KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU DORADCZO DECYZYJNEGO W OPARCIU O SYSTEM EKSPERTOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU DORADCZO DECYZYJNEGO W OPARCIU O SYSTEM EKSPERTOWY"

Transkrypt

1 KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU DORADCZO DECYZYJNEGO W OPARCIU O SYSTEM EKSPERTOWY ZBIGNIEW BUCHALSKI Politechnika Wrocławska Streszczenie W pracy przedstawiono pewn koncepcj systemu ekspertowego o nazwie AUDIOEXPERT wspomagaj cego proces doboru, konfiguracji i monta u urz dze audio w pojazdach samochodowych. Podano podstawowe zało enia budowy tego systemu, jego struktur oraz opis funkcjonowania systemu ekspertowego. Zaprezentowano mechanizm akwizycji wiedzy do bazy wiedzy. Wiedza zgromadzona w bazie wiedzy systemu ekspertowego reprezentowana jest przez reguły i fakty. Pozyskiwanie wiedzy do bazy wiedzy odbywa si na bie co w trakcie pracy tego systemu. Zrealizowana została implementacja komputerowa zaprezentowanego systemu. Przedstawiono proces wnioskowania przebiegaj cy w taki sposób, aby wspomaganie procesu decyzyjnego spełniało oczekiwania u ytkowników systemu. Słowa kluczowe: komputerowe wspomaganie procesu doradczo-decyzyjnego, systemy ekspertowe, zarz dzanie wiedz, metody sztucznej inteligencji. 1. Wprowadzenie W erze informacji i wiedzy, kiedy istnieje nieograniczony dost p do ró norodnych elektronicznych zasobów informacyjnych podejmowanie decyzji, wbrew pozorom, stało si jeszcze bardziej zło one. Niezwykle przydatnym okazało si wykorzystanie taniej i szeroko dost pnej techniki komputerowej do rozwi zywania zło onych problemów decyzyjnych. Podejmowanie decyzji oznacza akt wyboru jednej mo liwo ci (kierunku) działania spo ród pewnego ich zestawu. Wybór ten mo e by wykonywany na podstawie okre lonej sekwencji działa, które prowadz do wyselekcjonowania najkorzystniejszej (optymalnej) alternatywy. Istotn rol we wspomaganiu procesu decyzyjnego odgrywaj inteligentne systemy informatyczne jakimi s systemy ekspertowe [1, 2, 5, 7, 8, 10, 11]. System ekspertowy jest programem komputerowym, przy pomocy którego wykonywane s skomplikowane zadania o du ych wymaganiach intelektualnych. Wykorzystanie systemów ekspertowych umo liwia zwi kszenie wydajno ci pracy, zmniejszenie kosztów produkcji oraz polepszenie jako ci wytwarzanych produktów. Pomocne s wsz dzie tam, gdzie istnieje du y zasób wiedzy, w oparciu o któr trzeba podejmowa wiele decyzji. Systemy ekspertowe zajmuj bardzo wa n pozycj w informatyce i maj szerokie zastosowanie niemal w ka dej dziedzinie. S one z powodzeniem stosowane w roli systemów diagnostycznych, doradczych, prognozuj cych, klasyfikuj cych i monitoruj cych. Najwa niejsz zalet systemów ekspertowych jest to, e mog one z powodzeniem wspomaga lub nawet zast powa eksperta z danej dziedziny dzi ki wiedzy, która została im przekazana. Maj tak e mo liwo rozwi zywania problemów, do których trudne, a czasem nawet niemo liwe byłoby tradycyjne podej cie typu proceduralnego [3, 4, 9, 12, 13].

2 240 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 32, 2010 Zalety systemów ekspertowych stały si inspiracj do zaprojektowania i implementacji systemu ekspertowego o nazwie AUDIOEXPERT, jako narz dzia wspomagaj cego proces decyzyjny w zakresie doboru i parametryzacji urz dze audio w pojazdach samochodowych. W niniejszej pracy podano struktur tego systemu oraz opisano ka dy z pi ciu modułów wchodz cych w skład systemu AUDIOEXPERT. Zaprezentowano implementacj komputerow tego systemu oraz opis procesu wnioskowania przebiegaj cego w wyniku wykorzystania systemu AUDIOEXPERT. 2. Przykłady implementacji systemów audio w pojazdach samochodowych W zasadzie pierwszym i najwa niejszym elementem, od którego nale y zacz monta systemu audio w poje dzie samochodowym jest radio z odtwarzaczem CD. Obecnie coraz wi cej urz dze tego typu potrafi czyta płyty z nagranymi utworami MP3 czy WMA. Przykładami s Panasonic CQ-DFX983 i Kenwood Z-838W. Oba maj moc 4x50 W, radio z RDS'em, czytaj płyty CD Audio, jak równie MP3 i WMA, maj du y, wyra ny wy wietlacz, zdejmowany panel przedni i doł czany pilot. Przykładem zasilacza idealnie pasuj cego do wspomnianych odtwarzaczy mo e by Kenwood KAC-PS650D, który posiada maksymaln moc 4 x 120W + 400W i dobre parametry akustyczne (pasmo Hz (-3dB), S/N 105dB, stabilno do 2 omów). Na koniec nie mo na zapomnie o zestawie wła ciwych gło ników. Przykładowo mo e to by komplet Kenwooda KFC-1787 (lewy+prawy kanał). S to 3-dro ne, współosiowe gło niki o rednicy 170 mm, mocy 55/220W, pa mie Hz i czuło ci 92 db. Doda do tego mo na drugi taki zestaw (na kolejne 2 kanały) i odpowiedni subwoofer (np. Kenwood KFC-W1205DB), a b dziemy mieli zestaw, który po zamontowaniu zawstydzi niejednego domowego audiofila. Firma Delphi wprowadziła na rynek trzy nowe produkty do oferowanej przez siebie elektroniki u ytkowej instalowanej wewn trz samochodu. S to łatwe w u yciu systemy audio zapewniaj ce wysok jako odtwarzania: modele CL230, X440 DVD oraz CD503. Model CL230 produkcji Delphi jest jednym z pierwszych urz dze na rynku radioodtwarzaczy samochodowych z opcj NAVI Link podł czeniem plug-and-play do przeno nego urz dzenia nawigacyjnego, które niezawodnie pomo e kierowcy usłysze komunikat o konieczno ci zmiany kierunku ruchu. Model X440 DVD to najnowszy produkt z serii X-line systemów audio b d cy nowatorskim projektem w formacie 1DIN. X440 DVD ma wbudowany odtwarzacz DVD, tuner RDS, przednie gniazdo AUX IN oraz wiele opcji podł czenia urz dze zewn trznych i zapewnion kompatybilno z plikami multimedialnymi. Dzi ki interfejsowi sterowania gło nikiem niskotonowym oraz 7-zakresowemu korektorowi d wi ku, system nagło nienia mo na perfekcyjnie dostosowa do indywidualnych potrzeb u ytkowników. W modelu CD503 przyciski odtwarzacza oraz funkcje menu s intuicyjne, co pozwala u ytkownikowi na łatw obsług podczas prowadzenia pojazdu. Aby zmontowa multimedialny zestaw samochodowy firmy SONY nale y zaopatrzy si w radioodtwarzacz DVD, monitory LCD. Mo emy ułatwi sobie ycie tak e zmieniark DVD. Je eli nie chcemy ci gn dodatkowych kabli, Sony oferuje wy wietlacz z bezprzewodow transmisj sygnału audio i video. Wi kszo monitorów ma bezprzewodow transmisj d wi ku do słuchawek. Innym ciekawym rozwi zaniem jest zintegrowany radiomagnetofon JVC DVD z wysuwanym wy wietlaczem, chowaj cym si w standardow kiesze samochodow radioodtwarzacza. Kolejn mo liwo ci jest zainstalowanie w samochodzie przeno nego odtwarzacza DVD (DVD Walkman) lub stacji DVD. I w tym zakresie rynek oferuje wiele mo liwo ci, np. odtwarzacze Sony posiadaj specjalne zestawy z uchwytem do zamocowania w zagłówku fotela pasa era i ładowark samochodow. Niektóre modele posiadaj czytnik kart pami ci, dzi ki czemu mo na

3 Zbigniew Buchalski Komputerowe wspomaganie procesu doradczo-decyzyjnego w oparciu o system ekspertowy 241 ogl da zdj cia z aparatu lub film z kamery cyfrowej. Do przeno nych odtwarzaczy DVD istnieje cz sto mo liwo podł czenia innych ródeł obrazu (aparat lub kamera), dzi ki czemu w trakcie podró y mo na ogl da swoj produkcj foto-video z wakacji. Zalet walkmanów DVD s niewielkie rozmiary, niewielki koszt zakupu w porównaniu z systemem Car Entertainment, mo liwo wyci gni cia sprz tu z samochodu, brak konieczno ci ci gni cia jakichkolwiek kabli, je eli korzystamy z baterii. Wad b dzie kłopot z zamocowaniem na rodku samochodu tak, eby wszyscy trzej pasa erowie na tylnym siedzeniu mogli ogl da film. Przeno ne stacje DVD mo na montowa w suficie samochodu, maj najcz ciej obrotowy, składany ekran. Zawieraj one w komplecie odtwarzacz DVD, ekran i cz sto gło niki. Czasy kasetowych radioodtwarzaczy sko czyły si dawno i bezpowrotnie. Teraz modne s samochodowe centra multimedialne. Dzi ki nim za kierownic mo na nie tylko słucha i ogl da, ale te znale drog do celu, szybko przejrze zdj cia z własnego aparatu cyfrowego lub porozmawia przez telefon bez słuchawki w uchu i oddzielnego zestawu gło nomówi cego. Odtwarzacz muzyczny i wideo, a do tego solidna baza danych i kontaktów, dysk do przechowywania ka dego rodzaju plików, minikonsola do gier nikogo chyba nie dziwi, e ipody (i ich odmiana z wbudowanym telefonem komórkowym, GPS i Wi-Fi), czyli superplayery firmy Apple, zrewolucjonizowały rynek osobistych urz dze multimedialnych. Ich lawinowo rosn ca popularno została oczywi cie zauwa ona przez producentów car audio. Z oczy-wistego i logicznego powodu skoro prawie ka dy ma ju ipoda (lub iphona), a wielu ich posiadaczy je dzi przecie samochodami, to warto inwestowa w sprz t, który z playerem Apple'a b dzie kompatybilny. ipody podł cza si do radioodtwarzacza zazwyczaj za pomoc przewodu, a potem wkłada do schowka w desce rozdzielczej lub po prostu rzuca na fotel. Sony proponuje bardziej funkcjonalne rozwi zanie: najnowsze radioodtwarzacze DSX-S100, DSX-S200X i DSX-S300BTX s wyposa- one w specjaln kiesze Tune Tray, w której da si umie ci nie tylko ipoda, ale te ka de z osobistych urz dze peryferyjnych (pami typu pendrive, "empetrójk ", telefon). Po zasłoni ciu panelem przednim adne kable ju nie pl cz si na fotelu, mamy w aucie porz dek, nie kusimy te potencjalnych amatorów cudzej własno ci. Pod wzgl dem obsługi nowa seria odtwarzaczy car audio przypomina Walkmany i komputery VAIO. Wybieranie utworów ułatwiaj funkcje SensMe i Zappin oraz wyszukiwarka QuickBrowZer (SensMe automatycznie dzieli zgromadzon muzyk na ró ne klimaty brzmieniowe, dopasowuj c utwory do jazdy, np. po autostradzie, noc ; Zappin rozpoczyna odtwarzanie krótkich fragmentów utworów i pozwala na znalezienie nagrania najlepiej pasuj cego do aktualnego nastroju; QuickBrowZer sprawia, e mo na korzysta z ró nych kryteriów wyszukiwania, a wi c nie tylko według wykonawcy, albumu, ale te gatunku muzycznego, playlisty, pliku czy folderu). Radioodtwarzacz Sony DSX-S300BTX ma moduł Bluetooth, a wi c ł czy si bezprzewodowo z innymi urz dzeniami. Do jego pami ci bez kabla mo na przesła nie tylko muzyk, ale i 500 wpisów z ksi ki telefonu komórkowego. Te kontakty da si pó niej przegl da na wy wietlaczu i z deski rozdzielczej inicjowa poł czenia telefoniczne. Wi kszo samochodów ma wprawdzie kieszenie pojedyncze do montowania radioodtwarzaczy, ale wszystko wskazuje na to, e nadchodzi moda na rozmiar XXL, czyli urz dzenia w formacie tzw. 2-DIN. Tak polityk prowadzi m.in. JVC przedstawiciele tej firmy twierdz, e ich hitem s wła nie odtwarzacze grubsze (modele KW-XR811, KW-XR611, KD-R811 czy KD-R511). Prócz rozmiarów wyró nia je mo liwo zmiany koloru pod wietlenia. Firma JVC wprowadziła do sprzeda y jeszcze jedno "dwudinowe" urz dzenie odtwarzacz KW-AVX830. Wyró nia go 7-calowy, zdejmowany ekran dotykowy, który wł cza si, kiedy czujnik wykryje ruch zbli aj cej si r ki, a tak e wyj tkowo proste menu

4 242 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 32, 2010 wystarczy dotkn odpowiedniej ikonki na ekranie, eby uzyska dost p do tunera radiowego (w opcji mo na odbiera sygnał satelitarny!), odtwarzacza płyt, modułu Bluetooth czy zawarto ci wewn trznego dysku ipoda. Najbardziej zło one s wielofunkcyjne konsole multimedialne. Przykładem jest Alpine ixa- W407BT. Konsola kryje cyfrowe radio z pami ci 30 stacji, wzmacniacz 4x50 W, odtwarzacz płyt DVD (radzi sobie z plikami MP3, WMA, AAC), mikrofon i mo na do niej podł czy kamer cofania. Urz dzenie ma 7-calowy, kolorowy ekran dotykowy w rozdzielczo ci QVGA (interfejs reaguje nie tylko na krótkie pukni cia, ale te ruch palcem po powierzchni), steruje zmieniark płyt i współpracuje z zewn trznym (montowanym oddzielnie) procesorem d wi ku Imprint. Je li go zamontujemy, zyskamy na jako ci d wi ku. Procesor dostraja bowiem automatycznie poziom, aby uzyska wysok jako i wierno brzmienia, ale mo na te dopasowa d wi k r cznie (za pomoc 5-pasmowego korektora parametrycznego lub 7-pasmowego graficznego). Mo na równie zamontowa model z nawigacj. Na przykład Pioneer AVIC-F20BT, którego obsług ułatwia interfejs trójwymiarowy i sterowanie głosem funkcjami audio. Odtwarzacz Pioneera czyta, prócz typowych formatów plików, "diwiksy" (format popularnych filmów z komputera, bazuje na MPEG-4) i jest wyj tkowo sprytny, bo umie podzieli d wi k na strefy (pasa erowie z przodu mog słucha muzyki z innego ródła ni siedz cy z tyłu). Ciekawostka to specjalne oprogramowanie NavGate Feeds PC, które pozwala samodzielnie dodawa do oprogramowania nawigacji punkty POI (lokalizacje stacji benzynowych, bankomatów, restauracji itp.) za pomoc Google Maps oraz Text-to-Speech (TTS) urz dzenie podaje głosem informacje dotycz ce ruchu drogowego, ostrzegaj c o wydarzeniach na trasie i sugeruj c alternatywne objazdy. Ekrany nad głow i basy w baga niku. W co warto inwestowa, kiedy naprawd lubimy słucha muzyki za kierownic? W dobrej klasy gło niki, bo sam radioodtwarzacz, nawet wysokiej jako ci, nie wystarczy, eby "grało, jak si nale y". Nie wystarcza basów trzeba mie subwoofer (np. Rockford Fosgate ameryka skiej firmy, przoduj cej w produkcji komponentów do nagło- nienia samochodu), a je li chcecie muzyki naprawd gło nej tak e zewn trzny wzmacniacz. Filmy w podró y? Nic prostszego, bo mo na skorzysta z przeno nych odtwarzaczy DVD (w rodzaju rozkładanych Philipsów PD7040) lub do car audio z DVD dokupi specjalny podwieszany monitor (np. Alpine PKG-1000: 10-calowy, z odchylanym ekranem LCD). Je eli chodzi o masowego u ytkownika samochodu, którego nie sta na du y wydatek na urz dzenia audio to mo na zamontowa bardzo dobrej jako ci Clariona CZ500E, który podobnie jak bardzo drogie urz dzenia ma mo liwo podł czania pami ci i urz dze peryferyjnych. Dzi ki 4-kanałowemu wyj ciu RCA audio Clariona mo na łatwo rozbudowa, np. o wzmacniacz. Jest te wyj cie na subwoofer i pilot zdalnego sterowania. Bardziej zło ony jest cyfrowy Pioneer MVH-8200BT z 3-calowym ekranem TFT. Odtwarzacz ma ciekaw funkcj Sonic Center Control, która pozwala precyzyjnie skalibrowa sygnał d wi kowy optymalnie do zajmowanego miejsca w samochodzie, a jego elektronika (technologia ASR - Advanced Sound Retriever) przywraca jako płyt CD utracon w procesie kompresji pliku d wi kowego podczas jego tworzenia. Do tego 8-pasmowy korektor graficzny, a dla wygody u ytkownika czytnik kart SD na panelu przednim. Co w takim razie zamontowa w samochodzie? To trudne pytanie. Wszystko zale y od tego, czego oczekuje si od systemu car audio prostoty obsługi, wysokiej jako ci d wi ku i obrazu, a mo e du ej liczby funkcji i gad etów. Prawd jest, e dzisiejsze car audio przypomina wiat elektroniki domowej. Coraz bardziej modny jest tzw. high and car audio, czyli systemy samochodowego nagło nienia dla audiofilów. Takie urz dzenia s bardzo drogie, dedykowane konkretnym

