zysk (strata) netto na jedn akcj z działalnoci kontynuowanej (w zł) Podstawowy za okres obrotowy -0,05 0,00 Rozwodniony za okres obrotowy -0,05 0,00 Zysk (strata) netto na jedn akcj z działalnoci zaniechanej (w zł) 0,00 0,00 ródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 9 miesicy za okres 9 miesicy zakoczony za okres 9 miesicy zakoczony Zysk (strata) netto Inne całkowite dochody netto 0 0 Suma dochodów całkowitych Suma dochodów całkowitych przypadajca na podmiot dominujcy ,1/ *1+ 1*// :9114,;<=//6+,:+91*,01/18/1+*:

7 !! "#!"#!$"#%&'"!"(!$"#%! ródroczny skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 3 miesicy za okres 3 miesicy zakoczony za okres 3 miesicy zakoczony Przychody operacyjne Przychody z tytułu odsetek od poyczek Przychody z tytułu wyceny wierzytelnoci Udział w wyniku jednostek współkontrolowanych Przychody z wyceny nieruchomoci inwestycyjnych 0 0 Przychody ze sprzeday wyrobów Przychody ze wiadczonych usług Koszty operacyjne Amortyzacja Zuycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia Pozostałe koszty rodzajowe Warto sprzedanych wyrobów Zysk (strata) brutto na sprzeday Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) przed kosztami finansowymi Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk (strata) netto z działalnoci kontynuowanej Zysk (strata) z działalnoci zaniechanej 0 0 Zysk (strata) netto Zysk (strata) przypisana akcjonariuszom niekontrolujcym 0 0 Zysk (strata) netto podmiotu dominujcego Zysk (strata) netto na jedn akcj (w zł) Podstawowy za okres obrotowy -0,05 0,00 Rozwodniony za okres obrotowy -0,05 0,00 Zysk (strata) netto na jedn akcj z działalnoci kontynuowanej (w zł) Podstawowy za okres obrotowy -0,05 0,00 Rozwodniony za okres obrotowy -0,05 0,00 Zysk (strata) netto na jedn akcj z działalnoci zaniechanej (w zł) 0,00 0,00 za okres 3 miesicy zakoczony za okres 3 miesicy zakoczony Zysk (strata) netto Inne całkowite dochody netto 0 0 Suma dochodów całkowitych ,1/ *1+ 1*// :9114,;<=//6+,:+91*,01/18/1+*:

8 !! "#!"#!$"#%&'"!"(!$"#%! ródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartoci niematerialne Warto firmy Nieruchomoci inwestycyjne Inwestycje w jednostkach współkontrolowanych wycenianych metod praw własnoci Pozostałe aktywa finansowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa obrotowe Zapasy Nalenoci handlowe Nalenoci z tytułu biecego podatku dochodowego Pozostałe nalenoci Pozostałe aktywa finansowe Rozliczenia midzyokresowe rodki pienine i ich ekwiwalenty AKTYWA RAZEM PASYWA Kapitały własne Kapitały własne akcjonariuszy jednostki dominujcej Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy ze sprzeday akcji powyej ceny nominalnej Pozostałe kapitały Niepodzielony wynik finansowy Wynik finansowy biecego okresu Kapitał akcjonariuszy niekontrolujcych Zobowizania długoterminowe Kredyty i poyczki Pozostałe zobowizania finansowe Inne zobowizania długoterminowe Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe rezerwy Zobowizania krótkoterminowe Kredyty i poyczki Pozostałe zobowizania finansowe Zobowizania handlowe Pozostałe zobowizania Rozliczenia midzyokresowe przychodów Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne Pozostałe rezerwy PASYWA RAZEM ,1/ *1+ 1*// :9114,;<=//6+,:+91*,01/18/1+*:

