WYDZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH Do zadań Wydziału Spraw Pracowniczych należą sprawy osobowe, socjalno-bytowe, kształcenia, dokształcania i podwyższania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH Do zadań Wydziału Spraw Pracowniczych należą sprawy osobowe, socjalno-bytowe, kształcenia, dokształcania i podwyższania"

Transkrypt

1 WYDZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH Do zadań Wydziału Spraw Pracowniczych należą sprawy osobowe, socjalno-bytowe, kształcenia, dokształcania i podwyższania kwalifikacji oraz ubezpieczeń społecznych pracowników ZDM, a w szczególności: 1) zapewnienie ścisłego przestrzegania przepisów prawa pracy, 2) rekrutacja pracowników zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, 3) prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy i obowiązującymi przepisami prawa oraz współpraca w tym zakresie z wydziałami merytorycznymi, 4) prowadzenie całokształtu spraw osobowych i socjalno-bytowych pracowników w trakcie zatrudnienia, 5) prowadzenie całokształtu spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi pracowników i członków ich rodzin, 6) sprawowanie kontroli przestrzegania dyscypliny pracy, 7) prowadzenie spraw emerytalno - rentowych pracowników, 8) prowadzenie ewidencji i rozliczania czasu pracy, 9) prowadzenie całokształtu spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników (nauka w szkołach, szkolenia, kursy i inne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników ZDM) oraz organizacja koordynacja staży absolwenckich, staży uczniowskich, praktyk zawodowych (współpraca w tym zakresie m.in. ze szkołami, Urzędami Pracy), 10)nadzór nad realizacją i terminowością sporządzania przez przełożonych ocen pracy podległych pracowników zgodnie z Regulaminem okresowych ocen pracowniczych oraz przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, 11)prowadzenie spraw dotyczących odpraw pośmiertnych w razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy i ustalanie uprawnień w tym zakresie dla członków rodziny, 12)sporządzanie sprawozdań statystycznych, analiz i zestawień w zakresie dotyczącym pracy wydziału, 13)zarządzanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, w tym opracowywanie planów rocznych, organizowanie posiedzeń Komisji Socjalnej, realizacja świadczeń socjalnych oraz prowadzenie ich ewidencji, 14)zakup i dystrybucja biletów komunikacji miejskiej, dla potrzeb ZDM, 15)sporządzanie planów finansowych dotyczących realizacji zadań wydziału oraz bieżące monitorowanie wydatkowania zaplanowanych środków finansowych, 16)pełnienie nadzoru nad terminowym sporządzaniem przez właściwe osoby charakterystyk stanowisk pracy oraz wprowadzaniem przez nie aktualizacji do dokumentów już istniejących, 17)prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie swoich zadań, 18)organizowanie służby przygotowawczej dla zatrudnionych pracowników tj.: prowadzenie całokształtu spraw dotyczących wydawania skierowań na służbę, ustalanie harmonogramów i planów służby, sporządzanie i wydawanie zaświadczeń po ukończeniu służby, przygotowywanie i organizowanie ślubowania, 19)organizowanie i koordynowanie egzaminów kończących służbę przygotowawczą, przygotowywanie materiałów egzaminacyjnych, sporządzanie protokołów i sprawozdań w tym zakresie. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO - PRAWNY 1. Do zadań Wydziału Organizacyjno - Prawnego należą sprawy organizacyjne, obsługi prawnej oraz obsługi kancelaryjnej dotyczące działalności ZDM. 2. Zadania Wydziału realizują zespoły: Organizacyjny, Prawny, Odszkodowań, Kancelarii. 3. Do zadań Zespołu Organizacyjnego należy: 1) przygotowywanie projektów aktów prawa wewnętrznego i projektów innych dokumentów, w tym dotyczących struktury organizacyjnej ZDM, 2) opiniowanie projektów dokumentów kompetencyjnych sporządzanych przez odpowiednie komórki organizacyjne, 3) prowadzenie ewidencji i kompletowanie aktów prawa wewnętrznego w ZDM,

2 4) prowadzenie ewidencji i kompletowanie zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy i uchwał Rady m.st. Warszawy dotyczących ZDM, 5) prowadzenie ewidencji wydawanych przez ZDM referencji, 4. Do zadań Zespołu Prawnego należy: 1) organizacja i koordynacja obsługi prawnej ZDM, w tym zakup znaków opłat sądowych, 2) udzielanie poszczególnym komórkom organizacyjnym wyjaśnień, porad i opinii prawnych, 3) opiniowanie, pod względem prawnym, projektów oświadczeń woli ZDM, umów i porozumień, a także aktów prawa wewnętrznego w ZDM, 4) przygotowywanie lub opiniowanie projektów pełnomocnictw, zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy i uchwał Rady m.st. Warszawy w sprawach dotyczących ZDM, 5) kompletowanie i prowadzenie ewidencji oryginałów umów zawartych przez ZDM w zakresie obsługi prawnej, 6) reprezentowanie ZDM przed sądami i innymi organami, zgodnie z posiadanymi pełnomocnictwami i upoważnieniami, 7) prowadzenie ewidencji prowadzonych postępowań sądowych, 8) koordynacja prac radców prawnych świadczących usługi na rzecz ZDM. 5. Do zadań Zespołu ds. Odszkodowań należy: 1) prowadzenie rejestru zgłoszonych do ZDM roszczeń o odszkodowania komunikacyjne, 2) informowanie poszkodowanych o sposobie dokumentowania roszczeń, 3) weryfikacja i kompletowanie dokumentacji dotyczącej szkód komunikacyjnych, 4) zgłaszanie propozycji wniosków końcowych dotyczących zasadności oraz kwot odszkodowania i prowadzenie ewidencji w tym zakresie, 5) reprezentowanie ZDM na spotkaniach z poszkodowanymi i ubezpieczycielami. 6. Do zadań Zespołu Kancelarii należy: 1) organizacja i koordynacja obsługi kancelaryjnej ZDM, 2) przyjmowanie i ewidencjonowanie korespondencji przychodzącej do ZDM drogą pocztową bądź składanej przez interesantów oraz segregowanie jej i kierowanie do właściwych komórek organizacyjnych, 3) przyjmowanie, ewidencjonowanie i wysyłanie korespondencji do adresatów ZDM, 4) przygotowanie i realizacja umowy na opłacanie przesyłek pocztowych przy użyciu maszyny do frankowania oraz usług pocztowych i kurierskich, 5) zapewnienie prawidłowego obiegu korespondencji między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi ZDM, 6) archiwizowanie dzienników korespondencji. WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Do zadań Wydziału Zamówień Publicznych należą sprawy zamówień publicznych, a w szczególności: 1) przedstawianie propozycji wyboru trybu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 2) przygotowywanie, zgodnie z zarządzeniami Dyrektora i w porozumieniu z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi, specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego, zaproszeń, w tym: do udziału w negocjacjach, w trybie zapytania o cenę, w trybie z wolnej ręki, ofert, projektów umów o udzielenie zamówienia publicznego, wraz z niezbędnymi załącznikami, 3) przygotowywanie, w porozumieniu z odpowiednią komórką organizacyjną, odpowiedzi na pytania oferentów oraz udzielanie informacji dotyczących procedur postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 4) przygotowywanie protokołów ZP 1 i innych dokumentów, dla komisji przetargowej i ZDM jako zamawiającego, 5) okazywanie, na żądanie uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, organizacji pracodawców i przedsiębiorców zrzeszających tych uczestników, złożonych ofert, dokumentacji przetargowej, w tym protokołu ZP 1, wraz z załącznikami, 6) zawiadamianie uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wyniku tego postępowania, 7) przygotowywanie projektów umów o udzielenie zamówienia publicznego oraz koordynacja działań zmierzających do zawarcia umowy,

3 8) przygotowywanie i przekazywanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych lub Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym o jego wyniku, do Biuletynu Urzędu Zamówień Publicznych lub Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 9) rozpatrywanie protestów i udział w postępowaniu odwoławczym, 10)kompletowanie dokumentacji dotyczącej postępowań o udzielenie zamówień publicznych i prowadzenie ewidencji udzielonych zamówień publicznych, 11)szczegółowe zadania wydziału, w zakresie realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego określają Zasady Udzielania Zamówień Publicznych. WIELOOSOBOWE STANOWISKO ds. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 1. Do zadań Wieloosobowego Stanowiska ds. Kontroli Wewnętrznej należą wymienione niżej zadania z zakresu kontroli zarządczej, wykonywanie zleconych zadań w zakresie współpracy z przedstawicielami organów kontroli zewnętrznych oraz udział w procesie udzielania informacji publicznej. 2. Zadania z zakresu prowadzenia kontroli zarządczej, w tym koordynacja zarządzania ryzykiem: 1) planowanie zadań kontrolnych: a) analiza Rocznych ocen analizy ryzyka otrzymywanych z poszczególnych komórek organizacyjnych ZDM - do 30 grudnia roku poprzedzającego sporządzenie Rocznego Planu Kontroli Wewnętrznej na rok następny, b) tworzenie projektu Rocznego Planu Kontroli Wewnętrznej, na podstawie w/w rocznych ocen oraz własnych spostrzeżeń i własnej analizy ryzyka, c) przedstawienie Dyrektorowi do zatwierdzenia projektu Rocznego Planu Kontroli Wewnętrznej, d) wnioskowanie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej, w oparciu o roczny plan, 2) wykonywanie zadań kontrolnych: a) wykonywanie zadań kontrolnych wynikających z Rocznego Planu Kontroli Wewnętrznej zgodnie z regulaminem kontroli wewnętrznej, b) wykonywanie zadań kontrolnych poza Rocznym Planem Kontroli Wewnętrznej na podstawie pisemnego zlecenia Dyrektora, c) przygotowanie imiennych upoważnień dla pracowników DKW, do akceptacji Dyrektora, z uwzględnieniem podstawy prawnej wydanego upoważnienia, rodzaju kontroli, określonych czynności kontrolnych, zakresu, podmiotu, przedmiotu i celu kontroli, d) sporządzenie sprawozdań z przeprowadzonych zadań kontrolnych wraz z przedstawianiem oceny i odpowiednim jej udokumentowaniem oraz przedstawienie rekomendacji do wdrożenia przez ZDM, e) dokonywanie czynności sprawdzających odnośnie prawidłowości wdrożenia rekomendacji, 3) koordynacja zarządzania ryzykiem: a) dokonywanie oceny systemu kontroli zarządczej pod kątem weryfikacji jego efektywności, skuteczności, sprawności, b) na polecenie Dyrektora sporządzanie sprawozdania z działalności kontroli zarządczej, w szczególności wydawanie opinii o stanie kontroli zarządczej, w tym zarządzania ryzykiem, c) wykonywanie działań w zakresie koordynacji zarządzania ryzykiem, w szczególności: współpraca z każdą komórką organizacyjną ZDM zaangażowaną w proces zarządzania ryzykiem na każdym jego etapie, informowanie właściwych komórek organizacyjnych o konieczności sporządzenia analizy ryzyka dla mechanizmów/procesów realizowanych przez daną komórkę organizacyjną, prowadzenie analizy ryzyka we współpracy z wszystkimi komórkami organizacyjnymi ZDM stanowiącą podstawę do tworzenia i weryfikacji punktów kontrolnych (mechanizmów kontrolnych) wykorzystywanych w pracach DKW, na wniosek zainteresowanej komórki organizacyjnej współpraca w zakresie identyfikowania ryzyk, mechanizmów kontrolnych oraz ustalania planów działania w celu ograniczenia ryzyka w ZDM,

4 koordynacja oświadczeń kierowników komórek organizacyjnych o stanie kontroli zarządczej, 4) Zadania z zakresu spraw związanych ze skargami i wnioskami: a) prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do ZDM, b) kontrola nad terminowością udzielania odpowiedzi na skargi i wnioski, c) koordynacja pracy komórek organizacyjnych ZDM w zakresie udzielania odpowiedzi na skargi i wnioski, d) gromadzenie kopii udzielonych odpowiedzi. 3. Współpraca z przedstawicielami organów kontroli zewnętrznych: 1) nadzór nad ewidencją kontroli zewnętrznych, w tym poinformowanie kontrolującego o procedurach rejestracji kontroli zewnętrznej zgodnie z Instrukcją w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania kontroli zewnętrznej w ZDM, 2) koordynacja sporządzania projektu odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne, którego podstawą są odpowiedzi dotyczące wystąpienia przygotowane przez komórki kontrolowane oraz inne merytoryczne komórki organizacyjne ZDM, 3) prowadzenie ewidencji i archiwum dokumentów kontroli zewnętrznej zgodnie z przyjętą w ZDM procedurą, 4) przekazywanie całości dokumentacji do archiwum ZDM, po upływie pięciu lat. 4. Zadania związane z informacją publiczną: 1) rejestracja wniosków o udzielenie informacji publicznej wpływających do ZDM w rejestrze wniosków, 2) kompletowanie i przechowywanie kopii wniosków o udzielenie informacji publicznej. 5. Oprócz zadań wskazanych w ust. 1 4, wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora. WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Do zadań Wieloosobowego Stanowiska ds. Zarządzania Jakością należy ustanowienie i wdrożenie systemu zarządzania jakością a w jego ramach norm ISO oraz bieżące nadzorowanie systemu, a także inicjowanie zmian w ww. zakresie i poddanie ich ponownemu zatwierdzeniu, a w szczególności: 1) przygotowanie ZDM do wdrożenia norm ISO, 2) wybór firmy doradczej, 3) określenie polityki jakości, 4) opracowywanie i przygotowywanie do wdrożenia procedur ogólnych i procesowych, 5) wdrożenie Księgi jakości, 6) dokonanie przeglądu funkcjonalnego systemu jakości, 7) przygotowanie do przeprowadzenie audytu certyfikującego, 8) szkolenie pracowników ZDM w zakresie tworzenia dokumentacji, 9) nadzór nad dokumentami Systemu Zarządzania Jakością, 10)doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością i jego procesów, 11)analiza struktury, zakresu zadań poszczególnych komórek organizacyjnych i Zakresów Obowiązków Pracowników, a także zakresu i metod współpracy między komórkami organizacyjnymi oraz występowanie z propozycjami dotyczącymi odpowiednich zmian w tym zakresie, 12)propagowanie idei projakościowych wśród pracowników ZDM. WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. BHP I P.POŻ. Do zadań Wieloosobowego stanowiska ds. BHP i p. poż. należą sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a w szczególności: 1) zapewnianie przestrzegania w ZDM przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa wewnętrznego w ZDM, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, 2) organizacja i kontrola tworzenia bezpiecznych warunków pracy, kompletowanie dokumentacji oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie, 3) prowadzenie spraw dotyczących wypadków w drodze do i z pracy oraz odpraw pośmiertnych, 4) sporządzanie planów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w ZDM, w tym planów nakładów finansowych w tym zakresie,

5 5) likwidacja zagrożeń oraz zapobieganie ich powstawaniu, a także stała i systematyczna analiza wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, oraz analiza i kontrola stanu zdrowia pracowników, w tym ustalanie zasad dotyczących badań lekarskich pracowników, 6) organizacja i koordynacja szkoleń pracowników dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, 7) udział w zespołach badających przyczyny i okoliczności wypadków przy pracy oraz kompletowanie dokumentacji, prowadzenie ewidencji i sporządzanie sprawozdań w tym zakresie, 8) zapewnienie wyposażenia pracowników w odzież ochronną i roboczą, obuwie robocze i sprzęt ochrony osobistej, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i prawa wewnętrznego w ZDM oraz kontrola naliczania ekwiwalentu pieniężnego za pranie i naprawę odzieży ochronnej i roboczej, 9) udział w komisjach odbioru robót inwestycyjno-budowlanych dot. budynków administrowanych przez ZDM a także występowanie z wnioskami o wstrzymanie prac w przypadkach stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników, 10)inicjowanie, organizacja i koordynacja popularyzacji wśród pracowników zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, 11) współpraca z organami, służbami, instytucjami i innymi podmiotami zewnętrznymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, 12)zapobieganie powstawania zagrożenia pożarowego kompletowanie dokumentacji oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie, 13)nadzór nad okresowymi przeglądami technicznymi stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego w ZDM, 14)sporządzanie planów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. INFORMACJI I PROMOCJI Do zadań Wieloosobowego Stanowiska ds. Informacji i Promocji należą sprawy związane z kreowaniem wizerunku ZDM, współpracy z mediami i popularyzacją zagadnień związanych z bezpieczeństwem ruchu, a w szczególności: 1) sporządzanie, wdrażanie oraz bieżąca obsługa systemu obiegu informacji o ZDM, o jego historii, działaniach i planach, 2) stała, aktywna działalność na rzecz dobrego wizerunku ZDM w społeczeństwie i mediach przy współudziale właściwych Wydziałów ZDM, 3) kompletowanie, ewidencja i bieżąca analiza informacji oraz artykułów ukazujących się w mediach dotyczących ZDM, a także opracowywanie strategii reagowania w tym zakresie, 4) stała współpraca z mediami w sprawach dotyczących działalności ZDM, w tym redagowanie odpowiednich polemik, informacji i odpowiedzi, 5) przygotowywanie i udzielanie odpowiedzi na pytania mieszkańców Warszawy związane z działalnością ZDM, 6) społeczna popularyzacja zagadnień bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym organizacja imprez mających na celu propagowanie wiedzy o przepisach ruchu drogowego, 7) inicjowanie nowych form komunikacji ZDM ze społeczeństwem i mediami, 8) zamawianie i rozprowadzanie wśród uczestników ruchu drogowego materiałów informacyjnych dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego i działalności ZDM, 9) bieżące wyszukiwanie i przygotowywanie, w porozumieniu z komórkami merytorycznymi, informacji dotyczących funkcjonowania i bieżącej działalności Zarządu Dróg Miejskich oraz przekazywanie ich do Wydziału Informatyki w celu umieszczenia na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich oraz w BIP, 10)tworzenie i zamieszczanie na stronie internetowej ZDM codziennego kalendarium wydarzeń, 11)odpowiedzialność za treść i aktualizację informacji zawartych w BIP: a) weryfikacja informacji przekazanych przez komórki organizacyjne ZDM, b) wnioskowanie do Wydziału Informatyki o zamieszczenie informacji w BIP. ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Do zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy nadzór nad bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych, a w szczególności: 1) prowadzenie ewidencji osób dopuszczonych do przetwarzania danych osobowych,

6 2) opracowywanie dokumentacji wewnętrznej w postaci Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym oraz nadzór nad jej realizacją, 3) organizacja szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych dla osób dopuszczonych do przetwarzania danych osobowych, 4) udzielanie pracownikom ZDM informacji dotyczących przepisów prawnych z zakresu danych osobowych, 5) kontrola rzetelności, poprawności, celowości oraz legalności procesów przetwarzania danych osobowych w ZDM oraz nadzór nad procesem rejestracji zbiorów danych osobowych oraz prowadzenie korespondencji z Głównym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, tj.: a) prowadzenie ewidencji zbiorów danych osobowych, b) weryfikacja ilości i rodzaju tworzonych zbiorów danych osobowych, c) opracowywanie, przechowywanie i archiwizowanie korespondencji z Głównym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. STANOWISKO DS. OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Do zadań stanowiska ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego należy wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej (OC), zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym: 1) aktualizowanie planów OC, 2) sporządzanie wytycznych dotyczących przedsięwzięć OC, 3) sporządzanie sprawozdań z zakresu OC, 4) wykonywanie planów przekazywania pojazdów i maszyn na rzecz obronności, 5) organizowanie szkolenia podstawowego pracowników w zakresie OC, 6) utrzymywanie stałego kontaktu z organami i instytucjami OC właściwych dla obszaru m.st. Warszawy. ZESPÓŁ SEKRETARIATU Do zadań Zespołu Sekretariatu należy prowadzenie biurowej, technicznej i administracyjnej obsługi Dyrektora, Zastępców Dyrektora i Głównego Księgowego, a w szczególności: 1) prowadzenie terminarza spotkań, konferencji i narad Dyrektora, Zastępców Dyrektora i Głównego Księgowego, w tym udział w ustalaniu zasad dotyczących ich pierwszeństwa, a także biurowa, techniczna i administracyjna obsługa w tym zakresie, 2) przygotowywanie od strony organizacyjno-administracyjnej zebrań, konferencji i spotkań Dyrektora, Zastępców Dyrektora i Głównego Księgowego, 3) prowadzenie rejestru korespondencji Dyrektora, Zastępców Dyrektora i Głównego Księgowego, w tym rejestru przychodzących faksów i wiadomości elektronicznych, 4) prowadzenie rejestru numerów telefonów, adresów pocztowych i internetowych podmiotów współpracujących z ZDM, 5) obsługa kserokopiarki, faksu i poczty elektronicznej, 6) udzielanie interesantom informacji w sprawach porządkowych, 7) nadzór nad przepływem korespondencji między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi. WYDZIAŁ DRÓG 1. Do zadań Wydziału Dróg należy planowanie, nadzór i koordynacja spraw związanych z utrzymaniem i ochroną dróg zarządzanych przez ZDM, w tym ich bieżąca eksploatacja, konserwacje i remonty. 2. Zadania Wydziału realizują zespoły: ds. Decyzji Administracyjnych, ds. Utrzymania Dróg oraz ds. Decyzji Karnych. 3. Do zadań Zespołu ds. Decyzji Administracyjnych należy: 1) przygotowywanie i wydawanie umów i oświadczeń, dotyczących prawa do dysponowania pasem drogowym na cele związane z potrzebami zarządzania drogami (budowa, przebudowa skrzyżowań, remont, lokalizacja słupów trakcyjnych, budowa, przebudowa ścieżek rowerowych, chodników i inne) lub potrzebami ruchu drogowego, 2) przygotowywanie i wydawanie decyzji administracyjnych na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, 3) wydawanie zgody na przebudowę lub remont istniejących w pasie drogowym obiektów budowlanych i urządzeń, niezwiązanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu,

7 4) przygotowywanie i wydawanie decyzji administracyjnych, dotyczących zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót, 5) przygotowywanie i wydawanie decyzji administracyjnych, zezwalających na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę, 6) przygotowywanie i wydawanie decyzji administracyjnych, zezwalających na umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, 7) przygotowywanie i wydawanie decyzji administracyjnych, dotyczących awaryjnego zajęcia pasa drogowego, 8) nadzór nad wykonywaniem przez podmioty zewnętrzne obowiązków określonych w wydanych decyzjach administracyjnych i protokołach przekazania terenu na cele związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną drogi, 9) przygotowywanie dokumentacji do wystawienia karnych decyzji administracyjnych za prowadzenie robót, umieszczanie urządzeń, wybudowanie lub przebudowę zjazdu bez zezwolenia zarządcy drogi, 10)przygotowywanie dokumentacji do wystawiania karnych decyzji administracyjnych za przekroczenie terminu określonego w zezwoleniu, albo zajęcie powierzchni większej niż podana w zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót lub umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej podziemnej, 11)kontrola formalno-prawna otrzymanej dokumentacji, w tym korespondencja z wnioskodawcami lub odpowiednimi urzędami w celu uzgodnień lub uzyskania brakujących materiałów lub dokumentów, 12)kontrola zezwoleń zarządcy drogi na czynności dokonywane przez podmioty zewnętrzne w pasie dróg zarządzanych przez ZDM, 13)przekazywanie i odbiór terenów pasa drogowego zajmowanych na podstawie decyzji administracyjnych i protokołów przekazania terenu na cele związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną drogi, 14)obsługa programu Systemu Zarządzania Informacjami o Zajęciu Pasa Drogowego, 15)współpraca z Pełnomocnikiem Prezydenta m. st. Warszawy koordynatorem inwestycji i remontów realizowanych w pasie dróg publicznych, 16)sporządzanie i przekazywanie do Zespołu ds. Decyzji Karnych dokumentacji dowodowej uzyskanej z kontroli własnych w terenie, niezbędnej do prowadzenia postępowań administracyjnych, związanych z wydawaniem decyzji nakładających kary za bezprawne zajęcie pasa drogowego. 4. Do zadań Zespołu ds. Utrzymania Dróg należy: 1) przygotowanie, w porozumieniu z Wydziałem Mostów i Wydziałem Pasa Drogowego, planów remontów kapitalnych i utrzymaniowych dróg, 2) nadzór i koordynacja, w porozumieniu z Pogotowiem Drogowym, remontów dróg i robót utrzymaniowych, w tym dotyczących jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, postojowych i parkingowych, 3) przebudowa elementów pasa drogowego tj. jezdni, chodników, zatok autobusowych, zatok postojowych i skrzyżowań, 4) przygotowanie i koordynacja prac związanych ze stałym poziomym oznakowaniem dróg, 5) kontrola oznakowania poziomego na drogach, 6) kontrola i nadzór nad patrolowaniem dróg i wykonywaniem robót drogowych przez Zakład Remontów i Konserwacji Dróg, 7) odbiór robót, prowadzonych w pasie drogowym, 8) uzgadnianie konstrukcji nawierzchni drogowych w przedstawianych dokumentacjach technicznych, 9) udzielanie, w zakresie swoich zadań, odpowiedzi na interwencje i skargi dotyczące utrzymania dróg oraz wszczynanie postępowania zmierzającego do likwidacji przyczyn tych skarg, 10)wydawanie opinii dotyczących poruszania się pojazdów o ciężarze powyżej 5 i 10 ton w strefie ograniczonego ruchu, 11)ustalanie kosztów przystosowania odcinków dróg do przejazdu pojazdów nienormatywnych,

8 12)wydawanie opinii dotyczących wykorzystania w sposób szczególny pasa drogowego, w tym na imprezy masowe, 13)dokonywanie lub nadzór nad dokonywaniem przez podmioty zewnętrzne kontroli rocznych lub pięcioletnich przeglądów dróg, 14)przyjmowanie do eksploatacji nowych dróg lub dróg istniejących, po remontach i przebudowach, 15)współpraca z Pełnomocnikiem Prezydenta m. st. Warszawy koordynatorem inwestycji i remontów realizowanych w pasie dróg publicznych. 5. Do zadań Zespołu ds. Decyzji Karnych należy: 1) prowadzenie postępowań administracyjnych, związanych z nakładaniem kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi w celu prowadzenia robót lub umieszczenia urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej, 2) prowadzenie postępowań administracyjnych, związanych z nakładaniem kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego z przekroczeniem terminu określonego w zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót lub umieszczenia urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej, 3) prowadzenie postępowań administracyjnych, związanych z nakładaniem kar pieniężnych za wybudowanie zjazdu o powierzchni większej niż określona w zatwierdzonym projekcie budowlanym oraz za użytkowanie zjazdu po terminie określonym w zezwoleniu zarządcy drogi w oparciu o dokumentację uzyskaną z własnych kontroli, kontroli prowadzonych przez inne Wydziały ZDM oraz jednostki samorządu terytorialnego, 4) prowadzenie procedur odwoławczych związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych dotyczących nielegalnego zajęcia pasa drogowego do zakończenia postępowania w sprawie, 5) współpraca z zespołem ds. Utrzymania, Pogotowiem Drogowym, Wydziałem Pasa Drogowego i Wydziałem Mostów oraz innymi kompetentnymi Wydziałami w zakresie przygotowania, realizacji kontroli i czynności pokontrolnych dot. nielegalnego zajęcia pasa drogowego WYDZIAŁ MOSTÓW 1. Do zadań Wydziału Mostów należy planowanie, nadzór i koordynacja spraw związanych z drogowymi obiektami inżynierskimi zlokalizowanymi w ciągu dróg zarządzanych przez ZDM, urządzeniami dźwigowymi zlokalizowanymi przy tych obiektach oraz ekranami przeciwhałasowymi zlokalizowanymi w ciągach dróg i na drogowych obiektach inżynierskich, nadzór nad bieżącą eksploatacją, konserwacją i remontami obiektów inżynierskich, urządzeń dźwigowych, ekranów przeciwhałasowych oraz kontrola prawidłowego ich użytkowania. 2. W ramach wydziału działa Zespół do spraw urządzeń dźwigowych oraz Zespół ds. ekranów przeciwhałasowych. 3. Do zadań Wydziału Mostów należy w szczególności: 1) zarządzanie drogowymi obiektami inżynierskimi, w tym mostami, wiaduktami, kładkami dla pieszych, tunelami, estakadami, przejściami podziemnymi, schodami o konstrukcji inżynierskiej, murami oporowymi, przepustami oraz ekranami dźwiękochłonnymi i konstrukcjami wsporczymi informatorów bramowych, 2) kompletowanie dokumentacji, w tym projektowej, wykonawczej, powykonawczej i eksploatacyjnej dotyczącej drogowych obiektów inżynierskich oraz prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w tym zakresie, 3) udział w merytorycznych uzgodnieniach projektów dotyczących robót w branży konstrukcyjnej nowych, drogowych obiektów inżynierskich oraz przebudowy obiektów istniejących, 4) dokonywanie lub nadzór nad dokonywaniem przez podmioty zewnętrzne podstawowych i szczegółowych oraz specjalnych przeglądów drogowych obiektów inżynierskich sporządzanie analiz i wniosków dotyczących ich eksploatacji i remontów, kompletowanie dokumentacji oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie, 5) typowanie drogowych obiektów inżynierskich bądź ich elementów do remontów i robót utrzymaniowych oraz ustalanie technologii i zakresu tych remontów lub robót, 6) przygotowywanie, w porozumieniu z Wydziałem Dróg i Wydziałem Pasa Drogowego, planów remontów oraz remontów planowo-zapobiegawczych drogowych obiektów inżynierskich,

9 7) przygotowywanie i uzgadnianie dokumentacji technicznej związanej z robotami przy drogowych obiektach inżynierskich, 8) nadzór nad realizacją zadań związanych z przygotowywaniem i wykonywaniem prac remontowych i budowlanych dla obiektów inżynierskich usytuowanych w ciągach dróg zarządzanych przez ZDM, 9) nadzór i koordynacja remontów i innych robót, w tym utrzymaniowych, przy drogowych obiektach inżynierskich, 10)przejmowanie do eksploatacji nowych albo istniejących, po remontach bądź przebudowie, drogowych obiektów inżynierskich, 11)udział, w porozumieniu z właściwymi, organami, służbami, inspekcjami i podmiotami zewnętrznymi, w akcjach przeciwpowodziowych i przeciwlodowych oraz w zakresie ochrony i zabezpieczenia drogowych obiektów inżynierskich przed pożarami, 12)kontrola stanu drogowych obiektów inżynierskich w okresie rękojmi i ważności gwarancji, nadzór nad terminowym usuwaniem wad przez wykonawców zamówień publicznych, naliczanie ewentualnych odsetek i kar umownych w tym zakresie, a także kompletowanie dokumentacji i prowadzenie ewidencji w tym zakresie, 13)zlecanie i nadzór nad usuwaniem awarii drogowych obiektów inżynierskich, w tym napraw uszkodzonych elementów poręczy, dylatacji i innych urządzeń i elementów mających wpływ na trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji obiektu, 14)nadzór nad eksploatacją drogowych obiektów inżynierskich przez podmioty zewnętrzne, 15)kontrola i nadzór nad przeglądami bieżącymi i wykonywaniem robót na drogowych obiektach inżynierskich przez Zakład Remontów i Konserwacji Dróg, 16)sporządzanie i przekazywanie do właściwych wydziałów dokumentacji dowodowej uzyskanej z kontroli własnych w terenie, niezbędnej do prowadzenia postępowań administracyjnych, związanych z wydawaniem decyzji nakładających kary za bezprawne zajęcie pasa drogowego, 17)współpraca z Pełnomocnikiem Prezydenta m. st. Warszawy koordynatorem inwestycji i remontów realizowanych w pasie dróg publicznych. 4. Do zadań zespołu do spraw urządzeń dźwigowych należy planowanie, nadzór i koordynacja spraw związanych z urządzeniami dźwigowymi zlokalizowanymi przy obiektach inżynierskich zarządzanych przez ZDM, nadzór nad ich bieżącą eksploatacją, konserwacją i remontami oraz utrzymywaniem porządku i kontrola prawidłowego użytkowania tych urządzeń, a w szczególności: 1) kontrola nad prawidłową, zgodną z przepisami prawa i postanowieniami zawartych umów eksploatacją urządzeń dźwigowych i innych urządzeń technicznych zasilanych energią elektryczną, a także interweniowanie w przypadkach stwierdzenia nieprawidłowej ich eksploatacji, rozliczanie kosztów eksploatacji z uwzględnieniem należności za nieprawidłowości, zgodnie z postanowieniami zawartych umów, 2) kompletowanie dokumentacji, w tym projektowej, wykonawczej, powykonawczej i eksploatacyjnej dotyczącej urządzeń dźwigowych oraz prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w tym zakresie, 3) udział w merytorycznych uzgodnieniach projektów dotyczących robót w branży urządzeń dźwigowy oraz przebudowy obiektów istniejących, 4) przyjmowanie w ramach swoich kompetencji zgłoszeń dotyczących pracy urządzeń dźwigowych, platform (pionowych i przychodowych) i schodów ruchomych oraz w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu tych urządzeń zlecanie konserwatorowi usunięcia zaistniałych nieprawidłowości oraz nadzór nad prowadzonymi pracami, 5) rozliczanie w porozumieniu z Wydziałem Finansowo-Płacowym należności za energię elektryczną, kompletowanie dokumentacji oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie, 6) przygotowywanie specyfikacji technicznej, nadzór merytoryczny w kwestiach technicznych oraz udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę urządzeń dźwigowych.

10 5. Do zadań zespołu do spraw ekranów przeciwhałasowych należy planowanie, nadzór i koordynacja spraw związanych z ekranami przeciwhałasowymi zlokalizowanymi w ciągach dróg i na drogowych obiektach inżynierskich zarządzanych przez ZDM, nadzór nad ich bieżącą eksploatacją, konserwacją i remontami oraz utrzymywaniem porządku i kontrola prawidłowego użytkowania tych urządzeń, a w szczególności: 1) zarządzanie ekranami przeciwhałasowymi usytuowanymi w ciągach dróg i na drogowych obiektach inżynierskich zarządzanych przez ZDM, 2) kompletowanie dokumentacji, w tym projektowej, wykonawczej, powykonawczej i eksploatacyjnej dotyczącej ekranów przeciwhałasowych oraz prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w tym zakresie, 3) udział w merytorycznych uzgodnieniach projektów dotyczących robót w branży konstrukcyjnej nowych ekranów przeciwhałasowych oraz przebudowy obiektów istniejących, 4) zlecanie podmiotom zewnętrznych, sporządzanie ekspertyz technicznych stanu technicznego ekranów przeciwhałasowych, 5) przygotowywanie specyfikacji technicznej, nadzór i koordynacja nad robotami utrzymaniowymi przy ekranach przeciwhałasowych w zakresie ich mycia i usuwania graffiti, 6) nadzór nad realizacją zadań związanych z przygotowywaniem i wykonywaniem prac remontowych i budowlanych dla ekranów przeciwhałasowych, 7) przejmowanie do eksploatacji nowych i istniejących, po remontach bądź przebudowie ekranów przeciwhałasowych, 8) kontrola stanu ekranów przeciwhałasowych w okresie rękojmi i ważności gwarancji, nadzór nad terminowym usuwaniem wad przez wykonawców zamówień publicznych, naliczanie ewentualnych odsetek i kar umownych w tym zakresie, a także kompletowanie dokumentacji i prowadzenie ewidencji w tym zakresie, 9) zlecanie i nadzór nad usuwaniem awarii ekranów przeciwhałasowych, w tym napraw uszkodzonych elementów wypełnień, słupów i podwalin mających wpływ na trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji obiektu, 10)Współpraca z Biurem Ochrony Środowiska oraz wydziałami ZDM tj.: Wydziałem Dróg, Organizacji Ruchu oraz Opiniowania.. POGOTOWIE DROGOWE Do zadań Pogotowia Drogowego należy stałe, w systemie ruchu ciągłego, prowadzenie czynności patrolowych w pasie drogowym, zabezpieczanie i oznakowywanie awarii jezdni i chodników oraz bieżące naprawy i usuwanie uszkodzeń, a w szczególności: 1) zabezpieczanie i oznakowywanie, powstałych z nieznanych przyczyn awarii jezdni i chodników, powiadamianie o tym odpowiednich merytorycznie wydziałów ZDM, odpowiednich służb, instytucji i podmiotów zewnętrznych, w tym właścicieli urządzeń uszkodzonych w pasie drogowym, 2) udział w oznakowywaniu krótkoterminowych robót awaryjnych prowadzonych przez podmioty zewnętrzne, 3) w przypadku, gdy okaże się to konieczne, zamykanie, w porozumieniu z odpowiednimi jednostkami Policji, ruchu w uszkodzonym pasie drogowym oraz oznakowywanie objazdów, 4) naprawa i wymiana pionowych znaków drogowych, z wyjątkiem związanych z Miejskim Systemem Informacji, awarii zgłaszanych Pogotowiu Drogowemu oraz innych, terminowych lub ekspresowych, napraw pionowych znaków drogowych, 5) prowadzenie czynności patrolowych w pasie drogowym, zgodnie z ustalonym harmonogramem robót, w tym podziałem siatki ulic Warszawy na trasy objazdowe, 6) kontrola oznakowania czasowych zmian w organizacji ruchu, w szczególności związanych z uroczystościami i imprezami masowymi, oraz usuwanie i bieżąca naprawa tych oznakowań, 7) kontrola oznakowania robót prowadzonych przez wykonawców zamówień publicznych, 8) kontrola prawidłowości awaryjnego zajęcia pasa drogowego, zgłoszonego poza ogólnymi godzinami pracy w ZDM oraz współpraca w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi pracującymi poza ogólnymi godzinami pracy w ZDM, 9) prowadzenie podręcznego, awaryjnego magazynu znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

11 10)kompletowanie dokumentacji dotyczącej działań podjętych lub zaniechanych przez Pogotowie Drogowe, w tym planów i szkiców oznakowania awarii oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie, w tym komputerowej bazy danych, 11)doraźna kontrola legalności zajęcia pasa drogowego przez podmioty zewnętrzne i informowanie właściwych wydziałów o stwierdzonych nieprawidłowościach, 12)usuwanie z pasa drogowego przedmiotów i urządzeń bezpośrednio zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, 13)współpraca z Wydziałem Kontroli Pasa Drogowego, Wydziałem Pasa Drogowego, Wydziałem Dróg i Wydziałem Mostów w zakresie czynności kontrolnych w pasie drogowym, 14)sporządzanie i przekazywanie do właściwych wydziałów dokumentacji dowodowej uzyskanej z kontroli własnych w terenie, niezbędnej do prowadzenia postępowań administracyjnych, związanych z wydawaniem decyzji nakładających kary za bezprawne zajęcie pasa drogowego, 15)współpraca ze Służbą Dyżurną Miasta st. Warszawy, Strażą Miejską, Policją i innymi służbami miejskimi. WYDZIAŁ OPINIOWANIA Do zadań Wydziału Opiniowania należy opiniowanie dokumentacji w zakresie obsługi komunikacyjnej, a w szczególności: 1) analiza i opiniowanie dokumentacji projektowej w zakresie geometrii oraz rozwiązań technicznych dróg oraz kompletowanie dokumentacji i prowadzenie ewidencji w tym zakresie 2) opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie rozwiązań komunikacyjnych, w tym dojazdów, połączeń z istniejącą siecią dróg i parkingami, oraz w zakresie zachowania rezerw terenu dla rozbudowy sieci dróg oraz terenów obsługi komunikacyjnej nieruchomości znajdujących się wewnątrz kwartałów urbanistycznych, a także w zakresie kategorii dróg, 3) uzgadnianie zmiany zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego w zakresie możliwości włączenia do drogi ruchu drogowego, spowodowanego tą zmianą, 4) wydawanie zgody na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze w odległości mniejszej, niż określona w ustawie o drogach publicznych, 5) wydawanie oświadczeń o możliwości połączenia działki z drogą publiczną, zgodnie z przepisami o drogach publicznych, 6) opiniowanie, na etapie ustalania przebiegu drogi, przebiegu sieci uzbrojenia w pasie drogowym oraz linii rozgraniczających ulice, 7) zgłaszanie uwag do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dotyczących połączenia terenu objętego decyzją z istniejącym lub projektowanym układem komunikacyjnym 8) stały udział w pracach Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej Ośrodka Dokumentacji Geodezji i Kartografii, 9) udzielanie informacji w sprawach możliwości zwrotu części nieruchomości wywłaszczonych lub nabytych pod inwestycje drogowe z powodu niezrealizowania na ich części planowanych inwestycji. WYDZIAŁ EWIDENCJI DRÓG Do zadań Wydziału Ewidencji Dróg należy prowadzenie ewidencji w systemie informatycznym EDIOM, wykonywanie i przekazywanie koniecznych zestawień dróg oraz prowadzenie spraw dotyczących pasa drogowego, a w szczególności: 1) prowadzenie ewidencji dróg w zakresie książki drogi i mapy techniczno-eksploatacyjnej oraz współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi oraz organami, służbami, instytucjami i podmiotami zewnętrznymi w zakresie uzyskiwania danych niezbędnych do prowadzenia tej ewidencji, 2) kompletowanie dokumentacji w celu regulacji stanów prawnych gruntów i przekazywanie jej odpowiednim organom, 3) pozyskiwanie dla potrzeb ZDM i udostępnianie komórkom organizacyjnym kopii aktualnych map zasadniczych z nadanym obowiązującym układem odniesienia przestrzennego, 4) bieżąca aktualizacja i weryfikacja danych cyfrowych dotyczących przebiegu pasa drogowego z uwzględnieniem linii rozgraniczających, wyznaczonych przez aktualnie obowiązujące MPZP oraz stanu władania gruntami,

12 5) sporządzanie koniecznych wydruków, analiz, zestawień, kart i map związanych z ewidencją dróg i mostów oraz obiektów drogowych i przekazywanie ich poszczególnym komórkom organizacyjnym oraz podmiotom zewnętrznym, 6) gromadzenie danych o sieci dróg publicznych zarządzanych przez ZDM i wykonywanie obowiązującej sprawozdawczości we współpracy z innymi komórkami, 7) dokonywanie wizji w terenie i wykonywanie pomiarów weryfikacyjnych związanych z ewidencją dróg, 8) uczestnictwo w spotkaniach w terenie w sprawach okazania granic, w czynnościach przyjęcia przebiegu granic, podziałach nieruchomości. WYDZIAŁ MSI 1. Do zadań Wydziału MSI należą sprawy wdrażania, modyfikacji, modernizacji i nadzoru nad funkcjonowaniem Miejskiego Systemu Informacji (MSI) na projektowanych i istniejących układach drogowych w Warszawie. 2. Zadania Wydziału realizują zespoły: Programowania MSI i Realizacji MSI. 3. Do zadań Zespołu Programowania MSI należy: 1) planowanie i programowanie rozwiązań w zakresie MSI, 2) dostosowywanie dokumentacji MSI do nowych rozwiązań drogowych, 3) udział w zespołach uzgadniania dokumentacji projektowej w rozumieniu przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego w zakresie uzgodnień lokalizacyjnych i inwentaryzacyjnych, 4) organizacja i koordynacja programu uzupełnień oznakowań naściennych, 5) udział w sporządzaniu dokumentacji technicznej niezbędnej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie zadań Wydziału MSI. 4. Do zadań Zespołu Realizacji MSI należy: 1) nadzór nad wykonywaniem umów realizacyjnych dotyczących MSI, w tym nad jakością i terminowym zakończeniem prac, 2) bieżący monitoring w zakresie niezbędnych napraw, uzupełnień i ewentualnych modyfikacji oznakowań, 3) bieżące uzupełnianie MSI na obszarze poszczególnych dzielnic m.st. Warszawy, 4) kompletowanie dokumentacji oraz prowadzenie rejestru uszkodzeń MSI i zgłaszanie ich odpowiednim komórkom organizacyjnym, organom m.st. Warszawy i odpowiednim służbom w celu podjęcia stosownych czynności, 5) wstępna redakcja i ustalanie lokalizacji modułów informacyjnych o patronach ulic Warszawy, etymologii ich nazw oraz zabytków znajdujących się w Warszawie, 6) organizacja i koordynacja programu umieszczania modułów informacyjnych o wydarzeniach, które miały miejsce w Warszawie. WYDZIAŁ SYGNALIZACJI I OŚWIETLENIA 1. Do zadań Wydziału Sygnalizacji i Oświetlenia należą sprawy kontroli i nadzoru nad prawidłową eksploatacją urządzeń sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń oświetlenia i iluminacyjnych. 2. Zadania Wydziału realizują zespoły ds. Sygnalizacji, ds. Oświetlenia, ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem. 3. Do zadań Zespołu ds. Sygnalizacji należy: 1) prowadzenie ewidencji urządzeń sygnalizacji, 2) kontrola nad prawidłową, zgodną z przepisami prawa i postanowieniami zawartych umów, eksploatacją urządzeń sygnalizacji, a także interweniowanie w przypadkach stwierdzenia nieprawidłowej ich eksploatacji, w tym rozliczanie kosztów eksploatacji z uwzględnieniem należności za nieprawidłowości, zgodnie z postanowieniami zawartych umów, 3) udział w komisjach zdawczo odbiorczych nowych inwestycji, uzupełnianie, po otrzymaniu dokumentacji powykonawczej, ewidencji urządzeń sygnalizacji oraz przejmowanie nadzoru nad ich eksploatacją, a także nadzór nad usuwaniem usterek stwierdzonych i zamieszczonych w protokole zdawczo odbiorczym i naliczanie od wykonawców zamówień publicznych odsetek lub kar umownych w przypadku nie usunięcia usterek w terminie określonym w protokole zdawczo odbiorczym lub stwierdzonych podczas eksploatacji w okresie ważności gwarancji,

13 4) udział w komisjach wprowadzających czasowe lub stałe zmiany w zakresie sygnalizacji, koordynacja prac związanych z tymi zmianami, 5) systematyczna analiza techniczna pracy urządzeń sygnalizacji ich eksploatacji, jakości usług oraz przyczyn występowania uszkodzeń i awarii, 6) przyjmowanie, w ramach swoich kompetencji, zgłoszeń odnośnie pracy urządzeń sygnalizacji, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu zlecenie konserwatorowi usunięcie tej nieprawidłowości, wraz z nadzorem nad przeprowadzanymi pracami, 7) systematyczna kontrola w terenie stanu urządzeń sygnalizacji, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania w/w urządzeń zlecenie konserwatorowi usunięcie nieprawidłowości, wraz z nadzorem nad przeprowadzanymi pracami, 8) systematyczna kontrola działalności baz i pogotowia konserwatorów sygnalizacji świetlnej, 9) sprawdzanie, dostosowywanie programów sygnalizacji do bieżących potrzeb ruchowych, wnioskowanie do Inżyniera Ruchu m. st. Warszawy o zatwierdzenie zmian, jak również opiniowanie, konsultowanie, sprawdzanie i zatwierdzanie dokumentacji technicznej w zakresie sygnalizacji, 10)opiniowanie projektów czasowych i stałych organizacji ruchu w zakresie sterowania ruchem (sygnalizacja), 11)opiniowanie zezwoleń na czasowy demontaż urządzeń sygnalizacji świetlnej, 12)zatwierdzanie projektów budów i remontów sygnalizacji świetlnej projekty wykonawcze, 13)opracowywanie planów prac budowlano remontowych w zakresie sygnalizacji i nadzorowanie terminowości ich realizacji, 14)rozliczanie, w ramach swoich kompetencji i w porozumieniu z Wydziałem Finansowo-Płacowym, należności za energię elektryczną, oraz realizację zamówień związanych z sygnalizacją świetlną, kompletowanie dokumentacji oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie, 15)przygotowywanie specyfikacji technicznych, nadzór merytoryczny w kwestiach technicznych oraz udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na instalację lub remonty urządzeń sygnalizacji, 16)kompletowanie dokumentacji dotyczącej budowy lub remontów urządzeń sygnalizacji. 4. Do zadań Zespołu ds. Oświetlenia należy: 1) prowadzenie ewidencji urządzeń oświetlenia i iluminacyjnych, 2) kontrola nad prawidłową, zgodną z przepisami prawa i postanowieniami zawartych umów, eksploatacją urządzeń oświetlenia i iluminacyjnych, a także interweniowanie w przypadkach stwierdzenia nieprawidłowej ich eksploatacji, w tym rozliczanie kosztów eksploatacji z uwzględnieniem należności za nieprawidłowości, zgodnie z postanowieniami zawartych umów, 3) udział w komisjach zdawczo odbiorczych nowych inwestycji, uzupełnianie po otrzymaniu dokumentacji powykonawczej ewidencji urządzeń oświetlenia i iluminacyjnych oraz przejmowanie nadzoru nad ich eksploatacją, a także nadzór nad usuwaniem usterek stwierdzonych i zamieszczonych w protokole zdawczo odbiorczym i naliczanie od wykonawców zamówień publicznych odsetek lub kar umownych w przypadku nie usunięcia usterek w terminie określonym w protokole zdawczo odbiorczym lub stwierdzonych podczas eksploatacji w okresie ważności gwarancji, 4) systematyczna analiza techniczna pracy urządzeń oświetlenia i iluminacyjnych, ich eksploatacji, jakości usług oraz przyczyn występowania uszkodzeń i awarii, 5) przyjmowanie, w ramach swoich kompetencji, zgłoszeń odnośnie pracy urządzeń oświetlenia i iluminacyjnych oraz w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu zlecenie konserwatorowi usunięcie tej nieprawidłowości, wraz z nadzorem nad przeprowadzanymi pracami, 6) systematyczna kontrola w terenie stanu urządzeń oświetlenia i iluminacyjnych, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania w/w urządzeń zlecenie konserwatorowi usunięcie nieprawidłowości, wraz z nadzorem nad przeprowadzanymi pracami, 7) opracowywanie planów prac budowlano remontowych w zakresie oświetlenia i iluminacji i nadzorowanie terminowości ich realizacji, 8) rozliczanie, w ramach swoich kompetencji i w porozumieniu z Wydziałem Finansowo-Płacowym, należności za energię elektryczną, kompletowanie dokumentacji oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie,

14 9) przygotowywanie specyfikacji technicznych, nadzór merytoryczny w kwestiach technicznych oraz udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na instalację lub remonty urządzeń oświetlenia i iluminacyjnych, 10)kompletowanie dokumentacji dotyczącej budowy lub remontów urządzeń oświetlenia i iluminacyjnych. 5. Do zadań Zespołu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem należy: 1) przygotowywanie materiałów i dokumentów związanych z budową systemów zarządzania ruchem, 2) nadzór nad realizacją inwestycji związanych z systemem zarządzania ruchem, 3) opiniowanie projektów technicznych związanych ze Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem oraz dotyczących urządzeń technicznych i sterujących w Tunelu pod Wisłostradą, 4) przyjmowanie, w ramach swoich kompetencji, zgłoszeń odnośnie pracy urządzeń sygnalizacji świetlnej zmodernizowanych w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem oraz znaków zmiennej treści, urządzeń technicznych i sterujących w Tunelu pod Wisłostradą, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu zlecenie konserwatorowi usunięcie tej nieprawidłowości, wraz z nadzorem nad przeprowadzanymi pracami, 5) systematyczna kontrola stanu urządzeń sygnalizacji świetlnej pracującej w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem oraz znaków zmiennej treści, urządzeń technicznych i sterujących w Tunelu pod Wisłostradą, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania w/w urządzeń zlecenie konserwatorowi usunięcie nieprawidłowości, wraz z nadzorem nad przeprowadzanymi pracami, 6) sprawdzanie, dostosowywanie programów sygnalizacji świetlnej w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem do bieżących potrzeb ruchowych, 7) sporządzanie miesięcznych sprawozdań z realizacji inwestycji Zintegrowany System Zarządzania Ruchem, 8) rozliczanie w ramach swoich kompetencji i w porozumieniu z Wydziałem Finansowo-Płacowym należności za realizację zamówień realizowanych w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem, 9) rozliczanie w ramach swoich kompetencji i w porozumieniu z Wydziałem Finansowo-Płacowym należności za realizację zamówień związanych z konserwacją i obsługą Tunelu pod Wisłostradą, 10)kompletowanie i archiwizowanie dokumentacji dotyczącej zamówień realizowanych w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem oraz Tunelu pod Wisłostradą, 11)prowadzenie korespondencji w sprawach związanych z pracą Zintegrowanego Systemem Zarządzania Ruchem oraz urządzeń technicznych i sterujących w Tunelu pod Wisłostradą, 12)współpraca z organami, służbami, instytucjami i innymi podmiotami zewnętrznymi w zakresie swoich zadań, w tym między innymi z: Biurem Drogownictwa i Komunikacji, Biurem Funduszy Europejskich, odpowiednimi komórkami organizacyjnymi urzędów dzielnic m. st. Warszawy, Zarządem Transportu Miejskiego, Miejskimi Zakładami Autobusowymi i Tramwajami Warszawskimi Sp. z o.o. WYDZIAŁ BADAŃ RUCHU 1. Do zadań Wydziału Badań Ruchu należą sprawy dotyczące analizy i oceny warunków ruchu, kompletowania dokumentacji gromadzenie danych dotyczących ruchu oraz prowadzenie studiów w tym zakresie, a w szczególności: 1) prowadzenie pomiarów i badań w ramach systemów pomiarowych: APR, MANTRA, 2) kompletowanie dokumentacji i sporządzanie analiz i ocen funkcjonowania sieci drogowej, warunków ruchu, warunków i stanu bezpieczeństwa ruchu występowanie z wnioskami dotyczącymi zmian w organizacji ruchu i rozwoju sieci dróg, 3) przygotowywanie, wdrażanie i koordynacja programów pomiarów i badań ruchu, 4) gromadzenie, kompletowanie i przetwarzanie danych dotyczących zdarzeń drogowych, w tym stałe i systematyczne sporządzanie komputerowej mapy Wypadki, a także kompletowanie dokumentacji, prowadzenie ewidencji oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie, 5) systematyczna aktualizacja komputerowej mapy natężenia ruchu na drogach, kompletowanie dokumentacji, prowadzenie ewidencji oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,

15 6) udostępnianie komórkom organizacyjnym oraz podmiotom zewnętrznym, z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa wewnętrznego w ZDM, bazy danych zdarzeń drogowych i natężenia ruchu na drogach, a także przygotowywanie informacji na temat bezpieczeństwa i warunków ruchu, 7) inicjowanie i koordynacja wdrażania w ZDM nowych systemów i programów ETO dla potrzeb związanych z inżynierią ruchu, 8) przygotowywanie materiałów i dokumentów oraz udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zlecanego przez Wydział, 9) współpraca z organami, służbami, instytucjami i innymi podmiotami zewnętrznymi w zakresie swoich zadań, w tym z: Biurem Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy, Inżynierem Ruchu m.st. Warszawy, Wydziałem Ruchu Drogowego KSD Policji, odpowiednimi komórkami organizacyjnymi urzędów dzielnic m.st. Warszawy, Komisją Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady m.st. Warszawy, odpowiednimi komisjami rad dzielnic m.st. Warszawy oraz Mazowiecką Radą Bezpieczeństwa Drogowego, 10)reprezentowanie ZDM w ramach udziału w programie GAMBIT MAZOWIECKI Wojewódzki Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Diagnoza i GAMBIT KRAJOWY, 11)prowadzenie i zabezpieczanie archiwum dokumentacji Wydziału, 12)opiniowanie studiów i planów inwestycyjnych dotyczących sieci dróg oraz występowanie z wnioskami w tym zakresie. WYDZIAŁ ORGANIZACJI RUCHU 1. Do zadań Wydziału Organizacji Ruchu należą sprawy dotyczące istniejącej i projektowanej organizacji ruchu, analizy i oceny istniejącej sieci dróg, kompletowania dokumentacji, sporządzania danych dotyczących organizacji ruchu, sprawy stałych i czasowych zmian w organizacji ruchu. 2. Zadania Wydziału realizują zespoły: Aktualności i Kontroli Oznakowania, Czasowej Organizacji Ruchu, Stałej Organizacji Ruchu, ds. Wydawania Identyfikatorów. 3. Do zadań Zespołu Aktualności i Kontroli Oznakowania należy: 1) udostępnianie komórkom organizacyjnym oraz podmiotom zewnętrznym, z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa wewnętrznego w ZDM informacji na temat organizacji ruchu, 2) przygotowywanie materiałów i dokumentów oraz udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zlecanego przez Wydział, 3) współpraca z organami, służbami, instytucjami i innymi podmiotami zewnętrznymi w zakresie swoich zadań udzielanie odpowiedzi na wpływające wnioski i pisma, 4) kontrola w terenie prawidłowości oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 5) nadzorowanie i kontrola zmian wprowadzanych w stałej i czasowej organizacji ruchu, 6) prowadzenie odbioru i przejęcia do eksploatacji oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 7) tworzenie dokumentacji zbiorczej oznakowania poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 8) rozliczanie w ramach swoich kompetencji i w porozumieniu z Wydziałem Kosztorysów, Wydziałem Finansowo Płacowym oraz Wydziałem Planowania i Budżetu faktur oraz należności za realizację zleconych projektów stałych i czasowych oraz napraw powypadkowych. 4. Do zadań Zespołu Czasowej Organizacji Ruchu należy: 1) opiniowanie projektów czasowej organizacji ruchu, 2) przygotowywanie projektów czasowej organizacji ruchu, w szczególności w trakcie uroczystości i imprez o charakterze masowym oraz kontrola i koordynacja w tym zakresie, a także prowadzenie rejestru zaopiniowanych lub zatwierdzonych projektów czasowej organizacji ruchu, 3) udostępnianie komórkom organizacyjnym oraz podmiotom zewnętrznym, z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa wewnętrznego w ZDM informacji na temat organizacji ruchu, 4) przygotowywanie materiałów i dokumentów oraz udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zlecanego przez Wydział,

16 5) współpraca z organami, służbami, instytucjami i innymi podmiotami zewnętrznymi w zakresie swoich zadań udzielanie odpowiedzi na wpływające wnioski i pisma, 6) kompletowanie dokumentacji oraz prowadzenie ewidencji zgłoszeń czasowych zmian w organizacji ruchu drogowego, 7) nadzorowanie i kontrola zmian wprowadzanych w czasowej organizacji ruchu, 8) rozliczanie w ramach swoich kompetencji i w porozumieniu z Wydziałem Kosztorysów, Wydziałem Finansowo Płacowym oraz Wydziałem Planowania i Budżetu faktur oraz należności za realizację zleconych projektów czasowych oraz napraw powypadkowych, 9) wnioskowanie do Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy o zatwierdzenie zmian w zakresie czasowej organizacji ruchu drogowego. 5. Do zadań Zespołu Stałej Organizacji Ruchu należy: 1) opiniowanie projektów stałej organizacji ruchu, 2) przygotowywanie projektów stałej organizacji ruchu, w szczególności w trakcie uroczystości i imprez o charakterze masowym oraz kontrola i koordynacja w tym zakresie, a także prowadzenie rejestru zaopiniowanych lub zatwierdzonych projektów stałej organizacji ruchu, 3) udostępnianie komórkom organizacyjnym oraz podmiotom zewnętrznym, z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa wewnętrznego w ZDM informacji na temat organizacji ruchu, 4) przygotowywanie materiałów i dokumentów oraz udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zlecanego przez Wydział, 5) współpraca z organami, służbami, instytucjami i innymi podmiotami zewnętrznymi w zakresie swoich zadań udzielanie odpowiedzi na wpływające wnioski i pisma, 6) kontrola w terenie prawidłowości oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 7) nadzorowanie i kontrola zmian wprowadzanych w stałej organizacji ruchu, 8) wnioskowanie do Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy o zatwierdzenie zmian w zakresie stałej organizacji ruchu drogowego. 6. Do zadań Zespołu ds. Wydawania Identyfikatorów należy: 1) przygotowywanie materiałów i dokumentów oraz udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zlecanego przez Wydział, 2) współpraca z organami, służbami, instytucjami i innymi podmiotami zewnętrznymi w zakresie swoich zadań udzielanie odpowiedzi na wpływające wnioski i pisma, 3) wydanie identyfikatorów uprawniających do wjazdu w strefę ograniczenia w ruchu samochodów ciężarowych powyżej 5t, 10t, 16t (C-5, C-10, C-16) oraz w strefę Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście. WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY 1. Do zadań Wydziału Administracyjnego należą sprawy zaopatrzenia, transportu, technicznej i administracyjnej obsługi ZDM. 2. Zadania wydziału realizują zespoły: Administracyjno-Gospodarczy, ds. Eksploatacji, ds. Zaplecz i Zaopatrzeniowo-Techniczny. 3. Do zadań Zespołu Administracyjno-Gospodarczego należy: 1) zarządzanie i administrowanie obiektami pracowniczymi Chmielna 120, 120A, 124 i współudział w administrowaniu pozostałymi obiektami pracowniczymi ZDM, 2) utrzymanie porządku w obiektach pracowniczych ZDM (sprzątanie, wywóz nieczystości itp.), 3) przygotowywanie i realizacja umów ubezpieczenia sprzętu komputerowego, gotówki i budynków ZDM, 4) prowadzenie ewidencji kosztów zużycia energii elektrycznej, wody, CO, CW i opłat czynszowych w obiektach pracowniczych, 5) prowadzenie spraw związanych z wynajmem części powierzchni ZDM firmom zewnętrznym (POLKOMTEL), 6) prowadzenie archiwum ZDM, 7) zamawianie i zarządzanie pieczątkami ZDM, 8) prowadzenie spraw związanych z konserwacją i naprawami drobnego sprzętu biurowego użytkowanego przez ZDM,

17 9) realizacja usług (prenumerata prasy, doraźne publikacje, odbitki, wizytówki) i zakupów (meble, materiały reprezentacyjne, mapy itp.), 10)prowadzenie ewidencji i gospodarowanie środkami trwałymi i pozostałymi środkami trwałymi: a) oceny techniczne, b) wnioski o likwidację, c) fizyczne likwidacje, 11) opracowywanie planów wydatków budżetowych w zakresie nadzorowanych tematów i zakupów inwestycyjnych, 12)obsługa merytoryczna i finansowa porozumień i umów z jednostkami zewnętrznymi w zakresie wynikającym z zadań zespołu, 13)przygotowywanie niezbędnych dokumentów i umów w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych oraz zabezpieczenie środków budżetowych dla realizacji powierzonych zadań zespołu, 14)obsługa biurowo-gospodarcza pracowników. 4. Do zadań Zespołu Zaopatrzeniowo-Technicznego należy: 1) prowadzenie obsługi biurowej: a) ewidencja pism wychodzących i przychodzących dotyczących Wydziału ZTAD, b) obsługa pracowników ZTAD (przygotowywanie dokumentów płacowych - BZ, dod. szkodliwy, ekwiwalent za pranie, wnioski kadrowe, sprawy socjalne), c) wystawianie i rejestracja zezwoleń na prowadzenie pojazdów służbowych dla upoważnionych pracowników ZDM, d) wydawanie pracownikom ZDM kart drogowych kart, e) zlecanie i nadzorowanie wystawiania Kart paliwowych (bezgotówkowy obrót paliwem), 2) prowadzenie spraw związanych z parkowaniem służbowych samochodów ZDM przez podmioty zewnętrzne, 3) realizacja zakupów materiałowych dla wszystkich pracowników ZDM, a w szczególności: a) zabezpieczenie zapotrzebowań na paliwa, oleje, smary i płyny eksploatacyjne, b) zakup niezbędnych materiałów takich jak: materiały drogowe, znaki drogowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, c) zabezpieczenie pracowników ZDM w niezbędny do pracy sprzęt biurowy (faxy, niszczarki, telefony, aparaty fotograficzne, itp.), materiały biurowe, 4) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania stacjonarnej i komórkowej łączności telefonicznej w Zarządzie Dróg Miejskich, 5) przygotowywanie niezbędnej dokumentacji związanej z ubezpieczeniem środków transportowych ZDM oraz ubezpieczeniem majątku, 6) zapewnienie ochrony mienia ZDM, 7) realizacja zakupów i zadań inwestycyjnych na potrzeby ZDM, 8) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sprzętu biurowego, nadzór nad serwisem, konserwacją, naprawą sprzętu, 9) przygotowywanie niezbędnych dokumentów i umów w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych oraz zabezpieczenie środków budżetowych dla realizacji powierzonych zadań zespołu, 10)sporządzanie sprawozdań do GUS dotyczących zadań Wydziału. 5. Do zadań Zespołu d/s Eksploatacji należy: 1) prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych (samochody, sprzęt, urządzenia warsztatowe, narzędzia, wyposażenie stanowisk pracy), 2) prowadzenie spraw związanych z eksploatacją samochodów służbowych ZDM, w tym prowadzenie dokumentacji: karty drogowe, karty paliwowe, naprawy, okresowe przeglądy techniczne, oceny stanu technicznego, 3) rozliczanie zużycia paliwa przez samochody służbowe ZDM, 4) prowadzenie zadań związanych z likwidacją środków trwałych: a) oceny techniczne, b) wnioski o likwidację, c) fizyczne likwidacje,

18 5) prowadzenie dokumentacji związanej z rejestracją samochodów w Wydziale Komunikacji: a) rejestrowanie nowych samochodów, b) wymiana dowodów rejestracyjnych, c) załatwianie spraw związanych z utratą lub zniszczeniem tablic rejestracyjnych, d) wyrejestrowywanie samochodów przeznaczonych do likwidacji, 6) zabezpieczenie potrzeb w zakresie materiałów techniczno eksploatacyjnych i akcesoriów do samochodów służbowych ZDM, 7) organizowanie obsługi serwisowej pojazdów oraz sprawowanie nad nią kontroli, i dokonywanie drobnych napraw pojazdów we własnym zakresie, 8) prowadzenie dokumentacji związanej z kolizjami drogowymi samochodów ZDM: a) zgłaszanie szkód komunikacyjnych, b) zlecanie napraw po kolizji, c) rozlicznie kolizji i kosztów napraw z ubezpieczycielem, 9) prowadzenie magazynu ZDM, 10)doraźne załatwianie usług sprzętowo-transportowych na potrzeby ZDM, 11)opracowywanie planów wydatków budżetowych w zakresie nadzorowanych tematów i zakupów inwestycyjnych, 12)utrzymywanie porządku wykonywanie drobnych prac porządkowych na terenie obiektów pracowniczych ZDM, 13)prowadzenie dokumentacji związanej ze złomowaniem urządzeń przez inne wydziały ZDM, 14)zapewnienie łączności radiowej dla potrzeb Pogotowia Drogowego, 15)zarządzanie i administrowanie obiektami pracowniczymi: Gołdapska 7, bazami ZDM i współudział w administrowaniu pozostałymi obiektami pracowniczymi ZDM, 16)dokonywanie opłat za abonament RTV i przyznaną częstotliwość, i dzierżawę masztu do łączności radiowej. 6. Do zadań Zespołu ds. Zaplecz należy: 1) kompleksowe prowadzenie spraw związanych z konserwacją, naprawami i remontami budynków i obiektów eksploatowanych przez ZDM i ich wyposażenia, 2) konserwacja wind osobowych w budynkach biurowych ZDM, 3) udział w przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na prace projektowe, roboty budowlane i montażowe, 4) opracowywanie obmiarów niezbędnych do wykonania kosztorysów, uzyskiwanie niezbędnych zezwoleń na prace ogólnobudowlane, 5) nadzór nad wykonywaniem robót i ustalanie harmonogramu ich wykonania, 6) udział w odbiorach częściowych robót i współudział w odbiorach końcowych, 7) wykonywanie niezbędnej dokumentacji odbiorów budowlanych, elektrycznych i sanitarnych, 8) organizowanie i przeprowadzanie kontroli stanu technicznego budynków i obiektów ZDM, 9) prowadzenie książek kontroli obiektów budowlanych, 10)sporządzanie rocznych planów budów i remontów kapitalnych, 11)rozliczanie faktur za wykonane prace, 12)wypełnianie deklaracji podatkowych DN-6 dotyczących podatku gruntowego i podatku od nieruchomości i załatwianie spraw związanych z tymi podatkami, 13)prowadzenie dokumentacji technicznej dotyczącej przeglądów i konserwacji urządzeń użytkowanych przez ZDM, (tj. wind osobowych i platform dla osób niepełnosprawnych w budynkach ZDM, wózków widłowych oraz podnośników kolumnowych, będących na wyposażeniu Wydziału Administracyjno-Technicznego), podlegających dozorowi technicznemu, oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie, 14)wykonywanie siłami własnymi drobnych prac remontowo-budowlanych w obiektach i budynkach ZDM i dokonywanie drobnych zakupów z tym związanych. WYDZIAŁ INFORMATYKI Do zadań Wydziału Informatyki należą sprawy dotyczące eksploatacji i rozwoju systemu informatycznego ZDM, a w szczególności: 1) tworzenie, wdrażanie i utrzymywanie systemu informatycznego opartego na oprogramowaniu NOVELL, Microsoft Windows i LINUX, w zakresie sprzętu, narzędzi, serwisu i systemu, w tym

19 konfiguracja i administracja siecią komputerową oraz nadzór nad oprogramowaniem użytkowym wszystkich użytkowników sieci i poszczególnych stanowisk komputerowych, 2) zabezpieczenie antywirusowe systemu informatycznego oraz ochrona danych znajdujących się w nim, w tym archiwizacja danych na serwerach, 3) organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem poczty elektronicznej oraz siecią internetową, 4) przygotowanie projektów dotyczących informatyzacji ZDM, 5) przygotowanie, wdrażanie i koordynacja programu informatyzacji ZDM, w tym współpraca z organami, służbami, instytucjami i podmiotami zewnętrznymi, w tym kontrahentami ZDM, 6) doraźne szkolenie pracowników w zakresie korzystania z systemu informatycznego ZDM, 7) zapewnianie, w ramach swoich kompetencji, zaopatrzenia pracowników w materiały konieczne do korzystania z systemu informatycznego ZDM, 8) koordynacja spraw związanych z wykonaniem umów dotyczących informatyzacji ZDM, w tym ich rozliczanie, 9) umieszczanie na stronie internetowej i w BIP informacji przekazanych na bieżąco przez Wieloosobowe Stanowisko ds. Informacji i Promocji, dotyczących funkcjonowania i bieżącej działalności Zarządu Dróg Miejskich (nie dotyczy kalendarium wydarzeń). WYDZIAŁ OBSŁUGI SPPN 1. Do zadań Wydziału Obsługi SPPN należą sprawy związane z obsługą użytkowników SPPN. 2. Zadania Wydziału realizuje Zespół ds. Reklamacji oraz Zespół ds. Kart i Abonamentów. 3. Do zadań Zespołu ds. Reklamacji należy: 1) udzielanie informacji dotyczących zasad funkcjonowania SPPN, 2) załatwianie spraw związanych z procedurą reklamacyjno-odwoławczą dotyczącą opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty za parkowanie w SPPN, w tym: a) przyjmowanie reklamacji i przeprowadzanie postępowań wyjaśniających, b) rozstrzyganie o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu reklamacji w formie protokołu Komisji Reklamacyjnej, powołanej przez Dyrektora ZDM, c) sporządzanie i wysyłanie odpowiedzi na przyjęte reklamacje, d) przyjmowanie odwołań od nieuwzględnionych reklamacji i przekazywanie ich Komisji Odwoławczej, o której mowa w zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy, e) sporządzanie i wysyłanie zawiadomień o skutku rozpatrzenia odwołań przez Komisję Odwoławczą. 4. Do zadań Zespołu ds. Kart i Abonamentów należy: 1) wydawanie, w oparciu o sieć Biur Obsługi SPPN, dokumentów stwierdzających prawo do specjalnych stawek opłaty, w tym abonamentów Mieszkańca, kart N+, Kart Powstańca i Kart Honorowych, a w szczególności przyjmowanie i weryfikacja wniosków o wydanie takich dokumentów i ich techniczne przygotowanie, 2) prowadzenie korespondencji w zakresie obsługi użytkowników SPPN w sprawach dotyczących kart i abonamentów, 3) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi podległymi Dyrektorowi ds. Gospodarowania, 4) sporządzanie obowiązujących sprawozdań dotyczących zakresu działania Wydziału. WYDZIAŁ KONTROLI SPPN Do zadań Wydziału Kontroli SPPN należy kontrola prawidłowości wnoszenia opłat parkingowych SPPN, a w szczególności: 1) kontrola, w systemie pracy dwuzmianowej, wnoszenia opłat za parkowanie w SPPN i wystawianie dokumentu opłaty dodatkowej w przypadku stwierdzenia braku opłaty, 2) kontrola i weryfikacja dokumentów upoważniającej do zerowej stawki opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w SPPN, 3) kontrola oznakowania SPPN i zgłaszanie stwierdzonych uchybień odpowiednim komórkom organizacyjnym, 4) sprawdzanie prawidłowości działania parkometrów i zgłaszanie stwierdzonych awarii służbom serwisowym, 5) kontrola prawidłowości parkowania pojazdów w SPPN i zgłaszanie Straży Miejskiej nieprawidłowości w tym zakresie,

20 6) kontrola legalności zajęcia miejsc postojowych i powiadamianie Straży Miejskiej oraz odpowiednich komórek organizacyjnych o przypadkach zajęcia niezgodnego z prawem, 7) kontrola utrzymania porządku na miejscach postojowych i powiadamianie odpowiednich organów i służb w przypadku stwierdzenia uchybień w tym zakresie, 8) współpraca ze Strażą Miejską i innymi organami oraz służbami w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania SPPN, 9) sporządzanie obowiązujących sprawozdań dotyczących zakresu działania Wydziału. WYDZIAŁ PARKOWANIA 1. Do zadań Wydziału Parkowania należy realizacja bieżących zagadnień dotyczących: parkowania, opracowywania, opiniowania i wdrażania nowych rozwiązań w zakresie parkowania oraz zarządzania strefą Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, a w szczególności: 1) udział w przygotowaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań związanych ze Strefą Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN), w tym organizacja, prowadzenie lub zlecanie i koordynacja badań, sporządzanie założeń i projektów dotyczących rozszerzenia SPPN, strefowania opłat i parkowania, 2) udział w pracach związanych z bieżącym funkcjonowaniem SPPN, w tym: a) opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji projektowej w zakresie parkowania w obszarze SPPN, b) zarządzanie zastrzeżonymi miejscami postojowymi (kopertami) dla osób niepełnosprawnych na drogach będących we władaniu ZDM oraz miejscami postojowymi płatnymi i bezpłatnymi w strefie SPPN, c) wystawianie podstaw do not obciążeniowych za czasowe wyłączenia miejsc postojowych, d) zarządzanie lokalizacjami parkometrów, e) prowadzenie analizy i statystyki funkcjonowania SPPN, f) konsolidacja zadań wydziałów pionu dotyczących informatycznego systemu poboru opłat za parkowanie poprzez zarządzanie bazą danych SPPN (Warszawska Karta Miejska, opłaty podwyższone, serwis parkometrów, opłaty SMS i gotówkowe, reklamacje komisji odwoławczej), g) kontrola rozliczeń finansowych prac zleconych na rzecz systemów parkowania i przekazywanie Wydziałowi Finansowemu stosownych dokumentów, h) przekazywanie Wydziałowi Księgowości zestawień sprzedaży dotyczących SPPN, 3) opiniowanie dokumentacji dotyczącej dzierżawy pasa drogowego pod miejsca postojowe i parkingi poza SPPN, 4) nadzór nad eksploatacją parkingów kubaturowych, zarządzanych przez ZDM, 5) opiniowanie i uzgadnianie projektów systemów parkowania: a) parkingów Park & Ride, b) parkingów wielopoziomowych, c) parkingów strategicznych dla samochodów ciężarowych, 6) udział w radach technicznych, powoływanych i funkcjonujących na podstawie Zarządzenia Dyrektora, 7) organizacja oraz udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego dotyczących realizacji zadań Pionu. 2. W ramach wydziału funkcjonuje Zespół ds. Bilonu. Do zadań zespołu należy nadzór i udział w prowadzeniu zbiórki gotówki z parkometrów. WYDZIAŁ PASA DROGOWEGO 1. Do zadań Wydziału należy wydawanie zezwoleń, dotyczących zajęcia pasa drogowego pod urządzenia i obiekty nie związane z funkcją drogi, w tym dla nośników reklamowych, terenów zielonych, kiosków, obiektów handlu okolicznościowego, ogródków sezonowych i witryn sklepowych, dla imprez okolicznościowych oraz zawieranie umów dzierżawy i użyczenia na cele związane z potrzebami ruchu drogowego lub obsługi użytkowników ruchu, 2. Zadania Wydziału realizują zespoły: ds. Obiektów Handlowych, ds. Terenów i ds. Reklam w zakresie: 1) przyjmowanie wniosków o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, powiatowych i wojewódzkich,

ZARZĄDZENIE NR 234/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 22 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 234/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 22 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 234/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 22 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Na podstawie 7 pkt 2 Statutu, stanowiącego załącznik

Bardziej szczegółowo

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej Wydział Obsługi Infrastruktury wykonuje zadania związane z prowadzeniem inwestycji własnych, prowadzeniem spraw z zakresu obsługi technicznej Starostwa, udzielaniem zamówień publicznych oraz opracowywaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. zwany dalej Zarządem jest jednostką organizacyjną nie posiadającą

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i KOMUNIKACJI W KALISZU

STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i KOMUNIKACJI W KALISZU Załącznik do uchwały Nr XIV/163/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 września 2015 r. STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i KOMUNIKACJI W KALISZU Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

DEPARTAMENT INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI DEPARTAMENT INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI DI Departamentem kieruje Dyrektor. Zależność służbowa : Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Technicznych Zakres odpowiedzialności : Dyrektor Departamentu Informatyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W KOŚCIANIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W KOŚCIANIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 18/69/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 kwietnia 2011 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W KOŚCIANIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PODZIAŁ ZADAŃ POMIĘDZY KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI ZARZADU DRÓG POWIATOWYCH

RAMOWY PODZIAŁ ZADAŃ POMIĘDZY KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI ZARZADU DRÓG POWIATOWYCH Organizacja wewnętrzna Zarządu Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Poznaniu 1 Strukturę organizacyjną Zarządu określa załączony schemat organizacyjny. 2 Na czele Zarządu stoi Dyrektor Zarządu, który

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 108/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 108/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 lutego 2016 r. Zarządzenie Nr 108/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r.

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 247/2012 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie : zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi Na podstawie art. 30 ust

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/163/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 17 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/163/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 17 września 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/163/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej i uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY. I. Postanowienia ogólne.

S T A T U T ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY. I. Postanowienia ogólne. S T A T U T ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY I. Postanowienia ogólne. 1. Jednostka budżetowa - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, zwany dalej ZDMiKP,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach, zwany dalej WORD-em, jest samorządową wojewódzką osobą prawną 2. Zadania WORD-u szczegółowo określa ustawa z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie

Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 2015r. Projekt w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/1023/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 29 maja 2008 roku

Uchwała Nr XXXIV/1023/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie statutu Zarządu Dróg Miejskich. Uchwała Nr XXXIV/1023/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 29 maja 2008 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i ZIELENI W KONINIE

STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i ZIELENI W KONINIE Załącznik do uchwały Nr.. Rady Miasta Konina z dnia. STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i ZIELENI W KONINIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZAKRES DZIAŁANIA ZARZĄDU 1. 1. Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zwany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku. Projekt z dnia 17 października 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14,

Bardziej szczegółowo

BIURA KADR I SZKOLEŃ

BIURA KADR I SZKOLEŃ URZĄD M. ST. WARSZAWY TEKST JEDNOLITY TYMCZASOWEGO WEWNĘTRZNEGO REGULAMINU DZIAŁALNOŚCI BIURA KADR I SZKOLEŃ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie 11 ust. 9 tymczasowego regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich Załącznik do Zarządzenia Nr Oro.0050.210.2012 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 marca 2012 Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 280/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 280/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 280/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Oddział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Departamencie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Białej Nr OR.120. 7.2011 z 14.02.2011r w sprawie kontroli zarządczej WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ OBSZAR Lp. NAZWA

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WYDZIAŁU. 2. Do zadań Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego należą sprawy z zakresu

ZADANIA WYDZIAŁU. 2. Do zadań Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego należą sprawy z zakresu ZADANIA WYDZIAŁU 1. Do zadań Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego należą sprawy z zakresu organizacji urzędu i gminy, a w szczególności: 1) zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu oraz systematyczne

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO Zatwierdzam: Warszawa dnia 21.11.2008 r. Dyrektor Generalny Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO W celu realizacji zadań określonych w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 9 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 9 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4.2013.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Biura Zamówień Publicznych. Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie. I. Postanowienia ogólne. do Uchwały Nr 381/2006 Załącznik Nr 1 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 8 maja 2006 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie I. Postanowienia ogólne. 1 1. Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 199/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 199/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 199/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu spraw prowadzonych przez Oddział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO ZARZĄDU DROGOWEGO W OŁAWIE CZĘŚĆ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO ZARZĄDU DROGOWEGO W OŁAWIE CZĘŚĆ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr l Do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 10/99 z dnia 19.04.1999 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO ZARZĄDU DROGOWEGO W OŁAWIE CZĘŚĆ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE l. Regulamin określa szczegółową strukturę

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 179/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 9 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 179/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 9 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 179/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu spraw prowadzonych przez Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi. Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI ZAŁĄCZNIK Nr 2 1. Do zadań Narodowego Centrum Krwi, zwanego dalej Centrum, należy: 1) podejmowanie działań mających na celu realizację przedmiotu działalności

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 2010. Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 15 września 2010 r.

U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 2010. Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 15 września 2010 r. U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 200 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 5 września 200 r. w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Nisku Na podstawie art. 35 ust. ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 8 ust. 5 statutu Miejskiego Zespołu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Zespół Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/248/06 RADY POWIATU GRAJEWSKIEGO z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie Statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie.

UCHWAŁA NR XLI/248/06 RADY POWIATU GRAJEWSKIEGO z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie Statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie. UCHWAŁA NR XLI/248/06 RADY POWIATU GRAJEWSKIEGO z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie Statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie. Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach

Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w programie komputerowym VULCAN, działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KONTROLI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KONTROLI Załącznik do pisma okólnego Nr 1/2016 Sekretarza Miasta Poznania z dnia 25.10.2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KONTROLI I. STRUKTURA ORGANIZACYJNA 1 1. Pracą Biura kieruje dyrektor. 2. Przy wykonywaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 7/ 2010 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2010 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1028/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 04.05.2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1028/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 04.05.2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1028/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 04.05.2015 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Obsługi Urzędu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT

PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT Załącznik nr 1 do Zarządzenia B.0050.103.2016 PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT pn. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki etap II PEŁNOMOCNIK

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawowanie obowiązków z zakresu służby bhp zgodnie z Działem dziesiątym Kodeksu pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz innymi obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Do podstawowych zadań Departamentu Organizacyjnego należą w szczególności:

Do podstawowych zadań Departamentu Organizacyjnego należą w szczególności: Do podstawowych zadań Departamentu Organizacyjnego należą w szczególności: I. ZADANIA OGÓLNE 1. Prowadzenie spraw związanych z obsługą Sekretarza Miasta. 2. Koordynacja i nadzór nad obiegiem korespondencji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./2016 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia r. w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie

UCHWAŁA NR./2016 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia r. w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie UCHWAŁA NR./2016 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia. 2016 r. w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

STATUT WIELKOPOLSKIEGO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU

STATUT WIELKOPOLSKIEGO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU UCHWAŁA Nr VIII / 74 / 07 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2007r. w sprawie: nadania Statutu Wielkopolskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Na podstawie 21 ust. 2 w związku

Bardziej szczegółowo

Karta obowiązków i uprawnień OR OBOWIĄZKI:

Karta obowiązków i uprawnień OR OBOWIĄZKI: 46-14 6 Imię i nazwisko Komórka organizacyjna Stanowisko Katarzyna Sławska Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Stanowisko ds. oświaty i pozyskiwania środków unijnych OBOWIĄZKI: I. W ZAKRESIE ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Źródło: http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/organizacja-kprm/sekretariaty-departamen/2310,biuro-dyrektora-generalne go.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy.

Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy. Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy. 1. Strukturę organizacyjną tworzą: 1 Kierownik Główny księgowy Specjalista ds. marketingu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WADOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WADOWICACH Załącznik do Uchwały nr 707/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WADOWICACH Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Do zadań ogólnych Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg należy:

Do zadań ogólnych Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg należy: Do zadań ogólnych Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg należy: 1. Planowanie strategiczne, monitorowanie i aktualizacja Strategii Rozwoju Elbląga oraz innych dokumentów rozwoju lokalnego. 2. Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich AUDYTOR WEWNĘTRZNY Tel. 55-17-957 Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 roku Sygnatura akt: BRPO-AW-0930-19/11 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOLBROMSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOLBROMSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2015 Dyrektora WZWiK z dnia 21.01.2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOLBROMSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 74/XII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 17 września 2015 r.

U C H W A Ł A Nr 74/XII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 17 września 2015 r. U C H W A Ł A Nr 74/XII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 17 września 2015 r. w sprawie: nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Milanówku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-10 w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz zakresu działania Wydziału Informatyki. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 7/07 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Hajnówce z dnia 27 listopada 2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ROBÓT W PASIE DROGI PUBLICZNEJ. Zajęcie pasa drogi publicznej, tymczasowa organizacja ruchu i awaryjne zajęcie pasa drogowego

ORGANIZACJA ROBÓT W PASIE DROGI PUBLICZNEJ. Zajęcie pasa drogi publicznej, tymczasowa organizacja ruchu i awaryjne zajęcie pasa drogowego I miejsce w rankingu firm szkoleniowych wg Gazety Finansowej 15 grudnia 2016r., Warszawa Centrum ORGANIZACJA ROBÓT W PASIE DROGI PUBLICZNEJ. Zarządzanie ruchem na drogach i organizacja ruchem drogowym.

Bardziej szczegółowo

Zadania Departamentu oraz poszczególnych Referatów

Zadania Departamentu oraz poszczególnych Referatów załącznik nr 1 Zadania Departamentu oraz poszczególnych Referatów Do zadań ogólnych Departamentu Zarząd Dróg należy: 1. Prowadzenie spraw w zakresie inwestycji i remontów realizowanych ze środków Miasta.

Bardziej szczegółowo

Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy: 1) w zakresie organizacji funkcjonowania Starostwa

Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy: 1) w zakresie organizacji funkcjonowania Starostwa Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy: 1) w zakresie organizacji funkcjonowania Starostwa a) opracowywanie projektów zarządzeń Starosty w zakresie funkcjonowania Starostwa, b) wykonywanie dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

STATUT. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZAKRES DZIAŁANIA ZARZĄDU

STATUT. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZAKRES DZIAŁANIA ZARZĄDU Załącznik do Uchwały Nr 151 Rady Miasta Konina z dnia 20 lipca 2015 roku STATUT ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH W KONINIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZAKRES DZIAŁANIA ZARZĄDU 1. 1. Zarząd Dróg Miejskich zwany

Bardziej szczegółowo

Statut Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie

Statut Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie Załącznik do uchwały nr XLII/553/2010 Rady Miasta Sopotu z dnia 5 listopada 2010r. Statut Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie, zwany w dalszej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI-48/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 4 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr XVI-48/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 4 czerwca 2012 r. Uchwała Nr XVI-48/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie reorganizacji Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zakład

Bardziej szczegółowo

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe Nr z rejestru 42/2004 URZĄD M.ST. WARSZAWY TYMCZASOWY WEWNĘTRZNY REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe (WKD-VI) Niniejszy regulamin z a t w i e r d z a m dnia 12 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Komendy Powiatowej Policji w Wołominie z dnia 06 listopada 2013 r. zmieniający regulamin Komendy Powiatowej Policji w Wołominie

R E G U L A M I N. Komendy Powiatowej Policji w Wołominie z dnia 06 listopada 2013 r. zmieniający regulamin Komendy Powiatowej Policji w Wołominie R E G U L A M I N Komendy Powiatowej Policji w Wołominie z dnia 06 listopada 2013 r. zmieniający regulamin Komendy Powiatowej Policji w Wołominie Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/994/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 2 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XLII/994/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 2 grudnia 2004 roku Uchwała Nr XLII/994/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie utworzenia zakładu budżetowego m.st. Warszawy pod nazwą Zakład Remontów i Konserwacji Dróg Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

t e k s t u j e d n o l i c o n y

t e k s t u j e d n o l i c o n y DYREKTOR KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 265/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia zakresu kompetencji Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie określa szczegółowy zakres

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI. 2. Do zakresu działania Referatu Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną należy:

WYDZIAŁ INFORMATYKI. 2. Do zakresu działania Referatu Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną należy: Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 320/2015 Prezydenta Miasta Bydgoszczy Z dnia 26 maja 2015 r. WYDZIAŁ INFORMATYKI I. Struktura wewnętrzna Wydziału. 1. Wydział Informatyki Urzędu dzieli się na: 1) Referat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin organizacyjny, określa wewnętrzną organizację i zadania Zakładu Gospodarki Lokalowej, tryb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zarządu Żłobków w Rzeszowie. Na podstawie 13 ust. 2 statutu Miejskiego Zarządu Żłobków, stanowi się, co następuje:

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zarządu Żłobków w Rzeszowie. Na podstawie 13 ust. 2 statutu Miejskiego Zarządu Żłobków, stanowi się, co następuje: REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zarządu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 13 ust. 2 statutu Miejskiego Zarządu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne Miejski Zarząd Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 28 sierpnia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 28 sierpnia 2001 r. Dz.U.01.101.1090 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i

Bardziej szczegółowo

Świdnik, dnia 4.01.2013r FORMULARZ OFERTY wykonanie zadań służby BHP oraz PPOŻ. I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Świdnik, dnia 4.01.2013r FORMULARZ OFERTY wykonanie zadań służby BHP oraz PPOŻ. I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 21-040 Świdnik NIP: 712 323 52 53 Tel.081-4648701; 4648702; fax 081-4648834

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 czerwca 2014 r.

DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 czerwca 2014 r. Zarząd Planowania Strategicznego P5 Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 213 DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Regulaminu funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W GOSTYNIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W GOSTYNIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W GOSTYNIU Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gostyniu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2013 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 23 stycznia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI Rozdział 1 Cele i zadania Zespołu Informatyki 1 1. Celem działania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 70/07 Burmistrza Tarczyna z dnia 16 sierpnia 2007 roku. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarczynie.

Zarządzenie Nr 70/07 Burmistrza Tarczyna z dnia 16 sierpnia 2007 roku. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarczynie. Zarządzenie Nr 70/07 Burmistrza Tarczyna z dnia 16 sierpnia 2007 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarczynie. Na podstawie art. 33 ust. 2, ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDYNI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDYNI REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDYNI Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni zwany dalej ZKM utworzony został Uchwałą Nr XLVI/ 346 / 92 Rady Miasta Gdyni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 231/2010 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 01 kwietnia 2010r.

UCHWAŁA NR 231/2010 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 01 kwietnia 2010r. UCHWAŁA NR 231/2010 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 01 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W CZERSKU 1. Regulamin Organizacyjny Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku, zwany dalej regulaminem, określa zasady wewnętrznej organizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY załącznik do zarządzenia nr 5/2014 Dyrektora DBFO z dnia 02.06.2014 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr BBM.0050.20.2015 BURMISTRZA MIASTA SULEJÓWEK. z dnia 5 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr BBM.0050.20.2015 BURMISTRZA MIASTA SULEJÓWEK. z dnia 5 lutego 2015 r. BURMISTRZ Miasta Sulejówek woj. mazowiecki^ ZARZĄDZENIE Nr BBM.0050.20.2015 BURMISTRZA MIASTA SULEJÓWEK z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr BBM.0050.156.2013 Burmistrza Miasta Sulejówek

Bardziej szczegółowo

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ nazwa imię i nazwisko Rzecznik Prasowy Do zadań Rzecznika Prasowego należy współpraca ze środkami masowego przekazu, w tym poprzez organizowanie konferencji prasowych oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY REFERATU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

REGULAMIN WEWNĘTRZNY REFERATU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH REGULAMIN WEWNĘTRZNY REFERATU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 63/07 Starosty Raciborskiego z dnia 24.10.2007r. I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. 1 Regulamin Wewnętrzny zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/71/2003 Rady Powiatu w Oławie z dnia 14 listopada 2003 r.

Uchwała Nr XIII/71/2003 Rady Powiatu w Oławie z dnia 14 listopada 2003 r. Uchwała Nr XIII/71/2003 Rady Powiatu w Oławie z dnia 14 listopada 2003 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/46/2003 Rady Powiatu w Oławie z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie ... Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa organizację i funkcjonowanie Centrum

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Miasta Kętrzyna z dnia 27 września 2013 roku WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

Burmistrza Miasta Kętrzyna z dnia 27 września 2013 roku WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH Załącznik do Zarządzenia Nr 288/13 Burmistrza Miasta Kętrzyna z dnia 27 września 2013 roku WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/60//2015 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 28 maja 2015 r.

Uchwała Nr VI/60//2015 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 28 maja 2015 r. Uchwała Nr VI/60//2015 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kartuzach. Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2011 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 21 grudnia 2011 r.

Zarządzenie Nr 7/2011 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 21 grudnia 2011 r. Zarządzenie Nr 7/20 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 2 grudnia 20 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie. Na podstawie 9

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH Sygnatura akt: BRPO-AW-0930-16/12 Warszawa, dnia 23 stycznia 2013 roku PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 1. Planowane zadania zapewniające Lp Temat planowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU KADR I PŁAC. Organizacja działu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU KADR I PŁAC. Organizacja działu Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Rektora UKSW Nr 1 /2013 z dnia 3 stycznia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU KADR I PŁAC 1 1. Regulamin określa zasady działania, zadania oraz organizację pracy sekcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZAWODZIE W KATOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZAWODZIE W KATOWICACH Załacznik do uchwały Nr XXXIV/696/04 Rady Miasta Katowice z dnia 6 grudnia 2004r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZAWODZIE W KATOWICACH I. Zasady ogólne. 1 Regulamin organizacyjny określa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.04.01.01-00-068/14

UDA-POKL.04.01.01-00-068/14 Lp. Nazwa Firmy/ Adres odbywania stażu Termin realizacji stażu Dział/ Stanowisko Stażysty Opis stanowiska, zakres obowiązków Stażysty Wymagania wobec Stażysty 1. Zarząd Morskich 2. Zarząd Morskich Dział

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podstawa prawna

Rozdział I Podstawa prawna Załącznik do Uchwały Nr XIX/343/16 Rady Miasta Tychy z dnia 31 marca 2016 r. STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU KOMUNIKACJI W TYCHACH Rozdział I Podstawa prawna 1 1. Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach jest jednostką

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia r. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia 30.04.2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA KULTURY w DZIELNICY WESOŁA

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

Tekst ujednolicony. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy. Tekst ujednolicony uchwały Nr LII/1391/2005 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie statutu Zarządu Transportu Miejskiego, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą: 1) Nr LXXV/2265/2006

Bardziej szczegółowo

Podstawą opracowania w/w zakresu były następujące akty prawne:

Podstawą opracowania w/w zakresu były następujące akty prawne: Zakres praw, obowiązków o odpowiedzialności sporządzonych dla stanowiska głównego księgowego w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Aleksandra Tansmana, w Łodzi Podstawą opracowania w/w zakresu były

Bardziej szczegółowo