5 Zbigniew Buchalski Komputerowe wspomaganie procesu doradczo-decyzyjnego w oparciu o system ekspertowy 243 u ytkownikom i montowane na specjalne zamówienie. W ród firm "hajendowych" warto wymieni du skiego Bang&Olufsena oraz ameryka skie firmy Bose i Mark Levinson. 3. Cel budowy systemu AUDIOEXPERT Dobór i konfiguracja sprz tu audio w samochodach jest dziedzin, która do niedawna była skierowana do bardzo w skiego grona ludzi, jednak sytuacja ta zmieniła si i cieszy si ona stale rosn c popularno ci. System AUDIOEXPERT jest budowany z my l zarówno o osobach, które po raz pierwszy zajmuj si instalacj sprz tu audio w pojazdach samochodowych jak i tych, którzy profesjonalnie si tym zajmuj. Przy budowie tego systemu przyj to takie rozwi zania, które pozwol zaspokoi merytoryczne potrzeby ka dej z wymienionych powy ej grup odbiorców. Funkcjonalno systemu powinna by wielopłaszczyznowa oraz uwzgl dnia wszystkie fazy, które składaj si na proces tworzenia wyposa enia audio i jego pó niejsz eksploatacj. Dzi ki takiemu rozwi zaniu uzyskane narz dzie informatyczne poprowadzi u ytkownika z punktu pocz tkowego, którym jest dobór poszczególnych komponentów toru elektroakustycznego do punktu finalnego, którym jest usuwanie zakłóce pojawiaj cych si w sprz cie audio. Podstawow funkcj systemu AUDIOEXPERT jest wspomaganie w zakresie podejmowania decyzji zwi zanych z doborem elementów toru audio oraz jego parametryzacj. System na podstawie informacji podanych przez u ytkownika dokonuje niezb dnych oblicze, bez których stworzenie dobrego brzmienia audio w samochodzie nie jest mo liwe. Funkcjonalno ta jest dodatkowym atutem systemu, podwy szaj cym jego znaczenie oraz utwierdzaj cym w przekonaniu o profesjonalizmie narz dzia informatycznego. Technologie wykorzystane do budowy systemu AUDIOEXPERT umo liwiaj zbudowanie narz dzia informatycznego, które mo e by eksploatowane bez konieczno ci posiadania specjalistycznego i trudno dost pnego oprogramowania. Dzi ki temu rozwi zaniu system mo e by rozpowszechniany bez wi kszych ogranicze. Korzystanie z niego jest mo liwe na ka dym personalnym komputerze, b d cym w posiadaniu przyszłego, potencjalnego u ytkownika. Ze wzgl du na du popularno pakietu Microsoft Office zdecydowano si na wykorzystanie jego elementów w celu implementacji systemu ekspertowego AUDIOEXPERT. Microsoft Access i j zyk Visual Basic for Aplications, b d ce składnikami wspomnianego powy ej oprogramowania, zostan zastosowane do zrealizowania systemu AUDIOEXPERT. Nawigacja w systemie powinna by intuicyjna. Sposób organizacji poszczególnych jego modułów pozwoli na szybk identyfikacj składników, które b d w stanie wesprze działania w zakresie wybranego zagadnienia. Dzi ki temu sposób korzystania z AUDIOEXPERT ju po kilku chwilach stanie si zrozumiały i nie b dzie wymagał od u ytkownika zagł biania si w wielostronicowe instrukcje. System AUDIOEXPERT integruje wiedz dotycz c wielu zagadnie z dziedziny wyposa enia samochodów w sprz t audio w jednym miejscu prezentuj c j w przejrzystej i ciekawej formie.

6 244 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 32, Struktura systemu AUDIOEXPERT Na poni szym rysunku przedstawione została struktura systemu AUDIOEXPERT: ródło: Opracowanie własne. Rys. 1. Struktura systemu ekspertowego AUDIOEXPERT Podstawowe cele i zadania poszczególnych elementów wchodz cych w skład systemu AU- DIOEXPERT s nast puj ce: interfejs akwizycji wiedzy słu y in ynierowi wiedzy do wprowadzania wiedzy w strukturalizowanej postaci do bazy wiedzy, edytor bazy wiedzy słu y u ytkownikowi systemu ekspertowego do modyfikacji wiedzy zawartej w bazie wiedzy, interfejs u ytkownika pełni funkcj komunikacyjn pomi dzy systemem AUDIOEXPERT a u ytkownikiem podczas przeprowadzania procesu wnioskowania. Umo liwia systemowi ekspertowemu zadawanie u ytkownikowi pyta i przedstawianie mu rezultatów procesu wnioskowania, natomiast u ytkownikowi umo liwia wpływanie na proces wnioskowania poprzez udzielanie odpowiedzi, baza wiedzy zawiera wiedz eksperck z zakresu projektowania i budowy instalacji audio w pojazdach samochodowych i stanowi podstawowy komponent systemu AUDIOE- XPERT. Jest ona zbiorem definicji, faktów, poj i relacji mi dzy nimi oraz reguł wnioskowania. Budowa bazy wiedzy polegała na sformalizowaniu wiedzy zebranej od wielu ekspertów i przetworzeniu jej na kod interpretowany przez system ekspertowy, mechanizm wnioskuj cy stanowi zespół rozkazów, które wykorzystuj, przetwarzaj i prezentuj zawarte w bazie wiedzy systemu AUDIOEXPERT reguły i fakty. Zadaniem tego me-chanizmu jest sformułowanie na podstawie poł czenia reguł i faktów odpowiedzi dla u ytkownika systemu.

7 Zbigniew Buchalski Komputerowe wspomaganie procesu doradczo-decyzyjnego w oparciu o system ekspertowy Opis modułów systemu AUDIOEXPERT AUDIOEXPERT jest systemem wielomodułowym, w którym poszczególne elementy działaj niezale nie od siebie. Ka dy z pi ciu modułów pełni okre lon rol istotn na poszczególnych etapach wykonywania instalacji audio. Moduły te s nast puj ce: Wybór Miejsc Monta owych, Dobór Konfiguracji Instalacji Audio, Parametry Komponentów Instalacji Audio, Strojenie Instalacji Audio, Eliminacja Zakłóce Wybór miejsc monta owych Jednym z podstawowych pyta jakie nale y sobie zada przed przyst pieniem do projektowania instalacji audio jest kwestia wyboru miejsc monta owych dla gło ników. System AUDIOEX- PERT jest narz dziem, które dostarcza wiedz na temat lokalizacji gło ników w wielu ró nych markach samochodów. Dzi ki obszernej bazie wiedzy istnieje mo liwo pozyskania informacji niezb dnej na etapie projektowania instalacji audio. System umo liwia równie akwizycj wiedzy poprzez dodanie nowych modeli samochodów. Dodanie nowego rekordu do bazy wiedzy polega na wprowadzeniu kilku niezb dnych danych takich, jak: marka, model, rocznik, miejsca monta owe czy rednica gło nika. Dzi ki zastosowanemu rozwi zaniu AUDIOEXPERT jest systemem, który mo e by na bie co aktualizowany w miar pojawiania si coraz to nowych modeli samochodów. Funkcja ta pozwoli systemowi rozwija si tak dynamicznie, jak b dzie tego wymagał rynek motoryzacyjny Dobór konfiguracji instalacji audio Tor elektroakustyczny składa si z urz dze elektronicznych maj cych na celu przetworzenie fali akustycznej na sygnał elektryczny, poddanie go wst pnemu wzmocnieniu oraz korekcji cz stotliwo ciowej. Istnieje wiele urz dze, które wpływaj w ró nym stopniu na jako odtwarzanego d wi ku. Ich zastosowanie w du ej mierze zale ne jest od warunków z jakimi zetknie si projektant systemu. Stopie skomplikowania zale ny jest od modelu samochodu, oczekiwa brzmieniowych i mo liwo ci finansowych klienta. Charakterystyka komponentów maj cych wpływ na tor elektroakustyczny wygl da nast puj co: radioodtwarzacz jest to jeden z najistotniejszych elementów toru elektroakustycznego w instalacji nagła niaj cej samochodu. Dobieraj c model radioodtwarzacza nale y okre li jakie parametry i funkcje powinien posiada oraz z jakimi urz dzeniami zewn trznymi powinien współpracowa, gło nik jednym z kryteriów podziału gło ników jest pasmo przenoszonych cz stotliwo ci. Wyró nia si gło niki: nisko-, rednio- i wysokotonowe [6], wzmacniacze mocy s to urz dzenia, które wzmacniaj sygnał pochodz cy ze ródła d wi ku. Wykorzystanie wzmacniacza w instalacji audio umo liwia uzyskanie lepszego brzmienia oraz d wi ku o wy szym poziomie gło no ci, zwrotnica jest to zestaw filtrów wykorzystywany do podziału pasma cz stotliwo ci. Pojedynczy gło nik nie jest w stanie przetworzy całego zakresu cz stotliwo ci, nale y zatem zastosowa zwrotnic do jego podziału.

8 246 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 32, 2010 Korzystaj c z modułu Dobór Konfiguracji Instalacji Audio okre la si własno ci opisanych powy ej urz dze toru elektroakustycznego. Dost pno poszczególnych typów komponentów zale na jest od wyboru dokonywanego przez u ytkownika. Ostatnim etapem w pracy z modułem Dobór Konfiguracji Instalacji Audio jest okre lenie sposobu podziału pasma cz stotliwo ci na podział pasywny lub aktywny Parametry komponentów instalacji audio Wszystkie urz dzenia audio s poł czone przewodami. Dbaj c o bezpiecze stwo pasa erów podró uj cych w samochodzie oraz o sam pojazd nale y podj wszelkie mo liwe kroki, które zabezpiecz przed po arem spowodowanym zwarciem w instalacji. Wa nym elementem jest równie gwarancja dostarczenia odpowiedniej ilo ci pr du do wzmacniaczy w przypadku, gdy akumulator nie b dzie w stanie podoła temu zadaniu. Rozwi zanie opisanych powy ej zagadnie mo liwe jest dzi ki modułowi Parametry Komponentów Instalacji Audio Strojenie instalacji audio Ostatecznym etapem realizowanym po zamontowaniu wszystkich komponentów instalacji audio jest strojenie systemu. Etap ten ma ogromne znaczenie, gdy nawet najlepszej jako ci urz dzenia niepoprawnie zestrojone nie pozwol cieszy si doskonał jako ci brzmienia. W zale no ci od konfiguracji i mo liwo ci komponentów instalacji proces ten dzieli si na trzy etapy: ustawienie podziału pasma cz stotliwo ci, regulacja poziomów sygnału, ustawienie opó nie czasowych Eliminacja zakłóce Instalacja wykonana zgodnie z zało eniami nawet najdoskonalszego projektu nie gwarantuje perfekcyjnego brzmienia wolnego od zakłóce. Istnieje wiele sposobów zabezpieczenia si przed ryzykiem pojawienia si niepo danych d wi ków w torze akustycznym. Ochron systemu mo na zapewni poprzez dobór komponentów odpornych na zakłócenia, takich jak ekranowane przewody czy zbalansowane przewody sygnałowe. Bardzo wa na jest równie regulacja poziomów sygnału oraz rozmieszczanie okablowania zgodnie z obowi zuj cymi regułami. System AUDIO-EXPERT umo liwia rozwi zywanie problemów zwi zanych ze zniekształceniami sygnału. 6. Implementacja komputerowa systemu AUDIOEXPERT System ekspertowy AUDIOEXPERT zaimplementowano w postaci programu w Microsoft Access z wykorzystaniem j zyka Visual Basic for Applications (VBA). Access jest jednym z elementów pakietu Microsoft Office, przeznaczonym do zarz dzania relacyjnymi bazami danych. Umo liwia projektowanie i zarz dzanie uporz dkowanymi strukturami danych. W systemie AUDIOEXPERT zastosowano dwa obiekty: tabele i formularze. Pierwszym z nich s dwie tabele o nazwach: marka i samochody. Zawarte w nich dane wykorzystywane s do wskazania miejsc monta owych oraz rednic montowanych gło ników, zale nie od marki samochodu. Drugim rodzajem obiektów wykorzystanych w systemie AUDIOEXPERT s formularze. To wła nie na tych obiektach pojawiaj si pytania dla u ytkownika i dost pne opcje wyboru. Na formularzach umieszczono elementy, które umo liwiaj obsług systemu. Nale do nich: przyciski polece, pola wyboru, etykiety oraz pola tekstowe. Dost p do danych, zawartych w opi-