9 !! "#!"#!$"#%&'"!"(!$"#%! ródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy ze sprzeday akcji powyej ceny nominalnej Pozostałe kapitały Niepodzielony wynik finansowy Dziewi miesicy zakoczonych Wynik finansowy biecego okresu Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominujcej Kapitał akcjonariuszy niekontrolujcych Kapitał własny na dzie r Zmiany zasad (polityki) rachunkowoci 0 0 Korekty z tyt. błdów podstawowych 0 0 Kapitał własny po korektach Emisja akcji Koszt emisji akcji 0 0 Niepodzielony wyik netto roku ubiegłego Wypłata dywidendy / podział zysku w spółkach 0 0 Korekty wynikajce ze zmian w grupie Suma dochodów całkowitych Kapitał własny na dzie r Dziewi miesicy zakoczonych Kapitał własny na dzie r Zmiany zasad (polityki) rachunkowoci Korekty z tyt. błdów podstawowych 0 0 Kapitał własny po korektach Emisja akcji 0 0 Koszt emisji akcji 0 0 Niepodzielony wyik netto roku ubiegłego Wypłata dywidendy / podział zysku w spółkach 0 0 Korekty ze zmian wynikajcych w grupie Suma dochodów całkowitych Kapitał własny na dzie r Razem kapitały własne 1324, -+ 1*/2/ :9114,;<=//6+,:+91*,01/18/1+*:

10 !! "#!"#!$"#%&'"!"(!$"#%! ródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieninych DZIAŁALNO OPERACYJNA za okres 9 miesicy zakoczony za okres 9 miesicy zakoczony Razem Nakłady na projekty deweloperskie Platnoci na rzecz kontrahentów konsorcjum Udzielone poyczki Wpływy ze zwrotu VAT Otrzymane nalenoci, w tym wpływy ze sprzeday mieszka Otrzymane dywidendy Zwrot kaucji i wadiów Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodznenia Wynajem powierzchni biurowej Pozostałe przepływy zwizane z działalnoci operacyjn Gotówka z działalnoci operacyjnej Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony A. Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej DZIAŁALNO INWESTYCYJNA Wpływy 0 0 Wydatki Nabycie wartoci niematerialnych oraz rzeczowych akywów trwałych Wydatki na aktywa finansowe B. Przepływy pienine netto z działalnoci inwestycyjnej DZIAŁALNO FINANSOWA Wpływy Kredyty i poyczki Emisja dłunych papierów wartociowych Wydatki Spłaty kredytów i poyczek Wykup dłunych papierów wartociowych Odsetki Inne wydatki finansowe C. Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej D. Przepływy pienine netto razem E. Bilansowa zmiana stanu rodków pieninych, w tym zmiana stanu rodków pieninych z tytułu rónic kursowych F. rodki pienine na pocztek okresu G. rodki pienine na koniec okresu , -+ 1*/2/ :9114,;<=//6+,:+91*,01/18/1+*:

11 !! "#!"#!$"#%&'"!"(!$"#%! ródroczny jednostkowy skrócony rachunek zysków i strat Spółki za okres 9 miesicy za okres za okres Przychody operacyjne Zarzdzanie projektami Przychody z tytułu odsetek od poyczek Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji Przychody z dywidend i udziału w zyskach Koszty operacyjne Amortyzacja Zuycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) brutto na sprzeday Pozostałe przychody operacyjne 4 5 Pozostałe koszty operacyjne 5 12 Zysk (strata) na działalnoci operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk (strata) netto z działalnoci kontynuowanej Zysk (strata) z działalnoci zaniechanej Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto na jedn akcj (w zł) Podstawowy za okres obrotowy -0,09-0,01 Rozwodniony za okres obrotowy -0,09-0,01 Zysk (strata) netto na jedn akcj z działalnoci kontynuowanej (w zł) Podstawowy za okres obrotowy -0,09-0,01 Rozwodniony za okres obrotowy -0,09-0,01 Zysk (strata) netto na jedn akcj z działalnoci zaniechanej (w zł) -0,09-0,01 ródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów Spółki za okres 9 miesicy za okres za okres Zysk (strata) netto Inne całkowite dochody netto 0 0 Suma dochodów całkowitych ,1/ *1+ 1*// :9114,;<=//6+,:+91*,01/18/1+*:

12 !! "#!"#!$"#%&'"!"(!$"#%! ródroczny jednostkowy skrócony rachunek zysków i strat Spółki za okres 3 miesicy za okres 3 miesicy zakoczony za okres 3 miesicy zakoczony Przychody operacyjne Zarzdzanie projektami Przychody z tytułu odsetek od poyczek Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji Przychody z dywidend i udziału w zyskach 0 0 Koszty operacyjne Amortyzacja 9 17 Zuycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) brutto na sprzeday Pozostałe przychody operacyjne 1 2 Pozostałe koszty operacyjne -1 0 Zysk (strata) na działalnoci operacyjnej Przychody finansowe 3 4 Koszty finansowe Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk (strata) netto z działalnoci kontynuowanej Zysk (strata) z działalnoci zaniechanej 0 0 Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto na jedn akcj (w zł) Podstawowy za okres obrotowy -0,04 0,01 Rozwodniony za okres obrotowy -0,04 0,01 Zysk (strata) netto na jedn akcj z działalnoci kontynuowanej (w zł) Podstawowy za okres obrotowy -0,04 0,01 Rozwodniony za okres obrotowy -0,04 0,01 Zysk (strata) netto na jedn akcj z działalnoci zaniechanej (w zł) -0,04 0,01 ródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów Spółki za okres 3 miesicy za okres 3 miesicy zakoczony za okres 3 miesicy zakoczony Zysk (strata) netto Inne całkowite dochody netto 0 0 Suma dochodów całkowitych ,1/ *1+ 1*// :9114,;<=//6+,:+91*,01/18/1+*:

13 !! "#!"#!$"#%&'"!"(!$"#%! ródroczne jednostkowe skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki AKTYWA stan na r. stan na r. Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartocie niematerialne Nieruchomoci inwestycyjne Inwestycje w jednostkach podporzdkowanych Aktywa obrotowe Zapasy 0 0 Nalenoci handlowe Pozostałe nalenoci Pozostałe aktywa finansowe Rozliczenia midzyokresowe rodki pienine i ich ekwiwalenty AKTYWA RAZEM PASYWA stan na r. stan na r. Kapitał własny Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy ze sprzeday akcji powyej ceny nominalnej Pozostałe kapitały Niepodzielony wynik finansowy Wynik finansowy biecego okresu Zobowizanie długoterminowe Pozostałe zobowizania finansowe Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowizania krótkoterminowe Kredyty i poyczki Pozostałe zobowizania finansowe Zobowizania handlowe Pozostałe zobowizania Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne Pozostałe rezerwy PASYWA RAZEM ,1/ *1+ 1*// :9114,;<=//6+,:+91*,01/18/1+*:

14 !! "#!"#!$"#%&'"!"(!$"#%! ródroczne skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Spółki Kapitał zakładowy Kapitały zapasowy ze sprzeday akcji powyej ceny nominalnej Pozostałe kapitały dziewi miesicy zakoczonych r. Niepodzielony wynik finansowy Wynik finansowy biecego okresu Kapitał własny ogółem Kapitał własny na dzie r Zmiany zasad (polityki) rachunkowoci 0 Korekty z tyt. błdów podstawowych 0 Kapitał własny po korektach Emisja akcji 0 Koszty emisji akcji 0 Podział zysku netto Suma dochodów całkowitych Kapitał własny na dzie r dziewi miesicy zakoczonych r. Kapitał własny na dzie r Zmiany zasad (polityki) rachunkowoci 0 Korekty z tyt. błdów podstawowych 0 Kapitał własny po korektach Emisja akcji 0 Koszty emisji akcji 0 Podział zysku netto Suma dochodów całkowitych Kapitał własny na dzie r , -+ 1*/2/ :9114,;<=//6+,:+91*,01/18/1+*:

15 !! "#!"#!$"#%&'"!"(!$"#%! ródroczne skrócone sprawozdanie z przepływów pieninych Spółki DZIAŁALNO OPERACYJNA za okres 9 miesicy zakoczony za okres 9 miesicy zakoczony Wypłata wynagrodze i narzutów na wynagrodzenia Otrzymane nalenoci Uzyskane wpływy z wierzytelnoci Zwrot kaucji i wadiów Odsetki otrzymane od poyczek Udzielone poyczki Zwrot z tytułu udzielonych poyczek Otrzymane dywidendy Wynajem powierzchni biurowej Audyt, doradztwo podatkowe i prawne Pozostałe przepływy Gotówka z działalnoci operacyjnej Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony 0 0 A. Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej DZIAŁALNO INWESTYCYJNA Wpływy 0 0 Wydatki Nabycie wartoci niematerialnych oraz rzeczowych akywów trwałych Wydatki na aktywa finansowe B. Przepływy pienine netto z działalnoci inwestycyjnej DZIAŁALNO FINANSOWA Wpływy Kredyty i poyczki Emisja dłunych papierów wartociowych Wydatki Spłaty kredytów i poyczek Wykup dłunych papierów wartociowych Odsetki Inne wydatki finansowe C. Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej D. Przepływy pienine netto razem E. Bilansowa zmiana stanu rodków pieninych, w tym zmiana stanu rodków pieninych z tytułu rónic kursowych 0 0 F. rodki pienine na pocztek okresu G. rodki pienine na koniec okresu , -+ 1*/2/ :9114,;<=//6+,:+91*,01/18/1+*:

16 !! "#!"#!$"#%&'"!"(!$"#%! Informacja o poszczególnych segmentach operacyjnych wystpujcych w okresie Wyłczenia Skonsolidowane segmenty operacyjne wg stanu na Plac Unii Szczecin Juvenes Juvenes Ogółem Koneser Pozostałe konsolidacyjne (*) Małe Błonia Serwis Projekt Przychody ze sprzeday towarów i usług Sprzeda na zewntrz Sprzeda midzy segmentami Udział w wyniku spółek współkontrolowanych Przychody z tytułu odsetek od poyczek i wyceny wierzytelnoci Zysk/ (strata) segmentu Pozostałe przychody, w tym finansowe Aktywa ogółem n/d Aktywa segmentu Aktywa nieprzypisane 0 Zobowizania ogółem n/d Zobowizania segmentu Zobowizania nieprzypisane.(*) spółka reprezentujce segment Plac Unii (poprzednio segment pod nazw Supersam ) jest, konsolidowana metod praw własnoci, w efekcie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym nie wystpuj przychody, aktywa i zobowizania tej spółki W celu zachowania cigłoci zostały zaprezentowane osobno równie te segmenty, które na dzie nie spełniaj kryterium 10% przychodów przed wyłczeniami konsolidacyjnymi, a które były prezentowane w ostatnim okresie sprawozdawczym , -+ 1*/2/ :9114,;<=//6+,:+91*,01/18/1+*:

17 !! "#!"#!$"#%&'"!"(!$"#%! Informacja o udziale Grupy w aktywach netto i wyniku netto spółek współkontrolowanych Skrócona nazwa podmiotu Udział w aktywach netto na Objcie udziałów Udział w wyniku za 3 kwartały 2014 Korekty konsolidacyjne Udział w aktywach netto na Nowy Plac Unii Sp. z o.o. SKA MTP Sp. z o.o. Projekt Developerski 1 SKA Zarzdzanie Sezam Sp. z o.o Zarzdzanie Sezam Sp. z o.o. Nowy Sezam SK Bletwood Investment Sp. z o.o Razem Informacja o emisji i wykupie dłunych i kapitałowych papierów wartociowych Zobowizanie z tytułu emisji obligacji na pocztek okresu Emisja obligacji Naliczenie odsetek do dnia wykupu Wykup obligacji, spłata odsetek Naliczenie odsetek na koniec okresu Razem zobowizania z tytułu emisji obligacji długoterminowe krótkoterminowe Informacja na temat rodzaju wyemitowanych obligacji na dzie Typ transakcji Kwota nominalna Data nabycia Data wykupu Obligacje trzyletnie, emisja ze stycznia Obligacje trzyletnie, emisja z lutego Obligacje trzyletnie, emisja z lutego Obligacje trzyletnie, emisja z lutego , -+ 1*/2/ :9114,;<=//6+,:+91*,01/18/1+*:

18 !! "#!"#!$"#%&'"!"(!$"#%! INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. Owiadczenie o zgodnoci. Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporzdzone zgodnie z Midzynarodowym Standardem Rachunkowoci nr 34 ródroczna sprawozdawczo finansowa oraz zgodnie z odpowiednimi Midzynarodowymi Standardami Sprawozdawczoci Finansowej ( MSSF ) majcymi zastosowanie do ródrocznej sprawozdawczoci finansowej, zaakceptowanymi przez Rad Midzynarodowych Standardów Rachunkowoci (RMSR) i Komitet ds. Interpretacji Midzynarodowych Standardów Rachunkowoci, w kształcie zatwierdzonym przez Uni Europejsk i obowizujcymi na dzie 30 wrzenia II. Podstawa sporzdzenia sprawozda finansowych Niniejsze ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporzdzone przy załoeniu kontynuowania działalnoci gospodarczej przez Grup w okresie 12 miesicy po ostatnim dniu bilansowym, czyli po roku. Zarzd Spółki dominujcej nie stwierdza na dzie podpisania sprawozdania istnienia faktów i okolicznoci, które wskazywałyby na zagroenia dla moliwoci kontynuowania działalnoci w okresie 12 miesicy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bd istotnego ograniczenia dotychczasowej działalnoci. Do dnia sporzdzenia skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za trzeci kwartał 2014 roku nie wystpiły zdarzenia, które nie zostały, a powinny by ujte w ksigach rachunkowych okresu sprawozdawczego. Jednoczenie w niniejszym sprawozdaniu finansowym nie wystpuj istotne zdarzenia dotyczce lat ubiegłych. III. Standardy i interpretacje zatwierdzone przez Uni Europejsk, które obowizuj dla okresów sprawozdawczych rozpoczynajcych si w dniu lub po 1 stycznia 2014 roku: a) MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe (*) b) MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne (*) c) MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach (*) d) Zmieniony MSR 27 Jednostkowe Sprawozdania Finansowe (*) e) Zmieniony MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsiwziciach (*) f) Zmiana do MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja Kompensowanie aktywów finansowych i zobowiza finansowych g) Zmiana do MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe, MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach i MSR 27 Jednostkowe Sprawozdania Finansowe Spółki inwestycyjne h) Zmiana do MSR 36 Utrata wartoci aktywów - Ujawnienie wartoci odzyskiwalnej w odniesieniu do aktywów niefinansowych i) Zmiana do MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena Nowacja instrumentów pochodnych i kontynuacja rachunkowoci zabezpiecze j) KIMSF 21: Opłaty (*) Grupa rozpoczła stosowanie wymienionych powyej standardów lub zmian do nich (punkty od a do e) w poprzednim okresie sprawozdawczym tj. w okresie rozpoczynajcym si od 1 stycznia Grupa nie zdecydowała si na wczeniejsze zastosowanie zmienionych lub nowych standardów i interpretacji, które zostały ju opublikowane, ale nie s obowizujce do dnia sporzdzenia niniejszego ródrocznego skróconego sprawozdania finansowego. IV. Zasady konsolidacji Zasady konsolidacji nie uległy zmianie w stosunku do tych opisanych w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki objte skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres koczce si 30 wrzenia 2014 roku oraz na dzie 31 grudnia 2013 roku obejmuje nastpujce jednostki wchodzce w skład Grupy: 1324,1/ *1+ 1*// :9114,;<=//6+,:+91*,01/18/1+*:

19 !! "#!"#!$"#%&'"!"(!$"#%! Wyszczególnienie Metoda konsolidacji Udział Grupy w kapitale zakładowym (w %) BBI Development S.A. n/d Jednostka dominujca Realty 2 Management Sp. z o.o. pełna 100% 100% Realty 3 Management Sp. z o.o. pełna 100% 100% Realty 4 Management Sp. z o.o. pełna 100% 100% Realty 3 Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 3 sp.k. pełna 100% 100% Realty 4 Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 4 sp.k. pełna 100% 100% Realty 3 Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 5 sp.k. (*) pełna 99,98% 99,98% Realty 3 Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 6 sp.k. (*) pełna 99,99% 99,99% Realty 4 Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 7 SKA pełna 100% 100% Realty 2 Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 10 SKA pełna 75,44% 75,44% Juvenes-Projekt Sp. z o.o. pełna 100% 100% Juvenes- Serwis Sp. z o.o. pełna 100% 100% Realty 4 Management Sp. z o.o. Juvenes Development 1 sp.k. pełna 100% 100% Centrum Praskie Koneser Sp. z o.o. pełna 100% n/d Zarzdzanie Sezam Sp. z o.o. praw własnoci 34,95% 34,95% Zarzdzanie Sezam Sp. z o.o. Nowy Sezam sp.k. praw własnoci 9,36% 9,26% Mazowieckie Towarzystwo Powiernicze Sp. z o.o. Projekt Developerski 1 SKA 9*) praw własnoci 5,90% 5,90% NPU Sp. z o.o. S.K.A. praw własnoci 35,09% 35,09% Centrum Praskie Koneser Sp. z o.o. sp.k praw własnoci 94% n/d Bletwood Investment Sp. z o.o. praw własnoci 40,4% n/d Immobilia fund SIF SICAV pełna 99,97% 99,97% (*) jednostki kontrolowane lub współkontrolowane poprzez fundusz Immobilia Fund SIF SICAV V. Opis przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci Niniejsze ródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporzdzone w oparciu o zasad kosztu historycznego. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy to znaczy okres od 1 stycznia do 31 grudnia. Od dnia 1 lipca 2009 ksigi rachunkowe s prowadzone w siedzibie Spółki tj. ul. Emilii Plater 28 w Warszawie. Niniejsze ródroczne skrócone sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych ( PLN ), a wszystkie wartoci, o ile nie wskazano inaczej, podane s w tysicach PLN. Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporzdzone przy zastosowaniu tych samych zasad rachunkowoci i metod obliczeniowych, które zostały opisane w ostatnim rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i naley je czyta łcznie z rocznym sprawozdaniem finansowym za 2013 rok. Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Podpisy Członków Zarzdu: Michał Skotnicki Prezes Zarzdu Rafał Szczepaski Wiceprezes Zarzdu Piotr Litwiski Członek Zarzdu Krzysztof Tyszkiewicz Członek Zarzdu Podpis osoby sporzdzajcej sprawozdanie: Marcin Rzeszutkowski, Główny Ksigowy 1324,1/ *1+ 1*// :9114,;<=//6+,:+91*,01/18/1+*:

GRUPA KAPITAŁOWA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

GRUPA KAPITAŁOWA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 GRUPA KAPITAŁOWA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa SFINKS

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 4/2005. (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) w walucie: PLN

Raport SA-Q 4/2005. (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) w walucie: PLN Raport SA-Q 4/2005 (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zarzd Spółki COMP S.A. podaje do wiadomoci raport kwartalny zawierajacy sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2012 Rada Nadzorcza Celtic Property Developments S.A. Stan na dzie: Liczba kobiet Liczba mczyzn 31 grudnia 2011 r. 1 4 31 grudnia 2012 r. 1 4 Zarzd Celtic Property Developments

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A.

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzeday produktów,

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A.

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU ZAWIERAJACY: PISMO PREZESA ZARZĄDU WASKO S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006

AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006 GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006 Aktywa trwałe 10 271 3 812 Reczowe aktywa trwałe 1 014 497 Wartoci niematerialne i prawne, 4 785 3 267 warto

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005

WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005 WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005 1) "ENERGOMONTA-PÓŁNOC" Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie przy ul. Przemysłowej 30. ( Poprzedni adres: 04-464 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

CPD S.A. RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 R.

CPD S.A. RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 R. RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 R. RAPORT KWARTALNY ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 R. SPIS TREŚCI I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI... 3 1. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ CPD...

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku 1. Forma prawna NFI. Fundusz prowadzi działalno na podstawie Ustawy z dnia 15 wrzenia 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. Nr 94, poz.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013

SKRÓCONE SRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 SKRÓCONE SRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 Katowice, 29 sierpień 2013 WPROWADZENIE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE.

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE. INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU OPIS PRZYJTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2014 Grupy Kapitałowej Macrologic

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2014 Grupy Kapitałowej Macrologic Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2014 Grupy Kapitałowej Macrologic sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 22 kwietnia 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU OPIS PRZYJTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

R A P O R T NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. z badania sprawozdania finansowego uzupełniajcy opini dotyczc ENERGOMONTAU POŁUDNIE.

R A P O R T NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. z badania sprawozdania finansowego uzupełniajcy opini dotyczc ENERGOMONTAU POŁUDNIE. R A P O R T NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA z badania sprawozdania finansowego uzupełniajcy opini dotyczc ENERGOMONTAU POŁUDNIE Spółki Akcyjnej w Katowicach 1. Badaniem objto sprawozdanie finansowe za okres

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES Szanowni Inwestorzy i Obligatariusze Przedstawiamy Państwu raport Pragma Inwestycje Sp. z o.o. za okres pierwszego

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Midas Spółka Akcyjna

Grupa Kapitałowa Midas Spółka Akcyjna Grupa Kapitałowa Midas Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy 31 marca 2014 roku QSr 1/2014 Miejsce i data publikacji: Warszawa, 15 maja 2014 r. ZAWARTOŚĆ RAPORTU: Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH I. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych 1. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych to rodki zgromadzone w banku i w kasie

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPTIMUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 30.09.2010 INFORMACJE OGÓLNE I. DANE JEDNOSTKI: Nazwa: Forma prawna: OPTIMUS S.A. Spółka Akcyjna Siedziba: ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INDATA Software S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA INDATA Software S.A. SKONSOLIDOWANE SPAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 214 A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 214 R. DO 31 GRUDNIA 214 R. INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba:

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ DROP S.A. (wszystkie kwoty podana są w tys.

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ DROP S.A. (wszystkie kwoty podana są w tys. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ DROP S.A. (wszystkie kwoty podana są w tys. złotych o ile nie podano inaczej) Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO KREZUS

NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO KREZUS SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr III GRUPY KAPITAŁOWEJ NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO KREZUS SPÓŁKA AKCYJNA ZAWIERAJĄCY KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2012 r.

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2012 r. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2012 r. 1 Libra Capital Spółka Akcyjna Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za okres od 1stycznia 2012 do 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DOMU MAKLERSKIEGO WDM S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DOMU MAKLERSKIEGO WDM S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DOMU MAKLERSKIEGO WDM S.A. za okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 września 2014 r. SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. Skonsolidowany raport roczny za 2014r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano

GRUPA KAPITAŁOWA CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. Skonsolidowany raport roczny za 2014r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano Skonsolidowany raport roczny za 2014r. GRUPA KAPITAŁOWA CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK 2014 Skonsolidowany raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Skarbiec Holding Spółka Akcyjna

Grupa Kapitałowa Skarbiec Holding Spółka Akcyjna ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJĄCY OKRES 18 MIESIĘCY OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 R. DO DNIA 30 CZERWCA 2015 R. Grupa Kapitałowa Skarbiec Holding Spółka Akcyjna Spis treści I. List Prezesa Zarządu II. Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. ZA OKRES 01.01.2015 30.06.2015

RAPORT PÓŁROCZNY PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. ZA OKRES 01.01.2015 30.06.2015 PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. RAPORT PÓŁROCZNY PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. ZA OKRES 01.01.2015 30.06.2015 Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupy kapitałowej DROP ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE DANE FINANSOWE C. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

IV. Skład organów jednostki dominującej wg stanu na dzień 30.06.2015 r.

IV. Skład organów jednostki dominującej wg stanu na dzień 30.06.2015 r. 1 Informacje ogólne I. Dane jednostki dominującej Nazwa: Forma Prawna: CD PROJEKT S.A. Spółka Akcyjna Siedziba: ul. Jagiellońska 74, Warszawa 03-301 Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności:

Bardziej szczegółowo