Szanowni Państwo. Urszula Wyrzykowska-Dudek Dyrektor SCDIDN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Państwo. Urszula Wyrzykowska-Dudek Dyrektor SCDIDN"

Transkrypt

1

2

3 Szanowni Państwo Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach jest publiczną placówką oświatową świadczącą od lat usługi szkoleniowe dla nauczycieli. Wysoka jakość świadczonych usług jest potwierdzona Akredytacją Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KO.ADM.I.-KB-4962/3/07. SCDiDN proponuje nauczycielom udział w licznych formach doradztwa metodycznego oraz warsztatach metodycznych i kursach kwalifikacyjnych, kursach nadających uprawnienia i doskonalących warsztat pracy nauczyciela. Dzięki doświadczonej i wykwalifikowanej kadrze doradców metodycznych, edukatorów i trenerów zapewnia zainteresowanym nauczycielom profesjonalną obsługę w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego. SCDiDN poleca bogatą ofertę doradczą i szkoleniową, dzięki której każdy zainteresowany nauczyciel poszerzy swoje przygotowanie zawodowe w zakresie pracy pedagogicznej. Daje Państwu możliwość podwyższenia kwalifikacji, uzyskania nowych uprawnień, uzupełnienia posiadanej wiedzy merytorycznej oraz umiejętności w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Oferta, którą Państwo otrzymaliście została przygotowana z uwzględnieniem kierunków polityki oświatowej państwa oraz kompleksowej diagnozy potrzeb nauczycieli z naszego regionu. Zachęcam także do przeglądania strony internetowej gdzie na bieżąco aktualizowana jest oferta doskonalenia oraz terminarz konferencji i spotkań metodycznych. Priorytety działania SCDiDN to kreatywność, szybkie i profesjonalne reagowanie na aktualne potrzeby nauczycieli szkół i placówek oświatowych. Ponadto informuję Państwa, że rok szkolny 2014/15 z powodu zmian w aktach prawnych jest ostatnim, w którym możecie Państwo poszerzyć swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach kwalifikacyjnych. Od 1 stycznia 2015 r. placówki doskonalenia nauczycieli nie będą rozpoczynały kursów kwalifikacyjnych z wyjątkiem Zarządzania i Organizacji Oświatą. Życząc udanego roku szkolnego 2014/2015 i samych pomyślnych przedsięwzięć, zapraszam do współpracy i korzystania z usług SCDiDN w Siedlcach. Urszula Wyrzykowska-Dudek Dyrektor SCDIDN 3

4 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Organizacja szkoleń... 5 Tematyka rad pedagogicznych... 6 Projekty edukacyjne... 9 Kursy nadające uprawnienia Kursy i warsztaty ponadprzedmiotowe Kursy i warsztaty przedmiotowo metodyczne Kursy kwalifikacyjne Sieć współpracy dyrektorów szkół i przedszkoli Akademia Nauczyciela Bibliotekarza Akademia Młodego Nauczyciela Dane kontaktowe Aby ułatwić Państwu skorzystanie z naszej oferty form doskonalenia, Formularze kart - zgłoszeń zostały umieszczone w środku broszury 4

5 ORGANIZACJA SZKOLEŃ 1. Rekrutacja na wybraną formę doskonalenia odbywa się na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia przesłanej pocztą, faksem, em lub złożonej osobiście w siedzibie SCDiDN. 2. O zakwalifikowaniu się na formy doskonalenia decyduje kolejność zgłoszeń. 3. Informację o terminie rozpoczęcia wybranej formy doskonalenia uczestnik otrzymuje w formie pisemnej na adres własny lub podany adres poczty elektronicznej. 4. O rezygnacji ze szkolenia prosimy poinformować telefonicznie lub pocztą elektroniczną. 5. Rekrutacja uczestników zespołów samokształceniowych, konferencji, seminariów itp. odbywa się na zasadzie dobrowolnego uczestnictwa. Informacja podawana jest w comiesięcznych terminarzach konferencji i spotkań metodycznych oraz na stronie 6. Rady szkoleniowe i warsztaty ponadprzedmiotowe dla rad pedagogicznych odbywają się w wyniku pisemnego zgłoszenia złożonego przez dyrektora szkoły. Tematyka, termin i miejsce ustalane jest z dyrektorem szkoły/placówki oświatowej. 7. Odpłatność podana przy każdej formie doskonalenia: kwota niższa dotyczy nauczycieli miasta Siedlce i gmin współpracujących kwota wyższa wszystkich pozostałych nauczycieli. 8. Odpłatność za szkolenie rady pedagogicznej: wykład - 2 godziny zł - 300zł (decyduje rodzaj i treści szkolenia, liczba uczestników, dojazd do szkoły) zajęcia warsztatowe- koszt negocjowany (decyduje rodzaj i treści szkolenia, ilość godzin i dni szkolenia, liczba uczestników, materiały szkoleniowe, dojazd do szkoły) 9. Zgłoszenia przyjmujemy na bieżąco: faksem, listownie, pocztą elektroniczną oraz na miejscu w siedzibie SCDiDN tel./fax: 25/ Siedlce, ul. Pescantina 2, SCDiDN 10. Placówka wydaje rachunki 11. Nr konta bankowego SCDiDN: ING BANK ŚLĄSKI o/siedlce Dziękujemy za zapoznanie się z naszą ofertą Zespół SCDIDN w Siedlcach 5

6 TEMATYKA RAD PEDAGOGICZNYCH * dla szkół/placówek miasta Siedlce i gmin współpracujących wszystkie szkolenia rad pedagogicznych są bezpłatne WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA Rozwój zawodowy nauczyciela Status prawny nauczyciela. Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy Zasady i techniki autoprezentacji w pracy nauczyciela Emisja i higiena głosu nauczyciela Komunikacja i perswazja w języku nauczyciela Awans zawodowy nauczyciela - wymagania kwalifikacyjne i egzaminacyjne, plan rozwoju zawodowego, dokumentowanie przebiegu stażu Sposoby konstruowania i kryteria wyboru programu nauczania Jak motywować uczniów do efektywnej pracy na lekcjach? Innowacje pedagogiczne jako nowatorskie działania dydaktyczno-wychowawcze Profilaktyka wypalenia zawodowego Wychowanie 6 Przezwyciężanie trudności wychowawczych w szkole Integracja grupy wychowawczej Podmiotowość w wychowaniu Praca z uczniem trudnym wychowawczo Zachowanie dziecka w sytuacjach trudnych Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych Uczeń niepełnosprawny w szkole Dziecko w rodzinie zdezintegrowanej Nauczyciel i rodzice w procesie wychowawczym małego dziecka Warsztat pracy wychowawcy świetlicy szkolnej Innowacyjne metody i formy pracy w świetlicy szkolnej Tańce integracyjne z różnych stron świata (forma warsztatowa)

7 Pedagogika zabawy metodą pracy z grupą (forma warsztatowa) Refleksyjny nauczyciel wychowawca w procesie kształtowania sylwetki młodego człowieka Animacja dużej grupy Jak szkoła może budować poczucie własnej wartości u ucznia? Jak uczyć ciekawiej? Rozwijanie umiejętności kluczowych myślenia i uczenia się Praca z uczniami wybitnie zdolnymi Metody i techniki ułatwiające uczenie się Metody i techniki aktywizujące w procesie edukacyjnym Metody aktywizujące w wychowaniu przedszkolnym Gry i zabawy dydaktyczne Kształcenie modułowe ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY Nowoczesna szkoła Promocja i reklama w budowaniu wizerunku szkoły/placówki oświatowej Budowanie zespołu pracowników. Stosunki interpersonalne w szkole Rozwiązywanie konfliktów w szkole. Mediacje i negocjacje Coaching w szkole. Jak pomóc uczniowi nazwać i zrealizować cel edukacyjny Nauczyciel tutorem. Wspomaganie ucznia w określaniu i realizacji celów rozwojowych Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej i integracyjnej Wspomaganie tworzenia i funkcjonowania rady rodziców Bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez szkołę Jak przygotować i prowadzić spotkanie z rodzicami w szkole? Radzenie sobie ze stresem w pracy nauczyciela i dyrektora szkoły Motywowanie rodziców do współpracy ze szkołą Organizacja pracy przedszkola i szkoły zgodnie z założeniami reformy programowej Innowacje pedagogiczne w szkole podstawy prawne, praktyczne rozwiązania 7

8 Diagnoza pracy szkoły Monitorowanie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego (planowanie, realizacja, ocena) Jak zapewniać jakość w szkole? Ewaluacja dydaktyczna skutecznym narzędziem w doskonaleniu jakości pracy szkoły Planowanie pracy nauczyciela Diagnozowanie potrzeb szkoły w kierunku jej rozwoju Edukacyjna wartość dodana jednym ze wskaźników pomiaru jakości pracy szkoły Ocenianie Wewnątrzszkolny System Oceniania konstruowanie i ewaluacja (zasady, rodzaje systemów) Konstruowanie Przedmiotowych Systemów Oceniania Nauczycielski system oceniania i sprawdzania osiągnięć uczniów Pomiar dydaktyczny w praktyce szkolnej Ocenianie kształtujące w praktyce - wady i zalety Analiza i interpretacja wyników nauczania Dostosowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania do możliwości uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych Egzaminy, sprawdziany Wymagania programowe i egzaminacyjne Przygotowanie uczniów do sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych Zasady konstruowania testów diagnostycznych. Rodzaje zadań testowych Egzaminy zewnętrzne w szkołach zawodowych Analiza i interpretacja wyników egzaminów zewnętrznych 8

9 W roku szkolnym 2014/2015 Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach kontynuuje realizację projektu Kompleksowe wsparcie szkół - sposobem na sukces edukacyjny uczniów - projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS POKL (Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół) Celem projektu jest poprawa jakości doskonalenia nauczycieli/ lek w mieście Siedlce spójnego z programami rozwojowymi szkół i przedszkoli w obszarach wymagających wsparcia. W roku szkolnym 2013/2014 w 16 szkołach i 14 przedszkolach miasta Siedlce przeprowadzono wewnętrzną diagnozę potrzeb, dzięki której wspomaganie zostało skoncentrowane na zdefiniowanych przez szkołę obszarach rozwojowych. Na tej podstawie został wybrany temat oferty doskonalenia realizowanej w placówce oraz opracowany Roczny Plan Wspomagania, w ramach którego nauczyciele/ki uczestniczyli/ły w 15-to godzinnych warsztatach, 27 godzinach konsultacji grupowych i 10 godzinach konsultacji indywidualnych. Na terenie miasta Siedlce funkcjonują 4 sieci współpracy i samokształcenia: Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora; Kreatywność na zajęciach lekcyjnych i godzinach wychowawczych; Nauczyciele pracują zespołowo wspieranie rozwoju dziecka i ucznia młodszego; Interdyscyplinarność w nauczaniu przedmiotów matematyczno przyrodniczych. Odbyło się 18 spotkań warsztatowych oraz 2 wyjazdy edukacyjne. Ponadto członkowie sieci uczestniczą w spotkaniach i konsultacjach na platformie internetowej która jest miejscem wymiany doświadczeń, dyskusji i wspólnego rozwiązywania problemów i trudności. W bieżącym roku szkolnym nauczyciele/ki szkół i przedszkoli uczestniczących w projekcie wezmą udział w kolejnych warsztatach i konsultacjach opartych na wybranych przez Rady Pedagogiczne ofertach doskonalenia. Kontynuowana będzie praca uczestników/czek sieci współpracy i samokształcenia zarówno na spotkaniach stacjonarnych jak i na platformie internetowej. 9

10 KURSY NADAJĄCE UPRAWNIENIA Kurs: KIEROWNIKÓW WYCIECZEK SZKOLNYCH Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych podstawa prawna organizacji wycieczek szkolnych dokumentacja wycieczki szkolnej zasady prawidłowego planowania wycieczek jedno i kilkudniowych bezpieczeństwo wycieczek szkolnych Odpłatność: 50/80 zł Kierownik formy: Marta Lipińska... Kurs: KURS INSTRUKTAŻOWY DLA KIEROWNIKÓW WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych planowanie pracy wychowawczej w placówce wypoczynku organizacja pracy w placówce wypoczynku bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników organizacja pracy kierownika z personelem pedagogicznym i administracyjno-obsługowym prowadzenie dokumentacji placówki wypoczynku Odpłatność: 50/80 zł Kierownik formy: Mariusz Berczyński... 10

11 Kurs: KURS PRZYGOTOWAWCZY DLA KANDYDATÓW NA WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych, studenci i absolwenci szkół ponadgimnazjalnych organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży organizacja zajęć w placówce wypoczynku planowanie pracy wychowawczo - opiekuńczej obowiązki wychowawcy grupy wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku turystyka i krajoznawstwo zajęcia kulturalno - oświatowe zajęcia praktyczno - techniczne prace społecznie użyteczne bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku Liczba godzin: 36 Odpłatność: 150/180 zł Kierownik formy: Mariusz Berczyński Kurs: SZKOLENIE OKRESOWE W ZAKRESIE BHP DLA PRACODAWCÓW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy Liczba godzin: 16 Odpłatność: 70/100 zł Kierownik formy: Agnieszka Borkowska 11

12 12 Kurs: KURS WSTĘPNY W ZAKRESIE BHP I PPOŻ. Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych istota bezpieczeństwa i higieny pracy zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy i pracowników odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad BHP zasady poruszania się na terenie zakładu pracy postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasad udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku porządek i czystość w miejscu pracy profilaktyczna opieka lekarska podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru postępowanie w razie wypadku Liczba godzin: kurs instruktażowy ogólny 3 Liczba godzin: kurs stanowiskowy 18 Odpłatność: 90/120 zł Kierownik formy: Agnieszka Borkowska

13 KURSY I WARSZTATY PONADPRZEDMIOTOWE Psychologiczno-pedagogiczne umiejętności nauczyciela KONSTRUOWANIE I EWALUACJA PROGRAMÓW NAUCZANIA Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych tryb i zasady dopuszczania programów do użytku szkolnego struktura programu rodzaje programów selekcja i gradacja treści procedury osiągania celów konstruowanie fragmentów programów własnych ewaluacja programu nauczania Liczba godzin: 30 Odpłatność: 130/160 zł Kierownik: Danuta Lebuda KONSTRUOWANIE I EWALUACJA INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH DLA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej oraz kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świetle obowiązujące- 13

14 go prawa oświatowego tryb i zasady dopuszczania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych do użytku szkolnego struktura programu analiza orzeczeń i opinii poradni psychologiczno - pedagogicznych konstruowanie fragmentów indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dostosowywanie wymagań do indywidualnych możliwości dziecka metody i formy pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych ocenianie uczniów uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych oraz wymagań programowych ewaluacja programu Liczba godzin: 30 Odpłatność: 130/160 zł Kierownik: Danuta Lebuda OPINIA I ORZECZENIE PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ WSPARCIEM NAUCZYCIELI W DOSTOSOWANIU WYMAGAŃ DYDAKTYCZNYCH DO MOŻLIWOŚCI UCZNIÓW Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych, pedagodzy specjalni podstawy prawne warunkujące planowanie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych analiza orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych uczniów propozycje dostosowania metod i form pracy Liczba godzin: 15 Odpłatność: 70/100 zł Kierownik: Danuta Lebuda 14

15 PRACA Z UCZENIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH WSPIERANIE ROZWOJU UCZNIÓW Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych, pedagodzy specjalni specjalne potrzeby edukacyjne, a specyficzne trudności w uczeniu się organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej oraz kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świetle obowiązującego prawa oświatowego planowanie pracy z uczniami o różnorodnych potrzebach edukacyjnych elementy diagnozy psychologicznej i pedagogicznej, analiza opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej efektywne metody nauczania i uczenia się uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych sposoby rozwijania umiejętności niezbędnych w uczeniu się rozwijanie funkcji poznawczych u dzieci: pamięci, koncentracji uwagi, percepcji wzrokowej i słuchowej propozycje rozwiązań metodycznych Liczba godzin: 30 Odpłatność: 130/160 zł Kierownik: Danuta Lebuda ROZWIĄZYWANIE TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZYCH Wychowawcy i nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych podstawy inteligencji emocjonalnej elementy diagnozy pedagogicznej uczniów przyczyny i przeciwdziałanie agresji w szkole wpływ mediów na zachowanie dzieci i młodzieży trening umiejętności emocjonalnych i społecznych Liczba godzin: 30 Odpłatność: 130/160 zł Kierownik: Danuta Lebuda 15

16 16 PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych podstawy prawne warunkujące pracę z uczniem zdolnym modele pracy z uczniem zdolnym planowanie pracy z uczniem zdolnym dostosowanie wymagań edukacyjnych możliwości psychofizycznych uczniów propozycje metod i form pracy z uczniem zdolnym Liczba godzin: 20 Odpłatność: 90/120 zł Kierownik: Danuta Lebuda PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY I AGRESJI W SZKOLE Nauczyciele wychowawcy, pedagodzy szkolni i inni zainteresowani przyczyny zachowań agresywnych działania profilaktyczne zastosowanie modelu POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY w kontaktach interpersonalnych Liczba godzin: 20 Odpłatność: 90/120 zł Kierownik: Beata Rucińska WZMACNIANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI U UCZNIA Wychowawcy i nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych samoocena; adekwatna, zaniżona, zawyżona uświadomienie sobie własnych potrzeb i mocnych stron zachęcanie do pozytywnego myślenia i mówienia o sobie i innych wdrażanie do mówienia o swoich potrzebach rozwijanie umiejętności dokonania autoprezentacji

17 trening umiejętności emocjonalnych i społecznych Liczba godzin: 20 Odpłatność: 90/120 zł Kierownik: Agnieszka Borkowska GIMNASTYKA MÓZGU Kinezjologia Edukacyjna wg dr. Paula Dennisona, stopień I i II Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych neurofizjologiczne podstawy działania mózgu sposoby zwiększania możliwości potencjału umysłowego ucznia nauka ćwiczeń oraz procedury reedukacyjne w zakresie czytania, pisania słuchania, zapamiętywania oraz koordynacji ruchów całego ciała określanie dominującego stylu uczenia się ucznia oraz dostosowanie do niego metod pracy nauczyciela nauka ćwiczeń: relaksujących, rozciągających, energetyzujących, poprawiających koncentrację, organizację oraz komunikację nabycie umiejętności stosowania metody w pracy z dziećmi dyslektycznymi, dysortograficznymi i innymi problemami szkolnymi oraz dysfunkcjami wynikającymi z różnych wad rozwojowych Liczba godzin: I stopień-20, II stopień - 20 Odpłatność: 90/120 zł za każdy stopień Kierownik formy: Agnieszka Borkowska UMIEJĘTNOŚCI EMOCJONALNE NAUCZYCIELA Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych rozpoznawanie i kontrola emocji radzenie sobie z emocjami rozwijanie samoświadomości i empatii umiejętność komunikacji wewnętrznej Liczba godzin: 20 Odpłatność: 90/120 zł Kierownik formy: Agnieszka Borkowska 17

18 Kurs: STUDIUM SOCJOTERAPII I PROFILAKTYKI Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych, pedagodzy, psycholodzy trening interpersonalny. trening umiejętności wychowawczych elementy psychologii rozwojowej i psychologii różnic indywidualnych specyficzne zagrożenia i problemy psychologiczne dzieci i młodzieży rodzina jako środowisko wychowawcze - zaburzenia życia rodzinnego socjoterapia jako forma pomocy pedagogiczno - psychologicznej system pomocy dzieciom krzywdzonym prawno - etyczne aspekty pomagania warsztat socjoterapii warsztat profilaktyki i promocji zdrowia Liczba godzin: 140 Odpłatność: 600/700 zł Kierownik: Agnieszka Borkowska EMISJA GŁOSU Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych budowa aparatu głosowego rola prawidłowego oddychania podczas mówienia higiena pracy głosem zagrożenia wynikające z niewłaściwego posługiwania się głosem - jak temu zapobiec? Symptomy często spotykanych chorób głosu ćwiczenia relaksacyjne, oddechowe, usprawniające narządy artykulacyjne artykulacja samogłosek i spółgłosek ćwiczenia praktyczne Liczba godzin: 20 Odpłatność: 90/120 zł Kierownik: Dariusz Różański 18

19 STRES I WYPALENIE ZAWODOWE - JAK SOBIE Z TYM RADZIĆ? Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych, pedagodzy, psycholodzy fizjologiczne i psychologiczne reakcje na stres symptomy wypalania zawodowego techniki relaksacyjne i przeciwdziałanie stresowi odreagowanie stresu przez sztukę Liczba godzin: 15 Odpłatność: 70/100 zł Kierownik: Agnieszka Borkowska... TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI (ART) Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych, pedagodzy, psycholodzy formułowanie komunikatów różnego rodzaju i wybór odpowiednich zachowań odważne komunikowanie się kontrola złości podejmowanie decyzji moralnych Liczba godzin: 40 Odpłatność: 170/200 zł Kierownik: Agnieszka Borkowska... PODSTAWY COACHINGU cz. I Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych, pedagodzy, psycholodzy, pedagodzy wspierający, wychowawcy, Definicja coachingu co jest celem coachingu w pracy z nauczycielem i uczniem? 19

20 20 Rozmowa coachingowa Narzędzia coachingu cele definiowanie i wymiarowanie celów; mocne pytania sposoby konstruowania pytań coachingowych; coachingowy model informacji zwrotnej Liczba godzin: 20 Odpłatność: 90/120 zł Kierownik formy: Edyta Biernacka PODSTAWY COACHINGU cz. II Nauczyciele uczestniczący w I części szkolenia wybrane narzędzia coachingu rozmowa coachingowa Liczba godzin: 20 Odpłatność: 90/120 zł Kierownik formy: Edyta Biernacka JAK PRACOWAĆ, BY SIĘ NIE WYPALIĆ? PROFILAKTYKA WYPALENIA ZAWODOWEGO Z ELEMENTAMI TECHNIK ANTYSTRESOWYCH Adresaci: Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych Nie możesz się wypalić, jeśli nigdy nie płonąłeś - dlaczego wypalenie dotyka właśnie nauczycieli? wypalenie zawodowe charakterystyka zjawiska samoocena własnych reakcji na stres. stres w pracy nauczyciela jak sobie z nim radzić? podstawowe techniki antystresowe i relaksacyjne vademecum działań antystresowych Odpłatność: 50/80 zł Kierownik formy: Agnieszka Borkowska

21 TWÓRCZA GODZINA WYCHOWAWCZA PROPOZYCJE ZAJĘĆ Z ELEMENTAMI TRENINGU TWÓRCZOŚCI Adresaci: Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych co nas tłamsi jak walczyć z tym, co podcina nam skrzydła warsztaty twórcze grupa jej siła we wspólnych działaniach łamanie stereotypów myślenia wspólne tworzenie scenariusza lekcji wychowawczej Liczba godzin: 15 Odpłatność: 70/100 zł Kierownik formy: Agnieszka Borkowska Metodyczne umiejętności nauczyciela BIBLIOTERAPIA W PRACY NAUCZYCIELA Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli modele postępowania biblioterapeutycznego metody i techniki biblioterapii zajęcia biblioterapeutyczne Liczba godzin: 16 Odpłatność: 80/110 zł Kierownik formy: Danuta Tatarczak... MOTYWOWANIE I AKTYWIZOWANIE UCZNIÓW W KONTEKŚCIE REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ Zainteresowani nauczyciele teoria motywacji 21

22 metody aktywizujące proces dydaktyczny wykorzystanie multimedialnych materiałów dydaktycznych jako element motywujący uczniów Odpłatność: 50/80 zł Kierownik formy: Agnieszka Sempruch... MODYFIKOWANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych modyfikowanie programów nauczania aspekt prawny, etapy modyfikacji ocenianie i wybór programu do modyfikacji modyfikacja programu nauczania w praktyce Liczba godzin: 12 Odpłatność: 50/80 zł Kierownik formy: Marta Lipińska... WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA DLACZEGO NIE? Zainteresowani nauczyciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych programy nauczania a podstawa programowa jako fundament projektowania dydaktycznego rodzaje programów nauczania, etapy pracy nad programem tworzenie własnego programu nauczania - warsztaty struktura programu nauczania autoocena i recenzowanie programów nauczania program a proces dydaktyczny ewaluacja i modyfikacja programu nauczania Liczba godzin: 20 Odpłatność: 90/120 zł Kierownik formy: Marta Lipińska 22

23 OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE JAKO SKUTECZNA METODA NA WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY Adresaci: Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych idea oceniania kształtującego i techniki zadawania pytań cele i kryteria oceniania kształtującego informacja zwrotna ocenianie kształtujące a sumujące pytania kluczowe ocena koleżeńska i samoocena tworzenie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem oceniania kształtującego Liczba godzin: 30 Odpłatność: 130/160 zł Kierownik formy: Marta Lipińska... UCZEŃ ZAWSZE AKTYWNY TECHNIKI MOBILIZUJĄCE UCZNIA DO PRACY NA KAŻDYM ETAPIE LEKCJI Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych techniki mobilizowania i angażowania uczniów do nauki warunki sprzyjające konstruktywnej współpracy sposoby tworzenia zespołów, współdziałania i stosowania wybranych metod pracy grupowej, samodzielnego myślenia pomysły na organizację pracy na lekcji utrzymującą aktywność uczniów Liczba godzin: 30 (15 zajęcia warsztatowe + 15 zajęcia praktyczne) Odpłatność: 130/160 zł Kierownik formy: Marta Lipińska... 23

24 PLANOWANIE PRACY WŁASNEJ NAUCZYCIELA Z WYKORZY- STANIEM INFORMACJI O JAKOŚCI PRACY UZYSKANYCH W WYNIKU AUTOEWALUACJI ORAZ ANALIZY WYNIKÓW SPRAW- DZIANÓW/EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH. Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych uwarunkowania prawne i programowe planowania pracy nauczyciela podstawowe zasady planowania pracy nauczyciela rola autoewaluacji pracy nauczyciela w podnoszeniu jakości pracy dydaktycznej wykorzystanie wyników sprawdzianu/ egzaminów zewnętrznych do analizy efektów kształcenia struktura planu pracy nauczyciela z uwzględnieniem rozwoju własnego oraz rozwoju szkoły Liczba godzin: 15 Odpłatność: 70/100 zł Kierownik formy: Agnieszka Borkowska... PROJEKT EDUKACYJNY W PRAKTYCE SZKOLNEJ Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych projekt edukacyjny jako strategia dydaktyczna wspomagająca realizację podstawy programowej organizacja projektu edukacyjnego w szkole obszary, zakresy tematyczne i zespoły projektowe cele edukacyjne i praktyczne projektów, planowanie działań dokumentowanie, monitoring i ocena pracy uczniów Odpłatność: 50/80 zł Kierownik formy: Małgorzata Połeć... 24

25 JAK UCZYĆ UCZENIA SIĘ? Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych kompetencje nauczyciela style uczenia się czynniki wpływające na efektywne uczenie motywacja podstawą sukcesów edukacyjnych jak projektować pracę, aby modelować pożądane postawy uczniów w procesie doskonalenia? Odpłatność: 50/80 zł Kierownik formy: Jolanta Bagłaj... AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA OD A DO Z Nauczyciele wszystkich stopni awansu zawodowego podstawa prawna awansu zawodowego plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie z jego realizacji szczegółowa analiza wymagań na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczyciela przygotowanie dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymagań pytania do eksperta Liczba godzin: 20 Odpłatność: 90/120 zł Kierownik formy: Beata Rucińska... SZKOŁA DOBREGO WYCHOWANIA Wychowawcy klas i grup wychowawczych w szkołach/placówkach opiekuńczo- -wychowawczych 25

26 26 budowanie dobrego klimatu w grupie aspekt psychologiczny procesu wychowania pomysły na wspólne działanie integrujące grupę dyskusja na temat: Wychowywać, ale jak? Liczba godzin: 20 Odpłatność: 90/120 zł Kierownik formy: Beata Rucińska... POMIAR DYDAKTYCZNY W PRAKTYCE SZKOLNEJ Dyrektorzy szkół/placówek oświatowych, zainteresowani nauczyciele analiza wymagań zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego zasady konstruowania narzędzi pomiaru; wykorzystanie metod statystycznych do analizy testu i wyników testowania analiza wyników pomiaru dydaktycznego Liczba godzin: 20 Odpłatność: 90/120 zł Kierownik formy: Agnieszka Borkowska EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA - JEJ INTERPRETACJA I WYKORZYSTANIE W SZKOŁACH Nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjalnych podstawy prawne wewnętrznej ewaluacji pracy szkoły. Podstawowe pojęcia związane z EWD diagnoza zewnętrzna: wyniki pomiaru dydaktycznego a zasady obliczania EWD zasady działania kalkulatora EWD. Możliwości wykorzystania EWD w raporcie ewaluacyjnym; rekomendacje Odpłatność: 50/80 zł Kierownik formy: Jolanta Bagłaj...

27 ... Informacyjno-komunikacyjne umiejętności nauczyciela PROGRAM GRAFICZNY - CORELDRAW W PRACY NAUCZYCIELA Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych, pedagodzy, wychowawcy podstawy grafiki z zastosowaniem programu CorelDRAW grafika wektorowa i rastrowa rysowanie kształtów i transformacja obiektów operacje na elementach rysunku (warstwach) style wypełnień obiektów oraz nadawanie obrysu zastosowanie efektów specjalnych przygotowanie materiałów do druku ofsetowego, na ploterach, drukarkach projektowanie i tworzenie profesjonalnych materiałów graficznych Liczba godzin: 40 Odpłatność: 170/200 zł Kierownik: Danuta Lebuda PAKIET BIUROWY W PRACY NAUCZYCIELA NIE TAKI OFFICE STRASZNY. Adresaci: Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych 1) MS Word podstawowe operacje blokowe, praca z grafiką korespondencja seryjna, sprawdzanie poprawności tekstu znajdź/zamień wykorzystanie w bieżącej pracy 2) MS Excel podstawowe formuły, formuły zaawansowane omówienie najczęściej wykorzystywanych formuł, formuły 27

28 28 zagnieżdżone przykłady/ćwiczenia sortowanie danych, ukrywanie arkuszy/kolumn blokowanie komórek/arkuszy 3) MS Power Point tworzenie prezentacji teksty i ilustracje, autokształty, grafika, animacje przygotowanie pokazu slajdów i uruchamianie, drukowanie prezentacji Liczba godzin: 20 Odpłatność: 120/150 zł Kierownik formy: Dariusz Kozioł... PREZI NOWE SPOJRZENIE NA PREZENTACJE Adresaci: Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych ogólne zasady tworzenia prezentacji multimedialnych tworzenie konta w serwisie prezi.com omówienie interfejsu użytkownika tworzenie przykładowej prezentacji udostępnianie i współtworzenie prezentacji praca grupowa prezi w metodzie projektów gimnazjalnych Odpłatność: 80/110 zł Kierownik formy: Dariusz Kozioł... SPOSÓB NA DOBRĄ PREZENTACJĘ - JAK KREOWAĆ WYSTĄPIENIA PUBLICZNE Adresaci: Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych techniki prezentacji rodzaje prezentacji cechy dobrej prezentacji przygotowanie plansz (slajdów i pomocy wizualnych) - wskazówki techniczne Liczba godzin: 15 Odpłatność: 70/100 zł Kierownik formy: Agnieszka Borkowska

Szanowni Państwo. Urszula Wyrzykowska-Dudek Dyrektor SCDIDN

Szanowni Państwo. Urszula Wyrzykowska-Dudek Dyrektor SCDIDN Szanowni Państwo Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach jest publiczną placówką oświatową świadczącą od 12 lat usługi szkoleniowe dla nauczycieli. Wysoka jakość świadczonych

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Akty prawne regulujące prawa i obowiązki nauczyciela. Urlop

Bardziej szczegółowo

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Obszar tematyczny Adresaci szkoleń Warszawa Ciechanów Ostrołęka Płock Radom Siedlce 1. 2.

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT

POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT Gorzów Wlkp., kwiecień 213 rok Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Cel badań... 3 2. Termin badania... 4 3. Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 250041-2013; data zamieszczenia: 22.11.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 250041-2013; data zamieszczenia: 22.11.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 250041-2013; data zamieszczenia: 22.11.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 247091-2013 data 20.11.2013

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów Wojewódzkie Zadania Edukacyjne Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów L.p. Tematyka Adresaci 1. Działania szkoły na rzecz poprawy efektywności kształcenia lub wychowania

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 EDUKACJA MATEMATYCZNA Szanowni Państwo Dyrektorzy oraz Nauczyciele

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na WRZESIEŃ 2014 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na WRZESIEŃ 2014 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-154 ZIELONA GÓRA, ul. Dolina Zielona 19, tel. 68 419 65 60 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI A Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. IA/1. Prawa dziecka. Nauczyciele przedszkoli. Cel: - Nauczyciel doskonali swoje umiejętności niezbędne w podmiotowym traktowaniu

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Urszula Wyrzykowska-Dudek Dyrektor SCDIDN

Szanowni Państwo. Urszula Wyrzykowska-Dudek Dyrektor SCDIDN Szanowni Państwo Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach jest publiczną placówką oświatową świadczącą usługi edukacyjne dla nauczycieli od 11 lat. Dzięki doświadczonej i wykwalifikowanej

Bardziej szczegółowo

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM PRO BONO Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kielce, ul. Sienkiewicza 60A/7 I N F O R M A T O R O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2010/11 Szanowni Państwo Jesteśmy niepubliczną placówką

Bardziej szczegółowo

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku O D N środek oskonalenia auczycieli w Słupsku Status Publiczna wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli Organ prowadzący Samorząd Województwa Pomorskiego Nadzór pedagogiczny Pomorski Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele organów prowadzących

Bardziej szczegółowo

Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych,

Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych, Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych, mianowanych opr. A. Sternicka Projekt dotyczy wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli wszystkich przedmiotów rozpoczynających pracę w

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA RÓśNE. IX/1. Warsztat pracy młodego nauczyciela. Nauczyciele rozpoczynający pracę we wszystkich typach szkół.

SZKOLENIA RÓśNE. IX/1. Warsztat pracy młodego nauczyciela. Nauczyciele rozpoczynający pracę we wszystkich typach szkół. IX SZKOLENIA RÓśNE IX/1. Warsztat pracy młodego nauczyciela. Nauczyciele rozpoczynający pracę we wszystkich typach szkół. Cel: - Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu podstawowych obowiązków nauczyciela.

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 6.10.2010 r. Cele WDN główny Wzrost efektywności

Bardziej szczegółowo

Centrum Doskonalenia PCG

Centrum Doskonalenia PCG Ścieżki rozwoju dla kadr systemu oświaty Wierzymy, że o sukcesie najlepszych placówek oświatowych decydują ich liderzy, którzy podejmują skuteczne decyzje organizacyjne i finansowe, budują potencjał swoich

Bardziej szczegółowo

Akademia Nowej edukacji Marek Hampel, Grzegorz Dziarski 2015

Akademia Nowej edukacji Marek Hampel, Grzegorz Dziarski 2015 Spis szkoleń ANE (I) Neurodydaktyka w praktyce szkolnej... 2 Ocenianie kształtujące aktywizowanie uczniów... 3 Pedagog/psycholog szkolny jako wsparcie dla dyrektora szkoły... 4 Sytuacje kryzysowe w szkole/placówce...

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 KOD DOSKONALENIE ZESPOŁU NAUCZYCIELI NA TERENIE SZKOŁY/PLACÓWKI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek,

Bardziej szczegółowo

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012 Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie w roku szkolnym 2011/2012 I. Opracowany w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r.

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r. RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r.) Zarządzeniem Nr 41/2011 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Urszula Wyrzykowska-Dudek Dyrektor SCDIDN

Szanowni Państwo. Urszula Wyrzykowska-Dudek Dyrektor SCDIDN Szanowni Państwo Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach jest publiczną placówką oświatową świadczącą usługi szkoleniowe dla nauczycieli. Wysoka jakość pracy jest potwierdzona

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 OPRACOWANY W OPARCIU O: Priorytetowe zadania nadzoru pedagogicznego,

Bardziej szczegółowo

Z poważaniem. Dariusz Magacz. Dyrektor WODN w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrków Trybunalski, 11.09.2013

Z poważaniem. Dariusz Magacz. Dyrektor WODN w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrków Trybunalski, 11.09.2013 Zmiana. Dodaje otuchy, ma moc uzdrawiającą, ożywia, zaskakuje, otwiera nowe możliwości, przynosi świeże doświadczenie Z całą pewnością jest warta ryzyka. Leo Buscaglia Nowe formy doskonalenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015 Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015 I. Plan WDN opracowano w oparciu o: 1. Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. Z 2004r.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OBSZARÓW I SZKOLEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI W RAMACH RPW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

WYKAZ OBSZARÓW I SZKOLEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI W RAMACH RPW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 BLIŻEJ SZKOŁY POWIAT OBORNICKI NAUCZYCIELOM WYKAZ OBSZARÓW I SZKOLEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI W RAMACH RPW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 OBSZAR: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki

Bardziej szczegółowo

w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r.

w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r. POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r. OFERTY DOSKONALENIA NA ROK 2015/2016 W PRZYGOTOWANIU OFERTY UWZGLĘDNILIŚMY KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA DIAGNOZĘ

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r.

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r. RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r.) Zarządzeniem Nr 36/2012 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SORE działają w szkole nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim

SORE działają w szkole nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim SORE działają w szkole nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim Rozwiązania w zakresie wspomagania pracy szkół i przedszkoli w powiecie giżyckim Sposób realizacji projektu 1) Projekt na

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 201/2015 DOSKONALENIE RAD PEDAGOGICZNYCH I ZESPOŁÓW NAUCZYCIELI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek, Liderzy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Lp. Nazwa kursu Zleceniodawca Ilość słuchaczy Ilość kursów Kursy 822 21 1. Kursy modułowe informatyczne nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Dodatkowa oferta SCE

Dodatkowa oferta SCE Dodatkowa oferta SCE OD-1/11/12 Kurs instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. Uczestnicy: nauczyciele oraz inne osoby ubiegające się o stanowisko kierownika (skierowanie z

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na GRUDZIEŃ 2014 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na GRUDZIEŃ 2014 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-154 ZIELONA GÓRA, ul. Dolina Zielona 19, tel. 68 419 65 60 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

wniosków z prowadzonych analiz i wdrażanie zmian KOMPETENCJE:

wniosków z prowadzonych analiz i wdrażanie zmian KOMPETENCJE: Szkolleniia rad pedagogiicznych Dyrektorów zainteresowanych szkoleniami rad pedagogicznych prosimy o wypełnienie zgłoszenia (wzór na końcu informatora) i przesłanie go on-line lub tradycyjną drogą pocztową

Bardziej szczegółowo

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe:

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ON.0050.3245.2014. MZO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 marca 2014r. PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU BUDŻETOWYM 2014 ORAZ USTALENIA MAKSYMALNEJ

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016

Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016 Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016 Jakie formy doskonalenia najbardziej spełnią Pana/-i oczekiwania? szkolenie rady pedagogicznej 26 32.10%

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2015/2016

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2015/2016 Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2015/2016 Istotą WDN jest nie tylko doskonalenie nauczycieli, ale szkoły jako określonej całości. Jest to rozwój

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zorganizowanie oraz przeprowadzenie kursów doskonalących i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli z terenu województwa opolskiego w ramach Grantów Edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, ul. Łokietka 23, tel. (95) , -11, *

Gorzów Wielkopolski, ul. Łokietka 23, tel. (95) , -11,   * Oferta Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. - publicznej placówki doskonalenia prowadzonej przez Samorząd Województwa Lubuskiego na rok szk. 2016/2017 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Łokietka

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO mgr Joanna Wiater : mgr Monika Walczak Data rozpoczęcia stażu 1 września 2010 r. Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy Cel podstawowy: uzyskanie stopnia

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 DOSKONALENIE RAD PEDAGOGICZNYCH I ZESPOŁÓW NAUCZYCIELI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek, Liderzy

Bardziej szczegółowo

Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011

Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011 Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011 Celem naszych oddziaływań jest wspieranie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunków

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA 2015/16

OFERTA SZKOLENIOWA 2015/16 Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy! U progu roku szkolnego 2015/2016 przekazujemy Państwu ofertę form doskonalenia opracowaną przez doradców metodycznych Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w ZCEMiP w

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.35.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 marca 2016 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.36.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 marca 2015 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Udział ODN w Poznaniu w projekcie w projekcie Ośrodek zapewniał: 1. Programy szkoleń w ramach planowanej

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Zawodowego

Plan Rozwoju Zawodowego XXVI Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi, ul.wileńska 22a nauczyciel matematyki staż pracy- 13 lat. Plan Rozwoju Zawodowego Cele: 1. Doskonalenie jakości pracy dydaktycznej i wychowawczo-opiekuńczej.

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015 Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015 Istotą WDN jest nie tylko doskonalenie nauczycieli, ale szkoły jako określonej całości. Jest to rozwój

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: Magdalena Anna Płatonow Zajmowane stanowisko: nauczyciel bibliotekarz Miejsce pracy: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Biblioteka

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy Rok szkolny 2015/2016 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wnioski z ewaluacji zewnętrznej/ problemowej/ dotyczące

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ

SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich opracował zespół w składzie: Jadwiga Lizanowicz Mirosław Mularczyk Teresa Truchan Urszula Kołodzińska Kluczem

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Małgorzata Koszowska nauczyciel j.niemieckiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Nowa rola placówek doskonalenia - - wspomaganie szkół

Nowa rola placówek doskonalenia - - wspomaganie szkół VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ Nowa rola placówek doskonalenia - - wspomaganie szkół Zmiany w prawie oświatowym dotyczące funkcjonowania placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych i poradni

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA 2015/16

OFERTA SZKOLENIOWA 2015/16 Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy! U progu roku szkolnego 2015/2016 przekazujemy Państwu ofertę form doskonalenia opracowaną przez doradców metodycznych Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w ZCEMiP w

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 roku. -1- PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Imię i nazwisko odbywającego staż : mgr Elżbieta Kędzior Ubiega się o awans na stanowisko nauczyciela : mianowanego Szkoła : Opiekun : mgr Edyta Midura Data rozpoczęcia : 1 września

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 234 IM. JULIANA TUWIMA W WARSZAWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 234 IM. JULIANA TUWIMA W WARSZAWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 234 IM. JULIANA TUWIMA W WARSZAWIE Akty prawne: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr

Bardziej szczegółowo

1. Informacje wprowadzające:

1. Informacje wprowadzające: Plan Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dolistowie na rok szkolny 2012/2013 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 2013r.

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 2013r. MAŁOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KRAKOWIE Imię i nazwisko: Halina Schab INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 0r. Przedmiot doradztwa

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008. Rozstrzygnięcie

Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008. Rozstrzygnięcie Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008 Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na organizację szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli województwa lubelskiego w

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej, praktycznej i empirycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2016/2017

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2016/2017 Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2016/2017 Istotą WDN jest nie tylko doskonalenie nauczycieli, ale szkoły jako określonej całości. Jest to rozwój

Bardziej szczegółowo

Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie. nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016.

Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie. nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016. Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016. 1. Podstawa prawna: a) Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 2 w Giżycku

Gimnazjum nr 2 w Giżycku Gimnazjum nr 2 w Giżycku Plan rozwoju zawodowego Elżbiety Zalewskiej- nauczyciela polonisty ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego Data rozpoczęcia : 1.09.2003 r. Data

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZSZ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA KORŻYKA W RYKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wstęp Po dokonaniu analizy wyników egzaminu maturalnego z polskiego,matematyki,języka

Bardziej szczegółowo

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Głównym celem szkoleń realizowanych przez BD Center w ramach Instytutu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin realizacji zamówienia: studia podyplomowe 18 miesięcy, pozostałe 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Wymagany termin realizacji zamówienia: studia podyplomowe 18 miesięcy, pozostałe 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. Wrocław, dnia 25.05.06 r. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1 50-951 Wrocław OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości powyżej 60 000 euro na zorganizowanie i przeprowadzenie studiów

Bardziej szczegółowo

I. Szkolenia Rad Pedagogicznych (RP)

I. Szkolenia Rad Pedagogicznych (RP) 95-200, ul. Kazimierza 8, tel. (42) 215-42-42, fax: (42) 215-04-31, RP Metoda projektów w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej I. Szkolenia Rad Pedagogicznych (RP) Temat/ cele i treści Proponowana Ilość

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ KURSÓW I WARSZTATÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14

TERMINARZ KURSÓW I WARSZTATÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14 Szanowni Państwo! Zapraszamy do zapoznania się z propozycją kursów i warsztatów oferowanych w ramach doskonalenia dla wszystkich zainteresowanych tematyką nauczycieli pragnących pogłębiać swoją wiedzę

Bardziej szczegółowo

Urszula Wojtkiewicz. Doradca metodyczny. CKU SWŁ w Łodzi

Urszula Wojtkiewicz. Doradca metodyczny. CKU SWŁ w Łodzi Urszula Wojtkiewicz Doradca metodyczny CKU SWŁ w Łodzi Oferta doskonalenia doradcy metodycznego na rok szkolny 2015/2016 r. dla dyrektorów szkól i nauczycieli placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola. Komunikacja on-line w budowaniu wizerunku szkoły.

Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola. Komunikacja on-line w budowaniu wizerunku szkoły. Część I Promocja i budowanie wizerunku szkoły Moduł I 3 h Planowany termin szkolenia Moduł II 3 h Planowany termin szkolenia Joanna Ciesielska Promocja i budowanie wizerunku szkoły Komunikacja on-line

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiotu lub grupy przedmiotów)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiotu lub grupy przedmiotów) OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiotu lub grupy przedmiotów) Nazwa modułu Przygotowanie w zakresie dydaktycznym Przedmioty: Dydaktyka techniki w szkole podstawowej Dydaktyka zajęć komputerowych w szkole

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT NAUKI LEKTIKON

INSTYTUT NAUKI LEKTIKON NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI INSTYTUT NAUKI LEKTIKON Oferta na rok szkolny 2017/2018 Czy wiesz, że..? W kwietniu 2017 roku NPDN IN Lektikon przeszła proces ewaluacji zewnętrznej i we

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa - wymagania edukacyjne

Podstawa programowa - wymagania edukacyjne Podstawa programowa - wymagania edukacyjne Rok szkolny 2014/2015 r. jest ostatnim rokiem wdrażania zmian programowych i organizacyjnych w kształceniu ogólnym w szkołach podstawowych i liceach ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY ORE

PROJEKT SYSTEMOWY ORE PROJEKT SYSTEMOWY ORE System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola - 1 - Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

Art. 7 ust.2 pkt 4 Karta Nauczyciela (jednolity tekst ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity: Dz.U z 2006 r. nr 97, poz.

Art. 7 ust.2 pkt 4 Karta Nauczyciela (jednolity tekst ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity: Dz.U z 2006 r. nr 97, poz. PROGRAM WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHOCIWLU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 OPRACOWAŁA: TERESA BANAS-KOBYLARSKA MAŁGORZATA KLIMCZAK Podstawa prawna: Art. 7 ust.2

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku

Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli

Bardziej szczegółowo

LUTY Nr formy z oferty. Rodzaj szkolenia. Termin realizacji. Kierownik formy TEMATYKA. Miejsce szkolenia

LUTY Nr formy z oferty. Rodzaj szkolenia. Termin realizacji. Kierownik formy TEMATYKA. Miejsce szkolenia LUTY 2017 TEMATYKA języka angielskiego dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej chcących zdobyć lub uzupełnić umiejętności językowe Rodzaj szkolenia doskonalący Kierownik formy Nr formy

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach

Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Opracowała: A. Wątor Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Odbiorca Treść Cele Forma Czas Odpowiedzialni Dokumentacja Nauczyciele Diagnoza zapotrzebowania na działania

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07.

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07. P R O J E K T pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego okres realizacji 01.08.2013r 31.07.2015r nr WND POKL.03.05.00-00-181/12 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy szkoły szkoły Gimnazjum w Koźmicach Wielkich opracowana i zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną dnia 17 maja 2010 roku. U nas znajdziesz dobre wychowanie, nowe umiejętności, przyjazną atmosferę 2 Dążymy, aby nasze

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO GIMNAZJUM NR 38 W ŁODZI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 str. 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach na okres październik 2013 sierpień 2016 1. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014 Roczny plan pracy szkoły na szkolny /2014 Zadanie 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła działa zgodnie z przyjętą koncepcją pracy szkoły. 2. Realizacja

Bardziej szczegółowo

PRZEZ SZKOŁY UCZESTNICZĄCE W PILOTAŻU NOWEGO SYSTEMU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

PRZEZ SZKOŁY UCZESTNICZĄCE W PILOTAŻU NOWEGO SYSTEMU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Jarosław Kordziński TEMATY DZIAŁAŃ ROZWOJOWYCH PODEJMOWANYCH PRZEZ SZKOŁY UCZESTNICZĄCE W PILOTAŻU NOWEGO SYSTEMU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Publikacja powstała w ramach programu System doskonalenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO I PSYCHOLOGA w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO I PSYCHOLOGA w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE Załącznik nr 10 ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO I PSYCHOLOGA w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE I. Zadania pedagoga szkolnego 1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn

Bardziej szczegółowo