Wy daw ca: Wy daw nic two Per spek ty wa sp. z o.o. ad res: ul. Stru my ko wa 15, Ostrów Wiel ko pol ski. te le fon:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wy daw ca: Wy daw nic two Per spek ty wa sp. z o.o. ad res: ul. Stru my ko wa 15, 63-400 Ostrów Wiel ko pol ski. te le fon: 783 031 083"

Transkrypt

1

2 Wy daw ca: Wy daw nic two Per spek ty wa sp. z o.o. ad res: ul. Stru my ko wa 15, Ostrów Wiel ko pol ski te le fon: daw nic two.per spek ty wa.co Biuletyn coacha nr 1/2014 DEMO Strona: 2

3 wy daw nic spek ty - ema il: wa.co Co py ri ght by Wy da nic two Per spek ty wa 2014 Wszel kie pra wa za strzeżo ne/all ri ght re se rved Redakcja: Re dak tor na czel ny: Mar cin Włosz czyk Biuletyn coacha nr 1/2014 DEMO Strona: 3

4 Se kre tarz re dak cji: Eli za Wo lań czyk Skład, ła ma nie i ko rek ta: Pau li na Sta gra czyń ska, Ka ri na Gmu row ska Pro jekt okład ki: Jó zef Ben dzie cha - tel.: Współ pra ca: Biuletyn coacha nr 1/2014 DEMO Strona: 4

5 Bie lec ki Ra do sław, Biel ski Piotr, Bo guc ka Syl wia, Chle bosz Ka ro li na, Cho łuj Mał go rza ta, Czar kow ska Li dia, Gier liń ska Mar ta, Gro chow ska Mał go rza ta, Gu cwa Mar ta, Ja nus Da mian, Ko zu bik Ma ciej, Kraw czak Mał go rza ta, No wak Mi łosz, Po nia tow ska Bar ba ra, Ra zik Ka ta rzy na, Su choc ka Ewa, To ma la Ka mil, Wa lę ciak-skór ka Edy ta, Wo lań czyk Eli za, Zieńko Alicja. ISSN: Nu mer 1/2014 (gru dzień 2014) Biuletyn coacha nr 1/2014 DEMO Strona: 5

6 Słowo wstępne Pe wien że brak od po nad trzy dzie stu lat sie dział przy dro dze. Aż któ re goś dnia pod szedł nie zna jo my: - Ma pan tro chę drob nych? wy mam ro tał że brak, ma chi nal nie wy cią ga jąc rękę, w któ rej trzy mał sta rą czap kę do ba se bal lu. - Nie mam ni cze go, co mógł bym ci dać od parł prze cho dzień, a po chwi li spy tał: - A na czym ty wła ści wie sie dzisz? - Och, to tyl ko sta ra skrzyn ka od po wie dział że brak. Sie dzę na niej od kąd pa mię tam. - A zaj rza łeś kie dyś do środ ka? za py tał nie zna jo my. - Nie - od rzekł że brak. Po co miał bym do niej za glą dać? Tam nic nie ma. - Może jed nak zaj rzyj po wie dział prze cho dzień. Że brak zdo łał pod wa żyć wie ko. Ze zdu mie niem, nie do wie rza niem i unie sie niem stwier dził, że skrzyn ka jest peł na zło ta. [Po tę ga te raź niej szo ści, Ec khart Tol le] Biuletyn coacha nr 1/2014 DEMO Strona: 6

7 Od da je my w Wa sze ręce pierw sze wy da nie kwar tal ni ka Biu le tyn Co acha i otwie ra my skrzy nię skar bów. Co acho wie do sko na le wie dzą, iż każ dy czło wiek ma w so bie skar by. Bywa, że sztu ką jest je wy do być, nie raz wy star czy roz mo wa, pro ces co achin go wy lub te ra peu tycz ny, a cza sa mi trze ba się gnąć po skrzyn kę z na rzę dzia mi. Ten Biu le tyn niech bę dzie dla Was wła śnie taką skrzyn ką, któ ra słu ży roz wo jo wi Klien ta i osią ga niu przez nie go ce lów. Biu le tyn Co acha jak całe na sze Wy daw nic two po wstał z pa sji do co achin gu, roz wo ju, zmia ny, cią głej pra cy nad sobą i ro bie nia tego, co ko cha my. Bu do wa ny jest zgod nie z war to ścia mi, któ re są nam bli skie dla te go wy bra li śmy for mę elek tro nicz ną (eko lo gicz ną, a jed no cze śnie trwa łą i za wsze pod ręką). Część do cho du ze sprze da ży prze ka że my or ga ni za cji wspie ra ją cej zwie rzę ta w po trze bie o czym bę dzie my Was in for mo wać w ko lej nym wy da niu oraz na na szej stro nie i Fa ce bo ok-owym fan pa ge. Ad re so wa ny głów nie do co achów, jed nak two rzy my go w ten spo sób, by słu żył tak że me na dże rom, te ra peu tom, psy cho lo gom, pe da go gom, na uczy cie lom oraz wszyst kim za in te re so wa nym roz wo jem. Uczy my się na błę dach za tem Biuletyn coacha nr 1/2014 DEMO Strona: 7

8 za pew ne nie unik nę li śmy ich pod czas two rze nia ni niej sze go wy da nia. Bę dzie my wdzięcz ni z wszel kie uwa gi, su ge stie, do bre sło wa i wska za nia tego, co war to po pra wić, a tak że su ge stię te ma tów, o któ rych chcie li by ście czy tać w ko lej nych wy da niach. Za pra sza my do lek tu ry, a w mar cu do się gnię cia po wio sen ny Biu le tyn. Dzię ku je my wszyst kim oso bom, któ re współ two rzą z nami to wy da nie: Bie lec ki Ra do sław, Biel ski Piotr, Bo guc ka Syl wia, Chle bosz Ka ro li na, Cho łuj Mał go rza ta, Czar kow ska Li dia, Gier liń ska Mar ta, Gro chow ska Mał go rza ta, Gu cwa Mar ta, Ja nus Da mian, Ko zu bik Ma ciej, Kraw czak Mał go rza ta, No wak Mi łosz, Po nia tow ska Bar ba ra, Ra zik Ka ta rzy na, Su choc ka Ewa, To ma la Ka mil, Wa lę ciak-skór ka Edy ta, Wo lań czyk Eli za i Zieńko Alicja. Biuletyn coacha nr 1/2014 DEMO Strona: 8

9 Bez Was nie by ło by tego Biu le ty nu. Eli za Wo lań czyk co ach ACC ICF w pro ce sie akre dy ta cji PCC i Mar cin Włosz czyk Dziękujemy także Ka ri nie Gmu row skiej i Pau li nie Sta gra czyń skiej, które współtworzą nasz zespół. Biuletyn coacha nr 1/2014 DEMO Strona: 9

10 W podziękowaniu dla Józefa Bendziechy prezentujemy poniżej prace, które można kupić w naszym Wydawnictwie. Biuletyn coacha nr 1/2014 DEMO Strona: 10

11 Biuletyn coacha nr 1/2014 DEMO Strona: 11

12 Biuletyn coacha nr 1/2014 DEMO Strona: 12

13 Biuletyn coacha nr 1/2014 DEMO Strona: 13

14 Biuletyn coacha nr 1/2014 DEMO Strona: 14

15 Grafiki: Józef Bendziecha Biuletyn coacha nr 1/2014 DEMO Strona: 15

16 Kontakt telefoniczny z autorem: lub poprzez z redakcją: tel: Biuletyn coacha nr 1/2014 DEMO Strona: 16

17 Spis treści Wy daw ca: Słowo wstępne Dzię ku je my wszyst kim oso bom, któ re współ two rzą z nami to wy da nie: Ciało zna odpowiedź Pawie pióro Na rzę dzie to na zy wa się Pa wie Pió ro. Określanie celu Ćwiczenie: Zastosowanie skali Ćwiczenie: Moje mocne strony Moje problemy DO DA TEK: JA W SWO JEJ NAJ LEP SZEJ OD - SŁO NIE Biuletyn coacha nr 1/2014 DEMO Strona: 17

18 Dynamiczne kadry Zachowania w organizacjach Coaching a psychoterapia Kolaż w coachingu psychodynamicznym Podsumowanie Instrukcja wykorzystywania kolażu w ujęciu pschodynamicznym Bajka o coachingu Entuzjazm droga do sukcesu Rysunkowa sesja coachingowa Wartości - podstawa efektywnego procesu coachingowego Podstawy treningu mentalnego Cisza i uważna obecność Rozmowa z samym sobą Uważna obecność Zarządzanie czasem i rozwiązywanie konfliktu Myślenie wizualne w coachingu Obraz w coachingu Joga śmiechu czyli know-how radości Radość i śmiech jako kompetencje przyszłości Biuletyn coacha nr 1/2014 DEMO Strona: 18

19 Metafora - to jest to! Moja paleta barw Zanim powstanie obraz pojawia się emocja Wyruszyć w podróż zmiany, odkryć siebie Inspiracje na zmianę Wiedza, która wzbogaca proces Narodziny wewnętrznego światła Chaos towarzyszy aktowi tworzenia, przychodzi jednak moment, kiedy trzeba go ujarzmić. Aby barwy zawirowały, potrzebują światła Dzień Tego Obrazu Podróż w zabawę słowem Przed podróżą W drogę! Towarzysz coach Worek metafor na drogę Szkoła zwierząt Biuletyn coacha nr 1/2014 DEMO Strona: 19

20 Czym jest coaching systemowy? Czym są ustawienia rodzinne? Przynależność Więź Hierarchia Wyrównanie Szerszy kontekst Sukces ma twarz matki Narzędzia i metody relaksacyjne w coachingu Trochę teorii Metody Czym jest RELAKSACJA Metody stosowane w pracy w procesie coachingowym Czemu slużą te narzędzia "Taniec Naturalny" jako narzędzie coachingowe Metoda TRE ćwiczenia uwalniające stres, napięcia i traumę Zacznijmy więc Samoregulacja emocji jest teraz prostsza i skuteczniejsza. Narzędziem pracy z klientem nazwałabym tu moje ugruntowanie. Biuletyn coacha nr 1/2014 DEMO Strona: 20

21 Sekret codziennej siły i energii Czym jest siła? Coaching w edukacji Biuletyn coacha nr 1/2014 DEMO Strona: 21

22 Ciało zna odpowiedź Z Li dią Czar kow ską roz ma wia Eli za Wo lań czyk - W ja kich sy tu acjach war to się gnąć do mą dro ści cia ła? - By wa ją sy tu acje, dy le ma ty, w któ rych nasz umysł mówi nie wiem. Mamy po czu cie, że utknę li śmy. Roz wa ży li śmy róż ne moż li we wy bo ry, wszel kie ar gu men ty za i prze ciw i da lej umysł po zo sta je w sta nie kon fu zji, czy li nie wiem co mam my śleć na ja kiś te mat, albo nie wiem co mam po sta no wić albo po pro stu nie wiem. Ta kie duże NIE WIEM. W ta kich sy tu acjach war to się gnąć do tej mą dro ści, któ ra jest głęb sza, po ni żej pro gu świa do mo ści, czy li do mą dro ści cia ła. - Skąd cia ło wie, je że li umysł mówi nie wiem? Biuletyn coacha nr 1/2014 DEMO Strona: 22

23 - Nasz umysł ma pew ne kon kret ne na wy ki my ślo we, pa kie ty prze ko nań i są to do syć sztyw ne struk tu ry po znaw cze, któ re po wo du ją, że my śli my o czymś w okre ślo ny spo sób. Za da wa nie py tań i ukie run ko wy wa nie uważ no ści na cia ło po ma ga wyjść poza sztyw ne struk tu ry men tal ne. Z cia łem moż na pra co wać za rów no sa me mu jak i pod czas se sji co achin go wej. Przed sta wię trzy ćwi cze nia słu żą ce do lep szej ko mu ni ka cji z cia łem: Pierw sze ćwi cze nie jest bar dzo uży tecz ne w sy tu acjach, kie dy za uwa ża my, że na sze za cho wa nie nie jest spój ne lo gicz nie, np. kie dy chce my coś zro bić, ale jed no cze śnie albo nie dzia ła my wy star cza ją co kon se kwent nie, albo cze goś nam bra ku je, żeby po sta wić ko lej ne kro ki. Cho dzi o ta kie cele, któ re nie mają na rzu co ne go z ze wnątrz pla nu, któ re sami chce my zre ali zo wać a jed no cze śnie nie je ste śmy w sta nie pójść do przo du. Bra ku je nam mo ty wa cji lub pew no ści, coś nas blo ku je we wnętrz nie, coś, cze go cza sem sami nie ro zu mie my. Za tem okre śla my cel, np. chcę za ło żyć fir mę i okre śla my go w cza sie. Na stęp nie za da je my po ko lei py ta nie, któ re znaj du ją się w po niż szej ta bel ce i kon cen tru je my się men tal nie na da nej czę ści cia ła mo że my do tknąć ser ca, brzu cha, czy gło wy. Biuletyn coacha nr 1/2014 DEMO Strona: 23

24 WERSJA OGRANICZONA TREŚCIOWO DEMO dr Li dia D. Czar kow ska Dy rek tor Cen trum Co achin gu, Kie row nik stu diów po dy plo mo wych: Co aching me ne dżer ski oraz Co aching pro fe sjo nal ny, Ad iunkt w Ka te drze Nauk Spo łecz nych Aka de mii Le ona Koź miń skie go w War sza wie. Po sia da sze ro ką, po par tą dłu go let nią prak ty ką wie dzę z za kre su psy cho lo gii, so cjo lo gii, za rzą dza nia, ko mu ni ka cji or ga ni za cyj nej, mo ty wa cji, bu do wa nia ze spo łów, roz wią zy wa nia kon flik tów oraz roz wo ju po ten cja łu czło wie ka. Pro wa dzi warsz ta ty, co aching oraz in dy wi du al ne pro gra my roz wo jo we dla wyż szej ka dry me ne dżer skiej, pra cu je też me to da mi co achin go wy mi z ca ły mi ze spo ła mi. Z wy - Biuletyn coacha nr 1/2014 DEMO Strona: 24

25 kształ ce nia psy cho log, so cjo log i pe da gog z za mi ło wa nia ta ter nicz ka, tre ner i co ach. Au tor ka ksią żek: An tro po lo gia eko no micz na i Nowy Pro fe sjo na lizm. Pod jej re dak cją uka za ły się też książ ki: Co aching as a me thod of de ve lo ping hu man po ten tial, Co aching ka ta li za tor roz wo ju or ga ni za cji, Co aching jako wskaź nik zmian pa ra dyg ma tów w za rzą dza niu, Le ader ship-co aching jako od po wiedź na wy zwa nia współ cze sne go świa ta. Re dak tor na uko wy rocz ni ka Co aching Re view. Biuletyn coacha nr 1/2014 DEMO Strona: 25

26 Pawie pióro Ra do sław Bie lec ki W swo jej co dzien nej pra cy z klien ta mi pro wa dząc se sje co achin go we w ra mach dy na mi ki pro ce su jako co acho wie po słu gu je my się róż ne go ro dza ju na rzę dzia mi. Wie lo krot nie, szcze gól nie na po cząt ku mo jej pra cy jako co ach za uwa ży łem, że Klien ci de fi niu ją cel głów ny, któ ry chcą osią gnąć w ra mach se sji, ale pod wpły wem ko lej nych na szych spo tkań mo dy fi ku ją go. Oka zy wa ło się, że pier wot nie zde fi nio wa ny cel nie był wca le zgod ny z praw dzi wy mi in ten cja mi klien ta. Je że li nie zo sta nie to w spo sób szyb ki i bez piecz ny wy ła pa ne przez co acha może oka zać się, że cały pro ces zo stał zre ali zo wa ny, ale klient pod przy kryw ką celu wska za ne go co acha owi pró bo wał prze pra co wać zu peł nie inny ob szar swo jej ak tyw no ści. Biuletyn coacha nr 1/2014 DEMO Strona: 26

27 Na nie szczę ście nie in for mu jąc swo je go co acha o tym. W kon se kwen cji może to do pro wa dzić do sy tu acji w któ rej klient nie jest i nie bę dzie za do wo lo ny z pro wa dzo nych se sji, a co ach nie bę dzie do koń ca świa do my tego fak tu. Za pew ne czy ta jąc ten tekst za sta na wiasz się nad przy czy ną ta kie go sta nu rze czy. Otóż od po wiedź jest pro za icz na klient oba wia się (z róż nych, zna nych mu tyl ko po wo dów) przed sta wić cel. Może być to zwią za ne z fak tem czu cia się oce nia nym, oba wą o wła ści wy i bez kry tycz ny od biór jego oso by, za cho wań, a może pro ble mów ja kie musi po ko nać. WERSJA OGRANICZONA TREŚCIOWO DEMO Ra do sław Bie lec ki ( ) Co ach (Czło nek ICF ), cer ty fi ko wa ny tre ner biz ne su i roz wo ju oso bi ste go, eko no mi sta. Po sia da za sobą wie lo let nie do świad cze nie za wo do we w pra cy z ludź mi i w za rzą dza niu na naj wyż - Biuletyn coacha nr 1/2014 DEMO Strona: 27

28 szych sta no wi skach me na dżer skich (w tym w or ga ni za cji o bu dże cie rocz nym 3,5 mi liar da zło tych). Pra cu je za rów no z klien ta mi biz ne so wy mi, jak i in dy wi du al ny mi. W swo jej co dzien nej pra cy po bu dza lu dzi do dzia ła nia, do wy zna cza nia ko lej nych ce lów oraz do ich sku tecz ne go osią ga nia. Po sia da na prak ty ka i nie ustan ny roz wój po zwa la ją mu z du żym po wo dze niem pro wa dzić szko le nia oraz se sje co achin go we obej mu ją ce Life co aching, Co aching gru po wy, Biz nes co aching, Exe cu ti ve co aching. Spe cja li zu je się w szko le niach z za kre su: psy cho lo gii sku tecz ne go wy zna cza nia i osią ga nia ce lów, fi lo zo fii zmia ny oso bi stej, sku tecz ne go roz po zna wa nia i sto so wa nia tech nik wy wie ra nia wpły wu oraz tech nik ne go cja cyj nych, fi lo zo fii za ku pu i sprze da ży (jak ku pu je mózg klien ta) oraz wy stą pień i pre zen ta cji pu blicz nych. Jest wła ści cie lem fir my Live Bet ter Life oraz oso bą bez po śred nio za an ga żo wa ną w ta kie pro jek ty jak LI FY 24, Jak za koń czyć zwią zek, Bet ter Skin ny You. Pa sjo nat ak tyw no ści fi zycz nej po zwa la ją cej ze brać siły na ko lej ny dzień i na osią gnię cie ko lej ne go celu, nur ko wa nie (OWD), nar ty, ro wer gór ski i go to wa nie. Żyje zgod nie z mot tem Life is for You Ży cie jest dla Cie bie. Biuletyn coacha nr 1/2014 DEMO Strona: 28

29 Biuletyn coacha nr 1/2014 DEMO Strona: 29

30 Określanie celu Edy ta Wa lę ciak - Skór ka Jed ną z pod sta wo wych rze czy jaką na le ży zro bić na pierw szej se sji to wła ści wie usta lić cel. Stwier dze nie Chcę być bar dziej szczę śli wy lub Chcę wię cej har mo nii w ży ciu to zbyt ogól ne stwier dze nia, któ re ani klien to wi, ani co acho wi nie po zwo lą stwier dzić czy na stą pił pro gres. Do brze skon stru owa ny cel po sia da okre ślo ne ce chy. W dzie dzi nie za rzą dza nia ist nie je ter min S.M.A.R.T, okre śla ją cy naj bar dziej po pu lar ną za sa dę bu do wa nia ce lów, któ re go na zwa jest akro ni mem an giel skich słów sim ple, Biuletyn coacha nr 1/2014 DEMO Strona: 30

31 me asu ra ble, achie va ble, re le vant, ti me ly de fi ne. Ist nie je też wer sja roz sze rzo na S.M.A.R.T.E.R, któ ra za wie ra do dat ko wo sło wa exci ting i re cor ded. W ję zy ku pol skim ozna cza on za zwy czaj: WERSJA OGRANICZONA TREŚCIOWO DEMO EDY TA WA LĘ CIAK - SKÓR KA me ne dżer, dy plo mo wa ny tre ner biz ne su i roz wo ju oso bi ste go, As so cia te Cer ti fied Co ach ICF. Wła ści ciel cen trum szko le nio wo - co achin go we go Wyż szy Po ziom /www.wy zszy po ziom.pl/. Spe cja li zu je się w co achin gu me na dżer skim, za wo do wym oraz ca re er co aching. Pro wa dzi szko le nia z za kre su do sko na le nia kom pe ten cji me na dżer skich i pro fe sjo nal nej ob słu gi klien ta. Au tor ka Aka de mii Pro jek tan tów Przy szło ści. Cer ty fi ko wa ny Mistrz Gry Twier dza Po znań. Czło nek ICF Glo bal. Biuletyn coacha nr 1/2014 DEMO Strona: 31

32 DO DA TEK: JA W SWO JEJ NAJ LEP SZEJ OD SŁO NIE Wypełnij poniższą tabelę zgodnie z instrukcją: ROLA wy pisz role ja kie peł nisz w ży ciu np. mama Jan ka, mama Kuby, pra cow nik, żona, przy ja ciół ka, sio stra, bab cia, wo lon ta riusz ka itp. Pa mię taj o roli Ja. JAK CHCĘ BYĆ PO ST ZRE GA NA wy pisz wszyst ko to co chcesz, by o To bie my śle li i mó wi li w od nie sie niu do wszyst kich po da nych ról. Pisz to co naj lep sze, co naj pięk niej sze, co dla Cie bie jest waż ne. Przy roli Ja wy pisz to co Ty sama chcesz o so bie my śleć. Za pisz jak chcesz być po strze ga na. CHA RAK TE RY ZA CJA scha rak te ry zuj oso bę, któ ra jest taka jak Twój opis w dru giej ko lum nie. Wy pisz co taka oso ba robi, jak się za cho wu je, co ją wy róż nia, co czu je, jak mówi, jak wy glą da itd. Biuletyn coacha nr 1/2014 DEMO Strona: 32

33 MÓJ PIERW SZY KROK Na pisz 1 dzia ła nie, któ re po dej miesz, by przy bli żyć się do swo jej naj lep szej od sło ny. ROLA JAK CHCĘ BYĆ PO STRZE GA NA(Y) CHA RAK - TE RY ZA - CJA MÓJ PIERW SZY KROK Co było dla Cie bie naj waż niej sze w tym ćwi cze niu? 2. Cha rak te ry sty ka któ rej roli była naj trud niej sza? Dla cze go? 3. Co zro zu mia łeś? 4. Co so bie uświa do mi łeś? Biuletyn coacha nr 1/2014 DEMO Strona: 33

34 5. Jak wie dza ta wpły nie na Two je ży cie? Biuletyn coacha nr 1/2014 DEMO Strona: 34

35 Dynamiczne kadry Ka ta rzy na Ra zik Pra ca z ma te ria ła mi gra ficz ny mi wy ko rzy stu ją ca ele men ty opty ki psy cho ana li tycz nej jako ele ment po cząt ko wych se sji co achin go wych. Opis przy pad ku z wy ko rzy sta niem tej tech ni ki w co achin gu biz ne so wym. No men omen na zwa ar ty ku łu do ty czy za rów no wy ko rzy sty wa nej tech ni ki w pra cy co achin go wej jak i opi su po żą da ne go sty lu funk cjo no wa nia ka dry jako ze spo łu. Ka dry - ze spół pra cow ni ków kształ tu ją cych or ga ni za cję. Biuletyn coacha nr 1/2014 DEMO Strona: 35

36 Kadr - mo ment uchwy co ny w obiek ty wie. Zaj mu ję się głów nie co achin giem biz ne so wym, w swej prak ty ce czer pię z do świad czeń pra cy jako tre ner biz ne su, wy kła dow ca, kon sul tant ale przede wszyst kim psy cho te ra peu ta. Nie twier dzę, że aby być sku tecz nym co achem na le ży wszyst kich od razu pod da wać psy cho ana li zie, nie mniej zna jo mość teo rii psy cho dy na micz nej i pod sta wo wych tech nik te ra peu tycz nych bar dzo po ma ga. Dla cze go? Otóż w trak cie pro ce su co achin go we go klien ci, po dob nie jak pa cjen ci w te ra pii re gre sją się. Co to zna czy? Wil fred Bion, bry tyj ski psy cho ana li tyk ba da jąc psy cho dy na mi kę in te rak cji mię dzy ludz kich roz po znał trzy pod sta wo we za ło że nia, któ re sta no wią pod wa li ny teo rii za cho wań gru po wych. Te pod sta wo we za ło że nia są przyj mo wa ne na po zio mie nie świa do mym i wy twa rza ją wzor ce, któ re czę sto utrud nia ją lu dziom efek tyw ną współ pra cę. Mają one cha rak ter re gre syw ny, to zna czy pro wa dzą do bar dziej pry mi tyw nych, nie zaś doj rza łych wzo rów po stę po wa nia, przez co od wo dzą lu dzi od za sad ni czych za dań, któ re win ni wy ko ny wać w or ga ni za cjach. Zda niem Bio na, gru py dzia ła ją ce we dług ta kich re gre syw nych za ło żeń wy co fu ją się w koń cu do swo je go wła sne go świa ta. Czę stym skut kiem ta - Biuletyn coacha nr 1/2014 DEMO Strona: 36

37 kie go po stę po wa nia jest wy two rze nie fał szy wych, zu peł nie ode rwa nych od rze czy wi sto ści wy obra żeń i prze ko nań, któ re sta no wią po dat ny grunt dla roz wo ju dys funk cyj ne go sty lu po dej mo wa nia de cy zji i pa to lo gii w przed się bior stwie.[1] WERSJA OGRANICZONA TREŚCIOWO DEMO Ka ta rzy na Ra zik co ach, tre ner biz ne su, psy cho te ra peut ka, do rad ca za wo do wy. Jest tre ne rem, kon sul tant ką w za kre sie HR Biz nes Part ner, au tor ką pro gra mów szko le nio wych i edu ka cyj nych (wy kła dow ca aka de mic ki). Je stem ab sol went ką kil ku czo ło wych pol skich uczel ni na kie run kach m.in.: so cjo lo gia, przed się bior czość, fi lo zo fia - ety ka, do radz two za wo do we, co aching. W trak cie cer ty fi ka cji z psy cho te ra pii w Kra kow skim Cen trum Psy cho dy na micz nym, szko le nie re ko men do - Biuletyn coacha nr 1/2014 DEMO Strona: 37

38 wa ne przez Pol skie To wa rzy stwo Psy cho lo gicz ne. Dzię ki po głę bio nej, pro fe sjo nal nej wie dzy z za kre su psy cho te ra pii i za rzą dza nia in te gru ję wgląd w we wnętrz ny świat ba da nych z mo de la mi sku tecz ne go za rzą dza nia. Wie rzę w siłę przed się biorstw opar tych na in te li gen cji emo cjo nal nej. Ba dam wpływ psy chicz nych do mi nant okre śla ją cych spo so by funk cjo no wa nia biz ne so we go na struk tu rę i stra te gię firm i or ga ni za cji. Ostat nio zaj mu ję się zna cze niem spo so bu przy wódz twa i za rzą dza nia a jego wpły wem na kli mat w or ga ni za cji i wy ni ki fi nan so we. Od 2002 roku pra cu ję jako tre ner, naj pierw dla in sty tu cji sa mo rzą do wych (ak ty wi za cja za wo do wa). Od kil ku lat zaj mu ję się głów nie co achin giem biz ne so wym jak i bu do wa niem oraz re ali za cją pro jek tów w za kre sie HR. Przej ście od spe cy fi ki pra cy jako tre ner w in sty tu cjach Ryn ku Pra cy przez na ucza nie przed się bior czo ści, bu do wa nia mięk kich ob sza rów Biz ne spla nów do pra cy kon sul tin go wej, co achin go wej z klien ta mi biz ne so wy mi po zwo li ło mi zin te gro wać po sia da ną wie dzę z za kre su psy cho lo gii i za rzą dza nia. Biuletyn coacha nr 1/2014 DEMO Strona: 38

39 Bajka o coachingu Eli za Wo lań czyk W kra inie jed no wy mia row ców wszyst ko było pła skie pła skie były my śli, dźwię ki, za pa chy, uczu cia, pla ny i ma rze nia na wet pła skie były sny. Owa jed no wy mia ro wość nie była wro dzo na. Otóż, gdy czło wiek przy cho dził na świat na kła da no mu pła sko wi dze oku la ry, któ re z cza sem wra sta ły w twarz i sta wa ły się nie wi docz ne. Cho ciaż wciąż były tyl ko oku la ra mi Na skra ju kra iny miesz ka ła co achow ni ca. Jak to co achow ni ce mają w zwy cza ju i ta bu rzy ła do tych cza so wy po rzą - Biuletyn coacha nr 1/2014 DEMO Strona: 39

40 dek. Ma wia no, że kto u niej za wi ta po stra da zmy sły lub znik nie bez wie ści. Nie wie lu od wa ży ło się prze kro czyć bra my tej dziw nej po sia dło ści. Wia do mo od nie zna ne go le piej trzy mać się z da le ka. Cóż za tem dzia ło się u co achow ni cy? Na ścia nie wi sia ło ogrom ne lu stro. Przy by ły prze glą dał się w nim i wi dział wie lo wy mia ro we go sie bie. - To dziw ne! wy krzy ki wa li nie któ rzy - Kłam stwo! do da wa li inni. - O tym śni łem wzdy cha li nie licz ni. Po odej ściu od lu stra świat zno wu ja wił się pła ski. Aby przy wró cić oczom i po zo sta łym zmy słom wie lo wy mia ro wość trze ba było wy brać się w da le ką dro gę. A na niej ro iło się od prze ciw ni ków. Pierw szym był brak wia ry w sie bie. Ko lej ni to: strach, le ni stwo, oba wa przed opi nią in nych, ne ga cja, za prze cza nie po trze bie zmia ny. Ostat ni bo jow nik był naj sil niej szy Biuletyn coacha nr 1/2014 DEMO Strona: 40

41 miał wie le głów, a każ da z nich to jed no prze ko na nie wę drow ca. Za da nie wo jow ni ka po le ga ło na skło nie niu prze ciw ni ków do pod dań stwa. Nie było mowy o mor der stwie, ani prze mo cy, gdyż po ko na ny w taki spo sób sta wał się jesz cze sil niej szy. Nie było ła twe, ale cóż jest trud ne go dla ko goś kto ma rzy o lep szym ży ciu? Wraz z każ dym po zy ska nym pod da nym świat na bie rał kształ tów krok za kro kiem, spo tka nie za spo tka niem, wy miar za wy mia rem Ci, któ rzy za wra ca li w pół dro gi ni g dy już nie za zna wa li spo ko ju w jed no wy mia ro wym świe cie ich sny i ma rze nia na bie ra ły bo wiem kształ tów. Nie chcą cy na wet sły szeć o po dró ży ucie ki nie rzy od zwier cia dła praw dy za pew nia li, że ni cze go nie wi dzie li, a co achow ni ca jest sza lo na i trze ba trzy mać się od niej z da le ka. Sta wa li się orę dow ni ka mi pła sko ści. Od waż nych wo jow ni ków co achow ni ca nie po zo sta wia ła sa mych so bie. Szła obok. Gdy jej kom pan przy spie szał, nada wa ła tem pa kro kom. Nie po zwa la ła oprzeć się na swo im ra mie niu, gdyż wie dzia ła, że to wa rzysz po dró ży Biuletyn coacha nr 1/2014 DEMO Strona: 41

42 jest sil ny i to od nie go za le ży, czy do trze do celu. Naj bar dziej po moc ne było zwier cia dło, któ re co achow ni ca wy cią ga ła w trud nych chwi lach. W od bi ciu wę dro wiec wi dział sie bie ta kie go ja kim jest na praw dę wie lo wy mia row ca, na któ re go u kre su po dró ży cze kał wie lo barw ny, skła da ją cy się z ty się cy brył i kształ tów, świat. A prze ciw nik? To on był pła ski. Ja kiż inny mógł by być? Prze cież po wstał w jed no wy mia ro wym świe cie. Tak co achow ni ca to wa rzy szy ła aż do bram wie lo ra ko ści. Przed wej ściem że gna ła się, by wró cić do sie bie i ocze ki wać na ko lej nych go ści. Biuletyn coacha nr 1/2014 DEMO Strona: 42

43 Entuzjazm droga do sukcesu Mi łosz No wak Biuletyn coacha nr 1/2014 DEMO Strona: 43

44 Co łą czy psy cho lo ga, pra cow ni ka so cjal ne go, pie lę gniar kę i Co acha? Pra ca z ludź mi, opie ra ją ca się w głów nej mie rze na wspie ra niu ich w róż nych dzie dzi nach ży cia. Zde cy do wa na więk szość osób, któ ra za czy na ła z za pa łem swo ją pra cę, z cza sem prze ko nu je się, że po ma ga nie in nym lu dziom bywa mę czą ce, a zda rza się i rów nież, że pro wa dzi do fru stra cji czy na wet wy pa le nia za wo do we go. Wy obraź my so bie sy tu ację, w któ rej na bo isku pił kar skim sta ją do ry wa li za cji dwie dru ży ny pierw sza z nich, w swo ich sze re gach łą czy za wod ni ków peł nych pa sji, za an ga żo wa nia i en tu zja zmu. Ki bi ce, choć cze ka ją cy w na pię - Biuletyn coacha nr 1/2014 DEMO Strona: 44

45 ciu na wy nik me czu, wi dząc uśmie chy i błysk w oku pił ka rzy śpie wa ją, trą bią i krzy czą co raz gło śniej by zdo pin go wać swo ich. Dru ży na nu mer dwa z ko lei, za czy na ją ca kil ka lat temu swo ją ka rie rę z po dob nym bla skiem, dzi siaj już znie chę co na, nie wi dzą ca sen su swo je go dzia ła nia, gdyż opie ra jąc się na do świad cze niach z prze szło ści prze wi du je, iż nie ma szans z opo nen ta mi, a ru ty no we tre nin gi daw no ode bra ły im wolę wal ki. Ki bi ce rów nież nie mają wia ry w to, że się uda i przy szli na sta dion tyl ko po to, aby za bić czas w nie dziel ne po po łu dnie i zjeść sta dio no wą kieł ba skę. Za miast aplau zu, od cza su do cza su sły chać tyl ko po ję ki wa nie dziec ka: Tato, kie dy idzie my do domu?. WERSJA DEMO OGRANICZONA TREŚCIOWO Mi łosz No wak - Je stem peł nym pa sji i en tu zja zmu Tre ne rem umie jęt no ści spo łecz nych. Sa tys fak cję za wo do wą przy no si mi wi dok lu dzi, obie ra ją cych w ży ciu lep szy kie - Biuletyn coacha nr 1/2014 DEMO Strona: 45

46 ru nek, a wie dzę, któ rą zdo by łem pod czas stu diów psy cho lo gicz nych, prze kła dam na re al ne osią gnię cia. Pry wat nie speł niam się, jako mąż i ini cja tor even tów roz wo jo wych. Biuletyn coacha nr 1/2014 DEMO Strona: 46

47 Rysunkowa sesja coachingowa Syl wia Bo guc ka Ty tu łem wstę pu czy li z ja kie go po wo du za pra szam ry su nek na se sje co achin go we. Ży je my w fan ta stycz nych cza sach gdzie ab so lut nie każ dy może być twór ca?, kre ato rem, spraw cą. Czło wiek jest twór czy, gdy nie ogra ni cza się? do po wta rza nia, na śla do wa nia, gdy daje cos od sie bie. Za da niem co achów jest bu dze nie świa do mo ści klien tów oraz za chę ca nie ich, in spi ro wa - Biuletyn coacha nr 1/2014 DEMO Strona: 47

48 nie, pro wo ko wa nie do my śle nia w spo sób twór czy. A wszyst ko po to aby klien ci od kry wa li dla sie bie wię cej no wa tor skich roz wią zań. Ta kie po dej ście, twór cze po ma ga zmie rzyć się nam z wy zwa nia mi, dzię ki spoj rze niu na spra wę z róż nych punk tów wi dze nia i po szu ki wa niu róż nych spo so bów roz wią za nia. Ry su nek, jako jed na z form ak tyw no ści ar ty stycz nej, po ma ga w wy ra że niu swo ich my śli i emo cji oraz sto sun ku do naj bliż sze go oto cze nia. Ak tyw ność pla stycz na w co achin gu peł ni przede wszyst kim funk cję eks pre syj ną. Kart ka sta je się no śni kiem uczuć i re flek sji. Uważ ny co ach do strze że ukry te w ry sun ku ma rze nia, cele, war to ści, uprze dze nia lub blo ka dy. Przez do py ta nie po głę bi świa do mość klien ta, po mo że jesz cze le piej zro zu mieć sy tu ację. Po zna Biuletyn coacha nr 1/2014 DEMO Strona: 48

49 tak że opi nie do ty czą ce aspek tów ży cia, o któ rych klient nie chce lub nie po tra fi roz ma wiać. Pra ce pla stycz ne mogą oka zać się in te re su ją ce tak że dla sa mych ich twór ców. Klien ci by wa ją za sko cze ni po zna jąc wła sne moż li wo ści. WERSJA OGRANICZONA TREŚCIOWO DEMO Syl wia Bo guc ka: Pre zes Za rzą du i Współ wła ści ciel ka fir my Evo lu tion Co aching Sp. z o.o. ICF Co ach ACC (As so cia te Cer ti fied Co ach), w trak cie akre dy ta cji na po ziom PCC (Pro fe sio nal Cer ti fied Co ach), Tre ner w Aka de mii Co achin gu Jo an ny Fla na gan w pro gra mie Na ro dzi ny Co acha (ICF AC STH), któ re go jest współ au tor ką, Men tor Co ach, Sek su olog: Spe cja li za cja: co aching re la cji. Wie rzy w to, że ce lem ist nie nia jest do świad cza nie i two rze nie re la cji - ze sobą, z naj bliż szy mi, z ca łym świa tem, że od na sze go po dej ścia za le ży to, jaki świat wy kreu je my dla Biuletyn coacha nr 1/2014 DEMO Strona: 49

50 sie bie. Pra cu jąc z klien ta mi biz ne so wy mi, wspie ra roz wój ze spo łów, aby efek tyw nie i w do brej at mos fe rze re ali zo wa ły po sta wio ne przed nimi cele, wy ko rzy stu jąc w peł ni swój po ten cjał oraz bu do wa ły moc ne re la cje mię dzy sobą, w fir mie i z klien ta mi. Oso bom pry wat nym po ma ga do trzeć do wła snej esen cji, war to ści i pra cu ję z nimi nad stwo rze niem trwa łych i eks cy tu ją cych re la cji. Biuletyn coacha nr 1/2014 DEMO Strona: 50

51 Wartości - podstawa efektywnego procesu coachingowego Ma ciej Ko zu bik War to ści to przed mio ty i prze ko na nia, de ter mi nu ją ce względ nie po dob ne prze ży cia psy chicz ne i dzia ła nia jed no stek. W ro zu mie niu kul tu ro wym war to ści to po wszech nie po żą da ne w spo łe czeń stwie przed mio ty o sym bo licz nym cha rak te rze oraz po wszech nie ak cep to wa ne sądy eg zy sten cjo nal no-nor ma tyw ne (orien ta cje war to ściu ją ce). Po ję cie Biuletyn coacha nr 1/2014 DEMO Strona: 51

52 war to ści wy wo dzi się z ję zy ka nie miec kie go od słów Wert i Wu er de, któ re ozna cza ją god ność, ho nor, po wa gę lub god ny i war to ścio wy[1]. War to ści były, są i będą istot nym ele men tem de cy du ją cym o po wo dze niu lub po raż ce. Dla cze go tak się dzie je? Jak zba dać war to ści? Jak je wy ko rzy stać w pro ce sie co achin go wym? Na te i inne py ta nia mam za mian od po wie dzieć w tym ar ty ku le. Ja kiś czas temu za uwa ży łem, że po ziom sku tecz no ści dzia ła nia za le ży od prze ko na nia co do słusz no ści sa me go dzia ła nia i ocze ki wa ne go wy ni ku. Moim zda niem war to ści sta no wią fun da ment dzia ła nia i po dej mo wa nych de cy zji. Istot nie wpły wa ją na to co ro bisz i co ro bią twoi klien ci Biuletyn coacha nr 1/2014 DEMO Strona: 52

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon -

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon - 1 Plan wy ni ko wy Pol ska we współ - cze snym świe cie NA TO od zim nej woj ny do współ - ist nie nia In te gra cja eu ro - pej ska Pol ska w sys te - mie po li tycz nym i go spo dar czym Świat współczesny

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się ZE ŚWIATA Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie Na świe cie za uwa ża się wy raź ną ten den cję do wspie ra nia roz wo ju dziec ka. Uza leż nio ne jest to jed nak od tra dy cji edu ka cyj nych, kul tu ro

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE Pu bli ka cja po wsta ła w ra mach pro jek tu re ali zo wa ne go z do fi nan so wa niem NFOŚiGW w ra mach pro gra mu prio ry te to we go Edu ka cja eko lo gicz na Lider projektu: Wyż sza Szko ła Eko lo

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Lublin moje miasto Forum edukacyjne (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Ome to dzie pro jek tu sły szał chy ba każ dy z nas. Wie

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność nauczyciela wf za rozwój i sprawność fizyczną wychowanków

Odpowiedzialność nauczyciela wf za rozwój i sprawność fizyczną wychowanków WOJCIECH SAKŁAK Odpowiedzialność nauczyciela wf za rozwój i sprawność fizyczną wychowanków W odbiorze społecznym wychowanie fizyczne zostało sprowadzone do rangi przedmiotu szkolnego. A ponieważ wszyscy

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

Układanie wykładzin podłogowych

Układanie wykładzin podłogowych Układanie wykładzin podłogowych Sposoby układania Sposób układania Układanie swobodne Zastosowanie Zalety Wady W małych pomieszczeniach, tam gdzie wystarcza jeden arkusz lub rzadko odwiedzanych Szybkie

Bardziej szczegółowo

1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej

1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej 1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej MałgorzataChojak Lublin Współpraca rodziców i nauczycieli trud ne, waż ne i ko niecz ne za da nie N ie ule ga wąt pli wo ści pi sze M. Ło boc ki iż współ

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

Izabela Mańkowska Małgorzata Rożyńska. Ortograffiti Z BRATKIEM PROGRAM. G d y n i a

Izabela Mańkowska Małgorzata Rożyńska. Ortograffiti Z BRATKIEM PROGRAM. G d y n i a Izabela Mańkowska Małgorzata Rożyńska Ortograffiti Z BRATKIEM PROGRAM G d y n i a 2 0 1 1 Spis tre ści Wstęp... 3 I. Za ło że nia i ce le pro gra mu ORTOGRAFFITI z Brat kiem kla sa dru ga... 4 II. Or ga

Bardziej szczegółowo

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej 3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej Te mat: Ćwi cze nia na to rze prze szkód wrot ki, ro we ry, kół ka hu la - ho op, słup ki, ła wecz ki, rów no waż nia Zbiór ka na

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

In struk cja dla ucznia

In struk cja dla ucznia Imi i nazwisko ucznia.................................................................. Wype nia nauczyciel Klasa.................. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Z OPERONEM 2010 Czas pracy: 2 razy

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

Koncepcje i strategie logistyczne

Koncepcje i strategie logistyczne Alek san dra Koź lak Uni wer sy tet Gdań ski Trans port w lo gi sty ce a lo gi sty ka w trans por cie W kla sycz nym uję ciu za leż no ści mię - dzy trans por tem a lo gi sty ką pod kre śla się ro lę trans

Bardziej szczegółowo

za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej

za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej Kształcenie na etapie edukacji wczesnoszkolnej ma charakter edukacji zintegrowanej. Jest łagodnym przejściem od wychowania przedszkolnego do edukacji

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Europejska inicjatywa obywatelska Publikacja opracowana na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma -

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - mb0110 TEMAT WYDANIA mgr inż. Jerzy B. Zembrowski* No wy wy miar ener go osz częd no ści w bu dow nic twie No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - ja 2010 r. w spra wie cha rak te ry sty

Bardziej szczegółowo

smaki Wittchen Wiosenno-letnie 12 KOLEKCJA Tekst: Lidia Popiel

smaki Wittchen Wiosenno-letnie 12 KOLEKCJA Tekst: Lidia Popiel 12 KOLEKCJA Wiosenno-letnie smaki Wittchen Od cie nie cap puc ci no, mlecz nej cze ko la dy, ciem nej espres so, lat te, wa ni lio wej śmie tan ki to urze ka ją - ce, sma ko wi te ko lo ry, któ re po ja

Bardziej szczegółowo

ISBN: 978-83-931598-0-2

ISBN: 978-83-931598-0-2 ISBN: 978-83-931598-0-2 Fundacja dla Polski ul. Narbutta 20/30 02-541 Warszawa tel. (0-22) 542 5880 fax.(0-22) 542 9890 e-mail: fdp@fdp.org.pl www.fdp.org.pl ISBN: 978-83-931598-0-2 Autorzy: Dominika

Bardziej szczegółowo

Anna Łuczak, Andrzej Najmiec. Czynniki psychospołeczne w pracy kierowców

Anna Łuczak, Andrzej Najmiec. Czynniki psychospołeczne w pracy kierowców Anna Łuczak, Andrzej Najmiec Czynniki psychospołeczne w pracy kierowców Warszawa 2012 Projekt okładki Dorota Zając Zdjęcie na okładce Andrzej Jaworski Opracowanie redakcyjne Danuta Rutkowska Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy

Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy higiena pracy mgr Arleta Mrugała mgr Dorota Wodzisławska-Czapla Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy Zachowanie

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę

Umowy o pracę www.pip.gov.pl Kilka słów o umowie o pracę Przez za war cie umo wy o pra cę pra cow nik zo bo wią - zu je się do wy ko ny wa nia pra cy okre ślo ne go ro dza ju na rzecz pra co daw cy i pod je go kie row

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Mobbing. Poznaj swoje w.

Mobbing. Poznaj swoje w. Poznaj swoje prawa w pracy www.pip.gov.pl Czym jest mobbing? Po ję cie mob bin gu do ty czy dwóch aspek tów: psy - chologicznego oraz prawnego. Na psychologiczną defi ni cję mob bin gu skła da ją się wszyst

Bardziej szczegółowo

Mi chał Gólcz. Stres. w pra cy. Po rad nik dla pra cow ni ka

Mi chał Gólcz. Stres. w pra cy. Po rad nik dla pra cow ni ka Mi chał Gólcz Stres w pra cy Po rad nik dla pra cow ni ka War sza wa 2014 Pro jekt okład ki DO RO TA ZA JĄC Opra co wa nie re dak cyj ne IZA BEL LA DOBRZAŃSKA Opra co wa nie ty po gra ficz ne i ła ma nie

Bardziej szczegółowo

Akrobatyka sportowa w szkole

Akrobatyka sportowa w szkole MARZENA KURZAK Akrobatyka sportowa w szkole Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie na przykładzie zajęć z akrobatyki sportowej jednego ze sposobów zwiększenia spontanicznej aktywności ruchowej

Bardziej szczegółowo

DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI. Zwykłe i niezwykłe

DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI. Zwykłe i niezwykłe DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Zwykłe i niezwykłe techniki plastyczne Za ję cia pla stycz ne to ulu bio na dzia łal ność dziec ka wna ucza niu zin te gro wa nym. Są one for mą od re ago wa nia na pięć, roz

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu Sys tem ko mi no wy HY BRY DA IZO to re wo lu cyj ne roz wią za nie w tech ni ce ko mi no wej i ab so lut nie no wy pro dukt fir my Spi ro flex. Wie lo let nie do świad cze nie po zwo li ło nam na stwo

Bardziej szczegółowo

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki APARTAMENT NA SASKIEJ KĘPIE t e k s t i s t y l i z a c j a : J o a n n a W o y d a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, z d j ę c i a : Ł u k a s z K o z y r a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, p r o j

Bardziej szczegółowo

Z Ludwikiem Sobolewskim, pre ze sem Gieł dy Pa pie rów War to ścio wych, roz ma wia ją To masz Czar nec ki i Krzysz tof Stę pień.

Z Ludwikiem Sobolewskim, pre ze sem Gieł dy Pa pie rów War to ścio wych, roz ma wia ją To masz Czar nec ki i Krzysz tof Stę pień. Z Ludwikiem Sobolewskim, pre ze sem Gieł dy Pa pie rów War to ścio wych, roz ma wia ją To masz Czar nec ki i Krzysz tof Stę pień. Giełda Panem zawładnęła? Tak. Czę sto so bie po wta rzam, że mo gę się

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2 instrukcja obsługi grupy pompowej Rys. 1. Budowa grupy pompowej powrót 2 3 GW 1/2 6 7 1 zasilanie 4 GW 1/2 1. zawór termostatyczny ZT 2. zawór regulacyjny ZR 3. zawór odcinający G1" belki zasilającej 4.

Bardziej szczegółowo

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl www.pip.gov.pl Pierwsza praca Jeżeli chcesz podjąć pracę jako pracownik młodociany mu sisz: mieć co najmniej ukończone gimnazjum oraz po sia dać świa dec two le kar skie stwier dza ją ce, że praca którą

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

Sub kul tu ry mło dzie żo we w okre sie trans for ma cji ustro jo wej w Pol sce

Sub kul tu ry mło dzie żo we w okre sie trans for ma cji ustro jo wej w Pol sce Sub kul tu ry mło dzie żo we w okre sie trans for ma cji ustro jo wej w Pol sce na przy kła dzie fe sti wa lu w Ja ro ci nie Pro jekt edu ka cyj ny z wie dzy o spo łe czeń stwie dla uczniów szkół po nad

Bardziej szczegółowo

Kandydatka do Rady Miasta TAK. BĘDZIN 2010 plus. Okręg wyborczy nr 2 Śródmieście Warpie. lista nr 27. miejsce na liście.

Kandydatka do Rady Miasta TAK. BĘDZIN 2010 plus. Okręg wyborczy nr 2 Śródmieście Warpie. lista nr 27. miejsce na liście. Kandydatka do Rady Miasta TAK BĘDZIN 2010 plus Okręg wyborczy nr 2 Śródmieście Warpie lista nr 27 1 miejsce na liście Anna Koczur Sza now ni Pań stwo Mam za szczyt ubie gać się o man dat rad nej Ra dy

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY Salon Szkół Wyższych Idee, dla których warto się uczyć! Salon Liceów i Szkół Zawodowych salon.perspektywy.pl, salon.perspektywy.pl Mię dzy na ro do wy to największe

Bardziej szczegółowo

Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce. do celów energetycznych 2

Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce. do celów energetycznych 2 An na Sto bier ska 1 Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce do celów energetycznych 2 Abs trakt Au tor ka w pra cy opi su je bu do wę je zior za po ro wych i spo sób ich wy ko rzy sta nia do ce lów

Bardziej szczegółowo

Ubie gło rocz na, wie lo wy mia ro wa pro mo cja Idy na kon ty nen cie ame ry kań skim przy czy ni ła się do suk -

Ubie gło rocz na, wie lo wy mia ro wa pro mo cja Idy na kon ty nen cie ame ry kań skim przy czy ni ła się do suk - Utrzymać dobry czas Oscarowy sukces Idy uświadomił nam, że o powodzeniu polskiego filmu za granicą decyduje wiele czynników. Oprócz niezaprzeczalnie walorów artystycznych, ważne są: odpowiednia promocja

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Co by było gdyby, czyli zjawiska kwantowe w makroświecie

Co by było gdyby, czyli zjawiska kwantowe w makroświecie Co by było gdyby, czyli zjawiska kwantowe w makroświecie WOJCIECH JERZY STĘPNIOWSKI Jak wia do mo, mi kro świat rzą dzi się pra - wa mi me cha ni ki kwan to wej, a ma kro świat re gu ła mi me cha ni ki

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty Niezbędnik finansowy Finansujemy nasze marzenia Kredyty Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc do mo wy bu dżet, do brze jed

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Język polski Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Język polski Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Język polski Poziom podstawowy Listopad 2010 Mo del za wie ra prze wi dy wa ne od po wie dzi. Od po wie dzi zda ją ce go mo gą przy bie rać róż ną

Bardziej szczegółowo

Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006

Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006 Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006 Po dob nie jak w ro ku po przed nim, tak i w tym pra gnę przed sta wić ty po we błę dy ma tu rzy stów po peł nio ne pod czas roz wią zy wa nia za

Bardziej szczegółowo

Wyjście z mroku Projekt Viroit

Wyjście z mroku Projekt Viroit Wyjście z mroku Projekt Viroit Roz mo wa Rad ka Bi zo nia z Ada - mem Paw li kiem o je go eks plo ra cji ja ski ni Vi roit w Al ba nii do 201 me - trów Ra dek Bi zoń: Cześć, z te go co ko ja rzę, to chy

Bardziej szczegółowo

Leszek Buliński. Po li tycz ne uwa run ko wa nia zmian w ochro nie zdro wia sek tor nie pu blicz ny. (na przy kła dzie pla có wek mia sta Gdań ska)

Leszek Buliński. Po li tycz ne uwa run ko wa nia zmian w ochro nie zdro wia sek tor nie pu blicz ny. (na przy kła dzie pla có wek mia sta Gdań ska) 2009 B roz 00 st:rozdz 00 Spis treści.qxd 2009-09-16 17:12 Strona 1 Strona tytułowa (do wyk przez graf.) Leszek Buliński Po li tycz ne uwa run ko wa nia zmian w ochro nie zdro wia sek tor nie pu blicz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych RuSzaMy po zdrowie Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Opracowanie merytoryczne i zdjęcia: Tomasz Gładysz Opracowanie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi na

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

Legalność zatrudnienia cudzoziemców

Legalność zatrudnienia cudzoziemców Jarosław Cichoń Legalność zatrudnienia cudzoziemców Informator dla pracodawców Warszawa 2012 Projekt okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Monika Kolitowska-Sokół Opracowanie typograficzne i łamanie

Bardziej szczegółowo

wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki

wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki SEM praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp dlaczego wyszukiwanie jest tak ważne dla twojego biznesu............................ 4 1. Planowanie kampanii

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A.

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Roz dział 1 In for ma cje ogól ne 1. Po sta no wie nia ogól ne 1. Re gu la min pro wa dze nia ra chun ków

Bardziej szczegółowo

2/2013 2014. Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ISSN 1641-5825. Sylwia Pragłowska

2/2013 2014. Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ISSN 1641-5825. Sylwia Pragłowska Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu 2/2013 2014 ISSN 1641-5825 Sylwia Pragłowska Od redakcji W świe cie zdo mi no wa nym przez po śpiech, w któ rym sil niej si i spraw niej si zwy cię

Bardziej szczegółowo

SPORT W OLIMPIADACH SPECJALNYCH

SPORT W OLIMPIADACH SPECJALNYCH SPORT W OLIMPIADACH SPECJALNYCH SPECIAL OLYMPICS Spe cial Olym pics to mię dzy na ro do wy pro gram za pew nia ją cy ca łorocz ną moż li wość udzia łu w tre nin gach i za wo dach spor to wych prawie 2,8

Bardziej szczegółowo