Modele dynamicznych sieci małych i średnich przedsiębiorstw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Modele dynamicznych sieci małych i średnich przedsiębiorstw"

Transkrypt

1 Metodyka tworzenia dynamicznych, rozproszonych sieci przedsiębiorstw Przegląd wybranych rozwiązań na podstawie cząstkowych wyników międzynarodowego projektu E-Mult Michał Smater Wspomaganie działalności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) to, w dużym skrócie, umacnianie gospodarki kraju. Jednym z kierunków działań wspomagających jest ułatwianie łączenia się przedsiębiorstw w sieci współpracy. Międzynarodowy projekt E-Mult ma za zadanie m.in. opracowanie i dostarczenie przystępnej metodyki inicjowania, tworzenia i zarządzania dynamicznymi sieciami współpracy. dobie gospodarki rynkowej, głównym motorem napędzającym gospodarkę narodową są prężne i stabilne przedsiębiorstwa, zwłaszcza małe i średnie. Firmy zatrudniające od kilku do kilkunastu pracowników, raczej o zasięgu lokalnym niż regionalnym czy globalnym, powinny być szczególnie doceniane i rozwijane. Jeśli dojdzie do upadku kilku z nich, nie będzie to miało ujemnego wpływu w skali regionu, a zwłaszcza kraju. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że większość małych przedsiębiorstw działających w tej samej branży nie konkuruje bezpośrednio ze sobą ze względu na ich lokalny zasięg. Wynika z tego jasna konkluzja, że aby spowodować wzrost opłacalności, MŚP powinny ze sobą współpracować. Powinny tworzyć sieci, w ramach których podejmowane będą rozmaite działania inicjujące i intensyfikujące ten wzrost. Istnieje wiele przykładów udanych tego typu przedsięwzięć, jak choćby sieć polskich małych przedsiębiorstw produkujących zamienniki części samochodowych i sprzedających je pod wspólną, zarejestrowaną marką. Istniejące sieci przedsiębiorstw mają na ogół charakter statyczny, tzn. skład liczbowy członków sieci jak i profil działalności współpracujących firm raczej nie zmieniają się w krótkim czasie, bądź zmiany te są niewielkie. Wynika to na ogół z charakterystyki branży, w której te przedsiębiorstwa działają. Istnieją natomiast branże, w których powodzenie statycznych sieci obarczone byłoby znaczną niepewnością. Doskonałym przykładem jest branża recyklingu samochodów, której typową cechą jest to, że na wejściu przedsiębiorstwa znajdują się materiały bardzo zróżnicowane i różnej jakości (zmienny stan techniczny, różnorodność marek i typów pojazdów), a rynek mgr inż. Michał Smater Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Warszawa zbytu jest zmienny i trudno przewidywalny. Istnieje zatem duża potrzeba tworzenia dynamicznych sieci przedsiębiorstw prowadzących demontaż pojazdów i sprzedaż części z nich wymontowanych, elastycznych wobec niepewności dostaw oraz szybko reagujących na zapotrzebowania rynku. Projekt międzynarodowy E-Mult ma na celu stworzenie innowacyjnego oprogramowania komputerowego wspomagającego tworzenie i zarządzanie dynamicznymi sieciami przedsiębiorstw oraz opracowanie stosownej metodyki. W dalszej części opisane zostaną wybrane metody systemu E-Mult. Modele dynamicznych sieci małych i średnich przedsiębiorstw Przedsiębiorstwa nawiązujące współpracę z zamiarem osiągnięcia wspólnych celów biznesowych tworzą sieci wspomagane przez różne formy technik opartych na Internecie. Takie sieci są nazywane wirtualnymi sieciami współpracy. Firmy przyłączają się do wirtualnych sieci z powodów biznesowych, jak: wzrost sprzedaży, podniesienie innowacyjności oraz redukcja kosztów. Wzrost sprzedaży osiągnąć można przez: wspólny marketing (wspólna marka produktów) wspólna sprzedaż (poszerzenie oferty produktów) nowe kanały sprzedaży (dla produktów istniejących). Podniesienie innowacyjności osiągnąć można przez: opracowanie nowych produktów (współdzielenie wiedzy), podniesienie efektywności produkcji i jakości produktów (najlepsze praktyki) dostęp do badań i ich wyników (transfer technologii). 44

2 Redukcja kosztów osiągana jest na ogół przez: współdzielenie zasobów (zdolność przerobowa, pracownicy) współdzielenie usług (szkolenia, marketing, logistyka) wspólne pozyskiwanie materiałów i usług. Na podstawie uogólnionych definicji typów wirtualnych sieci przedsiębiorstw powstało szereg modeli dynamicznych sieci przedsiębiorstw działających w dziedzinie recyklingu samochodów. Sieć inkubacyjna i akceleracyjna E-Mult (E-Mult Incubation and Acceleration Network EIAN) EIAN jest najmniej formalną, jednak najbardziej rozległą siecią przedsiębiorstw i instytucji mających jakikolwiek związek z recyklingiem samochodów. Poziom współpracy w ramach tej sieci można określić jako śladowy. Zajmuje się ona jedynie wymianą informacji i transferem wiedzy z wykorzystaniem między innymi Forum Wiedzy (część systemu E-Mult). Nie zachodzi tutaj żadna inna forma współpracy. Cechą charakterystyczną tej sieci jest to, iż umożliwia swoim członkom szybkie (akceleracja) tworzenie (inkubacja) innego typu wirtualnych sieci przedsiębiorstw. Sieć EIAN jest otwarta dla wszystkich typów firm i instytucji, nie ma żadnych ograniczeń ze względu na wielkość przedsiębiorstwa jak i jego profil działalności. Jest wysoce pożądane, aby członkami tej sieci były instytucje naukowe, badawczo-rozwojowe, jak również typowo usługowo-wspomagające, np. szkoleniowe, konsultingowe. Łańcuch dostawców recyklingu (Collaborative Recycling Supply Chain CRSC) Sieć CRSC (rys. 1) jest stosunkowo niewielką siecią składającą się głównie z kilku małych firm takich, jak punkty zbiórki pojazdów, stacje demontażu i odbiorcy materiałów, realizujących bezpośrednio recykling pojazdów. W praktyce sieć taka będzie składać się z jednej stacji demontażu, kilku współpracujących punktów zbiórki i kilku odbiorców materiałów. Niezależnie od struktury sieci przepływ dóbr odbywa się w jedną stronę od punktów zbiórki, poprzez stację demontażu do odbiorców materiałów i części. CP2 CP1 CPn Przepływ dóbr MRm Przepływ informacji MR2 Rynek części zamiennych Rys. 1. Łańcuch dostawców recyklingu (CRSC). CPx punkty zbiórki, (mała) stacja demontażu, MRx odbiorcy materiałów Sieć dostawców recyklingu (Collaborative Recycling Supply Network CRSN) W trakcie rozwoju sieci, kiedy przyłączane są nowe przedsiębiorstwa, współpracujące firmy zmieniają swoje cele biznesowe. Sieć CRSN jest naturalnym rozwinięciem sieci CRSC. Sieć CRSN (rys. 2) nie ma jednolitej, prostej struktury. Jest raczej kombinacją topologii łańcucha dostawców i topologii gwiazdy. Sieć ta może być zbudowana na bazie jednego centralnego przedsiębiorstwa dużej stacji demontażu, będącej CP2 CP1 CPn LDS 1 i 2 MRm Rynek części zamiennych Rys. 2. Sieć dostawców recyklingu (CRSN). CPx punkty zbiórki, LDS duża stacja demontażu, (mała) stacja demontażu, MRx odbiorcy materiałów inicjatorem sieci, która będzie odbierać pojazdy z kilku punktów zbiórki. Głównym celem działania tego przedsiębiorstwa będzie przygotowywanie pojazdów do demontażu i demontaż jedynie najbardziej opłacalnych zespołów z przeznaczeniem do dalszej dystrybucji. Demontowane zespoły będą sprzedawane następnie do współpracujących małych stacji demontażu w celu dalszego zdemontowania na podzespoły i pojedyncze części. Przedsiębiorstwa te zorientowane są raczej na sprzedaż detaliczną. Wszystkie stacje demontażu działające w ramach tej sieci współpracują z odbiorcami materiałów. Związek branżowy recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Enhanced ELV Recycling Trade Association EERTA) Głównym zadaniem EERTA jest promowanie wspólnych interesów stowarzyszonych przedsiębiorstw. Związek branżowy, zależnie od wielkości, może oddziaływać na władze lokalne bądź krajowe. Stworzenie sieci EERTA może być pomocne np. w zwalczaniu nielegalnego demontażu pojazdów. Jest zalecane, aby członkami stowarzyszonymi takiej sieci były firmy doradcze wspierające ją w aspektach prawnych, firmy szkoleniowe prowadzące szkolenia dla właściwego i proekologicznego postępowania z pojazdami wycofanymi z użytkowania oraz firmy reklamowe rozpowszechniające informacje o sieci i jej ideach. Cele sieci EERTA to między innymi: promowanie spełniającego warunki ochrony środowiska demontażu pojazdów w społeczności lokalnej (ulotki, plakaty, akcje informacyjne) 45

3 rzetelne informowanie społeczeństwa o zaletach bezpiecznego dla środowiska recyklingu pojazdów oraz o zagrożeniach ekonomicznych i ekologicznych nielegalnego demontażu pokazywanie zalet stosowania wysokiej jakości części pochodzących z recyklingu w odróżnieniu do stosowania nowych itp. Sieć Wirtualne Przedsiębiorstwo Recyklingu (Virtual Recycling Enterprise Network VREN) VREN tworzy grupa przedsiębiorstw działających wspólnie w celu uzyskania dużych kontraktów biznesowych. Dla przedsiębiorstw prowadzących demontaż takim kontraktem może być umowa na dostawę części zamiennych do sieci serwisów samochodowych. Na zewnątrz VREN stanowi jedno duże przedsiębiorstwo, oferujące szeroki wachlarz wysokiej jakości części zamiennych dla różnych typów pojazdów. Tworzenie Sieci Przedsiębiorstw Celem tej części systemu E-Mult jest opracowanie usystematyzowanej listy kolejnych kroków oceny pomagających w podjęciu decyzji tak czy nie dla tworzenia sieci. Proces podejmowania decyzji wspomagany jest przez narzędzie w postaci oprogramowania umożliwiającego liczbową ocenę opłacalności nowego przedsięwzięcia. Podstawowe zagadnienia związane z tworzeniem sieci sprowadzają się do: identyfikacji odpowiedniego modelu sieci dynamicznej stworzenia wirtualnej sieci współpracy oceny kosztów i korzyści płynących z sieci. Potencjalny partner sieci przed przystąpieniem do grona firm gotowych do współpracy w ramach sieci powinien zdefiniować między innymi informacje dotyczące: typu przedsiębiorstwa głównej specjalności działania parametru odległości potrzebnego do kalkulacji kosztów transportu. Otwarta przestrzeń MŚP Powolne wyszukiwanie partnerów Brak zaufania Brak dostatecznej informacji Brak odpowiedniego zastępstwa Oprócz oceny ilościowej/cyfrowej procesu tworzenia nowej sieci, istnieje szereg kryteriów niemierzalnych takich jak: warunki i kultura pracy, różnice w prawodawstwie (dla różnych krajów), poziom zaangażowania itp., które również powinny być wzięte pod uwagę. Wszystkie te kryteria powinny być dokładnie zdefiniowane w bazie danych Forum Wiedzy. Grupę przedsiębiorstw działających na rynku można nazwać otwartą przestrzenią MŚP (Open Universe of Recycling SMEs). Firmy takie mogą tworzyć wirtualne sieci (ukośna strzałka na rys. 3), jednak bez narzędzi wspomagających proces ten jest uciążliwy i obarczony wysokim ryzykiem. Dzieje się tak, ponieważ firmy nie mają o sobie wystarczających informacji, wyszukiwanie potencjalnych partnerów jest powolne, trudno jest znaleźć partnera o odpowiednim profilu działalności, zaufanie między przedsiębiorstwami jest na ogół na bardzo niskim poziomie, a dodatkowo skomplikowane jest wyszukiwanie koniecznego zastępstwa, gdy wybrany partner nie spełnia oczekiwań. Powyższe kłopoty eliminuje System E-Mult. System ten poprzez Forum Wiedzy (Knowledge Forum) umożliwia skupienie przedsiębiorstw w ramach tzw. Wirtualnego Środowiska Działań (Virtual Breading Environment VBE). Przystąpienie firmy do Wirtualnego Środowiska Działań wiąże się z udostępnieniem podstawowych informacji o firmie oraz wyrażeniem zgody na obowiązujące zasady współpracy. Wirtualne Sieci Współpracy (Virtual Collaborative Network VCN) mogą być tworzone w ramach VBE. Użycie odpowiednich funkcji systemu E-Mult, tzw. Network Set-up Tool (NST), pozwala na szybkie wyszukiwanie partnerów, numeryczną ocenę opłacalności przedsięwzięcia, jakim jest założenie wirtualnej sieci oraz iterowanie tego działania. Proces tworzenia VCN w ramach VBE jest przeprowadzany zgodnie z procedurą: 1. Warunek wstępny: Forum Wiedzy powinno zawierać główne informacje o członkach VBE. 2. Procedura NST uruchamiana jest przez firmę inicjującą w odpowiedzi na powstałą możliwość biznesową. Firma ta definiuje zbiór kryteriów służących do odszukania odpowiednich przedsiębiorstw zarejestrowanych w VBE. 3. Wstępnie wybrane przedsiębiorstwa zostają zaproszone do uczestnictwa w sieci. W zależności od otrzymanych odpowiedzi zbierane są dodatkowe informacje. Procedura ta będzie powtarzana dopóki nie zostanie osiągnięta odpowiednia liczba partnerów. 4. Firma inicjująca ma w tym momencie listę organizacji spełniających wybrane kryteria, które zaakceptowały zaproszenie do uczestnictwa w sieci. Użytkownik oprogramowania może sprawdzić Wspólne zainteresowania biznesowe Ogólne zasady współpracy Rys. 3. Koncepcja sieci E-Mult Wirtualne Środowisko Działań (VBE) wspierane przez Forum Wiedzy systemu E-Mult Wirtualna Sieć Współpracy (VCN) Szybkie wyszukiwanie partnerów Dobór partnerów za pośrednictwem Forum Wiedzy Powtarzalność procesu 46

4 podstawowe dane firm znajdujących się na liście oraz oceny ich wiarygodności i wydajności. 5. Firma inicjująca wybiera wstępnie kandydatów do tworzenia sieci. 6. Wybrane firmy sprawdzane są przez system pod kątem ich dostępności i zadeklarowanego poziomu współpracy. Parametry te powinny być zdefiniowane przez przedsiębiorstwa podczas rejestrowania do Forum Wiedzy. Ostatecznie firma inicjująca zatwierdza wybór firm. 7. Narzędzie NST odwołuje się do algorytmów grupy 3 1) (część systemu E-Mult) w trybie symulacji w celu sprawdzenia wskaźników wydajności dla każdego z przedsiębiorstw. 8. Narzędzie NST na podstawie wstępnego wyboru grupy firm i po zastosowaniu algorytmów grupy 3, generuje ranking przedsiębiorstw. 9. W ostatnim kroku przedsiębiorstwo inicjujące wybiera firmy będące poszczególnymi węzłami sieci. Od teraz składowe systemu E-Mult wykorzystywane będą do obsługi utworzonej sieci. Algorytmy: grupy 2 wspomagają planowanie demontażu, grupy 1 zarządzają współdzieleniem zasobów i materiałów, grupy 3 dostarczają informacji wejściowych wykorzystywanych między innymi w przyszłych procesach tworzenia sieci. Zarządzanie sieciami Zarządzanie sieciami przedsiębiorstw dotyczy zarządzania procesami biznesowymi obejmującymi członków sieci, nie dotyczy natomiast zarządzania wewnętrznego każdego przedsiębiorstwa z osobna. Kwestia zarządzania sieciami przedsiębiorstw sprowadza się zatem do doglądania przez szkło powiększające procesów biznesowych prowadzonych przez poszczególnych członków sieci odpowiedzialnych za określone części większych procesów rozproszonych. Prowadzenie nadzoru nad wydajnością i powodzeniem procesów biznesowych jest warunkiem wstępnym dla kolejnego zadania zarządzania sieciami przedsiębiorstw, co odpowiada sprzężeniu zwrotnemu w zamkniętym cyklu sterowania. Możliwość nadzoru poszczególnych procesów biznesowych pozwala na synchronizację i harmonizację sieci przedsiębiorstw przez adaptację i optymalizację całościowych rozproszonych procesów biznesowych. Zarządzanie sieciami przedsiębiorstw opiera się na trzech filarach: ludzkim, organizacyjnym i technicznym. REKLAMA 1) Podział algorytmów Systemu E-Mult na grupy w zależności od realizowanych zadań jest omówiony szerzej w artykule Sławomira Puchalskiego Informatyka w recyklingu. Nowe rozwiązania w ramach projektu E-Mult na s

5 Procesy zarządzania sieciami Procesy zarządzania sieciami mogą być porównane do procesów zarządzania projektami, które dzielone są na pięć głównych grup. Każda z tych grup obejmuje szereg procesów składowych: 1. Procesy inicjacyjne (rozpoznanie potrzeby rozpoczęcia projektu lub jego etapu) 2. Procesy planowania (opracowanie i obsługa schematu wykonawczego prowadzące do osiągnięcia celu biznesowego, dla którego projekt powstał) 3. Procesy wykonawcze (koordynacja ludzi i zasobów do realizacji planu) 4. Procesy kontroli (zapewnienie, że cele projektu są realizowane poprzez monitorowanie i pomiary postępów oraz są podejmowane działania korygujące, jeśli zachodzi potrzeba) 5. Procesy zamykania (formalizacja pozytywnej oceny projektu lub jego etapu oraz formalne zakończenie projektu). Rodzaje zarządzania Jednym z najbardziej tradycyjnych sposobów zarządzania, stosowanym także do wirtualnych sieci przedsiębiorstw, jest zarządzanie projektami realizowanymi przez organizacje partnerskie. Charakteryzuje się koordynacją działań partnerów prowadzącą do ściśle określonych celów. Metody planowania sieci, definiowania ścieżki prowadzącej do osiągnięcia celu, jak również monitorowania postępów istnieją, lecz w wirtualnych sieciach nie zawsze są stosowane. Kolejny rodzaj zarządzania opiera się na samoorganizacji przedsiębiorstw. Odpowiada on przypadkowi, w którym teoretycznie nie jest wymagana koordynacja, lecz każdy partner wykazuje się inicjatywą w ramach współpracy dla osiągnięcia wspólnego celu. Takie podejście wymaga, aby każdy z partnerów widział w dążeniach sieci również swój własny cel. Nie dochodzi zatem do sytuacji konfliktowych, a zasady współpracy są przez wszystkich akceptowane. Zazwyczaj wiąże się to także z tym, że żaden z partnerów nie ponosi odpowiedzialności za innych, a każdy odpowiada tylko i wyłącznie za swoją stratę. Podstawową wadą tego rodzaju zarządzania jest to, że nie może być stosowane, gdy straty są duże, a cel sieci nie został osiągnięty. Dodatkowo, w większości przypadków partnerzy są zależni od wydajności innych. Inny rodzaj zarządzania jest oparty na zachętach. Od metody zarządzania projektami różni się tym, że sieć przedsiębiorstw nie ma jasno określonego, namacalnego i stałego celu. Istnieją pewne ograniczenia czasowe oraz kosztowe, lecz ostateczny wynik nie jest ograniczony od górny, a nawet określenie tego, co sieć może osiągnąć, jest czasami niemożliwe. W sieciach tak zarządzanych jest niezbędna kontrola czasu i kosztów, w trakcie której mogą być stosowane metody zarządzania projektem. Zaufanie i bezpieczeństwo Tworzenie sieci przedsiębiorstw charakteryzuje się wysokim prawdopodobieństwem osiągnięcia sukcesu, niemniej jednak istnieje szereg czynników mogących powodować fiasko. Dlatego też budowanie zaufania między przedsiębiorstwami oraz bezpieczeństwo danych są niezwykle istotnymi elementami systemu E-Mult. W obecnych czasach kiedy wymiana danych nie jest już tylko opcją, lecz warunkiem szybkiego rozwoju, pojedyncza informacja może przyczynić się do powstania korzyści biznesowej, może także spowodować znaczną stratę. Zaufanie jest jednym z najważniejszych czynników wzajemnej współpracy w ramach sieci przedsiębiorstw. Wzorcowe środowisko mogłoby być zbudowane tylko na zaufaniu, ale jak powszechnie wiadomo najlepiej jest, kiedy za zaufaniem stoi pewność. Pewność jest odczuciem zorientowanym bardziej fizycznie i może być zastosowana na przykład do oceny jakości usług dostarczanych w ramach sieci, jak również do oceny rozwiązań bezpieczeństwa, a nawet zasad współpracy między partnerami sieci. Należy pamiętać, że odpowiedzialność za zaufanie spoczywa głównie na partnerach sieci. Bez odpowiedniej samodyscypliny oraz rozwagi podczas realizacji ważnych działań, budowanie zaufania może być zagrożone. Gdy zaufanie jest oparte na solidnych podstawach, przynosi liczne korzyści: na poziomie partnerskim może motywować do wzięcia na siebie pewnej odpowiedzialności nawet w przypadku niepewnej lub niepełnej informacji przyczynia się do osiągania wspólnych celów przez pobudzanie i zachęcanie do wymiany informacji, współdzielenia wiedzy czy nawet do współdzielenia zasobów firmy na poziomie organizacji ułatwia procesy budowy i uruchamiania różnych form sieci. Metodyka E-Mult została opracowana na bazie systemu komputerowego przeznaczonego dla przedsiębiorstw działających w branży recyklingu samochodów. Kompleksowo ujmuje aspekty związane z łączeniem się tych przedsiębiorstw w wirtualne sieci współpracy. Oprócz opisanych tematów obejmuje także zagadnienia: modelowania i systematyzowania wiedzy, poszerzania wiedzy w fazie uruchamiania oraz eksploatacji, zarządzania wiedzą wdrażania i użytkowania oprogramowania E-Mult uruchamiania Forum Wiedzy ontologii w recyklingu pojazdów. Warto zaznaczyć, że metodykę tę można szybko adaptować do potrzeb innych gałęzi przemysłu. 48

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami

Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami punkt 2 planu zajęć dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania

Bardziej szczegółowo

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM?

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM? Czym jest FINANCE-TENDER.COM? FINANCE-TENDER.COM jest pierwszą w Polsce platformą przetargową i ogłoszeniową oferującą nowoczesną metodę przeprowadzania przetargów elektronicznych oraz umożliwiającą przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 11 1.1. Istota projektu 11 1.2. Zarządzanie projektami 19 1.3. Cykl życia projektu 22 1.3.1. Cykl projektowo realizacyjny 22 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2. Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI SUKCESU PPG

CZYNNIKI SUKCESU PPG CZYNNIKI SUKCESU PPG STOSOWANIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Wiedza o biznesie Wiedza specjalistyczna Wiedza o produktach i usługach Wiedza przemysłowa ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ ZADAŃ Działanie w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Mechaniczny Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Bogdan ŻÓŁTOWSKI W pracy przedstawiono proces

Bardziej szczegółowo

Poczta Polska S.A. Schemat wartościowania

Poczta Polska S.A. Schemat wartościowania Poczta Polska S.A. Schemat wartościowania Spis treści 1. Kryterium: Wpływ na wynik ekonomiczny... 3 2. Kryterium: Odpowiedzialność za zarządzanie ludźmi i zespołami... 4 3. Kryterium: Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Pracownia Informatyki Numeron Sp. z o.o Częstochowa ul. Wały Dwernickiego 117/121 tel. (34) fax. (34)

Pracownia Informatyki Numeron Sp. z o.o Częstochowa ul. Wały Dwernickiego 117/121 tel. (34) fax. (34) Pracownia Informatyki Numeron Sp. z o.o. 42-202 Częstochowa ul. Wały Dwernickiego 117/121 tel. (34) 361 00 86 fax. (34) 366 50 03 www.numeron.pl Pracownia Informatyki Numeron Sp. z o.o. Istniejemy w branży

Bardziej szczegółowo

Organizacyjny aspekt projektu

Organizacyjny aspekt projektu Organizacyjny aspekt projektu Zarządzanie funkcjonalne Zarządzanie między funkcjonalne Osiąganie celów poprzez kierowanie bieżącymi działaniami Odpowiedzialność spoczywa na kierownikach funkcyjnych Efektywność

Bardziej szczegółowo

KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw PROJEKT KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw KLASTER GOSPDARKI ODPADOWEJ I RECYKLINGU Branża: gospodarowanie odpadami i branże pokrewne Warszawa, 21 czerwca 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw

Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw prof. dr hab. Krystyna Poznańska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Katedra Zarządzania Innowacjami Poziom innowacyjności Polski na tle UE W raporcie

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl. Warszawa 16.07.2014

Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl. Warszawa 16.07.2014 Outsorsing informatyczny w ochronie zdrowia- wybrane zagadnienia Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl Warszawa 16.07.2014 Wyzwania w zakresie informatyki w ochronie zdrowia. Co przed nami? Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność

Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność A leading automotive logistics company A leading automotive logistics company Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność Prezentacja CAT Cargo Logistics Polska Michał Sierański 2014-05-28 Agenda

Bardziej szczegółowo

Innowacja. Innowacja w przedsiębiorczości. Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do

Innowacja. Innowacja w przedsiębiorczości. Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do Innowacja w przedsiębiorczości Andrzej Zakrzewski Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości andrzej.zakrzewski@inkubatory.pl Innowacja Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Kadrze menedżerskiej i kierowniczej przedsiębiorstw Kierownikom

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08 Spis treści Wstęp.............................................................. 7 Część I Podstawy analizy i modelowania systemów 1. Charakterystyka systemów informacyjnych....................... 13 1.1.

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Marketing sieciowy łączy więc w sobie niezależność i współpracę, sprzedaż bezpośrednią z budowaniem relacji pośrednich, reprezentuje sprzedaż

Marketing sieciowy łączy więc w sobie niezależność i współpracę, sprzedaż bezpośrednią z budowaniem relacji pośrednich, reprezentuje sprzedaż Marketing sieciowy Marketing sieciowy zwany również marketingiem wielopoziomowym jest formą dystrybucji towarów i usług, która nie korzysta z tradycyjnych miejsc zakupu i powszechnej reklamy. Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Przedmowa 13. Wstęp 15. Podziękowania 17. Podziękowania od wydawcy 19. Jak korzystać z ksiąŝki 21

Przedmowa 13. Wstęp 15. Podziękowania 17. Podziękowania od wydawcy 19. Jak korzystać z ksiąŝki 21 Zarządzanie logistyką /Alan Harrison, Remko van Hoek. Warszawa, 2010 Spis treści Przedmowa 13 Wstęp 15 Podziękowania 17 Podziękowania od wydawcy 19 Jak korzystać z ksiąŝki 21 Układ ksiąŝki 25 Część 1.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Wydział Odlewnictwa Wirtualizacja procesów odlewniczych Katedra Informatyki Stosowanej WZ AGH Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Jerzy Duda, Adam Stawowy www.pi.zarz.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia DELab UW Enterprise Europe Network ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa tel. +48 (22) 55 27 606 delab.uw.edu.pl een@uw.edu.pl 1 Model biznesowy i innowacje BADANIA

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Plan wystąpienia Podstawowe definicje System informatyczny dla MSP Pięć kroków udanego wdrożenia Podsumowanie Co to jest CRM Posiadanie takiej

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

PRINCE2. Metodyka zarządzania projektami. Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak

PRINCE2. Metodyka zarządzania projektami. Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak PRINCE2 Metodyka zarządzania projektami Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak Metodyka PRINCE2 PRINCE2 Project IN Controlled Environments v.2 Określa: Co należy zrobić Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Wydziały Politechniki Poznańskiej

Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydział Architektury Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Wydział Elektryczny Wydział

Bardziej szczegółowo

BUDOWANIE PARTNERSTWA PONADNARODOWEGO. Wrocław, 13 maja 2010r.

BUDOWANIE PARTNERSTWA PONADNARODOWEGO. Wrocław, 13 maja 2010r. BUDOWANIE PARTNERSTWA PONADNARODOWEGO Wrocław, 13 maja 2010r. ZASADY BUDOWANIA PARTNERSTWA PONADNARODOWEGO Zasady budowania partnerstwa Istotą partnerstwa jest: dobrowolność udziału uczestników (określenie

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Sterowanie CAP Planowanie PPC Sterowanie zleceniami Kosztorysowanie Projektowanie CAD/CAM CAD Klasyfikacja systemów Cax Y-CIM model Planowanie produkcji Konstruowanie

Bardziej szczegółowo

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:12 dni MIEJSCE: CENA: 7600 zł netto Tempo i złożoność funkcjonowania organizacji sprawia, że udana realizacja firmowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Raport oceny kompetencji

Raport oceny kompetencji Symulacje oceniające kompetencje Raport oceny kompetencji Rut Paweł 08-01-2015 Kompetencje sprzedażowe dla efactor Sp. z o.o. Dane osobowe Rut Paweł CEO pawel.rut@efactor.pl more-than-manager.com 2 z 13

Bardziej szczegółowo

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Wspomaganie zarządzania relacjami z dostawcami w branży transportowej Analizy bieżącej i przyszłej sytuacji w branży transportu drogowego, rzetelne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Ewelina Kaatz-Drzeżdżon Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku marzec 2015 Nowy

Bardziej szczegółowo

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Przedsiębiorstwo dzięki prawidłowo ukształtowanemu łańcuchowi dostaw może osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną na rynku. Dlatego

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

Komunikaty, wydarzenia i artykuły firmowe w Serwisach branżowych xtech.pl

Komunikaty, wydarzenia i artykuły firmowe w Serwisach branżowych xtech.pl Komunikaty, wydarzenia i artykuły firmowe w Serwisach branżowych xtech.pl Spis treści: Użytkownicy Serwisów xtech.pl... 3 Promowanie komunikatów i wydarzeń firmowych... 4 Artykuły... 5 Kontakt:... 6 4

Bardziej szczegółowo

BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery)

BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery) BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery) Dr inż. Michał Juszczyk Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Lądowej Zakład Technologii i

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Opis Metodyka PRINCE2 powstała na bazie doświadczeń z wielu lat dobrych praktyk zarządzania projektami. Metodyka ta oferuje elastyczne i łatwe do adaptacji podejście

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI edycja I eliminacje centralne 14 maja 2015 r. 9. Strategia polegająca na zaspokajaniu potrzeb klientów mało wrażliwych na

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Plan prezentacji 1. Znaczenie pojęcia B2B 2. B2B - biznes pomiędzy firmami

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Internetowa ogólnopolska baza informatycznych projektów badawczych otwartej innowacji Platforma współpracy SPINACZ 1/46

Internetowa ogólnopolska baza informatycznych projektów badawczych otwartej innowacji Platforma współpracy SPINACZ 1/46 Internetowa ogólnopolska baza informatycznych projektów badawczych otwartej innowacji Platforma współpracy SPINACZ 1/46 Projekt jest współfinansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Faza definiowania i koncepcji teorii logistyki oraz pierwsze próby jej zastosowania w praktyce

Faza definiowania i koncepcji teorii logistyki oraz pierwsze próby jej zastosowania w praktyce Tematy zajęć Historia Logistyki Paweł Tura l Fazy rozwoju logistyki l Determinanty rozwoju i wzrostu znaczenia logistyki Faza startu i budzenia się logistyki l Okres : II połowa lat 50 l Logistyka (dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie WYDAWNICTWO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU Leszek Pruszkowski Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie Koncepcja Facility Management Płock 2009 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 2 FORMY I RODZAJE MAŁYCH FIRM

WYKŁAD 2 FORMY I RODZAJE MAŁYCH FIRM WYKŁAD 2 FORMY I RODZAJE MAŁYCH FIRM 1 1. Formy organizacyjno-prawne małych firm: Podział przedsiębiorstw wg formy organizacyjnoprawnej: 1. Osobowe: osoby fizyczne prowadzące działalność gosp. spółki cywilne,

Bardziej szczegółowo

K O L E K C J A E X P E R T. W S Z Y S T K O, C O N A L E Ż Y W I E D Z I E ć O PEUGEOT. ZAPROJEKTOWANY, BY CIESZYĆ.

K O L E K C J A E X P E R T. W S Z Y S T K O, C O N A L E Ż Y W I E D Z I E ć O PEUGEOT. ZAPROJEKTOWANY, BY CIESZYĆ. K O L E K C J A E X P E R T W S Z Y S T K O, C O N A L E Ż Y W I E D Z I E ć O AMORTYZATORY WYCIERACZKI KLIMATYZACJA PEUGEOT POLSKA Sp. z o.o., 02/2007 Druk AMPiR Wzór zastrzeżony UKŁAD WYDECHOWY OŚWIETLENIE

Bardziej szczegółowo

Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu

Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu 1 Cel oraz agenda Cel Zaprezentowanie rzeczywistych korzyści wynikających ze współpracy firm w grupowej konsolidacji usług transportowych

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Rodzaj innowacji: programowa

Bardziej szczegółowo

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji Spis treści Przedmowa 11 1. Kreowanie systemu zarządzania wiedzą w organizacji 13 1.1. Istota systemu zarządzania wiedzą 13 1.2. Cechy dobrego systemu zarządzania wiedzą 16 1.3. Czynniki determinujące

Bardziej szczegółowo

Wartość dodana podejścia procesowego

Wartość dodana podejścia procesowego Zarządzanie procesami dr Mariusz Maciejczak Wartość dodana podejścia procesowego www.maciejczak.pl Wartość dodana w ujęciu ekonomicznym Wartość dodana - przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu

Bardziej szczegółowo

UMOŻLIWIAMY WYMIANĘ PONAD 120 WALUT Z CAŁEGO ŚWIATA

UMOŻLIWIAMY WYMIANĘ PONAD 120 WALUT Z CAŁEGO ŚWIATA UMOŻLIWIAMY WYMIANĘ PONAD 120 WALUT Z CAŁEGO ŚWIATA Transakcje Spot (Transkacje natychmiastowe) Transakcje terminowe (FX Forward) Zlecenia rynkowe (Market Orders) Nasza firma Powstaliśmy w jednym, jasno

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Informatyka w recyklingu Nowe rozwiązania w ramach projektu E-Mult

Informatyka w recyklingu Nowe rozwiązania w ramach projektu E-Mult Informatyka w recyklingu Nowe rozwiązania w ramach projektu E-Mult Sławomir Puchalski Trudna sytuacja rynku pojazdów wycofanych z eksploatacji jest spowodowana m.in. kłopotami z pozyskiwaniem wraków. To

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Foundation - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym

PRINCE2 Foundation - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: H6C24S PRINCE2 Foundation - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Dni: 3 Opis: Metodyka PRINCE2 jest akceptowana na poziomie międzynarodowym i uznana za wiodące podejście

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Sieciowy model instytucji wspierających innowacje. Wrocław, 29 czerwca 2006r.

Sieciowy model instytucji wspierających innowacje. Wrocław, 29 czerwca 2006r. Sieciowy model instytucji wspierających innowacje dr hab. Jacek Sroka dr Leszek Kwieciński Uniwersytet Wrocławski RIS jako nowe narzędzie KE Od początku lat 90. w wielu krajach UE wyraźnego znaczenia nabrały

Bardziej szczegółowo

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A.

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A. Case Study aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0 Wdrożenie w firmie Finder S.A. PRZEDSTAWIENIE FIRMY Finder jest operatorem systemu lokalizacji i monitoringu, wspomagającego zarządzanie pracownikami w terenie

Bardziej szczegółowo

oferta dla Marketingu

oferta dla Marketingu ! oferta dla Marketingu Warsztaty współpracy Marketing - Sprzedaż. Szkolenia kompetencyjne dla Działu Marketingu. Doradztwo przetargowe i efektywna współpraca z Agencją.. WARSZTATY WSPÓŁPRACY MARKETING

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk dr T Bartosz Kalinowski 17 19 września 2008, Wisła IV Sympozjum Klubu Paragraf 34 1 Informacja a system zarządzania Informacja

Bardziej szczegółowo

System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw

System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw Pracownia Informatyki Numeron Sp. z o.o. ul. Wały Dwernickiego 117/121 42-202 Częstochowa Pracownia Informatyki Numeron Sp.

Bardziej szczegółowo

EMSE00_BR371A_PL.QXP 20.02.2007 14:12 Seite 1

EMSE00_BR371A_PL.QXP 20.02.2007 14:12 Seite 1 EMSE00_BR371A_PL.QXP 20.02.2007 14:12 Seite 1 Publikacja EMSE00-BR371A-PL-E Kwiecień 2006 Copyright 2006 Rockwell Automation, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w USA. EMSE00_BR371A_PL.QXP 20.02.2007

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego OŚ PRIORYTETOWA II RPO WO 2014-2020 KONKURENCYJNA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU Ewelina Ciaputa RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU ZIELONA INICJATYWA GOSPODARCZA. PARTNERSTWO NA RZECZ EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA

SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA 1. Klaster / Klastering Strona 1 Rys historyczny Inicjatywy klastrowe powstają w wyniku polityki rozwoju gospodarczego lub też w wyniku wydarzeń, które skłaniają

Bardziej szczegółowo

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 1. Definicja projektu: cechy projektu, przyczyny porażek projektów, czynniki sukcesu projektów, cele projektu, produkty projektu, cykl życia

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy tam, gdzie się buduje

Jesteśmy tam, gdzie się buduje Jesteśmy tam, gdzie się buduje WKT to wiodący dystrybutor specjalistycznych materiałów i systemów budowlanych wysokiej jakości produkty sygnowane markami światowych producentów ogólnopolska sieć sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Zintegrowane Zarządzanie Portfelem IT W dzisiejszym świecie czołowi użytkownicy IT podejmują inicjatywy dopasowania IT do strategii

Bardziej szczegółowo

Koncepcja organizacji zakupów grupowych Opracowano na podstawie materiałów Energy Centre Bratislava (ECB)

Koncepcja organizacji zakupów grupowych Opracowano na podstawie materiałów Energy Centre Bratislava (ECB) Koncepcja organizacji zakupów grupowych Opracowano na podstawie materiałów Energy Centre Bratislava (ECB) Cel Zapewnienie zakupów efektywnych energetycznie dla przyjaznych środowisku technologii lub produktów/usług.

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Koordynatorom i liderom Lean/KAIZEN odpowiedzialnym za obszary produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Michał Majcherek Agro Klaster Kujawy Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju W dzisiejszych warunkach konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

2011-04-08. Konsorcjum grupa partnerów wspólnie składająca wniosek i odpowiedzialna za jego realizację.

2011-04-08. Konsorcjum grupa partnerów wspólnie składająca wniosek i odpowiedzialna za jego realizację. Określenie potrzeb do realizacji projektu Poszukiwanie partnerów do projektu i tworzenie dobrego konsorcjum Nasz pomysł co chcemy robić? Jakie są nasze cele? (analiza możliwości, terminów, sposobu wykonania

Bardziej szczegółowo

Kategoria. Nazwa podmiotu.. Nazwisko oceniającego Liczba Kryterium oceny

Kategoria. Nazwa podmiotu.. Nazwisko oceniającego Liczba Kryterium oceny Załącznik Nr 3 Karta Oceny kategorii: Duże i Średnie Przedsiębiorstwo Maks. 50 Ocena odnosi się do podstawowych parametrów ekonomicznej kondycji firmy i jej wkładu w rozwój gospodarczy regionu. Brane są

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw 1. Wymienić etapy rozwoju logistyki. 2. Podaj definicje logistyki. 3. Jakie wnioski wypływają z definicji określającej, co to jest logistyka?

Bardziej szczegółowo

MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH

MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH 1. Przedmiot nie wymaga przedmiotów poprzedzających 2. Treść przedmiotu Proces i cykl decyzyjny. Rola modelowania matematycznego w procesach decyzyjnych.

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczna platforma informacyjno-biznesowa Twój zaufany partner w biznesie

Specjalistyczna platforma informacyjno-biznesowa Twój zaufany partner w biznesie www.biotechnologia.pl Specjalistyczna platforma informacyjno-biznesowa Twój zaufany partner w biznesie O portalu portal rozwija się od 13 lat lider mediów o tematyce innowacyjnego biobiznesu zespół portalu

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo