KATALOG WYDAWNICTWA KOMPLETNA OFERTA 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATALOG WYDAWNICTWA KOMPLETNA OFERTA 2009"

Transkrypt

1 13

2 KATALOG WYDAWNICTWA KOMPLETNA OFERTA 2009 ASTROLOGIA CZAKRY ETNOGRAFIA FENG SHUI MAGIA MEDYCYNA NATURALNA MIEJSCA MOCY NUMEROLOGIA CHIROLOGIA OD YWIANIE PARAPSYCHOLOGIA PSYCHOLOGIA RADIESTEZJA ROZWÓJ DUCHOWY RUNY SNY TALIZMANY TAROT WRÓ BY KARTY (085) sklep firmowy Talizman (085) redakcja, dzia³ handlowy Bia³ystok, ul. Antoniuk Fabr. 55/24, tel. (085)

3 2 Przed Tob¹ pe³na oferta naszego wydawnictwa. Skoro siêgn¹³eœ po ten folder wiesz, jakich ksi¹ ek szukasz. Cieszê siê, e mamy wspólne zainteresowania i podobne spojrzenie na otaczaj¹cy nas œwiat. Poszukujemy prawdy o œrodowisku, w którym yjemy w sposób otwarty, nowatorski, czasem krytyczny, a czasem entuzjastyczny. Cechy te zawsze przyœwieca³y pionierom swoich cywilizacji ludziom odpornym na presjê otoczenia, polityki i tradycyjnego œwiata nauki. W po³owie XIX wieku naukowo udowodniono, e cz³owiek nigdy nie bêdzie wznosi³ siê w powietrze, bo jest od niego ciê szy. Mimo tej w pe³ni naukowej argumentacji, bracia Wright, 50 lat póÿniej, zignorowali ówczesn¹ naukê. Wznieœli siê w powietrze i po raz pierwszy cz³owiek zacz¹³ lataæ. Od tego czasu stworzono naukê, aerodynamikê na wspó³czesnym poziomie naukowym ponownie wyjaœniono wszystkie prawa latania. Na szczêœcie zasad tych nie zna zwyczajny b¹k. Gdyby pozna³ naukê zrozumia³by, e ze sw¹ mas¹ i skrzyde³kami nie ma prawa lataæ. Jednak nie respektuj¹c nauki lata... wbrew prawom odkrytym przez naukowców. Myœlê, e wielu z nas podobnie jak Kopernik, Leonardo da Vinci i bracia Wright, pokonuje ograniczenia wspó³czesnych horyzontów myœlowych i znajduje w sobie odwagê, by samodzielnie odkrywaæ nieznane. Mottem wydawnictwa jest... coœ wiêcej ni psychologia. Tematy, które poruszamy w naszych publikacjach dotycz¹ najstarszej, holistycznej wiedzy o cz³owieku, jego jakoœci ycia, œwiadomoœci, wartoœci, kreatywnoœci, zdrowia. Dziœ do nauki, która uzurpuje sobie prawo do wyjaœniania wszystkich zjawisk dotycz¹cych zachowañ cz³owieka pretenduje psychologia. Choæ wspó³czeœni psycholodzy coraz g³êbiej szukaj¹ korzeni swej wiedzy, coraz szerzej postrzegaj¹ historyczn¹ naukê o cz³owieku, to jednak mam wra enie, e nasze publikacje siêgaj¹ jeszcze g³êbiej, jeszcze odwa niej do obszernej szkatu³y wspó³czesnej wiedzy naszej cywilizacji. Z radoœci¹ przekazujê w Twoje rêce pe³n¹ ofertê wydawnictwa, z nadziej¹, e znajdziesz tu satysfakcjonuj¹ce odpowiedzi na wszystkie pytania, które sobie dziœ stawiasz

4 3 Alfabetyczny indeks tytu³ów 101 Anio³ów, dr Doreen Virtue wró ek, dr Doreen Virtue dniowy program treningowy komunikacji i retoryki, V. F. Birkenbihl 60 A A co, jeœli wszystko, co wiesz o AIDS, to nieprawda?, C. Maggiore ABC biometrów, Leszek Matela ABC feng shui, Leszek Matela ABC leczenia kolorami, Leszek Matela ABC odpromienników i regeneracji organizmu, Leszek Matela ABC ró d ki, Leszek Matela ABC wahad³a, Leszek Matela Afirmacje do samoleczenia, J. Donald Walters Alchemia aktu stwórczego, Ewa Kulejewska Alchemia i moc medytacji, Rafa³ Seremet Anio³y lustro duszy i losu, Jadwiga E. Zwara Anio³y. Medytacja Afirmacja Przepowiednia, Roland P. Koz³owski 78 Aromaterapia dla ka dego, dr Iwona Konopacka-Brud, dr W. S. Brud 34 Ars magica, Lech Emfazy Stefañski Astrocalendarium 2009, Krystyna Konaszewska-Rymarkiewicz Astrolog obywatel, W³odzimierz H. Zylbertal Astrologia Genesis, Henryk Rekus Astrologia jako terapia, Peter Orban Astrologia natalna, dr Krystyna Konaszewska-Rymarkiewicz Astrologia zodiak, Henryk Rekus Astrologia 8 tomów, dr Krystyna Konaszewska-Rymarkiewicz Astrologiczne tablice domów, Janusz Nawrocki Astrologiczny przewodnik ku samoœwiadomoœci, Donna Cunningham 16 Astropsychologia, Ramaz R. Zacharian Autentyczna i zwyciêska, Kay Hoffman, Gabriele Müller B Bezbolesne leczenie alergii, Aleksander Chwastek C Celtowie, Sylwia i Paul Botheroyo Channeling. Ludzie mocy, Merhlin Charakter partnera wed³ug filozofii Wschodu, Miros³aw Mazur Chirologia d³oñ bez tajemnic, Anna Cha³ubiñska Chiñska sztuka zdrowego ycia, Leszek Matela Chodzenie po ogniu, Pawe³ W³odarczyk Co naprawdê w yciu siê liczy, Susanne Stöcklin-Meier Coaching silnej osobowoœci z elementami kinezjologii, Hans Stöberl. 56 Cygañska karta prawdê ci powie..., Cecylia Wielgoradesz Cykle numerologiczne. yj w zgodzie z rytmem Wszechœwiata, Violetta Kukliñska Czakra i kundalini, dr Jonn Mumford Czakramy a zdrowie, Leszek Matela Czakramy Trening energetyczny, D. Harald Alke Czego nie powie psycholog..., Manuela Klara Olszewska Cztery proste masa e, Zdzis³aw Drobner Æ Æwiczenia cesarzy chiñskich, Monnica Hackl D Dialogi z Mistrzem, Tomasz Stelmachowicz Dieta dla umys³u, Antonina Malinkiewicz Dieta kobiety pracuj¹cej, Antonina Malinkiewicz Do mi³oœci stworzeni, Elisabeth Poll Droga tancerza, Bernhard Wosien Drzewa przyjazne, drzewa lecznicze, Zbigniew Ogrodnik Dr ¹ce zmys³y, czyli 101 doznañ mi³oœci, Bogda Balicka Dusza ludzka. Oœ œwiata, Jerzy Prokopiuk Dynamika aspektów, Bil Tierney Dzieci Indygo, Doreen Virtue E Efemerydy planet Janusz Nawrocki Eliksir Paracelsusa, Alexandre Alexander Encyklopedia leczniczych aromatów, Scott Cunningham Energia Chi prana, Dagmara Samborska Energia dla milionów, D. Harald Alke Energia drzew, Jasmin i Michael Reid Energia reiki i kamieni szlachetnych, Agnieszka Szulga Ewolucja czarów, T. Thorn Coyle Ezoteryka astralna. W ciele astralnym poza œmieræ, Pawe³ Karwat F Feng shui, sekret szczêœcia, mi³oœci i bogactwa, Marzena Gêsiarz Flirt z samym sob¹, Emilia urek G Geniusz dzieci Indygo, P.M.H. Atwater Geomancja, formy feng shui, pozytywne energie, Leszek Matela G³êboka terapia poprzez mi³oœæ, Rafa³ Seremet Grupa krwi a od ywianie, Urszula Lemañska H Harmonia czterech cia³, Jasmuheen Herezja znaczy wolnoœæ, Jerzy Prokopiuk Hipnoza i sen, Odmienne stany œwiadomoœci, Andrzej Kaczorowski.. 69 Hipnoza sen medytacje. Wewnêtrzny jêzyk umys³u, Janusz Konrad Jêdrzejczyk Homeopatyczna apteczka dla ka dego, Andrzej Rajmund Koz³owski 30 Horoskop, program komputerowy HUNA... na tropie tajemnicy, Piotr Jaczewski Huna w samozdrawianiu i autoterapii, Mateusz Wiszniewski I I Ty mo esz mieæ wszystko. Osobisty program sukcesu, Marek Zabiciel I ty mo esz schudn¹æ, Bo ena Zambrzycka Inspiracje mi³oœci, Marcin Kurnik Interpretacja horoskopu, Alexander von Pronay J Jak byæ lepszym uczniem w szkole i cz³owiekiem w yciu, Zbyszek W. Brzeœkiewicz Jak czerpaæ radoœæ z aktywnego ycia, Krzysztof Jankowski Jak interpretowaæ sny. Marzenia senne zwi¹zków, K. Ostrowska Jak korzystaæ z energii miejsc mocy, Leszek Matela Jak ³atwo i skutecznie uczyæ siê jêzykow obcych, Zbyszek Brzeœkiewicz Jak na d³oni chirologia od podstaw, Stefan Karol Wdowiak Jak nawi¹zaæ kontakt z anio³ami, Iwona Poro yñska Jak osi¹gn¹æ sukces w œwiecie ducha i materii, Katarzyna Ostrowska 55 Jak pokona³am depresjê i nerwicê, Kazimiera Soko³owska Jak pokona³am raka, Monika Godlewska Jak pozostaæ aktywnym seksualnie a do póÿnej staroœci, J. Skarbek.. 31 Jak przetrwaæ kryzys wieku œredniego swojego mê a, Gay Courter, Pat Gaudette Jak sk³adaæ zamówienia do Universum, Bärbel Mohr Jak w krótkim czasie poprawiæ wzrok, W³odzimierz Lewin Jak wychowywaæ dzieci zgodnie z rytmem kosmosu, Marie Svobodová Jak wychowywaæ dziecko, aby umia³o siê broniæ, Debbie i Mike Gardner Jak wygraæ i zadziwiæ œwiat. Zak³adam firmê, czyli program sukcesu firmy, Marek Zabiciel Jak wypaœæ przekonuj¹co?, Claudia Croos-Müller Jak wzmocniæ si³ê energetyczn¹ naszego organizmu, Urszula i Rados³aw Lemañscy Jak yæ œwiadomie, Ryszard Oœliz³o Jasnowidzenie dla pocz¹tkuj¹cych, Piotr Goñciarz Jasnowidzenie, Piotr Jaczewski Jestem heretykiem, Jerzy Prokopiuk Joga, Andre van Lysebeth Jung i astrologia, Piotr Piotrowski K Kaba³a, Gerhard Wehr Kadzide³ka i ich sekrety, Wies³aw Koluch Kadzid³a ze swojskich zió³, Marlis Bader Kalendarz ksiê ycowy, Mi³os³awa Krogulska, Izabela Podlaska Karma los cz³owieka, Andrzej Wasilewski Karto karto, powiedz co mnie czeka, Aurelia Szymaszkiewicz Karty Ridera Waite a proste i skuteczne, Barbara Antonowicz-Wlaziñska 75 Karty cygañskie, Helena uk Karty intuicyjne Desire, Irma Domagalska Karty klasyczne, Helena uk Karty klasyczne proste i skuteczne, Helena uk Karty klasyczne wró enie, Gra yna Tutak Karty podró nicze, Helena uk Karty. Przes³ania anio³ów ka dego dnia inne, dr Doreen Virtue... 65

5 4 ALFABETYCZNY INDEKS KSI EK WG TYTU ÓW Klucz do sukcesu aura, Piotr Jaczewski Klucze do twojego wnêtrza biznes, B. Antonowicz-Wlaziñska Klucze do twojego wnêtrza osobiste, B. Antonowicz-Wlaziñska Klucze ycia, Ewa May Kod druidów i sekrety Celtów, Leszek Matela Kot œwiêty i przeklêty, Bogda Balicka Ko³o Astrologiczne, Iwona Poro yñska Ko³o Astrologiczne, program komputerowy Ko³o ycia, Walentyna Sazontiewa Kreatywne odchudzanie, czyli jak uzyskaæ upragnion¹ sylwetkê, Barbara Joanna ukowiak Krêgarstwo dla ka dego, Miros³aw Winczewski Królestwa Ziemskich Anio³ów, dr Doreen Virtue Kryszta³owe dzieci, Doreen Virtue Kryszta³y i kamienie pó³szlachetne, Katarzyna Maria Grela Ksiê yc naszym codziennym doradc¹, Krystyna Konaszewska-Rymarkiewicz Kuchnia wegetariañska, Ma³gorzata i Norbert Du y Kuracje na zdrowie, Zbigniew Ogrodnik L Leczenie czakramów i energia kundalini, D. Harald Alke Lecznicze przysmaki, Teresa Lewkowicz-Mosiej Leksykon imion, Miros³aw Winczewski Leksykon terapii naturalnych, D. Harald Alke Leksykon zdrowia, D. Harald Alke Liczby ziemski elementarz, Dagmara Samborska Lilith czarny ksiê yc, Piotr Piotrowski Ludzie i totemy, Leszek Michalik askawe ziele mity, symbolika, fakty, Bogda Balicka, Zofia Górnicka-Kaczorowska M Magia i mantyka run. Futhark klasyczny i armeñski, Jewgienij Kolesow i Alexander Thorsten Magia komunikacji, Andrew Leonard Magia run, Lech Emfazy Stefañski Magiczne zak¹tki, Leszek Matela Mandalowy alfabet pisma anielskiego, Lidia Verona Marzyciel, mêdrzec, wewnêtrzne dziecko, Aljoscha A. Schwarz, Ronald P. Schweppe Masa chiñski dla pocz¹tkuj¹cych, Zdzis³aw Drobner Matrix, Jerzy Prokopiuk M¹droœæ kart runicznych, Stefan Karol Wdowiak Medycyna naturalna w pigu³ce, Antonina Malinkiewicz Medytacja dla pocz¹tkuj¹cych, J. Donald Walters Medytacja teoria i praktyka, Andrzej Bednarz Medytacje uzdrawiaj¹ce duszê i cia³o, Izabela Renata Galicka-P³achta. 53 Metoda One Brain, Maria Grzegorz Metody NLP. Skuteczne strategie osi¹gania sukcesów, Ryszard G¹sierkiewicz Misterium Tarota Arkana Ma³e, Alicja Chrzanowska Misterium Tarota, Alicja Chrzanowska Mistyka rozkoszy, Wioletta Ewa Tuchowska Misy tybetañskie, Ewa Kania Mi³oœæ i przebaczanie odmieni¹ twoje ycie, Tadeusz Piotr Szewczyk. 55 Moc amuletów i talizmanów na co dzieñ, Miros³aw Winczewski Moc dÿwiêku, Leszek Matela, Otylia Sakowska Moc kadzide³ek, olejków i zió³ na co dzieñ, Miros³aw Winczewski Moc kryszta³ów i kamieni na co dzieñ, Miros³aw Winczewski Moc magii astrologicznej na co dzieñ, Miros³aw Winczewski Moc pozytywnego myœlenia, Katarzyna Ostrowska Moc twoich d³oni, Leszek Matela, Otylia Sakowska Moc œwiec i kolorów na co dzieñ, Miros³aw Winczewski Moc zaklêæ i rytua³ów na co dzieñ, Miros³aw Winczewski Modlitwy do œwiêtych uzdrowicieli, Tadeusz P. Szewczyk Modlitwy serca, Laura Smokowicz, Krzysztof Szczeciñski Mo liwoœci twojego umys³u, Laura Smokowicz Muzykoterapia dog³êbna komórkowa, Barbara Romanowska Myœl pozytywnie, Zbyszek Brzeœkiewicz N Nalewki na zdrowie, Zbigniew Ogrodnik Narkotyki, dr Pawe³ Karpowicz Niez³y numer! Numerologia dla ka dego, Ryszard Oœliz³o Noni, owoc zdrowia, Jacek Skarbek Nowe rozk³ady Tarota, Alicja Chrzanowska Nowy szamanizm, Wojciech JóŸwiak Numerologia droga ycia, Henryk Rekus Numerologia interpretacje numerologiczne, Henryk Rekus Numerologia portret numerologiczny, Henryk Rekus Numerologia symbolika liczb, Henryk Rekus Numerologia systemy numerologiczne, Henryk Rekus Numerologia, kaba³a, Tarot, symbolika, D. Harald Alke Numerologia w praktyce, osobowoœæ w zwierciadle liczb, Christine Bengel O Od dzisiaj optymist¹, Iwona Poro yñska Oddzia³ywanie kszta³tów i symboli, Leszek Matela, Otylia Sakowska. 34 Od lêku do radoœci ycia, Kurt Tepperwein Od magii do psychotroniki, Lech Emfazy Stefañski Oddychanie jak pomóc swojemu zdrowiu, Andrzej Wasilewski Odwaga jasnego stawiania spraw, Nele Haasen Od ywianie zgodne z grup¹ krwi, Antonina Malinkiewicz Otwartoœæ i wstyd w rodzinie, Ulla Arens P Palenie drewnem, Hans-Peter Ebert Pierwsze kroki w œwiadomy sen, Janusz Konrad Jêdrzejczyk Piramidy Yantra, Aldona Mironski Piramidy i ich wykorzystanie, Leszek Matela Piwnice naturalne, Claudia Lorenz-Ladener Planeta anio³ów, Elisabeth Poll Planeta ludzi, Elisabeth Poll Podrêcznik Tarota arkana wielkie, Helena uk Podrêcznik Tarota ma³e arkana, Helena uk Podró do sukcesu. Osobisty program sukcesu, Marek Zabiciel Podstawy tarota, Jewgienij Kolesow Pokarm bogów, Jasmuheen Polskie feng shui, Leszek Matela Pomó sobie sam. Proste terapie naturalne, Andrzej Bednarz Potêga kamieni, Leszek Matela, Otylia Sakowska Potêga œwiadomej intencji, Esther i Jerry Hicks Potêga twoich emocji, Esther i Jerry Hicks Potêga wizualizacji, Mateusz Wiszniewski Potê na moc relaksacji, Bo ena Zambrzycka Pozwól sobie na dialog dusz, El bieta Bronikowska Pozytywne nastawienie, Zbyszek Brzeœkiewicz Praktyczne kroki rozwoju duchowego, Dantra Schmaus Pranajama, Andre van Lysebeth Prastara terapia jajem, Tadeusz Piotr Szewczyk Prawda i fa³sz o Reiki, Stefan Bukowski Prawo przyci¹gania, Esther i Jerry Hicks Promienie Wschodu, Aleksander Wierzbiñski Proœ a bêdzie ci dane, Esther i Jerry Hicks Przebudzenie duszy, Foster Perry Przepowiednia z jednej karty, Barbara Antonowicz-Wlaziñska Przestaw rzeczy a odmienisz swój los, Karen Rauch Carter Przes³ania anio³ów ka dego dnia inne, dr Doreen Virtue Przes³anie Chirona, Piotr Piotrowski Przewodnik po terapiach naturalnych, Anna Sokó³ Psychografologia, Dariusz Tarczyñski Psychologia i parapsychologia snów, Ewa Sienkiewicz-Hippler Psychologia losu cz³owieka, Andrzej Wasilewski R Radiestezja dla ka dego, Miros³aw Winczewski Radiestezja sposób na ycie, Franciszek D¹browski Recepty na dobre ycie, Zbyszek Brzeœkiewicz Regu³y gry w pracy, Isabel Nitzsche Regu³y gry w zwi¹zku, Bertold Ulsamer Reiki energia ycia, Maria Greys Reiki i co dalej...?, Jacek Skarbek Reiki przewodnik po sztuce uzdrawiania, Diane Stein Reiki sztuka uzdrawiania dla ka dego, Tadeusz Piotr Szewczyk Reiki, narzêdzie mocy mistrza, dr Stefan Bukowski Reiki. Energia z w³asnej d³oni, Horst H. Günther, Angelika Marché.. 39 Reinkarnacja w hipnoterapii, Andrzej Kaczorowski Reinkarnacja w hipnozie, Andrzej Kaczorowski Reinkarnacja doœwiadczanie nieskoñczonoœci, Lidia Stawowska Roœliny dekoracyjne które lecz¹, Teresa Lewkowicz-Mosiej Roœliny wzmacniaj¹ce nasz¹ odpornoœæ i aktywnoœæ, Teresa Lewkowicz-Mosiej Rozmowa z wy sz¹ jaÿni¹, Elisabeth Poll Rozmowy z losem, Aurelia Szymaszkiewicz Rozwój duchowy, Awiessa³om Podwodnyj Rozœwietlanie siebie i œwiata, Barbara Zgorzyñska Runiczny alfabet rzeczywistoœci, Alina Kaczmarek Runy, program komputerowy... 79

6 ALFABETYCZNY INDEKS KSI EK WG TYTU ÓW 5 Runy dla ciebie, Leszek Matela Runy i ich zastosowanie, Leszek Matela Runy i tarot, Stefan Karol Wdowiak Runy i ty, Ewa Kulejewska Runy. Podstawowe znaczenie i symbolika kart runicznych, Szymon Augustynowicz Runy proste i skuteczne, Ewa Kulejewska Rytua³y ochronne i b³ogos³awieñstwa, Rados³aw Lemañski Rytua³y ochronne, Alla Alicja Chrzanowska Rytua³y, wtajemniczenia, inicjacje praktyka, Edi Pyrek Rytua³y, wtajemniczenia, inicjacje przewodnik, Edi Pyrek S Sai Baba. Rozwa ania na ka dy dzieñ roku, Wybór: Suman Govindan63 Samouzdrawianie i praca ze snami, Mateusz Wiszniewski Sekret Rafaela, czyli jak osi¹gn¹³em yciowy sukces, Marek Zabiciel. 61 Sekrety katedr i miejsc mocy, Leszek Matela, Otylia Sakowska Sekrety pierœcienia Atlantów, Leszek Matela Sekrety wewnêtrznej przemiany i alchemia zdrowia, Leszek Matela Sennik egipsko-chaldejski Si³a która nas prowadzi, Iwona Poro yñska S³owa klucze, Dariusz Tarczyñski Sny i ich symbole, Iwona Poro yñska Sny klucz do podœwiadomoœci, Katarzyna Ostrowska Soki na zdrowie, Zbigniew Ogrodnik Sokoterapia, medytacja, dieta, Maria Kamiñska Spokój i opanowanie, Kurt Tepperwein Sposoby naturalnego uzdrawiania, W³adys³aw Walczak Stopnie pranajamy, D. Harald Alke Stres w szkole, Izabela Renata Galicka-P³achta Sukces i radoœæ ycia poprzez trening autogenny i psychocybernetykê, D. Harald Alke, Aldona Mironski Superczytanie, Zbyszek Brzeœkiewicz Superpamiêæ, Zbyszek Brzeœkiewicz Superumys³, Zbyszek Brzeœkiewicz Symbole sabiañskie, Lynda Hill Symbole senne. Znaki na drodze do ycia, Ewa Seydlitz Szamanizm prastara m¹droœæ natury, Margit Bohdalek Szczêœcie jest w nas, Jaros³aw Zió³kowski Szczêœliwe ŸdŸb³o trawy. Praktyka buddyzmu i jogi, Pawe³ Karpowicz Szkice antropozoficzne, Jerzy Prokopiuk Sztuka i magia z u yciem kamieni szlachetnych, D. Harald Alke Sztuka ycia w zdrowiu i szczêœciu, Teresa Molenda Œ Œwiadome od ywianie, Ewa L. J. Ka³uska Œwiadomy dotyk czyli terapie manualne, dr Stefan Bukowski Œwiêta moc Huny, Rima A. Morrell T Tajemna moc talizmanów, Talizmany chrzeœcijan i ydów, Alexander Alexandre Tajemna moc talizmanów, Talizmany natury, Alexander Alexandre Tajemna moc talizmanów, Talizmany wschodu, Alexander Alexandre Tajemne æwiczenia odm³adzaj¹ce, Monnica Hackl Tajemnice S³owian, Leszek Matela Tajemnice czakramu wawelskiego i sekrety Krakowa, Leszek Matela Tajemnice energii drzew, Alla Alicja Chrzanowska Tajemnice energii kamieni, Alla Alicja Chrzanowska Tajemnice energii kwiatów, Alla Alicja Chrzanowska Tajemnice energii zió³, Alla Alicja Chrzanowska Tajemnice energii œwiec, Alla Alicja Chrzanowska Tajemnice kart Lenormand, Sabrina Bernasconi Tajemnice wiedzy atlantydzkiej, Leszek Matela Tajemnice zagubionej modlitwy, Gregg Braden Tajemnice œwiêtego graala,templariuszy i mistyków, Leszek Matela, Otylia Sakowska Tajemniczy kr¹g zjawisk PSI, Leszek Matela, Otylia Sakowska Tak siê uczyæ jest super, Elisabeth Bernard, Wolfgang Endres Tarok wró ebny i wizyjny, Wojciech JóŸwiak Tarot, Piotr Gibaszewski TAROT, program komputerowy Tarot archetypowy, Manuela Klara Olszewska Tarot a karma, Alicja Chrzanowska Tarot intuicyjny. Ma³e Arkana, Barbara Antonowicz-Wlaziñska Tarot intuicyjny. Wielkie Arkana, Barbara Antonowicz-Wlaziñska Tarot lekarz duszy, Manuela Klara Olszewska Tarot na wszystkie talie, Bernd A. Mertz Tarot prosty i skuteczny, Alla Alicja Chrzanowska Tarot terapeutyczny, Aldona i Jarek Mironscy Tarot Œwietlistej Drogi, Alla Alicja Chrzanowska Tarot droga adepta, Tarot praktyka mistrza, Tarot rozwa ania mistrza, Flavio Anusz Tarot karty, Robert Lichodziejewski Tarot terapia s³owem, Manuela Klara Olszewska Techniki kreatywnego rozwi¹zywania problemów, Vera F. Birkenbihl 60 Techniki ustawiania rodzin, Bertold Ulsamer Terapie regresywne, Rados³aw Lemañski Trening energetyczny, D. Harald Alke Trucizny i niewidzialni zabójcy, Laura Smokowicz Trójwymiarowe talizmany, Leszek i Patryk Matela Trzynaœcie bram wiedzy tajemnej, Jewgienij Kolesow Twarz zwierciad³em duszy, Carleen Binet Twoja mi³oœæ nie jest grzechem, Amadeusz Szymura Twoja przysz³oœæ czytana z kart Lenormand, Iwona Poro yñska Twoje mieszkanie a twój charakter, Józef Onoszko Twój wygl¹d odbiciem twego wnêtrza, Manuela Klara Olszewska U Uzdrawiaj¹ce moce w twoim yciu, Piotr Jaczewski Uzdrawianie moc¹ ywio³ów, Rafa³ Seremet Uzdrów swoje cia³o i popraw swój wzrok, W³odzimierz Lewin V Vademecum astrologii, dr Krystyna Konaszewska-Rymarkiewicz Vademecum reikowicza, Tadeusz Piotr Szewczyk Vademecum run, Ewa Kulejewska Vademecum Tarota, Barbara Antonowicz-Wlaziñska Vademecum zio³olecznictwa, Teresa Lewkowicz-Mosiej W W poszukiwaniu tajemnic ycia i zdrowia, Roman Mazur Wellness dobre samopoczucie w pracy, Helga Baureis Wiedza nie ca³kiem tajemna, Wojciech JóŸwiak Wielki sennik wspó³czesny, Miros³aw Winczewski Winka nalewki i inne smakowitoœci, Zbigniew Ogrodnik Woda i jej lecznicza si³a, Leszek Matela Wojownicy GwiaŸdzistych tarcz, Leszek Michalik WprowadŸ harmoniê w swoim domu, Graham Gunn Wprowadzenie do duchowego œnienia, Janusz Konrad Jêdrzejczyk Wspó³czesny podrêcznik magii luster, Patricia Telesco Wspó³czesny podrêcznik magii mi³osnej, Patricia Telesco Wspó³czesny podrêcznik magii œwiec, D. J. Conway Wspó³tworzenie raju, Jasmuheen Wszystko mo na uleczyæ, Martin Brofman Wybaczanie, Michael Dawson Wyrocznia celtycka, Leszek Matela Z Zagadka pierœcienia atlantów, Alexander Alexandre Zapukaj po zdrowie, Horst Benesch Zarys astrologii urodzeniowej, Zarys astrologii porównawczej, Zarys astrologii prognostycznej, Alexander von Pronay Zdejmowanie kl¹tw i uroków, Miros³aw Winczewski Zdrowa kuchnia jarska, Ma³gorzata i Norbert Du y Zdrowie na talerzu, Anna W. Bogacka Zdrowie od kuchni, Barbara W³odarczyk Zdrowie w przyprawach, Zbigniew Ogrodnik Zen w yciu we dwoje, Flavia Mazelin Salvi Zio³a naszych kresów, Teresa Lewkowicz-Mosiej Zio³owe sposoby na stargane nerwy, Teresa Lewkowicz-Mosiej Zió³ka dla dzieci, Teresa Lewkowicz-Mosiej Znaki zodiaku i ich w³adcy, Wojciech JóŸwiak Znaki, wizje i przepowiednie, Edward Tomala Zrelaksuj siê i yj twórczo, Mateusz Wiszniewski Zrozumieæ cz³owieka z wygl¹du, Dariusz Tarczyñski Zrozumieæ Tarota i swoje ycie, Katarzyna Ostrowska ycie po drugiej stronie, Michèle Decker ycie z... Reiki, Andrzej Bednarz ywa woda Ÿród³em zdrowia, Petras Szibilskis, Jan astowski yæ w rezonansie, Jasmuheen... 46

7 6 ALFABETYCZNY INDEKS KSI EK WG TYTU ÓW Alfabetyczny indeks ksi¹ ek wg autorów A Alexandre Alexander, Eliksir Paracelsusa Alexandre Alexander, Tajemna moc talizmanów, Talizmany wschodu.. 71 Alexandre Alexander, Tajemna moc talizmanów. Talizmany chrzeœcijan i ydów Alexandre Alexander, Tajemna moc talizmanów. Talizmany natury Alexandre Alexander, Zagadka pierœcienia atlantów Alke D. Harald, Czakramy Trening energetyczny Alke D. Harald, Energia dla milionów Alke D. Harald, Leczenie czakramów i energia kundalini Alke D. Harald, Leksykon terapii naturalnych Alke D. Harald, Leksykon zdrowia Alke D. Harald, Mironski Aldona, Sukces i radoœæ ycia poprzez trening autogenny i psychocybernetykê Alke D. Harald, Numerologia, kaba³a, Tarot, symbolika Alke D. Harald, Stopnie pranajamy Alke D. Harald, Sztuka i magia z u yciem kamieni szlachetnych Alke D. Harald, Trening energetyczny Antonowicz-Wlaziñska B., Karty Ridera Waite a proste i skuteczne Antonowicz-Wlaziñska Barbara, Klucze do twojego wnêtrza biznes.. 77 Antonowicz-Wlaziñska Barbara, Klucze do twojego wnêtrza osobiste.. 77 Antonowicz-Wlaziñska Barbara, Przepowiednia z jednej karty Tarota.. 75 Antonowicz-Wlaziñska Barbara, Tarot intuicyjny. Ma³e Arkana Antonowicz-Wlaziñska Barbara, Tarot intuicyjny. Wielkie Arkana Antonowicz-Wlaziñska Barbara, Vademecum Tarota Anusz Flavio, Tarot droga adepta Anusz Flavio, Tarot praktyka mistrza Anusz Flavio, Tarot rozwa ania mistrza Arens Ulla, Otwartoœæ i wstyd w rodzinie Atwater P.M.H., Geniusz Dzieci Indygo Augustynowicz Szymon, Runy. Podstawowe znaczenie i symbolika kart runicznych B Bader Marlis, Kadzid³a ze swojskich zió³ Balicka Bogda, Dr ¹ce zmys³y, czyli 101 doznañ mi³oœci Balicka Bogda, Kot œwiêty i przeklêty Balicka Bogda, Górnicka-Kaczorowska Zofia, askawe ziele mity, symbolika, fakty Baureis Helga, Wellness dobre samopoczucie w pracy Bednarz Andrzej, Medytacja teoria i praktyka Bednarz Andrzej, Pomó sobie sam. Proste terapie naturalne Bednarz Andrzej, ycie z... reiki Benesch Horst, Zapukaj po zdrowie Bengel Christine, Numerologia w praktyce. Osobowoœæ w zwierciadle liczb Bernard Elisabeth, Endres Wolfgang, Tak siê uczyæ jest super Bernasconi Sabrina, Tajemnice kart Lenormand Binet Carleen, Twarz zwierciad³em duszy Birkenbihl Vera F., 30-dniowy program treningowy komunikacji i retoryki Birkenbihl Vera F., Techniki kreatywnego rozwi¹zywania problemów. 60 Bogacka Anna W., Zdrowie na talerzu Bohdalek Margit, Szamanizm prastara m¹droœæ natury Botheroyo Sylwia i F., Celtowie Braden Gregg, Tajemnice zagubionej modlitwy Brofman Martin, Wszystko mo na uleczyæ Bronikowska El bieta, Pozwól sobie na dialog dusz Brud W³adys³aw S., Iwona Konopacka-Brud, Aromaterapia dla ka dego Brzeœkiewicz Zbyszek W., Jak byæ lepszym uczniem w szkole i cz³owiekiem w yciu Brzeœkiewicz Zbyszek, Jak ³atwo i skutecznie uczyæ siê jêzykow obcych. 60 Brzeœkiewicz Zbyszek, Myœl pozytywnie Brzeœkiewicz Zbyszek, Pozytywne nastawienie Brzeœkiewicz Zbyszek, Recepty na dobre ycie Brzeœkiewicz Zbyszek, Superczytanie Brzeœkiewicz Zbyszek, Superpamiêæ Brzeœkiewicz Zbyszek, Superumys³ Bukowski Stefan, Prawda i fa³sz o reiki Bukowski Stefan, Reiki, narzêdzie mocy mistrza Bukowski Stefan, Œwiadomy dotyk czyli terapie manualne Bukowski Stefan, W szczelinach czasu C Carter Karen Rauch, Przestaw rzeczy a odmienisz swój los Cha³ubiñska Anna, Chirologia d³oñ bez tajemnic Chrzanowska Alicja, Misterium Tarota Chrzanowska Alicja, Misterium Tarota Arkana Ma³e Chrzanowska Alicja, Nowe rozk³ady Tarota Chrzanowska Alla Alicja, Rytua³y ochronne Chrzanowska Alla Alicja, Tajemnice energii drzew Chrzanowska Alla Alicja, Tajemnice energii kamieni Chrzanowska Alla Alicja, Tajemnice energii kwiatów Chrzanowska Alla Alicja, Tajemnice energii œwiec Chrzanowska Alla Alicja, Tajemnice energii zió³ Chrzanowska Alla Alicja, Tarot a karma Chrzanowska Alla Alicja, Tarot prosty i skuteczny Chrzanowska Alla Alicja, Tarot Œwietlistej Drogi Chwastek Aleksander, Bezbolesne leczenie alergii Conway D. J., Wspó³czesny podrêcznik magii œwiec Courter Gay, Gaudette Pat, Jak przetrwaæ kryzys wieku œredniego swojego mê a Coyle T. Thorn, Ewolucja czarów Croos-Müller Claudia, Jak wypaœæ przekonuj¹co Cunningham Donna, Astrologiczny przewodnik ku samoœwiadomoœci 16 Cunningham Scott, Encyklopedia leczniczych aromatów D Dawson Michael, Wybaczanie D¹browski Franciszek, Radiestezja sposób na ycie Decker Michèle, ycie po drugiej stronie Domagalska Irma, Karty intuicyjne Desire Drobner Zdzis³aw, Cztery proste masa e Drobner Zdzis³aw, Masa chiñski dla pocz¹tkuj¹cych Du y Ma³gorzata i Norbert, Kuchnia wegetariañska Du y Ma³gorzata i Norbert Zdrowa kuchnia jarska E Ebert Hans-Peter, Palenie drewnem G Galicka-P³achta Izabela Renata, Medytacje uzdrawiaj¹ce duszê i cia³o Galicka-P³achta Izabela Renata, Stres w szkole Gardner Debbie i Mike, Jak wychowywaæ dziecko, aby umia³o siê broniæ 57 G¹sierkiewicz Ryszard, Metody NLP Gêsiarz Marzena, Feng shui, sekret szczêœcia, mi³oœci i bogactwa Gibaszewski Piotr, Tarot Godlewska Monika, Jak pokona³am raka Goñciarz Piotr, Jasnowidzenie dla pocz¹tkuj¹cych Grela Katarzyna Maria, Kryszta³y i kamienie pó³szlachetne Greys Maria, Reiki energia ycia Grzegorz Maria, Metoda One Brain Gunn Graham, WprowadŸ harmoniê w swoim domu Günther Horst H., Angelika Marché, Reiki. Energia z w³asnej d³oni.. 39 H Haasen Nele, Odwaga jasnego stawiania spraw Hackl Monnica, Tajemne æwiczenia odm³adzaj¹ce Hackl Monnica, Æwiczenia cesarzy chiñskich Hicks Esther i Jerry, Potêga œwiadomej intencji Hicks Esther i Jerry, Potêga twoich emocji Hicks Esther i Jerry, Prawo przyci¹gania Hicks Esther i Jerry, Proœ a bêdzie ci dane Hill Lynda, Symbole sabiañskie Hoffman Kay, Müller Gabriele, Autentyczna i zwyciêska J Jaczewski Piotr, Huna... na tropie tajemnicy Jaczewski Piotr, Jasnowidzenie Jaczewski Piotr, Klucz do sukcesu aura Jaczewski Piotr, Uzdrawiaj¹ce moce w twoim yciu Jankowski Krzysztof, Jak czerpaæ radoœæ z aktywnego ycia Jasmuheen, Harmonia czterech cia³ Jasmuheen, Pokarm bogów Jasmuheen, Wspó³tworzenie raju Jasmuheen, yæ w rezonansie Jêdrzejczyk Janusz Konrad, Hipnoza sen medytacje. Wewnêtrzny jêzyk umys³u Jêdrzejczyk Janusz Konrad, Pierwsze kroki w œwiadomy sen Jêdrzejczyk Janusz Konrad, Wprowadzenie do duchowego œnienia JóŸwiak Wojciech, Nowy szamanizm JóŸwiak Wojciech, Tarok wró ebny i wizyjny JóŸwiak Wojciech, Wiedza nie ca³kiem tajemna JóŸwiak Wojciech, Znaki zodiaku i ich w³adcy... 14

8 ALFABETYCZNY INDEKS KSI EK WED UG AUTORÓW 7 K Kaczmarek Alina, Runiczny alfabet rzeczywistoœci Kaczorowski Andrzej, Hipnoza i sen. Odmienne stany œwiadomoœci.. 69 Kaczorowski Andrzej, Reinkarnacja w hipnozie Kaczorowski Andrzej, Reinkarnacja w hipnoterapii Kamiñska Maria, Sokoterapia, medytacja, dieta Kania Ewa, Misy tybetañskie Karpowicz Pawe³, Narkotyki Karpowicz Pawe³, Szczêœliwe ŸdŸb³o trawy. Praktyka buddyzmu i jogi Karwat Pawe³, Ezoteryka astralna. W ciele astralnym poza œmieræ Ka³uska Ewa L., Œwiadome od ywianie Kolesow Jewgienij i Thorsten Alexander, Magia i mantyka run. Futhark klasyczny i armeñski Kolesow Jewgienij, Podstawy Tarota Kolesow Jewgienij, Trzynaœcie bram wiedzy tajemnej Koluch Wies³aw, Kadzide³ka i ich sekrety Konaszewska-Rymarkiewicz Krystyna, Astrocalendarium Konaszewska-Rymarkieiwcz Krystyna, Astrologia - 8 tomów Konaszewska-Rymarkiewicz Krystyna, Astrologia natalna Konaszewska-Rymarkiewicz Krystyna, Czy to jest przyjaÿñ czy to jest kochanie? Konaszewska-Rymarkiewicz Krystyna, Ksiê yc naszym codziennym doradc¹ Konaszewska-Rymarkiewicz Krystyna, Vademecum astrologii Koz³owski Andrzej Rajmund, Homeopatyczna apteczka dla ka dego 30 Koz³owski Roland Piotr, Anio³y. Medytacja Afirmacja Przepowiednia Krogulska Mi³os³awa, Podlaska Izabela, Kalendarz ksiê ycowy Kukliñska Violetta, Cykle numerologiczne. yj w zgodzie z rytmem Wszechœwiata Kulejewska Ewa, Alchemia aktu stwórczego Kulejewska Ewa, Runy i ty Kulejewska Ewa, Runy proste i skuteczne Kulejewska Ewa, Vademecum run Kurnik Marcin, Inspiracje mi³oœci L Lemañscy Urszula i Rados³aw, Jak wzmocniæ si³ê energetyczn¹ naszego organizmu Lemañska Urszula, Grupa krwi a od ywianie Lemañski Rados³aw, Rytua³y ochronne i b³ogos³awieñstwa Lemañski Rados³aw, Terapie regresywne Leonard Andrew, Magia komunikacji Lewin W³odzimierz, Jak w krótkim czasie poprawiæ wzrok Lewin W³odzimierz, Uzdrów swoje cia³o i popraw swój wzrok Lewkowicz-Mosiej Teresa, Lecznicze przysmaki Lewkowicz-Mosiej Teresa, Roœliny dekoracyjne które lecz¹ Lewkowicz-Mosiej Teresa, Roœliny wzmacniaj¹ce nasz¹ odpornoœæ i aktywnoœæ Lewkowicz-Mosiej Teresa, Vademecum zio³olecznictwa Lewkowicz-Mosiej Teresa, Zio³a naszych kresów Lewkowicz-Mosiej Teresa, Zio³owe sposoby na stargane nerwy Lewkowicz-Mosiej Teresa, Zió³ka dla dzieci Lichodziejewski Robert, Tarot karty Lorenz-Ladener Claudia, Piwnice naturalne Lysebeth Andre Van, Joga Lysebeth Andre Van, Pranajama ukowiak Barbara Joanna, Kreatywne odchudzanie, czyli jak uzyskaæ upragnion¹ sylwetkê M Maggiore Christine, A co, jeœli wszystko, co wiesz o AIDS, to nieprawda? 28 Malinkiewicz Antonina, Dieta kobiety pracuj¹cej Malinkiewicz Antonina, Medycyna naturalna w pigu³ce Malinkiewicz Antonina, Od ywianie zgodne z grup¹ krwi Malinkiewicz Antonina, Dieta dla umys³u Matela Leszek i Patryk, Trójwymiarowe talizmany Matela Leszek, ABC biometrów Matela Leszek, ABC feng shui Matela Leszek, ABC leczenia kolorami Matela Leszek, ABC odpromienników i regeneracji organizmu Matela Leszek, ABC ró d ki Matela Leszek, ABC wahad³a Matela Leszek, Chiñska sztuka zdrowego ycia Matela Leszek, Czakramy a zdrowie Matela Leszek, Geomancja, formy feng shui, pozytywne energie Matela Leszek, Jak korzystaæ z energii miejsc mocy Matela Leszek, Kod druidów i sekrety Celtów Matela Leszek, Magiczne zak¹tki Matela Leszek, Piramidy i ich wykorzystanie Matela Leszek, Polskie feng shui Matela Leszek, Runy dla ciebie Matela Leszek, Runy i ich zastosowanie Matela Leszek, Sakowska Otylia, Moc dÿwiêku Matela Leszek, Sakowska Otylia, Moc twoich d³oni Matela Leszek, Sakowska Otylia, Oddzia³ywanie kszta³tów i symboli Matela Leszek, Sakowska Otylia, Potêga kamieni Matela Leszek, Sakowska Otylia, Sekrety katedr i miejsc mocy Matela Leszek, Sakowska Otylia, Tajemnice œwiêtego graala, templariuszy i mistyków Matela Leszek, Sakowska Otylia, Tajemniczy kr¹g zjawisk PSI Matela Leszek, Sekrety pierœcienia Atlantów Matela Leszek, Sekrety wewnêtrznej przemiany i alchemia zdrowia Matela Leszek, Tajemnice S³owian Matela Leszek, Tajemnice czakramu wawelskiego i sekrety Krakowa Matela Leszek, Tajemnice wiedzy atlantydzkiej Matela Leszek, Woda i jej lecznicza si³a Matela Leszek, Wyrocznia celtycka May Ewa, Klucze ycia Mazur Miros³aw, Charakter partnera wed³ug filozofii Wschodu Mazur Roman, W poszukiwaniu tajemnic ycia i zdrowia Merhlin, Channeling. Ludzie mocy Mertz Bernd A., Tarot na wszystkie talie Michalik Leszek, Ludzie i totemy Michalik Leszek, Wojownicy GwiaŸdzistych Tarcz Mironski Aldona, Piramidy Yantra Mironscy Aldona i Jarek, Tarot terapeutyczny Mironscy Aldona i Jarek, Terapia trzeciego tysi¹clecia Mohr Bärbel, Jak sk³adaæ zamówienia do Universum Molenda Teresa, Sztuka ycia w zdrowiu i szczêœciu Morrell Rima A., Œwiêta moc Huny Mumford Jonn, Czakra i kundalini N Nawrocki Janusz, Astrologiczne tablice domów Nawrocki Janusz, Efemerydy planet Nitzsche Isabel, Regu³y gry w pracy O Ogrodnik Zbigniew, Drzewa przyjazne, drzewa lecznicze Ogrodnik Zbigniew, Kuracje na zdrowie Ogrodnik Zbigniew, Nalewki na zdrowie Ogrodnik Zbigniew, Soki na zdrowie Ogrodnik Zbigniew, Winka nalewki i inne smakowitoœci Ogrodnik Zbigniew, Zdrowie w przyprawach Olszewska Manuela Klara, Czego nie powie psycholog Olszewska Manuela Klara, Tarot archetypowy Olszewska Manuela Klara, Tarot lekarz duszy Olszewska Manuela Klara, Tarot terapia s³owem Olszewska Manuela Klara, Twój wygl¹d odbiciem twego wnêtrza Onoszko Józef, Twoje mieszkanie a twój charakter Orban Peter, Astrologia jako terapia Ostrowska Katarzyna, Jak interpretowaæ sny. Marzenia senne zwi¹zków.. 70 Ostrowska Katarzyna, Jak osi¹gn¹æ sukces w œwiecie ducha i materii 55 Ostrowska Katarzyna, Moc pozytywnego myœlenia Ostrowska Katarzyna, Sny klucz do podœwiadomoœci Ostrowska Katarzyna, Zrozumieæ tarota i swoje ycie Oœliz³o Ryszard, Jak yæ œwiadomie Oœliz³o Ryszard, Niez³y numer! Numerologia dla ka dego P Perry Foster, Przebudzenie duszy Piotrowski Piotr, Jung i astrologia Piotrowski Piotr, Lilith czarny ksiê yc Piotrowski Piotr, Przes³anie Chirona Podwodnyj Awiessa³om, Rozwój duchowy Poll Elisabeth, Do mi³oœci stworzeni Poll Elisabeth, Planeta anio³ów Poll Elisabeth, Planeta ludzi Poll Elisabeth, Rozmowa z wy sz¹ jaÿni¹ Poro yñska Iwona, Jak nawi¹zaæ kontakt z anio³ami Poro yñska Iwona, Ko³o astrologiczne Poro yñska Iwona, Od dzisiaj optymist¹ Poro yñska Iwona, Si³a która nas prowadzi Poro yñska Iwona, Sny i ich symbole Poro yñska Iwona, Twoja przysz³oœæ czytana z kart Lenormand Prokopiuk Jerzy, Dusza ludzka. Oœ œwiata Prokopiuk Jerzy, Herezja znaczy wolnoœæ Prokopiuk Jerzy, Jestem heretykiem Prokopiuk Jerzy, Matrix Prokopiuk Jerzy, Szkice antropozoficzne... 52

9 8 ALFABETYCZNY INDEKS KSI EK WED UG AUTORÓW Pronay Alexander von, Interpretacja horoskopu Pronay Alexander von, Zarys astrologii porównawczej Pronay Alexander von, Zarys astrologii prognostycznej Pronay Alexander von, Zarys astrologii urodzeniowej Pyrek Edi, Rytua³y, wtajemniczenia, inicjacje praktyka Pyrek Edi, Rytua³y, wtajemniczenia, inicjacje przewodnik R Reid Jasmin i Michael, Energia drzew Rekus Henryk, Astrologia Genesis Rekus Henryk, Astrologia zodiak Rekus Henryk, Numerologia droga ycia Rekus Henryk, Numerologia portret numerologiczny Rekus Henryk, Numerologia symbolika liczb Rekus Henryk, Numerologia systemy numerologiczne Rekus Henryk, Numerologia interpretacja numerologiczna Romanowska Barbara, Muzykoterapia dog³êbna komórkowa S Sai Baba, rozwa ania na ka dy dzieñ roku, Govindan Suman (wybór)40 Salvi Flavia Mazelin, Zen w yciu we dwoje Samborska Dagmara, Energia Chi prana Samborska Dagmara, Liczby ziemski elementarz Sazontiewa Walentyna, Ko³o ycia Schmaus Dantra, Praktyczne kroki rozwoju duchowego Schwarz Aljoscha A., Schweppe Ronald P., Marzyciel, mêdrzec, wewnêtrzne dziecko Sennik egipsko-chaldejski Seremet Rafa³, Alchemia i moc medytacji Seremet Rafa³, G³êboka terapia poprzez mi³oœæ Seremet Rafa³, Uzdrawianie moc¹ ywio³ów Seydlitz Ewa, Symbole senne. Znaki na drodze do ycia Sienkiewicz-Hippler Ewa, Psychologia i parapsychologia snów Skarbek Jacek, Jak pozostaæ aktywnym seksualnie a do póÿnej staroœci. 31 Skarbek Jacek, Noni, owoc zdrowia Skarbek Jacek, Reiki i co dalej...? Smokowicz Laura, Mo liwoœci twojego umys³u Smokowicz Laura, Szczeciñski Krzysztof, Modlitwy serca Smokowicz Laura, Trucizny i niewidzialni zabójcy Soko³owska Kazimiera, Jak pokona³am depresjê i nerwicê Sokó³ Anna, Przewodnik po terapiach naturalnych Stawowska Lidia, Reinkarnacja doœwiadczanie nieskoñczonoœci Stefañski Lech Emfazy, Ars magica Stefañski Lech Emfazy, Magia run Stefañski Lech Emfazy, Od magii do psychotroniki Stein Diane, Reiki. Przewodnik po sztuce uzdrawiania Stelmachowicz Tomasz, Dialogi z Mistrzem Stöcklin-Meier Susanne, Co naprawdê w yciu siê liczy Stöberl Hans, Coaching silnej osobowoœci z elementami kinezjologii. 56 Svobodová Marie, Jak wychowywaæ dzieci zgodnie z rytmem kosmosu.. 13 Szewczyk Tadeusz Piotr, Modlitwy do œwiêtych uzdrowicieli Szewczyk Tadeusz Piotr, Mi³oœæ i przebaczanie odmieni¹ twoje ycie. 55 Szewczyk Tadeusz Piotr, Prastara terapia jajem Szewczyk Tadeusz Piotr, Reiki sztuka uzdrawiania dla ka dego Szewczyk Tadeusz Piotr, Vademecum reikowicza Szibilskis Petras, astowski Jan, ywa woda Ÿród³em zdrowia Szulga Agnieszka, Energia reiki i kamieni szlachetnych Szymaszkiewicz Aurelia, Karto karto, powiedz co mnie czeka Szymaszkiewicz Aurelia, Rozmowy z losem Szymura Amadeusz, Twoja mi³oœæ nie jest grzechem T Tarczyñski Dariusz, Psychografologia Tarczyñski Dariusz, S³owa klucze Tarczyñski Dariusz, Zrozumieæ cz³owieka z wygl¹du Telesco Patricia, Wspó³czesny podrêcznik magii luster Telesco Patricia, Wspó³czesny podrêcznik magii mi³osnej Tepperwein Kurt, Od lêku do radoœci ycia Tepperwein Kurt, Spokój i opanowanie Tierney Bil, Dynamika aspektów Tomala Edward, Znaki, wizje i przepowiednie Tuchowska Wioletta Ewa, Mistyka rozkoszy Tutak Gra yna, Karty klasyczne wró enie Virtue Doreen, 101 Anio³ów Virtue Doreen, Dzieci Indygo Virtue Doreen, Kryszta³owe dzieci Virtue Doreen, Królestwa Ziemskich Anio³ów Virtue Doreen, Przes³ania anio³ów ka dego dnia inne Virtue Doreen, Karty. Przes³ania anio³ów ka dego dnia inne W Walczak W³adys³aw, Sposoby naturalnego uzdrawiania Walters J. Donald, Afirmacje do samoleczenia Walters J. Donald, Medytacja dla pocz¹tkuj¹cych Wasilewski Andrzej, Karma los cz³owieka Wasilewski Andrzej, Oddychanie jak pomóc swojemu zdrowiu Wasilewski Andrzej, Psychologia losu cz³owieka Wdowiak Stefan Karol, Jak na d³oni chirologia od podstaw Wdowiak Stefan Karol, M¹droœæ kart runicznych Wdowiak Stefan Karol, Runy i Tarot Wehr Gerhard, Kaba³a Wielgoradesz Cecylia, Cygañska karta prawdê ci powie Wierzbiñski Aleksander, Promienie Wschodu Winczewski Miros³aw, Krêgarstwo dla ka dego Winczewski Miros³aw, Leksykon imion Winczewski Miros³aw, Moc amuletów i talizmanów na co dzieñ Winczewski Miros³aw, Moc kadzide³ek, olejków i zió³ na co dzieñ Winczewski Miros³aw, Moc kryszta³ów i kamieni na co dzieñ Winczewski Miros³aw, Moc magii astrologicznej na co dzieñ Winczewski Miros³aw, Moc œwiec i kolorów na co dzieñ Winczewski Miros³aw, Moc zaklêæ i rytua³ów na co dzieñ Winczewski Miros³aw, Radiestezja dla ka dego Winczewski Miros³aw, Wielki sennik wspó³czesny Winczewski Miros³aw, Zdejmowanie kl¹tw i uroków Wiszniewski Mateusz, Huna w samozdrawianiu i autoterapii Wiszniewski Mateusz, Potêga wizualizacji Wiszniewski Mateusz, Samouzdrawianie i praca ze snami Wiszniewski Mateusz, Zrelaksuj siê i yj twórczo W³odarczyk Barbara, Zdrowie od kuchni W³odarczyk Pawe³, Chodzenie po ogniu Wosien Bernhard, Droga tancerza Z Zabiciel Marek, I Ty mo esz mieæ wszystko. Osobisty program sukcesu 61 Zabiciel Marek, Jak wygraæ i zadziwiæ œwiat. Zak³adam firmê, czyli program sukcesu firmy Zabiciel Marek, Podró do sukcesu. Osobisty program sukcesu Zabiciel Marek, Sekret Rafaela,czyli jak osi¹gn¹³em yciowy sukces.. 61 Zacharian Ramaz R., Astropsychologia Zambrzycka Bo ena, I ty mo esz schudn¹æ Zambrzycka Bo ena, O czym ka dy milioner wie Zambrzycka Bo ena, Potê na moc relaksacji Zgorzyñska Barbara, Rozœwietlanie siebie i œwiata Zió³kowski Jaros³aw, Szczêœcie jest w nas Zylbertal W³odzimierz H., Astrolog obywatel Zwara Jadwiga P., Anio³y lustro duszy losu uk Helena, Karty cygañskie uk Helena, Karty klasyczne uk Helena, Karty klasyczne proste i skuteczne uk Helena, Karty podró nicze uk Helena, Podrêcznik Tarota arkana wielkie uk Helena, Podrêcznik Tarota ma³e arkana urek Emilia, Flirt z samym sob¹ U Ulsamer Bertold, Regu³y gry w zwi¹zku Ulsamer Bertold, Techniki ustawiania rodzin V Verona Lidia, Mandalowy alfabet pisma anielskiego Virtue Doreen, 101 wró ek... 64

10 ALFABETYCZNY INDEKS TEMATYCZNY 9 Alfabetyczny indeks tematyczny ASTROLOGIA Astrocalendarium 2009, dr Krystyna Konaszewska-Rymarkiewicz Astrologia Genesis, Henryk Rekus Jak wychowywaæ dzieci zgodnie z rytmem kosmosu, Marie Svobodová 13 Symbole sabiañskie, Lynda Hill Astrologia 8 tomów, dr Krystyna Konaszewska-Rymarkiewicz Vademecum astrologii, dr Krystyna Konaszewska-Rymarkiewicz Kalendarz ksiê ycowy, Mi³os³awa Krogulska, Izabela Podlaska Znaki zodiaku i ich w³adcy, Wojciech JóŸwiak Dynamika aspektów, Bil Tierney Astrologia natalna, dr Krystyna Konaszewska-Rymarkiewicz Lilith czarny ksiê yc, Piotr Piotrowski Przes³anie Chirona, Piotr Piotrowski Efemerydy planet , Janusz Nawrocki Astrologiczne tablice domów, Janusz Nawrocki Astrologia zodiak, Henryk Rekus Astrologia jako terapia, Peter Orban Zarys astrologii urodzeniowej, Zarys astrologii porównawczej, Zarys astrologii prognostycznej, Alexander von Pronay Astrologiczny przewodnik ku samoœwiadomoœci, Donna Cunningham 16 Wiedza nie ca³kiem tajemna, Wojciech JóŸwiak Astrolog obywatel, W³odzimierz H. Zylbertal Ko³o astrologiczne, Iwona Poro yñska Jung i astrologia, Piotr Piotrowski Ksiê yc naszym codziennym doradc¹, dr Krystyna Konaszewska-Rymarkiewicz Astropsychologia, Ramaz R. Zacharian Interpretacja horoskopu, Alexander von Pronay CZAKRY Leczenie czakramów i energia kundalini, D. Harald Alke Czakramy Trening energetyczny, D. Harald Alke Trening energetyczny, D. Harald Alke Czakra i kundalini, dr Jonn Mumford Energia dla milionów, D. Harald Alke Czakramy a zdrowie, Leszek Matela ETNOGRAFIA Kod druidów i sekrety Celtów, Leszek Matela Celtowie, Sylwia i Paul Botheroyo Wyrocznia celtycka, Leszek Matela Kaba³a, Gerhard Wehr Leksykon imion, Miros³aw Winczewski Tajemnice S³owian, Leszek Matela Ludzie i totemy, Leszek Michalik Wojownicy GwiaŸdzistych tarcz, Leszek Michalik FENG SHUI Feng shui, sekret szczêœcia, mi³oœci i bogactwa, Marzena Gêsiarz Przestaw rzeczy a odmienisz swój los, Karen Rauch Carter WprowadŸ harmoniê w swoim domu, Graham Gunn Twoje mieszkanie a twój charakter, Józef Onoszko Energia Chi prana, Dagmara Samborska ABC feng shui, Leszek Matela Polskie feng shui, Leszek Matela Geomancja, formy feng shui, pozytywne energie, Leszek Matela Charakter partnera wed³ug filozofii Wschodu, Miros³aw Mazur MAGIA Od magii do psychotroniki, Lech Emfazy Stefañski Ars magica, Lech Emfazy Stefañski Ewolucja czarów, T. Thorn Coyle Eliksir Paracelsusa, Alexandre Alexander Wspó³czesny podrêcznik magii luster, Patricia Telesco Wspó³czesny podrêcznik magii œwiec, D. J. Conway Wspó³czesny podrêcznik magii mi³osnej, Patricia Telesco Moc zaklêæ i rytua³ów na co dzieñ, Miros³aw Winczewski Rytua³y, wtajemniczenia, inicjacje przewodnik, Edi Pyrek Rytua³y, wtajemniczenia, inicjacje praktyka, Edi Pyrek Moc kryszta³ów i kamieni na co dzieñ, Miros³aw Winczewski Moc œwiec i kolorów na co dzieñ, Miros³aw Winczewski Moc kadzide³ek, olejków i zió³ na co dzieñ, Miros³aw Winczewski Moc magii astrologicznej na co dzieñ, Miros³aw Winczewski Kot œwiêty i przeklêty, Bogda Balicka Zdejmowanie kl¹tw i uroków, Miros³aw Winczewski Rytua³y ochronne, Alla Alicja Chrzanowska Rytua³y ochronne i b³ogos³awieñstwa, Rados³aw Lemañski Encyklopedia leczniczych aromatów, Scott Cunningham Tajemnice energii kamieni, Alla Alicja Chrzanowska Tajemnice energii œwiec, Alla Alicja Chrzanowska Tajemnice energii kwiatów, Alla Alicja Chrzanowska Tajemnice energii drzew, Alla Alicja Chrzanowska Sztuka i magia z u yciem kamieni szlachetnych, D. Harald Alke Tajemnice energii zió³, Alla Alicja Chrzanowska MEDYCYNA NATURALNA Wszystko mo na uleczyæ, Martin Brofman Krêgarstwo dla ka dego, Miros³aw Winczewski Masa chiñski dla pocz¹tkuj¹cych, Zdzis³aw Drobner Cztery proste masa e, Zdzis³aw Drobner Medycyna naturalna w pigu³ce, Antonina Malinkiewicz Uzdrawianie moc¹ ywio³ów, Rafa³ Seremet Leksykon zdrowia, D. Harald Alke Leksykon terapii naturalnych, D. Harald Alke Narkotyki, dr Pawe³ Karpowicz A co, jeœli wszystko, co wiesz o AIDS, to nieprawda?, Christine Maggiore28 Uzdrów swoje cia³o i popraw swój wzrok, W³odzimierz Lewin Pomó sobie sam. Proste terapie naturalne, Andrzej Bednarz Jak w krótkim czasie poprawiæ wzrok, W³odzimierz Lewin Uzdrawiaj¹ce moce w twoim yciu, Piotr Jaczewski Przewodnik po terapiach naturalnych, Anna Sokó³ Muzykoterapia dog³êbna komórkowa, Barbara Angel Romanowska 29 Zapukaj po zdrowie, Horst Benesch Promienie Wschodu, Aleksander Wierzbiñski Jak wzmocniæ si³ê energetyczn¹ naszego organizmu, Urszula i Rados³aw Lemañscy Pranajama, Andre van Lysebeth Joga, Andre van Lysebeth... 30z Oddychanie jak pomóc swojemu zdrowiu, Andrzej Wasilewski Stopnie pranajamy, D. Harald Alke Kreatywne odchudzanie, czyli jak uzyskaæ upragnion¹ sylwetkê, Barbara Joanna ukowiak I ty mo esz schudn¹æ, Bo ena Zambrzycka Sposoby naturalnego uzdrawiania, W³adys³aw Walczak Ko³o ycia, Walentyna Sazontiewa Homeopatyczna apteczka dla ka dego, Andrzej Rajmund Koz³owski 30 Bezbolesne leczenie alergii, Aleksander Chwastek Chiñska sztuka zdrowego ycia, Leszek Matela Mistyka rozkoszy, Wioletta Ewa Tuchowska Jak pozostaæ aktywnym seksualnie a do póÿnej staroœci, Jacek Skarbek. 31 Dr ¹ce zmys³y, czyli 101 doznañ mi³oœci, Bogda Balicka Tajemne æwiczenia odm³adzaj¹ce, Monnica Hackl Æwiczenia cesarzy chiñskich, Monnica Hackl Palenie drewnem, Hans-Peter Ebert Piwnice naturalne, Claudia Lorenz-Ladener Woda i jej lecznicza si³a, Leszek Matela ywa woda Ÿród³em zdrowia, Petras Szibilskis, Jan astowski Kadzide³ka i ich sekrety, Wies³aw Koluch Moc dÿwiêku, Leszek Matela, Otylia Sakowska Droga tancerza, Bernhard Wosien Misy tybetañskie, Ewa Kania Trucizny i niewidzialni zabójcy, Laura Smokowicz Nowy szamanizm, Wojciech JóŸwiak Szamanizm prastara m¹droœæ natury, Margit Bohdalek Aromaterapia dla ka dego, dr Iwona Konopacka-Brud, dr W³adys³aw S. Brud Oddzia³ywanie kszta³tów i symboli, Leszek Matela, Otylia Sakowska. 34 W poszukiwaniu tajemnic ycia i zdrowia, Roman Mazur ABC leczenia kolorami, Leszek Matela Jak pokona³am raka, Monika Godlewska Noni, owoc zdrowia, Jacek Skarbek Vademecum zio³olecznictwa, Teresa Lewkowicz-Mosiej Zdrowie w przyprawach, Zbigniew Ogrodnik Kuracje na zdrowie, Zbigniew Ogrodnik Nalewki na zdrowie, Zbigniew Ogrodnik Roœliny dekoracyjne które lecz¹, Teresa Lewkowicz-Mosiej Roœliny wzmacniaj¹ce nasz¹ odpornoœæ i aktywnoœæ, Teresa Lewkowicz-Mosiej Sztuka ycia w zdrowiu i szczêœciu, Teresa Molenda Jak czerpaæ radoœæ z aktywnego ycia, Krzysztof Jankowski Prastara terapia jajem, Tadeusz Piotr Szewczyk... 37

11 10 ALFABETYCZNY INDEKS TEMATYCZNY Drzewa przyjazne, drzewa lecznicze, Zbigniew Ogrodnik Energia drzew, Jasmin i Michael Reid Lecznicze przysmaki, Teresa Lewkowicz-Mosiej Zió³ka dla dzieci, Teresa Lewkowicz-Mosiej askawe ziele mity, symbolika, fakty, Bogda Balicka, Zofia Górnicka-Kaczorowska Zio³owe sposoby na stargane nerwy, Teresa Lewkowicz-Mosiej Zio³a naszych kresów, Teresa Lewkowicz-Mosiej MEDYCYNA NATURALNA REIKI Reiki. Energia z w³asnej d³oni, Horst H. Günther, Angelika Marché.. 39 Prawda i fa³sz o Reiki, dr Stefan Bukowski Reiki przewodnik po sztuce uzdrawiania, Diane Stein Reiki energia ycia, Maria Greys Reiki sztuka uzdrawiania dla ka dego, Tadeusz Piotr Szewczyk Vademecum reikowicza, Tadeusz Piotr Szewczyk Energia reiki i kamieni szlachetnych, Agnieszka Szulga Reiki, narzêdzie mocy mistrza, dr Stefan Bukowski Œwiadomy dotyk czyli terapie manualne, dr Stefan Bukowski ycie z... Reiki, Andrzej Bednarz Reiki i co dalej...?, Jacek Skarbek MIEJSCA MOCY Jak korzystaæ z energii miejsc mocy, Leszek Matela Magiczne zak¹tki, Leszek Matela Tajemnice czakramu wawelskiego i sekrety Krakowa, Leszek Matela Sekrety katedr i miejsc mocy, Leszek Matela, Otylia Sakowska Tajemnice œwiêtego graala,templariuszy i mistyków, Leszek Matela, Otylia Sakowska NUMEROLOGIA Numerologia interpretacje numerologiczne, Henryk Rekus Numerologia droga ycia, Henryk Rekus Numerologia portret numerologiczny, Henryk Rekus Numerologia symbolika liczb, Henryk Rekus Numerologia systemy numerologiczne, Henryk Rekus Numerologia w praktyce, osobowoœæ w zwierciadle liczb, Christine Bengel 43 Cykle numerologiczne. yj w zgodzie z rytmem Wszechœwiata, Violetta Kukliñska Liczby ziemski elementarz, Dagmara Samborska Niez³y numer! Numerologia dla ka dego, Ryszard Oœliz³o Numerologia, kaba³a, Tarot, symbolika, D. Harald Alke CHIROLOGIA Chirologia d³oñ bez tajemnic, Anna Cha³ubiñska Jak na d³oni chirologia od podstaw, Stefan Karol Wdowiak OD YWIANIE Zdrowie od kuchni, Barbara W³odarczyk Dieta dla umys³u, Antonina Malinkiewicz Zdrowie na talerzu, Anna W. Bogacka Dieta kobiety pracuj¹cej, Antonina Malinkiewicz Zdrowa kuchnia jarska, Ma³gorzata i Norbert Du y Od ywianie zgodne z grup¹ krwi, Antonina Malinkiewicz Grupa krwi a od ywianie, Urszula Lemañska Winka, nalewki i inne smakowitoœci, Zbigniew Ogrodnik Kuchnia wegetariañska, Ma³gorzata i Norbert Du y Sokoterapia, medytacja, dieta, Maria Kamiñska Soki na zdrowie, Zbigniew Ogrodnik OD YWIANIE ŒWIAT EM Pokarm bogów, Jasmuheen Wspó³tworzenie raju, Jasmuheen Œwiadome od ywianie, Ewa L. J. Ka³uska yæ w rezonansie, Jasmuheen Harmonia czterech cia³, Jasmuheen Szczêœcie jest w nas, Jaros³aw Zió³kowski PARAPSYCHOLOGIA Reinkarnacja w hipnoterapii, Andrzej Kaczorowski Reinkarnacja w hipnozie, Andrzej Kaczorowski Klucz do sukcesu aura, Piotr Jaczewski Reinkarnacja doœwiadczanie nieskoñczonoœci, Lidia Stawowska Ezoteryka astralna. W ciele astralnym poza œmieræ, Pawe³ Karwat Karma los cz³owieka, Andrzej Wasilewski Planeta ludzi, Elisabeth Poll Planeta anio³ów, Elisabeth Poll Jasnowidzenie dla pocz¹tkuj¹cych, Piotr Goñciarz Jasnowidzenie, Piotr Jaczewski Moc twoich d³oni, Leszek Matela, Otylia Sakowska Medytacja dla pocz¹tkuj¹cych, J. Donald Walters Channeling. Ludzie mocy, Merhlin Znaki, wizje i przepowiednie, Edward Tomala Trzynaœcie bram wiedzy tajemnej, Jewgienij Kolesow Hipnoza sen medytacje. Janusz Konrad Jêdrzejczyk Proœ a bêdzie ci dane, Esther i Jerry Hicks Prawo przyci¹gania, Esther i Jerry Hicks Potêga œwiadomej intencji, Esther i Jerry Hicks Potêga twoich emocji, Esther i Jerry Hicks Huna w samozdrawianiu i autoterapii, Mateusz Wiszniewski Œwiêta moc Huny, Rima A. Morrell Do mi³oœci stworzeni, Elisabeth Poll Tajemniczy kr¹g zjawisk PSI, Leszek Matela, Otylia Sakowska Tajemnice wiedzy atlantydzkiej, Leszek Matela HUNA... na tropie tajemnicy, Piotr Jaczewski Dusza ludzka. Oœ œwiata, Jerzy Prokopiuk Klucze ycia, Ewa May Sukces i radoœæ ycia poprzez trening autogenny i psychocybernetykê, D. Harald Alke, Aldona Mironski Rozmowa z wy sz¹ jaÿni¹, Elisabeth Poll Kadzid³a ze swojskich zió³, Marlis Bader Czego nie powie psycholog..., Manuela Klara Olszewska Przebudzenie duszy, Foster Perry Herezja znaczy wolnoœæ, Jerzy Prokopiuk Matrix, Jerzy Prokopiuk Jestem heretykiem, Jerzy Prokopiuk Szkice antropozoficzne, Jerzy Prokopiuk Zrelaksuj siê i yj twórczo, Mateusz Wiszniewski Jak yæ œwiadomie, Ryszard Oœliz³o Chodzenie po ogniu, Pawe³ W³odarczyk ycie po drugiej stronie, Michèle Decker Medytacja teoria i praktyka, Andrzej Bednarz Potê na moc relaksacji, Bo ena Zambrzycka Medytacje uzdrawiaj¹ce duszê i cia³o, Izabela Renata Galicka-P³achta Alchemia i moc medytacji, Rafa³ Seremet Jak sk³adaæ zamówienia do Universum, Bärbel Mohr Trójwymiarowe talizmany, Leszek i Patryk Matela Potêga wizualizacji, Mateusz Wiszniewski Zrozumieæ cz³owieka z wygl¹du, Dariusz Tarczyñski Twój wygl¹d odbiciem twego wnêtrza, Manuela Klara Olszewska S³owa klucze, Dariusz Tarczyñski Psychografologia, Dariusz Tarczyñski PSYCHOLOGIA Mi³oœæ i przebaczanie odmieni¹ twoje ycie, Tadeusz Piotr Szewczyk. 55 Metoda One Brain, Maria Grzegorz Jak pokona³am depresjê i nerwicê, Kazimiera Soko³owska Twarz zwierciad³em duszy, Carleen Binet Myœl pozytywnie, Zbyszek Brzeœkiewicz Marzyciel, mêdrzec, wewnêtrzne dziecko, Aljoscha A. Schwarz, Ronald P. Schweppe Magia komunikacji, Andrew Leonard Flirt z samym sob¹, Emilia urek Jak osi¹gn¹æ sukces w œwiecie ducha i materii, Katarzyna Ostrowska. 55 Psychologia losu cz³owieka, Andrzej Wasilewski PSYCHOLOGIA PRACY Coaching silnej osobowoœci z elementami kinezjologii, Hans Stöberl Jak wypaœæ przekonuj¹co?, Claudia Croos-Müller Regu³y gry w pracy, Isabel Nitzsche Wellness dobre samopoczucie w pracy, Helga Baureis Odwaga jasnego stawiania spraw, Nele Haasen Autentyczna i zwyciêska, Kay Hoffman, Gabriele Müller PSYCHOLOGIA DZIECKA Kryszta³owe dzieci, Doreen Virtue Geniusz dzieci Indygo, P.M.H. Atwater Jak wychowywaæ dziecko, aby umia³o siê broniæ, Debbie i Mike Gardner 57 Dzieci Indygo, Doreen Virtue Stres w szkole, Izabela Renata Galicka-P³achta Jak byæ lepszym uczniem w szkole i cz³owiekiem w yciu, Zbyszek W. Brzeœkiewicz PSYCHOLOGIA RODZINY Regu³y gry w zwi¹zku, Bertold Ulsamer Techniki ustawiania rodzin, Bertold Ulsamer Co naprawdê w yciu siê liczy, Susanne Stöcklin-Meier Otwartoœæ i wstyd w rodzinie, Ulla Arens... 58

12 ALFABETYCZNY INDEKS TEMATYCZNY 11 Jak przetrwaæ kryzys wieku œredniego swojego mê a, Gay Courter, Pat Gaudette PSYCHOLOGIA UMYS U Od lêku do radoœci ycia, Kurt Tepperwein Spokój i opanowanie, Kurt Tepperwein Recepty na dobre ycie, Zbyszek Brzeœkiewicz Moc pozytywnego myœlenia, Katarzyna Ostrowska Pozytywne nastawienie, Zbyszek Brzeœkiewicz Jak ³atwo i skutecznie uczyæ siê jêzyków obcych, Zbyszek Brzeœkiewicz. 60 Metody NLP. Skuteczne strategie osi¹gania sukcesów, Ryszard G¹sierkiewicz Superczytanie, Zbyszek Brzeœkiewicz Tak siê uczyæ jest super, Elisabeth Bernard, Wolfgang Endres Superpamiêæ, Zbyszek Brzeœkiewicz Superumys³, Zbyszek Brzeœkiewicz dniowy program treningowy komunikacji i retoryki, Vera F. Birkenbihl Techniki kreatywnego rozwi¹zywania problemów, Vera F. Birkenbihl 60 Alchemia aktu stwórczego, Ewa Kulejewska Mo liwoœci twojego umys³u, Laura Smokowicz Sekret Rafaela, czyli jak osi¹gn¹³em yciowy sukces, Marek Zabiciel. 61 Jak wygraæ i zadziwiæ œwiat. Zak³adam firmê, czyli program sukcesu firmy, Marek Zabiciel Podró do sukcesu. Osobisty program sukcesu, Marek Zabiciel I Ty mo esz mieæ wszystko. Osobisty program sukcesu, Marek Zabiciel RADIESTEZJA Piramidy Yantra, Aldona Mironski Radiestezja sposób na ycie, Franciszek D¹browski ABC wahad³a, Leszek Matela Piramidy i ich wykorzystanie, Leszek Matela ABC odpromienników i regeneracji organizmu, Leszek Matela ABC ró d ki, Leszek Matela ABC biometrów, Leszek Matela Kryszta³y i kamienie pó³szlachetne Katarzyna Maria Grela Radiestezja dla ka dego, Miros³aw Winczewski Potêga kamieni, Leszek Matela, Otylia Sakowska ROZWÓJ DUCHOWY Inspiracje mi³oœci, Marcin Kurnik Rozœwietlanie siebie i œwiata, Barbara Zgorzyñska Zen w yciu we dwoje, Flavia Mazelin Salvi Sai Baba. Rozwa ania na ka dy dzieñ roku, Wybór: Suman Govindan Twoja mi³oœæ nie jest grzechem, Amadeusz Szymura G³êboka terapia poprzez mi³oœæ, Rafa³ Seremet Pozwól sobie na dialog dusz, El bieta Bronikowska Szczêœliwe ŸdŸb³o trawy. Praktyka buddyzmu i jogi, Pawe³ Karpowicz Praktyczne kroki rozwoju duchowego, Dantra Schmaus Mandalowy alfabet pisma anielskiego, Lidia Verona wró ek, dr Doreen Virtue Afirmacje do samoleczenia, J. Donald Walters Wybaczanie, Michael Dawson Sekrety wewnêtrznej przemiany i alchemia zdrowia, Leszek Matela.. 64 Od dzisiaj optymist¹, Iwona Poro yñska Rozwój duchowy, Awiessa³om Podwodnyj Terapie regresywne, Rados³aw Lemañski Anio³ów, dr Doreen Virtue Przes³ania anio³ów ka dego dnia inne, dr Doreen Virtue Karty. Przes³ania anio³ów ka dego dnia z kartami, dr Doreen Virtue Królestwa Ziemskich Anio³ów, dr Doreen Virtue Tajemnice zagubionej modlitwy, Gregg Braden Jak nawi¹zaæ kontakt z anio³ami, Iwona Poro yñska Modlitwy do œwiêtych uzdrowicieli, Tadeusz P. Szewczyk Modlitwy serca, Laura Smokowicz, Krzysztof Szczeciñski Si³a która nas prowadzi, Iwona Poro yñska Dialogi z Mistrzem, Tomasz Stelmachowicz RUNY Runy. Podstawowe znaczenie i symbolika kart runicznych, Szymon Augustynowicz Runy i ich zastosowanie, Leszek Matela Runy dla ciebie, Leszek Matela Runy i tarot, Stefan Karol Wdowiak M¹droœæ kart runicznych, Stefan Karol Wdowiak Vademecum run, Ewa Kulejewska Runy proste i skuteczne, Ewa Kulejewska Runiczny alfabet rzeczywistoœci, Alina Kaczmarek Runy i ty, Ewa Kulejewska Magia i mantyka run. Futhark klasyczny i armeñski, Jewgienij Kolesow i Alexander Thorsten Magia run, Lech Emfazy Stefañski SNY Wielki sennik wspó³czesny, Miros³aw Winczewski Sennik egipsko-chaldejski Sny klucz do podœwiadomoœci, Katarzyna Ostrowska Hipnoza i sen, Odmienne stany œwiadomoœci, Andrzej Kaczorowski.. 69 Wprowadzenie do duchowego œnienia, Janusz Konrad Jêdrzejczyk Sny i ich symbole, Iwona Poro yñska Symbole senne. Znaki na drodze do ycia, Ewa Seydlitz Pierwsze kroki w œwiadomy sen, Janusz Konrad Jêdrzejczyk Jak interpretowaæ sny. Marzenia senne zwi¹zków, Katarzyna Ostrowska 70 Samouzdrawianie i praca ze snami, Mateusz Wiszniewski Psychologia i parapsychologia snów, Ewa Sienkiewicz-Hippler TALIZMANY Tajemna moc talizmanów, Talizmany natury, Alexander Alexandre Tajemna moc talizmanów, Talizmany wschodu, Alexander Alexandre 71 Tajemna moc talizmanów, Talizmany chrzeœcijan i ydów, Alexander Alexandre Sekrety pierœcienia Atlantów, Leszek Matela Zagadka pierœcienia Atlantów, Alexander Alexandre Moc amuletów i talizmanów na co dzieñ, Miros³aw Winczewski Trójwymiarowe talizmany, Leszek i Patryk Matela TAROT Tarot, Piotr Gibaszewski Vademecum Tarota, Barbara Antonowicz-Wlaziñska Tarot intuicyjny. Ma³e Arkana, Barbara Antonowicz-Wlaziñska Tarot intuicyjny. Wielkie Arkana, Barbara Antonowicz-Wlaziñska Podrêcznik Tarota ma³e arkana, Helena uk Podrêcznik Tarota arkana wielkie, Helena uk Tarot prosty i skuteczny, Alla Alicja Chrzanowska Tarot archetypowy, Manuela Klara Olszewska Tarot Œwietlistej Drogi, Alla Alicja Chrzanowska Tarot lekarz duszy, Manuela Klara Olszewska Zrozumieæ tarota i swoje ycie, Katarzyna Ostrowska Tarot a karma, Alicja Chrzanowska Tarot karty, Robert Lichodziejewski Karty Ridera Waite a proste i skuteczne, Barbara Antonowicz-Wlaziñska. 75 Tarot na wszystkie talie, Bernd A. Mertz Przepowiednia z jednej karty, Barbara Antonowicz-Wlaziñska Misterium Tarota, Alicja Chrzanowska Misterium Tarota Arkana Ma³e, Alicja Chrzanowska Tarot terapia s³owem, Manuela Klara Olszewska Tarot droga adepta, Flavio Anusz Tarot praktyka mistrza, Flavio Anusz Tarot rozwa ania mistrza, Flavio Anusz Tarot terapeutyczny, Aldona i Jarek Mironscy Podstawy tarota, Jewgienij Kolesow Tarok wró ebny i wizyjny, Wojciech JóŸwiak Nowe rozk³ady Tarota, Alicja Chrzanowska Karty klasyczne wró enie, Gra yna Tutak Karty podró nicze, Helena uk Klucze do twojego wnêtrza biznes, Barbara Antonowicz-Wlaziñska.. 77 Rozmowy z losem, Aurelia Szymaszkiewicz Klucze do twojego wnêtrza osobiste, Barbara Antonowicz-Wlaziñska.. 77 Tajemnice kart Lenormand, Sabrina Bernasconi Twoja przysz³oœæ czytana z kart Lenormand, Iwona Poro yñska WRÓ BY KARTY Anio³y. Medytacja Afirmacja Przepowiednia, Roland Piotr Koz³owski Karty intuicyjne Desire, Irma Domagalska Anio³y lustro duszy i losu, Jadwiga E. Zwara Karty cygañskie, Helena uk Karto karto, powiedz co mnie czeka, Aurelia Szymaszkiewicz Karty klasyczne, Helena uk Karty klasyczne proste i skuteczne, Helena uk Cygañska karta prawdê ci powie..., Cecylia Wielgoradesz PROGRAMY KOMPUTEROWE Tarot Horoskop Runy Ko³o Astrologiczne... 79

13 12 KSI KI Z DODATKAMI, WYDANIA W JÊZYKACH OBCYCH, NOWOŒCI Ksi¹ ki z dodatkami ABC feng shui, L. Matela,... LUSTERKA BA-GUA 21 ABC leczenia kolorami, L. Matela,... FILTRY 34 ABC odpromienników i regeneracji organizmu, L. Matela,... ODPROMIENNIKI 62 ABC ró d ki, L. Matela,... RÓ D KA 62 ABC wahad³a, L. Matela,... WAHAD O 62 Anio³y lustro duszy i losu, J. E. Zwara,... KARTY 78 Anio³y. Medytacja Afirmacja Przepowiednia, R. P. Koz³owski,... KARTY 78 Astrologia, dr K. Konaszewska Rymarkiewicz... KOMPLET 14 Astrologia - 8 tomów, dr K. Konaszewska - Rymarkiewicz Astrologia natalna, dr K. Konaszewska Rymarkiewicz... CD 15 Cygañska karta prawdê ci powie, C. Wielgoradesz,... KARTY 78 Czakramy a zdrowie, L. Matela,... PIRAMIDKI DO ENERGETYZACJI CZAKRAMÓW 18 Huna w samouzdrawianiu, M. Wiszniewski... KARTY 50 I ty mo esz schudn¹æ, B. Zambrzycka... CD 30 Karto karto, powiedz co mnie czeka, A. Szymaszkiewicz... KARTY 78 Karty intuicyjne Desire, I. Domagalska... KARTY 78 Karty klasyczne proste i skuteczne, H. uk,... KARTY 78 Karty klasyczne wró enie, G. Tutak,... KARTY 77 Karty podró nicze, H. uk,... KARTY 77 Karty Ridera Waite a proste i skuteczne, B. Antonowicz-Wlaziñska,... KARTY 75 Podstawowe znaczenie i symbolika kart runicznych z ksi¹ k¹ KARTY 67 Klucze do twojego wnêtrza biznes, B. Antonowicz-Wlaziñska,... KARTY 77 Klucze do twojego wnêtrza osobiste, B. Antonowicz-Wlaziñska,... KARTY 77 Klucze ycia, E. May,... CD 51 Ko³o astrologiczne, I. Poro yñska,... CD 17 Magiczne zak¹tki, L. Matela... MAPA 41 M¹droœæ kart runicznych, S. K. Wdowiak,... KUPON RABATOWY NA PROGRAM I TALIÊ KART 67 Mi³oœæ i przebaczanie odmieni¹ twoje ycie, T. P. Szewczyk... CD 55 Moc dÿwiêku, L. Matela Leszek, O. Sakowska,... CD 33 Oddzia³ywanie kszta³tów i symboli, L. Matela, O. Sakowska,... PROMIENIUJ CE SYMBOLE 55 Piramidy i ich wykorzystanie, L. Matela,... PIRAMIDA ENERGETYCZNA 62 Potê na moc relaksacji, dr B. Zambrzycka,... CD 53 Przes³ania anio³ów, Doreen Virtue... KARTY 65 Reinkarnacja w hipnoterapii, A. Kaczorowski... CD 47 Rozmowy z losem, A. Szymaszkiewicz,... KARTY 77 Runiczny alfabet rzeczywistoœci, A. Kaczmarek,... KARTY 68 Runy dla ciebie, L. Matela,... KARTY 67 Runy i ich zastosowanie, L. Matela,... KARTY 67 Runy i Tarot, S. K. Wdowiak... TALON 67 Runy proste i skuteczne, E. Kulejewska,... KARTY 68 Sukces i radoœæ ycia, H. Alke, A. Mironski,... CD 51 Tajemna moc talizmanów. Talizmany chrzeœcijan i ydów, A. Alexandre,... TALIZMAN 71 Tajemna moc talizmanów. Talizmany natury, A. Alexandre... TALIZMAN 71 Tajemna moc talizmanów. Talizmany Wschodu, A. Alexandre... TALIZMAN 71 Tarot terapia s³owem, M. K. Olszewska,... KARTY 76 Tarot karty, R. Lichodziejewski... KARTY 75 Tarot archetypowy, M. K. Olszewska,... KARTY 74 Tarot prosty i skuteczny, A. A. Chrzanowska... KARTY 74 Tarot Œwietlistej Drogi, A. A. Chrzanowska,... KARTY 74 Vademecum astrologii, dr K. Konaszewska-Rymarkiewicz... CD 14 Vademecum run, E. Kulejewska... CD 68 Vademecum Tarota, B. Antonowicz-Wlaziñska,... CD 73 Wyrocznia celtycka, L. Matela,... KARTY 19 Znaki, wizje i przepowiednie, E. Tomala,... CD 48 Ksi¹ ki wydane w jêzykach obcych AstroCalendarium 2000, Krystyna Konaszewska w jêzyku czeskim Astrologia porównawcza synastry, Krystyna Konaszewska w jêzyku czeskim Chirologia d³oñ bez tajemnic, Anna Cha³ubiñska w jêzyku czeskim Misterium Tarota, Alla Alicja Chrzanowska w jêzyku rosyjskim Nalewki na zdrowie, Zbigniew Ogrodnik w jêzyku czeskim Roœliny wzmacniaj¹ce nasz¹ odpornoœæ i aktywnoœæ, Teresa Lewkowicz-Mosiej w jêzyku czeskim Runy i ich zastosowanie, Leszek Matela w jêzyku czeskim Œladami astrologii staro ytnego Egiptu, Antoni Paprocki w jêzyku czeskim Œwiat Tarota rozk³ady, Alla Alicja Chrzanowska w jêzyku rosyjskim Tajemnice energii œwiec, Alla Alicja Chrzanowska w jêzyku czeskim Alfabetyczny indeks nowoœci wydawniczych 101 wró ek, dr Doreen Virtue Ars magica, Lech Emfazy Stefañski Astrocalendarium 2009, dr Krystyna Konaszewska-Rymarkiewicz Astrologia Genesis, Henryk Rekus Astrologia natalna, dr Krystyna Konaszewska-Rymarkiewicz Astrologia 8 tomów, dr Krystyna Konaszewska - Rymarkiewicz Astrologia zodiak, Henryk Rekus Chiñska sztuka zdrowego ycia, Leszek Matela Chodzenie po ogniu, Pawe³ W³odarczyk Coaching silnej osobowoœci z elementami kinezjologii, Hans Stöberl. 56 Dieta dla umys³u, Antonina Malinkiewicz Encyklopedia leczniczych aromatów, Scott Cunningham Energia Chi prana, Dagmara Samborska Feng shui sekret szczêœcia, mi³oœci i bogactwa, Marzena Gêsiarz Geniusz dzieci indygo, P.M.H. Atwater Herezja znaczy wolnoœæ, Jerzy Prokopiuk I Ty mo esz mieæ wszystko. Osobisty program sukcesu, Marek Zabiciel 61 Inspiracje mi³oœci, Marcin Kurnik Jak korzystaæ z energii miejsc mocy, Leszek Matela Jak pokona³am raka, Monika Godlewska Jak sk³adaæ zamówienia do Universum, Bärbel Mohr Jak wygraæ i zadziwiæ œwiat. Zak³adam firmê, czyli Program sukcesu firmy, Marek Zabiciel Jasnowidzenie dla pocz¹tkuj¹cych, Piotr Goñciarz Karty. Przes³ania anio³ów ka dego dnia inne, dr Doreen Virtue Kryszta³owe dzieci, dr Doreen Virtue Królestwa Ziemskich Anio³ów, dr Doreen Virtue Mandalowy alfabet pisma anielskiego, Lidia Verona Matrix, Jerzy Prokopiuk Mi³oœæ i przebaczanie odmieni¹ twoje ycie, Tadeusz Piotr Szewczyk. 55 Nowy szamanizm, Wojciech JóŸwiak Numerologia symbolika liczb, Henryk Rekus Numerologia systemy numerologicznej, Henryk Rekus Od lêku do radoœci ycia, Kurt Tepperwein Od magii do psychotroniki, Lech Emfazy Stefañski Piramidy Yantra, Aldona Mironski Podró do sukcesu. Osobisty program sukcesu, Marek Zabiciel Potêga twoich emocji, Esther i Jerry Hicks Potêga œwiadomej intencji, Esther i Jerry Hicks Prastara terapia jajem, Tadeusz Piotr Szewczyk Prawo przyci¹gania, Esther i Jerry Hicks Proœ a bêdzie ci dane, Esther i Jerry Hicks Przes³ania anio³ów ka dego dnia inne, dr Doreen Virtue Przewodnik po terapiach naturalnych, Anna Sokó³ Regu³y gry w zwi¹zku, Bertold Ulsamer Reiki. Energia z w³asnej d³oni, Horst H. Günther, Angelika Marché.. 39 Reinkarnacja w hipnoterapii, Andrzej Kaczorowski Runy. Podstawowe znaczenie i symbolika kart runicznych, Szymon Augustynowicz Sekret Rafaela, czyli jak osi¹gn¹³em yciowy sukces, Marek Zabiciel. 61 Spokój i opanowanie, Kurt Tepperwein Szamanizm prastara m¹droœæ natury, Margit Bohdalek Tajemnice zagubionej modlitwy, Gregg Braden Tarot karty, Robert Lichodziejewski Techniki ustawiania rodzin, Bertold Ulsamer Zdrowie na talerzu, Anna W. Bogacka Zdrowie od kuchni, Barbara W³odarczyk ycie po drugiej stronie, Michèle Decker... 53

14 ASTROLOGIA 13 ASTROCALENDARIUM 2009 dr Krystyna Konaszewska-Rymarkiewicz To ju kolejny rocznik kalendarza astrologicznego, od lat ciesz¹cego siê doskona³¹ opini¹. To rzetelny horoskop sporz¹dzony wed³ug realnych uk³adów planet, szczegó- ³owo okreœla, co mo e przydarzyæ Ci siê ka dego dnia 2009 roku. To Twój codzienny poradnik i doradca doskonale zastêpuj¹cy horoskopy z codziennych gazet. Znajdziesz tu wiele praktycznych informacji o wp³ywie planet, znakach Zodiaku, aspektach i pozycjach Ksiê yca. Dziêki niemu bêdziesz precyzyjnie œledziæ d³ugoœæ dnia, obserwowaæ zmieniaj¹ce siê codziennie wibracje kolejnych liczb. Poczynaj¹c od ogólnych prognoz na ca³y rok, mo esz analizowaæ szczegó³owo ka dy dzieñ posi³kuj¹c siê informacjami zawartymi w drugiej czêœci kalendarza. Cena: 24,90 z³ Format B6, 224 s. ISSN ASTROLOGIA GENESIS Henryk Rekus Czy wiesz, e astrologia wyprzedzi³a naukê, jest starsza od najstarszych cywilizacji, piramid, Wie y Babel i chiñskiego muru? Ka da strona tej ksi¹ ki odkrywa tajemnice i umacnia w przekonaniu, e pod¹ anie œladami Ptolemeusza autora najstarszego i najistotniejszego podrêcznika z tej dziedziny jest tego warte. W czym tkwi jej niezwyk³oœæ? Mo esz poznaæ przebogat¹ historiê astrologii, mo esz podró owaæ przez Chiny, Indie, Egipt i dowiedzieæ siê, e W³adys³aw Jagie³³o korzysta³ z us³ug ówczesnego astrologa i dziêki jego trafnym prognozom wiedzê astrologiczn¹ zaczêto traktowaæ z szacunkiem i powag¹ w akademii. Powtarzalnoœæ zjawisk, przeczuwalnoœæ zdarzeñ, choroby, spadek kursów walut to wszystko ma zwi¹zek z astrologi¹. JAK WYCHOWYWAÆ DZIECI ZGODNIE Z RYTMEM KOSMOSU Marie Svobodová Jeœli astrologia jest dla Ciebie czymœ wiêcej ni tylko horoskopem w gazecie, a przy tym le y Ci na sercu jak najlepsze wychowanie Twego dziecka to siêgnij po tê ksi¹ kê. Jest zabawn¹ (i powa n¹ zarazem) histori¹ o niezwyk³ych, wyj¹tkowych i niepowtarzalnych cechach Twojej pociechy. Podpowiada, jak z punktu widzenia astrologii wykorzystaæ oddzia³ywanie znaków Zodiaku na kszta³t osobowoœci i doros³e ycie dziecka. Porady Autorki s¹ niezwykle interesuj¹ce, podane prostym jêzykiem, m¹dre, oparte na wieloletnim doœwiadczeniu. To poradnik astrologiczny bardzo nietypowy czytasz krótkie opowiadania o dzieciach w Twojej rodzinie, o dzieciach swoich s¹siadów i nagle stwierdzasz, e astrologia mo e byæ po yteczna na co dzieñ. SYMBOLE SABIAÑSKIE Lynda Hill Symbole Sabiañskie s¹ niezwyk³ym narzêdziem, umo liwiaj¹cym z niewiarygodn¹ wnikliwoœci¹ dotarcie do g³êbszych znaczeñ zawartych w horoskopie. Ods³aniaj¹ nowe tematy, których istnienie mo e nie byæ widoczne przy u yciu tylko tradycyjnych metod. S¹ one rutynow¹ czêœci¹ analizy indywidualnego horoskopu, na równi z po³o eniem planet w znakach, domach oraz aspektami. D³ugo oczekiwana przez polskich astrologów pozycja, œwiatowy bestseller, najdok³adniej opisuj¹cy pe³ne znaczenie wszystkich 360 stopni Zodiaku. Podrêcznik uzupe³niaj¹cy warsztat ka dego wspó³czesnego, profesjonalnego astrologa. Cena: 59,90 z³ Format B5, 456 s. ISBN Cena: 31,20 z³ Format A5, 216 s. ISBN Cena: 71,70 z³ Format B5, 400 s. ISBN X

15 14 ASTROLOGIA ASTROLOGIA 8 TOMÓW dr Krystyna Konaszewska-Rymarkiewicz Cena: 199,90 z³ Format A5 ISBN Rzetelny i kompletny najobszerniejszy polski podrêcznik astrologii do którego odwo³uje siê wiêkszoœæ publikacji tematu. Napisany przez polskiego wybitnego astrologa, kierowany do polskiego czytelnika, dostosowany do polskiej mentalnoœci. Osiem tomów konsekwentnie i dog³êbnie wyjaœnia wszystkie zagadnienia wspó³czesnej astrologii. Od podstaw dok³adnych obliczeñ i interpretacji horoskopu indywidualnego, poprzez wszystkie astrologiczne techniki. Umo liwia uzyskanie maksimum korzyœci w naszym codziennym yciu dziêki najstarszej królowej nauk Astrologii. Osobom, które lubi¹ pracê z komputerem, do³¹czony zosta³ astrologiczny program HOROSKOP gratis. VADEMECUM ASTROLOGII dr Krystyna Konaszewska-Rymarkiewicz Cena: 48,90 z³ Format B5, 288 s. ISBN Co jest zadaniem astrologii? Nie tylko okreœlenie cech osobowoœci czy zakresu mo liwoœci danej osoby. Nie ogranicza siê ona równie do prognozowania lepszych b¹dÿ gorszych okresów do dokonywania kluczowych decyzji w yciu zawodowym lub osobistym. Horoskop to coœ wiêcej. A dziêki tej ksi¹ ce szybko nauczysz siê go interpretowaæ. Vademecum jest niezwykle przydatne zarówno dla pocz¹tkuj¹cych jak i zaawansowanych astrologów. Dodatkowym atutem jest do³¹czony program HOROSKOP, umo liwiaj¹cy obliczenie horoskopu urodzeniowego i u³atwiaj¹cy jego interpretacjê. KALENDARZ KSIÊ YCOWY Mi³os³awa Krogulska, Izabela Podlaska Cena: 21,30 z³ Format A5, 184 s. ISBN Cykl przemian Ksiê yca jest symbolem zmian, przez które przechodz¹ wszystkie zjawiska na ziemi. Ludzie, zwierzêta, przedmioty, a nawet wielkie organizacje i idee tak e przechodz¹ przez trzy fazy lunarnego cyklu. Rodz¹ siê lub powstaj¹, wzrastaj¹ i osi¹gaj¹ maksimum swoich mo liwoœci i wp³ywów, a potem zaczynaj¹ starzeæ siê i znikaæ. Ksiê yc to w³adca czasu, inicjator codziennych wydarzeñ i brama prowadz¹ca ku odmiennym stanom rzeczywistoœci. Ksi¹ ka ta jest przeznaczona dla osób, które w œwiadomy sposób chc¹ yæ i planowaæ swoje przedsiêwziêcia. Warto spróbowaæ bardziej œwiadomie wykorzystywaæ jego wp³ywy. Pozwoli to nam yæ w zgodzie z natur¹, a przede wszystkim pozbawi nas niepotrzebnych stresów i b³êdnych decyzji yciowych. Cena: 19,80 z³ Format A5, 160 s. ISBN Znaki zodiaku i ich w³adcy Wojciech JóŸwiak. Ksi¹ ka opisuje w sposób bardzo dok³adny ka dy znak Zodiaku. Pozwala lepiej poznaæ i zrozumieæ nie tylko nas samych, ale równie naszych przyjació³ i partnerów. Co odró nia t¹ ksi¹ kê od innych? To, e wiedza w niej zawarta u³atwia spojrzenie na swój horoskop w sposób zupe³nie nowy, odkrywczy i umo liwia wykorzystanie go w praktyce w wielu dziedzinach. Znaj¹c swój horoskop mo esz pewniej kroczyæ przez ycie! Dynamika aspektów Bil Tierney. Bill Tierney, wielka osobowoœæ amerykañskiej astrologii, trafia równie do czytelników kraju nad Wis³¹. Lektura, obok której nie mo na przejœæ obojêtnie. Konkretne, uporz¹dkowane informacje wyczerpuj¹co opisuj¹ce wszystkie aspekty wprowadz¹ absolutnie ka dego czytelnika w fascynuj¹cy œwiat astrologii i jej wp³ywu na ludzkie losy. Ksi¹ ka ta porusza praktycznie wszystkie techniki astrologiczne i stanowi prawdziwe musisz mieæ dla ka dego pasjonata nauki o znaczeniu gwiazd. Cena: 33,10 z³ Format B5, 224 s. ISBN

16 ASTROLOGIA 15 ASTROLOGIA NATALNA dr Krystyna Konaszewska-Rymarkiewicz Ty i astrologia. Czy zastanawia³eœ siê kiedykolwiek, do czego potrzebna Ci astrologia? Do prognozowania czyjegoœ szczêœcia? Nie! Potrzebujesz wiedzy o sobie. Chcesz wiedzieæ o sobie jak najwiêcej, o swoim charakterze, temperamencie, zdolnoœciach umys³owych i fizycznych, talentach, potencjalnych mo liwoœciach. Wiêkszoœæ ludzi pragnie dowiedzieæ siê czegoœ o mi³oœci, zwi¹zkach uczuciowych, ma³ eñstwie, pracy, karierze, biznesie, finansach, zdrowiu czy dzieciach. Ta rzetelna wiedza zosta³a przygotowana przez doskona³ego polskiego astrologa dr Konaszewsk¹-Rymarkiewicz i dostêpna jest ju tak e dla Ciebie. Jako bonus p³yta CD z programem. Cena: 39,90 z³ Format B5, 272 s. ISBN LILITH CZARNY KSIÊ YC Piotr Piotrowski Takiej monografii jeszcze w Polsce nie by³o! Tajemnicza Lilith piêkna i niebezpieczna. Dlaczego tak fascynuje i przera a jednoczeœnie? W horoskopie Czarny Ksiê yc wskazuje na rozmaite leki oraz na pierwotn¹ naturê, która zosta³a odrzucona, a przez to rz¹dzi siê w³asnymi prawami. Lilith odrzuca bliskoœæ i bezpieczeñstwo na rzecz wolnoœci i niezale noœci. Tyle, e za te wolnoœæ p³aci cenê bardzo wysok¹. Lilith ukazuje nasz¹ demoniczn¹ naturê, grzeszny aspekt duszy, jest odpowiedzialna za nasz¹ z³oœæ, wœciek³oœæ. Jest wiêc tym aspektem naszej osobowoœci, o której czasami chcielibyœmy zapomnieæ. Ksi¹ kê tê czyta siê z wielkim zaciekawieniem nawet nie bêd¹c wytrawnym astrologiem. Poznaj po³o enie Lilith w Twoim horoskopie i dowiedz siê, jaka jest Twoja ciemna strona... Cena: 31,40 z³ Format A5, 200 s. ISBN PRZES ANIE CHIRONA Piotr Piotrowski Chiron reprezentuje archetypowego uzdrowiciela, który ukazuje drogê wzniesienia siê ponad ograniczenia karmicznych wp³ywów Saturna. Planetoida jest równie kluczem do zrozumienia unikalnego przes³ania horoskopu indywidualnego, a tym samym sensu naszej egzystencji. Autor zajmuje siê nie tylko teoretycznym rozwa aniem, lecz równie podaje praktyczne wskazówki interpretacji Chirona w kosmogramie. Drugie, poszerzone wydanie wraca na rynek! Cena: 37,40 z³ Format A5, 216 s. ISBN Efemerydy planet Janusz Nawrocki. Ksi¹ ka zawieraj¹ca pozycje planet, niezbêdna do obliczenia horoskopu. Obszerny wstêp z teori¹ oraz z przyk³adami obliczeñ. Niezbêdnik dla ka dego, kto zajmuje siê astrologi¹ bez tego nie zrobisz kroku. Astrologiczne tablice domów Janusz Nawrocki. Cztery podstawowe systemy domifikacji: Placidusa, Kocha, Regiomontanusa oraz Campanusa. Wstêp wyjaœniaj¹cy metody obliczania domów horoskopowych. Poznaj je i zdecyduj, jakim astrologiem chcesz byæ! Cena: 122,90 z³ Format B5, 632 s. ISBN Cena: 27,40 z³ Format B5, 236 s. ISBN

17 16 ASTROLOGIA Cena: 39,00 z³ Format B5, 328 s. ISBN ASTROLOGIA ZODIAK Henryk Rekus Astrologia Zodiak Henryka Rekusa to przewodnik po œwiecie rzeczywistoœci wewnêtrznej galeria dwunastu charakterów i osobowoœci, odpowiadaj¹cych poszczególnym znakom Zodiaku. Omówienie ka dego znaku to osobny rozdzia³ ksi¹ ki i szczegó³owa charakterystyka obejmuj¹ca kryteria takie jak: mi³oœæ, rodzaj inteligencji, typ wra liwoœci jednostki, czy potencjalne kierunki rozwoju wewnêtrznego. Dowiesz siê, które okresy s¹ dla Ciebie mniej, a które bardziej pomyœlne, na jakie schorzenia jesteœ nara ony, kto z Twojego otoczenia jest bardziej godny zaufania, a kto mniej. Udzielaj¹c odpowiedzi na pytanie o naturê cz³owieka, Astrologia pomaga nam yæ w zgodzie z w³asnym sumieniem na drodze zwalczania wad i eksponowania zalet! Cena: 41,30 z³ Format B5, 216 s. ISBN ASTROLOGIA JAKO TERAPIA Peter Orban Ta ksi¹ ka nie jest poszukiwaniem prawdy, lecz mo e byæ pomocna w poszukiwaniu Twojego k³amstwa w Tobie samym. W tym celu pos³uguje siê ona astrologi¹. I tak ta ksi¹ ka nie traktuje ani o prawdzie, ani nie daje odpowiedzi. Jest ona swoistym seminarium doœwiadczania samego siebie i mówi o g³êbokim sensie stawiania pytañ. Przychodzisz na œwiat i jesteœ zaczarowany. A Twoja bajka zaczyna siê na Twoim ascendencie. Pokazuje Ci czar rzucony na Ciebie. Pokazuje dar czy predyspozycje? Ascendent i planety s¹ niejako czarem rzuconym na kogoœ. Ascendent jest porankiem, œwitem Twojego pocz¹tku. Tu zaczyna siê Twój pierwszy dom i ten dom jest materia³em, z którego siê sk³adasz. To ksi¹ ka dla odwa nych! ZARYS ASTROLOGII URODZENIOWEJ ZARYS ASTROLOGII PORÓWNAWCZEJ ZARYS ASTROLOGII PROGNOSTYCZNEJ Alexander von Pronay Podstawowe podrêczniki dla ka dego, kto chce nauczyæ siê, jak nale y interpretowaæ horoskop urodzeniowy, porównawczy (zwi¹zki partnerskie) i jak interpretowaæ tranzyty. Mnóstwo praktycznych wskazówek poczytnego autora pomo e odkryæ fascynuj¹cy œwiat wspó³czesnej astrologii. Zarys astrologii urodzeniowej, Format A5, 304 s. ISBN , Cena: 28,50 z³. Zarys astrologii porównawczej, Format A5, 272 s. ISBN , Cena: 23,30 z³. Zarys astrologii prognostycznej, Format A5, 200 s. ISBN , Cena: 21,30 z³. ASTROLOGICZNY PRZEWODNIK KU SAMOŒWIADOMOŒCI Donna Cunningham Na ten klasyczny podrêcznik astrologii humanistycznej powo³uje siê wielu astrologów o œwiatowej s³awie, m. in. Stephen Arroyo, Dane Rudhyar. Jest to miêdzynarodowy bestseller, napisany z myœl¹ o ka dym czytelniku i pozwalaj¹cy na praktyczn¹ interpretacjê horoskopu, dziêki czemu mo na samemu poznaæ i zrozumieæ wspó³czesn¹ astrologiê. Cena: 31,50 z³ Format A5, 196 s. ISBN

18 ASTROLOGIA 17 WIEDZA NIE CA KIEM TAJEMNA Wojciech JóŸwiak W tej jednej ksi¹ ce znajdziesz obok siebie takie nazwiska jak: Nietzsche, Jung, Marks oraz tytu³y filmów Harry Potter czy W³adca Pierœcieni. Co ich ³¹czy, co ich dzieli? Czy astrologia (lub inna dziedzina) wyjaœni, czy mam horoskopowego bliÿniaka mieszkaj¹cego w odleg³oœci 400 km? Czy astrologia odpowie precyzyjnie na pytanie o osobowoœæ, uzdolnienia, przebieg Twojego ycia? Czy da siê to wykreœliæ matematycznie w formie wykresu? To wyj¹tkowo œwie e spojrzenie na tarok, szamanizm, astrologiê, fizykê i filozofiê, znaczenie snów i ca³y ten New Age. Cena: 21,30 z³ Format B5, 200 s. ISBN Cena: 24,80 z³ Format A5, 200 s. ISBN Astrolog obywatel W³odzimierz H. Zylbertal. Odczytywaæ astrologiczne znaki nauczysz siê z innych ksi¹ ek. Dziêki tej natomiast zrozumiesz astrologiê. Jak? Poprzez rozmowê, wyk³ady i dyskusje z uznanym autorytetem. Filolog, filozof, astrolog, badacz oraz Autor wielu publikacji, wprowadzi ka dego z nas w fascynuj¹cy œwiat astrologii, której nie znasz. Ten cz³owiek renesansu mo e pos³u yæ rad¹ ka demu z nas. Nie tyle nauczy astrologii, co poszerzy horyzonty, byœmy byli w stanie z niej w pe³ni skorzystaæ. Otwórz oczy ju dziœ. Ko³o astrologiczne Iwona Poro yñska. Po³¹czenie Tarota i astrologii wyczerpuj¹ce omówienie znaków horoskopu z krótk¹ charakterystyk¹ znaków Zodiaku, co ciekawe napisana w formie wiersza, technikê rozk³adania kart tak innowacyjn¹ i oczywiœcie omówienie i interpretacjê rozk³adu kart w kole astrologicznym. Do³¹czona p³yta CD z programem komputerowym umo liwi i u³atwi nauczenie siê i stosowanie zawartych w ksi¹ ce technik. Cena: 40,90 z³ Format A5, 272 s. ISBN Cena: 22,50 z³ Format A5, 224 s. ISBN X Jung i astrologia Piotr Piotrowski. Jung po³¹czy³ interpretacjê symboli astrologicznych z ich psychologicznym sposobem wyjaœnienia. Pokaza³, e astrologia mo e wiele ofiarowaæ psychologii, choæ zdawa³ sobie sprawê, e analiza astrologiczna by³aby pe³niejsza, gdyby odwy³ywa³a siê do zdobyczy psychologii nieœwiadomoœci, do odpowiedniej interpretacji archetypów. To symbole i mity pozwalaj¹ zrozumieæ i uchwyciæ subteln¹, wiêÿ istniej¹c¹ miêdzy nieœwiadomoœci¹ cz³owieka a Universum. Ksiê yc naszym codziennym doradc¹ Krystyna Konaszewska-Rymarkiewicz. Dla sympatyków astrologii, mi³oœników przes¹dów i ciekawskich kiedy wietrzyæ materace, a kiedy œci¹æ Bo onarodzeniow¹ choinkê, by d³u ej cieszy³a swoim wygl¹dem? Czy dobrze jest mieæ w swoim horoskopie Ksiê yc w trzecim domu i do tego jeszcze w Rybach? Lepiej sprawdÿ zajrzyj do ksi¹ ki a dowiesz siê nie tylko jak po³o enie Ksiê yca okreœla Twoje przystosowanie siê do zmian w yciu. Cena: 19,90 z³ Format A5, 204 s. ISBN Cena: 24,00 z³ Format A5, 200 s. ISBN Astropsychologia Ramaz R. Zacharian. Zadaniem astrologii by³o od wieków badanie ludzkiej duszy. Dopiero na pocz¹tku XX stulecia nauka stworzy³a psychologiê jako dziedzinê wiedzy zajmuj¹c¹ siê œwiatem naszego wnêtrza. Wówczas powstawa³y u ywane do dziœ pojêcia. Astropsychologia jest sposobem po³¹czenia doœwiadczeñ staro ytnej i wspó³czesnej psychologii. W dobie ³¹czenia osi¹gniêæ wielu ga³êzi wiedzy jest to krok naprzód, próba pogodzenia ze sob¹ tradycji naukowej i ezoterycznej. Interpretacja horoskopu Alexander von Pronay. Znajomoœæ wszystkich elementów horoskopu nie da nam odpowiedzi na wszystkie pytania. Bo w tym przypadku nie zawsze dwa plus dwa da w wyniku cztery. Aby w pe³ni interpretowaæ horoskop konieczna jest znajomoœæ wszelkich niuansów wp³ywu gwiazd na ycie ludzi. Klucz do odczytywania horoskopu zawarty w ksi¹ - ce zosta³ poparty przyk³adowymi horoskopami s³awnych ludzi. Tylko w tej ksi¹ ce znajdziesz tak e opisy interpretacyjne takich symboli astrologicznych, jak Wêz³y Ksiê ycowe, Werteks, punkty arabskie i lustrzane. Cena: 24,20 z³ Format A5, 260 s. ISBN

19 18 CZAKRY Cena: 41,20 z³ Format B5, 232 s. ISBN LECZENIE CZAKRAMÓW I ENERGIA KUNDALINI D. Harald Alke Znany Czytelnikom z wczeœniejszych ksi¹ ek D. Harald Alke konsekwentnie propaguje zdrowy styl ycia. Opracowany przez niego system treningu energetycznego jest tu wyjœciem do pracy z cia³em energetycznym i drog¹ do oœwiecenia. Trening energetyczny jest nowoczesn¹ form¹ jogi Kundalini. A czym jest joga Kundalini? Jest matk¹ wszystkich œcie ek jogi. ¹czy w sobie : techniki oddechowe, æwiczenia fizyczne, medytacje, mudry i wiele innych. To podrêcznik uzdrawiania energetycznego, opisuj¹cy æwiczenia fizyczne, medytacyjne, oddechowe, wzmacniaj¹ce nie tylko cia³o ale lecz¹ce te i psychikê. CZAKRAMY TRENING ENERGETYCZNY D. Harald Alke Cena: 27,10 z³ Format A5, 192 s. ISBN W treningu energetycznym chodzi o duchowy system treningowy, który zajmuje siê cia- ³em, dusz¹ i umys³em. Zawarty w ksi¹ ce program treningowy, oparty na medytacji, czakrach, jodze, jest tak zaplanowany, e ju po kilku tygodniach æwiczeñ mo na dostrzec pozytywny wp³yw na zdrowie i witalnoœæ. Autor przedstawia dwanaœcie dynamicznych programów aktywuj¹cych cia³o, hormony i œwiadomoœæ. Prezentowane æwiczenia wzmacniaj¹ cia³o, a poza tym pomagaj¹ osi¹gn¹æ równowagê pomiêdzy psychik¹ (dusz¹) i umys³em (œwiadomoœci¹). Opracowany przez niego system treningowy ma pozytywny wp³yw na wszystkie choroby zwi¹zane z nerwami i kr¹ eniem, os³abieniem uk³adu immunologicznego, bólami krêgos³upa i innymi schorzeniami. Cena: 28,70 z³ Format A5, 240 s. ISBN Trening energetyczny D. Harald Alke. To bardzo proste: po³¹czenie æwiczeñ fizycznych, medytacyjnych i oddechowych, które opracowane na podstawie indyjskiej jogi Kundalini stanowi¹ idealny program treningowy dla cia³a, duszy i umys³u. Cykl æwiczeniowy jest zaplanowany w ten sposób, by przez kilka miesiêcy w ka dym kolejnym tygodniu wykonywaæ zestawy æwiczeñ maj¹ce wp³yw na poszczególne czêœci organizmu i usuwaj¹ce konkretne dolegliwoœci. Dziêki praktycznym æwiczeniom odkryjesz swoje nieznane dot¹d umiejêtnoœci, nauczysz siê wykorzystywaæ yciowe szanse, pokonywaæ stres i rozwijaæ zdolnoœci duchowe. Czakra i kundalini dr Jonn Mumford. Jeœli zaczniesz systematycznie i powoli uderzaæ magnesem w elazo, mo esz w ten sposób stopniowo wyrównaæ strukturê molekularn¹ metalu. Nast¹pi wtedy zjawisko polaryzacji, które doprowadzi do przejêcia przez elazo cech magnesu. Stosuj¹c analogie do cia³a, gdzie magnes symbolizuje umys³ - jesteœ w stanie polaryzowaæ cia³o, aby wp³ywaj¹c si³¹ umys³u wprowadziæ harmoniê i równowagê oraz o ywiæ cia³o. Polaryzacja to jedna z najcenniejszych technik raja jogi - naucz siê jej Cena: 31,50 z³ Format A5, 288 s. ISBN a Twoje cia³o i umys³ ju zawsze stanowiæ bêd¹ nierozerwalny duet. Poznaj¹c techniki medytacyjne wprowadzisz swoje cia³o w taki relaks, e Twoje cia³o bêdzie Ci bardzo wdziêczne. Cena: 31,80 z³ Format B5, 232 s. ISBN Energia dla milionów D. Harald Alke. Ludzka natura kryje bardzo wiele nieoczekiwanych mo liwoœci i fascynuj¹cych potencja³ów. Kiedy stoimy przed przeszkod¹, natura mobilizuje natychmiast dla naszego umys³u i naszej duszy energiê potrzebn¹ do jej przezwyciê enia. Energia dla milionów odkrywa przed nami tajemn¹ wiedzê o naszej duszy i naszym umyœle. Pozwala zrozumieæ, e tkwi¹ w nas niewyczerpalne rezerwy energetyczne, które tylko czekaj¹, abyœmy wreszcie zaczêli z nich korzystaæ. Czakramy a zdrowie Leszek Matela. Ksi¹ ka omawia szczegó³owo czakramy, ich rolê i funkcje. Przedstawia ró ne mo - liwoœci samodzielnej ich regulacji za pomoc¹ m.in. kamieni szlachetnych, aromaterapii, oddzia³ywania dÿwiêkiem, wahad³a, æwiczeñ medytacyjnych, jogi, a tak e przez energiê kolorów i wp³yw piramid. Jest to praktyczny podrêcznik ukazuj¹cy w sposób przystêpny mo liwoœci osi¹gania zdrowia i zapobiegania chorobom poprzez oddzia³ywanie na nasze centra energetyczne. Do ksi¹ ki do³¹czono 7 piramidek do energetyzacji czakramów. Cena: 25,10 z³ Format A5, 104 s. ISBN

20 ETNOGRAFIA 19 Cena: 35,90 z³ Format A5, 280 s. ISBN Kod druidów i sekrety Celtów Leszek Matela. Celtycka muzyka, symbole, zwyczaje, mitologia to, co zosta³o po bogatej kulturze celtyckiej fascynuje obecnie wielu ludzi. Nie wszyscy zapewne wiedz¹, e s³ynna katedra Notre Dame w Pary u zosta³a wybudowana w miejscu dawnego kultu Celtów. Ma³o kto wie, e promieniowanie w kaplicy opactwa Benedyktynów w Mont Saint Michel osi¹ga potê n¹ moc jednostek Bovisa! Bardzo wiele miejsc we Francji i ca³ej Europie (równie w Polsce) do dziœ zadziwia i fascynuje bogactwem pozosta³oœci po tej kulturze. Ta ksi¹ ka jest wiêc i podró ¹, i lekcj¹ historii, i przewodnikiem po najbardziej tajemniczych miejscach Europy. Celtowie Sylwia i Paul Botheroyo. Kilka tysi¹cleci przed narodzeniem Chrystusa jedno z plemion Europy zmieni³o oblicze starego œwiata. Dzisiaj jego duch zdaje siê nam byæ mitem, legend¹ i tajemnic¹. Istnieli jednak naprawdê, zaœ ich m¹droœæ, wiedza i tradycja tajemna ukryta jest we wci¹ na nowo odkrywanych rytua³ach i zaklêciach. Nosz¹ miano Celtów, pradawnych stra ników Natury. Kim byli naprawdê? Jakie by³y ich rytua³y, œpiewy, eposy i zaklêcia? Jaki maj¹ wp³yw na wspó³czesnoœæ? Niech ta ksi¹ ka bêdzie przewodnikiem ku odnalezieniu w³asnej drogi do mistycznego œwiata Celtów, by zrozumieæ si³ê i m¹droœæ Natury. Cena: 19,30 z³ Format A5, 136 s. ISBN Cena: 30,50 z³ Format B5, 160 s. ISBN Wyrocznia celtycka Leszek Matela. Celtowie yli w bardzo bliskim kontakcie z przyrod¹, dziêki czemu uda³o im siê podporz¹dkowaæ swoje ycie prawom kosmicznym. Do ksi¹ ki zosta³o do³¹czone znacznie potê niejsze narzêdzie karty, dziêki którym ka dy bêdzie móg³ skorzystaæ z celtyckiej wyroczni. Dziêki niej Twoje wybory ju zawsze bêd¹ s³uszne a droga do celu prosta i pozbawiona kolein utrudniaj¹cych wêdrówkê. Wêdrówkê zwan¹ yciem. Celtowie bêd¹ Twoimi codziennymi przewodnikami i doradcami. Kaba³a Gerhard Wehr. Ludzi fascynuje niezwyk³y sposób traktowania liczb, liter i pism. Jedni s¹ przyci¹gani przez aurê wielkiej tajemnicy, która otacza podstawy kabalistyczne. Inni uwa aj¹ za koniecznoœæ ostrzeganie przed ni¹, poniewa istnieje niebezpieczeñstwo jej nieprawid³owej interpretacji. Dlatego aby zrozumieæ, czym dok³adnie jest kaba³a, jakie s¹ wa - ne pisma kabalistyczne, kim s¹ najwa - niejsi myœliciele, co oznacza 10 sefirotów i jak¹ rolê mo e odgrywaæ kaba³a dla cz³owieka XXI wieku, trzeba korzystaæ z rzetelnego poradnika. Taki w³aœnie poradnik masz przed sob¹. Cena: 19,90 z³ Format A5, 144 s. ISBN Cena: 27,20 z³ Format B5, 224 s. ISBN Leksykon imion Miros³aw Winczewski. Ka de imiê ma swoje znaczenie. Oddzia³ywuje na osobowoœæ, a tak e na los cz³owieka. Z pewnymi cechami ju siê rodzimy, a wiele z nich kszta³tuje siê przez ca³e nasze ycie. Czasami przysz³a mama na d³ugo przed rozwi¹zaniem wie, e urodzi ma³¹ Ewuniê, bo wie i czuje, e tak w³aœnie ma byæ. Warto jednak mieæ œwiadomoœæ charakterystyki imienia, zawczasu sprawdziæ jakie ma ono znaczenie i decyzjê podj¹æ zgodnie ze swymi oczekiwaniami. Tajemnice S³owian Leszek Matela. Ksi¹ ka ukazuje tajemnice S³owian i ich miejsc mocy. Ksi¹ ka przedstawia tajemnicz¹ wiedzê i osi¹gniêcia S³owian, szczególnie zamieszkuj¹cych terytorium Polski. Ukazuje ich fascynuj¹cy œwiat, zwyczaje, obrzêdy i rytua³y. Prezentuje te mo liwoœci praktycznego wykorzystania spuœcizny S³owian, wyp³ywaj¹cej z ich znajomoœci przyrody i jej mocy leczniczych. Ksi¹ ka jest równie unikalnym przewodnikiem po s³owiañskich miejscach kultu. Cena: 37,30 z³ Format B5, 248 s. ISBN Cena: 22,30 z³ Format A5, 216 s. ISBN Ludzie i totemy Leszek Michalik. Rdzenni mieszkañcy obu Ameryk przez wieki yli blisko natury i krok po kroku poznawali jej prawa. Ich wierzenia, symbole, tradycja s³owna, mity i obrzêdy religijne to bezcenne Ÿród³o wiedzy o tajemnicach i mocy Ziemi. Dowiesz siê równie, w jaki sposób Indianie Ameryki Pó³nocnej postrzegali wzajemne zale noœci cia³ niebieskich, czterech ywio³ów matki natury, ludzi, roœlin i zwierz¹t. Wojownicy GwiaŸdzistych tarcz Leszek Michalik. Opowieœæ o wierzeniach, tradycjach kulturowych i wspó³czesnych problemach pierwszych Amerykanów. O znawcach œwiata duchów i demonów, poszukiwaczy piêkna i harmonii w naturze. Ksi¹ ka przedstawia ycie dawnych i wspó³czesnych Indian pó³nocnoamerykañskich, w dzikiej przyrodzie mog¹ zaoferowaæ nam, ludziom skazanym na ycie w rozwiniêtej technologicznie cywilizacji, ale z ka dym dniem niszcz¹cej swoje naturalne œrodowisko. Cena: 41,80 z³ Format B5, 248 s. ISBN

STUDIO ASTROPSYCHOLOGII

STUDIO ASTROPSYCHOLOGII STUDIO ASTROPSYCHOLOGII KATALOG WYDAWNICTWA KOMPLETNA OFERTA 2006/2007 ASTROLOGIA CZAKRY ETNOGRAFIA FENG SHUI MAGIA MEDYCYNA NATURALNA MIEJSCA MOCY NUMEROLOGIIA OD YWIANIE PARAPSYCHOLOGIA PSYCHOLOGIA RADIESTEZJA

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Studia Astropsychologii

Dyrektor Studia Astropsychologii Każda epoka miała swoich bohaterów, których misją było szerzenie trudno dostępnej wiedzy. Odkrywali to, co nieznane, albo udowadniali to, czego teoretycznie udowodnić się nie dało. Newton, Einstein czy

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Rok urodzenia 1996 1. Babiarz Maciej 2. Babiarz Piotr 3. Bobak Kamil 4. Liszka Krzysztof 5. Mąka Monika 6. Petyniak Roksana 7. Sopuch Mariusz 8. Stokłosa Barbara

Bardziej szczegółowo

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Nagroda I Stopnia samochód osobowy Fiat 500 1. Radosław U., 502580 Nagroda II Stopnia płyta DVD z

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYDAWNICTWA. www.studioastro.pl AUTORÓW TEMATÓW NOWOŚCI INDEKS ALFABETYCZNY WG: TYTUŁÓW ANIOŁY I DUCHOWI PARAPSYCHOLOGIA ASTROLOGIA

KATALOG WYDAWNICTWA. www.studioastro.pl AUTORÓW TEMATÓW NOWOŚCI INDEKS ALFABETYCZNY WG: TYTUŁÓW ANIOŁY I DUCHOWI PARAPSYCHOLOGIA ASTROLOGIA ANIOŁY I DUCHOWI ASTROLOGIA BUDDYZM, MEDYTACJA BRADEN, NOETYKA CHIROLOGIA ENTOGRAFIA EZOTERYKA FENG SHUI HIPNOZA MAGIA MUDRY NUMEROLOGIA ODŻYWIANIE PARAPSYCHOLOGIA POZYTYWNE MYŚLENI PRAWO PRZYCIĄGANI RADIESTEZJA

Bardziej szczegółowo

Życzę Ci kolejnych sukcesów na drodze pogłębiania wiedzy i poszerzania świadomości z pożytkiem dla Ciebie i Twego otoczenia

Życzę Ci kolejnych sukcesów na drodze pogłębiania wiedzy i poszerzania świadomości z pożytkiem dla Ciebie i Twego otoczenia Książki, które proponujemy, oferują szeroki wachlarz publikacji dotyczących różnorodnych sfer życia. Szukając na co dzień życiowej mądrości sięgamy do metod, gdzie często nie dociera współczesna nauka,

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYDAWNICTWA. AUTORÓW TEMATÓW NOWOŚCI INDEKS ALFABETYCZNY WG: TYTUŁÓW ANIOŁY I PRZEWODNICY PARAPSYCHOLOGIA ASTROLOGIA

KATALOG WYDAWNICTWA.  AUTORÓW TEMATÓW NOWOŚCI INDEKS ALFABETYCZNY WG: TYTUŁÓW ANIOŁY I PRZEWODNICY PARAPSYCHOLOGIA ASTROLOGIA ANIOŁY I PRZEWODNICY ASTROLOGIA BRADEN CHIROLOGIA CZAKRY ETNOGRAFIA EZOTERYKA FENG SHUI HIPNOZA KRYSZTAŁY I KAMIE MAGIA MIEJSCA MOCY MUDRY, EFT NUMEROLOGIA ODŻYWIANIE PARAPSYCHOLOGIA POZYTYWNE MYŚLENI

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYDAWNICTWA. www.studioastro.pl AUTORÓW TEMATÓW NOWOŚCI INDEKS ALFABETYCZNY WG: TYTUŁÓW ANIOŁY I PRZEWODNICY ODŻYWIANIE ASTROLOGIA

KATALOG WYDAWNICTWA. www.studioastro.pl AUTORÓW TEMATÓW NOWOŚCI INDEKS ALFABETYCZNY WG: TYTUŁÓW ANIOŁY I PRZEWODNICY ODŻYWIANIE ASTROLOGIA ANIOŁY I PRZEWODNICY ASTROLOGIA BRADEN, NOETYKA CHIROLOGIA DZIECKO ETNOGRAFIA EZOTERYKA FENG SHUI HIPNOZA KWANTOWOŚĆ, DWUPUNKT MAGIA MUDRY NUMEROLOGIA ODŻYWIANIE PARAPSYCHOLOGIA POZYTYWNE MYŚLENI PRAWO

Bardziej szczegółowo

/materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej/

/materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej/ BIBLIOTERAPIA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2008 /materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej/ WYDAWNICTWA ZWARTE Borecka I., Biblioterapia : teoria i praktyka

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Warsztaty budowy robotów z klocków LEGO

Warsztaty budowy robotów z klocków LEGO Rozpoczęcie warsztatów: 8:00 Zakończenie warsztatów: 9:00 1. Jakub S. 2002-06-19 Tomasz S. 2. Paweł W. 2007-03-01 Cezary W. 3. Maciej M. 2007-05-23 Joanna M. 4. Piotr F. 2007-05-12 Joanna F. 5. Piotrek

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANA KOMISJA REKRUTACYJNA WYDZIAŁOWE KOMISJE REKRUTACYJNE

UCZELNIANA KOMISJA REKRUTACYJNA WYDZIAŁOWE KOMISJE REKRUTACYJNE Prosimy o wypełnienie poniższych tabel, a następnie przesłanie ich zarówno w wersji elektronicznej na adres: zespol.rekrutacji@uj.edu.pl, jak i w formie wydruku podpisanego przez Dziekana lub Prodziekana

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1. Rozdział 2. XIII Przedmowa do wydania polskiego 1Przedmowa

Spis treści. Rozdział 1. Rozdział 2. XIII Przedmowa do wydania polskiego 1Przedmowa Spis treści XIII Przedmowa do wydania polskiego 1Przedmowa Rozdział 1 8 Badanie tajemnic psychiki i zachowania 11 Psychologia: definicje, cele i zadania 20 Historyczne podstawy psychologii 23 Wspó³czesne

Bardziej szczegółowo

Nasz Elementarz Ćwiczenia do podręcznika NASZ ELEMENTARZ Wydawnictwo OPERON (cz. 1, 2, 3, 4) New English Adventure 1 Pearson 2014 680/ 1/ 2014

Nasz Elementarz Ćwiczenia do podręcznika NASZ ELEMENTARZ Wydawnictwo OPERON (cz. 1, 2, 3, 4) New English Adventure 1 Pearson 2014 680/ 1/ 2014 Załącznik nr 2 do uchwały nr / 15 16 Zestaw podręczników obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie w roku szkolnym 2015/2016 uwzględniający nową podstawę programową I

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA ds. REFERENDUM Nr 1 w CZARNOWĄSACH

OBWODOWA KOMISJA ds. REFERENDUM Nr 1 w CZARNOWĄSACH Załącznik nr 1 Wójta Gminy OBWODOWA KOMISJA ds. REFERENDUM Nr 1 w CZARNOWĄSACH Imię (imiona ) i nazwisko zgłaszanego kandydata Miejsce zamieszkania Nazwa podmiotu uprawnionego, Łukasz Mateusz ULIŃSKI Sojusz

Bardziej szczegółowo

SkładObwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

SkładObwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 SkładObwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 1 Renata Małgorzata Szczęch 2 Tomasz Tadeusz Kula 3 Barbara Elżbieta Dobosz 4 Stefania Szpunar

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYDAWNICTWA 2016

KATALOG WYDAWNICTWA 2016 KATALOG WYDAWNICTWA 2016 ANIOŁY I PRZEWODNICY DUCHOWI ASTROLOGIA BUDDYZM, MEDYTACJA BRADEN, NOETYKA CHIROLOGIA ETNOGRAFIA EZOTERYKA FENG SHUI HIPNOZA KWANTOWOŚĆ, DWUPUNKT MAGIA MUDRY NUMEROLOGIA PARAPSYCHOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników obowiązujących. w Oddziale Przedszkolnym. i Szkole Podstawowej. w Nowym Belęcinie w roku szkolnym 2014/2015

Wykaz podręczników obowiązujących. w Oddziale Przedszkolnym. i Szkole Podstawowej. w Nowym Belęcinie w roku szkolnym 2014/2015 Wykaz podręczników obowiązujących w Oddziale Przedszkolnym i Szkole Podstawowej w Nowym Belęcinie w roku szkolnym 2014/2015 1 Oddział przedszkolny dla trzy i czterolatków L. p. Autor Tytuł 1 Wiesława Żaba-Żabińska

Bardziej szczegółowo

Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej

Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej 25 lipca 2015 roku na lotnisku w Kruszynie odbył się I Międzynarodowy Zjazd Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej działającej

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego w klasach pierwszych XIV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2015/16

Szkolny zestaw podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego w klasach pierwszych XIV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2015/16 Szkolny zestaw ów przeznaczonych do kształcenia ogólnego w klasach pierwszych XIV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2015/16 numer dopuszczenia polski angielski* Nowe Lustra świata. Starożytność

Bardziej szczegółowo

Reiki Uniwersalna energia yciowa. Spis treœci

Reiki Uniwersalna energia yciowa. Spis treœci CZĘŚĆ I Reiki Uniwersalna energia yciowa Spis treœci Przedmowa... 15 Wstęp... 19 Pod rozwagę... 22 Część I REIKI UNIWERSALNA ENERGIA YCIOWA... 23 Co to jest Reiki?... 24 Czym jest Reiki?... 26 Jakie wartości

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

WykÅ adowcy Studium Parapsychologii

WykÅ adowcy Studium Parapsychologii WykÅ adowcy Studium Parapsychologii Celem Instytutu jest przekazanie wiedzy i umiejä tnoå ci praktycznych. Dlatego dokå adamy wszelkich staraå, aby wykå adowcy reprezentowali najwyå¼szy, Å wiatowy poziom.

Bardziej szczegółowo

Komisje i Zespoły w roku szkolnym 2013/2014. Przydział czynności dodatkowych.

Komisje i Zespoły w roku szkolnym 2013/2014. Przydział czynności dodatkowych. Komisje i Zespoły w roku szkolnym 2013/2014 Przydział czynności dodatkowych. I. Zespół ds. analiz egzaminów zewnętrznych SP 75 Joanna Gregorowicz Gimnazjum Jolanta Szlaga XII LO Dorota Pardo II. Zespół

Bardziej szczegółowo

Lider w praktyce pielęgniarskiej

Lider w praktyce pielęgniarskiej II FORUM DYSKUSYJN0 - NAUKOWE W PIELĘGNIARSTWIE Lider w praktyce pielęgniarskiej Lublin, 13 MAJA 2015 Organizator: Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW na rok szkolny 2013/2014 Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Kusocińskiego w Inowrocławiu

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW na rok szkolny 2013/2014 Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Kusocińskiego w Inowrocławiu SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW na rok szkolny 2013/2014 Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Kusocińskiego w Inowrocławiu Podstawa Prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I. z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I. z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego [TEKST JEDNOLITY WYCIĄG] Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O GODZINACH PRACY ZESPOŁU PORADNI SPECJALISTYCZNYCH Szpitala Powiatowego w Limanowej

INFORMATOR O GODZINACH PRACY ZESPOŁU PORADNI SPECJALISTYCZNYCH Szpitala Powiatowego w Limanowej INFORMATOR O GODZINACH PRACY ZESPOŁU PORADNI SPECJALISTYCZNYCH Szpitala Powiatowego w Limanowej Rejestracja Ogólna znajduje się na parterze w budynku Przychodni Specjalistycznej, jest dostępna dla pacjentów:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 168 /2015 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 5 września 2015 r. w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Piastowie.

Zarządzenie Nr 168 /2015 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 5 września 2015 r. w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Piastowie. Zarządzenie Nr 168 /2015 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 5 września 2015 r. w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Piastowie. Na podstawie art. 182 1 pkt.1, 2, 2a oraz 8 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Klasy I-VI

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Klasy I-VI WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Klasy I-VI WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 kl. Ia, Ib, Ic LP. PRZEDMIOT KLASA TYTUŁ AUTOR WYDAWNICTWO NR DOPUSZCZENIA MEN UWAGI 1. kształcenie zintegrowane

Bardziej szczegółowo

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Gorlice ze wskazaniem zajmowanych funkcji

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Gorlice ze wskazaniem zajmowanych funkcji Składy Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Gorlice ze wskazaniem zajmowanych funkcji Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Bielance Dom Pracy Twórczej Bielanka nr 5 1 Hajduk Franciszek Józef Kobylanka

Bardziej szczegółowo

Zygmunta Lucjana. Lucyn

Zygmunta Lucjana. Lucyn Zamieszkiwali w majàtku odziedziczonym po ojcu, Fortunacie Edwardzie Jaworowskim we wsi o nazwie dzisiejszej Warzyn Skóry dawniej Nu ynek lub Warzynek,. Liczy on 102 hektary ziemi ornej oraz 10 hektarów

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników dla klas I i II (zgodnie z reformą programową) na rok szk. 2013/2014 Liceum Ogólnokształcące

Wykaz podręczników dla klas I i II (zgodnie z reformą programową) na rok szk. 2013/2014 Liceum Ogólnokształcące Wykaz podręczników dla klas I i II (zgodnie z reformą programową) na rok szk. 2013/2014 Liceum Ogólnokształcące Przedmiot Tytuł podręcznika autorzy Wydawnictwo Numer dopuszczenia Język polski Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw podręczników dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. Leonida Teligi w Pyrzycach obowiązujący od 1 września 2011 r. Klasa I

Szkolny zestaw podręczników dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. Leonida Teligi w Pyrzycach obowiązujący od 1 września 2011 r. Klasa I Szkolny zestaw podręczników dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. Leonida Teligi w Pyrzycach obowiązujący od 1 września 2011 r. Klasa I Przedmiot Autor podręcznika Tytuł podręcznika Religia J. Czerkawski Jezus

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLAS I-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO W PACANOWIE OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNEGO 2013/2014.

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLAS I-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO W PACANOWIE OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNEGO 2013/2014. WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLAS I-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO W PACANOWIE OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 Klasa I Edukacja wczesnoszkolna Jolanta Brzuska Katarzyna Glinka Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Libiszewska-Kindler AJURWEDA AJURWEDA. e-book ASTRUM. www.astrummedia.pl W R O C Ł A W

Elżbieta Libiszewska-Kindler AJURWEDA AJURWEDA. e-book ASTRUM. www.astrummedia.pl W R O C Ł A W AJURWEDA AJURWEDA Elżbieta Libiszewska-Kindler AJURWEDA AJURWEDA e-book ASTRUM M E D I A www.astrummedia.pl W R O C Ł A W Copyright e-book ASTRUM MEDIA Sp. z o.o. Wrocław Wszelkie prawa zastrzeżone Opracowanie

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE w roku szkolnym 2015/2016

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE w roku szkolnym 2015/2016 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 120 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pułków Piechoty Dzieci Warszawy ul. Międzyborska 70, 04 010 Warszawa tel. (022) 810 32 44, tel./fax. (022) 810 82 55 e-mail: sp120@edu.um.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY I GIMNAZJUM IM. 21. PUŁKU PIECHOTY DZIECI WARSZAWY W CZERNICACH BOROWYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DOTOWANYCH PRZEZ MEN

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY I GIMNAZJUM IM. 21. PUŁKU PIECHOTY DZIECI WARSZAWY W CZERNICACH BOROWYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DOTOWANYCH PRZEZ MEN WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DOTOWANYCH PRZEZ MEN (bezpłatne dla uczniów) 1 Język polski Słowa na czasie Słowa na czasie. Podręcznik do języka polskiego 2 Język angielski English

Bardziej szczegółowo

10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA

10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA ŻYJ ZDROWO! 10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA Jedz regularnie co 3 godziny. Jedz ostatni posiłek 2-3 godziny przed snem. Dbaj by twoja dieta była bogata we wszystkie składniki odżywcze(węglowodany, białko i

Bardziej szczegółowo

Komunikat końcowy imprezy sportowo-rekreacyjnej p.n. Otwarty Integracyjny Turniej w Bowlingu przeprowadzonej w dniu 14.05.2016 r.

Komunikat końcowy imprezy sportowo-rekreacyjnej p.n. Otwarty Integracyjny Turniej w Bowlingu przeprowadzonej w dniu 14.05.2016 r. Suwałki dn. 14.05.2016 r. Komunikat końcowy imprezy sportowo-rekreacyjnej p.n. Otwarty Integracyjny Turniej w Bowlingu przeprowadzonej w dniu 14.05.2016 r. w Suwałkach Klub Sportowy Jaćwing Suwałki w dniu

Bardziej szczegółowo

Szkolny Zestaw Programów Nauczania na rok szkolny 2014/2015

Szkolny Zestaw Programów Nauczania na rok szkolny 2014/2015 Załącznik do uchwały nr 16 z dnia 29 sierpnia 2014r. Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku Szkolny Zestaw Programów Nauczania na rok szkolny 2014/2015 Lp. Zajęcia edukacyjne 1. język polski

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 767-PR.182/2012 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ. z dnia 10 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 767-PR.182/2012 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ. z dnia 10 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 767-PR.182/2012 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawiew sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzeniu inwentaryzacji okresoworocznej środków trwałych

Bardziej szczegółowo

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych DOPALACZE - nowa kategoria substancji psychoaktywnych CZYM SĄ DOPALACZE? Dopalacze stosowana w Polsce, potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują

Bardziej szczegółowo

Harmonogram V edycji Szkoły dla Pacjentów

Harmonogram V edycji Szkoły dla Pacjentów Harmonogram V edycji Szkoły dla Pacjentów Zapraszamy na piątą edycję Szkoły dla pacjentów onkologicznych i ich rodzin. Zajęcia rozpoczynamy 19 marca 2013 r. o godz. 15.00 Terminy spotkań wtorki i czwartki

Bardziej szczegółowo

SPORTOWE OSKARY kapituła powołana przez Burmistrz Miasta Puszczykowa przyznała Oskary za szczególne osiągnięcia sportowe.

SPORTOWE OSKARY kapituła powołana przez Burmistrz Miasta Puszczykowa przyznała Oskary za szczególne osiągnięcia sportowe. SPORTOWE OSKARY kapituła powołana przez Burmistrz Miasta Puszczykowa przyznała Oskary za szczególne osiągnięcia sportowe. Wojciech Szkudlarczyk badminton Medalista Mistrzostw Polski Seniorów Medalista

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wprowadzenie... 11. Przedmowa... 9

Spis treœci. Wprowadzenie... 11. Przedmowa... 9 Spis treœci Przedmowa... 9 Wprowadzenie... 11 Krótko o oddechu... 13 Wskazówki do praktycznego stosowania techniki oddychania 14 Oddech... 16 Oddychaæ nosem czy ustami?... 19 Zalecenia dla pocz¹tkuj¹cych...

Bardziej szczegółowo

Przydomowe oczyszczalnie ścieków -wykaz nieruchomości dla projektanta

Przydomowe oczyszczalnie ścieków -wykaz nieruchomości dla projektanta Przydomowe oczyszczalnie ścieków -wykaz nieruchomości dla projektanta Nr deklar acji Imię i nazwisko właściciela nieruchomości Miejscowość Nr działki 3 Małgorzata i Artur Czerwiec Tuklęcz 50 4 Mazur Grażyna

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY KARDIOLOGICZNE OKRESU DORASTANIA

PROBLEMY KARDIOLOGICZNE OKRESU DORASTANIA XI Konferencja Sekcji Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Toruń, 27-29 września 2012r PROBLEMY KARDIOLOGICZNE OKRESU DORASTANIA Miejsce obrad Sala Konferencyjna Hotelu Filmar,

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE (KLASA 0 ) L.P. PRZEDMIOT TYTUŁ PODRĘCZNIKA AUTORZY WYDAWNICTWO

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE (KLASA 0 ) L.P. PRZEDMIOT TYTUŁ PODRĘCZNIKA AUTORZY WYDAWNICTWO ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE (KLASA 0 ) wychowanie przedszkolne Przygoda z uśmiechem. Roczne przygotowanie przedszkolne. Pakiet. 2. religia Kocham dobrego Boga Anna Łada- Grodzicka, Barbara Nawolska, Kinga Łapot-

Bardziej szczegółowo

Program kursu online Praca z energiami aura, czakry, meridiany

Program kursu online Praca z energiami aura, czakry, meridiany Program kursu online Praca z energiami aura, czakry, meridiany Marta Pyrchała-Zarzycka www.astrosalus.pl www.sukces-biznes.pl www.astrosalus.pl/kursy-online LEKCJA 1 Podstawy wiedzy o energiach. W tej

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 2 w Kamiennej Górze SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na rok szkolny 2015/2016

Gimnazjum nr 2 w Kamiennej Górze SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na rok szkolny 2015/2016 Gimnazjum nr 2 w Kamiennej Górze SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na rok szkolny 2015/2016 Kamienna Góra, 26 czerwca 2015 r. Lp. przedmiot (w pełnym brzmieniu) tytuł

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROGRAMÓW NAUCZANIA I PODRĘCZNIKÓW

WYKAZ PROGRAMÓW NAUCZANIA I PODRĘCZNIKÓW WYKAZ PROGRAMÓW NAUCZANIA I PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS I III Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich w roku szkolnym /2013 PROGRAMY NAUCZANIA I PODRĘCZNIKI DLA KLAS I PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 114 /2015 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 11 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 114 /2015 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 11 sierpnia 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 114 /2015 WÓJTA GMINY z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji ds. Referendum na terenie Gminy Łambinowice w Referendum ogólnokrajowym, zarządzonym

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKRZYSZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKRZYSZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Elementarz XXI wieku klasa 2. Pakiet podręczników. Ćwiczenia zintegrowane cz. 1-4. cz. 1-4 Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Joanna Winiecka Nowak, Monika Gromek, Grażyna Kilbach, Maria 404/3/2013 Edukacja

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWŁA II W KOŁOBRZEGU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWŁA II W KOŁOBRZEGU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWŁA II W KOŁOBRZEGU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016 przedszkolna SP5/0/1/2015 SP5/0/2/2015 ODZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 278/15 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 15 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 278/15 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 15 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 278/15 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela

Bardziej szczegółowo

2. J. polski a,b Podręczniki zakupuje szkoła z dotacji udzielonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i wypożycza je uczniom

2. J. polski a,b Podręczniki zakupuje szkoła z dotacji udzielonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i wypożycza je uczniom Zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych do klasy - klasa I - 2015/2016 Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku Podręczniki dopuszczone

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW KLASA I ROK SZKOLNY 2013 / 2014 przedmiot autorzy / wydawnictwa cena uwagi Słowa na czasie. Podręcznik do kształcenia polski literackiego i kulturowego dla klasy pierwszej 24,30,-

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NAUCZANIA NA ROK SZKOLNY 2012/2013

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NAUCZANIA NA ROK SZKOLNY 2012/2013 ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NAUCZANIA NA ROK SZKOLNY 2012/2013 ZSP Szkoła Podstawowa im. Władysława Lorkiewicza w Orchowie ul. Szkolna 11, 62-436 Orchowo tel./fax.: 632684012 klasa I L.P. 1. PRZEDMIOT J. angielski

Bardziej szczegółowo

Agresja u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym przyczyny, przejawy i przeciwdziałanie

Agresja u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym przyczyny, przejawy i przeciwdziałanie Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach Filia w Dąbrowie Górniczej Agresja u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym przyczyny, przejawy i przeciwdziałanie Zestawienie tematyczne

Bardziej szczegółowo

OD ZAGUBIENIA DO RÓWNOWAGI

OD ZAGUBIENIA DO RÓWNOWAGI Bogusław Sztorc OD ZAGUBIENIA DO RÓWNOWAGI Poradnik jak żyć zdrowo w pędzącym świecie Copyright by Bogusław Sztorc ISBN 978-83-7859-309-6 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie części

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016. Liceum klasa 1

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016. Liceum klasa 1 Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016 Liceum klasa 1 Przedmiot Tytuł serii Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo Data dopuszczenia j.polski Zrozumieć tekst- D. Chemperek, A. Kalbarczyk,

Bardziej szczegółowo

Informacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2012/2013

Informacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2012/2013 Informacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2012/2013 Konkursy przedmiotowe i tematyczne ogłoszone przez Małopolskiego Kuratora Oświaty: nazwa konkursu

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW GIMNAZJUM 2016/2017. KLASA I Podręczniki dotowane przez MEN Tytuł Autor. Wydawnictwo podręcznika Ewa Horwath, Grażyna Kiełb

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW GIMNAZJUM 2016/2017. KLASA I Podręczniki dotowane przez MEN Tytuł Autor. Wydawnictwo podręcznika Ewa Horwath, Grażyna Kiełb ZESTAW PODRĘCZNIKÓW GIMNAZJUM 2016/2017 Zajęcia Język polski Język angielski KLASA I Podręczniki dotowane przez MEN Wydawnictwo podręcznika Ewa Horwath, Grażyna Kiełb Katherine i Steve Bilsborough Bliżej

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ 2016 R. Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest każdego roku 7 kwietnia, aby

KWIECIEŃ 2016 R. Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest każdego roku 7 kwietnia, aby KWIECIEŃ 2016 R. Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest każdego roku 7 kwietnia, aby uczcić rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia w 1948 roku. Obchody Światowego Dnia Zdrowia stwarzają możliwość

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 1 W KOCISZEWIE siedziba: Szkoła Podstawowa w Kociszewie, Kociszew nr 32

OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 1 W KOCISZEWIE siedziba: Szkoła Podstawowa w Kociszewie, Kociszew nr 32 OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 1 W KOCISZEWIE siedziba: Szkoła Podstawowa w Kociszewie, Kociszew nr 32 przez 1. Dorota Zofia Przewodnicząca Stowarzyszenie Ojczyzna Rodzina Flantowicz Sprawiedliwość

Bardziej szczegółowo

Studenckie zeszyty naukowe 1 (8) 2015 warszawa 2015

Studenckie zeszyty naukowe 1 (8) 2015 warszawa 2015 Studenckie zeszyty naukowe 1 (8) 2015 WARSZAWA 2015 rada redakcyjna prof. zw. dr hab. Zdzisław Bombera przewodniczący prof. dr Ewa Lewandowska-Tarasiuk dr Joanna Jasińska Zespół redakcyjny prof. dr Franciszek

Bardziej szczegółowo

ZADBAJ O ZDROWIE JUŻ DZIŚ KATALOG ZDROWIE * CHOROBY, ZAPOBIEGANIE, LECZENIE * ĆWICZENIA RELAKSUJĄCO-ODPRĘŻAJĄCE * MEDYCYNA NATURALNA * ZDROWE DIETY

ZADBAJ O ZDROWIE JUŻ DZIŚ KATALOG ZDROWIE * CHOROBY, ZAPOBIEGANIE, LECZENIE * ĆWICZENIA RELAKSUJĄCO-ODPRĘŻAJĄCE * MEDYCYNA NATURALNA * ZDROWE DIETY ZDROWIE WYDAWNICTWO ASTRUM ZADBAJ O ZDROWIE JUŻ DZIŚ KATALOG ZDROWIE * CHOROBY, ZAPOBIEGANIE, LECZENIE * ĆWICZENIA RELAKSUJĄCO-ODPRĘŻAJĄCE * MEDYCYNA NATURALNA * ZDROWE DIETY WWW.WYDAWNICTWO-ASTRUM.PL

Bardziej szczegółowo

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ONOWOŒCIACH Sudoku. 101 ³amig³ówek dla zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwisko i imiona Zgłaszający Uzasadnienie opinii Zespołu Wniosek Zespołu

Lp. Nazwisko i imiona Zgłaszający Uzasadnienie opinii Zespołu Wniosek Zespołu do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy Załącznik nr 1 Lp. Nazwisko i imiona Zgłaszający Uzasadnienie opinii Zespołu Wniosek Zespołu zgłoszenie nie zawiera wymaganej ilości 50 podpisów 1 Boczkowska

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW. Klasa I. Klasa II W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KIELCACH. Darmowe podręczniki

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW. Klasa I. Klasa II W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KIELCACH. Darmowe podręczniki Załącznik do Zarządzenia Nr15/(2014/2015) z dnia 16 czerwca 2015r. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KIELCACH SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW Klasa I 1. Nasz elementarz podręcznik MEN Maria Lorek,

Bardziej szczegółowo

Klasa I inf (technik informatyk)

Klasa I inf (technik informatyk) Klasa I inf (technik informatyk) Przedmioty ogólnokształcące Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV 1. Biologia Po prostu Biologia brak podręcznika podręcznik zakres podstawowy Archacka Karolina, Archacki

Bardziej szczegółowo

Lp. Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo Numer dopuszczenia 1. Wychowanie przedszkolne. Beata Gawrońska Emilia Raczek

Lp. Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo Numer dopuszczenia 1. Wychowanie przedszkolne. Beata Gawrońska Emilia Raczek Zestaw podręczników obowiązujących w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej Lp. Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo Numer 1. Wychowanie przedszkolne TROPICIELE - roczne przygotowanie Beata Gawrońska

Bardziej szczegółowo

Adresaci programu. Glenn Doman

Adresaci programu. Glenn Doman Program zajęć świetlicowych z zakresu promocji zdrowia dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 24 w Zabrzu Zdrowie jest najpierwszym darem, uroda drugim, a bogactwo trzecim. -Platon Według Światowej Organizacji

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników na rok szkolny 2013/2014

Wykaz podręczników na rok szkolny 2013/2014 Wykaz podręczników na rok szkolny 2013/2014 KLASA I Oto ja pakiet Wydawnictwo MAC EDUKACJA Język niemiecki Hallo Anna podręcznik+ćwiczenia Olga Swerlowa Wyd. Lektorklett Język angielski Treetops 1 podręcznik+ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Zestaw podręczników Szkoły Podstawowej w Wiewcu na rok szkolny 2013/2014

Zestaw podręczników Szkoły Podstawowej w Wiewcu na rok szkolny 2013/2014 Zestaw podręczników Szkoły Podstawowej w Wiewcu na rok szkolny 2013/2014 Przedszkole - rok szkolny 2013/2014 5 6 latki - zestaw TROPICIELE wyd. 1. Skład pakietu Tropiciele dla dziecka: Tropiciele. Roczne

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Szkoła Podstawowa w Młochowie

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Szkoła Podstawowa w Młochowie WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Szkoła Podstawowa w Młochowie WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 KL. 0 Kształcenie zintegrowane J. angielski Pakiet "Przygoda z uśmiechem" Cheeky Monkey

Bardziej szczegółowo

Budowa koncepcji pracy szkoły

Budowa koncepcji pracy szkoły Budowa koncepcji pracy szkoły Bibliografia w wyborze ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Pile Opracowanie: Magdalena Gutowska Budowa koncepcji pracy szkoły. ARTYKUŁY: Co jest treścią nauczycielskiego

Bardziej szczegółowo

Ewidencja mediatorów stałych w sprawach cywilnych i gospodarczych

Ewidencja mediatorów stałych w sprawach cywilnych i gospodarczych Ewidencja mediatorów stałych w sprawach cywilnych i gospodarczych Lp. Nazwisko i imię Rekomendowany/a przez Dane kontaktowe Pola mediacji 1. Adamus Przemysław 2. Bryndal Paweł Ośrodek Mediacji Fundacji

Bardziej szczegółowo

ListaQA_03.11.2014 Lista osób posiadających kwalifikacje QA. 3 Banach Iwona irzepka@gmail.com admin. publiczna

ListaQA_03.11.2014 Lista osób posiadających kwalifikacje QA. 3 Banach Iwona irzepka@gmail.com admin. publiczna 1 Antolak-Szymańska Justyna justyna_antolak@wp.pl Agencja UE 2 Antonowicz Agnieszka agnieszka.antonowicz@pzdw.wrotapodlasia.pl 3 Banach Iwona irzepka@gmail.com admin. publiczna 4 Bela Adam adambela11@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2013/2014

Rok szkolny 2013/2014 Harmonogram zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych w Bytomiu Rok szkolny 2013/2014 Strona 1 z 7 Poniedziałek 14:15 Podróże kształcą - koło turystyczne Prowadzi: mgr Damian Pomocka

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY I Uwaga: do klasy I rodzice kupują tylko podręcznik do religii. Edukacja wczesnoszkolna Uczniowie pierwszej klasy otrzymają darmowy podręcznik Nasz Elementarz - przygotowany

Bardziej szczegółowo

KLASA I. Autor (autorzy) J. Faliszewska, W. Żaba-Żabińska. Carol Read, Ana Soberon. Ks.J. Szpet, D. Jackowiak

KLASA I. Autor (autorzy) J. Faliszewska, W. Żaba-Żabińska. Carol Read, Ana Soberon. Ks.J. Szpet, D. Jackowiak KLASA I Odkrywam siebie książki cz.1-10 -zadania domowe cz.1-10 -wycinanki 1,2 cz. ćwiczenia w rysowaniu -zeszyt w linię i zeszyt w kratkę Elementarz małego informatyka J. Faliszewska, W. Żaba-Żabińska

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ZDZIESZOWICACH

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ZDZIESZOWICACH 1 OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ZDZIESZOWICACH z dnia 24 paź dziernika 2006 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach zarządzonych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA ZESPOŁU OŚWIATOWEGO W GROCHOWIE

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA ZESPOŁU OŚWIATOWEGO W GROCHOWIE SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA ZESPOŁU OŚWIATOWEGO W GROCHOWIE obowiązujący od 1 września 2014r PRZEDSZKOLE w zest P-1 Razem w przedszkolu Program wychowania przedszkolnego wydanie rozszerzone Jolanta

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw programów nauczania w Szkole Podstawowej w Łękawce w roku szkolnym 2013/2014

Szkolny zestaw programów nauczania w Szkole Podstawowej w Łękawce w roku szkolnym 2013/2014 Szkoła Podstawowa w Łękawce Szkolny zestaw programów nauczania w Szkole Podstawowej w Łękawce w roku szkolnym 2013/2014 Łękawka 2013 1 Szkolny zestaw programów nauczania w Szkole Podstawowej w Łękawce

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie

Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie Szkolny zestaw programów w roku szkolnym 2015/ 2016... (Data, podpis i decyzja dyrektora gimnazjum o zatwierdzeniu do realizacji szkolnego zestawu

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.05.2016 godz. 06:31:55 Numer KRS: 0000062009

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.05.2016 godz. 06:31:55 Numer KRS: 0000062009 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.05.2016 godz. 06:31:55 Numer KRS: 0000062009 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/201 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 74 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W POZNANIU. obowiązujący w roku szkolnym 2012/2013

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 74 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W POZNANIU. obowiązujący w roku szkolnym 2012/2013 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 74 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W POZNANIU obowiązujący w roku 2012/2013 I ETAP EDUKACYJNY KLASY I III Klasa Przedmiot Nazwa programu Autorzy Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo