KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2003 NR 10/34

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2003 NR 10/34"

Transkrypt

1 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2003 NR 10/34 KOLOR OPTYMIZMU KONTRAKTY SERWISOWE - WYDATKI KONTROLOWANE BLACH CI CIE, GI CIE NOWE VOLVO FH16

2 Szanowni Paƒstwo, Nijhof-Wassink Sp. z o.o. jest dealerem samochodów ci arowych w Polsce od 1990 r. Nasze doêwiadczenie w tym zakresie si ga jednak roku 1968, od kiedy nasza macierzysta firma prowadzi t dzia alnoêç w Holandii. Od samego poczàtku Nijhof-Wassink nieprzerwanie inwestuje w stacje serwisowe Volvo, wychodzàc z za o enia, i nie ma z ych ci arówek, sà tylko te, które majà dobry serwis bàdê go nie posiadajà. Na obszarze dzia ania Nijhof-Wassink, który obejmuje dziê w przybli eniu obszar województw: ódzkiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, funkcjonujà nasze cztery wyposa one na najwy szym poziomie stacje serwisowe: w Kutnie, Nowej Wsi Wielkiej k. Bydgoszczy, Tarnowie Podgórnym k. Poznania i Rzgowie k. odzi. Stacje te proponujà Paƒstwu pe ny zakres us ug obs ugowych i naprawczych, naprawy powypadkowe przy wykorzystaniu urzàdzeƒ firmy JOSAM do prostowania ram i kabin, us ugi lakiernicze w kabinach przeznaczonych do lakierowania równie lakierami wodnymi. Na poczàtku kwietnia bie àcego roku rozpocz liêmy kolejny projekt inwestycyjny rozbudow stacji serwisowej w Nowej Wsi Wielkiej k. Bydgoszczy. Do sierpnia tego roku zostanie oddanych do u ytku kolejnych 525 m 2 hali serwisowej. A wszystko po to, by zapewniç najwy szà jakoêç obs ugi serwisowej pojazdów Volvo i tym samym wychodziç naprzeciw wcià rosnàcym oczekiwaniom Paƒstwa w tym wzgl dzie. Zadowolenie Klientów z obs ugi serwisowej w coraz wi kszym stopniu bowiem decyduje o sukcesach w sprzeda y pojazdów. Konsekwentna realizacja idei: JakoÊç, NowoczesnoÊç, WiarygodnoÊç, i nastawienie na to, e ka dy problem Klienta jest równie naszym problemem, pozwoli y nam pozyskaç licznà rzesz wiernych Klientów. Bliskie i szczere relacje sà bardzo wa ne tak e dla samych Klientów. I choç wià à si dla nas z jeszcze wi kszym wysi kiem, przekonaliêmy si, e stanowià istot sprzeda y. Naszà dzia alnoêç w Polsce rozpoczynaliêmy w 1990 roku, krótko po prze omowych zmianach w polskiej gospodarce, a wi c w momencie, kiedy trudno by o przewidzieç kierunki rozwoju. Obecnie stoimy u progu kolejnego prze omu wstàpienia Polski do Unii Europejskiej. Na pewno wszystkich nas nurtujà wàtpliwoêci zwiàzane z przysz oêcià: kraju, naszà osobistà i co bardzo istotne rynku transportowego. Wierzymy, i w nowej rzeczywistoêci ka dy b dzie mia szans zaistnieç na rynku i znaleêç w aêciwych partnerów do wspó pracy. Nijhof-Wassink ju dziê robi wszystko, aby staç si dla Paƒstwa takim w aênie partnerem w bliskiej i dalekiej przysz oêci. Wszystkim ycz, aby za kolejne 13 lat odpowiedzi na dzisiejsze pytania sta y si fundamentem Paƒstwa rozwoju w Polsce b dàcej cz onkiem Unii Europejskiej. JednoczeÊnie serdecznie zapraszam do wspó pracy z Nijhof-Wassink. Maciej Piƒczak Dyrektor Wykonawczy Nijhof-Wassink Sp. z o.o.

3 KIERUNEK VOLVO S P I S T R E Â C I MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE WST P 2 WYDAWCA: Volvo Polska, Samochody Ci arowe REDAGUJE ZESPÓ : Renata Stefaƒska redaktor naczelna Maciej Trzebiatowski cz Êci zamienne Jaros aw Duchliƒski serwis Bart omiej Górzyƒski marketing Piotr urawski sprzeda Krzysztof Lipski redaktor Beata Aniszewska VFS Us ugi Finansowe Polska OPRACOWANIE GRAFICZNE: Szwejkowski Target Project ZDJ CIA: Studio 4na5 AKTUALNOÂCI Z POLSKI I ZE ÂWIATA 4 NOWE VOLVO FH16 POMY KI NA DRODZE VIVA VISTA! KONFERENCJA PRASOWA VOLVO POLSKA W KLUBIE U WIKINGA NOWE PUNKTY SPRZEDA Y I SERWISU AUTOSTRADA POLSKA 2003 WYNIKI SPRZEDA Y NASI KLIENCI 15 KOLOR OPTYMIZMU NASZE SERWISY 20 BLACH CI CIE, GI CIE ZUPE NIE NOWY SERWIS CIEKAWE ZABUDOWY 24 SAMOCHÓD DO WSZYSTKIEGO MOTOLABORATORIUM 26 TOCZY SI KO O ZA KO EM... PROMOCJE SERWISOWE 29 KONTRAKTY SERWISOWE VOLVO WYDATKI KONTROLOWANE VOLVO W MEDIACH 31 VOLVO UMEA KABINY Z DALEKIEJ PÓ NOCY KONTROLOWANA JAZDA NA LODZIE NA BUDOW

4 AKTUALNOÂCI Z POLSKI I ZE ÂWIATA NOWE VOLVO FH16 MOCNIEJSZE NI KIEDYKOLWIEK Nowe FH16 to najmocniejszy, najbardziej komfortowy i najbezpieczniejszy spoêród wszystkich samochodów ci arowych Volvo. Zupe nie nowy silnik o pojemnoêci 16 dm 3 i imponujàcym momencie obrotowym, ekskluzywne wyposa enie wewn trzne i zewn trzne, a tak e najnowoczeêniejsze rozwiàzania zwi kszajàce bezpieczeƒstwo czynne i bierne, to tylko niektóre z nowoêci zas ugujàcych na uwag. Wraz z wprowadzeniem nowego FH16, Volvo po raz kolejny jest w stanie zaoferowaç swój produkt w klasie samochodów ci arowych o najwi kszej mocy. Nowy pojazd zosta skonstruowany na podstawie modelu FH, wersji wprowadzonej na rynek jesienià 2001 r., ale równie ma wiele innowacyjnych rozwiàzaƒ technicznych, wyst pujàcych tylko w pojazdach z silnikiem o pojemno- Êci 16 dm 3. W Volvo FH16 najwa niejszy jest zupe nie nowy silnik D16C. Jest to Nowy silnik D16C, o mocy 610 lub 550 KM, jest sercem Volvo FH16. Maksymalny moment obrotowy, w zale noêci od mocy silnika, wynosi odpowiednio: 2800 lub 2500 Nm rz dowy, 6-cylindrowy silnik wysokopr ny z turbospr arkà, o pojemno- Êci 16,1 dm 3 i oferowany w 2 wersjach: o mocy 610 i 550 KM. Maksymalny moment obrotowy, wynoszàcy odpowiednio 2800 i 2500 Nm, uzyskuje si w zakresie od 950 do 1500 obr/min. Wysoki moment obrotowy, uzyskiwany ju od obrotów biegu ja owego, gwarantuje bardzo dobre osiàgi podczas jazdy. Pojazd z silnikiem D16C mo e byç wyposa ony w hamulec silnikowy VEB o mocy hamowania 380 kw. Silnik D16C jest ca kowicie nowà konstrukcjà, z wa kami rozrzàdu w g owicy, z czterema zaworami na cylinder, pompowtryskiwaczami i mechanizmem rozrzàdu umieszczonym z ty u silnika. Charakteryzuje si stosunkowo ma à masà, cichà pracà i niskim zu yciem paliwa, a ponadto spe nia wymagania normy Euro 3. Elementy zwi kszajàce bezpieczeƒstwo, oferowane wraz z nowym modelem, czynià Volvo FH16 jednym z najbezpieczniejszych pojazdów ci arowych na rynku. Nowy uk ad ACC (Adaptive Cruise Control), wspó pracujàcy z dotychczasowym uk adem programowania pr dkoêci jazdy, umo liwia zachowanie bezpiecznej odleg oêci od pojazdu jadàcego z przodu. Elektroniczny uk ad stabilizacji toru jazdy ESP, wspomagajàcy kierowc w krytycznych sytuacjach, mo na teraz zamontowaç tak e w ciàgnikach siod owych, o konfiguracji 6x2. Natomiast funkcja pomocy przy ruszaniu pod gór u atwia rozpocz cie jazdy na wzniesieniu. 4

5 Globetrotter XL najbardziej przestronna kabina Z 3 dost pnych typów kabin o ró nych wielko- Êciach, najwi ksza jest kabina Globetrotter XL. Wiele elementów wyposa enia zewn trznego podkreêla wyjàtkowà moc samochodu ci arowego Volvo FH16. Nale à do nich, mi dzy innymi chromowane elementy na kracie wlotu powietrza, obudowie lusterek wstecznych i spoilerach. Na klamkach drzwi umieszczono symbol FH16, a pod- Êwietlana tablica na kabinie Globetrotter u atwia rozpoznanie marki samochodu. Wn trze kabiny zosta- o unowoczeênione dzi ki nowej kolorystyce oraz nowym materia- om, z których wykonano tapicerk i tablic rozdzielczà. Kierownic pokryto skórà. FH16 zosta zaprojektowany z my- Êlà o zaoferowaniu najlepszego rozwiàzania w przypadku wykonywania szczególnie trudnych zadaƒ transportowych, takich jak transport drewna lub adunków ponadgabarytowych. Âwietnie nadaje si tak e do szybkiego transportu d ugodystansowego w górzystym terenie, gdzie mocny silnik umo liwia utrzymanie du ej Êredniej pr dkoêci jazdy. Materia : Volvo Truck Corporation 5

6 POMY KI NA DRODZE JAK ICH UNIKAå I BYå LEPSZYM KIEROWCÑ Bezpieczeƒstwo na drodze to wypadkowa wielu czynników. W adze zajmujà si stanowieniem przepisów drogowych i budowà dróg. Producenci pojazdów stale zwi kszajà bezpieczeƒstwo wytwarzanych Êrodków transportu. Ca y ten zbiorowy wysi ek mo e jednak spe znàç na niczym, gdy zawiedzie element najwa niejszy trzeêwoêç oceny sytuacji i prawid owe zachowanie kierowcy, czyli osoby, której powierzono piecz nad kolosem, jakim jest samochód ci arowy. Poni ej opisano kilka najgroêniejszych pomy ek kierowców. Czy zdarzy o Ci si ju pope niç któràê z nich? TYLKO NIE PAL Palenie ka dy sam podejmuje decyzj, czy paliç papierosy. To samo dotyczy palenia podczas jazdy. Jednak zapalanie i gaszenie papierosa zawsze jest czynno- Êcià, która odwraca uwag kierowcy od pojazdu i sytuacji panujàcej na drodze. Nie wspominajàc ju o przypadkach, gdy papieros upadnie na pod og lub, co gorsza, na nogi! Niektórzy u atwiajà sobie ycie i zamiast do popielniczki wyrzucajà niedopa ek za okno. Co roku zdarzajà si zwiàzane z tym przypadki po arów, nawet na terenach zabudowanych. Mo liwe jest nawet zapalenie si pojazdu naszego lub innych u ytkowników drogi. Dzia ajàcy w strukturach Volvo Zespó ds. Badaƒ nad Wypadkami Drogowymi (Volvo s Traffic Accident Research Team) dysponuje sprawozdaniami z wypadków, w których wyrzucony niedopa ek wpad z powrotem do kabiny lub przedosta si do wlotu powietrza w samochodzie palacza lub cudzym. Warto przy tej okazji nadmieniç, e wloty powietrza w nowszych modelach samochodów ci arowych Volvo sà chronione specjalnà siatkà, która uniemo liwia przedostanie si do Êrodka obcych przedmiotów. ZAPNIJ PASY Pasy bezpieczeƒstwa pozwólmy sobie na szczeroêç: czy zawsze masz je zapi te za kierownicà? Coraz wi cej kierowców uêwiadamia sobie, e pasy bezpieczeƒstwa to najwa niejsze ze wszystkich zabezpieczeƒ. Mimo to, nadal zbyt wielu kierowców rezygnuje z ich zapinania, mimo e doskonale zdajà sobie spraw, e przynajmniej w 60% wypadków, w których kierowcy odnoszà obra enia, ich skala mog aby byç wyraênie mniejsza w aênie dzi ki zapi tym pasom bezpieczeƒstwa. SkutecznoÊç zaawansowanego systemu bezpieczeƒstwa w nowo- 6

7 czesnym samochodzie ci arowym ca kowicie zale y od tego, czy kierowca i pasa er majà zapi te pasy. Pas to najtaƒsza, najbardziej oczywista i zarazem najlepsza metoda ochrony kierowcy i pasa era przed obra eniami w razie wypadku. Ich skutecznoêç dotyczy wszystkich typów wypadków i nie mo e byç lekcewa ona nawet przy niewielkich pr dko- Êciach. ZWOLNIJ ZACHOWAJ BEZPIECZNÑ ODLEG OÂå SzybkoÊç i odleg oêç nie trzeba wyjaêniaç, jak Êcis y zwiàzek àczy pr dkoêç z odleg oêcià od pojazdu znajdujàcego si z przodu. Wi ksza odleg oêç to najlepsza poduszka powietrzna. Jednak zaprzyjaênione samochody ci arowe, p dzàce po autostradzie zaledwie kilka metrów od siebie, nie sà niestety rzadkim widokiem. Czy tak e Tobie zdarza si tak jeêdziç? Byç mo e zaciekawi Ci informacja, e wed ug danych Zespo u ds. Badaƒ nad Wypadkami Drogowymi, zderzenia dwóch pojazdów ci arowych poruszajàcych si w tym samym kierunku sà drugim najcz stszym rodzajem wypadków, w których kierowcy doznajà obra eƒ (wi cej na ten temat mo na przeczytaç w Internecie pod adresem: W wyniku prac Zespo u Volvo ustalono, e w szeêciu wypadkach na dziesi ç obra enia kierowcy by yby znacznie mniejsze lub da oby si ich ca kiem uniknàç, gdyby kierowca mia zapi te pasy. Pas bezpieczeƒstwa jest niezb dny tak e przy wolnej jeêdzie. SzybkoÊci, jakie sà stosowane w testach zderzeniowych przeprowadzanych przez Volvo Trucks wahajà si od 30 do 50 km/h. Nawet przy tak niewielkich pr dkoêciach manekiny bez zapi tych pasów nara one sà na pot ne i potencjalnie groêne w skutkach uderzenia. Gdyby w kabinie znajdowa si cz owiek, przy niezapi tych pasach dozna by bardzo powa nych uszkodzeƒ cia a. SPRAWDè STAN TECHNICZNY Przeglàdy codzienne przeglàdy, dokonywane osobiêcie przez kierowc majà ogromne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeƒstwa. Powinny one obejmowaç sprawdzenie takich elementów, jak: oêwietlenie, stan opon (na przyk ad ciênienie lub czy sà kamienie, które mog y si wcisnàç w bie nik), czystoêç okien i lusterek oraz poziom p ynu do spryskiwaczy. Czy dope niasz tego obowiàzku? Czy wiesz, e adunek podczas transportu powinien byç zabezpie- 7

8 czony w taki sposób, by móg oprzeç si skierowanej do przodu sile równej co najmniej ci arowi adunku? Odpowiednie wymagania dotyczàce si skierowanych w bok i do ty u wynoszà po ow ci aru adunku. Sprz t do mocowania adunku powinien byç sprawdzany co najmniej raz w tygodniu, a uszkodzone pasy nale y wyrzucaç i zast powaç nowymi. Przy przewozie materia ów niebezpiecznych nale y najpierw opracowaç plan za adunku. JeÊli adunek sk ada si z towarów ró nego typu, materia y niebezpieczne powinny byç oddzielone od pozosta ych. W razie wypadku, plan za adunku u atwia stwierdzenie, gdzie znajdujà si materia y niebezpieczne. MIEJ G OW NA KARKU Koncentracja czy zawsze jest na najwy szym poziomie? W niektórych krajach obowiàzujà doêç rygorystyczne przepisy dotyczàce rozmów przez telefon komórkowy w trakcie prowadzenia pojazdu. W innych nie. W tych ostatnich zdarza si obserwowaç mro àce krew w y ach wyczyny zawodowych kierowców, którzy podczas jazdy jednà r kà trzymajà telefon, a drugà pospiesznie coê notujà. Nie spotyka si ich na ka dym kroku, lecz bez wàtpienia istniejà. Nietrudno wpaêç w z oêç, gdy widzimy kogoê, kto zachowuje si w ten sposób. Ataki wêciek oêci na drodze sà przyczynà wypadków nawet wêród zawodowych kierowców. Dlatego odpowiedzialnoêç oznacza tak e tolerancyjne podej- Êcie do pomy ek, jakie na drodze mogà pope niaç inni. P ynny i dobrze zaplanowany styl jazdy nie tylko Êwiadczy o klasie kierowcy, lecz tak e korzystnie wp ywa na jego samopoczucie i stopieƒ zu ycia pojazdu. Nale y tak e Êledziç pojawianie si oznak zm czenia. Trzeba te pami taç, e nie wszyscy u ytkownicy drogi zachowujà si w sposób przewidywalny. Zdarzajà si tacy, którzy post pujà wbrew przepisom drogowym, a nawet wbrew rozsàdkowi. Dlatego korzystaj ze swej umiej tnoêci myêlenia i staraj si zawsze przewidzieç sytuacj, jaka wyniknie za chwil. Dzi ki obserwacji rozmaitych sygna ów nap ywajàcych z otoczenia mo na dostatecznie wczeênie uzyskaç ostrze enie o zbli ajàcym si niebezpieczeƒstwie. NIE ZASYPIAJ Sen czy na pewno zawsze jesteê rzeêki i wypocz ty? Zm czenie za kierownicà przynosi ten sam efekt, co brak koncentracji. A brak koncentracji to niebezpieczeƒstwo na drodze. Nawet najbardziej doêwiadczony kierowca nie oprze si sennoêci i to mimo e z naukowych badaƒ nad snem wynika, i zawodowi kierowcy sà grupà najtrudniejszà do zwalenia z nóg. Nic nie zastàpi zdrowego snu w nocy. Decyduje o tym nasz zegar biologiczny. JeÊli planowana jest nocna trasa, warto zdrzemnàç si tu przed wyjazdem. Poziom sennoêci spadnie na kilka godzin, a wraz z nim zmniejszy si ryzyko wypadku. Po dziesi ciogodzinnej bezsenno- Êci potrzeba g bokiego snu wyraênie wzrasta. Wi kszoêç wypadków z udzia em jednego pojazdu które sà najpowszechniej spotykanym typem wypadków zdarza si nad 8

9 ranem. O tej porze niebezpieczeƒstwo takich wypadków na drodze jest ponad dziesi ciokrotnie wy sze. Powód? Kierowcy przysypiajà, a ich pojazdy zje d ajà z drogi. Ryzyko to jeszcze bardziej roênie w wyniku d ugotrwa ej, ponad dziesi ciogodzinnej jazdy. Wie o tym ka dy kierowca je d àcy na d ugich trasach. Przedstawiciele tej grupy, pytani o por, w której sennoêç najbardziej daje o sobie znaç, bez wahania wskazujà na wczesne godziny poranne. A oto wskazówki, jak zachowaç jasnoêç umys u. Staraj si zaczynaç zmian po wypoczynku. Zadbaj o to, by w kabinie panowa odpowiedni klimat i niski poziom ha asu. Wa na jest te pozycja, w jakiej siedzisz. Zawsze, gdy to konieczne, reguluj po o enie fotela i kierownicy. ZJEDZ SOBIE NA ZDROWIE Posi ki czy spo ywasz w aêciwe posi ki o w aêciwej porze? Po ywienie lekkie i niezbyt t uste mo e obni yç poziom zm czenia. T usta ywnoêç zwi ksza sennoêç i wra enie przesycenia, obni ajàc zarazem koncentracj. Regularne spo ywanie posi ków korzystnie wp ywa na trawienie. Na ogó zaleca si trzy posi ki g ówne i dwie przekàski. Wyroby zawierajàce Êmietan, chipsy i ciastka nie sà niebezpieczne, jednak w du ych iloêciach ujemnie wp ywajà na kondycj. Lepsze sà ryby, owoce, warzywa, pieczywo i chude produkty mleczne. Rezygnowanie z posi ków obni a zdolnoêç do pracy, poniewa wraz ze spadkiem poziomu cukru we krwi pogarsza si zdolnoêç koncentracji. ywnoêç i napoje dajà kierowcy niezb dnà energi. Pr dzej czy póêniej, poziom cukru we krwi spadnie i coraz trudniej b dzie zapanowaç nad uwagà. Owoce, na przyk ad banany, zapewniajà dodatkowe êród o energii do czasu obiadu lub kolacji. Baton czekoladowy mo e szybko dodaç energii, niestety na krótko. Poziom cukru we krwi b yskawicznie opada z powrotem. Korzystnie na zdolnoêç koncentracji i witalnoêç wp ywa te przyjmowanie du ych iloêci wody. Unika si w ten sposób bólów g owy powodowanych odwodnieniem. Osobom prowadzàcym w porze nocnej zaleca si zachowanie normalnego cyklu spo ywania posi ków, z o onego ze Êniadania, obiadu i kolacji, co zapewnia równomierny dop yw energii w ciàgu doby. Warto te wiedzieç, e normatywna noênoêç fotela kierowcy w samochodach Volvo Trucks zosta- a ostatnio zwi kszona ze 120 do 150 kg. Mo na na tej podstawie wysnuç pewne wnioski na temat tendencji dotyczàcych przeci tnej wagi cia a kierowców. ZRELAKSUJ SI Przerwa w pracy w jaki sposób z niej skorzystasz? Czy nale ysz do osób, do których pasuje stwierdzenie: jeêli nie jedzie, to je, jeêli nie je, to jedzie? Godziny sp dzane za kierownicà to dla pleców, ramion i szyi czas wyt - onego wysi ku. Gdy wi c opuszczasz fotel kierowcy, masz znakomità okazj, by dla swojego dobra wykonaç par odpr ajàcych çwiczeƒ. Niewa ne, e czujesz si niezr cznie. KorzyÊci w ciàgu nadchodzàcych godzin wynagrodzà Ci to z nawiàzkà. Materia : Volvo Truck Corporation 9

10 VIVA VISTA! Takim has em Volvo Truck Corporation zach ca pracowników autoryzowanych przedstawicieli Volvo do udzia u w konkursie. VISTA (Volvo International Service Technician) odbywa si co dwa lata i ma za zadanie integrowaç mechaników, pracowników dzia u cz Êci zamiennych i administracji. Pracownicy stacji serwisowych Volvo uczestniczà w trakcie swojego zatrudnienia w cyklu szkoleƒ podnoszàcych ich kwalifikacje, w trosce o najwy szy poziom Êwiadczonych us ug i satysfakcj klienta. VISTA jest równie szkoleniem, ale zorganizowanym na zasadach konkursu. Za o eniem organizatorów jest to, aby w eliminacjach wzi o udzia 100% pracowników stacji serwisowych. W ten sposób weryfikuje si posiadane i nabywane przez nich umiej tnoêci. Konkurs zmusza pracowników do szczegó owego studiowania literatury technicznej. Zach tà do udzia u jest nagroda g ówna tygodniowy wyjazd do Szwecji na koszt organizatorów. Adam Nowak i zespó PEKAES TRUCK Szczecin Tegoroczna edycja konkursu rozpocz a si w paêdzierniku 2002 roku. Pierwsza runda wymaga a odpowiedzi na pytania teoretyczne. Kolejne dwie rundy, równie z o one z pytaƒ teoretycznych, pozwoli y wy oniç, spoêród wszystkich czterdziestu siedmiu, cztery zespo y, zaproszone do udzia u w finale. Byli to przedstawiciele: NIJHOF-WASSINK Rzgów, PEKAES TRUCK Szczecin, VOLVO Gdynia i Z.H.U. JÓZEF SKRZYPA Szczecin. Fina VISTY 2003 odby si w dniach kwietnia w Szkole Serwisowej Volvo we Wroc awiu. Pierwszy dzieƒ wymaga wykonania czterech zadaƒ, na ka de z nich uczestnicy mieli 15 minut. By y to zadania praktyczne, polegajàce na umiej tnym wyszukaniu spreparowanych uszkodzeƒ pojazdów. Pracownicy dzia ów cz Êci 10

11 Wszyscy uczestnicy fina u VISTY 2003 zamiennych musieli wykazaç si umiej tnoêciami rozpoznawania cz Êci wymontowanych z pojazdów oraz wyszukiwania ich w systemie. Elektrycy obecni w ka dym startujàcym w finale zespole mieli do rozwiàzania powa ny problem z tachografem w samochodzie FH12 wersja 2. Odpowiedzi trafi y do kopert, które nast pnie zosta y zaplombowane i schowane do czasu obrad komisji oceniajàcej. W drugim dniu fina u zawodników czeka y ju tylko trzy zadania. Tym razem do obróbki zawodnicy dostali uk ad hamulcowy EBS i zadanie z dostosowania zabudowy do podwozia samochodów. Specjalne zadanie zosta o przygotowane dla pracowników dzia ów cz Êci zamiennych, którzy musieli wykazaç si znajomoêcià akcesoriów oferowanych przez Volvo. Rywalizacja wêród zespo ów by a bardzo zaci ta. Gdy wszystkie zadania zosta y zakoƒczone, komplety odpowiedzi trafi y do ràk komisji oceniajàcej, która sk ada a si z dwóch przedstawicieli Szko y Serwisowej Adama Nowaka i Jaros awa Nocka; Krzysztofa Sobczaka (Volvo Polska, Samochody Ci arowe) oraz Tadeusza Kacprzyƒskiego (konsultant zewn trzny). Nad ca o- Êcià czuwa Dariusz Leja, obserwator z Volvo Polska, Samochody Ci - arowe. Komisja omawia a prawid owe sposoby rozwiàzania poszczególnych zadaƒ. Dyskusja by a zaci ta, jednak takie rozmowy zawsze majà du à wartoêç dydaktycznà. Tematy zadaƒ wynika y z praktycznych doêwiadczeƒ, wobec tego podczas wymiany argumentów zawsze mo na by o ustaliç sposób post powania, który jest najkorzystniejszy w danym wypadku dla klienta. Ostatecznie tabela wyników zape ni a si cyferkami obrazujàcymi liczb zdobytych punktów, z których jednoznacznie wynik werdykt: zwyci zcà fina u zosta zespó Z.H.U. JÓZEF SKRZYPA ze Szczecina, w sk adzie: Jaros aw Paluch, Tomasz Piekoszewski, Roman Rafka, Rados aw Zawiliƒski. Drugie, nie mniej zaszczytne miejsce przypad o w udziale zespo owi NIJHOF- -WASSINK Rzgów, w sk adzie: Przemys aw Grabowski, Grzegorz Palimàka, Maciej Pilc. Miejsce trzecie zajà zespó VOLVO Gdynia, w sk adzie: S awomir Kaszubowski, Wies aw Katzor, Józef Sychowski, natomiast czwarte PEKAES TRUCK Szczecin, w sk adzie: Cezary Faliƒski, Jan ny, Roman Za ski. Ka dy z uczestników fina u otrzyma upominki. Zwyci zcy zostali zaproszeni w podró do krainy wikingów w terminie czerwca 2003 roku, gdzie zostanà nagrodzeni i wezmà udzia w Konferencji Zwyci zców wraz z kolegami ze wszystkich krajów, które wzi y udzia w tegorocznej edycji VISTY. Wszystkim uczestnikom konkursu VISTY gratulujemy zaj tych miejsc i mamy nadziej, e nast pne edycje b dà równie cieszy y si powodzeniem. Do zobaczenia za dwa lata! A jak wrócimy ze Szwecji, to opowiemy, jak by o... Adam Nowak Szcz Êliwi zwyci zcy fina u zespó Z.H.U. JÓZEF SKRZYPA Szczecin 11

12 KONFERENCJA PRASOWA VOLVO POLSKA 19 maja bie àcego roku, w warszawskim hotelu Novotel odby a si doroczna konferencja prasowa Volvo Polska. Zaproszenie na konferencj przyj o kilkudziesi ciu dziennikarzy z radia, prasy bran owej i ekonomicznej. Ze strony organizatora, w konferencji udzia wzi li: Peter Andres Prezes Volvo Polska; Roberto Teixeira Prezes Volvo Polska Centrum Przemys owe; W adys aw Smyk Dyrektor Naczelny Volvo Polska, Autobusy; Andrzej Dziedzicki Dyrektor Sprzeda y VFS Us ugi Finansowe Polska; Maciej Kesler Rzecznik Prasowy Volvo Polska. W trakcie konferencji przedstawiciele poszczególnych dzia ów firmy dokonali podsumowania ubieg ego roku, przedstawili bie àce wyniki sprzeda y oraz poinformowali zaproszonych dziennikarzy o planach na najbli szy rok. Po cz Êci oficjalnej odby si lunch, w czasie którego dziennikarze mieli mo liwoêç przeprowadzenia bezpo- Êrednich rozmów z przedstawicielami Volvo Polska. Zarówno dla ca ego koncernu Volvo, jak i te dla Volvo Polska, rok 2003 jest rokiem szczególnej troski o najwy szà jakoêç us ug i serwisu. W myêl przyj tych za o eƒ, wszystkie dzia y Volvo Polska rozwijajà us ugi, które majà zapewniç klientom komfort u ytkowania pojazdów Volvo. Zakres swoich us ug poszerza tak e firma VFS Us ugi Finansowe Polska, oferujàca pomoc w finansowaniu zakupu pojazdów. Volvo Polska, oprócz sta ego poszerzania oferty handlowej o nowe modele systematycznie rozbudowuje w Polsce sieç dealerskà i serwisowà, oferujàc Peter Andres w trakcie prezentacji klientom jak najdogodniejszy i szybki serwis oraz dostawy cz Êci zamiennych. Firma dba o komfort i bezpieczeƒstwo u ytkowników pojazdów Volvo oraz o jak najlepsze wyszkolenie techniczne kierowców. Od 1 paêdziernika ubieg ego roku funkcjonuje nowa struktura organizacji Volvo Polska, Samochody Ci arowe. W jej ramach firma jest w aêcicielem 50% sieci dealerskiej Volvo w Polsce. Pozwala to na sta y rozwój us ug Êwiadczonych w stacjach serwisowych Volvo. Wi ksza efektywnoêç obs ugi klienta, krótszy okres realizacji zamówienia oraz znaczne obni enie kosztów w asnych stwarza lepsze warunki rozwoju tak e firmom korzystajàcym z us ug Volvo Polska. Od lewej: Peter Andres, Roberto Teixeira, W adys aw Smyk 12

13 W KLUBIE U WIKINGA, CZYLI WITAMY W ÂWIECIE PRZYGODY Pod takim has em mieli okazj mi o sp dziç czas goêcie organizowanych przez 3 kolejne soboty maja, Dni Otwartych w stacjach serwisowych Volvo w Annopolu, Gdyni, Je ewie, Krakowie, Olsztynie, Radomiu i Âwi toch owicach. Na przybywajàcych wraz z rodzinami uczestników wspania ego, letniego wypoczynku na Êwie ym powietrzu czeka y liczne zabawy i konkursy z nagrodami. Du ym zainteresowaniem, jako nagrody, cieszy y si czarne kapelusze z dyskretnie wyt oczonym logo Volvo. Oprawa muzyczna spotkaƒ, a tak e wyst p GoÊcia Klubu w ka dej z lokalizacji sprawi y, e imprezy szybko nabra y charakteru luênego spotkania w gronie najbli szych i znajomych. Mamy nadziej, e Ci z Paƒstwa, którzy przyj li nasze zaproszenie i wzi li udzia w spotkaniach, mi o wspominajà wspólnie sp dzony z nami czas. NOWE PUNKTY SPRZEDA Y I SERWISU W dniu 14 kwietnia bie àcego roku rozpoczà dzia alnoêç nowy punkt sprzeda y i serwisu samochodów ci arowych Volvo w Kretominie k. Koszalina. Nowy punkt sprzeda y i serwisu jest filià szczeciƒskiego dealera Volvo firmy Pekaes Truck S.A. i jest odpowiedzià na rozwój rynku samochodów ci arowych w tej cz Êci Polski oraz rosnàcy popyt na samochody ci arowe i us ugi serwisowe Volvo w tym rejonie. Natomiast z dniem 1 maja 2003 roku firma Bilia Truck and Bus Service Sp. z o.o. uruchomi a nowy punkt sprzeda y i serwisu samochodów ci arowych Volvo w Torzymiu. Nowy punkt jest pierwszym autoryzowanym serwisem dla samochodów ci arowych Volvo w województwie lubuskim. W wyniku zmian organizacyjnych, jakie nastàpi y w firmie Bilia Truck and Bus Service, nowy punkt sprzeda y i serwisu jest ju trzecià, po D ugo ce i Opolu, stacjà serwisowà nale àcà do tego dealera samochodów ci arowych Volvo. Poni ej podajemy adresy nowych punktów: Pekaes Truck S.A. ul. Koszaliƒska Kretomino k. Koszalina tel./fax: (0 94) Bilia Truck and Bus Service Sp. z o.o. Kolonia Por by Torzym tel./fax: (0 68)

14 AUTOSTRADA POLSKA 2003 W dniach 7-9 maja 2003 r. na terenie Centrum Targowego w Kielcach odby a si dziewiàta ju edycja Mi dzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA POLSKA. Tegoroczna impreza zgromadzi a prawie pó tysiàca firm z Austrii, Belgii, Bia orusi, Czech, Danii, Francji, Holandii, Japonii, Niemiec, Norwegii, Polski, RPA, Szwecji, USA, Wielkiej Brytanii i W och. Podczas targów, wystawcy zaprezentowali ci kie maszyny i sprz t budowlany, materia- y oraz surowce do budowy dróg, wiaduktów, mostów i tuneli, a tak e infrastruktur zwiàzanà z drogownictwem i u ytkowaniem autostrad. WÊród wystawców na tegorocznych targach, uwa anych za najwi kszà imprez wystawienniczà w tej dziedzinie w kraju, nie zabrak o równie firmy Volvo Polska, Samochody Ci arowe. Na wspólnym stoisku z firmà Bilia Maszyny Budowlane Polska, oferujàcà na polskim rynku maszyny budowlane Volvo, zaprezentowaliêmy pojazd Volvo FM12, 8x4 z zabudowà wywrotkà tylnozsypowà produkcji firmy KH Kipper. Materia y opracowa a: Renata Stefaƒska WYNIKI SPRZEDA Y Sprzeda nowych samochodów ci arowych w Polsce: styczeƒ kwiecieƒ 2003 Dopuszczalna masa ca kowita powy ej 16 ton Marka Liczba sztuk Volvo 418 Mercedes 273 Scania 270 Renault V. I. 218 MAN 167 DAF 156 Iveco 44 Jelcz 20 Razem 1566 Dopuszczalna masa ca kowita ton Marka Liczba sztuk Star 219 Mercedes 76 DAF 74 Renault V. I. 56 Volvo 31 Iveco 24 MAN 19 Razem 499 OÂWIADCZENIE Volvo Polska, Samochody Ci arowe oêwiadcza, e zakres informacji zamieszczonych w numerze 7/31 Kierunku Volvo, dotyczàcych przedsi biorstwa Temperi Transport i Spedycja Mi dzynarodowa w Krakowie nie by uzgodniony z jego w aêcicielem, Panem Janem Kusiek. Za powy sze niedopatrzenie serdecznie przepraszamy Pana Jana Kusiek. Redakcja 14

15 NASI KLIENCI KOLOR OPTYMIZMU LÊniàce naczepy-cysterny i wêciekle zielone kabiny samochodów kolor ekologii, optymizmu i rozkwitajàcej wiosny. To kolor sukcesu w 1997 roku firma rodzinna EL-TRANS, zarzàdzana przez El biet i Andrzeja Sierockich, zajmujàca si transportem materia ów niebezpiecznych, g ównie p ynnych chemikaliów, dysponowa a dwiema u ywanymi ci arówkami. DziÊ ich flota transportowa sk ada si z 28 zestawów. Siedem kolejnych modeli Volvo FH12 wzbogaci o park maszynowy w tym roku... Intensywna zieleƒ te ci arówki przyciàgajà wzrok... El bieta Sierocka:... tak, i byç mo e dlatego nikt nie chcia zainteresowaç si pierwszym, jadowicie zielonym Volvo stojàcym na placu. Samochód bardzo rzuca si w oczy; w pierwszej chwili trudno by o powiedzieç, czy podoba si, czy te wr cz przeciwnie odstrasza. Wi kszoêç pojazdów transportowych ma stonowane i raczej standardowe kolory. Intensywna zieleƒ to by niemal plastyczny eksperyment. PostanowiliÊmy wziàç w nim udzia kupiliêmy t wyró niajàcà si ci arówk. DziÊ mo emy powiedzieç, e to by dobry pomys. Dzi ki niemu jesteêmy wsz dzie zdecydowanie lepiej widoczni... El bieta i Andrzej Sieroccy w aêciciele firmy EL-TRANS Kiedy Paƒstwo zaczynaliêcie, w 1997 roku, chyba niewiele firm zajmowa o si transportem Êrodków chemicznych? Andrzej Sierocki: To prawda; mimo tego, e na rynku by y du e firmy przewozowe o tym samym profilu, znaleêliêmy luk, którà 15

16 W 1997 roku firma rodzinna EL-TRANS, zarzàdzana przez El biet i Andrzeja Sierockich, zajmujàca si transportem materia ów niebezpiecznych, g ównie p ynnych chemikaliów, dysponowa a dwiema

17 u ywanymi ci arówkami. DziÊ ich flota transportowa sk ada si z 28 zestawów. Siedem kolejnych modeli Volvo FH12 wzbogaci o park maszynowy w tym roku...

18 wype niliêmy, powi kszajàc tabor. PosiadaliÊmy dwa u ywane samochody Volvo i Renault. Pojawi o si pierwsze powa ne zlecenie, którego si podj liêmy na transport bardzo agresywnego materia- u i to w aêciwie sk oni o nas do kupna pierwszej specjalistycznej naczepy-cysterny, dostosowanej do przewozu adunków niebezpiecznych. Takie w aênie by y nasze poczàtki. Z biegiem czasu przekonaliêmy si, e konkurencja na rynku specjalistycznych przewozów jest na tyle niewielka, e daje nam szans rozwoju i utrzymania si na rynku. PoszukiwaliÊmy kolejnych zleceƒ, bo tylko dzi ki temu mo na by o posuwaç si naprzód myêleç o modernizacji taboru, kupnie kolejnych naczep, zwi kszeniu zatrudnienia i poszukiwaniu odbiorców naszych us ug na zachodnim rynku. Zajmujecie si Paƒstwo wy àcznie transportem? E.S.: Tak, nie jesteêmy producentem adnych Êrodków chemicznych, Êwiadczymy wy àcznie us ugi transportowe. Poczàtkowo by to jedynie transport krajowy; w 1999 roku wyruszyliêmy na trasy mi dzynarodowe, zaj liêmy si te logistykà. W tym samym czasie kupiliêmy pierwsze nowe ci arówki ciàgniki Volvo FH12. Na zagranicznym rynku pragn liêmy od razu pokazaç si z jak najlepszej strony. Sprz t transportowca jest jego najlepszà wizytówkà naszà by y nowe, bezpieczne naczepy i ciàgniki Volvo. DziÊ przewozy mi dzynarodowe to podstawa naszej dzia alnoêci. Nasze samochody mo na spotkaç na drogach ca ej Europy. Trudno jest pozyskaç odbiorców dla tak nietypowych us ug przewozowych? A.S.: K opotem jest raczej zmiana mentalnoêci przedstawicieli wspó pracujàcych firm. W Polsce ca y czas pokutuje poglàd, e najlepszym rozwiàzaniem jest organizacja transportu przez zagranicznych przewoêników. Zamiast szukaç ich tutaj, na miejscu, importerzy Êrodków chemicznych szukajà poêrednictwa za granicà. W koƒcu to jednak my przewozimy te adunki. Zdecydowanie prostszym rozwiàzaniem jest telefon bezpoêrednio do nas. Niektórzy przekonujà si o tym dopiero po roku czasu. Niepotrzebnie tracà czas, energi i pieniàdze. Prawie ca a ci arowa flota w Paƒstwa firmie sk ada si z ciàgników FH12... A. S.: WÊród naszych samochodów jest tylko jedno srebrzyste Renault Premium. Volvo kontynuujà kolorystycznà tradycj pierwszego nowego samochodu majà ten sam odcieƒ zieleni. Ci arówki jednej marki i w naszym przypadku jednego modelu to same korzyêci; kierowca przesiadajàc si 18 Przygotowanie cysterny do czyszczenia

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

OPINIA Nr: RTM-148/14 Rzeczoznawca : inż. Piotr Pałasz RS 000308. ul. Skwierzyńska 16 66-435 Krzeszyce

OPINIA Nr: RTM-148/14 Rzeczoznawca : inż. Piotr Pałasz RS 000308. ul. Skwierzyńska 16 66-435 Krzeszyce z dnia: 2014/07/03 OPINIA Nr: Rzeczoznawca : inż. Piotr Pałasz RS 000308 Zleceniodawca: Urząd Gminy Krzeszyce Adres: ul. Skwierzyńska 16 66-435 Krzeszyce Właściciel: Urząd Gminy Krzeszyce Adres: ul. Skwierzyńska

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 30.10.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW INFORMACJE DLA KIEROWCÓW Prawo jazdy Kierowcy pojazdów mechanicznych mogą prowadzić samochody na terenie Szwecji na podstawie polskiego prawa jazdy i polskiego świadectwa kwalifikacji. Niezależnie od okresu

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą POJAZD AT Średnice przewodów w powinny być na tyle duże, aby nie dochodziło o do ich przegrzewania. Przewody powinny być należycie izolowane. Wszystkie obwody elektryczne powinny być zabezpieczone za pomocą

Bardziej szczegółowo

Krok I rozpoznanie potrzeb. Krok II obs uga prawna PROGRAM TOYOTA MOBILITY

Krok I rozpoznanie potrzeb. Krok II obs uga prawna PROGRAM TOYOTA MOBILITY Krok I rozpoznanie potrzeb Podczas pierwszego spotkania z Klientem przygotowujemy ofert pod kàtem indywidualnego dostosowania oprzyrzàdowania auta oraz ewentualnego dofinansowania zakupu. Wspólnie z Klientem

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Biuro Ruchu Drogowego

Biuro Ruchu Drogowego KOMENDA GŁÓWNA G POLICJI Biuro Ruchu Drogowego Kampania pod hasłem ODBLASKI ŻYCIA W okresie od stycznia do października 2008 roku miało miejsce: 40 725 wypadków drogowych, w wyniku których 51 987 osób

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC. Fastrac nowej generacji seria 4000

ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC. Fastrac nowej generacji seria 4000 ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC Fastrac nowej generacji seria 4000 Siła w odśnieżaniu Siła w utrzymaniu terenu- koszenie LETNIE UTRZYMANIE DRÓG I POBOCZY Kosiarki- mulczery poboczy, rowów i terenów

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy OCENA TECHNICZNA nr: 2732/Renault Master/WE137GJ Rzeczoznawca : mgr inż Jerzy Gąska z dnia: 2015/10/16 Zleceniodawca: IDEA Leasing S.A. Adres: ul. Strzegomska 42B 53-611 Wrocław Zlec. pismo, znak: email

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2 Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo mały ciężar) i pionowego, znajduje szerokie zastosowanie w pracach obsługowo-naprawczych

Bardziej szczegółowo

Samochody ciężarowe z wymiennym nadwoziem

Samochody ciężarowe z wymiennym nadwoziem Informacje ogólne na temat pojazdów z wymiennym nadwoziem Informacje ogólne na temat pojazdów z wymiennym nadwoziem Pojazdy z nadwoziem wymiennym są skrętnie podatne. Pojazdy z nadwoziem wymiennym pozwalają

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Systemu PDR

Prezentacja Systemu PDR Prezentacja Systemu PDR / Paintless Dent System / 14-15.02.2013 Prowadzący: MOTOTECHNIKA Mieczysław Pamuła 14-15.02.2013 Historia Technologia PDR narodziła się w latach 40 tych minionego wieku w zakładach

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej SOK/11/2014 zał. nr 7 do siwz Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Przedmiot zamówienia: Dostawa kompaktora Zamawiający: SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W OŚWIĘCIMIU Działając

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24/2010 Wójta Gminy Pawonków z dnia 30 kwietnia 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 24/2010 Wójta Gminy Pawonków z dnia 30 kwietnia 2010r. ZARZĄDZENIE NR 24/2010 Wójta Gminy Pawonków z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych

Bardziej szczegółowo

Wykonawca wyceny : Auto-Technika Dariusz Gromadka CCRS 581/12 RS001443. L.p. Nazwa elementu wyposażenia Wartość 1 +ŁYŻKA KOPARKOWA

Wykonawca wyceny : Auto-Technika Dariusz Gromadka CCRS 581/12 RS001443. L.p. Nazwa elementu wyposażenia Wartość 1 +ŁYŻKA KOPARKOWA WYCENA Nr: 22/12/2014/IL Wykonawca wyceny : Auto-Technika Dariusz Gromadka CCRS 581/12 RS001443 Właściciel: Zadanie: IDEA LEASING S.A. Wycena wartości maszyny DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*) z dnia: Marka:

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Ładowarka kołowa przegubowo-teleskopowa

KARTA INFORMACYJNA Ładowarka kołowa przegubowo-teleskopowa OPINIA TECHNICZNA NR 3166/BK/09/2015 KARTA INFORMACYJNA Ładowarka kołowa przegubowo-teleskopowa Schaffer 6370T, S/N: 4670B030 Wykonał: mgr inż. Bartłomiej Kosma Rzeczoznawca ds. wyceny pojazdów, maszyn

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE PACZKÓW DNIA 24 PAŻDZIERNIKA 2013 1 Nazwa oraz adres Zamawiającego Zakład

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji 1. Gwarancja LG Electronics Polska Sp. z o.o. dotyczy klimatyzatorów marki LG zakupionych w Polsce ( Klimatyzator ) i jest wa na wy àcznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2. LG

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Naprawa. Kwalifikacja M.18.2. pojazdów samochodowych REFORMA 2012. Seweryn Orzełowski, Stanisław Kowalczyk

Naprawa. Kwalifikacja M.18.2. pojazdów samochodowych REFORMA 2012. Seweryn Orzełowski, Stanisław Kowalczyk REFORMA 2012 Naprawa pojazdów samochodowych Seweryn Orzełowski, Stanisław Kowalczyk Kwalifikacja M.18.2 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Rozdziały:

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 104 7561 Poz. 1100 1100 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dzia ania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU OPINIA Nr: 132/DOA/05/13 Rzeczoznawca : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda Zleceniodawca: GETIN Noble Bank S.A. Adres: ul. Domaniewska 39 02-672 Warszawa Sygnatura akt: 320903 Zadanie: Ocena

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego

Dziennik Ustaw Nr Poz. 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego Dziennik Ustaw Nr 87 5653 Poz. 825 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego Na podstawie art. 65 ust. 2, art. 69 ust. 5, art. 70

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12,OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114126 (22) Data zgłoszenia: 11.06.2003 (19) PL di)62974

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17453 Poz. 1744 1744 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie nale noêci pieni nych o nierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podró

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO 2 1. Cel ćwiczenia : Dokonać pomiaru zuŝycia tulei cylindrowej (cylindra) W wyniku opanowania treści ćwiczenia student

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o.

Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. zgodnie z art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-4/2016_EL803U

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-4/2016_EL803U EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-4/2016_EL803U Numer szkody / sprawy SM-4/2016_EL803U Nr kalkulacji 1825 DANE WYKONUJĄCEGO Użytkownik Walewski Andrzej Nr licencji 68236 DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku.

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Demontaż Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Zdemontować dźwiękochłonną osłonę silnika wyciągając ją do góry -strzałki-. Odłączyć elastyczny przewód cieczy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

SUPPORTING EQUIPMENT. LoopMaster EL650 D000056556/PL/B 1(10) PRODUCT DESCRIPTION LOOPMASTER EL650

SUPPORTING EQUIPMENT. LoopMaster EL650 D000056556/PL/B 1(10) PRODUCT DESCRIPTION LOOPMASTER EL650 1(10) SUPPORTING EQUIPMENT LoopMaster EL650 Słowa kluczowe: LoopMaster, płyty kanałowe, stropy sprężone, ściany, pętle transportowe 2(10) Zawartość: strona 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zalety... 4 1.2. Dane

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII Systemy transakcyjne cz.1 Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Imię i nazwisko

Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Imię i nazwisko Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Karta pracy III.. Imię i nazwisko klasa Celem nauki jest stawianie hipotez, a następnie ich weryfikacja, która w efekcie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Ludwik Synoradzki Jerzy Wisialski EKONOMIKA Zasada opłacalności Na początku każdego

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

OCENA TECHNICZNA nr: CITROEN NEMO WY5661E Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012

OCENA TECHNICZNA nr: CITROEN NEMO WY5661E Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012 z dnia: 2012/11/13 OCENA TECHNICZNA nr: Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012 DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU Marka: CITROËN Model pojazdu:

Bardziej szczegółowo

Ocena rynku CNG przez użytkowników pojazdów zasilanych gazem ziemnym

Ocena rynku CNG przez użytkowników pojazdów zasilanych gazem ziemnym Ocena rynku CNG przez użytkowników pojazdów zasilanych gazem ziemnym Małgorzata Śliwka Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademia Górniczo-Hutnicza im.

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług.

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług. Lubań dn. 25.07.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Cele szkolenia Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów zarządzania procesami i kosztami utrzymania ruchu potęguje się wraz ze wzrostem postrzegania

Bardziej szczegółowo

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie WARSZTATY pn. Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa warsztaty dla dzieci i młodzieży realizowane w ramach projektu: Człowiek energia środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej.

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polski w 2013 r.

Handel zagraniczny Polski w 2013 r. Handel zagraniczny Polski w 2013 r. Zespó G ównego Ekonomisty Warszawa 08.09.2014 Raport o handlu zagranicznym Polski w 2013 r. Wst p KUKE S.A. jest instytucj finansow zajmuj c si ubezpieczeniem nale no

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu

Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu Realizowanego na działce numer 33/4, k.m. 4, obręb Wojnowice ul. Ogrodowa 1, 47 470 Wojnowice gmina Krzanowice powiat raciborski województwo

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zaù¹cznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech samochodów 9-osobowych, typu bus, w tym dwóch przystosowanych dla osób niepeùnosprawnych. W skùad przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu

1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu 1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu Im wi kszy pies doros y, tym proporcjonalnie mniejsza waga urodzeniowa szczeni cia. Waga nowonarodzonego szczeni cia rasy Yorkshire

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy po to, aby spełniać Wasze marzenia

Jesteśmy po to, aby spełniać Wasze marzenia Zdajemy sobie sprawę że ważne spotkania biznesowe wymagają odpowiedniego miejsca, wyjątkowej oprawy i dbałości o szczegóły. Specjalnie dla Państwa pod kątem organizacji konferencji, szkoleń, bankietów

Bardziej szczegółowo

Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF

Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF Prowadzona ręcznie, kompaktowa szorowarka wyposażona w dwie szczotki walcowe. Dzięki dwóm listwom ssącym urządzenie skutecznie odsysa wodę podczas poruszania się

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

10 % Opracowanie: SPH Credo, tel./fax: 067 214 22 88, www.sphcredo.pl ZESTAW 11

10 % Opracowanie: SPH Credo, tel./fax: 067 214 22 88, www.sphcredo.pl ZESTAW 11 ZESTAW 11 Widząc ten znak kierujący samochodem ciężarowym jest ostrzegany o: A - zbliżaniu się do mostu zwodzonego, B - znacznym wzniesieniu drogi, C - nisko przelatujących samolotach. A - przejeżdża przed

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II wyposażenie wraz z montażem i uruchomieniem stanowisk demonstracyjnych w Zespole Szkół Mechanicznych Załącznik Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia ilość Istotne

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

OPINIA TECHNICZNA NR 33777/4/10-10501 Koparka gąsienicowa CAT 320 B WYCENA WARTOŚCI

OPINIA TECHNICZNA NR 33777/4/10-10501 Koparka gąsienicowa CAT 320 B WYCENA WARTOŚCI Wycena nr 33777/4/10-10501 Koparka gąsienicowa CAT 320 B DEKRA POLSKA Sp. z o.o. Tel. 0 664 421 361 e-mail: bogdan.boguszewski@dekra.pl OPINIA TECHNICZNA NR 33777/4/10-10501 Koparka gąsienicowa CAT 320

Bardziej szczegółowo

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 VENDING Oferta handlowo - usługowa Vendeo - Vending Solutions Grupa Clean24.pl ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19 E-mail: info@vendeo.pl Web:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 160/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.6.2012 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 523/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011.

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Moc zespołu w kva 1 dzień z obsługą od 1 do 2 dni bez obsługi od 3 do 6 dni Standard dobowa (1) Non-Stop Opłata dobowa (2) Rezerwa dobowa (3)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem. Przyczepa samozaładowcza. Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli

Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem. Przyczepa samozaładowcza. Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem Przyczepa samozaładowcza do bel Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem Zbieranie dużych beli, układanie

Bardziej szczegółowo

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY GARAZOWE Yett 01Wymiary bram: szerokość od 1800 do 3000 mm; wysokość od 1900 do 2700 mm. Segmentowe

Bardziej szczegółowo

Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE. ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Ocena stanu technicznego. Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE. ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Ocena stanu technicznego. Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy Ekspertyza numer: z dnia: 2012/03/05 Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE Zleceniodawca: Auto Przetarg Adres: ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Zadanie: Ocena stanu technicznego DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Bardziej szczegółowo

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach i świat wyniki Badanie Manpower Kobiety na kierowniczych stanowiskach zostało przeprowadzone w lipcu 2008 r. w celu poznania opinii dotyczących kobiet pełniących

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie kursów dokszta cajàcych kierowców wykonujàcych transport drogowy

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie kursów dokszta cajàcych kierowców wykonujàcych transport drogowy 1269 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie kursów dokszta cajàcych kierowców wykonujàcych transport drogowy Na podstawie art. 39b ust. 7 ustawy z dnia 6 wrze- Ênia

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE POJAZDU Z ZAKRESU BLACHARSTWA

DANE TECHNICZNE POJAZDU Z ZAKRESU BLACHARSTWA 0 Wiadomości ogólne DANE TECHNICZNE POJAZDU Z ZAKRESU BLACHARSTWA 03B KOLIZJA 04E LAKIEROWANIE 05B WYPOSAŻENIE I NARZĘDZIA DO NAPRAW BLACHARSKICH X90 KWIECIEŃ 2004 Edition Polonaise "Metody napraw zalecane

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja V

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja V DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja V Inflacja (CPI, PPI) Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji w

Bardziej szczegółowo

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300?

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Zadania powtórzeniowe I Adam Narkiewicz Makroekonomia I Zadanie 1 (5 punktów) Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Przypominamy

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. DRUK NR 911 projekt UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA z dnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Inteligentna formuła

Inteligentna formuła Inteligentna formuła Szeroki zakres zastosowań Nowy olej serwisowy F1 jest produktem opracowanym przez firmę W&H. Jego skład jest rezultatem rozwoju nowoczesnej technologii produkcji instrumentów stomatologicznych.

Bardziej szczegółowo

PL 215455 B1. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI, Warszawa, PL 25.05.2009 BUP 11/09

PL 215455 B1. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI, Warszawa, PL 25.05.2009 BUP 11/09 PL 215455 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215455 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 383749 (51) Int.Cl. B62M 23/02 (2006.01) B62M 6/60 (2010.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Cena lodówki wraz z 7% podatkiem VAT wynosi 1337 zł 50 gr. Oblicz ile wynosi podatek VAT.

Cena lodówki wraz z 7% podatkiem VAT wynosi 1337 zł 50 gr. Oblicz ile wynosi podatek VAT. www.zadania.info NAJWIEKSZY INTERNETOWY ZBIÓR ZADAŃ Z MATEMATYKI ZADANIE 1 Cenę płaszcza zimowego obniżono wiosna o 15% i wówczas cena wynosiła 510 zł. Oblicz cenę płaszcza przed obniżka. ZADANIE 2 Ksiażka

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc. Nr zlecenia DEKRA: MIL(L)/WAR/70418/15/12/03 Nr zlecenia/szkody: 193447 Data zlecenia: 03-12-2015 DEKRA Polska - Centrala tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Zleceniodawca: Beata Aleksandrowicz Millennium

Bardziej szczegółowo

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie to: mo liwoêç udzia u w zyskach z inwestycji

Bardziej szczegółowo