Nr1. Inhalt: IhrF reilichtmuseum lädtsie herzlich ein Europe Direct II. Euroregionale Wirtschaftliche Präsentation. W numerze: Skansen w Altranft

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr1. Inhalt: IhrF reilichtmuseum lädtsie herzlich ein Europe Direct II. Euroregionale Wirtschaftliche Präsentation. W numerze: Skansen w Altranft"

Transkrypt

1 Inhalt: Ein Gespräch mitf rau Alina T räthner IhrF reilichtmuseum lädtsie herzlich ein Europe Direct II. Euroregionale Wirtschaftliche Präsentation Nr1 Januar styczeń 2006 W numerze: R ozmowa z Panią Aliną Träthner Skansen w Altranft Europe Direct II Euroregionalna Prezentacja Gospodarcza EU R O IN F O R M A C J E nr 1/styczeń

2 R egionalkonferenz Die C hancen der W ojewodschaftl ubuskie beider neuen Kohärenzpolitik der Europäischen U nion in den J ahren Konferencja regionalna L ubuskie szanse w warunkach nowej politykispójnościu niieuropejskiejw latach Die Inform ationen über die neuen S trukturfonds w ährend der F örderperiode gehörten zu den S chw erpunkten der regionalen K onferenz Die C hancen der W ojew odschaftl ubuskie bei der neuen K ohärenzpolitik der Europäischen U nion in den Jahren Die K onferenz fand am 5.Dezem ber im M arschallam t in Zielona G óra statt.zu den R eferenten gehörte u.a.pro fesso r J a cek Szla chta aus der H andelshauptschule in W arszaw a. Professor S zlachta hat w ährend seiner Präsentation die rechtlichen R egelungen, die strategischen R ichtlinien der E U, den H aushalt, die F inanzierungsstrukturen und den A ufbau aller B ereiche ausführlich behandelt. D er V izem arschall, H err E dw ard F edko, referierte w ährend der K onferenz zum T hem a A rbeiten an den regionalen Planungsdokum enten als G rundlage für die A nträge auf E U Mittel Prioritäten der aktualisierten S trategie und des regionalen Planungsdokum entes.z u w eiteren interessanten H öhepunkten gehörten auch die V orträge von Prof. Mieczysław D udek und von Prof. Maria F ic aus der U niversität Z ielona G óra. S ie haben sich m it den T hem en S oziales E uropa vs. effektives E uropa im L ichte der neuen F inanzpolitik der E uropäischen U nion und C hancen und B edrohungen bei der R ealisierung des E U -H aushaltes für Polen in den Jahren auseinandergesetzt. W ährend der K onferenz konnte m an zahlreiche Inform ationsstände m it aktuellen Materialien zu verschiedenen A spekten der E uropäischen U nion finden.a uch die E uroregion Pro E uropa V iadrina präsentierte sich m it einem S tand. Sow ohlbeiden R eferenten als auch beiden T eilnehm ern fanden die Inform ationen zu unserer E uroregion einen regen Z uspruch. W ykład na tem atf unduszy S trukturalnych w okresie program ow ania byłjednym z punktów konferencji regionalnej pn. L ubuskie szanse w w arunkach now ej polityki spójności U nii Europejskiej w latach , która odbyła się 5 grudnia r., w U rzędzie M arszałkow skim w Zielonej G órze. W ykład poprow adziłm.in.prof.j acek Szlachta ze S zkoły G łów nejh andlow ejw W arszaw ie. Prof.S zlachta podczas sw ojej prezentacji zw rócił uw agę na spraw y dotyczące: regulacji praw nych, strategicznych w ytycznych w spólnoty, budżetu, struktury finansow a- nia N PR oraz architektury całości działań. Podczas konferencji sw ój w ykład na tem at S tanu prac nad dokum entam i regionalnym i stanow iącym i podstaw ę do ubiegania się o środki U E priorytety aktualizow anej S trategii oraz R egionalnego Program u O peracyjnego w ygłosiłrów nież W icem arszałek E dw ard F edko. C iekaw e kw estie poruszyli ponadto prof. Mieczysław D udek oraz prof.maria F ic z U niw ersytetu Z ielonogórskiego, którzy m ów ili na tem aty E uropa S ocjalna versus E uropa efektyw na w św ietle now ej polityki finansow ej U nii europejskiej oraz S zanse i zagrożenia realizacji budżetu U E przew idyw anego dla Polskiw latach W trakcie trw ania konferencji w holu Sali K olum now ej znajdow a- ły się stoiska inform acyjne z aktualnym i m ateriałam i dotyczącym i różnych aspektów funkcjonow ania U nii E uropejskiej.s w oje stoisko zaprezentow ałm.in.e uroregion Pro E uropa V iadrina,którego zaw artość inform acyjna oraz sam a obecność cieszyły się dużym zainteresow aniem zarów no w ykładow ców biorących udział w konferencjijak iuczestników. od lew ej.k.s zydłak,m.d eptuch, prof.j.s zlachta,w.s ługocki,a.d ębow ski S toisko E uroregionu W ydaw ca/h erausgeber: Euroregion Pro Europa Viadrina R edakcja/r edaktion: KrzysztofS zydłak, M arcin G uła, Elżbieta Karmazyn, Aneta Binsker-Kubarek, C ornelia G eisler F otografie/photos: Archiw um Euroregionu, beneficjenci A dres/a dresse: ul.kazim ierza W ielkiego 1, G orzów W lkp. tel , fax , viadrina.org.pl; w w w.viadrina.org.pl H olzm arkt7, D F rankfurt(o der) tel.+49/335/ , fax +4 9/335/ , e-m euroregion-viadrina.de S kład/s atz: Agencja R eklam ow a O PT Y sp.z o.o., ul.andersa 14 / G orzów W lkp., tel ; w w w.opty.com.pl 2 EU R O IN F O R M AT IO N EN nr 1/J anuar 2006

3 F eier zum Deutsch-Polnischen J ahr am F estyn z okazjiroku polsko-niemieckiego Die Arbeit der Euroregion PR O EU R O PA V IADR IN A ist ebenso vielfältig w ie die R egion und die M enschen selbst, die hier leben.am 16.S eptem ber gelang es -im R ahm en der F eier zum D eutsch-polnischen J ahr und der gleichzeitigen offiziellen Eröffnung des neuen EU -Infopoints EU R O PE D IR EC T F rankfurt (O der) -die R egion in allihrer V ielfaltzu präsentieren. Działalność Euroregionu PR O EU R O PA V IADR IN A jesttak zróżnicow ana, jak sam region i jego m ieszkańcy.w dniu 16 w rześnia tego roku udało nam się w ram ach festynu z okazji R oku Polsko-N iem ieckiego ijednoczesnego otw arcia now ego punktu inform acyjnego EU R O PE DIR EC T w e F rankfurcie nad O drą zaprezentow ać nasz region w całejjego różnorodności. Mit angepackt haben, neben den Mitarbeitern beider G eschäftsstellen,zahlreiche Projekte,V ereine und Initiativen,die im L aufe der Jahre durch die E uroregion unterstützt w urden. U m 10 U hr ging s los.d er C low n F axilus eröffnete die F eier und unterhielt von da an m ehr als 500 K inder aus der gesam ten E uroregion.a uf der B ühne zeigten später junge T alente,w as in ihnen steckt. N ur die F anfarengarde aus D rezdenko passte w eder aufdie Bühne noch in den H of.mit hoher Professionalität blies der F anfarenzug den F rankfurtern vorm H aus den Marsch, und diese hörten beeindruckt zu. E in w eiterer H öhepunkt des T ages w ar die A uszeichnung der G ew inner des Mal-und F otow ettbew erbes F erien in E uropa. E röffnung des neuen E U-Infopoints E UR O PE D IR E C T F rankfurt (O der) D as Inform ationszentrum - ein Projekt der deutschen G eschäfts-stelle der E uroregion PR O E U R O PA V IA D R IN A -ist T eileines europaw eiten N etzw erkes.d er E U -Infopoint E U R O PE D IR E C T ist für alle Bew ohner und B esucher der E uroregion offen und w ird nicht nur im D eutsch-polnischen Jahr ein w ichtiger B austein der euroregionalen A rbeit sein. G eplant ist eine T our durch die E uroregion,auf der in Z usam m enarbeit m it den jew eiligen A kteuren vor O rt über relevante europäische T hem en inform iert w ird. S icher w ar es Z ufall, dass sogar der H im m el für einen A ugenblick inne hielt, als Präsident R om an C holew inski, V izepräsident Martin Patzelt und die A bgeordnete des E uropaparlam ents E lisabeth S chroedter das B and gem einsam durchschnitten und den Infopoint dam it sym bolisch eröffneten. B is dahin hatte es fast ununterbrochen geregnet.a ber auch das ist ein treffendes B ild der E uroregion PR O E U R O PA V IA D R IN A und ihrer Menschen: der W ille zur G em einsam keit ließ sich an diesem T ag auch durch D auerregen nicht unterkriegen. U nd das Motto zum A bschied? D as lautete: W ir sehen uns am in S ulęcin zum A bschluss des D eutsch-polnischen Jahres E uroregion PR O E U R O PA V IA D R IN A O prócz pracow ników obu biur koordynacyjnych w organizację festynu aktyw nie w łączyły się stow arzyszenia,organizacje,które do tej pory E uroregion w spom agałprzy realizacji w łasnych projektów. O godzinie 10 rozpoczęły się obchody festynu.k laun F axilus otw orzył św ięto i od tego m om entu zabaw iał ponad 500 dzieci z całego E uroregionu.młode talenty z całego regionu zaprezentow ały na scenie sw oje niem ałe um iejętności.t ylko orkiestra dęta z D rezdenka nie zm ieściła się ani na scenie, ani na dziedzińcu. A le w tym m om encie udow odniła ona sw oje zaw odow stw o i zagrała m ieszkańcom F rankfurtu do m arsza na chodniku przed budynkiem. K olejnym punktem kulm inacyjnym festynu było przekazanie nagród zw ycięzcom konkursu na najlepszą fotografię i rysunek W a- kacje w E uropie. O tw arcie now ego punktu inform acyjnego E U R O PE D IR E C T w e F rankfurcie nad O drą. C entrum inform acyjne to projekt niem ieckiego biura koordynacyjnego E uroregionu PR O E U R O PA V IA D R IN A i jednocześnie część sieci operującej w całej E uropie. Punkt inform acyjny E U R O PE D IR E C T dostępny jest dla w szystkich m ieszkańców i odw iedzających E uroregion i jest w ażną częścią składow ą pracy E uroregionu nie tylko w R oku Polsko-N iem ieckim.w najbliższym okresie zaplanow ana jest w e w spółpracy z lokalnym i instytucjam i podróż przez cały E uroregion,w czasie którejprzekazyw ane będą inform acje na w ażne tem aty europejskie. W m om encie, kiedy Prezydent Pan R om an C holew iński, W i- ceprezydent Pan Martin Patzelt oraz członek Parlam entu E uropejskiego Pani E lisabeth S chroedter przecięli w stęgę i tym sam ym sym bolicznie otw arli now y punkt inform acyjny, naw et deszcz na chw ilę przestałpadać czy byłto przypadek,bo do tego m om entu bez przerw y padał.w idocznie w spólna w ola bycia razem, co rów nież stanow i przesłanie E uroregionu PR O E U R O PA V IA D R IN A i jego m ieszkańców była tego dnia silniejsza niż przeciw nościpogody. A m otto na pożegnanie? D o zobaczenia na zakończenie R oku Polsko-N iem ieckiego w S ulęcinie. E uroregion P ro E uropa V iadrina EU R O IN F O R M A C J E nr 1/styczeń

4 Ein Gespräch mitfrau Alina Träthner R ozmowa z Panią Aliną Träthner Projektleiterin beider Industrie-und H andelskam m er F rankfurt(o der) K önnten S ie uns kurz das neue Projekt der Industrie und H andelskam m er C oaching- und Ü bersetzungsleistungen für K MU vorstellen? F rau T räthner: B ei dem Projekt handelt es sich um ein bis gefördertes Interreg IIIA -Projekt zur U nterstützung des A uf-und A usbaus von deutsch-polnischen B eziehungen.f ür die am M arktzugang interessierten B randenburger U nternehm en w erden C oaching-und Ü bersetzungsleistungen bereitgestellt,die m it 75% aus den Projektm itteln finanziert w erden.f ür ein U nternehm en können m axim al E U R für C oachingleistungen und/oder E U R für Ü bersetzungsleistungen zur V erfügung gestellt w erden. kierow niczką projektów w Izbie Przem ysłow o-h andlow ej w e F rankfurcie nad O drą C zy m ogłaby Pani przedstaw ić nam pokrótce now y projekt Izby Przem ysłow o-h andlow ej Św iadczenia w zakresie szkoleń i tłum aczeń dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw? Pani T räthner: Jest to zatw ierdzony do r. projekt Interreg III A m ający na celu rozbudow ę stosunków polsko-niem ieckich. D la brandenburskich przedsiębiorców zainteresow a- nych dojściem do rynku polskiego stoją do dyspozycji szkolenia i tłum aczenia,dofinansow yw ane w 75% ze środków pom ocow ych. Przedsiębiorcy m ogą otrzym ać m aksym alnie E uro do dyspozycjina szkolenia i/lub E uro na tłum aczenia. W ie können w ir uns das vorstellen, jem and kom m t zu Ihnen und m öchte K ontakte nach Polen aufbauen? S ollte er schon konkrete V orstellungen haben? Ja, diese V orstellung m uss vorhanden sein. D as Projekt ist eine E rgänzung des Projektes S ervice C entre Polen und gibt U nternehm en, die schon die ersten Inform ationen gesam m elt und B eratungsgespräche im S C P durchgeführt haben, die Möglichkeit,das Polenengagem ent m it finanzieller U nterstützung der E U w eiter voranzutreiben, indem externe B erater und D olm etscher den K MU vor O rt bei G ründung, K ooperationsgesprächen oder anderen A ktivitäten helfen. J ak m am y to sobie w yobrazić:ktoś przychodzi do Pani i chciałby naw iązać kontakty z Polską? C zy m usi on m ieć już jakieś konkretne w yobrażenia o tym, jak m ają one w yglądać? T ak, to w yobrażenie należy posiadać. Projekt jest uzupełnieniem projektu S ervice C entre Polen i daje przedsiębiorcom,którzy zebrali już pierw sze inform acje i przeprow adzili rozm ow y doradcze w SC P, m ożliw ość dalszego angażow a- nia się w Polsce z finansow ym w sparciem U E, podczas gdy zew nętrzni doradcy i tłum acze pom agaliby MŚP na m iejscu w tw orzeniu, rozm o- w ach kooperacyjnych iinnych czynnościach. K önnen die U nternehm er selbstständig die D olm etscher und externe B erater für sich w ählen oder arbeitet das Projekt m it ausgesuchten F irm en zusam m en? D ie B erater und Ü bersetzer m üssen aus der Mitte eines sog. E xpertenpools gew ählt w erden. F ür die A ufnahm e in den E xpertenpoolgibt es eine öffentliche A usschreibung. W elche E rfahrungen haben S ie bis jetzt gesam m elt? W ird das Projekt gut angenom m en? Ist es bereits m öglich abzuschätzen,ob das Interesse an dieser F orm der Z usam m enarbeit in der R egion vorhanden ist? D a w ir uns erst in der A nfangsphase befinden,kann ich die E r- folge des Projektes noch nicht voraussagen.w ir haben aber gerade ca. 400 B randenburger U nternehm en zur T eilnahm e an dem Projekt eingeladen. D iese U nternehm en w aren schon bei der B eratung zur E rschließung des polnischen Marktes beim Service C entre Polen der IH K F rankfurt (O der) bzw. bei der H andw erkskam m er in F rankfurt (O der). W ie w erden die Mittel beantragt? Müssen die Unternehm er auch ein T eil der K osten tragen? D ie U nternehm en tragen 25% der anfallenden C oachingund/oder Ü bersetzungsleistungen. D eren G esam tsum m e darf nicht m ehr als entsprechend E U R und E U R betragen.d er R est der K osten w ird aus dem E U -Projekt finanziert. Ist das geplant, auf der polnischen S eite der E uroregion P ro E uropa V iadrina ein ähnliches P rojekt aufzubauen? B is jetzt w ar ein ähnliches Projekt aufder polnischen S eite nicht geplant. Ich treffe m ich m orgen aber in G orzów m it unserer Partnerkam m er Z achodnia Izba Przem ysłow o-h andlow a. Ich w erde diese (gute) Idee der K am m er unterbreiten. Interview A neta B insker-k ubarek C zy przedsiębiorcy sam odzielnie m ogą w ybierać tłum aczy i zew nętrznych doradców, czy też projekt w spółpracuje z w ybranym ifirm am i? D oradcy i tłum acze m uszą zostać w ybrani z tak zw anej puli ekspertów.przyjęcie do puli ekspertów następuje w drodze publicznego przetargu. J akie m iała Pani do tej pory dośw iadczenia? C zy projekt zostałdobrze przyjęty? Można już teraz ocenić, czy w regionie istnieje zainteresow anie taką form ą w spółpracy? Poniew aż znajdujem y się dopiero w fazie początkow ej nie m ogę jeszcze przew idzieć pow odzenia projektu.a le do w zięcia w nim udziału zaprosiliśm y w łaśnie ok.400 brandenburskich przedsiębiorców. S ą to przedsiębiorcy, którzy już w cześniej korzystali z doradztw a w C S P Izby Przem ysłow o-h andlow ej w e F rankfurcie n/o bądź też w Izbie R zem ieślniczej w e F rankfurcie n/o w zakresie dostępu do polskiego rynku. J ak składa się w niosek o te środki? C zy przedsiębiorcy m u- szą także ponosić część kosztów? Przedsiębiorcy ponoszą 25% kosztów św iadczeń w zakresie szkolenia i/lub tłum aczenia.ich koszt całkow ity nie m oże przekroczyć odpow iednio E uro i E uro.r eszta kosztów będzie finansow ana z projektu U E. C zy planuje się stw orzenie podobnego projektu po polskiej stronie E uroregionu Pro E uropa V iadrina? D o tej pory podobny projekt po polskiejstronie nie byłplanow a- ny.jednak jutro spotykam się w G orzow ie z naszą izbą partnerską Z achodnią Izbą Przem ysłow o-h andlow ą.przedstaw ię Izbie ten (dobry) pom ysł. R ozm ow ę przeprow adziła A neta B insker-k ubarek 4 EU R O IN F O R M AT IO N EN nr 1/J anuar 2006

5 II.Euroregionale W irtschaftliche Präsentation am N ovember 2005 II Euroregionalna Prezentacja G ospodarcza listopada 2005 D ie II. Euroregionale W irtschaftliche Präsentation w urde durch die S tiftung W estliches W irtschaftszentrum in G orzów W lkp. und durch die Industrie-und H andelskam m er F rankfurt (O der) veranstaltet.v om 18.bis zum 20.N ovem ber hat sich neben den 250 A usstellern auch die Euroregion Pro Europa V iadrina präsentiert. D ie II. E uroregionale W irtschaftliche Präsentation hatte einen internationalen C harakter m it zahlreichen T eilnehm ern aus D eutschland,italien und der U kraine. A m ersten T ag der Messe,d.h.am 18.N ovem ber 2005,fanden vier them atische W orkshops statt: A grar-und N ahrungsm ittelindustrie Metallindustrie B auw esen S elbstverw altung In dem W orkshop zum T hem a A grar-und N ahrungsm ittelindustrie w urde das T hem a A usbreitung der A grar- und N ahrungsm ittelbranche auf die Märkte der E U besprochen. D ie Metallindustrie beschäftigte sich m it dem T hem a: V or-und N achteile für die Metallindustrie auf den Märkten der E U. D as T hem a Problem e und S chw ierigkeiten der polnischen B aufirm en nach der E U -E rw eiterung w ar S chw erpunkt des W orkshops für die B aubranche. D er vierte W orkshop beschäftigte sich m it der K ooperation der S elbstverw altungen: L andes-und W irtschaftsselbstverw altung und ihre R olle in der E uroregion P ro E uropa V iadrina. A n dem zw eiten T ag der Messe, d.h.am 19.N ovem ber 2005, fanden von bis U hr m ehrere W orkshops und eine Präsentation zum T hem a E lektronischer D atentransfer statt. A ußer den W orkshops fand auch eine W irtschaftskonferenz zum folgenden T hem a D ie w irtschaftlichen E ffekte der E U -E rw eiterung auf beiden S eiten der O der statt. D as H auptziel der Präsentation w ar der Inform ationsaustausch zw ischen den U nternehm en und den V ertretern der S elbstverw altungen. S ie erm öglichte die A usarbeitung von gem einsam en S tandpunkten,w elche den R egierungen helfen könnten,den U nternehm ergeist zu fördern.d ie Inhaber der F irm en, die sich nicht m it dem E xport beschäftigten, konnten sich m it den V orschriften des innergem einschaftlichen W irtschaftsverkehrs bekannt m achen und vor allem m it den E rleichterungen nach der Integration Polens in die E uropäische U nion. Sow ohl bei den W orkshops,als auch bei der K onferenz und auf der Messe selbst w aren ständig D olm etscher für die deutsche S prache anw esend.d as erm öglichte den besseren K ontakt der polnischen und deutschen U nternehm er. Jeden T ag ab U hr konnten die B esucher die Messe besichtigen. D ie Messe in G orzów w ar eine gute Möglichkeit,eigene E rrungenschaften, Produkte und L eistungen in der R egion zu präsentieren. S ie erm öglichte, neue H andels-, H ersteller- und G esellschaftskontakte in der R egion und im A usland zu knüpfen. D ie Messe w ar für unsere U nternehm er aus W estpolen und aus B randenburg eine w ichtige Möglichkeit, sich auf internationaler B ühne zu präsentieren. II EU R O R EG IO N AL N A PR EZEN T AC JA G O S PO DAR C ZA została zorganizow ana przez L ubuską F undację Zachodnie C entrum G ospodarcze w G orzow ie W lkp.oraz Zachodnią Izbę Przem ysłow o-h andlow ą i Industrie-und H andelskam m er w e F rankfurcie nad O drą.o d 18 do 20 listopada w tow arzystw ie blisko 250 w y- staw ców prezentow ałsię Euroregion Pro Europa V iadrina II E uroregionalna Prezentacja G ospodarcza m a charakter w ielobranżow y,a udziałw niej biorą oprócz w ystaw ców krajow ych,w y- staw cy z N iem iec,w łoch iu krainy. W pierw szym dniu T argów, tj.18 listopada 2005 r., odbyły się 4 w arsztaty tem atyczne obejm ujące: branżę rolno-spożyw czą, branżę m etalow ą, sektor budow lany, sam orząd terytorialny. Przew idziano następujące zagadnienia: B ranża rolno-spożyw - cza: T em at: E kspansja branży rolno-spożyw - czej na rynki unijne. B ranża m etalow a: T em at: Plusy i m i- nusy w działalności branży m etalow ej na rynkach U E. B ranża budow lana: T em at: P roblem y i utrudnienia stosow ane w obec polskich firm budow lanych po rozszerzeniu U nii E uropejskiej. S am orząd terytorialny: T em at: W spółdziałanie sam orządów : terytorialnego i gospodarczego iich rola w E uroregionie Pro E uropa V iadrina. W drugim dniu T argów, tj.19 listopada 2005 w godz ,w sali Sem inaria (w ejście B ) odbyły się w arsztaty i prezentacja nt. E lektroniczny obieg dokum entów. O prócz w arsztatów odbyła się też konferencja gospodarcza na tem at: E fekty gospodarcze rozszerzenia U nii E uropejskiej po obu stronach O dry. G łów nym celem prezentacji była w ym iana inform acji m iędzy biznesem a przedstaw icielam i w ładz sam orządow ych.pozw oliła w y- pracow ać w spólne w nioski um ożliw iające w ładzom w spieranie przedsiębiorczości. W łaścicielom firm, którzy nie zajm ow ali się eksportem um ożliw iła zapoznanie się z przepisam i dotyczącym i w ew nątrz w spólnotow ego obrotu gospodarczego, a w szczególności ułatw ień dla tej działalności po integracji Polski z U nią E uropejską. Z arów no w arsztaty, konferencja jak i T argi obsługiw ane były przez tłum aczy języka niem ieckiego,co um ożliw iło łatw iejszy kontakt przedsiębiorców polskich iniem ieckich. C odziennie od godziny T argig orzów były otw arte dla zw iedzających. T argi G orzow skie były w spaniałą okazją do prezentacji sw oich osiągnięć,produktów i usług w skali regionu.pozw oliły na naw iązanie kontaktów handlow ych,producenckich i tow arzyskich w regionie i za granicą.b yły jedną z form prezentacji naszych przedsiębiorców na obszarze PolskizachodniejiB randenburgi. EU R O IN F O R M A C J E nr 1/styczeń

6 Die Kommission IN TER R EG III A SPF Komisja INTER R EG IIIA FMP Am 12.Dezem ber fand in G orzów W lkp.die S itzung der Polnisch-D eutschen K om m ission S PF statt. W ährend dieser S itzung w urden erstm alig auch Projekte der polnischen S eite im R ahm en des S m all Project F und der EU -G em einschaftsinitiative IN T ER R EG IIIA behandelt.die S itzung fand dank der freundlichen U nterstützung in den R äum en des Bildungszentrum s in G orzów statt. Die K om m ission hat17projekte bew illigt.10 Projekte w urden von der deutschen und 7von der polnischen S eite eingebracht. Pierw sze posiedzenie Polsko-N iem ieckiejk om isjio ceniające w nioski w ram ach F unduszu M ikroprojektów Interreg IIIA odbyło się w G orzow ie W lkp., w W ojew ódzkim Zakładzie D oskonalenia Zaw odow ego w dniu 12 grudnia r. K om isja zatw ierdziła do realizacji17projektów, w tym 10 projektów strony niem ieckiejoraz 7projektów strony polskiej. R atder Euroregion R ada Euroregionu Am 14. Dezem ber fand in F rankfurt (O der) die S itzung des R ates der Euroregion statt.den V orsitz beider T agung führte H err Ma rtin Pa tzelt O berbürgerm eister der S tadt F rankfurt(o der). W ährend der S itzung dankte m an H errn J ürgen R einking für die bisherige Z usam m enarbeit und für sein E ngagem ent bei der A rbeit für die E ntw icklung der E uroregion.e in neues Mitglied des R ates, der L andrat des L andkreises Märkisch-O derland H err G ernot S chm idt, konnte begrüßt w erden. F rau J ustyna Ł otecka aus dem B erufsbildungszentrum in G orzów W lkp. und F rau B irke K leem ann haben besonders zu w ürdigende Projekte vorgestellt, die m it der finanziellen H ilfe der E uropäischen U nion im R ahm en von IN T E R R E G IIIA durchgeführt w urden.d er R at w urde m it der A rbeit an dem E ntw icklungs-und H andlungskonzept V iadrina 2000, m it der T ätigkeit der E uroregion PE V und m it dem T ouristischen E ntw icklungskonzept bekannt gem acht. K.S z. Die Arbeitdes V orstandes W dniu 14 grudnia 2005 roku w e F rankfurcie odbyło się posiedzenie R ady Euroregionu.O bradom przew odniczyłma rtin Patzelt N adburm istrz F rankfurtu n/o. W trakcie posiedzenia podziękow ano za dotychczasow ą prace i zaangażow a- nie na rzecz rozw oju euroregionu J urgenow i R einking oraz przyw itano now ego członka R ady S tarostę Marchijsko-O d- rzańskiego G ernota Schm idt. Pani J ustyna Ł otecka z Z akładu D oskonalenia Z aw odow ego w G orzow ie i B irke K leem an przedstaw iły projekty finansow ane przez U nię E uropejska w ram ach IN T E R R E G IIIA. R ada została zapoznana ze stanem prac nad koncepcją rozw oju idziałania E uroregionu PE V ikoncepcją rozw oju turystyki. K.S z. Z praczarządu Am 19.Dezem ber 2005 fand die S itzung des V orstandes des V ereins der polnischen G em einden Pro Europa V iadrina statt. W ährend der T agung w urden die Problem e besprochen, die m it der E inführung des F onds für Mikroprojekte IN T E R R E G IIIA,m it den Projekten im R ahm en des Program m s für Z usam m enarbeit an der G renze Polen-D eutschland Phare 2003 und m it der F ührung des D eutsch-polnischen Jugendw erkes zusam m enhängen. D er V orstand hat die Prozedur für den S PF der E U -G em einschaftsinitiative Interreg IIIA genehm igt. K.S z. W dniu 19 grudnia r.odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu S tow arzyszenia G m in Polskich Euroregionu Pro Europa V iadrina. W trakcie obrad om ów iono zagadnienia zw iązane z w drażaniem F unduszu Mikroprojektów IN T E R E G IIIA,projektów Program u W spółpracy Przygranicznej Polska-N iem cy Phare 2003 oraz funkcjonow anie Polsko- -N iem ieckiejw ym iany Młodzieży. Z arząd zatw ierdziłpodręcznik procedur dla Inicjatyw y W spólnotow ej Interreg IIIA F undusz Mikroprojektów. K.S z. 6 EU R O IN F O R M AT IO N EN nr 1/J anuar 2006

7 Mitgliederhauptversammlung W alne Z gromadzenie A m 19. D ezem ber fand im W appensaal des S tadtam tes in G orzów W lkp.die M itgliederhauptversam m lung des V ereines der polnischen G em einden der Euroregion Pro Europa V iadrina statt. D ie T eilnehm er der H auptversam m lung haben sich m it dem R ealisierungstand der U m setzung von Phare C B C II, IN T E R R E G IIIA und m it der T ätigkeit des D eutsch-polnischen Jugendw erks vertraut gem acht. W egen der F inanzierungsänderungen im R ahm en der E uroregion ist die G em einde D ębno aus dem V erein der polnischen G em einden der E uroregion Pro E uropa V iadrina ausgetreten.d er B ürgerm eister von D ębno hat sich für die erfolgreiche Z usam m enarbeit und für die H ilfe bei der B eschaffung der E U -Mittel in allen Jahren seiner Mitgliedschaft bedankt. D ie Mitglieder w urden auch darüber inform iert, dass bei dem Marschallam t ein A ntrag auf F örderung aus IN T R R E G IIIA für das Projekt T ouristische E ntw icklungsstrategie in der E uroregion Pro E uropa V iadrina gestellt w urde.im R ahm en des A ntrags w ird ein polnisch-deutsches T eam arbeiten. D as T eam w ird die G em einden besuchen, um Inform ationen für die o.g. S trategie zu sam m eln. D er A rbeitsplan der A ktualisierung des E ntw icklung-und H andlungskonzeptes V iadrina 2000 w urde auch vorgestellt. D er Mitgliedsbeitrag für das Jahr 2006 für einen E inw ohner in H öhe von 0,70 PL N w urde genehm igt. E s w urde auch der neue V orsitzende der R evisionskom m ission gew ählt H err K rzysztof Solarew icz. 19 grudnia r.w S ali H erbow ej U rzędu M iejskiego w G orzow ie W lkp., odbyło się W alne Zgrom adzenie C złonków S tow arzyszenia G m in Polskich Euroregionu Pro Europa V iadrina. U czestnicy W alnego Z grom adzenia zapoznali się ze stanem realizacji F unduszu Małych Projektów Phare C B C, IN T E R R E G IIIA oraz funkcjonow aniem Jednostki C entralnej Polsko-N iem ieckiejw ym iany Młodzieży. Z grona członków S tow arzyszenia G m in Polskich E uroregionu Pro E u- ropa V iadrina ze w zględu na zm iany dotyczące finansow ania w ram ach E uroregionów,w ystąpiła G m ina D ębno.b urm istrz D ębna podziękow ałza ow ocną w spółpracę i pom oc przy korzystaniu ze środków U E w ram ach E uroregionu przez w szystkie lata uczestnictw a w stow arzyszeniu. Poinform ow ano o złożonym do U rzędu M arszałkow skiego w niosku w ram ach IN T E R R E G IIIA na tem at S trategii R ozw oju T urystyki w E uroregionie Pro E uropa V iadrina.w ram ach pow yższego w niosku będzie pracow ał polsko-niem iecki zespół, który w celu zbierania inform acji do pow yższej S trategii będzie jeździł po gm inach. Przedstaw iono ponadto stan prac nad aktualizacją K oncepcjiv iadrina U stalono w ysokość składki członkow skiej na rok 2006 na kw otę 0,70 złod m ieszkańca.przedstaw iono oraz uchw alono plan finansow y na 2006 rok. W ybrano now ego przew odniczącego K om isji R ew izyjnej, którym zostałpan K rzysztof S olarew icz. Die Medaille der Euroregion Pro Europa V iadrina MedalEuroregionu Pro Europa V iadrina D ie E uroregion Pro E uropa V iadrina lädt alle berechtigten O rganisationen ein,a nträge auf die V erleihung der Medaille V erdiente Persönlichkeit der E uroregion Pro E uropa V iadrina bis zum 31 März 2006 einzureichen. D ie Medaille V erdiente Persönlichkeit der E uroregion Pro E uropa V iadrina w ird durch die F indungskom m ission an Personen oder O rganisationen verliehen,die sich in besonderer W eise um die E ntw icklung und S tärkung der gutnachbarschaftlichen B eziehungen zw ischen den D eutschen und Polen,als Z eichen der europäischen Integration,verdient gem acht haben. D ie Medaille w ird aufschriftlichen A ntrag verliehen.d ie A nträge sind in den B üros der E uroregion ul.k azim ierza W ielkiego 1, G orzów W lkp.oder H olzm arkt 7,15230 F rankfurt (O der)- einzureichen. A ntragsberechtigt sind: 1.N ichtregierungsorganisationen 2.Ö ffentliche V erw altung 3.A rbeitsgruppen der E uroregion A nträge auf V erleihung sollen enthalten: 1.N am e des A ntragstellers 2.N am e der O rganisation oder Person,welche für die Medaille vorgeschlagen w ird 3.D ie B egründung des A ntrages 4.w enn m öglich eine D okum entation (F otos, A uszeichnungen, Publikationen,S tellungnahm en) Euroregion Pro Europa V iadrina zaprasza upraw nione organizacje do składania w niosków o przyznanie M edalu Persona Euroregionu Pro Europa V iadrina w nieprzekraczalnym term inie do 31m arca r. Medal Persona E uroregionu Pro E uropa V iadrina przyznaw any jest przez K apitułę Medalu osobom,organizacjom które w sposób szczególny zasłużyły się rozw ojow i i um acnianiu dobrosąsiedzkich kontaktów pom iędzy Polakam i a N iem cam i rozum ianych jako szczególny przejaw integracjieuropejskiej. Medal przyznaw any jest po przedłożeniu pisem nego w niosku w biurze E uroregionu w G orzow ie W lkp.,ul.k azim ierza W ielkiego 1, G orzów W lkp.lub F rankfurcie n/o,ul.h olzm arkt 7, F rankfurt (O der) W niosek,o którym m ow a m oże być składany przez: 1.organizacje społeczne ipozarządow e 2.instytucje rządow e isam orządow e (adm inistracja sam orządow a irządow a) 3.G rupy R obocze E uroregionu W niosek o przyznanie m edalu pow inien zaw ierać: 1.dane jednostkizgłaszającej, 2.dane osoby, zespołu, instytucji lub organizacji zgłaszanej do Medalu, 3.uzasadnienie w niosku, 4.o ile to m ożliw e,dokum entacje (fotografie,akty przyznania nagród,w ydaw nictw a,recenzje,opinie itp.) EU R O IN F O R M A C J E nr 1/styczeń

8 Ihr F reilichtmuseum lädtsie herzlich ein Skansen w Altranftzaprasza w urden w iederholt zahlreiche interessante Projekte im F reilichtm useum A ltranft m it finanzieller U nterstützung der G em einschaftsinitiative IN T ER R EG durchgeführt. W tym roku po raz kolejny przeprow adzono liczne, ciekaw e im prezy w skansenie w A ltranft.w iele z nich zostało przeprow adzonych z finansow ą pom ocą Inicjatyw y W spólnotow ej IN T ER R EG. deutsch-polni- Po raz kolejny św iętow ano w spólnie polsko-niem ieckie dożynki. Przy śpiew ie i tańcu odw iedzający m ieli m ożliw ość poznać tradycyjne rzem iosło z Polski i z N iem iec.n ajładniejsze korony dożynkow e otrzym ały nagrody. T radycyjnie dożynki rozpoczęły się w spólną m szą, celebrow aną w obu językach. B yły to niezapom niane chw ile dla w szystkich odw iedzających skansen w tym dniu. E rneut haben sich zahlreiche B esucher an dem schen E rntedankfest bei T anz und G esang erfreut.d as traditionelle H andw erk aus D eutschland und Polen stellte sich vor,die schönsten E rntedankkronen w urden m it Preisen ausgezeichnet, eine gem einsam e deutsch-polnische Messe w urde von zw ei Priestern feierlich in beiden S prachen zelebriert. E s w ar ein unvergesslicher T ag,m it viels paß und guter L aune. G em einsam feiern,staunen und lernen A uch der 1. brandenburgisch-polnische W ettbew erb im G espannpflügen gehörte zu den ungew öhnlichen Projekten dieses Jahres. D ie zahlreichen B esucher konnten die zw ei polnischen R iesenochsen aus der Partnergem einde bew undern.z ahlreiche deutsche und polnische B e- sucher an diesem T ag bew iesen, dass die europäische Integration auf der zw ischenm enschlichen E bene näher liegt, als verm utet. D ie Z usam m enarbeit m it den Behörden vor O rt könnte nach A n- sicht des V eranstalters in Z ukunft noch verbessert w erden. A ber es w urde nicht nur gem einsam gefeiert, die A usstellung A lltagskultur im O derland fand viele W orte der A nerkennung, sow ohl in A ltranft als auch in benachbarten C hojna. A uch die B ildungsprojekte kam en dieses Jahr nicht zu kurz.a m 8.O ktober gab es w ieder einen H öhepunkt im Brandenburgischen F reilichtm useum A ltranft.a n diesem T ag fand der 1.deutsch polnische W ettbew erb im H istorischen K ochen im S chlosspark statt.v ier deutsche Mannschaften aus Bad F reienw alde,e bersw alde und vom Scharm ützelsee sow ie drei polnische M annschaften aus Mysliborz und Sw iebodzin haben am offenen F euer G erichte aus der Z eit zw ischen 1600 und 1650 hergestellt und den G ästen präsentiert. Jede Mannschaft bestand aus zw ei zukünftigen K öchen und einem A usbilder. D er W ettkam pf w urde am um 9.00 U hr eröffnet, anschließend hatten die Mannschaften bis U hr Z eit für verschiedene vorbereitende A r- beiten.b is U hr w urde dann in alter A rt und W eise gekocht.moderne G eräte standen nicht zur V erfügung. E s gab lediglich ein H olz- bzw. H olzkohlefeuer, R ost oder S pieß und einen T isch. U m U hr schließlich präsentierten die Mannschaften ihr Produkt im historischen m ittelalterlichen A m biente.d azu gehörte auch eine in deutscher und polnischer S prache gestaltete Menükarte,die das G ericht in der dam aligen Z eit vorstellt.a lle, sow ohl die A uszubildenden als auch die A usbilder m ussten sich intensiv m it den E ssgew ohnheiten der dam aligen Z eit beschäftigen und haben dazugelernt. D ie Jury bildeten deutsche Meisterköche des V ereins der K öche, ein V ertreter des F reilichtm useum s A ltranft sow ie je ein polnischer A usbilder, L ehrer und R estaurantbesitzer. G egen U hr erfolgte die S iegerehrung durch den B ürgerm eister von B ad F reienw alde, R alf L ehm ann.e s w ar rundherum eine sehr gelungene V eranstaltung, die sow ohl den T eilnehm ern als auch den B esuchern A le nie tylko w spólnie św iętow ano. W ystaw a K ultura codzienna nad O drą znalazła w iele słów uznania, zarów no w A ltranft, jak i w C hojnie. R ów nież projekty w dziedzinie w spólnego kształcenia m łodzieży, przeprow adzone zostały po raz kolejny w tym roku. 8 października odbyły się na przyzam czu pierw sze polsko- -niem ieckie zaw ody w gotow aniu historycznym. C ztery drużyny W spólnie św iętow ać,w spólnie się uczyć T akże 1. brandenbursko-polskie zaw ody w oraniu zaprzęgiem należały do nietypow ych projektów tego roku.o dw iedzający m ieli okazję zobaczyć parę w ołów z gm iny partnerskiej w zaprzęgu. W porów naniu z tym zaprzęgiem w szystko inne w pobliżu w ydaw ało się zupełnie m ałe. L iczny udział odw iedzających z Polski i z N iem iec św iadczy o tym, że integracja europejska na poziom ie stosunków m iędzyludzkich lepiejfunkcjonuje,niż by nam się w ydaw ało. Z aś integracja na poziom ie adm inistracyjnym m ogłaby, zdaniem organizatora, zdecydow anie lepiejfunkcjonow ać. niem ieckie m iędzy innym z B ad F reienw alde i z E bersw aldem oraz trzy polskie drużyny z Myśliborza i Św iebodzina przygotow yw ały na otw artym ogniu potraw y z okresu od 1600 do 1650 roku. K ażda drużyna składała się z dw óch przyszłych kucharzy i jednego w ykładow cy. Z aw ody zostały otw arte 8 października o godzinie 9, do godziny 11:30 drużyny m iały czas na prace przygotow aw cze, następnie do 15 gotow ano na historyczny sposób, bez pom ocy now oczesnych urządzeń. D o użytku uczestnicy m ieli jedynie piec drzew ny, szpikulec i stół. O godzinie 15 w średniow iecznym otoczeniu drużyny przedstaw iły w yniki sw ojej pracy. D o prezentacji należało sporządzić rów nież dw ujęzyczną kartę m enu, przedstaw iającą przygotow ane danie z historycznego punktu w idzenia. W szyscy uczestnicy, zarów no uczniow ie jak i nauczyciele w cześniej intensyw nie zapoznaw alisię ze zw yczajam itam tego okresu iprzy okazji zdobyli now ą i fascynującą w iedzę. W jury zasiedli m istrzow ie kuchni ze zw iązku kucharzy, przedstaw iciel m uzeum w A ltranft, jak rów nież po jednym nauczycielu i w łaścicielu restauracji z Polski i z N iem iec. K oło 17 w yłonieni zostali zw ycięzcy zaw odów, którzy otrzym ali nagrody z rąk burm istrza Bad F reienw alde,pana R alfa L em anna.b yła to bardzo udana im preza, którą chętnie będą w spom inać zarów no uczestnicy 8 EU R O IN F O R M AT IO N EN nr 1/J anuar 2006

9 lange in E rinnerung bleiben w ird. zaw odów jak igoście. D eutsch-polnische Z usam m enarbeit auf historischem G rund D ie E inrichtung setzt sich seit Jahren für die grenzübergreifende deutsch-polnische Z usam m enarbeit ein.a ber nicht nur die Projekte m achen das F reilichtm useum A ltranft so interessant, die E inrichtung ist ein Muss für jeden Bew ohner der R egion.d ie G eschichte ist dort hautnah zu erleben. D as um 1600 entstandene Schloss w urde im Jahre 1992 durch die G em eindeverw altung übernom m en.d ie Museum sverw altung hat seit diesem Z eitpunkt zahlreiche R äum e rekonstruiert und ein interessantes,lebendiges O bjekt geschaffen.d urch die aktive B eschäftigung m it traditionellem H andw erk und dem A lltagsleben soll vor allem K indern und Jugendlichen die Möglichkeit für praktisches,entdeckendes L ernen geschaffen w erden.ihnen soll durch die A rbeit die L ebensw eise unserer V orfahren näher gebracht w erden.e s w erden m ehrere Program m e angeboten, die beigroßen S chülerzahlen gleichzeitig durchgeführt w erden. D as F reilichtm useum nutzt für die A usstellungen und für die m useum spädagogischen Program m e m ehrere R äum lichkeiten. U m die gesam te E inrichtung zu besichtigen, sollte genug Z eit eingeplant w erden.e s lohnt sich auf jeden F all,m ehrere A ugenblicke dort zu verw eilen, um die unterschiedlichen Möglichkeiten der E inrichtung auszukundschaften. D as H errenhaus des G utbauerndorfes A ltranft liegt in einem, im englischen G artenstil, angelegten, Park. D ie A nlage lädt zu ausgedehnten S paziergängen und zu längerem V erw eilen ein.v or allem im Som m er kann m an draußen die herrliche A tm osphäre genießen und m it ein w enig F antasie fühlt m an sich schnell um 100 Jahre zurück versetzt. D ie A usstellungen im S chloss verm itteln auf spielerische W eise nicht nur das geschichtliche W issen, sondern auch das W issensw erte aus der R egion. D ie w echselnden A usstellungen sorgen dafür,dass es sich im m er w ieder lohnt,a ltranft zu besuchen. Seit 1655 existiert in A ltranft eine D orfschule.d as alte S chulhaus steht unm ittelbar neben der K irche und w ar ursprünglich ein F achw erkbau m it S troh und R ied bedeckt. Im Mittelbauernhaus ist eine A usstellung zum D orfschulw esen untergebracht und ein K lassenraum der 20er Jahre eingerichtet.im S pritzenhaus unm ittelbar hinter der K irche und der alten S chule befindet sich eine A usstellung über L öschgeräte.e im er,l eitern, F euerpatschen und E inreißhaken bildeten die sogenannte H ausw ehr und m ussten in jedem H aushalt vorhanden sein. D as 1880 errichtete S tallgebäude dient als A usstellungsgebäude zum T hem a W aschen und Backen.Z w einoch erhaltene Backöfen w erden als S chaubackanlage für S chülerprogram m e betrieben. Im kleineren benachbarten S tallgebäude sind eine S chälm aschine und eine funktionsfähige W eidenkochanlage untergebracht, die das A usstellungsthem a der K orbm acherei im F ischerhaus ergänzen. In einer alten T ischlerw erkstatt w urde vor Jahren eine H olzschuhm acherei w ieder eingerichtet, die zuvor in B arlitz existierte D iese kurze D arstellung ist natürlich nicht abschließend.e s gibt in A ltranft im m er w ieder etw as neues zu finden.a m besten ist es, sich davor auf den Internetseiten oder telefonisch kundig zu m achen.d as F reilichtm useum in A ltranft ist eine der vielen interessanten E inrichtungen in unserer R egion. D ie E uroregion Pro E uropa V iadrina ist Ihnen auch gerne dabei behilflich,das Interessante und W issensw erte aus der R egion zu finden und zu besichtigen. A neta B insker-k ubarek Polsko-niem iecka w spółpraca na podłożu historycznym Muzeum w A ltranft od lat angażuje się w polsko-niem iecką w spółpracę transgraniczną. A le nie tylko realizow ane projekty, rów nież sam o m uzeum należy do interesujących obiektów w naszym regionie, które każdy jego m ieszkaniec pow inien przynajm niej raz w życiu odw iedzić.w A ltranft historia jest żyw a im ożna jejosobiście dotknąć. Pow stały koło 1600 roku pałac w A ltranft zakupiony został w roku 1992 przez sam orząd kom unalny. Z arząd m uzeum odrestaurow ał i odnow ił w tym okresie liczne pom ieszczenia w pałacu. Pow stał żyw y i interesujący obiekt. D zięki szczególnem u zaangażow aniu w przybliżenie tradycyjnego rzem iosła i historycznego dnia codziennego,stw orzono dla dzieci i m łodzieży m ożliw ość praktycznego i odkryw czego zapoznania się z historią. W czasie pracy w historycznych w arsztatach poznają, jak żyli nasi przodkow ie.muzeum przeprow adza liczne program y, dające m ożliw ość jednoczesnego przyjęcia w iększej ilości uczniów.instytucja korzysta przy przygotow yw aniu w ystaw iprogram ów pedagogicznych z różnorodnych pom ieszczeń. N ależy jednak zaplanow ać dłuższy pobyt, jeżeli chce się zw iedzić cały skansen.a le nie jest to czas stracony, opłaca się spędzić go trochę w ięcej w m uzeum ipoznać jego różnorodne m ożliw ości. Pałac w łaścicieli w ioski A ltranft położony jest w parku w angielskim stylu. Park zaprasza do dłuższych spacerów i odpoczynku na ław ce w cieniu starych drzew. Przede w szystkim w lecie, panuje w parku w spaniała atm osfera, a przy odrobinie fantazji m ożna się sam em u szybko poczuć jak pan na w łościach. Z najdujące się w pałacu w ystaw y nie tylko przekazują w iedzę historyczną, pokazują nam też w szystko co ciekaw e i w arte poznania w regionie.z m ieniające się i bardzo interesujące w ystaw y skłaniają do częstego odw iedzania m uzeum i zapoznaw ania się z coraz to now ym i aspektam i sztuki, historii ikultury regionu. O d roku 1655 istnieje w A ltranft szkółka w iejska.budynek starej szkoły koło kościoła zbudow any został początkow o jako kratow nica z dachem ze słom y i sitow ia. W odrestaurow anym budynku znajduje się w ystaw a na tem at szkolnictw a w iejskiego i pom ieszczenie klasow e z lat 20 ubiegłego w ieku.w budynku pożarniczym, położonym bezpośrednio za starym budynkiem szkolnym i kościołem przygotow ana została w ystaw a na tem at niedzisiejszych urządzeń do gaszenia pożarów. W iadro, drabina ihakinależały do w yposażenia każdego gospodarstw a dom ow ego. Z budow any w 1800 roku budynek stajenny służy jako m iejsce w ystaw y na tem at historycznego gotow ania i prania.d w a ciągle jeszcze aktyw ne piece, używ ane są w czasie pobytu w m uzeum grup uczniow skich do pokazów gotow ania i historycznego przyrządzania potraw.w m niejszejstajniznajduje się m aszyna do obierania igotow ania w ikliny,z którejw yplatano kosze w iklinow e w dom u rybaka. W starym zakładzie stolarskim m ożna zobaczyć, jak produkow ało się kiedyś na skalę m asow ą drew niaki. T a krótka prezentacja,to naturalnie nie w szystko,co znajduje się w skansenie. W A ltranft zaw sze m ożna znaleźć coś now ego i w artego obejrzenia.n ajlepiej w zw iązku z tym jest w cześniej zasięgnąć inform acji telefonicznie lub na stronach internetow ych. S kansen w A ltranft jest jednym z w ielu ciekaw ych m iejsc w naszym regionie. E uroregion Pro E uropa V iadrina chętnie w szystkim zainteresow anym pom oże w znalezieniu i zw iedzaniu interesujących, w ażnych i fascynujących m iejsc w naszym, w łasnym przecież regionie. A neta B insker-k ubarek EU R O IN F O R M A C J E nr 1/styczeń

10 EUR O PE DIR EC T EU -Infopoint EU R O PE DIR EC T F rankfurt (O der) W ir sind fürs ie da! E U R O PE D IR E C T ist ein europaw eites N etzw erk der E uropäischen U nion,das als S chnitt-stelle zw ischen der E U und den B ürgern auf regionaler E bene fungiert.a llein in D eutschland stehen 48 A nlaufstellen im gesam ten B undesgebiet zur V erfügung. D ie E uroregion Pro E uropa V iadrina ist stolz, Ihren B ew ohnern die Möglichkeit zu bieten, sich direkt vor O rt R at, H ilfe, A ntw orten und Inform ationen zu verschiedenen T hem en und B ereichen der E uropäischen U nion und ihrer O rgane zu holen,a nregungen zu geben sow ie K ritik zu äußern. W er oder w as ist denn eigentlich die E uropäische U nion? E in abstraktes G ebilde? D ie E uropäische U nion,das sind w ir und jeder E inzelne von uns ist T eilder E uropäischen U nion. W ir bieten Ihnen zu aktuellen T hem en V eranstaltungen m it kom petenten R eferenten, organisieren nach Ihrem B edarf Sem inare,v orträge etc.für G ruppen,s chulklassen,v ereine und Institutionen. F ür G ruppen von bis zu 20 T eilnehm ern bieten unsere R äum e genügend Platzkapazität, gern kom m en w ir aber auch zu Ihnen. A lle relevanten Publikationen stellen w ir in deutscher und polnischer S prache zur V erfügung und senden Ihnen diese auch gern kostenfreizu. W ir m öchten daher hier die G elegenheit nutzen, S ie, die B ew ohner und B esucher unserer R egion, einzuladen, uns zu besuchen und unsere A ngebote in A nspruch zu nehm en. EU -punkt inform acyjny EU R O PE DIR EC T w e F rankfurcie nad O drą Jesteśm y dla w as na m iejscu E U R O PE D IR E C T to sieć inform acyjna U niie uropejskiejm ająca za zadanie ułatw ienie na poziom ie regionalnym kontaktów m iędzy U nią E uropejską a jej m ieszkańcam i.t ylko na terenie N iem iec założono 48 tego typu jednostek kontaktow ych. E uroregion Pro E uropa V iadrina jest dum ny z faktu,że m oże sw oim m ieszkańcom um ożliw ić bezpośrednio na m iejscu uzyskiw anie inform acji na tem at U nii E uropejskiej i jej organów, aktualnych w ydarzeń oraz odpow iedzi na nurtujące pytania.s łużym y radą i pom ocą, a także zachęcam y do w yrażania uw ag czy krytyki. K im lub czym jest U nia E uropejska? C zy to jakieś abstrakcyjne pojęcie? N ie,u nia E uropejska to m y,każdy z nas jest jej częścią. O ferujem y organizację im prez dotyczących aktualnych problem ów i kom petentnych prelegentów. Po uzgodnieniu organizujem y szkolenia lub inne form y przekazu inform acji dla grup,szkółlub stow arzyszeń.d la grup do 20 osób posiadam y w ystarczające pom ieszczenia u siebie, ale chętnie odw iedzim y Państw a rów nież na m iejscu. W szystkie w ażne publikacje udostępniane są w języku polskim i niem ieckim.w razie zapotrzebow ania m ożem y je Państw u bezpłatnie przesłać. C hcem y skorzystać z okazjiitą drogą zachęcić w szystkich m ieszkańców naszego regionu do odw iedzania punktu inform acyjnego E U R O PE D IR E C T ikorzystania z naszejoferty. Margit K urth C ornelia G eisler E U -Infopoint E U R O PE D IR E C T F rankfurt (O der) L indenstr F rankfurt (O der) tel.+49 (0) fax +49 (0) internet:w w w.euroregion-viadrina.de e-m euroregion-viadrina.de Margit K urth C ornelia G eisler E U -Infopoint E U R O PE D IR E C T F rankfurt (O der) L indenstr F rankfurt (O der) Inform acje na tem at dalszych punktów inform acyjnych E U R O PE D IR E C T i na tem at ich ofert znajdą Państw o na podanych niżej stronach internetow ych: m /relays/ed_de.htm T el.+49 (0) F ax +49 (0) Internet:w w w.euroregion-viadrina.de E -M euroregion-viadrina.de Inform ationen zu w eiteren S tandorten sow ie zu den A ngeboten von E U R O PE D IR E C T finden S ie auf den folgenden Internet-S eiten: m /relays/ed_de.htm 10 EU R O IN F O R M AT IO N EN nr 1/J anuar 2006

11 Die Schulungen in R ahmen des SmallProjectF und Szkolenia w ramach F unduszu Mikroprojektów - INTER R EG IIIA Im Zusam m enhang m it der Bekanntm achung, dass bereits A nträge aus dem S m allprojectf und der EU -G em einschaftsinitiative IN T ER R EG IIIA gestelltw erden können, hatdas polnische Büro der Euroregion am , , , , und am S chulungen für die A ntragsteller durchgeführt, um die richtige V orbereitung der U nterlagen zu erleichtern. W zw iązku z ogłoszeniem naboru składania w niosków w ram ach funduszu m ikroprojektów IN T ER R EG IIIA biuro Euroregionu zorganizow ało w dniach , , , , oraz r. szkolenia dla beneficjentów dotyczące praw idłow ego sporządzania w niosków. D ie S chulungen fanden in K ostrzyn an der O der (K üstriner K ulturzentrum ), im S itzungssaal der S tadtverw altung in G orzów W lkp.,im G ebäude der Stadtverw altung in Słubice,im Stadt-und G em eindehaus in S ulęcin, in Międzyrzecz und im grenzüberschreitenden Z entrum der W irtschafts- und T ouristikförderung in S trzelce K rajeńskie statt. U nter den T eilnehm er w aren V ertreter von V ereinen,s tiftungen, B ildungs-und K ulturzentren sow ie der S portklubs. Insgesam t haben 220 Personen an den Schulungen teilgenom m en. S ie haben diese S chulungen positiv bew ertet. N ach ihrer Meinung w urden sie sehr professionelldurchgeführt. Workshop zum Thema Wirtschaft Grupa R obocza ds.gospodarki S zkolenia odbyły się w K ostrzynie (K ostrzyńskie C entrum K ultury), w S ali S esyjnej U rzędu Miejskiego w G orzow ie W lkp.,w U rzędzie Miejskim w S łubicach, w U rzędzie Miasta i G m iny w Sulęcinie w Miedzyrzeczu oraz w T ransgranicznym C entrum W spierania G ospodarki it urystykiw S trzelcach K rajeńskich.w śród zainteresow anych beneficjentów znaleźli się przedstaw iciele stow arzyszeń, fundacji, placów ek ośw iatow ych i kulturalnych,klubów sportow ych.łącznie ze szkoleń skorzystało około 220 osób,które oceniły szkolenia jako pozytyw ne i profesjonalnie przeprow adzone. D as T hem a: M öglichkeiten der L ockerung von Einschränkungen T em at dotyczący m ożliw ościzm niejszenia restrykcjidotyczą- bei der Beschäftigung von polnischen A rbeiternehm ern in cych zatrudnienia pracow ników z Polski w N iem czech byłgłó- Deutschland w ar das H auptproblem, m it dem sich dieser W orkshop w nym problem em poruszanym przez członków G rupy R oboczej beschäftigt hat.d ie V eranstaltung fand am 29.S eptem ber statt. ds.g ospodarki, która odbyła się 29 w rześnia roku w G o- rzow ie W lkp. E s w urde festgestellt,dass die polnischen F irm en für die L ockerung des Z ugangs zu den deutschen A rbeitsm ärkten plädieren. D ie IH K vertritt auch die Meinung,dass die E inschränkungen gelockert w erden sollten,w enn es um den Z ugang zu den A rbeitsm ärkten in D eutschland geht.d ie polnische Seite stellt auch den aktuellen R ealisierungsstand des Program m s IN T E R R E G IIIA in der W ojew odschaft L ubuskie dar.e s w urde darauf hingew iesen, dass bisher fünf S itzungen des L enkungsausschusses stattgefunden haben, um die A nträge aus IN T E R R E G IIIA zu beurteilen. E s w urden bereits 87% der Mittel aus IN T E R R E G IIIA festgebunden.in B ezug auf die Mittel sind noch keine F örderverträge abgeschlossen w orden.e ine Mio.E uro w urden in der Priorität Infrastruktur und U m w eltschutz beantragt.f ast zu 100% sind die Mittel in den folgenden Prioritäten Infrastruktur, U m w eltschutz,b ildung,e ntw icklung des ländlichen R aum s ausgeschöpft. D er deutschen S eite w urde auch die Messe II. euroregionale W irtschaftspräsentation vorgestellt, für den N ovem ber 2005 geplant.w ährend der Messe sind vier B ranchenw orkshops vorgesehen: A grarprodukte und L ebensm ittel, Metallindustrie, B auw esen und die Z usam m enarbeit der V erw altungen.e s w urde auch die B itte geäußert,ob bei jedem W orkshop ein K oordinator von der deutschen S eite und ein V ertreter der deutschen U nternehm er anw esend sein könnten. S tw ierdzono,że polskie firm y są za złagodzeniem dostępu do niem ieckich rynków pracy. IH K reprezentuje stanow isko, aby zm niejszyć ograniczenia jeżeli chodzi o dostęp do rynków pracy w N iem czech.s trona Polska przedstaw iła rów nież aktualny stan program u IN T E R R E G IIIA w w ojew ództw ie lubuskim.z w rócono uw agę na fakt, że do tej pory odbyło się 5 kom itetów oceniających w nioskido IN T E R R E G IIIA.N a chw ilę obecną przyznanych jest już 80% środków z IN T E R R E G IIIA,środkinie są jeszcze zakontraktow ane. 1 m ln E U R przesunięto na priorytet zw iązany z infrastrukturą oraz ochroną środow iska.praw ie 100% w ykorzystanie środków m a m iejsce w priorytetach dotyczących: infrastruktury,ochrony środow iska,szkolenia,rozw oju rolnictw a i obszarów w iejskich. Z aprezentow ano ponadto stronie niem ieckiej plan targów pn. II E uroregionalnej Prezentacji G ospodarczej która zaplanow ana została na listopada 2005 roku.w ram ach targów zaplanow ano cztery w arsztaty branżow e: rolno-spożyw czy, m etalurgiczny, budow lany oraz w spółdziałanie sam orządów. Padła prośba, aby do każdego z pow yższych w arsztatów branżow ych byłkooperator ze strony niem ieckiejoraz przedstaw i- ciele niem ieckich biznesm enów. EU R O IN F O R M A C J E nr 1/styczeń

12 Arbeitsgruppe T ourismus Grupa R obocza ds.turystyki S eit S eptem ber 2005 hat die Arbeitsgruppe T ourism us drei M alin F rankfurta.d.o der, in Zielona G óra und in Bad S aarow getagt. O d w rześnia 2005 roku G rupa R obocza ds.t urystykiobradow ała trzy razy:w e F rankfurcie nad O drą, ZielonejG órze ibad S aarow. Seit Septem ber 2005 fanden dreit reffen der A rbeitsgruppe T ourism O d w rześnia 2005 odbyły się trzy spotkania G rupy R oboczej ds. us in F rankfurt a. d. O der, in Z ielona G óra und in Bad T urystyki: w e F rankfurcie nad O drą, w Z ielonej G órze oraz S aarow statt. D as T reffen in Z ielona G óra w urde durch den L ebuser T ourism usverband L O T U R und die A bteilung für T ourism us des Marschallam tes der W oiw odschaft L ubuskie durchgeführt.z ieldes T reffens w ar die A bsprache in B ezug auf die V orbereitung w B ad Saarow.S potkanie w Z ielonej G órze zostało zorganizow a- ne przez L ubuską O rganizację T urystyczną L O T U R oraz O ddział Prom ocji T urystyki U rzędu Marszałkow skiego W ojew ództw a L u- buskiego w celu konsultacji w spraw ie opracow ania S trategii der T ouristischen E ntw icklungsstrategie in der R ozw oju T urystyki W ojew ództw a L ubuskiego do 2013 roku. W oiw odschaftl ubuskie bis S potkanie to utw ierdziło członków G rupy R oboczej ds.t urystyki W ährend des T reffens äußerten die T eilnehm er die w przekonaniu o potrzebie opracow ania Ponadgranicznej koncepcji Ü berzeugung, dass es notw endig sei, ein grenzübergreifendes T ourism uskonzept für die E uroregion Pro E uropa V iadrina zu entw ickeln.im Z usam m enhang m it dem K onzept hat der R at der E uroregion einen B eschluss gefasst. D er W orkshop sollte den polnisch-deutschen V eranstaltungskalender für das Jahr 2006 vorbereiten.e r w ird aber in diesem Jahr nicht herausgegeben. D as letzte T reffen fand 2005 in B ad Saarow statt.b ad S aarow ist ein K urort,der für seine T herm alquellen und Moorbäder bekannt ist.a us diesem G rund w ar das L eitthem a der S itzung: S anatorien und E rholungsorte in der E uroregion Pro E uropa V iadrina.w ährend der S itzungen w urden w eiterhin auch folgende Projekte vorgestellt: A uf den N a- turystyki dla E uroregionu Pro E uropa V iadrina, co do którejr ada E uroregionu podjęła uchw ałę. G rupa R obocza planow ała przygotow anie polsko-niem ieckiego kalendarzyka dni św iątecznych na rok 2006, jednak w bieżącym roku kalendarzyk takinie pow stał. Z e w zględu na m iejsce ostatniego posiedzenia w 2005, m iejscow ość Bad Saarow, m iejscow ość uzdrow iskow ą słynącą z term oraz kąpieli borow inow ych, tem atem przew odnim spotkania były sanatoria oraz m iejsca w ypoczynku w E uroregionie Pro E uropa V iadrina. Podczas posiedzeń G rupy R oboczej zostały też przedstaw ione projekty: Szlakam i natury i kultury w L ebuser L and w ram ach tur-und K ulturw egen im L ebuser L and.im R ahm en des Projekts projektu w yznaczono 12 szlaków oraz przygotow ano broszury in- w urden 12 W ege bestim m t und auch zahlreiche form acyjne, B udow a ponadgranicznej prezentacji internetow ej Inform ationsbroschüren vorbereitet. A uch D ie E ntw icklung einer grenzübergreifenden Internetpräsentation für T MO L w urde vorgestellt. In dieser Präsentation w ird sich die kom patible Inform ationsdatenbank m it den T ouristikprogram m en befinden. Sie w ird auch die polnische Seite um fassen.d ie ersten G espräche m it dem polnischen Partner PT T K fanden statt. D er A usbau przez T MO L, prezentacja ta m a zaw ierać bazę inform acyjną kom patybilną z program am i turystycznym i, która m a objąć też stronę polską, zostały już przeprow adzone pierw sze rozm ow y z przew idyw anym polskim partnerem, jakim jest PT T K, R ozbudow a bastionu w E isenhuettenstadt projekt zakłada rozbudow ę turystykiw odnejw E isenhuettenstadt. der B astei in E isenhüttenstadt das Projekt hat vor, den W assertourism us in E isenhüttenstadt auszubauen. H anna K ontek H anna K ontek Unithea Ein Theatereineranderen Art Unithea Trochę inny teatr Das T heaterfestivalu N IT H EA vom Juni200 5 m it dem T hem a Do m nie czy do ciebie? Zu m ir oder zu dir? stieß auch dieses Jahr w ieder aufgroße R esonanz. A us A nlass der 60 Jahre K riegsende, 1 Jahr E U -Mitgliedschaft Polens und A uftakt des deutsch-polnischen K ulturjahres begab m an sich auf nachbarschaftliche Pfade. Z iel w ar es, den N achbarn auf alltägliche W eise in seiner vertrauten U m gebung und im typischen S tadtbild der beiden O derstädte kennen zu lernen. Mittw och und D onnerstag w anderten vier V eranstaltungsrouten durch den S tadtraum F rankfurt/o der Słubice, um jew eils drei unterschiedliche D arbietungen am A bend zu erleben. Man traf sich im alten S tadtkern F rankfurts und begab sich auf die R eise in polnische und deutsche W ohnzim m er. L eere L adenlokale und W ohnungen w urden bespielt, das K leist-f orum und das polnische S MO K w urden zu A ustragungsorten für gelungene Partys, und die beiden S tädte O dbyw ający się w dniach czerw ca festiw al U nithea pod tytułem Do m nie czy do ciebie? Zu m ir oder zu dir?, także w tym roku cieszyłsię dużą popularnością. Z okazji 60-lecia zakończenia w ojny, pierw szej rocznicy członkostw a Polski w U E oraz rozpoczęcia polsko-niem ieckiego roku kulturalnego w ybrano się na sąsiedzkie drogi.c elem było poznanie sąsiada w jego codzienności, w znanym m u otoczeniu i w typow ym dla tych dw óch nadodrzańskich m iejscow ościkrajobrazie. Z biórka odbyła się na starym m ieście w e F rankfurcie,skąd udano się w podróż do polskich iniem ieckich m ieszkań. W środę iczw artek w ędrow ano czterem a trasam i przez F rankfurt n/o S łubice,przem arsz dostarczyłuczestnikom ciekaw ych iróżnorodnych w rażeń. W pustych lokalach sklepow ych i m ieszkaniach grała m uzyka, K leistforum i polskis MO K były m iejscem udanych im prez,a oba m iasta stw orzyły sprzyjającą atm osferę dla tych spotkań. Można było delektow ać się różnym i spektaklam i: od nagrodzone- 12 EU R O IN F O R M AT IO N EN nr 1/J anuar 2006

13 glänzten als w underbare K ulisse. G enießen konnte m an so die unterschiedlichsten S pektakel: vom preisgekrönten polnischen K abarett łow cy b. aus C ieszyn über D aum enkinographie m it S axophon-b egleitung bis zum Plattenbauprojekt E lling gab es alles, w as m an sich an T heater im w eitesten Sinne w ünschen konnte. E in von H errn W ojciechow ski, L eiter des C ollegium Polonicum in S łubice und A utor des B uches Meine geliebten D eutschen, zubereiteter D eutsch-polnischer E intopf in der W ohnung von F rau B ürgerm eisterin W olle zog die G ourm ets unter den T heatergängern an,das B erliner Im provisationstheater G orillas forderte aktive Mitarbeit bei der G estaltung der H andlung, und die A bsolutnie O ff S how aus W arschau zeichnete ein kritisches B ild des zeitgenössischen jungen Polens. A m F reitag fand m an sich im K leist-f orum F rankfurt (O der) ein, w o der A bend m it der deutsch-polnischen T heater-v ideo- -Installation Perron 26 von D aniel B anaczek zur Problem atik der polnischen E inw anderer in D eutschland begann. Z um krönenden A bschluss feierte no go hom e Prem iere, eine Produktion unter der L eitung von R egisseur Matthias H uhn und C horeographin L ara K ugelm ann nach einer B earbeitung von H erakles K inder des antiken A utors E uripides von A rm in Petras.T hem a neben dem von E uripides w ar die H eim at:w ie ist das L eben,w ie ist das A rbeiten in der Stadt F rankfurt (O der). In Z usam m enarbeit m it dem H ebbel am U fer, Berlin, und dem K leist-f orum F rankfurt (O der) spielten und tanzten ausgebildete S chauspieler neben B ürgern aus F rankfurt und S łubice und ernteten dam it verdienten B eifall. Mit einer großen A bschlussparty im K leist-f orum endete in der F reitagnacht das 8.U N IT H E A -T heaterfestival. D ie O rganisatoren, S tudenten der K ulturw issenschaftlichen F akultät der E uropa-u niversität V iadrina,w ünschen sich auch im nächsten Jahr eine rege Beteiligung des Publikum s und der F örderer,ohne die dieser K ulturbeitrag nicht in diesem U m fang hätte stattfinden können. B enjam in G ögge go polskiego kabaretu łow cy b. z C ieszyna,poprzez kinografię kciuków w tow arzystw ie saksofonu, aż po projekt blokow isk E lling.b yło w szystko,czego m ożna oczekiw ać od teatru w szerokim tego słow a znaczeniu. Przygotow ana przez Pana W ojciechow skiego, dyrektora C ollegium Polonicum w S łubicach i autora książki Moi kochani N iem cy,w m ieszkaniu Pani B urm istrz W olle, polsko-niem iecka zupa przyciągnęła sm akoszy spośród gościteatralnych. B erliński teatr im prow izacji G orillas dom agał się aktyw nego uczestnictw a w tw orzeniu teatru akcji, a A bsolutnie O ff S how z W arszaw y zarysow ało krytyczny obraz w spółczesnej m łodej Polski. W piątek spotkano się w K leistforum w e F rankfurcie n/o, gdzie w ieczór rozpocząłsię polsko-niem iecką instalacją video-teatralną Perron 26 D aniela B anaczka, która dotyczyła problem atyki polskich im igrantów w N iem czech. N a zakończenie prem ierę św iętow ała no go hom e produkcja pod kierow nictw em reżysera Matthiasa H uhna i choreografki L ary K ugelm ann, w edług przeróbki A rm ina Petrasa D zieci H eraklesa ręki starożytnego autora E uripidesa.t em atem spotkania, obok E uripidesa, była ojczyzna: jakie jest życie, jaka jest praca w m ieście F rankfurt n/o.w e w spółpracy z H ebbelam U fer z B erlina i K leistforum z F rankfurtu n/o w ykształceni aktorzy grali i tańczyli z m ieszkańcam i F rankfurtu isłubic i zebraliza to zasłużony aplauz. 8.F estiw al T eatralny U N IT H E A zakończyłsię w piątkow ą noc dużą im prezą w K leistforum. O rganizatorzy, studenci kulturoznaw stw a U niw ersytetu E uropejskiego V iadrina,m arzą rów nież o tak żyw ym uczestnictw ie izaangażow aniu publiczności w przyszłym roku oraz udziale sponsorów,bez których w kładu im prezy kulturalne nie m ógłby odbyć się na taką skalę. B enjam in G ögge EU R O IN F O R M A C J E nr 1/styczeń

14 W enn Kinder gemeinsam spielen, verliertdie Muttersprache an Bedeutung G dy dzieciwspólnie się bawią, język ojczysty przestaje być ważny Einen besonders interessanten T ag erlebten 21 K inder aus der AW O -K ita S patzennest in S trausberg.s ie w aren, zusam m en m it Eltern und K ita-betreuern in die S trausberger Partnerstadt D ebno eingeladen. S zczególnie interesujący dzień przeżyło 21 dzieci z przedszkola AW O S patzennest ( G niazdo W róbli ) w S trausbergu. Zostały one bow iem w raz z rodzicam i i nauczycielkam i przedszkola zaproszone do m iasta partnerskiego -D ębna. D ort fand am Montag ( ) ein großes K inderfest auf dem G elände der städtischen K indereinrichtung statt. F ür die kleinen S trausberger ein aufregendes E rlebnis, m it B us und K inderausw eis eine T agesreise in die etw a 150 km entfernte K reisstadt anzutreten. Mehr als 100 K inder w arteten in D ebno bereits auf ihre deutschen G äste. B egrüßt vom B ürgerm eister, H errn Piotr D ow nar und der D irektorin der K ita,f rau J oanna R yzynska w ar bald nicht m ehr zu erkennen,w elche K inder w oher kam en. D er H of der K indereinrichtung w ar liebevoll zu einem F estplatz um gestaltet w orden. N ur w enige S tunden zuvor hatte ein Platzregen die W iese in einen S ee verw andelt, aber davon w ar beim gem einsam en S pielnicht m ehr vielzu sehen. V or einigen T agen konnte die Stadt D ebno bereits die Ü bergabe der aufw endig sanierten K indereinrichtung feiern.ü ber ein Jahr w aren T eile des G ebäudekom plexes ausgebaut w orden und w ie der B ürgerm eister m it S tolz zeigte, alle nach den bereits gültigen E U -N orm en fertiggestellt. F ür das K inderfest hatten sich die S trausberger ein kleines Program m ausgedacht, m it T anz, G esang und bei einem eigens einstudierten polnischen K inderlied kam dann rasch B egeisterung auf. Z um A bschluß gab es von den deutschen K indern für ihre polnischen F reunde B lum en. O bw ohl bei den verschiedenen S pielrunden zum eist nur Polnisch gesprochen w urde, w aren alle K inder m it B egeisterung dabei. H üpfen und S pringen bedurfte keiner Ü bersetzung und auch das Spiel auf Instrum enten w ar m ehr von der persönlichen G eschicklichkeit, vom E rkennen der Melodie getragen als von der jew eiligen S prache. D ie Mitarbeiter der polnischen, w ie auch der deutschen K indereinrichtung tauschen sich bereits seit einigen Jahren über ihre A rbeit aus.s o ist es nur selbstverständlich w enn auch die B esuche von K indergruppen im m er m ehr zu einer N orm alität w erden.w eitere B esuche sind bereits verabredet. D ie B egegnung der deutschen und polnischen K inder w urde gefördert im R ahm en des Projektes V on Mensch Z u Mensch aus Mitteln der E uropäischen U nion. E gbert O tto W poniedziałek ( ) odbyłsię tam na terenie przedszkola m iejskiego duży festyn dziecięcy. D la m ałych S trausbergczyków taka jednodniow a w ycieczka autobusem, z paszportem dziecięcym,do odległego o 150 km m iasta okręgow ego, była bardzo podniecającym przeżyciem. N a sw oich niem ieckich gościczekało w D ębnie ponad 100 dzieci. K rótko po pow itaniu przez B urm istrza Pana Piotra D ow nara oraz dyrektorkę przedszkola Panią J oannę R yzyńską,nie m ożna już było rozpoznać, które dzieci skąd pochodzą.d ziedziniec przedszkola zostałz m iłością przekształcony w uroczysty plac zabaw.jeszcze kilka godzin w cześniej obfity deszcz zam ieniłłąkę w jezioro,ale podczas w spólnejzabaw y już nic nie było z tego w i- dać. Miasto D ębno m iało okazję kilka dni w cześniej św iętow ać oddanie do użytku w łaśnie tego,z dużym nakładem, w yrem ontow anego przedszkola. Ponad rok czasu trw ała rozbudow a kom pleksu budynków,w których jak dum nie pokazyw ałburm istrz w szystko zostało w ykończone zgodnie z obow iązującym inorm am iu E. N a festyn dziecięcy S trausbergczycy przygotow ali m ały program z tańcem iśpiew em oraz sam i nauczylisię polskiej piosenki dziecięcej, czym szybko w zbudzili entuzjazm. N a zakończenie niem ieckie dzieciprzekazały sw oim polskim przyjaciołom kw iaty. Mim o, iż podczas w iększości zabaw rozm aw iano po polsku, w szystkie dzieci z entuzjazm em brały w nich udział.d o skoków i innych zabaw nie potrzeba tłum acza.t akże gra na instrum entach bardziej zależała od osobistych zdolności i um iejętności rozpoznania m elodiiniż od konkretnego języka. Pracow nicy zarów no polskiej, jak i niem ieckiej placów ki, już od kilku lat w ym ieniają się dośw iadczeniam i ze sw ojej pracy.jest to w ięc oczyw iste, iż także odw iedziny grup dzieci pow inny staw ać się norm alnością.z aplanow ane są już kolejne odw iedziny. S potkanie niem ieckich i polskich dzieci zostało w sparte w ram ach projektu O d C złow ieka D o C złow ieka ze środków U nii E uropejskiej. E gbert O tto 14 EU R O IN F O R M AT IO N EN nr 1/J anuar 2006

15 Projekt Kultur und W irtschaft. Polnisch-deutsche Brücke der Z usammenarbeit Projekt Kultura igospodarka. Polsko-niemieckimostwspółpracy Am 10.S eptem ber fand im R ahm en des Projekts K ultur und W irtschaft.polnisch-deutsche Brücke der Zusam m enarbeit auf dem S chulhof der S chule für Ö konom ie und L andw irtschaft in S łubice ein F inale des W ettbew erbes für kunstschaffende J ugendliche und Erw achsene und eine Polnisch-D eutsche W irtschaftsm esse statt. D ie V eranstaltung w ar die letzte der drei V orhaben,die der L andkreis S łubice in diesem Jahr organisiert hat. Partner w aren die L andkreise Märkisch-O derland und O der-s pree. D as Projekt bekam dafür eine F örderung der E uroregion Pro E uropa V iadrina aus den E U Mitteln des Program m s PH A R E C B C Z iel des Projekts w ar die U nterstützung der grenzüberschreitenden Z usam m enarbeit. D abei standen das gegenseitige K ennenlernen, das K ennenlernen der K ultur der N achbarn sow ie die A ufnahm e und der A ustausch der w irtschaftlichen K ontakte im V ordergrund. D ie D urchführung des Projekts erm öglichte die Präsentation der E rfolge aus K unst und W irtschaft der beiden benachbarten L änder. V or der F inalveranstaltung fand schon im Juni 2005 die A usw ahl der T eam s in den A ltersgruppen Jugend und E rw achsenen in O śno L ubuskie und C ybinka statt. A n dem F inale nahm en dann 16 T eam s teil. Ihr künstlerisches S chaffen präsentierten w ährend der V eranstaltung 5 T eam s,die eine A uszeichnung erhielten. V on der deutschen S eite w aren die S eelow er V olkstanzgruppe, das T anzensem ble K U Z und die O derländer aus E isenhüttenstadt anw esend.e in reiches K ulturangebot hatten auch die polnischen G ruppen m itgebracht.u nter anderen w aren die Musikgruppe O N I m it der S ängerin U rszula G arczyńska des Ö konom ischen S chulvereins aus O śno L ubuskie und die H egelianer des F orstschulverbandes aus S tarościn zu sehen.a lle Musikgruppen, die sich w ährend der drei Maßnahem vorgestellt haben,erhielten kleine Preise. W ährend der dritten Maßnahm e fand noch die polnisch-deutsche W irtschaftsm esse statt.ihr A ngebot haben 19 Institutionen und F irm en vorgestellt.e s w aren 14 polnische und 5 deutsche A nbieter beteiligt. W ährend der Messe w urde vor allem der neue O der-n eiße-r adw eg präsentiert. D iesem Projekt hat sich der L andkreis S łubice aktiv angeschlossen. D ie S tände der A rbeitsinitiative L etschin und des F orstschulvereins aus Starościn haben den W ettbew erb für den schönsten M arktstand für sich entscheiden können. F ür die m usikalischen H öhepunkte sorgten die V okalgruppen Mały R ytm os, R ytm os und die S ängerin E dyta K ręgiel. D ie höchste B esucherzahl w urde aber w ährend des A uftritts des Musikstars Papa D ance am A bend erreicht. A ls K rönung der V eranstaltung erfreute eine polnisch-deutsche L aser-s how L icht-t on die Z uschauer. Łukasz K aczm arek W dniu 10 w rześnia r., w ram ach projektu K ultura i gospodarka.polsko-niem iecki m ost w spółpracy, na boisku Zespołu S zkółekonom iczno-r olniczych w S łubicach odbyłsię F inał Przeglądu T w órczości A rtystycznej M łodzieży i D orosłych oraz Polsko-N iem ieckie T argig ospodarcze. Im preza była ostatnim z trzech przedsięw zięć, organizow anych przez Pow iat S łubicki przy w spółpracy partnerów : Pow iatu Marchijsko-O d- rzańskiego oraz Pow iatu O dra-szprew a. Projekt zostałdofinansow a- ny przez E uroregion Pro E uropa V iadrina ze środków pom ocow ych U nii E uropejskiej program u Phare C B C 2003.Ideą projektu było w spieranie w spółpracy transgranicznej, a zw łaszcza w zajem ne poznanie kultur sąsiadujących ze sobą regionów oraz naw iązanie i w ym iana kontaktów gospodarczych. R ealizacja projektu um ożliw iła zaprezentow anie dorobku artystycznego i gospodarczego krajów po obu stronach O dry.im prezę finałow ą poprzedziły Przeglądy T w órczości A rtystycznej Młodzieży w O śnie L ubuskim oraz C ybince,które odbyły się w czerw cu 2005 roku. W F inale Przeglądu T w órczości A rtystycznej uczestniczyło 16 zespołów, natom iast sw ój dorobek artystyczny zaprezentow ało 5 w yróżnionych zespołów. N iem iecką stronę reprezentow ały zespoły: S eelow er V olkstanzgruppe z Seelow, T anzensem ble K U Z oraz O derlandreigen z E isenhüttenstadt. B ogatą ofertę artystyczną zaprezentow ały rów nież zespoły polskie.w śród nich w ystąpiły:zespół m uzyczny O N I z solistką U rszulą G arczyńską reprezentujący Z espółs zkółe konom icznych w O śnie L ubuskim oraz hejnaliści Z espołu S zkółl eśnych w S tarościnie.w szystkie grupy m uzyczne, które zaprezentow ały się podczas trzech przeglądów, zostały nagrodzone upom inkam i. Im prezą tow arzyszącą, podczas trzeciego przedsięw zięcia organizow anego w ram ach projektu, były Polsko-N iem ieckie T argi G o- spodarcze.s w oją ofertę zaprezentow ało 19 instytucji oraz firm, w tym 14 polskich oraz 5 niem ieckich.podczas targów zaprezentow ało m.in.najnow szy projekt szlaku row erow ego O dra-n ysa, w który aktyw nie w łączyłsię rów nież Pow iat S łubicki. S toiska Inicjatyw y Pracy L etschin oraz Z espołu S zkół L eśnych w S tarościnie zostały w yróżnione w konkursie na najpiękniejsze stoisko targow e. W trakcie bloku artystycznego zaprezentow ały się zespoły w okalne M ały R ytm os, R ytm os oraz solistka E dyta K ręgiel. N ajw iększą frekw encją cieszył się w ystęp gw iazdy w ieczoru zespołu Papa D ance.z w ieńczeniem całejim prezy byłpolsko-niem ieckipokaz laserow y św iatło-dźw ięk. Łukasz K aczm arek EU R O IN F O R M A C J E nr 1/styczeń

16 16 EU R O IN F O R M AT IO N EN nr 1/J anuar 2006

Strategia promocji Sosnowca na lata 2008-2011

Strategia promocji Sosnowca na lata 2008-2011 Strategia promocji Sosnowca na lata 2008-2011 Sosnowiec, grudzień 2007 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SOSNOWCA W stęp W ST ĘP Sosnow iec w dziedzinie zm iany sw ojego oblicza dokonał rzeczy niezw ykłej - całkow

Bardziej szczegółowo

Tworzenie aplikacji Internetowych

Tworzenie aplikacji Internetowych Wiosenna Szkoła PTI Świnoujście 98 Tworzenie aplikacji Internetowych Organizowana przez POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE Świnoujście 11-15 muja 199S Wiosenna Św inoujście'98 Szkoła PTI Tworzenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ IM. W. PSTROWSKIEGO

PROGRAM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ IM. W. PSTROWSKIEGO PROGRAM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ IM. W. PSTROWSKIEGO NA ROK AKAD. 1959-1960 GLIWICE 1961 PROGRAM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ IM. W. PSTROWSKIEGO NA ROK AKAD. 1959 1960 GLIWICE 1961 O ddano do w yk. 27-V-61 Ń-12

Bardziej szczegółowo

C tsa a p o j e d y n c z e g o n u m e r u 0,15 Z t. P o n ie d z ia łe k, 22-go w rześnia 1924 roku. ' S i o n i e e M c u M

C tsa a p o j e d y n c z e g o n u m e r u 0,15 Z t. P o n ie d z ia łe k, 22-go w rześnia 1924 roku. ' S i o n i e e M c u M Mr. 218. C tsa a p o j e d y n c z e g o n u m e r u 0,15 Z t. P o n ie d z ia łe k, 22-go w rześnia 1924 roku. Rok 4. ' S i o n i e e M c u M CENA PRENUMERATY na poczcie i u agentów 2 i pół złt mies.

Bardziej szczegółowo

V0YAGER ŻYCZENIA OD LECHA. Biuro Podróży Voyager, które szczegółowo przedstawia się na ostatniej kolumnie,,abc \ ogłasza konkurs

V0YAGER ŻYCZENIA OD LECHA. Biuro Podróży Voyager, które szczegółowo przedstawia się na ostatniej kolumnie,,abc \ ogłasza konkurs ŻYCZENIA OD LECHA A lo jzy P ietrzyk, otw ierając Z ja zd Śląsko-D ąbrow skiej,,s olidarności", o dczytał list Lecha W ałęsy skierow any do delegatów. O to jeg o obszerne f ra g m en ty:,, Drodzy Przyjaciele

Bardziej szczegółowo

3azeta Jarocińska. pow iatu jarocińskiego. unikanie problemu

3azeta Jarocińska. pow iatu jarocińskiego. unikanie problemu 3azeta Jarocińska T Y G 0 V $ m ZIEMI JARO CIŃSKIEJ NUMER 2 (120) IV \ h i ' M Jarocin, 15 stycznia 1993 r. CENA 3000 zl i AL, sgazety AROCIŃSKIEJ d n iu 16 s ty c z n ia w re s ta u ra c ji *WB o d b

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S ZIELEN W M IASTACH. w mieście. Przyjm ując podział in frastru k tu ry na społeczną i techniczną,

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S ZIELEN W M IASTACH. w mieście. Przyjm ując podział in frastru k tu ry na społeczną i techniczną, A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOM ICA 58, 1986 A nna C ielecka* ZIELEN W M IASTACH UWAGI OGOLNE T eren y zieleni stanow ią w ażny elem ent urządzeń k o m u nalnych w mieście.

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GEOGRAFII. D o k u m e n t a c ja G e o g r a f ic z n a N r 3 INSTRUKCJA OPRACOWANIA 1 :50 000. Wydanie III Poprawione i uzupełnione

INSTYTUT GEOGRAFII. D o k u m e n t a c ja G e o g r a f ic z n a N r 3 INSTRUKCJA OPRACOWANIA 1 :50 000. Wydanie III Poprawione i uzupełnione P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT GEOGRAFII D o k u m e n t a c ja G e o g r a f ic z n a N r 3 INSTRUKCJA OPRACOWANIA MAPY HYDROGRAFICZNEJ POLSKI 1 :50 000 Wydanie III Poprawione i uzupełnione

Bardziej szczegółowo

opiekuńczo-pielęgniarski, a także regularną opiekę medyczną Nr 21 (1155), ISSN 2082-8195, nr indeksu 368202 23 29 V 2014, cena 2,40 zł (VAT 5%)

opiekuńczo-pielęgniarski, a także regularną opiekę medyczną Nr 21 (1155), ISSN 2082-8195, nr indeksu 368202 23 29 V 2014, cena 2,40 zł (VAT 5%) .ochenblatt.pl Złote Borki ul. Oleska 1c Borki Małe gm. Olesno moą kuchnię stosoaną potrzeb popiecznych otartą formułę rodzina będzie mogła sobodnie odiedzać LARES: Diese Materialien Zapeniamy: Rezydencja

Bardziej szczegółowo

Prywatyzacja w JAFO. Konkurs o m ilion ^ f f u ł y K o n k u r s u są n astę pu ją ce,

Prywatyzacja w JAFO. Konkurs o m ilion ^ f f u ł y K o n k u r s u są n astę pu ją ce, Umowa Żerków - Gasselte * Burm istrz Ż erkow a Janusz pajczyk i zastęp ca burm istrza»jsselte E gbert Seggers podpic i w u b iegły p iątek w.u rzędzie ^ a sta i G m iny w Ż erkow ie Jftiowę o w sp ółpracy

Bardziej szczegółowo

isawa gazeta edeopt Hi mii rat tra W numerze: GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA

isawa gazeta edeopt Hi mii rat tra W numerze: GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA isawa gazeta ^ ^ p u s z c z y k o w s k a 22 W RZESIEŃ 1991 CEN A 2000 ZL edeopt Hi mii rat tra W numerze: + Dokąd zmierzamy + 4 0 lat w służbie pacjentów + ślubuję Ci..."

Bardziej szczegółowo

Rynek niemiecki BAROMETR POLSKA-NIEMCY 2012. Wywiad z Michaelem Kernem - dyrektorem generalnym AHK Polska str. 2

Rynek niemiecki BAROMETR POLSKA-NIEMCY 2012. Wywiad z Michaelem Kernem - dyrektorem generalnym AHK Polska str. 2 n u m e r 3 / s t y c z e ń - l u t y 2 0 1 3 Rynek niemiecki g o s p o d a r k a p o l i t y k a s p o ł e c z e ń s t w o e u r o p a Wywiad z Michaelem Kernem - dyrektorem generalnym AHK Polska str.

Bardziej szczegółowo

GAZETA. właścicieli domów i gruntów. W ojew ództw a Śląskiego.

GAZETA. właścicieli domów i gruntów. W ojew ództw a Śląskiego. GAZETA OPŁATA PO CZTO W A UISZCZONA GOTÓWKĄ właścicieli domów i gruntów Województwa Śląskiego Cena jednego egz. 35 gr, kw artalnie 2,00 zł Wychodzi każdego 1-go i 15-go za w iersz O głoszenia 20 gr m ilim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI, TRYB PRACY I ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMISJI PRZETARGOWEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

REGULAMIN ORGANIZACJI, TRYB PRACY I ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMISJI PRZETARGOWEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Dyrektora OPS Nr 13/2014 z dnia 02 czerwca 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACJI, TRYB PRACY I ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMISJI PRZETARGOWEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ. 9\(aszym Czytelniom życzymy spoiępjnycfi i pogodnych Św iąt(wieifźunocnycfi. Napad z bronią w ręku

Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ. 9\(aszym Czytelniom życzymy spoiępjnycfi i pogodnych Św iąt(wieifźunocnycfi. Napad z bronią w ręku Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ F numer 13 (183) V Jarocin, 1 kwietnia 1994 r. CENA 6000 zl Dziś 32 strony: Świadkowie Jehowy Losy miliardów budżet Jarocina s. 13 Nowy ratusz pierwsza amerykańska

Bardziej szczegółowo

Jarocińska. Szesnaste Prezentacje Teatralne. Dzieci radnymi. W numerze: CO O. Pierwsza Majówka. P r z e d p o d w y ż k ą - d o p e ł n a

Jarocińska. Szesnaste Prezentacje Teatralne. Dzieci radnymi. W numerze: CO O. Pierwsza Majówka. P r z e d p o d w y ż k ą - d o p e ł n a co 0 N CO O Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ Herbapol Klęka s.a. 63-040 Nowe Miasto nad W artą tel./fax (0-667) 580-06 W numerze: Radni na półmetku Rolnicza wegetacja Zburzyć amfiteatr? Kolarze w

Bardziej szczegółowo

Od października ciemne osiedla Z programem TV na cały tydzień

Od października ciemne osiedla Z programem TV na cały tydzień MYSŁOWICE IMIELIN CHEŁM ŚLĄSKI Tygodnik Lokalny, 27 zł 9 - w rz e ś n ia 2 ro k u n r 6 / 9 7 9 ro k X X w t y m 7 % V A T nr in d e k s u 89 ABY NASZE MIASTO BYŁO LEPSZE Próba szukania pieniędzy w kieszeniach

Bardziej szczegółowo

Gazeta Jarocińska. Dziś 24 STRONY. D la kogo Herbapol? Ubezpieczenie OC. str. 9-16 JOB nr 2 str.7-8. Starowicz przesunął przyjazd.

Gazeta Jarocińska. Dziś 24 STRONY. D la kogo Herbapol? Ubezpieczenie OC. str. 9-16 JOB nr 2 str.7-8. Starowicz przesunął przyjazd. Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ NUMER 46 (164) IV Jarocin, 19 listopada 1993 r. D la kogo Herbapol? Pracownicy Herbapolu w Klęce domagają się zwiększenia liczby akcji przeznaczonych dla załogi

Bardziej szczegółowo

Hi@ d sm y zie m ls sk ą d n a s z réds. Adres redakcji i administracji: Bytom, Brüningstrasse. Æ

Hi@ d sm y zie m ls sk ą d n a s z réds. Adres redakcji i administracji: Bytom, Brüningstrasse. Æ Nr. 14«Wtorek, dnîa 18 stycznia 1921, ťp p PRZEDPŁATA: 11.50 mk. na ćwierć roku bez odnoszenia 12.00. z odnoszeniem do doma 3.80. na miesiąc bez odnoszenia 4.00 na miesiąc z odnoszeniem Fjasfco djploiaatyczne

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE BYTOM SKIE. Górnicza orkiestra zagra na Barbórkę SANTE"

ŻYCIE BYTOM SKIE. Górnicza orkiestra zagra na Barbórkę SANTE 977023929420449 > Górnicza orkiestra zagra na Barbórkę 77023 9"2942 ŻYCIE BYTOM SKIE R E K L A M A studio florystyczne stokrotka ul. matejki 18b, bytom tel. 32/ 386 22 22 www.stokrotka.bytom.pl 4 GRUDNIA

Bardziej szczegółowo

20 OOO. Jarocińska FMR JAROCIN '92 WYGRAŁY ZESPOŁY GA-GA - NAGRODA 20 MILIONÓW THE BILL 10 MILIONÓW NAGRODĘ DZIENNIKARZY- DUM-DUM-10 MILIONÓW

20 OOO. Jarocińska FMR JAROCIN '92 WYGRAŁY ZESPOŁY GA-GA - NAGRODA 20 MILIONÓW THE BILL 10 MILIONÓW NAGRODĘ DZIENNIKARZY- DUM-DUM-10 MILIONÓW Jarocińska NUMER 33 (97) 111 11 Jarocin, 8 sierpnia 1992~ 20 OOO W ID Z Ó W 3 6 0 Z E S P O Ł O W 4 2 0 0 N A P O L U N A M I O T O W Y M CENA 2000 zl ROCK AND ROLL UZDRAWIA Dzisiaj jest wreszcie noc tajemnicza,

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 8, 1981. K azim ierz Zabielski *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 8, 1981. K azim ierz Zabielski * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 8, 1981 K azim ierz Zabielski * WPŁYW INFLA CJI I ZMIAN KURSÓW WALUT W KAPITALIZM IE NA M IĘDZYNARODOW Y OBRÓT GOSPODARCZY 1. GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

Deutsch-polnische Schülerzeitung Polsko-niemiecka gazeta uczniowska

Deutsch-polnische Schülerzeitung Polsko-niemiecka gazeta uczniowska Deutsch-polnische Schülerzeitung Polsko-niemiecka gazeta uczniowska Mój wymarzony zawód Mein Traumberuf Poznajemy zawody Einblick in die Berufswelt Grenzüberschreitende Berufsorientierung Transgraniczna

Bardziej szczegółowo

Sztuka i biznes Kunst und Business

Sztuka i biznes Kunst und Business Modernizacja polskiej kolei / Modernisierung der polnischen Bahn l Kolekcjonerzy sztuki G. Kulczyk i W. Fibak w wywiadzie / Kunstsammler G. Kulczyk und W. Fibak im Interview www.ahk.pl Cena 28 zł (w tym

Bardziej szczegółowo

held/in_dorf 8. September 2012 Bröllin Fahrenwalde Züsedom Damerow Klockow Brüssow Ramin Pasewalk Schloss Bröllin international art research location

held/in_dorf 8. September 2012 Bröllin Fahrenwalde Züsedom Damerow Klockow Brüssow Ramin Pasewalk Schloss Bröllin international art research location held/in_dorf 8. September 2012 Bröllin Fahrenwalde Züsedom Damerow Klockow Brüssow Ramin Pasewalk Schloss Bröllin international art research location Herzlich Willkommen 4 Das Programm 6 Markt der Möglichkeiten

Bardziej szczegółowo

Branża spożywcza Lebensmittelbranche

Branża spożywcza Lebensmittelbranche l Co się kryje za kontrofertą? / Was verbirgt sich hinter einem Gegenangebot? l Modernizacja Poczty Polskiej / Modernisierung der Polnischen Post www.ahk.pl Cena 28 zł (w tym 8% VAT) 10-11/2012 Branża

Bardziej szczegółowo

Nr 2 Marzec/März 2014. Grenzüberschreitende Berufsorientierung Transgraniczna orientacja zawodowa

Nr 2 Marzec/März 2014. Grenzüberschreitende Berufsorientierung Transgraniczna orientacja zawodowa Nr 2 Marzec/März 2014 Grenzüberschreitende Berufsorientierung Transgraniczna orientacja zawodowa 1 Drodzy Czytelnicy, polsko-niemiecki zespół redakcyjny spotkał się w Zgorzelcu na kolejnych warsztatach

Bardziej szczegółowo

Jahreskonferenz des Kommunalen Nachbarschaftsforums Metropolregion Berlin-Brandenburg in und mit der Stadt Stettin 14.

Jahreskonferenz des Kommunalen Nachbarschaftsforums Metropolregion Berlin-Brandenburg in und mit der Stadt Stettin 14. AG AG NORD WEST AG OST AG SÜD Jahreskonferenz des Kommunalen Nachbarschaftsforums Metropolregion Berlin-Brandenburg in und mit der Stadt Stettin 14. Oktober 2014 Forum Metropolitalne Szczecin Berlin-Brandenburgia

Bardziej szczegółowo

PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE MIAST NADBAŁTYCKICH

PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE MIAST NADBAŁTYCKICH PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE MIAST NADBAŁTYCKICH HENRYK SAMSONOWICZ Późne średniowiecze miast nadbałtyckich Studia uad dziejami H anzy nad Bałtykiem w XIV-XV w. WARSZAWA 1968 PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO NAUKOWE O kładkę

Bardziej szczegółowo