3 / 2014 !"#$!"# % $&#'" $&!! #()*+&%, %, !"!#! $%& ' ()*+(, Warszawa #&! 28. Komisja Nadzoru Finansowego. rok. dla *,--.--.!,/-'0! '.!!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3 / 2014 !"#$!"# % $&#'" $&!! #()*+&%, %, !"!#! $%& ' ()*+(, 00-688 Warszawa #&! 28. Komisja Nadzoru Finansowego. rok. dla *,--.--.!,/-'0! '.!!"

Transkrypt

1 BBI DEVELOPMENT SA QSr 3/ / 2014 rok!"" #$%&'( ') *+ dla *,--.--.!,/-'0! '.!!0 za *1- "23"3""23" 3" 1--! 4 MSR/MSSF w walucie zł - 4 MSR/MSSF w walucie zł !"!#! * + $%& ' ()*+(, - * +! Warszawa -+ *1-,/+ #&! 28 (ulica) (telefon) -((./++!"!#!0 ( ) (NIP) 0++!"!#!0 (fax) (www) (REGON) (numer) $ --! "2 "23"3" w tys. zł + 1- " "3"3" "2 "23"3" w tys. EUR + 1- " "3"3" I. :'* II. : III. ; <9 -.! IV. = '* V. >0 '* VI. >0 * VII. >0 * VIII.?-0-1+ ("A(" ("A(" IX. 8,/ 1-1<B%+ 2,63 0,54 0,63 0,13 X XI. = XII. >+!, XIII. > >+ -1<B%+5 XIV. 3-0,05 0,00 0,00 0,00 XV. 7, <9 -.!, XVI. 7, <9 -.!, XVII. 7, <9 -.!, XVIII. 7 < !"#$!"# % $&#'" $&!! #()*+&%, %, Komisja Nadzoru Finansowego 1

2 BBI DEVELOPMENT SA QSr 3/ / % 01 / ",!"#$ #!"# % $&#233$&#$2!()*+, -. / ! 1 4*-14 1!9 / 80 4! 0!! !0 0! < '-!9 opisa/. / =*1& '--1! 0!- 1*,-, -* -1 4*-1 1 * Plik 6=CCC"" "24 Opis ;- -! 4 D"2 E 4*-1 4 FEEE"24 E 4*-1 4 D"2 Data E*<& C -1 Podpis C - 7> C-G 8-> ?G H > =4I- H > =< Komisja Nadzoru Finansowego 2

3 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ BBI Development SA NA 30 WRZENIA 2014 roku

4 !! "#!"#!$"#%&'"!"(!$"#%! INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki dominujcej: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalnoci: BBI Development S.A. (dalej: Spółka) Spółka akcyjna Warszawa Polska - Działalno holdingów finansowych - Działalno trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych - Pozostała finansowa działalno usługowa - Realizacja projektów budowlanych zwizanych ze wznoszeniem budynków - Wynajem i zarzdzanie nieruchomociami własnymi i dzierawionymi Organ prowadzcy rejestr: Numer statystyczny REGON: II. Czas trwania Grupy Kapitałowej: Sd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Spółka dominujca, czyli BBI Development S.A. i pozostałe jednostki Grupy Kapitałowej zostały utworzone na czas nieoznaczony. III. Okresy prezentowane Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera dane za okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 wrzenia 2014 roku. Dane porównawcze prezentowane s według stanu na dzie 31 grudnia 2013 roku dla skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej oraz za okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 wrzenia 2013 roku dla skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania z przepływów pieninych oraz skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym IV. Skład organów jednostki dominujcej według stanu na dzie r.: Zarzd: Michał Skotnicki - Prezes Zarzdu Rafał Szczepaski - Wiceprezes Zarzdu Piotr Litwiski - Członek Zarzdu Paweł Nowacki - Członek Zarzdu (*) Krzysztof Tyszkiewicz - Członek Zarzdu (*) W dniu 17 padziernika 2014 br. Pan Paweł Nowacki złoył rezygnacj z funkcji Członka Zarzdu ze skutkiem na dzie 31 padziernika 2014 r. Rada Nadzorcza: Paweł Turno - Przewodniczcy Rady Nadzorczej Włodzimierz Głowacki - Członek Rady Nadzorczej Maciej Matusiak - Członek Rady Nadzorczej Rafał Lorek - Członek Rady Nadzorczej Jan Rociszewski - Członek Rady Nadzorczej Maciej Radziwiłł - Członek Rady Nadzorczej V. Zmiany w składzie Zarzdu i Rady Nadzorczej: W dniu 24 czerwca 2014 roku panowie Michał Kurzyski i Ewartyst Zagajewski złoyli rezygnacj z funkcji Członka Rady Nadzorczej. W dniu 25 czerwca 2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało panów Macieja Matusiaka i Macieja Radziwiłła na Członków Rady Nadzorczej. VI. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarzd jednostki dominujcej w dniu 14 listopada 2014 roku. 1324,1/ *1+ 1*// :9114,;<=//6+,:+91*,01/18/1+*:

5 !! "#!"#!$"#%&'"!"(!$"#%! RÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE za okres 9 miesicy zakoczony dnia 30 wrzenia 2014 roku Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieninych za okres 9 miesicy zakoczony w tys. zł za okres 9 miesicy zakoczony za okres 9 miesicy zakoczony w tys. EUR za okres 9 miesicy zakoczony ! "#$ % % % %!! %% %!!&!"' "()*+, " $!. &/ "#$ % %% " $!. &/ "#$ " $!. &/ "#$ 0 " &/ Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej + 11 '"!"(!$"#%9! 8 " 8 )* '#!#$!$"#'9! + 11 '"!"(!$"#%9! + 11 '#!#$!$"#'9! 1!- 2 % %% 1! 3 % % 4! &/!# % " "- 2 % % 3'- 2 % 3' "562 % % % % % 3'!.!2 73! 8 9$:!. '!& "()* ,1/ *1+ 1*// :9114,;<=//6+,:+91*,01/18/1+*:

6 !! "#!"#!$"#%&'"!"(!$"#%! ródroczny skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 9 miesicy za okres 9 miesicy zakoczony za okres 9 miesicy zakoczony Przychody operacyjne Przychody z tytułu odsetek od poyczek Przychody z tytułu wyceny wierzytelnoci Udział w wyniku jednostek współkontrolowanych Przychody z wyceny nieruchomoci inwestycyjnych 0 0 Przychody ze sprzeday wyrobów Przychody ze wiadczonych usług Koszty operacyjne Amortyzacja Zuycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia Pozostałe koszty rodzajowe Warto sprzedanych wyrobów Zysk (strata) brutto na sprzeday Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) przed kosztami finansowymi Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk (strata) netto z działalnoci kontynuowanej Zysk (strata) z działalnoci zaniechanej 0 0 Zysk (strata) netto Zysk (strata) przypisana akcjonariuszom niekontrolujcym 0 0 Zysk (strata) netto podmiotu dominujcego Zysk (strata) netto na jedn akcj (w zł) Podstawowy za okres obrotowy -0,05 0,00 Rozwodniony za okres obrotowy -0,05 0,00 Zysk (strata) netto na jedn akcj z działalnoci kontynuowanej (w zł) Podstawowy za okres obrotowy -0,05 0,00 Rozwodniony za okres obrotowy -0,05 0,00 Zysk (strata) netto na jedn akcj z działalnoci zaniechanej (w zł) 0,00 0,00 ródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 9 miesicy za okres 9 miesicy zakoczony za okres 9 miesicy zakoczony Zysk (strata) netto Inne całkowite dochody netto 0 0 Suma dochodów całkowitych Suma dochodów całkowitych przypadajca na podmiot dominujcy ,1/ *1+ 1*// :9114,;<=//6+,:+91*,01/18/1+*:

7 !! "#!"#!$"#%&'"!"(!$"#%! ródroczny skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 3 miesicy za okres 3 miesicy zakoczony za okres 3 miesicy zakoczony Przychody operacyjne Przychody z tytułu odsetek od poyczek Przychody z tytułu wyceny wierzytelnoci Udział w wyniku jednostek współkontrolowanych Przychody z wyceny nieruchomoci inwestycyjnych 0 0 Przychody ze sprzeday wyrobów Przychody ze wiadczonych usług Koszty operacyjne Amortyzacja Zuycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia Pozostałe koszty rodzajowe Warto sprzedanych wyrobów Zysk (strata) brutto na sprzeday Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) przed kosztami finansowymi Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk (strata) netto z działalnoci kontynuowanej Zysk (strata) z działalnoci zaniechanej 0 0 Zysk (strata) netto Zysk (strata) przypisana akcjonariuszom niekontrolujcym 0 0 Zysk (strata) netto podmiotu dominujcego Zysk (strata) netto na jedn akcj (w zł) Podstawowy za okres obrotowy -0,05 0,00 Rozwodniony za okres obrotowy -0,05 0,00 Zysk (strata) netto na jedn akcj z działalnoci kontynuowanej (w zł) Podstawowy za okres obrotowy -0,05 0,00 Rozwodniony za okres obrotowy -0,05 0,00 Zysk (strata) netto na jedn akcj z działalnoci zaniechanej (w zł) 0,00 0,00 za okres 3 miesicy zakoczony za okres 3 miesicy zakoczony Zysk (strata) netto Inne całkowite dochody netto 0 0 Suma dochodów całkowitych ,1/ *1+ 1*// :9114,;<=//6+,:+91*,01/18/1+*:

8 !! "#!"#!$"#%&'"!"(!$"#%! ródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartoci niematerialne Warto firmy Nieruchomoci inwestycyjne Inwestycje w jednostkach współkontrolowanych wycenianych metod praw własnoci Pozostałe aktywa finansowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa obrotowe Zapasy Nalenoci handlowe Nalenoci z tytułu biecego podatku dochodowego Pozostałe nalenoci Pozostałe aktywa finansowe Rozliczenia midzyokresowe rodki pienine i ich ekwiwalenty AKTYWA RAZEM PASYWA Kapitały własne Kapitały własne akcjonariuszy jednostki dominujcej Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy ze sprzeday akcji powyej ceny nominalnej Pozostałe kapitały Niepodzielony wynik finansowy Wynik finansowy biecego okresu Kapitał akcjonariuszy niekontrolujcych Zobowizania długoterminowe Kredyty i poyczki Pozostałe zobowizania finansowe Inne zobowizania długoterminowe Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe rezerwy Zobowizania krótkoterminowe Kredyty i poyczki Pozostałe zobowizania finansowe Zobowizania handlowe Pozostałe zobowizania Rozliczenia midzyokresowe przychodów Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne Pozostałe rezerwy PASYWA RAZEM ,1/ *1+ 1*// :9114,;<=//6+,:+91*,01/18/1+*:

9 !! "#!"#!$"#%&'"!"(!$"#%! ródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy ze sprzeday akcji powyej ceny nominalnej Pozostałe kapitały Niepodzielony wynik finansowy Dziewi miesicy zakoczonych Wynik finansowy biecego okresu Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominujcej Kapitał akcjonariuszy niekontrolujcych Kapitał własny na dzie r Zmiany zasad (polityki) rachunkowoci 0 0 Korekty z tyt. błdów podstawowych 0 0 Kapitał własny po korektach Emisja akcji Koszt emisji akcji 0 0 Niepodzielony wyik netto roku ubiegłego Wypłata dywidendy / podział zysku w spółkach 0 0 Korekty wynikajce ze zmian w grupie Suma dochodów całkowitych Kapitał własny na dzie r Dziewi miesicy zakoczonych Kapitał własny na dzie r Zmiany zasad (polityki) rachunkowoci Korekty z tyt. błdów podstawowych 0 0 Kapitał własny po korektach Emisja akcji 0 0 Koszt emisji akcji 0 0 Niepodzielony wyik netto roku ubiegłego Wypłata dywidendy / podział zysku w spółkach 0 0 Korekty ze zmian wynikajcych w grupie Suma dochodów całkowitych Kapitał własny na dzie r Razem kapitały własne 1324, -+ 1*/2/ :9114,;<=//6+,:+91*,01/18/1+*:

10 !! "#!"#!$"#%&'"!"(!$"#%! ródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieninych DZIAŁALNO OPERACYJNA za okres 9 miesicy zakoczony za okres 9 miesicy zakoczony Razem Nakłady na projekty deweloperskie Platnoci na rzecz kontrahentów konsorcjum Udzielone poyczki Wpływy ze zwrotu VAT Otrzymane nalenoci, w tym wpływy ze sprzeday mieszka Otrzymane dywidendy Zwrot kaucji i wadiów Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodznenia Wynajem powierzchni biurowej Pozostałe przepływy zwizane z działalnoci operacyjn Gotówka z działalnoci operacyjnej Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony A. Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej DZIAŁALNO INWESTYCYJNA Wpływy 0 0 Wydatki Nabycie wartoci niematerialnych oraz rzeczowych akywów trwałych Wydatki na aktywa finansowe B. Przepływy pienine netto z działalnoci inwestycyjnej DZIAŁALNO FINANSOWA Wpływy Kredyty i poyczki Emisja dłunych papierów wartociowych Wydatki Spłaty kredytów i poyczek Wykup dłunych papierów wartociowych Odsetki Inne wydatki finansowe C. Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej D. Przepływy pienine netto razem E. Bilansowa zmiana stanu rodków pieninych, w tym zmiana stanu rodków pieninych z tytułu rónic kursowych F. rodki pienine na pocztek okresu G. rodki pienine na koniec okresu , -+ 1*/2/ :9114,;<=//6+,:+91*,01/18/1+*:

11 !! "#!"#!$"#%&'"!"(!$"#%! ródroczny jednostkowy skrócony rachunek zysków i strat Spółki za okres 9 miesicy za okres za okres Przychody operacyjne Zarzdzanie projektami Przychody z tytułu odsetek od poyczek Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji Przychody z dywidend i udziału w zyskach Koszty operacyjne Amortyzacja Zuycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) brutto na sprzeday Pozostałe przychody operacyjne 4 5 Pozostałe koszty operacyjne 5 12 Zysk (strata) na działalnoci operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk (strata) netto z działalnoci kontynuowanej Zysk (strata) z działalnoci zaniechanej Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto na jedn akcj (w zł) Podstawowy za okres obrotowy -0,09-0,01 Rozwodniony za okres obrotowy -0,09-0,01 Zysk (strata) netto na jedn akcj z działalnoci kontynuowanej (w zł) Podstawowy za okres obrotowy -0,09-0,01 Rozwodniony za okres obrotowy -0,09-0,01 Zysk (strata) netto na jedn akcj z działalnoci zaniechanej (w zł) -0,09-0,01 ródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów Spółki za okres 9 miesicy za okres za okres Zysk (strata) netto Inne całkowite dochody netto 0 0 Suma dochodów całkowitych ,1/ *1+ 1*// :9114,;<=//6+,:+91*,01/18/1+*:

12 !! "#!"#!$"#%&'"!"(!$"#%! ródroczny jednostkowy skrócony rachunek zysków i strat Spółki za okres 3 miesicy za okres 3 miesicy zakoczony za okres 3 miesicy zakoczony Przychody operacyjne Zarzdzanie projektami Przychody z tytułu odsetek od poyczek Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji Przychody z dywidend i udziału w zyskach 0 0 Koszty operacyjne Amortyzacja 9 17 Zuycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) brutto na sprzeday Pozostałe przychody operacyjne 1 2 Pozostałe koszty operacyjne -1 0 Zysk (strata) na działalnoci operacyjnej Przychody finansowe 3 4 Koszty finansowe Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk (strata) netto z działalnoci kontynuowanej Zysk (strata) z działalnoci zaniechanej 0 0 Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto na jedn akcj (w zł) Podstawowy za okres obrotowy -0,04 0,01 Rozwodniony za okres obrotowy -0,04 0,01 Zysk (strata) netto na jedn akcj z działalnoci kontynuowanej (w zł) Podstawowy za okres obrotowy -0,04 0,01 Rozwodniony za okres obrotowy -0,04 0,01 Zysk (strata) netto na jedn akcj z działalnoci zaniechanej (w zł) -0,04 0,01 ródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów Spółki za okres 3 miesicy za okres 3 miesicy zakoczony za okres 3 miesicy zakoczony Zysk (strata) netto Inne całkowite dochody netto 0 0 Suma dochodów całkowitych ,1/ *1+ 1*// :9114,;<=//6+,:+91*,01/18/1+*:

13 !! "#!"#!$"#%&'"!"(!$"#%! ródroczne jednostkowe skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki AKTYWA stan na r. stan na r. Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartocie niematerialne Nieruchomoci inwestycyjne Inwestycje w jednostkach podporzdkowanych Aktywa obrotowe Zapasy 0 0 Nalenoci handlowe Pozostałe nalenoci Pozostałe aktywa finansowe Rozliczenia midzyokresowe rodki pienine i ich ekwiwalenty AKTYWA RAZEM PASYWA stan na r. stan na r. Kapitał własny Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy ze sprzeday akcji powyej ceny nominalnej Pozostałe kapitały Niepodzielony wynik finansowy Wynik finansowy biecego okresu Zobowizanie długoterminowe Pozostałe zobowizania finansowe Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowizania krótkoterminowe Kredyty i poyczki Pozostałe zobowizania finansowe Zobowizania handlowe Pozostałe zobowizania Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne Pozostałe rezerwy PASYWA RAZEM ,1/ *1+ 1*// :9114,;<=//6+,:+91*,01/18/1+*:

14 !! "#!"#!$"#%&'"!"(!$"#%! ródroczne skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Spółki Kapitał zakładowy Kapitały zapasowy ze sprzeday akcji powyej ceny nominalnej Pozostałe kapitały dziewi miesicy zakoczonych r. Niepodzielony wynik finansowy Wynik finansowy biecego okresu Kapitał własny ogółem Kapitał własny na dzie r Zmiany zasad (polityki) rachunkowoci 0 Korekty z tyt. błdów podstawowych 0 Kapitał własny po korektach Emisja akcji 0 Koszty emisji akcji 0 Podział zysku netto Suma dochodów całkowitych Kapitał własny na dzie r dziewi miesicy zakoczonych r. Kapitał własny na dzie r Zmiany zasad (polityki) rachunkowoci 0 Korekty z tyt. błdów podstawowych 0 Kapitał własny po korektach Emisja akcji 0 Koszty emisji akcji 0 Podział zysku netto Suma dochodów całkowitych Kapitał własny na dzie r , -+ 1*/2/ :9114,;<=//6+,:+91*,01/18/1+*:

15 !! "#!"#!$"#%&'"!"(!$"#%! ródroczne skrócone sprawozdanie z przepływów pieninych Spółki DZIAŁALNO OPERACYJNA za okres 9 miesicy zakoczony za okres 9 miesicy zakoczony Wypłata wynagrodze i narzutów na wynagrodzenia Otrzymane nalenoci Uzyskane wpływy z wierzytelnoci Zwrot kaucji i wadiów Odsetki otrzymane od poyczek Udzielone poyczki Zwrot z tytułu udzielonych poyczek Otrzymane dywidendy Wynajem powierzchni biurowej Audyt, doradztwo podatkowe i prawne Pozostałe przepływy Gotówka z działalnoci operacyjnej Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony 0 0 A. Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej DZIAŁALNO INWESTYCYJNA Wpływy 0 0 Wydatki Nabycie wartoci niematerialnych oraz rzeczowych akywów trwałych Wydatki na aktywa finansowe B. Przepływy pienine netto z działalnoci inwestycyjnej DZIAŁALNO FINANSOWA Wpływy Kredyty i poyczki Emisja dłunych papierów wartociowych Wydatki Spłaty kredytów i poyczek Wykup dłunych papierów wartociowych Odsetki Inne wydatki finansowe C. Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej D. Przepływy pienine netto razem E. Bilansowa zmiana stanu rodków pieninych, w tym zmiana stanu rodków pieninych z tytułu rónic kursowych 0 0 F. rodki pienine na pocztek okresu G. rodki pienine na koniec okresu , -+ 1*/2/ :9114,;<=//6+,:+91*,01/18/1+*:

16 !! "#!"#!$"#%&'"!"(!$"#%! Informacja o poszczególnych segmentach operacyjnych wystpujcych w okresie Wyłczenia Skonsolidowane segmenty operacyjne wg stanu na Plac Unii Szczecin Juvenes Juvenes Ogółem Koneser Pozostałe konsolidacyjne (*) Małe Błonia Serwis Projekt Przychody ze sprzeday towarów i usług Sprzeda na zewntrz Sprzeda midzy segmentami Udział w wyniku spółek współkontrolowanych Przychody z tytułu odsetek od poyczek i wyceny wierzytelnoci Zysk/ (strata) segmentu Pozostałe przychody, w tym finansowe Aktywa ogółem n/d Aktywa segmentu Aktywa nieprzypisane 0 Zobowizania ogółem n/d Zobowizania segmentu Zobowizania nieprzypisane.(*) spółka reprezentujce segment Plac Unii (poprzednio segment pod nazw Supersam ) jest, konsolidowana metod praw własnoci, w efekcie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym nie wystpuj przychody, aktywa i zobowizania tej spółki W celu zachowania cigłoci zostały zaprezentowane osobno równie te segmenty, które na dzie nie spełniaj kryterium 10% przychodów przed wyłczeniami konsolidacyjnymi, a które były prezentowane w ostatnim okresie sprawozdawczym , -+ 1*/2/ :9114,;<=//6+,:+91*,01/18/1+*:

17 !! "#!"#!$"#%&'"!"(!$"#%! Informacja o udziale Grupy w aktywach netto i wyniku netto spółek współkontrolowanych Skrócona nazwa podmiotu Udział w aktywach netto na Objcie udziałów Udział w wyniku za 3 kwartały 2014 Korekty konsolidacyjne Udział w aktywach netto na Nowy Plac Unii Sp. z o.o. SKA MTP Sp. z o.o. Projekt Developerski 1 SKA Zarzdzanie Sezam Sp. z o.o Zarzdzanie Sezam Sp. z o.o. Nowy Sezam SK Bletwood Investment Sp. z o.o Razem Informacja o emisji i wykupie dłunych i kapitałowych papierów wartociowych Zobowizanie z tytułu emisji obligacji na pocztek okresu Emisja obligacji Naliczenie odsetek do dnia wykupu Wykup obligacji, spłata odsetek Naliczenie odsetek na koniec okresu Razem zobowizania z tytułu emisji obligacji długoterminowe krótkoterminowe Informacja na temat rodzaju wyemitowanych obligacji na dzie Typ transakcji Kwota nominalna Data nabycia Data wykupu Obligacje trzyletnie, emisja ze stycznia Obligacje trzyletnie, emisja z lutego Obligacje trzyletnie, emisja z lutego Obligacje trzyletnie, emisja z lutego , -+ 1*/2/ :9114,;<=//6+,:+91*,01/18/1+*:

18 !! "#!"#!$"#%&'"!"(!$"#%! INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. Owiadczenie o zgodnoci. Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporzdzone zgodnie z Midzynarodowym Standardem Rachunkowoci nr 34 ródroczna sprawozdawczo finansowa oraz zgodnie z odpowiednimi Midzynarodowymi Standardami Sprawozdawczoci Finansowej ( MSSF ) majcymi zastosowanie do ródrocznej sprawozdawczoci finansowej, zaakceptowanymi przez Rad Midzynarodowych Standardów Rachunkowoci (RMSR) i Komitet ds. Interpretacji Midzynarodowych Standardów Rachunkowoci, w kształcie zatwierdzonym przez Uni Europejsk i obowizujcymi na dzie 30 wrzenia II. Podstawa sporzdzenia sprawozda finansowych Niniejsze ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporzdzone przy załoeniu kontynuowania działalnoci gospodarczej przez Grup w okresie 12 miesicy po ostatnim dniu bilansowym, czyli po roku. Zarzd Spółki dominujcej nie stwierdza na dzie podpisania sprawozdania istnienia faktów i okolicznoci, które wskazywałyby na zagroenia dla moliwoci kontynuowania działalnoci w okresie 12 miesicy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bd istotnego ograniczenia dotychczasowej działalnoci. Do dnia sporzdzenia skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za trzeci kwartał 2014 roku nie wystpiły zdarzenia, które nie zostały, a powinny by ujte w ksigach rachunkowych okresu sprawozdawczego. Jednoczenie w niniejszym sprawozdaniu finansowym nie wystpuj istotne zdarzenia dotyczce lat ubiegłych. III. Standardy i interpretacje zatwierdzone przez Uni Europejsk, które obowizuj dla okresów sprawozdawczych rozpoczynajcych si w dniu lub po 1 stycznia 2014 roku: a) MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe (*) b) MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne (*) c) MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach (*) d) Zmieniony MSR 27 Jednostkowe Sprawozdania Finansowe (*) e) Zmieniony MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsiwziciach (*) f) Zmiana do MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja Kompensowanie aktywów finansowych i zobowiza finansowych g) Zmiana do MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe, MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach i MSR 27 Jednostkowe Sprawozdania Finansowe Spółki inwestycyjne h) Zmiana do MSR 36 Utrata wartoci aktywów - Ujawnienie wartoci odzyskiwalnej w odniesieniu do aktywów niefinansowych i) Zmiana do MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena Nowacja instrumentów pochodnych i kontynuacja rachunkowoci zabezpiecze j) KIMSF 21: Opłaty (*) Grupa rozpoczła stosowanie wymienionych powyej standardów lub zmian do nich (punkty od a do e) w poprzednim okresie sprawozdawczym tj. w okresie rozpoczynajcym si od 1 stycznia Grupa nie zdecydowała si na wczeniejsze zastosowanie zmienionych lub nowych standardów i interpretacji, które zostały ju opublikowane, ale nie s obowizujce do dnia sporzdzenia niniejszego ródrocznego skróconego sprawozdania finansowego. IV. Zasady konsolidacji Zasady konsolidacji nie uległy zmianie w stosunku do tych opisanych w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki objte skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres koczce si 30 wrzenia 2014 roku oraz na dzie 31 grudnia 2013 roku obejmuje nastpujce jednostki wchodzce w skład Grupy: 1324,1/ *1+ 1*// :9114,;<=//6+,:+91*,01/18/1+*:

19 !! "#!"#!$"#%&'"!"(!$"#%! Wyszczególnienie Metoda konsolidacji Udział Grupy w kapitale zakładowym (w %) BBI Development S.A. n/d Jednostka dominujca Realty 2 Management Sp. z o.o. pełna 100% 100% Realty 3 Management Sp. z o.o. pełna 100% 100% Realty 4 Management Sp. z o.o. pełna 100% 100% Realty 3 Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 3 sp.k. pełna 100% 100% Realty 4 Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 4 sp.k. pełna 100% 100% Realty 3 Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 5 sp.k. (*) pełna 99,98% 99,98% Realty 3 Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 6 sp.k. (*) pełna 99,99% 99,99% Realty 4 Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 7 SKA pełna 100% 100% Realty 2 Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 10 SKA pełna 75,44% 75,44% Juvenes-Projekt Sp. z o.o. pełna 100% 100% Juvenes- Serwis Sp. z o.o. pełna 100% 100% Realty 4 Management Sp. z o.o. Juvenes Development 1 sp.k. pełna 100% 100% Centrum Praskie Koneser Sp. z o.o. pełna 100% n/d Zarzdzanie Sezam Sp. z o.o. praw własnoci 34,95% 34,95% Zarzdzanie Sezam Sp. z o.o. Nowy Sezam sp.k. praw własnoci 9,36% 9,26% Mazowieckie Towarzystwo Powiernicze Sp. z o.o. Projekt Developerski 1 SKA 9*) praw własnoci 5,90% 5,90% NPU Sp. z o.o. S.K.A. praw własnoci 35,09% 35,09% Centrum Praskie Koneser Sp. z o.o. sp.k praw własnoci 94% n/d Bletwood Investment Sp. z o.o. praw własnoci 40,4% n/d Immobilia fund SIF SICAV pełna 99,97% 99,97% (*) jednostki kontrolowane lub współkontrolowane poprzez fundusz Immobilia Fund SIF SICAV V. Opis przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci Niniejsze ródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporzdzone w oparciu o zasad kosztu historycznego. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy to znaczy okres od 1 stycznia do 31 grudnia. Od dnia 1 lipca 2009 ksigi rachunkowe s prowadzone w siedzibie Spółki tj. ul. Emilii Plater 28 w Warszawie. Niniejsze ródroczne skrócone sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych ( PLN ), a wszystkie wartoci, o ile nie wskazano inaczej, podane s w tysicach PLN. Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporzdzone przy zastosowaniu tych samych zasad rachunkowoci i metod obliczeniowych, które zostały opisane w ostatnim rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i naley je czyta łcznie z rocznym sprawozdaniem finansowym za 2013 rok. Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Podpisy Członków Zarzdu: Michał Skotnicki Prezes Zarzdu Rafał Szczepaski Wiceprezes Zarzdu Piotr Litwiski Członek Zarzdu Krzysztof Tyszkiewicz Członek Zarzdu Podpis osoby sporzdzajcej sprawozdanie: Marcin Rzeszutkowski, Główny Ksigowy 1324,1/ *1+ 1*// :9114,;<=//6+,:+91*,01/18/1+*:

20 !"# $ %! " # " $%&&$'()'*'+,,-'%.$/!0 1 %$!$$2'!()'*'%&&%'+34-'4$2-5''/ %&&. ' - 7 -!!()'*'%&&.'+%&$-'32,/- 1 #8!,2'! " - # - -!-!9 ' : %&2 # ' AB*C # 0! " - += 7 0 ",&!%& ",%&, % %' #!! + = " " 0,&!%& &,,&!%&, 0 2-%%, & '() *+,-.(/-01(,+2'3 4-'(5-6*781 89(58.5- /8 7)4-/-.(89 18:.*)584 '*:;8,-1<030= )'+-7*/:-C D(.-.)*730= E 7)4-/-.(8 '+/30/3.3 ( '*:)5-73 ' >+-42 4*.)*;(:-01(& ) 8D7#-8''AE>> A;<8<8&&&&&,,&4.' Emitent, wraz ze swymi jednostkami zalenymi tworzy Grup Kapitałow. Na dzie 30 wrzenia 2014 roku w skład tej Grupy Kapitałowej wchodziły:

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

-./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&<&!"%2+& &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&<&!"%2+&,

-./&+ 0%+1#%223%!#&%+%)#!& 4 -./&+ &501#ʞ-.3%!#&<&!%2+& &%2#&#& 9#+#2)&5%093%!#&<&!%2+&, !"#$#""%& ' (#)"%*%!"#&%+"%)#!"&, -./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&%+"%)#!"& 8 &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&%+"%)#!"& : 0;"&!"&$#""%&%!"#&

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2014

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2014 BBI DEVELOPMENT SA skorygowany QSr 1/2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2014 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku

Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku do Prospektu Emisyjnego spółki Comperia.pl S.A. z siedzib w Warszawie ( Spółka ), zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny Zgodnie z 54 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 padziernika 2001 r. - Regulamin obrotu (z pón. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2005 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Twoja

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0. 7. Załczniki

Wersja 1.0. 7. Załczniki 7. Załczniki W załcznikach zamieszcza si najczciej: - Słownik uywanych terminów - Harmonogram realizacji planu - Dane techniczne produktu - Badania rynku - Stan zapyta na oferowane wyroby oraz stan ju

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Kraków,

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

!"# 2015 !" #!" # $ %& '% %& ()%*+,-&$. $. / 0 1 $ 23 1'"!" #'!" %$ %& 4%%%&!5!'*+,-. / 0 1 BBI DEVELOPMENT SA $$%&%'% 00-688 Warszawa '#% 28

!# 2015 ! #! # $ %& '% %& ()%*+,-&$. $. / 0 1 $ 23 1'! #'! %$ %& 4%%%&!5!'*+,-. / 0 1 BBI DEVELOPMENT SA $$%&%'% 00-688 Warszawa '#% 28 BBI DEVELOPMENT SA PSr!"# 2015!!"#$%&'&( ) dla ) *++,++,- *.+&/ &, /- -+/ 2015 /0)0+!'1!1!!'1!21! 0+ 3 - MSR/MSSF w walucie zł + 3 - MSR/MSSF w walucie zł 4 2015-08-31 $$%&%'% - ) $$()# * $+!,-+. + ) 3+056778/

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH I. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych 1. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych to rodki zgromadzone w banku i w kasie

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Lublin, 1 marca 2013 roku Spis treści: Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA za III. kwartał 2012 r. 1 / 58 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. 2006 r. 2005 r. 2006 r. w tys. EUR 2005 r. Przychody z inwestycji 6 818 504 1 749 125 Przychody operacyjne, razem

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku Lublin, 14 listopada 2012 roku Spis treści: Wprowadzenie... 5

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 Katowice, 29 sierpień 2013 WPROWADZENIE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu Nr not prezentujcych poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w SA-P 2008 Warto bilansowa na 30.06.2007

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SAF-Q 1/2004

Raport kwartalny SAF-Q 1/2004 POCZTA Od : EM 12 NFI Piast Jolanta Klechniowska Data odbioru : 04-05-14 16:18:34 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SAF-Q 1/2004 (dla Narodowych Funduszy

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Impera Capital S.A.

Grupa Kapitałowa Impera Capital S.A. Grupa Kapitałowa Impera Capital S.A. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Impera Capital S.A. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za okres 3 miesięcy zakończony

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 31 MARCA 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 31 MARCA 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 31 MARCA 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT Strona 1 z 84 Strona 2 z 84 Spis treści 1. Wybrane skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A.

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A. SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A. Strona 1 z 116 Spis treści 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 ROKU 1. Wprowadzenie 2. Bilans 3. Rachunek zysków i strat 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym 5. Rachunek przepływów pieninych

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2011

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2011 BBI DEVELOPMENT NFI skorygowany PSr KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport półroczny PSr 2011 (rok) (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

DEPEND S.A. RAPORT za I kwartał 2015 r. 01 stycznia 2015 r. 31 marca 2015 r.

DEPEND S.A. RAPORT za I kwartał 2015 r. 01 stycznia 2015 r. 31 marca 2015 r. DEPEND S.A. RAPORT za I kwartał 2015 r. 01 stycznia 2015 r. 31 marca 2015 r. Spis treści 1.1. Dane Spółki... 3 1.2. Zarząd... 3 1.3. Rada Nadzorcza... 3 1.4. Akcjonariat... 4 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-Q 4.2003. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel.

AMICA SA-Q 4.2003. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel. AMICA SAQ 4.2003 Strona 1 z 10 20060207 AMICA SAQ 4.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE Zduska Wola, dnia 13 lutego 2009 roku I. Kursy EURO przyjte do przeliczania wybranych danych finansowych. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

MOLMEDICA Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2014r. (tj. za okres 01.07.2014 30.09.2014)

MOLMEDICA Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2014r. (tj. za okres 01.07.2014 30.09.2014) MOLMEDICA Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 214r. (tj. za okres 1.7.214 3.9.214) Poznań, 14.11.214r. Spis treści I. Podstawowe informacje o Spółce... 3 II. Struktura

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SAF- QSr 5/2013. Black Lion Fund S.A. (pełna nazwa i numer funduszu)

Raport kwartalny SAF- QSr 5/2013. Black Lion Fund S.A. (pełna nazwa i numer funduszu) Skrócone Sprawozdanie Finansowe KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 00-950 WARSZAWA, PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport kwartalny SAF- QSr 5/2013 2014-05-15 (data przekazania) Za 5 kwartałów roku obrotowego 2013-2014

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013

SKRÓCONE SRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 SKRÓCONE SRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 Katowice, 29 sierpień 2013 WPROWADZENIE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania:

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania: Strona 1 z 17 SAF-Q: Data: 2005-08-12 Firma: FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. POZOSTAŁE INFORMACJE 5. BILANS 6. ZREALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

MOLMEDICA Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2015r. (tj. za okres 01.04.2015 30.06.2015)

MOLMEDICA Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2015r. (tj. za okres 01.04.2015 30.06.2015) MOLMEDICA Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 215r. (tj. za okres 1.4.215 3.6.215), 14.8.215r. Spis treści I. Podstawowe informacje o Spółce... 3 II. Struktura akcjonariatu

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2012 r. obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r. WIELUŃ 14.11.2012 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

DEPEND S.A. RAPORT za II kwartał 2015 r. 01 kwietnia 2015 r. 30 czerwca 2015 r.

DEPEND S.A. RAPORT za II kwartał 2015 r. 01 kwietnia 2015 r. 30 czerwca 2015 r. DEPEND S.A. RAPORT za II kwartał 2015 r. 01 kwietnia 2015 r. 30 czerwca 2015 r. Spis treści 1.1. Dane Spółki... 3 1.2. Zarząd... 3 1.3. Rada Nadzorcza... 3 1.4. Akcjonariat... 4 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

stan na dzień 30/09/08 stan na dzień 30/09/08 Razem kapitał własny 29 205 28 051 26 874 26 468

stan na dzień 30/09/08 stan na dzień 30/09/08 Razem kapitał własny 29 205 28 051 26 874 26 468 BILANS AKTYWA 30/09/08 30/06/08 31/12/07 30/09/07 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 23 431 24 114 23 485 23 787 Wartość firmy 0 0 0 0 Pozostałe wartości niematerialne 42 49 30 38 Aktywa finansowe Aktywa

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT PÓŁROCZNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 CZERWCA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A.

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT PÓŁROCZNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 CZERWCA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A. SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT PÓŁROCZNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 CZERWCA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A. Strona 1 z 107 Spis treści 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

I KWARTAŁ ROKU 2015. Warszawa, 14 maja 2015 r.

I KWARTAŁ ROKU 2015. Warszawa, 14 maja 2015 r. RAPORT KWARTALNY POLMAN S.A. I KWARTAŁ ROKU 2015 Warszawa, 14 maja 2015 r. Raport za IV kwartał roku 2014 został przygotowany przez emitenta zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. Warszawa dnia 31.03.2009 DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. 1. Sprawozdanie finansowe Fundacji Normalna Przyszło sporzdzono na dzie bilansowy 31.12.2008. 2. Suma

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. Podstawowe dane o spółce... 2 2.STRUKTURA AKCJONARIATU

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

RAPORT za II kwartał 2015 roku 01.04.2015r. 30.06.2015r.

RAPORT za II kwartał 2015 roku 01.04.2015r. 30.06.2015r. ACARTUS S.A. RAPORT za II kwartał 2015 roku 01.04.2015r. 30.06.2015r. Spis treści: 1. Informacje podstawowe o Spółce, profil działalności, zatrudnienie, struktura akcjonariatu. 2. Wybrane dane finansowe.

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramika Nowa Gala SA Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w 87 ust. 1 Rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ ROKU 2015 GRUPA HRC S.A.

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ ROKU 2015 GRUPA HRC S.A. RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ ROKU 2015 GRUPA HRC S.A. Warszawa, dnia 13 listopada 2015 r. Raport GRUPA HRC S.A. za III kwartał roku 2015 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BERLING

Grupa Kapitałowa BERLING Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013 roku Grupa Kapitałowa BERLING Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Midas Spółka Akcyjna

Grupa Kapitałowa Midas Spółka Akcyjna Grupa Kapitałowa Midas Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy 31 marca 2014 roku QSr 1/2014 Miejsce i data publikacji: Warszawa, 15 maja 2014 r. ZAWARTOŚĆ RAPORTU: Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

MOLMEDICA Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2014r. (tj. za okres 01.04.2014 30.06.2014)

MOLMEDICA Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2014r. (tj. za okres 01.04.2014 30.06.2014) MOLMEDICA Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 214r. (tj. za okres 1.4.214 3.6.214) Poznań, 14.8.214r. Spis treści I. Podstawowe informacje o Spółce... 3 II. Struktura

Bardziej szczegółowo

ZA III KWARTAŁ 2013 ROKU

ZA III KWARTAŁ 2013 ROKU ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE S.A. SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA III KWARTAŁ 2013 ROKU ROPCZYCE, 13

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT PÓŁROCZNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 30 CZERWCA 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT PÓŁROCZNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 30 CZERWCA 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT PÓŁROCZNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 30 CZERWCA 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT Strona 2 z 83 Spis treści 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU

ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE S.A. SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU ROPCZYCE, 5 listopada

Bardziej szczegółowo