Żary, wrzesień 2008r

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Żary, wrzesień 2008r"

Transkrypt

1 Żary, wrzesień 2008r

2 Spis treści I. INFORMACJE PODSTAWOWE O SPÓŁCE Informacje ogólne Wybrane dane finansowe... 5 II. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Rachunek Zysków i Strat Bilans Rachunek Przepływów Pieniężnych Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym Oświadczenie Zarządu o prawidłowości sprawozdania Oświadczenie Zarządu dotyczące wyboru Biegłego Rewidenta III. INFORMACJA DODATKOWA OD SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Omówienie wyników finansowych Relpol S.A Analiza wskaźnikowa Dywidendy Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych wcześniej prognoz Opis czynników i zdarzeń, szczególnie o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe spółki Objaśnienie dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Działalność sprzedana lub zaniechana Zysk przypadający na jedną akcję Zdarzenia po dniu bilansowym Wpływ hiperinflacji na kapitały własne

3 I. INFORMACJE PODSTAWOWE O SPÓŁCE 1. Informacje ogólne Dane o spółce Nazwa spółki: RELPOL Spółka Akcyjna Siedziba spółki: Polska, woj. lubuskie ul. 11-Listopada ŻARY Podstawowy przedmiot działalności: - produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, z wyjątkiem działalności usługowej, - działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej, - produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych, - produkcja opakowań z tworzyw sztucznych, - produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, - produkcja wyrobów pozostałych z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana, - produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana, - prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych, - pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana, - wynajem nieruchomości na własny rachunek, - reklama. Organ prowadzący rejestr : Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Numer KRS: Czas trwania spółki jest nieograniczony Okres objęty sprawozdaniem : od r do r. Dane porównywalne za okres od r do r i od r. do r. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało wg. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Władze spółki Zarząd Spółki Filip Regulski Prezes Zarządu, Waldemar Łoboda- Wiceprezes Zarządu W dniu 7 stycznia 2008 r. Mariusz Wróbel złożył rezygnację ze stanowiska prezesa spółki i na jego miejsca Rada Nadzorcza wybrała p. Filipa Regulskiego. Rada Nadzorcza ustanowiła również trzyosobowy skład zarządu i na członka zarządu wybrała p. Roberta Oślaka. W dniu 21 czerwca 2008 r. Rada Nadzorcza wybrała następujący skład Zarządu na kolejną kadencję: Filip Regulski Prezes Zarządu, Waldemar Łoboda- Wiceprezes Zarządu Robert Oślak Członek Zarządu W dniu 23 lipca 2008 r., z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 r. wygasł Wiceprezesowi Zarządu Robertowi Tęcza. mandat W dniu 25 września 2008 r. p. Robert Oślak z przyczyn osobistych złożył wypowiedzenie, z pełnienia funkcji Członka Zarządu. 3

4 Rada Nadzorcza Skład Rady Nadzorczej do dnia : Lesław Kula - przewodniczący Rady Nadzorczej - rezygnacja z dniem r. Leszek Szwedo zastępca przewodniczącego RN Jacek Książkiewicz - rezygnacja z dniem r. Jarosław Gross - odwołanie z dniem r. Krzysztof Durczak - rezygnacja z dniem r. W dniu r. odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki, które zmieniło skład Rady Nadzorczej. Skład Rady Nadzorczej od dnia r.: Mirosław Kalicki przewodniczący Rady Nadzorczej Leszek Szwedo zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej Rafał Gębicki Cezary Gregorczuk Andrzej Rabenda Dawid Sukacz Renata Szwedo W dniu 5 czerwca 2008 roku Mirosław Kalicki i Rafał Gębicki złożyli rezygnacje z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej. W dniu r. rezygnacje z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej złożył Pan Cezary Gregorczuk. W tym samym dniu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybrało do Rady Nadzorczej Pana Mirosława Roguskiego. Kapitał akcyjny Kapitał akcyjny wynosi zł i składa się z sztuk akcji na okaziciela o wartości nominalnej 5 zł każda. Wszystkie wyemitowane akcje znajdują się w obrocie giełdowym. Kapitał akcyjny dzieli się na: akcji serii A na okaziciela akcji serii B na okaziciela akcji serii C na okaziciela akcji serii D na okaziciela akcji serii E na okaziciela Ilość akcji i głosów na WZA jest taka sama. Wszystkie akcje mają jednakowe prawo do dywidendy. 4

5 2. Wybrane dane finansowe RACHUNEK WYNIKÓW WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. zł w tys. EURO w tys. EURO Za I półrocze Za 1 półrocze Za 1 półrocze Za 1 półrocze okres okres okres okres od od od od do do do do Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 1. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto, razem BILANS 1. Aktywa razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe( bez rozliczeń międzyokresowych) Kapitał własny Kapitał zakładowy POZOSTAŁE 1. Liczba akcji Liczba akcji przyjęta do ustalenia rozwodnionego zysku Zysk zannualizowany (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -1,29 4,83-0,37 1,25 4. Rozwodniony zysk zannualizowany (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -1,29 4,83-0,37 1,25 5. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,00 1,74 0,00 0,45 6. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,00 1,74 0,00 0,45 7. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 8,20 47,92 2,45 12,72 8. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 8,20 47,92 2,45 12,72 9. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 Sposób przeliczenia kwot w tabeli Wybrane dane finansowe na euro W celu przeliczenia pozycji bilansowych wybranych danych finansowych na dzień 30 czerwca 2008 roku i odpowiednio na dzień r. użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla euro w tych dniach: euro = 3,3542 PLN euro = 3,7658 PLN Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych w wybranych danych finansowych za 2008 rok i odpowiednio za 2007 r. przeliczono wg. średniej arytmetycznej kursów średnich, obowiązujących na koniec każdego miesiąca w poszczególnych okresach: dla danych za I półrocze 2008 r. 1 euro = 3,4776 PLN dla danych za I półrocze 2007 r. 1 euro = 3,8486 PLN 5

6 II. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Rachunek Zysków i Strat RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (rok bieżący) (rok ubiegły) Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów Zysk(strata) brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Zysk(strata) ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk(strata)z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej kontynuowanej Podatki Pozostałe zmniejszenia zysku 0 0 Zysk (strata) netto działalności gospodarczej kontynuowanej Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej 0 0 Zysk (strata) netto na działalności sprzedanej 0 0 Zysk (strata) netto Zysk (strata)netto na jedną akcję (zł/szt): - zwykłą 0,00 1,74 - rozwodnioną 0,00 1,74 6

7 2. Bilans BILANS r r r (rok bieżący) (rok ubiegły) ( rok ubiegły) AKTYWA Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Wartości niematerialne i prawne Aktywa finansowe Należności długoterminowe Aktywa z tytułu podatku odroczonego Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług Należności pozostałe Inwestycje krótkoterminowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Rozliczenia miedzyokresowe Aktywa długoterminowe przeznaczone do sprzedaży 0 0 SUMA AKTYWÓW PASYWA Kapitał własny Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzed. akcji powyżej wartości nominalnej Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Zysk/strata z lat ubiegłych Wynik roku bieżącego Rezerwy na zobowiązania Rezerwy na odroczony podatek Rezerwy na świadczenia pracownicze w tym długoterminowe Pozostałe rezerwy na zobowiązania w tym długoterminowe Zobowiązania długoterminowe Oprocentowane kredyty i pożyczki Zobowiązania z tytułu leasingu Pozostałe zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Zobowiązania z tytułu leasingu Pozostałe zobowiązania Kredyty i pożyczki Rozliczenia międzyokresowe SUMA PASYWÓW

8 3. Rachunek Przepływów Pieniężnych RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH r r. (rok bieżący) ( rok ubiegły) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) brutto II. Korekty razem Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony Inne korekty B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Z aktywów finansowych, w tym: zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach odsetki inne wpływy z aktywów finansowych-spłacone pożyczki Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Na aktywa finansowe, w tym: nabycie aktywów finansowych inne wydatki inwestycyjne Inne wydatki inwestycyjne C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Kredyty i pożyczki II. Wydatki Spłaty kredytów i pożyczek Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki D. Przepływy pieniężne netto razem E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu w tym: różnice kursowe G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: różnice kursowe o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 8

9 4. Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym Sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane Kapitał własny ogółem Stan na 01 stycznia 2007 roku Podział zysku Pokrycie straty z lat ubiegłych Wypłata dywidendy Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania Różnice z aktualizacji wyceny Różnice kursowe-wycena udziałów Wynik okresu Stan na 30 czerwca 2007 roku Stan na 01 stycznia 2008 roku Podział zysku Rejestracja podniesienia kapitału-akcje seria E Wypłata dywidendy Korekta błędu podstawowego Różnice z aktualizacji wyceny Wycena akcji Różnice kursowe-wycena udziałów Sprzedaż gruntów- wycena wg.w-ści godziwej Wynik okresu Stan na 30 czerwca 2008 roku Oświadczenie Zarządu o prawidłowości sprawozdania Oświadczenie o zgodności Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki r. podjęło uchwałę w sprawie sporządzania sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych począwszy od 2005 roku zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. Spółka zastosowała MSSF 1 w jednostkowym sprawozdaniu finansowym na 2005 rok z datą przejściową zgodnie z MSSF na dzień 1 stycznia 2004 roku. Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe Relpol S.A. zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). MSSF 1 wymaga stwierdzenia o pełnej zgodności sprawozdania finansowego z wszystkimi standardami MSSF i wymaga, aby przygotowała sprawozdanie finansowe według MSSF tak, jakby stosowała Standardy od zawsze. Zaprezentowane dane finansowe na dzień 30 czerwca 2008 r. podlegały przeglądowi przez audytora. Porównywalne dane finansowe na dzień na r podlegały przeglądowi a na dzień r. zostały zbadane przez audytora. 9

10 Oświadczenie o kontynuowaniu działalności Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez spółkę działalności. Profesjonalny osąd W procesie stosowania zasad (polityki) rachunkowości wobec zagadnień podanych poniżej, największe znaczenie, oprócz szacunków księgowych, miał profesjonalny osąd kierownictwa. Klasyfikacja umów leasingu, w których Spółka występuje jako leasingobiorca Spółka występuje jako strona umów leasingu. Każda z podpisanych umów leasingu analizowana jest pod kątem ryzyka i korzyści wynikających z tytułu korzystania z aktywów nabytych w ramach umowy i w zależności od jej oceny zgodnie z wymogami MSSF, zostaje sklasyfikowana jako umowa leasingu operacyjnego lub finansowego. Identyfikacja wbudowanych instrumentów pochodnych Na każdy dzień bilansowy kierownictwo Spółki dokonuje oceny czy w ramach podpisanych umów występują cechy ekonomiczne i ryzyko właściwe dla wbudowanego instrumentu pochodnego w walucie obcej, które byłyby ściśle powiązane z cechami ekonomicznymi i ryzykiem właściwym dla umowy zasadniczej (głównego kontraktu). Klasyfikacja aktywów finansowych Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy posiadane aktywa finansowe są inwestycjami utrzymywanymi do terminu zapadalności. Wycena inwestycji krótkoterminowych Zarząd spółki Relpol S.A. na dzień dokonał oceny posiadanych przez spółkę inwestycji krótkoterminowych. Analizując aktualna sytuację na rynkach finansowych, w szczególności notowania kursów na WGPW przyjęto iż spadek notowań jest istotny i długotrwały co skutkuje koniecznością dokonania aktualizacji inwestycji krótkoterminowych. Zarząd spółki uznał, ze najbardziej wiarygodną podstawą do dokonania aktualizacji jest wartość księgowa na 1 akcję jaką wykazują spółki w swoich ostatnich sprawozdaniach finansowych. Ze względu na niepublikowanie prognoz wyłączono metodę dochodowa jako podstawę. Przyjęto także, że bieżący kurs akcji jest wprawdzie bardzo silną przesłanką do dokonania aktualizacji, jednak podlega on zbyto dużym wahaniom w krótkich okresach czasu, aby był on wiarygodną podstawą do ustalenia trwałego odpisu 6. Oświadczenie Zarządu dotyczące wyboru Biegłego Rewidenta Rada Nadzorcza spółki w dniu 29 lipca 2008r. podjęła uchwałę o wyborze audytora do przeglądu półrocznego i badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok Rada Nadzorcza wybrała spółkę M2 Audyt Sp. z o.o. z siedziba w Bydgoszczy, ul. Leszczyna 12A, wpisaną na listę podmiotów posiadających uprawnienia do badania sprawozdań finansowych pod nr Wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego dokonany został zgodnie zobowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Spółka nie korzystała dotychczas z usług M2 Audyt Sp. z o.o. Wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego dokonany został zgodnie zobowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. 10

11 III. INFORMACJA DODATKOWA OD SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Omówienie wyników finansowych Relpol S.A. W I półroczu 2008 r. Relpol S.A. osiągnął 36 mln zł przychodów ze sprzedaży, co w stosunku do I półrocza 2007 r. stanowi spadek o 11%. Na poziom sprzedaży w I p r., w porównaniu do I p r. wpływ miały następujące czynniki: - zmniejszenie ilości sprzedawanych wyrobów, - spadek sprzedaży towarów handlowych, - niskie kursy walut - spadek cen wyrobów Przychody ze sprzedaży w tys. zł Lp. Treść Rok Dynamika I p 2008 I p Wyroby i usługi ,6% 2 Towary i materiały ,3% Razem ,9% ,1500 4, I kw II kw III kw IV kw I kw II kw III kw IV kw I kw II kw ,9500 3,8500 3,7500 3,6500 3,5500 3,4500 3,3500 Serie2 Serie1 11

12 Struktura sprzedaży w mln zł WYSZCZEGÓLNIENIE I p 2008 Udział % I p 2007 Udział % Polska 14,1 39,2% 15,4 38,2% Eksport, w tym: 21,8 60,8% 24,9 61,8% Rynki wschodnie 4,8 13,4% 5,6 13,9% Francja 1,5 4,3% 1,9 4,7% Włochy 3,8 10,5% 4,9 12,1% Niemcy 4,7 13,0% 5,5 13,6% Wielka Brytania 1,1 3,0% 0,8 2,0% Pozostałe kraje 5,9 16,6% 6,2 15,4% Razem 35,9 100,0% 40,3 100,0% Sprzedaż krajowa w I półroczu 2008 r. była o 8,4% niższa jak w I półroczu 2007 r. Zmniejszyła się również sprzedaż eksportowa. Głównym powodem 12-procentowego spadku eksportu była niższa sprzedaż na rynek francuski, włoski i niemiecki, niższa niż zakładano sprzedaż towarów handlowych, niski poziom kursu euro i spadek cen. Przy ponad 60% sprzedaży eksportowej poziom kursów walut ma istotne znaczenie. Największy udział w strukturze sprzedaży mają rynki wschodnie (szczególnie rosyjski) oraz rynek niemiecki i włoski. Wynik na sprzedaży W I p r. wynik brutto na sprzedaży wyniósł 5,3 mln zł. W porównaniu do I p r. był on niższy o 37,7%. Główne czynniki wpływające na poziom wyniku na sprzedaży są takie same jak opisano przy omawianiu przychodów ze sprzedaży przede wszystkim zmniejszenie poziomu sprzedaży. Istotnym czynnikiem, który wpłynął na obniżenie wyniku na sprzedaży w I p r. był wzrost cen surowców. Po spadku w listopadzie 2007 r. ceny miedzi ponownie zaczęły rosnąć, osiągając w ciągu 2 miesięcy 36% wzrostu. Przez całe I półrocze 2008 r. ceny miedzi i srebra utrzymywały się na wysokim poziomie. Z powodu wyższych cen surowców wynik na sprzedaży w I p zmniejszy się o 0,4 mln zł. Aktualny kurs euro jest najniższy od blisko 6 lat, co automatycznie przekłada się na niższy poziom sprzedaży. Pozostała działalność operacyjna Pozostała działalność operacyjna w I p r. zwiększyła wyniki spółki o 3.360zł. Wpływ tej działalności na wyniki osiągnięte w I p r. był ujemny (-47 tys. zł). Pozostałe przychody operacyjne w I p r. wyniosły tys. zł. Główne pozycje to: - rozwiązanie rezerw tys. zł - otrzymane kary i odszkodowania 883 tys. zł - umorzone zobowiązania 405 tys. zł - pozostałe 171 tys. zł Pozostałe koszty operacyjne w I p wynosiły 610 tys. zł i dotyczyły: - odpisy aktualizujące prace badawczo rozwojowe i aktywa niefinansowe 208 tys. zł - utworzone rezerwy 217 tys. zł - likwidacja wartości niematerialnych i prawnych 56 tys. zł - pozostałe 129 tys. zł 12

13 Działalność finansowa Działalność finansowa w I p r. zmniejszyła wynik spółki o tys. zł. W I p r. działalność finansowa miała dodatni wpływ na wyniki spółki ( +38 tys. zł). Przychody finansowe w I p r. wyniosły tys. zł. Główne pozycje to: - dywidendy 345 tys. zł - odsetki tys. zł - aktualizacja wartości inwestycji 301 tys. zł - pozostałe 210 tys. zł Koszty finansowe w I p r. wyniosły tys. zł. Główne pozycje to: - odsetki tys. zł. - nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi 943 tys. zł - odpisy aktualizujące papiery wartościowe pozostałe 320 tys. zł Wynik netto Wynik netto Relpol S.A. wyniósł w I p r. 11 tys. zł, w I p r. spółka wypracowała tys. zł zysku netto. Czynniki wpływające na poziom zysku netto opisano powyżej, omawiając wynik na sprzedaży i na pozostałych działalnościach. Wskazanie różnicy pomiędzy wynikiem netto zaprezentowanym w sprawozdaniu za I półrocze 2008 a raportem za II kwartał Różnica pomiędzy wynikiem netto tys. zł przedstawionym w raporcie za II kwartał 2008 a 11 tys. zł prezentowanym w sprawozdaniem za I półrocze 2008 powstała przede wszystkim z tyt. aktualizacji inwestycji krótkoterminowych, co miało następujący wpływ na wynik finansowy: kwotę tys. zł przeniesiono z pozycji kapitał z aktualizacji wyceny do kosztów finansowych bieżącego okresu. Pozostała kwota różnicy wynika za zmniejszenia stanu rezerw w wysokości 688 tys. zł co zmniejszyło koszty finansowe i koszty pozostałej działalności operacyjnej. W sprawozdaniu z II kwartał akcje Ponar Wadowice zostały wycenione wg kursu giełdowego na dzień Ze względu na to iż jest to instrument przeznaczony do sprzedaży, wahania kursu korygują bezpośrednio kapitał z aktualizacji. Ze względu na znaczący i długotrwały spadek cen akcji Spółka dokonała odpisów na trwałą utratę wartości do poziomu 6,80 zł. na 1 szt. (patrz informacje o profesjonalnym osądzie) która została przeprowadzona bezpośrednio przez rachunek wyników. Jednocześnie o ta sama wartość zwiększono kapitał z aktualizacji. 2. Analiza wskaźnikowa Wskaźniki rentowności Wskaźnik Sposób liczenia Wielkość I p 2008 I p 2007 Rentowność brutto na sprzedaży Wynik brutto na sprzedaży /sprzedaż * ,84% 21,22% Rentowność na sprzedaży Wynik na sprzedaży/ sprzedaż *100-4,96% 4,72% Rentowność netto sprzedaży Zysk netto/ sprzedaż *100 0,03% 3,78% ROE Zysk netto za 12 m-cy/ śr. wartość kapitału własnego *100-22,92% 10,51% ROA Zysk netto za 12 m-cy/ śr. wartość aktywów *100-10,84% 4,47% 13

14 Z powodu niższej sprzedaży, rentowność brutto sprzedaży jest o 6,4 punktu procentowego niższa niż w I p. 2007r. Rentowność netto sprzedaży jest na zbliżonym poziomie jak w roku ubiegłym. ROA i ROE uległy poprawie w stosunku do stanu na koniec 2007 r., jednak ze względu na wysoką stratę poniesioną w 2007 r. wskaźniki te są nadal ujemne. Poziom zadłużenia Wskaźnik Sposób liczenia Wielkość I p 2008 I p 2007 Ogólny poziom zadłużenia Zobowiązania +rezerwy/aktywa * ,11% 57,04% (kapitał własny+ zob. długoterminowe+ Finansowanie kapitałem stałym rezerwy długot.)/aktywa *100 67,54% 53,00% Pokrycie majątku trwałego Kapitał własny/ Majątek trwały*100 kapitałem własnym 152,11% 93,38% Ogólny poziom zadłużenia zmniejszył się w stosunku do stanu na koniec I p r. Głównie za sprawą wzrostu aktywów spółki i pozyskania środków pieniężnych. W związku z wzrostem kapitału zakładowego z tyt. zarejestrowania emisji akcji serii E, kapitał własny w 150% pokrywa majątek trwały. Trwałe składniki majątku przedsiębiorstwa finansowane są z kapitału własnego. Wskaźniki płynności Wskaźnik Płynność bieżąca Płynność szybka Poziom kapitału pracującego Sposób liczenia Wielkość I p 2008 I p 2007 Aktywa bieżące/ zobowiązania krótkoterminowe 2,07 1,30 Aktywa bieżące zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe 1,49 0,76 Aktywa bieżące zobowiązania krótkoterminowe/sprzedaż) * liczba dni w okresie 195,73 54,39 Wskaźniki płynności uległy znacznej poprawie, głównie za sprawą wzrostu stanu środków pieniężnych, co świadczy o tym, że spółka nie ma problemu z realizacją zobowiązań. Wzrost kapitału pracującego związany jest ze wzrostem gotówki. Wskaźniki efektywności Wskaźnik Wskaźnik obrotu aktywów Cykl zapasów Cykl należności Cykl zobowiązań Sposób liczenia Wielkość I p 2008 I p 2007 Sprzedaż za 12 miesięcy/ śr. poziom aktywów 0,63 0,85 Średni poziom zapasów/ koszt sprzed. produktów i towarów) * liczba dni w okresie Średni poziom należności z tyt. dostaw/ sprzedaż) * liczba dni w okresie Średni poziom zobowiązań z tyt. dostaw/ koszt sprzedanych produktów i towarów) * liczba dni w okresie Długi cykl rotacja zapasów wynika z charakteru branży w jakiej działa spółka. Spadek cyklu rotacji zapasów w stosunku do porównywalnego okresu 2007 wynika ze spadku poziomu zapasów. Cykle rotacji należności zmniejszył się o 6 dni. O jeden dzień spadła też rotacja zobowiązań. 14

15 3. Dywidendy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2007 r. podjęło uchwałę o przeznaczeniu zysku netto za rok 2006, w kwocie ,29 zł na fundusz zapasowy z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji. W 2007 r. spółka poniosła stratę i nie będzie wypłacać dywidendy. 4. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału Największy wpływ na osiągane przez spółkę wyniki finansowe, co najmniej w perspektywie najbliższego kwartału, będą miały czynniki makroekonomiczne, niezależne od spółki oraz czynniki wewnętrzne. Wśród czynników zewnętrznych możemy wyróżnić: wysokość i wahania kursu EUR/PLN, EUR/USD. Niski kurs walut zmniejsza poziom sprzedaży. ceny na rynku surowców (miedz, srebro, ropa), rozwój gospodarczy w Polsce, a przede wszystkim wartość nakładów na inwestycje rozwój gospodarczy w strefie Euro koniunktura na GPW S.A. w Warszawie Wśród czynników wewnętrznych zależnych od spółki podstawowe znaczenie ma: realizacja zaplanowanego przez spółki poziomu sprzedaży, efektywność przeniesienia części produkcji z Relpol S.A. i z Relpol Baltija na Ukrainę. skuteczność prowadzonych prac nad realizacją celów inwestycyjnych, realizacja podpisanych kontraktów handlowych, zwiększenie sprzedaży produktów i towarów pod własną marką, pozyskanie nowych rynków zbytu, zmiany w strukturze grupy kapitałowej 5. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych wcześniej prognoz Spółka nie publikowała prognozy wyników na 2008 r. 6. Opis czynników i zdarzeń, szczególnie o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe spółki Nie wystąpiły inne istotne zdarzenia, które nie zostały opisane z sprawozdaniu finansowym, informacji dodatkowej lub komentarzu zarządu, a które miałyby wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 7. Objaśnienie dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Analizując poziom sprzedaży w okresach oraz składane przez klientów zamówienia, można stwierdzić, że nie ma już widocznej sezonowości działalności. Najkorzystniejszymi okresami dla działalności są miesiące jesienne. Mniejsze obroty widoczne są w I kwartale roku oraz w okresie urlopowym. 15

16 8. Działalność sprzedana lub zaniechana Działalność zaniechana W okresie sprawozdawczym zakończonym roku i roku spółka nie zaniechała żadnej działalności. Działalność sprzedana W okresie sprawozdawczym zakończonym roku i roku spółka nie dokonała sprzedaży żadnej działalności. Rzeczowe aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży Na dzień r ani na dzień roku Spółka nie posiadała środków trwałych, które spełniałyby kryteriach ujęcia jako aktywa przeznaczone do sprzedaży 9. Zysk przypadający na jedną akcję Zysk na jedną akcję zwykłą ustalono jako iloraz zysku netto za dany okres obrotowy i średniej ważonej liczby akcji pozostających w posiadaniu akcjonariuszy w danym okresie. Rozwodniony zysk na jedną akcję ustalono jako iloraz zysku netto i średniej ważonej rozwodnionej liczby akcji. Rozwodniona liczba akcji wynosi i odpowiada ilości wszystkich wyemitowanych przez spółkę akcji. Zysk na jedną akcję r r r. (rok bieżący) ( rok ubiegły) ( rok ubiegły) Liczba akcji w obrocie w sztukach Liczba opcji na akcje Liczba akcji przyj. do ustalenia rozwodnionego kapit. wł. i zysku na akcję w sztukach Kapitał własny w tys. zł Kapitał własny na akcję zł/szt. 8,20 33,02 47,92 Rozwodniony kap. wł na akcję zł/szt. 8,20 3,00 47,92 Zysk (-strata) netto ( zanualizowany) w tys. zł Zysk (-strata) na jedną akcję zwykłą zł/szt. -1,29-12,46 4,83 Rozwodniony zysk zanualizowany (-strata) na jedną akcję zwykłą zł/szt. -1,29-1,13 4, Zdarzenia po dniu bilansowym Nie wystąpiły istotne zdarzenia po dniu bilansowym, które nie zostałyby opisane w sprawozdaniu finansowym. 11. Wpływ hiperinflacji na kapitały własne MSR 29 Sprawozdawczość finansowa w gospodarkach hiperinflacyjnych wymaga by jednostki, które prowadzą działalność gospodarczą w okresie hiperinflacji, przeliczyły składniki kapitału własnego z zastosowaniem ogólnego wskaźnika inflacji. Skutki przeliczenia powinny być prezentowane ze znakiem minus w pozycji bilansu zyski zatrzymane. Korekta taka ma odzwierciedlać wpływ hiperinflacji na wynik finansowy za dany okres sprawozdawczy. Przyjmuje się, że w Polsce występowała hiperinflacja w latach Zdaniem Zarządu Spółki, wątpliwości może budzić ujmowanie w bilansie wspomnianej korekty hiperinflacyjnej jako nie 16

17 pokrytej straty z lat ubiegłych w sytuacji gdy dotyczy ona zdarzeń sprzed lat dziesięciu i więcej, a korespondujące z nią zyski zostały podzielone przed datą sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego. Dodatkowo, nie jest jasne czy ewentualne ujęcie korekty hiperinflacyjnej powoduje skutki na gruncie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, dotyczących np. kwoty dywidendy możliwej do wypłaty, kwoty zaliczki na poczet dywidendy czy też warunków kiedy niezbędne jest podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia jednostki. W tej sytuacji, zdaniem Zarządu Spółki ujęcie korekty hiperinflacyjnej bezpośrednio w bilansie mogłoby być mylące dla użytkowników sprawozdania finansowego i dlatego odpowiednie kwoty, wskaźniki i sposób przeliczenia, dotyczące korekty hiperinflacyjnej, prezentujemy poniżej. Przeliczeniu podlegają: kapitał zakładowy, kapitał powstały z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji. Nie przelicza się zysków zatrzymanych (niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych), kapitałów zapasowych i rezerwowych powstałych z podziału zysków w latach ubiegłych oraz nadwyżek z aktualizacji wyceny aktywów. KAPITAŁ ZAKŁADOWY Przeliczenie wskaźnikami hiperinflacji Data wniesienia Wartość wg Wskaźniki Wartość kapitału po Różnica kapitału ceny nominalnej hiperinflacyjny przeliczeniu Korekta hiperinflac Kapitał założycielski 217,13 45, , , r 383,37 383,37 0, r 1 201,00 1, , , r 200,00 1,50 300,91 100, r 1 001,00 1, ,05 505, (akcje serii C) 2 500,00 1, ,38 636, (akcje serii D) 92,3 1,00 92, (akcje serii E) ,15 1, Razem: ,95 x , ,19 Stan kapitału akcyjnego na dzień r po przeszacowaniu wynosi tys. zł w tym : - wartość prezentowana w sprawozdaniu tys. zł - korekta hiperinflacyjna tys. zł Kapitał zapasowy powstały z tytułu nadwyżki ceny emisyjnej nad ceną nominalną akcji Przeliczenie wskaźnikami hiperinflacji Wartość kapitału Data zdarzenia Wartość nadwyżki agio Wskaźnik hiperinfacyjny z agio po przeliczeniu Różnica Korekta hiperinflacji Agio na ,0 1, , ,4 Umorzenie akcji serii C r r , , ,2 Agio na , Razem: 9 590,0 x , ,2 Nadwyżka ze sprzedaży akcji ponad ich wartość nominalną prezentowana w bilansie: tys. zł Korekta hiperinflacyjna tys. zł Ogółem po korekcie tys. zł Skutki przeliczenia powinny być prezentowane ze znakiem minus w pozycji bilansu zyski zatrzymane. Po wprowadzeniu korekty do sprawozdania wg stanu na r. pozycja w kapitałach własnych Zysk / strata z lat ubiegłych wynosiłaby: 17

18 Strata z lat ubiegłych prezentowana w sprawozdaniu Korekta hiperinflacyjna kapitału podstawowego Korekta hiperinflacyjna kapitału powstałego z agio Ogółem strata z lat ubiegłych po korektach tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł Podpisy członków Zarządu: Filip Regulski Prezes Zarządu... Waldemar Łoboda Wiceprezes Zarządu... 18

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA 9.1. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY FORMULARZ SA-QS III/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. ZA OKRES 01.01.2015 30.06.2015

RAPORT PÓŁROCZNY PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. ZA OKRES 01.01.2015 30.06.2015 PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. RAPORT PÓŁROCZNY PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. ZA OKRES 01.01.2015 30.06.2015 Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupy kapitałowej DROP ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE DANE FINANSOWE C. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. Grupa Kapitałowa Barlinek SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca roku. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY HYPERION S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY HYPERION S.A. - SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY HYPERION S.A. za I półrocze 2015 roku www.hyperion.pl Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Hyperion S.A. za I półr. 2015 roku Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r.

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Spis treści KOMENTARZ ZARZĄDU DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ SMT S.A.... 4 I. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE SMT S.A....

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Elementy rocznego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

Elementy rocznego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności: 1 Dla akcjonariuszy ZM Henryk Kania S.A. W związku ze sporządzeniem rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku przekazujemy Państwu to

Bardziej szczegółowo

MFO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Kożuszkach Parcel. Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia. 31 grudnia 2013

MFO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Kożuszkach Parcel. Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia. 31 grudnia 2013 MFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Kożuszkach Parcel Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 Kożuszki Parcel, 31.03.2014 Spis treści I. Wprowadzenie... 3 II. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Skarbiec Holding Spółka Akcyjna

Grupa Kapitałowa Skarbiec Holding Spółka Akcyjna ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJĄCY OKRES 18 MIESIĘCY OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 R. DO DNIA 30 CZERWCA 2015 R. Grupa Kapitałowa Skarbiec Holding Spółka Akcyjna Spis treści I. List Prezesa Zarządu II. Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Lentex S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU 1 20 marca 2015 roku I. ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LENTEX S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 ROKU DO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów

Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Spis treści I. Jednostkowe

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY SPÓŁKA AKCYJNA

FIRMA CHEMICZNA DWORY SPÓŁKA AKCYJNA FIRMA CHEMICZNA DWORY SPÓŁKA AKCYJNA Oświęcim, ul. Chemików 1 Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 01.01-30.06.2005 ROKU przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2011 31.12.2011

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2011 31.12.2011 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2011 31.12.2011 Piotrków Trybunalski, dnia 20 marzec 2012 r. SPIS TREŚCI DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Elementy rocznego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

Elementy rocznego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności: 1 Dla akcjonariuszy ZM Henryk Kania S.A. W związku ze sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku przekazujemy Państwu to sprawozdanie,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK (dane za okres 01-01-2011 r. - 31-12-2011 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w 2011 roku 3. Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. Sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ( MSSF ) ZATWIERDZONYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU 28 kwietnia 2015 roku WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W poniższej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK SA-R 2006 w tys. zł SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK Warszawa, 23 kwietnia 2007 roku Computer Service Support S.A. ul. Jagiellońska 78 03-301 Warszawa Opinia i raport z

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Zakładów Tłuszczowych Kruszwica Spółka Akcyjna za okres 9 zakończony 30 września 2012 roku Kruszwica, 14 listopada 2012 roku ZAWARTOŚĆ: WYBRANE DANE FINANSOWE...

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Hipoteczny SA

Europejski Fundusz Hipoteczny SA Europejski Fundusz Hipoteczny SA JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU Warszawa, dnia 15 maja 2008 r. Spis treści A. Pismo Prezesa Zarządu omawiające

Bardziej szczegółowo

Raport roczny R 2012 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU SANOK SZPG STOMIL SANOK SA. 38-500 Sanok 687-00-04-321 004023400

Raport roczny R 2012 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU SANOK SZPG STOMIL SANOK SA. 38-500 Sanok 687-00-04-321 004023400 SANOK skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2012 (rok) (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) dla

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego HUTMEN R Komisja Nadzoru Finansowego 1 HUTMEN R Komisja Nadzoru Finansowego 2 HUTMEN SA OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Zarząd HUTMEN

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A.

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. Sporządzony w związku z: - sporządzeniem prognozy wyników na rok 2013, - sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych zgodnie z Międzynarodowymi

Bardziej szczegółowo

COMP SPÓŁKA AKCYJNA. ul. gen. K. Sosnkowskiego 29 02-495 Warszawa. Raport SARS 2006

COMP SPÓŁKA AKCYJNA. ul. gen. K. Sosnkowskiego 29 02-495 Warszawa. Raport SARS 2006 COMP SPÓŁKA AKCYJNA ul. gen. K. Sosnkowskiego 29 02-495 Warszawa Raport SARS 2006 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 21 marca 2014 r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI... 12 2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2008 ROKU DO 30 CZERWCA 2008 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2008 ROKU DO 30 CZERWCA 2008 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA ROKU DO 30 CZERWCA ROKU POZNAŃ, 15 WRZEŚNIA Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01-30.06. Waluta sprawozdawcza: złoty polski PLN SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo