Dr hab. Janusz Jusiak, prof. UMCS Elementy filozofii procesu we współczesnej ontologii i teorii poznania KW, 30h

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dr hab. Janusz Jusiak, prof. UMCS Elementy filozofii procesu we współczesnej ontologii i teorii poznania KW, 30h"

Transkrypt

1 dr hab. Paweł Bytniewski Procesy komunikacji a kultura społeczności lokalnych Poziom kształcenia: II stopnia wykład poświęcony jest problematyce kulturowych uwarunkowań procesów komunikacyjnych przebiegających w dwóch typach społeczności; lokalnej i globalnej. Składa się z trzech grup tematycznych: A. Komunikacja 1.Teorie działania komunikacyjnego. 2. J. Habermasa teoria działania komunikacyjnego 3. B. Bernsteina pojęcie kodu ograniczonego i rozbudowanego. B. Kultura 1. Komunikacja a kompetencja kulturowa. 2. Działania sprawcze i działania regulujące a struktura społeczna - komunikacja a technika. (M. Czerwiński) 3. Tradycja i innowacja - wzory zachowań społecznych wobec czasowości kultury. (O. Marquard) 4. Niski i wysoki kontekst znaczącego zachowania ludzkiego (E.T. Hall). 5. Kultura masowa a kultura ludowa 5. Swoi i obcy : strach i wstyd jako regulatory społecznych zachowań ludzkich, kultura wstydu i kultura strachu. (J. Łotman) C. Lokalność i globalność, nowoczesność i tradycyjność 1. Czas i przestrzeń - kulturowe określoności podmiotu a społeczne wymiary miejsca. (A. Giddens, R. Sennett, M. Foucault) 2. Działanie a rozumienie - społeczne determinacje zachowań a kulturowe wzorce rozumienia. 3. Komunikacja a społeczeństwo - interakcyjne porządki działań a społeczna dynamika wzorów kultury. (H G. Gadamer, E. Shils) 4. Komunikacja systematycznie zakłócona - stereotypy, uprzedzenia, plotka.( Schaff, Habermas, Dorhmann) 5. Nowoczesność a tradycyjność lokalne a globalne wymiary komunikacji (M. Castells) prof. dr hab. Lesław Hostyński O przyjemności Kierunek: wszyscy na WFiS I stopień semestr zimowy Opis przedmiotu: Wykład jest historyczno-problemową prezentacją przyjemności. Przyjemność jako znacząca kategoria filozoficzna pojawiała się oczywiście w filozofii starożytnej. I wówczas zostały wypracowane dwa jej zasadnicze modele interpretacyjne. Pierwszy model to model ontologiczny, a drugi etyczny, w którym ocena dokonuje się w kategoriach dobro - zło. Według interpretacji ontologicznej przyjemność pojmowana jako stan zarówno psychiczny, jak i fizyczny dany w bezpośrednim doświadczeniu. Większa część wykładu poświęcona będzie analizie przyjemności w kategoriach etycznych. Dr hab. Janusz Jusiak, prof. UMCS Elementy filozofii procesu we współczesnej ontologii i teorii poznania

2 Poziom kształcenia: studia II stopnia Filozofia procesu to alternatywny wobec paradygmatów substancjalnego i lingwistycznego nurt rozważań nad dynamicznymi aspektami świata realnego oraz podstawowymi sposobami jego poznawania. Jego częściami składowymi są nie tylko rozważania zawarte w pismach A.N. Whiteheada, jak się czasem bezpodstawnie twierdzi, ale i wielu innych autorów, niekoniecznie żyjących w minionym stuleciu (m. in. Heraklit, buddyzm, niemieccy mistycy i teolodzy XVII w., D. Hume, F.W.J. Schelling, Ch. Renouvier, F. Nietzsche, H. Bergson, N. Bierdiajew, T. de Chardin, Ch. Harsthorne, D. Emmet, amerykańscy pragmatyści, niektórzy myśliciele hinduscy). Celem zajęć jest osiągnięcie rozumienia podstawowych idei wysuwanych przez wybranych przedstawicieli tego nurtu, silnie oddziałujących nie tylko w ontologii i teorii poznania, ale także w etyce i filozofii człowieka. Fakultet zalecany studentom filozofii. Dr hab. Andrzej Kapusta, mgr Michał Karapuda (doktorant WFiS UMCS, Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin). Kultura w działaniu, czyli rynek pracy dla humanistów WY/KW/LB, 30h Podczas zajęć student zdobędzie umiejętności praktyczne przygotowujące go do aktywności i działalności społeczno- kulturalnej, realizowaniem projektów i programów kulturalnych i społecznych, planowaniem pracy w obszarze kultury. Student pozna obecną sytuację na rynku pracy w instytucjach związanych z działalnością społeczno- kulturalną, dowie się o wymaganiach stawianych pracownikom instytucji kultury, a także urzędów samorządowych i centralnych funkcjonujących w obszarze społeczno- kulturalnym. Ważnym celem zajęć jest zaznajomienie studentów ze sposobem funkcjonowania działalności kulturalnej w Lublinie w kontekście lokalnym, krajowym i europejskim oraz przekazanie wiedzy dotyczącej obecnego stanu lubelskiej kultury a także dziedzictwa kulturowego Lublina. Podczas zajęć studenci poznają najważniejsze przepisy prawne dotyczące działalności kulturalnej, sposoby budżetowania oraz pozyskiwania środków finansowych na działalność kulturalną. Zdobędą praktyczne informacje dotyczące życia kulturalnego w Lublinie. Podczas zajęć studenci będą mieli okazje spotkać się z pracownikami instytucji kultury i członkami organizacji pozarządowych prowadzących działalność w obszarze kultury a także odwiedzić wybrane instytucje kultury. Zdobyte doświadczenie pozwoli studentowi na poszerzenie ogólnej wiedzy o kulturze, a także sprawi, że znacznie swobodniej będzie się czuł na rynku pracy. Zajęcia będą miały charakter otwartego seminarium na które zostaną zaproszeni przedstawiciele instytucji kulturalnych i społecznych Lublina. Studentom zostanie zaproponowana aktywna warsztatowa oraz projektowa forma zajęć. Dr Jolanta Kociuba Metody badania procesów i struktur poznawczych Przedmiot stanowić będzie wprowadzenie do stosowania metod psychologicznego badania procesów uwagowych, percepcji, pamięci oraz procesów rozumienia treści przekazów werbalnych i wizualnych. Osobnym wątkiem tematycznym będą sposoby badania struktur i schematów poznawczych w psychologii

3 poznawczej badanie konstruktów osobistych za pomocą metody REP Test według G. A. Kelly oraz badanie schematów poznawczych według Schanka i Abelsona. Zaprezentowane zostaną także inne metody badania stosowane w poznawczych teoriach osobowości oraz metody badania struktury Ja (według J. Reykowskiego, W. Łukaszewskiego, R. Zajonca, H. Markus). Dr hab. Maciej Kociuba Podstawy cywilizacji europejskiej W czasie zajęć podjęte zostaną następujące zagadnienia. Społeczeństwa Europy w łonie cywilizacji zachodniej. Tożsamość narodowa i tożsamość europejska (zachodnia). Judaizm, chrześcijaństwo, Grecja i Rzym jako cztery historyczne źródła tożsamości kulturowej społeczeństw tworzących zachodnią formację kulturową. Cywilizacja zachodnia wobec rosnących w siłę cywilizacji Islamu, Dalekiego Wschodu, Indii. Koniec kulturowej i ekonomicznej dominacji Zachodu. Perspektywy świata policentrycznego i wielokulturowego. Globalizacja. Ekonomiczny, społeczny, kulturowy wymiar globalizacji. Państwo narodowe w dobie globalizacji. Globalizacja jako szansa rozwoju i zagrożenie. Kryzys społeczeństw tworzących cywilizację zachodnią. Supremacja ekonomii i technologii nad kulturą duchową. Załamanie i rozpad tradycyjnej aksjologii. Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej Europie. Jedność i unifikacja czy różnorodność życia społecznego? Jak duża powinna być całość (kulturowa, społeczna), z którą identyfikując się, człowiek może osiągnąć optymalny rozwój osobowy? Modernizacja i westernizacja (okcydentalizacja) świata. Rola obu procesów w modelu Samuela Huntingtona. Między nowym totalitaryzmem a homogenizacją i synkretyzmem kultury. dr Piotr Konderak Gest- znak- język. O rozwoju zdolności komunikacyjnych Wykład ma odpowiedzieć na pytanie, jak doszło do tego, że ludzie posługują się tak skomplikowanym systemem jakim jest język. Odpowiedź ta wymaga sięgnięcia do badań nad komunikacją zwierząt, rozwojem komunikacyjnym dzieci oraz procesów komunikacyjnych zachodzących między człowiekiem a robotem i pomiędzy samymi robotami. Dr hab. Leszek Kopciuch, Kryzysy współczesnego świata a kreatywność, Na zajęciach są analizowane różne wymiary kryzysu współczesnej kultury oraz rola, jaką może i powinien w nich odgrywać człowiek kreatywny i jego twórcze działanie. Problematyka wykładu obejmuje m.in. następujące zagadnienia: 1) historyczne i najnowsze teorie kryzysu; 2) historyczne i

4 współczesne koncepcje kreatywności; 3) dwudziestowieczne stereotypy kultury masowej a współczesna fala kreatywności; 4) aksjologiczne uwarunkowania kreatywności; 5) rodzaje i hierarchia działań kreatywnych; 6) kreatywność jako recepta na kryzys. Dr hab. Krzysztof Kosior Umysł w myśli buddyjskiej W trakcie wykładu systematycznie przedstawia się koncepcje umysłu, nawiązujące do doświadczenia medytacyjnego eksponowanego w różnych tradycjach buddyjskich od Kanonu palijskiego po chiński chan i japoński zen oraz tybetańskie mahamudrę i dzokczen. Dr Marcin Krawczyk The Aesthetics of Web Sites (EN) Poziom kształcenia: studia II stopnia W ramach zajęć rozważane będą kwestie dotyczące tego, w jaki sposób i dlaczego estetyka strony internetowej jest jedną z najważniejszych determinant satysfakcji i przyjemności użytkownika, a także co to znaczy dobrze zaprojektować stronę internetową pod kątem estetycznym. Dr hab. Andrzej Łukasik, prof. UMCS Mechanika kwantowa dla kognitywistów Nie sposób zrozumieć funkcjonowania umysłu bez znajomości fundamentalnych praw przyrody, jakim podlegają wszystkie obiekty materialne, w tym również nasz mózg. Takie podstawowe prawa formułuje mechanika kwantowa. Celem wykładu jest omówienie podstaw mechaniki kwantowej ze szczególnym uwzględnieniem pojęć i metod możliwych do wykorzystania w kognitywistyce. Formalizm matematyczny jest wykorzystywany jedynie w stopniu minimalnym, niezbędnym do pełnego zrozumienia omawianych zagadnień. Podstawy doświadczalne: kwantowy charakter zjawisk i dualizm korpuskularno- falowy Elementy formalizmu mechaniki kwantowej (przestrzeń Hilberta, amplitudy prawdopodobieństwa, zasada superpozycji stanów, obserwable, nieoznaczoność i komplementarność, pomiar i redukcja wektora stanu, kwantowe prawdopodobieństwo i logika kwantowa) Interpretacje mechaniki kwantowej (kopenhaska Bohra- Heisenberga, parametrów ukrytych Bohma, wielu światów Everetta i in.) Zagadnienie realizmu i lokalności w mechanice kwantowej (paradoks EPR, nierówność Bella i doświadczenia Aspecta, stany splątane i kwantowa teleportacja)

5 Problem obserwatora miejsce świadomości w kwantowomechanicznym opisie zjawisk Elementy kognitywistyki kwantowej (Quantum Cognition) zastosowanie mechaniki kwantowej do modelowania czynności poznawczych Dr hab. Andrzej Niemczuk Filozofia Wykład prezentuje w zarysie podstawowe dziedziny filozofii i typowe filozoficzne problemy, a także charakteryzuje najważniejsze poglądy filozoficzne wypracowane w poszczególnych dziedzinach. Wykład zalecany studentom kreatywności społecznej Dr hab. Andrzej Nowakowski Wypowiedzi perswazyjne Tematem zajęć są sposoby wpływu na przekonania i emocje, oraz pośrednio, na zachowania innych ludzi. Ogólne uwarunkowania psychologiczne i socjologiczne wywierania wpływu, oraz konkretne techniki werbalne służące jego realizacji. Dr hab. Krzysztof Polit Etyczne dylematy współczesności Wykład składa się z dwóch części. Pierwsza jest wprowadzeniem słuchaczy w świat podstawowych pojęć i stanowisk etycznych. Drugą stanowi omówienie wybranych problemów, które we współczesnym świecie wzbudzają wiele kontrowersji o charakterze etycznym. Zostały one podzielone na trzy grupy: a) etyczne problemy związane z funkcjonowaniem człowieka w świecie zdominowanym przez ekonomię neoliberalną b) zagadnienia dotyczące seksualności człowieka c) problemy powstające w wyniku zderzenia globalnego świata konsumpcji z religijnym fundamentalizmem. Dr hab. Jolanta Świderek Zagadnienie starości w greckim i rzymskim antyku

6 Wykłady prezentują genezę i strukturę modelu starości jaki funkcjonował w antyku greckim oraz rzymskim, uwzględniając rolę m.in.: (1) czynników społeczno- ekonomicznych, (2) przekazu mówionego i pisanego, (3) ideału urody. Dr hab. Marek Szymański Filozofia umysłu w Indiach Wykładowca omówi koncepcje umysłu, które były rozwijane w Indiach niezależnie od filozofii zachodniej. Analizie zostaną poddane koncepcje bramińskie, reprezentowane przez tradycje sankhji i jogi, wedanty (w różnych wariantach) oraz njaji- waiśesziki. Wykładowca wiele uwagi poświęci także różnym wersjom wiązkowej koncepcji umysłu, której bronili buddyści. Ważną rolę w rozważaniach będzie odgrywać zagadnienie związku indyjskiej filozofii umysłu z mistyką. Omówione zostaną różne tradycje jogi, tj. strategie transformowania umysłu z wykorzystaniem technik medytacyjnych. Zrekonstruowane zostaną indyjskie teorie percepcji, wiedzy i prawdy. mgr Anna Jastrzębska Ja czyli kto? Droga ku stanowieniu siebie. Warsztaty z elementami coachingu tożsamości 1. Czym jest tożsamość człowieka? Elementy zewnętrzne i wewnętrzne tożsamości. 2. Rola stereotypu w życiu człowieka. Skąd się biorą stereotypy? Co się dzieje kiedy im ulegamy? 3. Wzorce osobowości (archetypy) wg C.G. Junga a postrzeganie męskości i kobiecości. 4. Postrzeganie siebie JA w relacji jednostkowej i społecznej okno Johari w praktyce. 5. Przekonania i wartości, a mechanizm dokonywania wyborów. 6. Typologia MBTI w kontekście wymarzonego miejsca pracy. 7. Tożsamość narracyjna storytelling w praktyce. Dr hab. Małgorzata Kowalewska, prof. nadzw. UMCS Historia mistyki zachodniochrześcijańskiej W ostatnich dziesięcioleciach nasiliło się zainteresowanie dziedzictwem duchowym chrześcijaństwa, w tym duchowością i mistyką. Podejmowane badania owocują licznymi publikacjami pogłębiającymi i poszerzającymi wiedzę na temat tego aspektu europejskiego dziedzictwa kulturowego. W ramach

7 wykładu zostanie przedstawiony zarys historii mistyki zachodniochrześcijańskiej, jej podstawy, historyczne uwarunkowania, główne nurty, postacie i dzieła. dr Sławomir Plewko (Instytut Sztuk Pięknych) Cyfrowe przetwarzanie obrazu LAB, 20h Poziom kształcenia: studia II stopnia Przedmiot zajmuje się reprezentacją obrazu w postaci cyfrowej oraz komputerowymi algorytmami przetwarzania i akwizycji obrazów cyfrowych. Przetwarzanie cyfrowe obrazów obejmuje m.in. operacje: - transformacje pomiędzy przestrzeniami barw (RGB, grayscale, binary, indexed), lub (RGB, CMYK itd.) - operacje morfologiczne - kodowanie - kompresja. Techniki importowania i skanowania, dopasowanie obrazów do parametrów przygotowywanej publikacji lub projektu. Obróbka i przekształcanie materiału elektronicznego, digitalizacja obrazu wytworzonego technikami tradycyjnymi (fotografia analogowa, rysunek, malarstwo, etc.). Zagadnienia związane z korektą obrazu, praktyczne wykorzystanie wiedzy dotyczącej koloru, sposobu jego budowania. Programy bitmapowe oraz wektorowe ich wzajemna korelacja. Wykorzystanie zasad typografii i składu tekstu (formatowanie, właściwości, różnice w wyglądzie czcionki w programach wektorowych i bitmapowych, zarządzanie czcionkami, i tym podobne). dr Marcin Rządeczka Biologia ewolucyjna dla kognitywistów Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką, metodami badawczymi oraz aparatem teoretycznym biologii ewolucyjnej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia ewolucji układu nerwowego i narządów zmysłów. Zajęcia rozpoczną się krótką prezentacją głównych etapów kształtowania się biologii ewolucyjnej jako dyscypliny naukowej. Następnie szczegółowo omówione zostaną mechanizm działania selekcji naturalnej oraz metody ewaluacji hipotez oparte o osiągniecia filogenetyki. Następnie słuchacze zapoznają się z podstawami genetyki ewolucyjnej w celu lepszego zrozumienia roli jaka pełnią wariacja genetyczna oraz mutacje w procesie ewolucji organizmów. Kolejną grupę tematyczną stanowić będą zagadnienia z zakresu historii życia na Ziemi. Omówione zostaną hipotezy powstania pierwszych form życia, główne etapy kształtowania się biosfery oraz mechanizmy składające się na zjawiska specjacji i wymierania. Ostatnia grupa tematyczna obejmować będzie szczegółowe zagadnienia związane z ewolucją rozmnażania płciowego, ewolucją procesów

8 poznawczych, ewolucją zachowań społecznych oraz wkładem jaki wnieść może biologia ewolucyjna do psychologii i medycyny. dr Marcin Rządeczka Animal communication and zoosemiotics Poziom kształcenia: studia II stopnia The science of animal communication is a rapidly growing field of study which plays an important role as an auxiliary discipline in a number of different areas of study, including behavioural ecology, neurobiology and cognitive science. Animal communication encompasses the study of visual, auditory, olfactory and somatosensory signals as well as electrocommunication, thermocommunication and autocommunication. The discipline analyses both functions of animal communication (contest, mating, alarm calls, territory and food- related signals) and the evolution of different sensory- neural pathways. dr hab. Grzegorz M. Wójcik (Instytut Informatyki) Wstęp do biocybernetyki i inżynierii biomedycznej W ramach wykładu "Wstęp do biocybernetyki i inżynierii biomedycznej" omówione zostaną podstawowe zasady i podejścia do modelowania układów biologicznych z uwzględnieniem mechanizmów kontroli tych układów w ujęciu biocybernetycznym. Przedstawimy podstawowe części mózgu oraz zasadę działania wybranych układów zmysłowych. W części medycznej przedyskutujemy zasady działania podstawowych urządzeń klinicznych, w planach jest zorganizowanie wycieczki dydaktycznej. mgr Aleksandra Kołtun Jak zdobyć pieniądze na realizację projektu? Sponsoring, społeczna odpowiedzialność biznesu, granty Zakres tematów: Finansowanie projektów rodzaje i źródła informacji o funduszach. Ekonomia społeczna. Sponsoring i tworzenie strategii sponsoringowej. Praca w grupach nad stworzeniem oferty sponsoringowej, ćwiczenia z negocjacji. Prezentacje dobrych praktyk współpracy kultury z biznesem.

9 Społeczna odpowiedzialność biznesu. Praca w grupach nad wypełnieniem wniosku do wybranej fundacji korporacyjnej. Konkursy grantowe. Praca w grupach nad wnioskiem do wybranego programu grantowego. Fundusze unijne podstawowe informacje.

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI KATALOG KURSÓW OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 Politechnika Wrocławska Katalog kursów Oferta Ogólnouczelniana 2011/2012 Politechnika Wrocławska Dział Nauczania Wybrzeże Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Katalog Przedmiotów. Collegium Civitas

Katalog Przedmiotów. Collegium Civitas Katalog Przedmiotów Collegium Civitas studia I oraz II stopnia stacjonarne i niestacjonarne w języku polskim Socjologia Stosunki Międzynarodowe Studia Azjatyckie Politologia Dziennikarstwo Collegium Civitas

Bardziej szczegółowo

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Użycie niekomercyjne Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe Zespół: Katarzyna Górak-Sosnowska,

Bardziej szczegółowo

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Użycie niekomercyjne Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe Zespół: Katarzyna Górak-Sosnowska,

Bardziej szczegółowo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Ramowy program studiów podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty wspólne 1. Socjologia i metodologia badań socjologicznych... 2 2. Etyka zawodu i kultura pracy... 6 3. Nowe trendy w turystyce... 9 4. Techniki negocjacji... 12 5. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU KSZTAŁTOWANIA

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU KSZTAŁTOWANIA Uniwersytet Śląski Wydział Pedagogiki i Psychologii Tomasz Huk KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU KSZTAŁTOWANIA UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWYCH UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Rozprawa przygotowana pod opieką naukową:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS UPJPII 2013/2014

SYLABUS UPJPII 2013/2014 SYLABUS UPJPII 2013/2014 I. Dane wypełniane przez jednostkę prowadzącą studia na podstawie zatwierdzonych planów studiów Jednostka prowadząca Kierunek Specjalność Poziom Nazwa przedmiotu 1 w j. polskim

Bardziej szczegółowo

1. Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji

1. Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji Modelowa struktura programu na studiach podyplomowych w zakresie ekonomii, zarządzania i informatyki z uwzględnieniem Kompetencji Kluczowych Poradnik Szczecin, kwiecień 2015 Aleksandra Grzesiuk Spis treści

Bardziej szczegółowo

Od Komitetu Redakcyjnego

Od Komitetu Redakcyjnego Od Komitetu Redakcyjnego Zeszyt naukowy nr 10 Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej składa się z dwóch części. Wszystkie opublikowane opracowania uzyskały pozytywne recenzje, w których

Bardziej szczegółowo

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych Wydział Pedagogiki i Psychologii INSTYTUT PEDAGOGIKI ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

ul. Canaletta 4 00-099 Warszawa Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Prezes Zarządu Redaktor Naczelny 22 826 41 82

ul. Canaletta 4 00-099 Warszawa Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Prezes Zarządu Redaktor Naczelny 22 826 41 82 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Prezes Zarządu Redaktor Naczelny 22 826 41 82 Dyrektor ds. Edytorskich 22 826 41 82 mrozmus@pwe.com.pl Kierownik Działu Handlowego 22 827 75 94 bialek@pwe.com.pl Kierownik

Bardziej szczegółowo

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM Copyright by Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 2009 ul. Spacerowa 50, 83-010 Straszyn k. Gdańska Wydanie

Bardziej szczegółowo

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora,

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Od re dak cji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Na rozpoczęcie nowego roku akademickiego oddaję Państwu do lektury kolejny numer naszego dwumiesięcznika. Bieżące wydanie rozpoczyna prezentacja dobrych praktyk

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat:

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Cyfrowa Przyszłość KATALOG KOMPETENCJI MEDIALNYCH I INFORMACYJNYCH Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Autorzy: Anna Justyna Dąbrowska Piotr Drzewiecki Dorota Górecka

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA PUBLICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE

EKONOMIA PUBLICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE EKONOMIA SERIA ZARZĄDZANIE PUBLICZNE ZARZĄDZANIE 2 7 8 SERIA ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 SERIA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 12 ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Monitoring losów absolwentów drogą do sukcesu uczelni XXI wieku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Projekt pn. Monitoring losów absolwentów drogą do sukcesu uczelni XXI wieku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Spis treści O PROJEKCIE (Joanna Żyra, Paweł Jarosz)... 4 WSTĘP 6 1. PRACA I ZAPOTRZEBOWANIE NA KOMPETENCJE W SPOŁECZEŃSTWIE I GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY (Marzena Mamak-Zdanecka)... 9 1.1 W kierunku społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH...

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... 7 ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA I ROZWÓJ REGIONALNY... 7 AUDYT ENERGETYCZNY... 7 AUDYT ŚRODOWISKOWY ORAZ SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM... 10 AUDYT

Bardziej szczegółowo

Wielki Przegrany Wspołczesności. Polski nauczyciel jako podmiot i przedmiot kształcenia

Wielki Przegrany Wspołczesności. Polski nauczyciel jako podmiot i przedmiot kształcenia Wielki Przegrany Wspołczesności. Polski nauczyciel jako podmiot i przedmiot kształcenia Mirosława Nowak-Dziemianowicz This item was submitted to the opub Repository of the University of Lower Silesia.

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

A może samo zatrudnienie?

A może samo zatrudnienie? A może samo zatrudnienie? Kurs adresowany jest do osób, które pragną dokonać analizy własnych predyspozycji w zakresie przedsiębiorczości i samo zatrudnienia oraz odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Aneksy do podręcznika Pedagogika Redakcja naukowa: Zbigniew Kwieciński Bogusław Śliwerski Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011 (copyright 2006)

Aneksy do podręcznika Pedagogika Redakcja naukowa: Zbigniew Kwieciński Bogusław Śliwerski Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011 (copyright 2006) Aneksy do podręcznika Pedagogika Redakcja naukowa: Zbigniew Kwieciński Bogusław Śliwerski Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011 (copyright 2006) Tom I Spis treści Przedmowa (Zbigniew Kwieciński) 11 Część I PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Formy przestrzenne...2 Język obcy...6 Komunikacja wizualna...8 Magisterska Pracownia Artystyczna Pracownia druku cyfrowego...11 Magisterska Pracownia

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI

PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI Redakcja naukowa Wojciech Welskop Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi Łódź, 2014 Recenzent prof. nadzw. dr hab. Adam Solak Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta Moduły kształc. Przedmioty Moduł kształcenia I (podstawowy) M_1 Metodologia badań językoznawczych Liczba punktów ECTS Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny Moduły kształcenia wraz zakładanymi efektami

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po edukacji globalnej Koncepcje i metodologie edukacji globalnej dla edukatorów i twórców polityki

Przewodnik po edukacji globalnej Koncepcje i metodologie edukacji globalnej dla edukatorów i twórców polityki 1 Przewodnik po edukacji globalnej Koncepcje i metodologie edukacji globalnej dla edukatorów i twórców polityki Opracowanie: Global Education Week Network, w porozumieniu z Centrum Północ-Południe Rady

Bardziej szczegółowo

Informator Studia podyplomowe Strategiczna Komunikacja Marki, III edycja

Informator Studia podyplomowe Strategiczna Komunikacja Marki, III edycja Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Informator Studia podyplomowe Strategiczna Komunikacja Marki, III edycja (październik 2015- wrzesień 2016) Współpraca merytoryczna: Patronat

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców i opiekunów

Informator dla rodziców i opiekunów Bożena Żurawska Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Bożena Żurawska Olsztyn 2010 Drodzy

Bardziej szczegółowo