ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BIAŁYSTOK ZA 2014 R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BIAŁYSTOK ZA 2014 R."

Transkrypt

1 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BIAŁYSTOK ZA 2014 R. Kraków, kwiecień 2015 Polinvest Sp. z o.o. ul. Jana Brożka 3, Kraków tel do 04, fax: www. polinvest.pl

2 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. MOŻLIWOŚCI PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA I POZOSTAŁOŚCI Z MECHANICZNO- BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych z Gminy Białystok Możliwości przetwarzania odpadów zielonych z Gminy Białystok Możliwości przetwarzania pozostałości z sortowania i pozostałości z mechanicznobiologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania z Gminy Białystok POTRZEBY INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z ODBIERANIEM, ODZYSKIEM, RECYKLINGIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH LICZBA MIESZKAŃCÓW LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY NIE ZAWARLI UMOWY, O KTÓREJ MOWA W ART. 6 UST. 1, W IMIENIU KTÓRYCH GMINA POWINNA PODJĄĆ DZIAŁANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 6 UST ILOŚĆ ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWARZANYCH NA TERENIE GMINY ILOŚĆ ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH ODBIERANYCH W 2014 R. Z TERENU GMINY BIAŁYSTOK ORAZ POWSTAJĄCYCH Z PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA I POZOSTAŁOŚCI Z MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA Zmieszane odpady komunalne Odpady zielone Pozostałości z sortowania odpadów Pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych RAPORT Z ANALIZY STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BIAŁYSTOK ZA 2014 R. 30 2

3 1. WPROWADZENIE została opracowana na zlecenie Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowo-Produkcyjnego LECH Sp. z o.o. w Białymstoku (PUHP LECH ) realizującego zadania powierzone przez gminę Białystok w ramach Systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Białystok (w tym m.in. zadania związane z zarządzaniem Systemem). Analizę sporządzono na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz z późń. zm.), gdzie określony został wymagany zakres analizy. W analizie wykorzystano m.in. następujące źródła: 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz z późń. zm.) 2. Plan Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata , czerwiec 2012 r. przyjęty Uchwałą Nr XX/233/12 z dnia 21 czerwca 2012 r. (dalej WPGO) 3. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego za lata , listopad 2014, przyjęty Uchwałą nr 1/18/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. 4. Uchwała Nr XLIII/505/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 8 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata Uchwała Nr LI/603/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Usługowo Handlowo Produkcyjnemu LECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku zadań własnych Gminy Białystok z zakresu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 6. Uchwała Nr XLIII/505/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 8 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami Województwa podlaskiego na lata (Dz. Urz. Woj. Podl. 204 r. poz. 3104) 7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 rok 8. Miesięczne zestawienia ilości odbieranych odpadów oraz kosztów Systemu w okresie od r. do r. sporządzone przez PUHP LECH Spółka z o.o. w Białymstoku 9. Studium wykonalności dla projektu pn. Przebudowa instalacji związanej z odzyskiem odpadów w Hryniewiczach k. Białegostoku 3

4 10. Wniosek o dofinansowanie dla projektu pn. Budowa kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz magazynu odpadów komunalnych zlokalizowanych na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach - kwatera 4a. 11. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Białystok za 2013 rok, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Kraków Białystok, kwiecień 2014 r. 4

5 2. MOŻLIWOŚCI PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA I POZOSTAŁOŚCI Z MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA Zgodnie z art. 1 pkt 23 Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U r. poz. 87), art. 9e pkt 2 ustawy z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz z późń. zm.) brzmi: Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości:: ( ) 2) zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata z czerwca 2012 r. (WPGO), Gmina Białystok należy do Regionu Centralnego, obejmującego 18 gmin. Dodatkowo, w ramach Regionu Centralnego funkcjonuje tzw. Obszar Białystok objęty projektem Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej, współfinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Celem spełnienia warunku zachowania trwałości projektu oraz dla potwierdzenia uzyskania efektu ekologicznego, Gminy wchodzące w skład Obszaru Białystok zobowiązały się do kierowania odpadów do ZUOK Białystok w całym okresie trwałości projektu Zintegrowany. Usytuowanie Regionu Centralnego oraz Obszaru Białystok na mapie województwa podlaskiego przedstawia Rysunek poniżej. 5

6 Rysunek 1 Podział województwa podlaskiego na regiony gospodarki odpadami oraz regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych wraz z instalacjami przewidzianymi do zastępczej obsługi regionów Źródło: Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego za lata , listopad 2014, przyjęty Uchwałą nr 1/18/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. 6

7 2.1 Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych z Gminy Białystok Uchwała nr XLIII/505/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 8 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata jako instalacje regionalne (RIPOK) w zakresie zmieszanych odpadów komunalnych dla Regionu Centralnego wskazuje następujące instalacje do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP): Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach (ZUOK w Hryniewiczach), Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami w Studziankach (CIGO w Studziankach). W 2014 r. wszystkie zmieszane odpady komunalne z terenu Gminy Białystok trafiły do instalacji MBP w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach łącznie ,42 Mg odpadów 1. Instalacja MBP w Hryniewiczach funkcjonuje jako Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Celem nadrzędnym instalacji w Hryniewiczach jest przyjmowanie i zagospodarowywanie zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących z Regionu Centralnego, w praktyce przede wszystkim z Miasta Białystok. Dodatkowo w ramach wolnych mocy przerobowych na linię sortowniczą, stanowiącą część mechaniczną instalacji MBP, kierowane są odpady z selektywnej zbiórki w celu ich doczyszczenia. Część mechaniczną instalacji stanowi sortownia zmieszanych odpadów komunalnych, która przy dwuzmianowym systemie pracy osiąga wydajność ok. 72 tys. Mg/rok (przy trzyzmianowym systemie pracy istnieje możliwość zwiększenia przepustowości do ok. 108 tys. Mg/rok). W 2014 r., w związku z tym, iż poza odpadami z Gminy Białystok Zakład przyjmował odpady również z innych gmin Regionu Centralnego (łącznie ,35 Mg odpadów przyjętych), Instalacja pracowała na poziomie zbliżonym do swojej przepustowości przy trzyzmianowym systemie pracy. Część biologiczną instalacji MBP stanowi linia technologiczna do stabilizacji tlenowej odpadów organicznych, w której skład wchodzą kompostownia kontenerowa typu KNEER oraz wiata dojrzewania kompostu. W 2014 r. do części biologicznej instalacji MBP w Hryniewiczach skierowano ,29 Mg odpadów (wydzielone na części mechanicznej instalacji ze zmieszanych odpadów komunalnych), z czego: 1 Wielkość na podstawie Sprawozdania Prezydenta Miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 rok 7

8 20 696,45 Mg przetworzono w kompostowni kontenerowej, pozostałą ilość kompostowano metodą naturalną pod wiatą kompostową. W 2014 r. podczas kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku przeprowadzono weryfikację zdolności przerobowej części biologicznej instalacji ZUOK w Hryniewiczach. Według przedstawionych wyliczeń moc przerobowa części biologicznej instalacji przy spełnieniu warunków 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych z 11 września 2012 r. wynosi Mg/rok, zatem znacznie powyżej wielkości podanej w Sprawozdaniu z realizacji WPGO za lata ( Mg/rok). Obecnie, w trakcie realizacji znajdują się dwa duże projekty inwestycyjne, obejmujące swoim zakresem instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (w tym zmieszanych), które w perspektywie najbliższych lat zapewnią możliwość przetwarzania wszystkich zmieszanych odpadów komunalnych z Obszaru Białystok, tj.: a) Projekt pn. Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) obejmujący m.in. budowę instalacji termicznego przekształcania odpadów (ZUOK w Białymstoku - docelowy RIPOK wg WPGO) o planowanej przepustowości na poziomie: Mg/rok, b) Projekt pn. Przebudowa instalacji związanej z odzyskiem odpadów w Hryniewiczach k. Białegostoku współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w ramach którego powstanie nowoczesna sortownia odpadów o przepustowości 40 tys. Mg odpadów selektywnie zbieranych lub 120 tys. Mg zmieszanych odpadów komunalnych. Planuje się również dostosowanie możliwości biologicznego przetwarzania odpadów. W tym zakresie rozważane są alternatywnie dwie metody, tj. kompostowanie i biologiczne suszenie. Realizacja powyższych inwestycji zapewni możliwość przetwarzania wszystkich wytworzonych zmieszanych odpadów komunalnych z terenu Gminy Białystok. 8

9 Tabela 1 Lp. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych z terenu Gminy Białystok Instalacja INSTALACJE ISTNIEJĄCE 1. ZUOK HRYNIEWICZE w tym: część mechaniczna część biologiczna INSTALACJE W TRAKCIE REALIZACJI 2. Instalacja termicznego przekształcania odpadów (ZUOK Białystok) 3. Sortownia odpadów (do odpadów odbieranych selektywnie z funkcją przetwarzania również zmieszanych odpadów komunalnych) Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Przepustowość w zakresie zmieszanych odpadów komunalnych część mechaniczna: 108 tys. Mg/rok część biologiczna: 26,25 tys. Mg/rok 120 tys. Mg/rok - dla zmieszanych odpadów komunalnych: 120 tys. Mg/rok Ilość odpadów przyjętych w 2014 r. Ok. 92,7 tys. Mg, w tym ok. 80,6 tys. Mg zmieszanych odpadów komunalnych z Gminy Białystok 1. Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata , czerwiec 2012, 2. Zestawień i informacji przedstawionych przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne "LECH" Spółka z o.o Możliwości przetwarzania odpadów zielonych z Gminy Białystok W zakresie zagospodarowania odpadów zielonych, zgodnie z WPGO oraz Uchwałą Nr XLIII/505/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 8 września 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata dla Regionu Centralnego nie ma obecnie wyznaczonej instalacji regionalnej do przetwarzania odpadów zielonych. Do czasu powstania RIPOK dla odpadów zielonych wyznaczone zostały dwie instalacje zastępcze, tj.: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach (ZUOK Hryniewicze), Zakład Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce (ZZO w Hajnówce). W 2014 r. odpady zielone z terenu Gminy Białystok trafiły do kompostowni w ZUOK w Hryniewiczach (4 222,43 Mg) odpadów. 9

10 Obecnie, w ramach Projektu pn. Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowany jest Kontrakt 4, zadanie D pn. Modernizacja kompostowni odpadów zielonych: wydajność nominalna instalacji: Mg/rok. W ramach tego zadania inwestycyjnego nastąpi modernizacja istniejącej kompostowni kontenerowej na kompostownię odpadów zielonych dostosowaną do nowych wymagań technologicznych. Po modernizacji Kompostownia w Hryniewiczach, zgodnie z zapisami WPGO, uzyska status RIPOK Regionu Centralnego. 2.3 Możliwości przetwarzania pozostałości z sortowania i pozostałości z mechanicznobiologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania z Gminy Białystok Uchwała Nr XLIII/505/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 8 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata jako jedyny RIPOK Regionu Centralnego w zakresie składowania odpadów wskazuje składowisko funkcjonujące w ramach ZUOK w Hryniewiczach. W 2014 r. w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz w procesie sortowania odpadów selektywnie zebranych pochodzących z Gminy Białystok powstało ok Mg 2 odpadów balastowych przeznaczonych do składowania (w tym ok Mg biostabilizatu). Odpady te zostały zdeponowane na składowisku w Hryniewiczach. Na składowisku ZUOK w Hryniewiczach w 2014 r. eksploatowane były 3 kwatery: Kwatera składowa nr 3, Kwatera składowa wąwóz, Kwatera składowa trójkąt. W związku z wyczerpującą się pojemnością składowiska (pojemność wymienionych kwater zostanie wyczerpana prawdopodobnie w 2015 r.) Spółka PUHP LECH realizuje obecnie budowę dwóch nowych kwater, w tym: 2 Podana wielkość jest szacunkowa z uwagi na to, iż do ZUOK Hryniewicze dostarczane są odpady również spoza Gminy Białystok. Podana wielkość wynika z przemnożenia ilości pochodzących z Gminy Białystok przez odpowiednie wskaźniki procentowe obliczone dla całego strumienia odpadów przetwarzanych w ZUOK w Hryniewiczach. 10

11 W ramach projektu pn. Budowa kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz magazynu odpadów komunalnych zlokalizowanych na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach - kwatera 4a realizowana jest kwatera o powierzchni składowania na poziomie ok. 3,4 ha, na której składowane będą odpady, dla których nie ma możliwości zastosowania innego sposobu zagospodarowania, tj.: odpady poprocesowe z ZUOK w Hryniewiczach do czasu uruchomienia instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Białymstoku (ZUOK Białystok), niepalna frakcja z odpadów poprocesowych z nowej sortowni odpadów z selektywnej zbiórki, niepalna frakcja z pozostałości po zagospodarowaniu odpadów wielkogabarytowych, odpady bezpośrednio kierowane do składowania np. remontowo-budowlane. Przewidywany termin oddania do użytkowania kwatery 4a: 2015 r. w ramach projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej planowana jest realizacja Kontraktu 4, zadanie A: Budowa nowej kwatery składowania odpadów poprocesowych. W kwaterze tej będą deponowane odpady poprocesowe z procesu termicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Budowa 2 nowych kwater, w tym w szczególności kwatery 4a, zapewni możliwość zagospodarowania wszystkich odpadów przeznaczonych do składowania pochodzących z terenu Gminy Białystok. 11

12 3. POTRZEBY INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI W związku z koniecznością zapewnienia instalacji przetwarzania odpadów komunalnych dla Gminy Białystok, a także pozostałych gmin Obszaru Białystok, Spółka PUHP LECH realizuje obecnie następujące projekty inwestycyjne: a) Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko obejmujący budowę i modernizację następujących instalacji: instalacja termicznego przekształcania odpadów (ZUOK w Białymstoku - docelowy RIPOK wg WPGO mający przyjmować odpady komunalne z Obszaru Białystok) o planowanej przepustowości na poziomie Mg/rok, Kwatera nr 4B: kwatera składowania odpadów poprocesowych, w tym z procesu termicznego przetwarzania odpadów komunalnych w ZUOK w Białymstoku (inne niż niebezpieczne żużle i popioły), modernizacja kompostowni odpadów zielonych: wydajność nominalna Mg/rok - modernizacja istniejącej kompostowni kontenerowej na kompostownię odpadów zielonych, magazyn małych ilości odpadów niebezpiecznych o wydajności Mg/rok, segment demontażu odpadów wielkogabarytowych o wydajności Mg/rok. b) Przebudowa instalacji związanej z odzyskiem odpadów w Hryniewiczach k. Białegostoku współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w ramach której powstanie nowoczesna sortownia odpadów selektywnie zbieranych o zdolności przerobowej 40 tys. Mg/rok odpadów selektywnie zebranych, z wykorzystaniem separatorów oraz prasowaniem i belowaniem odzyskiwanych surowców wtórnych. Ze względu na możliwość przetwarzania również strumienia zmieszanych odpadów komunalnych, sortownia będzie również pełnić funkcje uzupełniające względem ZUOK w Białymstoku, m.in. w okresach przestojów tej instalacji. c) Budowa kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz magazynu odpadów komunalnych zlokalizowanych na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach - kwatera 4a współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, o pojemności geometrycznej kwatery składowania na poziomie m 3. 12

13 Planuje się również zwiększenie możliwości biologicznego przetwarzania odpadów. W tym zakresie rozważane są alternatywnie dwie metody, tj. kompostowanie i biologiczne suszenie. Realizacja powyższych inwestycji zapewni możliwość przetwarzania odpadów komunalnych z Gminy Białystok, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności w zakresie wymagań dotyczących odzysku odpadów oraz ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji. W zakresie inwestycji związanych z selektywną zbiórką odpadów, w przyszłości może zostać zidentyfikowana potrzeba utworzenia trzeciego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). 13

14 4. KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z ODBIERANIEM, ODZYSKIEM, RECYKLINGIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2014 r. łączne koszty związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Białystok (dalej: System) wyniosły ,31 zł. Największe koszty generowało zagospodarowanie odpadów ok. 55,5 % kosztów ogółem, a następnie odbiór odpadów z nieruchomości (19,3 %). Tabela 2 Koszty systemu gospodarowania odpadami w Gminie Białystok w 2014 r. (brutto, zł) Lp. Rodzaj odpadów 2014 Struktura % 1. Koszty odbioru odpadów, w tym koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki/worki oraz utrzymywania ,73 19,3% pojemników w odpowiednim stanie porządkowym i technicznym 1.1. SEKTOR I ,82 2,0% 1.2. SEKTOR II ,47 2,8% 1.3. SEKTOR III ,90 2,9% 1.4. SEKTOR IV ,74 4,2% 1.5. SEKTOR V ,22 0,9% 1.6. SEKTOR VI ,58 6,6% 2. Koszty zagospodarowania odpadów ,87 55,5% 2.1. odpady zmieszane (RIPOK) ,28 48,6% 2.2. odpady selektywnie odebrane ,59 6,8% 3. Koszty obsługi gniazd ,61 7,9% 4. Koszty prowadzenia PSZOK ,27 1,1% 4.1. PSZOK ZUOK Hryniewicze ,59 0,6% 4.2. PSZOK MPO BIAŁYSTOK (ryczałt) ,68 0,5% 5. Koszty zarządzania Systemem ,46 15,0% 5.1. Koszt zarządzania - LECH ,42 13,1% 5.2. Koszt zarządzania - UM ,04 1,9% 6. Koszty edukacji ekologicznej ,37 1,3% RAZEM ,31 100,0% Źródło: Opracowanie własne na podstawie zestawienia sporządzonego przez Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowo-Produkcyjne "LECH" Spółka z o.o. W ramach kosztów odbioru odpadów uwzględniających również koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki/worki oraz utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie porządkowym i technicznym, ewidencjonowane są koszty według faktur wystawianych przez firmy, które wygrały przetargi w poszczególnych sektorach Gminy Białystok, obliczane według formuły: masa odpadów x cena odrębnie dla poszczególnych kodów odpadów. 14

15 W 2014 r. najwięcej kosztów w tej kategorii (ok. 34 % kosztów odbioru) generowała obsługa Sektora VI, z którego odbieranych jest najwięcej odpadów. W zakresie kosztów zagospodarowania odpadów, ewidencjonowane są koszty zagospodarowania odpadów odbieranych przez firmy, obliczane według formuły masa odpadów x cena dla poszczególnych kodów odpadów według cennika obowiązującego w ZUOK w Hryniewiczach. W 2014 r. ok. 88 % kosztów zagospodarowania dotyczyło zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych (o kodzie ), co wynika ze znacznie większej ilości tych odpadów w porównaniu do odpadów frakcji suchej zbieranej selektywnie. Koszty obsługi gniazd do końca czerwca 2014 r. wynikały z faktur wystawianych przez firmy, które wygrały przetargi na organizację i obsługę gniazd w poszczególnych sektorach Gminy Białystok. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu z marca 2014 r. stawki za obsługę gniazd znacząco wzrosły. Od połowy 2014 r. odbiór odpadów z gniazd realizowany jest przez te same firmy, które odbierają odpady z nieruchomości. Koszty obsługi PSZOK-ów obejmują: koszty obsługi PSZOK Hryniewicze obliczane według formuły cena x masa według poszczególnych kodów odpadów i stawek według cennika ZUOK Hryniewicze, koszty obsługi PSZOK MPO (od kwietnia 2014 r.) naliczane według stawki ryczałtowej. Tabela 3 Struktura kosztów systemu gospodarowania odpadami w Gminie Białystok w 2014 r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie zestawienia sporządzonego przez Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowo-Produkcyjne "LECH" Spółka z o.o. 15

16 Miesięcznie utrzymanie Systemu kosztowało średnio ,36 zł. Najniższe koszty poniesiono w miesiącach styczniu ( ,28 zł) i lutym ( ,21 zł), kiedy odbierano najmniejsze ilości odpadów, a najwyższe w miesiącu październiku ( ,59 zł), kiedy strumień odpadów był najwyższy spośród wszystkich miesięcy roku m.in. ze względu na odbiór odpadów zielonych. Rysunek 2 Koszty systemu gospodarowania odpadami w Gminie Białystok w poszczególnych miesiącach 2014 r. (tys. zł) Źródło: Opracowanie własne na podstawie zestawienia sporządzonego przez Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowo-Produkcyjne "LECH" Spółka z o.o. Porównując koszty II półrocza 2014 r. z kosztami II półrocza 2013 r. 3 stwierdzono, że w II półroczu 2014 r. koszty Systemu wzrosły o ok. 30 %. Wynikało to głównie ze wzrostu kosztów zagospodarowania odpadów o ok. 26 %, spowodowanych zwiększoną ilością odpadów oraz wzrostem cen za ich zagospodarowanie w ZUOK w Hryniewiczach. Największy względny wzrost miał miejsce w kosztach obsługi gniazd, co wynika z faktu, iż koszty te ponoszone są dopiero od grudnia 2013 r. Od kwietnia 2014 r. funkcjonuje drugi PSZOK (prowadzony przez firmę MPO Sp. z o.o.), stąd wzrost kosztów z tego tytułu w 2014 r. względem 2013 r. 3 Porównano koszty w okresie funkcjonowania Systemu. Koszty sprzed r. są nieporównywalne z kosztami ponoszonymi w ramach nowego systemu odpadowego. Ze względu na sezonowość w zakresie odbieranych odpadów, w tym głównie odpadów zielonych, nie porównywano średnich miesięcznych dla całych okresów (2014 vs II półrocze 2013), tylko dwa analogiczne okresy roku (II półrocze 2014 vs II półrocze 2013 r.). 16

17 Tabela 4 Porównanie kosztów II półrocza 2014 r. z kosztami II półrocza 2013 r. (wartości bezwzględne w zł) Lp. 1. Rodzaj odpadów Koszty odbioru odpadów, w tym koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki/worki oraz utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie porządkowym i technicznym II półrocze 2013 II półrocze 2014 II pół 2014 / II pół , ,32-3,2% 2. Koszty zagospodarowania odpadów , ,07 26,0% 3. Koszty obsługi gniazd , , ,1% 4. Koszty prowadzenia PSZOK , ,15 84,0% 5. Koszty zarządzania Systemem, w tym działań informacyjnych dla mieszkańców i edukacji ekologicznej , ,44 18,3% RAZEM , ,82 30,0% Źródło: Opracowanie własne na podstawie zestawienia sporządzonego przez Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowo-Produkcyjne "LECH" Spółka z o.o. Rysunek 3 Porównanie kosztów II półrocza 2014 r. z kosztami II półrocza 2013 r. (tys. zł) Źródło: Opracowanie własne na podstawie zestawienia sporządzonego przez Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowo-Produkcyjne "LECH" Spółka z o.o. 17

18 5. LICZBA MIESZKAŃCÓW Zgodnie z danymi GUS według stanu na koniec czerwca 2014 r. (na moment opracowywania Analizy nie były dostępne dane na koniec 2014 r.) Gminę Białystok zamieszkiwało osób. 6. LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY NIE ZAWARLI UMOWY, O KTÓREJ MOWA W ART. 6 UST. 1, W IMIENIU KTÓRYCH GMINA POWINNA PODJĄĆ DZIAŁANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 6 UST Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 UCPG, właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. W myśl art. 6 ust. 6, gmina jest obowiązana zorganizować odbieranie odpadów komunalnych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów, o których mowa w ust. 1. Zastępcze zorganizowanie odbierania odpadów przez gminę implikuje konieczność pokrycia przez właściciela nieruchomości kosztów z tym związanych, określonych na mocy decyzji wydawanej w oparciu o art. 6 ust. 7. Zgodnie z Uchwałą nr XXXII/352/12 Rady Miasta Białystok z dnia 24 września 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Systemem Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Gminie Białystok objęci są wszyscy właściciele nieruchomości, na których wytwarzane są odpady komunalne, w tym również właściciele nieruchomości niezamieszkałych. Stąd w zakresie gospodarki odpadami w Gminie Białystok nie występują podmioty, o których mowa w Ustawie. 18

19 7. ILOŚĆ ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWARZANYCH NA TERENIE GMINY Zgodnie ze Sprawozdaniem Prezydenta Miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 rok (dalej: Sprawozdanie) z terenu Gminy Białystok w 2014 r. odebrano ,12 Mg odpadów, w tym (zgodnie ze strukturą Sprawozdania): ,61 Mg odpadów odebranych z terenu gminy z wyłączeniem selektywnie odebranych odpadów ulegających biodegradacji (zgodnie z p. II. Sprawozdania), 5 178,51 Mg selektywnie odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (zgodnie z p. III. Sprawozdania) Odpady zebrane w PSZOK-ach (zgodnie z p. II. Sprawozdania) w ilości 1 327,00 Mg ujęte są w obydwóch wyżej podanych grupach. Z danych ewidencjonowanych przez PUHP LECH Spółka z o.o. w zakresie Systemu gospodarowania odpadami w Gminie Białystok wynika, że w 2014 r. z terenu Gminy Białystok bezpośrednio z nieruchomości w ramach Systemu odebrano łącznie ,20 Mg odpadów komunalnych. Dodatkowo w ramach punktów selektywnego zbierania odpadów (tzw. gniazd ) zebrano 1 413,49 Mg, a w ramach Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów dodatkowo 1 327,00 Mg odpadów. Łącznie daje to strumień ,69 Mg odpadów odebranych w ramach Systemu. Jest to o ok. 7 % więcej niż w 2013 r., kiedy w Gminie Białystok odebrano ,98 Mg odpadów 4. Występują różnice w ilościach odpadów komunalnych pomiędzy Sprawozdaniem a ilościami wskazanymi w zestawieniach PUHP LECH Sp. z o.o. Różnice te wynikają z faktu, iż w Sprawozdaniu ujmowane są także odpady wynikające z odrębnych umów z Miastem, np. odpady związane ze sprzątaniem działek gminnych, terenów publicznych czy indywidualnych zgłoszeń mieszkańców Białegostoku (w tym m.in. znacząca część odpadów budowlanych), podczas gdy zestawienia Spółki PUHP LECH dotyczą tylko odpadów odbieranych z nieruchomości zgodnie z wyznaczonymi harmonogramami w poszczególnych sektorach oraz odpadów zbieranych w gniazdach i PSZOK-ach. 4 Dane na podstawie dokumentu: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Białystok za 2013 rok, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Kraków Białystok, kwiecień 2014 r. 19

20 Tabela 5 Ilości odpadów odebranych w ramach Systemu w 2014 r. (wartości bezwzględne w Mg) Lp. Rodzaj odpadów 2014 Struktura 2014 Źródło: 1. Odpady odbierane z nieruchomości ,20 97,1% 1.1. Zmieszane odpady komunalne ,07 83,5% 1.2. Opakowania ze szkła 2 403,05 2,5% 1.3. Odpady zielone 4 035,54 4,2% 1.4. Odpady wielkogabarytowe 3 274,66 3,4% 1.5. Frakcja sucha (bez szkła) 2 426,58 2,5% 1.6. Pozostałe odpady komunalne 952,30 1,0% 2. Odbady zebrane w "gniazdach" 1 413,49 1,5% 2.1. Opakowania z papieru i tektury 877,93 0,9% 2.2. Opakowania z tworzyw sztucznych 534,54 0,6% 2.3. Zmieszane odpady opakowaniowe 1,02 0,0% 3. Odpady zebrane w PSZOK-ach 1 327,00 1,4% 3.1. PSZOK HRYNIEWICZE 1 241,39 1,3% 3.2. PSZOK MPO 85,61 0,1% RAZEM ,69 100,0% Opracowanie własne na podstawie miesięcznych zestawień sporządzonych przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne "LECH" Spółka z o.o. W strukturze odpadów odebranych w ramach Systemu według rodzaju dominowały zmieszane odpady komunalne ( ) odebrane z nieruchomości w ilości ,07 Mg, tj. ok. 83 % odpadów. Udziały po ok. 4 % miały: frakcje surowcowe z wyłączeniem szkła: łącznie 3 904,63 Mg, w tym: 2 426,58 Mg odebrane bezpośrednio z nieruchomości, 1 413,49 Mg zebrane w gniazdach, 64,56 Mg zebrane w PSZOK-ach; odpady zielone: łącznie 4 174,49 Mg, w tym: 4 035,54 Mg odebrane bezpośrednio z nieruchomości, 138,95 Mg zebrane w PSZOK-ach; odpady wielkogabarytowe: łącznie 3 361,59 Mg, w tym: 3 274,66 Mg odebrane bezpośrednio z nieruchomości, 86,93 Mg zebrane w PSZOK-ach. Szkło stanowiło ok. 3 % odpadów ogółem. Z łącznej ilości 2 412,85 Mg odpadów szkła, 2 403,05 Mg odebrano bezpośrednio z nieruchomości, a pozostałe 9,80 Mg zebrano w PSZOK-ach. 20

21 Rysunek 4 Struktura odpadów odebranych w ramach Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Gminie Białystok w 2014 r. według frakcji Źródło: Opracowanie własne na podstawie miesięcznych zestawień sporządzonych przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne "LECH" Spółka z o.o. Odpady odebrane zostały zagospodarowane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności: a) Zmieszane odpady komunalne zostały poddane innym procesom niż składowanie (p. II, str. 12 Sprawozdania) wszystkie zmieszane odpady komunalne odebrane z terenu Gminy Białystok zostały poddane procesom mechaniczno-biologicznego przetwarzania. b) Osiągnięto wskaźnik ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania na poziomie 48,77 % (zgodnie z p. IV. Sprawozdania), przy progu ustalonym w Rozporządzeniu 5 na 2014 r. na poziomie 50 %. c) Osiągnięto wskaźnik recyklingu i przygotowania do ponownego użycia dla frakcji surowcowych odpadów komunalnych 6 na poziomie 19,77 % (zgodnie z p. V. Sprawozdania), przy wartości wymaganej Rozporządzeniem 7 na poziomie 14 %. d) Osiągnięto wskaźnik recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych na poziomie 52,84 % (zgodnie z p. VI. Sprawozdania), przy wartości wymaganej Rozporządzeniem 8 na poziomie 38 %. 5 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów 6 Przez frakcje surowcowe rozumie się odpady następujących frakcji: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło. 7 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych 8 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych 21

22 Inną kategorią jest ilość odpadów wytwarzanych, która różni się od ilości odpadów odbieranych o ilości zagospodarowywane we własnym zakresie (np. przydomowe kompostowniki), a także ilości wynikające z innych działań, w tym m.in.: magazynowane odpady surowcowe i wielkogabarytowe, odpady objęte zbiórkami w szkołach (makulatura i nakrętki od butelek), odpady objęte zbiórkami ZSEE w punktach sprzedaży, zbiórkami akcyjnymi, zbiórkami baterii przez firmy recyklingowe, itp. Wielkość ta jest trudna do oszacowania na bazie rzeczywistych danych stąd z reguły szacowana jest na bazie odpowiednich wskaźników nagromadzenia odpadów. Plan Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata podaje wskaźnik nagromadzenia odpadów w miastach Województwa powyżej 50 tys. mieszkańców na poziomie 0,357 Mg/M/rok dla 2010 r. 9 Przy liczbie ludności Gminy Białystok na poziomie mieszkańców daje to ilość odpadów wytwarzanych na poziomie w zaokrągleniu Mg/rok. Zestawienie ilości odpadów odbieranych w ramach Systemu z szacunkową ilością odpadów wytwarzanych pozwala obliczyć, iż w 2014 r. w ramach Systemu zagospodarowywanych było ok. 91 % odpadów wytwarzanych. Należy zwrócić uwagę na znaczące uszczelnienie Systemu w 2014 r. w 2013 r. wskaźnik wynosił ok. 85 %. Tabela 6 Źródło: Porównanie ilości odpadów wytwarzanych i odbieranych w ramach Systemu Wyszczególnienie J.M. Wartość Liczba ludności Gminy Białystok wg GUS ( ) Wskaźnik nagromadzenia odpadów w miastach Województwa powyżej 50 tys. mieszkańców (wg PGO Województwa Podlaskiego, na bazie danych za 2010 r.) osoby Mg/M/rok 0,357 Szacunkowa ilość odpadów wytwarzanych w Gminie Białystok Mg/rok Ilość odpadów odebranych w Systemie w 2014 r. Mg/rok % odpadów odebranych w 2014 r. % 91,0% Ilość odpadów odebranych w 2013 r. % % odpadów odebranych w 2013 r. % 84,6% Opracowanie własne na podstawie Programu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata oraz danych wskazanych pod Tabelą na str W WPGO nie ma podanej prognozy wskaźnika dla miast powyżej 50 tys. mieszkańców. Bardziej aktualne wskaźniki wytwarzania odpadów podane są w Sprawozdaniu z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego za lata przyjętym Uchwałą nr 1/18/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r., jednakże w tymże Sprawozdaniu podane są jedynie wskaźniki dla Województwa jako całości, bez wyodrębniania wskaźnika dla miast powyżej 50 tys. mieszkańców. 22

23 8. ILOŚĆ ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH ODBIERANYCH W 2014 R. Z TERENU GMINY BIAŁYSTOK ORAZ POWSTAJĄCYCH Z PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA I POZOSTAŁOŚCI Z MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA W 2014 r. ze strumienia odpadów pochodzących z Gminy Białystok na składowisko trafiły jedynie odpady poprocesowe z sortowni odpadów z selektywnej zbiórki oraz z instalacji MBP w łącznej ilości szacowanej na ok Mg odpadów, w tym: ok Mg pozostałości po mechanicznym przetworzeniu zmieszanych odpadów komunalnych i surowcowych, ok Mg w formie biostabilizatu (pozostałości po biologicznym przetworzeniu). Należy zaznaczyć, że podane wielkości są szacunkowe, gdyż do instalacji w ZUOK w Hryniewiczach trafiają również odpady spoza Gminy Białystok, odpady te poddawane są procesom przetwarzania wspólnie, stąd nie ma możliwości precyzyjnego określenia bilansu poprocesowego dla odpadów tej samej frakcji pochodzących z różnych gmin. Poniżej scharakteryzowano ilości i postępowanie ze zmieszanymi odpadami komunalnymi, zielonymi oraz pozostałościami po sortowaniu i biologicznym przetwarzaniu. 8.1 Zmieszane odpady komunalne Zgodnie ze Sprawozdaniem, w 2014 r z terenu Gminy Białystok odebrano ,42 Mg odpadów zmieszanych. Wyłonione w przetargu firmy odbierające odpady z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Białystok odebrały łącznie ,07 Mg zmieszanych odpadów komunalnych (tj. ok. 83,5 % odpadów odebranych w ramach Systemu). Było to o ok. 4 % więcej niż w 2013 r. W poszczególnych miesiącach 2014 r. odbieranych było od Mg odpadów w lutym do Mg odpadów w maju. Średniomiesięcznie, w 2014 r. odbierano ok Mg odpadów, co jest wynikiem o ok. 1,5 % niższym od średniego miesięcznego odbioru w II półroczu 2013 r., przy czym porównanie danych za II półrocza obydwóch lat wskazuje na poziom zbliżony. 23

24 Najwięcej zmieszanych odpadów komunalnych odebranych zostało w Sektorze VI Mg, tj. ok. 29 % ogółu zmieszanych odpadów komunalnych. Najmniej odpadów odebrano w Sektorze V Mg odpadów, tj. ok. 2 % zmieszanych odpadów komunalnych ogółem. Różnice pomiędzy ilościami odpadów odbieranymi w poszczególnych sektorach wynikają przede wszystkim z różnic w powierzchni oraz różnic w gęstości zamieszkania. Sektor V charakteryzuje się zabudową jednorodzinną oraz znaczną powierzchnią terenów zielonych. Z kolei Sektor VI stanowi centrum Miasta i w tym sektorze jest najwyższa w Mieście gęstość zamieszkania). Rysunek 5 Podział Miasta Białystok na sektory odbierania odpadów Źródło: Uchwała Rady Miejskiej Białegostoku Nr XXIII/250/12 z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie podziału gminy Białystok na sektory 24

25 Tabela 7 Charakterystyka odbioru zmieszanych odpadów komunalnych w 2014 r. oraz w II półroczu 2013 r. (wartości bezwzględne w Mg) Wyszczególnienie II półrocze 2013 I półrocze 2014 II półrocze 2014 Razem 2014 II pół 2013 średnia na miesiąc I pół 2014 średnia na miesiąc II pół 2014 średnia na miesiąc 2014 średnia na miesiąc 2013 min 2013 max 2014 min 2014 max Odpady Sektor I Sektor II Sektor III Sektor IV Sektor V Sektor VI Źródło: Opracowanie własne na podstawie miesięcznych zestawień sporządzonych przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne "LECH" Spółka z o.o. Rysunek 6 Struktura odebranych zmieszanych odpadów komunalnych według sektorów w 2014 r. Rysunek 7 Ilości zmieszanych odpadów komunalnych odebrane w poszczególnych miesiącach w 2014 r. oraz w II półroczu 2013 r. (Mg) Źródło: Opracowanie własne na podstawie miesięcznych zestawień sporządzonych przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne "LECH" Spółka z o.o. 25

26 Rysunek 8 Ilości zmieszanych odpadów komunalnych według sektorów odebrane w poszczególnych miesiącach w 2014 r. oraz w II półroczu 2013 r. (Mg) Źródło: Opracowanie własne na podstawie miesięcznych zestawień sporządzonych przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne "LECH" Spółka z o.o. Wszystkie odebrane przez firmy zmieszane odpady komunalne zostały przekazane do zagospodarowania do instalacji MBP w Hryniewiczach (RIPOK Regionu Centralnego według WPGO), w której zostały poddane procesom przetwarzania mechanicznego, a następnie biologicznego. Na składowisko trafiły jedynie odpady balastowe po procesie przetwarzania w ramach MBP. 8.2 Odpady zielone W 2014 r. z terenu Gminy Białystok odebrano zgodnie ze Sprawozdaniem 4 223,54 Mg odpadów zielonych. Bezpośrednio z nieruchomości firmy wyłonione w przetargu na odbiór odpadów odebrały 4 035,54 Mg odpadów, w PSZOK-ach zebrano 138,95 Mg odpadów. Tabela 8 Odpady zielone odebrane w ramach Systemu z Gminy Białystok w 2014 r. Lp. Wyszczególnienie Ilości (Mg) Struktura % 1. Odpady zielone odebrane przez firmy 4 035,54 96,7% 2. Odpady zielone zebrane w PSZOK 138,95 3,3% 2.1. PSZOK Hryniewicze 119,75 2,9% 2.2. PSZOK MPO 19,20 0,5% RAZEM ODPADY ZIELONE 4 174,49 100,0% Źródło: Opracowanie własne na podstawie miesięcznych zestawień sporządzonych przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne "LECH" Spółka z o.o. Odbiór odpadów zielonych charakteryzuje się dużą sezonowością. W zakresie strumienia odbieranego przez firmy wyłonione w przetargu, aż 57 % odpadów odebrano w ciągu trzech miesięcy od września do listopada (liście, trawa, gałęzie), podczas gdy w I kwartale roku odebrano łącznie ok. 4 % strumienia rocznego. 26

27 W II półroczu 2014 r. w porównaniu do II półrocza 2013 r. ilość odpadów zielonych wzrosła o ok. 37 %. Tabela 9 Charakterystyka odbioru odpadów zielonych w 2014 r. oraz w II półroczu 2013 r. (wartości bezwzględne w Mg) Wyszczególnienie Odpady zielone odebrane przez firmy II półrocze 2013 I półrocze 2014 II półrocze 2014 Razem 2014 II pół 2013 średnia na miesiąc I pół 2014 średnia na miesiąc II pół 2014 średnia na miesiąc 2014 średnia na miesiąc min 2013 max 2014 min 2014 max Źródło: Opracowanie własne na podstawie miesięcznych zestawień sporządzonych przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne "LECH" Spółka z o.o. Rysunek 9 Odbiór odpadów zielonych z nieruchomości Gminy Białystok w poszczególnych miesiącach 2014 r. oraz II półrocza 2013 r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie miesięcznych zestawień sporządzonych przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne "LECH" Spółka z o.o. Odpady zielone odebrane z Gminy Białystok zostały przekazane do zagospodarowania do Kompostowni funkcjonującej w ramach ZUOK w Hryniewiczach. 8.3 Pozostałości z sortowania odpadów Ilość składowanych pozostałości z sortowania odpadów zebranych w sposób selektywny z Gminy Białystok oszacowano w oparciu o dane ZUOK w Hryniewiczach, gdzie trafiają odpady selektywnie odebrane z Gminy Białystok, ale również odpady z innych gmin Precyzyjne określenie strumienia składowanego wytworzonego z odpadów z Gminy Białystok nie jest możliwe, gdyż odpady te są przetwarzane na instalacjach razem z odpadami pochodzącymi z innych gmin. 27

28 Z danych Zakładu wynika, iż w 2014 r. z frakcji surowcowych odpadów wytworzono: balast skierowany następnie do unieszkodliwienia na składowisku, który stanowił ok. 35,00 % odpadów na wejściu do instalacji, frakcję ulegającą biodegradacji skierowaną do procesu odzysku R3 ok. 16,07 %. Zgodnie z ww. danymi dla Zakładu szacuje się, że z Gminy Białystok pochodziło ok Mg odpadów składowanych po procesie sortownia odpadów odebranych selektywnie. 8.4 Pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych Ze względu na to, że do instalacji MBP w Hryniewiczach, do której w 2014 r. przekazane zostały wszystkie zmieszane odpady komunalne pochodzące z Gminy Białystok, trafiają odpady również z innych gmin, nie jest możliwe precyzyjne określenie ile składowanych pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych dotyczyło Gminy Białystok. Ilość tę można jednakże oszacować przy założeniu, że struktura frakcji na wyjściu jest dla wszystkich źródeł odpadów danej frakcji zbliżona. Ze zmieszanych odpadów komunalnych przyjętych do instalacji MBP wytworzono w 2014 r.: balast skierowany następnie do unieszkodliwienia w procesie D5, który stanowił ok. 50,22 %, frakcję ulegającą biodegradacji skierowaną do procesu odzysku R3 ok. 30,77 %. Biorąc pod uwagę to, iż z terenu Gminy Białystok do instalacji MBP w Hryniewiczach przekazano ,42 Mg zmieszanych odpadów komunalnych, szacuje się, że do składowania przekazano ok Mg odpadów balastowych. Ponadto, w wyniku biologicznego przetwarzania frakcji biodegradowalnej wyodrębnionej na części mechanicznej instalacji MBP w Hryniewiczach powstaje biostabilizat, który następnie jest deponowany na składowisku. Proces przetwarzania biologicznego jest procesem długotrwałym 11, stąd ilości odpadów nie bilansują się w ciągu roku (biostabilizat składowany w 2014 r. w pewnej części powstał z odpadów odebranych w 2013 r.). W związku z tym, celem oszacowania ile składowanego biostabilizatu pochodziło z odpadów odebranych 11 Zgodnie z Pozwoleniem Zintegrowanym, I etap przetwarzania biologicznego (kompostowanie w KNEER-ach) trwa od 10 do 14 dni, a drugi etap (kompostowanie naturalne w pryzmach) od 6 do 8 tygodni. Ponadto, w przypadku nieuzyskania w tym czasie odpowiednich parametrów, proces jest przedłużany. 28

29 w Gminie Białystok, przemnożono ilość biostabilizatu składowanego ogółem przez udział odpadów z Gminy Białystok w odpadach przyjętych do MBP ogółem w 2014 r. Zgodnie z danymi Zakładu, w 2014 r. zdeponowano biostabilizat w ilości ,63 Mg, co przy udziale odpadów z Gminy Białystok na poziomie 87 % daje w przybliżeniu Mg biostabilizatu wytworzonego z odpadów pochodzących z Gminy Białystok. 29

30 9. RAPORT Z ANALIZY STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BIAŁYSTOK ZA 2014 R. CEL ANALIZY Niniejszy Dokument powstał w celu przeanalizowania stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Białystok, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz z późń. zm.). W dokumencie szczegółowo przeanalizowano dane w zakresie ilości odpadów oraz możliwości ich zagospodarowania, a co za tym idzie potrzeby inwestycyjne związane z zagospodarowaniem odpadów oraz Systemem ogółem. Analizie poddano również koszty funkcjonowania Systemu, sporządzono analizy strukturalne i porównawcze. Zaprezentowane w Dokumencie wyniki analiz pozwalają podsumować 2014 r. w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Białystok. MOŻLIWOŚCI PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA I POZOSTAŁOŚCI Z MECHANICZNO- BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA W ramach analizy przeprowadzonej w Dokumencie ustalono, iż: a) w zakresie zmieszanych odpadów komunalnych: W 2014 r. w Gminie Białystok odebrano ,42 Mg zmieszanych odpadów komunalnych. Zgodnie ze Sprawozdaniem z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego za lata w Regionie Centralnym, do którego należy Gmina Białystok funkcjonują dwie instalacje regionalne (RIPOK), o łącznej moce przerobowej na poziomie 278 tys. Mg, z czego ZUOK Hryniewicze może przyjąć 108 tys. Mg/rok (przy pracy na 3 zmiany), a CIGO w Studziankach 170 tys. Mg/rok 12. W 2014 r. zmieszane odpady komunalne pochodzące z Gminy Białystok zagospodarowywane były w całości w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w ZUOK w Hryniewiczach, stanowiącym jeden z dwóch RIPOK-ów Regionu Centralnego według WPGO. W związku z tym, iż instalacja MBP w Hryniewiczach w 2014 r. pracowała na poziomie zbliżonym do swoich możliwości przerobowych przy 3-zmianowym systemie pracy (po uwzględnieniu strumienia odpadów pochodzących spoza Gminy Białystok), 12 Jest to wydajność maksymalna projektowa (aktualna), znacznie przewyższająca wartość podaną w WPGO (60 tys. Mg/rok) 30

31 obecnie realizowane są inwestycje mające na celu zwiększenie mocy przerobowych m.in. w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w tym, w szczególności: w ramach projektu pn. Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej współfinansowanego ze środków POIiŚ budowana jest instalacja termicznego przekształcania odpadów (ZUOK w Białymstoku - docelowy RIPOK wg WPGO) o planowanej przepustowości na poziomie: Mg/rok, w ramach projektu pn. Przebudowa instalacji związanej z odzyskiem odpadów w Hryniewiczach k. Białegostoku współfinansowanego ze środków POIiŚ realizowana jest nowoczesna sortownia odpadów o przepustowości 40 tys. ton odpadów selektywnie zbieranych lub 120 tys. Mg zmieszanych odpadów komunalnych; Wyżej wymienione instalacje zapewnią możliwości przetwarzania wszystkich wytworzonych zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących z Gminy Białystok w perspektywie wieloletniej. b) w zakresie odpadów zielonych: W 2014 r. w Gminie Białystok odebrano łącznie 4 223,54 Mg odpadów zielonych. Obecnie zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/505/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 8 września 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata , w Regionie Centralnym nie ma wyznaczonego RIPOK dla odpadów zielonych. W 2014 r. wszystkie odpady zielone pochodzące z Gminy Białystok zostały przekazane do zagospodarowania do kompostowni funkcjonującej w ramach ZUOK w Hryniewiczach (obecnie instalacja zastępcza dla Regionu Centralnego). Obecnie w ramach Projektu pn. Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej współfinansowanego ze środków POIiŚ realizowany jest Kontrakt 4, zadanie D: Modernizacja kompostowni odpadów zielonych: wydajność nominalna instalacji: Mg/rok. W ramach tego zadania inwestycyjnego nastąpi modernizacja istniejącej kompostowni kontenerowej na kompostownię odpadów zielonych dostosowaną do nowych wymagań technologicznych. Po modernizacji Kompostownia w Hryniewiczach, zgodnie z zapisami WPGO, uzyska status RIPOK Regionu Centralnego. 31

Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sochocin za rok 2015 GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sochocin za rok 2015 GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sochocin za rok 2015 GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Rok 2016 Spis treści: 1. Możliwości przetwarzania zmieszanych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GRZEGORZEW ZA 2016 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GRZEGORZEW ZA 2016 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GRZEGORZEW ZA 2016 ROK Grzegorzew, 25 kwietnia 2017r. I. CEL I ZAŁOŻENIA ANALIZY Zgodnie z art.3 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

Gmina Krzepice ul. Częstochowska Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok

Gmina Krzepice ul. Częstochowska Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok Gmina Krzepice ul. Częstochowska 13 42-160 Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok Krzepice, dn. 29 kwietnia 2015 r. 1 1. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 IŚ.6232.16.2016 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 Kwiecień 2016 1 I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016 Bolesławiec 28 kwietnia 2017 roku Wstęp Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzona została zgodnie

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Orla, dnia 30 kwietnia 2015r. Spis treści: 1. Cel i założenia analizy...3 2. Regulacje prawne z zakresu gospodarki odpadami...3

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miłoradz za rok 2015

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miłoradz za rok 2015 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miłoradz za rok 2015 Stan na 31 grudnia 2015 r. Sporządziła: Anna Kubera Urząd Gminy Miłoradz Referat Rozwoju Miłoradz, kwiecień 2016 r. 1

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R. Urząd Gminy Rokiciny ul. Tomaszowska 9 97-221 Rokiciny ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R. Rokiciny kwiecień 2015 r. Spis treści 1. Wstęp. 3 2. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK SUWAŁKI, KWIECIEŃ 2015 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie.. 3 1.1 Ramy prawne... 3 1.2 Kształt systemu odbioru

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PIONKI ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PIONKI ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PIONKI ZA ROK 2014 Kwiecień 2015 WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2015 ROK DLA GMINY WOJKOWICE

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2015 ROK DLA GMINY WOJKOWICE Miasto Wojkowice http://www.wojkowice.pl/gospodarka_odpadami/index/analiza-stanu-gospodarki-odpad AMI-KOMUNALNYMI-ZA-2015-ROK-DLA-GMINY-WOJKOWICE/idn:1344/printpdf ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gniewkowo w 2015 roku.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gniewkowo w 2015 roku. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gniewkowo w 2015 roku. Obowiązek sporządzenia przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Postomino za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Postomino za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Postomino za 2014 r. Postomino 2015 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Podstawa prawna... 3 3. Zagadnienia ogólne... 4 4. Możliwości przetwarzania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MŚCIWOJÓW

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MŚCIWOJÓW ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MŚCIWOJÓW Opracowała: Alina Woźnicka-Koch- Inspektor ds. ochrony środowiska i zabytków Mściwojów, kwiecień 2016 r. Analiza Stanu Gospodarki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNLNYMI NA TERENIE GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY. na dzień r.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNLNYMI NA TERENIE GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY. na dzień r. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNLNYMI NA TERENIE GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY Podstawa prawna: na dzień 31.12.214r. Zgodnie z art. 3. ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok 1. Wstęp Obowiązek sporządzenia analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miejski Wrocławia Departament Nieruchomości i Eksploatacji Wydział Środowiska i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Gminy Gródek Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 27 czerwca 2012 r. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA KALETY ZA ROK Wstęp Cel przygotowania analizy

ANALIZA STANU GOSPODAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA KALETY ZA ROK Wstęp Cel przygotowania analizy ANALIZA STANU GOSPODAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA KALETY ZA ROK 2015 Wstęp Cel przygotowania analizy Niniejsze opracowanie stanowi analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 Kwiecień 2015 Spis treści I. Cel i zakres opracowania... 3 1. Cel opracowania... 3 2. Zakres opracowania... 3 II. Informacje podstawowe... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami doc. dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Plan krajowy w gospodarce

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MĘCINKA

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MĘCINKA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MĘCINKA Opracował: Jarosław Oksiński insp. ds. infrastruktury i środowiska Męcinka, kwiecień 2015 r. 1. ZAKRES OPRACOWANIA. Niniejsza Analiza

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Żory za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Żory za 2014 rok ZGOK.7035.13.2015.JL Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Żory za 2014 rok Żory, 30.04.2015r. 1 1. WPROWADZENIE 1.1. Cel przygotowania Analizy. Niniejszy dokument stanowi roczną

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRENNA ZA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRENNA ZA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRENNA ZA ROK 2013 Brenna, kwiecień 2013 Spis treści I. Wstęp. II. Zagadnienia ogólne. III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Oświęcim, dnia 19 kwietnia 2017 r. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OŚWIĘCIM za 2016 r.

Oświęcim, dnia 19 kwietnia 2017 r. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OŚWIĘCIM za 2016 r. Oświęcim, dnia 19 kwietnia 2017 r. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OŚWIĘCIM za 2016 r. I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejsza analiza stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2013 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2013 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2013 rok Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy dokonują corocznej analizy stanu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Golub-Dobrzyń. za 2015 rok.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Golub-Dobrzyń. za 2015 rok. GMINA Golub-Dobrzyń Urząd Gminy Golub-Dobrzyń ul. Plac Tysiąclecia 25 87-400 Golub-Dobrzyń NIP 878-10-19-960 e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl www.uggolub-dobrzyn.pl Analiza stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi. na terenie Gminy Jabłonna Lacka za 2016r. Jabłonna Lacka r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi. na terenie Gminy Jabłonna Lacka za 2016r. Jabłonna Lacka r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jabłonna Lacka za 2016r. Jabłonna Lacka 28.03.2017 r. Spis treści: 1. Cel przygotowania analizy. 2. Podstawa prawna sporządzenia analizy.

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM ZA 2015 ROK

ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM ZA 2015 ROK URZĄD GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM ZA 2015 ROK przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Widawa w roku 2013.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Widawa w roku 2013. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Widawa w roku 2013. Opracowanie wykonane w Urzędzie Gminy Widawa Opracowała: Danuta Radzioch Zaakceptowała: Dorota Kaczmarek Widawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2015 rok z dnia 30 marca 2016 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2015 rok z dnia 30 marca 2016 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2015 rok z dnia 30 marca 2016 r. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy dokonują

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ WĄGROWIEC ZA ROK 2016

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ WĄGROWIEC ZA ROK 2016 BURMISTRZ MIASTA WĄGROWCA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ WĄGROWIEC ZA ROK 2016 Opracował: Wydział Infrastruktury, Architektury i Ekologii Wągrowiec, kwiecień 2017

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Żory za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Żory za 2015 rok ZGOK.7035.7.2016.KO Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Żory za 2015 rok Żory, 29.04.2016 r. 1 1. WPROWADZENIE 1.1. Cel przygotowania Analizy. Niniejszy dokument stanowi roczną

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Przeciszów, dn. 28.04.2016 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W BIAŁYMSTOKU PRZEJĘCIE OBOWIĄZKÓW MIASTA PRZEZ SPÓŁKĘ LECH. Adam Kamiński Wiceprezes Spółki LECH

ORGANIZACJA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W BIAŁYMSTOKU PRZEJĘCIE OBOWIĄZKÓW MIASTA PRZEZ SPÓŁKĘ LECH. Adam Kamiński Wiceprezes Spółki LECH ORGANIZACJA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W BIAŁYMSTOKU PRZEJĘCIE OBOWIĄZKÓW MIASTA PRZEZ SPÓŁKĘ LECH Adam Kamiński Wiceprezes Spółki LECH Spółka LECH dotychczasowe działania wpływające na obecny kształt

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chodów za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chodów za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chodów za 2014 r. Chodów 2015 1 I Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Gmina Wierzbinek Pl. Powstańców Styczniowych 110 62-619 Sadlno Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Wierzbinek 2014-1 - 1. Wprowadzenie 1.1. Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi. na terenie Gminy Jabłonna Lacka za 2015r. Jabłonna Lacka r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi. na terenie Gminy Jabłonna Lacka za 2015r. Jabłonna Lacka r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jabłonna Lacka za 2015r. Jabłonna Lacka 30.03.2016 r. Spis treści: 1. Cel przygotowania analizy. 2. Podstawa prawna sporządzenia analizy.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEZNO

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEZNO ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEZNO Gniezno, kwiecień 2015r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWA PRAWNA... 3 3. MOŻLIWOŚCI PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEZNO

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEZNO ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEZNO Gniezno, kwiecień 2016 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWA PRAWNA... 3 3. MOŻLIWOŚCI PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH,

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Malbork za rok 2012

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Malbork za rok 2012 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Malbork za rok 2012 Urząd Miasta Malborka Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rok 2013 1.Wprowadzenie. 1.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Wojciechów, kwiecień 2017 r.

Wojciechów, kwiecień 2017 r. Wojciechów, kwiecień 2017 r. 1 Spis Treści I. Wstęp 3 II. Ogólna charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Wojciechów. 3 III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM ZA 2014 ROK ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM ZA 2014 ROK przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r. Dębica, dnia 30 kwiecień 2015r. 1.WSTĘP Podstawa prawna i cel przygotowania analizy stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 ROK DLA MIASTA KATOWICE

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 ROK DLA MIASTA KATOWICE ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 ROK DLA MIASTA KATOWICE PODSTAWA PRAWNA SPORZĄDZENIA ANALIZY Zgodnie z art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dalej

Bardziej szczegółowo

ZAMBRÓW. Roczna analiza stanu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Zambrów za rok 2013 i I półrocze Wydział Gospodarki Komunalnej

ZAMBRÓW. Roczna analiza stanu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Zambrów za rok 2013 i I półrocze Wydział Gospodarki Komunalnej Roczna analiza stanu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Zambrów za rok 2013 i I półrocze 2014 ZAMBRÓW Wydział Gospodarki Komunalnej Jerzy Burak Wioleta Klimowicz Zatwierdził: Burmistrz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KONSORCJUM: IETU Katowice IMBiGS CGO Katowice GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Plan z 2003r zakładał że do do roku 2010 na terenie

Bardziej szczegółowo

Departament Ochrony Środowiska UMWP

Departament Ochrony Środowiska UMWP Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz opracowanie Planu Inwestycyjnego jako warunek niezbędny do uzyskania dofinansowania na inwestycje z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi Departament

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GARBATKA- LETNISKO ZA ROK 2016

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GARBATKA- LETNISKO ZA ROK 2016 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GARBATKA- LETNISKO ZA ROK 2016 I. WPROWADZENIE Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzana jest zgodnie z art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Masłów za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Masłów za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Masłów za 2014 rok Masłów, kwiecień 2015 1. Cel i podstawa prawna przygotowania analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015 Oleszyce, dnia 26 kwietnia 2016 roku. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rypin za 2016 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rypin za 2016 r. Urząd Gminy Rypin ul. Lipnowska 4 87-500 Rypin Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rypin za 2016 r. Rypin 30.04.2017 r. Spis treści I. Wstęp.... 3 II. Zagadnienia ogólne....

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gniewkowo w 2014 roku.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gniewkowo w 2014 roku. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gniewkowo w 2014 roku. Obowiązek sporządzenia przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2013 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2013 R. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2013 R. Związek Międzygminny Eko Przyszłość z siedzibą przy ul. Arciszewskiego 10 w Nowej Soli zrzesza 13 Gmin (członków Związku) z powiatów: zielonogórskiego

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cybinka za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cybinka za 2015 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cybinka za 2015 r. Cybinka, kwiecień 2016 r. WSTĘP Dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi jest jednym z obowiązków

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNLANYMI NA TERENIE GMINY CHEŁMIEC ZA ROK 2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNLANYMI NA TERENIE GMINY CHEŁMIEC ZA ROK 2015 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNLANYMI NA TERENIE GMINY CHEŁMIEC ZA ROK 2015 Chełmiec, dnia 29.04.2016r. 1 Spis treści: 1. Podstawa prawna oraz zakres analizy.3 2. Regulacje prawne z zakresu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miedzichowo w 2014 roku

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miedzichowo w 2014 roku Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miedzichowo w 2014 roku Sporządziła: Bogusława Wajman I. Wprowadzenie 1. Cel analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Przeciszów, dn. 30.04.2015 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2015

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2015 ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2015 Przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Konferencja Gospodarka odpadami w miastach i gminach europejskich Poznań, maja 2014r.

Konferencja Gospodarka odpadami w miastach i gminach europejskich Poznań, maja 2014r. Konferencja Gospodarka odpadami w miastach i gminach europejskich Poznań, 14-15 maja 2014r. Podział województwa podlaskiego na regiony gospodarki odpadami oraz regionalne instalacje przetwarzania odpadów

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODRAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY JANÓW LUBELSKI ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODRAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY JANÓW LUBELSKI ZA 2014 ROK URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODRAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY JANÓW LUBELSKI ZA 2014 ROK JANÓW LUBELSKI, LUTY 2015 ROK Sporządził: Krzysztof Kołtyś-Referat Ochrony

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łagiewniki za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łagiewniki za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łagiewniki za 2014 rok sierpień 2015 1. Cel przygotowania analizy Analizę stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Łagiewniki sporządza

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Spytkowice za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Spytkowice za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Spytkowice za 2014 rok I. Wstęp 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2016 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2016 ROK ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2016 ROK SUWAŁKI, KWIECIEŃ 2017 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie.. 3 1.1 Ramy prawne... 1.2 Kształt systemu odbioru

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Puławy za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Puławy za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Puławy za 2015 rok Puławy, 29 kwietnia 2016 r. 1. Podstawa prawna i cel przygotowania analizy Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Siemiatycze za 2016 rok.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Siemiatycze za 2016 rok. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Siemiatycze za 2016 rok. Siemiatycze, dnia 12 kwietnia 2017 r. I. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 i art. 9tb ustawy za dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

ANALIZA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

ANALIZA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI URZĄD GMINY RUTKA-TARTAK ANALIZA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Grudzień 2016 r. Spis treści 1. Wstęp.... 2 2. Zagadnienia ogólne.... 2 3. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda za rok 2015

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda za rok 2015 Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda za rok 2015 Sporządził Andrzej Włodarczyk Nowa Ruda, kwiecień 2016 Spis treści: 1. Podstawa prawna opracowania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2014 Brzeźnica 2015 1 1. WPROWADZENIE 1.1. Cel przygotowania Analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Biskupiec za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Biskupiec za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Biskupiec za 2014 rok Biskupiec, dnia 28 października 2015 r. SPIS TREŚCI : I Wstęp.. 3 str. II Podstawa prawna...4 str. III Aktualny system

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami dla Miasta Ząbki za rok 2014

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami dla Miasta Ząbki za rok 2014 Roczna analiza stanu gospodarki odpadami dla Miasta Ząbki za rok 2014 Ząbki, listopad 2015 WPROWADZENIE! 3 1. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA ZĄBKI! 3 1.1 ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Katowice, luty 2012 Cele określone

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Celowego Gmin MG-6 za 2013 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Celowego Gmin MG-6 za 2013 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Celowego Gmin MG-6 za 213 r. Analiza obejmuje obszar 6 gmin uczestników Związku Celowego Gmin MG-6: Bogdaniec, Deszczno, Gorzów Wlkp., Kłodawa,

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie Gminy. Malbork za 2016r. GMINA MALBORK

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie Gminy. Malbork za 2016r. GMINA MALBORK Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2016r. GMINA MALBORK I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Kartuzy za 2016 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Kartuzy za 2016 r. Urząd Miejski w Kartuzach ul. Gen. Hallera 1 83-300 Kartuzy Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Kartuzy za 2016 r. Kartuzy, dn. 27.04.2017 r. I. WPROWADZENIE Niniejszy dokument stanowi roczną

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HRUBIESZÓW ZA 2016 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HRUBIESZÓW ZA 2016 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HRUBIESZÓW ZA 2016 ROK 1. Podstawa prawna analizy. Zgodnie z art. 3 ust.2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Kartuzy za 2015r.

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Kartuzy za 2015r. Urząd Miejski w Kartuzach ul. Gen. Hallera 1 83-300 Kartuzy Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Kartuzy za 2015r. Kartuzy, dn. 29.04.2016r. I. WPROWADZENIE Niniejszy dokument stanowi roczną

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI w GMINIE ZELÓW

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI w GMINIE ZELÓW ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI w GMINIE ZELÓW za 2015 rok kwiecień 2016 1 I. Wstęp Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi stanowi element weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK Żagań, dn. 21 kwiecień 2015 r. I. Wstęp Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok Lipnica Murowana 2014r. I. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lesko za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lesko za 2015 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lesko za 2015 r. Opracowanie: Anna Wróblewska-Czubek Referat Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomościami i Ochrony Środowiska str.

Bardziej szczegółowo

RYNEK BIOMASY W POLSCE ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI BIODEGRADOWALNYMI. Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska

RYNEK BIOMASY W POLSCE ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI BIODEGRADOWALNYMI. Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska RYNEK BIOMASY W POLSCE ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI KOMUNALNYMI ODPADAMI BIODEGRADOWALNYMI Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska W Krajowym planie gospodarki odpadami zgodnie z Dyrektywą składowiskową

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2014 I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GOLUB-DOBRZYŃ. za rok 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GOLUB-DOBRZYŃ. za rok 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE za rok 2013 GOLUB-DOBRZYŃ 2014 I. WPROWADZENIE 1. CEL PRZYGOTOWANIA ANALIZY Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda za rok 2014 ( z uwzględnieniem roku 2013)

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda za rok 2014 ( z uwzględnieniem roku 2013) Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda za rok 2014 ( z uwzględnieniem roku 2013) Sporządził Andrzej Włodarczyk Nowa Ruda, kwiecień 2015 Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2013 Brzeźnica 2013 1 1. WPROWADZENIE 1.1. Cel przygotowania Analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LESZNO W ROKU 2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LESZNO W ROKU 2015 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LESZNO W ROKU 2015 1. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Rawa Mazowiecka za 2015r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Rawa Mazowiecka za 2015r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Rawa Mazowiecka za 2015r. 1 Spis treści II. Podstawa prawna sporządzenia Analizy.... 3 III. Ogólna charakterystyka Gminy Miasta Rawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII / 209 / 12 RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII / 209 / 12 RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII / 209 / 12 RADY MIASTA LĘDZINY z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA GORLICE ZA 2015 ROK

ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA GORLICE ZA 2015 ROK ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA GORLICE ZA 2015 ROK Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 i art. 9tb. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 1. Cel przygotowania analizy Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Piaski za 2016 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Piaski za 2016 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Piaski za 2016 r. Piaski, dnia 23 marca 2017 r. Spis treści I. Wstęp... 2 II. Zagadnienia ogólne.... 2 1. System gospodarowanie odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Bardziej szczegółowo

Informacja o gospodarowaniu odpadami komunalnymi w roku 2016

Informacja o gospodarowaniu odpadami komunalnymi w roku 2016 Informacja o gospodarowaniu odpadami komunalnymi w roku 2016 wynikająca z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z

Bardziej szczegółowo

R O C Z N A A N A L I Z A S T A N U G O S P O D A R K I O D P A D A M I K O M U N A L N Y M I N A T E R E N I E G M I N Y L U T O C I N Z A R

R O C Z N A A N A L I Z A S T A N U G O S P O D A R K I O D P A D A M I K O M U N A L N Y M I N A T E R E N I E G M I N Y L U T O C I N Z A R R O C Z N A A N A L I Z A S T A N U G O S P O D A R K I O D P A D A M I K O M U N A L N Y M I N A T E R E N I E G M I N Y L U T O C I N Z A 2 0 1 5 R O K L U T O C I N 2016 1 I. Wstęp. 1. Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY OPORÓW ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY OPORÓW ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY OPORÓW ZA ROK 2014 Opracowanie: Barbara Saramonowicz Zatwierdził: Wójt Gminy Robert Pawlikowski Kwiecień 2015 I. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Warta Bolesławiecka, 13 kwietnia 2017r.

Warta Bolesławiecka, 13 kwietnia 2017r. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA ZA 2016 r. SPORZĄDZIŁ: Tomasz Kozioł Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami Warta Bolesławiecka, 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie. Gminy Milejów. 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie. Gminy Milejów. 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Milejów 2014 r. Milejów, dnia 29 kwietnia 2015 r. 1. Cel analizy, warunkowania formalno-prawne. Zgodnie z art. 3 ust. 2, pkt. 10, art. 9tb

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia we wdrażaniu nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń

Doświadczenia we wdrażaniu nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159 www.mpo.torun.pl Doświadczenia we wdrażaniu nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń

Bardziej szczegółowo