ZAKUP i DOSTAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKUP i DOSTAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH"

Transkrypt

1 Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JW 4620 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAKUP i DOSTAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH CPV główne: Samochody osobowe. Załączniki: Nr 1 Wymagania Eksploatacyjno Techniczne. Nr 2 Formularz ofertowy. Nr 3 Projekt umowy wraz z wymaganiami technicznymi oraz kartą informacyjną. Nr 4 Oświadczanie o spełnianiu warunków, określonych w art. 22 ustawy Nr 5 Oświadczanie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy. Nr 6 Formularz - Wykaz głównych dostaw. Strona 1 z 35

2 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została sporządzona zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) i uregulowaniami prawnymi wydanymi na jej podstawie oraz innymi aktami prawnymi. 2. Zamawiający jest jednostką budżetową i nie jest płatnikiem podatku VAT UE w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). 3. Ilekroć w treści występuje słowo Ustawa, Zamawiający przywołuje Ustawę Prawo Zamówień Publicznych. 4. Ilekroć w treści występuje słowo SIWZ, Zamawiający przywołuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. I NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO JEDNOSTKA WOJSKOWA 4620 UL. OKÓLNA TORUŃ Faks (56) , strona internetowa - NIP: ; REGON: II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów osobowych w ilości 36 sztuk, zgodnie z wymaganiami określonymi w wymaganiach eksploatacyjno-technicznych (WE-T) załącznik nr 1 do SIWZ, który stanowi jej integralną część. 2. Zakres czynności Wykonawcy w ramach wykonania przedmiotu zamówienia: 2.1. Zarejestrowanie i dostarczenie pojazdów do siedziby Zamawiającego; 2.2. Przeszkolenie użytkowników z obsługi i użytkowania przedmiotowych pojazdów; 2.3. Dostarczenie do Szefostwa Służby Czołgowo-Samochodowej Inspektoratu Wsparcia SZ dokumentacji, o której mowa w rozdziale I pkt 2 WE-T; 2.4. Wraz z każdym pojazdem Wykonawca przekaże wyposażenie dodatkowe określone w rozdziale VI i X WE-T oraz dokumentację eksploatacyjną określoną w rozdziale XI WE-T. IV OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. V INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3 I 4 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. VI OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Strona 2 z 35

3 VII TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia r. VIII WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki, wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy: 1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający odstępuje od określania szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnienie warunku ocenione zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Posiadają wiedzę i doświadczenie Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres ten jest krótszy w tym okresie, zrealizował lub realizuje dostawy nowych samochodów osobowych o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż zł., potwierdzone dowodami, że zostały lub są wykonywane należycie. Spełnienie warunku ocenione zostanie na podstawie złożonego oświadczenia i odpowiednich dokumentów wymienionych w rozdziale IX ust. 1 pkt 1.2 SIWZ Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający odstępuje od określania szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnienie warunku ocenione zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową pozwalającą na wykonanie zamówienia, w wysokości nie mniejszej niż zł. Spełnienie warunku ocenione zostanie na podstawie złożonego oświadczenia i odpowiednich dokumentów wymienionych w rozdziale IX ust. 1 pkt 1.3 SIWZ. 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w okolicznościach, o których mowa powyżej. Spełnienie warunku ocenione zostanie na podstawie złożonego oświadczenia i odpowiednich dokumentów wymienionych w rozdziale IX SIWZ. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 3.1. Każdy z warunków określonych w pkt winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców, albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie; 3.2. Warunek określony w ust. 2 musi spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. 4. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunku udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia przedkłada: 4.1. pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia; Strona 3 z 35

4 4.2. dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym od Wykonawcy, określonym w ust. 2; 4.3. dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym od Wykonawcy, określonym w pkt Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków na podstawie oświadczenia oraz dokumentów złożonych wraz z ofertą. Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania (z zastosowaniem art. 26. ust. 3 i 4 Ustawy). IX WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty należy dołączyć: 1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, wg wzoru określonego w zał. nr 4 do SIWZ; 1.2. Wykaz głównych dostaw wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów, że zostały lub są wykonywane należycie zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 6 do SIWZ. Powyższy wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia, tj. obejmować dostawy nowych samochodów osobowych o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż zł., potwierdzone dowodami, że zostały wykonane należycie. UWAGA: W przypadku, gdy podmiotem, na rzecz którego została wykonana dostawa wymieniona w wykazie jest Zamawiający, tj. JW 4620 w Toruniu, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających należyte wykonanie dostawy Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w wysokości określonej w rozdz. VIII pkt 1.4, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunku udziału w postępowaniu i polegający na zasobach innych podmiotów, przedkłada dokumenty, o których mowa w części VIII ust. 4 SIWZ. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5, do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty: 2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru określonego w zał. nr 5 do SIWZ; 2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert; Strona 4 z 35

5 2.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert; 2.7. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia r. o ochronie konkurencji i konsumentów (jeżeli wykonawca należy do grupy kapitałowej). 3. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w ust. 2 pkt Pozostałe dokumenty: 4.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku Wykonawców, zobowiązani oni są do dostarczenia dokumentu upoważniającego wybranego pełnomocnika do ich reprezentowania zgodnie z art. 23 ustawy, określając zakres udzielonego pełnomocnictwa i podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawców; 4.2. Wykaz części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom jeżeli dotyczy; 4.3. Dokumenty, które nie są dokumentami wytworzonymi przez Wykonawcę, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; 4.4. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (o którym mowa w pkt 4.1.) należy przedstawić Zamawiającemu pełnomocnictwo, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w pkt składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i ustawy, jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. 5. Wykonawca składa wszystkie dokumenty w języku polskim, a sporządzone w języku obcym wraz Strona 5 z 35

6 z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie musi być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty i zaświadczenia: 6.1. Wypełniony formularz ofertowy w zakresie parametrów technicznych oferowanych samochodów osobowych; 6.2. Dokument wystawiony przez Wykonawcę potwierdzający, iż konstrukcja pojazdu i technologia wykonania zapewnia przebieg co najmniej km bez wykonywania planowych czynności remontu mechanizmów i elementów, które nie podlegają zużyciu w następstwie normalnej eksploatacji (na zasadach określonych w rozdz. V pkt 1 WE-T) Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi, potwierdzające iż system zarządzania jakością Wykonawcy spełnia wymagania zawarte w normie serii PN-EN ISO Wykonawca może zamiast zaświadczenia, o którym mowa w pkt 6.3, złożyć równoważne zaświadczenie wystawione przez podmioty mające siedzibę w innych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inny dokument potwierdzający odpowiednio stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości Odpisy lub wyciągi ze świadectwa homologacji, potwierdzające poziom emisji spalin. X INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Zamawiający dopuszcza wszystkie ustawowe formy wzajemnego porozumiewania się przekazywania dokumentów za wyjątkiem drogi elektronicznej. 2. Wszelka korespondencja związana z przedmiotem zamówienia prowadzona jest w języku polskim na adres Zamawiającego, wskazany w pkt I niniejszej specyfikacji. 3. Wszelkie informacje dotyczące postępowania przetargowego Zamawiający będzie publikował na własnej stronie internetowej 4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem określonego terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 5. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma i faksy w godzinach urzędowania, to znaczy od 7:00 do 15:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku. 6. Pracownikiem Zamawiającego, upoważnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest p. Lech CZAPLA, tel. 56/ XI WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium, w wysokości: ,00 zł. 2. Wadium można wnieść w formie i na zasadach zgodnych z art. 45 Ustawy. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu musi mieć formę przelewu bankowego na konto NBP Przelew musi nastąpić w takim terminie, aby cała kwota wadium była na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W tytule przelewu należy wpisać: Wadium do postępowania - (wpisać numer referencyjny). 4. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy zdeponować w kasie JW. 4620, bud. nr 98, pokój nr 3, w godz. od 7.00 do w dniach od poniedziałku do piątku, nie później niż w terminie składania ofert. Wniesione wadium należy opisać jak tytuł przelewu w ust. 3. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu musi posiadać zapisy o bezwarunkowym, nieodwołalnym zobowiązaniu wypłaty całej kwoty zabezpieczenia oferty, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bez żadnych warunków i zastrzeżeń. 5. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę jedną z form wadium na cały okres związania Strona 6 z 35

7 ofertą. 6. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 Ustawy. 7. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 46 Ustawy. XII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą - 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert. XIII OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 2. Ofertę należy złożyć w terminie i miejscu określonym w rozdz. XIV, na formularzu ofertowym (zał. nr 2 do SIWZ). Do oferty należy dołączyć oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. IX SIWZ. 3. Ofertę należy przygotować zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ w języku polskim, w formie pisemnej i zwartej, na papierze przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym. 4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy, określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy. 5. Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osoby określone w ust. 4. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane. 6. Za podpisany dokument uznaje się dokument opatrzony pieczęcią imienną i podpisem lub czytelnym podpisem osób określonych w ust Oferta musi być złożona w jednym egzemplarzu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu, zabezpieczającym jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Kopertę (opakowanie) należy opatrzyć: 7.1. Napisem - Oferta i tytułem lub oznaczeniem postępowania, który będzie dostatecznie wyróżniał ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do Zamawiającego i jednoznacznie wskazywał, do jakiego postępowania została oferta złożona; 7.2. Nazwą i adresem Wykonawcy (lub odciskiem pieczęci); 7.3. Napisem - Nie otwierać przed dniem (wpisać datę określoną w rozdz. XIV ust. 5). Oferty nieopakowane i nieoznaczone w w/w sposób mogą nie być brane pod uwagę podczas otwarcia ofert. Brak adnotacji na opakowaniu dotyczącej Wykonawcy może uniemożliwić Zamawiającemu wycofanie lub zwrot oferty. XIV MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Za złożenie oferty w miejscu i terminie określonym w ust. 2 i 3 oraz właściwy stan opakowania i zabezpieczenia ponosi odpowiedzialność Wykonawca, który na własne ryzyko i własną odpowiedzialność dokonuje wyboru sposobu dostarczenia oferty do Zamawiającego. Za nieterminowe złożenie oferty oraz naruszony stan opakowania Zamawiający nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności. 2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: JEDNOSTKA WOJSKOWA 4620 (12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY) Toruń ul. Okólna 37 Kancelaria Jawna (bud. Nr 97 pok. Nr 11) Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego. Strona 7 z 35

8 3. Termin składania ofert upływa w dniu: r. o godzinie dotyczy to również ofert złożonych inaczej niż osobiście. 4. Oferty złożone po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania, uprzednio informując o tym Wykonawców. 5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w budynku nr 98 w gabinecie Dowódcy Jednostki Wojskowej 4620, w dniu r. o godzinie XV OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 1. Cena odpowiada definicji określonej w art. 2 pkt 1 Ustawy. 2. Cena jednostkowa (brutto) obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą pojazdu (w tym: wytworzenia dokumentacji, transportu, szkolenia, gwarancji itp., jak określono w WE-T) oraz podatku od towarów i usług VAT. 3. Cena (brutto) to cena całkowita przedmiotu zamówienia, ustalona poprzez pomnożenie ceny jednostkowej (brutto) przez ilość. 4. Cena musi być podana w złotych polskich (PLN) za pomocą cyfr i słownie (po zaokrągleniu do pełnych groszy), jak określono w druku oferty. 5. W przypadku Wykonawców zagranicznych podających stawkę podatku VAT UE w wysokości - 0 %, Wykonawca musi podać całkowitą cenę przedmiotu zamówienia, łącznie z wartością tego podatku, który będzie musiał zapłacić Zamawiający. 6. Jeżeli natomiast Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 7. Jeżeli w ofercie nastąpią omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, Zamawiający poprawi je zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 2 Ustawy. 8. Cena w czasie obowiązywania umowy jest stała. XVI INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich bez względu na uwarunkowania Wykonawcy. XVII OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 1. Po stwierdzeniu ważności złożonej oferty Zamawiający wybierze ofertę według poniższych kryteriów: 1.1. Cena oferty brutto znaczenie 85% Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg wzoru podanego poniżej. Wynik traktowany będzie jako wartość punktowa oferty w kryterium Cena brutto oferty. C= Cena oferty najkorzystniejszej brutto Cena badanej oferty brutto x Zużycie energii - znaczenie 5% Oferta o najniższej wartości zużycia energii (MJ/km) uzyska największą liczbę punktów. Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg wzoru podanego poniżej. Wynik traktowany będzie jako wartość punktowa oferty w kryterium Zużycie energii. Strona 8 z 35

9 ZE= Najniższa wartość zużycia energii spośród złożonych ofert wartość zużycia energii oferty badanej x 5 Wartość zużycia energii obliczona zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych, jako iloczyn zużycia paliwa (l/km) w cyklu łączonym (wartość uśredniona) podanego przez Wykonawcę w ofercie i wartości energetycznej określonej w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia Emisja dwutlenku węgla znaczenie 5% Oferta o najniższej emisji dwutlenku węgla (g/km) uzyska największą liczbę punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej. Liczba punktów zostanie wyliczona wg wzoru podanego poniżej. Wynik traktowany będzie jako wartość punktowa oferty w kryterium Emisja dwutlenku węgla. DW= Najniższa wartość emisji dwutlenku węgla spośród złożonych ofert Wartość emisji dwutlenku węgla oferty badanej x 5 Wartość emisji dwutlenku węgla wyrażona w (g/km) w cyklu łączonym (wartość uśredniona) podana w ofercie przez Wykonawcę, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych Emisje zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów znaczenie 5% Oferta o najniższej emisji zanieczyszczeń wyrażonej w g/km uzyska największą liczbę punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej. Liczba punktów zostanie wyliczona wg wzoru podanego poniżej. Wynik traktowany będzie jako wartość punktowa oferty w kryterium Emisja zanieczyszczeń. Najniższa łączna wartość emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów spośród złożonych ofert EZ= x 5 Łączna wartość emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów oferty badanej Suma wartości emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów (g/km) podana w ofercie przez Wykonawcę, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów (W) wg zasady: W= C+ZE+DW+EZ XVIII INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 1. Podmioty występujące wspólnie mają obowiązek dostarczenia umowy regulującej ich współpracę. 2. Przed podpisaniem umowy należy wnieść zabezpieczenie należytego jej wykonania. XIX WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia Strona 9 z 35

10 należytego wykonania umowy w wysokości 3 % oferowanej ceny (zaokrąglonej w górę do pełnych setek zł.) zgodnie z art. 150 ust. 2 Ustawy. 2. Zabezpieczenie można wnieść w formie i na zasadach określonych w art. 148 Ustawy. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu musi mieć formę przelewu bankowego na konto NBP Przelew musi nastąpić w takim terminie, aby cała kwota zabezpieczenia była na koncie Zamawiającego przed podpisaniem umowy. W tytule przelewu należy wpisać: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - (wpisać numer referencyjny). 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w innej formie niż pieniądzu należy zdeponować w kasie JW. 4620, bud. nr 98, pokój nr 3, w godz. od 7.00 do w dniach od poniedziałku do piątku, nie później niż przed podpisaniem umowy. Wniesione zabezpieczenie należy opisać jak tytuł przelewu w ust Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie innej niż w pieniądzu powinno mieć termin ważności o 30 dni dłuższy od terminu wykonania umowy. XX ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY Warunki umowy zawarto w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. XXI PODWYKONAWCY Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. XXII POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. XXIII WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. XXIV MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. XXV INNE POSTANOWIENIA Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty. XXVI POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Wykonawcy przysługuje odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej od niezgodnej z przepisami ustawy czynności, podjętej przez Zamawiającego w toku postępowania lub jej zaniechania, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2. Odwołanie należy wnieść na zasadach określonych w dziale VI Ustawy. Strona 10 z 35

11 Załącznik Nr 1 do SIWZ WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE (WE-T) NA SAMOCHÓD OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA SAMOCHÓD OSOBOWY I. Wymagania ogólne. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów ogólnego przeznaczenia samochodów osobowych (w dalszej części WE-T zamiennie użyto określenia pojazd ), które muszą spełniać wymagania określone w: a) ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz z późn. zm.); b) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 951 z późn. zm.); c) rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z 23 maja 2012 r. w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych (Dz. U r. poz. 623). 2. Przed przekazaniem pojazdów do użytkownika Wykonawca jest zobowiązany do przekazania dla Szefostwa Służby Czołgowo-Samochodowej Inspektoratu Wsparcia SZ na płycie CD lub pendrive: a) odpisu lub wyciągu świadectwa homologacji lub świadectwa zgodności WE; b) zdjęcia pojazdu w rzutach: przód, tył, prawy bok, przód lewy bok, z góry; c) wykazu czynności obsługowych wykonywanych w ramach planowych przeglądów technicznych pojazdu oraz potrzebnych części zamiennych i materiałów technicznych: Przeglądy techniczne określone przez producenta czynności obsługowe, które należy wykonać w celu zachowania gwarancji lub utrzymania pojazdu w sprawności technicznej; d) wypełnioną Kartę Informacyjną stanowiącą załącznik do przedmiotowych WE-T; e) wypełnioną Kartę Certyfikacyjną sprzętu do transportu powietrznego USAF (United State Air Force) stanowiącą załącznik do przedmiotowych WE-T; f) katalog części zamiennych opracowany w języku polskim w formie elektronicznej umożliwiającej wyszukiwanie części zamiennych wg grup (zespołów funkcjonalnych pojazdu) oraz numerów katalogowych. Katalog musi zawierać dane dotyczące akumulatorów, kół pojazdu i ogumienia; katalog musi zawierać rysunki, numery katalogowe części zamiennych pojazdu oraz ich NSN /NATO Stock Number/ (dla wyrobów już skodyfikowanych zgodnie z systemem kodyfikacyjnym NATO NCS /NATO Codification System). 3. Przed przekazaniem pojazdów do Użytkownika, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania dla Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk oraz do wiadomości Zamawiającego, formularz danych pojazdu wojskowego do wyznaczenia wojskowej klasy obciążeń (MLC) na pojazdy kołowe, stanowiący załącznik do przedmiotowych WE-T. 4. Pojazdy powinny być dostosowane do eksploatacji z użyciem paliw, olejów, smarów i płynów specjalnych spełniających stosowne Normy Obronne na wyrób (NO). Wszystkie układy i punkty smarne powinny być fabrycznie napełnione produktami zgodnymi z Normami Obronnymi (informacji na temat produktów spełniających NO udziela Zakład Materiałów Pędnych i Smarów w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych tel. 022/ ). Wykaz produktów MPS musi być zawarty w dokumentacji pojazdów (np. tabelach smarowania) z zaznaczeniem, że ich stosowanie nie narusza uprawnień gwarancyjnych (dotyczy produktów niespełniających NO). Informacji na temat NO oraz same NO można uzyskać w WCNJiK (www.wcnjk.wp.mil.pl), szacunkowy koszt 2 zł. za stronę. W instrukcji eksploatacji muszą być stosowane oznaczenia kodowe smarów i płynów specjalnych zgodnie z Normami Obronnymi. Dla produktów MPS nieposiadających Norm Obronnych na wyrób, dopuszcza się stosowanie innej normy (producenta/dostawcy) na ten wyrób. Strona 11 z 35

12 II. Wymagania w zakresie warunków eksploatacji. 1. Pojazdy muszą wykonywać przewidziane dla nich zadania transportowe po drogach utwardzonych w warunkach klimatycznych i terenowych charakterystycznych dla obszaru Europy. 2. Pojazdy muszą być przystosowane do przechowywania w garażach nieogrzewanych (tzn. pomieszczeniach zamkniętych wentylowanych, w których nie przewiduje się stosowania własnych lub obcych źródeł ciepła). Wykonawca musi przedstawić wykaz czynności obsługowych oraz materiałów jakie należy używać w celu zapewnienia odpowiedniej jakości powłok lakierniczych, poszycia pojazdu oraz elementów gumowych przez okres 10 lat eksploatacji przy przechowywaniu w powyższych pomieszczeniach. 3. Pojazdy muszą być również przystosowane do przechowywania krótkookresowego (w tym również na wolnym powietrzu) bez przeprowadzenia dodatkowych zabiegów konserwacyjnych. Za przechowywanie krótkookresowe należy przyjąć czasookres nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy. III. Wymagania dotyczące transportowalności. Pojazdy muszą posiadać z przodu i z tyłu miejsce do mocowania liny/taśmy holowniczej umożliwiające ich ewakuację przy masie rzeczywistej równej dopuszczalnej masie całkowitej. W dokumentacji przekazanej wraz z pojazdami muszą być zawarte informacje na temat miejsc mocowania liny holowniczej. IV. Wymagania dotyczące ochrony i maskowania. 1. Elementy pojazdu muszą być zabezpieczone antykorozyjnie (w tym profile zamknięte) lub wykonane z materiałów odpornych na oddziaływanie czynników środowiskowych. 2. W przypadku konieczności wykonania dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego pojazdów w ASO (w celu zachowania warunków gwarancji przed rozpoczęciem użytkowania) Wykonawca wykona powyższe na własny koszt. 3. Pojazdy muszą być pomalowane lakierem metalizowanym w kolorze srebrnym. Odcień koloru zostanie ustalony z Szefostwem Służby Czołgowo-Samochodowej IWsp. SZ poprzez Zamawiającego z gamy minimum dwóch propozycji przedstawionych przez Wykonawcę. 4. Zderzaki i lusterka muszą być w kolorze nadwozia. V. Wymagania dotyczące trwałości i niezawodności. 1. Konstrukcja pojazdów i technologia ich wykonania musi zapewniać przebieg, co najmniej km bez wykonywania planowych czynności remontu lub wymiany mechanizmów lub elementów, które nie podlegają zużyciu w następstwie normalnej eksploatacji. Zapis powyższy wynika z konieczności określenia planowanej docelowej normy użytkowania pojazdu w Siłach Zbrojnych RP. W czasie przedstawiania ofert zapis ten powinien być potwierdzony przez uczestnika postępowania o zamówienie publiczne, jednak nie pociąga to wymogu udzielenia gwarancji lub ponoszenia odpowiedzialności w przypadku konieczności wykonania remontu mechanizmów i elementów. Za elementy, które podlegają normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji uznać należy minimum: elementy mechanizmu hamulcowego, tarcze sprzęgła, pióra wycieraczek, elementy zawieszenia pojazdu, wykładzina tapicerska, żarówki i bezpieczniki. 2. Wszystkie normy eksploatacyjne dla pojazdów muszą być szczegółowo zdefiniowane w dokumentacji technicznej. 3. W pojazdach powinny być stosowane paliwa, oleje, smary i ciecze robocze wielosezonowe. Zaleca się stosowanie możliwie najmniejszej liczby rodzajów tych materiałów. VI. Obsługiwalność. 1. Przebiegi międzyobsługowe nie mogą być krótsze niż co km lub nie mniejsze niż co 12 miesięcy (w przypadku niewykonania resursu w kilometrach). Strona 12 z 35

13 2. Zakres, częstotliwość oraz podział kompetencji w ramach realizacji poszczególnych obsług technicznych musi być szczegółowo zdefiniowany w dokumentacji technicznej pojazdów. 3. Pojazdy muszą być wyposażone w komplet narzędzi (w opakowaniu ochronnym) i przyrządy umożliwiające przeprowadzenie samodzielnie przez kierowcę w warunkach polowych prac (bez możliwości wykorzystania stacjonarnej bazy obsługowo-remontowej), w zakresie obsługiwania codziennego i wykonania prostych napraw bieżących. Warunki polowe umożliwienie kierowcy wykonania samodzielnie wszystkich czynności obsługiwania codziennego lub prostych napraw bieżących z wykorzystaniem narzędzi znajdujących się w wyposażeniu pojazdu. Obsługiwanie codzienne czynności określone w instrukcji obsługi pojazdu, które codziennie musi wykonać kierowca przed, w czasie i po zakończeniu użytkowania. Naprawy bieżące czynności, które może wykonać samodzielnie kierowca, np. wymiana żarówki oświetlenia zewnętrznego, uszkodzonego koła, przepalonego bezpiecznika instalacji elektrycznej. 4. Pojazdy muszą być przystosowane do mycia mechanicznego w automatycznych myjniach samochodowych. W dokumentach przekazanych użytkownikowi muszą być zamieszczone informacje na temat czynności, które należy wykonać przed wprowadzeniem pojazdu do myjni (np. złożenie lub zdemontowanie niektórych elementów). VII. Wymagania gwarancyjne oraz serwisowe. 1. Pojazdy muszą posiadać gwarancję: a) minimum 24 miesiące gwarancji ogólnej na wszystkie elementy bez limitu przebiegu na wszystkie elementy, które nie podlegają normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji; b) minimum 24 miesiące na powłoki lakiernicze; c) minimum 120 miesięcy na perforację elementów nadwozia; d) minimum 36 miesięcy na eksploatację opon, z zachowaniem zasady montażu opon wyprodukowanych w roku dostawy pojazdu. Dopuszcza się opony pochodzące z okresu produkcji wcześniejszego do 12 miesięcy od daty produkcji podwozia; e) minimum 36 miesięcy na akumulatory, z zachowaniem zasady montażu akumulatorów wyprodukowanych w roku dostawy pojazdu. 2. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego serwisowania pojazdów w okresie gwarancyjnym. Bezpłatne serwisowanie, o którym mowa powyżej obejmuje koszty wszystkich zużytych materiałów i części, a także koszty robocizny oraz dotyczy planowych przeglądów technicznych i napraw, które nie wynikły z winy Użytkownika, tj. eksploatacji pojazdów niezgodnie z zasadami określonymi w instrukcji obsługi lub innych dokumentach przekazanych z pojazdem. 3. Wykonawca musi zapewnić naprawę gwarancyjną pojazdów w miejscu uzgodnionym z użytkownikiem w ASO na terenie krajów UE w terminie do 14 dni od przyjęcia zgłoszenia. Poza terenem krajów UE naprawa będzie realizowana w terminie do 21 dni od przyjęcia zgłoszenia. Wykonawca może odmówić realizacji naprawy gwarancyjnej na terenie państwa, do którego MSZ uznaje wyjazdy za niebezpieczne. W takim przypadku naprawa gwarancyjna może być realizowana przez wskazany serwis, na terenie kraju w którym pojazd jest użytkowany lub poprzez wyszkolonego i uprawnionego przez producenta, wytypowanego przedstawiciela (przedstawicieli) resortu obrony narodowej. Koszty związane z jego (ich) przygotowaniem oraz wyposażenia (narzędzia, części zamienne i materiały eksploatacyjne) pokrywa Wykonawca. VIII. Ogólne wymagania konstrukcyjne: 1. Nadwozie: a) samonośne, zamknięte, sedan, 4 drzwiowe: Przez określenie nadwozia pojazdu sedan należy przyjąć samochód, który ma nadwozie zamknięte, dach trwale umocowany-sztywny, czworo drzwi, oraz wyraźnie oddzielony przedział silnikowy i bagażowy. Otwarcie części bagażowej (np. klapy bagażnika) nie może umożliwiać bezpośredniego dostępu do przedziału osobowego. Strona 13 z 35

14 Dopuszcza się dostarczenie pojazdu z systemem zmiennego otwierania pokrywy bagażnika (np. typu TWINDOOR ). b) liczba miejsc siedzących 5; c) ze strefami kontrolowanego zgniotu; d) wzmocnienie drzwi bocznych; e) ocynkowane (całkowicie); f) rozstaw osi minimum 2650 mm. 2. Silnik: a) silnik wysokoprężny, turbodoładowany z bezpośrednim wtryskiem paliwa lub benzynowy. W obu przypadkach powinien być chłodzony płynem niskokrzepnącym; b) umiejscowienie silnika z przodu; c) moc silnika minimum 125 kw, spełniający normę emisji spalin EURO VI (dotyczy pojazdu wyposażonego w silnik wysokoprężny). 3. Układ przeniesienia napędu: a) układ jezdny 4 x 2, napędzane koła przednie; b) manualna skrzynia biegów o minimum 6 przełożeniach do przodu, lub automatyczna. IX. Wymagania dotyczące wyposażenia elektrycznego. Pojazd powinien być wyposażony w wodoodporną instalację elektryczną o napięciu nominalnym 12 V. X. Zakres wyposażenia. 1. Pojazdy muszą być wyposażone w klimatyzację utrzymującą samoczynnie zadaną temperaturę, minimum dwustrefową. 2. Fotele kierowcy i pasażerów muszą spełniać wymagania Regulaminu nr 17 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do siedzeń, ich mocowań i zagłówków. 3. W przedziale pasażerskim musi się znajdować: co najmniej jeden punkt świetlny włączany z miejsca kierowcy oraz działający automatycznie po otwarciu drzwi; dywaniki gumowe (komplet 4 sztuki); minimum jedna zapalniczka; miejsce na rzeczy osobiste kierowcy; tapicerka (rodzaj materiału i kolor) zostanie ustalony z Zamawiającym z gamy minimum dwóch ofert zaproponowanych przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy; poduszki powietrzne minimum czołowe kierowcy i pasażera oraz dwie boczne; pirotechniczne napinacze przednich pasów bezpieczeństwa; mocowanie przednich pasów bezpieczeństwa z możliwością regulacji ich wysokości; podłokietniki: przód i tył; aktywne zagłówki foteli przednich; portal Bluetooth dla telefonu zamontowany na etapie produkcji i zintegrowany z pojazdem; dzielone i składane oparcie kanapy tylnej z zagłówkami; regulacja foteli kierowcy i pasażera z przodu w minimum trzech płaszczyznach. 4. Pojemność przedziału bagażowego musi wynosić minimum 480 dm W przedziale bagażowym dodatkowo musi się znajdować: mata antypoślizgowa; siatka zabezpieczająca ładunek przed przesuwaniem; jednopunktowe oświetlenie. 6. Pojazdy muszą być wyposażone w: a) dodatkowe zabezpieczenie pojazdu przed kradzieżą poza blokadą drzwi i kolumny kierowniczej (wybór należy do Wykonawcy); b) centralny zamek i autoalarm sterowany falami radiowymi; c) immobiliser; d) elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne; Strona 14 z 35

15 e) elektrycznie podnoszone szyby: przód i tył; f) elektrycznie otwierane szyby w drzwiach przednich; g) komputer pokładowy z funkcją Check kontrol (pozostały zakres posiadanych funkcji nieistotny dla warunków zamówienia); h) wspomaganie układu kierowniczego; i) regulację położenia kolumny kierownicy minimum w jednej płaszczyźnie; j) kierownicę wielofunkcyjną umożliwiającą minimum: sterowanie radiem, wyciszenie radia, pozostały zakres posiadanych funkcji należy do Wykonawcy; k) tempomat; l) wieszak samochodowy na ubranie; m) czujniki cofania lub kamerę cofania; n) światła przeciwmgłowe przednie w zderzaku lub zintegrowane z reflektorami przednimi; o) lampy ksenonowe; p) czujnik deszczu; q) ogrzewanie szyby tylnej. 7. Pojazdy muszą być wyposażone w system ostrzegania o zbliżającym się pojeździe z tyłu (np. RCTA lub równoważny). 8. Pojazdy muszą być wyposażone w system ostrzegania o pojeździe znajdującym się w martwym polu (np. SBZA lub równoważny). 9. Pojazdy muszą być wyposażone w system ostrzegania przed zmianą pasa ruchu (np. LCA lub równoważny). 10. W pojazdach musi się znajdować instalacja radiowa z minimum 6 głośnikami i radioodtwarzaczem CD/MP3 z USB lub z gniazdem ipod oraz nawigacja satelitarna na obszar Polski oraz Europy w języku polskim (fabryczna lub przenośna). 11. Pojazdy muszą być wyposażone minimum w: układ przeciwdziałający blokowaniu kół (np. ABS lub równoważny); elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (np. ESP lub równoważny); system kontroli trakcji (np. ASR lub równoważny). 12. Szyby w pojazdach powinny być przyciemniane (minimum boczne oraz tylna - tzw. szyby przeciwsłoneczne termoizolacyjne). Nie jest wymagany konkretny typ szyb oraz stopień ich przyciemnienia. Wybór należy do Wykonawcy z zastrzeżeniem, że muszą one spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. 13. Pojazdy muszą być wyposażone w dwa komplety kół opony letnie na obręczach ze stopów lekkich i opony zimowe na obręczach stalowych z osłonami (jako komplet uważa się 5 pełnowymiarowych kół). Dopuszcza się zamontowanie opon z bieżnikiem symetrycznym, asymetrycznym lub kierunkowym. Pojazdy wyposażone w opony z bieżnikiem symetrycznym zgodnie z zapisem muszą być dostarczone z dwoma kompletami kół opony letnie na obręczach ze stopów lekkich i opony zimowe na obręczach stalowych z osłonami (jako komplet uważa się 5 pełnowymiarowych kół) z zastrzeżeniem, że dopuszcza się dostarczenie opon zimowych na obręczach ze stopów lekkich wymaganych przez producenta ze względu na wysoko zaawansowane technologicznie i elektronicznie konstrukcje podwozi samochodów osobowych z zapewnieniem, że ich zastosowanie nie pogorszy tzw. odporności na uszkodzenia mechaniczne kół podczas eksploatacji pojazdu w okresie zimowym. W przypadku zamontowania opon asymetrycznych lub kierunkowych pojazdy muszą być wyposażone w koło zapasowe dojazdowe (wówczas jako komplet uważa się 4 pełnowymiarowe koła z oponami letnimi i zimowymi + koło zapasowe dojazdowe jedno dla zestawu zimowego i letniego). 14. Ogumienie zamontowane oraz dostarczone wraz z pojazdami musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1222/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów i charakteryzować się poniższymi parametrami: a) efektywność energetyczna (opory toczenia) minimum E ; b) przyczepność na mokrej nawierzchni minimum C ; Strona 15 z 35

16 c) poziom hałasu emisja hałasu minimum zgodna z dozwolonym poziomem hałasu dla danego rozmiaru (dwie czarne fale). 15. Korki gwintowe otworów wlewowych i spustowych zespołów układu napędowego muszą być przystosowane do jednego rozmiaru klucza (dopuszcza się zastosowanie korków różnych wymiarów pod warunkiem dostarczenia w ramach wyposażenia dodatkowego kompletu kluczy do obsługi ww.). 16. Pojazdy muszą być wyposażone w zbiornik paliwa umożliwiający przejazd minimum 650 km z pełnym obciążeniem bez dodatkowego tankowania przy średnim zużyciu paliwa ujawnionym przez producenta oferowanego pojazdu. 17. W skład wyposażenia przewidzianego do montowania lub przewożenia w pojazdach wchodzi: gaśnica; podnośnik umożliwiający wymianę poszczególnych kół pojazdu; lina lub taśma holownicza z szeklami posiadająca atest o długości minimum 4 m; apteczka sanitarna w opakowaniu z wyposażeniem umożliwiającym udzielenie pierwszej pomocy; 5 odblaskowych kamizelek ostrzegawczych koloru żółtego (rozmiar XXL); trójkąt ostrzegawczy w opakowaniu ochronnym; łańcuchy antypoślizgowe na wszystkie koła napędzane (dopuszcza się zastosowanie łańcuchów na jednym kole ogumienia bliźniaczego) charakteryzujące się następującymi parametrami: siatka łańcucha ukośna, ogniwa w części jezdnej siatki kwadratowe i wykonane z drutu o średnicy minimum 7,0 mm, długość otworu ogniwa łańcucha nie może być większa od czterokrotności średnicy łańcucha, łańcuch naciągany za pomocą zewnętrznego łańcucha i zapinany na zamek, siatka boczna połączona z siatką środkową za pomocą zgrzewanych pierścieni, łańcuchy nawęglone, powierzchniowo utwardzone do 750 HV. 18. W pojazdach muszą być przewidziane miejsca do rozmieszczenia i mocowania ww. wyposażenia. XI. Postanowienia końcowe. 1. Wszystkie pojazdy dostarczone w ramach oferty muszą być wykonane w tej samej kompletacji. Należy przez ten zapis rozumieć montowanie pojazdów z takich samych zespołów, podzespołów i elementów. Rozwiązanie to ułatwia planowanie, nadzór i zaopatrywanie w części zamienne podczas ich użytkowania w jednostkach wojskowych. 2. Wykonawca musi zapewnić dostawy części zamiennych przez okres 10 lat po zakończeniu produkcji wyrobu finalnego. 3. Rok produkcji samochodów 2014 rok. 4. Z pojazdami musi być dostarczona dokumentacja eksploatacyjna w języku polskim obejmująca: wykaz autoryzowanych stacji obsługi na terenie Polski oraz UE; książkę gwarancyjną; instrukcję obsługi; katalog części zamiennych (po jednym egz. do każdego pojazdu) w formie wydruku i na płycie CD lub pendrive; wykaz materiałów i części zamiennych, które podlegają wymianie w czasie przeglądów okresowych pojazdu; opis warunków gwarancji. 5. Układy i zbiorniki pojazdów (w tym paliwa) muszą być w pełni napełnione w sposób umożliwiający ich eksploatację bezpośrednio po przekazaniu Użytkownikowi. 6. Wykonawca przeprowadzi nieodpłatnie szkolenie z zakresu obsługi i użytkowania pojazdu z wytypowanymi przez Użytkownika osobami (1 osoba na pojazd) w następującym zakresie: szkolenie z podstaw użytkowania sprzętu przeprowadzone podczas przekazywania pojazdu. Termin szkolenia zostanie ustalony z Zamawiającym po podpisaniu umowy. Zakres szkolenia obejmuje zasady używania urządzeń znajdujących się w kabinie kierowcy oraz zasady wykonywania obsługi codziennej i planowych przeglądów gwarancyjnych. Strona 16 z 35

17 7. Pojazdy podlegają ocenie jakości w ramach odbioru wojskowego (ilościowo-jakościowego) realizowanego zgodnie z wymogami AQAP 2131 (wymagania NATO). Zgodność wyrobu z wymaganiami powinna zostać zweryfikowana na podstawie odbioru końcowego w miejscu wskazanym przez Wykonawcę, a realizowana przez Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe (RPW). 8. Miejsce dostawy zostanie wskazane przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy. UWAGA: w przypadkach, w których podane są normy, dopuszcza się rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot dostawy spełnia wymagania określone w wymienionych normach. Strona 17 z 35

18 Załączniki do Wymagań Eksploatacyjno-Technicznych KARTA INFORMACYJNA 1. Dane ogólne Lp. Wyszczególnienie Typ samochodu 1.1 Producent 1.2 Marka handlowa 1.3 Rodzaj pojazdu / liczba miejsc 1.4 Masy: masa własna pojazdu [kg] ładowność dopuszczalna masa całkowita [kg] [kg] dopuszczalne obciążenie osi przedniej [kg] dopuszczalne obciążenie osi tylnej [kg] dopuszczalna masa holowanej przyczepy: bez hamulca [kg] z hamulcem [kg] 1.5 Wymiary samochodu: długość szerokość [mm] [mm] wysokość rozstaw osi rozstaw kół przednich rozstaw kół tylnych zwis przedni zwis tylny [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] kąt natarcia [ ] kąt zejścia [ ] Wymiary powierzchni ładunkowej: długość [mm] szerokość [mm] wysokość [mm] 1.6 Parametry trakcyjne: najmniejsza średnica zawracania w prawo / w lewo [m] prędkość maksymalna [km/h] 1.7 Minimalny prześwit [mm] 2.1 Silnik: umiejscowienie producent 2. Silnik z układem przeniesienia mocy typ Strona 18 z 35

19 cykl pracy liczba i układ cylindrów średnica cylindra skok tłoka [mm] [mm] objętość skokowa silnika [cm 3 ] stopień sprężania maksymalna moc silnika obroty mocy maksymalnej [kw] [obr./min.] 2.2 Rozrząd - rodzaj maksymalny moment obrotowy [Nm] przy obrotach [obr./min.] obroty biegu jałowego [obr./min.] kierunek obrotów 2.3 Pompa wtryskowa - typ 2.4 Turbosprężarka - typ 2.5 Pompa paliwowa 2.6 Filtr paliwa - typ 2.7 Filtr powietrza - typ 2.8 Regulator obrotów - typ 2.9 Układ chłodzenia - typ pompy - rodzaj 2.10 Sprzęgło 2.11 Skrzynka biegów 2.12 Napęd kół 2.13 Wały napędowe - ilość - budowa 2.14 Mosty napędowe - most przedni, typ - most tylny, typ 3.1 Mechanizm kierowniczy - typ 3.2 Przekładnia kierownicza - typ 3.3 Wspomaganie - typ pompy 3. Układ kierowniczy Strona 19 z 35

20 4.1 Hamulec roboczy: - hamulce przednie - hamulce tylne 4.2 Hamulec awaryjny 4. Układ hamulcowy 4.3 Hamulec postojowy 5.1 Zawieszenie przednie - elementy sprężyste - amortyzatory 5.2 Zawieszenie tylne - elementy sprężyste - amortyzatory 5.3 Koła - wymiary obręczy - opona 5.Zawieszenie i koła - efektywność energetyczna (opory toczenia) - przyczepność na mokrej nawierzchni - poziom hałasu 6.1 Rama 6.2 Nadwozie - typ 7.1 Instalacja elektryczna - typ 7.2 Akumulator - typ - pojemność 7.3 Alternator - typ - moc znamionowa 7.4 Regulator napięcia 7.5 Rozrusznik - typ - moc 7.6 Podgrzewacz rozruchowy - typ 6. Rama i nadwozie 7. Instalacja elektryczna 8. Charakterystyka eksploatacyjna Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary 8.1 Rodzaj paliwa dm Olej silnikowy dm Olej w skrzyni rozdzielczej dm 3 Rodzaj materiału eksploatacyjnego zgodnie z Normami Obronnymi Pojemność układu Strona 20 z 35

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Końskie: Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego w wersji combi do przewozu 5-ciu osób, rok produkcji 2012 Numer ogłoszenia: 56704-2013; data zamieszczenia: 12.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa fabrycznie nowych samochodów dla jednostek organizacyjnych podległych Ministerstwu Sprawiedliwości. CZĘŚĆ 1 Dostawa 1 sztuki samochodu osobowego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanych samochodów

Specyfikacja techniczna oferowanych samochodów ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik nr 5 Specyfikacja techniczna oferowanych samochodów Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2016-04-15 09:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.opole.pl Opole: DOSTAWA PIĘCIU FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. 2. WYKONAWCA: Nazwa/Firma... Adres siedziby... Adres do korespondencji... Tel... Fax... NIP... REGON...

O F E R T A. 2. WYKONAWCA: Nazwa/Firma... Adres siedziby... Adres do korespondencji... Tel... Fax... NIP... REGON... O F E R T A 1. ZAMAWIAJĄCY: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rolniczy Zakład Doświadczalny im. prof. Adama Skoczylasa, Żelazna 43, 96-116 Dębowa Góra. 2. WYKONAWCA: Nazwa/Firma... Adres

Bardziej szczegółowo

Poznań: Dostawa używanego ciągnika siodłowego Numer ogłoszenia: 124957-2015; data zamieszczenia: 21.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Dostawa używanego ciągnika siodłowego Numer ogłoszenia: 124957-2015; data zamieszczenia: 21.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2015-08-21 15:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl Poznań: Dostawa używanego ciągnika siodłowego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 /pieczęć / PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC Lp. Wyszczególnienie Opis DANE TECHNICZNE 1. Silnik wysokoprężny spełniający normę emisji spalin min. EURO 5 2. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

ZTM-przetarg nieograniczony nr 92/2015 FORMULARZ OFERTOWY.... Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest (imię, nazwisko):..

ZTM-przetarg nieograniczony nr 92/2015 FORMULARZ OFERTOWY.... Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest (imię, nazwisko):.. ZTM-przetarg nieograniczony nr 92/2015 Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy: FORMULARZ OFERTOWY...... Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest (imię, nazwisko):.. tel.: fax.: e-mail Nr

Bardziej szczegółowo

NZ-NTZ/I/PN/04/08 Gdynia, 27. 05.2008 r.

NZ-NTZ/I/PN/04/08 Gdynia, 27. 05.2008 r. NZ-NTZ/I/PN/04/08 Gdynia, 27. 05.2008 r. Dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę dwóch samochodów dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Bardziej szczegółowo

1. DOSTAWA 1 SZTUKI SAMOCHODU TERENOWEGO (FABRYCZNIE NOWEGO, ROK PRODUKCJI NIE STARSZY NIŻ 2012 ROK) Z HOMOLOGACJĄ CIĘŻAROWĄ TYPU PICK-UP.

1. DOSTAWA 1 SZTUKI SAMOCHODU TERENOWEGO (FABRYCZNIE NOWEGO, ROK PRODUKCJI NIE STARSZY NIŻ 2012 ROK) Z HOMOLOGACJĄ CIĘŻAROWĄ TYPU PICK-UP. 1 z 6 2013-10-14 12:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.slaskie.pl/jednostki/?zm=22 Częstochowa: 1. DOSTAWA 1 SZTUKI SAMOCHODU

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 52864-2012; data zamieszczenia: 22.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 52864-2012; data zamieszczenia: 22.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_lutowiska/zamowienia_publiczne Lutowiska:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

Dostawa samochodu osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Nr postępowania : GP DGM FORMULARZ OFERTY

Dostawa samochodu osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Nr postępowania : GP DGM FORMULARZ OFERTY WYKONAWCA:......... tel... fax.... Załącznik Nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Urząd Gminy w Wicku Wicko 60 84-352 Wicko W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pod nazwą Dostawa samochodu osobowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Warszawa: ZAKUP I DOSTAWĘ SAMOCHODÓW DLA WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWITZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWITZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWITZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU TYPU BUS DO PRZEWOZU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Mazowiecki Oddział

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Mazowiecki Oddział Page 1 of 5 Warszawa: Dostawa samochodów osobowych z napędem na 4 koła dla Mazowieckiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Numer ogłoszenia: 171606-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gmina-lubartow.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gmina-lubartow.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gmina-lubartow.pl/ Lubartów: Zakup i dostawa samochodu osobowego typu mikrobus 9 miejscowy (8+1)

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. zwanym, w dalszej części umowy Zamawiającym a... reprezentowanym przez:...,...

Wzór Umowy. zwanym, w dalszej części umowy Zamawiającym a... reprezentowanym przez:...,... Załącznik nr 6 Wzór Umowy zawarta w Katowicach w dniu... 2010 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice, NIP: 954-22-39-831,

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa tel. (22) 628 28 62; 628 78 42 e-mail: warszawa@warszawa.rio.gov.pl BI.241.1.2016 Warszawa, 2016-01-18 Wykonawcy zaproszeni do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.org.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.org.pl Kołobrzeg: Dostawa samochodu osobowego (minibus) fabrycznie nowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. Numer ogłoszenia: 227579-2014 data zamieszczenia: 29.10.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. Numer ogłoszenia: 227579-2014 data zamieszczenia: 29.10.2014 Kawęczyn: Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu 9 - cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na zakup samochodu osobowego o wartości nie przekraczającej 60 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na zakup samochodu osobowego o wartości nie przekraczającej 60 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na zakup samochodu osobowego o wartości nie przekraczającej 60 000 Euro 1. Nazwa i adres Zamawiającego Powiatowy Urząd Pracy w Żarach ul. Mieszka I 15, 68-200

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza: Dostawa w formie leasingu finansowego fabrycznie nowego

Dąbrowa Górnicza: Dostawa w formie leasingu finansowego fabrycznie nowego Dąbrowa Górnicza: Dostawa w formie leasingu finansowego fabrycznie nowego samochodu dostawczego wraz z zabudową o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony Numer ogłoszenia: 133926-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csdpoznan.pl Poznań: Dostawa samochodu osobowego dla Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Kraków: Samochody osobowe 2011/S 111-182085

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Kraków: Samochody osobowe 2011/S 111-182085 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182085-2011:text:pl:html PL-Kraków: Samochody osobowe 2011/S 111-182085 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie, Warszawa: Dostawa samochodu osobowego dla Teatru Narodowego Numer ogłoszenia: 111169-2014; data zamieszczenia: 23.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Gorzów Wlkp., 28.11.2012 r. Postępowanie: BG-IV.272.43.2012 Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

WZP/WO/D /12 FORMULARZ OFERTY. Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę

WZP/WO/D /12 FORMULARZ OFERTY. Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę WZP/WO/D-332-49/2 Załącznik nr do SIWZ Pieczęć wykonawcy(ów) Ja (my), FORMULARZ OFERTY Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74 03 30 Warszawa działając w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, dnia 17 września 2014r. AD-25-230/14

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, dnia 17 września 2014r. AD-25-230/14 Kraków, dnia 17 września 2014r. AD-25-230/14 ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup samochodu osobowego o

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In... Katowice: Dostawy wzorców oraz materiałów certyfikowanych do badań laboratoryjnych, dostawy surowic do badań laboratoryjnych, dostawy produktów do badań mikrobiologicznych, dostawy odczynników chemicznych.

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Na: Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9-osobowego z silnikiem Diesla dla Gminy Zębowice 1. Dane dotyczące wykonawcy: Nazwa. Siedziba Nr telefonu/faks.. adres

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy. OPIS PRZEDMIOTU UMOWY po sprostowaniu. Zadanie 1 - Dostawa samochodów osobowych klasy C/D - 10 szt.

Załącznik nr 1 do Umowy. OPIS PRZEDMIOTU UMOWY po sprostowaniu. Zadanie 1 - Dostawa samochodów osobowych klasy C/D - 10 szt. OPIS PRZEDMIOTU UMOWY po sprostowaniu Załącznik nr 1 do Umowy Zadanie 1 - Dostawa samochodów osobowych klasy C/D - 10 szt. Marka, model oferowanego samochodu:. 1. Specyfikacja techniczna samochodu: o Rok

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 389142-2011; data zamieszczenia: 21.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 389142-2011; data zamieszczenia: 21.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rpk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rpk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rpk.pl Złotoryja: ZAKUP I DOSTAWA SAMOCHODU SPECJALNEGO Z PODNOŚNIKIEM KOSZOWYM Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubiaz.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ochotnicza Straż Pożarna.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubiaz.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ochotnicza Straż Pożarna. Wołów: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO, ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4 X 4 DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBIĄŻU Numer ogłoszenia: 284368-2015; data zamieszczenia: 23.10.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA MINIMALNE DOTYCZĄCE SAMOCHÓDU 5 OSOBOWEGO. 14. Dwa komplety kół na obręczach stalowych letnie i zimowe (w sumie z zamontowanymi)

WYMAGANIA MINIMALNE DOTYCZĄCE SAMOCHÓDU 5 OSOBOWEGO. 14. Dwa komplety kół na obręczach stalowych letnie i zimowe (w sumie z zamontowanymi) Załącznik Nr 1 do SIWZ CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA WYMAGANIA MINIMALNE DOTYCZĄCE SAMOCHÓDU 5 OSOBOWEGO 1. Rok produkcji: 2015 2. Typ nadwozia: sedan/limuzyna 3. Liczba drzwi: 4 4. Silnik: diesel 5. Pojemność silnika:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego (1) Z wyposażeniem

Parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego (1) Z wyposażeniem Załącznik nr 3 do zaproszenia Specyfikacja techniczna samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. Dostawa samochodu osobowego dla Powiatu Mieleckiego numer ogłoszenia: 33964-2013; data zamieszczenia: 24.01.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. Dostawa samochodu osobowego dla Powiatu Mieleckiego numer ogłoszenia: 33964-2013; data zamieszczenia: 24.01. OR.272.48.2012.EL Mielec, dnia 24 stycznia 2013 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa samochodu osobowego dla Powiatu Mieleckiego numer ogłoszenia: 33964-2013; data zamieszczenia: 24.01.2013 Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunow.pl Kunów: Dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego samochodu dostawczego z zabudowaną

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. SAMOCHÓD OSOBOWY KLASY NIŻSZEJ ŚREDNIEJ (TZW. SEGMENT C TYP 1) Udostępnienie samochodów Zamawiającemu musi nastąpić zgodnie z poniższym harmonogramem:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: DOSTAWA MATERIAŁÓW HYDRAULICZNYCH Numer ogłoszenia: 174346-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.uw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.uw.gov.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.uw.gov.pl Białystok: Dostawa samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest zakup 4 samochodów osobowych wg poniżej wskazanych parametrów:

Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest zakup 4 samochodów osobowych wg poniżej wskazanych parametrów: Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup 4 samochodów osobowych wg poniżej wskazanych parametrów: Część I samochód nr 1 sedan 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy: ZP/03/2015 Lipsko dnia r.

Znak Sprawy: ZP/03/2015 Lipsko dnia r. Znak Sprawy: ZP/03/2015 Lipsko dnia 05.02.2015 r. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzzoz-lipsko.mazowsze.pl DOSTAWA FABRYCZNIE

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... TEL; FAX;...e-mail;.

OFERTA. Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... TEL; FAX;...e-mail;. NO-223/XVI/15 OFERTA Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... REGON;. NIP;. TEL; FAX;...e-mail;. (nazwa (firma), dokładny adres wykonawcy/wykonawców, a w przypadku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ I OCHRONNEJ ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 specyfikacja techniczna Pakiet I. Specyfikacja techniczna samochodu osobowego o nadwoziu 4-drzwiowym typu sedan

Załącznik nr 1 specyfikacja techniczna Pakiet I. Specyfikacja techniczna samochodu osobowego o nadwoziu 4-drzwiowym typu sedan Załącznik nr 1 specyfikacja techniczna Pakiet I Specyfikacja techniczna samochodu osobowego o nadwoziu 4-drzwiowym typu sedan... (producent/marka/model pojazdu) Oferowany samochód osobowy jest fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.12wog.pl Toruń: USŁUGA W ZAKRESIE DEZYNSEKCJI, DERATYZACJI ORAZ MONITORINGU WYSTĘPOWANIA SZKODNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.jastrzebia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.jastrzebia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.jastrzebia.pl Jastrzębia: Dostawa samochodu strażackiego dla OSP Jastrzębia Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo

2513 mm, - pojemność użytkowa - minimum 3,3 m³ 7. Bezpieczeństwo - poduszki powietrzne - minimum dla kierowcy i pasażera, - pasy bezpieczeństwa

2513 mm, - pojemność użytkowa - minimum 3,3 m³ 7. Bezpieczeństwo - poduszki powietrzne - minimum dla kierowcy i pasażera, - pasy bezpieczeństwa Wągrowiec: DOSTAWA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH DO OBSŁUGI PRZEPOMPOWNI ORAZ HYDROFORNI I SIECI WODOCIĄGOWEJ Numer ogłoszenia: 99535-2011; data zamieszczenia: 29.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Parametry funkcjonalno techniczne. Specyfikacja techniczna oferowanego samochodu osobowego typu hatchback, 5-drzwi.

Parametry funkcjonalno techniczne. Specyfikacja techniczna oferowanego samochodu osobowego typu hatchback, 5-drzwi. Parametry funkcjonalno techniczne. Specyfikacja techniczna oferowanego samochodu osobowego typu hatchback, 5-drzwi.... (producent/marka/model pojazdu) Oferowany samochód osobowy jest fabrycznie nowy, nie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na: ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na: ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na: ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO 1. Postępowanie będzie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl 1 z 6 2014-04-24 13:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl Cieszyn: Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, Znak sprawy: ZP/1/.2012 Olsztyn, dnia 22.11.2012 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. azwa i adres zamawiającego. Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie, ul. Kasprowicza

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\tesny\Ustawienia lokalne\temp\172155-2014.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\tesny\Ustawienia lokalne\temp\172155-2014. Page 1 of 5 Warszawa: Dostawa do siedziby Instytutu Kolejnictwa czterech fabrycznie nowych (nieużywanych) samochodów wraz z wyposażeniem Numer ogłoszenia: 172155-2014; data zamieszczenia: 08.08.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Dostawa samochodu osobowego Numer ogłoszenia: 365428-2012; data zamieszczenia: 25.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Dostawa samochodu osobowego Numer ogłoszenia: 365428-2012; data zamieszczenia: 25.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa samochodu osobowego Numer ogłoszenia: 365428-2012; data zamieszczenia: 25.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Płocku.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Płocku. Płock: Dostawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Płocku Numer ogłoszenia: 72590-2016; data zamieszczenia: 31.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Łubie: Dostawa jednego fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczogaśniczego

Łubie: Dostawa jednego fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczogaśniczego Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.osp.łubie.pl/ Łubie: Dostawa jednego fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczogaśniczego

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:108112-2016:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części 2. Samochody ciężarowe do 3,5 t kabina pięcioosobowa, nadwozie typu Pickup z napędem na 4 koła (szt.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części 2. Samochody ciężarowe do 3,5 t kabina pięcioosobowa, nadwozie typu Pickup z napędem na 4 koła (szt. Lp. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części 2 Samochody ciężarowe do 3,5 t kabina pięcioosobowa, nadwozie typu Pickup z napędem na 4 koła (szt. 4) 1. Rok produkcji 2015 2. Homologacja, karta pojazdu 3. Nadwozie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Klub Przyrodników. Zapytanie ofertowe dla zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Klub Przyrodników. Zapytanie ofertowe dla zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Klub Przyrodników ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin Konto: BZ WBK SA o/świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645 tel./fax 068 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl Projekt i zakupy finansowane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

- Przetarg II. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

- Przetarg II. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne Skierniewice: Dostawa samochodu ciężarowo-osobowego - Przetarg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl Puławy: zakup samochodu osobowego Numer ogłoszenia: 32503-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia 21.08.2015 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia 21.08.2015 r. "DOSTAWA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH DLA MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ." OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia 21.08.2015 r. 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

kompletny i wolny od wad fizycznych (konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych). 3. Szczegółowy opis przedmiotu

kompletny i wolny od wad fizycznych (konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych). 3. Szczegółowy opis przedmiotu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgk.brzegdolny.pl Brzeg Dolny: Dostawa samochodu ciężarowego typu furgon w formie leasingu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 211 tys. euro na:

Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 211 tys. euro na: Przekazano do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.08.2007 r. nr 137990-2007. Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu 87-100 Toruń ul. Legionów 70/76 tel.

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Radzyń Podlaski: Dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 242091-2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo