SPRAWOZDANIE ROCZNE 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ROCZNE 2010"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ROCZNE 2010 Program Operacyjny Polska - Saksonia PROGRAM OPERACYJNY cel: Europejska Współpraca Terytorialna (Cel 3) obszar wsparcia: Wolny Kraj Związkowy Saksonia Rzeczpospolita Polska okres realizacji programu: numer programu: CCI-Code: 2007CB163PO018 nazwa programu: Program Operacyjny Polska - Saksonia SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO okres sprawozdawczy: 2010 data zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący:

2 IMPRESSUM opracowanie i przygotowanie: Saksoński Bank Odbudowy Bank Wsparcia Wspólny Sekretariat Techniczny Pirnaische Straße 9, Dresden zakończenie prac redakcyjnych: Wydane przez Saksońskie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Transportu, Instytucja Zarządzająca, Referat 54, Wilhelm-Buck-Straße 2, D Dresden 2

3 SPIS TREŚCI IMPRESSUM... 2 SPIS TREŚCI WSTĘP Cel i struktura sprawozdania Informacje na temat Programu Operacyjnego Podstawa prawna Obszar wsparcia Przedmioty wsparcia ZESTAWIENIE WYNIKÓW Z REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO Osiągnięcie celów i analiza postępów Stan obsługi technicznej Programu Operacyjnego Informacje finansowe Informacje dotyczące wykorzystania środków Funduszu Wsparcie zwrócone lub wykorzystane ponownie Analiza jakościowa Informacje na temat zgodności z prawem wspólnotowym Napotkane znaczące problemy oraz podjęte środki zaradcze Zmiany w kontekście realizacji Programu Operacyjnego Znaczące modyfikacje z mocy artykułu 57 Rozporządzenia (WE) nr 1083/ Komplementarność z innymi instrumentami Monitorowanie i ocena System zarządzania i kontroli Zapewnienie jakości monitorowania Programu Systemy danych Posiedzenia Komitetu Monitorującego Cel przekrojowy równość szans / unikanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych Informacje dotyczące oddziaływania Programu na środowisko Sytuacja społeczno-ekonomiczna na obszarze wsparcia REALIZACJA W PODZIALE NA PRIORYTETY Oś priorytetowa Osiągnięcie celów i analiza postępów Napotkane znaczące problemy oraz podjęte środki zaradcze

4 3.2 Oś priorytetowa Osiągnięcie celów i analiza postępów Fundusz Małych Projektów Napotkane znaczące problemy oraz podjęte środki zaradcze POMOC TECHNICZNA INFORMACJA I PROMOCJA Informacje ogólne Nowe media Strona internetowa Kontakt przez Lista beneficjentów Terminy Media klasyczne Prasa Publikacje Spotkania, seminaria, konferencje Konferencje Tematyczne imprezy informacyjne Spotkania organizowane przez podmioty trzecie Wewnętrzne warsztaty i narady Wystawa ruchoma Prezentacje projektów Wykorzystanie materiałów promocyjnych Doradztwo i szkolenia dla wnioskodawców lub beneficjentów Dni doradztwa Szkolenia dla wnioskodawców i beneficjentów Coaching beneficjentów Ocena działań informacyjnych i promocyjnych...60 ZAŁĄCZNIKI

5 1 WSTĘP 1.1 Cel i struktura sprawozdania Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Operacyjnego Polska - Saksonia przedstawia postęp w Programie oraz związane z nim działania i środki podjęte w 2010 roku. Głównym celem rozdziału 2 Zestawienie wyników z realizacji Programu Operacyjnego jest kompleksowe spojrzenie na Program Operacyjny Polska Saksonia. Obok przedstawienia finansowego i fizycznego postępu dokonano analizy, na ile Program przyczynia się do osiągnięcia celów odnowionej Strategii Lizbońskiej. W rozdziale 3 skupiono się na realizacji Programu na poziomie obu osi priorytetowych. Wykorzystanie środków Pomocy Technicznej wyjaśniono w rozdziale 4. Rozdział 5 poświęcony jest działaniom informacyjnym i promocyjnym zrealizowanym w roku sprawozdawczym. Dodatkowo czytelnik znajdzie w nim ocenę działań informacyjno-promocyjnych zgonie z artykułem 4 ustęp 2 punkt 2 Rozporządzenia (WE) 1828/2006. Sprawozdanie roczne z realizacji Programu prezentuje zasadniczo stan zakontraktowanych projektów, tj. sprawozdania analityczne i statystyczne obejmują wszystkie projekty, których realizację sformalizowano w formie umów o dofinansowanie do dnia r. Wyjątek od tej zasady stanowi punkt Posiedzenia Komitetu Monitorującego. W punkcie tym zamieszczono informacje na temat projektów zatwierdzonych, tzn. przyjętych do realizacji przez Komitet Monitorujący oraz kwoty dofinansowania. Liczba i kwota dofinansowania zatwierdzonych projektów odbiega od liczby i wartości zakontraktowanych projektów, gdyż niektóre projekty zatwierdzone pod koniec roku 2010, Umowę o dofinansowanie podpisały dopiero na początku 2011 r. Podobnie jak w roku poprzednim w ramach realizacji Programu koncentrowano się głównie na wspieraniu i monitorowaniu powstawania pomysłów na realizację projektów, szybkiej ocenie wniosków projektowych, przedkładaniu ich pod głosowanie na posiedzeniach Komitetu Monitorującego oraz zatwierdzaniu projektów. W roku 2010 zakontraktowano łącznie 27 projektów, co zwiększyło liczbę projektów zakontraktowanych od początku okresu programowania do 46. Tym samym do końca 2010 roku udało się zakontraktować łącznie ,62 tj. 41% dostępnych środków w wysokości ,00 euro (bez środków Pomocy Technicznej). W zatwierdzonych projektach zasada elastyczności była przestrzegana. 5

6 Niniejsze sprawozdanie sporządził Wspólny Sekretariat Techniczny na zlecenie Instytucji Zarządzającej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 846/2009 z dnia 1 września 2009 r. Uwzględniono przy tym również rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. 1.2 Informacje na temat Programu Operacyjnego Podstawa prawna Program Operacyjny Polska Saksonia został zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu r. W roku następnym dokonano koniecznych zmian w Programie przyjętych przez Komisję Europejską w dniu r. Wraz z opublikowaniem w dniu r. Wspólnego Uszczegółowienia stworzono obowiązującą podstawę prawną dla wsparcia przyznawanego w ramach Programu Operacyjnego. Podstawą wsparcia są odpowiednie przepisy prawa wspólnotowego, przepisy dotyczące pomocy publicznej oraz przepisy prawa krajowego Obszar wsparcia Obszar wsparcia obejmuje teren pogranicza polsko-saksońskiego. Warunkiem uzyskania wsparcia jest oddziaływanie projektu na wyznaczonym obszarze oraz jego trwały wkład w rozwój wspólnego regionu przygranicznego. Obszar objęty Programem po stronie saksońskiej podzielony jest na tereny położone w bezpośredniej bliskości granicy oraz tereny objęte regułą elastyczności zawartą w artykule 21 (1) Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006. W myśl tego rozporządzenia maksymalna łączna kwota wydatków w ramach całego budżetu Programu skierowana na te tereny nie może przekroczyć 20%. Polska część obszaru wsparcia obejmuje powiaty NUTS 3 leżące na terenie województw dolnośląskiego i lubuskiego. Z tego też względu nie wyznaczono kolejnych obszarów wsparcia z artykułu 21 (1) Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006. W celu zapewnienia efektu transgranicznego realizacja projektów infrastrukturalnych (infrastruktura komunikacyjna i ochrony środowiska) możliwa jest w polskiej części obszaru wsparcia tylko na terenach przygranicznych województwa dolnośląskiego (powiaty zgorzelecki, bolesławiecki, lubański, lwówecki, złotoryjski, jeleniogórski oraz powiat grodzki Jelenia Góra) i na przygranicznych terenach województwa lubuskiego (powiaty żarski i żagański). 6

7 Zestawienie miast i powiatów położonych na obszarze wsparcia znajduje się w załączniku IV niniejszego sprawozdania Przedmioty wsparcia Program Operacyjny Polska Saksonia składa się z dwóch osi priorytetowych, które zdefiniowano zgodnie z odnowioną strategią Lizbońską. Osie priorytetowe Programu ukierunkowane są na wzmocnienie powiązań gospodarczych, społecznych i terytorialnych polskosaksońskich terenów przygranicznych: Oś priorytetowa 1 Rozwój transgraniczny Dziedzina wsparcia 1 Gospodarka i nauka Dziedzina wsparcia 2 Turystyka i działalność uzdrowiskowa Dziedzina wsparcia 3 Transport i komunikacja Dziedzina wsparcia 4 Środowisko przyrodnicze Dziedzina wsparcia 5 Ład przestrzenny i planowanie regionalne Oś priorytetowa 2 Transgraniczna integracja społeczna Dziedzina wsparcia 1 Kształcenie i szkolenie Dziedzina wsparcia 2 Kultura i sztuka Dziedzina wsparcia 3 Infrastruktura społeczna Dziedzina wsparcia 4 Bezpieczeństwo publiczne Dziedzina wsparcia 5 Rozwój współpracy partnerskiej Dziedzina wsparcia 6 Fundusz Małych Projektów Łączna kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Saksonia wynosi ,00, z czego ,00 przypada na wsparcie projektów. Pozostała kwota ,00 została przeznaczona na Pomoc Techniczną. Podział dostępnych w ramach Programu środków na poszczególne osie priorytetowe przedstawiono w załączniku III. 7

8 2 ZESTAWIENIE WYNIKÓW Z REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO 2.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów Stan obsługi technicznej Programu Operacyjnego W roku sprawozdawczym zatwierdzono łącznie 27 projektów na kwotę 22,7 mln z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Od początku okresu programowania 46 projektów otrzymało dofinansowanie w łącznej kwocie ,62, co odpowiada zakontraktowaniu środków w Programie (bez Pomocy Technicznej) na poziomie ok. 41% Zgodnie z indykatywnym planem finansowym wypłacono do dnia r. ze środków dostępnych w ramach funduszu EFRR (bez środków Pomocy Technicznej) kwotę ,58 (2,6%) skumulowaną za okres od dnia r. do r. Liczba zakontraktowanych projektów w podziale na lata Łącznie Oś priorytetowa 1 Oś priorytetowa 2 Zakontraktowane środki z funduszu EFRR w podziale na lata (w mln ) (bez Pomocy Technicznej) Łącznie Oś priorytetowa 1 Oś priorytetowa 2 8

9 Stan realizacji finansowej Programu (w mln ) skumulowany do dnia r Oś priorytetowa 1 Oś priorytetowa 2 Łącznie Środki według indykatywnego planu finansowego środki zakontraktowane środki wypłacone Od początku okresu programowania uwidacznia się wyraźnie większe zainteresowanie dziedzinami wsparcia osi priorytetowej 2 Transgraniczna integracja społeczna. Ponad dwie trzecie zatwierdzonych środków przypada na dziedziny wsparcia w ramach tej osi priorytetowej. Jedynie jedenaście projektów jest przyporządkowanych do osi priorytetowej 1 Rozwój transgraniczny. Dla osiągnięcia celów Programu zintensyfikowano działania na rzecz pozyskiwania projektów. W ramach licznych szkoleń tematycznych koncentrowano się na pobudzeniu zainteresowania potencjalnych wnioskodawców działaniami w ramach osi priorytetowej 1. Komitet Monitorujący podjął ponadto decyzję o pierwszym przesunięciu środków w ramach obydwu osi priorytetowych i uelastycznieniu kategorii interwencji. W roku 2011 planuje się kontynuację skutecznych działań promocyjnych oraz ich intensyfikację w tych dziedzinach, w ramach których dostępne są jeszcze środki programowe. Jeżeli działania te nie przyniosą efektu w postaci odpowiedniego zapotrzebowania na dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej 1, to rozważa się możliwość przesunięcia środków pomiędzy osiami priorytetowymi. Stan realizacji Programu przedstawia poniższa tabela. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż ze względów technicznych w roku sprawozdawczym uwzględniono projekt zatwierdzony i zakontraktowany w 2009 r. Projekt ten przyporządkowano do osi priorytetowej 2. Z tego względu liczba zakontraktowanych w roku 2009 projektów zwiększyła się o jeden w porównaniu do roku poprzedniego. W związku z uwzględnieniem projektu dostosowano również wartości i wskaźniki dotyczące zakontraktowania projektów. 9

10 Oś priorytetowa Liczba projektów w 2007 r. Środki EFRR zakontraktowane w 2007 r. Liczba projektów 2008 Środki EFRR zakontraktowane w 2008 r. Liczba projektów w 2009 r. Środki EFRR zakontraktowane w 2009 r. Liczba projektów w 2010 r. Środki EFRR zakontraktowane w 2010 r. Oś priorytetowa 1 0 0,00 0 0, , ,10 Oś priorytetowa 2 0 0,00 0 0, , ,15 Łącznie (bez PT) 0 0,00 0 0, , ,25 Oś priorytetowa Łączna liczba projektów Łączna kwota zakontraktowanych środków EFRR Łączna kwota wypłaconych środków EFRR Oś priorytetowa , ,52 Oś priorytetowa , ,06 Łącznie (bez PT) , ,58 10

11 Od początku okresu programowania odrzucono 21 wniosków projektowych nieodpowiadających wymogom Programu Operacyjnego Polska Saksonia. Sześć wniosków projektowych zostało wycofanych przed przedłożeniem Komitetowi Monitorującemu. Postęp osiągnięty w roku sprawozdawczym w oparciu o wskaźniki finansowo-techniczne monitoringu wdrażania Programu Operacyjnego Polska - Saksonia przedstawia poniższa tabela. Wartości roczne wskaźników uwzględniają wyniki faktycznie osiągnięte na koniec danego roku (wartości rzeczywiste). Po kontroli prezentacji wskaźników zdecydowano się podać w niniejszym sprawozdaniu rocznym wartości docelowe wskaźników wynikowych na poziomie Produktu. Wskaźniki te podawane są również wstecz, w odniesieniu do lat poprzednich. Procedura ta posłuży do przedstawienia w sposób zrozumiały i spójny postępów osiągniętych w Programie. Wyjątek od wspomnianego sposobu prezentacji stanowią wskaźniki Liczba osób, które biorą udział we wspólnych działaniach edukacyjnych oraz Liczba małych projektów, dokumentujące postęp we wdrażaniu projektu. W tych przypadkach przedstawiane będą w sprawozdaniach rocznych z realizacji Programu każdorazowo rzeczywiście osiągnięte wartości zgłoszone przez beneficjentów (wartości rzeczywiste). W ramach wskaźnika Liczba małych projektów zebrano wyłącznie projekty zakończone i poddane kontroli końcowej. W dniu r. wszystkie małe projekty znajdowały się nadal w stanie realizacji. 11

12 Wskaźniki finansowo-techniczne monitoringu wdrażania Programu Wskaźniki Wartość docelowa 1 Wartość wyjściowa Wynik w roku 2007 Wynik w roku 2008 Wynik w roku 2009 Wynik w roku 2010 Ogółem wskaźniki wyjściowe wskaźnik finansowy kwota ogólna zakontraktowanych środków ,00 0,00 0,00 0, , , ,20 wydatki łącznie ,00 0,00 0,00 0, , , ,15 wskaźniki wynikowe partnerzy projektu łączna liczba partnerów zaangażowanych w projekcie nie liczba partnerów projektu, którzy wcześniej nie uzyskali wsparcia w ramach programu Celu 3 lub jego poprzednika programu Interreg III A nie projekty liczba operacji, które spełniają dwa z następujących kryteriów: wspólne przygotowanie, wspólna realizacja, wspólne finansowanie, wspólny personel liczba operacji, które spełniają trzy z następujących kryteriów: wspólne przygotowanie, wspólna realizacja, wspólne finansowanie, wspólny personel liczba operacji, które spełniają cztery z następujących kryteriów: wspólne przygotowanie, wspólna realizacja, wspólne finansowanie, wspólny personel Wartość docelowa odnosi się do roku Obejmuje środki UE oraz publiczne środki krajowe, w tym krajowe, regionalne, lokalne oraz inne środki dofinansowania. 3 Kwota odbiega od tej zawartej w sprawozdaniu rocznym 2009, gdyż zatwierdzony w 2009 r. projekt ( ) został ujęty dopiero w 2010 r. 4 Obejmuje środki UE oraz prywatne i publiczne środki krajowe. 5 Dla tych wskaźników nie określono wartości docelowej. 12

13 Wskaźniki Wartość docelowa 6 Wartość wyjściowa Wynik w roku 2007 Wynik w roku 2008 Wynik w roku 2009 Wynik w roku 2010 Ogółem liczba operacji, które służą wspólnemu wykorzystaniu infrastruktury liczba operacji, które służą współpracy w zakresie usług publicznych liczba operacji, które zmniejszają odizolowanie poprzez lepszy dostęp do dróg, sieci informacyjno-komunikacyjnych i usług liczba operacji, które powinny wspierać i poprawić wspólną ochronę środowiska i wspólne zarządzanie środowiskiem liczba osób, które biorą udział we wspólnych działaniach edukacyjnych i szkoleniowych nie nie nie nie nie liczba małych projektów nie Wartość docelowa odnosi się do roku Dla tych wskaźników nie określono wartości docelowej. 13

14 2.1.2 Informacje finansowe Płatności ze strony Komisji Europejskiej Komisja Europejska przekazała na rzecz Programu Operacyjnego Polska Saksonia w kilku ratach zaliczkę w łącznej wysokości ,00 euro. Stanowi to równowartość 9 proc. wkładu wspólnotowego. Zaliczka za rok Data wpływu środków Kwota Udział w budżecie ,00 2 % ,00 3 % ,00 2 % dodatkowa zaliczka na podstawie Rozporządzenia (WE) 284/ ,00 2 % dodatkowo Łącznie ,00 9 % W ramach Programu Operacyjnego złożono dotychczas do Komisji Europejskiej dwa wnioski o płatność. Wniosek o płatność Data Stan na dzień Zgłoszone wydatki łącznie Wnioskowana płatność 1. wniosek o płatność 2. wniosek o płatność , , , ,18 Łącznie , ,30 Instytucja Certyfikująca otrzymała w roku 2010 od Komisji Europejskiej jedną płatność. Na początku 2011 roku wpłynęła druga płatność od Komisji Europejskiej. Data wpływu płatności Podstawa Refundowana kwota Różnica w stosunku do wniosku wniosek o płatność ,12 0,00 Przestrzeganie zasady n+3 Rozporządzeniem (WE) nr 539/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) 1083/2006 zmieniono artykuł 93. Transza roczna 2007 doliczana jest w 1/6 do każdej transzy w latach 2008 do Z tego względu reguła n+3 dla transzy rocznej 2007 nie obowiązuje w roku

15 Osie priorytetowe w podziale na źródła finansowania (w ) 8 (wszystkie wartości są skumulowane i odnoszą się do okresu od do i odpowiadają danym przekazanym do Instytucji Certyfikującej w dniu ) Wydatki poniesione przez beneficjentów zawarte we wnioskach o płatność przesłanych do Instytucji Zarządzającej Odpowiedni wkład publiczny Wydatki poniesione przez organ odpowiedzialny za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów Łącznie płatności dokonane przez Komisje Oś priorytetowa 1 Rozwój transgraniczny W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR , , ,52 0,00 Oś priorytetowa 2 Transgraniczna integracja społeczna W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR , , ,89 0,00 Łączna kwota , , ,41 0,00 9 Nie skorzystano z możliwości finansowania do 10% wkładu wspólnotowego każdej osi priorytetowej Programu z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) zawartej w artykule 34 (2) Rozporządzenia (WE) nr 1083/ Opisy kolumn odpowiadają danym z załącznika XVIII Rozporządzenia Komisji (EW) nr. 1828/2006 z dnia 08. grudnia W celu lepszego zrozumienia poszczególne kolumny są opisane poniżej: Kolumna 1: Dane dotyczące dokonanych łącznych wydatków (środki EFRR, wkład publiczny oraz środki prywatne) Kolumna 2: Wysokość wypłaconych środków publicznych (wg wniosku: z budżetu państwa, samorządów, województwa, powiatów oraz innych środków publicznych). Kolumna 3: Wysokość wypłaconych środków EFRR. Kwota ta odbiega od danych odnoszących się do wypłaconych środków na stronach 8 i 10. Dotyczą one rzeczywiście dokonanych wydatków do dnia , które ujęte są w systemie Saksońskiego Banku Odbudowy Banku Wsparcia-. Zgłoszenie wydatków do Instytucji Certyfikującej odbywa się w rytmie miesięcznym. Z tego względu niektóre wypłaty dokonane w grudniu 2010 r. zostały zgłoszone dopiero na początku 2011 r., w wyniku czego przedstawiona tutaj kwota jest niższa od tej ze stron 8 i 10. Kolumna 4: nie wymaga komentarza (w odniesieniu do przypisu nr 9). 9 Do dnia nie dokonano żadnych refundacji dla osi priorytetowych 1 i 2. Wykazana na stronie 14 na podstawie pierwszego wniosku o płatność kwota refundacji w wysokości ,12 odnosi się do Pomocy Technicznej. Zaliczki przekazane przez Komisję Europejską nie zostały uwzględnione w powyższej kwocie łącz nej. Kwoty te są oddzielnie zestawione na stronie

16 2.1.3 Informacje dotyczące wykorzystania środków Funduszu W Programie Operacyjnym Polska - Saksonia do wybranych kategorii interwencji przyporządkowano określone kwoty na podstawie doświadczeń z poprzednim Programem Interreg III A oraz oceny ex ante Programu Operacyjnego. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji Programu pokazują jednakże, że zainteresowanie kategoriami interwencji kształtuje się po części odmiennie od oczekiwań. W celu dostosowania Programu do warunków rzeczywistych Komitet Monitorujący podjął w czerwcu 2010 roku decyzję o przesunięciu środków w ramach obydwu osi priorytetowych. Przy przesunięciu środków uwzględniono ustalony na podstawie analizy zapotrzebowania na środki popyt, mając zarazem na uwadze cele zawarte w Programie. Obok zgodnego z zapotrzebowaniem dostosowania kwot przyporządkowanych do danych kategorii dokonano uelastycznienia samych kategorii interwencyjnych. Oznacza to, że od podjęcia tej decyzji kategorie interwencyjne oraz 24, 26 i 28 maja uzupełniający charakter (niedobory środków na zatwierdzenie danego projektu w ramach jednej kategorii interwencji mogą zostać pokryte z wykorzystaniem środków z innej powiązanej tematycznie kategorii interwencji). Poniższa tabela przedstawia aktualny indykatywny podział środków oraz dotychczas osiągnięte wyniki. 16

17 Indykatywny podział wkładu wspólnotowego 10 Kod 11 Kwota według PO w 12 Zaktualizowana kwota (06/2010) w wykorzystanie w , , , , ,00 0, , ,00 0, , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,86 Ogółem , , ,78 10 Przedstawienie kumulatywnego podziału wkładu wspólnotowego zgodnie z załącznikiem II, cześć C rozporządzenia (WE) nr 1828/2006 Komisji z dnia 8 grudnia 2006 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 45 z dnia ) znajduje się w załączniku I do niniejszego sprawozdania. 11 Definicja kategorii interwencji znajduje się w załączniku II do niniejszego sprawozdania. 12 Zaplanowane wykorzystanie wkładu wspólnotowego na szczeblu Programu Operacyjnego zgodnie z artykułem 11 ust. 1 rozporządzenia (WE) Komisji nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r., (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 45 z dnia ). 13 Stan na dzień r. 17

18 2.1.4 Wsparcie zwrócone lub wykorzystane ponownie W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zwroty ani ponowne wykorzystanie środków zgodnie z artykułem 57 i artykułem 98 ust. 2 Rozporządzenia (WE) nr 1083/ Analiza jakościowa Poniższe zestawienie przedstawia postęp osiągnięty w ciągu roku pod względem wskaźników i celów minimalnych zdefiniowanych w Programie Operacyjnym. Zdefiniowane tutaj wskaźniki odnoszą się do wartości zakontraktowanych, czyli wartości teoretycznych. Niewielkie różnice wartości za rok 2009 w stosunku do wartości zawartych w sprawozdaniu za rok poprzedni wynikają z bieżących zmian w ramach projektów, np. dostosowanie wskaźników w czasie realizacji projektu, zmiana partnera współpracy itp. 18

19 Skwantyfikowane cele finansowo-technicznego monitoringu wdrażania Wskaźnik Cel minimalny 14 Wartość wyjściowa Wynik za rok 2008 Wynik za rok 2009 Wynik za rok 2010 Ogółem Udział zakontraktowanych środków UE w kategoriach interwencji 03 i 09 Udział zakontraktowanych środków UE w kategoriach interwencji 23, 24, 26 i 28 6,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % 13,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 8,5 % 8,5 % Udział zakontraktowanych środków UE w kategoriach interwencji 46, 47, 48, 51, 53 i 54 12,3 % 0,0 % 0,0 % 0,7 % 1,7 % 2,4 % Udział zakontraktowanych środków UE w kategorii 10 9,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,7 % interwencji 57 Udział zakontraktowanych środków UE w kategoriach interwencji 80 i 81 22,4 % 0,0 % 0,0 % 6,1 % 1,4 % 7,5 % Udział zakontraktowanych projektów, które spełniają trzy z następujących kryteriów: wspólne przygotowanie, wspólna realizacja, wspólny personel, wspólne finansowanie 20 % 0,0 % 0,0 % 27,8 % 35,7 % 32,6 % Udział zakontraktowanych projektów, które spełniają cztery z następujących kryteriów: wspólne przygotowanie, wspólna realizacja, wspólny personel, wspólne finansowanie Udział partnerów współpracy projektów, którzy wcześniej nie uzyskali wsparcia w ramach Programu Celu 3 albo jego poprzednika Programu Interreg III A Udział zakontraktowanych środków UE w kategoriach interwencji 23, 24, 46, 53, 57, 59, 60, 75, 76, 77 i 79, które przypadają na przedsięwzięcia w powiatach leżących bezpośrednio przy granicy, w całkowitej puli zakontraktowanych środków poszczególnych kategorii interwencji 5 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 64,3 % 58,7 % 35 % 0,0 % 0,0 % 21,4 % 36,9 % 32,3 % 70 % 0,0 % 0,0 % 2,6 % 14,8 % 17,4 % 14 Wartość docelowa odnosi się do roku

20 Europejska strategia na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia W 2000 roku Rada Europejska uchwaliła w Lizbonie rozłożoną na dziesięć lat strategię, dzięki której UE ma stać się najbardziej dynamicznym i konkurencyjnym obszarem gospodarczym na świecie. Rok później, w Göteborgu Rada uzupełniła w ramach unijnej Strategii Zrównoważonego Rozwoju założenia gospodarcze i społeczne Strategii Lizbońskiej 15 o wymiar ekologiczny. W 2005 roku Rada Europejska postanowiła nadać Strategii Lizbońskiej nowe impulsy i ukierunkować jej priorytety na zrównoważony rozwój i zatrudnienie. Przyjęte w kolejnym roku strategiczne wytyczne Wspólnoty dla spójności 16 uwzględniają ten rozwój i mają przyczynić się do urzeczywistnienia nowych celów. Są one zgodne ze zintegrowanymi wytycznymi na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia 17. Europejska strategia znalazła również swoje odzwierciedlenie w Programie Operacyjnym Polska - Saksonia. W ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Program ma przyczynić się do zwiększenia spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej na pograniczu polsko-saksońskim. Przy pomocy celów, wskaźników i kategorii interwencji zapisanych w Programie można zmierzyć wkład Programu w realizację rozszerzonej Strategii Lizbońskiej. Poniżej przedstawiono postęp, jaki udało się osiągnąć w roku sprawozdawczym w odniesieniu do najważniejszych kodów interwencji, odzwierciedlających w Programie istotne cele i priorytety Strategii Lizbońskiej. Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) W strategii zatrudnienia duże znaczenie przypisuje się wzmocnieniu małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Dlatego dąży się do wspomagania przedsiębiorczości, wspierania sieci współpracy oraz promowania badań naukowych i innowacji w MŚP. W odpowiednich kategoriach interwencji 03 do 09 w roku sprawozdawczym zakontraktowano jeden projekt. Wsparcie rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej Kody interwencji 23, 24, 26 i 28 odpowiadają celowi sformułowanemu w Wytycznych Wspólnoty dla Spójności, jakim jest rozbudowa i poprawa infrastruktury komunikacyjnej w celu zwiększenia regionalnej konkurencyjności w gospodarce i turystyce. Na terenie pogranicza polsko-saksońskiego istnieje szczególne zapotrzebowanie na rozbudowę dróg lokalnych i gminnych (kategoria interwencji 23). Dostępne środki zostały prawie całkowicie wykorzystane w 2010 roku na realizację dwóch centralnych projektów drogowych. W ramach 15 Więcej na stronie: 16 Decyzja Rady 2006/702/EG z dnia 6 października 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 291 z dnia ) 17 Zalecenie Rady 2008/390/EG z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie ogólnych wytycznych polityki gospodarczej państw członkowskich i Wspólnoty ( ), (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 137 z dnia ) oraz decyzja Rady 2008/618/WE z dnia 15 lipca 2008 r. dotycząca wytycznych w sprawie polityki zatrudnienia państw członkowskich (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 198 z dnia ) 20

21 dokonanego w czerwcu 2010 roku przesunięcia środków podjęto decyzję o zwiększeniu środków przyporządkowanych do kategorii interwencji 23 o kwotę 3 mln euro. Umożliwiono ponadto uelastycznienie kategorii interwencji 24, 26 i 28 przyjmując możliwość wzajemnego uzupełniania się tych kategorii. Do dnia r. zakontraktowano w kategorii interwencyjnej 23 dwa projekty, a w ramach kategorii interwencji 28 podpisano Umowę o dofinansowanie jednego projektu. Działania na rzecz ochrony środowiska Przyjmując rozszerzoną Strategią Lizbońską Rada Europejska potwierdziła istotny wkład polityki ekologicznej we wzrost gospodarczy, zatrudnienie oraz zrównoważone gospodarowanie zasobami. Kwestie związane ze środowiskiem naturalnym zawarto w Programie Operacyjnym w kategoriach interwencyjnych 46, 47, 48 oraz 51, 53 i 54. Do końca roku 2010 zakontraktowano pięć projektów na kwotę blisko 2,5 mln euro. Wymienione powyżej kategorie interwencji uzupełniają się wzajemnie zgodnie z uchwałą Komitetu Monitorującego z dnia 16 czerwca 2010 r. Wsparcie turystyki Wspieranie turystyki odpowiada celowi, jakim jest poprawa sytuacji w zakresie zatrudnienia na pograniczu i tworzenie podstaw dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Kwota udostępnionych środków w wysokości prawie 10 mln euro (kod interwencji 57) podkreśla, jak dużą wagę przywiązuje się do tej dziedziny wsparcia. Jednakże we wspomnianej dziedzinie udało się dotychczas zakontraktować 3 projekty na kwotę zaledwie 0,8 mln euro. Wsparcie kultury Projekty w dziedzinie kultury wzmacniają tożsamość transgraniczną i przyczyniają się tym samym do społecznej spójności regionu przygranicznego. Działalność tą przyporządkowano do kategorii interwencji W ramach Programu Operacyjnego podpisano dotychczas dziewięć Umów na dofinansowanie projektów na kwotę prawie 6,8 mln euro, co stanowi ponad połowę środków udostępnionych na projekty kulturalne w ramach wspomnianych kategorii interwencji. Środki przyporządkowane do kategorii interwencji 59 Rozwój infrastruktury kulturalnej zostały wyczerpane w całości już w połowie roku 2010, dlatego też dla tej kategorii interwencji wstrzymano tymczasowo zatwierdzanie wniosków projektowych. Wsparcie zatrudnienia Obok zrównoważonego wzrostu główny cel rozszerzonej strategii Lizbońskiej to zwiększenie poziomu zatrudnienia w Europie. Zgodnie z wytycznymi w dziedzinie polityki zatrudnienia 21

SPRAWOZDANIE ROCZNE 2011

SPRAWOZDANIE ROCZNE 2011 SPRAWOZDANIE ROCZNE 2011 Program Operacyjny Polska Saksonia 2007-2013 PROGRAM OPERACYJNY cel: Europejska Współpraca Terytorialna (Cel 3) obszar wsparcia: Wolny Kraj Związkowy Saksonia Rzeczpospolita Polska

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE 2013

SPRAWOZDANIE ROCZNE 2013 SPRAWOZDANIE ROCZNE 2013 Program Operacyjny Polska Saksonia 2007-2013 PROGRAM OPERACYJNY cel: Europejska Współpraca Terytorialna (Cel 3) kwalifikowalny obszar: Wolny Kraj Związkowy Saksonia Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE 2009

SPRAWOZDANIE ROCZNE 2009 SPRAWOZDANIE ROCZNE 2009 Program Operacyjny Polska - Saksonia 2007-2013 PROGRAM OPERACYJNY cel: Europejska Współpraca Terytorialna (Cel 3) obszar wsparcia: Wolny Kraj Związkowy Saksonia Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z realizacji programu operacyjnego

Sprawozdanie roczne z realizacji programu operacyjnego Sprawozdanie roczne z realizacji programu operacyjnego Program Operacyjny sprawozdanie roczne z realizacji programu operacyjnego cel: Europejska Współpraca Terytorialna (Cel 3) obszar wsparcia: Wolny Kraj

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu. Referent: Wspólny Sekretariat Techniczny. www.sn-pl.eu

Realizacja projektu. Referent: Wspólny Sekretariat Techniczny. www.sn-pl.eu Realizacja projektu Referent: Wspólny Sekretariat Techniczny www.sn-pl.eu Spis treści 1. Rola Partnera Wiodącego 2. Umowa o dofinansowanie i harmonogram płatności 3. Zmiany w projekcie 4. Udzielanie zamówień

Bardziej szczegółowo

Liczba etatów: 1 etat. Miejsce pracy: Wrocław

Liczba etatów: 1 etat. Miejsce pracy: Wrocław Centrum Projektów Europejskich poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko Kierownika Wspólnego Sekretariatu Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2014-2020 z siedzibą we Wrocławiu Nr ref CPE-PL-SN-5/2014

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG Polska Saksonia

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG Polska Saksonia ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG Polska Saksonia 2014-2020 1.04.2016 1 Spis treści 1 IDENTYFIKACJA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA... 3 2 PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU EWT (art.

Bardziej szczegółowo

Stan prac nad przygotowaniem programów transgranicznych Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Stan prac nad przygotowaniem programów transgranicznych Europejskiej Współpracy Terytorialnej Stan prac nad przygotowaniem programów transgranicznych Europejskiej Współpracy Terytorialnej Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra Europejska Współpraca

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy Wspólnotowe

Inicjatywy Wspólnotowe Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG III Podstawowe informacje i dokumenty AUTOR: DOMINIKA RARÓG-OŚLIŹLOK 1.06.2004 Opracowano na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, MGPiPS oraz stron

Bardziej szczegółowo

Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach

Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach 2014-2020 Nowy Targ, 15.01.2014 r. Spotkanie realizowane w ramach mikroprojektu pt. Polsko-słowacka strategia działania

Bardziej szczegółowo

Jelenia Góra, dn. 21.03.2012 r.

Jelenia Góra, dn. 21.03.2012 r. 1 Jelenia Góra, dn. 21.03.2012 r. ZASADY WSPÓŁPRACY AKTUALNOŚCI POWT Polska Saksonia 2007-2013. 3 POWT POLSKA SAKSONIA 2007-2013 2013 WSPÓŁPRACA - kryteria współpracy W ramach Programu Współpracy TransgranicznejPolska

Bardziej szczegółowo

Główne założenia i stan przygotowania

Główne założenia i stan przygotowania Program Współpracy Brandenburgia-Polska 2014-2020 Główne założenia i stan przygotowania Sulechów, 24 kwietnia 2015 r. 1 Obszar wsparcia Brandenburgia-Polska 2014-2020 Po stronie polskiej: całe woj. lubuskie

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Wspólny projekt badawczy TU Bergakademie Freiberg i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wrocław 2011

Wspólny projekt badawczy TU Bergakademie Freiberg i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wrocław 2011 Badanie partnerstw publiczno-prywatnych jako instrumentów do realizacji projektu infrastrukturalnego na obszarze granicznym Saksonii i Polski (PPPSAXPOL) Wspólny projekt badawczy TU Bergakademie Freiberg

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Seminarium naukowe nt. Współpraca transgranicznamałych i średnich przedsiębiorstw po stronie polskiej i czeskiej Wrocław, dn. 17 czerwca 2010 r.

Seminarium naukowe nt. Współpraca transgranicznamałych i średnich przedsiębiorstw po stronie polskiej i czeskiej Wrocław, dn. 17 czerwca 2010 r. 1 2 Seminarium naukowe nt. Współpraca transgranicznamałych i średnich przedsiębiorstw po stronie polskiej i czeskiej Wrocław, dn. 17 czerwca 2010 r. Projekt transgraniczny przyczynia się do tworzenia trwałych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 1. Nazwa programu operacyjnego 2. Numer i nazwa priorytetu 3. Nazwa Funduszu finansującego priorytet 4. Instytucja Zarządzająca 5. Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia 2007 2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia 2007 2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia 2007 2013 Aleksandra Sibiga Żagań, 25 marzec 2010 roku WARUNKI OTRZYMANIA WSPARCIA W ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu Program Współpracy INTERREG Polska Saksonia

Wniosek o dofinansowanie projektu Program Współpracy INTERREG Polska Saksonia Wniosek o dofinansowanie projektu Program Współpracy INTERREG Polska Saksonia 2014-2020 Numer wniosku o dofinansowanie Symbol naboru PLSN.03.01.00-IP.01-00-R05/16 Data złożenia wniosku Tytuł/ Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska jest kontynuacją współpracy rozpoczętej wraz z Programem Współpracy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia)

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji województwa lubuskiego. Dokument przedstawia

Bardziej szczegółowo

Etap Kiedy? Kto? Po złożeniu wniosku w generatorze. Po pozytywnej ocenie formalno-administracyjnej

Etap Kiedy? Kto? Po złożeniu wniosku w generatorze. Po pozytywnej ocenie formalno-administracyjnej IV.1.8.4 Ocena wniosku o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie na każdym etapie oceniany jest jako całość, tzn. w procesie oceny nie następuje rozdzielenie na polską i niemiecką część projektu. Etapy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH do oceny projektów z DZIAŁANIA 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy SCHEMAT A

PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH do oceny projektów z DZIAŁANIA 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy SCHEMAT A PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH do oceny projektów z DZIAŁANIA 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy SCHEMAT A A) Kryteria merytoryczne ocena techniczno-ekonomiczna DZIAŁANIE 2.3A

Bardziej szczegółowo

Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu

Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu Programy INTERREG 2014-2020 Transgraniczne INTERREG VA Transnarodowe - INTERREG VB (Program Europa Środkowa

Bardziej szczegółowo

Europejska Współpraca Terytorialna Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu

Europejska Współpraca Terytorialna Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu Programy INTERREG 2014-2020 Transgraniczne INTERREG VA Transnarodowe - INTERREG VB (Program Europa Środkowa

Bardziej szczegółowo

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Seminarium dla partnerów projektów

Seminarium dla partnerów projektów Seminarium dla partnerów projektów Seminarium szkoleniowe dla partnerów już zatwierdzonych projektów - Podręcznik dla beneficjentów i wnioskodawców - Szczecin, dnia 14.10.2009 - 2 - - historia - Założenia:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20 ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny efektywności LGD oraz realizacji LSR:

Kryteria oceny efektywności LGD oraz realizacji LSR: Załącznik nr 1 Kryteria oceny efektywności LGD oraz realizacji LSR: 1) wysokość wnioskowanej pomocy finansowej w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy, określona na podstawie wniosków

Bardziej szczegółowo

Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych w 2016 r. w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia

Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych w 2016 r. w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych w 2016 r. w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia 2014-2020 Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych dla Strategii Komunikacji Programu Współpracy

Bardziej szczegółowo

Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku

Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku Regionalnego Punktu Kontaktowego Województwa Opolskiego dla Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy Polska Opracowała: Mira Kaliszczak

Bardziej szczegółowo

Polityki horyzontalne Program Operacyjny

Polityki horyzontalne Program Operacyjny Konferencja Regionalna Polityki horyzontalne Program Operacyjny Kapitał Ludzki Ogólne kryteria horyzontalne Kryteria horyzontalne dotyczą:: zgodności wniosku z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi

Bardziej szczegółowo

Wzór informacji z realizacji komponentu pomocy technicznej

Wzór informacji z realizacji komponentu pomocy technicznej Wzór informacji z realizacji komponentu pomocy technicznej Nazwa programu Dane aktualne na dzień* DD/MM/RR Data i miejsce sporządzenia DD/MM/RR Instytucja sporządzająca informację kwartalną w zakresie

Bardziej szczegółowo

Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu. www.sn-pl.eu

Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu. www.sn-pl.eu Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu www.sn-pl.eu Cele główne Ochrona i poprawa stanu środowiska, w tym: Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Stworzenie ukierunkowanej

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NR 1 SCHULUNG

SZKOLENIE NR 1 SCHULUNG SZKOLENIE NR 1 SCHULUNG 1 ZGORZELEC 29-30 STYCZEŃ / JANUAR 2014 PREZENTACJA PROJEKTU VORSTELLUNG DES Zawartość najważniejsze: 1. Podstawowe dane o projekcie 2. Geneza projektu 3. Cele projektu 4. Zgodność

Bardziej szczegółowo

Rola miast w polityce spójności

Rola miast w polityce spójności Rola miast w polityce spójności Plan prezentacji 1. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne podstawy prawne i cele wdrażania instrumentu 2. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie.

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania 2014-2020. Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Plan spotkania: 1. Rewitalizacja - definicja 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020 Warszawa 12.12.2014 Fundusze Strukturalne 2014-2020 Polityki horyzontalne Rozporządzenie ogólne 2014-2020 zasadę równości szans płci i równości

Bardziej szczegółowo

Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego

Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego Załącznik nr II a Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego I. Informacje wstępne PROGRAM OPERACYJNY Cel: Kwalifikowany obszar: Konwergencja NUTS 2 Województwo Świętokrzyskie Okres

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka Grzegorz Gołda Wspólny Sekretariat Techniczny

Podsumowanie Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka Grzegorz Gołda Wspólny Sekretariat Techniczny Podsumowanie Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007-2013 Grzegorz Gołda Wspólny Sekretariat Techniczny Historia finansowania współpracy na polsko słowackim pograniczu

Bardziej szczegółowo

Realizacja i wdrażanie zasady partnerstwa w województwach:

Realizacja i wdrażanie zasady partnerstwa w województwach: Realizacja i wdrażanie zasady partnerstwa w województwach: -łódzkim -podlaskim - warmińsko-mazurskim 1 Województwo Łódzkie: 1. Jaki jest skład liczbowy i procentowy Komitetu Monitorującego w stosunku do

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE DLA LGD

SPRAWOZDANIE ROCZNE DLA LGD SPRAWOZDANIE ROCZNE DLA LGD Katarzyna Łukasiewicz Wydział Leader DROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi listopad 2010 r. 1. Liczba ludności objęta LSR: Liczba mieszkańców wg danych GUS na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem Województwo Śląskie - charakterystyka Powierzchnia: 12 334 km 2 niecałe 4% powierzchni Polski

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata

Plan działania na lata Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art. 14 ust.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT Informacje ogólne Zasady finansowania podmiotów realizujących ZIT w ramach POPT 2014-2020 zostały

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 stycznia 2014 r. Poz. 138

Warszawa, dnia 29 stycznia 2014 r. Poz. 138 Warszawa, dnia 29 stycznia 2014 r. Poz. 138 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 18 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO

MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO Rozwój Polski Wschodniej ROLA KOMITETU MONITORUJĄCEGO 1 PLAN PREZENTACJI 1. Monitoring definicja i rodzaje 2. System sprawozdawczości - jako narzędzie monitoringu 3.

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowa 2014-2020. Aktualny stan przygotowania, zasady przyznawania wsparcia, priorytety inwestycyjne. Kłodzko, 27 listopada 2014 r.

Perspektywa finansowa 2014-2020. Aktualny stan przygotowania, zasady przyznawania wsparcia, priorytety inwestycyjne. Kłodzko, 27 listopada 2014 r. 1 Perspektywa finansowa. Aktualny stan przygotowania, zasady przyznawania wsparcia, priorytety inwestycyjne Kłodzko, 27 listopada 2014 r. Program Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata SYSTEM WDRAŻANIA FUNDUSZY NA PRZYKŁADZIE KILKU PROGRAMÓW OPERACYJNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Program Interreg V-A Polska-Słowacja maja 2017 r., Bielsko-Biała

Program Interreg V-A Polska-Słowacja maja 2017 r., Bielsko-Biała Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 17 maja 2017 r., Bielsko-Biała Nabór Harmonogram naborów indykatywny Informacja o naborze strona internetowa Programu https://pl.plsk.eu Minimalna wartość

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA MIKROPROJEKTÓW W EUROREGIONIE TATRY W LATACH 2008-2015

REALIZACJA MIKROPROJEKTÓW W EUROREGIONIE TATRY W LATACH 2008-2015 REALIZACJA MIKROPROJEKTÓW W EUROREGIONIE TATRY W LATACH 2008-2015 Konferencja pt. Łączą nas mikroprojekty, Nowy Targ, 01.10.2015 r. Projekt parasolowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UWAGA: W CELU POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU WNIOSKODAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ

Bardziej szczegółowo

- REJESTR ZMIAN do wersji 1.1 Regulaminu nr RPZP IP K10/16. Str. 7, 9, 39, 59. Str.14. Pkt Usunięcie zapisu.

- REJESTR ZMIAN do wersji 1.1 Regulaminu nr RPZP IP K10/16. Str. 7, 9, 39, 59.  Str.14. Pkt Usunięcie zapisu. Regulamin konkursu w ramach Działania 7.4 Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. poprzez wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw społecznych (w szczególności spółdzielni socjalnych)

Bardziej szczegółowo

Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Konferencja informacyjna współfinansowana

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego

ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla instytucji kultury

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Środa z Funduszami dla instytucji kultury Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r. Ilona Kwiecińska Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wałbrzychu BUDŻET PROGRAMU - 226 mln EUR z EFRR Oś priorytetowa Wsparcie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA-BANK)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA-BANK) konkurs 1/JEREMIE/RPOWK-P/2012 Załącznik nr 1 do trybu składania wniosków o wsparcie finansowe dla Wnioskodawców ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE utworzonego w ramach działania 5.1. Rozwój Instytucji

Bardziej szczegółowo

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Agnieszka Pogorzelska ekspert ds. funduszy europejskich w Centralnym Punkcie Informacyjnym Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL 2007 2013 W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL 2007 2013 NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. STAN WDRAŻANIA RPO WL NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R. ALOKACJA

Bardziej szczegółowo

Informacja w sprawie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata według stanu na r.

Informacja w sprawie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata według stanu na r. Informacja w sprawie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 214 22 według stanu na 31.12.216 r. Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich przedstawia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego. Dokument przedstawia w formie tabelarycznej szacunkową

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 CEL PROGRAMU 2 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANYMI INWESTYCJAMI TERYTORIALNYMI

PODSTAWY PRAWNE ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANYMI INWESTYCJAMI TERYTORIALNYMI PODSTAWY PRAWNE ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANYMI INWESTYCJAMI TERYTORIALNYMI Departament Prawny Dorota Chlebosz Aneta Bracik Justyna Rogozińska Warsztaty dotyczące wdrażania ZIT w Polsce Zakopane, 18-20 stycznia

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE N O T A T K A S Ł U Ż B O W A

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE N O T A T K A S Ł U Ż B O W A URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE N O T A T K A S Ł U Ż B O W A DO: OD: Pani Wioletta Śląska-Zyśk, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Lidia Wójtowicz, Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wspólnego Komitetu Monitorującego

Regulamin Wspólnego Komitetu Monitorującego Stan na 25.03.2010 Regulamin Wspólnego Komitetu Monitorującego Krajów Związkowych Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia oraz Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) w ramach wdrażania

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja. Szczegółowe kryteria oceny Projektów Parasolowych

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja. Szczegółowe kryteria oceny Projektów Parasolowych Załącznik nr 14.3 do Podręcznika beneficjenta Programu Interreg V-A Polska-Słowacja Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja Szczegółowe kryteria oceny Projektów Parasolowych I OCENA

Bardziej szczegółowo

Europejska Współpraca Terytorialna w województwie śląskim PROGRAM INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA. Katowice, 24 listopada 2015 r.

Europejska Współpraca Terytorialna w województwie śląskim PROGRAM INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA. Katowice, 24 listopada 2015 r. Europejska Współpraca Terytorialna w województwie śląskim PROGRAM INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA Katowice, 24 listopada 2015 r. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU Obszar CZ: 23,1 tys. km 2 PL: 24 tys. km

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r.

Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r. Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie rekomendowania Instytucji Zarządzającej RPOWP wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (wersja z dnia 30.06.2015 r.)

Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (wersja z dnia 30.06.2015 r.) Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (wersja z dnia 30.06.2015 r.) Regionalny Program Operacyjny Rola Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 (1) W perspektywie

Bardziej szczegółowo

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Środki RPO WK-P na lata 2014-2020 jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Toruń, luty 2016 r. Definicja Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach PO IR oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów,

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach PO IR oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów, Informacja o systemie monitorowania i sprawozdawczości, systemie ewaluacji, systemie kontroli, systemie informatycznym, systemie informacji i promocji oraz o zarządzaniu finansowym POIR elementy Programu,

Bardziej szczegółowo

Priorytet X. Pomoc techniczna

Priorytet X. Pomoc techniczna Priorytet X. Pomoc techniczna Celem głównym priorytetu jest skuteczna absorpcja środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W ramach priorytetu wspierane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 311 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 311 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 311 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UE URBACT II. Trzeci nabór projektów zasady aplikowania, procedury tworzenia sieci. Katowice, dn. 19 stycznia 2012

PROGRAM UE URBACT II. Trzeci nabór projektów zasady aplikowania, procedury tworzenia sieci. Katowice, dn. 19 stycznia 2012 PROGRAM UE URBACT II Trzeci nabór projektów zasady aplikowania, procedury tworzenia sieci Katowice, dn. 19 stycznia 2012 TRZECI, OSTATNI NABÓR WNIOSKÓW NOWOŚCI max. 19 nowych sieci tematycznych Zakres

Bardziej szczegółowo

Wspólny Region Wspólne Cele

Wspólny Region Wspólne Cele Wspólny Region Wspólne Cele Ogólne wskazówki dotyczące wniosku Wnioski o dofinansowanie projektów należy przyporządkować konkretnemu zaproszeniu do składania wniosków o dofinansowanie projektów ( Call

Bardziej szczegółowo

LISTA SPRAWDZAJĄCA. Karta oceny merytorycznej (wykonalności) projektu.

LISTA SPRAWDZAJĄCA. Karta oceny merytorycznej (wykonalności) projektu. Nr Wniosku: PLSN.04.01.00-02-0003/15 LISTA SPRAWDZAJĄCA Karta oceny merytorycznej (wykonalności) projektu. Tytuł Projektu: Beneficjent (Partner) Wiodący: Oś priorytetowa: Nazwisko osoby oceniającej, data

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2013 1

Bardziej szczegółowo

Działania zakładane w Programie będą wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach:

Działania zakładane w Programie będą wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach: Wytyczne MRR dotyczące partnerstw w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY DUŻE EFEKTY!

MAŁE PROJEKTY DUŻE EFEKTY! MAŁE PROJEKTY DUŻE EFEKTY! PRZEGLĄD ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ REPUBLIKA CZESKA RZECZPOSPOLITA POLSKA 2007-2013 FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW PROGRAM OPERACYJNY

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA - trzy wymiary współpracy międzynarodowej

EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA - trzy wymiary współpracy międzynarodowej EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA - trzy wymiary współpracy międzynarodowej Monika Strojecka-Gevorgyan Zielona Góra, 23 września 2008 r. Polityka spójności UE 2007-2013 Trzy cele: 1. Konwergencja 2. Konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r.

Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r. Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P 2014-2020 Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r. Obszary strategicznej interwencji określone w Umowie Partnerstwa 2014-2020 UP zawiera zobowiązanie Polski do szczególnego

Bardziej szczegółowo

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 4 Instrukcja wypełniania załącznika nr 11 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (dla

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych na lata oraz udział partnerów społecznych w tym procesie

Stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych na lata oraz udział partnerów społecznych w tym procesie Stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014 2020 oraz udział partnerów społecznych w tym procesie - wstępna analiza partnerów społecznych - stan realizacji kluczowych postulatów z Białej

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności UE na lata 2014 2020

Polityka spójności UE na lata 2014 2020 UE na lata 2014 2020 Propozycje Komisji Europejskiej Unii Europejskiej Struktura prezentacji 1. Jakie konsekwencje będzie miała polityka spójności UE? 2. Dlaczego Komisja proponuje zmiany w latach 2014

Bardziej szczegółowo

Kluczowe elementy i cechy programu rewitalizacji

Kluczowe elementy i cechy programu rewitalizacji Kluczowe elementy i cechy programu rewitalizacji Spotkanie edukacyjne KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Toruń, 15 września 2016 r. Andrzej Brzozowy //

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. mgr Piotr Modzelewski

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. mgr Piotr Modzelewski Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej mgr Piotr Modzelewski Ramowy program zajęć 1. Instrumenty realizacji polityki regionalnej UE w latach 2007-2013 2. Struktura zarządzania programami

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA I WDRAŻANIE PROJEKTÓW POWT POLSKA SAKSONIA 2007-2013. Jelenia Góra, dn. 14.03.2013 r.

REALIZACJA I WDRAŻANIE PROJEKTÓW POWT POLSKA SAKSONIA 2007-2013. Jelenia Góra, dn. 14.03.2013 r. REALIZACJA I WDRAŻANIE PROJEKTÓW POWT POLSKA SAKSONIA 2007-2013 Jelenia Góra, dn. 14.03.2013 r. OBOWIĄZUJĄCE ZASADY dostarczanie zestawień dowodów księgowych do właściwego kontrolera z art. 16 w Polsce

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie na odpowiednim formularzu i w formie elektronicznej lub papierowej, określonych w regulaminie konkursu.

Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie na odpowiednim formularzu i w formie elektronicznej lub papierowej, określonych w regulaminie konkursu. Kryteria formalne dla działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Do oceny formalnej zostaną dopuszczone wnioski

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI PUBLICZNYCH PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG POLSKA SAKSONIA 2014-2020

RAPORT Z KONSULTACJI PUBLICZNYCH PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG POLSKA SAKSONIA 2014-2020 RAPORT Z KONSULTACJI PUBLICZNYCH PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG POLSKA SAKSONIA 2014-2020 Termin przeprowadzenia konsultacji 5 maja 8 czerwca 2014 r. Warszawa, dnia 8 lipca 2014 r. 1 Raport z konsultacji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk nazwa inicjatywy Wspieranie partnerstwa transgranicznego i współpracy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie środków UE Procedury i wymagania Regionalne Programy Operacyjne Infrastruktura i Środowisko Regionalne Programy Operacyjne wdrażane na poziomie każdego z 16 województw monofunduszowe: finansowane

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. System monitorowania i oceny realizacji LPR i komunikacji społecznej

Rozdział 5. System monitorowania i oceny realizacji LPR i komunikacji społecznej Rozdział 5 System monitorowania i oceny realizacji LPR i komunikacji społecznej 5.1 Zestaw wskaźników do oceny wdroŝenia programu Jednym z celów monitoringu jest dostarczanie informacji o postępie realizacji

Bardziej szczegółowo