Szanowni Państwo. Urszula Wyrzykowska-Dudek Dyrektor SCDIDN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Państwo. Urszula Wyrzykowska-Dudek Dyrektor SCDIDN"

Transkrypt

1

2

3 Szanowni Państwo Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach jest publiczną placówką oświatową świadczącą od lat usługi szkoleniowe dla nauczycieli. Wysoka jakość świadczonych usług jest potwierdzona Akredytacją Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KO.ADM.I.-KB-4962/3/07. SCDiDN proponuje nauczycielom udział w licznych formach doradztwa metodycznego oraz warsztatach metodycznych i kursach kwalifikacyjnych, kursach nadających uprawnienia i doskonalących warsztat pracy nauczyciela. Dzięki doświadczonej i wykwalifikowanej kadrze doradców metodycznych, edukatorów i trenerów zapewnia zainteresowanym nauczycielom profesjonalną obsługę w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego. SCDiDN poleca bogatą ofertę doradczą i szkoleniową, dzięki której każdy zainteresowany nauczyciel poszerzy swoje przygotowanie zawodowe w zakresie pracy pedagogicznej. Daje Państwu możliwość podwyższenia kwalifikacji, uzyskania nowych uprawnień, uzupełnienia posiadanej wiedzy merytorycznej oraz umiejętności w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Oferta, którą Państwo otrzymaliście została przygotowana z uwzględnieniem kierunków polityki oświatowej państwa oraz kompleksowej diagnozy potrzeb nauczycieli z naszego regionu. Zachęcam także do przeglądania strony internetowej gdzie na bieżąco aktualizowana jest oferta doskonalenia oraz terminarz konferencji i spotkań metodycznych. Priorytety działania SCDiDN to kreatywność, szybkie i profesjonalne reagowanie na aktualne potrzeby nauczycieli szkół i placówek oświatowych. Ponadto informuję Państwa, że rok szkolny 2014/15 z powodu zmian w aktach prawnych jest ostatnim, w którym możecie Państwo poszerzyć swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach kwalifikacyjnych. Od 1 stycznia 2015 r. placówki doskonalenia nauczycieli nie będą rozpoczynały kursów kwalifikacyjnych z wyjątkiem Zarządzania i Organizacji Oświatą. Życząc udanego roku szkolnego 2014/2015 i samych pomyślnych przedsięwzięć, zapraszam do współpracy i korzystania z usług SCDiDN w Siedlcach. Urszula Wyrzykowska-Dudek Dyrektor SCDIDN 3

4 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Organizacja szkoleń... 5 Tematyka rad pedagogicznych... 6 Projekty edukacyjne... 9 Kursy nadające uprawnienia Kursy i warsztaty ponadprzedmiotowe Kursy i warsztaty przedmiotowo metodyczne Kursy kwalifikacyjne Sieć współpracy dyrektorów szkół i przedszkoli Akademia Nauczyciela Bibliotekarza Akademia Młodego Nauczyciela Dane kontaktowe Aby ułatwić Państwu skorzystanie z naszej oferty form doskonalenia, Formularze kart - zgłoszeń zostały umieszczone w środku broszury 4

5 ORGANIZACJA SZKOLEŃ 1. Rekrutacja na wybraną formę doskonalenia odbywa się na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia przesłanej pocztą, faksem, em lub złożonej osobiście w siedzibie SCDiDN. 2. O zakwalifikowaniu się na formy doskonalenia decyduje kolejność zgłoszeń. 3. Informację o terminie rozpoczęcia wybranej formy doskonalenia uczestnik otrzymuje w formie pisemnej na adres własny lub podany adres poczty elektronicznej. 4. O rezygnacji ze szkolenia prosimy poinformować telefonicznie lub pocztą elektroniczną. 5. Rekrutacja uczestników zespołów samokształceniowych, konferencji, seminariów itp. odbywa się na zasadzie dobrowolnego uczestnictwa. Informacja podawana jest w comiesięcznych terminarzach konferencji i spotkań metodycznych oraz na stronie 6. Rady szkoleniowe i warsztaty ponadprzedmiotowe dla rad pedagogicznych odbywają się w wyniku pisemnego zgłoszenia złożonego przez dyrektora szkoły. Tematyka, termin i miejsce ustalane jest z dyrektorem szkoły/placówki oświatowej. 7. Odpłatność podana przy każdej formie doskonalenia: kwota niższa dotyczy nauczycieli miasta Siedlce i gmin współpracujących kwota wyższa wszystkich pozostałych nauczycieli. 8. Odpłatność za szkolenie rady pedagogicznej: wykład - 2 godziny zł - 300zł (decyduje rodzaj i treści szkolenia, liczba uczestników, dojazd do szkoły) zajęcia warsztatowe- koszt negocjowany (decyduje rodzaj i treści szkolenia, ilość godzin i dni szkolenia, liczba uczestników, materiały szkoleniowe, dojazd do szkoły) 9. Zgłoszenia przyjmujemy na bieżąco: faksem, listownie, pocztą elektroniczną oraz na miejscu w siedzibie SCDiDN tel./fax: 25/ Siedlce, ul. Pescantina 2, SCDiDN 10. Placówka wydaje rachunki 11. Nr konta bankowego SCDiDN: ING BANK ŚLĄSKI o/siedlce Dziękujemy za zapoznanie się z naszą ofertą Zespół SCDIDN w Siedlcach 5

6 TEMATYKA RAD PEDAGOGICZNYCH * dla szkół/placówek miasta Siedlce i gmin współpracujących wszystkie szkolenia rad pedagogicznych są bezpłatne WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA Rozwój zawodowy nauczyciela Status prawny nauczyciela. Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy Zasady i techniki autoprezentacji w pracy nauczyciela Emisja i higiena głosu nauczyciela Komunikacja i perswazja w języku nauczyciela Awans zawodowy nauczyciela - wymagania kwalifikacyjne i egzaminacyjne, plan rozwoju zawodowego, dokumentowanie przebiegu stażu Sposoby konstruowania i kryteria wyboru programu nauczania Jak motywować uczniów do efektywnej pracy na lekcjach? Innowacje pedagogiczne jako nowatorskie działania dydaktyczno-wychowawcze Profilaktyka wypalenia zawodowego Wychowanie 6 Przezwyciężanie trudności wychowawczych w szkole Integracja grupy wychowawczej Podmiotowość w wychowaniu Praca z uczniem trudnym wychowawczo Zachowanie dziecka w sytuacjach trudnych Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych Uczeń niepełnosprawny w szkole Dziecko w rodzinie zdezintegrowanej Nauczyciel i rodzice w procesie wychowawczym małego dziecka Warsztat pracy wychowawcy świetlicy szkolnej Innowacyjne metody i formy pracy w świetlicy szkolnej Tańce integracyjne z różnych stron świata (forma warsztatowa)

7 Pedagogika zabawy metodą pracy z grupą (forma warsztatowa) Refleksyjny nauczyciel wychowawca w procesie kształtowania sylwetki młodego człowieka Animacja dużej grupy Jak szkoła może budować poczucie własnej wartości u ucznia? Jak uczyć ciekawiej? Rozwijanie umiejętności kluczowych myślenia i uczenia się Praca z uczniami wybitnie zdolnymi Metody i techniki ułatwiające uczenie się Metody i techniki aktywizujące w procesie edukacyjnym Metody aktywizujące w wychowaniu przedszkolnym Gry i zabawy dydaktyczne Kształcenie modułowe ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY Nowoczesna szkoła Promocja i reklama w budowaniu wizerunku szkoły/placówki oświatowej Budowanie zespołu pracowników. Stosunki interpersonalne w szkole Rozwiązywanie konfliktów w szkole. Mediacje i negocjacje Coaching w szkole. Jak pomóc uczniowi nazwać i zrealizować cel edukacyjny Nauczyciel tutorem. Wspomaganie ucznia w określaniu i realizacji celów rozwojowych Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej i integracyjnej Wspomaganie tworzenia i funkcjonowania rady rodziców Bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez szkołę Jak przygotować i prowadzić spotkanie z rodzicami w szkole? Radzenie sobie ze stresem w pracy nauczyciela i dyrektora szkoły Motywowanie rodziców do współpracy ze szkołą Organizacja pracy przedszkola i szkoły zgodnie z założeniami reformy programowej Innowacje pedagogiczne w szkole podstawy prawne, praktyczne rozwiązania 7

8 Diagnoza pracy szkoły Monitorowanie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego (planowanie, realizacja, ocena) Jak zapewniać jakość w szkole? Ewaluacja dydaktyczna skutecznym narzędziem w doskonaleniu jakości pracy szkoły Planowanie pracy nauczyciela Diagnozowanie potrzeb szkoły w kierunku jej rozwoju Edukacyjna wartość dodana jednym ze wskaźników pomiaru jakości pracy szkoły Ocenianie Wewnątrzszkolny System Oceniania konstruowanie i ewaluacja (zasady, rodzaje systemów) Konstruowanie Przedmiotowych Systemów Oceniania Nauczycielski system oceniania i sprawdzania osiągnięć uczniów Pomiar dydaktyczny w praktyce szkolnej Ocenianie kształtujące w praktyce - wady i zalety Analiza i interpretacja wyników nauczania Dostosowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania do możliwości uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych Egzaminy, sprawdziany Wymagania programowe i egzaminacyjne Przygotowanie uczniów do sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych Zasady konstruowania testów diagnostycznych. Rodzaje zadań testowych Egzaminy zewnętrzne w szkołach zawodowych Analiza i interpretacja wyników egzaminów zewnętrznych 8

9 W roku szkolnym 2014/2015 Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach kontynuuje realizację projektu Kompleksowe wsparcie szkół - sposobem na sukces edukacyjny uczniów - projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS POKL (Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół) Celem projektu jest poprawa jakości doskonalenia nauczycieli/ lek w mieście Siedlce spójnego z programami rozwojowymi szkół i przedszkoli w obszarach wymagających wsparcia. W roku szkolnym 2013/2014 w 16 szkołach i 14 przedszkolach miasta Siedlce przeprowadzono wewnętrzną diagnozę potrzeb, dzięki której wspomaganie zostało skoncentrowane na zdefiniowanych przez szkołę obszarach rozwojowych. Na tej podstawie został wybrany temat oferty doskonalenia realizowanej w placówce oraz opracowany Roczny Plan Wspomagania, w ramach którego nauczyciele/ki uczestniczyli/ły w 15-to godzinnych warsztatach, 27 godzinach konsultacji grupowych i 10 godzinach konsultacji indywidualnych. Na terenie miasta Siedlce funkcjonują 4 sieci współpracy i samokształcenia: Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora; Kreatywność na zajęciach lekcyjnych i godzinach wychowawczych; Nauczyciele pracują zespołowo wspieranie rozwoju dziecka i ucznia młodszego; Interdyscyplinarność w nauczaniu przedmiotów matematyczno przyrodniczych. Odbyło się 18 spotkań warsztatowych oraz 2 wyjazdy edukacyjne. Ponadto członkowie sieci uczestniczą w spotkaniach i konsultacjach na platformie internetowej która jest miejscem wymiany doświadczeń, dyskusji i wspólnego rozwiązywania problemów i trudności. W bieżącym roku szkolnym nauczyciele/ki szkół i przedszkoli uczestniczących w projekcie wezmą udział w kolejnych warsztatach i konsultacjach opartych na wybranych przez Rady Pedagogiczne ofertach doskonalenia. Kontynuowana będzie praca uczestników/czek sieci współpracy i samokształcenia zarówno na spotkaniach stacjonarnych jak i na platformie internetowej. 9

10 KURSY NADAJĄCE UPRAWNIENIA Kurs: KIEROWNIKÓW WYCIECZEK SZKOLNYCH Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych podstawa prawna organizacji wycieczek szkolnych dokumentacja wycieczki szkolnej zasady prawidłowego planowania wycieczek jedno i kilkudniowych bezpieczeństwo wycieczek szkolnych Odpłatność: 50/80 zł Kierownik formy: Marta Lipińska... Kurs: KURS INSTRUKTAŻOWY DLA KIEROWNIKÓW WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych planowanie pracy wychowawczej w placówce wypoczynku organizacja pracy w placówce wypoczynku bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników organizacja pracy kierownika z personelem pedagogicznym i administracyjno-obsługowym prowadzenie dokumentacji placówki wypoczynku Odpłatność: 50/80 zł Kierownik formy: Mariusz Berczyński... 10

11 Kurs: KURS PRZYGOTOWAWCZY DLA KANDYDATÓW NA WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych, studenci i absolwenci szkół ponadgimnazjalnych organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży organizacja zajęć w placówce wypoczynku planowanie pracy wychowawczo - opiekuńczej obowiązki wychowawcy grupy wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku turystyka i krajoznawstwo zajęcia kulturalno - oświatowe zajęcia praktyczno - techniczne prace społecznie użyteczne bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku Liczba godzin: 36 Odpłatność: 150/180 zł Kierownik formy: Mariusz Berczyński Kurs: SZKOLENIE OKRESOWE W ZAKRESIE BHP DLA PRACODAWCÓW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy Liczba godzin: 16 Odpłatność: 70/100 zł Kierownik formy: Agnieszka Borkowska 11

12 12 Kurs: KURS WSTĘPNY W ZAKRESIE BHP I PPOŻ. Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych istota bezpieczeństwa i higieny pracy zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy i pracowników odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad BHP zasady poruszania się na terenie zakładu pracy postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasad udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku porządek i czystość w miejscu pracy profilaktyczna opieka lekarska podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru postępowanie w razie wypadku Liczba godzin: kurs instruktażowy ogólny 3 Liczba godzin: kurs stanowiskowy 18 Odpłatność: 90/120 zł Kierownik formy: Agnieszka Borkowska

13 KURSY I WARSZTATY PONADPRZEDMIOTOWE Psychologiczno-pedagogiczne umiejętności nauczyciela KONSTRUOWANIE I EWALUACJA PROGRAMÓW NAUCZANIA Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych tryb i zasady dopuszczania programów do użytku szkolnego struktura programu rodzaje programów selekcja i gradacja treści procedury osiągania celów konstruowanie fragmentów programów własnych ewaluacja programu nauczania Liczba godzin: 30 Odpłatność: 130/160 zł Kierownik: Danuta Lebuda KONSTRUOWANIE I EWALUACJA INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH DLA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej oraz kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świetle obowiązujące- 13

14 go prawa oświatowego tryb i zasady dopuszczania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych do użytku szkolnego struktura programu analiza orzeczeń i opinii poradni psychologiczno - pedagogicznych konstruowanie fragmentów indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dostosowywanie wymagań do indywidualnych możliwości dziecka metody i formy pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych ocenianie uczniów uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych oraz wymagań programowych ewaluacja programu Liczba godzin: 30 Odpłatność: 130/160 zł Kierownik: Danuta Lebuda OPINIA I ORZECZENIE PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ WSPARCIEM NAUCZYCIELI W DOSTOSOWANIU WYMAGAŃ DYDAKTYCZNYCH DO MOŻLIWOŚCI UCZNIÓW Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych, pedagodzy specjalni podstawy prawne warunkujące planowanie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych analiza orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych uczniów propozycje dostosowania metod i form pracy Liczba godzin: 15 Odpłatność: 70/100 zł Kierownik: Danuta Lebuda 14

15 PRACA Z UCZENIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH WSPIERANIE ROZWOJU UCZNIÓW Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych, pedagodzy specjalni specjalne potrzeby edukacyjne, a specyficzne trudności w uczeniu się organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej oraz kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świetle obowiązującego prawa oświatowego planowanie pracy z uczniami o różnorodnych potrzebach edukacyjnych elementy diagnozy psychologicznej i pedagogicznej, analiza opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej efektywne metody nauczania i uczenia się uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych sposoby rozwijania umiejętności niezbędnych w uczeniu się rozwijanie funkcji poznawczych u dzieci: pamięci, koncentracji uwagi, percepcji wzrokowej i słuchowej propozycje rozwiązań metodycznych Liczba godzin: 30 Odpłatność: 130/160 zł Kierownik: Danuta Lebuda ROZWIĄZYWANIE TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZYCH Wychowawcy i nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych podstawy inteligencji emocjonalnej elementy diagnozy pedagogicznej uczniów przyczyny i przeciwdziałanie agresji w szkole wpływ mediów na zachowanie dzieci i młodzieży trening umiejętności emocjonalnych i społecznych Liczba godzin: 30 Odpłatność: 130/160 zł Kierownik: Danuta Lebuda 15

16 16 PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych podstawy prawne warunkujące pracę z uczniem zdolnym modele pracy z uczniem zdolnym planowanie pracy z uczniem zdolnym dostosowanie wymagań edukacyjnych możliwości psychofizycznych uczniów propozycje metod i form pracy z uczniem zdolnym Liczba godzin: 20 Odpłatność: 90/120 zł Kierownik: Danuta Lebuda PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY I AGRESJI W SZKOLE Nauczyciele wychowawcy, pedagodzy szkolni i inni zainteresowani przyczyny zachowań agresywnych działania profilaktyczne zastosowanie modelu POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY w kontaktach interpersonalnych Liczba godzin: 20 Odpłatność: 90/120 zł Kierownik: Beata Rucińska WZMACNIANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI U UCZNIA Wychowawcy i nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych samoocena; adekwatna, zaniżona, zawyżona uświadomienie sobie własnych potrzeb i mocnych stron zachęcanie do pozytywnego myślenia i mówienia o sobie i innych wdrażanie do mówienia o swoich potrzebach rozwijanie umiejętności dokonania autoprezentacji

17 trening umiejętności emocjonalnych i społecznych Liczba godzin: 20 Odpłatność: 90/120 zł Kierownik: Agnieszka Borkowska GIMNASTYKA MÓZGU Kinezjologia Edukacyjna wg dr. Paula Dennisona, stopień I i II Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych neurofizjologiczne podstawy działania mózgu sposoby zwiększania możliwości potencjału umysłowego ucznia nauka ćwiczeń oraz procedury reedukacyjne w zakresie czytania, pisania słuchania, zapamiętywania oraz koordynacji ruchów całego ciała określanie dominującego stylu uczenia się ucznia oraz dostosowanie do niego metod pracy nauczyciela nauka ćwiczeń: relaksujących, rozciągających, energetyzujących, poprawiających koncentrację, organizację oraz komunikację nabycie umiejętności stosowania metody w pracy z dziećmi dyslektycznymi, dysortograficznymi i innymi problemami szkolnymi oraz dysfunkcjami wynikającymi z różnych wad rozwojowych Liczba godzin: I stopień-20, II stopień - 20 Odpłatność: 90/120 zł za każdy stopień Kierownik formy: Agnieszka Borkowska UMIEJĘTNOŚCI EMOCJONALNE NAUCZYCIELA Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych rozpoznawanie i kontrola emocji radzenie sobie z emocjami rozwijanie samoświadomości i empatii umiejętność komunikacji wewnętrznej Liczba godzin: 20 Odpłatność: 90/120 zł Kierownik formy: Agnieszka Borkowska 17

18 Kurs: STUDIUM SOCJOTERAPII I PROFILAKTYKI Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych, pedagodzy, psycholodzy trening interpersonalny. trening umiejętności wychowawczych elementy psychologii rozwojowej i psychologii różnic indywidualnych specyficzne zagrożenia i problemy psychologiczne dzieci i młodzieży rodzina jako środowisko wychowawcze - zaburzenia życia rodzinnego socjoterapia jako forma pomocy pedagogiczno - psychologicznej system pomocy dzieciom krzywdzonym prawno - etyczne aspekty pomagania warsztat socjoterapii warsztat profilaktyki i promocji zdrowia Liczba godzin: 140 Odpłatność: 600/700 zł Kierownik: Agnieszka Borkowska EMISJA GŁOSU Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych budowa aparatu głosowego rola prawidłowego oddychania podczas mówienia higiena pracy głosem zagrożenia wynikające z niewłaściwego posługiwania się głosem - jak temu zapobiec? Symptomy często spotykanych chorób głosu ćwiczenia relaksacyjne, oddechowe, usprawniające narządy artykulacyjne artykulacja samogłosek i spółgłosek ćwiczenia praktyczne Liczba godzin: 20 Odpłatność: 90/120 zł Kierownik: Dariusz Różański 18

19 STRES I WYPALENIE ZAWODOWE - JAK SOBIE Z TYM RADZIĆ? Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych, pedagodzy, psycholodzy fizjologiczne i psychologiczne reakcje na stres symptomy wypalania zawodowego techniki relaksacyjne i przeciwdziałanie stresowi odreagowanie stresu przez sztukę Liczba godzin: 15 Odpłatność: 70/100 zł Kierownik: Agnieszka Borkowska... TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI (ART) Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych, pedagodzy, psycholodzy formułowanie komunikatów różnego rodzaju i wybór odpowiednich zachowań odważne komunikowanie się kontrola złości podejmowanie decyzji moralnych Liczba godzin: 40 Odpłatność: 170/200 zł Kierownik: Agnieszka Borkowska... PODSTAWY COACHINGU cz. I Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych, pedagodzy, psycholodzy, pedagodzy wspierający, wychowawcy, Definicja coachingu co jest celem coachingu w pracy z nauczycielem i uczniem? 19

20 20 Rozmowa coachingowa Narzędzia coachingu cele definiowanie i wymiarowanie celów; mocne pytania sposoby konstruowania pytań coachingowych; coachingowy model informacji zwrotnej Liczba godzin: 20 Odpłatność: 90/120 zł Kierownik formy: Edyta Biernacka PODSTAWY COACHINGU cz. II Nauczyciele uczestniczący w I części szkolenia wybrane narzędzia coachingu rozmowa coachingowa Liczba godzin: 20 Odpłatność: 90/120 zł Kierownik formy: Edyta Biernacka JAK PRACOWAĆ, BY SIĘ NIE WYPALIĆ? PROFILAKTYKA WYPALENIA ZAWODOWEGO Z ELEMENTAMI TECHNIK ANTYSTRESOWYCH Adresaci: Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych Nie możesz się wypalić, jeśli nigdy nie płonąłeś - dlaczego wypalenie dotyka właśnie nauczycieli? wypalenie zawodowe charakterystyka zjawiska samoocena własnych reakcji na stres. stres w pracy nauczyciela jak sobie z nim radzić? podstawowe techniki antystresowe i relaksacyjne vademecum działań antystresowych Odpłatność: 50/80 zł Kierownik formy: Agnieszka Borkowska

21 TWÓRCZA GODZINA WYCHOWAWCZA PROPOZYCJE ZAJĘĆ Z ELEMENTAMI TRENINGU TWÓRCZOŚCI Adresaci: Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych co nas tłamsi jak walczyć z tym, co podcina nam skrzydła warsztaty twórcze grupa jej siła we wspólnych działaniach łamanie stereotypów myślenia wspólne tworzenie scenariusza lekcji wychowawczej Liczba godzin: 15 Odpłatność: 70/100 zł Kierownik formy: Agnieszka Borkowska Metodyczne umiejętności nauczyciela BIBLIOTERAPIA W PRACY NAUCZYCIELA Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli modele postępowania biblioterapeutycznego metody i techniki biblioterapii zajęcia biblioterapeutyczne Liczba godzin: 16 Odpłatność: 80/110 zł Kierownik formy: Danuta Tatarczak... MOTYWOWANIE I AKTYWIZOWANIE UCZNIÓW W KONTEKŚCIE REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ Zainteresowani nauczyciele teoria motywacji 21

22 metody aktywizujące proces dydaktyczny wykorzystanie multimedialnych materiałów dydaktycznych jako element motywujący uczniów Odpłatność: 50/80 zł Kierownik formy: Agnieszka Sempruch... MODYFIKOWANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych modyfikowanie programów nauczania aspekt prawny, etapy modyfikacji ocenianie i wybór programu do modyfikacji modyfikacja programu nauczania w praktyce Liczba godzin: 12 Odpłatność: 50/80 zł Kierownik formy: Marta Lipińska... WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA DLACZEGO NIE? Zainteresowani nauczyciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych programy nauczania a podstawa programowa jako fundament projektowania dydaktycznego rodzaje programów nauczania, etapy pracy nad programem tworzenie własnego programu nauczania - warsztaty struktura programu nauczania autoocena i recenzowanie programów nauczania program a proces dydaktyczny ewaluacja i modyfikacja programu nauczania Liczba godzin: 20 Odpłatność: 90/120 zł Kierownik formy: Marta Lipińska 22

23 OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE JAKO SKUTECZNA METODA NA WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY Adresaci: Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych idea oceniania kształtującego i techniki zadawania pytań cele i kryteria oceniania kształtującego informacja zwrotna ocenianie kształtujące a sumujące pytania kluczowe ocena koleżeńska i samoocena tworzenie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem oceniania kształtującego Liczba godzin: 30 Odpłatność: 130/160 zł Kierownik formy: Marta Lipińska... UCZEŃ ZAWSZE AKTYWNY TECHNIKI MOBILIZUJĄCE UCZNIA DO PRACY NA KAŻDYM ETAPIE LEKCJI Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych techniki mobilizowania i angażowania uczniów do nauki warunki sprzyjające konstruktywnej współpracy sposoby tworzenia zespołów, współdziałania i stosowania wybranych metod pracy grupowej, samodzielnego myślenia pomysły na organizację pracy na lekcji utrzymującą aktywność uczniów Liczba godzin: 30 (15 zajęcia warsztatowe + 15 zajęcia praktyczne) Odpłatność: 130/160 zł Kierownik formy: Marta Lipińska... 23

24 PLANOWANIE PRACY WŁASNEJ NAUCZYCIELA Z WYKORZY- STANIEM INFORMACJI O JAKOŚCI PRACY UZYSKANYCH W WYNIKU AUTOEWALUACJI ORAZ ANALIZY WYNIKÓW SPRAW- DZIANÓW/EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH. Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych uwarunkowania prawne i programowe planowania pracy nauczyciela podstawowe zasady planowania pracy nauczyciela rola autoewaluacji pracy nauczyciela w podnoszeniu jakości pracy dydaktycznej wykorzystanie wyników sprawdzianu/ egzaminów zewnętrznych do analizy efektów kształcenia struktura planu pracy nauczyciela z uwzględnieniem rozwoju własnego oraz rozwoju szkoły Liczba godzin: 15 Odpłatność: 70/100 zł Kierownik formy: Agnieszka Borkowska... PROJEKT EDUKACYJNY W PRAKTYCE SZKOLNEJ Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych projekt edukacyjny jako strategia dydaktyczna wspomagająca realizację podstawy programowej organizacja projektu edukacyjnego w szkole obszary, zakresy tematyczne i zespoły projektowe cele edukacyjne i praktyczne projektów, planowanie działań dokumentowanie, monitoring i ocena pracy uczniów Odpłatność: 50/80 zł Kierownik formy: Małgorzata Połeć... 24

25 JAK UCZYĆ UCZENIA SIĘ? Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych kompetencje nauczyciela style uczenia się czynniki wpływające na efektywne uczenie motywacja podstawą sukcesów edukacyjnych jak projektować pracę, aby modelować pożądane postawy uczniów w procesie doskonalenia? Odpłatność: 50/80 zł Kierownik formy: Jolanta Bagłaj... AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA OD A DO Z Nauczyciele wszystkich stopni awansu zawodowego podstawa prawna awansu zawodowego plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie z jego realizacji szczegółowa analiza wymagań na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczyciela przygotowanie dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymagań pytania do eksperta Liczba godzin: 20 Odpłatność: 90/120 zł Kierownik formy: Beata Rucińska... SZKOŁA DOBREGO WYCHOWANIA Wychowawcy klas i grup wychowawczych w szkołach/placówkach opiekuńczo- -wychowawczych 25

26 26 budowanie dobrego klimatu w grupie aspekt psychologiczny procesu wychowania pomysły na wspólne działanie integrujące grupę dyskusja na temat: Wychowywać, ale jak? Liczba godzin: 20 Odpłatność: 90/120 zł Kierownik formy: Beata Rucińska... POMIAR DYDAKTYCZNY W PRAKTYCE SZKOLNEJ Dyrektorzy szkół/placówek oświatowych, zainteresowani nauczyciele analiza wymagań zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego zasady konstruowania narzędzi pomiaru; wykorzystanie metod statystycznych do analizy testu i wyników testowania analiza wyników pomiaru dydaktycznego Liczba godzin: 20 Odpłatność: 90/120 zł Kierownik formy: Agnieszka Borkowska EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA - JEJ INTERPRETACJA I WYKORZYSTANIE W SZKOŁACH Nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjalnych podstawy prawne wewnętrznej ewaluacji pracy szkoły. Podstawowe pojęcia związane z EWD diagnoza zewnętrzna: wyniki pomiaru dydaktycznego a zasady obliczania EWD zasady działania kalkulatora EWD. Możliwości wykorzystania EWD w raporcie ewaluacyjnym; rekomendacje Odpłatność: 50/80 zł Kierownik formy: Jolanta Bagłaj...

27 ... Informacyjno-komunikacyjne umiejętności nauczyciela PROGRAM GRAFICZNY - CORELDRAW W PRACY NAUCZYCIELA Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych, pedagodzy, wychowawcy podstawy grafiki z zastosowaniem programu CorelDRAW grafika wektorowa i rastrowa rysowanie kształtów i transformacja obiektów operacje na elementach rysunku (warstwach) style wypełnień obiektów oraz nadawanie obrysu zastosowanie efektów specjalnych przygotowanie materiałów do druku ofsetowego, na ploterach, drukarkach projektowanie i tworzenie profesjonalnych materiałów graficznych Liczba godzin: 40 Odpłatność: 170/200 zł Kierownik: Danuta Lebuda PAKIET BIUROWY W PRACY NAUCZYCIELA NIE TAKI OFFICE STRASZNY. Adresaci: Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych 1) MS Word podstawowe operacje blokowe, praca z grafiką korespondencja seryjna, sprawdzanie poprawności tekstu znajdź/zamień wykorzystanie w bieżącej pracy 2) MS Excel podstawowe formuły, formuły zaawansowane omówienie najczęściej wykorzystywanych formuł, formuły 27

28 28 zagnieżdżone przykłady/ćwiczenia sortowanie danych, ukrywanie arkuszy/kolumn blokowanie komórek/arkuszy 3) MS Power Point tworzenie prezentacji teksty i ilustracje, autokształty, grafika, animacje przygotowanie pokazu slajdów i uruchamianie, drukowanie prezentacji Liczba godzin: 20 Odpłatność: 120/150 zł Kierownik formy: Dariusz Kozioł... PREZI NOWE SPOJRZENIE NA PREZENTACJE Adresaci: Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych ogólne zasady tworzenia prezentacji multimedialnych tworzenie konta w serwisie prezi.com omówienie interfejsu użytkownika tworzenie przykładowej prezentacji udostępnianie i współtworzenie prezentacji praca grupowa prezi w metodzie projektów gimnazjalnych Odpłatność: 80/110 zł Kierownik formy: Dariusz Kozioł... SPOSÓB NA DOBRĄ PREZENTACJĘ - JAK KREOWAĆ WYSTĄPIENIA PUBLICZNE Adresaci: Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych techniki prezentacji rodzaje prezentacji cechy dobrej prezentacji przygotowanie plansz (slajdów i pomocy wizualnych) - wskazówki techniczne Liczba godzin: 15 Odpłatność: 70/100 zł Kierownik formy: Agnieszka Borkowska

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2014/2015 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. Wstęp Szanowni Państwo Już od 25 lat towarzyszymy Wam w rozwoju zawodowym. Mamy nadzieję, że w tym jubileuszowym dla nas roku również zechcecie skorzystać z naszego wsparcia. Jako placówka publiczna realizujemy

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 1 Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Uczestniczymy w działaniach na rzecz kultywowania wielokulturowości regionu Wspieramy talenty i uzdolnienia Międzynarodowa konferencja W poszukiwaniu wspólnych

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2013/2014 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH 27-200 STARACHOWICE, ul. Krywki 18 Tel/Fax: (0-41) 274 06 30 E-mail: poczta@cdko.edu.pl www.cdko.edu.pl Placówka akredytowana Decyzja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta edukacyjna

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta edukacyjna Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-00, ul Dąbrowskiego 1 www.wodn.piotrkow.pl Oferta edukacyjna rok szkolny 201/2015 1 Spis treści Słowo wstępne - Indeks form - 9 Edukacja elementarna - 17

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła 67 351 17 50 - sekretariat 67 352 70 11 - PKU www.cdn.pila.pl SPIS TREŚCI Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Nauczycielska OFERTA EDUKACYJNA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WSZECHNICA NAUCZYCIELSKA W BIELAWIE. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Wszechnica Nauczycielska OFERTA EDUKACYJNA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WSZECHNICA NAUCZYCIELSKA W BIELAWIE. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wszechnica Nauczycielska ul. Wolności 105, 58-260 Bielawa www.michalska.pl, email: centrump@vp.pl tel./fax 74 833 13 77, 74 833 7777 Doskonalenie jest instrumentem przystosowania

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014 Zielona Góra, 2013 r. Opracowanie: na podstawie propozycji złożonych przez nauczycieli konsultantów Redakcja techniczna i skład

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI

OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI ROK SZKOLNY 2013/2014 OŚRODEK USŁUG PEDAGOGICZNYCH I SOCJALNYCH ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO - Placówka OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI Strona0 Na szkolenia zapraszamy: Dyrektorów szkół i ich zastępców

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012

OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012 SZCZECIN Szanowni Państwo, edukacja nie stoi w miejscu naszym zadaniem jest praca z kolejnymi pokoleniami młodzieży, coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta Edukacyjna

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta Edukacyjna Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-00, ul Dąbrowskiego 1 www.wodn.piotrkow.pl Oferta Edukacyjna rok szkolny 201/201 1 Spis treści Słowo wstępne - Indeks form - 7 Edukacja elementarna - 1 Edukacja

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży SODMiDN PPP nr 2 w Łomży w Łomży Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży Rok 2013/2014 Szanowni Państwo Rok szkolny 2013/2014 to kolejne wyzwania dookreślone w priorytetach polityki

Bardziej szczegółowo

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 1 Redakcja: Ewa Superczyńska Stefania Misiarek Tadeusz Nowik Joanna Marchewka Opracowanie: Gabriela Wojciechowska dział doradztwo metodyczne Iwona Wysocka oferta szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

Jolanta Bem, Dyrektor PODN

Jolanta Bem, Dyrektor PODN Najważniejsze, abyśmy nigdy nie przestawali zadawać pytań. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Albert Einstein Szanowni Państwo! Ciekawość świata i stawianie pytań są początkiem niezwykłych odkryć naukowych

Bardziej szczegółowo

Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin

Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin Załącznik nr 1 Opis wymagań w stosunku do poszczególnych części zamówienia Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin Nazwa i adres szkoły Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA KATALOG SZKOLEŃ 2015/2016 Skuteczne strategie budowy i rozwoju placówki oświatowej OPINIE UCZESTNIKÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA Opinia szkoły: Dzięki otwartości i profesjonalnemu podejściu Centrum

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń 2012/2013

Oferta szkoleń 2012/2013 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oferta szkoleń 2012/2013 Szczecin Szanowni Państwo, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli to działająca od ponad sześćdziesięciu lat instytucja

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O FORMACH DOSKONALENIA. na rok szkolny 2014/2015

INFORMATOR O FORMACH DOSKONALENIA. na rok szkolny 2014/2015 INFORMATOR O FORMACH DOSKONALENIA na rok szkolny 2014/2015 Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wrocław 2014 Wydawca: Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 50-089 Wrocław, ul. Swobodna 73a

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2013/2014

Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2013/2014 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia auczycieli w Olsztynie Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2013/2014 Zawartość I. DYDAKTYKI PRZEDMIOTOWE, SZCZEGÓŁOWE..3 II. ZARZĄDZAIE SZKOŁAMI, PLACÓWKAMI, ZESPOŁAMI

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013

Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013 Zielona Góra, 2013 r. Opracowanie: na podstawie propozycji złożonych przez nauczycieli konsultantów Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Łomża, marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...... 3 2. Opis realizacji przez ODN w Łomży zadań obowiązujących placówki doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oferta szkoleń 2014/2015

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oferta szkoleń 2014/2015 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oferta szkoleń 2014/2015 Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny mogę przekazać w Państwa ręce Ofertę szkoleń, przygotowaną przez Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2013/2014 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu.

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2013/2014 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu. Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 13/1 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu KOD FORMY* Liczba godzin Kierownik formy W1 Jerzy Serweta W2 Ryszard

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, kolejne etapy wprowadzania reformy edukacji mamy za sobą. Myślę,

Szanowni Państwo, kolejne etapy wprowadzania reformy edukacji mamy za sobą. Myślę, Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy. Paulo Coelho Szanowni Państwo, kolejne etapy wprowadzania reformy edukacji mamy za sobą. Myślę,

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz

Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz 1 2 SPRAWOZDANIE z wykonania usługi edukacyjnej realizacja form

Bardziej szczegółowo

Informator. o formach doskonalenia i dokształcania nauczycieli szkół artystycznych

Informator. o formach doskonalenia i dokształcania nauczycieli szkół artystycznych Informator o formach doskonalenia i dokształcania nauczycieli szkół artystycznych na rok szkolny 2014/2015 Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych ul. Nowy Świat 27 00-029 Warszawa tel.: (22)

Bardziej szczegółowo