BELVEDERE. Spółka akcyjna o kapitale zakładowym w wysokoci EUR Siedziba spółki: 10 Avenue Charles Jaffelin (21200) BEAUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BELVEDERE. Spółka akcyjna o kapitale zakładowym w wysokoci 5 019 980 EUR Siedziba spółki: 10 Avenue Charles Jaffelin (21200) BEAUNE"

Transkrypt

1 BELVEDERE Spółka akcyjna o kapitale zakładowym w wysokoci EUR Siedziba spółki: 10 Avenue Charles Jaffelin (21200) BEAUNE Numer wpisu do RCS [Rejestr Handlu i Spółek] w BEAUNE: SPRAWOZDANIE ZARZDU SPÓŁKI Z DZIAŁALNOCI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBRACHUNKOWY ZAKOCZONY 31 GRUDNIA 2007 R. Szanowni Pastwo! Zwołalimy Walne Zgromadzenie stosownie do postanowie Umowy Spółki oraz przepisów ustawy o spółkach handlowych celem: przedstawienia Pastwu sprawozdania z działalnoci Spółki, jej oddziałów oraz Grupy w roku obrachunkowym zakoczonym 31 grudnia 2007 r., wyników prowadzonej działalnoci oraz prognoz na przyszło; przedłoenia Pastwu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego, przeznaczenia wyniku finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za powyszy okres obrachunkowy; zaproponowania Pastwu przedłuenia dobiegajcych koca kadencji Biegłego Rewidenta Ksigowego i Zastpujcego Biegłego Rewidenta Ksigowego; zaproponowania Pastwu przedłuenia zezwolenia udzielonego Zarzdowi do wykupu akcji własnych; zaproponowania Pastwu udzielenia Spółce zezwolenia na podwyszenie kapitału zakładowego przez emisj wszelkiego rodzaju papierów wartociowych, zalenie od potrzeb ze zniesieniem bd bez zniesienia preferencyjnych praw subskrypcji, z uprawnieniem dla Zarzdu do podejmowania decyzji w sprawie tyche emisji; zaproponowania Pastwu zezwolenia Zarzdowi na ustalenie ceny emisji akcji zwykłych i innych papierów wartociowych gwarantujcych udział w kapitale, w przypadku zniesienia preferencyjnych praw subskrypcji, z ograniczeniem do 10% kapitału zakładowego rocznie; 1

2 zaproponowania Pastwu zezwolenia Zarzdowi na emisj akcji zwykłych, ze zniesieniem preferencyjnych praw subskrypcji, celem spłaty aportu akcji w przypadku publicznej oferty sprzeday akcji lub aportu w naturze; zaproponowania Pastwu zezwolenia Zarzdowi na podwyszenie liczby akcji emitowanych w ramach podwyszenia kapitału w przypadku wikszego ni zakładany popytu na subskrypcj akcji, stosownie do przepisów artykułu L Kodeksu Handlowego; zaproponowania Pastwu podjcia decyzji stosownie do przepisów ustawy o oszczdnociach pracowniczych nakładajcych obowizek zaproponowania Zgromadzeniu podwyszenia kapitału zarezerwowanego dla pracowników na warunkach przewidzianych w artykule L Kodeksu Pracy; zaproponowania Pastwu dokonania zmiany artykułu 25 Umowy Spółki stosownie do przepisów rozporzdzenia z 11 grudnia 2006 r.; zaproponowania Pastwu dokonania zmiany artykułu 16 Umowy Spółki dotyczcego uchwał podejmowanych przez Zarzd. I SYTUACJA GRUPY, SPÓŁKI I JEJ ODDZIAŁÓW W roku 2007, spółka Belvédère kontynuowała polityk rozwoju celem osignicia pozycji wiatowego potentata w sektorze alkoholi wysokoprocentowych. Działalno grupy Belvédère w tym okresie wyróniła si nastpujcymi wydarzeniami: - wprowadzenie wanego programu zbywania aktywów, którego głównym celem było obnienie poziomu zadłuenia Grupy. W ramach tego programu dokonano zbycia sektora napojów bezalkoholowych; - włczenie do Grupy nowych jednostek w Stanach Zjednoczonych, na Ukrainie i w Brazylii; s to rynki strategiczne stanowice dwignie najintensywniejszego wzrostu; - znaczcy rozwój działalnoci w zakresie alkoholi wysokoprocentowych na wszystkich rynkach, a w szczególnoci istotne zwikszenie rentownoci w Polsce, gdzie Grupa wzmocniła swoj sie dystrybucji poprzez przyjcie piciu nowych dystrybutorów; - trudnoci sektora win francuskich, który w omawianym okresie odnotował straty. W lipcu 2007 r. została przeprowadzona inwestycja prywatna dotyczca wszystkich udziałów pozostajcych w posiadaniu CL Financial, co spowodowało znaczc zmian struktury własnoci. 2

3 1) Najwaniejsze wydarzenia w omawianym okresie Pierwsza operacja z programu oddłuania Sektor napojów bezalkoholowych, obejmujcy wszystkie produkty wytwarzane i wprowadzane do obrotu pod znakami towarowymi Pulco i Sirop Sport, został zbyty w dniu 20 wrzenia 2007 r. za łczn kwot 178 mln EUR. Przez uzgodniony czas Belvédère i nabywca Orangina Group pozostan partnerami w ramach umów o podwykonawstwo. Kontynuacja rozwoju W kwietniu 2007 roku Grupa Belvédère dokonała zakupu aktywów amerykaskiej spółki Florida Distillers Company nabytych od szwedzkiej grupy V&S. Wskutek tej operacji Grupa dysponuje obecnie w Stanach Zjednoczonych dwiema destylarniami o łcznych mocach produkcyjnych wynoszcych 5 milionów skrzy rocznie oraz dynamiczn baz lokaln, by rozwin działalno na kontynencie północno-amerykaskim. Same Stany Zjednoczone stanowi trzeci pod wzgldem wielkoci rynek na wiecie, jeli chodzi o sprzeda wódki, przy ilociach sprzeday przekraczajcych 49 milionów skrzy w roku W ostatnim kwartale 2007 r. Belvédère dokonał zakupu spółki Dubar w Brazylii. Moce produkcyjne tej spółki wynosz rocznie skrzy likierów, wódki i cachaçy, które spółka sprzedaje pod własnymi znakami towarowymi. Przychody spółki za rok 2007 wyniosły blisko 7 mln EUR. Jeli chodzi o sprzeda wódki, Brazylia jest siódmym rynkiem na wiecie. W dniu 1 grudnia 2007 r. Spółka Belvédère dokonała zakupu destylarni na Ukrainie: Cherkazy Distillery. W roku 2007 spółka ta osignła przychody rzdu 5 mln EUR. Przy sprzeday ponad 52 milionów skrzy w roku 2006, Ukraina stanowi drugi wiatowy rynek handlu wódk. Grupa wzmocniła ponadto swoj sie sprzeday w Polsce, przyjmujc w cigu omawianego okresu piciu nowych dystrybutorów: HZ, Haziz, Galerie Alkoholi, Tritex i Redo. Sprzeda tych spółek wyniosła w roku 2007 ponad 100 mln EUR. 2) Kluczowe przychody, analiza działalnoci: Synteza Wartoci rzeczywiste skonsolidowane w tysicach EUR 2007 rzeczywiste 2006 rzeczywiste Zmiana Przychody % Przychody bez opłat i podatków % Biecy wskanik EBITDA* % Mara EBITDA 6,1 % 9,7 % - 3,6 pkt Zysk (strata) z biecej działalnoci operacyjnej % Zysk (strata) operacyjny % Koszty zadłuenia (42 749) (27 354) - 56 % 3

4 Wynik finansowy (43 755) (22 398) - 95 % Wynik zbytej działalnoci bez podatku dochodowego Wynik netto czci Grupy * Biecy wskanik EBTIDA odpowiada EBIT przed odpisami na amortyzacj i rezerwy na działalno biec. Podane wartoci oparte s na odpowiednich standardach MSSF. Dotyczy to w szczególnoci standardu MSSF 5 obejmujcego aktywa trwałe przeznaczone do zbycia i znajdujcego zastosowanie w przypadku sektora napojów bezalkoholowych, który został sprzedany w cigu okresu obrachunkowego. Naley zauway, e zgodnie z wytycznymi CESR [Komitet Europejskich Regulatorów Rynku Papierów Wartociowych] z lutego 2005 r., przyjtymi w rozporzdzeniu generalnym AMF [Urzd Nadzoru nad Rynkami Finansowymi], aden z zakupów dokonanych w trakcie roku obrachunkowego nie stanowi znaczcej zmiany wartoci brutto, poniewa aden ze wskaników wielkoci nie jest wyszy o 25% od całkowitej wartoci aktywów, od przychodów bd od wyniku. Przychody z okresu wynosz mln EUR, co stanowi wzrost o 35% w stosunku do okresu poprzedniego. Wzrost ten jest w szczególnoci konsekwencj konsolidacji spółek, które skonsolidowano w trakcie okresu. Jeli porówna te same obszary działalnoci (bez nowych spółek), to przychody wzrosły o 16%, wynik ten wskazuje, e spółki uprzednio nalece do Grupy znaczco rozwijaj swoj działalno. EBITDA biecy wynosi 39 mln EUR, co stanowi 6,1% przychodów bez opłat i podatków w stosunku do 39,9 mln EUR i 9,7% w roku obrachunkowym Spadek tego współczynnika wynika głównie z jednej strony z ujemnych wyników odnotowanych przez spółk Moncigale w tym okresie, a z drugiej strony z przyjcia dystrybutorów polskich, których poszczególne wskaniki rentownoci, wspólne dla tego sektora, s strukturalnie nisze od wskaników innych spółek nalecych do naszego segmentu działalnoci. Koszt zadłuenia wynosi (42,7) mln EUR w porównaniu do (27,3) mln EUR odnotowanych w roku Naley przypomnie, e najwaniejsze poyczki zostały uruchomione na koniec pierwszego kwartału 2006 roku. Niekorzystna zmiana EURIBOR za 3 miesice, która miała miejsce w zeszłym roku, wpłynła równie negatywnie na wyniki finansowe. Wynik netto grupy stanowi zysk w wysokoci 0,6 mln EUR po odnotowaniu zysku z podatku w wysokoci 13,8 mln EUR. 3) Analiza w rozbiciu na strefy działalnoci Polska Ogółem w tysicach EUR Rzeczywiste Rzeczywiste Zmiana Przychody % Przychody bez opłat i podatków % Biecy wskanik EBITDA % Mara EBITDA 9,5% 12,8 % - 3,3 pkt Zysk (strata) z biecej działalnoci operacyjnej % 4

5 Rok 2007 był w Polsce doskonałym rokiem. Nie liczc skutków przyjcia piciu nowych dystrybutorów, działalno rozwijała si bardzo znaczco, wpływajc tym samym na istotny wzrost rentownoci. Na koniec roku 2007 Grupa posiada 27,6-procentowy udział w sprzeday wódki na rynku polskim. Konsekwentna realizacja strategii tworzenia wartoci pozwoliła na skuteczne wprowadzenie na rynek nowych marek z portfela, jak na przykład Starogardzka, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu udziałów w rynku. Dodatkowo Grupa wylansowała nowe produkty w segmencie gotowe do picia, które odnosz rosnce sukcesy. W tym bardzo dynamicznym segmencie rynku Grupa posiada 33-procentowy udział i jest jego liderem. 28% sprzeday to sprzeda lokalna, za porednictwem duych sieci dystrybucji, za ponad 70% to sprzeda za porednictwem hurtowników i dystrybutorów. Przyjcie dystrybutorów pozwala na wiksz kontrol nad łacuchem sprzeday. Stwierdzono ponadto, e istniej due moliwoci współpracy i synergii, których wprowadzenie w ycie powinno w znaczcy i szybki sposób podnie rentowno dystrybutorów. - Przychody za rok 2007 wyniosły łcznie 631 mln EUR, co stanowi wzrost o 34% w stosunku do poprzedniego okresu. Przychody bez opłat i podatków w roku 2007 wyniosły 264 mln EUR, co stanowi ponad 40% sprzeday całej grupy. - Biecy wskanik EBITDA wynosi tys. EUR w porównaniu do tys. EUR osignitych w roku W stałym obszarze działalnoci, to jest nie uwzgldniajc wpływu nowoprzyjtych do Grupy dystrybutorów, EBITDA wzrósł o ponad 21% do 22,4 mln EUR, co stanowi blisko 22% przychodów bez opłat i podatków; w roku 2006 wskanik ten wynosił 17,2%. Europa Zachodnia w tysicach EUR Rzeczywiste Rzeczywiste Zmiana Przychody % Przychody bez opłat i podatków % Biecy wskanik EBITDA % Mara EBITDA 4,1 % 7,6 % - 3,5 pkt Zysk (strata) z biecej działalnoci operacyjnej % Na wielkoci te składaj si aktywa spółki Marie Brizard zakupionej w kwietniu 2006 r., aktywa holdingu francuskiego Grupy Belvédère, a take aktywa spółki skandynawskiej utworzonej po zakupie znaku towarowego Danska. Przychody ze sprzeday alkoholi wysokoprocentowych Marie Brizard wyniosły 122,5 mln EUR, co stanowi wzrost o 5% w stosunku do poprzedniego okresu, jeli chodzi o łczne iloci sprzeday, to wartoci przedstawiaj si identycznie. W roku 2007 odnotowano dla gamy 5

6 produktów podobne tendencje, co w roku 2006: dobre wyniki w sprzeday whisky na rynku o bardzo wysokiej konkurencji i dynamicznoci, oraz nowych likierów, których sprzeda ewoluuje powoli, ale które ciesz si szybko rosncymi marami. Naley odnotowa take olbrzymi sukces nowowprowadzonej na rynek francuski wódki Sobieski, której sprzedano na tyme rynku blisko skrzy, co stanowi około 10-procentowy udział w rynku duych sieci dystrybucji we Francji. Jeli chodzi o sprzeda win, w roku 2007 odnotowano natomiast znaczny spadek, poniewa spółka Moncigale poniosła strat. Przychody w wysokoci 134,5 mln EUR stanowi obnienie o blisko 15% oraz zmniejszenie udziału we wskaniku EBITDA Grupy o 8 mln EUR w stosunku do poprzedniego okresu. Uruchomiono plan naprawczy, który opiera si przede wszystkim na współpracy z sieciami dystrybucji Grupy w rónych krajach. Litwa w tysicach EUR Rzeczywiste Rzeczywiste Zmiana Przychody % Przychody bez opłat i podatków % Biecy wskanik EBITDA % Mara EBITDA 10,1 % 22,0 % - 11,9 pkt Zysk (strata) z biecej działalnoci operacyjnej % W roku 2007, nawet jeli nastpiło pewne spowolnienie na rynku litewskim, odnotowano 10-procentowy w stosunku do roku poprzedniego wzrost działalnoci litewskich spółek Grupy. Wódka Sobieski to lider na tamtym rynku, jej udział w rynku wynosi 18%, a warto przypomnie, e w roku 2005 udział ten wynosił zaledwie 2%. Kolejn znaczc mark Grupy, bardzo mocno zaznaczon na rynku, jest wódka Bajoru posiadajca 5,7% udziałów w rynku. Na rentownoci spółek litewskich znaczco odbił si wzrost kosztów strukturalnych, bdcy konsekwencj zmian koniunkturalnych w skali kraju, którego gospodarka otwiera si na Europ Zachodni. Tym niemniej, przy 2,3 mln EUR, wskanik EBITDA stanowi ponad 10% obrotów za rok Bułgaria w tysicach euro Rzeczywiste Rzeczywiste Zmiana Przychody % Przychody bez opłat i podatków % Biecy wskanik EBITDA % Mara EBITDA 9,3 % 9,7 % - 0,4 pkt Zysk (strata) z biecej działalnoci operacyjnej (103) (93) - 11 % 6

7 Ukierunkowane przede wszystkim na sektor winiarski, nalece do Grupy spółki bułgarskie staj si powoli coraz waniejszym uczestnikiem rynku w tym kraju, rozwijajc przy tym rednioterminow strategi. W ostatnich latach posadzono 1000 hektarów winnic, w których produkcja zostanie rozpoczta dopiero w roku Bardzo dynamiczny eksport win do całej Europy i Rosji wiadczy o powodzeniu na miar wprowadzonej niedawno na rynki skandynawskie marki Mozaïca, która odniosła prawdziwy sukces handlowy. Przy stałym i regularnym wzrocie rentownoci wskanik EBITDA osignł 1,4 mln EUR w roku obrachunkowym USA w tysicach EUR Rzeczywiste Rzeczywiste Zmiana Przychody nd Przychody bez opłat i podatków nd Biecy wskanik EBITDA 959 (100) nd Mara EBITDA 1,7% nd nd Zysk (strata) z biecej działalnoci operacyjnej (1 854) (101) nd Nabyty przez Grup w kwietniu 2007 r. amerykaski oddział Belvédère: Imperial Brands ma stanowi podstaw do ekspansji Grupy w tym kraju. W 2007 roku spółka kontynuowała swoj dotychczasow działalno, to jest produkcj spirytusu surowego, butelkowanie, przygotowywanie aromatów, octów winnych i win kulinarnych. Od wrzenia 2007 r. spółka zaczła wprowadza wódk Sobieski na rynek USA, w cigu czterech miesicy sprzedano blisko skrzynek, co jest bardzo obiecujcym pocztkiem. Z tego te tytułu rentowno działalnoci obniyła si wskutek poniesienia kosztów wprowadzenia na rynek wódki Sobieski, które wyniosły około 2 mln EUR. Inne kraje w tysicach EUR Rzeczywiste Rzeczywiste Zmiana Przychody % Przychody bez opłat i podatków % Biecy wskanik EBITDA (1 995) (1 650) - 21 % Mara EBITDA nd nd nd Zysk (strata) z biecej działalnoci operacyjnej (2 051) (1 645) - 25 % Pozycja ta obejmuje wszystkie inne jednostki nalece do Grupy Belvédère w Rosji, w Czechach, w Słowacji, w Chinach, w Brazylii i na Ukrainie. 7

8 II WYNIKI EKONOMICZNE I FINANSOWE SPÓŁKI 1. Prezentacja sprawozdania finansowego spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe spółki i skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzie 31 grudnia 2007 r., które przedstawiamy do Pastwa akceptacji, zostały sporzdzone stosownie do zasad prezentacji i metod wyceny przewidzianych w obowizujcych w tym zakresie przepisach. Zastosowano te same, co w poprzednim okresie, zasady prezentacji i metody wyceny Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Zakres konsolidacji: Spółki objte konsolidacj przez Grup Belvédère zostały wyszczególnione w załczniku do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Zakres konsolidacji został rozszerzony o nastpujce nowozakupione bd nowopowstałe jednostki: Sobieski do Brasil Dubar Belvédère Canada AZA Handles & Finanz AG HZ Sp. z o.o. Hasis Sp. z o.o. Galerie Alkoholi Tritex Redo Sobieski International Augustowianka Ukrainian American Industr. Inv. Joint LLC Cherkasy Distilley LLC Imperial Brands W stosunku do poprzedniego okresu adna ze spółek nie została wyłczona z konsolidacji. Stosownie do zasad konsolidacji pozostałe udziały Grupy nie zostały skonsolidowane. Metody konsolidacji zostały opisane w załczniku do sprawozdania skonsolidowanego Bilans skonsolidowany za rok obrachunkowy zakoczony w dniu 31 grudnia 2007 r. Aktywa (kwoty w tysicach EUR) 31/12/07 31/12/06 Warto firmy Wartoci niematerialne i prawne

9 Rzeczowe aktywa trwałe Pozostałe aktywa finansowe Udziały w firmach powizanych Aktywa z odroczonych podatków Aktywa długoterminowe Zapasy i produkty w toku Nalenoci od klientów Nalenoci podatkowe Pozostałe aktywa krótkoterminowe rodki pienine i inne aktywa pienine Aktywa przeznaczone do sprzeday Aktywa obrotowe Ogółem aktywa Pasywa (kwoty w tysicach EUR) 31/12/07 31/12/06 Kapitał (fundusz) własny Nalene wpłaty Kapitał (fundusz) zapasowy Wynik skonsolidowany Kapitały (fundusze) podstawowe (udział grupy) Udziały akcjonariuszy mniejszociowych Kapitały (fundusze) podstawowe ogółem Rezerwy długoterminowe Poyczki długoterminowe cz powyej roku Długoterminowe zobowizania podatkowe Pozostałe zobowizania długoterminowe Zobowizania długoterminowe Rezerwy krótkoterminowe Poyczki długoterminowe cz poniej jednego roku Poyczki krótkoterminowe Zobowizania handlowe i powizane Zobowizania podatkowe Inne zobowizania krótkoterminowe Zobowizania krótkoterminowe Ogółem pasywa Wyniki skonsolidowane za rok obrachunkowy zakoczony 31 grudnia 2007 r.: Rachunek zysków i strat (w tysicach EUR) 31/12/ /12/2006 skorygowany Przychody Inne przychody z działalnoci 135 Zuyte materiały ( ) ( ) 9

10 Pensje i wynagrodzenia (72 167) (42 942) Koszty zewntrzne (91 161) (82 917) Podatki i opłaty ( ) ( ) Odpisy amortyzacyjne (14 081) (9 991) Inne przychody z działalnoci gospodarczej Inne koszty działalnoci gospodarczej (16 748) (8 127) Zysk (strata) z biecej działalnoci operacyjnej Inne przychody operacyjne Inne koszty operacyjne (14) (2 473) Zysk (strata) operacyjny Przychody ze rodków pieninych i innych aktywów pieninych Koszt zadłuenia finansowego brutto (45 326) (31 230) Koszt zadłuenia finansowego netto (42 749) (27 354) Inne przychody finansowe Inne koszty finansowe (9 516) (4 386) Zysk (strata) finansowy (43 755) (22 398) Zysk (strata) brutto (20 533) Udział w zyskach (stratach) netto spółek konsolidowanych metod praw własnoci Obcienia podatkowe (1 516) Zysk (strata) netto z pominiciem działalnoci zaniechanej lub w trakcie zaniechania (6 545) Zysk (strata) netto z działalnoci zaniechanej lub w trakcie zaniechania Zysk (strata) Zysk (strata) udział dochodów dla akcjonariuszy mniejszociowych Zysk (strata) udział grupy Zysk (strata) na jedn akcj z działalnoci kontynuowanej Zysk (strata) rozwodniony na akcj z działalnoci kontynuowanej - 2,85 EUR 0,89 EUR - 2,49 EUR 0,77 EUR Zysk (strata) na akcj 0,25 EUR 5,16 EUR Zysk (strata) rozwodniony na akcj 0,22 EUR 4,43 EUR redniowaona liczba akcji w obiegu redniowaona i rozwodniona liczba akcji w obiegu Zadłuenie netto: (w tysicach EUR) Krótkoterminowe Długoterminowe Ogółem Zobowizania finansowe rodki pienine i inne aktywa pienine

11 Zobowizania finansowe netto rodków pieninych ( ) Inwestycje finansowe powyej 3 miesicy Posiadane akcje własne Zobowizania finansowe netto ( ) Na 31 grudnia 2007 r. zadłuenie finansowe brutto Grupy wynosi 563,5 mln EUR, za zadłuenie finansowe netto rodków pieninych i innych aktywów pieninych wynosi 441,1 mln EUR. Po odjciu inwestycji finansowych powyej 3 miesicy oraz posiadanych akcji własnych, zadłuenie wynosi 357 mln EUR Sprawozdanie finansowe spółki W okresie obrachunkowym zakoczonym 31 grudnia 2007 r.: Bilans na 31 grudnia 2007 r. wykazuje sum bilansow w wysokoci 814,0 mln EUR. Spółka macierzysta jako holding Grupy utrzymała dotychczasow, cho ograniczon, działalno handlow. Sprzeda wynosi 1 mln EUR w stosunku do 1,6 mln EUR w poprzednim okresie obrachunkowym; Przychody z działalnoci wynosz ogółem 9,4 mln EUR w stosunku do 8,8 mln EUR w poprzednim okresie obrachunkowym; Koszty działalnoci wynosz ogółem 13,6 mln EUR w stosunku do 38,8 mln EUR na 31 grudnia 2006 r.; Wynik z działalnoci stanowi strata w wysokoci -4,1 mln EUR w stosunku do straty w wysokoci -29,9 mln EUR w roku poprzednim; Wynik finansowy, w zwizku ze wzrostem stóp procentowych, stanowi strata wynoszca -16,3 mln EUR w stosunku do -0,7 mln EUR w poprzednim okresie obrachunkowym; Wynik z działalnoci gospodarczej stanowi strata w wysokoci -20,4 mln EUR w stosunku do -30,6 mln EUR w roku Wynik zdarze nadzwyczajnych jest ujemny i wynosi -4,1 mln EUR w stosunku do 5,4 mln EUR w roku Jeli chodzi o opodatkowanie, to przychody zwizane z konsolidacj podatkow (jako e jest to spółka macierzysta Grupy) daj przychód podatkowy w wysokoci 29,5 mln EUR. W zwizku z tym wynik netto jest dodatni i stanowi zysk w wysokoci 4,9 mln EUR. Do niniejszego sprawozdania załcza si tabel wyników przewidzian w artykule R Kodeksu Handlowego. 11

12 2. Analiza ewolucji obrotów, wyników oraz sytuacji finansowej spółki, ze szczególnym uwzgldnieniem zadłuenia w stosunku do wielkoci i złoonoci prowadzonych interesów Działalno spółki Belvédère zwizana jest zasadniczo z jej pozycj holdingu w Grupie Ryzyko finansowe zwizane z zadłueniem Grupy Sfinansowanie zakupu Marie Brizard oraz zrefinansowanie zwizanego z nim zobowizania spowodowały (i) wyprowadzenie z Grupy 160 milionów w OBSAR 2 w marcu 2006 roku, obecnie czciowo przekształconych w kapitał, a take (ii) skorzystanie przez Spółk z rynku obligacji (Floating Rate Notes lub FRN ) za 375 mln EUR w maju 2006 roku. (1) Jeli chodzi o 160 milionów w OBSAR 2 z marca 2006: Ryzyko zwizane z poziomem zadłuenia Spółki wskutek emisji OBSAR zostało podkrelone w punkcie noty operacyjnej wystawionej przez AMF [Urzd Nadzoru nad Rynkami Finansowymi] w dniu 9 marca 2006 roku za numerem , zwaywszy, e zwrot OBSAR podporzdkowany jest zwrotowi zobowizania FRN. Ryzyko to zostało ponownie przeanalizowane i sprecyzowane podczas emisji FRN zgodnie z poniszymi wyjanieniami. (2) Jeli chodzi o sfinansowanie FRN w maju 2006: (a) Całkowite zadłuenie w zwizku z emisj FRN wyniosło 459,6 mln EUR, z czego 373,2 mln EUR długu uprzywilejowanego. Tak wysoki poziom zadłuenia moe w konsekwencji utrudni Spółce dotrzymanie zobowiza z tytułu wypłat z FRN oraz zmusi j do przeznaczenia znacznej czci operacyjnych przepływów finansowych na spłat zobowiza z FRN, zmniejszajc w ten sposób rodki pienine przeznaczane na inwestycje operacyjne, a take ograniczy moliwo zacignicia przez Spółk kolejnych poyczek. (b) Spółka powinna wygenerowa rodki pienine wystarczajce na obsług zadłuenia z FRN, konieczno ta moe pocign za sob (i) zbycie aktywów lub/i, w razie potrzeby, (ii) restrukturyzacj czci długu z FRN przed terminem jego spłaty (i). (c) Spółka musi ponownie podnie dywidendy od oddziałów operacyjnych celem sfinansowania zobowizania z FRN. (d) Spółka uzyskała zezwolenie na emisj FRN w zamian za zastawy i zabezpieczenia udzielone przez Spółk i jej główne oddziały (wyszczególnione w punktach 3.2, 3.3 i 3.4 załcznika do skonsolidowanego sprawozdania finansowego). Korzystanie przez oddziały z poyczek na finansowanie działalnoci jest silnie uniezalenione, moe by przedmiotem listu intencyjnego bd gwarancji ze strony Belvédère, jeli okae si to konieczne. (e) Spółka Belvédère zobowizała si zachowa pewne współczynniki zadłuenia i pokrycia kosztów finansowych. Na dzie 31 grudnia 2007 r. spółka zachowała wszystkie te współczynniki z wyjtkiem współczynnika dotyczcego płatnoci ograniczonych (restricted payments). Spółka, która na pocztku 2007 r. posiadała ju akcji własnych o wartoci tys. EUR, dokonała w cigu omawianego okresu obrachunkowego, a nastpnie do dnia 31 marca 2008 r. zakupu akcji własnych za kwot tys. EUR w ramach 12

13 programu wykupu akcji, który to program został zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie spółki Belvédère w dniu 1 sierpnia 2007 r. Spółka Belvédère dokonała dwóch zakupów pakietów akcji na nastpujcych warunkach: - we wrzeniu 2007 r. nastpił zakup akcji własnych za kwot tys. EUR wskutek wykonania przez Orangina Group opcji sprzeday (put), do której prawo zostało jej udzielone podczas podpisania umowy zawartej w dniu 31 lipca 2007 r., obejmujcej zbycie sektora Napoje bezalkoholowe, transakcj t przeprowadzono za cen 167 EUR za akcj, cen z inwestycji prywatnej, dokonanej w lipcu 2007 r.; - stosownie do umowy zawartej w dniu 31 stycznia 2007 r. midzy V&S z jednej strony oraz Belvédère i Imperial Brands (oddział amerykaski) z drugiej strony, spółka Belvédère nabyła aktywa Florida Distillers Company w Stanach Zjednoczonych. Cz ceny tej transakcji (to jest 14 mln USD) została zapłacona w formie akcji spółki Belvédère (cena jednostkowa akcji z umowy wynosiła 187,30 EUR). Płatnoci dokonano przez europejsk opcj sprzeday akcji wykonaln dla sprzedawcy od 30 wrzenia za ustalon cen w wysokoci 9,75 mln USD. W dniu 4 padziernika 2007 r. spółka Belvédère dokonała zakupu akcji po cenie jednostkowej w wysokoci 126,09 EUR, to jest za kwot łczn tys. EUR (w tym dniu kurs akcji wynosił 150,65 EUR za akcj). Stosownie do obowizujcych we Francji przepisów dotyczcych górnego pułapu posiadanych akcji własnych, po osigniciu pułapu 10% posiadanych bezporednio akcji własnych, w pierwszym kwartale 2008 roku, spółka Belvédère zmuszona była przeklasyfikowa akcji własnych w pododdziale, za łczn kwot tys. EUR. W zwizku z powyszymi zdarzeniami na 31 grudnia 2007 r. spółce nie udało si dopełni postanowie ograniczajcych zakup akcji zawartych w umowie o emisji obligacji FRN. Stosownie do działu 6.01 (paragraf (a)(4)) umowy o emisji, przekroczenie wartoci tys. EUR stwierdzone na dzie 31 grudnia 2007 r., powikszone o tys. EUR na dzie 31 marca 2008 r., bdzie mogło stanowi niewywizanie si z umowy, jeli spółka Belvédère nie ureguluje tej sytuacji w terminie 60 dni od wezwania do wywizania si z umowy, które bd mogły skierowa do spółki Belvédère Trustee lub grupa posiadaczy obligacji, posiadajcych co najmniej 25% całoci obligacji i głosujcych wspólnie. Zgodnie z umow o emisj, Trustee nie ma obowizku skierowa takiego wezwania do spółki Belvédère, nie ma take obowizku powiadamiania posiadaczy obligacji o niewywizaniu si z umowy, jeli uzna, e takie działanie nie słuy ich interesom. Ponadto po upływie terminu 60 dni, stosownie do działu 6.02 umowy o emisji, w przypadku dalszego niewywizywania si z umowy Trustee lub posiadacze obligacji, posiadajcy co najmniej 25% wszystkich obligacji, mog ogłosi wymagalno obligacji. A to mogłoby stanowi ryzyko dla cigłoci działalnoci. Na dzie 31 grudnia 2007 r., a take na dzie sporzdzenia przez zarzd sprawozdania skonsolidowanego Grupy Belvédère, zobowizania nie były przedmiotem adnego owiadczenia o natychmiastowej wymagalnoci. Kierownictwo Belvédère przygotowało plan działa, którego ze wzgldu na poufno nie mona ogłosi na dzie publikacji niniejszego sprawozdania, kierownictwo deklaruje zamiar zwikszenia majtku własnego przedsibiorstwa o kwot wystarczajc, by rozwiza ten problem w moliwie najszybszym czasie. W zwizku z tym nie stwierdzono koniecznoci wprowadzenia adnych korekt koniecznych na wypadek, gdyby spółka nie mogła kontynuowa działalnoci. 13

14 Na dzie 31 grudnia 2007 roku zostały równie przekroczone warunki zwizane ze współczynnikami zadłuenia. W konsekwencji spółka nie ma prawa do zacigania kolejnego zadłuenia przez okres, w którym nie dotrzymuje tych współczynników. Uwzgldniajc powysze stwierdzenia, sprawozdanie roczne zostało sporzdzone w myl zasady o kontynuowaniu działalnoci. Na dzie 31 grudnia 2007 r. spółka zachowała wszystkie te współczynniki z wyjtkiem współczynnika dotyczcego płatnoci ograniczonych (restricted payments). Spółka, która na pocztku 2007 r. posiadała ju akcji własnych o wartoci tys. EUR, dokonała w cigu omawianego okresu obrachunkowego, a nastpnie do dnia 31 marca 2008 r. zakupu akcji własnych za kwot tys. EUR w ramach programu wykupu akcji, który to program został zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie spółki Belvédère w dniu 1 sierpnia 2007 r. Spółka Belvédère dokonała dwóch zakupów pakietów akcji na nastpujcych warunkach: - we wrzeniu 2007 r. nastpił zakup akcji własnych za kwot tys. EUR wskutek wykonania przez Orangina Group opcji sprzeday (put), do której prawo zostało jej udzielone podczas podpisania umowy zawartej w dniu 31 lipca 2007 r., obejmujcej zbycie sektora Napoje bezalkoholowe, transakcj t przeprowadzono za cen 167 EUR za akcj, cen z inwestycji prywatnej, dokonanej w lipcu 2007 r.; - stosownie do umowy zawartej w dniu 31 stycznia 2007 r. midzy V&S z jednej strony oraz Belvédère i Imperial Brands (oddział amerykaski) z drugiej strony, spółka Belvédère nabyła aktywa Florida Distillers Company w Stanach Zjednoczonych. Cz ceny tej transakcji (to jest 14 mln USD) została zapłacona w formie akcji spółki Belvédère (cena jednostkowa akcji z umowy wynosiła 187,30 EUR). Płatnoci dokonano przez europejsk opcj sprzeday akcji wykonaln dla sprzedawcy od 30 wrzenia 2007 r. za ustalon cen w wysokoci 9,75 mln USD. W dniu 4 padziernika 2007 r. spółka Belvédère dokonała zakupu akcji po cenie jednostkowej w wysokoci 126,09 EUR, to jest za kwot łczn tys. EUR (w tym dniu kurs akcji wynosił 150,65 EUR za akcj). Stosownie do obowizujcych we Francji przepisów dotyczcych górnego pułapu posiadanych akcji własnych, po osigniciu pułapu 10% posiadanych bezporednio akcji własnych, w pierwszym kwartale 2008 roku, spółka Belvédère zmuszona była przeklasyfikowa akcji własnych w pododdziale, za łczn kwot tys. EUR. W zwizku z powyszymi zdarzeniami na 31 grudnia 2007 r. Spółce nie udało si dopełni postanowie ograniczajcych zakup akcji zawartych w umowie o emisji obligacji FRN. Stosownie do działu 6.01 (paragraf (a)(4)) umowy o emisji, przekroczenie wartoci tys. EUR stwierdzone na dzie 31 grudnia 2007 r., powikszone o tys. EUR na dzie 31 marca 2008 r., bdzie mogło stanowi niewywizanie si z umowy, jeli spółka Belvédère nie ureguluje tej sytuacji w terminie 60 dni od wezwania do wywizania si z umowy, które bd mogły skierowa do spółki Belvédère Trustee lub grupa posiadaczy obligacji, posiadajcych co najmniej 25% całoci obligacji i głosujcych wspólnie. Zgodnie z umow o emisj, Trustee nie ma obowizku skierowa takiego wezwania do spółki Belvédère, nie ma take obowizku powiadamiania posiadaczy obligacji o niewywizaniu si z umowy, jeli uzna, e takie działanie nie słuy ich interesom. Ponadto po upływie terminu 60 dni, stosownie do działu 6.02 umowy o emisji, w przypadku dalszego niewywizywania si z umowy Trustee lub posiadacze obligacji, posiadajcy co najmniej 25% wszystkich obligacji, mog ogłosi wymagalno obligacji. 14

15 Na dzie 31 grudnia 2007 r., a take na dzie sporzdzenia przez zarzd sprawozdania skonsolidowanego Grupy Belvédère, zobowizania nie były przedmiotem adnego owiadczenia o natychmiastowej wymagalnoci. Stanowi to ryzyko dla kontynuowania działalnoci. Tym niemniej sprawozdanie roczne zostało przygotowane zgodnie z zasad kontynuowania działalnoci. Kierownictwo Belvédère przygotowało plan działa, którego ze wzgldu na poufno nie mona ogłosi na dzie publikacji niniejszego sprawozdania, kierownictwo deklaruje zamiar zwikszenia majtku własnego przedsibiorstwa co najmniej o 60 mln EUR w moliwie najszybszym czasie. W zwizku z tym nie stwierdzono koniecznoci wprowadzenia adnych korekt koniecznych na wypadek, gdyby spółka nie mogła kontynuowa działalnoci. (f) Jako e zobowizanie z FRN stanie si wymagalne w momencie zmiany struktury własnoci w Spółce, moe okaza si, e w przypadku nastpienia takiej zmiany Belvédère nie bdzie w stanie spłaci zobowizania głównego i odsetek od zobowizania. Ryzyko zwizane z poziomem zadłuenia Belvédère wskutek emisji FRN zostało wyszczególnione w aktualizacji dokumentu referencyjnego D Belvédère, złoonego w dniu 12 padziernika 2006 r. w AMF [Urzd Nadzoru nad Rynkami Finansowymi] po przeprowadzeniu operacji. (3) Jeli chodzi o przepływy rodków pieninych generowane przez zbycie aktywów niebdcych aktywami strategicznymi: W dniu 6 lipca 2007 r. Spółka ogłosiła swój zamiar kontynuowania operacji zbywania aktywów, których Spółka nie uznaje za aktywa strategiczne. Grupa dokonała take zbycia sektora napojów bezalkoholowych grupy Marie Brizard (Pulco, Sirop Berger itd.) za 178 mln EUR i w dniu 20 wrzenia zainkasowała przychody z tej transakcji. Wszystkie aktywa, które zostały zbyte bd s w trakcie zbycia, stanowi zatem łcznie przychód pieniny (bez podatku) w wysokoci około 200 mln EUR (w tym grunty w Krakowie i aktywa amerykaskie). 2.2.Ryzyko zwizane ze stopami oprocentowania Na 31 grudnia 2007 r. 84% kredytów bankowych Grupy oprocentowane jest według stopy płynnej. Z wyjtkiem poyczek FRN i OBSAR2, kredyty te zasadniczo przeznaczone s na pokrycie krótkoterminowych rodków obrotowych. Zastosowanie stóp zmiennych jest zatem w tym przypadku uzasadnione. Grupa nie ma obowizku zabezpiecza ryzyka zwizanego z otrzymanymi kredytami, tym niemniej Grupa rozwaała moliwo zabezpieczenia ryzyka zmiany stóp procentowych FRN. Uwzgldniajc koszt takiego zabezpieczenia oraz aktualn krzyw stóp procentowych, podjto decyzj o aktualnym utrzymaniu stóp płynnych. Grupa systematycznie analizuje stopy procentowe w oparciu o ewolucj rynku. Na 31 grudnia 2007 r., zadłuenie finansowe brutto Grupy wynosi 563,5 mln EUR, za zadłuenie netto 356,9 mln EUR, uwzgldniajc w tym dostpne rodki pienine w wysokoci 122,4 mln EUR, inwestycje finansowe powyej trzech miesicy w wysokoci 41 mln EUR i 43,2 mln EUR akcji własnych w posiadaniu Grupy na 31 grudnia 2007 r. 15

16 Wikszo zobowiza finansowych Grupy podlega oprocentowaniu według stopy zmiennej (EURIBOR i WIBOR). Zwikszenie stopy krótkoterminowej o 1% powoduje w konsekwencji zwikszenie obcie brutto Grupy zwizanych z oprocentowaniem o 12% Ryzyko zwizane z zastawami i innymi zabezpieczeniami Zezwolenie na emisj skryptów dłunych o zmiennym oprocentowaniu FRN zostało udzielone w zamian za zastawy i gwarancje ustanowione przez Spółk i jej główne oddziały. Powysze zastawy i gwarancje zostały wyszczególnione w punktach 3.2, 3.3 i 3.4 załcznika do skonsolidowanego sprawozdania finansowego na 31 grudnia 2007 r Ryzyko zwizane z wymian walut Biorc pod uwag liczb krajów, w których Grupa prowadzi działalno, ryzyko wymiany kursów jest realne, cho ograniczone i zrónicowane. Głównym czynnikiem ogranicze operacyjnego ryzyka wymiany jest fakt, e niemal wszystkie przychody spółek osigane s w strefach geograficznych, w których obowizuje ta sama waluta, co w miejscach wytwarzania produktów. Ponadto niektóre z walut, jak na przykład bułgarskie lewy i litewskie lity, maj stałe kursy wymiany na euro. Tym niemniej Grupa prowadzi pewne działania handlowe w krajach, w których obowizuj róne waluty i dla których Grupa, na dzie publikacji niniejszego dokumentu, nie przeprowadziła adnych działa celem pokrycia ryzyka wymiany walut, dotyczy to w szczególnoci sprzeday win bułgarskich w Polsce. W roku 2007 równowarto tej sprzeday w euro wyniosła 15 mln EUR, a ewolucja kursów była korzystna, przez co Grupa nie odnowiła instrumentów słucych pokryciu ryzyka zmian kursów wymiany. Grupa zabezpieczyła si w szczególnoci co do sprzeday w funtach sterlingach, nie zabezpieczała si natomiast na wypadek ryzyka wymiany walut przy sprzeday w walutach takich jak EUR/USD i EUR/PLN, których wielko nie jest wysoka. Z drugiej strony Grupa ponosi ryzyko waha kursowych zwizanych z przeliczaniem finansów spółek spoza strefy euro. Celem zabezpieczenia si przed negatywnymi skutkami takich waha Grupa stara si w miar moliwoci finansowa swoj działalno ze rodków w tej samej walucie, co zgromadzone aktywa, co pozwala na naturalne pokrycie ryzyka. Dzieje si tak w przypadku znacznej czci aktywów polskich, natomiast nie ma to jeszcze miejsca w przypadku niedawno nabytych aktywów amerykaskich. III DZIAŁALNO BADAWCZO-ROZWOJOWA Zwaywszy na rodzaj działalnoci Grupy przypominamy, e Spółka nie prowadzi adnej działalnoci badawczo-rozwojowej. IV ZNACZCE ZDARZENIA, KTÓRE NASTPIŁY PO DNIU BILANSOWYM Zgodnie ze strategi oddłuania, w dniu 4 kwietnia 2008 r. Grupa dokonała zbycia sektora octu winnego i win kulinarnych w Stanach Zjednoczonych. Warto netto transakcji wyniosła 16

17 30 mln USD. Ksigowo aktywa te, przynoszce w roku 2007 sprzeda w wysokoci 23,8 mln USD, zostan wyłczone ze sprawozdania skonsolidowanego Belvédère od kwietnia 2008 roku. Od 21 kwietnia 2008 r. akcje spółki Belvédère notowane s na giełdach w Paryu i w Warszawie. Operacja ta pozwoli Grupie by bliej inwestorów w Polsce, bdcej jej rynkiem historycznym, gdzie marka Sobieski jest najbardziej znana. V PROGNOZY NA ROK 2008 W najbliszych miesicach Grupa zamierza zakoczy program zbywania aktywów celem ograniczenia zadłuenia finansowego. VI PRZEZNACZENIE WYNIKÓW Proponujemy Pastwu przeznaczy zysk osignity w roku obrachunkowym i równy ,37 EUR, powikszony o zysk z lat ubiegłych, wynoszcy ,01 EUR, to jest zysk do podziału w wysokoci łcznej ,38 EUR, w sposób nastpujcy: Odpis na ustawowy kapitał zapasowy ,27 EUR Dywidenda dla Akcjonariuszy ,00 EUR Saldo do przeniesienia na lata nastpne ,11 EUR Kady z Akcjonariuszy otrzyma w ten sposób dywidend w wysokoci 0,50 EUR na jedn akcj o wartoci nominalnej w wysokoci 2 EUR, z zastrzeeniem, e: akcje z realizacji bonów subskrypcji akcji własnych z tytułu emisji OBSAR z dnia 10 listopada 2004 r. przynosz dochód dopiero od pierwszego dnia roku obrachunkowego, w którym zostały zrealizowane. W zwizku z tym bony subskrypcji akcji własnych zrealizowane po 31 grudnia 2007 r. nie uprawniaj do dywidendy; akcje z wykonania bonów subskrypcji akcji własnych z tytułu emisji OBSAR z 9 marca 2006 r. uprawniaj do dywidendy. Dywidenda bdzie wypłacana od dnia 17 wrzenia 2008 r. Jeli w dniu wypłaty dywidendy Spółka bdzie posiada akcje własne, zyski z niewypłaconych dywidend od akcji własnych zostan wykazane w sprawozdaniu w pozycji zysk/strata z lat ubiegłych. Stosownie do przepisów artykułu Generalnego Kodeksu Podatkowego, zaproponowany sposób podziału dywidendy stosuje si do osób fizycznych bdcych rezydentami podatkowymi we Francji, od zaproponowanej wypłaty dywidend przysługuje odliczenie podatkowe w wysokoci 40%. W przypadku opcji przyjtej indywidualnie przez akcjonariusza lub wspólnika celem pobrania ryczałtowo całej wysokoci dywidendy, o której mowa w artykule 117 quater Generalnego Kodeksu Podatkowego, powysze odliczenie podatkowe nie ma zastosowania. 17

18 Stosownie do przepisów artykułu 243 bis Generalnego Kodeksu Podatkowego, przypominamy Pastwu, e w trzech poprzednich latach z tytułu dywidendy wypłacono nastpujce sumy: Rok obrachunkowy zakoczony Dywidenda na jedn akcj 31 grudnia 2004 r. 1,00 31 grudnia 2005 r. 0,50 31 grudnia 2006 r. 0,50 VII KOSZTY NIESTANOWICE KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODU Stosownie do przepisów artykułu 223 quater i artykułu 223 quinquiès Generalnego Kodeksu Podatkowego informujemy Pastwa, e sprawozdanie za omawiany okres obejmuje koszty niestanowice kosztów uzyskania przychodu w wysokoci EUR, i e uiszczony z tego tytułu przez Spółk podatek dochodowy według stawki podstawowej wynosi EUR. VIII ODDZIAŁY I UDZIAŁY Patrz tabela oddziałów i udziałów. IX SPÓŁKI ZALE NE Bezporednio (poniej lista figurujca w sprawozdaniu za rok 2006, któr naley zaktualizowa na rok 2007): Belvédère Capital Management (87,72%) Tianjin Belvédère International Trade Co Ltd (100%) Belvédère Baltic (80%) Belvédère Prekyba (60%) Sobieski Spółka (100%) Vremena Goda (55%) Belvédère Czeska (98,60%) Sobieski USA (100%) Belvédère Hungaria (80%) Belvédère Slovensko (100%) Voie d Or (60%) Galliart (99,50%) Belvédère Arménie (60%) Belvédère Yugoslavia (100%) Marie Brizard & Roger International (100%) Sobieski SARL (99,60%) Belvedere Ukraina (100%) Belvedere Scandinavia (100%) Belvedere Duty Free (100%) 18

19 Belvedere Logistik (90%) Porednio (poniej lista figurujca w sprawozdaniu za rok 2006, któr naley zaktualizowa na rok 2007): Vinimpex (87,72%) Oddział BCM Sakar (87,19%) Oddział BCM Domain Menada (87,72%) Oddział BCM Belvédère Distributia (87,72%) Oddział BCM Sakar Vineyards (87,72%) Oddział BCM Menada Vineyards (87,72%) Oddział BCM Domain Menada Spzoo (87,72%) Oddział BCM Vilnius Degtine (68,29%) Oddział Sobieski Spółka Euro Agro Warszawa (99,90%) Oddział Sobieski Spółka Alco Pegro (100%) Oddział Sobieski Spółka Destylernia Sobieski (83,17%) Oddział Sobieski Spółka Destylernia Kraków (85,57%) Oddział Sobieski Spółka Wytwórnia Drody Piekarskich (85,57%) Oddział Destylernia Kraków Polmos Łacut (95,55%) Oddział Sobieski Spółka Cris Vins (80,00%) Oddział Sobieski Spółka TMT (100%) Oddział TMT Centrum TMT Centrum (100%) Oddział Sobieski Trade Rokicki (100%) Oddział Sobieski Trade Wawrzyniak (100%) Oddział Sobieski Trade Belvédère Saint Petersbourg (55%) Oddział Vremana Goda Ivan Kalita (54,99%) Oddział Vremana Goda Magitscheskii Cristal (27,50%) Oddział Vremena Goda Belvedere M (55%) Oddział Vremena Goda Les Chais Beaucairois (100%) Oddział MBRI Cognac Gautier (100%) Oddział MBRI William Pitters International (100%) Oddział MBRI Marie Brizard Espagne (100%) Oddział MBRI SCI Roger (100%) Distilleries Françaises (100%) X PRZEDŁU ENIE KADENCJI BIEGŁYCH REWIDENTÓW KSIGOWYCH Informujemy Pastwa, e kadencja Tytularnego Biegłego Rewidenta Ksigowego, firmy KPMG oraz kadencja Zastpujcego Biegłego Rewidenta Ksigowego Pana Rémy TABUTEAU wygasaj z dniem niniejszego Walnego Zgromadzenia. Przypominamy ponadto, e stosownie do przepisów artykułu L Kodeksu Handlowego, Tytularni Biegli Rewidenci Ksigowi w spółkach składajcych publiczn ofert sprzeday akcji nie mog obecnie powiadcza sprawozda finansowych przez wicej ni sze kolejnych okresów rozrachunkowych. Tym niemniej mona przedłuy kadencj spółek bdcych Biurami Rewidentów Ksigowych pod warunkiem zmiany podmiotu podpisujcego sprawozdania finansowe. 19

20 W zwizku z tym proponujemy Pastwu powołanie na kolejn kadencj trwajc sze okresów obrachunkowych, która to kadencja wyganie po zamkniciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zatwierdzajcego roczne sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy zakoczony w dniu 31 grudnia 2013 r.: w charakterze Tytularnego Biegłego Rewidenta Ksigowego firmy KPMG, która dokona zmiany sygnatariusza sprawozda rocznych; w charakterze Zastpujcego Biegłego Rewidenta Ksigowego pana Rémi TABUTEAU. XI UMOWY WYMIENIONE W ARTYKULE L KODEKSU HANDLOWEGO Biegli Rewidenci Ksigowi odczytaj swoje sprawozdanie, wyszczególniajce umowy, na które Zarzd wydał zezwolenie w omawianym okresie lub w okresach wczeniejszych, a które były kontynuowane w okresie obrachunkowym zakoczonym 31 grudnia 2007 r. XII UMOWY WYMIENIONE W ARTYKULE L KODEKSU HANDLOWEGO Lista umów dotyczcych transakcji biecych zawartych na zwyczajnych warunkach, których przedmiot bd skutki finansowe maj istotne znaczenie dla stron, została Pastwu udostpniona w terminie ustawowym oraz przekazana Pastwa Rewidentom Ksigowym. XIII ZEZWOLENIA UDZIELONE ZARZDOWI PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY 1. Przedłuenie zezwolenia udzielonego Spółce na wykup akcji własnych na giełdzie Proponujemy Pastwu udzielenie Spółce ponownego zezwolenia na przeprowadzanie transakcji giełdowych w zakresie akcji własnych, stosownie do przepisów artykułu L Kodeksu Handlowego i stosownie do postanowie Rozporzdzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z 22 grudnia 2003 r., z zastrzeeniem zachowania przepisów ustawowych i normatywnych obowizujcych w momencie przeprowadzenia transakcji, zgodnie z porzdkiem wanoci, wyłcznie celem: zachowania, nastpnie przekazania celem wymiany bd płatnoci w ramach operacji rozwoju Grupy, połczenia, podziału bd aportu; umorzenia zakupionych akcji; działa przeprowadzanych przez poredników giełdowych w ramach transakcji pakietowych zgodnie z kodeksem deontologicznym AFEI [Francuskie Stowarzyszenie Przedsibiorstw Inwestycyjnych]; pokrycia papierów wartociowych w postaci nalenoci zamiennych; pokrycia planów opcji i akcji przyznawanych bezpłatnie. Nie planuje si innego zastosowania programu wykupu akcji. 20

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I I I kwartał roku obrotowego 2005 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 01.01.2005 do 01.01.2004 do w tys. EUR 01.01.2005

Bardziej szczegółowo

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania)

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania) ) Wybrane skonsolidowane dane finansowe, zawierajce podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE I kwartał / 2006 2006-01-01

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok)

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok) Formularz SA-QSr IV/23 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok)

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 86 1 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MENNICA POLSKA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Raport kwartalny na dzie 31 marca 2008 roku 1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 1 kwartał 2008 roku okres od 01.01 31.03.2008 roku 1 kwartał 2007 roku okres od 01.01-31.03.2007

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny Zgodnie z 54 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 padziernika 2001 r. - Regulamin obrotu (z pón. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za 1 kwartał 2008 r. Raport dotyczący 23 czerwca 2008 r. obligacji o zmiennym oprocentowaniu

Wyniki finansowe za 1 kwartał 2008 r. Raport dotyczący 23 czerwca 2008 r. obligacji o zmiennym oprocentowaniu Wyniki finansowe za 1 kwartał 2008 r. Raport dotyczący 23 czerwca 2008 r. obligacji o zmiennym oprocentowaniu 1 - Belvédère - Wyniki finansowe za 1 kw. 2008 r. - dane niezaudytowane Podsumowanie 1. Analiza

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikujce badan Spółk Spółka działa pod firm Mabion S.A. (dalej Spółka ). Siedzib Spółki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MENNICA POLSKA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Raport kwartalny na dzie 30 wrzenia 2007 roku 1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3 kwartał 2007 roku okres od 01.07 30.09.2007 roku 3 kwartały 2007 roku narastajco okres

Bardziej szczegółowo

-./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&<&!"%2+& &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&<&!"%2+&,

-./&+ 0%+1#%223%!#&%+%)#!& 4 -./&+ &501#ʞ-.3%!#&<&!%2+& &%2#&#& 9#+#2)&5%093%!#&<&!%2+&, !"#$#""%& ' (#)"%*%!"#&%+"%)#!"&, -./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&%+"%)#!"& 8 &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&%+"%)#!"& : 0;"&!"&$#""%&%!"#&

Bardziej szczegółowo

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2005 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Twoja

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w Brzegu

dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w Brzegu Raport niezalenego biegłego rewidenta z przegldu pełnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmujcego okres od 1 stycznia 2005 do 30 czerwca 2005 r. dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA. DLA KLIENTÓW, KTÓRZY PODPISALI Z DOMEM MAKLERSKIM PENETRATOR SA UMOW O WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu Nr not prezentujcych poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w SA-P 2008 Warto bilansowa na 30.06.2007

Bardziej szczegółowo

Na Przewodniczcego Zgromadzenia odbywajcego si w dniu 7 wrzenia 2009 r. wybiera si pana/pani...

Na Przewodniczcego Zgromadzenia odbywajcego si w dniu 7 wrzenia 2009 r. wybiera si pana/pani... Projekty uchwał na NWZA Zarzd Spółki PTS PLAST-BOX" S.A. przekazuje tre projektów uchwał, które maj by przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzie 7 wrzenia 2009

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 roku str. 1

Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 roku str. 1 !"# #$ Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. str. 1 Pozytywne trendy Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 str. 2 %& wg MSSF / zysk brutto 591 63% zysk netto 463 63% ROE brutto 34,0% 11,7 pp. ROE netto 26,6%

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-Q 4.2003. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel.

AMICA SA-Q 4.2003. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel. AMICA SAQ 4.2003 Strona 1 z 10 20060207 AMICA SAQ 4.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

1 Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

1 Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. PROJEKT U C H W A Ł Y Nr 1/2009 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalnoci Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Działajc na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH I. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych 1. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych to rodki zgromadzone w banku i w kasie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE Zduska Wola, dnia 13 lutego 2009 roku I. Kursy EURO przyjte do przeliczania wybranych danych finansowych. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Numer identyfikacyjny: 556693-7461) 1 Sprawozdanie Zarządu Spółka jest jednostką zależną w całości należącą do

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

GRUPA PRATERM: SA- QSr IV/2004

GRUPA PRATERM: SA- QSr IV/2004 GRUPA PRATERM: SA- QSr IV/2004 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA CZWARTY KWARTAŁ 2004 R PREZENTOWANEGO WEDŁUG POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOCI Informacja dodatkowa-raport skonsolidowany- IV kwartał 2004

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. Warszawa dnia 31.03.2009 DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. 1. Sprawozdanie finansowe Fundacji Normalna Przyszło sporzdzono na dzie bilansowy 31.12.2008. 2. Suma

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Spółka jest jednostką zależną, w całości należącą do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank PKO ). Spółka nie zatrudnia pracowników. Działalność Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE tys. PLN 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007 okres od 2007-01-01 do 2007- tys. EUR 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 11 kwietnia 2007 r.

Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 11 kwietnia 2007 r. Aneks nr 1 Do Prospektu Emisyjnego BUDVAR Centrum S.A. przygotowanego w zwizku z Ofert publiczn Akcji serii D i dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym Akcji serii A, B i C oraz praw do Akcji Serii

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 19 padziernika 2005 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

za okres do za okres do

za okres do za okres do SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 2/2002

Formularz SA-QSr 2/2002 POCZTA Od : EM ZPUE Katarzyna Kusa Data odbioru : 2002-08-15 01:09:19 Do : EM Kancelaria Publiczna Zarzd Spółki KOMISJA PAPIERÓW WARTOCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 2/2002 (dla emitentów papierów wartociowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Hanna Szczepaska Ewa Kumirek Giełda Papierów Wartociowych w Warszawie Wołomin, 3 marca 2005 r.

Hanna Szczepaska Ewa Kumirek Giełda Papierów Wartociowych w Warszawie Wołomin, 3 marca 2005 r. Hanna Szczepaska Ewa Kumirek Giełda Papierów Wartociowych w Warszawie Wołomin, 3 marca 2005 r. Rynek pieniny - finansowanie biecej działalnoci. Lokaty midzybankowe, bony skarbowe, bony komercyjne, certyfikaty

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 30 marca 2016 roku. Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 30 marca 2016 roku. Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 30 marca 2016 roku Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 30 marca

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) przed opodatkowaniem Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR 2 89 6 132 88 1 593 Przepływy

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., na dzień r.

Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., na dzień r. Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., W myśl 19, ust. 9 ustawy o księgowości sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s. na dzień 31.12.2009 r. sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

8.2.1 Umowy kredytowe zawarte przez Emitenta

8.2.1 Umowy kredytowe zawarte przez Emitenta 8.2.1 Umowy kredytowe zawarte przez Emitenta Stan zobowiza Emitenta z tytułu umów kredytowych opisanych poniej na dzie 23 listopada 2004 roku przedstawia si nastpujco: Kredytodawca Stan zobowiza (tys.

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE)

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) Trzy miesiące zakończone 30 września Trzy miesiące zakończone 30 września

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni A k t y w a BILANS Nota 2005. (rok bieżący) 2004 rok poprzedni I. Aktywa trwałe 213 973 206 798 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 46 68 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 147 280 141

Bardziej szczegółowo

22 920 200 okresu Zwikszenia 8 274 Zmniejszenia 9 374 Stan na koniec okresu 21 820 200

22 920 200 okresu Zwikszenia 8 274 Zmniejszenia 9 374 Stan na koniec okresu 21 820 200 Noty objaniajce Nota objaniajca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: Udzielone poyczki 30.06.2006 Aktywa finansowe dostpne do sprzeday 30.06.2006 Stan na pocztek 22 920 200 okresu Zwikszenia 8

Bardziej szczegółowo