Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich"

Transkrypt

1

2 Anna Sajdak Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej Kraków 2013

3 Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013 Recenzent: dr hab. Teresa Bauman, prof. UG Redakcja wydawnicza: Justyna Mroczkowska Opracowanie typograficzne: Katarzyna Kerschner Projekt okładki: Irena Czusz Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ISBN Oficyna Wydawnicza Impuls Kraków, ul. Turniejowa 59/5 tel./fax: (12) , , Wydanie I, Kraków 2013

4 Spis treści Wprowadzenie Rozdział I Dydaktyka na mapie teoretycznych porządków pedagogicznych U źródeł paradygmatycznego podejścia do rozwoju nauk Kategoria paradygmatu i jej miejsce w teorii T.S. Kuhna Problemy z paradygmatami w naukach humanistycznych i społecznych Niewspółmierność paradygmatów i ryzyko fundamentalizmu Paradygmaty w pedagogice Wzorce, typy myślenia o edukacji Racjonalność adaptacyjna i emancypacyjna Dominujące ideologie edukacyjne Teoria kształcenia w perspektywie stanowisk teoretycznych Użyteczność kategorii paradygmatu w dydaktyce Systemy dydaktyczne i niedookreśloność tzw. dydaktyki współczesnej Paradygmaty dydaktyczne w propozycji D. Klus-Stańskiej Modele, wzory nauczania i uczenia się propozycja B. Joyce a, E. Calhoun, D. Hopkinsa oraz B.D. Gołębniak Modele, strategie kształcenia oparte na behawioralnych wzorach uczenia się Modele, strategie kształcenia oparte na wzorach procesualno-poznawczych Modele, strategie oparte na wzorach uczenia się społecznego Modele, strategie oparte na wzorach uczenia się całościowego, osobowościowego Andragogiczne tropy paradygmatów trzy dydaktyki dorosłych... 80

5 6 Spis treści 4.6. Obiektywizm versus subiektywizm, czyli od behawioryzmu po konstruktywizm i perspektywę krytyczną przegląd wybranych stanowisk Dydaktyka w obliczu kryzysu Znieruchomienie polskiej dydaktyki Przestrzenie paradygmatycznych przesunięć Rozdział II Specyfika akademickiego kształcenia Idea uniwersytetu i akademickiego kształcenia Kształcenie uniwersyteckie w obszarze napięć komercjalizacji Cele akademickiego kształcenia Funkcja rekonstrukcyjna, adaptacyjna i emancypacyjna edukacji Cele w kontekście tradycji i idei uniwersyteckich Cele w kontekście oczekiwań gospodarki rynkowej Humanistyczny wymiar celów edukacji wyższej Relacja mistrz uczeń uniwersyteckie dziedzictwo Relacja mistrz uczeń perła z lamusa Mistrz uczeń kształcenie czy socjalizacja? Obraz mistrza Seminaria ostatni bastion dla mistrza i ucznia Relacja mistrz uczeń w procesie socjalizacji, przygotowywania do pracy naukowej przyszłych naukowców Student i nauczyciel podmioty akademickiego kształcenia Podmiotowość/przedmiotowość w świetle koncepcji K. Obuchowskiego Student między podmiotowością a przedmiotowością Specyfika wieku rozwojowego studenta (i jej edukacyjne konsekwencje) Student podmiot student przedmiot student w ukrytej rzeczywistości propozycja M. Czerepaniak-Walczak Nauczyciel akademicki specyfika roli zawodowej Zróżnicowanie roli zawodowej nauczyciela akademickiego Ambiwalencja roli zawodowej

6 Spis treści Przygotowanie dydaktyczne obszary możliwego wsparcia i rozwoju Dwa podejścia do przygotowania dydaktycznego Perspektywy opisu kompetencji Kompetencje do nauczania prowadzenia zajęć ze studentami Kierunki działań wspomagania nauczycieli akademickich w ich rozwoju zawodowym Nowoczesne technologie w akademickim kształceniu szanse i nieporozumienia Rozdział III Dydaktyka akademicka Zmiany w refleksji nad akademickim kształceniem Szeroki i wąski zakres dydaktyki akademickiej (makro- i mikroperspektywa) Miejsce dydaktyki pośród (sub)dyscyplin nauk Kto zajmuje się refleksją nad dydaktyką akademicką? Dydaktyka akademicka praktyka społeczna wszystkich obszarów nauk Dydaktyka akademicka jako dyscyplina pedagogiczna a jednocześnie multidyscyplinarna Związek z dydaktyką ogólną Związek z dydaktykami przedmiotowymi Związek z naukami pomocniczymi Związek z praktyką społeczną praktyką kształcenia Pedagogiczność i multidyscyplinarność dydaktyki akademickiej obszary napięć Zadania i pola badawcze dydaktyki akademickiej Paradygmatyczne ujęcia dydaktyki akademickiej Dwuparadygmatyczność przyjęcie perspektywy wiedzy jako fenomenu obiektywnego i subiektywnego Paradygmatyczna zmiana from teaching to learning and e-learning, czyli od nauczania do uczenia się i e-uczenia się Ku wieloparadygmatyczności dydaktyki akademickiej

7 8 Spis treści Rozdział IV Paradygmaty dydaktyki akademickiej Uwagi wstępne metodologiczne Zarys paradygmatu behawiorystycznego w dydaktyce akademickiej Teoretyczne źródła konstruowania paradygmatu behawiorystycznego Filozoficzne podstawy paradygmatu behawiorystycznego Koncepcja człowieka sterowanego z zewnątrz Teorie uczenia się inżynieria behawiorystyczna Proces akademickiego kształcenia w perspektywie paradygmatu behawiorystycznego Możliwości wspierania poprzez sterowanie rozwojem kompetencji do nauczania nauczycieli akademickich Zarys paradygmatu humanistycznego w dydaktyce akademickiej Teoretyczne źródła konstruowania paradygmatu humanistycznego Założenia filozoficzne orientacji humanistycznej Koncepcja człowieka autonomicznego, dążącego do samoaktualizacji Edukacyjne wspieranie procesu uczenia się facylitacja uczenia się Proces akademickiego kształcenia w perspektywie paradygmatu humanistycznego Wspieranie jako oferowanie pomocy nauczycielom akademickim w ich rozwoju Zarys paradygmatu konstruktywistycznego Teoretyczne źródła konstruowania paradygmatu konstruktywistycznego Filozoficzne konteksty konstruktywizmu konstruktywizm jako teoria wiedzy i poznania Poznawcza koncepcja człowieka Konstruktywizm jako teoria uczenia się i jej konsekwencje dla idei edukacji wspierającej rozwój Proces akademickiego kształcenia w perspektywie paradygmatu konstruktywistycznego Wspieranie nauczycieli akademickich w rozwoju podejście konstruktywistyczne

8 Spis treści 9 5. Zarys paradygmatu krytyczno-emancypacyjnego Teoretyczne źródła konstruowania paradygmatu krytyczno-emancypacyjnego Edukacja akademicka w perspektywie krytyczno-emancypacyjnej Możliwości wspierania nauczyciela akademickiego w jego rozwoju ku emancypacji Zakończenie Dydaktyka akademicka przestrzenie możliwości rozwoju Bibliografia

9 Wprowadzenie Nie jest dobrze, jeśli traktujemy nauczanie jako uciążliwy dodatek do właściwej pracy, podczas gdy jest ono naszą racją istnienia w murach uczelni 1. Leszek Kołakowski W rzeczywistości akademickiej ostatnich dekad zaszło wiele gwałtownych zmian, wśród których wymienić można intensywny rozwój szkolnictwa wyższego, wzrost liczby studentów, postępującą ekonomizację, procesy informatyzacji, pogłębienie procesu europeizacji w strukturze szkolnictwa, jego celach i treściach kształcenia. Tymczasem dydaktyka odnosząca się do kształcenia na poziomie wyższym wciąż sięga przede wszystkim do tekstów powstałych w latach 70. i 80. XX wieku. W polskiej literaturze pedagogicznej (inaczej niż w literaturze niemieckiej) widać wyraźny niedostatek w teorii i badaniach nad dydaktyką akademicką. Obszar ten za to z powodzeniem jest zagospodarowywany nie przez pedagogów, a przede wszystkim przez działających zgodnie z logiką rozwoju ekonomicznego i globalnej konkurencji: psychologów, socjologów, specjalistów od zarządzania, ekonomii, dziennikarstwa, nauk politycznych, bankowości, międzynarodowych stosunków gospodarczych, marketingu etc. I tak na rynku wydawniczym pojawiają się pozycje, które stanowią poradnikową mieszankę wiedzy z zarządzania, negocjacji, pracy z grupą czy też używania na zajęciach dowcipu. Jeśli autorzy sięgają do ustaleń pedagogiki, czynią to najczęściej w sposób wybiórczy, kierując się użytecznością wiedzy przy zastosowaniu kryterium generatywności recept sprawnego i efektywnego działania. Niekiedy poradniki dydaktyki szkoły wyższej deprecjonują wiedzę pedagogiczną. Dlaczego tak się dzieje? Przyczyn jest zapewne wiele. K. Denek stawia polskiej dydaktyce następującą diagnozę: (...) mamy (...) słabą teorię z zakresu dydaktyki uniwersyteckiej, a jeszcze niższy poziom praktyki edukacyjnej. Brak porozumienia co do wartości i celów kształcenia i wychowania w uniwersytecie między nauczycielami akademickimi powoduje, że praktyka edukacyjna idzie swoją drogą, poszukiwania naukowo-badawcze kroczą odrębną szosą, a teoria pedagogiczna pędzi autostradą. Rozziew ten pogłębia niedostatek 1 L. Kołakowski, Po co uniwersytet?, Gazeta Wyborcza nr 61 z dnia 14 marca 1994, s. 10.

10 12 Wprowadzenie syntezy edukacji uniwersyteckiej i nauk o niej. Zamiast niej panoszy się mozaikowość rozumienia podstawowych pojęć z tego zakresu. Wynika ona ze sprzecznych światopoglądów i założeń filozoficznych autorów 2. Ponadto w myśleniu wielu osób o uniwersyteckim kształceniu pokutuje wywiedziony z tradycji oraz z koncepcji uniwersytetu liberalnego W. Humboldta model dydaktyki oparty na relacji mistrz uczeń. W istocie relacja ta, będąca konsekwencją jedni badań i kształcenia, nie jest żadnym modelem ani żadną świadomie konstruowaną koncepcją dydaktyczną. Nie oznacza to, iż nie przedstawia żadnej wartości, wręcz przeciwnie. Nie może być jednak traktowana jako jedyny opis procesu kształcenia studentów ani przygotowywania do zawodu młodej kadry akademickiej. Potrzeba napisania pracy podejmującej próbę ukazania specyfiki akademickiego kształcenia, dokonania charakterystyki samej dydaktyki akademickiej oraz w pewien sposób porządkującej jej struktury teoretyczne wyrosła przede wszystkim z doświadczeń w prowadzeniu zajęć z doktorantami przygotowującymi się do wejścia w rolę dydaktyka i nauczycielami akademickimi, a także z własnego namysłu nad zróżnicowaniem teoretycznym tej dyscypliny. Do niemal każdego zagadnienia przybliżającego proces kształcenia studentów można bowiem podejść bardzo różnorodnie, wręcz alternatywnie. Ważne zatem staje się odsłanianie teoretycznych podstaw budujących dany typ myślenia. W literaturze dydaktycznej często jednak podstawy teoretyczne opisów procesu kształcenia pozostają w sferze milcząco przyjętych założeń. Czasem także pomijanie ich w uzasadnianiu proponowanych rozwiązań praktycznych powoduje pewnego rodzaju chaos i splątania teoretyczno-praktyczne. Nieliczne prace, pozostające w czystości i spójności teoretyczno-praktycznej 3, zdają się potwierdzać słuszność powyższych obserwacji. W polskiej literaturze dotyczącej dydaktyki akademickiej, dydaktyki szkoły wyższej widać wyraźny niedostatek namysłu nad jej podstawami teoretycznymi. Rozprawa ta w zamierzeniu ma wyjść naprzeciw dostrzeżonym potrzebom. Pierwszym celem podjętej pracy jest ukazanie specyfiki akademickiego kształcenia oraz ujęcie dyscyplinarne dydaktyki akademickiej. W tym miejscu chciałabym uczynić ważną uwagę terminologiczną dotyczącą tego, jak rozumiem pojęcie dydaktyki akademickiej. W literaturze przedmiotu przyjmowane są różne podejścia. Zdaniem S. Palki 4 dydaktyka akademicka jest częścią składową dydaktyki szkoły wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej w tym ujęciu jest pojęciem 2 K. Denek, Uniwersytet w perspektywie społeczeństwa wiedzy. Nauka i edukacja w uniwersytecie XXI wieku, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Poznań 2011, s. 108, także K. Denek, Podmiotowość, partnerstwo, etos, Forum Akademickie 2010, nr Przykładem takiej spójnej pracy pokazującej podstawy teoretyczne, z której wywiedzione zostają rozwiązania praktyczne, jest książka E. Filipiak, Rozwijanie zdolności uczenia się. Z Wygotskim i Brunerem w tle, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot S. Palka, Aktualne tendencje w dydaktyce akademickiej, [w:] Studenci we wspólnocie akademickiej, red. D. Skulicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, s. 31.

11 Wprowadzenie 13 nadrzędnym, gdyż związana jest z refleksją nad kształceniem w szkołach wyższych zarówno zawodowych (nadających absolwentom tytuł licencjata), jak i w szkołach wyższych posiadających status akademicki, czyli w uniwersytetach i różnego typu akademiach. Zdaniem autora termin dydaktyka akademicka odnosi się przede wszystkim do kształcenia na uniwersytetach i w akademiach, gdyż tam proces kształcenia studentów związany jest z rozwijaniem nauki i prowadzeniem badań naukowych. W podobnym rozumieniu dla podkreślenia historycznych korzeni kształcenia na poziomie wyższym odbywającym się w akademiach i uniwersytetach pojęcia dydaktyka akademicka używa D. Skulicz 5. Dla autorki dydaktyka szkoły wyższej ma także szersze znaczenie, gdyż odnosi się do kształcenia w szkołach wyższych różnego typu. Inaczej jest jednak w tradycjach innych państw. W języku niemieckim nie ma rozróżnienia pomiędzy dydaktyką akademicką, dydaktyką uniwersytecką a dydaktyką szkoły wyższej. Na terenie Niemiec i Austrii używa się pojęcia dydaktyka szkoły wyższej (Hochschuldidaktik) bez zróżnicowania co do typu uczelni wyższej. Co więcej, w tradycji niemieckiej istnieje termin niespotykany w Polsce, a mianowicie Hochschulfachdidaktik w odniesieniu do dydaktyki przedmiotowej, ale związanej z kształceniem na poziomie wyższym. W literaturze anglojęzycznej dydaktyka akademicka nie ma swojego naturalnego odpowiednika, występuje jedynie termin higher education, bardziej pojemny znaczeniowo dla podkreślenia faktu, iż jak pisze T. Bauman (...) wiedza o nauczaniu i uczeniu się lokowana jest w szerokim kontekście, nie ogranicza się do instytucjonalnego wymiaru pracy nauczyciela ze studentem, odbywającej się w określonych warunkach 6. Gdyby przyjąć, iż termin dydaktyka akademicka odnosi się jedynie do kształcenia w uniwersytetach i akademiach, amputowano by ważny obszar jej refleksji. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, iż w szkolnictwie wyższym dokonało się wiele zmian, wskutek których niektóre wyższe szkoły uzyskały status uniwersytetów przymiotnikowych lub akademii. W pracy używam zatem zamiennie terminów dydaktyka akademicka oraz dydaktyka szkoły wyższej w odniesieniu do szkolnictwa wyższego, którego celem jest prowadzenie badań naukowych oraz kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Rozdzielam także zakresowo pojęcia dydaktyka szkoły wyższej oraz pedagogika szkoły wyższej, która zdaniem S. Palki jest nauką o wychowaniu, kształceniu i samokształtowaniu młodzieży szkół wyższych 7. W tym wąskim kontekście przedmiot dydaktyki szkoły wyższej ogniskuje się na problematyce 5 Patrz D. Skulicz, Tradycja, ciągłość i zmiana dydaktyki akademickiej, [w:] W poszukiwaniu modelu dydaktyki akademickiej, red. D. Skulicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004, s T. Bauman, Dydaktyka szkoły wyższej ujęcie dyscyplinarne, [w:] Problemy edukacji w szkole wyższej, red. A. Szerląg, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006, s S. Palka, Pedagogika w stanie tworzenia. Kontynuacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003, s. 66.

12 14 Wprowadzenie procesów kształcenia i samokształtowania (samokształcenia), a aspekt wychowawczy redukowany jest do wychowania intelektualnego. Realizacja pierwszego celu, jakim jest zaprezentowanie specyfiki akademickiego kształcenia, przedstawiona została w rozdziale II pracy. Przybliżam w nim kolejno wątki związane z myślą o kształceniu uniwersyteckim wzorowanym na tradycji Humboldtowskiego uniwersytetu liberalnego i nakreślam pola dyskusji decydujące o celach i kształcie edukacji na poziomie wyższym. Podejmuję także problematykę zakorzenionego, a wywiedzionego z tradycji mitu uczenia się od mistrza w relacji mistrz uczeń, która z jednej strony intuicyjnie określa sposób kształcenia studentów, z drugiej zaś pokutuje w myśleniu o przygotowywaniu młodej kadry do podjęcia zawodu nauczyciela akademickiego. Specyfika uniwersyteckiego kształcenia obrazuje się także w specyfice samych podmiotów owego kształcenia w osobie studenta i jego możliwościach rozwojowych, a także w specyfice roli zawodowej nauczyciela akademickiego, naznaczonej zróżnicowaniem i ambiwalencją. W pracy podejmuję także problematykę przygotowania nauczyciela akademickiego do prowadzenia zajęć ze studentami. Przyjmuję definicję pojęcia kompetencje do nauczania za I. Stahr 8, gdyż termin kompetencje dydaktyczne jest stanowczo za wąski. Według autorki kompetencję do nauczania (Lehrkompetenz) buduje pięć ważnych obszarów kompetencje osobowe ukierunkowane na refeksyjne rozwijanie siebie w roli nauczyciela, kompetencje metodyczne związane z dydaktyką ogólną, kompetencje społeczne, kompetencje w obszarze dydaktyki przedmiotowej oraz kompetencje systemowe. Kolejny cel pracy, jakim jest ujęcie dyscyplinarne dydaktyki akademickiej, wymagał podjęcia badań i określenia związków dydaktyki akademickiej z dydaktyką ogólną, z dydaktykami przedmiotowymi, z naukami pomocniczymi oraz społeczną praktyką kształcenia, co obrazuje rozdział III pracy. Rezultatem badań jest pedagogiczne i jednocześnie multidyscyplinarne ujęcie omawianej dyscypliny. Dydaktyka akademicka nie może być zawłaszczana przez żadną z dyscyplin, nie może być też traktowana jedynie jako subdyscyplina pedagogiki. Stanowisko to ma swoje konsekwencje w propozycji budowania interdyscyplinarnych zespołów badawczych, w których obszarze zainteresowań znalazłby się problem wspierania nauczycieli akademickich w ich rozwoju. Podjętej pracy postawiony został także cel rekonstrukcji możliwych paradygmatów dydaktyki akademickiej. Wszelkie systematyzowanie wymaga przyjęcia i określenia jakiejś kategorii, która stanowiłaby klucz porządkowania. Podejmując się zadania opisania pewnego rodzaju mapy teoretycznych porządków w dydaktyce akademickiej, musiałam znaleźć i dookreślić taką kategorię. Możliwości było wiele np. kategoria ideologii edukacyjnych, prądów pedagogicznych, podejść 8 I. Stahr, Academic Staff Development: Entwicklung von Lehrkompetenz, [in:] Wandel der Lehrund Lernkulturen, R. Schneider, B. Szczyrba, U. Welbers, J. Wildt (Hrsg.), W. Bertesmann Verlag, Bielefeld 2009, s

13 Wprowadzenie 15 teoretycznych, modeli kształcenia, wreszcie także paradygmatów pedagogicznych. Przyjęcie każdej z tych propozycji jest dyskusyjne z uwagi na niejednoznaczność pojęć w humanistyce i różnorodność ich definiowania przez poszczególnych autorów 9. Jedną z bardziej obiecujących kategorii wydawała się kategoria ideologii edukacyjnych bądź to w rozumieniu określonym przez L. Kohlberga i R. Mayer, którzy pisali, iż nazwać wzorzec myśli wychowawczej ideologią, oznacza wskazać, że jest ona dość systematycznym połączeniem teorii psychologicznych i znajomości społecznych faktów ze zbiorem zasad aksjologicznych 10, bądź w rozumieniu przyjętym za R. Meighanem jako zbiór idei i przekonań wyznaczonych przez grupę ludzi na temat formalnych ram edukacji, zwłaszcza szkolnictwa i często przez rozszerzenie tego terminu lub przez implikację także na temat nieformalnych aspektów edukacji, np. nauki w domu 11. Wskazane jednak przez poszczególnych autorów klasyfikacje ideologii wydawały się zbyt wąskie i nieodpowiadające zróżnicowaniu teoretycznemu samej dydaktyki akademickiej. Ideologie edukacyjne w ujęciu L. Kohlberga i R. Mayer zostały już zresztą przeze mnie spożytkowane w innej pracy do zbudowania matrycy komparatystycznej umożliwiającej interpretacje i porównanie teorii i praktyk szkół okresu progresywizmu i Nowego Wychowania 12. Formuła wyróżnienia ideologii transmisji kulturowej, ideologii progresywnej oraz ideologii romantycznej nie obejmuje jednak wątków krytyczno-emancypacyjnych, które silnie znaczą swą obecność w opisach dydaktyki akademickiej. Osadzenie kategorii ideologii pedagogicznych w kontekście ideologii politycznych oraz formuła wyróżnienia ideologii konserwatywnej, liberalnej i radykalnej nie oddaje z kolei zróżnicowania teoretycznego teorii kształcenia wywodzonych z konstruktywizmu. O nieprzydatności w podjętej przeze mnie pracy kategorii prądów pedagogicznych oraz podejścia teoretycznego przesądził fakt ich obfitości oraz zróżnicowania utrudniającego budowanie syntez 13. Po przeprowadzeniu szerokich studiów nad literaturą przedmiotu polsko- i niemieckojęzyczną zdecydowałam się na przyjęcie w pracy kategorii paradygmatu z całą świadomością jej dyskusyjności w świecie nauk humanistycznych i społecznych. Kategoria ta jednak trwale zakorzeniła się w przestrzeni refleksji za sprawą prac Z. Kwiecińskiego, B. Śliwerskiego, T. Hej nickiej-bezwińskiej, J. Rutkowiak, B. Milerskiego, K. Ru- 9 Swoisty porządek w pedagogicznej wieży Babel zaprowadza książka B. Śliwerskiego B. Śliwerski, Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenia, klasyfikacje, badania, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków L. Kohlberg, R. Mayer, Rozwój jako cel wychowania, [w:] Alternatywy myślenia o/dla edukacji, red. Z. Kwieciński, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2000, s R. Meighan, Socjologia edukacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 1993, s Patrz A. Sajdak, Edukacja kreatywna, WAM, Kraków Przykładem pracy klasyfikującej prądy pedagogiczne jest dzieło L. Chmaja, Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1963.

14 16 Wprowadzenie bachy, L. Witkowskiego, J. Gniteckiego, M.S. Szymańskiego, M. Malewskiego, A. Krause, D. Klus-Stańskiej i wielu innych badaczy. Z powodzeniem funkcjonuje także w literaturze niemieckiej zarówno w odniesieniu do dydaktyki ogólnej, jak i dydaktyki szkoły wyższej. W rozdziale I pracy zatytułowanym Dydaktyka na mapie teoretycznych porządków pedagogicznych dokonuję zatem rekonstrukcji myśli na temat kategorii paradygmatów, paradygmatów w pedagogice, wzorców i typów myślenia oraz ideologii edukacyjnych. Kategoria paradygmatu zaistniała w nauce za sprawą zasadniczej tezy T.S. Kuhna przedstawionej w głośnej książce Struktura rewolucji naukowych. W swych źródłach paradygmat pozwalał opisać autorowi dynamikę rewolucyjnej zmiany dokonywanej w naukach przyrodniczych, a polegającej na zastąpieniu jednej struktury teoretycznej przez inną, całkowicie odmienną. Poglądy T.S. Kuhna na przestrzeni lat oraz wskutek konfrontacji z problemami w aplikacji teorii paradygmatycznej zmiany w obszar nauk humanistycznych i społecznych zmieniały się. Kategoria paradygmatu pozostała ciągle jednak niedookreślona (sam autor używał jej w swoich pracach, definiując ją na 23 różne sposoby). Najczęściej jednak rozumiana jest dwojako: po pierwsze, jako konstelacja podzielanych w ramach danej wspólnoty naukowej przekonań tworzących consensus co do sposobu widzenia świata, opisywania go i badania oraz po drugie, jako pewnego typu wzorzec przykład, model stanowiący podstawę do rozwiązywania konkretnych problemów w nauce. W pedagogice przy zastrzeżeniu, iż nie jest nauką paradygmatyczną w klasycznym rozumieniu prezentowanym przez T.S. Kuhna (jako ponastępujących po sobie na drodze rewolucji kolejnych paradygmatów), lecz wieloparadygmatyczną (poliparadygmatyczną, multiparadygmatyczną), a zatem umożliwiającą jednoczesne funkcjonowanie w przestrzeni teorii, badań i myślenia o edukacji wielu paradygmatów paradygmat najczęściej rozumiany jest za Z. Kwiecińskim jako (...) zbiór ogólnych i ostatecznych przesłanek w wyjaśnianiu jakiegoś obszaru rzeczywistości, przyjętych w społeczności uczonych przedstawicieli danej dyscypliny naukowej, a następnie upowszechniony jako wzór myślenia w normalnych zbiorowościach użytkowników nauki 14. W 2009 roku Z. Kwieciński, dokonując swego rodzaju analizy funkcjonowania kategorii paradygmatu w pedagogice, skonstatował, iż pojęcie to najczęściej jest stosowane w trzech znaczeniach 15 : jako główne nurty myśli pedagogicznej, czyli uogólnione wzory myślenia w naukach pedagogicznych bądź ich wydzielonych 14 Z. Kwieciński, Mimikra czy sternik? Dramat pedagogiki w sytuacji przesilenia formacyjnego, [w:] Spory o edukację, red. Z. Kwieciński, L. Witkowski, Warszawa Toruń 1993, s. 18; także [w:] Z. Kwieciński, Tropy ślady próby. Studia i szkice z pedagogiki pogranicza, Wydawnictwo Edytor, Poznań Olsztyn 2000, s Patrz Z. Kwieciński, Spory o paradygmat w pedagogice, wykład inauguracyjny w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 3 października 2009, publikowany w: Z. Kwieciński, Cztery i pół. Preliminaria liminaria varia, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2011, s

15 Wprowadzenie 17 subdyscyplinach; jako ideologie edukacyjne, czyli typowe wzory myślenia o rozwoju, wychowaniu, kształceniu zakotwiczone w myśleniu potocznym i w kulturze, rozpoznawane wtórnie w pedagogice, filozofii, psychologii, socjologii, kulturoznawstwie, politologii, literaturoznawstwie (...), formułowane wprost lub implicite, nie wprost w tekstach kultury i opinii publicznej, w przekonaniach zawodowych i naturalnych wychowawców 16 ; oraz jako modele, wzory praktyki edukacyjnej, wzorce warte naśladowania. Kategoria paradygmatu pozwala zatem określić zarówno to, co dla jednych jest teoriami znajdującymi swoje uzasadnienie w różnych epistemologiach oraz teoriach uczenia się (jak w przypadku paradygmatu behawiorystycznego i konstruktywistycznego), jak i to, co dla drugich wydaje się mieć jedynie uzasadnienie ideologiczne (jak np. w przypadku paradygmatu humanistycznego i krytyczno-emancypacyjnego). Typowa dla nauk społecznych swoista multiparadygmatyczność pozwala na budowanie mapy paradygmatów, także w obszarze dydaktyki. Jak jednak podkreśla D. Klus-Stańska, identyfikacja paradygmatów w naukach społecznych, w tym także w dydaktyce, nie jest jednoznaczna i może być prowadzona według różnych kryteriów. Jej efekt zawsze pozostaje dyskusyjny i obarczony uproszczeniami 17. Stosując głównie kryterium antropologiczne określające sposób widzenia człowieka w procesach edukacyjnych oraz na podstawie analizy polsko- i niemieckojęzycznej literatury przedmiotu wyróżniam cztery paradygmaty dydaktyki akademickiej: behawiorystyczny, humanistyczny, konstruktywistyczny oraz krytyczno-emancypacyjny. Drogę wskazania wymienionych paradygmatów opisuję w rozdziale III pracy w części zatytułowanej Paradygmatyczne ujęcia dydaktyki akademickiej. Rozdział IV pracy Paradygmaty dydaktyki akademickiej został poświęcony rekonstrukcji poszczególnych paradygmatów. Każdy opisywany zarys paradygmatu dydaktyki akademickiej jest traktowany jako pewnego rodzaju konstrukcja teoretyczna łącząca wizję procesu kształcenia studentów oraz wspierania rozwoju nauczycieli akademickich z teoretycznymi podwalinami konstytuującymi rozwiązania praktyczne. Opisane w ten sposób paradygmaty dydaktyki akademickiej stanowią pewnego rodzaju modelowe reprezentacje, konstrukcje teoretyczne. Rekonstrukcji zarysu paradygmatów dokonuję z uwagi na trzy ważne i powiązane ze sobą aspekty: rekonstrukcja teoretycznych źródeł konstruowania paradygmatu, opis procesu akademickiego kształcenia konstytuowanego przez dany paradygmat, opis możliwości wspierania rozwoju nauczycieli akademickich, wspierania rozwoju ich kompetencji do nauczania, jakie uprawomocnia przyjęcie danego paradygmatu. 16 Tamże, s D. Klus-Stańska, Polska rzeczywistość dydaktyczna paradygmatyczny taniec św. Wita, [w:] Paradygmaty współczesnej dydaktyki, red. L. Hurło, D. Klus-Stańska, M. Łojko, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009, s. 66.

16 18 Wprowadzenie W rekonstrukcji zarysu paradygmatów dydaktyki akademickiej dokonuję wyboru jedynie niektórych perspektyw, ważnych z punktu widzenia przedstawienia możliwych obrazów procesu kształcenia studentów oraz wspierania rozwoju nauczycieli akademickich. Źródeł konstruowania danego paradygmatu szukam zatem w przyjętej ontologii, antropologii, epistemologii oraz w psychologicznych teoriach dotyczących procesu uczenia się. Krok drugi rekonstrukcji wiąże się z opisem procesu akademickiego kształcenia studentów konstytuowanym przez dany paradygmat. W pracy wykorzystuję kategorie celów kształcenia opartych na bazie aksjologicznej, treści, metod, form, środków i zasad kształcenia, kontroli i oceny, czynników warunkujących przebieg i efekty kształcenia oraz relację między podmiotami procesu dydaktycznego zmodyfikowaną propozycję S. Palki 18, który wyróżnił tzw. składniki strukturalne procesu kształcenia występujące jako elementy stałe w teorii i praktyce dydaktycznej. Trzeci krok w rekonstrukcji zarysu paradygmatów dydaktyki akademickiej związany jest z opisem możliwości wspierania nauczycieli akademickich w ich rozwoju zawodowym, w rozwoju ich kompetencji do nauczania. Chciałabym jednak wyraźnie zaznaczyć, iż kompetencja do nauczania nie jest umocowana w paradygmacie nauczania, zwłaszcza instrukcyjnego, dyrektywnego nauczania. Nauczanie jest tu rozumiane także jako wspieranie procesu samodzielnego uczenia się studenta. Zdaję sobie sprawę z tradycyjnej, wywiedzionej z Herbartowskiej dydaktyki konotacji samego terminu nauczanie. Nie ma jednak terminów neutralnych, język także jest niedoskonały, nieoddający istoty rzeczywistości. Wspieranie nauczycieli w ich rozwoju, w rozwoju ich kompetencji do nauczania przybierać może wiele różnorodnych form od zorganizowanych jednolitych kursów, po indywidualny coaching i superwizję. Zasadność stosowania każdej z tych form konstytuuje przyjęcie określonych założeń teoretycznych, budujących dany paradygmat dydaktyki akademickiej. Zrekonstruowany opis paradygmatów kształcenia studentów stanowi propozycję mapy. Jednak złożoność współczesnego świata, także w obszarze szkolnictwa wyższego, nie pozostawia złudzeń co do roszczeń wyłączności jakichkolwiek narracji dyscyplinarnych. Traktuję zatem swoją wypowiedź jako jedną z możliwych narracji w debacie nad paradygmatami dydaktycznymi. W ich różnorodności i możliwości współwystępowania upatruję wartości, nie zaś słabości dydaktyki. Wyjście w myśleniu o edukacji wyższej poza paradygmat behawiorystyczny, zwłaszcza w stronę humanistycznego i emancypacyjno-krytycznego, powoduje, że (...) decyzje dydaktyczne nie są już techniczne, tracą instruktażową pewność i aplikacyjny charakter. Są wyborem zawsze obarczonym konsekwencjami, wymagają ciągłego rozpoznawania i wyważania racji. Czynią z dydaktyka osobę, 18 S. Palka, Związki pedagogiki ogólnej z teorią i praktyką dydaktyczną, [w:] Pedagogika ogólna a teoria i praktyka dydaktyczna, red. M. Myszkowska-Litwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s

17 Wprowadzenie 19 która traci pewność siebie, ale zyskuje horyzont pytań 19. Nauczyciel akademicki nie może być niewolnikiem żadnego paradygmatu oraz żadnej narzuconej wizji kształcenia. Trudno bowiem rozstrzygać, która ścieżka dydaktyczna jest lepsza, każda bowiem służy innym celom, każda wymaga także znalezienia w sobie i uruchomienia innych zasobów osobowych umożliwiających funkcjonowanie zgodne z przepisem roli. Uniwersytecka wolność nauczania polega także na tym, iż nauczyciel może dokonać wolnego wyboru w zakresie projektowania autorskiej propozycji dla studenta projektu przedmiotu, doboru treści, wyboru metody, formy i środków etc., wreszcie układania własnych relacji ze studentami. Ważne, by wybory te były wolne, ale i dokonywane ze świadomością możliwości alternatywnych. W tym miejscu chciałabym podziękować wszystkim osobom, bez których niniejsza książka by nie powstała. Dziękuję Panu prof. Stanisławowi Palce za możliwość merytorycznych dyskusji, które zaowocowały dookreśleniem koncepcji rozprawy. Szczególne wyrazy podziękowania i szacunku składam Pani prof. Teresie Bauman za podjęcie trudu recenzowania pracy i wszystkie cenne uwagi, które okazały się niezmiernie pomocne w ponownym namyśle nad poruszaną problematyką i ostatecznej redakcji rozprawy. Chcę także podkreślić, iż niezwykle ważne było dla mnie okazywane przez Koleżanki i Kolegów z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego różnorodne wsparcie, jakiego doświadczałam podczas pisania pracy. Szczególnie serdecznie chcę podziękować dr Bożenie Czerskiej oraz dr Markowi Kościelniakowi za inspiracje, konsultacje i nieocenioną pomoc. Miałam i mam szczęście uczyć się od znakomitych dydaktyków akademickich, którzy dzielą się ze mną własnym doświadczeniem, dylematami, pomysłami ich rozwiązań oraz refleksją nad procesem kształcenia studentów. Mój rozwój w roli teoretyka i praktyka dydaktyki akademickiej stał się możliwy zwłaszcza dzięki współpracy z dr Jadwigą Kędzierską. Serdecznie dziękuję Jej za opiekę oraz gotowość do przekraczania dydaktycznych horyzontów. Chciałabym także wyrazić wdzięczność Najbliższym mężowi i córce, których obecność, zrozumienie i niezachwiana wiara w sens podejmowanych wysiłków była nieocenionym źródłem wsparcia emocjonalnego. 19 D. Klus-Stańska, Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2010, s. 133.

18 Zakończenie Dydaktyka akademicka przestrzenie możliwości rozwoju Przemiany w szkolnictwie wyższym, jakie dokonały się w ostatnich dziesięcioleciach, wymagają głębokich zmian zarówno na poziomie myślenia o dydaktyce akademickiej, jak i na poziomie badań i refleksji naukowej. Pobieżny choćby ogląd praktyki ukazuje dominację instrumentalnego podejścia do procesu kształcenia oraz zapotrzebowanie na technologicznie pojmowane przepisy dydaktyczne, algorytmy efektywnych (czasem także efektownych) działań gwarantujących wykonawcom odniesienie sukcesu. W swojej praktyce nauczyciela akademickiego wiele razy spotykałam się z pytaniem: Jak motywować studentów do nauki?, wyrażanym z oczekiwaniem, iż podam kilka sprawdzonych recept, sztuczek odsłaniających tajemnicę własnego warsztatu. Takie przepisy w dydaktyce oczywiście istnieją, ale ich prawomocność konstytuuje paradygmat behawiorystyczny. Moje odpowiedzi ukazujące całe spektrum podmiotowych i dydaktycznych warunków, jakie muszą być spełnione, by zmotywować studentów do nauki, spotykały się czasem z komentarzem to takie idealistyczne albo ale jak to zrobić w sytuacji, gdy... Zapotrzebowanie na dydaktykę instrumentalną konstruowaną w paradygmacie behawiorystycznym staje się coraz wyraźniejsze w związku z niespotykanym dotąd zjawiskiem masowości studiów wyższych i taką organizacją procesu nauczania, w której poznanie możliwości studenta, odkrycie jego potencjału czy też budowanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania pozostają w sferze niespełnionych haseł i życzeń. Dydaktyka akademicka wymaga głębokich przemian także na poziomie świadomości nauczycieli akademickich oraz kadry zarządzającej by przestała się kojarzyć tylko z narzędziem poprawiającym jakość procesu kształcenia, przy czym jakość definiowaną najczęściej w kategoriach skuteczności i efektywności. Przed dydaktyką akademicką ujmowaną jako dyscyplina pedagogiczna, a jednocześnie multidyscyplinarna otwierają się duże możliwości rozwoju. Trzeba jednak wyraźnie podkreślić konieczność budowania interdyscyplinarnych zespołów, które zdolne będą do podejmowania badań we wszystkich trzech obszarach dydaktyki akademickiej: badań w jej makroperspektywie, związanych z procesem

19 470 Zakończenie. Dydaktyka akademicka przestrzenie możliwości rozwoju kształcenia studentów oraz budowaniem propozycji wspierających rozwój nauczycieli akademickich. Rozwój dydaktyki akademickiej bez wątpienia wymaga zaplecza osobowego (i to nie tylko w gronie pedagogów) naukowców zainteresowanych prowadzeniem badań w tym obszarze. O. Gaus 1 podkreśla, iż dydaktyka szkoły wyższej jest znakomitym polem eksperymentalnym dla poszukiwań odpowiedzi na różnorodne pytania, polem, w którym opłaca się przekraczać interdyscyplinarne granice. Zdaniem autora niemiecki badacz J. Wildt był wizjonerem, który umożliwił rozwój dydaktyki szkoły wyższej na terenie Niemiec. Otwierając pola jej zainteresowań na inne dyscypliny oraz na arenę międzynarodową, dał impuls do rozwoju dydaktyki szkoły wyższej, także on line, centrów dydaktycznego dokształcania czy wreszcie całego projektu dydaktycznej profesjonalizacji dla nauczycieli akademickich. Istnieje konieczność współdziałania pomiędzy przedstawicielami pedagogiki, nauk pomocniczych (m.in. psychologii, filozofii, socjologii, nauk o zarządzaniu), przedstawicielami dyscyplin macierzystych, dydaktyk przedmiotowych oraz jednostek zajmujących się systemowymi warunkami projektowania, przebiegu i ewaluacji zajęć dydaktycznych (np. platformami zdalnego nauczania). Badania prowadzone w interdyscyplinarnych zespołach mogą wnieść znaczący i ożywczy nurt w rozwój teorii i praktyki dydaktyki akademickiej w trzech głównych obszarach: Schemat 39. Obszary badań i rozwoju dydaktyki akademickiej Rozwój teorii i praktyki dydaktyki akademickiej makroperspektywa analiza szerokiego kontekstu funkcjonowania szkolnictwa wyższego uwarunkowania celów kształcenia, koncepcji programowych konteksty społeczne, kulturowe, polityczne szkolnictwa w perspektywie krytyczno-emancypacyjnej mikroperspektywa paradygmaty kształcenia analiza procesu kształcenia studentów cele, metody, formy, środki kształcenia, zagadnienie kontroli, oceny, ewaluacji, możliwości wykorzystywania nowoczesnych technologii diagnoza potrzeb nauczycieli akademickich w zakresie dydaktyki możliwości wspierania nauczycieli akademickich w rozwoju ich kompetencji do nauczania w różnych paradygmatach Źródło: opracowanie własne. 1 O. Gaus, Die Maske des Agamemnon. Schliemanns Erben oder hochschuldidaktik im Wandel, [in:] The Shift from Teaching to Learning..., dz. cyt., s

20 Zakończenie. Dydaktyka akademicka przestrzenie możliwości rozwoju 471 Badania prowadzone przez interdyscyplinarne zespoły we wskazanych obszarach mogą przyczynić się do zbudowania wielowymiarowego obrazu dydaktyki akademickiej oraz stać się podstawą do projektowanych zmian. Niezwykle pożądane jest szersze włączenie się środowiska pedagogów w debatę nad edukacją wyższą i jej kondycją ukazujące m.in. ważne konteksty kulturowe edukacji, demaskujące dehumanizacyjne mechanizmy działania gospodarki rynkowej w obszarze szkolnictwa wyższego, przedstawiające odczytywanie i krytyczną analizę celów, którym edukacja służy. Ważną problematyką, którą należy wprowadzić do debaty, są także zagadnienia społeczno-psychologiczne związane z edukacją wyższą. W obszarze tym pojawia się wiele nowych problemów związanych z niskimi kompetencjami społecznymi studentów, w tym przede wszystkim kompetencjami komunikacyjnymi, których brak prowadzi do zaniku interakcji międzyludzkich. Zdaniem M. Zwyssiga 2 jest to być może następstwem umasowienia kształcenia na poziomie wyższym, które stopniowo gubi coraz bardziej jednostkę. Aby zmienić tę sytuację, potrzeba przebudowy celów kształcenia tak, by wzmacniały kompetencje komunikacyjne, ale też przeorientowania całej dydaktyki. Kolejny problem związany jest z praktyczno-zawodowym wymiarem kształcenia oraz z pogłębiającym się rozdźwiękiem pomiędzy oczekiwaniami studentów co do zdobycia praktycznych umiejętności a ofertą programową uczelni oraz działaniami zmierzającymi do integracji teorii i praktyki. To pytanie także o określenie zakresu kwalifikacji uzyskanych przez studenta wraz z dyplomem. Jak konstatuje T. Bauman, w Polsce obszar badań nad przekładalnością treści poszczególnych przedmiotów na konkretne umiejętności studenta jest stanowczo za mało penetrowany 3. Autorka zwraca uwagę na fakt, iż na terenie Niemiec istnieją specjalne ośrodki zajmujące się dydaktyką szkoły wyższej, które inicjują w ramach różnych dyscyplin nauki i na styku interesów gospodarczych oraz społecznych badania nad jakością kwalifikacji absolwentów. W Polsce mamy żywą tkankę przemian dokonanych zgodnie z wymaganiami KRK, które mogą stać się kierunkiem podjęcia badań nad szkolnictwem wyższym w omawianym zakresie. Problematyka procesu kształcenia, a zatem dydaktyka akademicka w jej mikroperspektywie, jest najszerzej reprezentowana w pracach pedagogicznych i nie tylko pedagogicznych. Podejmowane badania mają jednak najczęściej charakter rozproszony. Praktyka akademickiego kształcenia studentów wymaga przeprowadzenia badań w kierunku identyfikacji paradygmatów obrazowanych, np. w przekonaniach osobistych nauczycieli, ich ideologiach edukacyjnych, które konstytuują cele działania, podejście do treści kształcenia, metody i formy kształcenia, sposób przeprowadzania kontroli i oceny oraz osobowe relacje między uczestnikami procesu kształcenia, ich przedmiotowy lub podmiotowy wymiar. 2 Patrz M. Zwyssig, Hochschuldidaktik der Betriebswirtschaftslehre..., dz. cyt., s Patrz T. Bauman, Dydaktyka szkoły wyższej ujęcie dyscyplinarne, dz. cyt., s

Książka dofinansowana ze środków na naukę w latach 2009 2012 jako projekt badawczy nr N115014537 Przywództwo w zarządzaniu edukacyjnym: paradygmaty i praktyka w instytucjach edukacyjnych Recenzent dr hab.

Bardziej szczegółowo

Praktyka badań pedagogicznych

Praktyka badań pedagogicznych Seminaria Metodologii Pedagogiki Polskie Towarzystwo Pedagogiczne Praktyka badań pedagogicznych pod redakcją naukową Teresy Bauman Kraków 2013 Copyright by Polskie Towarzystwo Pedagogiczne Copyright by

Bardziej szczegółowo

Wielki Przegrany Wspołczesności. Polski nauczyciel jako podmiot i przedmiot kształcenia

Wielki Przegrany Wspołczesności. Polski nauczyciel jako podmiot i przedmiot kształcenia Wielki Przegrany Wspołczesności. Polski nauczyciel jako podmiot i przedmiot kształcenia Mirosława Nowak-Dziemianowicz This item was submitted to the opub Repository of the University of Lower Silesia.

Bardziej szczegółowo

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XV, ZESZYT 8 CZĘŚĆ II Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy Redakcja Iwona Werner, Ewa Więcek-Janka Łódź 2014 Zeszyt finansowany przez Wyższą

Bardziej szczegółowo

Grażyna Krzyminiewska Kazimierz Pająk Jan Polcyn. Poradnik dla piszących prace dyplomowe

Grażyna Krzyminiewska Kazimierz Pająk Jan Polcyn. Poradnik dla piszących prace dyplomowe Grażyna Krzyminiewska Kazimierz Pająk Jan Polcyn Poradnik dla piszących prace dyplomowe 2 Recenzja prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz Copyright by PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile Sto czterdziesta

Bardziej szczegółowo

Aneksy do podręcznika Pedagogika Redakcja naukowa: Zbigniew Kwieciński Bogusław Śliwerski Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011 (copyright 2006)

Aneksy do podręcznika Pedagogika Redakcja naukowa: Zbigniew Kwieciński Bogusław Śliwerski Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011 (copyright 2006) Aneksy do podręcznika Pedagogika Redakcja naukowa: Zbigniew Kwieciński Bogusław Śliwerski Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011 (copyright 2006) Tom I Spis treści Przedmowa (Zbigniew Kwieciński) 11 Część I PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNOŚĆ I PROFESJONALIZM. Mirosława Nowak-Dziemianowicz. Oblicza edukacji. Między pozorami a refleksyjną zmianą

PRAKTYCZNOŚĆ I PROFESJONALIZM. Mirosława Nowak-Dziemianowicz. Oblicza edukacji. Między pozorami a refleksyjną zmianą PRAKTYCZNOŚĆ I PROFESJONALIZM Mirosława Nowak-Dziemianowicz Oblicza edukacji. Między pozorami a refleksyjną zmianą Mirosława Nowak-Dziemianowicz Oblicza edukacji. Między pozorami a refleksyjną zmianą

Bardziej szczegółowo

Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego

Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego Przewodnik dla nauczyciela i doradcy Małgorzata Rosalska Warszawa 2012 Warsztat diagnostyczny doradcy

Bardziej szczegółowo

Pedagogie POSTU. Preteksty Konteksty Podteksty ZBIGNIEW KWIECIŃSKI

Pedagogie POSTU. Preteksty Konteksty Podteksty ZBIGNIEW KWIECIŃSKI Pedagogie POSTU ZBIGNIEW KWIECIŃSKI Preteksty Konteksty Podteksty Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012 Recenzent: prof. dr hab. Ryszard Borowicz Redakcja wydawnicza: Małgorzata Miller Korekta:

Bardziej szczegółowo

Wizyty edukacyjne w Państwowym Muzeum na Majdanku. Poradnik dla nauczycieli

Wizyty edukacyjne w Państwowym Muzeum na Majdanku. Poradnik dla nauczycieli Wizyty edukacyjne w Państwowym Muzeum na Majdanku Poradnik dla nauczycieli Wizyty edukacyjne w Państwowym Muzeum na Majdanku Poradnik dla nauczycieli Redakcja Tomasz Kranz Lublin 2012 Redakcja i korekta:

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Marzena Kletke Milejska

UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Marzena Kletke Milejska UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Marzena Kletke Milejska Zreformowany system edukacji i jego wpływ na kształcenie i wychowanie dzieci w publicznych

Bardziej szczegółowo

Poradnik metodyczny. Część 1

Poradnik metodyczny. Część 1 Poradnik metodyczny KALEJDOSKOP KARIERY Część 1 Nowoczesne rozwiązania w doradztwie zawodowym Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Recenzja

Bardziej szczegółowo

NOWE UJĘCIA ZNANYCH PROBLEMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

NOWE UJĘCIA ZNANYCH PROBLEMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ NOWE UJĘCIA ZNANYCH PROBLEMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Pod redakcją Agnieszki Skowrońskiej Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego NOWE UJĘCIA ZNANYCH

Bardziej szczegółowo

Studia Poradoznawcze Journal of Counsellogy

Studia Poradoznawcze Journal of Counsellogy Studia Poradoznawcze Journal of Counsellogy 2013 Copyright by Dolnośląska Szkoła Wyższa Copyright by Naukowe Towarzystwo Poradoznawcze Wrocław 2013 Rada naukowa Annamaria Di Fabio (Włochy), Berndt Joachim

Bardziej szczegółowo

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych Wydział Pedagogiki i Psychologii INSTYTUT PEDAGOGIKI ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

KONSTRUOWANIE WIEDZY NAUCZYCIELA WCZESNEJ EDUKACJI

KONSTRUOWANIE WIEDZY NAUCZYCIELA WCZESNEJ EDUKACJI KONSTRUOWANIE WIEDZY NAUCZYCIELA WCZESNEJ EDUKACJI Poznać Zrozumieć Doświadczyć Konstruowanie wiedzy nauczyciela wczesnej edukacji pod redakcją naukową Jolanty Bonar i Anny Buły Kraków 2013 Copyright by

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA

DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH mgr Anna Bilon PORADNICTWO KARIERY W HOLANDII ZAŁOŻENIA, ORGANIZACJA, PERSPEKTYWY APLIKACJI W POLSCE Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof.

Bardziej szczegółowo

PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA

PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp 3 1. Kontekst teoretyczny 7 2. Istota socjalizacji 18 3. Pojęcie wychowania 32 4. Koncepcje osobowości a wychowanie 55

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA W NADZORZE PEDAGOGICZNYM

EWALUACJA W NADZORZE PEDAGOGICZNYM EWALUACJA W NADZORZE PEDAGOGICZNYM Program Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły Etap III w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie Uczymy się uczyć Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Szczecin 2010 Uczymy się uczyć Czesław Plewka, Małgorzata Taraszkiewicz Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Praca socjalna. ku zmianie

Praca socjalna. ku zmianie 03 pod redakcją Marii Mendel Bohdana Skrzypczaka Praca socjalna jako edukacja ku zmianie Od edukacji do polityki Praca socjalna jako edukacja ku zmianie Od edukacji do polityki Warszawa 2013 03 Słowo

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU KSZTAŁTOWANIA

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU KSZTAŁTOWANIA Uniwersytet Śląski Wydział Pedagogiki i Psychologii Tomasz Huk KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU KSZTAŁTOWANIA UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWYCH UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Rozprawa przygotowana pod opieką naukową:

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PORÓWNAWCZA

PEDAGOGIKA PORÓWNAWCZA Ewa Kula Marzena Pękowska PEDAGOGIKA PORÓWNAWCZA Przewodnik programowy dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wraz z bibliografią Pracownia Historii Wychowania i Organizacji Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji pod redakcją naukową Jolanty Bonar i Anny Buły Kraków 2011 Copyright by Wydział Nauk o Wychowaniu

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY FILOZOFICZNE NR 14 15

ZESZYTY FILOZOFICZNE NR 14 15 ZESZYTY FILOZOFICZNE NR 14 15 Redakcja naukowa: Danuta Michałowska, Sławomir Krzyśka Zamieszczone w zbiorze teksty zostały wygłoszone podczas Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Filozofi a a edukacja.

Bardziej szczegółowo

Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak

Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak Autorzy Mirosława Pluta-Olearnik Wstęp, rozdziały: 1 (p. 1.1, 1.2), 2, 4 Janusz Olearnik rozdziały: 1 (p. 1.3), 3 Jolanta Góra rozdział 5 Magdalena Jakubowicz

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania integracji funkcjonujących modeli kształcenia ustawicznego w warunkach polskich

Uwarunkowania integracji funkcjonujących modeli kształcenia ustawicznego w warunkach polskich Uwarunkowania integracji funkcjonujących modeli kształcenia ustawicznego w warunkach polskich I część raportu z badań fokusowych Projekt jest realizowany przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Wojciech Oleszak Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Abstract The paper deals with the evaluation

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie metod kreatywnych w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu Propozycje rozwiązań metodycznych

Wykorzystanie metod kreatywnych w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu Propozycje rozwiązań metodycznych Wykorzystanie metod kreatywnych w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu Propozycje rozwiązań metodycznych Halina Dołęga-Herzog Małgorzata Rosalska Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Bardziej szczegółowo

BARBARA DUDEL MARTA KOWALCZUK-WALĘDZIAK KATARZYNA MARIA ŁOGWINIUK KATARZYNA SZORC URSZULA WRÓBLEWSKA INNOWACJE. w teorii i praktyce edukacyjnej

BARBARA DUDEL MARTA KOWALCZUK-WALĘDZIAK KATARZYNA MARIA ŁOGWINIUK KATARZYNA SZORC URSZULA WRÓBLEWSKA INNOWACJE. w teorii i praktyce edukacyjnej BARBARA DUDEL MARTA KOWALCZUK-WALĘDZIAK KATARZYNA MARIA ŁOGWINIUK KATARZYNA SZORC URSZULA WRÓBLEWSKA INNOWACJE w teorii i praktyce edukacyjnej na przykładzie województwa podlaskiego FUNDACJA Sfinansowano

Bardziej szczegółowo