Materiały opracował zespół w składzie:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Materiały opracował zespół w składzie:"

Transkrypt

1

2 Materiały opracowane przez Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 17, lok. 4 A, Łódź tel. (42) fax. (42) Materiały opracował zespół w składzie: Anna Kalbarczyk Joanna Łysiak Korekta: Alicja Błaszkowska Skład: Joanna Tomaszkiewicz Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2

3 Spis treści Wstęp... 5 ABC szkolenia, czyli jak przygotować i prowadzić szkolenie... 7 Wytyczne dla trenera, jak prowadzić warsztaty z zakresu systemu edukacji w krajach Unii Europejskiej oraz roli nauczyciela jako opiekuna i mentora propozycje ćwiczeń System edukacji w krajach Unii Europejskiej Dyskryminacja w zawodzie nauczyciela Awans poziomy, czyli nauczyciel w roli opiekuna praktyk studentów kierunków nauczycielskich Znajomość celów praktyk i zadań ich opiekuna jako klucz do efektywnego przygotowania praktykanta do zawodu nauczyciela Organizacja praktyk od strony technicznej Kontakt z praktykantem Komunikacja jako istotny element kształtujący relacje opiekun praktykant Aktywne słuchanie, zadawanie pytań i informacje zwrotne jako istotne elementy nauczania Dwie metody uczenia się: obserwacja i samoobserwacja Udzielanie wsparcia psychicznego Formy przygotowania przyszłego nauczyciela do pracy coaching czy mentoring? Wykorzystanie technologii informacyjnych w procesie odbywania praktyk... 42

4 Technologia informacyjna w edukacji Zakończenie i podsumowanie szkolenia Bibliografia Załącznik Załącznik Załącznik Załącznik Załącznik

5 Wstęp Niniejsze materiały dydaktyczne przeznaczone są dla trenerów prowadzących warsztaty dla opiekunów praktyk z zakresu systemu edukacji w krajach Unii Europejskiej oraz roli nauczyciela jako opiekuna praktyk. Szkolenia są częścią projektu Podstawą dobra praktyka współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli projekty konkursowe), realizowanego na terenie województwa wielkopolskiego. Projektem objęto 360 studentów i studentek z Wyższej Szkoły Zawodowej Kadry dla Europy. Prawidłowa realizacja procesu dydaktycznowychowawczego wymaga od studentów posiadania odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji w konkretnych dziedzinach w połączeniu z praktycznymi umiejętnościami. Z tego powodu tematyka niniejszych materiałów koncentruje się na podstawowych zagadnieniach związanych właśnie z procesem wychowania i nauczania. Głównym celem projektu jest zwiększenie wiedzy i kompetencji studentów z zakresu efektywnej realizacji procesu dydaktycznego i wychowawczego w przedszkolu i klasach I III oraz zapoznanie przyszłych absolwentów ze specyfiką przedszkola i szkoły podstawowej jako docelowego miejsca pracy. Realizacją projektu zajmuje się Wyższa Szkoła Zawodowa Kadry dla Europy w Poznaniu. Jest to nowoczesna uczelnia, posiadająca 5

6 uprawnienia do kształcenia nauczycieli. WSZ KDE posiada bogate doświadczenie w realizowaniu projektów unijnych oraz różnego rodzaju kursów i studiów podyplomowych. Doświadczenie Uczelni w implementacji projektów, w tym współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, a także odpowiednie zaplecze kadrowe i techniczne gwarantuje profesjonalną realizację działań w ramach niniejszego przedsięwzięcia. Studia pedagogiczne cieszą się dużym zainteresowaniem, jednakże jakość kształcenia na tym kierunku zbyt jest niska. Odpowiedzią na powyższy problem ma być realizacja projektu Podstawą dobra praktyka. Odbiorcami niniejszego szkolenia są nauczyciele-opiekunowie praktyk z przedszkoli i szkół podstawowych. Zadaniem szkolenia będzie zapoznanie uczestników z funkcjonowaniem systemu edukacyjnego Unii Europejskiej, zwrócenie uwagi na występowanie zjawiska dyskryminacji w zawodzie nauczyciela i potrzebę walki z nim, zwiększenie świadomości wykorzystania technologii informacyjnej w procesie uczenia się i nauczania oraz podniesienie kompetencji nauczyciela w roli opiekuna praktyk. Jako że odbiorcami szkolenia są opiekunowie praktyk pedagogicznych, ciężar szkolenia został położony na tematykę związaną z przygotowaniem i prowadzeniem praktyk, toteż większość zaproponowanych w materiałach ćwiczeń odnosi się do tej tematyki. Nie zapomniano jednak o ćwiczeniach dotyczących pozostałej problematyki ani o ćwiczeniach integracyjnych rekomendowanych do przeprowadzenia na początku każdego szkolenia. Zaproponowane w materiałach formy pracy z grupą to: miniwykłady połączone z prezentacją multimedialną, pogadanki, dyskusje, burza mózgów, ćwiczenia wykonywane indywidualnie lub w parach/grupach. Materiały dydaktyczne zawierają propozycje pracy z dwunastoosobową grupą. Każde z przedstawionych ćwiczeń może zostać przepro- 6

7 wadzone w mniej lub bardziej licznej grupie, bez szczególnych modyfikacji. Wraz ze zmianą liczebności grupy ulega zmianie jedynie czas przeznaczony w założeniu na wykonanie danego ćwiczenia. Dobór liczebności grupy powinien zależeć od trenera, który mając na względzie własne możliwości i komfort pracy grupy, może nie zgodzić się na prowadzenie szkolenia w zbyt licznej grupie. Prowadząc szkolenie, trener musi pamiętać, że materiały dydaktyczne zawierają jedynie propozycje konkretnych ćwiczeń oraz wyboru treści teoretycznej składającej się na tematykę szkolenia. Trener według własnego uznania może modyfikować zawarte w materiałach ćwiczenia, pomijać je i zastępować innymi. Dotyczy to również zagadnień natury teoretycznej. Trener w czasie szkolenia nie musi się ściśle trzymać treści zawartych w materiałach teoretycznych, ale wybrać z nich te, które są według niego najistotniejsze do przekazania grupie, może również je wzbogacić o informacje pochodzące z innych źródeł. ABC szkolenia, czyli jak przygotować i prowadzić szkolenie Szkolenie to taka forma kształcenia, w czasie której przekazywanie wiedzy teoretycznej łączy się z praktycznym treningiem umiejętności oraz z kształtowaniem postaw 1. W szkoleniu bierze udział grupa osób uczestników wchodzących ze sobą w interakcje. Osobą prowadzącą szkolenie i koordynującą jego przebieg jest trener. Trener wspiera proces 1 K. Szajda, ABC szkolenia [w:] M. Pawlęga (red.), Przeciwdziałanie dyskryminacji. Pakiet edukacyjny dla trenerów i trenerek, Stowarzyszenie Lambda, Warszawa

8 kształcenia zarówno poprzez przekazywanie wiedzy teoretycznej, jak i poprzez pomaganie uczestnikom szkolenia w nabywaniu umiejętności praktycznych, odkrywaniu pewnych zjawisk i prawidłowości oraz w usystematyzowaniu posiadanej przez uczestników wiedzy. Dobry trener powinien: umieć stworzyć atmosferę sprzyjającą uczeniu się; posiadać takie umiejętności organizacyjne, które umożliwiają mu poprowadzenie szkolenia; mieć chęć do stałego podnoszenia swoich umiejętności i poszerzania posiadanej wiedzy; mieć chęć dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi; umieć prowadzić szkolenie w taki sposób, aby uczestnicy byli zmotywowani do pracy i zaangażowani w podejmowane działania; potrafić spostrzegać i rozwiązywać problemy; potrafić odpowiednio reagować na potrzeby uczestników szkolenia; potrafić zainteresować swoją osobą uczestników spotkania. Zanim trener przystąpi do prowadzenia szkolenia, musi się najpierw do niego przygotować. W tym celu powinien: Ustalić cel szkolenia. Określić motywy, dla których uczestnicy szkolenia chcą wziąć w nim udział. Określić oczekiwania, jakie uczestnicy mogą wiązać z tym szkoleniem. 8

9 Zapoznać się z charakterem grupy, która weźmie udział w szkoleniu (np. wiek uczestników, doświadczenia zawodowe). W tym celu można przygotować dla osób zapisujących się na kurs ankietę z pytaniami pomagającymi określić profil grupy (np.: Dlaczego chcesz wziąć udział w szkoleniu? Jakie masz oczekiwania w związku ze szkoleniem? Podaj tematykę kursów/szkoleń, w których brałeś udział w przeciągu ostatnich dwóch lat). Wybrać metody pracy z grupą, które będzie chciał wykorzystać w czasie szkolenia. Metody powinny być dostosowane do profilu grupy szkoleniowej, omawianej tematyki oraz czasu przeznaczonego na szkolenie, a także do etapu szkolenia (np. na początku warto zastosować ćwiczenia integracyjne). Pamiętać o ewaluacji szkolenia przebieg szkolenia należy podsumowywać nie tylko w momencie jego zakończenia, ale także w trakcie jego trwania (np. po każdym większym bloku tematycznym). Dzięki tej czynności trener będzie miał szanse na jeszcze pełniejsze dostosowanie programu szkolenia do oczekiwań uczestników oraz na szybkie reagowanie na niepokojące go sytuacje. Ewaluacja końcowa da trenerowi wiedzę na temat jego pracy również w opinii uczestników. Zaopatrzyć się w materiały, które będą niezbędne do przeprowadzenia ćwiczeń. 9

