ZAKUP i DOSTAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKUP i DOSTAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH"

Transkrypt

1 Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JW 4620 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAKUP i DOSTAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH CPV główne: Samochody osobowe. Załączniki: Nr 1 Wymagania Eksploatacyjno Techniczne. Nr 2 Formularz ofertowy. Nr 3 Projekt umowy wraz z wymaganiami technicznymi oraz kartą informacyjną. Nr 4 Oświadczanie o spełnianiu warunków, określonych w art. 22 ustawy Nr 5 Oświadczanie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy. Nr 6 Formularz - Wykaz głównych dostaw. Strona 1 z 35

2 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została sporządzona zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) i uregulowaniami prawnymi wydanymi na jej podstawie oraz innymi aktami prawnymi. 2. Zamawiający jest jednostką budżetową i nie jest płatnikiem podatku VAT UE w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). 3. Ilekroć w treści występuje słowo Ustawa, Zamawiający przywołuje Ustawę Prawo Zamówień Publicznych. 4. Ilekroć w treści występuje słowo SIWZ, Zamawiający przywołuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. I NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO JEDNOSTKA WOJSKOWA 4620 UL. OKÓLNA TORUŃ Faks (56) , strona internetowa - NIP: ; REGON: II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów osobowych w ilości 36 sztuk, zgodnie z wymaganiami określonymi w wymaganiach eksploatacyjno-technicznych (WE-T) załącznik nr 1 do SIWZ, który stanowi jej integralną część. 2. Zakres czynności Wykonawcy w ramach wykonania przedmiotu zamówienia: 2.1. Zarejestrowanie i dostarczenie pojazdów do siedziby Zamawiającego; 2.2. Przeszkolenie użytkowników z obsługi i użytkowania przedmiotowych pojazdów; 2.3. Dostarczenie do Szefostwa Służby Czołgowo-Samochodowej Inspektoratu Wsparcia SZ dokumentacji, o której mowa w rozdziale I pkt 2 WE-T; 2.4. Wraz z każdym pojazdem Wykonawca przekaże wyposażenie dodatkowe określone w rozdziale VI i X WE-T oraz dokumentację eksploatacyjną określoną w rozdziale XI WE-T. IV OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. V INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3 I 4 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. VI OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Strona 2 z 35

3 VII TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia r. VIII WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki, wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy: 1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający odstępuje od określania szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnienie warunku ocenione zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Posiadają wiedzę i doświadczenie Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres ten jest krótszy w tym okresie, zrealizował lub realizuje dostawy nowych samochodów osobowych o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż zł., potwierdzone dowodami, że zostały lub są wykonywane należycie. Spełnienie warunku ocenione zostanie na podstawie złożonego oświadczenia i odpowiednich dokumentów wymienionych w rozdziale IX ust. 1 pkt 1.2 SIWZ Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający odstępuje od określania szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnienie warunku ocenione zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową pozwalającą na wykonanie zamówienia, w wysokości nie mniejszej niż zł. Spełnienie warunku ocenione zostanie na podstawie złożonego oświadczenia i odpowiednich dokumentów wymienionych w rozdziale IX ust. 1 pkt 1.3 SIWZ. 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w okolicznościach, o których mowa powyżej. Spełnienie warunku ocenione zostanie na podstawie złożonego oświadczenia i odpowiednich dokumentów wymienionych w rozdziale IX SIWZ. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 3.1. Każdy z warunków określonych w pkt winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców, albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie; 3.2. Warunek określony w ust. 2 musi spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. 4. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunku udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia przedkłada: 4.1. pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia; Strona 3 z 35

4 4.2. dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym od Wykonawcy, określonym w ust. 2; 4.3. dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym od Wykonawcy, określonym w pkt Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków na podstawie oświadczenia oraz dokumentów złożonych wraz z ofertą. Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania (z zastosowaniem art. 26. ust. 3 i 4 Ustawy). IX WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty należy dołączyć: 1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, wg wzoru określonego w zał. nr 4 do SIWZ; 1.2. Wykaz głównych dostaw wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów, że zostały lub są wykonywane należycie zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 6 do SIWZ. Powyższy wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia, tj. obejmować dostawy nowych samochodów osobowych o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż zł., potwierdzone dowodami, że zostały wykonane należycie. UWAGA: W przypadku, gdy podmiotem, na rzecz którego została wykonana dostawa wymieniona w wykazie jest Zamawiający, tj. JW 4620 w Toruniu, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających należyte wykonanie dostawy Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w wysokości określonej w rozdz. VIII pkt 1.4, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunku udziału w postępowaniu i polegający na zasobach innych podmiotów, przedkłada dokumenty, o których mowa w części VIII ust. 4 SIWZ. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5, do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty: 2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru określonego w zał. nr 5 do SIWZ; 2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert; Strona 4 z 35

5 2.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert; 2.7. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia r. o ochronie konkurencji i konsumentów (jeżeli wykonawca należy do grupy kapitałowej). 3. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w ust. 2 pkt Pozostałe dokumenty: 4.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku Wykonawców, zobowiązani oni są do dostarczenia dokumentu upoważniającego wybranego pełnomocnika do ich reprezentowania zgodnie z art. 23 ustawy, określając zakres udzielonego pełnomocnictwa i podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawców; 4.2. Wykaz części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom jeżeli dotyczy; 4.3. Dokumenty, które nie są dokumentami wytworzonymi przez Wykonawcę, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; 4.4. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (o którym mowa w pkt 4.1.) należy przedstawić Zamawiającemu pełnomocnictwo, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w pkt składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i ustawy, jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. 5. Wykonawca składa wszystkie dokumenty w języku polskim, a sporządzone w języku obcym wraz Strona 5 z 35

6 z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie musi być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty i zaświadczenia: 6.1. Wypełniony formularz ofertowy w zakresie parametrów technicznych oferowanych samochodów osobowych; 6.2. Dokument wystawiony przez Wykonawcę potwierdzający, iż konstrukcja pojazdu i technologia wykonania zapewnia przebieg co najmniej km bez wykonywania planowych czynności remontu mechanizmów i elementów, które nie podlegają zużyciu w następstwie normalnej eksploatacji (na zasadach określonych w rozdz. V pkt 1 WE-T) Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi, potwierdzające iż system zarządzania jakością Wykonawcy spełnia wymagania zawarte w normie serii PN-EN ISO Wykonawca może zamiast zaświadczenia, o którym mowa w pkt 6.3, złożyć równoważne zaświadczenie wystawione przez podmioty mające siedzibę w innych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inny dokument potwierdzający odpowiednio stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości Odpisy lub wyciągi ze świadectwa homologacji, potwierdzające poziom emisji spalin. X INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Zamawiający dopuszcza wszystkie ustawowe formy wzajemnego porozumiewania się przekazywania dokumentów za wyjątkiem drogi elektronicznej. 2. Wszelka korespondencja związana z przedmiotem zamówienia prowadzona jest w języku polskim na adres Zamawiającego, wskazany w pkt I niniejszej specyfikacji. 3. Wszelkie informacje dotyczące postępowania przetargowego Zamawiający będzie publikował na własnej stronie internetowej 4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem określonego terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 5. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma i faksy w godzinach urzędowania, to znaczy od 7:00 do 15:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku. 6. Pracownikiem Zamawiającego, upoważnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest p. Lech CZAPLA, tel. 56/ XI WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium, w wysokości: ,00 zł. 2. Wadium można wnieść w formie i na zasadach zgodnych z art. 45 Ustawy. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu musi mieć formę przelewu bankowego na konto NBP Przelew musi nastąpić w takim terminie, aby cała kwota wadium była na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W tytule przelewu należy wpisać: Wadium do postępowania - (wpisać numer referencyjny). 4. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy zdeponować w kasie JW. 4620, bud. nr 98, pokój nr 3, w godz. od 7.00 do w dniach od poniedziałku do piątku, nie później niż w terminie składania ofert. Wniesione wadium należy opisać jak tytuł przelewu w ust. 3. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu musi posiadać zapisy o bezwarunkowym, nieodwołalnym zobowiązaniu wypłaty całej kwoty zabezpieczenia oferty, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bez żadnych warunków i zastrzeżeń. 5. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę jedną z form wadium na cały okres związania Strona 6 z 35

7 ofertą. 6. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 Ustawy. 7. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 46 Ustawy. XII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą - 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert. XIII OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 2. Ofertę należy złożyć w terminie i miejscu określonym w rozdz. XIV, na formularzu ofertowym (zał. nr 2 do SIWZ). Do oferty należy dołączyć oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. IX SIWZ. 3. Ofertę należy przygotować zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ w języku polskim, w formie pisemnej i zwartej, na papierze przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym. 4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy, określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy. 5. Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osoby określone w ust. 4. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane. 6. Za podpisany dokument uznaje się dokument opatrzony pieczęcią imienną i podpisem lub czytelnym podpisem osób określonych w ust Oferta musi być złożona w jednym egzemplarzu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu, zabezpieczającym jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Kopertę (opakowanie) należy opatrzyć: 7.1. Napisem - Oferta i tytułem lub oznaczeniem postępowania, który będzie dostatecznie wyróżniał ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do Zamawiającego i jednoznacznie wskazywał, do jakiego postępowania została oferta złożona; 7.2. Nazwą i adresem Wykonawcy (lub odciskiem pieczęci); 7.3. Napisem - Nie otwierać przed dniem (wpisać datę określoną w rozdz. XIV ust. 5). Oferty nieopakowane i nieoznaczone w w/w sposób mogą nie być brane pod uwagę podczas otwarcia ofert. Brak adnotacji na opakowaniu dotyczącej Wykonawcy może uniemożliwić Zamawiającemu wycofanie lub zwrot oferty. XIV MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Za złożenie oferty w miejscu i terminie określonym w ust. 2 i 3 oraz właściwy stan opakowania i zabezpieczenia ponosi odpowiedzialność Wykonawca, który na własne ryzyko i własną odpowiedzialność dokonuje wyboru sposobu dostarczenia oferty do Zamawiającego. Za nieterminowe złożenie oferty oraz naruszony stan opakowania Zamawiający nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności. 2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: JEDNOSTKA WOJSKOWA 4620 (12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY) Toruń ul. Okólna 37 Kancelaria Jawna (bud. Nr 97 pok. Nr 11) Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego. Strona 7 z 35

8 3. Termin składania ofert upływa w dniu: r. o godzinie dotyczy to również ofert złożonych inaczej niż osobiście. 4. Oferty złożone po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania, uprzednio informując o tym Wykonawców. 5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w budynku nr 98 w gabinecie Dowódcy Jednostki Wojskowej 4620, w dniu r. o godzinie XV OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 1. Cena odpowiada definicji określonej w art. 2 pkt 1 Ustawy. 2. Cena jednostkowa (brutto) obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą pojazdu (w tym: wytworzenia dokumentacji, transportu, szkolenia, gwarancji itp., jak określono w WE-T) oraz podatku od towarów i usług VAT. 3. Cena (brutto) to cena całkowita przedmiotu zamówienia, ustalona poprzez pomnożenie ceny jednostkowej (brutto) przez ilość. 4. Cena musi być podana w złotych polskich (PLN) za pomocą cyfr i słownie (po zaokrągleniu do pełnych groszy), jak określono w druku oferty. 5. W przypadku Wykonawców zagranicznych podających stawkę podatku VAT UE w wysokości - 0 %, Wykonawca musi podać całkowitą cenę przedmiotu zamówienia, łącznie z wartością tego podatku, który będzie musiał zapłacić Zamawiający. 6. Jeżeli natomiast Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 7. Jeżeli w ofercie nastąpią omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, Zamawiający poprawi je zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 2 Ustawy. 8. Cena w czasie obowiązywania umowy jest stała. XVI INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich bez względu na uwarunkowania Wykonawcy. XVII OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 1. Po stwierdzeniu ważności złożonej oferty Zamawiający wybierze ofertę według poniższych kryteriów: 1.1. Cena oferty brutto znaczenie 85% Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg wzoru podanego poniżej. Wynik traktowany będzie jako wartość punktowa oferty w kryterium Cena brutto oferty. C= Cena oferty najkorzystniejszej brutto Cena badanej oferty brutto x Zużycie energii - znaczenie 5% Oferta o najniższej wartości zużycia energii (MJ/km) uzyska największą liczbę punktów. Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg wzoru podanego poniżej. Wynik traktowany będzie jako wartość punktowa oferty w kryterium Zużycie energii. Strona 8 z 35

9 ZE= Najniższa wartość zużycia energii spośród złożonych ofert wartość zużycia energii oferty badanej x 5 Wartość zużycia energii obliczona zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych, jako iloczyn zużycia paliwa (l/km) w cyklu łączonym (wartość uśredniona) podanego przez Wykonawcę w ofercie i wartości energetycznej określonej w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia Emisja dwutlenku węgla znaczenie 5% Oferta o najniższej emisji dwutlenku węgla (g/km) uzyska największą liczbę punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej. Liczba punktów zostanie wyliczona wg wzoru podanego poniżej. Wynik traktowany będzie jako wartość punktowa oferty w kryterium Emisja dwutlenku węgla. DW= Najniższa wartość emisji dwutlenku węgla spośród złożonych ofert Wartość emisji dwutlenku węgla oferty badanej x 5 Wartość emisji dwutlenku węgla wyrażona w (g/km) w cyklu łączonym (wartość uśredniona) podana w ofercie przez Wykonawcę, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych Emisje zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów znaczenie 5% Oferta o najniższej emisji zanieczyszczeń wyrażonej w g/km uzyska największą liczbę punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej. Liczba punktów zostanie wyliczona wg wzoru podanego poniżej. Wynik traktowany będzie jako wartość punktowa oferty w kryterium Emisja zanieczyszczeń. Najniższa łączna wartość emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów spośród złożonych ofert EZ= x 5 Łączna wartość emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów oferty badanej Suma wartości emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów (g/km) podana w ofercie przez Wykonawcę, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów (W) wg zasady: W= C+ZE+DW+EZ XVIII INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 1. Podmioty występujące wspólnie mają obowiązek dostarczenia umowy regulującej ich współpracę. 2. Przed podpisaniem umowy należy wnieść zabezpieczenie należytego jej wykonania. XIX WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia Strona 9 z 35

10 należytego wykonania umowy w wysokości 3 % oferowanej ceny (zaokrąglonej w górę do pełnych setek zł.) zgodnie z art. 150 ust. 2 Ustawy. 2. Zabezpieczenie można wnieść w formie i na zasadach określonych w art. 148 Ustawy. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu musi mieć formę przelewu bankowego na konto NBP Przelew musi nastąpić w takim terminie, aby cała kwota zabezpieczenia była na koncie Zamawiającego przed podpisaniem umowy. W tytule przelewu należy wpisać: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - (wpisać numer referencyjny). 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w innej formie niż pieniądzu należy zdeponować w kasie JW. 4620, bud. nr 98, pokój nr 3, w godz. od 7.00 do w dniach od poniedziałku do piątku, nie później niż przed podpisaniem umowy. Wniesione zabezpieczenie należy opisać jak tytuł przelewu w ust Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie innej niż w pieniądzu powinno mieć termin ważności o 30 dni dłuższy od terminu wykonania umowy. XX ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY Warunki umowy zawarto w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. XXI PODWYKONAWCY Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. XXII POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. XXIII WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. XXIV MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. XXV INNE POSTANOWIENIA Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty. XXVI POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Wykonawcy przysługuje odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej od niezgodnej z przepisami ustawy czynności, podjętej przez Zamawiającego w toku postępowania lub jej zaniechania, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2. Odwołanie należy wnieść na zasadach określonych w dziale VI Ustawy. Strona 10 z 35

11 Załącznik Nr 1 do SIWZ WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE (WE-T) NA SAMOCHÓD OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA SAMOCHÓD OSOBOWY I. Wymagania ogólne. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów ogólnego przeznaczenia samochodów osobowych (w dalszej części WE-T zamiennie użyto określenia pojazd ), które muszą spełniać wymagania określone w: a) ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz z późn. zm.); b) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 951 z późn. zm.); c) rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z 23 maja 2012 r. w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych (Dz. U r. poz. 623). 2. Przed przekazaniem pojazdów do użytkownika Wykonawca jest zobowiązany do przekazania dla Szefostwa Służby Czołgowo-Samochodowej Inspektoratu Wsparcia SZ na płycie CD lub pendrive: a) odpisu lub wyciągu świadectwa homologacji lub świadectwa zgodności WE; b) zdjęcia pojazdu w rzutach: przód, tył, prawy bok, przód lewy bok, z góry; c) wykazu czynności obsługowych wykonywanych w ramach planowych przeglądów technicznych pojazdu oraz potrzebnych części zamiennych i materiałów technicznych: Przeglądy techniczne określone przez producenta czynności obsługowe, które należy wykonać w celu zachowania gwarancji lub utrzymania pojazdu w sprawności technicznej; d) wypełnioną Kartę Informacyjną stanowiącą załącznik do przedmiotowych WE-T; e) wypełnioną Kartę Certyfikacyjną sprzętu do transportu powietrznego USAF (United State Air Force) stanowiącą załącznik do przedmiotowych WE-T; f) katalog części zamiennych opracowany w języku polskim w formie elektronicznej umożliwiającej wyszukiwanie części zamiennych wg grup (zespołów funkcjonalnych pojazdu) oraz numerów katalogowych. Katalog musi zawierać dane dotyczące akumulatorów, kół pojazdu i ogumienia; katalog musi zawierać rysunki, numery katalogowe części zamiennych pojazdu oraz ich NSN /NATO Stock Number/ (dla wyrobów już skodyfikowanych zgodnie z systemem kodyfikacyjnym NATO NCS /NATO Codification System). 3. Przed przekazaniem pojazdów do Użytkownika, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania dla Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk oraz do wiadomości Zamawiającego, formularz danych pojazdu wojskowego do wyznaczenia wojskowej klasy obciążeń (MLC) na pojazdy kołowe, stanowiący załącznik do przedmiotowych WE-T. 4. Pojazdy powinny być dostosowane do eksploatacji z użyciem paliw, olejów, smarów i płynów specjalnych spełniających stosowne Normy Obronne na wyrób (NO). Wszystkie układy i punkty smarne powinny być fabrycznie napełnione produktami zgodnymi z Normami Obronnymi (informacji na temat produktów spełniających NO udziela Zakład Materiałów Pędnych i Smarów w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych tel. 022/ ). Wykaz produktów MPS musi być zawarty w dokumentacji pojazdów (np. tabelach smarowania) z zaznaczeniem, że ich stosowanie nie narusza uprawnień gwarancyjnych (dotyczy produktów niespełniających NO). Informacji na temat NO oraz same NO można uzyskać w WCNJiK (www.wcnjk.wp.mil.pl), szacunkowy koszt 2 zł. za stronę. W instrukcji eksploatacji muszą być stosowane oznaczenia kodowe smarów i płynów specjalnych zgodnie z Normami Obronnymi. Dla produktów MPS nieposiadających Norm Obronnych na wyrób, dopuszcza się stosowanie innej normy (producenta/dostawcy) na ten wyrób. Strona 11 z 35

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKUP I DOSTAWA OKIEN DO NAMIOTU NS 97

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKUP I DOSTAWA OKIEN DO NAMIOTU NS 97 Z A T W I E R D Z A M D O W Ó D C A J W 4 6 2 0 z up. mjr Leszek WOJNICZ dnia... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAKUP I DOSTAWA OKIEN DO NAMIOTU NS 97 CPV 39525000-8 Różne

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Saniko Sp. z o.o. ul. Komunalna 4 87-800 Włocławek tel. 54/ 412 18 00 fax. 54/ 412 18 04 e-mail saniko@saniko.com.pl www.saniko.com.pl

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY W WAŁBRZYCHU

URZĄD SKARBOWY W WAŁBRZYCHU URZĄD SKARBOWY W WAŁBRZYCHU 58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 21, tel. 74/664 33 00, fax 74/841 13 01 e-mail: us0222@ds.mofnet.gov.pl, www.uswalbrzych.pl REGON: 890024280, NIP: 886-00-13-058 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy)

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ ) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM: KIEROWNIK Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołańczy mgr Elżbieta Stachowiak SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa pojazdu do przewozu osób na potrzeby Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO WRAZ Z PAKIETEM UBEZPIECZENIOWYM DLA WOJEWÓDZKIEGO OŚ RODKA RUCHU DROGOWEGO WE WROCŁ AWIU

DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO WRAZ Z PAKIETEM UBEZPIECZENIOWYM DLA WOJEWÓDZKIEGO OŚ RODKA RUCHU DROGOWEGO WE WROCŁ AWIU Postępowanie nr: OL ZP/11/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO WRAZ Z PAKIETEM UBEZPIECZENIOWYM DLA WOJEWÓDZKIEGO OŚ RODKA RUCHU DROGOWEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup samochodu terenowego 4x4 fabrycznie nowego w ramach

Bardziej szczegółowo

III ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA, KTÓREJ ZAMIESZCZONA JEST SIWZ: www.mpgk.chelm.pl,

III ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA, KTÓREJ ZAMIESZCZONA JEST SIWZ: www.mpgk.chelm.pl, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ) do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa samochodu ciężarowego (hakowiec) z urządzeniem dźwigowym HDS, postępowanie

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE. o wartości szacunkowej powyżej 414.000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA LEASING OPERACYJNY 60 AUTOBUSÓW

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE. o wartości szacunkowej powyżej 414.000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA LEASING OPERACYJNY 60 AUTOBUSÓW ZAMÓWIENIE SEKTOROWE o wartości szacunkowej powyżej 414.000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA LEASING OPERACYJNY 60 AUTOBUSÓW PKS.SA-DT/ZP/20/4/2015/1 ROZDZIAŁ I. Nazwa (firma) oraz adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r. Znak sprawy: TZ/271/18/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych Wartość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Hryniewickiego 10 81-340 Gdynia 08.03.2011 r. Znak postępowania: NZ-NTZ/I/PN/02/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa samochodu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - (SIWZ) Rzeszów, dn. 20.08.2015 r. Nr referencyjny nadany sprawie; NO-223/VI/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Dostawa samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego

Dostawa samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: +48 895229500, fax. +48 895229505, www. kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 2/03/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY zamówienie o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zakup samochodu

Bardziej szczegółowo

Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego wraz z osprzętem i modułem ekologicznym dla OSP Ryn

Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego wraz z osprzętem i modułem ekologicznym dla OSP Ryn Znak sprawy: ZP.271.1.2013 Strona 1 z 31 Ryn, dnia 23.09.2013r. Zatwierdzam: Prezes Zarządu OSP w Rynie Andrzej Mieczkowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

NR SPRAWY 01/P/2014 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NR SPRAWY 01/P/2014 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu ul. Czerwonego Krzyża 5/9 50-345 Wrocław zwane

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI Sp. z o.o. 26-600 RADOM ul. Wjazdowa 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI Sp. z o.o. 26-600 RADOM ul. Wjazdowa 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI Sp. z o.o. 26-600 RADOM ul. Wjazdowa 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE SEKTOROWE na dostawę 12 autobusów nowych, niskopodłogowych do komunikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka 60-867

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dostawę samochodu osobowego typu VAN dla potrzeb administracyjnych Gminy Słupsk ( CPV - 34110000-1)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dostawę samochodu osobowego typu VAN dla potrzeb administracyjnych Gminy Słupsk ( CPV - 34110000-1) Zamawiający: Gmina Słupsk 76-200 Słupsk ul. Sportowa 34 NIP: 839-10-06-582 tel. (0-59) 842-93-62 fax. (0-59) 842-92-54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: URBITOR Sp. z o.o. ul. Chrobrego 105/107; 87-100 Toruń zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Dostawa w formie leasingu finansowego samochodu ciężarowego wywrotka. DZIAŁ I. Zamawiający

Przedmiot zamówienia: Dostawa w formie leasingu finansowego samochodu ciężarowego wywrotka. DZIAŁ I. Zamawiający ZP.271.2.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ WARTOŚCI USTALONEJ NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004

Bardziej szczegółowo

Leasing ambulansu sanitarnego.

Leasing ambulansu sanitarnego. ... pieczęć zamawiającego SPZOZ /6/DZP/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zwany dalej Zamawiającym zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) Nr ZP/ 4 /A/2011

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) Nr ZP/ 4 /A/2011 PROKURATURA APELACYJNA Warszawa, 16 listopada 2011 roku W WARSZAWIE Zamawiający: PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE ul. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 25 00-951 Warszawa NIP: 525-10-08-987 REGON: 010267570 www.warszawa.pa.gov.pl

Bardziej szczegółowo

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRESU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Pojazd specjalistyczny do opróżniania zbiorników bezodpływowych.

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRESU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Pojazd specjalistyczny do opróżniania zbiorników bezodpływowych. Znak: GGiOŚ.271.1.2015.IL Czeremcha, dn. 04 03-2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) dla postępowania udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzanego zgodnie

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.19.2012.SC SIWZ

Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.19.2012.SC SIWZ URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH UL. ZĄBKOWSKA 41 03-736 WARSZAWA NIP 521-32-14-182 REGON 015249601 Z A M A W I A J Ą C Y W Biuletynie Zamówień Publicznych,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Rzekuń ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 14 000 EURO a poniżej kwot określonych

Bardziej szczegółowo

S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h Wa r u n k ó w Z a m ó w i e n i a

S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h Wa r u n k ó w Z a m ó w i e n i a JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 Numer postępowania: D/235/2014 S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h Wa r u n k ó w Z a m ó w i e n i a - przetarg nieograniczony PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo