BELVEDERE. Spółka akcyjna o kapitale zakładowym w wysokoci EUR Siedziba spółki: 10 Avenue Charles Jaffelin (21200) BEAUNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BELVEDERE. Spółka akcyjna o kapitale zakładowym w wysokoci 5 019 980 EUR Siedziba spółki: 10 Avenue Charles Jaffelin (21200) BEAUNE"

Transkrypt

1 BELVEDERE Spółka akcyjna o kapitale zakładowym w wysokoci EUR Siedziba spółki: 10 Avenue Charles Jaffelin (21200) BEAUNE Numer wpisu do RCS [Rejestr Handlu i Spółek] w BEAUNE: SPRAWOZDANIE ZARZDU SPÓŁKI Z DZIAŁALNOCI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBRACHUNKOWY ZAKOCZONY 31 GRUDNIA 2007 R. Szanowni Pastwo! Zwołalimy Walne Zgromadzenie stosownie do postanowie Umowy Spółki oraz przepisów ustawy o spółkach handlowych celem: przedstawienia Pastwu sprawozdania z działalnoci Spółki, jej oddziałów oraz Grupy w roku obrachunkowym zakoczonym 31 grudnia 2007 r., wyników prowadzonej działalnoci oraz prognoz na przyszło; przedłoenia Pastwu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego, przeznaczenia wyniku finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za powyszy okres obrachunkowy; zaproponowania Pastwu przedłuenia dobiegajcych koca kadencji Biegłego Rewidenta Ksigowego i Zastpujcego Biegłego Rewidenta Ksigowego; zaproponowania Pastwu przedłuenia zezwolenia udzielonego Zarzdowi do wykupu akcji własnych; zaproponowania Pastwu udzielenia Spółce zezwolenia na podwyszenie kapitału zakładowego przez emisj wszelkiego rodzaju papierów wartociowych, zalenie od potrzeb ze zniesieniem bd bez zniesienia preferencyjnych praw subskrypcji, z uprawnieniem dla Zarzdu do podejmowania decyzji w sprawie tyche emisji; zaproponowania Pastwu zezwolenia Zarzdowi na ustalenie ceny emisji akcji zwykłych i innych papierów wartociowych gwarantujcych udział w kapitale, w przypadku zniesienia preferencyjnych praw subskrypcji, z ograniczeniem do 10% kapitału zakładowego rocznie; 1

2 zaproponowania Pastwu zezwolenia Zarzdowi na emisj akcji zwykłych, ze zniesieniem preferencyjnych praw subskrypcji, celem spłaty aportu akcji w przypadku publicznej oferty sprzeday akcji lub aportu w naturze; zaproponowania Pastwu zezwolenia Zarzdowi na podwyszenie liczby akcji emitowanych w ramach podwyszenia kapitału w przypadku wikszego ni zakładany popytu na subskrypcj akcji, stosownie do przepisów artykułu L Kodeksu Handlowego; zaproponowania Pastwu podjcia decyzji stosownie do przepisów ustawy o oszczdnociach pracowniczych nakładajcych obowizek zaproponowania Zgromadzeniu podwyszenia kapitału zarezerwowanego dla pracowników na warunkach przewidzianych w artykule L Kodeksu Pracy; zaproponowania Pastwu dokonania zmiany artykułu 25 Umowy Spółki stosownie do przepisów rozporzdzenia z 11 grudnia 2006 r.; zaproponowania Pastwu dokonania zmiany artykułu 16 Umowy Spółki dotyczcego uchwał podejmowanych przez Zarzd. I SYTUACJA GRUPY, SPÓŁKI I JEJ ODDZIAŁÓW W roku 2007, spółka Belvédère kontynuowała polityk rozwoju celem osignicia pozycji wiatowego potentata w sektorze alkoholi wysokoprocentowych. Działalno grupy Belvédère w tym okresie wyróniła si nastpujcymi wydarzeniami: - wprowadzenie wanego programu zbywania aktywów, którego głównym celem było obnienie poziomu zadłuenia Grupy. W ramach tego programu dokonano zbycia sektora napojów bezalkoholowych; - włczenie do Grupy nowych jednostek w Stanach Zjednoczonych, na Ukrainie i w Brazylii; s to rynki strategiczne stanowice dwignie najintensywniejszego wzrostu; - znaczcy rozwój działalnoci w zakresie alkoholi wysokoprocentowych na wszystkich rynkach, a w szczególnoci istotne zwikszenie rentownoci w Polsce, gdzie Grupa wzmocniła swoj sie dystrybucji poprzez przyjcie piciu nowych dystrybutorów; - trudnoci sektora win francuskich, który w omawianym okresie odnotował straty. W lipcu 2007 r. została przeprowadzona inwestycja prywatna dotyczca wszystkich udziałów pozostajcych w posiadaniu CL Financial, co spowodowało znaczc zmian struktury własnoci. 2

3 1) Najwaniejsze wydarzenia w omawianym okresie Pierwsza operacja z programu oddłuania Sektor napojów bezalkoholowych, obejmujcy wszystkie produkty wytwarzane i wprowadzane do obrotu pod znakami towarowymi Pulco i Sirop Sport, został zbyty w dniu 20 wrzenia 2007 r. za łczn kwot 178 mln EUR. Przez uzgodniony czas Belvédère i nabywca Orangina Group pozostan partnerami w ramach umów o podwykonawstwo. Kontynuacja rozwoju W kwietniu 2007 roku Grupa Belvédère dokonała zakupu aktywów amerykaskiej spółki Florida Distillers Company nabytych od szwedzkiej grupy V&S. Wskutek tej operacji Grupa dysponuje obecnie w Stanach Zjednoczonych dwiema destylarniami o łcznych mocach produkcyjnych wynoszcych 5 milionów skrzy rocznie oraz dynamiczn baz lokaln, by rozwin działalno na kontynencie północno-amerykaskim. Same Stany Zjednoczone stanowi trzeci pod wzgldem wielkoci rynek na wiecie, jeli chodzi o sprzeda wódki, przy ilociach sprzeday przekraczajcych 49 milionów skrzy w roku W ostatnim kwartale 2007 r. Belvédère dokonał zakupu spółki Dubar w Brazylii. Moce produkcyjne tej spółki wynosz rocznie skrzy likierów, wódki i cachaçy, które spółka sprzedaje pod własnymi znakami towarowymi. Przychody spółki za rok 2007 wyniosły blisko 7 mln EUR. Jeli chodzi o sprzeda wódki, Brazylia jest siódmym rynkiem na wiecie. W dniu 1 grudnia 2007 r. Spółka Belvédère dokonała zakupu destylarni na Ukrainie: Cherkazy Distillery. W roku 2007 spółka ta osignła przychody rzdu 5 mln EUR. Przy sprzeday ponad 52 milionów skrzy w roku 2006, Ukraina stanowi drugi wiatowy rynek handlu wódk. Grupa wzmocniła ponadto swoj sie sprzeday w Polsce, przyjmujc w cigu omawianego okresu piciu nowych dystrybutorów: HZ, Haziz, Galerie Alkoholi, Tritex i Redo. Sprzeda tych spółek wyniosła w roku 2007 ponad 100 mln EUR. 2) Kluczowe przychody, analiza działalnoci: Synteza Wartoci rzeczywiste skonsolidowane w tysicach EUR 2007 rzeczywiste 2006 rzeczywiste Zmiana Przychody % Przychody bez opłat i podatków % Biecy wskanik EBITDA* % Mara EBITDA 6,1 % 9,7 % - 3,6 pkt Zysk (strata) z biecej działalnoci operacyjnej % Zysk (strata) operacyjny % Koszty zadłuenia (42 749) (27 354) - 56 % 3

4 Wynik finansowy (43 755) (22 398) - 95 % Wynik zbytej działalnoci bez podatku dochodowego Wynik netto czci Grupy * Biecy wskanik EBTIDA odpowiada EBIT przed odpisami na amortyzacj i rezerwy na działalno biec. Podane wartoci oparte s na odpowiednich standardach MSSF. Dotyczy to w szczególnoci standardu MSSF 5 obejmujcego aktywa trwałe przeznaczone do zbycia i znajdujcego zastosowanie w przypadku sektora napojów bezalkoholowych, który został sprzedany w cigu okresu obrachunkowego. Naley zauway, e zgodnie z wytycznymi CESR [Komitet Europejskich Regulatorów Rynku Papierów Wartociowych] z lutego 2005 r., przyjtymi w rozporzdzeniu generalnym AMF [Urzd Nadzoru nad Rynkami Finansowymi], aden z zakupów dokonanych w trakcie roku obrachunkowego nie stanowi znaczcej zmiany wartoci brutto, poniewa aden ze wskaników wielkoci nie jest wyszy o 25% od całkowitej wartoci aktywów, od przychodów bd od wyniku. Przychody z okresu wynosz mln EUR, co stanowi wzrost o 35% w stosunku do okresu poprzedniego. Wzrost ten jest w szczególnoci konsekwencj konsolidacji spółek, które skonsolidowano w trakcie okresu. Jeli porówna te same obszary działalnoci (bez nowych spółek), to przychody wzrosły o 16%, wynik ten wskazuje, e spółki uprzednio nalece do Grupy znaczco rozwijaj swoj działalno. EBITDA biecy wynosi 39 mln EUR, co stanowi 6,1% przychodów bez opłat i podatków w stosunku do 39,9 mln EUR i 9,7% w roku obrachunkowym Spadek tego współczynnika wynika głównie z jednej strony z ujemnych wyników odnotowanych przez spółk Moncigale w tym okresie, a z drugiej strony z przyjcia dystrybutorów polskich, których poszczególne wskaniki rentownoci, wspólne dla tego sektora, s strukturalnie nisze od wskaników innych spółek nalecych do naszego segmentu działalnoci. Koszt zadłuenia wynosi (42,7) mln EUR w porównaniu do (27,3) mln EUR odnotowanych w roku Naley przypomnie, e najwaniejsze poyczki zostały uruchomione na koniec pierwszego kwartału 2006 roku. Niekorzystna zmiana EURIBOR za 3 miesice, która miała miejsce w zeszłym roku, wpłynła równie negatywnie na wyniki finansowe. Wynik netto grupy stanowi zysk w wysokoci 0,6 mln EUR po odnotowaniu zysku z podatku w wysokoci 13,8 mln EUR. 3) Analiza w rozbiciu na strefy działalnoci Polska Ogółem w tysicach EUR Rzeczywiste Rzeczywiste Zmiana Przychody % Przychody bez opłat i podatków % Biecy wskanik EBITDA % Mara EBITDA 9,5% 12,8 % - 3,3 pkt Zysk (strata) z biecej działalnoci operacyjnej % 4

5 Rok 2007 był w Polsce doskonałym rokiem. Nie liczc skutków przyjcia piciu nowych dystrybutorów, działalno rozwijała si bardzo znaczco, wpływajc tym samym na istotny wzrost rentownoci. Na koniec roku 2007 Grupa posiada 27,6-procentowy udział w sprzeday wódki na rynku polskim. Konsekwentna realizacja strategii tworzenia wartoci pozwoliła na skuteczne wprowadzenie na rynek nowych marek z portfela, jak na przykład Starogardzka, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu udziałów w rynku. Dodatkowo Grupa wylansowała nowe produkty w segmencie gotowe do picia, które odnosz rosnce sukcesy. W tym bardzo dynamicznym segmencie rynku Grupa posiada 33-procentowy udział i jest jego liderem. 28% sprzeday to sprzeda lokalna, za porednictwem duych sieci dystrybucji, za ponad 70% to sprzeda za porednictwem hurtowników i dystrybutorów. Przyjcie dystrybutorów pozwala na wiksz kontrol nad łacuchem sprzeday. Stwierdzono ponadto, e istniej due moliwoci współpracy i synergii, których wprowadzenie w ycie powinno w znaczcy i szybki sposób podnie rentowno dystrybutorów. - Przychody za rok 2007 wyniosły łcznie 631 mln EUR, co stanowi wzrost o 34% w stosunku do poprzedniego okresu. Przychody bez opłat i podatków w roku 2007 wyniosły 264 mln EUR, co stanowi ponad 40% sprzeday całej grupy. - Biecy wskanik EBITDA wynosi tys. EUR w porównaniu do tys. EUR osignitych w roku W stałym obszarze działalnoci, to jest nie uwzgldniajc wpływu nowoprzyjtych do Grupy dystrybutorów, EBITDA wzrósł o ponad 21% do 22,4 mln EUR, co stanowi blisko 22% przychodów bez opłat i podatków; w roku 2006 wskanik ten wynosił 17,2%. Europa Zachodnia w tysicach EUR Rzeczywiste Rzeczywiste Zmiana Przychody % Przychody bez opłat i podatków % Biecy wskanik EBITDA % Mara EBITDA 4,1 % 7,6 % - 3,5 pkt Zysk (strata) z biecej działalnoci operacyjnej % Na wielkoci te składaj si aktywa spółki Marie Brizard zakupionej w kwietniu 2006 r., aktywa holdingu francuskiego Grupy Belvédère, a take aktywa spółki skandynawskiej utworzonej po zakupie znaku towarowego Danska. Przychody ze sprzeday alkoholi wysokoprocentowych Marie Brizard wyniosły 122,5 mln EUR, co stanowi wzrost o 5% w stosunku do poprzedniego okresu, jeli chodzi o łczne iloci sprzeday, to wartoci przedstawiaj si identycznie. W roku 2007 odnotowano dla gamy 5

6 produktów podobne tendencje, co w roku 2006: dobre wyniki w sprzeday whisky na rynku o bardzo wysokiej konkurencji i dynamicznoci, oraz nowych likierów, których sprzeda ewoluuje powoli, ale które ciesz si szybko rosncymi marami. Naley odnotowa take olbrzymi sukces nowowprowadzonej na rynek francuski wódki Sobieski, której sprzedano na tyme rynku blisko skrzy, co stanowi około 10-procentowy udział w rynku duych sieci dystrybucji we Francji. Jeli chodzi o sprzeda win, w roku 2007 odnotowano natomiast znaczny spadek, poniewa spółka Moncigale poniosła strat. Przychody w wysokoci 134,5 mln EUR stanowi obnienie o blisko 15% oraz zmniejszenie udziału we wskaniku EBITDA Grupy o 8 mln EUR w stosunku do poprzedniego okresu. Uruchomiono plan naprawczy, który opiera si przede wszystkim na współpracy z sieciami dystrybucji Grupy w rónych krajach. Litwa w tysicach EUR Rzeczywiste Rzeczywiste Zmiana Przychody % Przychody bez opłat i podatków % Biecy wskanik EBITDA % Mara EBITDA 10,1 % 22,0 % - 11,9 pkt Zysk (strata) z biecej działalnoci operacyjnej % W roku 2007, nawet jeli nastpiło pewne spowolnienie na rynku litewskim, odnotowano 10-procentowy w stosunku do roku poprzedniego wzrost działalnoci litewskich spółek Grupy. Wódka Sobieski to lider na tamtym rynku, jej udział w rynku wynosi 18%, a warto przypomnie, e w roku 2005 udział ten wynosił zaledwie 2%. Kolejn znaczc mark Grupy, bardzo mocno zaznaczon na rynku, jest wódka Bajoru posiadajca 5,7% udziałów w rynku. Na rentownoci spółek litewskich znaczco odbił si wzrost kosztów strukturalnych, bdcy konsekwencj zmian koniunkturalnych w skali kraju, którego gospodarka otwiera si na Europ Zachodni. Tym niemniej, przy 2,3 mln EUR, wskanik EBITDA stanowi ponad 10% obrotów za rok Bułgaria w tysicach euro Rzeczywiste Rzeczywiste Zmiana Przychody % Przychody bez opłat i podatków % Biecy wskanik EBITDA % Mara EBITDA 9,3 % 9,7 % - 0,4 pkt Zysk (strata) z biecej działalnoci operacyjnej (103) (93) - 11 % 6

7 Ukierunkowane przede wszystkim na sektor winiarski, nalece do Grupy spółki bułgarskie staj si powoli coraz waniejszym uczestnikiem rynku w tym kraju, rozwijajc przy tym rednioterminow strategi. W ostatnich latach posadzono 1000 hektarów winnic, w których produkcja zostanie rozpoczta dopiero w roku Bardzo dynamiczny eksport win do całej Europy i Rosji wiadczy o powodzeniu na miar wprowadzonej niedawno na rynki skandynawskie marki Mozaïca, która odniosła prawdziwy sukces handlowy. Przy stałym i regularnym wzrocie rentownoci wskanik EBITDA osignł 1,4 mln EUR w roku obrachunkowym USA w tysicach EUR Rzeczywiste Rzeczywiste Zmiana Przychody nd Przychody bez opłat i podatków nd Biecy wskanik EBITDA 959 (100) nd Mara EBITDA 1,7% nd nd Zysk (strata) z biecej działalnoci operacyjnej (1 854) (101) nd Nabyty przez Grup w kwietniu 2007 r. amerykaski oddział Belvédère: Imperial Brands ma stanowi podstaw do ekspansji Grupy w tym kraju. W 2007 roku spółka kontynuowała swoj dotychczasow działalno, to jest produkcj spirytusu surowego, butelkowanie, przygotowywanie aromatów, octów winnych i win kulinarnych. Od wrzenia 2007 r. spółka zaczła wprowadza wódk Sobieski na rynek USA, w cigu czterech miesicy sprzedano blisko skrzynek, co jest bardzo obiecujcym pocztkiem. Z tego te tytułu rentowno działalnoci obniyła si wskutek poniesienia kosztów wprowadzenia na rynek wódki Sobieski, które wyniosły około 2 mln EUR. Inne kraje w tysicach EUR Rzeczywiste Rzeczywiste Zmiana Przychody % Przychody bez opłat i podatków % Biecy wskanik EBITDA (1 995) (1 650) - 21 % Mara EBITDA nd nd nd Zysk (strata) z biecej działalnoci operacyjnej (2 051) (1 645) - 25 % Pozycja ta obejmuje wszystkie inne jednostki nalece do Grupy Belvédère w Rosji, w Czechach, w Słowacji, w Chinach, w Brazylii i na Ukrainie. 7

8 II WYNIKI EKONOMICZNE I FINANSOWE SPÓŁKI 1. Prezentacja sprawozdania finansowego spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe spółki i skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzie 31 grudnia 2007 r., które przedstawiamy do Pastwa akceptacji, zostały sporzdzone stosownie do zasad prezentacji i metod wyceny przewidzianych w obowizujcych w tym zakresie przepisach. Zastosowano te same, co w poprzednim okresie, zasady prezentacji i metody wyceny Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Zakres konsolidacji: Spółki objte konsolidacj przez Grup Belvédère zostały wyszczególnione w załczniku do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Zakres konsolidacji został rozszerzony o nastpujce nowozakupione bd nowopowstałe jednostki: Sobieski do Brasil Dubar Belvédère Canada AZA Handles & Finanz AG HZ Sp. z o.o. Hasis Sp. z o.o. Galerie Alkoholi Tritex Redo Sobieski International Augustowianka Ukrainian American Industr. Inv. Joint LLC Cherkasy Distilley LLC Imperial Brands W stosunku do poprzedniego okresu adna ze spółek nie została wyłczona z konsolidacji. Stosownie do zasad konsolidacji pozostałe udziały Grupy nie zostały skonsolidowane. Metody konsolidacji zostały opisane w załczniku do sprawozdania skonsolidowanego Bilans skonsolidowany za rok obrachunkowy zakoczony w dniu 31 grudnia 2007 r. Aktywa (kwoty w tysicach EUR) 31/12/07 31/12/06 Warto firmy Wartoci niematerialne i prawne

9 Rzeczowe aktywa trwałe Pozostałe aktywa finansowe Udziały w firmach powizanych Aktywa z odroczonych podatków Aktywa długoterminowe Zapasy i produkty w toku Nalenoci od klientów Nalenoci podatkowe Pozostałe aktywa krótkoterminowe rodki pienine i inne aktywa pienine Aktywa przeznaczone do sprzeday Aktywa obrotowe Ogółem aktywa Pasywa (kwoty w tysicach EUR) 31/12/07 31/12/06 Kapitał (fundusz) własny Nalene wpłaty Kapitał (fundusz) zapasowy Wynik skonsolidowany Kapitały (fundusze) podstawowe (udział grupy) Udziały akcjonariuszy mniejszociowych Kapitały (fundusze) podstawowe ogółem Rezerwy długoterminowe Poyczki długoterminowe cz powyej roku Długoterminowe zobowizania podatkowe Pozostałe zobowizania długoterminowe Zobowizania długoterminowe Rezerwy krótkoterminowe Poyczki długoterminowe cz poniej jednego roku Poyczki krótkoterminowe Zobowizania handlowe i powizane Zobowizania podatkowe Inne zobowizania krótkoterminowe Zobowizania krótkoterminowe Ogółem pasywa Wyniki skonsolidowane za rok obrachunkowy zakoczony 31 grudnia 2007 r.: Rachunek zysków i strat (w tysicach EUR) 31/12/ /12/2006 skorygowany Przychody Inne przychody z działalnoci 135 Zuyte materiały ( ) ( ) 9

10 Pensje i wynagrodzenia (72 167) (42 942) Koszty zewntrzne (91 161) (82 917) Podatki i opłaty ( ) ( ) Odpisy amortyzacyjne (14 081) (9 991) Inne przychody z działalnoci gospodarczej Inne koszty działalnoci gospodarczej (16 748) (8 127) Zysk (strata) z biecej działalnoci operacyjnej Inne przychody operacyjne Inne koszty operacyjne (14) (2 473) Zysk (strata) operacyjny Przychody ze rodków pieninych i innych aktywów pieninych Koszt zadłuenia finansowego brutto (45 326) (31 230) Koszt zadłuenia finansowego netto (42 749) (27 354) Inne przychody finansowe Inne koszty finansowe (9 516) (4 386) Zysk (strata) finansowy (43 755) (22 398) Zysk (strata) brutto (20 533) Udział w zyskach (stratach) netto spółek konsolidowanych metod praw własnoci Obcienia podatkowe (1 516) Zysk (strata) netto z pominiciem działalnoci zaniechanej lub w trakcie zaniechania (6 545) Zysk (strata) netto z działalnoci zaniechanej lub w trakcie zaniechania Zysk (strata) Zysk (strata) udział dochodów dla akcjonariuszy mniejszociowych Zysk (strata) udział grupy Zysk (strata) na jedn akcj z działalnoci kontynuowanej Zysk (strata) rozwodniony na akcj z działalnoci kontynuowanej - 2,85 EUR 0,89 EUR - 2,49 EUR 0,77 EUR Zysk (strata) na akcj 0,25 EUR 5,16 EUR Zysk (strata) rozwodniony na akcj 0,22 EUR 4,43 EUR redniowaona liczba akcji w obiegu redniowaona i rozwodniona liczba akcji w obiegu Zadłuenie netto: (w tysicach EUR) Krótkoterminowe Długoterminowe Ogółem Zobowizania finansowe rodki pienine i inne aktywa pienine

11 Zobowizania finansowe netto rodków pieninych ( ) Inwestycje finansowe powyej 3 miesicy Posiadane akcje własne Zobowizania finansowe netto ( ) Na 31 grudnia 2007 r. zadłuenie finansowe brutto Grupy wynosi 563,5 mln EUR, za zadłuenie finansowe netto rodków pieninych i innych aktywów pieninych wynosi 441,1 mln EUR. Po odjciu inwestycji finansowych powyej 3 miesicy oraz posiadanych akcji własnych, zadłuenie wynosi 357 mln EUR Sprawozdanie finansowe spółki W okresie obrachunkowym zakoczonym 31 grudnia 2007 r.: Bilans na 31 grudnia 2007 r. wykazuje sum bilansow w wysokoci 814,0 mln EUR. Spółka macierzysta jako holding Grupy utrzymała dotychczasow, cho ograniczon, działalno handlow. Sprzeda wynosi 1 mln EUR w stosunku do 1,6 mln EUR w poprzednim okresie obrachunkowym; Przychody z działalnoci wynosz ogółem 9,4 mln EUR w stosunku do 8,8 mln EUR w poprzednim okresie obrachunkowym; Koszty działalnoci wynosz ogółem 13,6 mln EUR w stosunku do 38,8 mln EUR na 31 grudnia 2006 r.; Wynik z działalnoci stanowi strata w wysokoci -4,1 mln EUR w stosunku do straty w wysokoci -29,9 mln EUR w roku poprzednim; Wynik finansowy, w zwizku ze wzrostem stóp procentowych, stanowi strata wynoszca -16,3 mln EUR w stosunku do -0,7 mln EUR w poprzednim okresie obrachunkowym; Wynik z działalnoci gospodarczej stanowi strata w wysokoci -20,4 mln EUR w stosunku do -30,6 mln EUR w roku Wynik zdarze nadzwyczajnych jest ujemny i wynosi -4,1 mln EUR w stosunku do 5,4 mln EUR w roku Jeli chodzi o opodatkowanie, to przychody zwizane z konsolidacj podatkow (jako e jest to spółka macierzysta Grupy) daj przychód podatkowy w wysokoci 29,5 mln EUR. W zwizku z tym wynik netto jest dodatni i stanowi zysk w wysokoci 4,9 mln EUR. Do niniejszego sprawozdania załcza si tabel wyników przewidzian w artykule R Kodeksu Handlowego. 11

12 2. Analiza ewolucji obrotów, wyników oraz sytuacji finansowej spółki, ze szczególnym uwzgldnieniem zadłuenia w stosunku do wielkoci i złoonoci prowadzonych interesów Działalno spółki Belvédère zwizana jest zasadniczo z jej pozycj holdingu w Grupie Ryzyko finansowe zwizane z zadłueniem Grupy Sfinansowanie zakupu Marie Brizard oraz zrefinansowanie zwizanego z nim zobowizania spowodowały (i) wyprowadzenie z Grupy 160 milionów w OBSAR 2 w marcu 2006 roku, obecnie czciowo przekształconych w kapitał, a take (ii) skorzystanie przez Spółk z rynku obligacji (Floating Rate Notes lub FRN ) za 375 mln EUR w maju 2006 roku. (1) Jeli chodzi o 160 milionów w OBSAR 2 z marca 2006: Ryzyko zwizane z poziomem zadłuenia Spółki wskutek emisji OBSAR zostało podkrelone w punkcie noty operacyjnej wystawionej przez AMF [Urzd Nadzoru nad Rynkami Finansowymi] w dniu 9 marca 2006 roku za numerem , zwaywszy, e zwrot OBSAR podporzdkowany jest zwrotowi zobowizania FRN. Ryzyko to zostało ponownie przeanalizowane i sprecyzowane podczas emisji FRN zgodnie z poniszymi wyjanieniami. (2) Jeli chodzi o sfinansowanie FRN w maju 2006: (a) Całkowite zadłuenie w zwizku z emisj FRN wyniosło 459,6 mln EUR, z czego 373,2 mln EUR długu uprzywilejowanego. Tak wysoki poziom zadłuenia moe w konsekwencji utrudni Spółce dotrzymanie zobowiza z tytułu wypłat z FRN oraz zmusi j do przeznaczenia znacznej czci operacyjnych przepływów finansowych na spłat zobowiza z FRN, zmniejszajc w ten sposób rodki pienine przeznaczane na inwestycje operacyjne, a take ograniczy moliwo zacignicia przez Spółk kolejnych poyczek. (b) Spółka powinna wygenerowa rodki pienine wystarczajce na obsług zadłuenia z FRN, konieczno ta moe pocign za sob (i) zbycie aktywów lub/i, w razie potrzeby, (ii) restrukturyzacj czci długu z FRN przed terminem jego spłaty (i). (c) Spółka musi ponownie podnie dywidendy od oddziałów operacyjnych celem sfinansowania zobowizania z FRN. (d) Spółka uzyskała zezwolenie na emisj FRN w zamian za zastawy i zabezpieczenia udzielone przez Spółk i jej główne oddziały (wyszczególnione w punktach 3.2, 3.3 i 3.4 załcznika do skonsolidowanego sprawozdania finansowego). Korzystanie przez oddziały z poyczek na finansowanie działalnoci jest silnie uniezalenione, moe by przedmiotem listu intencyjnego bd gwarancji ze strony Belvédère, jeli okae si to konieczne. (e) Spółka Belvédère zobowizała si zachowa pewne współczynniki zadłuenia i pokrycia kosztów finansowych. Na dzie 31 grudnia 2007 r. spółka zachowała wszystkie te współczynniki z wyjtkiem współczynnika dotyczcego płatnoci ograniczonych (restricted payments). Spółka, która na pocztku 2007 r. posiadała ju akcji własnych o wartoci tys. EUR, dokonała w cigu omawianego okresu obrachunkowego, a nastpnie do dnia 31 marca 2008 r. zakupu akcji własnych za kwot tys. EUR w ramach 12

13 programu wykupu akcji, który to program został zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie spółki Belvédère w dniu 1 sierpnia 2007 r. Spółka Belvédère dokonała dwóch zakupów pakietów akcji na nastpujcych warunkach: - we wrzeniu 2007 r. nastpił zakup akcji własnych za kwot tys. EUR wskutek wykonania przez Orangina Group opcji sprzeday (put), do której prawo zostało jej udzielone podczas podpisania umowy zawartej w dniu 31 lipca 2007 r., obejmujcej zbycie sektora Napoje bezalkoholowe, transakcj t przeprowadzono za cen 167 EUR za akcj, cen z inwestycji prywatnej, dokonanej w lipcu 2007 r.; - stosownie do umowy zawartej w dniu 31 stycznia 2007 r. midzy V&S z jednej strony oraz Belvédère i Imperial Brands (oddział amerykaski) z drugiej strony, spółka Belvédère nabyła aktywa Florida Distillers Company w Stanach Zjednoczonych. Cz ceny tej transakcji (to jest 14 mln USD) została zapłacona w formie akcji spółki Belvédère (cena jednostkowa akcji z umowy wynosiła 187,30 EUR). Płatnoci dokonano przez europejsk opcj sprzeday akcji wykonaln dla sprzedawcy od 30 wrzenia za ustalon cen w wysokoci 9,75 mln USD. W dniu 4 padziernika 2007 r. spółka Belvédère dokonała zakupu akcji po cenie jednostkowej w wysokoci 126,09 EUR, to jest za kwot łczn tys. EUR (w tym dniu kurs akcji wynosił 150,65 EUR za akcj). Stosownie do obowizujcych we Francji przepisów dotyczcych górnego pułapu posiadanych akcji własnych, po osigniciu pułapu 10% posiadanych bezporednio akcji własnych, w pierwszym kwartale 2008 roku, spółka Belvédère zmuszona była przeklasyfikowa akcji własnych w pododdziale, za łczn kwot tys. EUR. W zwizku z powyszymi zdarzeniami na 31 grudnia 2007 r. spółce nie udało si dopełni postanowie ograniczajcych zakup akcji zawartych w umowie o emisji obligacji FRN. Stosownie do działu 6.01 (paragraf (a)(4)) umowy o emisji, przekroczenie wartoci tys. EUR stwierdzone na dzie 31 grudnia 2007 r., powikszone o tys. EUR na dzie 31 marca 2008 r., bdzie mogło stanowi niewywizanie si z umowy, jeli spółka Belvédère nie ureguluje tej sytuacji w terminie 60 dni od wezwania do wywizania si z umowy, które bd mogły skierowa do spółki Belvédère Trustee lub grupa posiadaczy obligacji, posiadajcych co najmniej 25% całoci obligacji i głosujcych wspólnie. Zgodnie z umow o emisj, Trustee nie ma obowizku skierowa takiego wezwania do spółki Belvédère, nie ma take obowizku powiadamiania posiadaczy obligacji o niewywizaniu si z umowy, jeli uzna, e takie działanie nie słuy ich interesom. Ponadto po upływie terminu 60 dni, stosownie do działu 6.02 umowy o emisji, w przypadku dalszego niewywizywania si z umowy Trustee lub posiadacze obligacji, posiadajcy co najmniej 25% wszystkich obligacji, mog ogłosi wymagalno obligacji. A to mogłoby stanowi ryzyko dla cigłoci działalnoci. Na dzie 31 grudnia 2007 r., a take na dzie sporzdzenia przez zarzd sprawozdania skonsolidowanego Grupy Belvédère, zobowizania nie były przedmiotem adnego owiadczenia o natychmiastowej wymagalnoci. Kierownictwo Belvédère przygotowało plan działa, którego ze wzgldu na poufno nie mona ogłosi na dzie publikacji niniejszego sprawozdania, kierownictwo deklaruje zamiar zwikszenia majtku własnego przedsibiorstwa o kwot wystarczajc, by rozwiza ten problem w moliwie najszybszym czasie. W zwizku z tym nie stwierdzono koniecznoci wprowadzenia adnych korekt koniecznych na wypadek, gdyby spółka nie mogła kontynuowa działalnoci. 13

14 Na dzie 31 grudnia 2007 roku zostały równie przekroczone warunki zwizane ze współczynnikami zadłuenia. W konsekwencji spółka nie ma prawa do zacigania kolejnego zadłuenia przez okres, w którym nie dotrzymuje tych współczynników. Uwzgldniajc powysze stwierdzenia, sprawozdanie roczne zostało sporzdzone w myl zasady o kontynuowaniu działalnoci. Na dzie 31 grudnia 2007 r. spółka zachowała wszystkie te współczynniki z wyjtkiem współczynnika dotyczcego płatnoci ograniczonych (restricted payments). Spółka, która na pocztku 2007 r. posiadała ju akcji własnych o wartoci tys. EUR, dokonała w cigu omawianego okresu obrachunkowego, a nastpnie do dnia 31 marca 2008 r. zakupu akcji własnych za kwot tys. EUR w ramach programu wykupu akcji, który to program został zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie spółki Belvédère w dniu 1 sierpnia 2007 r. Spółka Belvédère dokonała dwóch zakupów pakietów akcji na nastpujcych warunkach: - we wrzeniu 2007 r. nastpił zakup akcji własnych za kwot tys. EUR wskutek wykonania przez Orangina Group opcji sprzeday (put), do której prawo zostało jej udzielone podczas podpisania umowy zawartej w dniu 31 lipca 2007 r., obejmujcej zbycie sektora Napoje bezalkoholowe, transakcj t przeprowadzono za cen 167 EUR za akcj, cen z inwestycji prywatnej, dokonanej w lipcu 2007 r.; - stosownie do umowy zawartej w dniu 31 stycznia 2007 r. midzy V&S z jednej strony oraz Belvédère i Imperial Brands (oddział amerykaski) z drugiej strony, spółka Belvédère nabyła aktywa Florida Distillers Company w Stanach Zjednoczonych. Cz ceny tej transakcji (to jest 14 mln USD) została zapłacona w formie akcji spółki Belvédère (cena jednostkowa akcji z umowy wynosiła 187,30 EUR). Płatnoci dokonano przez europejsk opcj sprzeday akcji wykonaln dla sprzedawcy od 30 wrzenia 2007 r. za ustalon cen w wysokoci 9,75 mln USD. W dniu 4 padziernika 2007 r. spółka Belvédère dokonała zakupu akcji po cenie jednostkowej w wysokoci 126,09 EUR, to jest za kwot łczn tys. EUR (w tym dniu kurs akcji wynosił 150,65 EUR za akcj). Stosownie do obowizujcych we Francji przepisów dotyczcych górnego pułapu posiadanych akcji własnych, po osigniciu pułapu 10% posiadanych bezporednio akcji własnych, w pierwszym kwartale 2008 roku, spółka Belvédère zmuszona była przeklasyfikowa akcji własnych w pododdziale, za łczn kwot tys. EUR. W zwizku z powyszymi zdarzeniami na 31 grudnia 2007 r. Spółce nie udało si dopełni postanowie ograniczajcych zakup akcji zawartych w umowie o emisji obligacji FRN. Stosownie do działu 6.01 (paragraf (a)(4)) umowy o emisji, przekroczenie wartoci tys. EUR stwierdzone na dzie 31 grudnia 2007 r., powikszone o tys. EUR na dzie 31 marca 2008 r., bdzie mogło stanowi niewywizanie si z umowy, jeli spółka Belvédère nie ureguluje tej sytuacji w terminie 60 dni od wezwania do wywizania si z umowy, które bd mogły skierowa do spółki Belvédère Trustee lub grupa posiadaczy obligacji, posiadajcych co najmniej 25% całoci obligacji i głosujcych wspólnie. Zgodnie z umow o emisj, Trustee nie ma obowizku skierowa takiego wezwania do spółki Belvédère, nie ma take obowizku powiadamiania posiadaczy obligacji o niewywizaniu si z umowy, jeli uzna, e takie działanie nie słuy ich interesom. Ponadto po upływie terminu 60 dni, stosownie do działu 6.02 umowy o emisji, w przypadku dalszego niewywizywania si z umowy Trustee lub posiadacze obligacji, posiadajcy co najmniej 25% wszystkich obligacji, mog ogłosi wymagalno obligacji. 14

15 Na dzie 31 grudnia 2007 r., a take na dzie sporzdzenia przez zarzd sprawozdania skonsolidowanego Grupy Belvédère, zobowizania nie były przedmiotem adnego owiadczenia o natychmiastowej wymagalnoci. Stanowi to ryzyko dla kontynuowania działalnoci. Tym niemniej sprawozdanie roczne zostało przygotowane zgodnie z zasad kontynuowania działalnoci. Kierownictwo Belvédère przygotowało plan działa, którego ze wzgldu na poufno nie mona ogłosi na dzie publikacji niniejszego sprawozdania, kierownictwo deklaruje zamiar zwikszenia majtku własnego przedsibiorstwa co najmniej o 60 mln EUR w moliwie najszybszym czasie. W zwizku z tym nie stwierdzono koniecznoci wprowadzenia adnych korekt koniecznych na wypadek, gdyby spółka nie mogła kontynuowa działalnoci. (f) Jako e zobowizanie z FRN stanie si wymagalne w momencie zmiany struktury własnoci w Spółce, moe okaza si, e w przypadku nastpienia takiej zmiany Belvédère nie bdzie w stanie spłaci zobowizania głównego i odsetek od zobowizania. Ryzyko zwizane z poziomem zadłuenia Belvédère wskutek emisji FRN zostało wyszczególnione w aktualizacji dokumentu referencyjnego D Belvédère, złoonego w dniu 12 padziernika 2006 r. w AMF [Urzd Nadzoru nad Rynkami Finansowymi] po przeprowadzeniu operacji. (3) Jeli chodzi o przepływy rodków pieninych generowane przez zbycie aktywów niebdcych aktywami strategicznymi: W dniu 6 lipca 2007 r. Spółka ogłosiła swój zamiar kontynuowania operacji zbywania aktywów, których Spółka nie uznaje za aktywa strategiczne. Grupa dokonała take zbycia sektora napojów bezalkoholowych grupy Marie Brizard (Pulco, Sirop Berger itd.) za 178 mln EUR i w dniu 20 wrzenia zainkasowała przychody z tej transakcji. Wszystkie aktywa, które zostały zbyte bd s w trakcie zbycia, stanowi zatem łcznie przychód pieniny (bez podatku) w wysokoci około 200 mln EUR (w tym grunty w Krakowie i aktywa amerykaskie). 2.2.Ryzyko zwizane ze stopami oprocentowania Na 31 grudnia 2007 r. 84% kredytów bankowych Grupy oprocentowane jest według stopy płynnej. Z wyjtkiem poyczek FRN i OBSAR2, kredyty te zasadniczo przeznaczone s na pokrycie krótkoterminowych rodków obrotowych. Zastosowanie stóp zmiennych jest zatem w tym przypadku uzasadnione. Grupa nie ma obowizku zabezpiecza ryzyka zwizanego z otrzymanymi kredytami, tym niemniej Grupa rozwaała moliwo zabezpieczenia ryzyka zmiany stóp procentowych FRN. Uwzgldniajc koszt takiego zabezpieczenia oraz aktualn krzyw stóp procentowych, podjto decyzj o aktualnym utrzymaniu stóp płynnych. Grupa systematycznie analizuje stopy procentowe w oparciu o ewolucj rynku. Na 31 grudnia 2007 r., zadłuenie finansowe brutto Grupy wynosi 563,5 mln EUR, za zadłuenie netto 356,9 mln EUR, uwzgldniajc w tym dostpne rodki pienine w wysokoci 122,4 mln EUR, inwestycje finansowe powyej trzech miesicy w wysokoci 41 mln EUR i 43,2 mln EUR akcji własnych w posiadaniu Grupy na 31 grudnia 2007 r. 15

16 Wikszo zobowiza finansowych Grupy podlega oprocentowaniu według stopy zmiennej (EURIBOR i WIBOR). Zwikszenie stopy krótkoterminowej o 1% powoduje w konsekwencji zwikszenie obcie brutto Grupy zwizanych z oprocentowaniem o 12% Ryzyko zwizane z zastawami i innymi zabezpieczeniami Zezwolenie na emisj skryptów dłunych o zmiennym oprocentowaniu FRN zostało udzielone w zamian za zastawy i gwarancje ustanowione przez Spółk i jej główne oddziały. Powysze zastawy i gwarancje zostały wyszczególnione w punktach 3.2, 3.3 i 3.4 załcznika do skonsolidowanego sprawozdania finansowego na 31 grudnia 2007 r Ryzyko zwizane z wymian walut Biorc pod uwag liczb krajów, w których Grupa prowadzi działalno, ryzyko wymiany kursów jest realne, cho ograniczone i zrónicowane. Głównym czynnikiem ogranicze operacyjnego ryzyka wymiany jest fakt, e niemal wszystkie przychody spółek osigane s w strefach geograficznych, w których obowizuje ta sama waluta, co w miejscach wytwarzania produktów. Ponadto niektóre z walut, jak na przykład bułgarskie lewy i litewskie lity, maj stałe kursy wymiany na euro. Tym niemniej Grupa prowadzi pewne działania handlowe w krajach, w których obowizuj róne waluty i dla których Grupa, na dzie publikacji niniejszego dokumentu, nie przeprowadziła adnych działa celem pokrycia ryzyka wymiany walut, dotyczy to w szczególnoci sprzeday win bułgarskich w Polsce. W roku 2007 równowarto tej sprzeday w euro wyniosła 15 mln EUR, a ewolucja kursów była korzystna, przez co Grupa nie odnowiła instrumentów słucych pokryciu ryzyka zmian kursów wymiany. Grupa zabezpieczyła si w szczególnoci co do sprzeday w funtach sterlingach, nie zabezpieczała si natomiast na wypadek ryzyka wymiany walut przy sprzeday w walutach takich jak EUR/USD i EUR/PLN, których wielko nie jest wysoka. Z drugiej strony Grupa ponosi ryzyko waha kursowych zwizanych z przeliczaniem finansów spółek spoza strefy euro. Celem zabezpieczenia si przed negatywnymi skutkami takich waha Grupa stara si w miar moliwoci finansowa swoj działalno ze rodków w tej samej walucie, co zgromadzone aktywa, co pozwala na naturalne pokrycie ryzyka. Dzieje si tak w przypadku znacznej czci aktywów polskich, natomiast nie ma to jeszcze miejsca w przypadku niedawno nabytych aktywów amerykaskich. III DZIAŁALNO BADAWCZO-ROZWOJOWA Zwaywszy na rodzaj działalnoci Grupy przypominamy, e Spółka nie prowadzi adnej działalnoci badawczo-rozwojowej. IV ZNACZCE ZDARZENIA, KTÓRE NASTPIŁY PO DNIU BILANSOWYM Zgodnie ze strategi oddłuania, w dniu 4 kwietnia 2008 r. Grupa dokonała zbycia sektora octu winnego i win kulinarnych w Stanach Zjednoczonych. Warto netto transakcji wyniosła 16

17 30 mln USD. Ksigowo aktywa te, przynoszce w roku 2007 sprzeda w wysokoci 23,8 mln USD, zostan wyłczone ze sprawozdania skonsolidowanego Belvédère od kwietnia 2008 roku. Od 21 kwietnia 2008 r. akcje spółki Belvédère notowane s na giełdach w Paryu i w Warszawie. Operacja ta pozwoli Grupie by bliej inwestorów w Polsce, bdcej jej rynkiem historycznym, gdzie marka Sobieski jest najbardziej znana. V PROGNOZY NA ROK 2008 W najbliszych miesicach Grupa zamierza zakoczy program zbywania aktywów celem ograniczenia zadłuenia finansowego. VI PRZEZNACZENIE WYNIKÓW Proponujemy Pastwu przeznaczy zysk osignity w roku obrachunkowym i równy ,37 EUR, powikszony o zysk z lat ubiegłych, wynoszcy ,01 EUR, to jest zysk do podziału w wysokoci łcznej ,38 EUR, w sposób nastpujcy: Odpis na ustawowy kapitał zapasowy ,27 EUR Dywidenda dla Akcjonariuszy ,00 EUR Saldo do przeniesienia na lata nastpne ,11 EUR Kady z Akcjonariuszy otrzyma w ten sposób dywidend w wysokoci 0,50 EUR na jedn akcj o wartoci nominalnej w wysokoci 2 EUR, z zastrzeeniem, e: akcje z realizacji bonów subskrypcji akcji własnych z tytułu emisji OBSAR z dnia 10 listopada 2004 r. przynosz dochód dopiero od pierwszego dnia roku obrachunkowego, w którym zostały zrealizowane. W zwizku z tym bony subskrypcji akcji własnych zrealizowane po 31 grudnia 2007 r. nie uprawniaj do dywidendy; akcje z wykonania bonów subskrypcji akcji własnych z tytułu emisji OBSAR z 9 marca 2006 r. uprawniaj do dywidendy. Dywidenda bdzie wypłacana od dnia 17 wrzenia 2008 r. Jeli w dniu wypłaty dywidendy Spółka bdzie posiada akcje własne, zyski z niewypłaconych dywidend od akcji własnych zostan wykazane w sprawozdaniu w pozycji zysk/strata z lat ubiegłych. Stosownie do przepisów artykułu Generalnego Kodeksu Podatkowego, zaproponowany sposób podziału dywidendy stosuje si do osób fizycznych bdcych rezydentami podatkowymi we Francji, od zaproponowanej wypłaty dywidend przysługuje odliczenie podatkowe w wysokoci 40%. W przypadku opcji przyjtej indywidualnie przez akcjonariusza lub wspólnika celem pobrania ryczałtowo całej wysokoci dywidendy, o której mowa w artykule 117 quater Generalnego Kodeksu Podatkowego, powysze odliczenie podatkowe nie ma zastosowania. 17

18 Stosownie do przepisów artykułu 243 bis Generalnego Kodeksu Podatkowego, przypominamy Pastwu, e w trzech poprzednich latach z tytułu dywidendy wypłacono nastpujce sumy: Rok obrachunkowy zakoczony Dywidenda na jedn akcj 31 grudnia 2004 r. 1,00 31 grudnia 2005 r. 0,50 31 grudnia 2006 r. 0,50 VII KOSZTY NIESTANOWICE KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODU Stosownie do przepisów artykułu 223 quater i artykułu 223 quinquiès Generalnego Kodeksu Podatkowego informujemy Pastwa, e sprawozdanie za omawiany okres obejmuje koszty niestanowice kosztów uzyskania przychodu w wysokoci EUR, i e uiszczony z tego tytułu przez Spółk podatek dochodowy według stawki podstawowej wynosi EUR. VIII ODDZIAŁY I UDZIAŁY Patrz tabela oddziałów i udziałów. IX SPÓŁKI ZALE NE Bezporednio (poniej lista figurujca w sprawozdaniu za rok 2006, któr naley zaktualizowa na rok 2007): Belvédère Capital Management (87,72%) Tianjin Belvédère International Trade Co Ltd (100%) Belvédère Baltic (80%) Belvédère Prekyba (60%) Sobieski Spółka (100%) Vremena Goda (55%) Belvédère Czeska (98,60%) Sobieski USA (100%) Belvédère Hungaria (80%) Belvédère Slovensko (100%) Voie d Or (60%) Galliart (99,50%) Belvédère Arménie (60%) Belvédère Yugoslavia (100%) Marie Brizard & Roger International (100%) Sobieski SARL (99,60%) Belvedere Ukraina (100%) Belvedere Scandinavia (100%) Belvedere Duty Free (100%) 18

19 Belvedere Logistik (90%) Porednio (poniej lista figurujca w sprawozdaniu za rok 2006, któr naley zaktualizowa na rok 2007): Vinimpex (87,72%) Oddział BCM Sakar (87,19%) Oddział BCM Domain Menada (87,72%) Oddział BCM Belvédère Distributia (87,72%) Oddział BCM Sakar Vineyards (87,72%) Oddział BCM Menada Vineyards (87,72%) Oddział BCM Domain Menada Spzoo (87,72%) Oddział BCM Vilnius Degtine (68,29%) Oddział Sobieski Spółka Euro Agro Warszawa (99,90%) Oddział Sobieski Spółka Alco Pegro (100%) Oddział Sobieski Spółka Destylernia Sobieski (83,17%) Oddział Sobieski Spółka Destylernia Kraków (85,57%) Oddział Sobieski Spółka Wytwórnia Drody Piekarskich (85,57%) Oddział Destylernia Kraków Polmos Łacut (95,55%) Oddział Sobieski Spółka Cris Vins (80,00%) Oddział Sobieski Spółka TMT (100%) Oddział TMT Centrum TMT Centrum (100%) Oddział Sobieski Trade Rokicki (100%) Oddział Sobieski Trade Wawrzyniak (100%) Oddział Sobieski Trade Belvédère Saint Petersbourg (55%) Oddział Vremana Goda Ivan Kalita (54,99%) Oddział Vremana Goda Magitscheskii Cristal (27,50%) Oddział Vremena Goda Belvedere M (55%) Oddział Vremena Goda Les Chais Beaucairois (100%) Oddział MBRI Cognac Gautier (100%) Oddział MBRI William Pitters International (100%) Oddział MBRI Marie Brizard Espagne (100%) Oddział MBRI SCI Roger (100%) Distilleries Françaises (100%) X PRZEDŁU ENIE KADENCJI BIEGŁYCH REWIDENTÓW KSIGOWYCH Informujemy Pastwa, e kadencja Tytularnego Biegłego Rewidenta Ksigowego, firmy KPMG oraz kadencja Zastpujcego Biegłego Rewidenta Ksigowego Pana Rémy TABUTEAU wygasaj z dniem niniejszego Walnego Zgromadzenia. Przypominamy ponadto, e stosownie do przepisów artykułu L Kodeksu Handlowego, Tytularni Biegli Rewidenci Ksigowi w spółkach składajcych publiczn ofert sprzeday akcji nie mog obecnie powiadcza sprawozda finansowych przez wicej ni sze kolejnych okresów rozrachunkowych. Tym niemniej mona przedłuy kadencj spółek bdcych Biurami Rewidentów Ksigowych pod warunkiem zmiany podmiotu podpisujcego sprawozdania finansowe. 19

20 W zwizku z tym proponujemy Pastwu powołanie na kolejn kadencj trwajc sze okresów obrachunkowych, która to kadencja wyganie po zamkniciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zatwierdzajcego roczne sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy zakoczony w dniu 31 grudnia 2013 r.: w charakterze Tytularnego Biegłego Rewidenta Ksigowego firmy KPMG, która dokona zmiany sygnatariusza sprawozda rocznych; w charakterze Zastpujcego Biegłego Rewidenta Ksigowego pana Rémi TABUTEAU. XI UMOWY WYMIENIONE W ARTYKULE L KODEKSU HANDLOWEGO Biegli Rewidenci Ksigowi odczytaj swoje sprawozdanie, wyszczególniajce umowy, na które Zarzd wydał zezwolenie w omawianym okresie lub w okresach wczeniejszych, a które były kontynuowane w okresie obrachunkowym zakoczonym 31 grudnia 2007 r. XII UMOWY WYMIENIONE W ARTYKULE L KODEKSU HANDLOWEGO Lista umów dotyczcych transakcji biecych zawartych na zwyczajnych warunkach, których przedmiot bd skutki finansowe maj istotne znaczenie dla stron, została Pastwu udostpniona w terminie ustawowym oraz przekazana Pastwa Rewidentom Ksigowym. XIII ZEZWOLENIA UDZIELONE ZARZDOWI PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY 1. Przedłuenie zezwolenia udzielonego Spółce na wykup akcji własnych na giełdzie Proponujemy Pastwu udzielenie Spółce ponownego zezwolenia na przeprowadzanie transakcji giełdowych w zakresie akcji własnych, stosownie do przepisów artykułu L Kodeksu Handlowego i stosownie do postanowie Rozporzdzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z 22 grudnia 2003 r., z zastrzeeniem zachowania przepisów ustawowych i normatywnych obowizujcych w momencie przeprowadzenia transakcji, zgodnie z porzdkiem wanoci, wyłcznie celem: zachowania, nastpnie przekazania celem wymiany bd płatnoci w ramach operacji rozwoju Grupy, połczenia, podziału bd aportu; umorzenia zakupionych akcji; działa przeprowadzanych przez poredników giełdowych w ramach transakcji pakietowych zgodnie z kodeksem deontologicznym AFEI [Francuskie Stowarzyszenie Przedsibiorstw Inwestycyjnych]; pokrycia papierów wartociowych w postaci nalenoci zamiennych; pokrycia planów opcji i akcji przyznawanych bezpłatnie. Nie planuje si innego zastosowania programu wykupu akcji. 20

AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006

AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006 GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006 Aktywa trwałe 10 271 3 812 Reczowe aktywa trwałe 1 014 497 Wartoci niematerialne i prawne, 4 785 3 267 warto

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A.

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzeday produktów,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE.

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE. INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU OPIS PRZYJTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A.

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU ZAWIERAJACY: PISMO PREZESA ZARZĄDU WASKO S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

2. STAN PRAWNY SPÓŁKI

2. STAN PRAWNY SPÓŁKI Spis treci 1. INFORMACJE OGÓLNE - 3-2. STAN PRAWNY SPÓŁKI - 4-2.1. Rejestracja Spółki - 4-2.2. Kapitał akcyjny spółki - 4-2.3. Organy Spółki - 4-2.3.1. Walne Zgromadzenie - 4-2.3.2. Rada Nadzorcza - 5-2.3.3.

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU OPIS PRZYJTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity (w organizacji) z siedzib w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl

Bardziej szczegółowo

ATLAS ESTATES LIMITED SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOCZONY 31 GRUDNIA 2009

ATLAS ESTATES LIMITED SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOCZONY 31 GRUDNIA 2009 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOCZONY 31 GRUDNIA 2009 Atlas Estates Limited Intertrust Funds Services (Guernsey) Limited P.O. Box 119 Martello court Admiral Park St Peter Port Guernsey GY1 3HB Company

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Łapy, kwiecie 2007 r. 1 Szanowni Pastwo Niniejszym przedstawiam Sprawozdanie Roczne, które prezentuje

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2012 Rada Nadzorcza Celtic Property Developments S.A. Stan na dzie: Liczba kobiet Liczba mczyzn 31 grudnia 2011 r. 1 4 31 grudnia 2012 r. 1 4 Zarzd Celtic Property Developments

Bardziej szczegółowo

STATUT JEDNOLITY Z dnia 26 kwietnia 2004 r. Tytuł I : FORMA SIEDZIBA CZAS TRWANIA PRZEDMIOT

STATUT JEDNOLITY Z dnia 26 kwietnia 2004 r. Tytuł I : FORMA SIEDZIBA CZAS TRWANIA PRZEDMIOT Spółka zawizana została na podstawie aktu sporzdzonego przez Sdziego Jean SECKLER, notariusza w Junglister w dniu 10 kwietnia 2002 roku, ogłoszonego w Mémorial C numer 692 z dnia 4 maja 2002 roku Statut

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 4/2005. (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) w walucie: PLN

Raport SA-Q 4/2005. (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) w walucie: PLN Raport SA-Q 4/2005 (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zarzd Spółki COMP S.A. podaje do wiadomoci raport kwartalny zawierajacy sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny akcji spółki Celtic Property Developments S.A.

Prospekt emisyjny akcji spółki Celtic Property Developments S.A. Prospekt emisyjny akcji spółki Celtic Property Developments S.A. Niniejszy Prospekt został sporzdzony w zwizku z dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartociowych w Warszawie S.A.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku 1. Forma prawna NFI. Fundusz prowadzi działalno na podstawie Ustawy z dnia 15 wrzenia 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. Nr 94, poz.

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej MEMORANDUM INFORMACYJNE Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej Doradca: Beskidzki Dom Maklerski - 2-2) NAZWA, FORMA PRAWNA, KRAJ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Istotne zdarzenia majce wpływ na działalno gospodarcz. osignła w 2007 roku

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

GRUPA KAPITAŁOWA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 GRUPA KAPITAŁOWA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa SFINKS

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZDU ERGIS-EUROFILMS SA ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZDU ERGIS-EUROFILMS SA ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZDU ERGIS-EUROFILMS SA ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU SPIS TRECI: I. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej 2 1. Charakterystyka działalnoci Grupy Kapitałowej. 2 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

BORYSZEW SA SPRAWOZDANIE ZARZDU Z DZIAŁALNOCI SPÓŁKI W 2007 ROKU. Dzie zatwierdzenia sprawozdania do publikacji: 6 czerwca 2008 roku

BORYSZEW SA SPRAWOZDANIE ZARZDU Z DZIAŁALNOCI SPÓŁKI W 2007 ROKU. Dzie zatwierdzenia sprawozdania do publikacji: 6 czerwca 2008 roku BORYSZEW SA SPRAWOZDANIE ZARZDU Z DZIAŁALNOCI SPÓŁKI W 2007 ROKU Dzie zatwierdzenia sprawozdania do publikacji: 6 czerwca 2008 roku SPIS TRECI 1. WSTP... 3 2. ZATWIERDZENIE RAPORTU DO PUBLIKACJI... 4 3.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalnoci LSI SOFTWARE S.A. w roku 2006

SPRAWOZDANIE z działalnoci LSI SOFTWARE S.A. w roku 2006 Łód, 2007-04-23 SPRAWOZDANIE z działalnoci LSI SOFTWARE S.A. w roku 2006 Istotne zdarzenia majce wpływ na działalno gospodarcz. LSI Software S.A. osignł w 2006 roku 6,59 miliona złotych przychodów, co

Bardziej szczegółowo

Przychody ze sprzeday 61 920 100

Przychody ze sprzeday 61 920 100 1) Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich okreleniem wartociowym i ilociowym oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług (jeeli s istotne) albo ich grup w sprzeday

Bardziej szczegółowo

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na:

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na: Rynkiem nieruchomoci jest: ogół warunków organizacyjnych, prawnych i technicznych, w których odbywa si transfer praw do nieruchomoci, ogół warunków regulujcych poda, popyt i ceny nieruchomoci, całokształt

Bardziej szczegółowo

PRZEMAWIAJ CYCH ZA I PRZECIW OKRELONYM SPOSOBOM KLASYFIKACJI OPŁATY ZA DOSTPNO

PRZEMAWIAJ CYCH ZA I PRZECIW OKRELONYM SPOSOBOM KLASYFIKACJI OPŁATY ZA DOSTPNO - 11-3. ROZDZIAŁ III INTERPRETACJA PRAWNA I FINANSOWA WRAZ ZE WSKAZANIEM ARGUMENTÓW PRZEMAWIAJ CYCH ZA I PRZECIW OKRELONYM SPOSOBOM KLASYFIKACJI OPŁATY ZA DOSTPNO Na wstpie naley podkreli, e klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

R A P O R T NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. z badania sprawozdania finansowego uzupełniajcy opini dotyczc ENERGOMONTAU POŁUDNIE.

R A P O R T NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. z badania sprawozdania finansowego uzupełniajcy opini dotyczc ENERGOMONTAU POŁUDNIE. R A P O R T NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA z badania sprawozdania finansowego uzupełniajcy opini dotyczc ENERGOMONTAU POŁUDNIE Spółki Akcyjnej w Katowicach 1. Badaniem objto sprawozdanie finansowe za okres

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005

WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005 WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005 1) "ENERGOMONTA-PÓŁNOC" Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie przy ul. Przemysłowej 30. ( Poprzedni adres: 04-464 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

CPD S.A. RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 R.

CPD S.A. RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 R. RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 R. RAPORT KWARTALNY ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 R. SPIS TREŚCI I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI... 3 1. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ CPD...

Bardziej szczegółowo

SPIS TRECI WSTP... 3 I. INFORMACJA OGÓLNA... 3 II. ORGANY SPÓŁKI... 3 III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE SPÓŁKI... 4 IV. DZIAŁALNO GOSPODARCZA SPÓŁKI...

SPIS TRECI WSTP... 3 I. INFORMACJA OGÓLNA... 3 II. ORGANY SPÓŁKI... 3 III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE SPÓŁKI... 4 IV. DZIAŁALNO GOSPODARCZA SPÓŁKI... 2006 SPRAWOZDANIE ZARZDU Z DZIAŁALNOCI FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A. W KUNI RACIBORSKIEJ Kwiecie 2007 SPIS TRECI WSTP... 3 I. INFORMACJA OGÓLNA... 3 II. ORGANY SPÓŁKI... 3 III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT REFERENCYJNY

DOKUMENT REFERENCYJNY DOKUMENT REFERENCYJNY 1 DOKUMENT REFERENCYJNY Spółka akcyjna z zarządem, z kapitałem 6 838 178 euro Siedziba: 7, quai de la Paix 30300 BEAUCAIRE wpisana do rejestru handlowego i spółek (R.C.S.) w Nimes

Bardziej szczegółowo