Dojrzały pracownik na rynku pracy: Rekomendacje i narzędzia diagnostyczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dojrzały pracownik na rynku pracy: Rekomendacje i narzędzia diagnostyczne"

Transkrypt

1

2 Dojrzały pracownik na rynku pracy: Rekomendacje i narzędzia diagnostyczne Redakcja Ewa Rzechowska Lublin, 2

3 Projekt okładki Redakcja techniczna TRUE COLOURS Tomasz Piech Recenzja wydawnicza: prof. dr hab. Marta Juchnowicz Szkoła Główna Handlowa prof. dr hab. Zbigniew Zaleski Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Spis treści Wstęp... 9 Publikacja opracowana w ramach projektu badawczego zatytułowanego: Wczesna dezaktywizacja zawodowa osób 5+ a otwieranie rynku pracy dla dojrzałych pracowników. Czynniki sprzyjające społecznej inkluzji jako zabezpieczenie przed wykluczeniem społecznym, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego przez Lubelską Szkołę Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Działanie 7.2: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; Poddziałanie 7.2.: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany w okresie: od.9.29 r. do r. na podstawie umowy Nr POKL /9- zawartej między Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie a Lubelską Szkołą Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL. ISBN Lubelska Szkoła Biznesu, Lublin 2 Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL ul. Konstantynów H, 2-78 Lublin Koncepcja i redakcja: dr hab. Ewa Rzechowska Część pierwsza: Rekomendacje Rozdział I. Działania pomocowe pracowników służb społecznych adresowane do osób 5+: rekomendacje (Ewa Rzechowska) Oferty pomocowe a specyfika potrzeb osób w średnim wieku Pracownik służb pomocowych a problem wypracowywania indywidualnej ścieżki wspierania na rzecz osób w średnim wieku Obszary formułowania rekomendacji Obszary pogłębiania wiedzy na temat osób 5+ oraz kontekstów ich zawodowej i pozazawodowej aktywności: charakterystyka i rekomendacje Specyfika i przebieg rozwoju osób 5+ na płaszczyźnie zawodowej i pozazawodowej Sposoby działania i interpretowania świata przez osoby znajdujące się w różnych sytuacjach życiowo-zawodowych Społeczny odbiór osób w wieku średnim Instytucje świadczące pomoc 5-latkom i zakresy ich działań Rynek pracy i pracodawcy Rekomendacje dotyczące obszarów pogłębiania wiedzy na temat osób 5+ oraz kontekstów ich zawodowej i pozazawodowej aktywności Obszary określania samowiedzy pracownika służb społecznych Osoba 5+ jako podmiot działań pracownika służb społecznych Umiejętności pracownika służb społecznych i preferowane działania pomocowe. Ocena własnego warsztatu pracy Samowiedza i autorefleksja Rekomendacje dotyczące obszarów pogłębiania samowiedzy pracownika służb społecznych Tworzenie zintegrowanych systemów działań pracowników służb społecznych Zorientowanie pracownika służb społecznych w problemach pracodawców i rynku pracy...23 Podsumowanie rekomendacji...23 Bibliografia...24 Rozdział II. Kierunki i zakresy działań podejmowanych przez służby społeczne na rzecz dojrzałych pracowników: rekomendacje (Jolanta Lesiewicz, Kamila Konopa) Prezentacja wybranych wyników badań empirycznych Rekomendacje...44 Bibliografia...48

4 Rozdział III. Rekomendacje końcowe dla pracodawców, wynikające z analizy i interpretacji wyników badań empirycznych, przeprowadzonych w ramach Projektu: Wczesna dezaktywizacja zawodowa osób 5+ a otwieranie rynku pracy dla dojrzałych pracowników. Czynniki sprzyjające społecznej inkluzji jako zabezpieczenie przed wykluczeniem społecznym (Beata Mazurek-Kucharska) Wprowadzenie Analiza wybranych wyników badań empirycznych: opinie osób 5+ o pracodawcach Analiza wybranych wyników badań empirycznych: opinie pracowników służb pomocowych o pracodawcach Rekomendacje końcowe projektu, kierowane do pracodawców Bezpieczeństwo pracy i kariera Promocja zdrowia i dobrego samopoczucia Zarządzanie kompetencjami i umiejętnościami Godzenie pracy z życiem osobistym...68 Bibliografia Autodiagnoza w pracy przedstawiciela instytucji społecznych Prezentacja metody Cel i struktura metody Zastosowanie metody Zalety metody Ograniczenia metody Obliczenie wyników Interpretacja wyników Przykład interpretacji wyników Autodiagnozy Wyniki badań pracownika służb społecznych Interpretacja wyników Wnioski z interpretacji wyników...4 Bibliografia...5 Zakończenie... 7 Część druga: Narzędzia diagnostyczne na użytek pracowników służb społecznych Rozdział IV. Diagnoza zawodowo-rodzinnej sytuacji pracownika jako element konstruowania indywidualnej ścieżki wspierania dojrzałego pracownika (Anna Garbacz, Ewa Rzechowska) Teoretyczne podstawy metody Charakterystyka metody Cel i zakres zastosowań Struktura metody Potrzeby związane z rolą zawodową i kompetencjami zawodowyi Potrzeby osobiste Potrzeby rodzinne Procedura badawcza Przygotowanie do badania Sposób przeprowadzenia badania Interpretacja wyników Skale potrzeb Potrzeby zawodowe Potrzeby osobiste Potrzeby rodzinne Analiza przypadku Wnioski z badania...9 Bibliografia...9 Rozdział V. Autodiagnoza sposobu postrzegania sytuacji osoby 5+ na rynku pracy przez pracowników służb społecznych (Anna Garbacz, Ewa Rzechowska) Teoretyczne tło metody (2): Autodiagnoza sposobu postrzegania sytuacji osoby 5+ na rynku pracy Różne style udzielania pomocy przez pracowników służb społecznych...93

5 Wstęp Złożona sytuacja rynkowa i zmiany priorytetów społecznych przyczyniły się do postępującej przedwczesnej dezaktywizacji zawodowej, a tym samym zagrożenia wykluczeniem, dojrzałych pracowników. Coraz częściej pracownicy służb społecznych stają przed potrzebą budowania, w oparciu o system instytucji wspierających, zindywidualizowanych strategii pomocowych. Dla optymalizowania działań pracowników służb społecznych niezbędna jest specjalistyczna wiedza, dotycząca: samych osób wspieranych, tj.: specyfiki rozwoju ludzi po 5-tce: ich aktualnej sytuacji osobowej, zawodowej i rodzinnej (sandwich generation ), realizowanych nich zadań, ich życiowych doświadczeń, sposobów dokonywania ewaluacji na kolejnych etapach życia oraz ewaluacji życia jako całości, ich oczekiwań, obaw i planów na przyszłość w odniesieniu do na płaszczyzny zawodowej i pozazawodowej); politycznych, ekonomicznych, społecznych, kulturowych, demograficznych transformacji i ich powiązań z losami pokolenia dzisiejszych 5-latków (zmiana systemu politycznego, zmiana systemu gospodarczego, kryzys i załamanie systemu zabezpieczeń społecznych, czas promowania młodości i deprecjonowania wieku dojrzałego; dostępność nowych technologii przetwarzania informacji i komunikowania się, starzenie się społeczeństw); aktualnej sytuacji zawodowej i życiowej (specyfika funkcjonowania osób o różnym statusie zawodowym: zagrożonych utratą pracy, bezrobotnych, pozostających na wcześniejszej emeryturze), i in.; doświadczeń związanych z korzystaniem z usług pracowników służb społecznych; przestrzeni gospodarczej i społecznej, w jakiej aktualnie funkcjonuje pokolenie 5+ (rozwiązania ekonomiczne, prawne i organizacyjne regulujące rynek pracy i działania pracodawców); instytucji pomocowych, zakresów i sposobów realizowania przez nie zadań, zasad tworzenia zespołów interdyscyplinarnych; możliwości koordynacji działań pracowników służb społecznych i pracodawców (regulacje prawne, strategie wspólnych działań, przykłady modelowych rozwiązań); rozeznania w sobie samym u pracownika udzielającego wsparcia i inicjującego budowanie zindywidualizowanych strategii wspierających (wiedza o adresatach działań pomocowych, samowiedza, kompetencje osobiste i zawodowe, preferowane formy pracy, ukryte uprzedzenia lub preferencje, stereotypy, potrzeby edukacyjne, stosunek do regulacji prawnych wyznaczających sposób i warunki działania pomocowego, i in.); materialnych warunków i sposobów wchodzenia w kontakt z osobami po 5. r.ż. przez pracowników reprezentujących różne zakresy usług pomocowych. W okresie średniej dorosłości istotnym transformacjom podlegają relacje z bliskimi i kontakty w środowisku pracy. Pokolenie 5-latków, znajdujące się pomiędzy pokoleniem starzejących się rodziców i wchodzących w dorosłe życie dzieci, uwikłane jest w różnorakie świadczenia na ich rzecz (Bee 24).

6 Pełnego zaangażowania w aktywność wspierającą można oczekiwać jedynie od pracowników służb społecznych, którzy: dysponują wiedzą o różnych składowych konstruowania zindywidualizowanych strategii wspierających; czują się pewnie wchodząc w relacje wspierającą: od momentu otwarcia się na problem, przez zdefiniowanie problemu i rozpoznanie problemów osoby zgłaszającej po pomoc po wypracowanie najlepszego wariantu rozwiązania zadania. Zarówno badania dotyczące oceny własnych kompetencji dokonywanej przez pracowników służb społecznych 2, jak i ocen wystawianych przez ich przełożonych 3 wskazują na duże zapotrzebowanie na zwiększanie kompetencji użytecznych w pracy z klientami. Jednakże szeroka oferta instytucji służb społecznych rzadko dostosowuje oferty do charakterystyk rozmaitych grup wieku 4. Zgodnie z deklaracją 5 projekt: Wczesna dezaktywizacja zawodowa osób 5+ a otwieranie rynku pracy dla dojrzałych pracowników. Czynniki sprzyjające społecznej inkluzji jako zabezpieczenie przed wykluczeniem społecznym dotyczy psychologicznego aspektu marginalizacji osób 5+, przyjmującej postać utrudnionego, pomimo posiadanych kompetencji i motywacji, dostępu do rynku pracy bądź zagrożenia utratą pracy. Podstawowym celem prezentowanych badań było wypracowanie strategii optymalizujących działania służb pomocowych na rzecz 5-latków i zabezpieczających ich przed wykluczeniem społecznym. Dokonano tego w oparciu o szczegółowe badania: zasobów i potencjału osób powyżej 5. r.ż., ich zapotrzebowania na pomoc instytucjonalną i doświadczeń z nią związanych oraz ich gotowości do wydłużenia czasu pracy i oczekiwań względem pracodawców (zbadano 5 osób, w tym osoby zagrożone utratą pracy, bezrobotne bądź na wcześniejszej emeryturze); perspektyw ujmowania problemów osób 5+ przez pracowników służb pomocowych i oferowanych 5-latkom form pomocy oraz ocen rozwiązań systemowych ukierunkowanych na zabezpieczanie interesów pracowników po 5. r.ż. (zbadano 2 pracowników służb społecznych) 6. Wyniki obu badań stanowiły podstawę dla wypracowania strategii i formułowania rekomendacji optymalizujących działania służb pomocowych. Proponowane rozwiązania zmierzały do budowania zindywidualizowanych ścieżek pomocy, tj. dostosowywania ofert pomocy do zróżnicowanych sytuacji życiowo-zawodowych osób 5+. Rekomendacje dotyczą trzech obszarów: różnych aspektów budowania indywidualnej ścieżki wspierania osób 5+ przez pracownika służb społecznych; kierunków i zakresów działań podejmowanych przez służby społeczne na rzecz pracowników 5+; problemów związanych z zarządzaniem kapitałem wiedzy i kapitałem relacji pracowników 5+ z perspektywy przedsiębiorcy. Dotychczas realizowane badania najczęściej zogniskowane były na wybiórczym rozpoznaniu sytuacji osób 5-latków i sposobach rozwiązywania ich problemów (por. Rzechowska 2a, 2b). Celem badań, których wyniki stały się podstawą dla sformułowania rekomendacji, było wypracowanie adekwatnych rozwiązań pomocowych adresowanych do osób 5+ zagrożonych wykluczeniem społecznym. W tym celu zrealizowano dwa dopełniające się procesy badawcze (por. Rzechowska 2a, s. 57). Pierwszy proces badawczy zogniskowany był na problemach osób 5+, znajdujących się w różnych sytuacjach życiowych (zagrożonych utratą pracy, bezrobotnych, na wcześniejszej emeryturze). Miał na celu określenie specyfiki osób należących poszczególnych grup oraz zróżnicowania wewnątrz grup. Rezultatem tych poszukiwań było wyłonienie wariantów aktywności zawodowej i pozazawodowej, preferowanych przez reprezentantów wspomnianych grup. Badanie drugie ukierunkowano na uchwycenie zróżnicowania w grupie pracowników służb pomocowych, w tym: zorientowanie się jak definiują oni 5-latków, tj. jakimi charakterystykami się posługują opisując osoby 5+, jak oceniają ich szanse i zagrożenia na rynku pracy, jakie formy pomocy proponują, jak oceniają istniejące rozwiązania zabezpieczające (prawne, organizacyjne), jakie sami zgłaszają potrzeby w zakresie wzbogacania własnego warsztatu pracy. Zrealizowany proces badawczy obejmował: sformułowanie problemu nadrzędnego, wyznaczającego kierunek dwóch równolegle realizowanych badań; dwutorową eksplorację, analizę i interpretację wyników; syntezę wyników obu badań. Jego rezultaty oraz wyniki pracy uczestników przewidzianych w projekcie warsztatów zatytułowanych Dojrzały pracownik na rynku pracy. Dylematy, wyzwania, perspektywy stały się podstawą sformułowania rekomendacji. Książka składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera rekomendacje dotyczące trzech poziomów budowania systemu wsparcia: budowanie zindywidualizowanej ścieżki wspierania: perspektywa pracownik służb pomocowych adresat działań wspierających (por. Rozdział I); kierunki i zakresy działań instytucji stanowiących składowe systemu służb społecznych (por. Rozdział II); miejsce pracodawcy w projektowaniu systemu wspierającego (por. Rozdział III). Rozdziały składające się na drugą część książki zawierają prezentacje i opisy korzystania z narzędzi diagnostycznych zaprojektowanych na użytek pracowników służb społecznych. Narzędzia mogą znaleźć zastosowanie: w diagnozowaniu zawodowo-rodzinnej sytuacji dojrzałego pracownika i dostarczać informacji istotnych dla procesu konstruowania indywidualnej ścieżki wspierania (por. Rozdział IV). w dokonywaniu autodiagnozy pozwalającej dookreślić własny sposób postrzegania sytuacji osoby 5+ i podejmowanych na jej rzecz działania (por. Rozdział V). 2 Trzy czwarte pracowników służb społecznych zadeklarowało chęć uczestniczenia w szkoleniach (por. Lipke H., Hryniewicka A. (28). Analiza strategii rozwiązywania problemów społecznych (raport). Dostępne na: Prezentowane w książce treści są pierwszą, wstępną wersją opracowania zagadnienia oraz sformułowanych rekomendacji. Obszerność badań i uzyskanych z nich wyników pozwolą na przygotowanie pełniejszej 3 Ok. ¾ z 362 kierowników lub dyrektorów jednostek organizacyjnych pomocy społecznej uznało, że ich podwładni winni podwyższyć swoje kompetencje. Ponad 4% z nich było zdania, że dokształcanie winno objąć 75-% ich podwładnych (por. i udoskonalonej postaci rekomendacji. Będzie to w przyszłości zaprezentowane w odrębnej publikacji. W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej, Aneks I, Ankieta nr Skierowana do kierowników / dyrektorów jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, s. 2 (tab. V2) (27). Projekt realizowany był Instytut Rozwoju Służb Społecznych - na zamówienie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - przeprowadził badania: Analiza i ocena przygotowania zawodowego kadr pomocy społecznej w Polsce. Dostępne na: Ewa Rzechowska 4 Kryteria oceny pracy dojrzałych pracowników eksponują zalety młodszych pracowników, pomijają pozytywy pracowników dojrzałych. Bibliografia 5 Por. Wniosek projektu: Wczesna dezaktywizacja zawodowa osób 5+ a otwieranie rynku pracy dla dojrzałych pracowników. 6 Por. Rzechowska E. (2). Jak zabezpieczyć osoby 5+ przed wykluczeniem społecznym: metodologia badań. W: E. Rzechowska (red.), Dojrzały pracownik na rynku pracy: Jak zabezpieczyć przed wykluczeniem społecznym osoby 5+? (s ). Rzechowska E. (red.) (2b). Dojrzały pracownik na rynku pracy. Jak zabezpieczyć przed wykluczeniem społecznym osoby 5+? Wydawnictwo Lubelskiej Szkoły Biznesu, Lublin 2. Wydawnictwo Lubelskiej Szkoły Biznesu, Lublin 2.

7 Część pierwsza: Rekomendacje

8 Rozdział I Działania pomocowe pracowników służb społecznych adresowane do osób 5+: rekomendacje (Ewa Rzechowska) Złożona sytuacja rynkowa i zmiany priorytetów społecznych przyczyniły się do postępującej przedwczesnej dezaktywizacji zawodowej dojrzałych pracowników.. Oferty pomocowe a specyfika potrzeb osób w średnim wieku Przegląd ofert adresowanych do osób 5+, deklarujących poszerzanie zakresu ich kompetencji zawodowych i społecznych, pozwala skonstatować, że pracownicy służb społecznych mają dla tej grupy wieku szereg propozycji. Podkreślana jest przy tym potrzeba indywidualizowania rozwiązań pomocowych. Jednakże: oferty te często okazują się być de facto propozycjami bezwiekowymi, tj. sugerowana pomoc w nabywaniu umiejętności twardych i/lub miękkich nie uwzględnia specyfiki rozwojowej człowieka po 5-tym r.ż. (brak modyfikowania procedur edukacyjnych dostosowywania treści i form przekazu, organizowania nabywania doświadczeń, etc. w celu zwiększenia efektywności podejmowanych działań; por. idea lifelong learning), bądź cele działań pomocowych definiowane są z perspektywy eksponującej umiejętności ludzi młodych, z pomijaniem możliwości i potrzeb osób dojrzałych (dojrzali pracownicy muszą się w czymś podciągnąć); uwaga pracowników służb społecznych koncentruje się przede wszystkim na problemach osób pozostających bez pracy (rzadziej są to osoby zagrożone utratą pracy bądź pragnące znaleźć dodatkowe zatrudnienie po wcześniejszym przejściu na emeryturę). Podstawą proponowania określonych rozwiązań pomocowych jest zazwyczaj analiza danych dotyczących sfery zawodowej. Często pomijana jest sfera pozazawodowa (w tym sytuacja życiowa osoby 5+, uwikłanej w złożoną sieć relacji i zadań pozazawodowych mogących istotnie modyfikować efektywność dojrzałego pracownika na proponowanym mu stanowisku pracy). Jedną z dróg skutecznego zapobiegania społecznemu wykluczaniu jest optymalizowanie działań służb społecznych. Wymaga ono: budowania zindywidualizowanych systemów wspierania z udziałem instytucji pomocowych angażowanych na różnych etapach wspierania danej osoby 5+; oznacza to umiejscowienie działań pracownika służb społecznych w kontekście działań jednostek oferujących różne zakresy wspierania oraz w kontekście zapotrzebowań i oczekiwań pracodawców, będących potencjalnymi twórcami i oferentami stanowisk pracy;

9 wzbogacenia wiedzy i umiejętności budującego indywidualną ofertę pomocy pracownika służb społecznych o treści potencjalnie użyteczne w skutecznych działaniach na rzecz osób w średnim wieku (por. rys. ). Wyniki obu badań stanowiły podstawę dla wypracowania strategii i formułowania rekomendacji optymalizujących działania służb pomocowych. W Rozdziale I skoncentrowano się na zastosowaniach wyników badań osób 5+ oraz pracowników służb społecznych do budowania procedur wspierających w konkretnej sytuacji na użytek konkretnego 5-latka. Formułowane rekomendacje dotyczyły budowania procedur wspierających ( indywidualnej ścieżki wspierania ) przez pracownika służb społecznych na użytek określonego świadczeniobiorcy. Procedury wspierające, konstruowane przez pracownika służb społecznych i zmierzające do budowania zindywidualizowanych ścieżek pomocy, uwzględniają status zawodowy osoby: zagrożenie utratą pracy, bezrobotność lub przejście na wcześniejszą emeryturę. Tworzone są z uwzględnieniem charakterystyk działań instytucji służb społecznych, pracodawców i rynku pracy (na poziomie indywidualnym: lokalne środowisko wspieranego oraz ogólnym: systemowe regulacje działań instytucji wspierających, pracodawców i ich wzajemnych relacji w kontekście sytuacji na rynku pracy. Szczegółowej prezentacji i interpretacji wyników opisujących funkcjonowanie osób 5+ oraz działania pracowników służb społecznych dokonano w raporcie: Dojrzały pracownik na rynku pracy. Perspektywa rozwojowa i perspektywa pracowników służb społecznych oraz w książce: Dojrzały pracownik na rynku pracy. Jak zabezpieczyć przed wykluczeniem społecznym osoby 5+? W związku z tym poniżej zasygnalizowano jedynie zbiór problemów związanych z osobą 5-latka oraz działaniami pracownika służb społecznych i wyznaczającymi ramy istotne dla konstruowania zindywidualizowanej ścieżki wspierania. Przyjmuje się, że każde z rozpatrywanych zagadnień ujmowane jest w kontekście zintegrowanego systemu działań jednostek służb społecznych oraz instytucji oferujących (lub mogących zaoferować) osobom 5+ zatrudnienie. Wymienione zagadnienia stanowią podstawę formułowania rekomendacji. Rys.. Pracownik służb społecznych: elementy składowe budowania zindywidualizowanych ścieżek wspierania Dopiero uwzględnienie całokształtu dynamicznych składowych systemu i ich wzajemnych powiązań pozwoli na wielowymiarowe podejście do jednostkowych problemów osoby wchodzącej w krąg działań pracowników służb społecznych. 2. Pracownik służb pomocowych a problem wypracowywania indywidualnej ścieżki wspierania na rzecz osób w średnim wieku Coraz częściej pracownicy służb społecznych stają przed potrzebą szczegółowego rozpoznawania sytuacji 5-latków i wspierania ich w rozwiązywaniu problemów. Podstawowym celem prezentowanych badań było wypracowanie strategii optymalizujących działania służb społecznych podejmowanych na rzecz osób po 5. r.ż. Dokonano tego w oparciu o szczegółowe badania: zasobów i potencjału osób powyżej 5. r.ż., ich zapotrzebowania na pomoc instytucjonalną i doświadczeń z nią związanych oraz ich gotowości do wydłużenia czasu pracy i oczekiwań względem pracodawców; perspektyw ujmowania problemów osób 5+ przez pracowników służb pomocowych i oferowanych 5-latkom form pomocy oraz ocen rozwiązań systemowych ukierunkowanych na zabezpieczanie interesów pracowników po 5. r.ż. 3. Obszary formułowania rekomendacji Przestrzeń i sposoby efektywnych działań pracownika służb społecznych na rzecz osoby po 5. r.ż. wyznaczyły wymiary opisujące: funkcjonowanie oraz indywidualny i systemowy kontekst działań podmiotów 5+ (podstawą ich wyznaczania są teorie, modele teoretyczne i empiryczne, wyniki badań empirycznych), w tym informacje dotyczące: specyfiki i przebiegu rozwoju osób 5+ na płaszczyźnie zawodowej i pozazawodowej (punkt 4.); odmiennych sposobów działania i interpretowania świata przez osoby znajdujące się w różnych sytuacjach życiowo-zawodowych (np. w sytuacji zagrożenia utratą pracy, bezrobotności czy odejścia na wcześniejszą emeryturę; punkt 4.2.); społecznego odbioru osób w wieku średnim (stereotypy, nowe tendencje w podejściu do osób 5+ wymuszone zmianami rynkowymi; punkt 4.3); (por. punkt 4.4); rynku pracy i i pracodawcy (punkt 4.5); wiedza pracowników służb społecznych o osobach 5+ i specyfice własnej aktywności pomocowej na rzecz osób 5+, w tym wiedza: o 5-latku jako podmiocie działań pracownika służb społecznych (wyobrażenia, oczekiwania, sądy, interpretacje, przejmowane stereotypy dotyczące osób 5+; (por. punkt 5.); o własnych umiejętnościach i preferowanych działaniach pomocowych na rzecz 5-latków oraz własnym warsztacie pracy (por. punkt 5.2); 6 7

10 o samym siebie (samowiedza i autorefleksja) jako przyczynek do pełniejszej orientacji w sytuacji pomocowej (uświadomienie sobie własnych ukrytych nastawień, motywacji, strategii mogących zakłócać relację pomocową; por. punkt 5.3); zorientowanie pracownika służb społecznych w zakresach działań instytucji wspierających oraz w zasadach tworzenia zintegrowanych sieci służb społecznych, w tym zespołów interdyscyplinarnych (por. punkt 6); zorientowanie pracownika służb społecznych w problemach pracodawców i rynku pracy (por. punkt 7). 4. Obszary pogłębiania wiedzy na temat osób 5+ oraz kontekstów ich zawodowej i pozazawodowej aktywności: charakterystyka i rekomendacje Osoba 5+ to człowiek uwikłany w sieć relacji zawodowych i pozazawodowych, realizujący równolegle niekiedy wykluczające się zadania na różnych płaszczyznach, w niestabilnej sytuacji zawodowej (zagrożenie utratą pracy, bezrobotność, odejście na wcześniejszą emeryturę). 4.. Specyfika i przebieg rozwoju osób 5+ na płaszczyźnie zawodowej i pozazawodowej Wiek średniej dorosłości to czas transformacji i największego zróżnicowania indywidualnych ścieżek rozwoju w biegu ludzkiego życia. Jest ono uwarunkowane uwikłaniem dojrzałych osób w złożoną, podlegającą istotnym przemianom, sieć relacji społecznych i realizowanych zadań na płaszczyźnie zawodowej i pozazawodowej. W okresie tym stabilizuje się, załamuje bądź finalizuje aktywność zawodowa. Dokonywane są życiowe bilanse, a w następstwie przewartościowywania i korekty dotychczasowych działań. Pojawiają się trudne do pogodzenia zadania (wspomaganie wchodzących w związki małżeńskie dzieci i ich potomstwa, przejmowanie opieki nad rodzicami; reorganizacja życia i układu ról w pomniejszonej rodzinie, przebudowywanie związku z partnerem). Niestabilne oceny różnych aspektów własnej atrakcyjności związane z wchodzeniem w okres meno-/andropauzy nie czynią sytuacji osoby 5+ bardziej komfortową. Dodatkowe istotne charakterystyki stanowią m.in.: specyfika doświadczeń życiowych związanych z wydarzeniami polityczno-gospodarczymi, stosunek do młodszych pokoleń (osób z tzw. pokolenia X i Y) Sposoby działania i interpretowania świata przez osoby znajdujące się w różnych sytuacjach życiowo-zawodowych w przypadku osób bezrobotnych zmiany ujawniają szybkie zawężanie się obszaru aktywności i ograniczanie relacji rodzinno społecznych: bezrobotni przechodzą od traktowania bezrobotności jako stanu chwilowego i tworzenia wybiegających w przyszłość planów, przez koncentrację na zabezpieczaniu bieżących potrzeb, po koncentrowanie uwagi na sytuacji tu i teraz przy jednoczesnym uogólnionym negowaniu sensu i wartości własnego życia; w przypadku osób pozostających na wcześniejszej emeryturze natrafiamy na deklarowanie braku problemów materialnych i rodzinnych oraz pozytywne ocenianie przeszłości; zaprzestanie aktywności zawodowej, która stanowiła jedną z kluczowych płaszczyzn definiowania siebie i budowania poczucia bezpieczeństwa, wyraża się odmiennie u osób różnej płci: u kobiet dominuje poczucie utraty kontaktów społecznych; dominuje dokonywanie życiowych bilansów; wyrażana jest chęć kontynuowania pracy; u mężczyzn na pierwszy plan wysuwa się poczucie utraty bezpieczeństwa materialnego oraz wzmożona krytyka różnych elementów życia społecznego; pomimo wyrażania obaw przed niedostatecznym zabezpieczeniem materialnym badani nie sygnalizują chęci powrotu do pracy; częściej wypowiadają się na temat różnorodnych trudności stojących przed dojrzałymi pracownikami chcącymi podjąć pracę. Zgromadzone dane na temat specyfiki i funkcjonowania klientów 5+ o różnym statusie zawodowym oraz na temat wewnętrznego zróżnicowania każdej z grup pozwalają dokonać szczegółowego rozpoznania zapotrzebowania osób 5+ na charakter i sposób organizowania indywidualnych ścieżek działania Społeczny odbiór osób w wieku średnim Jesteśmy świadkami z jednej strony utrzymywania się stereotypów społecznych upatrujących w osobach 5+ niepełnowartościowych pracowników. Ich funkcją jest przecenianie osób młodych i niezróżnicowanie zakresów umiejętności, możliwości, efektywności pracowników w różnym wieku. Sytuacji nie ułatwia ocena dojrzałych z użyciem kryteriów eksponujących mocne strony młodych ludzi z pomijaniem kryteriów pozwalających docenić pracowników w średnim wieku. Jednocześnie zmieniająca się struktura społeczeństw, załamywanie się systemów zabezpieczeń społecznych oraz potrzeba wydłużenia czasu pracy do 67 r.ż. dla kobiet i mężczyzn wymuszają nowe tendencje w podejściu do osób 5+. Trwają dyskusje nad potrzebą i warunkami przedłużenia czasu pracowników obu płci. Z drugiej strony nadal sposoby definiowania potrzeb i charakter działań podejmowanych na rzecz pięćdziesięciolatków oraz spektrum ustosunkowań pracowników służb społecznych do aktywności zawodowej osób po 5. r.ż. wyznaczają stereotypy społeczne. Ogromnie złożoną sytuację 5-latków dodatkowo komplikuje niepewna sytuacja na rynku pracy. Znacząca 4.4. Instytucje świadczące pomoc 5-latkom i zakresy ich działań część osób 5+ żyje w poczuciu zagrożenia utratą pracy, jest bezrobotna bądź odeszła na wcześniejszą emeryturę. Znalezienie się w każdej z tych sytuacji oznacza zagrożenie wykluczeniem społecznym. Kolejnym ważnym elementem istotnym dla konstruowania optymalnych ścieżek wspierania jest wiedza Zrealizowane w ramach projektu badania dowiodły, iż kluczowym wymiarem wyznaczającym aktywność na temat: osób 5+ jest poczucie bezpieczeństwa. Zróżnicowanie i transformacje w ramach każdej z grup wyzna- zakresów działań instytucji pomocowych; czał inny aspekt poczucia bezpieczeństwa. możliwości i zasad podejmowania współpracy instytucjonalnej (regulacje prawne wyznaczające w przypadku osób zagrożonych utratą pracy zmiany prowadziły od: budowania poczucia bezpieczeń- zasady podejmowania współpracy oraz podmioty odpowiedzialne za decyzje); stwa w oparciu o kontakty rodzinne przez pogarszanie się relacji w rodzinie któremu towarzyszyło sposobów budowania rozwiązań systemowych (wyznaczanie zadań oraz koordynowanie działań załamanie się poczucia bezpieczeństwa materialnego i społecznego do odcinania się od rodziny instytucji i pracowników służb społecznych). i budowania poczucia bezpieczeństwa na niezależności materialnej, która staje się podstawą poszukiwania kontaktów towarzyskich dających chociażby pozorne poczucie oparcia; 8 9

11 4.5. Rynek pracy i pracodawcy Analiza zasobów kompetencyjnych i społecznych 5+ oraz specyfiki sytuacji na rynku pracy umożliwia wyłonienie charakterystyk istotnych z perspektywy pracodawcy i wyznaczanie zadań w których 5-latkowie okażą się najbardziej użytecznymi pracownikami. Należą tu m.in. zadania wymagające dysponowania pewnymi doświadczeniami i osobowymi właściwościami poznawczymi i społecznymi stanowiącymi niewątpliwy dorobek dojrzałych pracowników: wielowymiarowego podejścia do problemów, cierpliwości i systematycznego ponawianie prób rozwiązywania problemów; odporności na niepewność i niedookreślenie problemu, na zmienność bądź trudne warunki działania; tolerowanie czasochłonności i/ lub przedłużania się realizacji zadania; nielimitowany czas pracy (w przypadku braku potrzeby podejmowania działań na rzecz rodziny); podejmowania i aktywnego uczestniczenia w mentoringu i/lub intermentoringu na płaszczyznach merytorycznej i społecznej Rekomendacje dotyczące obszarów pogłębiania wiedzy na temat osób 5+ oraz kontekstów ich zawodowej i pozazawodowej aktywności. Zaleca się pogłębienie wiedzy pracowników służb pomocowych na temat dojrzałych pracowników (ich funkcjonowania zawodowego i rodzinnego w różnych sytuacjach życiowych: sytuacji zagrożenia utratą pracy, bezrobotności, odejścia na wcześniejszą emeryturę). 2. Pogłębienie wiedzy umożliwi szersze ujmowanie sytuacji dojrzałego pracownika w kontekście: jego sytuacji zawodowej i rodzinnej; jego doświadczeń w biegu życia; sposobu przeżywania aktualnej sytuacji; planów, oczekiwań, obaw związanych z przyszłością. 3. Zaleca się pogłębienie wiedzy na temat specyfiki funkcjonowania dojrzałych osób o różnych statusach życiowo-zawodowych (poczucie zagrożenia, bezrobotność, pozostawanie na wcześniejszej emeryturze). Skuteczność działaniom pracownika służb społecznych zapewni zapoznanie się z potrzebami oraz sposobami działania i interpretowania świata przez osoby znajdujące się w różnych sytuacjach życiowo- -zawodowych. Umożliwi to precyzyjne określenie zawodowej i pozazawodowej sytuacji osoby w zależności od jej statusu, a następnie zaproponowanie adekwatnej ścieżki działań pomocowych. 4. Grupy osób 5+ w zależności od statusu zawodowego oraz charakterystyk i natężenia problemów potrzebują pomocy ze strony pracowników służb społecznych pracujących na różnych stanowiskach i oferujących określone zakresy usług/świadczeń. 5. Rozpatrywanie zasobów kompetencyjnych i społecznych 5+ w kontekście specyfiki rynku pracy i wymagań pracodawców umożliwia wyłonienie szczególnie użytecznych charakterystyk osób średniego pokolenia, a tym samym skuteczne pokonywanie społecznych stereotypów. 5. Obszary określania samowiedzy pracownika służb społecznych Dla konstruowania optymalnych zindywidualizowanych rozwiązań pomocowych niezbędne są: orientacja pracownika służb społecznych we własnych poglądach na temat adresatów pomocy oraz szczegółowe rozpoznanie specyfice własnej aktywności pomocowej na rzecz osób Osoba 5+ jako podmiot działań pracownika służb społecznych Badania pracowników służb społecznych ujawniły znaczące różnice w sposobach definiowania przez pracowników służb społecznych osób 5+ oraz zróżnicowanie adresowanych do nich form pomocy (Rzechowska 2a i 2b). W wyniku jakościowych analiz pozyskanych w toku badań danych wyłoniono trzy perspektywy ujmowania problemów 5-latków przez pracowników służb pomocowych: przyjmowanie perspektywy rynku pracy (tak czyniła większość badanych pracowników służb społecznych); przyjmowanie perspektywy samych zainteresowanych (tak postępowała najmniej liczna grupa pracowników służb społecznych); łączenie obu perspektyw, tj. uwzględnianie interesów osób 5+ i rynku pracy. Szczegółowa analiza umożliwiła pogłębienie tych charakterystyk wskazując na różnorodność sposobów podchodzenia do problemów 5-latków przez pracowników służb społecznych: od dostrzegania w 5-latków samych pozytywów (z podkreślaniem kompetencji i zaangażowania w pracę), przez dopełnianie pozytywnych portretów osób 5+ informacjami o ich problemach zdrowotnych bądź życiowych, do przypisywania dojrzałym pracownikom braku wykształcenia, bierności, zależności i zachowań roszczeniowych. Wyniki badań ujawniły, iż działania pomocowe pracowników służb społecznych były niewystarczająco zróżnicowane, a niekiedy nieadekwatne, do potrzeb 5-latków, np. osobie wykształconej, a chwilowo pozostającej bez pracy, oferowano kurs podstaw obsługi komputera czy też intensywnie motywowano do podjęcia pracy osobę bezrobotną, znajdującą się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej, i wymagającej raczej wsparcia psychologicznego i materialnego ( trzeba człowiekiem mocno potrząsnąć ) Umiejętności pracownika służb społecznych i preferowane działania pomocowe. Ocena własnego warsztatu pracy Grupa osób 5+ jest bardzo zróżnicowana, stąd konieczne jest uwzględnienie indywidualnej specyfiki każdego klienta w tworzeniu ofert rozwiązań pomocowych. Tego rodzaju podejściu sprzyja dobre rozeznanie we własnych kompetencjach i umiejętnościach społecznych oraz preferowanych podejściach do i sposobach rozwiązywania problemów. Zgodnie z sugestią jednej z grup uczestniczących w warsztatach doradca zawodowy musi być niekiedy doradcą życiowym. Wymaga to dysponowania nabycia lub wypracowania odpowiednimi narzędziami pracy. Pracownicy służb pomocowych zatrudniani są w instytucjach pomocowych na różnych stanowiskach. Dla uniknięcia subiektywnych posunięć w kwalifikowaniu i ocenie problemów 5-latków oraz proponowanych rozwiązań ważne są: jednoznaczność i precyzja definiowania zakresów działań pracownika, świadomość obowiązujących reguł działania, wiedza o rynku pracy i pracodawcach, wiedza o regulacjach prawnych i in. Dokonując oceny własnego warsztatu pracy warto: 2 2

Pomysł dla mamy innowacyjny projekt współpracy Publicznych Służb Zatrudnienia z przedsiębiorcami na rzecz aktywizacji młodych matek RAPORT KOŃCOWY

Pomysł dla mamy innowacyjny projekt współpracy Publicznych Służb Zatrudnienia z przedsiębiorcami na rzecz aktywizacji młodych matek RAPORT KOŃCOWY Pomysł dla mamy innowacyjny projekt współpracy Publicznych Służb Zatrudnienia z przedsiębiorcami na rzecz aktywizacji młodych matek RAPORT KOŃCOWY z badania uwarunkowań i stanu współpracy Publicznych Służb

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ EKSPERCKI DO SPRAW OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY w składzie: Jadwiga Pauli, Anna Kłos, Tomasz Musielski, Sławomir Lipke, Maciej Sosnowski

ZESPÓŁ EKSPERCKI DO SPRAW OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY w składzie: Jadwiga Pauli, Anna Kłos, Tomasz Musielski, Sławomir Lipke, Maciej Sosnowski ZESPÓŁ EKSPERCKI DO SPRAW OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY w składzie: Jadwiga Pauli, Anna Kłos, Tomasz Musielski, Sławomir Lipke, Maciej Sosnowski ZE OPBP_OR_IV_V_W3 Standardy pracy socjalnej z osobami pozostającymi

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.2: Współpraca podmiotów działających w zakresie ułatwiania wchodzeniu na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym

Działanie 1.2: Współpraca podmiotów działających w zakresie ułatwiania wchodzeniu na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym Publikacja opracowana w trakcie realizacji projektu: Pomost model aktywnej formy wsparcia osób karanych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób opuszczających zakłady karne na terenie województwa łódzkiego

Sytuacja osób opuszczających zakłady karne na terenie województwa łódzkiego Wydział ds. Pomocy i Integracji Społecznej Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Sytuacja osób opuszczających zakłady karne na terenie województwa łódzkiego RAPORT Z BADANIA ŁÓDŹ 2012 r. 1 Raport

Bardziej szczegółowo

Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50)

Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50) Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50) mgr Ada Domańska dr Robert Zajkowski Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści: 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego numer projektu: WND-POKL.06.01.01-02-209/10 Silver Team czyli potęga doświadczenia Innowacje w aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM DORADCÓW ZAWODOWYCH I HR ORAZ JEGO WSKAŹNIKI

TEMATYKA GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM DORADCÓW ZAWODOWYCH I HR ORAZ JEGO WSKAŹNIKI Załącznik nr 1 do Strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego TEMATYKA GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM DORADCÓW ZAWODOWYCH I HR ORAZ JEGO WSKAŹNIKI Raport z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2009 r.

Warszawa, czerwiec 2009 r. Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dotyczący zwiększenia dostępności wsparcia dla osób wykluczonych społecznie w ramach PO KL Warszawa, czerwiec 2009 r. 1 Poradnik został

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego

Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o., Warszawa

Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o., Warszawa Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Nr 10, Rok 7, 2013, s. 53-126 Raport końcowy z badania prowadzonego w ramach projektu Efektywni 50+ Magdalena Szostakowska, Katarzyna Wójcikowska

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo. kariery przez całe życie. Dorota Pisula

Poradnictwo. kariery przez całe życie. Dorota Pisula Poradnictwo kariery przez całe życie Dorota Pisula P Poradnictwo kariery przez całe życie Dorota Pisula Warszawa 2009 Ilustracje: Malwina Wieczorek-Bradé Projekt graficzny okładki: Pracownia C&C Sp. z

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY ACTIV50. Projektu innowacyjnego testującego. Instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników

RAPORT KOŃCOWY ACTIV50. Projektu innowacyjnego testującego. Instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników ACTIV50 Instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników RAPORT KOŃCOWY Projektu innowacyjnego testującego ACTIV50 ACTIV50 Instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników RAPORT KOŃCOWY Projektu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2009 r.

Warszawa, październik 2009 r. Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, październik 2009 r. Poradnik został

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i analiza barier utrudniających bądź hamujących dokształcanie się osób w wieku 50+ w oparciu o zgromadzone materiały badawcze

Diagnoza i analiza barier utrudniających bądź hamujących dokształcanie się osób w wieku 50+ w oparciu o zgromadzone materiały badawcze Diagnoza i analiza barier utrudniających bądź hamujących dokształcanie się osób w wieku 50+ w oparciu o zgromadzone materiały badawcze Opracowanie przygotowane w ramach projektu Efektywni 50+ Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SZANSA BEZ MUNDURU Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców terenów powojskowych

SZANSA BEZ MUNDURU Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców terenów powojskowych SZANSA BEZ MUNDURU Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców terenów powojskowych Opis metody prowadzenia działań doradczych Opis metody aktywizacji zawodowej przygotowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego: Przedsiębiorczość kobiet, realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Widzieć rozumieć pomagać

Widzieć rozumieć pomagać Widzieć rozumieć pomagać Przykłady rozwiązań stosowanych w codziennej pracy pracownika socjalnego Pod redakcją Marcina Teodorczyka Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PI DROGA DO SAMODZIELNOŚCI

PI DROGA DO SAMODZIELNOŚCI PI DROGA DO SAMODZIELNOŚCI SKRYPT DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Z ZAKRESU NOWOCZESNYCH I SKUTECZNYCH METOD PRACY, EFEKTYWNIE ZWIĘKSZAJĄCYCH AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ I SPOŁECZNĄ GRUPY OSÓB

Bardziej szczegółowo

Pracownicy 45+ w naszej firmie

Pracownicy 45+ w naszej firmie Pracownicy 45+ w naszej firmie Pracownicy 45+ w naszej firmie Wydawca: Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) Ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa www.undp.org.pl Publikacja została przygotowana

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Y-Box. System zarządzania wiedzą organizacji

Podręcznik Y-Box. System zarządzania wiedzą organizacji Podręcznik Y-Box. System zarządzania wiedzą organizacji 1 WPROWADZENIE Podręcznik Y-Box. System zarządzania wiedzą organizacji prezentuje kompleksowe narzędzie dla firm, składające się z platformy informatycznej

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE RODZINY Z NIEPEŁNOSPRAWNYM DZIECKIEM WYZWANIEM DLA PRACY SOCJALNEJ

WSPIERANIE RODZINY Z NIEPEŁNOSPRAWNYM DZIECKIEM WYZWANIEM DLA PRACY SOCJALNEJ WSPIERANIE RODZINY Z NIEPEŁNOSPRAWNYM DZIECKIEM WYZWANIEM DLA PRACY SOCJALNEJ BADANIA RODZIN Z NIEPEŁNOSPRAWNYMI DZIEĆMI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM - 1 - - 2 - Wojciech Otrębski Konrad Konefał Katarzyna

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW Z ZAKRESU ELASTYCZNYCH FORM PRACY

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW Z ZAKRESU ELASTYCZNYCH FORM PRACY SZKOLENIA PRACOWNIKÓW Z ZAKRESU ELASTYCZNYCH FORM PRACY Poradnik dla instytucji szkoleniowych Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku Białystok 2007 RECENZJA PORADNIKA Lucyna Machol Zajda

Bardziej szczegółowo

MENTORING 50+ PODRĘCZNIK WDROŻENIOWY

MENTORING 50+ PODRĘCZNIK WDROŻENIOWY CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA MENTORING 50+ PODRĘCZNIK WDROŻENIOWY www.fundacja-proeuropa.org.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK

Bardziej szczegółowo

spis treści: Wstęp Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 2

spis treści: Wstęp Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 2 spis treści: Wstęp Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 2 Dr Michał Boni o problemie starzejącego się społeczeństwa i wyzwaniach współczesnego rynku pracy. 4 Omówienie wyników badania

Bardziej szczegółowo

Strategia. wdrażania projektu innowacyjnego testującego

Strategia. wdrażania projektu innowacyjnego testującego Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego PI Zrozumieć seniora kompendium metod i narzędzi efektywnego doradztwa i edukacji dla osób w wieku +50 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich.

Bardziej szczegółowo

Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego

Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego Przewodnik dla nauczyciela i doradcy Małgorzata Rosalska Warszawa 2012 Warsztat diagnostyczny doradcy

Bardziej szczegółowo

Jolanta Perek-Białas. Hanna Strzałkowska. Konrad Turek

Jolanta Perek-Białas. Hanna Strzałkowska. Konrad Turek Jolanta Perek-Białas Hanna Strzałkowska Konrad Turek ANALIZA DESK RESEARCH W RAMACH BADAŃ DOT. STWORZENIA MODELU ŚWIADCZENIA USŁUG DORADZTWA I ROZWOJU KARIERY PRACOWNIKÓW 50+ Raport opracowany na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Warszawa, 14 maja 2012 Redakcja: Michał Boni Autorzy: Maciej Duszczyk, Paweł Kaczmarczyk, Michał Miąskiewicz, Mateusz Walewski Współpraca: Piotr Arak, Marcin Gancarz,

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza sytuacji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia ubóstwem w województwie podkarpackim, w kontekście doboru właściwych instrumentów wsparcia

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo