Kolejny rok przed nami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kolejny rok przed nami"

Transkrypt

1 Grudzień 2011 Numer 11 Kolejny rok przed nami Kolejny rok z projektem systemowym i pracy w partnerstwie w ramach Zadania 4 już prawie za nami. Był to rok ciężkiej, wytężonej pracy, wielu działań, decyzji i wyjazdów. Udało nam się wypracować Standardy składające się na Model GSWB, do połowy roku pracowaliśmy z ekspertami w ramach grup eksperckich. Długie przygotowania zaowocowały ogłoszeniem konkursu na pilotażowe wdrażanie Modelu GSWB, wyborem 30 Partnerstw Lokalnych oraz podjęciem opieki merytorycznej nad nimi. Koniec obecnego roku to szkolenia i jeszcze raz szkolenia dla partnerstw oraz diagnozy lokalne. Był to rok, podczas którego mijaliśmy się w drzwiach biur, jeździliśmy od spotkania do spotkania, oczekiwaliśmy na długo wyczekiwanego maila, a telefon i komputer przegrzewały się od nadmiaru godzin pracy. Końcówka roku to także oczekiwanie na święta i wydrukowane publikacje. W drugiej połowie roku udało się wystartować z stroną internetową naszego projektu, a na początku grudnia serial Głęboka Woda realizowany w ramach projektu doczekał się emisji w TVP. Jest to rok, który pokazał nam jak wiele pracy włożyliśmy w nasz projekt, a ile będziemy musieli jeszcze włożyć. W nadchodzącym okresie będziemy testować wypracowane standardy we współpracy z Partnerstwami Lokalnymi. W obecnej chwili wiemy już, że nie wszystko zapewne sprawdzi się tak, jak byśmy tego oczekiwali, dlatego powoli wszyscy szykujemy się do zrewidowania Modelu GSWB. W dawnych czasach zakłady pracy i zatrudnieni w nich przodownicy chwalili się, w jakim stopniu wykonali założone normy, myślę i uważam, że śmiało nasze partnerstwo wykonało ponad 100% takiej normy, jakie miało w planach. Wesołych Świąt i do zobaczenia. Paweł Janowski W numerze: Partnerstwa Lokalne, Relacje ze szkoleń Model GSWB, Diagnozy Lokalne, informacje bieżące, Nasze organizacje Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 S t r o n a 2 Konferencja ministerialna we Wrocławiu 26 września 2011 r. w Regionalnym Centrum Turystyki Biznesowej przy Hali Stulecia we Wrocławiu odbyła się zorganizowana przez Polską Prezydencję UE konferencja ministerialna pod tytułem "Innovative Responses to the Impact of the Crisis", której celem było zidentyfikowanie wpływu kryzysu ekonomicznego na społeczeństwa europejskie i prowadzone przez kraje członkowskie UE polityki zabezpieczenia społecznego oraz promowanie eksperymentalnych programów z zakresu polityki społecznej, jako narzędzi poprawiania jakości i efektywności kosztowej polityk społecznych krajów członkowskich. Do udziału w konferencji zaproszono przede wszystkim ministrów odpowiedzialnych za sprawy społeczne krajów członkowskich, wśród innych uczestników znaleźli się także usługodawcy z sektora pozarządowego, w tym reprezentująca sektor bezdomności sieć FEANTSA. Część warsztatowa konferencji podzielona została na pięć warsztatów - edukacja, zatrudnienie, bezdomność, płaca minimalna i młodzież. Podczas warsztatu poświęconego bezdomności w sposób obszerny zaprezentowana została realizacja projektu 1.18 PO KL "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej" w obszarze Zadania 4 poświęconego stworzeniu Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności. Prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem i wywołała burzliwą dyskusję. Ponadto, na warsztacie poświęconym bezdomności zaprezentowano realizowane w UE projekty "Housing First Europe" oraz "Hope in Stations". Jakub Wilczek Okiem Animatora Moderatora Ostatni kwartał 2011 roku to szybkie wejście w fazę edukacji. Nawiązaliśmy już współpracę z Partnerstwami Lokalnymi, dynamicznie pracują opiekunowie merytoryczni wdrożeń. U progu pięciomiesięcznego przygotowywania się do pilotażowych wdrożeń organizujemy podstawowe, 6- dniowe szkolenia dla przedstawicieli Partnerstw. Spotkania te są, oczywiście, w pierwszej kolejności okazją do zapoznania się przez przyszłych wdrożeniowców z całym zakresem Modelu GSWB, zakresem usług w nim standaryzowanych, wzajemnego i powiązania i zależności. Tym, czego niewielu z nas się spodziewało się, to nad wyraz dogłębne analizowanie przez członków Partnerstw naszego dokumentu. Śmiało można powiedzieć, że Model GSWB w tej fazie poddawany zostaje kolejnemu etapowi konsultacji praktyków. Tym samym poważniej rozpocząć musimy działania teoretycznie przewidywane na fazy popilotażowe - rewizji naszych standardów. Warto tu zaznaczyć, że wbrew obawom wielu osób, przesyłanych do nas uwag, komentarzy i próśb o precyzyjne wyjaśnienia ducha zapisów standaryzacyjnych nie traktujemy, jako uszczypliwości, ale jako niebagatelny wpływ na dalszy kształt Modelu, wielką pomoc nad dalszą nad nim pracą. Myślę, że już w tej chwili należą się podziękowania za tą aktywność. Żeby jednak nie być posądzonym o zbytnie zabarwianie rzeczywistości, powiedzieć trzeba o trudnościach, jakie nas spotykają, albo spotkać mogą. Przez wszystkie dotychczasowe fazy projektu nie rzadko wspominaliśmy, że standardy usług mogą wywoływać swego rodzaju opór w środowisku usługodawców. Wprawdzie takiego opory nie zauważamy, ale za to dostrzec można swego rodzaju rozczarowanie kształtem niektórych standardów. Nie wynika ono z ich złej, jakości, ale pewnego rodzaju rozminięcia się własnego wyobrażenia usługi z jej koncepcyjną propozycją. Dla partnerstw, które bardzo poważnie podchodzą do udziału w pilotażu i żyją nim już jakiś czas, wydaje się to być zrozumiałe - rozwijana dotychczas koncepcja własnego projektu ulec musi modyfikacjom determinowanym nie tylko przez wyniki diagnoz lokalnych, ale i zewnętrzne, nieznane dotąd kryteria, jakości. Trzeba też wspomnieć, że trudno jest PL pracować i kształtować przyszły konkursowy projekt w sytuacji, gdy trudno nam przekazać im jakieś jednoznaczne i pewne informacje dotyczące konkursu, zasad finansowania, dokumentacji konkursowej (w tym wniosku). Prace nad tymi dokumentami trwają, więc pozostanie nam mieć nadzieję, że rychło zostaną zakończone, a ich kształt nie wywoła kontrowersji. By nie żegnać się w nastroju ponurym, chcemy wrócić jeszcze na chwilę do szkoleń. W prawdzie do ich zakończenia zostało jeszcze trochę czasu i zbyt prędko, być je oceniać, to już teraz dostrzegamy ich efekty. Partnerstwa Lokalne nie trzymają się kurczowo pierwotnych, określonych w pierwszym etapie konkursu wizji projektu ewoluują one, dodawane są nowe komponenty, a często, jak nam się wydaje, stymulują do działań mających tworzyć rozbudowane, kompleksowe systemy lokalnego wsparcia osób bezdomnych. W opiniach wielu uczestników, wyrażanych w trakcie szkoleniowych zjazdów, Model GSWB pozwala poszerzyć dotychczasową perspektywę usług społecznych, dostrzec, jak różnorodne i zindywidualizowane może być wsparcie, i jak wiele jeszcze innowacji można wprowadzić na swoim terenie. Rafał Stenka

3 S t r o n a 3 Partnerstwo Lokalne RESTART RESTART - Wrocławskie partnerstwo na rzecz osób bezdomnych tworzą: - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 6 we Wrocławiu - jednostka organizacyjna Miasta powołana w celu umożliwiania osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia oraz w celu zapobiegania powstawaniu tych sytuacji. Ośrodek wykonuje zadania własne gminy i powiatu grodzkiego oraz zadania zlecone przez administrację rządową gminie i powiatowi z zakresu pomocy społecznej. Funkcjonujący w strukturach MOPS Zespół ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców realizuje zadania w zakresie pomocy osobom bezdomnym i uchodźcom przebywającym w obrębie Wrocławia, w szczególności poprzez: diagnozowanie sytuacji bytowej, zawodowej, zdrowotnej, rodzinnej i materialnej, udzielanie pomocy w postaci pracy socjalnej, świadczeń finansowych i rzeczowych, kierowanie do schronisk i noclegowni. - Stowarzyszenie Pomocy Ludzie Ludziom z siedzibą przy ul. Reymonta 10 we Wrocławiu istnieje od 1996 r. Celem Stowarzyszenia jest pomoc człowiekowi zagubionemu we współczesnym świecie, twórcza resocjalizacja oraz działania naprawcze i kreacyjne podejmowane wobec osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Stowarzyszenia działa w trzech obszarach: Obszar 1 - Dom Socjalny dla Mężczyzn Obszar 2 - Program prac społecznie użytecznych PER SALDO Obszar 3 - Placówki penitencjarne - Stowarzyszenie Plus Minus Wrocław ul. Barycka 5/3 prowadzi działalność od 2003 r. Celem statutowym organizacji jest niesienie pomocy w sferze duchowej, moralnej, psychicznej, społecznej i materialnej osobom z HIV/AIDS; podejmowanie działań zmierzających do akceptacji i samoakceptacji chorych z AIDS, żyjących z HIV i ich bliskich; kształtowanie racjonalnych zachowań społecznych wobec zagrożenia epidemią HIV jak również edukacja społeczna mająca na celu przekazywanie wiedzy o tej chorobie. Stowarzyszenie prowadzi Dom Socjalny dla bezdomnych osób żyjących z wirusem HIV oraz Całodobowy Regionalny Telefon Zaufania AIDS. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Wrocławskie samodzielnie funkcjonuje od 2008 r. Siedziba Koła mieści się przy ul. bp. Bernarda Bogedaina 5. Obecnie Koło Wrocławskie prowadzi trzy ośrodki dla mężczyzn i jeden dla kobiet. Podstawową działalnością Koła jest udzielanie schronienia i niezbędnej pomocy osobom przyjmowanym do placówek. W pierwszej kolejności zapewniany jest posiłek i dach nad głową, by następnie pomagać w zdrowieniu, walce z uzależnieniami, znajdywaniu stałego zatrudnienia i wreszcie w powrocie do czynnego życia w społeczeństwie. Ofertę Koła Wrocławskiego TPBA uzupełniają:pracownia Komputerowa dla Osób Bezdomnych im. Jacka Jureczko; Ogólnie dostępna łaźnia z pralnią dla osób bezdomnych i ubogich; Sklep Dobroczynny Pomagacz.org (dwa punkty sprzedaży); Drużyna piłkarska oraz Zespół Filmowy Cinema Albert Production przy Schronisku na ul. Bogedaina. Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. Kardynała Stefan Wyszyńskiego we Wrocławiu ul.krasińskiego 13, to organizacja z 13-letnim doświadczeniem. Statutowymi celami są działania zmierzające do: - przeciwdziałania patologiom społecznym i innym niekorzystnym zjawiskom społecznym, - łagodzenia położenia osób im ulegającym, - stworzenia możliwości wychodzenia z sytuacji kryzysowych, - ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego. Stowarzyszenie prowadzi zespół mieszkań jak również placówkę specjalistycznego poradnictwa. Magdalena Czochara Partnerstwo Lokalne Otwarte drzwi w Wałbrzychu Partnerstwo tworzą: 1.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu ul. Beethovena 1-2, który jest jednostką organizacyjną Gminy Wałbrzych powołaną w celu: 1. umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one wstanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia oraz w celu zapobiegania powstawaniu tych sytuacji; 2. umacniania rodziny; 3. aktywizowania środowisk lokalnych w celu niesienia wsparcia osobom rodzinom potrzebującym pomocy. W strukturach Ośrodka funkcjonuje Zespół do spraw bezdomności, który kompleksowo realizuje zadanie wspierania osób bezdomnych. Siedzibą zespołu jest Integracyjny Dom dla Bezdomnych przy ul. Pocztowej 22, który pełni funkcje otwartego domu wsparcia dziennego. Jako filie Integracyjnego Domu dla Bezdomnych działa osiem mieszkań przejściowych dla osób i rodzin bezdomnych, a w okresie zimowym Ogrzewalnia dla Bezdomnych - placówka o charakterze interwencyjnym zapewniająca tymczasową pomoc doraźną.

4 S t r o n a 4 Partnerem jest Wielopokoleniowa Rodzina Zastępcza Fundacji Tarkowskich Herbu Klamry, Wałbrzych ul. Internatowa 1, będąca placówką terenową Fundacji. Misją i celem Fundacji Tarkowskich Herbu Klamry z siedzibą w Warszawie, jest pomoc ludziom bezdomnym i pokrzywdzonym przez los poprzez udzielanie schronienia, odzieży, posiłków oraz pomoc w powrocie do społeczeństwa. Działalność charytatywna Fundacji jest kontynuacją tradycji rodu Tarkowskich Herbu Klamry i datuje się od 1906 roku. Fundacja prowadzi 8 ośrodków dla bezdomnych na terenie całej Polski, w tym w Wałbrzychu. Placówka posiada 31 pokoi mieszkalnych, świetlicę, stołówkę i kuchnię. Magdalena Czochara Szkolenia Partnerstw Lokalnych na Śląsku W dniach listopada oraz 30 listopada 2 grudnia Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta przeprowadziło szkolenia z Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności dla wszystkich sześciu Partnerstw Lokalnych z Górnego i Dolnego Śląska. Przedstawiciele Partnerstw z Katowic, Świętochłowic, Zabrza, Strzelec Opolskich, Wrocławia i Wałbrzycha zdobywali wiedzę z zakresu sześciu obszarów tematycznych Modelu GSWB oraz kilku tematów uzupełniających, mających na celu ułatwienie przygotowania i przeprowadzenia projektów w ramach fazy pilotażu. Szkolenia odbywały się w pięknych, zabytkowych wnętrzach zamku w Kamieniu Śląskim stanowiącego obecnie siedzibę Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Organizatorzy i trenerzy odpowiedzieli na liczne pytania Partnerstw z zakresu przedmiotu szkolenia, diagnoz lokalnych oraz warunków II etapu konkursu dla Partnerstw Lokalnych. Nie zabrakło klusek śląskich i modrej kapusty, ani akcentów integracyjnych - w tym tradycyjnego lania wosku w andrzejkową noc. Mamy nadzieję, że szkolenia przyczynią się zarówno do poprawy, jakości złożonych przez nasze Partnerstwa projektów, jak również do zacieśnienia więzi wewnątrz Partnerstw i wymiany informacji pomiędzy nimi. Jakub Wilczek

5 S t r o n a 5 Świecie i Włocławek w pełni przeszkolone Świecie i Włocławek to pierwsze dwa partnerstwa lokalne wybrane w konkursie na pilotażowe wdrażanie Modelu GSWB, które jako pierwsze przeszły cały cykl szkoleniowy realizowany w ramach opieki merytorycznej Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności. W ciągu dwóch zjazdów, które miały miejsce w Toruniu przedstawiciele Partnerstw Lokalnych krok po kroku dowiadywali się, czym jest Model GSWB, jak wyglądają jego poszczególne standardy oraz jakie wymagania będą przed nimi stawiane w ramach dalszej współpracy. Uczestnicy zgłaszali pytania, co do warunków drugiego etapu konkursu. Dopytywali się o tematy związane z finansowaniem w ramach projektu, o maksymalne kwoty, na które będą mogli wnioskować oraz na co będą mogli przeznaczać fundusze. Zrewidowane zostały również wstępne pomysły na projekty. W czasie warsztatów zauważane były różnice pomiędzy pomysłami na projekt, a rozwiązaniami zaproponowanymi w standardach. Rozwiązanie tego problemu będzie tematem najbliższych spotkań Partnerstwa Lokalnych z opiekunem merytorycznym Partnerstw Lokalnych. Szkolenia z Modelu GSWB było idealnym miejscem na umocnienie więzi nieformalnych w Partnerstwie Lokalnym oraz poznania przedstawicieli, jak i pomysłów rywalizujących Partnerstw. Mamy nadzieję, że czas spędzony w Toruniu będzie owocował napisaniem dobrych projektów oraz zbudowania mocnych więzi w Partnerstwach Lokalnych. Paweł Janowski Gdańsk, Nowe i Słupsk po szkoleniu Te trzy partnerstwa zrealizowały również pakiet szkoleniowy z Modelu GSWB. Przez 6 dni, w odstępie dwóch tygodni, przedstawiciele Partnerstw Lokalnych zjeżdżali się do Kościerzyny, aby w zaciszu Kaszub zaznajamiać się z kolejnymi standardami. Pomimo, że temat bezdomności nie był dla tych osób niczym nowym, wszyscy byli otwarci na treści przedstawianych standardów. Zjazdy te były też idealnym czasem na konfrontacje projektów partnerstw z oczekiwaniami realizatorów projektu. Teraz po przeszkoleniu Partnerstwa Lokalne pod czujnym okiem opiekunów partnerstw są gotowe do pisania projektów. Paweł Janowski

6 S t r o n a 6 Gdańskie Partnerstwo Lokalne GPL tworzą trzy instytucje, jej liderem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, partnerzy to Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne Prometeusz i Towarzystwo Wspierania Potrzebujących Przystań. W ramach pilotażowego wdrażania zamierzają przetestować standard pracy socjalnej, pomocy doraźnej i mieszkalnictwa oraz standard partnerstw. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku realizuje zadania gminy, powiatu oraz zadania zlecone przez administrację rządową. W jego strukturze organizacją i realizacją wsparcia dla osób bezdomnych zajmuje się Dział ds. Osób Bezdomnych. Stosowanie wielu narzędzi i instrumentów oddziaływania, m.in. w formie projektów, pilotaży usług i modeli pozwala na aktywny udział w życiu społecznym i zawodowym osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Wśród innowacyjnych form pracy wprowadzonych w ostatnim roku znalazły się m.in. dwa projekty pilotażowe. Celem pierwszego o nazwie Postępowanie z osobą nietrzeźwą w okresie zimowym było ograniczenie zagrożenia utraty zdrowia lub zgonu z powodu wychłodzenia osób bezdomnych będących pod wpływem alkoholu. Kolejny projekt: Centrum Treningu Umiejętności Społecznych został skierowany do osób i rodzin, wobec których została lub zostanie zrealizowana eksmisja z zasobów mieszkaniowych Miasta Gdańsk do pomieszczeń tymczasowych zgodnie z nakazem sądu. Jego celem jest ich aktywizacja i reintegracja społeczna poprzez wykorzystanie ich własnych możliwości na rzecz poprawy sytuacji bytowej Towarzystwo Wspierania Potrzebujących "Przystań" powstało w celu podjęcia się realizacji działań na rzecz osób bezdomnych. Jego pracownicy są pomysłodawcami i realizatorami wielu cennych inicjatyw na rzecz osób bezdomnych, do których należą m.in. "Biuro przeciw Bezdomności" (późniejsze "Biuro przeciw Eksmisjom"), które jako pierwsze w kraju podjęło działania zmierzające od zapobiegania bezdomności, a nie oddziaływania w sytuacji, gdy osoba lub rodzina stała się już bezdomna. Punktem wyjścia było skuteczne zapobieganie narastającym eksmisjom. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że osoby bezdomne posiadały wcześniej lokale mieszkalne. Z różnych przyczyn, szczególnie ekonomicznych (np. bezrobocie) nie będąc w stanie uregulować pojawiających się zadłużeń w opłatach eksploatacyjnych, zostawały pozbawione możliwości zamieszkiwania po przeprowadzonych na mocy wyroku sądowego eksmisjach komorniczych. Jako pierwsi, w Gdańsku prowadzili ogrzewalnię dla osób bezdomnych, która obecnie prowadzona jest przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta oraz jako jedyni w Gdańsku prowadzą noclegownię niskoprogową. Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne Prometeusz niesie pomoc osobom wykluczonym społecznie, bezdomnym, bezrobotnym, ofiarom przemocy, uzależnionym od alkoholu lub narkotyków - po leczeniu lub w trakcie terapii, młodzieży z utrudnionym startem, osobom opuszczającym zakład karny, osobom niepełnosprawnym. Stowarzyszenie prowadzi w Gdańsku trzy schroniska dla bezdomnych kobiet i dzieci. Tak, jak mityczny Prometeusz, Stowarzyszenie chce rozpalać w ich sercach światło nadziei i wiary, które pozwoli znaleźć drogę do zmiany, wziąć odpowiedzialność za własne życie, usamodzielnić się i zbudować swój własny dom na stabilnych fundamentach. Udzielają pomocy bezdomnym kobietom i ich dzieciom, zapewniając im podstawowe świadczenia bytowe, gwarantując kompleksową pomoc w kierunku wychodzenia z bezdomności, poprzez szereg oddziaływań. Zapewniają specjalistyczną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, socjalną, doradczą i terapeutyczną oraz udział w realizowanych projektach. Karolina Weiner Partnerstwa pod opieką Barki Sieć Barki opiekuje się 5 partnerstwami lokalnymi zawiązanymi na terenie województw zachodnio-pomorskiego (3 partnerstwa) oraz wielkopolskiego (2 partnerstwa). Pierwszym zaprezentowanym partnerstwem będzie zespół z Białogardu, woj. zach-pom. Partnerstwo składa się z 4 członków: Urzędu Miasta Białogard, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie, Stowarzyszenia Pomocy Przytulisko oraz Stowarzyszenia Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna oddział w Białogardzie. Każdy z partnerów posiada bogate doświadczenie w pracy na rzecz osób bezdomnych i marginalizowanych społecznie oraz doświadczenie w realizacji projektów systemowych. Charakterystyczną cechą partnerstwa jest fakt, że jego członkowie wcześniej już ze sobą współpracowali. W ramach realizacji projektu zostanie powołany Komitet Koordynujący, w skład którego wejdą przedstawiciele partnerstwa. Zarządzanie projektem powierzone zostanie koordynatorowi projektu, którym będzie pracownik Urzędu Miasta Białogardu. W ramach projektu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, na podstawie corocznej diagnozy środowiska, sporządzi szczegółowe dane na temat problemu bezdomności na terenie miasta Białogard. Stowarzyszenie TEEN CHALLENGE, które dysponuje najbardziej rozbudowaną bazą noclegową w mieście, sporządzi standardy świadczonych usług dla osób bezdomnych. Natomiast Stowarzyszenie Przytulisko opracuje standardy odnośnie zajęć reintegrujących bezdomnych społecznie i zawodowo.

7 S t r o n a 7 Ponadto zostaną zorganizowane debaty tematyczne, organizowane przez Lidera Projektu. Debaty będą się odbywały w obszarach tematycznych: streetworkingu, pracy socjalnej, mieszkalnictwa, edukacji i aktywizacji zawodowej, zdrowia, partnerstwa lokalnego, mających na celu konsultacje wypracowanych rozwiązań. Drugim partnerstwem jest partnerstwo w Lwówku Wielkopolskim. W jego skład wchodzą Urząd Gminy Lwówek, Stowarzyszenie Pomocy i Integracji Bezrobotnych Lepsza Przyszłość, Fundacja Gospodarstwo Edukacji Ekologicznej, Stowarzyszenie Integracji Społeczności Lokalnych Wielkopomoc. Partnerska współpraca z gminą, Ośrodkiem Pomocy Społecznej i organizacjami prowadzącymi Domy Wspólnoty pozwoli na przetestowanie modelu GSWB, na kompleksowe przygotowanie i zrealizowanie form wsparcia, pozwalających zaktywizować osoby bezdomne, wprowadzić je na rynek pracy oraz odbudować więzi społeczne i rodzinne. Dzięki temu partnerstwo posiada zasoby potrzebne do rozwiązania problemu bezdomności, który w gminie jest bardzo duży. W celu zwalczenia zjawiska bezdomności do partnerstwa przystąpiły wszystkie gminne instytucje i organizacje zajmujące się problemem bezdomności. Należy podkreślić, że w gminie działa już szersze partnerstwo, w skład którego wchodzą również inne organizacje i instytucje z całej gminy. Szersze partnerstwo podejmuje działania na rzecz integracji mieszkańców całej gminy oraz zmiany mentalności społeczności lokalnej. Jednak do tej pory problem bezdomności nie był traktowany, jako kluczowy. Szersze partnerstwo kładzie większy nacisk na rozwiązywanie problemów rdzennych mieszkańców, a nie napływowych, których pobyt na terenie gminy nie przekracza często kilku miesięcy. Dlatego tak ważne jest powołanie partnerstwa skoncentrowanego na problemie bezdomności, które jednak będzie współpracować z szerszym partnerstwem, informować je o swoich celach i działaniach, a także koordynować swoją pracę z innymi inicjatywami podejmowanymi w gminie. Takie rozwiązanie umożliwia podjęcie kompleksowych działań obejmujących zarówno prewencję, interwencję i integrację. Partnerstwo w Mielnie złożone zostało z pracowników Gminy Mielno, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie-Unieściu oraz Koła Koszalińskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Głównym celem partnerstwa w Mielnie jest świadczenie socjalnej pomocy doraźnej dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Realizacja celów w ramach Partnerstwa Lokalnego pozwoli rozwinąć wachlarz usług i podnieść poziom oferowanych świadczeń. Problem bezdomności i zagrożenia bezdomnością w Gminie Mielno ma specyficzny charakter wynikający z lat przemian ustrojowych. Okres transformacji przyniósł zmiany w mentalności społeczności lokalnej, skutkującej w zaniku identyfikacji społecznej oraz zmianę charakteru funkcjonalnego gminy. Partnerstwo pragnie podjąć próbę realizacji zadania poprzez partnerstwo projektowe, którego cel wpisuje się w dokumenty strategiczne gminy. Celem tym jest wypracowanie nowoczesnych metod pracy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w ramach międzysektorowego partnerstwa z wykorzystaniem wszelkich dostępnych partnerom zasobów. Głównym celem Partnerstwa zawiązanego w Pile jest zwiększenie szans osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na usamodzielnienie się. W tym celu Urząd Gminy Piła, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile oraz Akcja Humanitarna Życie Oddział w Pile w ramach pilotażowego projektu wdrażającego standardy GSWB pragnie wypracować i wdrożyć kompleksowy system reintegracji społecznej i zawodowej. Przetestowanie Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności w wybranych obszarach tematycznych, przedstawionych w podręczniku projektowym i wskazanych przez projektodawcę w dokumentacji konkursowej powinien przynieść rezultaty w postaci: - zwiększenie szans osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na rynku pracy poprzez przywracanie, nabywanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych; - poprawę funkcjonowania psychospołecznego osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością poprzez podniesienie kompetencji społecznych; - doskonalenie systemu pomocy instytucjonalnej dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością poprzez prowadzone badania, integrację działań, standaryzację usług i hierarchizację placówek; - podnoszenie świadomości społecznej w zakresie problemu bezdomności poprzez informację i edukację; - edukację osób pracujących na rzecz bezdomnych. Ostatnim z przedstawianych partnerstw jest współpraca nawiązana w Stargardzie Szczecińskim. Partnerstwo zbudowane jest z Gminy-Miasta Stargard Szczeciński, Centrum Socjalnego Caritas oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Włączając się w realizację projektu POKL Partnerstwo postawiło sobie za cel wzbogacenie oferty usług dotychczas kierowanych do osób bezdomnych o usługi mieszkalnictwa, które są szczególną formą pomocy ze względu na oferowany charakter wsparcia. Osoby bezdomne podejmujące zatrudnienie, uczące się i podnoszące swoje kwalifikacje, wychodzące z uzależnienia, ze względu na ograniczone możliwości uzyskania mieszkania pozostają bardzo często w placówkach dla ludzi bezdomnych. Efektem takich okoliczności jest najczęściej poczucie braku wiary w możliwość zmiany swojej dotychczasowej sytuacji. Dlatego partnerstwo lokalne upatruje możliwości rozwiązania problemu braku motywacji i przyspieszenia integracji społecznej poprzez rozwój usług związanych z mieszkalnictwem. Kolejnym celem jest wprowadzenie do codziennej praktyki streetworkingu jako uzupełnienia dotychczas wykonywanej pracy socjalnej. Działanie to nawiązuje do aktywnej współpracy z osobami bezdomnymi, które w większości przypadków po raz pierwszy mogą podjąć kontakt z pracownikami socjalnymi w swoim własnym środowisku. Partnerstwo uważa streetworkerów, jako swoisty łączniki pomiędzy osobami bezdomnymi a służbami współpracującymi z nimi na co dzień. Michał Remisz

8 S t r o n a 8 Szkolenia w partnerstwach Barki Sieć Barki organizowała szkolenia dla pięciu partnerstw lokalnych utworzonych w Białogardzie, Lwówku Wielkopolskim, Mielnie, Pile oraz Stargardzie Szczecińskim. Pierwsze szkolenie przeprowadzone zostało w regionach, w których partnerzy funkcjonują, tzn. szkolenie dla partnerstw z Białogardu, Mielna i Stargardu Szczecińskiego zostało przeprowadzone w dniach r. w Mielnie, woj. zach-pom., natomiast szkolenie dla partnerstw z Lwówka i Piły miało miejsce w dniach w Płotkach, woj. wlkp. Pierwszy kontakt z projektowymi standardami partnerstwa rozpoczęły od szkolenia z streetworkingu, mieszkalnictwa i pomocy doraźnej oraz partnerstw lokalnych. Kolejne spotkanie, które odbyło się w dniach 5-7 grudnia w Mielnie było spotkaniem wspólnym dla wszystkich partnerstw, na którym przedstawione zostały standardy pracy socjalnej, edukacji i zatrudnienia oraz zdrowia. Uczestnicy szkoleń zapoznali się z zawartością poszczególnych standardów, co pozwoliło skonfrontować przedstawione w nich rozwiązania z codzienną praktyką zawodową. Doprowadziło to do podjęcia ogólnej dyskusji na temat praktycznego zastosowania modelu GSWB oraz omówienia najlepszych praktyk w nim zawartych. Ostatni wieczór szkolenia był okazją do spotkania niestandardowego. W przyjemnej wieczornej atmosferze, przy świetle świec, uczestnicy spotkania poznawali nieomówione w podręczniku metody budowania partnerstw i nawiązywania współpracy. Liczymy, że okażą się one równie trwałe, jak te zawarte drogą formalną. Michał Remisz Targi W dniach listopada 2011 roku w Poznaniu, odbyły się II Ogólnopolskie Targi Przedsiębiorczości Społecznej. Tegoroczne Targi Przedsiębiorczości Społecznej odbywały się w ramach Targów GMINA, których gośćmi i wystawcami były liczne reprezentacje samorządów lokalnych oraz przedsiębiorstw prywatnych. Organizacja targów przyczynia się m.in. do poszerzania wiedzy o przedsiębiorczości społecznej oraz wymiany doświadczeń między sektorem publicznym i prywatnym. Wydarzenie to jest szansą na zintegrowanie różnorodnych środowisk, m.in.: organizacji obywatelskich, samorządów lokalnych, powiatowych i regionalnych, przedsiębiorców społecznych, przedstawicieli administracji publicznej oraz przedstawicieli biznesu. Jednym z uczestników Targów była Sieć Barki, która na swoim stanowisku promowała działania w ramach projektu GSWB. Mając możliwości bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami instytucji administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych reprezentanci Sieci prezentowali zrealizowane już działania. Szczególnym zainteresowaniem przybyłych cieszył się podręcznik GSWB, podręcznik streetworkingu oraz możliwość realizacji zadań w drugim etapie projektu. Michał Remisz

9 S t r o n a 9 "Białystok na rzecz wychodzenia z bezdomności" Partnerstwo tworzy 5 organizacji pozarządowych oraz Departament Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Miasto Białystok jest liderem Partnerstwa sprawującym koordynację projektu. Urząd Miejski przeznacza corocznie znaczne kwoty na poszczególne działania za pośrednictwem organizacji pozarządowych dotyczące wspierania osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Wsparcie udzielane jest również za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Mamy nadzieję, że działania realizowane w partnerstwie pomogą efektywniej wykorzystywać środki finansowe przeznaczone na ten cel. Organizacje wchodzące w skład partnerstwa: Caritas Archidiecezji Białostockiej prowadzi szereg działań na rzecz pomocy osobom bezdomnym oraz przeciwdziałania bezdomności w Białymstoku. Prowadzi placówki pomocowe: Dom dla Bezdomnych, Noclegownia dla Kobiet, Noclegownia dla Mężczyzn, Ogrzewalnia, Centrum Pomocy Samarytanin, Poradnia Leczenia Uzależnień, stołówka. Duży nacisk kładziony jest na aktywizację społeczną i zawodową osób bezdomnych. Ponadto prowadzone jest Centrum Integracji Społecznej na terenie gminy Czarna Białostocka. Eleos Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko Gdańskiej. Organizacja prowadzi jadłodajnię, gdzie posiłki wydawane są w okresie jesienno - zimowym oraz świetlicę dla osób potrzebujących, gdzie jest dostęp do Internetu, prasa, telewizor, ciepła kawa, herbata. W ramach Ośrodka funkcjonuje Punkt Pomocy Doraźnej, którego zadaniem jest udzielanie pomocy materialnej najuboższym mieszkańcom Białegostoku poprzez wydawanie odzieży, obuwia oraz paczek żywnościowych. Organizacja prowadzi Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, gdzie porad udziela psychoterapeuta. ELEOS od 2009r. uczestniczy w projekcie "Nie bądźmy obojętni", realizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku wspólnie z instytucjami i organizacjami pomocowymi. Fundacja Spe Salvi to m.in. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób, aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym osób niepełnosprawnych oraz świadczenie pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz w trudnej sytuacji życiowej. W ramach Partnerstwa Lokalnego Fundacja zamierza rozwijać dotychczas podejmowane działania obejmujące osoby najbardziej potrzebujące w szczególności osoby bezdomne. Zasoby i doświadczenie uzyskane w ramach realizowanych projektów: Twój przyjaciel streetworker i Twój przyjaciel streetworker kontynuacja przyczynią się do rozwoju Partnerstwa Lokalnego w zakresie wykorzystania nowoczesnych metod pracy z osobami bezdomnymi streetworkingu i coachingu. Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei prowadzi ogrzewalnię dla osób bezdomnych, gdzie osoby bezdomne mogą spożyć trzy posiłki. Podopieczni mają możliwość skorzystania z prysznica i innych środków higieny osobistej, zmiany odzieży na czystą oraz wyprania brudnej odzieży. Mogą także porozmawiać z wolontariuszami. Od 1 listopada rozpoczęła się rekrutacja uczestników do zajęć w CIS, gdzie beneficjentami będą m.in. bezdomni, realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności. W ramach CIS będą odbywały się zajęcia reintegracji zawodowej oraz reintegracji społecznej, gdzie będą odbywały się spotkania m.in. z psychologiem, pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym. Fundacja Edukacji i Twórczości od ponad 5 lat prowadzi szereg działań skierowanych do cudzoziemców mieszkających na terenie Białegostoku. Jest to grupa znajdująca się w szczególnej sytuacji, ze względu na duże ryzyko zagrożenia bezdomnością oraz dotkniętą bezdomnością. Organizacja ma bardzo duże doświadczenie w pracy z cudzoziemcami. Obecność Fundacji w Partnerstwie pozwoli na wprowadzenie standardów przeciwdziałania bezdomności obejmujących również cudzoziemców w Białymstoku. Marzena Prusiecka

o p a r t n e r s t w a c h l o k a l n y c h i gm i n n y c h m o d e l a c h pilotażowe wdrożenia

o p a r t n e r s t w a c h l o k a l n y c h i gm i n n y c h m o d e l a c h pilotażowe wdrożenia o p a r t n e r s t w a c h l o k a l n y c h i gm i n n y c h m o d e l a c h pilotażowe wdrożenia o p a r t n e r s t w a c h l o k a l n y c h i gm i n n y c h m o d e l a c h pilotażowe wdrożenia spis

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z FAZY DIAGNOZY

RAPORT Z FAZY DIAGNOZY RAPORT Z FAZY DIAGNOZY Projekt systemowy 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej w zadaniu (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu

Bardziej szczegółowo

Model GSWB - MATERIA ROBOCZY

Model GSWB - MATERIA ROBOCZY MODEL GMINNY STANDARD WYCHODZENIA Z BEZDOMONŚCI STANDARDY USŁUG SPOŁECZNYCH SKIEROWANYCH DO OSÓB BEZDOMNYCH W SZEŚCIU OBSZARACH: STREETWORKING, PRACA SOCJALNA, MIESZKALNICTWO I POMOC DORAŹNA, PARTNERSTWA

Bardziej szczegółowo

podręcznik model gminny standard wychodzenia z bezdomności

podręcznik model gminny standard wychodzenia z bezdomności podręcznik model gminny standard wychodzenia z bezdomności podręcznik model gminny standard wychodzenia z bezdomności Projekt systemowy Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

model gminny standard wychodzenia z bezdomności w partnerstwach lokalnych doświadczenia

model gminny standard wychodzenia z bezdomności w partnerstwach lokalnych doświadczenia model gminny standard wychodzenia z bezdomności w partnerstwach lokalnych doświadczenia Projekt systemowy Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej w zadaniu nr 4 w zakresie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ \ Wykonał: mgr Mirosław Przewoźnik przy udziale Członków Zespołu Badawczego w składzie: dr Sławomir Mandes dr Sylwia Pelc dr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne...5. Wprowadzenie...7. 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9

Słowo wstępne...5. Wprowadzenie...7. 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9 Spis treści Słowo wstępne...5 Wprowadzenie...7 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9 2. Modele aktywizacji zawodowo-społecznej osób długotrwale bezrobotnych (wykluczonych

Bardziej szczegółowo

Modernizacja pieczy społecznej: Wykorzystanie środków unijnych w zakresie. przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki

Modernizacja pieczy społecznej: Wykorzystanie środków unijnych w zakresie. przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki Modernizacja pieczy społecznej: Wykorzystanie środków unijnych w zakresie przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnym DOBRE PRAKTYKI Materiały konferencyjne Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu byłych górników i ich rodzin w gminie Czerwionka-Leszczyny na lata 2010-2014

Program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu byłych górników i ich rodzin w gminie Czerwionka-Leszczyny na lata 2010-2014 Analiza socjologiczna uwarunkowań przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu byłych górników i ich rodzin oraz wypracowanie rekomendacji dla gminnych polityk społecznych Biuro Projektu: Główny Instytut Górnictwa;

Bardziej szczegółowo

Wstęp. WSTĘP DO SOCJOEKONOMII, pod red. W. Toczyskiego i Z. Markowskiego, UG, Gdańsk 1988. POMOST A5 - zeszyt 11.indd 1 2010-06-25 10:39:51

Wstęp. WSTĘP DO SOCJOEKONOMII, pod red. W. Toczyskiego i Z. Markowskiego, UG, Gdańsk 1988. POMOST A5 - zeszyt 11.indd 1 2010-06-25 10:39:51 Wstęp Ekonomia społeczna w Polsce rozbudziła ogromne nadzieje. Mówi się o niej w programach rządowych, na konferencjach, seminariach i szkoleniach. Jest nadzieją na znalezienie miejsca na rynku pracy oraz

Bardziej szczegółowo

Miasta Otwarte. Miasta otwarte wyróżnione praktyki miejskie na rzecz imigrantów:

Miasta Otwarte. Miasta otwarte wyróżnione praktyki miejskie na rzecz imigrantów: Miasta Otwarte Miasta Otwarte to akcja prowadzona w ramach kampanii Włącz się w Polskę. Jej celem jest wyróżnienie działań samorządów miejskich na rzecz integracji imigrantów. Zjawiska mediacji ludności

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Kraków 2015 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne... 6 2 Nowatorskie rozwiązania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym

Dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym Dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS Patronat honorowy: Marek Sowa

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 20 listopada 2013 r. Druk nr 498

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 20 listopada 2013 r. Druk nr 498 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 20 listopada 2013 r. Druk nr 498 PREZES RADY MINISTRÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

C E N T R UM I N T E GR A C J I S POŁ E C ZNE J

C E N T R UM I N T E GR A C J I S POŁ E C ZNE J C E N T R UM I N T E GR A C J I S POŁ E C ZNE J s z a n s ą n a l e p s z e j u t r o Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

model gminny standard wychodzenia z bezdomności

model gminny standard wychodzenia z bezdomności model gminny standard wychodzenia z bezdomności model gminny standard wychodzenia z bezdomności Projekt systemowy Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej w zadaniu nr 4 w

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przegląd Społeczny

Podlaski Przegląd Społeczny Podlaski Przegląd Społeczny BEZPŁATNY KWARTALNIK REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU NR 2(12) / czerwiec 2012 r. ISSN 2081-0946 Czasopismo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY. w latach 2014-2020

PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY. w latach 2014-2020 PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY w latach 2014-2020 Spis treści 1. Założenia projektu Ochotnicy warszawscy... 3 1.1. Wizja i misja projektu... 3 1.2. Definicja wolontariatu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPIERANIA RODZINY, PIECZY ZASTĘPCZEJ W SOPOCIE W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPIERANIA RODZINY, PIECZY ZASTĘPCZEJ W SOPOCIE W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPIERANIA RODZINY, PIECZY ZASTĘPCZEJ W SOPOCIE W 2012 ROKU Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dom Dziecka Na Wzgórzu Sopockie Centrum Seniora rehabilitacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych - budowanie współpracy publiczno-społecznej

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja procesu świadczenia usług z zakresu pomocy społecznej przez samorządy. Poradnik

Optymalizacja procesu świadczenia usług z zakresu pomocy społecznej przez samorządy. Poradnik Optymalizacja procesu świadczenia usług z zakresu pomocy społecznej przez samorządy Poradnik SZCZECIN 2012 Publikacja została wydana w ramach projektu systemowego Profesjonalne kadry lepsze jutro, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku 1 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku Dane organizacji Nazwa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Siedziba: 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

Razem tworzymy wspólną przyszłość!

Razem tworzymy wspólną przyszłość! BIBLIOTECZKA REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W TORUNIU Razem tworzymy wspólną przyszłość! Dobre Praktyki Integracji Społecznej w województwie kujawsko-pomorskim Razem tworzymy wspólną przyszłość!

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.2: Współpraca podmiotów działających w zakresie ułatwiania wchodzeniu na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym

Działanie 1.2: Współpraca podmiotów działających w zakresie ułatwiania wchodzeniu na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym Publikacja opracowana w trakcie realizacji projektu: Pomost model aktywnej formy wsparcia osób karanych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Instrumenty polityki społecznej

Rozdział 3. Instrumenty polityki społecznej Rozdział 3. Instrumenty polityki społecznej W rozdziale tym przedstawione są działania dotyczące polityki integracji społecznej, które będą realizowane w latach 2004-2006. Wynikają one z priorytetów określonych

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego

Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla

Bardziej szczegółowo