SPRAWOZDANIE ROCZNE 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ROCZNE 2010"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ROCZNE 2010 Program Operacyjny Polska - Saksonia PROGRAM OPERACYJNY cel: Europejska Współpraca Terytorialna (Cel 3) obszar wsparcia: Wolny Kraj Związkowy Saksonia Rzeczpospolita Polska okres realizacji programu: numer programu: CCI-Code: 2007CB163PO018 nazwa programu: Program Operacyjny Polska - Saksonia SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO okres sprawozdawczy: 2010 data zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący:

2 IMPRESSUM opracowanie i przygotowanie: Saksoński Bank Odbudowy Bank Wsparcia Wspólny Sekretariat Techniczny Pirnaische Straße 9, Dresden zakończenie prac redakcyjnych: Wydane przez Saksońskie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Transportu, Instytucja Zarządzająca, Referat 54, Wilhelm-Buck-Straße 2, D Dresden 2

3 SPIS TREŚCI IMPRESSUM... 2 SPIS TREŚCI WSTĘP Cel i struktura sprawozdania Informacje na temat Programu Operacyjnego Podstawa prawna Obszar wsparcia Przedmioty wsparcia ZESTAWIENIE WYNIKÓW Z REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO Osiągnięcie celów i analiza postępów Stan obsługi technicznej Programu Operacyjnego Informacje finansowe Informacje dotyczące wykorzystania środków Funduszu Wsparcie zwrócone lub wykorzystane ponownie Analiza jakościowa Informacje na temat zgodności z prawem wspólnotowym Napotkane znaczące problemy oraz podjęte środki zaradcze Zmiany w kontekście realizacji Programu Operacyjnego Znaczące modyfikacje z mocy artykułu 57 Rozporządzenia (WE) nr 1083/ Komplementarność z innymi instrumentami Monitorowanie i ocena System zarządzania i kontroli Zapewnienie jakości monitorowania Programu Systemy danych Posiedzenia Komitetu Monitorującego Cel przekrojowy równość szans / unikanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych Informacje dotyczące oddziaływania Programu na środowisko Sytuacja społeczno-ekonomiczna na obszarze wsparcia REALIZACJA W PODZIALE NA PRIORYTETY Oś priorytetowa Osiągnięcie celów i analiza postępów Napotkane znaczące problemy oraz podjęte środki zaradcze

4 3.2 Oś priorytetowa Osiągnięcie celów i analiza postępów Fundusz Małych Projektów Napotkane znaczące problemy oraz podjęte środki zaradcze POMOC TECHNICZNA INFORMACJA I PROMOCJA Informacje ogólne Nowe media Strona internetowa Kontakt przez Lista beneficjentów Terminy Media klasyczne Prasa Publikacje Spotkania, seminaria, konferencje Konferencje Tematyczne imprezy informacyjne Spotkania organizowane przez podmioty trzecie Wewnętrzne warsztaty i narady Wystawa ruchoma Prezentacje projektów Wykorzystanie materiałów promocyjnych Doradztwo i szkolenia dla wnioskodawców lub beneficjentów Dni doradztwa Szkolenia dla wnioskodawców i beneficjentów Coaching beneficjentów Ocena działań informacyjnych i promocyjnych...60 ZAŁĄCZNIKI

5 1 WSTĘP 1.1 Cel i struktura sprawozdania Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Operacyjnego Polska - Saksonia przedstawia postęp w Programie oraz związane z nim działania i środki podjęte w 2010 roku. Głównym celem rozdziału 2 Zestawienie wyników z realizacji Programu Operacyjnego jest kompleksowe spojrzenie na Program Operacyjny Polska Saksonia. Obok przedstawienia finansowego i fizycznego postępu dokonano analizy, na ile Program przyczynia się do osiągnięcia celów odnowionej Strategii Lizbońskiej. W rozdziale 3 skupiono się na realizacji Programu na poziomie obu osi priorytetowych. Wykorzystanie środków Pomocy Technicznej wyjaśniono w rozdziale 4. Rozdział 5 poświęcony jest działaniom informacyjnym i promocyjnym zrealizowanym w roku sprawozdawczym. Dodatkowo czytelnik znajdzie w nim ocenę działań informacyjno-promocyjnych zgonie z artykułem 4 ustęp 2 punkt 2 Rozporządzenia (WE) 1828/2006. Sprawozdanie roczne z realizacji Programu prezentuje zasadniczo stan zakontraktowanych projektów, tj. sprawozdania analityczne i statystyczne obejmują wszystkie projekty, których realizację sformalizowano w formie umów o dofinansowanie do dnia r. Wyjątek od tej zasady stanowi punkt Posiedzenia Komitetu Monitorującego. W punkcie tym zamieszczono informacje na temat projektów zatwierdzonych, tzn. przyjętych do realizacji przez Komitet Monitorujący oraz kwoty dofinansowania. Liczba i kwota dofinansowania zatwierdzonych projektów odbiega od liczby i wartości zakontraktowanych projektów, gdyż niektóre projekty zatwierdzone pod koniec roku 2010, Umowę o dofinansowanie podpisały dopiero na początku 2011 r. Podobnie jak w roku poprzednim w ramach realizacji Programu koncentrowano się głównie na wspieraniu i monitorowaniu powstawania pomysłów na realizację projektów, szybkiej ocenie wniosków projektowych, przedkładaniu ich pod głosowanie na posiedzeniach Komitetu Monitorującego oraz zatwierdzaniu projektów. W roku 2010 zakontraktowano łącznie 27 projektów, co zwiększyło liczbę projektów zakontraktowanych od początku okresu programowania do 46. Tym samym do końca 2010 roku udało się zakontraktować łącznie ,62 tj. 41% dostępnych środków w wysokości ,00 euro (bez środków Pomocy Technicznej). W zatwierdzonych projektach zasada elastyczności była przestrzegana. 5

6 Niniejsze sprawozdanie sporządził Wspólny Sekretariat Techniczny na zlecenie Instytucji Zarządzającej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 846/2009 z dnia 1 września 2009 r. Uwzględniono przy tym również rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. 1.2 Informacje na temat Programu Operacyjnego Podstawa prawna Program Operacyjny Polska Saksonia został zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu r. W roku następnym dokonano koniecznych zmian w Programie przyjętych przez Komisję Europejską w dniu r. Wraz z opublikowaniem w dniu r. Wspólnego Uszczegółowienia stworzono obowiązującą podstawę prawną dla wsparcia przyznawanego w ramach Programu Operacyjnego. Podstawą wsparcia są odpowiednie przepisy prawa wspólnotowego, przepisy dotyczące pomocy publicznej oraz przepisy prawa krajowego Obszar wsparcia Obszar wsparcia obejmuje teren pogranicza polsko-saksońskiego. Warunkiem uzyskania wsparcia jest oddziaływanie projektu na wyznaczonym obszarze oraz jego trwały wkład w rozwój wspólnego regionu przygranicznego. Obszar objęty Programem po stronie saksońskiej podzielony jest na tereny położone w bezpośredniej bliskości granicy oraz tereny objęte regułą elastyczności zawartą w artykule 21 (1) Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006. W myśl tego rozporządzenia maksymalna łączna kwota wydatków w ramach całego budżetu Programu skierowana na te tereny nie może przekroczyć 20%. Polska część obszaru wsparcia obejmuje powiaty NUTS 3 leżące na terenie województw dolnośląskiego i lubuskiego. Z tego też względu nie wyznaczono kolejnych obszarów wsparcia z artykułu 21 (1) Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006. W celu zapewnienia efektu transgranicznego realizacja projektów infrastrukturalnych (infrastruktura komunikacyjna i ochrony środowiska) możliwa jest w polskiej części obszaru wsparcia tylko na terenach przygranicznych województwa dolnośląskiego (powiaty zgorzelecki, bolesławiecki, lubański, lwówecki, złotoryjski, jeleniogórski oraz powiat grodzki Jelenia Góra) i na przygranicznych terenach województwa lubuskiego (powiaty żarski i żagański). 6

7 Zestawienie miast i powiatów położonych na obszarze wsparcia znajduje się w załączniku IV niniejszego sprawozdania Przedmioty wsparcia Program Operacyjny Polska Saksonia składa się z dwóch osi priorytetowych, które zdefiniowano zgodnie z odnowioną strategią Lizbońską. Osie priorytetowe Programu ukierunkowane są na wzmocnienie powiązań gospodarczych, społecznych i terytorialnych polskosaksońskich terenów przygranicznych: Oś priorytetowa 1 Rozwój transgraniczny Dziedzina wsparcia 1 Gospodarka i nauka Dziedzina wsparcia 2 Turystyka i działalność uzdrowiskowa Dziedzina wsparcia 3 Transport i komunikacja Dziedzina wsparcia 4 Środowisko przyrodnicze Dziedzina wsparcia 5 Ład przestrzenny i planowanie regionalne Oś priorytetowa 2 Transgraniczna integracja społeczna Dziedzina wsparcia 1 Kształcenie i szkolenie Dziedzina wsparcia 2 Kultura i sztuka Dziedzina wsparcia 3 Infrastruktura społeczna Dziedzina wsparcia 4 Bezpieczeństwo publiczne Dziedzina wsparcia 5 Rozwój współpracy partnerskiej Dziedzina wsparcia 6 Fundusz Małych Projektów Łączna kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Saksonia wynosi ,00, z czego ,00 przypada na wsparcie projektów. Pozostała kwota ,00 została przeznaczona na Pomoc Techniczną. Podział dostępnych w ramach Programu środków na poszczególne osie priorytetowe przedstawiono w załączniku III. 7

8 2 ZESTAWIENIE WYNIKÓW Z REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO 2.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów Stan obsługi technicznej Programu Operacyjnego W roku sprawozdawczym zatwierdzono łącznie 27 projektów na kwotę 22,7 mln z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Od początku okresu programowania 46 projektów otrzymało dofinansowanie w łącznej kwocie ,62, co odpowiada zakontraktowaniu środków w Programie (bez Pomocy Technicznej) na poziomie ok. 41% Zgodnie z indykatywnym planem finansowym wypłacono do dnia r. ze środków dostępnych w ramach funduszu EFRR (bez środków Pomocy Technicznej) kwotę ,58 (2,6%) skumulowaną za okres od dnia r. do r. Liczba zakontraktowanych projektów w podziale na lata Łącznie Oś priorytetowa 1 Oś priorytetowa 2 Zakontraktowane środki z funduszu EFRR w podziale na lata (w mln ) (bez Pomocy Technicznej) Łącznie Oś priorytetowa 1 Oś priorytetowa 2 8

9 Stan realizacji finansowej Programu (w mln ) skumulowany do dnia r Oś priorytetowa 1 Oś priorytetowa 2 Łącznie Środki według indykatywnego planu finansowego środki zakontraktowane środki wypłacone Od początku okresu programowania uwidacznia się wyraźnie większe zainteresowanie dziedzinami wsparcia osi priorytetowej 2 Transgraniczna integracja społeczna. Ponad dwie trzecie zatwierdzonych środków przypada na dziedziny wsparcia w ramach tej osi priorytetowej. Jedynie jedenaście projektów jest przyporządkowanych do osi priorytetowej 1 Rozwój transgraniczny. Dla osiągnięcia celów Programu zintensyfikowano działania na rzecz pozyskiwania projektów. W ramach licznych szkoleń tematycznych koncentrowano się na pobudzeniu zainteresowania potencjalnych wnioskodawców działaniami w ramach osi priorytetowej 1. Komitet Monitorujący podjął ponadto decyzję o pierwszym przesunięciu środków w ramach obydwu osi priorytetowych i uelastycznieniu kategorii interwencji. W roku 2011 planuje się kontynuację skutecznych działań promocyjnych oraz ich intensyfikację w tych dziedzinach, w ramach których dostępne są jeszcze środki programowe. Jeżeli działania te nie przyniosą efektu w postaci odpowiedniego zapotrzebowania na dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej 1, to rozważa się możliwość przesunięcia środków pomiędzy osiami priorytetowymi. Stan realizacji Programu przedstawia poniższa tabela. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż ze względów technicznych w roku sprawozdawczym uwzględniono projekt zatwierdzony i zakontraktowany w 2009 r. Projekt ten przyporządkowano do osi priorytetowej 2. Z tego względu liczba zakontraktowanych w roku 2009 projektów zwiększyła się o jeden w porównaniu do roku poprzedniego. W związku z uwzględnieniem projektu dostosowano również wartości i wskaźniki dotyczące zakontraktowania projektów. 9

10 Oś priorytetowa Liczba projektów w 2007 r. Środki EFRR zakontraktowane w 2007 r. Liczba projektów 2008 Środki EFRR zakontraktowane w 2008 r. Liczba projektów w 2009 r. Środki EFRR zakontraktowane w 2009 r. Liczba projektów w 2010 r. Środki EFRR zakontraktowane w 2010 r. Oś priorytetowa 1 0 0,00 0 0, , ,10 Oś priorytetowa 2 0 0,00 0 0, , ,15 Łącznie (bez PT) 0 0,00 0 0, , ,25 Oś priorytetowa Łączna liczba projektów Łączna kwota zakontraktowanych środków EFRR Łączna kwota wypłaconych środków EFRR Oś priorytetowa , ,52 Oś priorytetowa , ,06 Łącznie (bez PT) , ,58 10

11 Od początku okresu programowania odrzucono 21 wniosków projektowych nieodpowiadających wymogom Programu Operacyjnego Polska Saksonia. Sześć wniosków projektowych zostało wycofanych przed przedłożeniem Komitetowi Monitorującemu. Postęp osiągnięty w roku sprawozdawczym w oparciu o wskaźniki finansowo-techniczne monitoringu wdrażania Programu Operacyjnego Polska - Saksonia przedstawia poniższa tabela. Wartości roczne wskaźników uwzględniają wyniki faktycznie osiągnięte na koniec danego roku (wartości rzeczywiste). Po kontroli prezentacji wskaźników zdecydowano się podać w niniejszym sprawozdaniu rocznym wartości docelowe wskaźników wynikowych na poziomie Produktu. Wskaźniki te podawane są również wstecz, w odniesieniu do lat poprzednich. Procedura ta posłuży do przedstawienia w sposób zrozumiały i spójny postępów osiągniętych w Programie. Wyjątek od wspomnianego sposobu prezentacji stanowią wskaźniki Liczba osób, które biorą udział we wspólnych działaniach edukacyjnych oraz Liczba małych projektów, dokumentujące postęp we wdrażaniu projektu. W tych przypadkach przedstawiane będą w sprawozdaniach rocznych z realizacji Programu każdorazowo rzeczywiście osiągnięte wartości zgłoszone przez beneficjentów (wartości rzeczywiste). W ramach wskaźnika Liczba małych projektów zebrano wyłącznie projekty zakończone i poddane kontroli końcowej. W dniu r. wszystkie małe projekty znajdowały się nadal w stanie realizacji. 11

12 Wskaźniki finansowo-techniczne monitoringu wdrażania Programu Wskaźniki Wartość docelowa 1 Wartość wyjściowa Wynik w roku 2007 Wynik w roku 2008 Wynik w roku 2009 Wynik w roku 2010 Ogółem wskaźniki wyjściowe wskaźnik finansowy kwota ogólna zakontraktowanych środków ,00 0,00 0,00 0, , , ,20 wydatki łącznie ,00 0,00 0,00 0, , , ,15 wskaźniki wynikowe partnerzy projektu łączna liczba partnerów zaangażowanych w projekcie nie liczba partnerów projektu, którzy wcześniej nie uzyskali wsparcia w ramach programu Celu 3 lub jego poprzednika programu Interreg III A nie projekty liczba operacji, które spełniają dwa z następujących kryteriów: wspólne przygotowanie, wspólna realizacja, wspólne finansowanie, wspólny personel liczba operacji, które spełniają trzy z następujących kryteriów: wspólne przygotowanie, wspólna realizacja, wspólne finansowanie, wspólny personel liczba operacji, które spełniają cztery z następujących kryteriów: wspólne przygotowanie, wspólna realizacja, wspólne finansowanie, wspólny personel Wartość docelowa odnosi się do roku Obejmuje środki UE oraz publiczne środki krajowe, w tym krajowe, regionalne, lokalne oraz inne środki dofinansowania. 3 Kwota odbiega od tej zawartej w sprawozdaniu rocznym 2009, gdyż zatwierdzony w 2009 r. projekt ( ) został ujęty dopiero w 2010 r. 4 Obejmuje środki UE oraz prywatne i publiczne środki krajowe. 5 Dla tych wskaźników nie określono wartości docelowej. 12

13 Wskaźniki Wartość docelowa 6 Wartość wyjściowa Wynik w roku 2007 Wynik w roku 2008 Wynik w roku 2009 Wynik w roku 2010 Ogółem liczba operacji, które służą wspólnemu wykorzystaniu infrastruktury liczba operacji, które służą współpracy w zakresie usług publicznych liczba operacji, które zmniejszają odizolowanie poprzez lepszy dostęp do dróg, sieci informacyjno-komunikacyjnych i usług liczba operacji, które powinny wspierać i poprawić wspólną ochronę środowiska i wspólne zarządzanie środowiskiem liczba osób, które biorą udział we wspólnych działaniach edukacyjnych i szkoleniowych nie nie nie nie nie liczba małych projektów nie Wartość docelowa odnosi się do roku Dla tych wskaźników nie określono wartości docelowej. 13

14 2.1.2 Informacje finansowe Płatności ze strony Komisji Europejskiej Komisja Europejska przekazała na rzecz Programu Operacyjnego Polska Saksonia w kilku ratach zaliczkę w łącznej wysokości ,00 euro. Stanowi to równowartość 9 proc. wkładu wspólnotowego. Zaliczka za rok Data wpływu środków Kwota Udział w budżecie ,00 2 % ,00 3 % ,00 2 % dodatkowa zaliczka na podstawie Rozporządzenia (WE) 284/ ,00 2 % dodatkowo Łącznie ,00 9 % W ramach Programu Operacyjnego złożono dotychczas do Komisji Europejskiej dwa wnioski o płatność. Wniosek o płatność Data Stan na dzień Zgłoszone wydatki łącznie Wnioskowana płatność 1. wniosek o płatność 2. wniosek o płatność , , , ,18 Łącznie , ,30 Instytucja Certyfikująca otrzymała w roku 2010 od Komisji Europejskiej jedną płatność. Na początku 2011 roku wpłynęła druga płatność od Komisji Europejskiej. Data wpływu płatności Podstawa Refundowana kwota Różnica w stosunku do wniosku wniosek o płatność ,12 0,00 Przestrzeganie zasady n+3 Rozporządzeniem (WE) nr 539/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) 1083/2006 zmieniono artykuł 93. Transza roczna 2007 doliczana jest w 1/6 do każdej transzy w latach 2008 do Z tego względu reguła n+3 dla transzy rocznej 2007 nie obowiązuje w roku

15 Osie priorytetowe w podziale na źródła finansowania (w ) 8 (wszystkie wartości są skumulowane i odnoszą się do okresu od do i odpowiadają danym przekazanym do Instytucji Certyfikującej w dniu ) Wydatki poniesione przez beneficjentów zawarte we wnioskach o płatność przesłanych do Instytucji Zarządzającej Odpowiedni wkład publiczny Wydatki poniesione przez organ odpowiedzialny za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów Łącznie płatności dokonane przez Komisje Oś priorytetowa 1 Rozwój transgraniczny W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR , , ,52 0,00 Oś priorytetowa 2 Transgraniczna integracja społeczna W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR , , ,89 0,00 Łączna kwota , , ,41 0,00 9 Nie skorzystano z możliwości finansowania do 10% wkładu wspólnotowego każdej osi priorytetowej Programu z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) zawartej w artykule 34 (2) Rozporządzenia (WE) nr 1083/ Opisy kolumn odpowiadają danym z załącznika XVIII Rozporządzenia Komisji (EW) nr. 1828/2006 z dnia 08. grudnia W celu lepszego zrozumienia poszczególne kolumny są opisane poniżej: Kolumna 1: Dane dotyczące dokonanych łącznych wydatków (środki EFRR, wkład publiczny oraz środki prywatne) Kolumna 2: Wysokość wypłaconych środków publicznych (wg wniosku: z budżetu państwa, samorządów, województwa, powiatów oraz innych środków publicznych). Kolumna 3: Wysokość wypłaconych środków EFRR. Kwota ta odbiega od danych odnoszących się do wypłaconych środków na stronach 8 i 10. Dotyczą one rzeczywiście dokonanych wydatków do dnia , które ujęte są w systemie Saksońskiego Banku Odbudowy Banku Wsparcia-. Zgłoszenie wydatków do Instytucji Certyfikującej odbywa się w rytmie miesięcznym. Z tego względu niektóre wypłaty dokonane w grudniu 2010 r. zostały zgłoszone dopiero na początku 2011 r., w wyniku czego przedstawiona tutaj kwota jest niższa od tej ze stron 8 i 10. Kolumna 4: nie wymaga komentarza (w odniesieniu do przypisu nr 9). 9 Do dnia nie dokonano żadnych refundacji dla osi priorytetowych 1 i 2. Wykazana na stronie 14 na podstawie pierwszego wniosku o płatność kwota refundacji w wysokości ,12 odnosi się do Pomocy Technicznej. Zaliczki przekazane przez Komisję Europejską nie zostały uwzględnione w powyższej kwocie łącz nej. Kwoty te są oddzielnie zestawione na stronie

16 2.1.3 Informacje dotyczące wykorzystania środków Funduszu W Programie Operacyjnym Polska - Saksonia do wybranych kategorii interwencji przyporządkowano określone kwoty na podstawie doświadczeń z poprzednim Programem Interreg III A oraz oceny ex ante Programu Operacyjnego. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji Programu pokazują jednakże, że zainteresowanie kategoriami interwencji kształtuje się po części odmiennie od oczekiwań. W celu dostosowania Programu do warunków rzeczywistych Komitet Monitorujący podjął w czerwcu 2010 roku decyzję o przesunięciu środków w ramach obydwu osi priorytetowych. Przy przesunięciu środków uwzględniono ustalony na podstawie analizy zapotrzebowania na środki popyt, mając zarazem na uwadze cele zawarte w Programie. Obok zgodnego z zapotrzebowaniem dostosowania kwot przyporządkowanych do danych kategorii dokonano uelastycznienia samych kategorii interwencyjnych. Oznacza to, że od podjęcia tej decyzji kategorie interwencyjne oraz 24, 26 i 28 maja uzupełniający charakter (niedobory środków na zatwierdzenie danego projektu w ramach jednej kategorii interwencji mogą zostać pokryte z wykorzystaniem środków z innej powiązanej tematycznie kategorii interwencji). Poniższa tabela przedstawia aktualny indykatywny podział środków oraz dotychczas osiągnięte wyniki. 16

17 Indykatywny podział wkładu wspólnotowego 10 Kod 11 Kwota według PO w 12 Zaktualizowana kwota (06/2010) w wykorzystanie w , , , , ,00 0, , ,00 0, , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,86 Ogółem , , ,78 10 Przedstawienie kumulatywnego podziału wkładu wspólnotowego zgodnie z załącznikiem II, cześć C rozporządzenia (WE) nr 1828/2006 Komisji z dnia 8 grudnia 2006 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 45 z dnia ) znajduje się w załączniku I do niniejszego sprawozdania. 11 Definicja kategorii interwencji znajduje się w załączniku II do niniejszego sprawozdania. 12 Zaplanowane wykorzystanie wkładu wspólnotowego na szczeblu Programu Operacyjnego zgodnie z artykułem 11 ust. 1 rozporządzenia (WE) Komisji nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r., (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 45 z dnia ). 13 Stan na dzień r. 17

18 2.1.4 Wsparcie zwrócone lub wykorzystane ponownie W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zwroty ani ponowne wykorzystanie środków zgodnie z artykułem 57 i artykułem 98 ust. 2 Rozporządzenia (WE) nr 1083/ Analiza jakościowa Poniższe zestawienie przedstawia postęp osiągnięty w ciągu roku pod względem wskaźników i celów minimalnych zdefiniowanych w Programie Operacyjnym. Zdefiniowane tutaj wskaźniki odnoszą się do wartości zakontraktowanych, czyli wartości teoretycznych. Niewielkie różnice wartości za rok 2009 w stosunku do wartości zawartych w sprawozdaniu za rok poprzedni wynikają z bieżących zmian w ramach projektów, np. dostosowanie wskaźników w czasie realizacji projektu, zmiana partnera współpracy itp. 18

19 Skwantyfikowane cele finansowo-technicznego monitoringu wdrażania Wskaźnik Cel minimalny 14 Wartość wyjściowa Wynik za rok 2008 Wynik za rok 2009 Wynik za rok 2010 Ogółem Udział zakontraktowanych środków UE w kategoriach interwencji 03 i 09 Udział zakontraktowanych środków UE w kategoriach interwencji 23, 24, 26 i 28 6,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % 13,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 8,5 % 8,5 % Udział zakontraktowanych środków UE w kategoriach interwencji 46, 47, 48, 51, 53 i 54 12,3 % 0,0 % 0,0 % 0,7 % 1,7 % 2,4 % Udział zakontraktowanych środków UE w kategorii 10 9,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,7 % interwencji 57 Udział zakontraktowanych środków UE w kategoriach interwencji 80 i 81 22,4 % 0,0 % 0,0 % 6,1 % 1,4 % 7,5 % Udział zakontraktowanych projektów, które spełniają trzy z następujących kryteriów: wspólne przygotowanie, wspólna realizacja, wspólny personel, wspólne finansowanie 20 % 0,0 % 0,0 % 27,8 % 35,7 % 32,6 % Udział zakontraktowanych projektów, które spełniają cztery z następujących kryteriów: wspólne przygotowanie, wspólna realizacja, wspólny personel, wspólne finansowanie Udział partnerów współpracy projektów, którzy wcześniej nie uzyskali wsparcia w ramach Programu Celu 3 albo jego poprzednika Programu Interreg III A Udział zakontraktowanych środków UE w kategoriach interwencji 23, 24, 46, 53, 57, 59, 60, 75, 76, 77 i 79, które przypadają na przedsięwzięcia w powiatach leżących bezpośrednio przy granicy, w całkowitej puli zakontraktowanych środków poszczególnych kategorii interwencji 5 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 64,3 % 58,7 % 35 % 0,0 % 0,0 % 21,4 % 36,9 % 32,3 % 70 % 0,0 % 0,0 % 2,6 % 14,8 % 17,4 % 14 Wartość docelowa odnosi się do roku

20 Europejska strategia na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia W 2000 roku Rada Europejska uchwaliła w Lizbonie rozłożoną na dziesięć lat strategię, dzięki której UE ma stać się najbardziej dynamicznym i konkurencyjnym obszarem gospodarczym na świecie. Rok później, w Göteborgu Rada uzupełniła w ramach unijnej Strategii Zrównoważonego Rozwoju założenia gospodarcze i społeczne Strategii Lizbońskiej 15 o wymiar ekologiczny. W 2005 roku Rada Europejska postanowiła nadać Strategii Lizbońskiej nowe impulsy i ukierunkować jej priorytety na zrównoważony rozwój i zatrudnienie. Przyjęte w kolejnym roku strategiczne wytyczne Wspólnoty dla spójności 16 uwzględniają ten rozwój i mają przyczynić się do urzeczywistnienia nowych celów. Są one zgodne ze zintegrowanymi wytycznymi na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia 17. Europejska strategia znalazła również swoje odzwierciedlenie w Programie Operacyjnym Polska - Saksonia. W ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Program ma przyczynić się do zwiększenia spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej na pograniczu polsko-saksońskim. Przy pomocy celów, wskaźników i kategorii interwencji zapisanych w Programie można zmierzyć wkład Programu w realizację rozszerzonej Strategii Lizbońskiej. Poniżej przedstawiono postęp, jaki udało się osiągnąć w roku sprawozdawczym w odniesieniu do najważniejszych kodów interwencji, odzwierciedlających w Programie istotne cele i priorytety Strategii Lizbońskiej. Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) W strategii zatrudnienia duże znaczenie przypisuje się wzmocnieniu małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Dlatego dąży się do wspomagania przedsiębiorczości, wspierania sieci współpracy oraz promowania badań naukowych i innowacji w MŚP. W odpowiednich kategoriach interwencji 03 do 09 w roku sprawozdawczym zakontraktowano jeden projekt. Wsparcie rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej Kody interwencji 23, 24, 26 i 28 odpowiadają celowi sformułowanemu w Wytycznych Wspólnoty dla Spójności, jakim jest rozbudowa i poprawa infrastruktury komunikacyjnej w celu zwiększenia regionalnej konkurencyjności w gospodarce i turystyce. Na terenie pogranicza polsko-saksońskiego istnieje szczególne zapotrzebowanie na rozbudowę dróg lokalnych i gminnych (kategoria interwencji 23). Dostępne środki zostały prawie całkowicie wykorzystane w 2010 roku na realizację dwóch centralnych projektów drogowych. W ramach 15 Więcej na stronie: 16 Decyzja Rady 2006/702/EG z dnia 6 października 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 291 z dnia ) 17 Zalecenie Rady 2008/390/EG z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie ogólnych wytycznych polityki gospodarczej państw członkowskich i Wspólnoty ( ), (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 137 z dnia ) oraz decyzja Rady 2008/618/WE z dnia 15 lipca 2008 r. dotycząca wytycznych w sprawie polityki zatrudnienia państw członkowskich (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 198 z dnia ) 20

21 dokonanego w czerwcu 2010 roku przesunięcia środków podjęto decyzję o zwiększeniu środków przyporządkowanych do kategorii interwencji 23 o kwotę 3 mln euro. Umożliwiono ponadto uelastycznienie kategorii interwencji 24, 26 i 28 przyjmując możliwość wzajemnego uzupełniania się tych kategorii. Do dnia r. zakontraktowano w kategorii interwencyjnej 23 dwa projekty, a w ramach kategorii interwencji 28 podpisano Umowę o dofinansowanie jednego projektu. Działania na rzecz ochrony środowiska Przyjmując rozszerzoną Strategią Lizbońską Rada Europejska potwierdziła istotny wkład polityki ekologicznej we wzrost gospodarczy, zatrudnienie oraz zrównoważone gospodarowanie zasobami. Kwestie związane ze środowiskiem naturalnym zawarto w Programie Operacyjnym w kategoriach interwencyjnych 46, 47, 48 oraz 51, 53 i 54. Do końca roku 2010 zakontraktowano pięć projektów na kwotę blisko 2,5 mln euro. Wymienione powyżej kategorie interwencji uzupełniają się wzajemnie zgodnie z uchwałą Komitetu Monitorującego z dnia 16 czerwca 2010 r. Wsparcie turystyki Wspieranie turystyki odpowiada celowi, jakim jest poprawa sytuacji w zakresie zatrudnienia na pograniczu i tworzenie podstaw dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Kwota udostępnionych środków w wysokości prawie 10 mln euro (kod interwencji 57) podkreśla, jak dużą wagę przywiązuje się do tej dziedziny wsparcia. Jednakże we wspomnianej dziedzinie udało się dotychczas zakontraktować 3 projekty na kwotę zaledwie 0,8 mln euro. Wsparcie kultury Projekty w dziedzinie kultury wzmacniają tożsamość transgraniczną i przyczyniają się tym samym do społecznej spójności regionu przygranicznego. Działalność tą przyporządkowano do kategorii interwencji W ramach Programu Operacyjnego podpisano dotychczas dziewięć Umów na dofinansowanie projektów na kwotę prawie 6,8 mln euro, co stanowi ponad połowę środków udostępnionych na projekty kulturalne w ramach wspomnianych kategorii interwencji. Środki przyporządkowane do kategorii interwencji 59 Rozwój infrastruktury kulturalnej zostały wyczerpane w całości już w połowie roku 2010, dlatego też dla tej kategorii interwencji wstrzymano tymczasowo zatwierdzanie wniosków projektowych. Wsparcie zatrudnienia Obok zrównoważonego wzrostu główny cel rozszerzonej strategii Lizbońskiej to zwiększenie poziomu zatrudnienia w Europie. Zgodnie z wytycznymi w dziedzinie polityki zatrudnienia 21

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. Polska Saksonia 2007-2013

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. Polska Saksonia 2007-2013 Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia 2007-2013 CCI-Code 2007CB163PO018 Wersja zatwierdzona w dniu 25 marca 2009 r. przez Komitet Monitorujący Impressum Niniejsze Wspólne Uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. Polska Saksonia 2007-2013

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. Polska Saksonia 2007-2013 Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia 2007-2013 CCI-Code 2007CB163PO018 Wersja z dnia 6 grudnia 2011 Impressum Niniejsze Wspólne Uszczegółowienie Programu Operacyjnego Współpracy

Bardziej szczegółowo

3.8.3. Wdrażanie projektów własnych...30 3.8.4. Zmiany w trakcie realizacji projektu własnego...31 4. Zarządzanie i administrowanie FMP i PS...

3.8.3. Wdrażanie projektów własnych...30 3.8.4. Zmiany w trakcie realizacji projektu własnego...31 4. Zarządzanie i administrowanie FMP i PS... Podręcznik wdrażania projektów w ramach Funduszu Małych Projektów oraz Projektów Sieciowych dla Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013 czerwiec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 ZA ROK 2008 Załącznik do uchwały Nr 19/VI/9 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 27-213 z dnia 15 czerwca 29 r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH STYCZEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 2013 ZA ROK 2009

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 2013 ZA ROK 2009 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD) Załącznik do uchwały nr Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2012 r. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo

Materiały seminaryjne. Euro na zdrowie

Materiały seminaryjne. Euro na zdrowie Materiały seminaryjne Euro na zdrowie Przygotowanie sektora ochrony zdrowia do pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Opracował Zespół Kancelarii Doradztwa Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK WDRAŻANIA

PODRĘCZNIK WDRAŻANIA PODRĘCZNIK WDRAŻANIA Polska wersja dokumentu ma charakter pomocniczy. Oryginał w języku angielskim na stronie*: www.central2013.eu *W przypadku rozbieŝności pomiędzy wersją w języku polskim i wersją w

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjałów w obszarach objętych Programem wersja 5.0 Warszawa, 2014 1 Spis

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD) Załącznik do uchwały nr 3138 /III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 sierpnia 2009 r. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy MRR/H/21(2)/12-2009 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków i projektów w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 41 Dokument

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 12 Dokument

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓŁOWIENIE RPO WM)

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓŁOWIENIE RPO WM) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 155/226/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO ZARZĄD Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 676/225/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2009 r. WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE 2004-2014 Warszawa, 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1 Z_47.indd 1 17-10-2014 14:23:57 Proces ewaluacji Polityki Spójności w Polsce

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZPORR-

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZPORR- MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZPORR- PORADNIK DLA OSTATECZNYCH ODBIORCÓW (BENEFICJENTÓW) CZERWIEC 2006 SPIS TREŚCI DEFINICJE i WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 PODSTAWY PRAWNE...6

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH GRUDZIEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ MAŁE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ MAŁE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KAP-4101-03-00/2011 Nr ewid. 30/2012/P/11/002/KAP Informacja o wynikach kontroli POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ MAŁE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 13.2.2015 L 38/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 2006. Rok 2005

Roczny raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 2006. Rok 2005 Roczny raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 2006 Rok 2005 Warszawa, 2007 Roczny Raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 Rzeszów 2012 Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 27-2020 Opracowanie: Paweł Czapliński Piotr Klimczak Joanna Kudełko Spis treści Wstęp... 3 1. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do uchwały nr 628/54/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (z dnia 30

Bardziej szczegółowo