KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2003 NR 10/34

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2003 NR 10/34"

Transkrypt

1 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2003 NR 10/34 KOLOR OPTYMIZMU KONTRAKTY SERWISOWE - WYDATKI KONTROLOWANE BLACH CI CIE, GI CIE NOWE VOLVO FH16

2 Szanowni Paƒstwo, Nijhof-Wassink Sp. z o.o. jest dealerem samochodów ci arowych w Polsce od 1990 r. Nasze doêwiadczenie w tym zakresie si ga jednak roku 1968, od kiedy nasza macierzysta firma prowadzi t dzia alnoêç w Holandii. Od samego poczàtku Nijhof-Wassink nieprzerwanie inwestuje w stacje serwisowe Volvo, wychodzàc z za o enia, i nie ma z ych ci arówek, sà tylko te, które majà dobry serwis bàdê go nie posiadajà. Na obszarze dzia ania Nijhof-Wassink, który obejmuje dziê w przybli eniu obszar województw: ódzkiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, funkcjonujà nasze cztery wyposa one na najwy szym poziomie stacje serwisowe: w Kutnie, Nowej Wsi Wielkiej k. Bydgoszczy, Tarnowie Podgórnym k. Poznania i Rzgowie k. odzi. Stacje te proponujà Paƒstwu pe ny zakres us ug obs ugowych i naprawczych, naprawy powypadkowe przy wykorzystaniu urzàdzeƒ firmy JOSAM do prostowania ram i kabin, us ugi lakiernicze w kabinach przeznaczonych do lakierowania równie lakierami wodnymi. Na poczàtku kwietnia bie àcego roku rozpocz liêmy kolejny projekt inwestycyjny rozbudow stacji serwisowej w Nowej Wsi Wielkiej k. Bydgoszczy. Do sierpnia tego roku zostanie oddanych do u ytku kolejnych 525 m 2 hali serwisowej. A wszystko po to, by zapewniç najwy szà jakoêç obs ugi serwisowej pojazdów Volvo i tym samym wychodziç naprzeciw wcià rosnàcym oczekiwaniom Paƒstwa w tym wzgl dzie. Zadowolenie Klientów z obs ugi serwisowej w coraz wi kszym stopniu bowiem decyduje o sukcesach w sprzeda y pojazdów. Konsekwentna realizacja idei: JakoÊç, NowoczesnoÊç, WiarygodnoÊç, i nastawienie na to, e ka dy problem Klienta jest równie naszym problemem, pozwoli y nam pozyskaç licznà rzesz wiernych Klientów. Bliskie i szczere relacje sà bardzo wa ne tak e dla samych Klientów. I choç wià à si dla nas z jeszcze wi kszym wysi kiem, przekonaliêmy si, e stanowià istot sprzeda y. Naszà dzia alnoêç w Polsce rozpoczynaliêmy w 1990 roku, krótko po prze omowych zmianach w polskiej gospodarce, a wi c w momencie, kiedy trudno by o przewidzieç kierunki rozwoju. Obecnie stoimy u progu kolejnego prze omu wstàpienia Polski do Unii Europejskiej. Na pewno wszystkich nas nurtujà wàtpliwoêci zwiàzane z przysz oêcià: kraju, naszà osobistà i co bardzo istotne rynku transportowego. Wierzymy, i w nowej rzeczywistoêci ka dy b dzie mia szans zaistnieç na rynku i znaleêç w aêciwych partnerów do wspó pracy. Nijhof-Wassink ju dziê robi wszystko, aby staç si dla Paƒstwa takim w aênie partnerem w bliskiej i dalekiej przysz oêci. Wszystkim ycz, aby za kolejne 13 lat odpowiedzi na dzisiejsze pytania sta y si fundamentem Paƒstwa rozwoju w Polsce b dàcej cz onkiem Unii Europejskiej. JednoczeÊnie serdecznie zapraszam do wspó pracy z Nijhof-Wassink. Maciej Piƒczak Dyrektor Wykonawczy Nijhof-Wassink Sp. z o.o.

3 KIERUNEK VOLVO S P I S T R E Â C I MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE WST P 2 WYDAWCA: Volvo Polska, Samochody Ci arowe REDAGUJE ZESPÓ : Renata Stefaƒska redaktor naczelna Maciej Trzebiatowski cz Êci zamienne Jaros aw Duchliƒski serwis Bart omiej Górzyƒski marketing Piotr urawski sprzeda Krzysztof Lipski redaktor Beata Aniszewska VFS Us ugi Finansowe Polska OPRACOWANIE GRAFICZNE: Szwejkowski Target Project ZDJ CIA: Studio 4na5 AKTUALNOÂCI Z POLSKI I ZE ÂWIATA 4 NOWE VOLVO FH16 POMY KI NA DRODZE VIVA VISTA! KONFERENCJA PRASOWA VOLVO POLSKA W KLUBIE U WIKINGA NOWE PUNKTY SPRZEDA Y I SERWISU AUTOSTRADA POLSKA 2003 WYNIKI SPRZEDA Y NASI KLIENCI 15 KOLOR OPTYMIZMU NASZE SERWISY 20 BLACH CI CIE, GI CIE ZUPE NIE NOWY SERWIS CIEKAWE ZABUDOWY 24 SAMOCHÓD DO WSZYSTKIEGO MOTOLABORATORIUM 26 TOCZY SI KO O ZA KO EM... PROMOCJE SERWISOWE 29 KONTRAKTY SERWISOWE VOLVO WYDATKI KONTROLOWANE VOLVO W MEDIACH 31 VOLVO UMEA KABINY Z DALEKIEJ PÓ NOCY KONTROLOWANA JAZDA NA LODZIE NA BUDOW

4 AKTUALNOÂCI Z POLSKI I ZE ÂWIATA NOWE VOLVO FH16 MOCNIEJSZE NI KIEDYKOLWIEK Nowe FH16 to najmocniejszy, najbardziej komfortowy i najbezpieczniejszy spoêród wszystkich samochodów ci arowych Volvo. Zupe nie nowy silnik o pojemnoêci 16 dm 3 i imponujàcym momencie obrotowym, ekskluzywne wyposa enie wewn trzne i zewn trzne, a tak e najnowoczeêniejsze rozwiàzania zwi kszajàce bezpieczeƒstwo czynne i bierne, to tylko niektóre z nowoêci zas ugujàcych na uwag. Wraz z wprowadzeniem nowego FH16, Volvo po raz kolejny jest w stanie zaoferowaç swój produkt w klasie samochodów ci arowych o najwi kszej mocy. Nowy pojazd zosta skonstruowany na podstawie modelu FH, wersji wprowadzonej na rynek jesienià 2001 r., ale równie ma wiele innowacyjnych rozwiàzaƒ technicznych, wyst pujàcych tylko w pojazdach z silnikiem o pojemno- Êci 16 dm 3. W Volvo FH16 najwa niejszy jest zupe nie nowy silnik D16C. Jest to Nowy silnik D16C, o mocy 610 lub 550 KM, jest sercem Volvo FH16. Maksymalny moment obrotowy, w zale noêci od mocy silnika, wynosi odpowiednio: 2800 lub 2500 Nm rz dowy, 6-cylindrowy silnik wysokopr ny z turbospr arkà, o pojemno- Êci 16,1 dm 3 i oferowany w 2 wersjach: o mocy 610 i 550 KM. Maksymalny moment obrotowy, wynoszàcy odpowiednio 2800 i 2500 Nm, uzyskuje si w zakresie od 950 do 1500 obr/min. Wysoki moment obrotowy, uzyskiwany ju od obrotów biegu ja owego, gwarantuje bardzo dobre osiàgi podczas jazdy. Pojazd z silnikiem D16C mo e byç wyposa ony w hamulec silnikowy VEB o mocy hamowania 380 kw. Silnik D16C jest ca kowicie nowà konstrukcjà, z wa kami rozrzàdu w g owicy, z czterema zaworami na cylinder, pompowtryskiwaczami i mechanizmem rozrzàdu umieszczonym z ty u silnika. Charakteryzuje si stosunkowo ma à masà, cichà pracà i niskim zu yciem paliwa, a ponadto spe nia wymagania normy Euro 3. Elementy zwi kszajàce bezpieczeƒstwo, oferowane wraz z nowym modelem, czynià Volvo FH16 jednym z najbezpieczniejszych pojazdów ci arowych na rynku. Nowy uk ad ACC (Adaptive Cruise Control), wspó pracujàcy z dotychczasowym uk adem programowania pr dkoêci jazdy, umo liwia zachowanie bezpiecznej odleg oêci od pojazdu jadàcego z przodu. Elektroniczny uk ad stabilizacji toru jazdy ESP, wspomagajàcy kierowc w krytycznych sytuacjach, mo na teraz zamontowaç tak e w ciàgnikach siod owych, o konfiguracji 6x2. Natomiast funkcja pomocy przy ruszaniu pod gór u atwia rozpocz cie jazdy na wzniesieniu. 4

5 Globetrotter XL najbardziej przestronna kabina Z 3 dost pnych typów kabin o ró nych wielko- Êciach, najwi ksza jest kabina Globetrotter XL. Wiele elementów wyposa enia zewn trznego podkreêla wyjàtkowà moc samochodu ci arowego Volvo FH16. Nale à do nich, mi dzy innymi chromowane elementy na kracie wlotu powietrza, obudowie lusterek wstecznych i spoilerach. Na klamkach drzwi umieszczono symbol FH16, a pod- Êwietlana tablica na kabinie Globetrotter u atwia rozpoznanie marki samochodu. Wn trze kabiny zosta- o unowoczeênione dzi ki nowej kolorystyce oraz nowym materia- om, z których wykonano tapicerk i tablic rozdzielczà. Kierownic pokryto skórà. FH16 zosta zaprojektowany z my- Êlà o zaoferowaniu najlepszego rozwiàzania w przypadku wykonywania szczególnie trudnych zadaƒ transportowych, takich jak transport drewna lub adunków ponadgabarytowych. Âwietnie nadaje si tak e do szybkiego transportu d ugodystansowego w górzystym terenie, gdzie mocny silnik umo liwia utrzymanie du ej Êredniej pr dkoêci jazdy. Materia : Volvo Truck Corporation 5

6 POMY KI NA DRODZE JAK ICH UNIKAå I BYå LEPSZYM KIEROWCÑ Bezpieczeƒstwo na drodze to wypadkowa wielu czynników. W adze zajmujà si stanowieniem przepisów drogowych i budowà dróg. Producenci pojazdów stale zwi kszajà bezpieczeƒstwo wytwarzanych Êrodków transportu. Ca y ten zbiorowy wysi ek mo e jednak spe znàç na niczym, gdy zawiedzie element najwa niejszy trzeêwoêç oceny sytuacji i prawid owe zachowanie kierowcy, czyli osoby, której powierzono piecz nad kolosem, jakim jest samochód ci arowy. Poni ej opisano kilka najgroêniejszych pomy ek kierowców. Czy zdarzy o Ci si ju pope niç któràê z nich? TYLKO NIE PAL Palenie ka dy sam podejmuje decyzj, czy paliç papierosy. To samo dotyczy palenia podczas jazdy. Jednak zapalanie i gaszenie papierosa zawsze jest czynno- Êcià, która odwraca uwag kierowcy od pojazdu i sytuacji panujàcej na drodze. Nie wspominajàc ju o przypadkach, gdy papieros upadnie na pod og lub, co gorsza, na nogi! Niektórzy u atwiajà sobie ycie i zamiast do popielniczki wyrzucajà niedopa ek za okno. Co roku zdarzajà si zwiàzane z tym przypadki po arów, nawet na terenach zabudowanych. Mo liwe jest nawet zapalenie si pojazdu naszego lub innych u ytkowników drogi. Dzia ajàcy w strukturach Volvo Zespó ds. Badaƒ nad Wypadkami Drogowymi (Volvo s Traffic Accident Research Team) dysponuje sprawozdaniami z wypadków, w których wyrzucony niedopa ek wpad z powrotem do kabiny lub przedosta si do wlotu powietrza w samochodzie palacza lub cudzym. Warto przy tej okazji nadmieniç, e wloty powietrza w nowszych modelach samochodów ci arowych Volvo sà chronione specjalnà siatkà, która uniemo liwia przedostanie si do Êrodka obcych przedmiotów. ZAPNIJ PASY Pasy bezpieczeƒstwa pozwólmy sobie na szczeroêç: czy zawsze masz je zapi te za kierownicà? Coraz wi cej kierowców uêwiadamia sobie, e pasy bezpieczeƒstwa to najwa niejsze ze wszystkich zabezpieczeƒ. Mimo to, nadal zbyt wielu kierowców rezygnuje z ich zapinania, mimo e doskonale zdajà sobie spraw, e przynajmniej w 60% wypadków, w których kierowcy odnoszà obra enia, ich skala mog aby byç wyraênie mniejsza w aênie dzi ki zapi tym pasom bezpieczeƒstwa. SkutecznoÊç zaawansowanego systemu bezpieczeƒstwa w nowo- 6

7 czesnym samochodzie ci arowym ca kowicie zale y od tego, czy kierowca i pasa er majà zapi te pasy. Pas to najtaƒsza, najbardziej oczywista i zarazem najlepsza metoda ochrony kierowcy i pasa era przed obra eniami w razie wypadku. Ich skutecznoêç dotyczy wszystkich typów wypadków i nie mo e byç lekcewa ona nawet przy niewielkich pr dko- Êciach. ZWOLNIJ ZACHOWAJ BEZPIECZNÑ ODLEG OÂå SzybkoÊç i odleg oêç nie trzeba wyjaêniaç, jak Êcis y zwiàzek àczy pr dkoêç z odleg oêcià od pojazdu znajdujàcego si z przodu. Wi ksza odleg oêç to najlepsza poduszka powietrzna. Jednak zaprzyjaênione samochody ci arowe, p dzàce po autostradzie zaledwie kilka metrów od siebie, nie sà niestety rzadkim widokiem. Czy tak e Tobie zdarza si tak jeêdziç? Byç mo e zaciekawi Ci informacja, e wed ug danych Zespo u ds. Badaƒ nad Wypadkami Drogowymi, zderzenia dwóch pojazdów ci arowych poruszajàcych si w tym samym kierunku sà drugim najcz stszym rodzajem wypadków, w których kierowcy doznajà obra eƒ (wi cej na ten temat mo na przeczytaç w Internecie pod adresem: W wyniku prac Zespo u Volvo ustalono, e w szeêciu wypadkach na dziesi ç obra enia kierowcy by yby znacznie mniejsze lub da oby si ich ca kiem uniknàç, gdyby kierowca mia zapi te pasy. Pas bezpieczeƒstwa jest niezb dny tak e przy wolnej jeêdzie. SzybkoÊci, jakie sà stosowane w testach zderzeniowych przeprowadzanych przez Volvo Trucks wahajà si od 30 do 50 km/h. Nawet przy tak niewielkich pr dkoêciach manekiny bez zapi tych pasów nara one sà na pot ne i potencjalnie groêne w skutkach uderzenia. Gdyby w kabinie znajdowa si cz owiek, przy niezapi tych pasach dozna by bardzo powa nych uszkodzeƒ cia a. SPRAWDè STAN TECHNICZNY Przeglàdy codzienne przeglàdy, dokonywane osobiêcie przez kierowc majà ogromne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeƒstwa. Powinny one obejmowaç sprawdzenie takich elementów, jak: oêwietlenie, stan opon (na przyk ad ciênienie lub czy sà kamienie, które mog y si wcisnàç w bie nik), czystoêç okien i lusterek oraz poziom p ynu do spryskiwaczy. Czy dope niasz tego obowiàzku? Czy wiesz, e adunek podczas transportu powinien byç zabezpie- 7

8 czony w taki sposób, by móg oprzeç si skierowanej do przodu sile równej co najmniej ci arowi adunku? Odpowiednie wymagania dotyczàce si skierowanych w bok i do ty u wynoszà po ow ci aru adunku. Sprz t do mocowania adunku powinien byç sprawdzany co najmniej raz w tygodniu, a uszkodzone pasy nale y wyrzucaç i zast powaç nowymi. Przy przewozie materia ów niebezpiecznych nale y najpierw opracowaç plan za adunku. JeÊli adunek sk ada si z towarów ró nego typu, materia y niebezpieczne powinny byç oddzielone od pozosta ych. W razie wypadku, plan za adunku u atwia stwierdzenie, gdzie znajdujà si materia y niebezpieczne. MIEJ G OW NA KARKU Koncentracja czy zawsze jest na najwy szym poziomie? W niektórych krajach obowiàzujà doêç rygorystyczne przepisy dotyczàce rozmów przez telefon komórkowy w trakcie prowadzenia pojazdu. W innych nie. W tych ostatnich zdarza si obserwowaç mro àce krew w y ach wyczyny zawodowych kierowców, którzy podczas jazdy jednà r kà trzymajà telefon, a drugà pospiesznie coê notujà. Nie spotyka si ich na ka dym kroku, lecz bez wàtpienia istniejà. Nietrudno wpaêç w z oêç, gdy widzimy kogoê, kto zachowuje si w ten sposób. Ataki wêciek oêci na drodze sà przyczynà wypadków nawet wêród zawodowych kierowców. Dlatego odpowiedzialnoêç oznacza tak e tolerancyjne podej- Êcie do pomy ek, jakie na drodze mogà pope niaç inni. P ynny i dobrze zaplanowany styl jazdy nie tylko Êwiadczy o klasie kierowcy, lecz tak e korzystnie wp ywa na jego samopoczucie i stopieƒ zu ycia pojazdu. Nale y tak e Êledziç pojawianie si oznak zm czenia. Trzeba te pami taç, e nie wszyscy u ytkownicy drogi zachowujà si w sposób przewidywalny. Zdarzajà si tacy, którzy post pujà wbrew przepisom drogowym, a nawet wbrew rozsàdkowi. Dlatego korzystaj ze swej umiej tnoêci myêlenia i staraj si zawsze przewidzieç sytuacj, jaka wyniknie za chwil. Dzi ki obserwacji rozmaitych sygna ów nap ywajàcych z otoczenia mo na dostatecznie wczeênie uzyskaç ostrze enie o zbli ajàcym si niebezpieczeƒstwie. NIE ZASYPIAJ Sen czy na pewno zawsze jesteê rzeêki i wypocz ty? Zm czenie za kierownicà przynosi ten sam efekt, co brak koncentracji. A brak koncentracji to niebezpieczeƒstwo na drodze. Nawet najbardziej doêwiadczony kierowca nie oprze si sennoêci i to mimo e z naukowych badaƒ nad snem wynika, i zawodowi kierowcy sà grupà najtrudniejszà do zwalenia z nóg. Nic nie zastàpi zdrowego snu w nocy. Decyduje o tym nasz zegar biologiczny. JeÊli planowana jest nocna trasa, warto zdrzemnàç si tu przed wyjazdem. Poziom sennoêci spadnie na kilka godzin, a wraz z nim zmniejszy si ryzyko wypadku. Po dziesi ciogodzinnej bezsenno- Êci potrzeba g bokiego snu wyraênie wzrasta. Wi kszoêç wypadków z udzia em jednego pojazdu które sà najpowszechniej spotykanym typem wypadków zdarza si nad 8

9 ranem. O tej porze niebezpieczeƒstwo takich wypadków na drodze jest ponad dziesi ciokrotnie wy sze. Powód? Kierowcy przysypiajà, a ich pojazdy zje d ajà z drogi. Ryzyko to jeszcze bardziej roênie w wyniku d ugotrwa ej, ponad dziesi ciogodzinnej jazdy. Wie o tym ka dy kierowca je d àcy na d ugich trasach. Przedstawiciele tej grupy, pytani o por, w której sennoêç najbardziej daje o sobie znaç, bez wahania wskazujà na wczesne godziny poranne. A oto wskazówki, jak zachowaç jasnoêç umys u. Staraj si zaczynaç zmian po wypoczynku. Zadbaj o to, by w kabinie panowa odpowiedni klimat i niski poziom ha asu. Wa na jest te pozycja, w jakiej siedzisz. Zawsze, gdy to konieczne, reguluj po o enie fotela i kierownicy. ZJEDZ SOBIE NA ZDROWIE Posi ki czy spo ywasz w aêciwe posi ki o w aêciwej porze? Po ywienie lekkie i niezbyt t uste mo e obni yç poziom zm czenia. T usta ywnoêç zwi ksza sennoêç i wra enie przesycenia, obni ajàc zarazem koncentracj. Regularne spo ywanie posi ków korzystnie wp ywa na trawienie. Na ogó zaleca si trzy posi ki g ówne i dwie przekàski. Wyroby zawierajàce Êmietan, chipsy i ciastka nie sà niebezpieczne, jednak w du ych iloêciach ujemnie wp ywajà na kondycj. Lepsze sà ryby, owoce, warzywa, pieczywo i chude produkty mleczne. Rezygnowanie z posi ków obni a zdolnoêç do pracy, poniewa wraz ze spadkiem poziomu cukru we krwi pogarsza si zdolnoêç koncentracji. ywnoêç i napoje dajà kierowcy niezb dnà energi. Pr dzej czy póêniej, poziom cukru we krwi spadnie i coraz trudniej b dzie zapanowaç nad uwagà. Owoce, na przyk ad banany, zapewniajà dodatkowe êród o energii do czasu obiadu lub kolacji. Baton czekoladowy mo e szybko dodaç energii, niestety na krótko. Poziom cukru we krwi b yskawicznie opada z powrotem. Korzystnie na zdolnoêç koncentracji i witalnoêç wp ywa te przyjmowanie du ych iloêci wody. Unika si w ten sposób bólów g owy powodowanych odwodnieniem. Osobom prowadzàcym w porze nocnej zaleca si zachowanie normalnego cyklu spo ywania posi ków, z o onego ze Êniadania, obiadu i kolacji, co zapewnia równomierny dop yw energii w ciàgu doby. Warto te wiedzieç, e normatywna noênoêç fotela kierowcy w samochodach Volvo Trucks zosta- a ostatnio zwi kszona ze 120 do 150 kg. Mo na na tej podstawie wysnuç pewne wnioski na temat tendencji dotyczàcych przeci tnej wagi cia a kierowców. ZRELAKSUJ SI Przerwa w pracy w jaki sposób z niej skorzystasz? Czy nale ysz do osób, do których pasuje stwierdzenie: jeêli nie jedzie, to je, jeêli nie je, to jedzie? Godziny sp dzane za kierownicà to dla pleców, ramion i szyi czas wyt - onego wysi ku. Gdy wi c opuszczasz fotel kierowcy, masz znakomità okazj, by dla swojego dobra wykonaç par odpr ajàcych çwiczeƒ. Niewa ne, e czujesz si niezr cznie. KorzyÊci w ciàgu nadchodzàcych godzin wynagrodzà Ci to z nawiàzkà. Materia : Volvo Truck Corporation 9

10 VIVA VISTA! Takim has em Volvo Truck Corporation zach ca pracowników autoryzowanych przedstawicieli Volvo do udzia u w konkursie. VISTA (Volvo International Service Technician) odbywa si co dwa lata i ma za zadanie integrowaç mechaników, pracowników dzia u cz Êci zamiennych i administracji. Pracownicy stacji serwisowych Volvo uczestniczà w trakcie swojego zatrudnienia w cyklu szkoleƒ podnoszàcych ich kwalifikacje, w trosce o najwy szy poziom Êwiadczonych us ug i satysfakcj klienta. VISTA jest równie szkoleniem, ale zorganizowanym na zasadach konkursu. Za o eniem organizatorów jest to, aby w eliminacjach wzi o udzia 100% pracowników stacji serwisowych. W ten sposób weryfikuje si posiadane i nabywane przez nich umiej tnoêci. Konkurs zmusza pracowników do szczegó owego studiowania literatury technicznej. Zach tà do udzia u jest nagroda g ówna tygodniowy wyjazd do Szwecji na koszt organizatorów. Adam Nowak i zespó PEKAES TRUCK Szczecin Tegoroczna edycja konkursu rozpocz a si w paêdzierniku 2002 roku. Pierwsza runda wymaga a odpowiedzi na pytania teoretyczne. Kolejne dwie rundy, równie z o one z pytaƒ teoretycznych, pozwoli y wy oniç, spoêród wszystkich czterdziestu siedmiu, cztery zespo y, zaproszone do udzia u w finale. Byli to przedstawiciele: NIJHOF-WASSINK Rzgów, PEKAES TRUCK Szczecin, VOLVO Gdynia i Z.H.U. JÓZEF SKRZYPA Szczecin. Fina VISTY 2003 odby si w dniach kwietnia w Szkole Serwisowej Volvo we Wroc awiu. Pierwszy dzieƒ wymaga wykonania czterech zadaƒ, na ka de z nich uczestnicy mieli 15 minut. By y to zadania praktyczne, polegajàce na umiej tnym wyszukaniu spreparowanych uszkodzeƒ pojazdów. Pracownicy dzia ów cz Êci 10

11 Wszyscy uczestnicy fina u VISTY 2003 zamiennych musieli wykazaç si umiej tnoêciami rozpoznawania cz Êci wymontowanych z pojazdów oraz wyszukiwania ich w systemie. Elektrycy obecni w ka dym startujàcym w finale zespole mieli do rozwiàzania powa ny problem z tachografem w samochodzie FH12 wersja 2. Odpowiedzi trafi y do kopert, które nast pnie zosta y zaplombowane i schowane do czasu obrad komisji oceniajàcej. W drugim dniu fina u zawodników czeka y ju tylko trzy zadania. Tym razem do obróbki zawodnicy dostali uk ad hamulcowy EBS i zadanie z dostosowania zabudowy do podwozia samochodów. Specjalne zadanie zosta o przygotowane dla pracowników dzia ów cz Êci zamiennych, którzy musieli wykazaç si znajomoêcià akcesoriów oferowanych przez Volvo. Rywalizacja wêród zespo ów by a bardzo zaci ta. Gdy wszystkie zadania zosta y zakoƒczone, komplety odpowiedzi trafi y do ràk komisji oceniajàcej, która sk ada a si z dwóch przedstawicieli Szko y Serwisowej Adama Nowaka i Jaros awa Nocka; Krzysztofa Sobczaka (Volvo Polska, Samochody Ci arowe) oraz Tadeusza Kacprzyƒskiego (konsultant zewn trzny). Nad ca o- Êcià czuwa Dariusz Leja, obserwator z Volvo Polska, Samochody Ci - arowe. Komisja omawia a prawid owe sposoby rozwiàzania poszczególnych zadaƒ. Dyskusja by a zaci ta, jednak takie rozmowy zawsze majà du à wartoêç dydaktycznà. Tematy zadaƒ wynika y z praktycznych doêwiadczeƒ, wobec tego podczas wymiany argumentów zawsze mo na by o ustaliç sposób post powania, który jest najkorzystniejszy w danym wypadku dla klienta. Ostatecznie tabela wyników zape ni a si cyferkami obrazujàcymi liczb zdobytych punktów, z których jednoznacznie wynik werdykt: zwyci zcà fina u zosta zespó Z.H.U. JÓZEF SKRZYPA ze Szczecina, w sk adzie: Jaros aw Paluch, Tomasz Piekoszewski, Roman Rafka, Rados aw Zawiliƒski. Drugie, nie mniej zaszczytne miejsce przypad o w udziale zespo owi NIJHOF- -WASSINK Rzgów, w sk adzie: Przemys aw Grabowski, Grzegorz Palimàka, Maciej Pilc. Miejsce trzecie zajà zespó VOLVO Gdynia, w sk adzie: S awomir Kaszubowski, Wies aw Katzor, Józef Sychowski, natomiast czwarte PEKAES TRUCK Szczecin, w sk adzie: Cezary Faliƒski, Jan ny, Roman Za ski. Ka dy z uczestników fina u otrzyma upominki. Zwyci zcy zostali zaproszeni w podró do krainy wikingów w terminie czerwca 2003 roku, gdzie zostanà nagrodzeni i wezmà udzia w Konferencji Zwyci zców wraz z kolegami ze wszystkich krajów, które wzi y udzia w tegorocznej edycji VISTY. Wszystkim uczestnikom konkursu VISTY gratulujemy zaj tych miejsc i mamy nadziej, e nast pne edycje b dà równie cieszy y si powodzeniem. Do zobaczenia za dwa lata! A jak wrócimy ze Szwecji, to opowiemy, jak by o... Adam Nowak Szcz Êliwi zwyci zcy fina u zespó Z.H.U. JÓZEF SKRZYPA Szczecin 11

12 KONFERENCJA PRASOWA VOLVO POLSKA 19 maja bie àcego roku, w warszawskim hotelu Novotel odby a si doroczna konferencja prasowa Volvo Polska. Zaproszenie na konferencj przyj o kilkudziesi ciu dziennikarzy z radia, prasy bran owej i ekonomicznej. Ze strony organizatora, w konferencji udzia wzi li: Peter Andres Prezes Volvo Polska; Roberto Teixeira Prezes Volvo Polska Centrum Przemys owe; W adys aw Smyk Dyrektor Naczelny Volvo Polska, Autobusy; Andrzej Dziedzicki Dyrektor Sprzeda y VFS Us ugi Finansowe Polska; Maciej Kesler Rzecznik Prasowy Volvo Polska. W trakcie konferencji przedstawiciele poszczególnych dzia ów firmy dokonali podsumowania ubieg ego roku, przedstawili bie àce wyniki sprzeda y oraz poinformowali zaproszonych dziennikarzy o planach na najbli szy rok. Po cz Êci oficjalnej odby si lunch, w czasie którego dziennikarze mieli mo liwoêç przeprowadzenia bezpo- Êrednich rozmów z przedstawicielami Volvo Polska. Zarówno dla ca ego koncernu Volvo, jak i te dla Volvo Polska, rok 2003 jest rokiem szczególnej troski o najwy szà jakoêç us ug i serwisu. W myêl przyj tych za o eƒ, wszystkie dzia y Volvo Polska rozwijajà us ugi, które majà zapewniç klientom komfort u ytkowania pojazdów Volvo. Zakres swoich us ug poszerza tak e firma VFS Us ugi Finansowe Polska, oferujàca pomoc w finansowaniu zakupu pojazdów. Volvo Polska, oprócz sta ego poszerzania oferty handlowej o nowe modele systematycznie rozbudowuje w Polsce sieç dealerskà i serwisowà, oferujàc Peter Andres w trakcie prezentacji klientom jak najdogodniejszy i szybki serwis oraz dostawy cz Êci zamiennych. Firma dba o komfort i bezpieczeƒstwo u ytkowników pojazdów Volvo oraz o jak najlepsze wyszkolenie techniczne kierowców. Od 1 paêdziernika ubieg ego roku funkcjonuje nowa struktura organizacji Volvo Polska, Samochody Ci arowe. W jej ramach firma jest w aêcicielem 50% sieci dealerskiej Volvo w Polsce. Pozwala to na sta y rozwój us ug Êwiadczonych w stacjach serwisowych Volvo. Wi ksza efektywnoêç obs ugi klienta, krótszy okres realizacji zamówienia oraz znaczne obni enie kosztów w asnych stwarza lepsze warunki rozwoju tak e firmom korzystajàcym z us ug Volvo Polska. Od lewej: Peter Andres, Roberto Teixeira, W adys aw Smyk 12

13 W KLUBIE U WIKINGA, CZYLI WITAMY W ÂWIECIE PRZYGODY Pod takim has em mieli okazj mi o sp dziç czas goêcie organizowanych przez 3 kolejne soboty maja, Dni Otwartych w stacjach serwisowych Volvo w Annopolu, Gdyni, Je ewie, Krakowie, Olsztynie, Radomiu i Âwi toch owicach. Na przybywajàcych wraz z rodzinami uczestników wspania ego, letniego wypoczynku na Êwie ym powietrzu czeka y liczne zabawy i konkursy z nagrodami. Du ym zainteresowaniem, jako nagrody, cieszy y si czarne kapelusze z dyskretnie wyt oczonym logo Volvo. Oprawa muzyczna spotkaƒ, a tak e wyst p GoÊcia Klubu w ka dej z lokalizacji sprawi y, e imprezy szybko nabra y charakteru luênego spotkania w gronie najbli szych i znajomych. Mamy nadziej, e Ci z Paƒstwa, którzy przyj li nasze zaproszenie i wzi li udzia w spotkaniach, mi o wspominajà wspólnie sp dzony z nami czas. NOWE PUNKTY SPRZEDA Y I SERWISU W dniu 14 kwietnia bie àcego roku rozpoczà dzia alnoêç nowy punkt sprzeda y i serwisu samochodów ci arowych Volvo w Kretominie k. Koszalina. Nowy punkt sprzeda y i serwisu jest filià szczeciƒskiego dealera Volvo firmy Pekaes Truck S.A. i jest odpowiedzià na rozwój rynku samochodów ci arowych w tej cz Êci Polski oraz rosnàcy popyt na samochody ci arowe i us ugi serwisowe Volvo w tym rejonie. Natomiast z dniem 1 maja 2003 roku firma Bilia Truck and Bus Service Sp. z o.o. uruchomi a nowy punkt sprzeda y i serwisu samochodów ci arowych Volvo w Torzymiu. Nowy punkt jest pierwszym autoryzowanym serwisem dla samochodów ci arowych Volvo w województwie lubuskim. W wyniku zmian organizacyjnych, jakie nastàpi y w firmie Bilia Truck and Bus Service, nowy punkt sprzeda y i serwisu jest ju trzecià, po D ugo ce i Opolu, stacjà serwisowà nale àcà do tego dealera samochodów ci arowych Volvo. Poni ej podajemy adresy nowych punktów: Pekaes Truck S.A. ul. Koszaliƒska Kretomino k. Koszalina tel./fax: (0 94) Bilia Truck and Bus Service Sp. z o.o. Kolonia Por by Torzym tel./fax: (0 68)

14 AUTOSTRADA POLSKA 2003 W dniach 7-9 maja 2003 r. na terenie Centrum Targowego w Kielcach odby a si dziewiàta ju edycja Mi dzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA POLSKA. Tegoroczna impreza zgromadzi a prawie pó tysiàca firm z Austrii, Belgii, Bia orusi, Czech, Danii, Francji, Holandii, Japonii, Niemiec, Norwegii, Polski, RPA, Szwecji, USA, Wielkiej Brytanii i W och. Podczas targów, wystawcy zaprezentowali ci kie maszyny i sprz t budowlany, materia- y oraz surowce do budowy dróg, wiaduktów, mostów i tuneli, a tak e infrastruktur zwiàzanà z drogownictwem i u ytkowaniem autostrad. WÊród wystawców na tegorocznych targach, uwa anych za najwi kszà imprez wystawienniczà w tej dziedzinie w kraju, nie zabrak o równie firmy Volvo Polska, Samochody Ci arowe. Na wspólnym stoisku z firmà Bilia Maszyny Budowlane Polska, oferujàcà na polskim rynku maszyny budowlane Volvo, zaprezentowaliêmy pojazd Volvo FM12, 8x4 z zabudowà wywrotkà tylnozsypowà produkcji firmy KH Kipper. Materia y opracowa a: Renata Stefaƒska WYNIKI SPRZEDA Y Sprzeda nowych samochodów ci arowych w Polsce: styczeƒ kwiecieƒ 2003 Dopuszczalna masa ca kowita powy ej 16 ton Marka Liczba sztuk Volvo 418 Mercedes 273 Scania 270 Renault V. I. 218 MAN 167 DAF 156 Iveco 44 Jelcz 20 Razem 1566 Dopuszczalna masa ca kowita ton Marka Liczba sztuk Star 219 Mercedes 76 DAF 74 Renault V. I. 56 Volvo 31 Iveco 24 MAN 19 Razem 499 OÂWIADCZENIE Volvo Polska, Samochody Ci arowe oêwiadcza, e zakres informacji zamieszczonych w numerze 7/31 Kierunku Volvo, dotyczàcych przedsi biorstwa Temperi Transport i Spedycja Mi dzynarodowa w Krakowie nie by uzgodniony z jego w aêcicielem, Panem Janem Kusiek. Za powy sze niedopatrzenie serdecznie przepraszamy Pana Jana Kusiek. Redakcja 14

15 NASI KLIENCI KOLOR OPTYMIZMU LÊniàce naczepy-cysterny i wêciekle zielone kabiny samochodów kolor ekologii, optymizmu i rozkwitajàcej wiosny. To kolor sukcesu w 1997 roku firma rodzinna EL-TRANS, zarzàdzana przez El biet i Andrzeja Sierockich, zajmujàca si transportem materia ów niebezpiecznych, g ównie p ynnych chemikaliów, dysponowa a dwiema u ywanymi ci arówkami. DziÊ ich flota transportowa sk ada si z 28 zestawów. Siedem kolejnych modeli Volvo FH12 wzbogaci o park maszynowy w tym roku... Intensywna zieleƒ te ci arówki przyciàgajà wzrok... El bieta Sierocka:... tak, i byç mo e dlatego nikt nie chcia zainteresowaç si pierwszym, jadowicie zielonym Volvo stojàcym na placu. Samochód bardzo rzuca si w oczy; w pierwszej chwili trudno by o powiedzieç, czy podoba si, czy te wr cz przeciwnie odstrasza. Wi kszoêç pojazdów transportowych ma stonowane i raczej standardowe kolory. Intensywna zieleƒ to by niemal plastyczny eksperyment. PostanowiliÊmy wziàç w nim udzia kupiliêmy t wyró niajàcà si ci arówk. DziÊ mo emy powiedzieç, e to by dobry pomys. Dzi ki niemu jesteêmy wsz dzie zdecydowanie lepiej widoczni... El bieta i Andrzej Sieroccy w aêciciele firmy EL-TRANS Kiedy Paƒstwo zaczynaliêcie, w 1997 roku, chyba niewiele firm zajmowa o si transportem Êrodków chemicznych? Andrzej Sierocki: To prawda; mimo tego, e na rynku by y du e firmy przewozowe o tym samym profilu, znaleêliêmy luk, którà 15

16 W 1997 roku firma rodzinna EL-TRANS, zarzàdzana przez El biet i Andrzeja Sierockich, zajmujàca si transportem materia ów niebezpiecznych, g ównie p ynnych chemikaliów, dysponowa a dwiema

17 u ywanymi ci arówkami. DziÊ ich flota transportowa sk ada si z 28 zestawów. Siedem kolejnych modeli Volvo FH12 wzbogaci o park maszynowy w tym roku...

18 wype niliêmy, powi kszajàc tabor. PosiadaliÊmy dwa u ywane samochody Volvo i Renault. Pojawi o si pierwsze powa ne zlecenie, którego si podj liêmy na transport bardzo agresywnego materia- u i to w aêciwie sk oni o nas do kupna pierwszej specjalistycznej naczepy-cysterny, dostosowanej do przewozu adunków niebezpiecznych. Takie w aênie by y nasze poczàtki. Z biegiem czasu przekonaliêmy si, e konkurencja na rynku specjalistycznych przewozów jest na tyle niewielka, e daje nam szans rozwoju i utrzymania si na rynku. PoszukiwaliÊmy kolejnych zleceƒ, bo tylko dzi ki temu mo na by o posuwaç si naprzód myêleç o modernizacji taboru, kupnie kolejnych naczep, zwi kszeniu zatrudnienia i poszukiwaniu odbiorców naszych us ug na zachodnim rynku. Zajmujecie si Paƒstwo wy àcznie transportem? E.S.: Tak, nie jesteêmy producentem adnych Êrodków chemicznych, Êwiadczymy wy àcznie us ugi transportowe. Poczàtkowo by to jedynie transport krajowy; w 1999 roku wyruszyliêmy na trasy mi dzynarodowe, zaj liêmy si te logistykà. W tym samym czasie kupiliêmy pierwsze nowe ci arówki ciàgniki Volvo FH12. Na zagranicznym rynku pragn liêmy od razu pokazaç si z jak najlepszej strony. Sprz t transportowca jest jego najlepszà wizytówkà naszà by y nowe, bezpieczne naczepy i ciàgniki Volvo. DziÊ przewozy mi dzynarodowe to podstawa naszej dzia alnoêci. Nasze samochody mo na spotkaç na drogach ca ej Europy. Trudno jest pozyskaç odbiorców dla tak nietypowych us ug przewozowych? A.S.: K opotem jest raczej zmiana mentalnoêci przedstawicieli wspó pracujàcych firm. W Polsce ca y czas pokutuje poglàd, e najlepszym rozwiàzaniem jest organizacja transportu przez zagranicznych przewoêników. Zamiast szukaç ich tutaj, na miejscu, importerzy Êrodków chemicznych szukajà poêrednictwa za granicà. W koƒcu to jednak my przewozimy te adunki. Zdecydowanie prostszym rozwiàzaniem jest telefon bezpoêrednio do nas. Niektórzy przekonujà si o tym dopiero po roku czasu. Niepotrzebnie tracà czas, energi i pieniàdze. Prawie ca a ci arowa flota w Paƒstwa firmie sk ada si z ciàgników FH12... A. S.: WÊród naszych samochodów jest tylko jedno srebrzyste Renault Premium. Volvo kontynuujà kolorystycznà tradycj pierwszego nowego samochodu majà ten sam odcieƒ zieleni. Ci arówki jednej marki i w naszym przypadku jednego modelu to same korzyêci; kierowca przesiadajàc si 18 Przygotowanie cysterny do czyszczenia

KIERUNEK VOLVO. ODJECHAå NÓWKÑ VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE NR 4/28 MAJ CZERWIEC 2002

KIERUNEK VOLVO. ODJECHAå NÓWKÑ VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE NR 4/28 MAJ CZERWIEC 2002 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2002 NR 4/28 VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 ODJECHAå NÓWKÑ ZDÑ Yå NA CZAS GALA Z VOLVO W aêciwa ekonomika transportu opiera

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002

KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002 NR 7/31 UWAGA! W ÂRODKU NUMERU KARTKI ÂWIÑTECZNE GDZIE RODZÑ SI GWIAZDY VOLVO ZABUDOWANE YCIE W KANA ACH OSIÑGI

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (95) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY. Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych.

POÂREDNIK budowlany (95) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY. Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych. INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (95) 12012 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t strona 28 Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych W numerze m. in.:

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (93) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X. WRZESIE -PAèDZIERNIK

POÂREDNIK budowlany (93) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X. WRZESIE -PAèDZIERNIK INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (93) 52011 ISSN 1427-213X WRZESIE -PAèDZIERNIK m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 6. Kopalnia granitu Kwarc z Kostrzy ko o Strzegomia

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (77) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY

POÂREDNIK budowlany (77) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (77) 12009 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 3. Organizatorzy targów Intermat nie bojà si s owa kryzys.

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK BRAN OWY MAJ 2009. str. 43

MIESI CZNIK BRAN OWY MAJ 2009. str. 43 Autonaprawa ISSN 1897-3280 MIESI CZNIK BRAN OWY MAJ 2009 e-autonaprawa dost pna bez ograniczeƒ! str. 43 Przeglàd aktualnych ofert: sprz t dla lakierni us ugowych GoÊcinnie na naszych amach: Tomasz ukasik

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (66) 22007 ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t oficjalny przedstawiciel HITACHI w Polsce W numerze m.in.: 2. Sejmowa

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (74) 42008 ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 14. Euro 2012 to szansa dla naszej bran y! rozmowa

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (64) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE

POÂREDNIK budowlany (64) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (64) 62006 ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m.in.: 2. Tegoroczne targi Infrastruktura zaskoczy y swym

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (82) 62009 ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 3. Jubileusz 35-lecia dzia alnoêci OÊrodka Centralnego

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63. Alfa Spider Wiatr we w osach

CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63. Alfa Spider Wiatr we w osach CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63 Alfa Spider Wiatr we w osach fiat wokó nas rok 10 numer 63 sierpieƒ/wrzesieƒ 2006 Odpowiedzialny za edycj

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (65) 12007 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t MRC DOLTECH WY ÑCZNY PRZEDSTAWICIEL FIRMY W numerze m.in.: 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

STALOWEFORUM MAGAZYN POLSKIEJ UNII DYSTRYBUTORÓW STALI 03/2009

STALOWEFORUM MAGAZYN POLSKIEJ UNII DYSTRYBUTORÓW STALI 03/2009 Targowa jesieƒ Sosnowiec i Kielce tam niebawem spotka si bran a stalowa Co z tym o ywieniem Rozmowa ze Stanis awem Gomu kà, g ównym ekonomistà BCC Surowce dro ejà Ceny z omu oraz rudy elaza sà coraz wy

Bardziej szczegółowo

Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA. Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU ROZWIÑZANIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA. Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU ROZWIÑZANIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT ROK 11 NUMER 70 LISTOPAD 2007 GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA ROZWIÑZANIE

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK BRAN OWY STYCZE 2009

MIESI CZNIK BRAN OWY STYCZE 2009 Autonaprawa ISSN 1897-3280 MIESI CZNIK BRAN OWY STYCZE 2009 KONKURS! Do wygrania: cyfrowy aparat fotograficzny 3 zestawy upominków firmy GG Profits str. 35 Przeglàdy aktualnych ofert: sieci warsztatowe

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY. Klub Dealerów Grupy Goodyear

BIULETYN INFORMACYJNY. Klub Dealerów Grupy Goodyear BIULETYN INFORMACYJNY Klub Dealerów Grupy Goodyear 6/2004 Zapraszamy na stron Klubu Dealerów Grupy Goodyear: www.kdgg.pl Wpisz swoje nazwisko zaczynajàc du à literà, np. Majakowski W tym polu wpisz has

Bardziej szczegółowo

ONTAKT. KONIEC ERY ROPY nadchodzà nowe êród a energii

ONTAKT. KONIEC ERY ROPY nadchodzà nowe êród a energii ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 01/2 7/ 20 0 8 < MSPDO PIERWSZEGO SZEREGU WYSTÑP! IVE MENDES ZMYS OWA DIVA SOULU ORGANIKA NA SZEROKICH WODACH FUNDUSZE UNIJNE I S S N 1 6 4 1-2 0 3 6 KONIEC

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Dodge ju w odzi Przedstawiamy legendarne modele Dodge Viper i Dodge Ram

Dodge ju w odzi Przedstawiamy legendarne modele Dodge Viper i Dodge Ram Wi kszy kaliber Dodge Caliber rogaty kompakt w salonie Autotrapera Przygoda z Jeepem Mateusz Kusznierewicz zawsze mia em s aboêç do aut terenowych JednoÊladem w teren Dirt, Street, Vert, Dual Slalom czy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY. Klub Dealerów Grupy Goodyear

BIULETYN INFORMACYJNY. Klub Dealerów Grupy Goodyear BIULETYN INFORMACYJNY Klub Dealerów Grupy Goodyear 5/2004 Zapraszamy na stron Klubu Dealerów Grupy Goodyear: www.kdgg.pl Wpisz swoje nazwisko zaczynajàc du à literà, np: Majakowski W tym polu wpisz has

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak twoja gazeta w internecie: www.nasza-wielkopolska.pl MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Marzec 2001 NR 26 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN SZANOWNI

Bardziej szczegółowo

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu Nr 86/2004 Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu W NUMERZE: Rozmowy z Markiem Belkà, Premierem RP 2 Szanse i wyzwania z Andrzejem Wolskim,

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6 Na ok adce: Prezes Radmoru, A. Synowiecki, na targach MSPO 2012 prezentuje goêciom radiostacje Szanowni Paƒstwo, Witamy w kolejnym numerze biuletynu Info-Radmor. Przedstawiamy w nim nowoêci z naszej oferty

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna, skuteczna i ekologiczna

Bezpieczna, skuteczna i ekologiczna NR 1 (69) 26 stycznia 2009 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE. Radiostacje programowalne 3. Aster 2012 9. Nowe stacje bazowe TETRA 10. Bez anteny nie ma àcznoêci 12. o nierz przysz oêci 14

Spis treêci W SKRÓCIE. Radiostacje programowalne 3. Aster 2012 9. Nowe stacje bazowe TETRA 10. Bez anteny nie ma àcznoêci 12. o nierz przysz oêci 14 Szanowni Czytelnicy, Witamy w 30 ju numerze biuletynu Info-Radmor. Zapraszamy do lektury m.in. artyku u opublikowanego w zesz ym roku w miesi czniku RAPORT. Wojsko, Technika, ObronnoÊç traktujàcy o potrzebie

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2007 nr 6/132 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 Podpisanie umowy pomi dzy GBW SA i Asseco Poland SA Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy gra a

Bardziej szczegółowo

Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014

Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014 PROBLEMY NOWOÂCI INFORMACJE Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014 W tegorocznej edycji ITM Polska w ramach 6 salonów tematycznych wzi o udzia kilkaset firm z Polski i z 30 krajów. Zagraniczni wystawcy

Bardziej szczegółowo

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Nidzica 2011 Publikacja przygotowana w ramach projektu Marketing przedsi biorstw spo ecznych realizowanego przy udziale Êrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej

Bardziej szczegółowo