Modele dynamicznych sieci małych i średnich przedsiębiorstw

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Modele dynamicznych sieci małych i średnich przedsiębiorstw"

Transkrypt

1 Metodyka tworzenia dynamicznych, rozproszonych sieci przedsiębiorstw Przegląd wybranych rozwiązań na podstawie cząstkowych wyników międzynarodowego projektu E-Mult Michał Smater Wspomaganie działalności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) to, w dużym skrócie, umacnianie gospodarki kraju. Jednym z kierunków działań wspomagających jest ułatwianie łączenia się przedsiębiorstw w sieci współpracy. Międzynarodowy projekt E-Mult ma za zadanie m.in. opracowanie i dostarczenie przystępnej metodyki inicjowania, tworzenia i zarządzania dynamicznymi sieciami współpracy. dobie gospodarki rynkowej, głównym motorem napędzającym gospodarkę narodową są prężne i stabilne przedsiębiorstwa, zwłaszcza małe i średnie. Firmy zatrudniające od kilku do kilkunastu pracowników, raczej o zasięgu lokalnym niż regionalnym czy globalnym, powinny być szczególnie doceniane i rozwijane. Jeśli dojdzie do upadku kilku z nich, nie będzie to miało ujemnego wpływu w skali regionu, a zwłaszcza kraju. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że większość małych przedsiębiorstw działających w tej samej branży nie konkuruje bezpośrednio ze sobą ze względu na ich lokalny zasięg. Wynika z tego jasna konkluzja, że aby spowodować wzrost opłacalności, MŚP powinny ze sobą współpracować. Powinny tworzyć sieci, w ramach których podejmowane będą rozmaite działania inicjujące i intensyfikujące ten wzrost. Istnieje wiele przykładów udanych tego typu przedsięwzięć, jak choćby sieć polskich małych przedsiębiorstw produkujących zamienniki części samochodowych i sprzedających je pod wspólną, zarejestrowaną marką. Istniejące sieci przedsiębiorstw mają na ogół charakter statyczny, tzn. skład liczbowy członków sieci jak i profil działalności współpracujących firm raczej nie zmieniają się w krótkim czasie, bądź zmiany te są niewielkie. Wynika to na ogół z charakterystyki branży, w której te przedsiębiorstwa działają. Istnieją natomiast branże, w których powodzenie statycznych sieci obarczone byłoby znaczną niepewnością. Doskonałym przykładem jest branża recyklingu samochodów, której typową cechą jest to, że na wejściu przedsiębiorstwa znajdują się materiały bardzo zróżnicowane i różnej jakości (zmienny stan techniczny, różnorodność marek i typów pojazdów), a rynek mgr inż. Michał Smater Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Warszawa zbytu jest zmienny i trudno przewidywalny. Istnieje zatem duża potrzeba tworzenia dynamicznych sieci przedsiębiorstw prowadzących demontaż pojazdów i sprzedaż części z nich wymontowanych, elastycznych wobec niepewności dostaw oraz szybko reagujących na zapotrzebowania rynku. Projekt międzynarodowy E-Mult ma na celu stworzenie innowacyjnego oprogramowania komputerowego wspomagającego tworzenie i zarządzanie dynamicznymi sieciami przedsiębiorstw oraz opracowanie stosownej metodyki. W dalszej części opisane zostaną wybrane metody systemu E-Mult. Modele dynamicznych sieci małych i średnich przedsiębiorstw Przedsiębiorstwa nawiązujące współpracę z zamiarem osiągnięcia wspólnych celów biznesowych tworzą sieci wspomagane przez różne formy technik opartych na Internecie. Takie sieci są nazywane wirtualnymi sieciami współpracy. Firmy przyłączają się do wirtualnych sieci z powodów biznesowych, jak: wzrost sprzedaży, podniesienie innowacyjności oraz redukcja kosztów. Wzrost sprzedaży osiągnąć można przez: wspólny marketing (wspólna marka produktów) wspólna sprzedaż (poszerzenie oferty produktów) nowe kanały sprzedaży (dla produktów istniejących). Podniesienie innowacyjności osiągnąć można przez: opracowanie nowych produktów (współdzielenie wiedzy), podniesienie efektywności produkcji i jakości produktów (najlepsze praktyki) dostęp do badań i ich wyników (transfer technologii). 44

2 Redukcja kosztów osiągana jest na ogół przez: współdzielenie zasobów (zdolność przerobowa, pracownicy) współdzielenie usług (szkolenia, marketing, logistyka) wspólne pozyskiwanie materiałów i usług. Na podstawie uogólnionych definicji typów wirtualnych sieci przedsiębiorstw powstało szereg modeli dynamicznych sieci przedsiębiorstw działających w dziedzinie recyklingu samochodów. Sieć inkubacyjna i akceleracyjna E-Mult (E-Mult Incubation and Acceleration Network EIAN) EIAN jest najmniej formalną, jednak najbardziej rozległą siecią przedsiębiorstw i instytucji mających jakikolwiek związek z recyklingiem samochodów. Poziom współpracy w ramach tej sieci można określić jako śladowy. Zajmuje się ona jedynie wymianą informacji i transferem wiedzy z wykorzystaniem między innymi Forum Wiedzy (część systemu E-Mult). Nie zachodzi tutaj żadna inna forma współpracy. Cechą charakterystyczną tej sieci jest to, iż umożliwia swoim członkom szybkie (akceleracja) tworzenie (inkubacja) innego typu wirtualnych sieci przedsiębiorstw. Sieć EIAN jest otwarta dla wszystkich typów firm i instytucji, nie ma żadnych ograniczeń ze względu na wielkość przedsiębiorstwa jak i jego profil działalności. Jest wysoce pożądane, aby członkami tej sieci były instytucje naukowe, badawczo-rozwojowe, jak również typowo usługowo-wspomagające, np. szkoleniowe, konsultingowe. Łańcuch dostawców recyklingu (Collaborative Recycling Supply Chain CRSC) Sieć CRSC (rys. 1) jest stosunkowo niewielką siecią składającą się głównie z kilku małych firm takich, jak punkty zbiórki pojazdów, stacje demontażu i odbiorcy materiałów, realizujących bezpośrednio recykling pojazdów. W praktyce sieć taka będzie składać się z jednej stacji demontażu, kilku współpracujących punktów zbiórki i kilku odbiorców materiałów. Niezależnie od struktury sieci przepływ dóbr odbywa się w jedną stronę od punktów zbiórki, poprzez stację demontażu do odbiorców materiałów i części. CP2 CP1 CPn Przepływ dóbr MRm Przepływ informacji MR2 Rynek części zamiennych Rys. 1. Łańcuch dostawców recyklingu (CRSC). CPx punkty zbiórki, (mała) stacja demontażu, MRx odbiorcy materiałów Sieć dostawców recyklingu (Collaborative Recycling Supply Network CRSN) W trakcie rozwoju sieci, kiedy przyłączane są nowe przedsiębiorstwa, współpracujące firmy zmieniają swoje cele biznesowe. Sieć CRSN jest naturalnym rozwinięciem sieci CRSC. Sieć CRSN (rys. 2) nie ma jednolitej, prostej struktury. Jest raczej kombinacją topologii łańcucha dostawców i topologii gwiazdy. Sieć ta może być zbudowana na bazie jednego centralnego przedsiębiorstwa dużej stacji demontażu, będącej CP2 CP1 CPn LDS 1 i 2 MRm Rynek części zamiennych Rys. 2. Sieć dostawców recyklingu (CRSN). CPx punkty zbiórki, LDS duża stacja demontażu, (mała) stacja demontażu, MRx odbiorcy materiałów inicjatorem sieci, która będzie odbierać pojazdy z kilku punktów zbiórki. Głównym celem działania tego przedsiębiorstwa będzie przygotowywanie pojazdów do demontażu i demontaż jedynie najbardziej opłacalnych zespołów z przeznaczeniem do dalszej dystrybucji. Demontowane zespoły będą sprzedawane następnie do współpracujących małych stacji demontażu w celu dalszego zdemontowania na podzespoły i pojedyncze części. Przedsiębiorstwa te zorientowane są raczej na sprzedaż detaliczną. Wszystkie stacje demontażu działające w ramach tej sieci współpracują z odbiorcami materiałów. Związek branżowy recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Enhanced ELV Recycling Trade Association EERTA) Głównym zadaniem EERTA jest promowanie wspólnych interesów stowarzyszonych przedsiębiorstw. Związek branżowy, zależnie od wielkości, może oddziaływać na władze lokalne bądź krajowe. Stworzenie sieci EERTA może być pomocne np. w zwalczaniu nielegalnego demontażu pojazdów. Jest zalecane, aby członkami stowarzyszonymi takiej sieci były firmy doradcze wspierające ją w aspektach prawnych, firmy szkoleniowe prowadzące szkolenia dla właściwego i proekologicznego postępowania z pojazdami wycofanymi z użytkowania oraz firmy reklamowe rozpowszechniające informacje o sieci i jej ideach. Cele sieci EERTA to między innymi: promowanie spełniającego warunki ochrony środowiska demontażu pojazdów w społeczności lokalnej (ulotki, plakaty, akcje informacyjne) 45

3 rzetelne informowanie społeczeństwa o zaletach bezpiecznego dla środowiska recyklingu pojazdów oraz o zagrożeniach ekonomicznych i ekologicznych nielegalnego demontażu pokazywanie zalet stosowania wysokiej jakości części pochodzących z recyklingu w odróżnieniu do stosowania nowych itp. Sieć Wirtualne Przedsiębiorstwo Recyklingu (Virtual Recycling Enterprise Network VREN) VREN tworzy grupa przedsiębiorstw działających wspólnie w celu uzyskania dużych kontraktów biznesowych. Dla przedsiębiorstw prowadzących demontaż takim kontraktem może być umowa na dostawę części zamiennych do sieci serwisów samochodowych. Na zewnątrz VREN stanowi jedno duże przedsiębiorstwo, oferujące szeroki wachlarz wysokiej jakości części zamiennych dla różnych typów pojazdów. Tworzenie Sieci Przedsiębiorstw Celem tej części systemu E-Mult jest opracowanie usystematyzowanej listy kolejnych kroków oceny pomagających w podjęciu decyzji tak czy nie dla tworzenia sieci. Proces podejmowania decyzji wspomagany jest przez narzędzie w postaci oprogramowania umożliwiającego liczbową ocenę opłacalności nowego przedsięwzięcia. Podstawowe zagadnienia związane z tworzeniem sieci sprowadzają się do: identyfikacji odpowiedniego modelu sieci dynamicznej stworzenia wirtualnej sieci współpracy oceny kosztów i korzyści płynących z sieci. Potencjalny partner sieci przed przystąpieniem do grona firm gotowych do współpracy w ramach sieci powinien zdefiniować między innymi informacje dotyczące: typu przedsiębiorstwa głównej specjalności działania parametru odległości potrzebnego do kalkulacji kosztów transportu. Otwarta przestrzeń MŚP Powolne wyszukiwanie partnerów Brak zaufania Brak dostatecznej informacji Brak odpowiedniego zastępstwa Oprócz oceny ilościowej/cyfrowej procesu tworzenia nowej sieci, istnieje szereg kryteriów niemierzalnych takich jak: warunki i kultura pracy, różnice w prawodawstwie (dla różnych krajów), poziom zaangażowania itp., które również powinny być wzięte pod uwagę. Wszystkie te kryteria powinny być dokładnie zdefiniowane w bazie danych Forum Wiedzy. Grupę przedsiębiorstw działających na rynku można nazwać otwartą przestrzenią MŚP (Open Universe of Recycling SMEs). Firmy takie mogą tworzyć wirtualne sieci (ukośna strzałka na rys. 3), jednak bez narzędzi wspomagających proces ten jest uciążliwy i obarczony wysokim ryzykiem. Dzieje się tak, ponieważ firmy nie mają o sobie wystarczających informacji, wyszukiwanie potencjalnych partnerów jest powolne, trudno jest znaleźć partnera o odpowiednim profilu działalności, zaufanie między przedsiębiorstwami jest na ogół na bardzo niskim poziomie, a dodatkowo skomplikowane jest wyszukiwanie koniecznego zastępstwa, gdy wybrany partner nie spełnia oczekiwań. Powyższe kłopoty eliminuje System E-Mult. System ten poprzez Forum Wiedzy (Knowledge Forum) umożliwia skupienie przedsiębiorstw w ramach tzw. Wirtualnego Środowiska Działań (Virtual Breading Environment VBE). Przystąpienie firmy do Wirtualnego Środowiska Działań wiąże się z udostępnieniem podstawowych informacji o firmie oraz wyrażeniem zgody na obowiązujące zasady współpracy. Wirtualne Sieci Współpracy (Virtual Collaborative Network VCN) mogą być tworzone w ramach VBE. Użycie odpowiednich funkcji systemu E-Mult, tzw. Network Set-up Tool (NST), pozwala na szybkie wyszukiwanie partnerów, numeryczną ocenę opłacalności przedsięwzięcia, jakim jest założenie wirtualnej sieci oraz iterowanie tego działania. Proces tworzenia VCN w ramach VBE jest przeprowadzany zgodnie z procedurą: 1. Warunek wstępny: Forum Wiedzy powinno zawierać główne informacje o członkach VBE. 2. Procedura NST uruchamiana jest przez firmę inicjującą w odpowiedzi na powstałą możliwość biznesową. Firma ta definiuje zbiór kryteriów służących do odszukania odpowiednich przedsiębiorstw zarejestrowanych w VBE. 3. Wstępnie wybrane przedsiębiorstwa zostają zaproszone do uczestnictwa w sieci. W zależności od otrzymanych odpowiedzi zbierane są dodatkowe informacje. Procedura ta będzie powtarzana dopóki nie zostanie osiągnięta odpowiednia liczba partnerów. 4. Firma inicjująca ma w tym momencie listę organizacji spełniających wybrane kryteria, które zaakceptowały zaproszenie do uczestnictwa w sieci. Użytkownik oprogramowania może sprawdzić Wspólne zainteresowania biznesowe Ogólne zasady współpracy Rys. 3. Koncepcja sieci E-Mult Wirtualne Środowisko Działań (VBE) wspierane przez Forum Wiedzy systemu E-Mult Wirtualna Sieć Współpracy (VCN) Szybkie wyszukiwanie partnerów Dobór partnerów za pośrednictwem Forum Wiedzy Powtarzalność procesu 46

4 podstawowe dane firm znajdujących się na liście oraz oceny ich wiarygodności i wydajności. 5. Firma inicjująca wybiera wstępnie kandydatów do tworzenia sieci. 6. Wybrane firmy sprawdzane są przez system pod kątem ich dostępności i zadeklarowanego poziomu współpracy. Parametry te powinny być zdefiniowane przez przedsiębiorstwa podczas rejestrowania do Forum Wiedzy. Ostatecznie firma inicjująca zatwierdza wybór firm. 7. Narzędzie NST odwołuje się do algorytmów grupy 3 1) (część systemu E-Mult) w trybie symulacji w celu sprawdzenia wskaźników wydajności dla każdego z przedsiębiorstw. 8. Narzędzie NST na podstawie wstępnego wyboru grupy firm i po zastosowaniu algorytmów grupy 3, generuje ranking przedsiębiorstw. 9. W ostatnim kroku przedsiębiorstwo inicjujące wybiera firmy będące poszczególnymi węzłami sieci. Od teraz składowe systemu E-Mult wykorzystywane będą do obsługi utworzonej sieci. Algorytmy: grupy 2 wspomagają planowanie demontażu, grupy 1 zarządzają współdzieleniem zasobów i materiałów, grupy 3 dostarczają informacji wejściowych wykorzystywanych między innymi w przyszłych procesach tworzenia sieci. Zarządzanie sieciami Zarządzanie sieciami przedsiębiorstw dotyczy zarządzania procesami biznesowymi obejmującymi członków sieci, nie dotyczy natomiast zarządzania wewnętrznego każdego przedsiębiorstwa z osobna. Kwestia zarządzania sieciami przedsiębiorstw sprowadza się zatem do doglądania przez szkło powiększające procesów biznesowych prowadzonych przez poszczególnych członków sieci odpowiedzialnych za określone części większych procesów rozproszonych. Prowadzenie nadzoru nad wydajnością i powodzeniem procesów biznesowych jest warunkiem wstępnym dla kolejnego zadania zarządzania sieciami przedsiębiorstw, co odpowiada sprzężeniu zwrotnemu w zamkniętym cyklu sterowania. Możliwość nadzoru poszczególnych procesów biznesowych pozwala na synchronizację i harmonizację sieci przedsiębiorstw przez adaptację i optymalizację całościowych rozproszonych procesów biznesowych. Zarządzanie sieciami przedsiębiorstw opiera się na trzech filarach: ludzkim, organizacyjnym i technicznym. REKLAMA 1) Podział algorytmów Systemu E-Mult na grupy w zależności od realizowanych zadań jest omówiony szerzej w artykule Sławomira Puchalskiego Informatyka w recyklingu. Nowe rozwiązania w ramach projektu E-Mult na s

5 Procesy zarządzania sieciami Procesy zarządzania sieciami mogą być porównane do procesów zarządzania projektami, które dzielone są na pięć głównych grup. Każda z tych grup obejmuje szereg procesów składowych: 1. Procesy inicjacyjne (rozpoznanie potrzeby rozpoczęcia projektu lub jego etapu) 2. Procesy planowania (opracowanie i obsługa schematu wykonawczego prowadzące do osiągnięcia celu biznesowego, dla którego projekt powstał) 3. Procesy wykonawcze (koordynacja ludzi i zasobów do realizacji planu) 4. Procesy kontroli (zapewnienie, że cele projektu są realizowane poprzez monitorowanie i pomiary postępów oraz są podejmowane działania korygujące, jeśli zachodzi potrzeba) 5. Procesy zamykania (formalizacja pozytywnej oceny projektu lub jego etapu oraz formalne zakończenie projektu). Rodzaje zarządzania Jednym z najbardziej tradycyjnych sposobów zarządzania, stosowanym także do wirtualnych sieci przedsiębiorstw, jest zarządzanie projektami realizowanymi przez organizacje partnerskie. Charakteryzuje się koordynacją działań partnerów prowadzącą do ściśle określonych celów. Metody planowania sieci, definiowania ścieżki prowadzącej do osiągnięcia celu, jak również monitorowania postępów istnieją, lecz w wirtualnych sieciach nie zawsze są stosowane. Kolejny rodzaj zarządzania opiera się na samoorganizacji przedsiębiorstw. Odpowiada on przypadkowi, w którym teoretycznie nie jest wymagana koordynacja, lecz każdy partner wykazuje się inicjatywą w ramach współpracy dla osiągnięcia wspólnego celu. Takie podejście wymaga, aby każdy z partnerów widział w dążeniach sieci również swój własny cel. Nie dochodzi zatem do sytuacji konfliktowych, a zasady współpracy są przez wszystkich akceptowane. Zazwyczaj wiąże się to także z tym, że żaden z partnerów nie ponosi odpowiedzialności za innych, a każdy odpowiada tylko i wyłącznie za swoją stratę. Podstawową wadą tego rodzaju zarządzania jest to, że nie może być stosowane, gdy straty są duże, a cel sieci nie został osiągnięty. Dodatkowo, w większości przypadków partnerzy są zależni od wydajności innych. Inny rodzaj zarządzania jest oparty na zachętach. Od metody zarządzania projektami różni się tym, że sieć przedsiębiorstw nie ma jasno określonego, namacalnego i stałego celu. Istnieją pewne ograniczenia czasowe oraz kosztowe, lecz ostateczny wynik nie jest ograniczony od górny, a nawet określenie tego, co sieć może osiągnąć, jest czasami niemożliwe. W sieciach tak zarządzanych jest niezbędna kontrola czasu i kosztów, w trakcie której mogą być stosowane metody zarządzania projektem. Zaufanie i bezpieczeństwo Tworzenie sieci przedsiębiorstw charakteryzuje się wysokim prawdopodobieństwem osiągnięcia sukcesu, niemniej jednak istnieje szereg czynników mogących powodować fiasko. Dlatego też budowanie zaufania między przedsiębiorstwami oraz bezpieczeństwo danych są niezwykle istotnymi elementami systemu E-Mult. W obecnych czasach kiedy wymiana danych nie jest już tylko opcją, lecz warunkiem szybkiego rozwoju, pojedyncza informacja może przyczynić się do powstania korzyści biznesowej, może także spowodować znaczną stratę. Zaufanie jest jednym z najważniejszych czynników wzajemnej współpracy w ramach sieci przedsiębiorstw. Wzorcowe środowisko mogłoby być zbudowane tylko na zaufaniu, ale jak powszechnie wiadomo najlepiej jest, kiedy za zaufaniem stoi pewność. Pewność jest odczuciem zorientowanym bardziej fizycznie i może być zastosowana na przykład do oceny jakości usług dostarczanych w ramach sieci, jak również do oceny rozwiązań bezpieczeństwa, a nawet zasad współpracy między partnerami sieci. Należy pamiętać, że odpowiedzialność za zaufanie spoczywa głównie na partnerach sieci. Bez odpowiedniej samodyscypliny oraz rozwagi podczas realizacji ważnych działań, budowanie zaufania może być zagrożone. Gdy zaufanie jest oparte na solidnych podstawach, przynosi liczne korzyści: na poziomie partnerskim może motywować do wzięcia na siebie pewnej odpowiedzialności nawet w przypadku niepewnej lub niepełnej informacji przyczynia się do osiągania wspólnych celów przez pobudzanie i zachęcanie do wymiany informacji, współdzielenia wiedzy czy nawet do współdzielenia zasobów firmy na poziomie organizacji ułatwia procesy budowy i uruchamiania różnych form sieci. Metodyka E-Mult została opracowana na bazie systemu komputerowego przeznaczonego dla przedsiębiorstw działających w branży recyklingu samochodów. Kompleksowo ujmuje aspekty związane z łączeniem się tych przedsiębiorstw w wirtualne sieci współpracy. Oprócz opisanych tematów obejmuje także zagadnienia: modelowania i systematyzowania wiedzy, poszerzania wiedzy w fazie uruchamiania oraz eksploatacji, zarządzania wiedzą wdrażania i użytkowania oprogramowania E-Mult uruchamiania Forum Wiedzy ontologii w recyklingu pojazdów. Warto zaznaczyć, że metodykę tę można szybko adaptować do potrzeb innych gałęzi przemysłu. 48

Informatyka w recyklingu Nowe rozwiązania w ramach projektu E-Mult

Informatyka w recyklingu Nowe rozwiązania w ramach projektu E-Mult Informatyka w recyklingu Nowe rozwiązania w ramach projektu E-Mult Sławomir Puchalski Trudna sytuacja rynku pojazdów wycofanych z eksploatacji jest spowodowana m.in. kłopotami z pozyskiwaniem wraków. To

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU MŚP-DOSKONAŁOŚĆ BUSINESS SUPPORT PROGRAM SME-EXCELLENCE /Tłumaczenie robocze/ MATERIAŁ SZKOLENIOWY: Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ PRZEMYŚL 2002 1 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: mgr Artur Jabłoński -Akademia Jakości sp. z o.o. Warszawa wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp 2. 1.1. Tło 2 1.2. Cele badania 5 1.3. Słowo od Autorów 6 1.4. Streszczenie i wnioski 7. 2. Informacje wprowadzające 11

Spis treści. 1. Wstęp 2. 1.1. Tło 2 1.2. Cele badania 5 1.3. Słowo od Autorów 6 1.4. Streszczenie i wnioski 7. 2. Informacje wprowadzające 11 1 Spis treści 1. Wstęp 2 1.1. Tło 2 1.2. Cele badania 5 1.3. Słowo od Autorów 6 1.4. Streszczenie i wnioski 7 2. Informacje wprowadzające 11 2.1. Metodologia i zakres badania 11 2.2. Etapy procesu badawczego

Bardziej szczegółowo

Metody inkubacji projektów biznesowych

Metody inkubacji projektów biznesowych Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych

1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych Spis treści Wstęp 5 1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych 6 2. Rola przedsiębiorcy w procesie komercjalizacji 10 Podsumowanie 12 3. Zasady oceny technologii w celu jej komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Metody inkubacji projektów biznesowych

Metody inkubacji projektów biznesowych Metody inkubacji projektów biznesowych Metody inkubacji projektów biznesowych Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Jacek Guliński Komplementarnymi elementami publikacji są: 1.1. Audycja audio: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Zarządzanie kontaktami z klientami z wykorzystaniem Internetowego Systemu Obsługi Firmy - ISOF

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Zarządzanie kontaktami z klientami z wykorzystaniem Internetowego Systemu Obsługi Firmy - ISOF INSTYTUT AUTOMATYZACJI PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH I ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW WYTWARZANIA Zakład Zintegrowanego Wytwarzania i Zarządzania Wydział Mechaniczny Technologiczny POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

Jak założyć i rozwijać Centrum Transferu Wiedzy? Przewodnik użytkownika

Jak założyć i rozwijać Centrum Transferu Wiedzy? Przewodnik użytkownika Jak założyć i rozwijać Centrum Transferu Wiedzy? Przewodnik użytkownika SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 CENTRUM TRANSFERU WIEDZY (CTW)... 5 WIZJA I MISJA... 5 CHARAKTER DZIAŁALNOŚCI CTW... 6 KRÓTKIE PODSUMOWANIE...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1.

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1. Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie. Zarządzanie projektem informatycznym... 6 1.1. Metody wytwarzania współczesnych systemów informatycznych... 6 1.2. Problemy organizacji projektów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Anna Irena Szymańska Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Wstęp Współczesny rynek stawia przedsiębiorstwom coraz to nowe wyższe wymagania i sprawia,

Bardziej szczegółowo

Aktualne wyzwania dla handlu detalicznego czyli jak skutecznie wprowadzić elektroniczny kanał sprzedaży w tradycyjnym sklepie?

Aktualne wyzwania dla handlu detalicznego czyli jak skutecznie wprowadzić elektroniczny kanał sprzedaży w tradycyjnym sklepie? www.pwc.pl Aktualne wyzwania dla handlu detalicznego czyli jak skutecznie wprowadzić elektroniczny kanał sprzedaży w tradycyjnym sklepie? Raport e-commerce 2011 Raport powstał dzięki współpracy z naszymi

Bardziej szczegółowo

Dariusz SKORUPKA Dorota KUCHTA Maciej GÓRSKI ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKCIE

Dariusz SKORUPKA Dorota KUCHTA Maciej GÓRSKI ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKCIE Dariusz SKORUPKA Dorota KUCHTA Maciej GÓRSKI ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKCIE WROCŁAW 2012 Recenzenci: prof. dr hab. inż. Zbigniew Malara prof. dr hab. inż. Tadeusz Trzaskalik Wydawca: Wyższa Szkoła Oficerska

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: LOGISTYKA

PRZEDMIOT: LOGISTYKA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: LOGISTYKA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT specjalizacyjny ) Łódź Spis treści Moduł 1 Spis treści: 1.1. Pojęcie logistyki..s.1 1.2.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA MODEL SYSTEMU INFORMACJI LOGISTYCZNEJ W KANAŁACH DYSTRYBUCJI WĘGLA KAMIENNEGO Rozprawa doktorska Jadwiga Grabowska Promotor : Prof. dr hab. inż. Marian

Bardziej szczegółowo

Praca zbiorowa pod redakcją Mieczysława Bąka i Przemysława Kulawczuka

Praca zbiorowa pod redakcją Mieczysława Bąka i Przemysława Kulawczuka PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ INTELEKTUALNA I TECHNOLOGICZNA XXI WIEKU Praca zbiorowa pod redakcją Mieczysława Bąka i Przemysława Kulawczuka KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA Warszawa 2009 3 SPIS TREŚCI I. WSTĘP / Alicja Adamczak........................................................

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wprowadzenie Problematyka niniejszego artykułu obejmuje

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011 ALEKSANDRA NOWAKOWSKA Politechnika Częstochowska ROLA NARZĘDZI ZARZĄDZANIA PRZEPŁYWEM INFORMACJI W

Bardziej szczegółowo

BUDOWA UCZELNIANYCH CENTRÓW KOMPETENCYJNYCH

BUDOWA UCZELNIANYCH CENTRÓW KOMPETENCYJNYCH PAWEŁ MADEJ ŁUKASZ SZCZYGIELSKI e-mail: Pawel.Madej@zie.pg.gda.pl, lukasz.szczygielski@zie.pg.gda.pl Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

WIELOASPEKTOWE UWARUNKOWANIA INTEGRACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW TYPU FORWARD I BACKWARD

WIELOASPEKTOWE UWARUNKOWANIA INTEGRACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW TYPU FORWARD I BACKWARD BERND HENTSCHEL PIOTR CYPLIK ŁUKASZ HADAŚ ROMAN DOMAŃSKI MICHAŁ ADAMCZAK MARTYNA KUPCZYK ŻANETA PRUSKA WIELOASPEKTOWE UWARUNKOWANIA INTEGRACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW TYPU FORWARD I BACKWARD MODELOWANIE I OCENA

Bardziej szczegółowo