Materiały opracował zespół w składzie:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Materiały opracował zespół w składzie:"

Transkrypt

1

2 Materiały opracowane przez Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 17, lok. 4 A, Łódź tel. (42) fax. (42) Materiały opracował zespół w składzie: Anna Kalbarczyk Joanna Łysiak Korekta: Alicja Błaszkowska Skład: Joanna Tomaszkiewicz Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2

3 Spis treści Wstęp... 5 ABC szkolenia, czyli jak przygotować i prowadzić szkolenie... 7 Wytyczne dla trenera, jak prowadzić warsztaty z zakresu systemu edukacji w krajach Unii Europejskiej oraz roli nauczyciela jako opiekuna i mentora propozycje ćwiczeń System edukacji w krajach Unii Europejskiej Dyskryminacja w zawodzie nauczyciela Awans poziomy, czyli nauczyciel w roli opiekuna praktyk studentów kierunków nauczycielskich Znajomość celów praktyk i zadań ich opiekuna jako klucz do efektywnego przygotowania praktykanta do zawodu nauczyciela Organizacja praktyk od strony technicznej Kontakt z praktykantem Komunikacja jako istotny element kształtujący relacje opiekun praktykant Aktywne słuchanie, zadawanie pytań i informacje zwrotne jako istotne elementy nauczania Dwie metody uczenia się: obserwacja i samoobserwacja Udzielanie wsparcia psychicznego Formy przygotowania przyszłego nauczyciela do pracy coaching czy mentoring? Wykorzystanie technologii informacyjnych w procesie odbywania praktyk... 42

4 Technologia informacyjna w edukacji Zakończenie i podsumowanie szkolenia Bibliografia Załącznik Załącznik Załącznik Załącznik Załącznik

5 Wstęp Niniejsze materiały dydaktyczne przeznaczone są dla trenerów prowadzących warsztaty dla opiekunów praktyk z zakresu systemu edukacji w krajach Unii Europejskiej oraz roli nauczyciela jako opiekuna praktyk. Szkolenia są częścią projektu Podstawą dobra praktyka współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli projekty konkursowe), realizowanego na terenie województwa wielkopolskiego. Projektem objęto 360 studentów i studentek z Wyższej Szkoły Zawodowej Kadry dla Europy. Prawidłowa realizacja procesu dydaktycznowychowawczego wymaga od studentów posiadania odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji w konkretnych dziedzinach w połączeniu z praktycznymi umiejętnościami. Z tego powodu tematyka niniejszych materiałów koncentruje się na podstawowych zagadnieniach związanych właśnie z procesem wychowania i nauczania. Głównym celem projektu jest zwiększenie wiedzy i kompetencji studentów z zakresu efektywnej realizacji procesu dydaktycznego i wychowawczego w przedszkolu i klasach I III oraz zapoznanie przyszłych absolwentów ze specyfiką przedszkola i szkoły podstawowej jako docelowego miejsca pracy. Realizacją projektu zajmuje się Wyższa Szkoła Zawodowa Kadry dla Europy w Poznaniu. Jest to nowoczesna uczelnia, posiadająca 5

6 uprawnienia do kształcenia nauczycieli. WSZ KDE posiada bogate doświadczenie w realizowaniu projektów unijnych oraz różnego rodzaju kursów i studiów podyplomowych. Doświadczenie Uczelni w implementacji projektów, w tym współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, a także odpowiednie zaplecze kadrowe i techniczne gwarantuje profesjonalną realizację działań w ramach niniejszego przedsięwzięcia. Studia pedagogiczne cieszą się dużym zainteresowaniem, jednakże jakość kształcenia na tym kierunku zbyt jest niska. Odpowiedzią na powyższy problem ma być realizacja projektu Podstawą dobra praktyka. Odbiorcami niniejszego szkolenia są nauczyciele-opiekunowie praktyk z przedszkoli i szkół podstawowych. Zadaniem szkolenia będzie zapoznanie uczestników z funkcjonowaniem systemu edukacyjnego Unii Europejskiej, zwrócenie uwagi na występowanie zjawiska dyskryminacji w zawodzie nauczyciela i potrzebę walki z nim, zwiększenie świadomości wykorzystania technologii informacyjnej w procesie uczenia się i nauczania oraz podniesienie kompetencji nauczyciela w roli opiekuna praktyk. Jako że odbiorcami szkolenia są opiekunowie praktyk pedagogicznych, ciężar szkolenia został położony na tematykę związaną z przygotowaniem i prowadzeniem praktyk, toteż większość zaproponowanych w materiałach ćwiczeń odnosi się do tej tematyki. Nie zapomniano jednak o ćwiczeniach dotyczących pozostałej problematyki ani o ćwiczeniach integracyjnych rekomendowanych do przeprowadzenia na początku każdego szkolenia. Zaproponowane w materiałach formy pracy z grupą to: miniwykłady połączone z prezentacją multimedialną, pogadanki, dyskusje, burza mózgów, ćwiczenia wykonywane indywidualnie lub w parach/grupach. Materiały dydaktyczne zawierają propozycje pracy z dwunastoosobową grupą. Każde z przedstawionych ćwiczeń może zostać przepro- 6

7 wadzone w mniej lub bardziej licznej grupie, bez szczególnych modyfikacji. Wraz ze zmianą liczebności grupy ulega zmianie jedynie czas przeznaczony w założeniu na wykonanie danego ćwiczenia. Dobór liczebności grupy powinien zależeć od trenera, który mając na względzie własne możliwości i komfort pracy grupy, może nie zgodzić się na prowadzenie szkolenia w zbyt licznej grupie. Prowadząc szkolenie, trener musi pamiętać, że materiały dydaktyczne zawierają jedynie propozycje konkretnych ćwiczeń oraz wyboru treści teoretycznej składającej się na tematykę szkolenia. Trener według własnego uznania może modyfikować zawarte w materiałach ćwiczenia, pomijać je i zastępować innymi. Dotyczy to również zagadnień natury teoretycznej. Trener w czasie szkolenia nie musi się ściśle trzymać treści zawartych w materiałach teoretycznych, ale wybrać z nich te, które są według niego najistotniejsze do przekazania grupie, może również je wzbogacić o informacje pochodzące z innych źródeł. ABC szkolenia, czyli jak przygotować i prowadzić szkolenie Szkolenie to taka forma kształcenia, w czasie której przekazywanie wiedzy teoretycznej łączy się z praktycznym treningiem umiejętności oraz z kształtowaniem postaw 1. W szkoleniu bierze udział grupa osób uczestników wchodzących ze sobą w interakcje. Osobą prowadzącą szkolenie i koordynującą jego przebieg jest trener. Trener wspiera proces 1 K. Szajda, ABC szkolenia [w:] M. Pawlęga (red.), Przeciwdziałanie dyskryminacji. Pakiet edukacyjny dla trenerów i trenerek, Stowarzyszenie Lambda, Warszawa

8 kształcenia zarówno poprzez przekazywanie wiedzy teoretycznej, jak i poprzez pomaganie uczestnikom szkolenia w nabywaniu umiejętności praktycznych, odkrywaniu pewnych zjawisk i prawidłowości oraz w usystematyzowaniu posiadanej przez uczestników wiedzy. Dobry trener powinien: umieć stworzyć atmosferę sprzyjającą uczeniu się; posiadać takie umiejętności organizacyjne, które umożliwiają mu poprowadzenie szkolenia; mieć chęć do stałego podnoszenia swoich umiejętności i poszerzania posiadanej wiedzy; mieć chęć dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi; umieć prowadzić szkolenie w taki sposób, aby uczestnicy byli zmotywowani do pracy i zaangażowani w podejmowane działania; potrafić spostrzegać i rozwiązywać problemy; potrafić odpowiednio reagować na potrzeby uczestników szkolenia; potrafić zainteresować swoją osobą uczestników spotkania. Zanim trener przystąpi do prowadzenia szkolenia, musi się najpierw do niego przygotować. W tym celu powinien: Ustalić cel szkolenia. Określić motywy, dla których uczestnicy szkolenia chcą wziąć w nim udział. Określić oczekiwania, jakie uczestnicy mogą wiązać z tym szkoleniem. 8

9 Zapoznać się z charakterem grupy, która weźmie udział w szkoleniu (np. wiek uczestników, doświadczenia zawodowe). W tym celu można przygotować dla osób zapisujących się na kurs ankietę z pytaniami pomagającymi określić profil grupy (np.: Dlaczego chcesz wziąć udział w szkoleniu? Jakie masz oczekiwania w związku ze szkoleniem? Podaj tematykę kursów/szkoleń, w których brałeś udział w przeciągu ostatnich dwóch lat). Wybrać metody pracy z grupą, które będzie chciał wykorzystać w czasie szkolenia. Metody powinny być dostosowane do profilu grupy szkoleniowej, omawianej tematyki oraz czasu przeznaczonego na szkolenie, a także do etapu szkolenia (np. na początku warto zastosować ćwiczenia integracyjne). Pamiętać o ewaluacji szkolenia przebieg szkolenia należy podsumowywać nie tylko w momencie jego zakończenia, ale także w trakcie jego trwania (np. po każdym większym bloku tematycznym). Dzięki tej czynności trener będzie miał szanse na jeszcze pełniejsze dostosowanie programu szkolenia do oczekiwań uczestników oraz na szybkie reagowanie na niepokojące go sytuacje. Ewaluacja końcowa da trenerowi wiedzę na temat jego pracy również w opinii uczestników. Zaopatrzyć się w materiały, które będą niezbędne do przeprowadzenia ćwiczeń. 9

10 Trener w czasie prowadzenia szkolenia powinien zadbać o: zbudowanie pozytywnych relacji z uczestnikami szkolenia; wypracowanie na zasadzie kompromisu zasad współpracy obowiązujących w czasie trwania szkolenia podpisanie kontraktu; jasną i czytelną komunikację; wzbogacanie wygłaszanych treści teoretycznych o interesujące historie, anegdoty oraz ciekawy materiał wizualny (np. prezentacje multimedialne); kierowanie pytań do uczestników, mobilizując tym grupę do refleksji; pracę w małych grupach (tak często jak to możliwe), ponieważ uczestnicy łatwiej się wtedy wypowiadają; zmieniający się skład uczestników w małych grupach, aby wszyscy ze sobą po kolei pracowali; jak najszybsze wyjaśnienie konfliktu, jeśli taki pojawi się w grupie; wykorzystanie konfliktów jako pretekstu do podjęcia lub ożywienia dyskusji. Trener, prowadząc szkolenie, musi być przygotowany na pojawienie się zaskakujących i trudnych sytuacji. Co można zrobić w obliczu takich sytuacji? Kiedy trudno jest zapanować nad aktywnością grupy, ponieważ uczestnicy nie słuchają się wzajemnie, należy: wprowadzić zasadę: mówi ten, kto trzyma mikrofon (mikrofonem może być każdy przedmiot, np. flamaster); 10

11 proponować więcej ćwiczeń w małych grupach; wprowadzić zasadę, że uczestnicy wypowiadają się po kolei, tak jak siedzą w kręgu. Kiedy niektórzy uczestnicy stale kwestionują i odrzucają to, co mówią inni, należy: odwołać się do zasad zawartych w kontrakcie: nie oceniamy się nawzajem, każda krytyczna uwaga powinna być konstruktywna ; zaproponować ćwiczenia poprawiające komunikację i wzrost zaufania; przypomnieć grupie podstawowy cel szkolenia konstruktywną współpracę. Kiedy uczestnicy spóźniają się na szkolenie, należy: odwołać się do zasady zawartej w kontrakcie: jesteśmy punktualni ; samemu dawać dobry przykład i przybywać na spotkania przed grupą; zaczynać zajęcia punktualnie, czekanie na osoby nieprzychodzące na czas to sygnał dla nich, że mogą się spóźniać. Kiedy uczestnicy okazują znudzenie i ciągle domagają się przerwy, należy: stosować ćwiczenia podnoszące poziom energetyczny grupy; ustalić z grupą na początku każdych zajęć liczbę i długość przerw; 11

12 równomiernie rozkładać bloki zajęciowe, biorąc pod uwagę, że w popołudniowych godzinach pojawia się zmęczenie. Kiedy osoba współprowadząca szkolenie staje się trudna we współpracy (chce zdominować szkolenie, neguje opinie itp.), należy: ustalić przed szkoleniem podział ról w czasie poszczególnych części spotkania, porozmawiać w czasie najbliższej przerwy z osobą o swoich spostrzeżeniach i obawach, nie pokazywać konfliktu przed grupą. Podstawą owocnej współpracy i efektywnego, zakończonego sukcesem szkolenia jest: dobre przygotowanie do szkolenia, dbanie o pozytywne relacje w grupie, koncentracja na oczekiwaniach i potrzebach grupy, zauważanie konfliktów i właściwe reagowanie na pojawiające się w czasie spotkania trudne sytuacje. Wytyczne dla trenera, jak prowadzić warsztaty z zakresu systemu edukacji w krajach Unii Europejskiej oraz roli nauczyciela jako opiekuna i mentora propozycje ćwiczeń Początek spotkania Rozpoczynając warsztaty, wszyscy uczestnicy spotkania, w tym również trener, muszą się wzajemnie poznać. Dlatego trener powinien po 12

13 przedstawieniu się i krótkim wprowadzeniu do warsztatów zaproponować grupie ćwiczenia integracyjne. Dzięki tym ćwiczeniom uczestnicy będą mogli się nie tylko poznać ze sobą, ale także oswoić się z nową dla nich sytuacją, jaką jest szkolenie. Ćwiczenie 1. Jak masz na imię? Cel: Przełamanie lodów, poznanie imion wszystkich uczestników. Czas trwania: Ok. 5 minut. Lista materiałów/ pomocy koniecznych do przeprowadzenia ćwiczenia: Brak. Opis przebiegu ćwiczenia: Trener i uczestnicy siedzą lub stoją w kręgu. Każdy z uczestników zabawy ma za zadanie poznanie imienia swojego sąsiada stojącego z jego prawej/lewej strony. W tym celu uczestnik zadaje sąsiadowi odpowiednio skonstruowane pytanie lub wypowiada zdanie twierdzące, które powinno skłonić osobę do wypowiedzenia swojego imienia. Pytania lub stwierdzenia nie mogą się powtarzać, co powinno być nadzorowane przez trenera. Przykładowe pytania i stwierdzenia, które mogą zostać użyte podczas zabawy: Jak masz na imię? Jakie jest twoje imię? Mam na imię Andrzej, a ty? Jak się nazywasz? 13

14 Powiedz mi proszę swoje imię. Zastanawiam się, jakie jest twoje imię. Nie znam jeszcze twojego imienia. Dopuszczalne jest również zadawanie pytań w języku obcym (What is your name?), ale trener nie podpowiada uczestnikom tego rozwiązania. Wszyscy uczestnicy spotkania, a przede wszystkim trener, powinni zapamiętać imiona innych osób z grupy, a nie tylko sąsiada, którego zapytali o imię. Na koniec ćwiczenia trener lub inna osoba może wymienić po kolei imiona wszystkich uczestników znajdujących się w kręgu. Czynność ta ma na celu nie tyle sprawdzenie wiedzy osoby przypominającej imiona, co utrwalenie ich w pamięci wszystkich uczestników spotkania. Zaproponowane ćwiczenie jest krótkie i proste w swej formie. Pozwala na poznanie imion uczestników warsztatów w mniej tradycyjny sposób. Uczestnicy spotkania muszą wykazać się w nim jedynie dobrą pamięcią oraz kreatywnością. Ćwiczenie 2. Opowiem wam o Cel: Integracja, bliższe poznanie się uczestników, podniesienie poziomu energii grupy. Czas trwania: Ok minut. Lista materiałów/ pomocy koniecznych do przeprowadzenia ćwiczenia: Tablica, duże arkusze kartonu (A5) i mazaki. 14

15 Opis przebiegu ćwiczenia: Na początku ćwiczenia trener ustala z grupą zakres informacji, jakie uczestnicy powinni o sobie posiadać. Informacje te powinny być związane przede wszystkim z pracą zawodową, ale mogą dotyczyć także różnych sfer życia. Następnie grupa konstruuje konkretne pytania, które można zadać, aby uzyskać ustalone informacje. Przykładowe pytania: Ile lat pracujesz jako nauczyciel? Jakiego przedmiotu uczysz? Jakie jest twoje doświadczenie w sprawowaniu opieki nad praktykantami/stażystami? Jakie cechy cenisz sobie, a jakie cię rażą u innych nauczycieli? Jakie masz plany zawodowe na najbliższą przyszłość? Jakie są twoje oczekiwania związane z uczestnictwem w tym szkoleniu? Po ustaleniu i zapisaniu na tablicy pytań uczestnicy spotkania łączą się w trójki na zasadzie odliczania od 1 do 4. Uwaga! W przypadku innej liczebności grupy niż 12 osób zasadę odliczania należy zmienić, np. przy 9 uczestnikach odliczmy do 3 przy 15 do 5. Jedynki łączą się z jedynkami, dwójki z dwójkami itd. Dopuszczalne są również warianty pracy w dwu- lub czteroosobowych grupach, jeżeli z uwagi na liczebność grupy nie ma innej możliwości. Osoby pracujące w grupach mają za zadanie uzyskać odpowiedzi na ustalone pytania i zanotować je na kartonie. Kiedy zostaną odnotowane już wszystkie odpowiedzi, osoby z mniejszych grup prezentują swoich kolegów przed całą grupą. Osoba A 15

16 opowiada o osobie B, osoba B o osobie C, a osoba C o osobie A. W przypadku dokonywania prezentacji należy uważać, aby osoba A nie opowiedziała o osobie B, a osoba B o osobie A, gdyż osoba C będzie musiała opowiedzieć o samej sobie. W tej części ćwiczenia trener nie bierze aktywnego udziału, słucha jedynie wypowiedzi uczestników. Dzięki temu ćwiczeniu uczestnicy spotkania mają okazję na lepsze poznanie się. Informacje, które uzyskają o swoich kolegach, mogą okazać się przydatne w ćwiczeniach w dalszej części szkolenia. Trener na koniec ćwiczenia może podsumować zebrane o uczestnikach spotkania informacje, zwracając uwagę na podobieństwa lub różnice np. w doświadczeniu zawodowym. System edukacji w krajach Unii Europejskiej Ten rozdział ma za zadanie przybliżyć uczestnikom funkcjonowanie systemu edukacji w Unii Europejskiej. W tym celu trener powinien omówić, w jaki sposób kształtowała się wspólnotowa polityka edukacyjna oraz jakie są jej podstawowe cele/założenia. Następnie powinien przedstawić podobieństwa i różnice systemów edukacyjnych funkcjonujących w krajach członkowskich. W innym wariancie trener może omówić główne kierunki wspólnej polityki edukacyjnej UE na przykładzie wybranych państw, a następnie dokonać porównania z systemem edukacji w Polsce. W module tym wykorzystane mogą zostać następujące formy pracy z grupą: praca w parach, dyskusje, pogadanka, prezentacje multimedialne, które ułatwią przekazywanie treści teoretycznych. 16

17 Po zakończeniu bloku uczestnicy powinni umieć: podać najważniejsze dokumenty określające wspólnotową politykę edukacyjną, wymienić strategiczne cele Unii Europejskiej odnośnie systemu edukacyjnego, powiedzieć w ogólny sposób o podobieństwach i różnicach systemów edukacyjnych państw członkowskich. Ćwiczenie 3. Moja wiedza o szkole w Unii Europejskiej Cel: Sprawdzenie, jakie informacje na temat funkcjonowania szkolnictwa w krajach należących do Unii Europejskiej mają uczestnicy spotkania. Czas trwania: Ok.15 minut. Lista materiałów/ pomocy koniecznych do przeprowadzenia ćwiczenia: Brak. Opis przebiegu ćwiczenia: Trener zachęca uczestników, aby podzielili się z grupą swoją wiedzą na temat funkcjonowania szkoły w krajach należących do Unii Europejskiej. Informacje mogą pochodzić z prasy, literatury, TV lub z własnych doświadczeń czy rozmów z innymi osobami. Wymiana informacji powinna przebiegać raczej w sposób luźny, nieuporządkowany, ponieważ w dalszej części warsztatów informacje na temat poszczególnych aspektów funkcjonowania systemów edukacyjnych w Unii Europejskiej zostaną 17

18 przedstawione jako usystematyzowane informacje. Trener zamyka pogadankę podsumowaniem jej przebiegu. Kiedy już została sprawdzona wiedza, jaką uczestnicy posiadają na temat szkolnictwa w Unii, trener proponuje grupie zapoznanie się z podstawowymi informacjami na temat kształtowania się wspólnotowej polityki europejskiej oraz jej strategicznymi celami. Jeśli trener wyrazi chęć przygotowania takiego materiału pomocniczego, informacje te najlepiej jest przedstawić w postaci prezentacji multimedialnej. Cel: Ćwiczenie 4. Polska edukacja a realizacja strategicznych celów Unii Zwrócenie większej uwagi uczestników na strategiczne cele wspólnotowej polityki edukacyjnej poprzez omówienie sposobów ich realizacji w systemie edukacyjnym Polski. Czas trwania: Ok. 20 minut. Lista materiałów/ pomocy koniecznych do przeprowadzenia ćwiczenia: Czyste kartki i długopisy oraz dla ułatwienia pracy arkusze z wypisanymi celami strategicznymi i propozycjami osiągnięcia celu dla każdej pary (jeden cel na jednym arkuszu załącznik 1). Opis przebiegu ćwiczenia: Uczestnicy spotkania łączą się w pary. Każda para wybiera sobie jeden cel strategiczny wspólnotowej polityki edukacyjnej. Następnie, korzystając z arkuszy z zapisanym celem i możliwościami jego realizacji, grupa omawia, w jaki sposób w naszym systemie edukacyjnym cele te są reali- 18

19 zowane. Jakie konkretne działania są podejmowane, aby cel został osiągnięty. Następnie pary dzielą się swoimi wnioskami z pozostałymi uczestnikami. Uwaga! Każdy cel powinien zostać omówiony w co najmniej dwóch parach. Dzięki temu będzie można porównać, jakie spostrzeżenia mają osoby pracujące w różnych parach. Po zakończeniu wymiany wniosków trener może zapytać uczestników, jak oceniają realizację celów w naszym kraju, czy podejmowane działania ich zdaniem są prawidłowe i wystarczające, czy można zrobić coś więcej (nauczyciele mogą podać własne propozycje innych działań). Kolejnym etapem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom, jak w krajach członkowskich Unii wyglądają systemy edukacyjne. Najlepiej zrobić to w sposób ogólny, z uwagi na ograniczenia czasowe, poprzez wykazanie podobieństw i różnic w systemach. Trener powinien swój wykład wesprzeć prezentacją multimedialną (jeśli taką przygotuje) w celu uwypuklenia najważniejszych kwestii. W trakcie wykładu/prezentacji trener zachęca uczestników do dyskusji. Przykładowe tematy do dyskusji: Jaki jest najlepszy wiek do rozpoczęcia obowiązkowej nauki? Jak długo powinien trwać obowiązek nauki? Jaki jest poziom nauczania języków obcych oraz ich znajomości w krajach UE? Który system kształcenia, dwu- czy trójetapowy, jest korzystniejszy i dlaczego? W zależności od uznania trenera prezentacja systemów edukacyjnych UE może polegać na dokładniejszym omówieniu, jak wygląda i funkcjonuje edukacja w wybranych krajach członkowskich. 19

20 Na zakończenie rozdziału trener w celu podsumowania przypomina uczestnikom, od kiedy istnieje wspólnotowa polityka edukacyjna oraz jakie są jej strategiczne założenia. Podkreśla również fakt, że wszyscy członkowie UE dążą do osiągnięcia wspólnotowych celów, choć w każdym kraju system edukacyjny wygląda inaczej. Dyskryminacja w zawodzie nauczyciela W tym module uczestnicy i trener przyjrzą się zjawisku dyskryminacji nauczycieli w polskich szkołach oraz zastanowią się nad metodami ograniczania tego zjawiska. Po zakończeniu bloku uczestnicy powinni umieć: podać możliwe powody dyskryminacji w zawodzie nauczyciela, omówić przyczyny dyskryminacji ze względu na płeć, podać metody walki z dyskryminacją. Na początku rozdziału trener proponuje uczestnikom dyskusję na temat zjawiska dyskryminacji w zawodzie nauczyciela, prosi o podanie przyczyn dyskryminacji, omówienia stereotypów wpływających na występowanie zjawiska, zachęca do dzielenia się przykładami z własnego doświadczenia. Po zakończeniu i podsumowaniu dyskusji trener proponuje grupie ćwiczenie o charakterze pracy indywidualnej. 20

21 Ćwiczenie 5. Zwalczanie dyskryminacji Cel: Wskazanie metod walki z dyskryminacją. Czas trwania: Ok. 15 minut. Lista materiałów/ pomocy koniecznych do przeprowadzenia ćwiczenia: Czyste kartki, długopisy, tablica i flamaster. Opis przebiegu ćwiczenia: Uczestnicy pracują indywidualnie. Zadaniem każdego z nich jest zaproponowanie jak największej liczby metod, za pomocą których można zwalczać dyskryminację w szkole (w ramach rozwiązań systemowych, w pracy nauczyciela z uczniami oraz w relacjach dotyczących środowiska zawodowego nauczycieli). Proponowane przez siebie metody uczestnicy zapisują na kartkach, a po zakończeniu pracy indywidualnej odczytują je na forum. Trener odnotowuje propozycje uczestników na tablicy. Po zakończeniu ćwiczenia trener może poruszyć następujące kwestie: Dlaczego metody, które były najczęściej przez was wymieniane, przyczynią się do zmniejszenia występowania dyskryminacji? W jaki sposób poszczególne metody walki z dyskryminacją można wprowadzić w życie? Jaka jest rola nauczycieli w likwidowaniu zjawiska dyskryminacji, czyli co sami nauczyciele mogą zrobić, aby walczyć z tym zjawiskiem? 21

22 Awans poziomy, czyli nauczyciel w roli opiekuna praktyk studentów kierunków nauczycielskich Poniższy rozdział poświęcony jest wdrażaniu studentów kierunków nauczycielskich w zawód nauczyciela, przy czym nacisk został położony na rolę, jaką pełni w tym procesie opiekun praktyk. W czasie zajęć uczestnicy będą mieli okazję do zweryfikowania swojej wiedzy na temat praktyk pedagogicznych (m.in. cele praktyk, sposoby organizacji praktyk, formy pracy z praktykantem) oraz sposobu, w jaki oni sami prowadzą opiekę nad praktykantem. Szczególnie istotne znaczenie będzie miała wiedza na temat praktyk pedagogicznych i ich organizacji, wyniesiona z tej części zajęć dla nauczycieli, którzy dopiero przygotowują się do pełnienia roli opiekuna praktyk. Znajdą oni tu szereg istotnych wskazówek, w jaki sposób przygotować się do sprawowania opieki nad praktykantem i na jakie aspekty organizacji praktyk należy zwrócić szczególną uwagę. W omawianym module zostały wykorzystane takie metody pracy z grupą jak: burza mózgów, praca indywidualna, praca w parach, odgrywanie scenek, dyskusja, pogadanki, a także wykłady połączone z prezentacją multimedialną. Większość ćwiczeń praktycznych dotyczących odrębnej tematyki powinna zostać poprzedzona wykładem teoretycznym, najlepiej połączonym z prezentacją multimedialną, która ułatwi uczestnikom spotkania zapamiętanie najważniejszych aspektów części teoretycznej. Nie wszystkie ćwiczenia jednak wymagają wstępu w formie teorii, ponieważ ich celem jest sprawdzenie wiedzy posiadanej przez uczestników z zakresu omawianego tematu. Zanim jednak trener przejdzie do wykładów i praktycznych zajęć, powinien porozmawiać z grupą na temat osobistych doświadczeń w pełnie- 22

23 niu roli opiekuna praktyk pedagogicznych. W czasie rozmowy mogą zostać zadane następujące pytania: Od jak dawna zajmujecie się opieką nad praktykantami? Jakie były wasze początki w roli opiekuna, jak wspominacie swoje pierwsze praktyki? Skąd czerpaliście wiedzę, przygotowując się do roli opiekuna praktyk? Co było lub co nadal jest dla was najtrudniejsze w sprawowaniu roli opiekuna? Czy macie lub mieliście kontakt ze swoimi byłymi podopiecznymi, czy macie lub mieliście okazje śledzić ich dalszy rozwój zawodowy? Czy odczuwacie satysfakcję z pełnienia roli opiekuna i dlaczego? Po zakończeniu całego rozdziału dotyczącego roli opiekuna praktyk uczestnicy spotkania powinni potrafić: podać cele praktyk pedagogicznych; wymienić obowiązki opiekuna praktyk; omówić techniczną stronę organizacji praktyk; wymienić istotne elementy dotyczące aspektu społecznopsychologicznego organizacji praktyk i krótko je scharakteryzować; zdefiniować pojęcie coachingu i mentoringu; omówić, w jaki sposób technologie informacyjne mogą być wykorzystywane w przebiegu praktyk. 23

24 Znajomość celów praktyk i zadań ich opiekuna jako klucz do efektywnego przygotowania praktykanta do zawodu nauczyciela Po zakończeniu ćwiczeń w tej części rozdziału uczestnicy powinni potrafić: wymienić cele praktyk, podać zadania, jakie ma do wypełnienia opiekun praktyk. Ćwiczenie 6. Po co są nam potrzebne praktyki? Cel: Sprawdzenie wiedzy uczestników na temat tego, jakie zadania spełniają praktyki pedagogiczne w procesie przygotowania studenta do pracy w zawodzie nauczyciela. Czas trwania: Ok. 20 minut. Lista materiałów/ pomocy koniecznych do przeprowadzenia ćwiczenia: Duży arkusz kartonu i flamaster do pisania. Opis przebiegu ćwiczenia: Trener proponuje uczestnikom pracę przy pomocy metody burzy mózgów. Zadaniem uczestników jest podanie jak największej liczby celów, które powinny być osiągnięte podczas trwania praktyk pedagogicznych. Trener podkreśla, że znajomość celów jakiegoś przedsięwzięcia jest jego podstawą, ponieważ to one określają, w jakim kierunku powinny zmierzać podejmowane działania. Wskazane jest, aby stawiane przez grupę cele były konkretne (np.: Co powinien umieć praktykant po zakończeniu praktyk?). Trener lub jeden z uczestników zapisuje zaproponowane cele 24

25 na kartonie, który po zakończeniu ćwiczenia wiesza się w widocznym miejscu na sali, aby w każdym momencie trener i uczestnicy mogli się do ustalonych celów odwołać. Po zakończeniu ćwiczenia trener może zadać następujące pytania: Dlaczego opiekun praktyk powinien znać cele odbywania/organizowania praktyk pedagogicznych? Które z wymienionych celów są według was najistotniejsze? Czy w czasie, który jest przeznaczony na odbycie praktyk, można zrealizować wszystkie cele? Ćwiczenie 7. Obowiązki opiekuna praktyk Cel: Uświadomienie uczestnikom, jak ważna jest rola opiekuna praktyk poprzez określenie jego obowiązków. Czas trwania: Ok. 20 minut. Lista materiałów/ pomocy koniecznych do przeprowadzenia ćwiczenia: Czyste kartki i długopisy. Opis przebiegu ćwiczenia: Uczestnicy łączą się w pary. Każda z nich spisuje obowiązki, jakie ma wobec studenta opiekun praktyk. W czasie pracy nad listą obowiązków uczestnicy mogą spoglądać na karton z zapisanymi celami praktyk i odwoływać się do nich. Po zakończeniu pracy w parach przedstawiciel każdego zespołu odczytuje zapisane przez siebie obowiązki. Pozostali uczestnicy spraw- 25

26 dzają, czy obowiązki te również zostały zapisane na ich kartkach. Jeśli się na nich znalazły, odhaczają je, jeśli ich nie ma, mogą je dopisać. Jeżeli pozostałe pary mają zapisane jeszcze inne, niewymienione przez parę przedstawiającą swoje propozycje obowiązki, dzielą się nimi z grupą. Po zakończeniu ćwiczenia trener może poruszyć kwestie związane z liczebnością obowiązków i ich kompatybilnością z celami praktyk. Trener pyta również o to, które cele uczestnicy uważają za najtrudniejsze do realizacji i jakie obowiązki mają osoby odbywające praktyki. Organizacja praktyk od strony technicznej Omówienie technicznej strony organizacji praktyk trener może wspomóc prezentacją multimedialną (jeśli zdecyduje się na jej przygotowanie) lub w formie pogadanki z aktywnym udziałem uczestników. Uczestnicy mają możliwość wymiany wzajemnych doświadczeń w zakresie organizacji praktyk, podzielenia się problemami z tym związanymi. Trener powinien jednak nadawać pogadance kształt i kontrolować jej przebieg. Po zakończeniu tej części rozdziału uczestnicy powinni umieć określić: z jakimi dokumentami musi zostać zapoznany praktykant w szkole; jakie dokumenty dotyczące realizacji praktyk i samego procesu dydaktycznego praktykant powinien nauczyć się samodzielnie sporządzać; jak ogólnie wygląda przebieg praktyk; 26

27 w jakiego rodzaju działania powinien być wdrażany praktykant oprócz prowadzenia zajęć lekcyjnych (aktywność dotycząca poznania środowiska pracy i środowiska zawodowego nauczycieli). Ćwiczenie 8. Dokumentacja praktyk Cel: Określenie preferowanych przez opiekunów praktyk form dokumentowania pracy praktykanta. Czas trwania: Ok. 20 minut. Lista materiałów/ pomocy koniecznych do przeprowadzenia ćwiczenia: Tablica i flamastry. Opis przebiegu ćwiczenia: Trener wyjaśnia uczestnikom, że w ramach dokumentacji praktyk praktykant musi przygotować określone dokumenty, wypełnić wskazane arkusze i formularze. W czasie pracy w szkole powinien on wykazywać się także umiejętnością opracowywania dokumentów stanowiących część pracy zawodowego nauczyciela. Dlatego w tym ćwiczeniu metodą burzy mózgów nauczyciele powinni wskazać takie rodzaje dokumentów, które ich zdaniem powinien przygotowywać student w czasie pracy w szkole, aby pozytywnie wpływało to na jego poziom przygotowania zawodowego. Rodzaje opracowań, jakie wskazać mogą nauczyciele to: konspekty, scenariusze lekcji, plany wychowawcze, raporty z przeprowadzonych 27

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA Studia podyplomowe w zakresie: Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Nabór: Imię i nazwisko słuchacza:. Nr albumu:. Rok akademicki:... Poznań, dnia... Szanowny/a Pan/i...

Bardziej szczegółowo

W trakcie studiów studenci zobowiązani są do zrealizowani praktyk w trzech typach placówek, tj.:

W trakcie studiów studenci zobowiązani są do zrealizowani praktyk w trzech typach placówek, tj.: Program 120-godzinnej praktyki pedagogicznej Studia podyplomowe Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Oligofrenopedagogika Rok akademicki 2015/2016 Uczelnia Jana Wyżykowskiego

Bardziej szczegółowo

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Projekt to zespołowe, planowane działanie uczniów mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica?

Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica? Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica? Autor: Krzysztof Romaniuk 1. Temat: Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza

Bardziej szczegółowo

Program Coachingu dla młodych osób

Program Coachingu dla młodych osób Program Coachingu dla młodych osób "Dziecku nie wlewaj wiedzy, ale zainspiruj je do działania " Przed rozpoczęciem modułu I wysyłamy do uczestników zajęć kwestionariusz 360 Moduł 1: Samoznanie jako część

Bardziej szczegółowo

Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie

Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie LondonSAM Polska, Kraków 2014 Opis szkolenia Umiejętność skutecznego komunikowania się jest we współczesnym biznesie sprawą kluczową, a jednym

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB REALIZACJI METODY

SPOSÓB REALIZACJI METODY HASŁO PROGRAMOWE Wprowadzenie do tematu interpersonalnej Zdefiniowanie najważniejszych pojęć Komunikacja niewerbalna 3 godziny TREŚCI KSZTAŁCENIA ZAGADNIENIA I PROBLEMY Co to jest komunikacja interpersonalna

Bardziej szczegółowo

Program i zasady realizacji 60 - godzinnej praktyki pedagogicznej odbywanej u nauczyciela przedszkola w trakcie III semestru studiów

Program i zasady realizacji 60 - godzinnej praktyki pedagogicznej odbywanej u nauczyciela przedszkola w trakcie III semestru studiów Program i zasady realizacji 60 - godzinnej praktyki pedagogicznej odbywanej u nauczyciela przedszkola w trakcie III semestru studiów Studia podyplomowe Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ OPS MODUŁ 2 -s WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH SPOTKANIE 1 PODSTAWY KOMUNIKACJI SPOLECZNEJ

KONSPEKT ZAJĘĆ OPS MODUŁ 2 -s WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH SPOTKANIE 1 PODSTAWY KOMUNIKACJI SPOLECZNEJ KONSPEKT ZAJĘĆ OPS MODUŁ 2 -s WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH SPOTKANIE 1 PODSTAWY KOMUNIKACJI SPOLECZNEJ zwiększenie umiejętności efektywnego komunikowania się rozwijanie technik

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PEDAGOGIZACJI RODZICÓW

PROGRAM PEDAGOGIZACJI RODZICÓW PROGRAM PEDAGOGIZACJI RODZICÓW KLASY 1 MC ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Autor: mgr Józef Czerwiec Założenia programu Pedagogizacja rodziców jest nieodłącznym elementem pracy wychowawcy

Bardziej szczegółowo

CELE I ZADANIA PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ

CELE I ZADANIA PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ CELE I ZADANIA PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ Studia podyplomowe w zakresie: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna wraz z przygotowaniem psychologiczno-pedagogicznym i dydaktycznym dla I-go etapu kształcenia Praktyka

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ

ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ Załącznik nr 4 Narzędzie doskonali umiejętność: obserwacji, projektowania, analizowania przebiegu zajęć oraz ułatwia ewaluację rezultatów zajęć w kontekście zamierzonych i osiągniętych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM FILOMATA W GLIWICACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM FILOMATA W GLIWICACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM FILOMATA W GLIWICACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Do 18 września nowego roku szkolnego rodzice i uczniowie są informowani przez wychowawcę o warunkach

Bardziej szczegółowo

Program wyjazdów integracyjnych dla klas IV

Program wyjazdów integracyjnych dla klas IV Program wyjazdów integracyjnych dla klas IV W naszej szkole realizowane są wyjazdy integracyjne dla uczniów klasy IV. Najczęściej wyjazdy te trwają trzy dni i uczestniczy w nim jeden zespół klasowy. Wyjazd

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (od 15.02.2010)

Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (od 15.02.2010) Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (od 15.02.2010) dla studentów II i III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych specjalności: filologia

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla Rodziców prowadzone przez nauczycieli wychowawców

Warsztaty dla Rodziców prowadzone przez nauczycieli wychowawców 1 Anna Jurek Warszawa- 10-02-2004 nauczycielka języka polskiego Szkoła Podstawowa nr 166 01 198 Warszawa Żytnia 40 Warsztaty dla Rodziców prowadzone przez nauczycieli wychowawców Pedagogizacja rodziców

Bardziej szczegółowo

Zasady ruchu drogowego dla rowerzysty - przypomnienie wiadomości. Wykorzystanie podstawowych funkcji przeglądarki do przeglądania stron WWW.

Zasady ruchu drogowego dla rowerzysty - przypomnienie wiadomości. Wykorzystanie podstawowych funkcji przeglądarki do przeglądania stron WWW. KONSPEKT ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I. Metryczka zajęć edukacyjnych 1. Imię i Nazwisko prowadzącego zajęcia : 2. Data: 22.05.2009 3. Placówka kształcenia : Publiczna szkoła podstawowa nr.opolu 4. Grupa dydaktyczna

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZREALIZOWANYCH ZADAŃ PRAKTYKI STUDENCKIEJ

REJESTR ZREALIZOWANYCH ZADAŃ PRAKTYKI STUDENCKIEJ REJESTR ZREALIZOWANYCH ZADAŃ PRAKTYKI STUDENCKIEJ Nazwisko i imię..... nr albumu Specjalność: moduł: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością Rok studiów: III NAZWA PRAKTYKI Praktyka pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

Po odbyciu cyklu zajęć z dydaktyki przyrody w Uczelni przeprowadzana jest czterotygodniowa praktyka śródroczna polegająca na hospitacji lekcji

Po odbyciu cyklu zajęć z dydaktyki przyrody w Uczelni przeprowadzana jest czterotygodniowa praktyka śródroczna polegająca na hospitacji lekcji PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH NA WYDZIALE CHEMII UAM ORAZ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH UAM FINANSOWANE Z PROJEKTU UDA.POKL. 03.03.02-00-006/11-00 Nowoczesne strategie wielostronnego przygotowania

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych Osiąganie moduł 3 Temat 3, Poziom 1 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO Akademia dla Młodych Moduł 3 Temat 3 Poziom 1 Zarządzanie czasem Przewodnik prowadzącego Cele szkolenia Efektywność osobista pozwala Uczestnikom

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy drugiej gimnazjalnej

Scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy drugiej gimnazjalnej 1 Scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy drugiej gimnazjalnej Blok tematyczny: Rozwijanie własnej osobowości Temat: Jak chronić swoje prawa w grupie? Wprowadzenie do postaw asertywnych. Cele: Uświadomienie

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01.

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01. Mołodiatycze, 22.06.2012 PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości nr. POKL.09.01.02-06-090/11 Opracował: Zygmunt Krawiec 1 W ramach projektu

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ. Szkolenie finansowane ze środków Wojewody Kujawsko - Pomorskiego

SCENARIUSZ ZAJĘĆ. Szkolenie finansowane ze środków Wojewody Kujawsko - Pomorskiego SCENARIUSZ ZAJĘĆ 1. Temat zajęć: Sztuka komunikacji i negocjacji 2. Czas trwania warsztatów/zajęć: 5godzin (2 h wykład + 2h warsztaty + 1 h dyskusja) 3. Cel główny: Zrozumienie znaczenia komunikacji 4.

Bardziej szczegółowo

Założenia programowe i organizacyjne praktyk pedagogicznych

Założenia programowe i organizacyjne praktyk pedagogicznych INSTYTUT ANGLISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 do Programu Kształcenia Nauczycieli Założenia programowe i organizacyjne praktyk pedagogicznych studentów II i III roku studiów stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy plan kursu kwalifikacyjnego Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. (nazwa kursu)

Szczegółowy plan kursu kwalifikacyjnego Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. (nazwa kursu) Szczegółowy plan kursu kwalifikacyjnego Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. (nazwa kursu) Program kursu obejmuje następujące moduły o przedstawionej liczbie godzin: Liczba godzin Liczba

Bardziej szczegółowo

Od Praktykanta do Praktyka. Praktyka kluczem do profesjonalizmu europejskiego nauczyciela języków obcych I. Cel programu Oczekiwane efekty

Od Praktykanta do Praktyka. Praktyka kluczem do profesjonalizmu europejskiego nauczyciela języków obcych I. Cel programu Oczekiwane efekty Program praktyk pedagogicznych realizowany w ramach projektu: Od Praktykanta do Praktyka. Praktyka kluczem do profesjonalizmu europejskiego nauczyciela języków obcych 6/POKL/3.3.2./2009 I. Cel programu

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Handlowiec, sprzedawca. Czas trwania szkolenia: 30 godziny. Miejsce szkolenia:

Temat szkolenia: Handlowiec, sprzedawca. Czas trwania szkolenia: 30 godziny. Miejsce szkolenia: Temat szkolenia: Handlowiec, sprzedawca. Czas trwania szkolenia: godziny Miejsce szkolenia: Cel główny szkolenia: a) Zdobycie wiedzy i umiejętności: - komunikacji z klientem - etapów schematów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Centrum Aktywizacji Zawodowej Klub Pracy. Umiejętności interpersonalne

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Centrum Aktywizacji Zawodowej Klub Pracy. Umiejętności interpersonalne Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Centrum Aktywizacji Zawodowej Klub Pracy Program zajęć aktywizacyjnych opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r.

Bardziej szczegółowo

Badanie nauczania filozofii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

Badanie nauczania filozofii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Badanie nauczania filozofii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Scenariusz wywiadu pogłębionego z Nauczycielem Filozofii Scenariusz wywiadu pogłębionego z nauczycielem filozofii Dzień Dobry, Nazywam

Bardziej szczegółowo

Jak pracować metodą projektu w gimnazjum? Instrukcja dla nauczyciela

Jak pracować metodą projektu w gimnazjum? Instrukcja dla nauczyciela Jak pracować metodą projektu w gimnazjum? Instrukcja dla nauczyciela Praca metodą projektu przebiega w czterech głównych etapach: I. Wybór tematu projektu i wprowadzenie w jego problematykę 1. Wyjaśnij

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ NAZWA PRAKTYKI: PRAKTYKA PEDAGOGICZNA-DYPLOMOWA W KL. I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ KOD PRZEDMIOTU: 100S-0P3WYb LICZBA GODZIN: 20 MIEJSCE REALIZACJI PRAKTYKI (typ placówki,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

PROGRAM KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU PROGRAM KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU RAMOWY PLAN KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Lp Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Konkurs edukacyjny Bezpiecznie Tu i Tam

Konkurs edukacyjny Bezpiecznie Tu i Tam Lekcja 1. Jak wyrażać emocje w sieci? 19 września Dzień emotikona Tematyka lekcji: Internet jest cudownym wynalazkiem. Wykorzystujemy go w zabawie, nauce, kontaktowaniu się z koleżankami i kolegami. Musimy

Bardziej szczegółowo

Planowanie działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjum

Planowanie działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjum Planowanie działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjum Cel szkolenia Przygotowanie dyrektora, doradcy zawodowego/lidera doradztwa, nauczyciela do planowania i realizacji działań z zakresu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W GRODŹCU

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W GRODŹCU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół w Grodźcu REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W GRODŹCU Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół w Grodźcu Gimnazjum został

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE I ORGANIZACYJNE PRAKTYK STUDENCKICH DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE I ORGANIZACYJNE PRAKTYK STUDENCKICH DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE I ORGANIZACYJNE PRAKTYK STUDENCKICH DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA

PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA 1. Założenia ogólne Praktyki pedagogiczne są ściśle powiązana z programem kształcenia, stanowiąc

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

8.4. MODUŁ: SZKOŁA DLA RODZICÓW

8.4. MODUŁ: SZKOŁA DLA RODZICÓW 8.4. MODUŁ: SZKOŁA DLA RODZICÓW Innowacyjny program nauczania uczniów z zaburzeniami w zachowaniu 70 Adresaci: rodzice dzieci i młodzieży zakwalifikowani do Innowacyjnego programu nauczania uczniów z zaburzeniami

Bardziej szczegółowo

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI dotyczących realizacji działania: Budowanie kompetencji w zakresie matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych jako podstawy do uczenia się przez cale życie (w tym wspieranie

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I DYDAKTYCZNA

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I DYDAKTYCZNA PRAKTYKA PEDAGOGICZNA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I DYDAKTYCZNA Studia podyplomowe w zakresie: Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej wraz z przygotowaniem psychologiczno pedagogicznym i dydaktycznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika specjalność: Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe I. Cel praktyk Praktyki studenckie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum nr 73 im. J. H. Wagnera w Warszawie Mam wybór!

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum nr 73 im. J. H. Wagnera w Warszawie Mam wybór! Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum nr 73 im. J. H. Wagnera w Warszawie Mam wybór! Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 15, poz. 142) 2.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE STUDIUM PEDAGOGICZNE Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE STUDIUM PEDAGOGICZNE Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE STUDIUM PEDAGOGICZNE Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela REGULAMIN I PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ Ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb dopuszczania do użytku w danej szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania przez dyrektora szkoły.

Warunki i tryb dopuszczania do użytku w danej szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania przez dyrektora szkoły. Warunki i tryb dopuszczania do użytku w danej szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania przez dyrektora szkoły. W dniu 8 czerwca 2009 r. Minister Edukacji Narodowej Pani Hatarzyna

Bardziej szczegółowo

Autorka: Ewa Borgosz SCENARIUSZ WARSZTATU/RADY PEDAGOGICZNEJ NA TEMAT JAK RADZIĆ SOBIE Z TRUDNYMI RODZICAMI?

Autorka: Ewa Borgosz SCENARIUSZ WARSZTATU/RADY PEDAGOGICZNEJ NA TEMAT JAK RADZIĆ SOBIE Z TRUDNYMI RODZICAMI? Autorka: Ewa Borgosz SCENARIUSZ WARSZTATU/RADY PEDAGOGICZNEJ NA TEMAT JAK RADZIĆ SOBIE Z TRUDNYMI RODZICAMI? CEL Kształtowanie u nauczycielek i nauczycieli umiejętności reagowanie w trudnych sytuacjach

Bardziej szczegółowo

IV. Moduł: Narzędzia monitorowania podstawy programowej

IV. Moduł: Narzędzia monitorowania podstawy programowej IV. Moduł: Narzędzia monitorowania podstawy programowej Zasady tworzenia narzędzi monitorowania Punktem wyjścia do prawidłowego przeprowadzenia monitorowania musi być wyraźnie określony cel badania. monitorowanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ INFORMACJE OGÓLNE. 1. Miejsce praktyki (adres):

SPRAWOZDANIE Z PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ INFORMACJE OGÓLNE. 1. Miejsce praktyki (adres): Imię Nazwisko studenta: Rok studiów: ; Semestr Nr albumu: Data SPRAWOZDANIE Z PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ INFORMACJE OGÓLNE 1. Miejsce praktyki (adres): 2. Termin praktyki: od do 3. Całkowita liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Moduł I Ewaluacja w praktyce szkolnej istota, cele, rodzaje.

Moduł I Ewaluacja w praktyce szkolnej istota, cele, rodzaje. Moduł I Ewaluacja w praktyce szkolnej istota, cele, rodzaje. Sesja 1: Podstawowe informacje o ewaluacji. Sesja 2: Ewaluacja w procesie rozwoju szkoły i w pracy nauczyciela PROGRAM I SCENARIUSZE ZAJĘĆ SESJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA

PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA 1. Założenia ogólne. Praktyki pedagogiczne są ściśle powiązana z programem kształcenia, stanowiąc

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM W PRAKTYCE SZKOLNEJ. Zajęcia warsztatowe

PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM W PRAKTYCE SZKOLNEJ. Zajęcia warsztatowe PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM W PRAKTYCE SZKOLNEJ Zajęcia warsztatowe Cele szkolenia: wykorzystanie dotychczasowych dobrych praktyk w pracy z metodą projektu; zapoznanie się z zadaniami stojącymi przed

Bardziej szczegółowo

Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia)

Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia) Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia) dla studentów III roku Pedagogiki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie następujących specjalności: Edukacja elementarna i język angielski

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA,

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, Numer zadania: 11 Innowacje i kreatywność w nauczaniu dzieci i młodzieży - zastosowanie technologii informacyjnej z uwzględnieniem nauczania na odległość SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2009 Wydanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu wychowania fizycznego zał. 4

PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu wychowania fizycznego zał. 4 PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu wychowania fizycznego zał. 4 1. Wymagania wstępne Uzyskanie zaliczenia z przedmiotu: psychologia, bezpieczeństwo i higiena pracy, zaliczenie dwóch

Bardziej szczegółowo

Teambuilding budowanie zespołu

Teambuilding budowanie zespołu Teambuilding budowanie zespołu Opis szkolenia: Praca zespołowa jest to jedna z najbardziej cenionych i potrzebnych umiejętności pracowników w większości firm. Zgrany i zaangażowany zespół nie może pracować

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE 1: Kształcenie osób dorosłych

SZKOLENIE 1: Kształcenie osób dorosłych Strona1 SZKOLENIE 1: Kształcenie osób dorosłych WPROWADZENIE: W jednostce szkoleniowej Kształcenie osób dorosłych wprowadzono podstawowe pojęcia dotyczące uczenia się w późniejszym wieku odwołujące się

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ W PRZEDSZKOLU I NA I ETAPIE EDUKACYJNYM

PROGRAM PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ W PRZEDSZKOLU I NA I ETAPIE EDUKACYJNYM Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydział Humanistyczny Instytut Pedagogiki PROGRAM PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ W PRZEDSZKOLU I NA I ETAPIE EDUKACYJNYM DLA STUDENTÓW STUDIÓW I STOPNIA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

Edukacja kulturalna Warsztat ewaluacyjny zespołu

Edukacja kulturalna Warsztat ewaluacyjny zespołu Edukacja kulturalna Warsztat ewaluacyjny zespołu Program warsztatu powstał jako element projektu Jak dobrze ewaluować projekty kulturalne?. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się;

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się; I DZIEŃ COACHING ZESPOŁU PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA MODUŁ TEMATYKA ZAJĘĆ przedstawienie się; SESJA WSTĘPNA przedstawienie celów i programu szkoleniowego; analiza SWOT moja rola w organizacji

Bardziej szczegółowo

Procedury i zasady hospitowania w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Tarnobrzegu

Procedury i zasady hospitowania w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Tarnobrzegu Procedury i zasady hospitowania w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Tarnobrzegu Ogólne cele hospitacji: Obserwacja wiedzy, umiejętności i postaw uczniów; Gromadzenie informacji o pracy nauczyciela w celu

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ HOSPITACYJNY. (wyłącznie do użytku służbowego)

ARKUSZ HOSPITACYJNY. (wyłącznie do użytku służbowego) 1. Imię i nazwisko nauczyciela 2. Przedmiot ARKUSZ HOSPITACYJNY (wyłącznie do użytku służbowego) 3. Data 4. Długość jednostki lekcyjnej 5. Klasa szkoła specjalność (zawód) 6. Temat lekcji 7. Typ zajęć

Bardziej szczegółowo

Wirtualna wizyta w klasie

Wirtualna wizyta w klasie Wirtualna wizyta w klasie Ironią jest, że istotą istnienia szkół jest nauczanie i uczenie się, a jednak szkoły wciąż nie potrafią uczyć się jedne od drugich. Jeżeli kiedykolwiek odkryją jak to robić, będą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I NA I ETAPIE EDUKACYJNYM

PROGRAM PRAKTYKI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I NA I ETAPIE EDUKACYJNYM Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydział Humanistyczny Instytut Pedagogiki PROGRAM PRAKTYKI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I NA I ETAPIE EDUKACYJNYM DLA STUDENTÓW STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 15 268 Białystok ul. Czackiego 8 tel. (85) 7421881 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą.

Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą. Scenariusz 1 MATURA 2008 i co dalej? Planowanie drogi kształcenia. Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą. Cele lekcji: Uczeń powinien: wyznaczać cele związane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH Rok akademicki 2015/2016 KIERUNEK EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Praktyki pedagogiczne stanowią integralną część procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Ireny Sendlerowej wdobroszycach na rok szkolny 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Ireny Sendlerowej wdobroszycach na rok szkolny 2014/2015 1 Załącznik nr 4 a PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Ireny Sendlerowej wdobroszycach na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Bezdomność- przeciwko stereotypom

Bezdomność- przeciwko stereotypom Bezdomność- przeciwko stereotypom Scenariusz zajęć z zakresu przełamywania stereotypów dotyczących osoby bezdomnej. Autor: Barbara Ruksztełło- Kowalewska Scenariusz przygotowany w ramach projektu Agenda

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Zapraszam na szkolenie on line prezentujące dwie nowoczesne metody pracy: coaching i mentoring. Idea i definicja coachingu Coaching,

Bardziej szczegółowo

Scenariusz warsztatów edukacyjnych Moja szkoła szkoła otwarta na ucznia realizowanych w ramach ogólnopolskiego konkursu Bezpieczna Szkoła -

Scenariusz warsztatów edukacyjnych Moja szkoła szkoła otwarta na ucznia realizowanych w ramach ogólnopolskiego konkursu Bezpieczna Szkoła - Scenariusz warsztatów edukacyjnych Moja szkoła szkoła otwarta na ucznia realizowanych w ramach ogólnopolskiego konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń I. Cele ogólne: Dostrzeganie różnorodności postaw

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ciągłej praktyki pedagogicznej słuchaczy unijnego projektu zorganizowanego przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

INSTRUKCJA ciągłej praktyki pedagogicznej słuchaczy unijnego projektu zorganizowanego przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu INSTRUKCJA ciągłej praktyki pedagogicznej słuchaczy unijnego projektu zorganizowanego przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu I.Cele praktyki: 1.Umożliwienie słuchaczom projektu wykształcenia umiejętności

Bardziej szczegółowo

Odwrócona lekcja odwrócona klasa lub odwrócone nauczanie

Odwrócona lekcja odwrócona klasa lub odwrócone nauczanie Odwrócona lekcja odwrócona klasa lub odwrócone nauczanie Odwrócona lekcja odwrócona klasa lub odwrócone nauczanie Odwrócona lekcja to propozycja na potwierdzone naukowo teorie dotyczące nauczania wyprzedzającego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ NAZWA PRAKTYKI: Praktyka pedagogiczna dyplomowa w poradniach psychologiczno-pedagogicznych lub szkołach podstawowych (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne) KOD PRZEDMIOTU:

Bardziej szczegółowo

I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO?

I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO? I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO? Projekt edukacyjny jest to metoda nauczania, która kształtuje wiele umiejętności oraz integruje wiedzę z różnych przedmiotów. Istotą projektu jest samodzielna praca

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 34 w Katowicach

Gimnazjum nr 34 w Katowicach Gimnazjum nr 34 w Katowicach ZARZĄDZANIE KLASĄ 1.3 Proaktywność BUDOWANIE RELACJI 2.1. Posługuj się imieniem dziecka RELACJE DOM SZKOŁA 5.2 Pytaj rodziców Celem naszych działań było zmniejszenie stresu

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów Temat szkolenia: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym

Bardziej szczegółowo

1.01 Profil osoby przedsiębiorczej

1.01 Profil osoby przedsiębiorczej Być przedsiębiorczym nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1.01 Profil osoby przedsiębiorczej Urszula Mentel al. T. Rejtana 16c,

Bardziej szczegółowo

Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych

Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych Osiąganie moduł 3 Temat 1, Poziom 1 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO Akademia dla Młodych Materiały dla uczestników i prezentacje znajdziesz na stronie www.akademiadlamlodych.pl w zakładce nauczyciele albo w załączonym

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w roku szkolnym 2013/2014 1 SZKOŁA PODSTWOWA IM. FROF. WILHELMINY IWANOWSKIEJ W PIGŻY RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w roku szkolnym 2013/2014 W OBSZARZE I,, Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Bardziej szczegółowo

PRZEZ SZKOŁY UCZESTNICZĄCE W PILOTAŻU NOWEGO SYSTEMU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

PRZEZ SZKOŁY UCZESTNICZĄCE W PILOTAŻU NOWEGO SYSTEMU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Jarosław Kordziński TEMATY DZIAŁAŃ ROZWOJOWYCH PODEJMOWANYCH PRZEZ SZKOŁY UCZESTNICZĄCE W PILOTAŻU NOWEGO SYSTEMU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Publikacja powstała w ramach programu System doskonalenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA PREZENTACJA MULTIMEDIALNA i n ż. M a g d a l e n a P i ę t k a P. W I E D Z Y & P. E D U K A C Y J N E Strona 1 i n ż. M a g d a l e n a P i ę t k a P. W I E D Z Y & P. E D U K A C Y J N E Strona 2 i n

Bardziej szczegółowo

Coachingowy styl zarządzania. Jak zwiększać efektywność oraz motywację pracowników?

Coachingowy styl zarządzania. Jak zwiększać efektywność oraz motywację pracowników? Coachingowy styl zarządzania. Jak zwiększać efektywność oraz motywację pracowników? Terminy szkolenia Cele szkolenia Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim menedżerom, którzy chcą wypracować styl zarządzania

Bardziej szczegółowo

TEMAT : GRA GIEŁDOWA

TEMAT : GRA GIEŁDOWA Praca zaliczeniowa Kursu : Giełda Papierów Wartościowych i rynek kapitałowy TEMAT : GRA GIEŁDOWA Praca napisana przez Beatę Stein pod kierunkiem mgr Bartosza Majewskiego Warszawa 2011 Praca obejmuje scenariusz

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiotu lub grupy przedmiotów)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiotu lub grupy przedmiotów) OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiotu lub grupy przedmiotów) Nazwa modułu Przygotowanie w zakresie dydaktycznym Przedmioty: Dydaktyka techniki w szkole podstawowej Dydaktyka zajęć komputerowych w szkole

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wrocławiu.

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wrocławiu. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wrocławiu. 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek realizowania projektu edukacyjnego na podstawie 21a

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ Studia II-go stopnia Kierunek: wychowanie fizyczne

PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ Studia II-go stopnia Kierunek: wychowanie fizyczne 1. Założenia programowe PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ Studia II-go stopnia Kierunek: wychowanie fizyczne Cel i zadania przedmiotu: Praktyki pedagogiczne w szkole ponadgimnazjalnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Przedszkola z Grupami Integracyjnymi Nr 15. w Elblągu.

PROGRAM PROFILAKTYKI. Przedszkola z Grupami Integracyjnymi Nr 15. w Elblągu. PROGRAM PROFILAKTYKI Przedszkola z Grupami Integracyjnymi Nr 15 w Elblągu. Program profilaktyki Spis treści Wstęp 1. Cele główne programu 2. Cele szczegółowe i treści programu 3. Ewaluacja Zakończenie

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015 Szkoła Podstawowa im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie ul. Szkolna 19-11 Waleńczów tel. 3 318 71 8 e-mail spwalenczow@vp.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 1/1 Przedmiot ewaluacji: Uczniowie

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami

Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami Zespół ewaluacyjny w składzie: A. Czajkowski, D. Stokłosa, K. Zawarska przygotował i przeprowadził ewaluację dotyczącą współpracy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

NORMY SPOŁECZNE I POSTAWY W SZKOLE NASZ POMYSŁ NA ICH KSZTAŁTOWANIE. JACEK STEC

NORMY SPOŁECZNE I POSTAWY W SZKOLE NASZ POMYSŁ NA ICH KSZTAŁTOWANIE. JACEK STEC NORMY SPOŁECZNE I POSTAWY W SZKOLE NASZ POMYSŁ NA ICH KSZTAŁTOWANIE. JACEK STEC Zaprezentowane zostaną: Formy i sposoby kształtowania postaw i norm społecznych wśród uczniów (Dobre Myśli - Hasła Miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej. Praktyka pedagogiczna specjalizacyjna w szkole podstawowej wymiar - 30 godzin

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej. Praktyka pedagogiczna specjalizacyjna w szkole podstawowej wymiar - 30 godzin Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej Praktyka pedagogiczna specjalizacyjna w szkole podstawowej wymiar - 30 godzin ZESZYT PRAKTYK dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA Nr 1 w Dąbrowie Górniczej w roku szkolnym 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA Nr 1 w Dąbrowie Górniczej w roku szkolnym 2015/2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA Nr 1 w Dąbrowie Górniczej w roku szkolnym 2015/2016 Spis treści: I. Przedmiot i cel ewaluacji II. III. IV. Zakres badania ewaluacyjnego: Zebranie i opis danych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: Działalność gospodarcza w jednostkach organizacyjnych. CEL OGÓLNY: Zapoznanie uczniów z celami oraz zasadami normalizacji

PRZEDMIOT: Działalność gospodarcza w jednostkach organizacyjnych. CEL OGÓLNY: Zapoznanie uczniów z celami oraz zasadami normalizacji Beata Cendrowicz Nauczyciel w SOSW nr 6 w Łodzi Scenariusz lekcji TEMAT: Normalizacja dlaczego uczeń powinien o niej wiedzieć? TYP SZKOŁY/KLASA: Klasa 1 Policealna Administrcji PRZEDMIOT: Działalność gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Zacznijmy od diagnozy zadania pracowników bibliotek odpowiedzialnych za wspomaganie pracy szkół.

Zacznijmy od diagnozy zadania pracowników bibliotek odpowiedzialnych za wspomaganie pracy szkół. Zacznijmy od diagnozy zadania pracowników bibliotek odpowiedzialnych za wspomaganie pracy szkół. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Brief. Czas trwania 45 minut Poziom Starter. Plan zajęć

Brief. Czas trwania 45 minut Poziom Starter. Plan zajęć Brief W trakcie tej lekcji uczniowie będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami działania algorytmów próbując przypasować je do codziennych czynności, w tym wypadku do robienia papierowych samolotów.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGIKA ZAWODOWYCH NA KIERUNKU

PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGIKA ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I NAUK SPOŁECZNYCH KATEDRA NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH ZAKŁAD PEDAGOGIKI PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH NA

Bardziej szczegółowo