1'0. Rozpo r zą d zen ie niniejsze wchodzi w życie z dniem o g łoszen ia. Minister $karbu: W. Grabski 582.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1'0. Rozpo r zą d zen ie niniejsze wchodzi w życie z dniem o g łoszen ia. Minister $karbu: W. Grabski 582."

Transkrypt

1 , N257. Dziennik Ustaw. Poz. 581 i ,., ",, 4. Płatnik może zaciągnąć pożyczkę w listach zasta\vnych w następującej wysokości:, ' a) bądź w kwocie, równaj podatkowi majątkowemu, pozostającemu do zapłaty ( 3, cz. druga, punkt 3 nin. fozp.), b) bądź w kwocie mniejszej. niezbędnej dla zapłacenia jednej ' lub kilku rat podatku majątkowego ( 3, cz. trzecia nin. raz p.), c) bądź też w kwocie wyższej; aniżeli pod a) b), nieprzekraczającej jednak wic;cej, niż-- o kwoty podatku majątkowego, obliczonej przez władzę podatko wą ( 3, cz. druga, punkt 1 nin rozp.) lub nieprzewyższającej o 2,:; /1) tych rat, które płatnik chce uiścić, - w tycb, wypadkach, gdy nieruchomość płatnika jest wolną od wszelkich hipotecznych obgią' żeń, względnie jego wierzyciele hipoteczni wyrażą na to swoją zgodę i gdy niema ustawowego lub umownego zakazu obciąże na. 5. n,stytucja kredytowa, upoważniona w myśl 1 nin. fozp. do udz,ielania pożyc,zek w listach zastawnych; winna listy te zrealizować w zastępstwie platnika, otrzymującego pożyczkę i wpłacić do kasy skarbowej;, 1) w wypadkach, wspomnianych w ustępach a i b) 4 niniejszego nnporządzenia - całą sumę, uzyskaną z realizacji listów zastawnych, 2) w wypadku, wspomnianym w ustępie c) 4 niniejszego rozporządzenia- kwotę podatku majątkowego, przypadajctcego od płatnika do zaplaty ( 3, cz. druga, punkt 3 niniejszego rozporządzen i a) lub rat podatku, na zapłacenie l<tórych pożyczka została zaciągnięta. W wypadku pod 2) podanym ewentualną nadviyżkęotrzymuje płatnik...6. Płatnikom, którzy w terminie płatności pierwszej raty podatku maj ą t!~owego zapłacą całą należność podatkową, b~dzie przyznana z~iżka w wy- s o ko śc i 10 % przedterminowo uiszczonych kwot pod atkowych. Potrąc enie zniżki nastąpi przy ostatę" cznem obliczeniu podatku., 7. Dla kontroli czynności upoważnionych instytucji kredytowych w zakresie e misji listów zastawnych, tud z ież uiszczania podatku majątkowego w zastgpstwie płatników wyznaczeni będą osobni komisarze Ministerstwa Skarbu..8. Płatnikowi, zaciągaj ącemu pożyczkę w listach zastawnych na pokrycie podatku majątkowego, odroczy właściwa władza podatkowa instancji termin płatności bieżącej raty podatku majątkowegq na trzy miesiące, celem p rz~prowadzenia formalności, połączonych z zaciągnięciem po ż yczki V listach zastawnych oraz ze zrealizowaniem tych istówl W celu otrzymania odroqenia terminu płatno ści należy przedstawić władzy podatkowej zaświadczenie upowa ż nionej instytucji kredytowej, stwier o dzające, że płatnik zwr6cił się do niej o pożyczkę. 9. O ile w terminie,' wyznaczonym płatnikowi w:myśl 8 niniejszego' rozpor zą d ze nia, należność podatkowa ( 5 niniejszego ro z po r z ądz enia) nie zostanie wpłaconą, wówczas z al ~ gające raty podatku zostaną ściągnię te przymusowo»,raz z karami za zwłpkę oraz podwyż s zonem i na zasadzie rozporząd z enia Pre~y-. denta Rzeczypospolitej z ' d nia 25 lutego 1924 r. (Dz. U. R. P. N2 20, po z. 21 2) stawkami drugiej zaliczki na po Gze t po datk u m aj ąt ko w.ego, o ile chodzi o zaleg l o ści z ty t u łu tej za liczki, za cały czas odro-. czenia, jakote ż z kosztami,egzel<ucyjnemi, okre ś lonemi w ustawie z dnia 9 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 31, poz. 189).,. 1'0. Rozpo r zą d zen ie niniejsze wchodzi w życie z dniem o g łoszen ia. Minister $karbu: W. Grabski 582. Traktat Handlowy i Nawigacyjny \ - _... p~miqdzy Rlect,ąpospolitą Polską a Zjednoczonem KTólestwem~ podpisany w Warszawie dn. 26 listopada 1923 r. - W 1fv\ENU_ RZECZYPOSPOLTEJ POLSf(lEJ MY S T f\ N SŁ f\ W W O J <: E C H O W S K. prezydent RZECZYPOSPOLTEJ POLSKEJ Wszem wobec i każdemu z osobna, komu o tern ' wiedzieć należy, wiadohlem czynimy: Dnia dwudziestego szóstego listopada tysiąc dziewięćset dwudziestego trzeciego roku, w Warszawie podpisany został,. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Jego. Brytyjskiej Mości. Traktat Handlowy i Nawigacyjny, który słowo w słowo brzmi jak naste;puje: 1\0 NOtĄ DE U\ RcPUBUQUE POLONf\SE ~ NOUS', STf\NlSŁ.F\W WOJCECHOWSK PRt:SDENT 'DE Lf\ REPUBLQUE POLONf\SE a tous ceux, qui ces presentes Lettres verront, Salut: Un Traite de Commerce et de Navigation ayant ete signe a Va rsovie le vingt six ' Novembrę mil neur cent vingt trois entre te Gouvernement de la Republique!?olonaisi! e t le Gouvernement de Sa Majeste Britannique Tralte, dont la teneur suitl /..., '

2 836 Dziennik Ustaw. Poz N2 57. Traktat handlowy i nawigacyjny pomiędzy, Treaty oi comrnerce and navigation between. Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonern Kró- The P6Ush RepubHc and The ~ Unl-ted Kingporn. leshvem. PREZYDENT RZECZYPOSPOLTEJ POLSKEJ JEGO KRÓLEWSl<f\ MOSC KRÓL ZJEDNOCŻONE GO KRÓLESTWf\ WELKEJ BRYTf\NJJ i RLf\NDJ i BRYTYJSkCH DOMNJÓW 2f\MORSK!CH, CESf\RZ NDJ, pragnąc dalsz'ego ułatwienia i rozwoju stosunków handlowych już istniejącycłl pomiędzy ich obu krajami, postanowili 'zawrteć w tym celu traktat handlowy i nawigacyjny i zamianowali swymi pełnomocnikarą, mianowicie: Sir William G~enfell Max fviiiller K. C. M. G., C. B., M. V. O., Posła Nadzwyczajnego i Ministra Pełnomo'cnego przy Rządzie Rzeczypospolitej Polskiej,., Którzy po wzajemnem okazaniu swyc,h ", pe ł nomocnictw, uznanych za dobre i należyte co do.formy, zg ~dz ili się na następujące artykuły:! ~rtykułl. Poddani lub obywatele każdej z~ stron Układającyc n się, osiedli lub czasow9 przebywający na te / rytorjach drugiej Strony, będą korzystali przy wykonywaniu handlu i przem y słu z tych samych praw J. oraz nie będą podle,gali jakimkolwiek opłatem wyż S2iym lub. iru1ym jak poddani lub obywatele drugiej ' Układającej się Strony. Bę dą oni korzystali pod każdym względem na terytorjach drugiej. S~rony Ukła- ' dającej ~i ę z tych sa,mych praw, przywilejów, wolności, korzyści i zwolnień co poddani Jub obywatele państwa. najbardziej uprzywilejowanego. Rozumie się jednakże, że postanowienia powyżs ze nie naruszają w żaden sposób specjalnych ustaw, rozpor z ądzeń i przepisów dotyczących handlu, przet'tysłu, policji i bezpiecżeńst\va 'publicznego oraz wykonywania pewnych. ~odzajów zawpdó't' lub profesji, które o b owi ą zują obecnie lub mogą obowiązywa ć w przyszłości na 1:erytorjach każdej z Układająjących się Stron, a mają zastosowanie do wszystkich cudzoziemców., f\rtykuł. Strony Układające się zgadzają się, że we wszystkich sprawach dotyczących handiu, żeglugi, przemysłu i wykonywania profesji, jakikolwiek 'przywilej, korzyść THE PRESDENT OF THE POLlSH REPU BUC and HS Mf\JESTY THE KNG OF THE UNTED KNG DOM OF GREf\T BRTf\N f\nd RELf\ND f\nd OF THE BRTSH DOMNONS BEV,OND THE SEF\S" EMPEROR OF NDlf\, being desirous of furtper facilitating and extending the commercial relations already existing b~tween their respective countries, have determined to eonclude a Treaty of CQmmer<:;:e and Navigation with this.object an'd have, appointed as their Plenipotentiaries, that"is to sa y: Prezydeht Rzeczypospolitej Polskiej: The President of the Polish Repubic: Pana Romana Dmowskie'go, Ministra Spraw Zagranicznych i and Mr. Roman Dmowski, Minister'of Foreign. F\ffairs. Pana Marjana Szyc:fł~wskiego, Ministra Przemysłu i Handlu, Commerce, ' ( Mr. Marjan Szydłowski, Minister of ndustry and a and. ', J ( Jego Królewska Mość Król Zjednoczonego lvólestwa Hi? Majesty. the King of the United Kingdom. cif Wielkiej Brytanji i rlandj i i Brytyjskich Dominjów Great Britain and reland and of the British Do, Zamorskich, Cesarz ndji:. minions Beyond the Seas, ~mperor of m!ia: Sir Wiliiam Grenfel Max Miier K. C. M. G., C. B.,. M. V. O., Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to the Polish Republic, WHO., after haying communicated to each othęr J'. their respective fuli powers, found in good and due form, have agreed upon the folowing articles:. f\rticle. The subjects or citizens of each bf the two, Contracting Parties established or temporarily resident in th~ territories of the other, sha~ enjoy in the exercise of commerce, and industry the same, rights and shall not be subject' to any imposts higher or other than subjeds or citizens of that Contracting Party. They shall enjoy ih every respect in the terr) tories of the other Contracting Party the same rights, privileges, immunities, favours and exemptions as the subjects or citizens of the most favoured nation. t is, however, understood that the above sti-. pulations in no way affect specii::1l 'aws, 'order.s and regulations regardingcommerce, industry, police aad public safety and the carrying on of particular kinds of 5=allings or professions which are or may be enforced in the territories of. each of the Contracting Parties and rendered applicable to ~l 'forejgn~rs.. / ' flrtkle. The Contracting Parties agree. that in al mat- ' ters relating to commerce, navigation, inqustry' and the exercise of professions any privilege, favour or j \.

3 ., 1 N257. Dziennik Ustaw. Poz , lub zwolnienie, które jeqna ze stron, Układających or immunity which either Contracting Party has się przyznała lub mogłaby przyznać w przyszłości granted or may 'hereafter gr ant to the, ships, okrętom, poddanym lub ' obywatelom i towarom wy.produkowanym lub wyrobionym na terytojach jakiegokolwiek innego obcego państwa, mają być rozciągnięte równocześnie i bezwarunkowo, bez żąqania i 'bez kompensaty, na okręty, poddanych lub oby-, wateli i towary wyprodukowane lub wyrobione na terytorjach drugiej Strony. Takie zrównanie w prawach z państwem najbardziej uprzywilejowanem b~dzie zastosowane do wszystkiego, co dotyczy przywozu i wywozu, opiat i formalności celnych, przewozu i tranzytu, ' prowadzenia operacji handlowych i osiedlania się poddanych lub obywateli jednej z Układających się Stron na terytorjach drugiej., Rozumie się że postano~ienia niniejszego traktatu co do wzajemnego tra~towania się na stopie państwa najbardziej uprzywilejowanego rozciągają się beżwarunkowo na wszystko, co dotyczy przewozu podróżnych do terytorjów, przez terytorja lub z terytorjów 'jednej z Układaj ących się Stron na statkach lub celem nas~ępnego wejścia na pokład ' statków drugiej Strony. :Jego Brytyjska Mość przyzl!a emigrantom polskim w czasie lranzytu przez" Jej, terytorja i na statkach angielskich przewożących' takich emigrantów z jej terytorjów, taką samą opiekę, jaka przysługuje według obowiązujących ustaw na terytorjach o których mowa, emigrantom angielskim. Każda z Układają cych się Stron ma prawo żądać, aby przedmioty, które są przywożone z terytorjów drugiej Strony, i które, fllwją prawo ko rzystać, zgodnie z niniejszym traktatem, z ceł lub opłat niżsźych n iż przedmioty, będące wytworem naturalnym lub przemysłowym innych krajów obcych, nie postawionych na stopie państwa najbardziej uprzywilejowanego, były zaopatrzone w świadectwa pochodzenia, zawieraj ące takie dane i wystawione w takiej formie, jak tego można słusznie żądać według ustaw i rozporządzeń terytorjów, do których towary te są przywo ż one. Teksty świadectw pochodzenia obecnie używanych w Polsce i w Królestwie Zjednaczonem załącza s ię jako wzór. subjects or citizens and goods produced or manufactured ' in the territories of any other foreign State, shall be extended simultaneous!y and unconditionally, without request and without compensatioh,, to the ships, subjects or citizens and the goods pro-. duced' or manufacłured in the territories of the other. Such most favouf'ed-nation treatment shall apply in al! that concerns irnportatioll and exportation, customs, duiies and fo rmalities, carriage and transit, the carrying. out of( commercial operations and the establishmpnf of the subje~s.. or citizens of either Contracting Party in theterritories of tł~e other'. t is understood that the provisiol13 of lhis Treaty with regard to the accord of the treatment of. the most favoured nation extcod unconditionally to al! that concerns the carriage of passengers to, through or from _ the territories of either Contracting Party on or foi eventuęll embarkation on the vessels of the o ther. His Britannic fj\ajesty will grant to Polish emigrarits while in.transit through His terri- i torięs and on British vessels transporting st;jch emigrants thefefrom the same protection as is accorded under the!aws in farce in the territories in question to British emigrants. Either Contracting Party has the right to require that articles which are imported h om the territories of the other and are to be entitled in accordance with this Treaty to lowep/ duties or charge.s than articles, the produce or manufacture of other foreigl'l countries not placed on the footirw of the mostfavoured-nation, must be accompanied by certificates of origin embodying sllch information and issued/: in such form as may reasonably be required in pursuance of the laws and regulations ot the territories. into which they are imported. Specimens of certifi' cates of origin at present in uscr in Poland and in 'the United Kingdom are annexed for purposes of illllstration. ' f\rtykuł. Postanowienia f\rtykułu -go nie stosują się: 1) do przywilejów, które z,ostały przyznane lub mpgą być w przyszłości przyznane przez jedną ze Stron, Układających się dla obrotu pogranicznego z państwami są siednie mi w strefach pogranicznych nieprzekraczających piętnastu kilometrów; 2) do ulg celnej;. specjalnych; wynikających z unji 3) do tymczasowego porządk u celnego ustanor wionego lub mogą ceg o by ć ustanowionym między Połskim a Niemieckim Górnym Sląskiem. (, f\rtykuł Okręty każdej ze Stron Ukł adającyc h s i ę będą korzystały V portach i na we wn ętrznych drogach wodnych drugiej U kładają cej się Stroily z traktowani,a nie mniej korzystnego niż to, jakie przyznano. okretom krajowym lub okrętom państwa najbardziej V. f\rticle. The stipulations laid down in Hrticle do not apply:, 1) to privileges which have been accorded ar which may subsequently be accorded by one of the 'Contracting Parti-es in respect of frontier traffic with neighbouring countries, within frontier zones not e)(ceedin9 fifteen kilometres; 2) to special favours resulting from a Customs Union; 3) to the provisional Customs regme established or to be establishedbetween Polish and German Upper Si.lesia., Rrticle V. The ships of each of the Contracting Parties shall enjoy in the ports and internal,waterways of the other Co ntracting Party treatment not less favourable than that acc0~ded to natiorlal ships or tą ships of the moshavoured nation, excepting always

4 Ozierirllk Ustaw. Poz '" ~~---, uprzywilejowanego. zawsze z wyjątkiem kab o ta ż u i żeglugi rzecznej, które ka ż da ze Stron Układających sit': będz:ie miała praw9 zastrzec dla okrę tów krajowych.. Wszystkie statki, które według ustaw jednej ze Stron Ukłaqających s ię maj ą być uważan e za jej s~atki, be,dą odnośni e do l}iiiejszego Traktatu uważane za takież i przez drugą r Stronę.. Kaida z Układających się Stron zezwala na przywóz i wywóz wszelkich towarów, - któ rych przywóz i wywóz jest dozwoiony, również jak na przewóz podróżnych se swych lub do swych terytorjów na,statkach drl1giej {)t~ny. Ta kie statki, ich podróżni i ładun ~ i będą korz ystały z tych samych przywilejów i nie będą podlegały cłom lul? opłatom innym lub wyższym jak statki krajowe, ich podróżni i ładunki lub statki parlstwa n ajbardziej up rzywilejowanego i ich podróżni i ładunki., coasting trade and river traffie wbich each cf the Contractlnfł Partles shall have" the right to reserve to natianal ships. f\1 vessels, which according to the law of one o'r other of the Contracting Pa.ties are to be deemed vessels af that Contracting Party shall for the purposes of this Treaty be deemed vessels 0f that Contracting Party. Each Contracting Party shall permit the impor tation ar exportation ar all m E! rchandise, the importation or ęxportation of which is permitted, as well as tbe carriage of passengers from or ta their respective territories upon the v.essejs of the other. Such vessels, their passengers and cargoes shąll er1joy the same privileges as, and shall not be subject to, duties ar charges other or high er than national vessels, their passengers and cargoes ar the vessels of. the most-favoured-nation and their passengers and cargoes. f\rtykuł V. f\rticle V. Środki, przedsi :brane przez Ukł p dające 'się The measures taken by the ~ontracting Parties Strony w celu uregulowania i popierania obrotu, for reg ulating, and forwardin across their terrltories kjóry ma swój punkt wy j śc i a lub ce l prze znaczenia traffi c which either originates jn or is destined for na terytorjum jednej z U kłada j ącyc h s i ę S t ron ~ winny ułatwiać swobodny t d nzyt kolejq lub d rogami shall tacilitate free tra nsit by rail or wałerway on the te rritoties ar either of the Contracting Partles wodnemi na linjach będ ą cy c h \V użyci u i odpowiednich do tranzytu m i ędzynaro d o wego. Przy stosówaniu the application af the above m easures no distjnctian routes in use convenient fo r international transit..' n powyższych ś rodków, nie wolno będz i e czy n ić ż ad ne j ~halł be mode whlch is bosed qn the natlonality af różnicy, opartej na przy n ąleż no śc i parlstwowej osób, p rsons, the flag of vessels" the place of origin, departure, entry, exit ar destination, or on any Qircum fladze okr ę tow e j, m iejscu pochodzenia, punkcie wysyłki, wejś<;iu, wyjści u lub prz znaczeniu, albo opar- stancę relating to the o wnership of goods or of../ tej na jaki ejb ądż ok o liczpośc i, d o t y c z ąc e j w ł as ności vessels, coaching ar' goods stock ar other means of l ', towarów lub statków, wagonów oso bo,wych, lub towarowych lu lv innych sposobów transpo rtu. S trony the provisions of this pa ragraph apply to passen transport. The Contracting Parties further agree that Układające s ię z gadzają się dalej, że postanowienia ge rs who are passing trough the te rritories of either piniejszego paragrafu stosują się do p o d różnyc h, którzy prze j e żdżają przez terytorja jednej ze Stron U k ła regulations in force in those territories, and who Contracting Party' in confo rmity witb the laws and d aj ą cys:;h si ę, zgodnie z ustawami i p rzepisami obowi ą z ującemi na tych terytol:'j2lch,.i którzy w jakiej in 'vessels of the other Contracting Party, even are to be carried duringany part of their journey kolwiek czę ś ci swej p od róży m a ją być przewie zie ni though such passengers neither originate in, nor!!rę na obętach drugiej S trony, choci aż by t acy podró ż ni destined for, the terriiories of the latter. ani nie pochodzili z teryto rjów ani nie udawali się na terytorja tej o statniej. n order to ensure the application of the foregoing provisions the Contracting Parties will allow Rby zape wnić zastosowanie powyższych postanowień, Strony U kłada j ąc e się zezwolą na tranzyt, transit in accordance wi th the jcustomary conditions. z zachowanie m z wykłych warunków i zas t r z eżeń, and reserves across their territorial waters. przez swe wody terytqrjalne. Traffk in transit. shall not be subject to any Ruch tranzytowy nie będz ie po'dle gal żad nym spe cial dues in respect of transit (including entry specjalnym opłatom z tytuł u tranzyta (w łączają c wejand exit) e xce pt for sllch dues as are intended solely ~eie ' i wyjśc ie ) z wyj ątkiem opłat, p rzeznaczonych j to defray e xpenses of super-vision and administration jedynie na pokrycie wydatków na nadzój i administrację, spowodowanych p r zęz taki tranzyt., entailed by such transit. Żadna ze Stron U k ł adają c yc h s ię nie będzie, f'leither, Contracting,Party shalj be bound by zobowiąz a na / przez niniejszy R rt y k uł z ezwal ać na tran- this Rrticle to afford transit for passengers whose zyt podróżn y c h, którym wst ęp na jej terytorja jest admission into its territories is forbidden, or for wzbroniony lub takich towarów, któ rych przywóz jest goods of a kind of which the importation i's prohizabroniony, ' czy to ze w zg l ęd ów na b ez piec ze ń s two b ited, e ither on ~rounc\s of national security or pupaństwa lub na zdrowie p ubliczne, czy t eż jako śro- blie health, ar as precaution against diseases of ani, dek zdpobiegawczy prze ciwko ch o robom, zwierząt lub mals ar plants. roślin.,,' Tranzyt ar ty k ułó w st a no w i ą c yc h monopol w jecl- Th.e transit of articles eostiłl; ting a monopol y n.m z.obu państw bt;dzie podlegał takiej specjalnej in either country shall be subiect to such special

5 ' " 1 1-& 57.. '-Oziennik Ustaw. Poz _ ,---- l kontroli, jaka może być nałożona ' przez ustawodawstwo krajowe, które" obowiązuje lub w przyszłości b~dzle wprowadzone. \ F\rtykuł niniejszy ni e narusza w niczem prawa R ż~ qu Polskiego do zabronienia lub ogr~ni cze~ia tl;anzytu broni, amunicji i ekwipunku wojskowego według ustępu 4-go artykułu. 22 go traktatu pomiędzy Polską z jednej strony a Rosyjską Republil - ą Rad. Ukrait1ską Republiką Rad i l Białoruską Republiką Rad z cjrugiej strony, podpisanego w Rydze dnia 18 marca Dla celów, niniejszego Artykułu podróżni, bagaże i towary, a także statki, wagony osobowe i to-_ watowe, i inne środki przewozu będą, uważane za znajdujące sę w tranzycie przez terytcrja j,ednej ze Stron Układaj ących się, o ile przejazd przez te terytorja, z prze ładowa niem lub bez, z pozostawieniem ' na składzie lub b ez, z podziałem ładunku lub bez,.. albo ze zmianą w sposobie przewozu lub bez, będzie tylko częścią całego prze biegu rozpoczynającego sie: i kończącego poza granici1 pclrlstwa, przez którego terytorjum tanzyt się odbywa., f\rt'ykuł V. Spółki cywilne i handlowe, ul worzonę zgodnie Z ustawami jednej ze Stron UkładZljących ~rę. będą mogły, slosując się do ustaw drugiej Strony, osiedla :: się na jej terytorjum i wykonywać tam swe pra wa i zajmować się prżemysłem, zawsze z wyjąt kie m t~ch przemysłów, które z racji swego specjalnego coarakteru mogą podleg ać specjalnym ogranic;1:eniom, stosowimym do spó łek cywilnych i handlowych wszystkich obcych pańs tw. Będą one mogły, stosując sit:: do ustawodawstwa krajowego, normującego tal,ie tranzakcje, nabywać, posiadać lub dzierżawić nieruchomości potrzebne do ich należytego funkcjonowania. ' Będą one miały zdolność sądową. Spół k i cywilne i handlowe, którym pozwolol10 osiedlać się lub wykonywać swe prawa lub zajmować się przemysłem zgodnie z niniejszym artykułem, nie, będą podlegał y na terytorjum, na które zostały dopuszczone, pod~tkom, opłatom i wogóle żadnym ciężarem skarbowym innym lub wyższym aniżeli nakładane na spółki cywilne i handlowe krajowe. control as may be imposed. by rational legislation in force or subsequently enactecl. Nothing in this f\rticle shall affect the right or the Polish Government to prohibit or restrict t!le transit of arms, munitions and military equipment in accord?lnce with paragraph 4 of article 22 of ' the Treaty between Poland on tbe one side and the R.ussjan Soviet Republic. the Ukr8inian Soviet Republic and the White Russian Soviet Republic on the other side,' signed at Riga on the 18-th March, For the ' purposes of tbis Rrticle" persons, baggage and. goods and,81so vessels, coaching and goods stotk, and other means of transport shall be deemed to be in transit across the territories of one of the Contracting Parties, when the pass ag e across such territories, with ar without transhipment, warehollsing, breaking bulk, or change in the mode -of transport, is ońly a portion of a- complete journey, beginning and ' terminating beyond the frontier of the State across whose territory ~he transit takes place. F\rtice V. The ffssociations and Companies constituted in conformity with the laws of one of the Contra c tiog Parties shall be permitted, subject to the l'aws_ of the' other, to 'establish themselves in the territory of the latter and there exercise their rights and, engage in industry, excepting always those industries which by reason of their ~p ecia! nature may be subject to special restrictions applical?le to the f\ssociations and Companies of 811 foreign countries.., They srali be permitted, subject to the national ' legislation governing such transactions, to.ecquire, owo or bire the landed property required for their, proper functioning. They sh-ałl have f ree access to the comts. f\ssociations and Compa nies permitted to esłablish themselves or to exercise their rig'hts or engage in industry in conforrh ity with the present f\rticle shall not be subjected in the territory to which they have been admitted to taxes, contributions and genera lly to any fis cal charges other or higher th3n those imposed?n national F\ssociations and Companies. Rrtykul V. Spółki cywilne i handlowe zawiązane dla rozwoju przemysłu naftowego i uznane przez obie Układające sie: Strony, mające przynależnciść państwową angielską, będą korzystały w Polsce ze wszystkich praw i przywilejów, które mogą być przyznane ta~im spółkom cywilnym i handlowym jakiegokolwiek trzeciego mocarstwa. f\rtykuł V. Postanowienia niniejszego Tr"aktatu nie będą stosowańe do ndyj lub do jakiegokolwiek ze samorządnych dominjów, kolonij, posiadłości lub protektoratów Jego Brytyjskiej Mości, o ile przedstawiciel Jego Brytyjskiej Mości w Warszawie nie zawiadomi o życzeniu Jego BrytyjJ;kiej mości, ażeby wymie "ione postanowienia byfy stosowane do któregokolwiek z powyższych terytoriów., F\rtice V. f\ssociałions and CO~lpanJ es eshlblished for the developmen ~ Qf the Petrolellm indusery and regarded by the two Contracting Parties as e f British natiollality shali enjoy in Polanej a l! t he ri ghts a nd p rivpeges whicb may be accorded to!>uch f\ssocl iltions and Companies of any third power. F\rŁicl e Vll.... / The stipulat iol1s of the present Treo. ty shaj not be applicable to ndia or to any or His Britannic Majesty's seifgoverning Dominians, Celon ie!>, Possesf sions -ar Protectorates unless notice is given by His Britannic [V\ajesty's representative at Warsm,v of the desire of His BritannicMajesty that the saicl supulations shall ;:;:pply to any such tenitory.. '--

6 840 Dziennik Ustaw. Poz. 582.'.', ~rtykuł Warunki poprzedniego artykułu odnoszące się do. ndyj i do samorządnych dominjów, kolonij, posiadłości i protekoratów Jego Brytyjskiej Mości, będfl stosowały się także do jakiegokolwiek terytorjum, co do którego mandat z ramienia Ligi Narodów zostani~ przyjęty przez Jego Brytyjską Mość. X. f\rticle X. The terms of the preceding ArticJe' relatin~] to ndia and to His Britannic Majesty's self-goverl1ing Dominions, Colonies, Possessions and Protectorates, shall apply also to any territory in respect of which a mąndate on behalf of the League of Nations has been accepted by His Bri,tannie Majesty.! f\rtykuł X. Traktat niniejszy będzie ratyfikowany, a ratyfikacje będą wymienione w Warszawie jak można rvajprędzej. Uprawomocni się on w pięt~aście dni po wymianie dokumentów ratyfikacyjnych,j będzie obowiązywał przez rok od daty uprawomocnienia się. W razie. jeżeli,- żadna ze Stron Układających się nie zawiadomi drugiej Strony na trzy miesiące przed upływem rzeczonego okresu jednego roku os\vym zamiarze rozwiązania niniejszego traktatu, pozostanie on w mocy aż do upływu trzech miesięcy od dały, w której jedna ze Stron Układających się wypowie go. Jednakie co do ndyj lub jakiegokolwiek z samorządnych dominjów, kolonij, pos i adłości lub protektoratów Jego Brytyjskiej [V'\ ośc i lub jakiego kolwiek terytorjum, co dó którego mandat z ramienia Ligi Narodów zostal ' przyjęty pr,zez Jego Brytyj s ką Mość, do których postanowienia niniejszego Traktatu zostaną zastosowane według Artykułu V, każ da z obu Stron Układających się będzie miała prawo rozwiązać go oddzielnie w każdym czasie za t rz ymiesięcznem wypowiedzeniem.,. Na dowód czego, pełnomocnicy o/:m. Śtron podpisali niniejszy traktat i poloiylina nim swe pieczęcie. w języku Sporządzono w dwóch egzemplarzach każdy polskim i angielskim, które.jednakowo są autentyczne, w Warszawie, dnia dwudziestego szóstego listopada 1923., (-) Roman Dmowski (-) Marjan Szydlowski (-) W. a. Nax Mul/el' Ar.ticle X. The present Treaty shall be ri'ltified and the ratifications shall be exchanged at Warsaw as soon as possible. t shall come into force fifteen days after the exchange of insłruments of ratificatło~ and ghali be bind ing for one year from the date of its coming Jnto force. n case neither of the Co n tracting Parties shall have given notice to the other three months before the expiration of the said perioa 'of one year of, its intenłion to tercninate the present Treaty it shall remain in force untj) the expiration of three rnonths frorn the date on which either of the Contracting Parties shall have denounced it. f\s regards, however, ndia or any of His BriŁan nic Majesty's self-governing Dominions, Coloriies, Possessions and or Protectorates or any territory in respect ol' wbich a MandaŁe on behalf of the' League of NaŁions has been accepted by His Britannic Majesty to which the stipulations of the present TreaŁy shal have been made applicable under f\rticłe V, either of the Contracting Parties sball have the. right to terminałe it separately at any time on giving three month's notice to that effect.. N WlTNESS WHEREOF therespective Plenipo. tenłiaries have signed the present Treaty and have affixedthereto. their seals...done in duplicate, each in Pplish and Engltsb. both authentic, at Warsaw, the t)\'enty sixth Novernber ( -) Roman Dmowski (-) Marjan Szy(il'owski (-) W. a. Max Muller Załącznik Nt. 1 do ' f\rtykułu 11. Tłumaczenie zo łącznika N2 1. 'Translation of <lnnex N2 1. Ng,--...,...,."...,., (oznacza instytucja wy s tawiają ća świadectwo pochodzenia) Ng--... _...,,..." ŚWRDECTWO POCHODZENf\.,.!zba Handlowa i Przemysłowa w _"...._.. 0.na podstawie wiarogodnych dokumentów, przedłożonych przez p. ~p~ '.. pi--iemysłowca zamieszkałego w ,... stwierdza, że poniżej wyszczególnione towary, wysyłane do Polski pod CERTFCf\TE OF ORGN. The Chamber of Commerce in."... ",:.._.. ;"... ; : ,,' on the strength of trustworthy documents submitted by Mr:.: : ;.--_ _ :.----,..,:----'j"--...,--" , ~:~~~:~Ler living in _--..._...: _ hereby certifies that the merchaf1dise specified below, which is to be shipped

414. POROZUMIENIE W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, M Y, I G N A C Y M O Ś C I C K I, PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

414. POROZUMIENIE W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, M Y, I G N A C Y M O Ś C I C K I, PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, t 11. ~ N I K \ p Us]' 4 It RZECZYPOSPOL ITEJ POLSKIEJ 20 maja NQ 42. Rok 1932. T R E Ś ć: POROZUMIENIE Poz.: 414-w sprawie ustanowienia karty tranzytowej dla emigrantów, podpisane w Genewie dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW. Nr t5 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warsza ma, dnia 5 marca 1938 r. Poz.: Poz.: Poz.: KONWENCJA KONSULARNA: POROZUMIENIE 17S

DZIENNIK USTAW. Nr t5 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warsza ma, dnia 5 marca 1938 r. Poz.: Poz.: Poz.: KONWENCJA KONSULARNA: POROZUMIENIE 17S DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warsza ma, dnia 5 marca 1938 r. Nr t5 Treść, Poz.: KONWENCJA KONSULARNA: 100-między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem WęgIer. podpisana w Budapeszcie dnia 24

Bardziej szczegółowo

D Z I,E N N I KUS T A W...

D Z I,E N N I KUS T A W... D Z I,E N N I KUS T A W... POLSKIEJ ':,RZECZ,YPOSPOLITEJ LtJDO\\;,EJ Załqcznik do nru 28,,poz. 135 z dnia 12 czerwca 1961 r.,/ c ~, 135 MIĘDZYNARąDOW A KONWENCJA O ZAPOBIEGANItJZANIECZYSZCZANIU MORZA OLEJAMI,

Bardziej szczegółowo

a Bruxelles Je trente Decembre mil neuf cent

a Bruxelles Je trente Decembre mil neuf cent N2 106. Dziehnik Ustaw. Poz. 834. 1265 834. Umowa między Polską a Belgją, podpisana w dniu 30 grudnia 1922 r., a dotycząca pewnych kwestyj, odnoszących sit; do mająt. ków, praw i udziałów. (ratyftl

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 12. 2 - P oz. 51 i 53. ArticIe II. Choix de la classe de contribution. Wybór klasy składek.

Dziennik Ustaw Nr 12. 2 - P oz. 51 i 53. ArticIe II. Choix de la classe de contribution. Wybór klasy składek. Dziennik Ustaw Nr 12 2 - P oz. 51 i 53 Artykuł II ArticIe II Wybór klasy składek. Artykuł I ustęp 3 stosuje się przed wejściem w życie niniejszego Protokołu dodatkowego. Choix de la classe de contribution

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE. z dnia 31 grudnia 1996 r. Holandia. Jugosławia Kenia Kolumbia Kostaryka. Łotwa z przyjęciem artykułu 5

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE. z dnia 31 grudnia 1996 r. Holandia. Jugosławia Kenia Kolumbia Kostaryka. Łotwa z przyjęciem artykułu 5 Dziennik Ustaw Nr 72-2244- Poz. 453 i 454 453 OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 31 grudnia 1996 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji nr 129 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TAKATA Parts Polska Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TAKATA Parts Polska Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TAKATA Parts Polska Sp. z o.o. I. WŁAŚCIWE WARUNKI Obecne oraz przyszłe stosunki handlowe pomiędzy Dostawcą a TAKATA Parts Polska Sp. z o.o. (dalej jako TAKATA ) będą regulowane

Bardziej szczegółowo

Long Term Economic and Trade Agreement

Long Term Economic and Trade Agreement POLAND Treaty Series No. 47 (1971) Long Term Economic and Trade Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Polish People's Republic

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS SOCIETE GENERALE SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE UL. MARSZAŁKOWSKA 111 00-102 WARSZAWA REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

System prawny, porządek instytucjonalny oraz proces decyzyjny w UE

System prawny, porządek instytucjonalny oraz proces decyzyjny w UE KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ System prawny, porządek instytucjonalny oraz proces decyzyjny w UE Szkolenie dla urzędników Korpusu Prezydencji Wybór orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA USŁUGI NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES

OPŁATY ZA USŁUGI NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES AIP POLSKA GEN 4.2-1 05 APR 2012 GEN 4.2 OPŁATY ZA USŁUGI NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. GENERAL PROVISIONS AND DEFINITIONS 1.1 Opłaty za usługi nawigacyjne

Bardziej szczegółowo

Treaty Series No. 77 (1954) Agreement

Treaty Series No. 77 (1954) Agreement POLAND/O-3 Treaty Series No. 77 (1954) Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Polish Government regarding the Settlement of Financial Matters

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług przez PLIX Sp. z o.o. 01.07.2013 / Terms of Service of PLIX Sp. z o.o. July 1st, 2013 1/14

Regulamin Świadczenia Usług przez PLIX Sp. z o.o. 01.07.2013 / Terms of Service of PLIX Sp. z o.o. July 1st, 2013 1/14 EGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG przez PLIX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 01.07.2013 egulamin określa zakres i warunki świadczenia przez PLIX Usług, w tym zakres wzajemnych praw i obowiązków wynikających

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PO NOWEMU THE FREEDOM OF BUSINESS ACTIVITY ACT

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PO NOWEMU THE FREEDOM OF BUSINESS ACTIVITY ACT W TYM NUMERZE: Działalność gospodarcza po nowemu Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego Organizacje pożytku publicznego Wynagrodzenie za nadgodziny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS

REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS POSTANOWIENIA OGÓLNE GENERAL PROVISIONS 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki wydawania

Bardziej szczegółowo

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438 NATWEST and the THREE CHEVRONS logo are trade marks of National Westminster Bank Plc, used under licence by PKO Bank Polski National Westminster Bank Plc, 135 Bishopsgate, London EC2M 3UR Registered number:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for

Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for Entrepreneurs Spis treści: I. Postanowienia ogólne-----------------------------------------------------------------------------------------------3

Bardziej szczegółowo

Klienta w stosunku do TCGP za Usługi wskazane w Zamówieniu; jeśli świadczenie Usługi rozpoczęło

Klienta w stosunku do TCGP za Usługi wskazane w Zamówieniu; jeśli świadczenie Usługi rozpoczęło REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG przez TelecityGroup Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 01.06.2014 lamin określa zakres i warunki świadczenia przez TCGP Usług, w tym zakres wzajemnych praw i obowiązków

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on..

Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on.. Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on.. ENTERED INTO BY AND BETWEEN: (1) EUROPEJSKĄ PLATFORMĄ RECYKLINGU POLSKA ORGANIZACJĄ ODZYSKU SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO SPÓŁKĄ AKCYJNĄ, spółką

Bardziej szczegółowo

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL 1.1. W niniejszych Warunkach Sprzedaży, poniższe określenia mają 1.1. In these Terms and Conditions: następujące znaczenie: Kupujący oznacza osobę, firmę, spółkę lub

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT TERMS AND CONDITIONS Safecap Investments Limited RETAIL CLIENT AGREEMENT Note: The English version of this agreement is the governing version and shall prevail whenever there is any discrepancy between

Bardziej szczegółowo

Opracowane i zatwierdzone przez Radę PISiL Uchwałą nr 1/01/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010.

Opracowane i zatwierdzone przez Radę PISiL Uchwałą nr 1/01/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010. Opracowane i zatwierdzone przez Radę PISiL Uchwałą nr 1/01/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 Definicje 1 1.1 Użyte w poniższym tekście określenia oznaczają: 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE GLOBALNE ZASADY I WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW PRZEZ FIRMĘ DAYCO A. Parties, Items A. Strony, przedmioty zakupu 1. Parties: Dayco Products, LLC or any of its

Bardziej szczegółowo

POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013

POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013 POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013 Poland USA Canada Mexico China POLSKA I USA PODPISAŁY KONWENCJĘ O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA POLAND AND US SIGNED CONVENTION FOR THE AVOIDANCE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord BUSINESS ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGIWANYCH W SYSTEMIE

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord BUSINESS ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGIWANYCH W SYSTEMIE REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord BUSINESS ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGIWANYCH W SYSTEMIE BANKMASTER / REGULATIONS OF BANK ACCOUNTS, INORD BUSINESS

Bardziej szczegółowo

POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 2/2012

POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 2/2012 POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 2/2012 Poland USA Canada Mexico China ZATRZYMANIE WADIUM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO KONTROWERSJE NA KANWIE NAJNOWSZEGO ORZECZNICTWA RETENTION OF BID SECURITY BY CONTRACTING

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL PROVISIONS 1.1. DEFINICJE 1.1.1. ARKOP: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą Skrill Ltd 25 Canada Square London E14 5LQ hereinafter zwaną dalej Skrill

Bardziej szczegółowo

POLISH LAW REVIEW NUMER 2 / 2009 Przegląd Prawa Polskiego

POLISH LAW REVIEW NUMER 2 / 2009 Przegląd Prawa Polskiego USA CANADA CHINA MEXICO POLAND www.millercanfield.pl POLISH LAW REVIEW NUMER 2 / 2009 Przegląd Prawa Polskiego Obszerne zmiany w prawie upadłościowym Nowe narzędzia ścigania zagranicznych dłużników Nowelizacja

Bardziej szczegółowo