10 Trener w czasie prowadzenia szkolenia powinien zadbać o: zbudowanie pozytywnych relacji z uczestnikami szkolenia; wypracowanie na zasadzie kompromisu zasad współpracy obowiązujących w czasie trwania szkolenia podpisanie kontraktu; jasną i czytelną komunikację; wzbogacanie wygłaszanych treści teoretycznych o interesujące historie, anegdoty oraz ciekawy materiał wizualny (np. prezentacje multimedialne); kierowanie pytań do uczestników, mobilizując tym grupę do refleksji; pracę w małych grupach (tak często jak to możliwe), ponieważ uczestnicy łatwiej się wtedy wypowiadają; zmieniający się skład uczestników w małych grupach, aby wszyscy ze sobą po kolei pracowali; jak najszybsze wyjaśnienie konfliktu, jeśli taki pojawi się w grupie; wykorzystanie konfliktów jako pretekstu do podjęcia lub ożywienia dyskusji. Trener, prowadząc szkolenie, musi być przygotowany na pojawienie się zaskakujących i trudnych sytuacji. Co można zrobić w obliczu takich sytuacji? Kiedy trudno jest zapanować nad aktywnością grupy, ponieważ uczestnicy nie słuchają się wzajemnie, należy: wprowadzić zasadę: mówi ten, kto trzyma mikrofon (mikrofonem może być każdy przedmiot, np. flamaster); 10

11 proponować więcej ćwiczeń w małych grupach; wprowadzić zasadę, że uczestnicy wypowiadają się po kolei, tak jak siedzą w kręgu. Kiedy niektórzy uczestnicy stale kwestionują i odrzucają to, co mówią inni, należy: odwołać się do zasad zawartych w kontrakcie: nie oceniamy się nawzajem, każda krytyczna uwaga powinna być konstruktywna ; zaproponować ćwiczenia poprawiające komunikację i wzrost zaufania; przypomnieć grupie podstawowy cel szkolenia konstruktywną współpracę. Kiedy uczestnicy spóźniają się na szkolenie, należy: odwołać się do zasady zawartej w kontrakcie: jesteśmy punktualni ; samemu dawać dobry przykład i przybywać na spotkania przed grupą; zaczynać zajęcia punktualnie, czekanie na osoby nieprzychodzące na czas to sygnał dla nich, że mogą się spóźniać. Kiedy uczestnicy okazują znudzenie i ciągle domagają się przerwy, należy: stosować ćwiczenia podnoszące poziom energetyczny grupy; ustalić z grupą na początku każdych zajęć liczbę i długość przerw; 11

12 równomiernie rozkładać bloki zajęciowe, biorąc pod uwagę, że w popołudniowych godzinach pojawia się zmęczenie. Kiedy osoba współprowadząca szkolenie staje się trudna we współpracy (chce zdominować szkolenie, neguje opinie itp.), należy: ustalić przed szkoleniem podział ról w czasie poszczególnych części spotkania, porozmawiać w czasie najbliższej przerwy z osobą o swoich spostrzeżeniach i obawach, nie pokazywać konfliktu przed grupą. Podstawą owocnej współpracy i efektywnego, zakończonego sukcesem szkolenia jest: dobre przygotowanie do szkolenia, dbanie o pozytywne relacje w grupie, koncentracja na oczekiwaniach i potrzebach grupy, zauważanie konfliktów i właściwe reagowanie na pojawiające się w czasie spotkania trudne sytuacje. Wytyczne dla trenera, jak prowadzić warsztaty z zakresu systemu edukacji w krajach Unii Europejskiej oraz roli nauczyciela jako opiekuna i mentora propozycje ćwiczeń Początek spotkania Rozpoczynając warsztaty, wszyscy uczestnicy spotkania, w tym również trener, muszą się wzajemnie poznać. Dlatego trener powinien po 12

13 przedstawieniu się i krótkim wprowadzeniu do warsztatów zaproponować grupie ćwiczenia integracyjne. Dzięki tym ćwiczeniom uczestnicy będą mogli się nie tylko poznać ze sobą, ale także oswoić się z nową dla nich sytuacją, jaką jest szkolenie. Ćwiczenie 1. Jak masz na imię? Cel: Przełamanie lodów, poznanie imion wszystkich uczestników. Czas trwania: Ok. 5 minut. Lista materiałów/ pomocy koniecznych do przeprowadzenia ćwiczenia: Brak. Opis przebiegu ćwiczenia: Trener i uczestnicy siedzą lub stoją w kręgu. Każdy z uczestników zabawy ma za zadanie poznanie imienia swojego sąsiada stojącego z jego prawej/lewej strony. W tym celu uczestnik zadaje sąsiadowi odpowiednio skonstruowane pytanie lub wypowiada zdanie twierdzące, które powinno skłonić osobę do wypowiedzenia swojego imienia. Pytania lub stwierdzenia nie mogą się powtarzać, co powinno być nadzorowane przez trenera. Przykładowe pytania i stwierdzenia, które mogą zostać użyte podczas zabawy: Jak masz na imię? Jakie jest twoje imię? Mam na imię Andrzej, a ty? Jak się nazywasz? 13

14 Powiedz mi proszę swoje imię. Zastanawiam się, jakie jest twoje imię. Nie znam jeszcze twojego imienia. Dopuszczalne jest również zadawanie pytań w języku obcym (What is your name?), ale trener nie podpowiada uczestnikom tego rozwiązania. Wszyscy uczestnicy spotkania, a przede wszystkim trener, powinni zapamiętać imiona innych osób z grupy, a nie tylko sąsiada, którego zapytali o imię. Na koniec ćwiczenia trener lub inna osoba może wymienić po kolei imiona wszystkich uczestników znajdujących się w kręgu. Czynność ta ma na celu nie tyle sprawdzenie wiedzy osoby przypominającej imiona, co utrwalenie ich w pamięci wszystkich uczestników spotkania. Zaproponowane ćwiczenie jest krótkie i proste w swej formie. Pozwala na poznanie imion uczestników warsztatów w mniej tradycyjny sposób. Uczestnicy spotkania muszą wykazać się w nim jedynie dobrą pamięcią oraz kreatywnością. Ćwiczenie 2. Opowiem wam o Cel: Integracja, bliższe poznanie się uczestników, podniesienie poziomu energii grupy. Czas trwania: Ok minut. Lista materiałów/ pomocy koniecznych do przeprowadzenia ćwiczenia: Tablica, duże arkusze kartonu (A5) i mazaki. 14

15 Opis przebiegu ćwiczenia: Na początku ćwiczenia trener ustala z grupą zakres informacji, jakie uczestnicy powinni o sobie posiadać. Informacje te powinny być związane przede wszystkim z pracą zawodową, ale mogą dotyczyć także różnych sfer życia. Następnie grupa konstruuje konkretne pytania, które można zadać, aby uzyskać ustalone informacje. Przykładowe pytania: Ile lat pracujesz jako nauczyciel? Jakiego przedmiotu uczysz? Jakie jest twoje doświadczenie w sprawowaniu opieki nad praktykantami/stażystami? Jakie cechy cenisz sobie, a jakie cię rażą u innych nauczycieli? Jakie masz plany zawodowe na najbliższą przyszłość? Jakie są twoje oczekiwania związane z uczestnictwem w tym szkoleniu? Po ustaleniu i zapisaniu na tablicy pytań uczestnicy spotkania łączą się w trójki na zasadzie odliczania od 1 do 4. Uwaga! W przypadku innej liczebności grupy niż 12 osób zasadę odliczania należy zmienić, np. przy 9 uczestnikach odliczmy do 3 przy 15 do 5. Jedynki łączą się z jedynkami, dwójki z dwójkami itd. Dopuszczalne są również warianty pracy w dwu- lub czteroosobowych grupach, jeżeli z uwagi na liczebność grupy nie ma innej możliwości. Osoby pracujące w grupach mają za zadanie uzyskać odpowiedzi na ustalone pytania i zanotować je na kartonie. Kiedy zostaną odnotowane już wszystkie odpowiedzi, osoby z mniejszych grup prezentują swoich kolegów przed całą grupą. Osoba A 15

16 opowiada o osobie B, osoba B o osobie C, a osoba C o osobie A. W przypadku dokonywania prezentacji należy uważać, aby osoba A nie opowiedziała o osobie B, a osoba B o osobie A, gdyż osoba C będzie musiała opowiedzieć o samej sobie. W tej części ćwiczenia trener nie bierze aktywnego udziału, słucha jedynie wypowiedzi uczestników. Dzięki temu ćwiczeniu uczestnicy spotkania mają okazję na lepsze poznanie się. Informacje, które uzyskają o swoich kolegach, mogą okazać się przydatne w ćwiczeniach w dalszej części szkolenia. Trener na koniec ćwiczenia może podsumować zebrane o uczestnikach spotkania informacje, zwracając uwagę na podobieństwa lub różnice np. w doświadczeniu zawodowym. System edukacji w krajach Unii Europejskiej Ten rozdział ma za zadanie przybliżyć uczestnikom funkcjonowanie systemu edukacji w Unii Europejskiej. W tym celu trener powinien omówić, w jaki sposób kształtowała się wspólnotowa polityka edukacyjna oraz jakie są jej podstawowe cele/założenia. Następnie powinien przedstawić podobieństwa i różnice systemów edukacyjnych funkcjonujących w krajach członkowskich. W innym wariancie trener może omówić główne kierunki wspólnej polityki edukacyjnej UE na przykładzie wybranych państw, a następnie dokonać porównania z systemem edukacji w Polsce. W module tym wykorzystane mogą zostać następujące formy pracy z grupą: praca w parach, dyskusje, pogadanka, prezentacje multimedialne, które ułatwią przekazywanie treści teoretycznych. 16

17 Po zakończeniu bloku uczestnicy powinni umieć: podać najważniejsze dokumenty określające wspólnotową politykę edukacyjną, wymienić strategiczne cele Unii Europejskiej odnośnie systemu edukacyjnego, powiedzieć w ogólny sposób o podobieństwach i różnicach systemów edukacyjnych państw członkowskich. Ćwiczenie 3. Moja wiedza o szkole w Unii Europejskiej Cel: Sprawdzenie, jakie informacje na temat funkcjonowania szkolnictwa w krajach należących do Unii Europejskiej mają uczestnicy spotkania. Czas trwania: Ok.15 minut. Lista materiałów/ pomocy koniecznych do przeprowadzenia ćwiczenia: Brak. Opis przebiegu ćwiczenia: Trener zachęca uczestników, aby podzielili się z grupą swoją wiedzą na temat funkcjonowania szkoły w krajach należących do Unii Europejskiej. Informacje mogą pochodzić z prasy, literatury, TV lub z własnych doświadczeń czy rozmów z innymi osobami. Wymiana informacji powinna przebiegać raczej w sposób luźny, nieuporządkowany, ponieważ w dalszej części warsztatów informacje na temat poszczególnych aspektów funkcjonowania systemów edukacyjnych w Unii Europejskiej zostaną 17

18 przedstawione jako usystematyzowane informacje. Trener zamyka pogadankę podsumowaniem jej przebiegu. Kiedy już została sprawdzona wiedza, jaką uczestnicy posiadają na temat szkolnictwa w Unii, trener proponuje grupie zapoznanie się z podstawowymi informacjami na temat kształtowania się wspólnotowej polityki europejskiej oraz jej strategicznymi celami. Jeśli trener wyrazi chęć przygotowania takiego materiału pomocniczego, informacje te najlepiej jest przedstawić w postaci prezentacji multimedialnej. Cel: Ćwiczenie 4. Polska edukacja a realizacja strategicznych celów Unii Zwrócenie większej uwagi uczestników na strategiczne cele wspólnotowej polityki edukacyjnej poprzez omówienie sposobów ich realizacji w systemie edukacyjnym Polski. Czas trwania: Ok. 20 minut. Lista materiałów/ pomocy koniecznych do przeprowadzenia ćwiczenia: Czyste kartki i długopisy oraz dla ułatwienia pracy arkusze z wypisanymi celami strategicznymi i propozycjami osiągnięcia celu dla każdej pary (jeden cel na jednym arkuszu załącznik 1). Opis przebiegu ćwiczenia: Uczestnicy spotkania łączą się w pary. Każda para wybiera sobie jeden cel strategiczny wspólnotowej polityki edukacyjnej. Następnie, korzystając z arkuszy z zapisanym celem i możliwościami jego realizacji, grupa omawia, w jaki sposób w naszym systemie edukacyjnym cele te są reali- 18

19 zowane. Jakie konkretne działania są podejmowane, aby cel został osiągnięty. Następnie pary dzielą się swoimi wnioskami z pozostałymi uczestnikami. Uwaga! Każdy cel powinien zostać omówiony w co najmniej dwóch parach. Dzięki temu będzie można porównać, jakie spostrzeżenia mają osoby pracujące w różnych parach. Po zakończeniu wymiany wniosków trener może zapytać uczestników, jak oceniają realizację celów w naszym kraju, czy podejmowane działania ich zdaniem są prawidłowe i wystarczające, czy można zrobić coś więcej (nauczyciele mogą podać własne propozycje innych działań). Kolejnym etapem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom, jak w krajach członkowskich Unii wyglądają systemy edukacyjne. Najlepiej zrobić to w sposób ogólny, z uwagi na ograniczenia czasowe, poprzez wykazanie podobieństw i różnic w systemach. Trener powinien swój wykład wesprzeć prezentacją multimedialną (jeśli taką przygotuje) w celu uwypuklenia najważniejszych kwestii. W trakcie wykładu/prezentacji trener zachęca uczestników do dyskusji. Przykładowe tematy do dyskusji: Jaki jest najlepszy wiek do rozpoczęcia obowiązkowej nauki? Jak długo powinien trwać obowiązek nauki? Jaki jest poziom nauczania języków obcych oraz ich znajomości w krajach UE? Który system kształcenia, dwu- czy trójetapowy, jest korzystniejszy i dlaczego? W zależności od uznania trenera prezentacja systemów edukacyjnych UE może polegać na dokładniejszym omówieniu, jak wygląda i funkcjonuje edukacja w wybranych krajach członkowskich. 19

20 Na zakończenie rozdziału trener w celu podsumowania przypomina uczestnikom, od kiedy istnieje wspólnotowa polityka edukacyjna oraz jakie są jej strategiczne założenia. Podkreśla również fakt, że wszyscy członkowie UE dążą do osiągnięcia wspólnotowych celów, choć w każdym kraju system edukacyjny wygląda inaczej. Dyskryminacja w zawodzie nauczyciela W tym module uczestnicy i trener przyjrzą się zjawisku dyskryminacji nauczycieli w polskich szkołach oraz zastanowią się nad metodami ograniczania tego zjawiska. Po zakończeniu bloku uczestnicy powinni umieć: podać możliwe powody dyskryminacji w zawodzie nauczyciela, omówić przyczyny dyskryminacji ze względu na płeć, podać metody walki z dyskryminacją. Na początku rozdziału trener proponuje uczestnikom dyskusję na temat zjawiska dyskryminacji w zawodzie nauczyciela, prosi o podanie przyczyn dyskryminacji, omówienia stereotypów wpływających na występowanie zjawiska, zachęca do dzielenia się przykładami z własnego doświadczenia. Po zakończeniu i podsumowaniu dyskusji trener proponuje grupie ćwiczenie o charakterze pracy indywidualnej. 20

21 Ćwiczenie 5. Zwalczanie dyskryminacji Cel: Wskazanie metod walki z dyskryminacją. Czas trwania: Ok. 15 minut. Lista materiałów/ pomocy koniecznych do przeprowadzenia ćwiczenia: Czyste kartki, długopisy, tablica i flamaster. Opis przebiegu ćwiczenia: Uczestnicy pracują indywidualnie. Zadaniem każdego z nich jest zaproponowanie jak największej liczby metod, za pomocą których można zwalczać dyskryminację w szkole (w ramach rozwiązań systemowych, w pracy nauczyciela z uczniami oraz w relacjach dotyczących środowiska zawodowego nauczycieli). Proponowane przez siebie metody uczestnicy zapisują na kartkach, a po zakończeniu pracy indywidualnej odczytują je na forum. Trener odnotowuje propozycje uczestników na tablicy. Po zakończeniu ćwiczenia trener może poruszyć następujące kwestie: Dlaczego metody, które były najczęściej przez was wymieniane, przyczynią się do zmniejszenia występowania dyskryminacji? W jaki sposób poszczególne metody walki z dyskryminacją można wprowadzić w życie? Jaka jest rola nauczycieli w likwidowaniu zjawiska dyskryminacji, czyli co sami nauczyciele mogą zrobić, aby walczyć z tym zjawiskiem? 21

22 Awans poziomy, czyli nauczyciel w roli opiekuna praktyk studentów kierunków nauczycielskich Poniższy rozdział poświęcony jest wdrażaniu studentów kierunków nauczycielskich w zawód nauczyciela, przy czym nacisk został położony na rolę, jaką pełni w tym procesie opiekun praktyk. W czasie zajęć uczestnicy będą mieli okazję do zweryfikowania swojej wiedzy na temat praktyk pedagogicznych (m.in. cele praktyk, sposoby organizacji praktyk, formy pracy z praktykantem) oraz sposobu, w jaki oni sami prowadzą opiekę nad praktykantem. Szczególnie istotne znaczenie będzie miała wiedza na temat praktyk pedagogicznych i ich organizacji, wyniesiona z tej części zajęć dla nauczycieli, którzy dopiero przygotowują się do pełnienia roli opiekuna praktyk. Znajdą oni tu szereg istotnych wskazówek, w jaki sposób przygotować się do sprawowania opieki nad praktykantem i na jakie aspekty organizacji praktyk należy zwrócić szczególną uwagę. W omawianym module zostały wykorzystane takie metody pracy z grupą jak: burza mózgów, praca indywidualna, praca w parach, odgrywanie scenek, dyskusja, pogadanki, a także wykłady połączone z prezentacją multimedialną. Większość ćwiczeń praktycznych dotyczących odrębnej tematyki powinna zostać poprzedzona wykładem teoretycznym, najlepiej połączonym z prezentacją multimedialną, która ułatwi uczestnikom spotkania zapamiętanie najważniejszych aspektów części teoretycznej. Nie wszystkie ćwiczenia jednak wymagają wstępu w formie teorii, ponieważ ich celem jest sprawdzenie wiedzy posiadanej przez uczestników z zakresu omawianego tematu. Zanim jednak trener przejdzie do wykładów i praktycznych zajęć, powinien porozmawiać z grupą na temat osobistych doświadczeń w pełnie- 22

23 niu roli opiekuna praktyk pedagogicznych. W czasie rozmowy mogą zostać zadane następujące pytania: Od jak dawna zajmujecie się opieką nad praktykantami? Jakie były wasze początki w roli opiekuna, jak wspominacie swoje pierwsze praktyki? Skąd czerpaliście wiedzę, przygotowując się do roli opiekuna praktyk? Co było lub co nadal jest dla was najtrudniejsze w sprawowaniu roli opiekuna? Czy macie lub mieliście kontakt ze swoimi byłymi podopiecznymi, czy macie lub mieliście okazje śledzić ich dalszy rozwój zawodowy? Czy odczuwacie satysfakcję z pełnienia roli opiekuna i dlaczego? Po zakończeniu całego rozdziału dotyczącego roli opiekuna praktyk uczestnicy spotkania powinni potrafić: podać cele praktyk pedagogicznych; wymienić obowiązki opiekuna praktyk; omówić techniczną stronę organizacji praktyk; wymienić istotne elementy dotyczące aspektu społecznopsychologicznego organizacji praktyk i krótko je scharakteryzować; zdefiniować pojęcie coachingu i mentoringu; omówić, w jaki sposób technologie informacyjne mogą być wykorzystywane w przebiegu praktyk. 23

24 Znajomość celów praktyk i zadań ich opiekuna jako klucz do efektywnego przygotowania praktykanta do zawodu nauczyciela Po zakończeniu ćwiczeń w tej części rozdziału uczestnicy powinni potrafić: wymienić cele praktyk, podać zadania, jakie ma do wypełnienia opiekun praktyk. Ćwiczenie 6. Po co są nam potrzebne praktyki? Cel: Sprawdzenie wiedzy uczestników na temat tego, jakie zadania spełniają praktyki pedagogiczne w procesie przygotowania studenta do pracy w zawodzie nauczyciela. Czas trwania: Ok. 20 minut. Lista materiałów/ pomocy koniecznych do przeprowadzenia ćwiczenia: Duży arkusz kartonu i flamaster do pisania. Opis przebiegu ćwiczenia: Trener proponuje uczestnikom pracę przy pomocy metody burzy mózgów. Zadaniem uczestników jest podanie jak największej liczby celów, które powinny być osiągnięte podczas trwania praktyk pedagogicznych. Trener podkreśla, że znajomość celów jakiegoś przedsięwzięcia jest jego podstawą, ponieważ to one określają, w jakim kierunku powinny zmierzać podejmowane działania. Wskazane jest, aby stawiane przez grupę cele były konkretne (np.: Co powinien umieć praktykant po zakończeniu praktyk?). Trener lub jeden z uczestników zapisuje zaproponowane cele 24

25 na kartonie, który po zakończeniu ćwiczenia wiesza się w widocznym miejscu na sali, aby w każdym momencie trener i uczestnicy mogli się do ustalonych celów odwołać. Po zakończeniu ćwiczenia trener może zadać następujące pytania: Dlaczego opiekun praktyk powinien znać cele odbywania/organizowania praktyk pedagogicznych? Które z wymienionych celów są według was najistotniejsze? Czy w czasie, który jest przeznaczony na odbycie praktyk, można zrealizować wszystkie cele? Ćwiczenie 7. Obowiązki opiekuna praktyk Cel: Uświadomienie uczestnikom, jak ważna jest rola opiekuna praktyk poprzez określenie jego obowiązków. Czas trwania: Ok. 20 minut. Lista materiałów/ pomocy koniecznych do przeprowadzenia ćwiczenia: Czyste kartki i długopisy. Opis przebiegu ćwiczenia: Uczestnicy łączą się w pary. Każda z nich spisuje obowiązki, jakie ma wobec studenta opiekun praktyk. W czasie pracy nad listą obowiązków uczestnicy mogą spoglądać na karton z zapisanymi celami praktyk i odwoływać się do nich. Po zakończeniu pracy w parach przedstawiciel każdego zespołu odczytuje zapisane przez siebie obowiązki. Pozostali uczestnicy spraw- 25

26 dzają, czy obowiązki te również zostały zapisane na ich kartkach. Jeśli się na nich znalazły, odhaczają je, jeśli ich nie ma, mogą je dopisać. Jeżeli pozostałe pary mają zapisane jeszcze inne, niewymienione przez parę przedstawiającą swoje propozycje obowiązki, dzielą się nimi z grupą. Po zakończeniu ćwiczenia trener może poruszyć kwestie związane z liczebnością obowiązków i ich kompatybilnością z celami praktyk. Trener pyta również o to, które cele uczestnicy uważają za najtrudniejsze do realizacji i jakie obowiązki mają osoby odbywające praktyki. Organizacja praktyk od strony technicznej Omówienie technicznej strony organizacji praktyk trener może wspomóc prezentacją multimedialną (jeśli zdecyduje się na jej przygotowanie) lub w formie pogadanki z aktywnym udziałem uczestników. Uczestnicy mają możliwość wymiany wzajemnych doświadczeń w zakresie organizacji praktyk, podzielenia się problemami z tym związanymi. Trener powinien jednak nadawać pogadance kształt i kontrolować jej przebieg. Po zakończeniu tej części rozdziału uczestnicy powinni umieć określić: z jakimi dokumentami musi zostać zapoznany praktykant w szkole; jakie dokumenty dotyczące realizacji praktyk i samego procesu dydaktycznego praktykant powinien nauczyć się samodzielnie sporządzać; jak ogólnie wygląda przebieg praktyk; 26

27 w jakiego rodzaju działania powinien być wdrażany praktykant oprócz prowadzenia zajęć lekcyjnych (aktywność dotycząca poznania środowiska pracy i środowiska zawodowego nauczycieli). Ćwiczenie 8. Dokumentacja praktyk Cel: Określenie preferowanych przez opiekunów praktyk form dokumentowania pracy praktykanta. Czas trwania: Ok. 20 minut. Lista materiałów/ pomocy koniecznych do przeprowadzenia ćwiczenia: Tablica i flamastry. Opis przebiegu ćwiczenia: Trener wyjaśnia uczestnikom, że w ramach dokumentacji praktyk praktykant musi przygotować określone dokumenty, wypełnić wskazane arkusze i formularze. W czasie pracy w szkole powinien on wykazywać się także umiejętnością opracowywania dokumentów stanowiących część pracy zawodowego nauczyciela. Dlatego w tym ćwiczeniu metodą burzy mózgów nauczyciele powinni wskazać takie rodzaje dokumentów, które ich zdaniem powinien przygotowywać student w czasie pracy w szkole, aby pozytywnie wpływało to na jego poziom przygotowania zawodowego. Rodzaje opracowań, jakie wskazać mogą nauczyciele to: konspekty, scenariusze lekcji, plany wychowawcze, raporty z przeprowadzonych 27

Materiały opracował zespół w składzie:

Materiały opracował zespół w składzie: Materiały opracowane przez Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 17, lok. 4 A, 90 248 Łódź tel. (42) 633 17 19 fax. (42) 209 36 85 Materiały opracował zespół

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Warsztaty kompetencji międzykulturowych podręcznik dla trenerów

Warsztaty kompetencji międzykulturowych podręcznik dla trenerów Warsztaty kompetencji międzykulturowych podręcznik dla trenerów Redakcja: Marzena Lipińska Autorki: Kinga Białek, Anna Kawalska, Ewa Kownacka, Marta Piegat-Kaczmarczyk Warsztaty kompetencji międzykulturowych

Bardziej szczegółowo

Projekt PwP Nowe Kompetencje

Projekt PwP Nowe Kompetencje Projekt PwP Nowe Kompetencje Modele animacji lokalnej Model 1 TYTUŁ: PwP Nowe Kompetencje; Modele animacji lokalnej; Model 1 AUTORZY: Anna Szałańska, Agata Urbanik, Tomasz Waleczko, Agnieszka Wesołowska,

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII Raport z badania jakościowego Warszawa, czerwiec 2014 ALBO TYLKO 2 r Autorzy: Jolanta Choińska-Mika Jakub Lorenc Krzysztof Mrozowski Aleksandra Oniszczuk Jacek Staniszewski

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ SZKOLEŃ BHP

JAKOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ SZKOLEŃ BHP JAKOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ SZKOLEŃ BHP Edward KOWAL, Izabela GABRYELEWICZ, Andrzej KOWAL Streszczenie: W artykule przedstawiono wpływ różnych czynników na jakość i efektywność szkoleń BHP. Przedstawiono problem

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Poradnik dla uczniów Bożena Zając Konrad Rokoszewski 1 Spis treści 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Nowoczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej Sylwester Bębas Skrypt dla opiekunów praktyk Nowoczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A Projekt pn. Najlepsze programy praktyk

Bardziej szczegółowo

Nie taki komputer straszny jak go malują

Nie taki komputer straszny jak go malują Nie taki komputer straszny jak go malują PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA SZKOLENIE DLA TRENERA Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu innowacyjnego Fifty-Fifty model sieci franczyzy społecznej metodą

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe Materiały szkoleniowe dla nauczycieli i pracowników instytucji wsparcia szkoły w zakresie zadań Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji Moduł III: Rola wspomagania na etapie planowania i realizacji celów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN KRAKÓW 2012 WSTĘP Kształcenie jest kluczową inwestycją społeczną,

Bardziej szczegółowo

Word dla dociekliwych

Word dla dociekliwych Word dla dociekliwych POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY SZKOLENIE DLA TRENERA Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu innowacyjnego Fifty-Fifty model sieci franczyzy społecznej metodą przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. www.polskapomoc.gov.pl

Bardziej szczegółowo

DLA NGO DOTYCZĄCEGO PRZEJMOWANIA ZADAŃ OD GMINY ORAZ PROGRAMU SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW GMINY DOTYCZĄCEGO OUTSOURCINGU ZADAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI

DLA NGO DOTYCZĄCEGO PRZEJMOWANIA ZADAŃ OD GMINY ORAZ PROGRAMU SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW GMINY DOTYCZĄCEGO OUTSOURCINGU ZADAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI Opracowanie programu: DLA NGO DOTYCZĄCEGO PRZEJMOWANIA ZADAŃ OD GMINY ORAZ PROGRAMU SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW GMINY DOTYCZĄCEGO OUTSOURCINGU ZADAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI 1 Szanowni Państwo, T rzymacie przed

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK. trenera. przygotowany w ramach projektu. Dobry Trener NGO

PODRĘCZNIK. trenera. przygotowany w ramach projektu. Dobry Trener NGO PODRĘCZNIK trenera przygotowany w ramach projektu Dobry Trener NGO Projekt zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego

Bardziej szczegółowo

JAK ZORGANIZOWAĆ I POPROWADZIĆ SZKOLENIE

JAK ZORGANIZOWAĆ I POPROWADZIĆ SZKOLENIE PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT JAK ZORGANIZOWAĆ I POPROWADZIĆ SZKOLENIE OPRACOWANIE: Katarzyna Wawer-Dziedziak ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Na czym polega

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ Projekt EKOLOGIA innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno przyrodniczych metodą projektu Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Międzyresortowy program szkoleniowy

Międzyresortowy program szkoleniowy Międzyresortowy program szkoleniowy Zamawiający: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Wykonawcy: Instytut Rozwoju Biznesu sp. z o.o. Evaluation for Government Organizations s.c. Warszawa, październik 2014

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Podręcznik Kompetentny trener agroturystyki wsparciem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej

Szanowni Państwo, Podręcznik Kompetentny trener agroturystyki wsparciem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej Szanowni Państwo, Podręcznik Kompetentny trener agroturystyki wsparciem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej został przygotowany w ramach projektu Agroturystyka i turystyka wiejska realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

> > 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? > > Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się > zaplanowane

> > 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? > > Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się > zaplanowane 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się zaplanowane cele nauczania. W zreformowanym procesie nauczania ważne miejsce

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PROJEKTUJĄCYCH KURSY E-LEARNINGOWE

PORADNIK DLA PROJEKTUJĄCYCH KURSY E-LEARNINGOWE Wiesław Przybyła, Magdalena Ratalewska PORADNIK DLA PROJEKTUJĄCYCH KURSY E-LEARNINGOWE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wiesław Przybyła, Magdalena

Bardziej szczegółowo