Żary, wrzesień 2008r

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Żary, wrzesień 2008r"

Transkrypt

1 Żary, wrzesień 2008r

2 Spis treści I. INFORMACJE PODSTAWOWE O SPÓŁCE Informacje ogólne Wybrane dane finansowe... 5 II. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Rachunek Zysków i Strat Bilans Rachunek Przepływów Pieniężnych Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym Oświadczenie Zarządu o prawidłowości sprawozdania Oświadczenie Zarządu dotyczące wyboru Biegłego Rewidenta III. INFORMACJA DODATKOWA OD SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Omówienie wyników finansowych Relpol S.A Analiza wskaźnikowa Dywidendy Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych wcześniej prognoz Opis czynników i zdarzeń, szczególnie o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe spółki Objaśnienie dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Działalność sprzedana lub zaniechana Zysk przypadający na jedną akcję Zdarzenia po dniu bilansowym Wpływ hiperinflacji na kapitały własne

3 I. INFORMACJE PODSTAWOWE O SPÓŁCE 1. Informacje ogólne Dane o spółce Nazwa spółki: RELPOL Spółka Akcyjna Siedziba spółki: Polska, woj. lubuskie ul. 11-Listopada ŻARY Podstawowy przedmiot działalności: - produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, z wyjątkiem działalności usługowej, - działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej, - produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych, - produkcja opakowań z tworzyw sztucznych, - produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, - produkcja wyrobów pozostałych z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana, - produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana, - prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych, - pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana, - wynajem nieruchomości na własny rachunek, - reklama. Organ prowadzący rejestr : Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Numer KRS: Czas trwania spółki jest nieograniczony Okres objęty sprawozdaniem : od r do r. Dane porównywalne za okres od r do r i od r. do r. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało wg. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Władze spółki Zarząd Spółki Filip Regulski Prezes Zarządu, Waldemar Łoboda- Wiceprezes Zarządu W dniu 7 stycznia 2008 r. Mariusz Wróbel złożył rezygnację ze stanowiska prezesa spółki i na jego miejsca Rada Nadzorcza wybrała p. Filipa Regulskiego. Rada Nadzorcza ustanowiła również trzyosobowy skład zarządu i na członka zarządu wybrała p. Roberta Oślaka. W dniu 21 czerwca 2008 r. Rada Nadzorcza wybrała następujący skład Zarządu na kolejną kadencję: Filip Regulski Prezes Zarządu, Waldemar Łoboda- Wiceprezes Zarządu Robert Oślak Członek Zarządu W dniu 23 lipca 2008 r., z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 r. wygasł Wiceprezesowi Zarządu Robertowi Tęcza. mandat W dniu 25 września 2008 r. p. Robert Oślak z przyczyn osobistych złożył wypowiedzenie, z pełnienia funkcji Członka Zarządu. 3

4 Rada Nadzorcza Skład Rady Nadzorczej do dnia : Lesław Kula - przewodniczący Rady Nadzorczej - rezygnacja z dniem r. Leszek Szwedo zastępca przewodniczącego RN Jacek Książkiewicz - rezygnacja z dniem r. Jarosław Gross - odwołanie z dniem r. Krzysztof Durczak - rezygnacja z dniem r. W dniu r. odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki, które zmieniło skład Rady Nadzorczej. Skład Rady Nadzorczej od dnia r.: Mirosław Kalicki przewodniczący Rady Nadzorczej Leszek Szwedo zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej Rafał Gębicki Cezary Gregorczuk Andrzej Rabenda Dawid Sukacz Renata Szwedo W dniu 5 czerwca 2008 roku Mirosław Kalicki i Rafał Gębicki złożyli rezygnacje z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej. W dniu r. rezygnacje z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej złożył Pan Cezary Gregorczuk. W tym samym dniu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybrało do Rady Nadzorczej Pana Mirosława Roguskiego. Kapitał akcyjny Kapitał akcyjny wynosi zł i składa się z sztuk akcji na okaziciela o wartości nominalnej 5 zł każda. Wszystkie wyemitowane akcje znajdują się w obrocie giełdowym. Kapitał akcyjny dzieli się na: akcji serii A na okaziciela akcji serii B na okaziciela akcji serii C na okaziciela akcji serii D na okaziciela akcji serii E na okaziciela Ilość akcji i głosów na WZA jest taka sama. Wszystkie akcje mają jednakowe prawo do dywidendy. 4

5 2. Wybrane dane finansowe RACHUNEK WYNIKÓW WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. zł w tys. EURO w tys. EURO Za I półrocze Za 1 półrocze Za 1 półrocze Za 1 półrocze okres okres okres okres od od od od do do do do Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 1. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto, razem BILANS 1. Aktywa razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe( bez rozliczeń międzyokresowych) Kapitał własny Kapitał zakładowy POZOSTAŁE 1. Liczba akcji Liczba akcji przyjęta do ustalenia rozwodnionego zysku Zysk zannualizowany (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -1,29 4,83-0,37 1,25 4. Rozwodniony zysk zannualizowany (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -1,29 4,83-0,37 1,25 5. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,00 1,74 0,00 0,45 6. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,00 1,74 0,00 0,45 7. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 8,20 47,92 2,45 12,72 8. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 8,20 47,92 2,45 12,72 9. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 Sposób przeliczenia kwot w tabeli Wybrane dane finansowe na euro W celu przeliczenia pozycji bilansowych wybranych danych finansowych na dzień 30 czerwca 2008 roku i odpowiednio na dzień r. użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla euro w tych dniach: euro = 3,3542 PLN euro = 3,7658 PLN Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych w wybranych danych finansowych za 2008 rok i odpowiednio za 2007 r. przeliczono wg. średniej arytmetycznej kursów średnich, obowiązujących na koniec każdego miesiąca w poszczególnych okresach: dla danych za I półrocze 2008 r. 1 euro = 3,4776 PLN dla danych za I półrocze 2007 r. 1 euro = 3,8486 PLN 5

6 II. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Rachunek Zysków i Strat RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (rok bieżący) (rok ubiegły) Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów Zysk(strata) brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Zysk(strata) ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk(strata)z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej kontynuowanej Podatki Pozostałe zmniejszenia zysku 0 0 Zysk (strata) netto działalności gospodarczej kontynuowanej Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej 0 0 Zysk (strata) netto na działalności sprzedanej 0 0 Zysk (strata) netto Zysk (strata)netto na jedną akcję (zł/szt): - zwykłą 0,00 1,74 - rozwodnioną 0,00 1,74 6

7 2. Bilans BILANS r r r (rok bieżący) (rok ubiegły) ( rok ubiegły) AKTYWA Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Wartości niematerialne i prawne Aktywa finansowe Należności długoterminowe Aktywa z tytułu podatku odroczonego Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług Należności pozostałe Inwestycje krótkoterminowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Rozliczenia miedzyokresowe Aktywa długoterminowe przeznaczone do sprzedaży 0 0 SUMA AKTYWÓW PASYWA Kapitał własny Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzed. akcji powyżej wartości nominalnej Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Zysk/strata z lat ubiegłych Wynik roku bieżącego Rezerwy na zobowiązania Rezerwy na odroczony podatek Rezerwy na świadczenia pracownicze w tym długoterminowe Pozostałe rezerwy na zobowiązania w tym długoterminowe Zobowiązania długoterminowe Oprocentowane kredyty i pożyczki Zobowiązania z tytułu leasingu Pozostałe zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Zobowiązania z tytułu leasingu Pozostałe zobowiązania Kredyty i pożyczki Rozliczenia międzyokresowe SUMA PASYWÓW

8 3. Rachunek Przepływów Pieniężnych RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH r r. (rok bieżący) ( rok ubiegły) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) brutto II. Korekty razem Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony Inne korekty B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Z aktywów finansowych, w tym: zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach odsetki inne wpływy z aktywów finansowych-spłacone pożyczki Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Na aktywa finansowe, w tym: nabycie aktywów finansowych inne wydatki inwestycyjne Inne wydatki inwestycyjne C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Kredyty i pożyczki II. Wydatki Spłaty kredytów i pożyczek Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki D. Przepływy pieniężne netto razem E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu w tym: różnice kursowe G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: różnice kursowe o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 8

9 4. Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym Sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane Kapitał własny ogółem Stan na 01 stycznia 2007 roku Podział zysku Pokrycie straty z lat ubiegłych Wypłata dywidendy Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania Różnice z aktualizacji wyceny Różnice kursowe-wycena udziałów Wynik okresu Stan na 30 czerwca 2007 roku Stan na 01 stycznia 2008 roku Podział zysku Rejestracja podniesienia kapitału-akcje seria E Wypłata dywidendy Korekta błędu podstawowego Różnice z aktualizacji wyceny Wycena akcji Różnice kursowe-wycena udziałów Sprzedaż gruntów- wycena wg.w-ści godziwej Wynik okresu Stan na 30 czerwca 2008 roku Oświadczenie Zarządu o prawidłowości sprawozdania Oświadczenie o zgodności Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki r. podjęło uchwałę w sprawie sporządzania sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych począwszy od 2005 roku zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. Spółka zastosowała MSSF 1 w jednostkowym sprawozdaniu finansowym na 2005 rok z datą przejściową zgodnie z MSSF na dzień 1 stycznia 2004 roku. Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe Relpol S.A. zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). MSSF 1 wymaga stwierdzenia o pełnej zgodności sprawozdania finansowego z wszystkimi standardami MSSF i wymaga, aby przygotowała sprawozdanie finansowe według MSSF tak, jakby stosowała Standardy od zawsze. Zaprezentowane dane finansowe na dzień 30 czerwca 2008 r. podlegały przeglądowi przez audytora. Porównywalne dane finansowe na dzień na r podlegały przeglądowi a na dzień r. zostały zbadane przez audytora. 9

10 Oświadczenie o kontynuowaniu działalności Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez spółkę działalności. Profesjonalny osąd W procesie stosowania zasad (polityki) rachunkowości wobec zagadnień podanych poniżej, największe znaczenie, oprócz szacunków księgowych, miał profesjonalny osąd kierownictwa. Klasyfikacja umów leasingu, w których Spółka występuje jako leasingobiorca Spółka występuje jako strona umów leasingu. Każda z podpisanych umów leasingu analizowana jest pod kątem ryzyka i korzyści wynikających z tytułu korzystania z aktywów nabytych w ramach umowy i w zależności od jej oceny zgodnie z wymogami MSSF, zostaje sklasyfikowana jako umowa leasingu operacyjnego lub finansowego. Identyfikacja wbudowanych instrumentów pochodnych Na każdy dzień bilansowy kierownictwo Spółki dokonuje oceny czy w ramach podpisanych umów występują cechy ekonomiczne i ryzyko właściwe dla wbudowanego instrumentu pochodnego w walucie obcej, które byłyby ściśle powiązane z cechami ekonomicznymi i ryzykiem właściwym dla umowy zasadniczej (głównego kontraktu). Klasyfikacja aktywów finansowych Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy posiadane aktywa finansowe są inwestycjami utrzymywanymi do terminu zapadalności. Wycena inwestycji krótkoterminowych Zarząd spółki Relpol S.A. na dzień dokonał oceny posiadanych przez spółkę inwestycji krótkoterminowych. Analizując aktualna sytuację na rynkach finansowych, w szczególności notowania kursów na WGPW przyjęto iż spadek notowań jest istotny i długotrwały co skutkuje koniecznością dokonania aktualizacji inwestycji krótkoterminowych. Zarząd spółki uznał, ze najbardziej wiarygodną podstawą do dokonania aktualizacji jest wartość księgowa na 1 akcję jaką wykazują spółki w swoich ostatnich sprawozdaniach finansowych. Ze względu na niepublikowanie prognoz wyłączono metodę dochodowa jako podstawę. Przyjęto także, że bieżący kurs akcji jest wprawdzie bardzo silną przesłanką do dokonania aktualizacji, jednak podlega on zbyto dużym wahaniom w krótkich okresach czasu, aby był on wiarygodną podstawą do ustalenia trwałego odpisu 6. Oświadczenie Zarządu dotyczące wyboru Biegłego Rewidenta Rada Nadzorcza spółki w dniu 29 lipca 2008r. podjęła uchwałę o wyborze audytora do przeglądu półrocznego i badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok Rada Nadzorcza wybrała spółkę M2 Audyt Sp. z o.o. z siedziba w Bydgoszczy, ul. Leszczyna 12A, wpisaną na listę podmiotów posiadających uprawnienia do badania sprawozdań finansowych pod nr Wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego dokonany został zgodnie zobowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Spółka nie korzystała dotychczas z usług M2 Audyt Sp. z o.o. Wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego dokonany został zgodnie zobowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. 10

11 III. INFORMACJA DODATKOWA OD SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Omówienie wyników finansowych Relpol S.A. W I półroczu 2008 r. Relpol S.A. osiągnął 36 mln zł przychodów ze sprzedaży, co w stosunku do I półrocza 2007 r. stanowi spadek o 11%. Na poziom sprzedaży w I p r., w porównaniu do I p r. wpływ miały następujące czynniki: - zmniejszenie ilości sprzedawanych wyrobów, - spadek sprzedaży towarów handlowych, - niskie kursy walut - spadek cen wyrobów Przychody ze sprzedaży w tys. zł Lp. Treść Rok Dynamika I p 2008 I p Wyroby i usługi ,6% 2 Towary i materiały ,3% Razem ,9% ,1500 4, I kw II kw III kw IV kw I kw II kw III kw IV kw I kw II kw ,9500 3,8500 3,7500 3,6500 3,5500 3,4500 3,3500 Serie2 Serie1 11

12 Struktura sprzedaży w mln zł WYSZCZEGÓLNIENIE I p 2008 Udział % I p 2007 Udział % Polska 14,1 39,2% 15,4 38,2% Eksport, w tym: 21,8 60,8% 24,9 61,8% Rynki wschodnie 4,8 13,4% 5,6 13,9% Francja 1,5 4,3% 1,9 4,7% Włochy 3,8 10,5% 4,9 12,1% Niemcy 4,7 13,0% 5,5 13,6% Wielka Brytania 1,1 3,0% 0,8 2,0% Pozostałe kraje 5,9 16,6% 6,2 15,4% Razem 35,9 100,0% 40,3 100,0% Sprzedaż krajowa w I półroczu 2008 r. była o 8,4% niższa jak w I półroczu 2007 r. Zmniejszyła się również sprzedaż eksportowa. Głównym powodem 12-procentowego spadku eksportu była niższa sprzedaż na rynek francuski, włoski i niemiecki, niższa niż zakładano sprzedaż towarów handlowych, niski poziom kursu euro i spadek cen. Przy ponad 60% sprzedaży eksportowej poziom kursów walut ma istotne znaczenie. Największy udział w strukturze sprzedaży mają rynki wschodnie (szczególnie rosyjski) oraz rynek niemiecki i włoski. Wynik na sprzedaży W I p r. wynik brutto na sprzedaży wyniósł 5,3 mln zł. W porównaniu do I p r. był on niższy o 37,7%. Główne czynniki wpływające na poziom wyniku na sprzedaży są takie same jak opisano przy omawianiu przychodów ze sprzedaży przede wszystkim zmniejszenie poziomu sprzedaży. Istotnym czynnikiem, który wpłynął na obniżenie wyniku na sprzedaży w I p r. był wzrost cen surowców. Po spadku w listopadzie 2007 r. ceny miedzi ponownie zaczęły rosnąć, osiągając w ciągu 2 miesięcy 36% wzrostu. Przez całe I półrocze 2008 r. ceny miedzi i srebra utrzymywały się na wysokim poziomie. Z powodu wyższych cen surowców wynik na sprzedaży w I p zmniejszy się o 0,4 mln zł. Aktualny kurs euro jest najniższy od blisko 6 lat, co automatycznie przekłada się na niższy poziom sprzedaży. Pozostała działalność operacyjna Pozostała działalność operacyjna w I p r. zwiększyła wyniki spółki o 3.360zł. Wpływ tej działalności na wyniki osiągnięte w I p r. był ujemny (-47 tys. zł). Pozostałe przychody operacyjne w I p r. wyniosły tys. zł. Główne pozycje to: - rozwiązanie rezerw tys. zł - otrzymane kary i odszkodowania 883 tys. zł - umorzone zobowiązania 405 tys. zł - pozostałe 171 tys. zł Pozostałe koszty operacyjne w I p wynosiły 610 tys. zł i dotyczyły: - odpisy aktualizujące prace badawczo rozwojowe i aktywa niefinansowe 208 tys. zł - utworzone rezerwy 217 tys. zł - likwidacja wartości niematerialnych i prawnych 56 tys. zł - pozostałe 129 tys. zł 12

13 Działalność finansowa Działalność finansowa w I p r. zmniejszyła wynik spółki o tys. zł. W I p r. działalność finansowa miała dodatni wpływ na wyniki spółki ( +38 tys. zł). Przychody finansowe w I p r. wyniosły tys. zł. Główne pozycje to: - dywidendy 345 tys. zł - odsetki tys. zł - aktualizacja wartości inwestycji 301 tys. zł - pozostałe 210 tys. zł Koszty finansowe w I p r. wyniosły tys. zł. Główne pozycje to: - odsetki tys. zł. - nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi 943 tys. zł - odpisy aktualizujące papiery wartościowe pozostałe 320 tys. zł Wynik netto Wynik netto Relpol S.A. wyniósł w I p r. 11 tys. zł, w I p r. spółka wypracowała tys. zł zysku netto. Czynniki wpływające na poziom zysku netto opisano powyżej, omawiając wynik na sprzedaży i na pozostałych działalnościach. Wskazanie różnicy pomiędzy wynikiem netto zaprezentowanym w sprawozdaniu za I półrocze 2008 a raportem za II kwartał Różnica pomiędzy wynikiem netto tys. zł przedstawionym w raporcie za II kwartał 2008 a 11 tys. zł prezentowanym w sprawozdaniem za I półrocze 2008 powstała przede wszystkim z tyt. aktualizacji inwestycji krótkoterminowych, co miało następujący wpływ na wynik finansowy: kwotę tys. zł przeniesiono z pozycji kapitał z aktualizacji wyceny do kosztów finansowych bieżącego okresu. Pozostała kwota różnicy wynika za zmniejszenia stanu rezerw w wysokości 688 tys. zł co zmniejszyło koszty finansowe i koszty pozostałej działalności operacyjnej. W sprawozdaniu z II kwartał akcje Ponar Wadowice zostały wycenione wg kursu giełdowego na dzień Ze względu na to iż jest to instrument przeznaczony do sprzedaży, wahania kursu korygują bezpośrednio kapitał z aktualizacji. Ze względu na znaczący i długotrwały spadek cen akcji Spółka dokonała odpisów na trwałą utratę wartości do poziomu 6,80 zł. na 1 szt. (patrz informacje o profesjonalnym osądzie) która została przeprowadzona bezpośrednio przez rachunek wyników. Jednocześnie o ta sama wartość zwiększono kapitał z aktualizacji. 2. Analiza wskaźnikowa Wskaźniki rentowności Wskaźnik Sposób liczenia Wielkość I p 2008 I p 2007 Rentowność brutto na sprzedaży Wynik brutto na sprzedaży /sprzedaż * ,84% 21,22% Rentowność na sprzedaży Wynik na sprzedaży/ sprzedaż *100-4,96% 4,72% Rentowność netto sprzedaży Zysk netto/ sprzedaż *100 0,03% 3,78% ROE Zysk netto za 12 m-cy/ śr. wartość kapitału własnego *100-22,92% 10,51% ROA Zysk netto za 12 m-cy/ śr. wartość aktywów *100-10,84% 4,47% 13

14 Z powodu niższej sprzedaży, rentowność brutto sprzedaży jest o 6,4 punktu procentowego niższa niż w I p. 2007r. Rentowność netto sprzedaży jest na zbliżonym poziomie jak w roku ubiegłym. ROA i ROE uległy poprawie w stosunku do stanu na koniec 2007 r., jednak ze względu na wysoką stratę poniesioną w 2007 r. wskaźniki te są nadal ujemne. Poziom zadłużenia Wskaźnik Sposób liczenia Wielkość I p 2008 I p 2007 Ogólny poziom zadłużenia Zobowiązania +rezerwy/aktywa * ,11% 57,04% (kapitał własny+ zob. długoterminowe+ Finansowanie kapitałem stałym rezerwy długot.)/aktywa *100 67,54% 53,00% Pokrycie majątku trwałego Kapitał własny/ Majątek trwały*100 kapitałem własnym 152,11% 93,38% Ogólny poziom zadłużenia zmniejszył się w stosunku do stanu na koniec I p r. Głównie za sprawą wzrostu aktywów spółki i pozyskania środków pieniężnych. W związku z wzrostem kapitału zakładowego z tyt. zarejestrowania emisji akcji serii E, kapitał własny w 150% pokrywa majątek trwały. Trwałe składniki majątku przedsiębiorstwa finansowane są z kapitału własnego. Wskaźniki płynności Wskaźnik Płynność bieżąca Płynność szybka Poziom kapitału pracującego Sposób liczenia Wielkość I p 2008 I p 2007 Aktywa bieżące/ zobowiązania krótkoterminowe 2,07 1,30 Aktywa bieżące zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe 1,49 0,76 Aktywa bieżące zobowiązania krótkoterminowe/sprzedaż) * liczba dni w okresie 195,73 54,39 Wskaźniki płynności uległy znacznej poprawie, głównie za sprawą wzrostu stanu środków pieniężnych, co świadczy o tym, że spółka nie ma problemu z realizacją zobowiązań. Wzrost kapitału pracującego związany jest ze wzrostem gotówki. Wskaźniki efektywności Wskaźnik Wskaźnik obrotu aktywów Cykl zapasów Cykl należności Cykl zobowiązań Sposób liczenia Wielkość I p 2008 I p 2007 Sprzedaż za 12 miesięcy/ śr. poziom aktywów 0,63 0,85 Średni poziom zapasów/ koszt sprzed. produktów i towarów) * liczba dni w okresie Średni poziom należności z tyt. dostaw/ sprzedaż) * liczba dni w okresie Średni poziom zobowiązań z tyt. dostaw/ koszt sprzedanych produktów i towarów) * liczba dni w okresie Długi cykl rotacja zapasów wynika z charakteru branży w jakiej działa spółka. Spadek cyklu rotacji zapasów w stosunku do porównywalnego okresu 2007 wynika ze spadku poziomu zapasów. Cykle rotacji należności zmniejszył się o 6 dni. O jeden dzień spadła też rotacja zobowiązań. 14

15 3. Dywidendy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2007 r. podjęło uchwałę o przeznaczeniu zysku netto za rok 2006, w kwocie ,29 zł na fundusz zapasowy z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji. W 2007 r. spółka poniosła stratę i nie będzie wypłacać dywidendy. 4. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału Największy wpływ na osiągane przez spółkę wyniki finansowe, co najmniej w perspektywie najbliższego kwartału, będą miały czynniki makroekonomiczne, niezależne od spółki oraz czynniki wewnętrzne. Wśród czynników zewnętrznych możemy wyróżnić: wysokość i wahania kursu EUR/PLN, EUR/USD. Niski kurs walut zmniejsza poziom sprzedaży. ceny na rynku surowców (miedz, srebro, ropa), rozwój gospodarczy w Polsce, a przede wszystkim wartość nakładów na inwestycje rozwój gospodarczy w strefie Euro koniunktura na GPW S.A. w Warszawie Wśród czynników wewnętrznych zależnych od spółki podstawowe znaczenie ma: realizacja zaplanowanego przez spółki poziomu sprzedaży, efektywność przeniesienia części produkcji z Relpol S.A. i z Relpol Baltija na Ukrainę. skuteczność prowadzonych prac nad realizacją celów inwestycyjnych, realizacja podpisanych kontraktów handlowych, zwiększenie sprzedaży produktów i towarów pod własną marką, pozyskanie nowych rynków zbytu, zmiany w strukturze grupy kapitałowej 5. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych wcześniej prognoz Spółka nie publikowała prognozy wyników na 2008 r. 6. Opis czynników i zdarzeń, szczególnie o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe spółki Nie wystąpiły inne istotne zdarzenia, które nie zostały opisane z sprawozdaniu finansowym, informacji dodatkowej lub komentarzu zarządu, a które miałyby wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 7. Objaśnienie dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Analizując poziom sprzedaży w okresach oraz składane przez klientów zamówienia, można stwierdzić, że nie ma już widocznej sezonowości działalności. Najkorzystniejszymi okresami dla działalności są miesiące jesienne. Mniejsze obroty widoczne są w I kwartale roku oraz w okresie urlopowym. 15

16 8. Działalność sprzedana lub zaniechana Działalność zaniechana W okresie sprawozdawczym zakończonym roku i roku spółka nie zaniechała żadnej działalności. Działalność sprzedana W okresie sprawozdawczym zakończonym roku i roku spółka nie dokonała sprzedaży żadnej działalności. Rzeczowe aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży Na dzień r ani na dzień roku Spółka nie posiadała środków trwałych, które spełniałyby kryteriach ujęcia jako aktywa przeznaczone do sprzedaży 9. Zysk przypadający na jedną akcję Zysk na jedną akcję zwykłą ustalono jako iloraz zysku netto za dany okres obrotowy i średniej ważonej liczby akcji pozostających w posiadaniu akcjonariuszy w danym okresie. Rozwodniony zysk na jedną akcję ustalono jako iloraz zysku netto i średniej ważonej rozwodnionej liczby akcji. Rozwodniona liczba akcji wynosi i odpowiada ilości wszystkich wyemitowanych przez spółkę akcji. Zysk na jedną akcję r r r. (rok bieżący) ( rok ubiegły) ( rok ubiegły) Liczba akcji w obrocie w sztukach Liczba opcji na akcje Liczba akcji przyj. do ustalenia rozwodnionego kapit. wł. i zysku na akcję w sztukach Kapitał własny w tys. zł Kapitał własny na akcję zł/szt. 8,20 33,02 47,92 Rozwodniony kap. wł na akcję zł/szt. 8,20 3,00 47,92 Zysk (-strata) netto ( zanualizowany) w tys. zł Zysk (-strata) na jedną akcję zwykłą zł/szt. -1,29-12,46 4,83 Rozwodniony zysk zanualizowany (-strata) na jedną akcję zwykłą zł/szt. -1,29-1,13 4, Zdarzenia po dniu bilansowym Nie wystąpiły istotne zdarzenia po dniu bilansowym, które nie zostałyby opisane w sprawozdaniu finansowym. 11. Wpływ hiperinflacji na kapitały własne MSR 29 Sprawozdawczość finansowa w gospodarkach hiperinflacyjnych wymaga by jednostki, które prowadzą działalność gospodarczą w okresie hiperinflacji, przeliczyły składniki kapitału własnego z zastosowaniem ogólnego wskaźnika inflacji. Skutki przeliczenia powinny być prezentowane ze znakiem minus w pozycji bilansu zyski zatrzymane. Korekta taka ma odzwierciedlać wpływ hiperinflacji na wynik finansowy za dany okres sprawozdawczy. Przyjmuje się, że w Polsce występowała hiperinflacja w latach Zdaniem Zarządu Spółki, wątpliwości może budzić ujmowanie w bilansie wspomnianej korekty hiperinflacyjnej jako nie 16

17 pokrytej straty z lat ubiegłych w sytuacji gdy dotyczy ona zdarzeń sprzed lat dziesięciu i więcej, a korespondujące z nią zyski zostały podzielone przed datą sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego. Dodatkowo, nie jest jasne czy ewentualne ujęcie korekty hiperinflacyjnej powoduje skutki na gruncie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, dotyczących np. kwoty dywidendy możliwej do wypłaty, kwoty zaliczki na poczet dywidendy czy też warunków kiedy niezbędne jest podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia jednostki. W tej sytuacji, zdaniem Zarządu Spółki ujęcie korekty hiperinflacyjnej bezpośrednio w bilansie mogłoby być mylące dla użytkowników sprawozdania finansowego i dlatego odpowiednie kwoty, wskaźniki i sposób przeliczenia, dotyczące korekty hiperinflacyjnej, prezentujemy poniżej. Przeliczeniu podlegają: kapitał zakładowy, kapitał powstały z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji. Nie przelicza się zysków zatrzymanych (niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych), kapitałów zapasowych i rezerwowych powstałych z podziału zysków w latach ubiegłych oraz nadwyżek z aktualizacji wyceny aktywów. KAPITAŁ ZAKŁADOWY Przeliczenie wskaźnikami hiperinflacji Data wniesienia Wartość wg Wskaźniki Wartość kapitału po Różnica kapitału ceny nominalnej hiperinflacyjny przeliczeniu Korekta hiperinflac Kapitał założycielski 217,13 45, , , r 383,37 383,37 0, r 1 201,00 1, , , r 200,00 1,50 300,91 100, r 1 001,00 1, ,05 505, (akcje serii C) 2 500,00 1, ,38 636, (akcje serii D) 92,3 1,00 92, (akcje serii E) ,15 1, Razem: ,95 x , ,19 Stan kapitału akcyjnego na dzień r po przeszacowaniu wynosi tys. zł w tym : - wartość prezentowana w sprawozdaniu tys. zł - korekta hiperinflacyjna tys. zł Kapitał zapasowy powstały z tytułu nadwyżki ceny emisyjnej nad ceną nominalną akcji Przeliczenie wskaźnikami hiperinflacji Wartość kapitału Data zdarzenia Wartość nadwyżki agio Wskaźnik hiperinfacyjny z agio po przeliczeniu Różnica Korekta hiperinflacji Agio na ,0 1, , ,4 Umorzenie akcji serii C r r , , ,2 Agio na , Razem: 9 590,0 x , ,2 Nadwyżka ze sprzedaży akcji ponad ich wartość nominalną prezentowana w bilansie: tys. zł Korekta hiperinflacyjna tys. zł Ogółem po korekcie tys. zł Skutki przeliczenia powinny być prezentowane ze znakiem minus w pozycji bilansu zyski zatrzymane. Po wprowadzeniu korekty do sprawozdania wg stanu na r. pozycja w kapitałach własnych Zysk / strata z lat ubiegłych wynosiłaby: 17

18 Strata z lat ubiegłych prezentowana w sprawozdaniu Korekta hiperinflacyjna kapitału podstawowego Korekta hiperinflacyjna kapitału powstałego z agio Ogółem strata z lat ubiegłych po korektach tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł Podpisy członków Zarządu: Filip Regulski Prezes Zarządu... Waldemar Łoboda Wiceprezes Zarządu... 18

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Kraków,

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2012 r. obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r. WIELUŃ 14.11.2012 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

BEEF-SAN Zakłady Mięsne S.A.. Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2005 r. wg. MSR oraz za rok zakończony 31 grudnia 2004 r. wg.

BEEF-SAN Zakłady Mięsne S.A.. Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2005 r. wg. MSR oraz za rok zakończony 31 grudnia 2004 r. wg. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 31.12.2005 r. (w tys. PLN) a) nazwa (firma) i siedziba, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I.

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. Wartości niematerialne, w tym: 323 871,60 2 162,06 3 629,04 3 479,03

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 4 / 2014 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-Q 1.2004. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel.

AMICA SA-Q 1.2004. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel. AMICA SAQ 1.2004 Strona 1 z 10 20060207 AMICA SAQ 1.2004 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 1 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny IIF S.A. za okres 01.01.2014 30.06.2014

Raport półroczny IIF S.A. za okres 01.01.2014 30.06.2014 Raport półroczny IIF S.A. za okres 01.01.2014 30.06.2014 Kraków, 30.09.2014 1 Spis treści 1. Oświadczenie Zarządu IIF S.A. w przedmiocie poprawności i rzetelności informacji ujętych w raporcie półrocznym....

Bardziej szczegółowo

Żary, sierpień 2012 r.

Żary, sierpień 2012 r. Żary, sierpień 2012 r. Spis treści I. INFORMACJE PODSTAWOWE O SPÓŁCE... 3 1. Informacje ogólne... 3 2. Władze Spółki... 4 3. Kapitał akcyjny... 4 4. Wybrane dane finansowe... 5 II. SPRAWOZDANIE FINANSOWE...

Bardziej szczegółowo

1 z 15 2010-02-01 12:42

1 z 15 2010-02-01 12:42 SA-Q: Data: 2007-11-05 Firma: KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. POZOSTAŁE INFORMACJE 5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 6.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

DEPEND S.A. RAPORT za I kwartał 2015 r. 01 stycznia 2015 r. 31 marca 2015 r.

DEPEND S.A. RAPORT za I kwartał 2015 r. 01 stycznia 2015 r. 31 marca 2015 r. DEPEND S.A. RAPORT za I kwartał 2015 r. 01 stycznia 2015 r. 31 marca 2015 r. Spis treści 1.1. Dane Spółki... 3 1.2. Zarząd... 3 1.3. Rada Nadzorcza... 3 1.4. Akcjonariat... 4 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. Raport SA-Q 2/2000

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. Raport SA-Q 2/2000 POCZTA Od : Tomasz Kosacki Data odbioru : 2000-08-04 16:47:30 Do : EM Kancelaria Zarząd spółki KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport SA-Q 2/2000 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A.

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A. SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A. Strona 1 z 116 Spis treści 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SAF-Q 1/2004

Raport kwartalny SAF-Q 1/2004 POCZTA Od : EM 12 NFI Piast Jolanta Klechniowska Data odbioru : 04-05-14 16:18:34 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SAF-Q 1/2004 (dla Narodowych Funduszy

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 31 MARCA 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 31 MARCA 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 31 MARCA 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT Strona 1 z 84 Strona 2 z 84 Spis treści 1. Wybrane skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. MSIG 197/2014 (4576) poz. 13767 13767 Poz. 13767. Studio Filmowe TOR w Warszawie. [BMSiG-13336/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Bilans za okres od 1.01.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. I KWARTAŁ 2015 Katowice, 14-05-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS. PLN w TYS. PLN w TYS. EUR w TYS. EUR

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania:

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania: Strona 1 z 17 SAF-Q: Data: 2005-08-12 Firma: FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. POZOSTAŁE INFORMACJE 5. BILANS 6. ZREALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

DEPEND S.A. RAPORT za II kwartał 2015 r. 01 kwietnia 2015 r. 30 czerwca 2015 r.

DEPEND S.A. RAPORT za II kwartał 2015 r. 01 kwietnia 2015 r. 30 czerwca 2015 r. DEPEND S.A. RAPORT za II kwartał 2015 r. 01 kwietnia 2015 r. 30 czerwca 2015 r. Spis treści 1.1. Dane Spółki... 3 1.2. Zarząd... 3 1.3. Rada Nadzorcza... 3 1.4. Akcjonariat... 4 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH Jerzy T. Skrzypek Rachunek zysków i strat Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Ocena efektywności projektu Analiza płynności Rachunek przepływów pieniężnych a plan finansowy

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Galicyjska Misja Gospodarcza zaprasza tna szkolenie: Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Wykładowca: Grażyna Machula absolwentka SGH, doświadczony praktyk w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT PÓŁROCZNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 CZERWCA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A.

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT PÓŁROCZNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 CZERWCA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A. SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT PÓŁROCZNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 CZERWCA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A. Strona 1 z 107 Spis treści 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny za okres 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. II kwartał 2014 r.

Raport Kwartalny za okres 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. II kwartał 2014 r. Raport Kwartalny za okres 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. II kwartał 2014 r. SPC Group S.A. 01-026 Warszawa ul. Anielewicza 25 lok. 10 www.spcsa.pl Warszawa, 14.08.2014 r. 1 S t r o n a Spis treści: 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

stan na dzień 30/09/08 stan na dzień 30/09/08 Razem kapitał własny 29 205 28 051 26 874 26 468

stan na dzień 30/09/08 stan na dzień 30/09/08 Razem kapitał własny 29 205 28 051 26 874 26 468 BILANS AKTYWA 30/09/08 30/06/08 31/12/07 30/09/07 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 23 431 24 114 23 485 23 787 Wartość firmy 0 0 0 0 Pozostałe wartości niematerialne 42 49 30 38 Aktywa finansowe Aktywa

Bardziej szczegółowo

Zarząd EUROSYSTEM SA z siedzibą w Chorzowie w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego za pierwszy kwartał 2015 roku.

Zarząd EUROSYSTEM SA z siedzibą w Chorzowie w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego za pierwszy kwartał 2015 roku. Serwisy Zamknięte GPW https://4brokernet.gpw.pl/4bn_prd/index.php/pl/,danainfo=.alpedp9hu2vjr19nr43r8... Strona 1 z 2 20150515 Serwisy Zamknięte GPW ktg@eurosystem.com.pl ktg@eurosystem.com.pl (Emitenci)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.01.2008-30.06.2008 r. (Wszystkie dane zostały podane w tys. zł, o ile nie wskazano inaczej)

Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.01.2008-30.06.2008 r. (Wszystkie dane zostały podane w tys. zł, o ile nie wskazano inaczej) Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.01.2008-30.06.2008 r. (Wszystkie dane zostały podane w tys. zł, o ile nie wskazano inaczej) Bilans AKTYWA Noty 30.06.2008 31.12.2007 30.06.2007 I.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

I KWARTAŁ ROKU 2015. Warszawa, 14 maja 2015 r.

I KWARTAŁ ROKU 2015. Warszawa, 14 maja 2015 r. RAPORT KWARTALNY POLMAN S.A. I KWARTAŁ ROKU 2015 Warszawa, 14 maja 2015 r. Raport za IV kwartał roku 2014 został przygotowany przez emitenta zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 2 3 4 5 ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO 6 7 Wykazane powyżej informacje dotyczą spółek wniesionych jako udziały wiodące. Wszystkie te spółki są w upadłości. 8 *) spółki

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SYNKRET S.A. w upadłości likwidacyjnej

RAPORT KWARTALNY SYNKRET S.A. w upadłości likwidacyjnej RAPORT KWARTALNY SYNKRET S.A. w upadłości likwidacyjnej ZA OKRES I KWARTAŁU 2014 ROKU (od 01 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r.) Bytom, 20. maja 2014 r. 1 Strona Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 1 do ustawy z dnia Załącznik nr 1 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA INNYCH JEDNOSTEK NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI

Bardziej szczegółowo