9 Zbigniew Buchalski Komputerowe wspomaganie procesu doradczo-decyzyjnego w oparciu o system ekspertowy 247 sanych powy ej obiektach, mo liwy jest dzi ki wykorzystaniu metody ActiveX Data Objects (ADO). Technologia ta jest pewnego rodzaju interfejsem dost pu do danych, który zawiera sze obiektów i dwie kolekcje. W systemie AUDIOEXPERT wykorzystane zostały dwa najwa niejsze obiekty: Connection i Recordset. Pierwszy z nich definiuje sesj aplikacji ze ródłem, kolejny wykorzystywany jest do reprezentacji pełnego zestawu rekordów zwróconych z tabeli bazy danych. W kodzie programu oprócz wymienionych powy ej obiektów zastosowano dodatkowo okna typu MsgBox, które wykorzystywane s do udzielania informacji dla u ytkownika systemu. Ich rola polega na wy wietlaniu ró nego typu komunikatów w trakcie operacji wnioskowania oraz na informowaniu o jego wynikach. Podstawowym elementem słu cym do manipulowania danymi w MS Access, znajduj cymi si w tabelach s kwerendy. Umo liwiaj one wy wietlanie danych według okre lonych kryteriów, które w dowolny sposób s definiowane. Z powodu skomplikowanej procedury pozyskiwania danych z tabel w systemie AUDIOEXPERT konieczne było wykorzystanie innej technologii. Doskonałym rozwi zaniem tego problemu było zastosowanie j zyka Structured Query Language (SQL). J zyk SQL według American National Standard Institute jest standardowym j zykiem komputerowym przeznaczonym do dost pu do danych oraz do manipulacji danymi zgromadzonymi w relacyjnych bazach danych. Wyra enia SQL wykorzystywane s do pobierania i aktualizacji danych w tabelach systemu AUDIOEXPERT. Technologia ta została wykorzystana głównie w module Wybór Miejsc Monta owych. Wykorzystanie wszystkich powy szych technologii pozwoliło na zbudowanie systemu AU- DIOEXPERT, który pomimo zastosowania kilku ró nych rozwi za informatycznych tworzy dobrze współpracuj c cało. Technologie te pozwoliły na zbudowanie systemu o przyjaznej szacie graficznej oraz łatwej obsłudze. Dzi ki temu udało si spełni okre lone wcze niej zało enia budowy systemu AUDIOEXPERT. 7. Przebieg procesu wnioskowania Wnioskowanie w systemie AUDIOEXPERT odbywa si w przód. Algorytm wnioskowania w przód rozpoczyna si od umieszczenia hipotezy na stosie zada. Nast pnie system przegl da list faktów w bazie wiedzy, sprawdzaj c czy nie ma tam odpowiedzi na postawion hipotez. Je eli znajduje si tam ju fakt, który daje si dopasowa do hipotezy, to nast puje zako czenie procesu wnioskowania i jest generowany odpowiedni komunikat.

10 248 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 32, 2010 ródło: Opracowanie własne. Rys. 2. Schemat algorytmu wnioskowania w przód W przypadku, gdy po przejrzeniu całej bazy faktów system nie mo e da odpowiedzi na postawion hipotez, podejmowane s kroki w wyniku których generowane s nowe fakty. Uruchamiane s reguły, których przesłanki s prawdziwe. Wyznacza si zbiór reguł mo liwych do zastosowania w danym etapie wnioskowania. Wybierana i uaktywniana jest jedna z reguł. Proces wnioskowania jest kontynuowany tak długo, a zostanie osi gni ty cel lub gdy nie mo na uaktywni wi cej reguł. Algorytm wnioskowania w przód przedstawiony został na schemacie z rys. 2. Na pierwszym etapie procesu wnioskowania prowadzonego przy wykorzystaniu systemu AUDIOEXPERT nast puje wybór odpowiedniego modułu systemu, który nale y zaprojektowa. Wybrane zostaj ró ne mo liwe komponenty słu ce do budowy wybranego modułu. Nast pnie

11 Zbigniew Buchalski Komputerowe wspomaganie procesu doradczo-decyzyjnego w oparciu o system ekspertowy 249 algorytm wnioskowania w systemie AUDIOEXPERT d y do umieszczenia pierwszego faktu na stosie zada. Pó niej system sprawdza, czy istnieje reguła, która mo e zosta uaktywniona na podstawie faktu z bazy wiedzy. Je li nie mo na dopasowa adnej reguły, to system AUDIOEXPERT zadaje kolejne pytania dotycz ce instancji sprz tu audio, a do momentu trafienia na odpowiedni. Je eli system otrzyma wszystkie informacje o poprawnej regule, to ko czy prac i formułuje odpowied. Natomiast, je li system nie dostał wszystkich odpowiedzi dotycz cych danej reguły, to zadaje kolejne pytania. Ka dy proces zadawania pyta ko czy si odpowiedzi i informacj, w jaki sposób wykona instalacj urz dze audio w poje dzie samochodowym, czyli odpowiednim wnioskowaniem. 8. Podsumowanie Przedstawiony w niniejszej pracy system AUDIOEXPERT jest potwierdzeniem mo liwo ci wykorzystania metod sztucznej inteligencji do zastosowa praktycznych. Wszystkie opisane w pracy moduły wchodz ce w skład tego systemu pozwalaj na przeprowadzenie procesu, którego finalnym produktem jest realizacja od podstaw instalacji audio w pojazdach samochodowych. Uzyskane porady mog by wykorzystywana przez profesjonalne zakłady monta owe, jak i osoby amatorsko zajmuj ce si wyposa aniem pojazdów samochodowych w sprz t audio. Technologie wykorzystane do budowy systemu AUDIOEXPERT umo liwiły zbudowanie narz dzia informatycznego, które mo e by eksploatowane bez konieczno ci posiadania specjalistycznego i trudno dost pnego oprogramowania. Dzi ki temu rozwi zaniu system mo e by rozpowszechniany bez wi kszych ogranicze. [1] Buchalski Z., Zarz dzanie wiedz w podejmowaniu decyzji przy wykorzystaniu systemu ekspertowego. W: Bazy danych. Struktury, algorytmy, metody, WKiŁ, Warszawa 2006, str [2] Buchalski Z., The Role of Symbolic Representation of Natural Language Sentences in Knowledge Acquisition for Expert System. Polish Journal of Environmental Studies, Vol.16, No.4A, 2007, pp [3] Buchalski Z., Analysis of expert system application possibilities for the needs of doctors decision in various disease diagnostics. In: Information Systems Architecture and Technology, J. wi tek, L. Borzemski, A. Grzech, Z. Wilimowska (eds.), Oficyna Wydawnicza Po-litechniki Wrocławskiej, Wrocław 2009, pp [4] Buchalski Z., Computer Advisory-Decision System for the Logistics Services Support. Polish Journal of Environmental Studies, Vol.18, No.3B, 2009, pp [5] Chromiec J., Strzemieczna E., Sztuczna inteligencja. Metody konstrukcji i analizy systemów eksperckich, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa [6] Krajewski J., Gło niki i zestawy gło nikowe, WKiŁ, Warszawa [7] Niederli ski A., Regułowo-modelowe systemy ekspertowe, Pracownia Komputerowa Jacka Skalmierskiego, Gliwice [8] Owoc M., Elementy systemów ekspertowych, cz.1: Sztuczna inteligencja i systemy eksperto-we, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław [9] Radzikowski W., Komputerowe systemy wspomagania decyzji, PWE, Warszawa [10] Rutkowski L., Metody i techniki sztucznej inteligencji, PWN, Warszawa [11] Stefanowicz B., Systemy eksperckie. Przewodnik, PWN, Warszawa 2003.

12 250 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 32, 2010 [12] Twardowski Z., Inteligentne systemy wspomagania decyzji w strategicznym zarz dzaniu organizacj gospodarcz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice [13] Zieli ski J., Inteligentne systemy w zarz dzaniu. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa EXPERT SYSTEM FOR COMPUTER-ASSISTED DECISION-MAKING PROCESS Summary In the paper a concept of system expert called AUDIOEXPERT supporting choosing, configuration and assembling audio appliances in cars is presented. Fundamentals of system construction, structure and functional description is presented. Mechanism of knowledge acquisition to knowledge base is shown. Knowledge gathered in knowledge base system is formed as rules and facts. Knowledge acquisition to knowledge base is systems ad hoc operation. Implementation of presented system was accomplished. This paper describes also inference pro-cess, whose main construction idea is to fulfill all expert systems users expectations. Keywords: computer decision-making process assist, expert systems, knowledge management, artificial intelligence methods. Zbigniew Buchalski Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Wydział Elektroniki Politechnika Wrocławska ul. Janiszewskigo 11/17, Wrocław

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU Marek Piotrów Projektowanie systemu do zarz dzania Autoryzowan Stacj Obsługi Subaru Promotor: Prof. Dr Hab. In. Viktor A. Vlasenko Kierunek: Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA Streszczenie Oprogramowanie oparte na mechanizmach Wiki coraz cz ciej znajduje zastosowanie w ró nego

Bardziej szczegółowo

WZÓR DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO TEORIA i PROBLEMY PRAKTYCZNE

WZÓR DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO TEORIA i PROBLEMY PRAKTYCZNE WZÓR DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO TEORIA i PROBLEMY PRAKTYCZNE PIOTR O D Y SKI Fundacja Informatyki i Zarz dzania Streszczenie Przedstawiono podstawowe informacje o wzorze dokumentu elektronicznego wykorzystuj

Bardziej szczegółowo

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS Streszczenie Artykuł opisuje mi dzynarodowy standard opisu produktów

Bardziej szczegółowo

ZAPEWNIANIE ANONIMOWOŚCI PRZY PRZEGLĄDANIU STRON WWW

ZAPEWNIANIE ANONIMOWOŚCI PRZY PRZEGLĄDANIU STRON WWW POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Telekomunikacji Praca dyplomowa inżynierska Igor Margasiński ZAPEWNIANIE ANONIMOWOŚCI PRZY PRZEGLĄDANIU STRON WWW Opiekun naukowy:

Bardziej szczegółowo

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk.

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PORTALU INTERNETOWEGO DLA ORGANIZACJI STUDENCKIEJ AIESEC POZNA

BUDOWA PORTALU INTERNETOWEGO DLA ORGANIZACJI STUDENCKIEJ AIESEC POZNA BUDOWA PORTALU INTERNETOWEGO DLA ORGANIZACJI STUDENCKIEJ AIESEC POZNA WALDEMAR KARWOWSKI ARKADIUSZ ORŁOWSKI MACIEJ GROCHOWSKI SGGW Warszawa Streszczenie Coraz cz ciej organizacje wykorzystuj portale internetowe,

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE NARZ DZI EKSPLORACJI DANYCH DATA MINING DO TWORZENIA MODELI ZARZ DZANIA WIEDZ

ZASTOSOWANIE NARZ DZI EKSPLORACJI DANYCH DATA MINING DO TWORZENIA MODELI ZARZ DZANIA WIEDZ ZASTOSOWANIE NARZ DZI EKSPLORACJI DANYCH DATA MINING DO TWORZENIA MODELI ZARZ DZANIA WIEDZ EUGENIA FRONCZAK MAŁGORZATA MICHALCEWICZ Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W dobie

Bardziej szczegółowo

PODEJ CIA STOSOWANE WE WSPOMAGANIU STEROWANIA SIECI WODOCI GOW

PODEJ CIA STOSOWANE WE WSPOMAGANIU STEROWANIA SIECI WODOCI GOW PODEJ CIA STOSOWANE WE WSPOMAGANIU STEROWANIA SIECI WODOCI GOW IZABELA ROJEK Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Streszczenie W referacie przedstawiono podej cia stosowane we wspomaganiu sterowania

Bardziej szczegółowo

REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS.

REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS. REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS. MIECZYSŁAW JAGODZI SKI AGATA GORAUS Politechnika l ska Streszczenie Streszczenie: W pracy przedstawiono przykład wdro enia IFS Applications,

Bardziej szczegółowo

Wybrane technologie informacyjne dla edukacji zarys problematyki

Wybrane technologie informacyjne dla edukacji zarys problematyki Waldemar FURMANEK Uniwersytet Rzeszowski, Polska Wybrane technologie informacyjne dla edukacji zarys problematyki Wst p Wszechobecno techniki, w tym technologii i technologii informacyjno- -komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE RYZYKIEM W PRZEDSI WZI CIACH INFORMATYCZNYCH

ZARZ DZANIE RYZYKIEM W PRZEDSI WZI CIACH INFORMATYCZNYCH ZARZ DZANIE RYZYKIEM W PRZEDSI WZI CIACH INFORMATYCZNYCH JACEK WINIARSKI Uniwersytet Gda ski Streszczenie W artykule została zaprezentowana problematyka ryzyka w pracach projektowych bran y IT. Wykazano,

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMATYCZNO-Ł CZNO CIOWO-TRANSPORTOWE SZANS PRZY PIESZENIA KONKURENCYJNO CI I INNOWACYJNO CI W POLSCE WIELKICH SZYBKO CI

TECHNOLOGIE INFORMATYCZNO-Ł CZNO CIOWO-TRANSPORTOWE SZANS PRZY PIESZENIA KONKURENCYJNO CI I INNOWACYJNO CI W POLSCE WIELKICH SZYBKO CI TECHNOLOGIE INFORMATYCZNO-Ł CZNO CIOWO-TRANSPORTOWE SZANS PRZY PIESZENIA KONKURENCYJNO CI I INNOWACYJNO CI W POLSCE WIELKICH SZYBKO CI ZBIGNIEW KRUSZEWSKI 1,3, TADEUSZ LESZCZY SKI 1,2, ANDRZEJ STRASZAK

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW EKSPERTOWYCH WE WSPOMAGANIU DECYZJI MARKETINGOWYCH

WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW EKSPERTOWYCH WE WSPOMAGANIU DECYZJI MARKETINGOWYCH Zeszyty Naukowe Wy szej Szko y Humanitas Roman Simi ski* Joanna Kurowska** WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW EKSPERTOWYCH WE WSPOMAGANIU DECYZJI MARKETINGOWYCH STRESZCZENIE G ównym celem pracy jest prezentacja koncepcji

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

SATELITARNE SYSTEMY MONITORINGU POJAZDÓW JAROSŁAW DECZY SKI

SATELITARNE SYSTEMY MONITORINGU POJAZDÓW JAROSŁAW DECZY SKI SATELITARNE SYSTEMY MONITORINGU POJAZDÓW JAROSŁAW DECZY SKI Streszczenie W artykule przedstawiono skrótowo systemy monitoringu pojazdów w oparciu o współczesne techniki informatyczno telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNO CI BUDOWY LUB MODERNIZACJI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W PRZEDSI BIORSTWACH

OCENA EFEKTYWNO CI BUDOWY LUB MODERNIZACJI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W PRZEDSI BIORSTWACH IWONA PISZ Politechnika Opolska OCENA EFEKTYWNO CI BUDOWY LUB MODERNIZACJI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W PRZEDSI BIORSTWACH Streszczenie Informacja staje si obecnie jednym z najwa niejszych czynników produkcji.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

Excel. Programowanie dla profesjonalistów. Wydanie II Autorzy: Rob Bovey, Dennis Wallentin, Stephen Bullen, John Green T³umaczenie: Robert Górczyñski

Excel. Programowanie dla profesjonalistów. Wydanie II Autorzy: Rob Bovey, Dennis Wallentin, Stephen Bullen, John Green T³umaczenie: Robert Górczyñski Excel. Programowanie dla profesjonalistów. Wydanie II Autorzy: Rob Bovey, Dennis Wallentin, Stephen Bullen, John Green T³umaczenie: Robert Górczyñski ISBN: 978-83-246-2544-4 Tytu³ orygina³u: Professional

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE MODELI REFERENCYJNYCH PODCZAS WDRO ENIA STANDARDOWEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

WYKORZYSTANIE MODELI REFERENCYJNYCH PODCZAS WDRO ENIA STANDARDOWEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WYKORZYSTANIE MODELI REFERENCYJNYCH PODCZAS WDRO ENIA STANDARDOWEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO MAGDALENA KOTARBA Uniwersytet Warszawski Streszczenie Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Biblia

Sieci komputerowe. Biblia Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA

MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA OLGA PILIPCZUK Politechnika Szczeci ska Streszczenie W pracy zaprezentowano model analitycznego systemu

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA RYZYKIEM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ALEKSANDRA RADOMSKA-ZALAS

KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA RYZYKIEM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ALEKSANDRA RADOMSKA-ZALAS KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA RYZYKIEM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ALEKSANDRA RADOMSKA-ZALAS Streszczenie Celem artykułu jest wskazanie czynników, które wpływaj na powodzenie projektów informatycznych. Artykuł

Bardziej szczegółowo

METODYKA DIANA, A NARZ DZIA KLASY CRM-CSM

METODYKA DIANA, A NARZ DZIA KLASY CRM-CSM METODYKA DIANA, A NARZ DZIA KLASY CRM-CSM EDWARD MICHALEWSKI Polska Akademia Nauk Na tle dost pnych informacji, dotycz cych narz dzi klasy CRM-CSM, przedstawiono mo liwo ci, jakie daje najnowsza implementacja

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY TEORETYCZNE PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH

PODSTAWY TEORETYCZNE PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIA W POZNANIU Wenancjusz Kujawi ski PODSTAWY TEORETYCZNE DZIA ALNO CI INFORMACYJNEJ PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH Pozna 2008 1 Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

PRZEGL D METODYK I NARZ DZI MODELOWANIA INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA W NOTACJI UML 2.0

PRZEGL D METODYK I NARZ DZI MODELOWANIA INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA W NOTACJI UML 2.0 PRZEGL D METODYK I NARZ DZI MODELOWANIA INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA W NOTACJI UML 2.0 JAROSŁAW BECKER Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie W artykule dokonano

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI ZA 2008 ROK NOWY S CZ, KWIECIE 2008 Spis tre ci: 1. Informacje ogólne o Spółce... 2 2. Notowania akcji NOVITUS SA... 3 3. Czynniki ryzyka i zagro e... 3 4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP DOSKONALENIE ROZWI ZA LOGISTYKI, JAKO REZULTAT PROCESÓW INWESTYCYJNYCH I ZASTOSOWA SYSTEMU KLASY ERP MS DYNAMICS AX W PRZEDSI BIORSTWIE BELMA ACCESSORIES SYSTEMS SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY LUDOSŁAW DRELICHOWSKI

Bardziej szczegółowo

METODY ANALITYCZNE W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH Z WYKORZYSTANIEM SERWISÓW WYSZUKIWAWCZYCH

METODY ANALITYCZNE W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH Z WYKORZYSTANIEM SERWISÓW WYSZUKIWAWCZYCH METODY ANALITYCZNE W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH Z WYKORZYSTANIEM SERWISÓW WYSZUKIWAWCZYCH JAROSŁAW JANKOWSKI, KAMILA GRZ KO Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Streszczenie W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo