Kolejny rok przed nami

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kolejny rok przed nami"

Transkrypt

1 Grudzień 2011 Numer 11 Kolejny rok przed nami Kolejny rok z projektem systemowym i pracy w partnerstwie w ramach Zadania 4 już prawie za nami. Był to rok ciężkiej, wytężonej pracy, wielu działań, decyzji i wyjazdów. Udało nam się wypracować Standardy składające się na Model GSWB, do połowy roku pracowaliśmy z ekspertami w ramach grup eksperckich. Długie przygotowania zaowocowały ogłoszeniem konkursu na pilotażowe wdrażanie Modelu GSWB, wyborem 30 Partnerstw Lokalnych oraz podjęciem opieki merytorycznej nad nimi. Koniec obecnego roku to szkolenia i jeszcze raz szkolenia dla partnerstw oraz diagnozy lokalne. Był to rok, podczas którego mijaliśmy się w drzwiach biur, jeździliśmy od spotkania do spotkania, oczekiwaliśmy na długo wyczekiwanego maila, a telefon i komputer przegrzewały się od nadmiaru godzin pracy. Końcówka roku to także oczekiwanie na święta i wydrukowane publikacje. W drugiej połowie roku udało się wystartować z stroną internetową naszego projektu, a na początku grudnia serial Głęboka Woda realizowany w ramach projektu doczekał się emisji w TVP. Jest to rok, który pokazał nam jak wiele pracy włożyliśmy w nasz projekt, a ile będziemy musieli jeszcze włożyć. W nadchodzącym okresie będziemy testować wypracowane standardy we współpracy z Partnerstwami Lokalnymi. W obecnej chwili wiemy już, że nie wszystko zapewne sprawdzi się tak, jak byśmy tego oczekiwali, dlatego powoli wszyscy szykujemy się do zrewidowania Modelu GSWB. W dawnych czasach zakłady pracy i zatrudnieni w nich przodownicy chwalili się, w jakim stopniu wykonali założone normy, myślę i uważam, że śmiało nasze partnerstwo wykonało ponad 100% takiej normy, jakie miało w planach. Wesołych Świąt i do zobaczenia. Paweł Janowski W numerze: Partnerstwa Lokalne, Relacje ze szkoleń Model GSWB, Diagnozy Lokalne, informacje bieżące, Nasze organizacje Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 S t r o n a 2 Konferencja ministerialna we Wrocławiu 26 września 2011 r. w Regionalnym Centrum Turystyki Biznesowej przy Hali Stulecia we Wrocławiu odbyła się zorganizowana przez Polską Prezydencję UE konferencja ministerialna pod tytułem "Innovative Responses to the Impact of the Crisis", której celem było zidentyfikowanie wpływu kryzysu ekonomicznego na społeczeństwa europejskie i prowadzone przez kraje członkowskie UE polityki zabezpieczenia społecznego oraz promowanie eksperymentalnych programów z zakresu polityki społecznej, jako narzędzi poprawiania jakości i efektywności kosztowej polityk społecznych krajów członkowskich. Do udziału w konferencji zaproszono przede wszystkim ministrów odpowiedzialnych za sprawy społeczne krajów członkowskich, wśród innych uczestników znaleźli się także usługodawcy z sektora pozarządowego, w tym reprezentująca sektor bezdomności sieć FEANTSA. Część warsztatowa konferencji podzielona została na pięć warsztatów - edukacja, zatrudnienie, bezdomność, płaca minimalna i młodzież. Podczas warsztatu poświęconego bezdomności w sposób obszerny zaprezentowana została realizacja projektu 1.18 PO KL "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej" w obszarze Zadania 4 poświęconego stworzeniu Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności. Prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem i wywołała burzliwą dyskusję. Ponadto, na warsztacie poświęconym bezdomności zaprezentowano realizowane w UE projekty "Housing First Europe" oraz "Hope in Stations". Jakub Wilczek Okiem Animatora Moderatora Ostatni kwartał 2011 roku to szybkie wejście w fazę edukacji. Nawiązaliśmy już współpracę z Partnerstwami Lokalnymi, dynamicznie pracują opiekunowie merytoryczni wdrożeń. U progu pięciomiesięcznego przygotowywania się do pilotażowych wdrożeń organizujemy podstawowe, 6- dniowe szkolenia dla przedstawicieli Partnerstw. Spotkania te są, oczywiście, w pierwszej kolejności okazją do zapoznania się przez przyszłych wdrożeniowców z całym zakresem Modelu GSWB, zakresem usług w nim standaryzowanych, wzajemnego i powiązania i zależności. Tym, czego niewielu z nas się spodziewało się, to nad wyraz dogłębne analizowanie przez członków Partnerstw naszego dokumentu. Śmiało można powiedzieć, że Model GSWB w tej fazie poddawany zostaje kolejnemu etapowi konsultacji praktyków. Tym samym poważniej rozpocząć musimy działania teoretycznie przewidywane na fazy popilotażowe - rewizji naszych standardów. Warto tu zaznaczyć, że wbrew obawom wielu osób, przesyłanych do nas uwag, komentarzy i próśb o precyzyjne wyjaśnienia ducha zapisów standaryzacyjnych nie traktujemy, jako uszczypliwości, ale jako niebagatelny wpływ na dalszy kształt Modelu, wielką pomoc nad dalszą nad nim pracą. Myślę, że już w tej chwili należą się podziękowania za tą aktywność. Żeby jednak nie być posądzonym o zbytnie zabarwianie rzeczywistości, powiedzieć trzeba o trudnościach, jakie nas spotykają, albo spotkać mogą. Przez wszystkie dotychczasowe fazy projektu nie rzadko wspominaliśmy, że standardy usług mogą wywoływać swego rodzaju opór w środowisku usługodawców. Wprawdzie takiego opory nie zauważamy, ale za to dostrzec można swego rodzaju rozczarowanie kształtem niektórych standardów. Nie wynika ono z ich złej, jakości, ale pewnego rodzaju rozminięcia się własnego wyobrażenia usługi z jej koncepcyjną propozycją. Dla partnerstw, które bardzo poważnie podchodzą do udziału w pilotażu i żyją nim już jakiś czas, wydaje się to być zrozumiałe - rozwijana dotychczas koncepcja własnego projektu ulec musi modyfikacjom determinowanym nie tylko przez wyniki diagnoz lokalnych, ale i zewnętrzne, nieznane dotąd kryteria, jakości. Trzeba też wspomnieć, że trudno jest PL pracować i kształtować przyszły konkursowy projekt w sytuacji, gdy trudno nam przekazać im jakieś jednoznaczne i pewne informacje dotyczące konkursu, zasad finansowania, dokumentacji konkursowej (w tym wniosku). Prace nad tymi dokumentami trwają, więc pozostanie nam mieć nadzieję, że rychło zostaną zakończone, a ich kształt nie wywoła kontrowersji. By nie żegnać się w nastroju ponurym, chcemy wrócić jeszcze na chwilę do szkoleń. W prawdzie do ich zakończenia zostało jeszcze trochę czasu i zbyt prędko, być je oceniać, to już teraz dostrzegamy ich efekty. Partnerstwa Lokalne nie trzymają się kurczowo pierwotnych, określonych w pierwszym etapie konkursu wizji projektu ewoluują one, dodawane są nowe komponenty, a często, jak nam się wydaje, stymulują do działań mających tworzyć rozbudowane, kompleksowe systemy lokalnego wsparcia osób bezdomnych. W opiniach wielu uczestników, wyrażanych w trakcie szkoleniowych zjazdów, Model GSWB pozwala poszerzyć dotychczasową perspektywę usług społecznych, dostrzec, jak różnorodne i zindywidualizowane może być wsparcie, i jak wiele jeszcze innowacji można wprowadzić na swoim terenie. Rafał Stenka

3 S t r o n a 3 Partnerstwo Lokalne RESTART RESTART - Wrocławskie partnerstwo na rzecz osób bezdomnych tworzą: - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 6 we Wrocławiu - jednostka organizacyjna Miasta powołana w celu umożliwiania osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia oraz w celu zapobiegania powstawaniu tych sytuacji. Ośrodek wykonuje zadania własne gminy i powiatu grodzkiego oraz zadania zlecone przez administrację rządową gminie i powiatowi z zakresu pomocy społecznej. Funkcjonujący w strukturach MOPS Zespół ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców realizuje zadania w zakresie pomocy osobom bezdomnym i uchodźcom przebywającym w obrębie Wrocławia, w szczególności poprzez: diagnozowanie sytuacji bytowej, zawodowej, zdrowotnej, rodzinnej i materialnej, udzielanie pomocy w postaci pracy socjalnej, świadczeń finansowych i rzeczowych, kierowanie do schronisk i noclegowni. - Stowarzyszenie Pomocy Ludzie Ludziom z siedzibą przy ul. Reymonta 10 we Wrocławiu istnieje od 1996 r. Celem Stowarzyszenia jest pomoc człowiekowi zagubionemu we współczesnym świecie, twórcza resocjalizacja oraz działania naprawcze i kreacyjne podejmowane wobec osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Stowarzyszenia działa w trzech obszarach: Obszar 1 - Dom Socjalny dla Mężczyzn Obszar 2 - Program prac społecznie użytecznych PER SALDO Obszar 3 - Placówki penitencjarne - Stowarzyszenie Plus Minus Wrocław ul. Barycka 5/3 prowadzi działalność od 2003 r. Celem statutowym organizacji jest niesienie pomocy w sferze duchowej, moralnej, psychicznej, społecznej i materialnej osobom z HIV/AIDS; podejmowanie działań zmierzających do akceptacji i samoakceptacji chorych z AIDS, żyjących z HIV i ich bliskich; kształtowanie racjonalnych zachowań społecznych wobec zagrożenia epidemią HIV jak również edukacja społeczna mająca na celu przekazywanie wiedzy o tej chorobie. Stowarzyszenie prowadzi Dom Socjalny dla bezdomnych osób żyjących z wirusem HIV oraz Całodobowy Regionalny Telefon Zaufania AIDS. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Wrocławskie samodzielnie funkcjonuje od 2008 r. Siedziba Koła mieści się przy ul. bp. Bernarda Bogedaina 5. Obecnie Koło Wrocławskie prowadzi trzy ośrodki dla mężczyzn i jeden dla kobiet. Podstawową działalnością Koła jest udzielanie schronienia i niezbędnej pomocy osobom przyjmowanym do placówek. W pierwszej kolejności zapewniany jest posiłek i dach nad głową, by następnie pomagać w zdrowieniu, walce z uzależnieniami, znajdywaniu stałego zatrudnienia i wreszcie w powrocie do czynnego życia w społeczeństwie. Ofertę Koła Wrocławskiego TPBA uzupełniają:pracownia Komputerowa dla Osób Bezdomnych im. Jacka Jureczko; Ogólnie dostępna łaźnia z pralnią dla osób bezdomnych i ubogich; Sklep Dobroczynny Pomagacz.org (dwa punkty sprzedaży); Drużyna piłkarska oraz Zespół Filmowy Cinema Albert Production przy Schronisku na ul. Bogedaina. Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. Kardynała Stefan Wyszyńskiego we Wrocławiu ul.krasińskiego 13, to organizacja z 13-letnim doświadczeniem. Statutowymi celami są działania zmierzające do: - przeciwdziałania patologiom społecznym i innym niekorzystnym zjawiskom społecznym, - łagodzenia położenia osób im ulegającym, - stworzenia możliwości wychodzenia z sytuacji kryzysowych, - ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego. Stowarzyszenie prowadzi zespół mieszkań jak również placówkę specjalistycznego poradnictwa. Magdalena Czochara Partnerstwo Lokalne Otwarte drzwi w Wałbrzychu Partnerstwo tworzą: 1.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu ul. Beethovena 1-2, który jest jednostką organizacyjną Gminy Wałbrzych powołaną w celu: 1. umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one wstanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia oraz w celu zapobiegania powstawaniu tych sytuacji; 2. umacniania rodziny; 3. aktywizowania środowisk lokalnych w celu niesienia wsparcia osobom rodzinom potrzebującym pomocy. W strukturach Ośrodka funkcjonuje Zespół do spraw bezdomności, który kompleksowo realizuje zadanie wspierania osób bezdomnych. Siedzibą zespołu jest Integracyjny Dom dla Bezdomnych przy ul. Pocztowej 22, który pełni funkcje otwartego domu wsparcia dziennego. Jako filie Integracyjnego Domu dla Bezdomnych działa osiem mieszkań przejściowych dla osób i rodzin bezdomnych, a w okresie zimowym Ogrzewalnia dla Bezdomnych - placówka o charakterze interwencyjnym zapewniająca tymczasową pomoc doraźną.

4 S t r o n a 4 Partnerem jest Wielopokoleniowa Rodzina Zastępcza Fundacji Tarkowskich Herbu Klamry, Wałbrzych ul. Internatowa 1, będąca placówką terenową Fundacji. Misją i celem Fundacji Tarkowskich Herbu Klamry z siedzibą w Warszawie, jest pomoc ludziom bezdomnym i pokrzywdzonym przez los poprzez udzielanie schronienia, odzieży, posiłków oraz pomoc w powrocie do społeczeństwa. Działalność charytatywna Fundacji jest kontynuacją tradycji rodu Tarkowskich Herbu Klamry i datuje się od 1906 roku. Fundacja prowadzi 8 ośrodków dla bezdomnych na terenie całej Polski, w tym w Wałbrzychu. Placówka posiada 31 pokoi mieszkalnych, świetlicę, stołówkę i kuchnię. Magdalena Czochara Szkolenia Partnerstw Lokalnych na Śląsku W dniach listopada oraz 30 listopada 2 grudnia Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta przeprowadziło szkolenia z Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności dla wszystkich sześciu Partnerstw Lokalnych z Górnego i Dolnego Śląska. Przedstawiciele Partnerstw z Katowic, Świętochłowic, Zabrza, Strzelec Opolskich, Wrocławia i Wałbrzycha zdobywali wiedzę z zakresu sześciu obszarów tematycznych Modelu GSWB oraz kilku tematów uzupełniających, mających na celu ułatwienie przygotowania i przeprowadzenia projektów w ramach fazy pilotażu. Szkolenia odbywały się w pięknych, zabytkowych wnętrzach zamku w Kamieniu Śląskim stanowiącego obecnie siedzibę Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Organizatorzy i trenerzy odpowiedzieli na liczne pytania Partnerstw z zakresu przedmiotu szkolenia, diagnoz lokalnych oraz warunków II etapu konkursu dla Partnerstw Lokalnych. Nie zabrakło klusek śląskich i modrej kapusty, ani akcentów integracyjnych - w tym tradycyjnego lania wosku w andrzejkową noc. Mamy nadzieję, że szkolenia przyczynią się zarówno do poprawy, jakości złożonych przez nasze Partnerstwa projektów, jak również do zacieśnienia więzi wewnątrz Partnerstw i wymiany informacji pomiędzy nimi. Jakub Wilczek

5 S t r o n a 5 Świecie i Włocławek w pełni przeszkolone Świecie i Włocławek to pierwsze dwa partnerstwa lokalne wybrane w konkursie na pilotażowe wdrażanie Modelu GSWB, które jako pierwsze przeszły cały cykl szkoleniowy realizowany w ramach opieki merytorycznej Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności. W ciągu dwóch zjazdów, które miały miejsce w Toruniu przedstawiciele Partnerstw Lokalnych krok po kroku dowiadywali się, czym jest Model GSWB, jak wyglądają jego poszczególne standardy oraz jakie wymagania będą przed nimi stawiane w ramach dalszej współpracy. Uczestnicy zgłaszali pytania, co do warunków drugiego etapu konkursu. Dopytywali się o tematy związane z finansowaniem w ramach projektu, o maksymalne kwoty, na które będą mogli wnioskować oraz na co będą mogli przeznaczać fundusze. Zrewidowane zostały również wstępne pomysły na projekty. W czasie warsztatów zauważane były różnice pomiędzy pomysłami na projekt, a rozwiązaniami zaproponowanymi w standardach. Rozwiązanie tego problemu będzie tematem najbliższych spotkań Partnerstwa Lokalnych z opiekunem merytorycznym Partnerstw Lokalnych. Szkolenia z Modelu GSWB było idealnym miejscem na umocnienie więzi nieformalnych w Partnerstwie Lokalnym oraz poznania przedstawicieli, jak i pomysłów rywalizujących Partnerstw. Mamy nadzieję, że czas spędzony w Toruniu będzie owocował napisaniem dobrych projektów oraz zbudowania mocnych więzi w Partnerstwach Lokalnych. Paweł Janowski Gdańsk, Nowe i Słupsk po szkoleniu Te trzy partnerstwa zrealizowały również pakiet szkoleniowy z Modelu GSWB. Przez 6 dni, w odstępie dwóch tygodni, przedstawiciele Partnerstw Lokalnych zjeżdżali się do Kościerzyny, aby w zaciszu Kaszub zaznajamiać się z kolejnymi standardami. Pomimo, że temat bezdomności nie był dla tych osób niczym nowym, wszyscy byli otwarci na treści przedstawianych standardów. Zjazdy te były też idealnym czasem na konfrontacje projektów partnerstw z oczekiwaniami realizatorów projektu. Teraz po przeszkoleniu Partnerstwa Lokalne pod czujnym okiem opiekunów partnerstw są gotowe do pisania projektów. Paweł Janowski

6 S t r o n a 6 Gdańskie Partnerstwo Lokalne GPL tworzą trzy instytucje, jej liderem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, partnerzy to Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne Prometeusz i Towarzystwo Wspierania Potrzebujących Przystań. W ramach pilotażowego wdrażania zamierzają przetestować standard pracy socjalnej, pomocy doraźnej i mieszkalnictwa oraz standard partnerstw. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku realizuje zadania gminy, powiatu oraz zadania zlecone przez administrację rządową. W jego strukturze organizacją i realizacją wsparcia dla osób bezdomnych zajmuje się Dział ds. Osób Bezdomnych. Stosowanie wielu narzędzi i instrumentów oddziaływania, m.in. w formie projektów, pilotaży usług i modeli pozwala na aktywny udział w życiu społecznym i zawodowym osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Wśród innowacyjnych form pracy wprowadzonych w ostatnim roku znalazły się m.in. dwa projekty pilotażowe. Celem pierwszego o nazwie Postępowanie z osobą nietrzeźwą w okresie zimowym było ograniczenie zagrożenia utraty zdrowia lub zgonu z powodu wychłodzenia osób bezdomnych będących pod wpływem alkoholu. Kolejny projekt: Centrum Treningu Umiejętności Społecznych został skierowany do osób i rodzin, wobec których została lub zostanie zrealizowana eksmisja z zasobów mieszkaniowych Miasta Gdańsk do pomieszczeń tymczasowych zgodnie z nakazem sądu. Jego celem jest ich aktywizacja i reintegracja społeczna poprzez wykorzystanie ich własnych możliwości na rzecz poprawy sytuacji bytowej Towarzystwo Wspierania Potrzebujących "Przystań" powstało w celu podjęcia się realizacji działań na rzecz osób bezdomnych. Jego pracownicy są pomysłodawcami i realizatorami wielu cennych inicjatyw na rzecz osób bezdomnych, do których należą m.in. "Biuro przeciw Bezdomności" (późniejsze "Biuro przeciw Eksmisjom"), które jako pierwsze w kraju podjęło działania zmierzające od zapobiegania bezdomności, a nie oddziaływania w sytuacji, gdy osoba lub rodzina stała się już bezdomna. Punktem wyjścia było skuteczne zapobieganie narastającym eksmisjom. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że osoby bezdomne posiadały wcześniej lokale mieszkalne. Z różnych przyczyn, szczególnie ekonomicznych (np. bezrobocie) nie będąc w stanie uregulować pojawiających się zadłużeń w opłatach eksploatacyjnych, zostawały pozbawione możliwości zamieszkiwania po przeprowadzonych na mocy wyroku sądowego eksmisjach komorniczych. Jako pierwsi, w Gdańsku prowadzili ogrzewalnię dla osób bezdomnych, która obecnie prowadzona jest przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta oraz jako jedyni w Gdańsku prowadzą noclegownię niskoprogową. Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne Prometeusz niesie pomoc osobom wykluczonym społecznie, bezdomnym, bezrobotnym, ofiarom przemocy, uzależnionym od alkoholu lub narkotyków - po leczeniu lub w trakcie terapii, młodzieży z utrudnionym startem, osobom opuszczającym zakład karny, osobom niepełnosprawnym. Stowarzyszenie prowadzi w Gdańsku trzy schroniska dla bezdomnych kobiet i dzieci. Tak, jak mityczny Prometeusz, Stowarzyszenie chce rozpalać w ich sercach światło nadziei i wiary, które pozwoli znaleźć drogę do zmiany, wziąć odpowiedzialność za własne życie, usamodzielnić się i zbudować swój własny dom na stabilnych fundamentach. Udzielają pomocy bezdomnym kobietom i ich dzieciom, zapewniając im podstawowe świadczenia bytowe, gwarantując kompleksową pomoc w kierunku wychodzenia z bezdomności, poprzez szereg oddziaływań. Zapewniają specjalistyczną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, socjalną, doradczą i terapeutyczną oraz udział w realizowanych projektach. Karolina Weiner Partnerstwa pod opieką Barki Sieć Barki opiekuje się 5 partnerstwami lokalnymi zawiązanymi na terenie województw zachodnio-pomorskiego (3 partnerstwa) oraz wielkopolskiego (2 partnerstwa). Pierwszym zaprezentowanym partnerstwem będzie zespół z Białogardu, woj. zach-pom. Partnerstwo składa się z 4 członków: Urzędu Miasta Białogard, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie, Stowarzyszenia Pomocy Przytulisko oraz Stowarzyszenia Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna oddział w Białogardzie. Każdy z partnerów posiada bogate doświadczenie w pracy na rzecz osób bezdomnych i marginalizowanych społecznie oraz doświadczenie w realizacji projektów systemowych. Charakterystyczną cechą partnerstwa jest fakt, że jego członkowie wcześniej już ze sobą współpracowali. W ramach realizacji projektu zostanie powołany Komitet Koordynujący, w skład którego wejdą przedstawiciele partnerstwa. Zarządzanie projektem powierzone zostanie koordynatorowi projektu, którym będzie pracownik Urzędu Miasta Białogardu. W ramach projektu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, na podstawie corocznej diagnozy środowiska, sporządzi szczegółowe dane na temat problemu bezdomności na terenie miasta Białogard. Stowarzyszenie TEEN CHALLENGE, które dysponuje najbardziej rozbudowaną bazą noclegową w mieście, sporządzi standardy świadczonych usług dla osób bezdomnych. Natomiast Stowarzyszenie Przytulisko opracuje standardy odnośnie zajęć reintegrujących bezdomnych społecznie i zawodowo.

7 S t r o n a 7 Ponadto zostaną zorganizowane debaty tematyczne, organizowane przez Lidera Projektu. Debaty będą się odbywały w obszarach tematycznych: streetworkingu, pracy socjalnej, mieszkalnictwa, edukacji i aktywizacji zawodowej, zdrowia, partnerstwa lokalnego, mających na celu konsultacje wypracowanych rozwiązań. Drugim partnerstwem jest partnerstwo w Lwówku Wielkopolskim. W jego skład wchodzą Urząd Gminy Lwówek, Stowarzyszenie Pomocy i Integracji Bezrobotnych Lepsza Przyszłość, Fundacja Gospodarstwo Edukacji Ekologicznej, Stowarzyszenie Integracji Społeczności Lokalnych Wielkopomoc. Partnerska współpraca z gminą, Ośrodkiem Pomocy Społecznej i organizacjami prowadzącymi Domy Wspólnoty pozwoli na przetestowanie modelu GSWB, na kompleksowe przygotowanie i zrealizowanie form wsparcia, pozwalających zaktywizować osoby bezdomne, wprowadzić je na rynek pracy oraz odbudować więzi społeczne i rodzinne. Dzięki temu partnerstwo posiada zasoby potrzebne do rozwiązania problemu bezdomności, który w gminie jest bardzo duży. W celu zwalczenia zjawiska bezdomności do partnerstwa przystąpiły wszystkie gminne instytucje i organizacje zajmujące się problemem bezdomności. Należy podkreślić, że w gminie działa już szersze partnerstwo, w skład którego wchodzą również inne organizacje i instytucje z całej gminy. Szersze partnerstwo podejmuje działania na rzecz integracji mieszkańców całej gminy oraz zmiany mentalności społeczności lokalnej. Jednak do tej pory problem bezdomności nie był traktowany, jako kluczowy. Szersze partnerstwo kładzie większy nacisk na rozwiązywanie problemów rdzennych mieszkańców, a nie napływowych, których pobyt na terenie gminy nie przekracza często kilku miesięcy. Dlatego tak ważne jest powołanie partnerstwa skoncentrowanego na problemie bezdomności, które jednak będzie współpracować z szerszym partnerstwem, informować je o swoich celach i działaniach, a także koordynować swoją pracę z innymi inicjatywami podejmowanymi w gminie. Takie rozwiązanie umożliwia podjęcie kompleksowych działań obejmujących zarówno prewencję, interwencję i integrację. Partnerstwo w Mielnie złożone zostało z pracowników Gminy Mielno, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie-Unieściu oraz Koła Koszalińskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Głównym celem partnerstwa w Mielnie jest świadczenie socjalnej pomocy doraźnej dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Realizacja celów w ramach Partnerstwa Lokalnego pozwoli rozwinąć wachlarz usług i podnieść poziom oferowanych świadczeń. Problem bezdomności i zagrożenia bezdomnością w Gminie Mielno ma specyficzny charakter wynikający z lat przemian ustrojowych. Okres transformacji przyniósł zmiany w mentalności społeczności lokalnej, skutkującej w zaniku identyfikacji społecznej oraz zmianę charakteru funkcjonalnego gminy. Partnerstwo pragnie podjąć próbę realizacji zadania poprzez partnerstwo projektowe, którego cel wpisuje się w dokumenty strategiczne gminy. Celem tym jest wypracowanie nowoczesnych metod pracy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w ramach międzysektorowego partnerstwa z wykorzystaniem wszelkich dostępnych partnerom zasobów. Głównym celem Partnerstwa zawiązanego w Pile jest zwiększenie szans osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na usamodzielnienie się. W tym celu Urząd Gminy Piła, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile oraz Akcja Humanitarna Życie Oddział w Pile w ramach pilotażowego projektu wdrażającego standardy GSWB pragnie wypracować i wdrożyć kompleksowy system reintegracji społecznej i zawodowej. Przetestowanie Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności w wybranych obszarach tematycznych, przedstawionych w podręczniku projektowym i wskazanych przez projektodawcę w dokumentacji konkursowej powinien przynieść rezultaty w postaci: - zwiększenie szans osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na rynku pracy poprzez przywracanie, nabywanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych; - poprawę funkcjonowania psychospołecznego osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością poprzez podniesienie kompetencji społecznych; - doskonalenie systemu pomocy instytucjonalnej dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością poprzez prowadzone badania, integrację działań, standaryzację usług i hierarchizację placówek; - podnoszenie świadomości społecznej w zakresie problemu bezdomności poprzez informację i edukację; - edukację osób pracujących na rzecz bezdomnych. Ostatnim z przedstawianych partnerstw jest współpraca nawiązana w Stargardzie Szczecińskim. Partnerstwo zbudowane jest z Gminy-Miasta Stargard Szczeciński, Centrum Socjalnego Caritas oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Włączając się w realizację projektu POKL Partnerstwo postawiło sobie za cel wzbogacenie oferty usług dotychczas kierowanych do osób bezdomnych o usługi mieszkalnictwa, które są szczególną formą pomocy ze względu na oferowany charakter wsparcia. Osoby bezdomne podejmujące zatrudnienie, uczące się i podnoszące swoje kwalifikacje, wychodzące z uzależnienia, ze względu na ograniczone możliwości uzyskania mieszkania pozostają bardzo często w placówkach dla ludzi bezdomnych. Efektem takich okoliczności jest najczęściej poczucie braku wiary w możliwość zmiany swojej dotychczasowej sytuacji. Dlatego partnerstwo lokalne upatruje możliwości rozwiązania problemu braku motywacji i przyspieszenia integracji społecznej poprzez rozwój usług związanych z mieszkalnictwem. Kolejnym celem jest wprowadzenie do codziennej praktyki streetworkingu jako uzupełnienia dotychczas wykonywanej pracy socjalnej. Działanie to nawiązuje do aktywnej współpracy z osobami bezdomnymi, które w większości przypadków po raz pierwszy mogą podjąć kontakt z pracownikami socjalnymi w swoim własnym środowisku. Partnerstwo uważa streetworkerów, jako swoisty łączniki pomiędzy osobami bezdomnymi a służbami współpracującymi z nimi na co dzień. Michał Remisz

8 S t r o n a 8 Szkolenia w partnerstwach Barki Sieć Barki organizowała szkolenia dla pięciu partnerstw lokalnych utworzonych w Białogardzie, Lwówku Wielkopolskim, Mielnie, Pile oraz Stargardzie Szczecińskim. Pierwsze szkolenie przeprowadzone zostało w regionach, w których partnerzy funkcjonują, tzn. szkolenie dla partnerstw z Białogardu, Mielna i Stargardu Szczecińskiego zostało przeprowadzone w dniach r. w Mielnie, woj. zach-pom., natomiast szkolenie dla partnerstw z Lwówka i Piły miało miejsce w dniach w Płotkach, woj. wlkp. Pierwszy kontakt z projektowymi standardami partnerstwa rozpoczęły od szkolenia z streetworkingu, mieszkalnictwa i pomocy doraźnej oraz partnerstw lokalnych. Kolejne spotkanie, które odbyło się w dniach 5-7 grudnia w Mielnie było spotkaniem wspólnym dla wszystkich partnerstw, na którym przedstawione zostały standardy pracy socjalnej, edukacji i zatrudnienia oraz zdrowia. Uczestnicy szkoleń zapoznali się z zawartością poszczególnych standardów, co pozwoliło skonfrontować przedstawione w nich rozwiązania z codzienną praktyką zawodową. Doprowadziło to do podjęcia ogólnej dyskusji na temat praktycznego zastosowania modelu GSWB oraz omówienia najlepszych praktyk w nim zawartych. Ostatni wieczór szkolenia był okazją do spotkania niestandardowego. W przyjemnej wieczornej atmosferze, przy świetle świec, uczestnicy spotkania poznawali nieomówione w podręczniku metody budowania partnerstw i nawiązywania współpracy. Liczymy, że okażą się one równie trwałe, jak te zawarte drogą formalną. Michał Remisz Targi W dniach listopada 2011 roku w Poznaniu, odbyły się II Ogólnopolskie Targi Przedsiębiorczości Społecznej. Tegoroczne Targi Przedsiębiorczości Społecznej odbywały się w ramach Targów GMINA, których gośćmi i wystawcami były liczne reprezentacje samorządów lokalnych oraz przedsiębiorstw prywatnych. Organizacja targów przyczynia się m.in. do poszerzania wiedzy o przedsiębiorczości społecznej oraz wymiany doświadczeń między sektorem publicznym i prywatnym. Wydarzenie to jest szansą na zintegrowanie różnorodnych środowisk, m.in.: organizacji obywatelskich, samorządów lokalnych, powiatowych i regionalnych, przedsiębiorców społecznych, przedstawicieli administracji publicznej oraz przedstawicieli biznesu. Jednym z uczestników Targów była Sieć Barki, która na swoim stanowisku promowała działania w ramach projektu GSWB. Mając możliwości bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami instytucji administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych reprezentanci Sieci prezentowali zrealizowane już działania. Szczególnym zainteresowaniem przybyłych cieszył się podręcznik GSWB, podręcznik streetworkingu oraz możliwość realizacji zadań w drugim etapie projektu. Michał Remisz

9 S t r o n a 9 "Białystok na rzecz wychodzenia z bezdomności" Partnerstwo tworzy 5 organizacji pozarządowych oraz Departament Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Miasto Białystok jest liderem Partnerstwa sprawującym koordynację projektu. Urząd Miejski przeznacza corocznie znaczne kwoty na poszczególne działania za pośrednictwem organizacji pozarządowych dotyczące wspierania osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Wsparcie udzielane jest również za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Mamy nadzieję, że działania realizowane w partnerstwie pomogą efektywniej wykorzystywać środki finansowe przeznaczone na ten cel. Organizacje wchodzące w skład partnerstwa: Caritas Archidiecezji Białostockiej prowadzi szereg działań na rzecz pomocy osobom bezdomnym oraz przeciwdziałania bezdomności w Białymstoku. Prowadzi placówki pomocowe: Dom dla Bezdomnych, Noclegownia dla Kobiet, Noclegownia dla Mężczyzn, Ogrzewalnia, Centrum Pomocy Samarytanin, Poradnia Leczenia Uzależnień, stołówka. Duży nacisk kładziony jest na aktywizację społeczną i zawodową osób bezdomnych. Ponadto prowadzone jest Centrum Integracji Społecznej na terenie gminy Czarna Białostocka. Eleos Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko Gdańskiej. Organizacja prowadzi jadłodajnię, gdzie posiłki wydawane są w okresie jesienno - zimowym oraz świetlicę dla osób potrzebujących, gdzie jest dostęp do Internetu, prasa, telewizor, ciepła kawa, herbata. W ramach Ośrodka funkcjonuje Punkt Pomocy Doraźnej, którego zadaniem jest udzielanie pomocy materialnej najuboższym mieszkańcom Białegostoku poprzez wydawanie odzieży, obuwia oraz paczek żywnościowych. Organizacja prowadzi Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, gdzie porad udziela psychoterapeuta. ELEOS od 2009r. uczestniczy w projekcie "Nie bądźmy obojętni", realizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku wspólnie z instytucjami i organizacjami pomocowymi. Fundacja Spe Salvi to m.in. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób, aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym osób niepełnosprawnych oraz świadczenie pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz w trudnej sytuacji życiowej. W ramach Partnerstwa Lokalnego Fundacja zamierza rozwijać dotychczas podejmowane działania obejmujące osoby najbardziej potrzebujące w szczególności osoby bezdomne. Zasoby i doświadczenie uzyskane w ramach realizowanych projektów: Twój przyjaciel streetworker i Twój przyjaciel streetworker kontynuacja przyczynią się do rozwoju Partnerstwa Lokalnego w zakresie wykorzystania nowoczesnych metod pracy z osobami bezdomnymi streetworkingu i coachingu. Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei prowadzi ogrzewalnię dla osób bezdomnych, gdzie osoby bezdomne mogą spożyć trzy posiłki. Podopieczni mają możliwość skorzystania z prysznica i innych środków higieny osobistej, zmiany odzieży na czystą oraz wyprania brudnej odzieży. Mogą także porozmawiać z wolontariuszami. Od 1 listopada rozpoczęła się rekrutacja uczestników do zajęć w CIS, gdzie beneficjentami będą m.in. bezdomni, realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności. W ramach CIS będą odbywały się zajęcia reintegracji zawodowej oraz reintegracji społecznej, gdzie będą odbywały się spotkania m.in. z psychologiem, pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym. Fundacja Edukacji i Twórczości od ponad 5 lat prowadzi szereg działań skierowanych do cudzoziemców mieszkających na terenie Białegostoku. Jest to grupa znajdująca się w szczególnej sytuacji, ze względu na duże ryzyko zagrożenia bezdomnością oraz dotkniętą bezdomnością. Organizacja ma bardzo duże doświadczenie w pracy z cudzoziemcami. Obecność Fundacji w Partnerstwie pozwoli na wprowadzenie standardów przeciwdziałania bezdomności obejmujących również cudzoziemców w Białymstoku. Marzena Prusiecka

10 S t r o n a 10 Po raz szósty policzyliśmy osoby bezdomne w województwie pomorskim Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności po raz szósty realizowało badanie socjodemograficzne portret zbiorowości osób bezdomnych w województwie pomorskim. W ciągu jednego dnia i jednej nocy (9-10 grudnia), około 500 osób starało się dotrzeć do wszystkich osób bezdomnych z województwa pomorskiego. Działanie te koordynowało 23 koordynatorów powiatowych, a w akcję włączone było wiele organizacji, pracownicy socjalni, policjanci, strażnicy miejscy, straż graniczna, straż ochrony kolei, wolonrariusze, pracownicy organizacji pozarządowych, służba więzienna, pracownicy służby zdrowia. Odwiedzone zostały osoby przebywające w miejscach niemieszkalnych, schroniskach, noclegowniach, zakładach karnych oraz ośrodkach służby zdrowia, gdzie z każdą z badanych osób przeprowadzony został wywiad kwestionariuszowy. Dane, które otrzymamy pokażą bieżącą sytuację osób bezdomnych, dowiemy się z nich, jaka jest liczba osób bezdomnych, ocenimy sytuację zdrowotną oraz wiek badanych. Porównując wyniki bieżącego badania z poprzednimi będziemy mogli analizować trendy oraz określić zmiany zachodzące wśród populacji osób bezdomnych z województwa pomorskiego. PFWB MONAR rozpoczyna zimową akcję pomocy bezdomnym Zwiększenie liczby miejsc w placówkach, uliczne patrole z pomocą dla osób bezdomnych i zbiórka zimowej odzieży - to działania MONARU zaplanowane z myślą o nadchodzącej zimie. W tym wyjątkowo trudnym dla bezdomnych czasie chcemy również zwrócić uwagę Polaków na problem bezdomności i zachęcić ich do pomocy. Zimowej akcji towarzyszy hasło "Bezdomność to nie wybór". W związku z większą niż w innych porach roku liczbą osób korzystających z pomocy, w okresie jesienno-zimowym placówki MONARU w całej Polsce zwiększają liczbę miejsc noclegowych o ok. 30 proc. (będzie ich w sumie ponad trzy tys.). Tylko na Mazowszu ośrodki stacjonarne i warszawska noclegownia przy ul. Skaryszewskiej 19 zapewnią podczas zimy blisko 1,3 tys. miejsc. W ciągu dnia osoby bezdomne będą mogły ponadto skorzystać z ogrzewalni przy ul. Kijowskiej 22, gdzie wydawane będą kawa, herbata i ciepła zupa. Ogrzewalnia może pomieścić 50 osób i jest uruchamiana, gdy temperatura spada poniżej zera. Zimowe Pogotowie MONAR to akcja prowadzona od wielu lat. W jej ramach w wyznaczonych placówkach MONARU przyjmowane są telefoniczne zgłoszenia dotyczące osób bezdomnych, a przeszkoleni streetworkerzy pracownicy i wolontariusze stowarzyszenia docierają do miejsc zamieszkiwanych przez takie osoby pustostanów, altan działkowych, kanałów ciepłowniczych, itp. Bezdomni mogą liczyć na pomoc doraźną (herbatę, koce, materiały opatrunkowe) oraz miejsce w ośrodku. Zimą do placówek MONA- RU przyjmowane są także osoby pod wpływem alkoholu - przebywają w oddzielnych pomieszczeniach, odizolowane od pozostałych podopiecznych. Program streetworkingu prowadzony jest w Warszawie, ale posiłki i dodatkowe noclegi zapewniają osobom potrzebującym pomocy schroniska MONARU w całej Polsce. Monar Życzymy przyjemnej lektury.

STANDARDY JAKOŚCI USŁUG SKIEROWANYCH DO OSÓB BEZDOMNYCH - RYS PROBLEMOWY 1.18 TWORZENIE I ROZWIJANIE STANDARDÓW USŁUG POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

STANDARDY JAKOŚCI USŁUG SKIEROWANYCH DO OSÓB BEZDOMNYCH - RYS PROBLEMOWY 1.18 TWORZENIE I ROZWIJANIE STANDARDÓW USŁUG POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ STANDARDY JAKOŚCI USŁUG SKIEROWANYCH DO OSÓB BEZDOMNYCH - RYS PROBLEMOWY 1.18 TWORZENIE I ROZWIJANIE STANDARDÓW USŁUG POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ZADANIU (NR 4) W ZAKRESIE STANDARYZACJI PRACY Z BEZDOMNYMI

Bardziej szczegółowo

Cel nr 3: Wsparcie działań profilaktycznych oraz integracji i aktywizacji społecznozawodowej

Cel nr 3: Wsparcie działań profilaktycznych oraz integracji i aktywizacji społecznozawodowej Załącznik Nr 2 Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności, Edycja 2012 Cele regionalne wskazane przez Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich I. Województwo świętokrzyskie: Cel

Bardziej szczegółowo

Program osłonowy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie miasta Częstochowy w latach 2014-2020

Program osłonowy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie miasta Częstochowy w latach 2014-2020 Program osłonowy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie miasta Częstochowy w latach 2014-2020 Joanna Zielińska Koordynator Zespołu Pomocy Osobom Bezdomnym i Grupom Wybranym Miejski

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020: Nowy Wymiar Aktywnej Integracji projekt

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020: Nowy Wymiar Aktywnej Integracji projekt Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020: Nowy Wymiar Aktywnej Integracji projekt Rezultat nadrzędny Zapewnienie dostępu do niedrogich mieszkań na wynajem umożliwiających

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego LIDER: GMINA MIASTO KOSZALIN MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSZALINIE PARTNER: GMINA MIASTO GDAŃSK

Bardziej szczegółowo

Model Gminy Standard Wychodzenia z Bezdomności - Podsumowanie 2010-2014 26-27.03.2014 Warszawa. Piotr Olech PFWB;

Model Gminy Standard Wychodzenia z Bezdomności - Podsumowanie 2010-2014 26-27.03.2014 Warszawa. Piotr Olech PFWB; Model Gminy Standard Wychodzenia z Bezdomności - Podsumowanie 2010-2014 26-27.03.2014 Warszawa Piotr Olech PFWB; Rezultaty: Rekomendacje: Ok 100 ekspertów standardy Podręcznik Model GSWB Strategia wdrażania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY TWORZENIE I ROZWIJANIE STANDARDÓW USŁUG POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

PROJEKT SYSTEMOWY TWORZENIE I ROZWIJANIE STANDARDÓW USŁUG POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PROJEKT SYSTEMOWY TWORZENIE I ROZWIJANIE STANDARDÓW USŁUG POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Główny cel: podniesienie profesjonalizmu i zwiększenie skuteczności instytucji pomocy i integracji społecznej w

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (listopad 2016)

Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (listopad 2016) Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (listopad 2016) Lp. Nazwa 1. zapewnienie opieki w placówce wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin problemowych Placówka jest

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA MONAR NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA MONAR NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA MONAR NA LATA 2014-2020 PREAMBUŁA Celem nadrzędnym Stowarzyszenia Monar jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej, ochrona zdrowia społeczeństwa, świadczenie

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (luty 2016)

Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (luty 2016) Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (luty 2016) Lp. Nazwa 1. zapewnienie opieki w placówce wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin problemowych Placówka jest otwarta

Bardziej szczegółowo

V. Województwo lubuskie: Cel nr 1: Usamodzielnianie osób bezdomnych poprzez podjęcie profesjonalnych działań aktywizacyjnych, społeczno-zawodowych i

V. Województwo lubuskie: Cel nr 1: Usamodzielnianie osób bezdomnych poprzez podjęcie profesjonalnych działań aktywizacyjnych, społeczno-zawodowych i Załącznik Nr 2 Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności, Edycja 2013 Cele regionalne wskazane przez Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich I. Województwo świętokrzyskie: Cel

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /2008 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ. z dnia..2008 roku

UCHWAŁA NR /2008 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ. z dnia..2008 roku UCHWAŁA NR /2008 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ z dnia..2008 roku w sprawie uchwalenia programu pod nazwą "Program rozwiązywania problemów bezdomności Gminy Środa Wielkopolska na lata 2009-2020"

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Propozycje działań realizowanych w ramach programu zostały

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Białystok, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 1675 OGŁOSZENIE NR 3 WOJEWODY PODLASKIEGO. z dnia 4 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Białystok, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 1675 OGŁOSZENIE NR 3 WOJEWODY PODLASKIEGO. z dnia 4 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 1675 OGŁOSZENIE NR 3 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia rejestru placówek zapewniających a noclegowe

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA 2014 2020 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Cele Programu Aktywności Lokalnej 5 3. Kierunki działań 6 4. Adresaci Programu 7 5. Metody wykorzystywane do realizacji

Bardziej szczegółowo

Wyniki Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych na terenie województwa łódzkiego Edycja 2015

Wyniki Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych na terenie województwa łódzkiego Edycja 2015 Wyniki Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych na terenie województwa łódzkiego Edycja 2015 Bezdomność należy do jednego z problemów występujących w naszym społeczeństwie. Definicja osoby bezdomnej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ STAN PRZYGOTOWAŃ DO SEZONU ZIMOWEGO 2014/2015

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ STAN PRZYGOTOWAŃ DO SEZONU ZIMOWEGO 2014/2015 WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ STAN PRZYGOTOWAŃ DO SEZONU ZIMOWEGO 2014/2015 2 Bezdomność w świetle prawa osoba bezdomna osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Plan Działania na rok 2012 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Na realizację projektów systemowych

Bardziej szczegółowo

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania:

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania: STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA NA LATA 2014-2020 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2015 CEL STRATEGICZNY NR 2: Aktywizacja i integracja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Realizator

Bardziej szczegółowo

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN 2009-2013 Starostwo Powiatowe, Urzędy Miejskie w Bochni i Nowym Wiśniczu,

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe w województwie dolnośląskim stan na dzień 24 czerwca 2015 r.

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe w województwie dolnośląskim stan na dzień 24 czerwca 2015 r. Kategoria placówki Adresat usługi Liczba miejsc Pomoc rzeczowa Posiłek raz dziennie Posiłek kilka razy dziennie Pomoc w zdobyciu mieszkania itp.. Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe w województwie

Bardziej szczegółowo

Zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w odniesieniu do Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na lata 2010-2013

Zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w odniesieniu do Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na lata 2010-2013 Zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w odniesieniu do Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na lata 2010-2013 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

SCHRONISKA I NOCLEGOWNIE - woj. podlaskie aktualizacja - 30.10.2015 r. Strona 1

SCHRONISKA I NOCLEGOWNIE - woj. podlaskie aktualizacja - 30.10.2015 r. Strona 1 Objaśnienia: Kolumna 3: S - schronisko H - hostel - dom dla bezdomnych N - noclegownia O - ogrzewalnia Kolumna 4: K - kobiety K+Dz - kobiety z dziećmi M - mężczyźni K+M - kobiety i mężczyźni K+M+Dz - kobiety,

Bardziej szczegółowo

Kolonowskie na lata 2013 2015

Kolonowskie na lata 2013 2015 UCHWAŁA NR XXX/248/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 24 czerwca 2013roku w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego Program Wspierania Rodziny dla Gminy Kolonowskie na lata 2013 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

Wiedza zmienia przyszłość Praca zespołów interdyscyplinarnych w rozwiązywaniu problemów społecznych gminy Śrem

Wiedza zmienia przyszłość Praca zespołów interdyscyplinarnych w rozwiązywaniu problemów społecznych gminy Śrem Wiedza zmienia przyszłość Praca zespołów interdyscyplinarnych w rozwiązywaniu problemów społecznych gminy Śrem Wiedza zmienia przyszłość Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie jest organizacją zespołu osób

Bardziej szczegółowo

NOWY MODEL PCPR W MYŚLIBORZU. Projekt realizowany przez PCPR w Myśliborzu w partnerstwie z ZaFOS w Szczecinie

NOWY MODEL PCPR W MYŚLIBORZU. Projekt realizowany przez PCPR w Myśliborzu w partnerstwie z ZaFOS w Szczecinie NOWY MODEL PCPR W MYŚLIBORZU Projekt realizowany przez PCPR w Myśliborzu w partnerstwie z ZaFOS w Szczecinie Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 7037 UCHWAŁA NR XXIII/320/13 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE z wykonania zadania publicznego. STREETWORKER CZŁOWIEK ZAUFANIA (tytuł zadania publicznego)

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE z wykonania zadania publicznego. STREETWORKER CZŁOWIEK ZAUFANIA (tytuł zadania publicznego) SPRAWOZDANIE KOŃCOWE z wykonania zadania publicznego STREETWORKER CZŁOWIEK ZAUFANIA (tytuł zadania publicznego) w okresie od 1.07.2012 do 31.12.2012 określonego w umowie nr WPS.VI.1092012 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Kujawsko-Pomorskim Znaczenie Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a wspieranie procesu integracji społecznej Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego

Bardziej szczegółowo

25 lat Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie DROGA

25 lat Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie DROGA 25 lat Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie DROGA Prezydent Tadeusz Truskolaski spotkał się z ojcem Edwardem Konkolem, prezesem Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Droga. Spotkanie było okazją do podsumowania działalności

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 Wprowadzenie Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 został opracowany w oparciu o ustawę o wspieraniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2014roku Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowania z osobami bezdomnymi wymagającymi pomocy w okresie jesienno-zimowym, przebywającymi na terenie miasta Częstochowy.

Procedura postępowania z osobami bezdomnymi wymagającymi pomocy w okresie jesienno-zimowym, przebywającymi na terenie miasta Częstochowy. Procedura postępowania z osobami bezdomnymi wymagającymi pomocy w okresie jesienno-zimowym, przebywającymi na terenie miasta Częstochowy. TELEFONY INTERWENCYJNE I ALARMOWE 0 800 100 022 - bezpłatna infolinia

Bardziej szczegółowo

4 810 ha 70 tys. 161.485.100 zł 3.481.613 zł 2,15 %

4 810 ha 70 tys. 161.485.100 zł 3.481.613 zł 2,15 % jest trzecim, co do wielkości miastem województwa zachodniopomorskiego. Zajmuje powierzchnię 4 810 ha i liczy ok. 70 tys. mieszkańców. Położony jest nad rzeką Iną. Wydatki budżetu miasta poniesione w 2011

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata 2008-2013 Wąbrzeźno, wrzesień 2008 -2- Spis treści Wstęp Rozdział 1. Nawiązanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwie.w roku 2014. Tablice sprawozdania jednorazowego w CAS 1 DPS-IV-52-IR/2015

Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwie.w roku 2014. Tablice sprawozdania jednorazowego w CAS 1 DPS-IV-52-IR/2015 Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwie.w roku 204 Tablice sprawozdania jednorazowego w CAS DPS-IV-52-IR/205 UWAGI:. Informacje z tabel dotyczą okresu sprawozdawczego:

Bardziej szczegółowo

Rola regionalnej polityki społecznej

Rola regionalnej polityki społecznej Konferencja, 20-21 listopada 2014 roku, Ustroń, hotel Wilga Rola regionalnej polityki społecznej w integracji społecznej mieszkańców województwa śląskiego Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik do Uchwały nr LXIII/554/2010 Rady Miasta Starogard Gd. z dnia 28 października 2010 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE CEL STRATEGICZNY

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata 2016-2018 Krzykosy, 2015 I. WSTĘP Rodzina jako podstawowa komórka społeczna spełnia istotne funkcje zaspokajające potrzeby społeczne, psychiczne

Bardziej szczegółowo

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania: Wskaźnik Wartość wskaźnika w 2014r Uwagi

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania: Wskaźnik Wartość wskaźnika w 2014r Uwagi STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA NA LATA 2014-2020 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014 CEL STRATEGICZNY NR 2: Aktywizacja i integracja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Realizator

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/630/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/630/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII/630/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Załącznik do Uchwały X/89/11 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 20 października Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Wskaźniki realizacji działao Gorlice październik 2011 I. CEL

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA ETAPU UPOWSZECHNIANIA PRODUKTU FINALNEGO

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA ETAPU UPOWSZECHNIANIA PRODUKTU FINALNEGO BD CENTER SPÓŁKA Z O.O. ul. Broniewskiego 1 35-222 Rzeszów tel. (017) 855 20 29 fax (017) 858 12 94 szkolenia@bdcenter.pl www.bdcenter.pl ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA ETAPU UPOWSZECHNIANIA PRODUKTU FINALNEGO

Bardziej szczegółowo

Standardy usług w zakresie zatrudnienia i edukacji osób bezdomnych

Standardy usług w zakresie zatrudnienia i edukacji osób bezdomnych Projekt Systemowy 1.18 Tworzenie i Rozwijanie Standardów Usługi Pomocy i Integracji Społecznej zadanie (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu Gminnego Standardu Wychodzenia

Bardziej szczegółowo

Instytucje Pomocowe. Instytucje Pomocowe Osobom Uzależnionym od Alkoholu. 1. SPP ZOZ Choroszcz Oddział Leczenie Odwykowego.

Instytucje Pomocowe. Instytucje Pomocowe Osobom Uzależnionym od Alkoholu. 1. SPP ZOZ Choroszcz Oddział Leczenie Odwykowego. Instytucje Pomocowe Instytucje Pomocowe Osobom Uzależnionym od Alkoholu 1. SPP ZOZ Choroszcz Oddział Leczenie Odwykowego 16-070 Choroszcz Ul. Pl. Brodowicza 1 Tel. (085) 719-10-91 (całodobowo) 2. Poradnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/129/08 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 stycznia 2008 r.

Uchwała Nr XV/129/08 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 stycznia 2008 r. Uchwała Nr XV/129/08 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Ryn na 2008 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Mateusz Eichner. Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego

Mateusz Eichner. Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego Przykłady partnerstw w województwie śląskim, sukcesy i problemy związane z ich funkcjonowaniem w świetle badań przeprowadzonych wśród uczestników projektu Mateusz Eichner Instytut Współpracy i Partnerstwa

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 56 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

PO KL Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej

PO KL Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Projekt innowacyjno-testujący pt. Model Wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom

Bardziej szczegółowo

Projekt 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej, Zadanie 2, ze szczególnym uwzględnieniem pilotażu

Projekt 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej, Zadanie 2, ze szczególnym uwzględnieniem pilotażu Projekt 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej, Zadanie 2, ze szczególnym uwzględnieniem pilotażu Jacek Kowalczyk Zespół Doradczy (FORUM) O projekcie 1.18 Projekt systemowy

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki do ewaluacji i monitorowania Programu. Cel główny : Wzmocnienie Rodziny w funkcjonowaniu społecznym

Wskaźniki do ewaluacji i monitorowania Programu. Cel główny : Wzmocnienie Rodziny w funkcjonowaniu społecznym Wskaźniki do ewaluacji i monitorowania Programu Cel główny : Wzmocnienie Rodziny w funkcjonowaniu społecznym 1. Zwiększenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, w szczególności poprzez: Działania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WDRAŻANIA PRODUKTU FINALNEGO SYSTEMU WSPIERANIA WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI

INSTRUKCJA WDRAŻANIA PRODUKTU FINALNEGO SYSTEMU WSPIERANIA WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI Załącznik Nr 19 do Produktu Finalnego INSTRUKCJA WDRAŻANIA PRODUKTU FINALNEGO SYSTEMU WSPIERANIA WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI Temat innowacyjny: Zwiększenie oferty istniejących, wykreowanie nowych instytucji

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 62 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY RYN NA

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY RYN NA Załącznik do Uchwały Nr XXVI/253/09 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 stycznia 2009r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY RYN NA 2009 r. RYN 2009 r. WSTĘP Przeciwdziałanie narkomanii

Bardziej szczegółowo

Cel bezpośredni

Cel bezpośredni 2012-05-31 1 Model współpracy ośrodka pomocy społecznej, powiatowego urzędu pracy i organizacji pozarządowej w celu realizacji usługi integracji społeczno-zawodowej 2012-05-31 2 Cel bezpośredni Stworzenie

Bardziej szczegółowo

IX Wojewódzkie Forum Organizacji Pozarządowych Toruń, 6 czerwca 2008

IX Wojewódzkie Forum Organizacji Pozarządowych Toruń, 6 czerwca 2008 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej PO KL IX Wojewódzkie Forum Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku z dnia

Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku z dnia Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku z dnia Projekt w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej z realizacji zadań w zakresie organizacji pieczy zastępczej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LV/1285/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 15 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LV/1285/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 15 października 2014 r. UCHWAŁA NR LV/1285/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 15 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie Przemocy w Powiecie Myślenickim

Przeciwdziałanie Przemocy w Powiecie Myślenickim Przeciwdziałanie Przemocy w Powiecie Myślenickim MAŁOPOLSKI KONKURS NA NAJLEPSZE DZIAŁANIE INTERDYSCYPLINARNE PROWADZONE W RAMACH PROJEKTU "PRZECIW PRZEMOCY. BUDOWANIE LOKALNYCH KOALICJI - INTERWENCJE

Bardziej szczegółowo

Model Wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców

Model Wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców Projekt innowacyjno-testujący pn. Model Wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku. Program Aktywności Lokalnej

Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku. Program Aktywności Lokalnej Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku Program Aktywności Lokalnej dla Miasta i Gminy Środa Wielkopolska na lata 2009 2013 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wychodzenia z Bezdomności dla Gminy Jaworze

Gminny Program Wychodzenia z Bezdomności dla Gminy Jaworze Jaworze 2010r. Gminny Program Wychodzenia z Bezdomności dla Gminy Jaworze Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Zdrojowa 85 43-384 Jaworze tel: (33) 817 38 26; 502 788 275 gops@jaworze.pl I. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY. Program Operacyjny Kapitał Ludzki EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wprowadzenie do EFS Europejski Fundusz Społeczny (EFS): jest instrumentem Unii Europejskiej, powołanym do życia w 1957 roku mającym na celu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2016 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ ZIMA 2012/2013

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ ZIMA 2012/2013 WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ ZIMA 2012/2013 POMOC OSOBOM BEZDOMNYM I POTRZEBUJĄCYM POMOCY Zima 2012/2013 Pomoc osobom bezdomnym w województwie lubuskim realizują w ramach zadań własnych 83 ośrodki pomocy

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa kujawsko pomorskiego

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa kujawsko pomorskiego L p. Rejestr placówek zapewniających na terenie województwa kujawsko pomorskiego Nazwa i adres placówki Dane teleadresowe placówki Kategoria placówki Do kogo jest kierowana usługa Liczba miejsc Forma pomocy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Zabrodzie z dnia..2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 I. WSTĘP Narkomania jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych ostatnich

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa kujawsko pomorskiego

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa kujawsko pomorskiego Rejestr placówek zapewniających na terenie województwa kujawsko pomorskiego L p. Nazwa i adres placówki Dane teleadresowe placówki Kategoria placówki Do kogo jest kierowana usługa Liczba miejsc Forma pomocy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI DLA RADLINA NA LATA

PROGRAM WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI DLA RADLINA NA LATA PROGRAM WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI DLA RADLINA NA LATA 2016-2020 Radlin, grudzień 2015 r. 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP - PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU. 3 I. DIAGNOZA ŚRODOWISKA I PROBLEMU BEZDOMNOŚCI.. 4 II. ADRESACI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, jest

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIOWY MODEL GMINNY STANDARD WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI

PROGRAM SZKOLENIOWY MODEL GMINNY STANDARD WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI PROGRAM SZKOLENIOWY Dla przedstawicieli jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką pomocy i integracji społecznej w ramach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ 143 /12 RADY GMINY W OZORKOWIE. z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

UCHWAŁA NR XIV/ 143 /12 RADY GMINY W OZORKOWIE. z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata UCHWAŁA NR XIV/ 143 /12 RADY GMINY W OZORKOWIE z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OSŁONOWY WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

PROGRAM OSŁONOWY WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE PROGRAM OSŁONOWY WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Spis treści Wstęp..... 3 I. Cele Programu... 5 II. Sposób realizacji Programu...6

Bardziej szczegółowo

Program wizyty studyjnej. Cieszyn, 10 12 września 2012 r.

Program wizyty studyjnej. Cieszyn, 10 12 września 2012 r. Program wizyty studyjnej Ośrodek Pomocy Społecznej jako centrum animacji lokalnej, 10 12 września 2012 r. Dzień I 10 września 2012 Około 06.00 15.00 15.45 15.45 17.15 17.15 17.30 17.30 18.15 18.15 19.00

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada realizację przedsięwzięć z zakresu profilaktyki

Bardziej szczegółowo

6 czerwca 2014r. Warszawa

6 czerwca 2014r. Warszawa MÓJ DOM BEZ PRZEMOCY - program działań profilaktycznych i edukacyjnych dla ofiar przemocy przebywających w Domach Samotnej Matki Stowarzyszenia MONAR Projekt realizowany w okresie: czerwiec 2014 listopad

Bardziej szczegółowo

ANALIZA Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych w Gminie Zbąszynek na lata 2008-2013

ANALIZA Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych w Gminie Zbąszynek na lata 2008-2013 Problem 1: Problemy Kierunki działania Sposób realizacji Właściwa ocena możliwości lokalnego systemu pomocy społecznej i jego rozwój zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami społecznymi. ANALIZA Strategii

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2011. Rozdział 1. Cele Programu

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2011. Rozdział 1. Cele Programu Załącznik do uchwały Nr XXVII/198/2008 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 29 grudnia 2008r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2011 Rozdział 1 Cele Programu 1 1. Gminny Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

POMÓŻ BEZDOMNYM PRZETRWAĆ ZIMĘ

POMÓŻ BEZDOMNYM PRZETRWAĆ ZIMĘ POMÓŻ BEZDOMNYM PRZETRWAĆ ZIMĘ Pomóż bezdomnym przetrwać zimę Zima każdego roku stanowi poważne zagrożenie dla życia i zdrowia osób bezdomnych, których również w naszym mieście nie brakuje. Spadek temperatury

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 2061 OGŁOSZENIE NR 3 WOJEWODY PODLASKIEGO. z dnia 16 czerwca 2015 r.

Białystok, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 2061 OGŁOSZENIE NR 3 WOJEWODY PODLASKIEGO. z dnia 16 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 2061 OGŁOSZENIE NR 3 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Załącznik do uchwały Nr XXVII/204/2013 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 11 marca 2013 r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Gmina Kołczygłowy I. Wprowadzenie Rodzina to podstawowa komórka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Opola na lata 2012 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIOWY MODEL GMINNY STANDARD WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI

PROGRAM SZKOLENIOWY MODEL GMINNY STANDARD WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI PROGRAM SZKOLENIOWY Dla przedstawicieli jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką pomocy i integracji społecznej w ramach

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY NA LEPSZE JUTRO

PERSPEKTYWY NA LEPSZE JUTRO PERSPEKTYWY NA LEPSZE JUTRO to program opracowany przez doradców zawodowych mający na celu aktywizację osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością. Z wieloletnich doświadczeń

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.100.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016r GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK Podstawą

Bardziej szczegółowo

POMOC OSOBOM BEZDOMNYM W OKRESIE JESIENNO - ZIMOWYM 2013/2014

POMOC OSOBOM BEZDOMNYM W OKRESIE JESIENNO - ZIMOWYM 2013/2014 POMOC OSOBOM BEZDOMNYM W OKRESIE JESIENNO - ZIMOWYM 2013/2014 Gdzie szukać pomocy? OSOBY BEZDOMNE GDZIE SZUKAĆ POMOCY? Plan pomocy osobom bezdomnym w okresie jesienno zimowym (1 października 2013-31 marca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr... Rady Powiatu Żarskiego z dnia..2016 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA 2016-2021 Żary, 2016 r. 1 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE.3 II. DIAGNOZA..4 III. CEL

Bardziej szczegółowo

Grupa docelowa Miejscowość Zamawiający / Organizator. Liczba dni. Lp. Data szkolenia. Ilość godzin zegarowych

Grupa docelowa Miejscowość Zamawiający / Organizator. Liczba dni. Lp. Data szkolenia. Ilość godzin zegarowych Lp. Data szkolenia Liczba dni Ilość Ilość Liczba uczestników Jesienna Szkoła Streetworkingu, edycja I, Moduł: Praktyczne aspekty - metoda Korzyści z metody. 27 3 08.2007 8 5 osób - pracownicy ośrodków

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E Załącznik do uchwały nr... Rady Miasta Katowice z dnia... S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI W 2011 ROKU UCHWAŁY W SPRAWIE TRYBU I SPOSOBU POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/244/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WILCZYN NA LATA 2013 2015

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/244/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WILCZYN NA LATA 2013 2015 Załącznik do Uchwały Nr XXXV/244/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WILCZYN NA LATA I. WSTĘP Program Wspierania Rodzin Gminy Wilczyn na lata zwany dalej Programem

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo