Żary, wrzesień 2008r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Żary, wrzesień 2008r"

Transkrypt

1 Żary, wrzesień 2008r

2 Spis treści I. INFORMACJE PODSTAWOWE O SPÓŁCE Informacje ogólne Wybrane dane finansowe... 5 II. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Rachunek Zysków i Strat Bilans Rachunek Przepływów Pieniężnych Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym Oświadczenie Zarządu o prawidłowości sprawozdania Oświadczenie Zarządu dotyczące wyboru Biegłego Rewidenta III. INFORMACJA DODATKOWA OD SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Omówienie wyników finansowych Relpol S.A Analiza wskaźnikowa Dywidendy Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych wcześniej prognoz Opis czynników i zdarzeń, szczególnie o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe spółki Objaśnienie dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Działalność sprzedana lub zaniechana Zysk przypadający na jedną akcję Zdarzenia po dniu bilansowym Wpływ hiperinflacji na kapitały własne

3 I. INFORMACJE PODSTAWOWE O SPÓŁCE 1. Informacje ogólne Dane o spółce Nazwa spółki: RELPOL Spółka Akcyjna Siedziba spółki: Polska, woj. lubuskie ul. 11-Listopada ŻARY Podstawowy przedmiot działalności: - produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, z wyjątkiem działalności usługowej, - działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej, - produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych, - produkcja opakowań z tworzyw sztucznych, - produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, - produkcja wyrobów pozostałych z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana, - produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana, - prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych, - pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana, - wynajem nieruchomości na własny rachunek, - reklama. Organ prowadzący rejestr : Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Numer KRS: Czas trwania spółki jest nieograniczony Okres objęty sprawozdaniem : od r do r. Dane porównywalne za okres od r do r i od r. do r. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało wg. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Władze spółki Zarząd Spółki Filip Regulski Prezes Zarządu, Waldemar Łoboda- Wiceprezes Zarządu W dniu 7 stycznia 2008 r. Mariusz Wróbel złożył rezygnację ze stanowiska prezesa spółki i na jego miejsca Rada Nadzorcza wybrała p. Filipa Regulskiego. Rada Nadzorcza ustanowiła również trzyosobowy skład zarządu i na członka zarządu wybrała p. Roberta Oślaka. W dniu 21 czerwca 2008 r. Rada Nadzorcza wybrała następujący skład Zarządu na kolejną kadencję: Filip Regulski Prezes Zarządu, Waldemar Łoboda- Wiceprezes Zarządu Robert Oślak Członek Zarządu W dniu 23 lipca 2008 r., z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 r. wygasł Wiceprezesowi Zarządu Robertowi Tęcza. mandat W dniu 25 września 2008 r. p. Robert Oślak z przyczyn osobistych złożył wypowiedzenie, z pełnienia funkcji Członka Zarządu. 3

4 Rada Nadzorcza Skład Rady Nadzorczej do dnia : Lesław Kula - przewodniczący Rady Nadzorczej - rezygnacja z dniem r. Leszek Szwedo zastępca przewodniczącego RN Jacek Książkiewicz - rezygnacja z dniem r. Jarosław Gross - odwołanie z dniem r. Krzysztof Durczak - rezygnacja z dniem r. W dniu r. odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki, które zmieniło skład Rady Nadzorczej. Skład Rady Nadzorczej od dnia r.: Mirosław Kalicki przewodniczący Rady Nadzorczej Leszek Szwedo zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej Rafał Gębicki Cezary Gregorczuk Andrzej Rabenda Dawid Sukacz Renata Szwedo W dniu 5 czerwca 2008 roku Mirosław Kalicki i Rafał Gębicki złożyli rezygnacje z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej. W dniu r. rezygnacje z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej złożył Pan Cezary Gregorczuk. W tym samym dniu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybrało do Rady Nadzorczej Pana Mirosława Roguskiego. Kapitał akcyjny Kapitał akcyjny wynosi zł i składa się z sztuk akcji na okaziciela o wartości nominalnej 5 zł każda. Wszystkie wyemitowane akcje znajdują się w obrocie giełdowym. Kapitał akcyjny dzieli się na: akcji serii A na okaziciela akcji serii B na okaziciela akcji serii C na okaziciela akcji serii D na okaziciela akcji serii E na okaziciela Ilość akcji i głosów na WZA jest taka sama. Wszystkie akcje mają jednakowe prawo do dywidendy. 4

5 2. Wybrane dane finansowe RACHUNEK WYNIKÓW WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. zł w tys. EURO w tys. EURO Za I półrocze Za 1 półrocze Za 1 półrocze Za 1 półrocze okres okres okres okres od od od od do do do do Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 1. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto, razem BILANS 1. Aktywa razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe( bez rozliczeń międzyokresowych) Kapitał własny Kapitał zakładowy POZOSTAŁE 1. Liczba akcji Liczba akcji przyjęta do ustalenia rozwodnionego zysku Zysk zannualizowany (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -1,29 4,83-0,37 1,25 4. Rozwodniony zysk zannualizowany (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -1,29 4,83-0,37 1,25 5. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,00 1,74 0,00 0,45 6. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,00 1,74 0,00 0,45 7. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 8,20 47,92 2,45 12,72 8. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 8,20 47,92 2,45 12,72 9. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 Sposób przeliczenia kwot w tabeli Wybrane dane finansowe na euro W celu przeliczenia pozycji bilansowych wybranych danych finansowych na dzień 30 czerwca 2008 roku i odpowiednio na dzień r. użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla euro w tych dniach: euro = 3,3542 PLN euro = 3,7658 PLN Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych w wybranych danych finansowych za 2008 rok i odpowiednio za 2007 r. przeliczono wg. średniej arytmetycznej kursów średnich, obowiązujących na koniec każdego miesiąca w poszczególnych okresach: dla danych za I półrocze 2008 r. 1 euro = 3,4776 PLN dla danych za I półrocze 2007 r. 1 euro = 3,8486 PLN 5

6 II. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Rachunek Zysków i Strat RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (rok bieżący) (rok ubiegły) Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów Zysk(strata) brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Zysk(strata) ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk(strata)z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej kontynuowanej Podatki Pozostałe zmniejszenia zysku 0 0 Zysk (strata) netto działalności gospodarczej kontynuowanej Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej 0 0 Zysk (strata) netto na działalności sprzedanej 0 0 Zysk (strata) netto Zysk (strata)netto na jedną akcję (zł/szt): - zwykłą 0,00 1,74 - rozwodnioną 0,00 1,74 6

7 2. Bilans BILANS r r r (rok bieżący) (rok ubiegły) ( rok ubiegły) AKTYWA Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Wartości niematerialne i prawne Aktywa finansowe Należności długoterminowe Aktywa z tytułu podatku odroczonego Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług Należności pozostałe Inwestycje krótkoterminowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Rozliczenia miedzyokresowe Aktywa długoterminowe przeznaczone do sprzedaży 0 0 SUMA AKTYWÓW PASYWA Kapitał własny Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzed. akcji powyżej wartości nominalnej Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Zysk/strata z lat ubiegłych Wynik roku bieżącego Rezerwy na zobowiązania Rezerwy na odroczony podatek Rezerwy na świadczenia pracownicze w tym długoterminowe Pozostałe rezerwy na zobowiązania w tym długoterminowe Zobowiązania długoterminowe Oprocentowane kredyty i pożyczki Zobowiązania z tytułu leasingu Pozostałe zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Zobowiązania z tytułu leasingu Pozostałe zobowiązania Kredyty i pożyczki Rozliczenia międzyokresowe SUMA PASYWÓW

8 3. Rachunek Przepływów Pieniężnych RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH r r. (rok bieżący) ( rok ubiegły) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) brutto II. Korekty razem Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony Inne korekty B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Z aktywów finansowych, w tym: zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach odsetki inne wpływy z aktywów finansowych-spłacone pożyczki Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Na aktywa finansowe, w tym: nabycie aktywów finansowych inne wydatki inwestycyjne Inne wydatki inwestycyjne C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Kredyty i pożyczki II. Wydatki Spłaty kredytów i pożyczek Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki D. Przepływy pieniężne netto razem E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu w tym: różnice kursowe G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: różnice kursowe o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 8

9 4. Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym Sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane Kapitał własny ogółem Stan na 01 stycznia 2007 roku Podział zysku Pokrycie straty z lat ubiegłych Wypłata dywidendy Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania Różnice z aktualizacji wyceny Różnice kursowe-wycena udziałów Wynik okresu Stan na 30 czerwca 2007 roku Stan na 01 stycznia 2008 roku Podział zysku Rejestracja podniesienia kapitału-akcje seria E Wypłata dywidendy Korekta błędu podstawowego Różnice z aktualizacji wyceny Wycena akcji Różnice kursowe-wycena udziałów Sprzedaż gruntów- wycena wg.w-ści godziwej Wynik okresu Stan na 30 czerwca 2008 roku Oświadczenie Zarządu o prawidłowości sprawozdania Oświadczenie o zgodności Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki r. podjęło uchwałę w sprawie sporządzania sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych począwszy od 2005 roku zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. Spółka zastosowała MSSF 1 w jednostkowym sprawozdaniu finansowym na 2005 rok z datą przejściową zgodnie z MSSF na dzień 1 stycznia 2004 roku. Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe Relpol S.A. zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). MSSF 1 wymaga stwierdzenia o pełnej zgodności sprawozdania finansowego z wszystkimi standardami MSSF i wymaga, aby przygotowała sprawozdanie finansowe według MSSF tak, jakby stosowała Standardy od zawsze. Zaprezentowane dane finansowe na dzień 30 czerwca 2008 r. podlegały przeglądowi przez audytora. Porównywalne dane finansowe na dzień na r podlegały przeglądowi a na dzień r. zostały zbadane przez audytora. 9

10 Oświadczenie o kontynuowaniu działalności Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez spółkę działalności. Profesjonalny osąd W procesie stosowania zasad (polityki) rachunkowości wobec zagadnień podanych poniżej, największe znaczenie, oprócz szacunków księgowych, miał profesjonalny osąd kierownictwa. Klasyfikacja umów leasingu, w których Spółka występuje jako leasingobiorca Spółka występuje jako strona umów leasingu. Każda z podpisanych umów leasingu analizowana jest pod kątem ryzyka i korzyści wynikających z tytułu korzystania z aktywów nabytych w ramach umowy i w zależności od jej oceny zgodnie z wymogami MSSF, zostaje sklasyfikowana jako umowa leasingu operacyjnego lub finansowego. Identyfikacja wbudowanych instrumentów pochodnych Na każdy dzień bilansowy kierownictwo Spółki dokonuje oceny czy w ramach podpisanych umów występują cechy ekonomiczne i ryzyko właściwe dla wbudowanego instrumentu pochodnego w walucie obcej, które byłyby ściśle powiązane z cechami ekonomicznymi i ryzykiem właściwym dla umowy zasadniczej (głównego kontraktu). Klasyfikacja aktywów finansowych Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy posiadane aktywa finansowe są inwestycjami utrzymywanymi do terminu zapadalności. Wycena inwestycji krótkoterminowych Zarząd spółki Relpol S.A. na dzień dokonał oceny posiadanych przez spółkę inwestycji krótkoterminowych. Analizując aktualna sytuację na rynkach finansowych, w szczególności notowania kursów na WGPW przyjęto iż spadek notowań jest istotny i długotrwały co skutkuje koniecznością dokonania aktualizacji inwestycji krótkoterminowych. Zarząd spółki uznał, ze najbardziej wiarygodną podstawą do dokonania aktualizacji jest wartość księgowa na 1 akcję jaką wykazują spółki w swoich ostatnich sprawozdaniach finansowych. Ze względu na niepublikowanie prognoz wyłączono metodę dochodowa jako podstawę. Przyjęto także, że bieżący kurs akcji jest wprawdzie bardzo silną przesłanką do dokonania aktualizacji, jednak podlega on zbyto dużym wahaniom w krótkich okresach czasu, aby był on wiarygodną podstawą do ustalenia trwałego odpisu 6. Oświadczenie Zarządu dotyczące wyboru Biegłego Rewidenta Rada Nadzorcza spółki w dniu 29 lipca 2008r. podjęła uchwałę o wyborze audytora do przeglądu półrocznego i badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok Rada Nadzorcza wybrała spółkę M2 Audyt Sp. z o.o. z siedziba w Bydgoszczy, ul. Leszczyna 12A, wpisaną na listę podmiotów posiadających uprawnienia do badania sprawozdań finansowych pod nr Wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego dokonany został zgodnie zobowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Spółka nie korzystała dotychczas z usług M2 Audyt Sp. z o.o. Wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego dokonany został zgodnie zobowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. 10

11 III. INFORMACJA DODATKOWA OD SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Omówienie wyników finansowych Relpol S.A. W I półroczu 2008 r. Relpol S.A. osiągnął 36 mln zł przychodów ze sprzedaży, co w stosunku do I półrocza 2007 r. stanowi spadek o 11%. Na poziom sprzedaży w I p r., w porównaniu do I p r. wpływ miały następujące czynniki: - zmniejszenie ilości sprzedawanych wyrobów, - spadek sprzedaży towarów handlowych, - niskie kursy walut - spadek cen wyrobów Przychody ze sprzedaży w tys. zł Lp. Treść Rok Dynamika I p 2008 I p Wyroby i usługi ,6% 2 Towary i materiały ,3% Razem ,9% ,1500 4, I kw II kw III kw IV kw I kw II kw III kw IV kw I kw II kw ,9500 3,8500 3,7500 3,6500 3,5500 3,4500 3,3500 Serie2 Serie1 11

12 Struktura sprzedaży w mln zł WYSZCZEGÓLNIENIE I p 2008 Udział % I p 2007 Udział % Polska 14,1 39,2% 15,4 38,2% Eksport, w tym: 21,8 60,8% 24,9 61,8% Rynki wschodnie 4,8 13,4% 5,6 13,9% Francja 1,5 4,3% 1,9 4,7% Włochy 3,8 10,5% 4,9 12,1% Niemcy 4,7 13,0% 5,5 13,6% Wielka Brytania 1,1 3,0% 0,8 2,0% Pozostałe kraje 5,9 16,6% 6,2 15,4% Razem 35,9 100,0% 40,3 100,0% Sprzedaż krajowa w I półroczu 2008 r. była o 8,4% niższa jak w I półroczu 2007 r. Zmniejszyła się również sprzedaż eksportowa. Głównym powodem 12-procentowego spadku eksportu była niższa sprzedaż na rynek francuski, włoski i niemiecki, niższa niż zakładano sprzedaż towarów handlowych, niski poziom kursu euro i spadek cen. Przy ponad 60% sprzedaży eksportowej poziom kursów walut ma istotne znaczenie. Największy udział w strukturze sprzedaży mają rynki wschodnie (szczególnie rosyjski) oraz rynek niemiecki i włoski. Wynik na sprzedaży W I p r. wynik brutto na sprzedaży wyniósł 5,3 mln zł. W porównaniu do I p r. był on niższy o 37,7%. Główne czynniki wpływające na poziom wyniku na sprzedaży są takie same jak opisano przy omawianiu przychodów ze sprzedaży przede wszystkim zmniejszenie poziomu sprzedaży. Istotnym czynnikiem, który wpłynął na obniżenie wyniku na sprzedaży w I p r. był wzrost cen surowców. Po spadku w listopadzie 2007 r. ceny miedzi ponownie zaczęły rosnąć, osiągając w ciągu 2 miesięcy 36% wzrostu. Przez całe I półrocze 2008 r. ceny miedzi i srebra utrzymywały się na wysokim poziomie. Z powodu wyższych cen surowców wynik na sprzedaży w I p zmniejszy się o 0,4 mln zł. Aktualny kurs euro jest najniższy od blisko 6 lat, co automatycznie przekłada się na niższy poziom sprzedaży. Pozostała działalność operacyjna Pozostała działalność operacyjna w I p r. zwiększyła wyniki spółki o 3.360zł. Wpływ tej działalności na wyniki osiągnięte w I p r. był ujemny (-47 tys. zł). Pozostałe przychody operacyjne w I p r. wyniosły tys. zł. Główne pozycje to: - rozwiązanie rezerw tys. zł - otrzymane kary i odszkodowania 883 tys. zł - umorzone zobowiązania 405 tys. zł - pozostałe 171 tys. zł Pozostałe koszty operacyjne w I p wynosiły 610 tys. zł i dotyczyły: - odpisy aktualizujące prace badawczo rozwojowe i aktywa niefinansowe 208 tys. zł - utworzone rezerwy 217 tys. zł - likwidacja wartości niematerialnych i prawnych 56 tys. zł - pozostałe 129 tys. zł 12

13 Działalność finansowa Działalność finansowa w I p r. zmniejszyła wynik spółki o tys. zł. W I p r. działalność finansowa miała dodatni wpływ na wyniki spółki ( +38 tys. zł). Przychody finansowe w I p r. wyniosły tys. zł. Główne pozycje to: - dywidendy 345 tys. zł - odsetki tys. zł - aktualizacja wartości inwestycji 301 tys. zł - pozostałe 210 tys. zł Koszty finansowe w I p r. wyniosły tys. zł. Główne pozycje to: - odsetki tys. zł. - nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi 943 tys. zł - odpisy aktualizujące papiery wartościowe pozostałe 320 tys. zł Wynik netto Wynik netto Relpol S.A. wyniósł w I p r. 11 tys. zł, w I p r. spółka wypracowała tys. zł zysku netto. Czynniki wpływające na poziom zysku netto opisano powyżej, omawiając wynik na sprzedaży i na pozostałych działalnościach. Wskazanie różnicy pomiędzy wynikiem netto zaprezentowanym w sprawozdaniu za I półrocze 2008 a raportem za II kwartał Różnica pomiędzy wynikiem netto tys. zł przedstawionym w raporcie za II kwartał 2008 a 11 tys. zł prezentowanym w sprawozdaniem za I półrocze 2008 powstała przede wszystkim z tyt. aktualizacji inwestycji krótkoterminowych, co miało następujący wpływ na wynik finansowy: kwotę tys. zł przeniesiono z pozycji kapitał z aktualizacji wyceny do kosztów finansowych bieżącego okresu. Pozostała kwota różnicy wynika za zmniejszenia stanu rezerw w wysokości 688 tys. zł co zmniejszyło koszty finansowe i koszty pozostałej działalności operacyjnej. W sprawozdaniu z II kwartał akcje Ponar Wadowice zostały wycenione wg kursu giełdowego na dzień Ze względu na to iż jest to instrument przeznaczony do sprzedaży, wahania kursu korygują bezpośrednio kapitał z aktualizacji. Ze względu na znaczący i długotrwały spadek cen akcji Spółka dokonała odpisów na trwałą utratę wartości do poziomu 6,80 zł. na 1 szt. (patrz informacje o profesjonalnym osądzie) która została przeprowadzona bezpośrednio przez rachunek wyników. Jednocześnie o ta sama wartość zwiększono kapitał z aktualizacji. 2. Analiza wskaźnikowa Wskaźniki rentowności Wskaźnik Sposób liczenia Wielkość I p 2008 I p 2007 Rentowność brutto na sprzedaży Wynik brutto na sprzedaży /sprzedaż * ,84% 21,22% Rentowność na sprzedaży Wynik na sprzedaży/ sprzedaż *100-4,96% 4,72% Rentowność netto sprzedaży Zysk netto/ sprzedaż *100 0,03% 3,78% ROE Zysk netto za 12 m-cy/ śr. wartość kapitału własnego *100-22,92% 10,51% ROA Zysk netto za 12 m-cy/ śr. wartość aktywów *100-10,84% 4,47% 13

14 Z powodu niższej sprzedaży, rentowność brutto sprzedaży jest o 6,4 punktu procentowego niższa niż w I p. 2007r. Rentowność netto sprzedaży jest na zbliżonym poziomie jak w roku ubiegłym. ROA i ROE uległy poprawie w stosunku do stanu na koniec 2007 r., jednak ze względu na wysoką stratę poniesioną w 2007 r. wskaźniki te są nadal ujemne. Poziom zadłużenia Wskaźnik Sposób liczenia Wielkość I p 2008 I p 2007 Ogólny poziom zadłużenia Zobowiązania +rezerwy/aktywa * ,11% 57,04% (kapitał własny+ zob. długoterminowe+ Finansowanie kapitałem stałym rezerwy długot.)/aktywa *100 67,54% 53,00% Pokrycie majątku trwałego Kapitał własny/ Majątek trwały*100 kapitałem własnym 152,11% 93,38% Ogólny poziom zadłużenia zmniejszył się w stosunku do stanu na koniec I p r. Głównie za sprawą wzrostu aktywów spółki i pozyskania środków pieniężnych. W związku z wzrostem kapitału zakładowego z tyt. zarejestrowania emisji akcji serii E, kapitał własny w 150% pokrywa majątek trwały. Trwałe składniki majątku przedsiębiorstwa finansowane są z kapitału własnego. Wskaźniki płynności Wskaźnik Płynność bieżąca Płynność szybka Poziom kapitału pracującego Sposób liczenia Wielkość I p 2008 I p 2007 Aktywa bieżące/ zobowiązania krótkoterminowe 2,07 1,30 Aktywa bieżące zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe 1,49 0,76 Aktywa bieżące zobowiązania krótkoterminowe/sprzedaż) * liczba dni w okresie 195,73 54,39 Wskaźniki płynności uległy znacznej poprawie, głównie za sprawą wzrostu stanu środków pieniężnych, co świadczy o tym, że spółka nie ma problemu z realizacją zobowiązań. Wzrost kapitału pracującego związany jest ze wzrostem gotówki. Wskaźniki efektywności Wskaźnik Wskaźnik obrotu aktywów Cykl zapasów Cykl należności Cykl zobowiązań Sposób liczenia Wielkość I p 2008 I p 2007 Sprzedaż za 12 miesięcy/ śr. poziom aktywów 0,63 0,85 Średni poziom zapasów/ koszt sprzed. produktów i towarów) * liczba dni w okresie Średni poziom należności z tyt. dostaw/ sprzedaż) * liczba dni w okresie Średni poziom zobowiązań z tyt. dostaw/ koszt sprzedanych produktów i towarów) * liczba dni w okresie Długi cykl rotacja zapasów wynika z charakteru branży w jakiej działa spółka. Spadek cyklu rotacji zapasów w stosunku do porównywalnego okresu 2007 wynika ze spadku poziomu zapasów. Cykle rotacji należności zmniejszył się o 6 dni. O jeden dzień spadła też rotacja zobowiązań. 14

15 3. Dywidendy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2007 r. podjęło uchwałę o przeznaczeniu zysku netto za rok 2006, w kwocie ,29 zł na fundusz zapasowy z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji. W 2007 r. spółka poniosła stratę i nie będzie wypłacać dywidendy. 4. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału Największy wpływ na osiągane przez spółkę wyniki finansowe, co najmniej w perspektywie najbliższego kwartału, będą miały czynniki makroekonomiczne, niezależne od spółki oraz czynniki wewnętrzne. Wśród czynników zewnętrznych możemy wyróżnić: wysokość i wahania kursu EUR/PLN, EUR/USD. Niski kurs walut zmniejsza poziom sprzedaży. ceny na rynku surowców (miedz, srebro, ropa), rozwój gospodarczy w Polsce, a przede wszystkim wartość nakładów na inwestycje rozwój gospodarczy w strefie Euro koniunktura na GPW S.A. w Warszawie Wśród czynników wewnętrznych zależnych od spółki podstawowe znaczenie ma: realizacja zaplanowanego przez spółki poziomu sprzedaży, efektywność przeniesienia części produkcji z Relpol S.A. i z Relpol Baltija na Ukrainę. skuteczność prowadzonych prac nad realizacją celów inwestycyjnych, realizacja podpisanych kontraktów handlowych, zwiększenie sprzedaży produktów i towarów pod własną marką, pozyskanie nowych rynków zbytu, zmiany w strukturze grupy kapitałowej 5. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych wcześniej prognoz Spółka nie publikowała prognozy wyników na 2008 r. 6. Opis czynników i zdarzeń, szczególnie o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe spółki Nie wystąpiły inne istotne zdarzenia, które nie zostały opisane z sprawozdaniu finansowym, informacji dodatkowej lub komentarzu zarządu, a które miałyby wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 7. Objaśnienie dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Analizując poziom sprzedaży w okresach oraz składane przez klientów zamówienia, można stwierdzić, że nie ma już widocznej sezonowości działalności. Najkorzystniejszymi okresami dla działalności są miesiące jesienne. Mniejsze obroty widoczne są w I kwartale roku oraz w okresie urlopowym. 15

16 8. Działalność sprzedana lub zaniechana Działalność zaniechana W okresie sprawozdawczym zakończonym roku i roku spółka nie zaniechała żadnej działalności. Działalność sprzedana W okresie sprawozdawczym zakończonym roku i roku spółka nie dokonała sprzedaży żadnej działalności. Rzeczowe aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży Na dzień r ani na dzień roku Spółka nie posiadała środków trwałych, które spełniałyby kryteriach ujęcia jako aktywa przeznaczone do sprzedaży 9. Zysk przypadający na jedną akcję Zysk na jedną akcję zwykłą ustalono jako iloraz zysku netto za dany okres obrotowy i średniej ważonej liczby akcji pozostających w posiadaniu akcjonariuszy w danym okresie. Rozwodniony zysk na jedną akcję ustalono jako iloraz zysku netto i średniej ważonej rozwodnionej liczby akcji. Rozwodniona liczba akcji wynosi i odpowiada ilości wszystkich wyemitowanych przez spółkę akcji. Zysk na jedną akcję r r r. (rok bieżący) ( rok ubiegły) ( rok ubiegły) Liczba akcji w obrocie w sztukach Liczba opcji na akcje Liczba akcji przyj. do ustalenia rozwodnionego kapit. wł. i zysku na akcję w sztukach Kapitał własny w tys. zł Kapitał własny na akcję zł/szt. 8,20 33,02 47,92 Rozwodniony kap. wł na akcję zł/szt. 8,20 3,00 47,92 Zysk (-strata) netto ( zanualizowany) w tys. zł Zysk (-strata) na jedną akcję zwykłą zł/szt. -1,29-12,46 4,83 Rozwodniony zysk zanualizowany (-strata) na jedną akcję zwykłą zł/szt. -1,29-1,13 4, Zdarzenia po dniu bilansowym Nie wystąpiły istotne zdarzenia po dniu bilansowym, które nie zostałyby opisane w sprawozdaniu finansowym. 11. Wpływ hiperinflacji na kapitały własne MSR 29 Sprawozdawczość finansowa w gospodarkach hiperinflacyjnych wymaga by jednostki, które prowadzą działalność gospodarczą w okresie hiperinflacji, przeliczyły składniki kapitału własnego z zastosowaniem ogólnego wskaźnika inflacji. Skutki przeliczenia powinny być prezentowane ze znakiem minus w pozycji bilansu zyski zatrzymane. Korekta taka ma odzwierciedlać wpływ hiperinflacji na wynik finansowy za dany okres sprawozdawczy. Przyjmuje się, że w Polsce występowała hiperinflacja w latach Zdaniem Zarządu Spółki, wątpliwości może budzić ujmowanie w bilansie wspomnianej korekty hiperinflacyjnej jako nie 16

17 pokrytej straty z lat ubiegłych w sytuacji gdy dotyczy ona zdarzeń sprzed lat dziesięciu i więcej, a korespondujące z nią zyski zostały podzielone przed datą sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego. Dodatkowo, nie jest jasne czy ewentualne ujęcie korekty hiperinflacyjnej powoduje skutki na gruncie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, dotyczących np. kwoty dywidendy możliwej do wypłaty, kwoty zaliczki na poczet dywidendy czy też warunków kiedy niezbędne jest podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia jednostki. W tej sytuacji, zdaniem Zarządu Spółki ujęcie korekty hiperinflacyjnej bezpośrednio w bilansie mogłoby być mylące dla użytkowników sprawozdania finansowego i dlatego odpowiednie kwoty, wskaźniki i sposób przeliczenia, dotyczące korekty hiperinflacyjnej, prezentujemy poniżej. Przeliczeniu podlegają: kapitał zakładowy, kapitał powstały z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji. Nie przelicza się zysków zatrzymanych (niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych), kapitałów zapasowych i rezerwowych powstałych z podziału zysków w latach ubiegłych oraz nadwyżek z aktualizacji wyceny aktywów. KAPITAŁ ZAKŁADOWY Przeliczenie wskaźnikami hiperinflacji Data wniesienia Wartość wg Wskaźniki Wartość kapitału po Różnica kapitału ceny nominalnej hiperinflacyjny przeliczeniu Korekta hiperinflac Kapitał założycielski 217,13 45, , , r 383,37 383,37 0, r 1 201,00 1, , , r 200,00 1,50 300,91 100, r 1 001,00 1, ,05 505, (akcje serii C) 2 500,00 1, ,38 636, (akcje serii D) 92,3 1,00 92, (akcje serii E) ,15 1, Razem: ,95 x , ,19 Stan kapitału akcyjnego na dzień r po przeszacowaniu wynosi tys. zł w tym : - wartość prezentowana w sprawozdaniu tys. zł - korekta hiperinflacyjna tys. zł Kapitał zapasowy powstały z tytułu nadwyżki ceny emisyjnej nad ceną nominalną akcji Przeliczenie wskaźnikami hiperinflacji Wartość kapitału Data zdarzenia Wartość nadwyżki agio Wskaźnik hiperinfacyjny z agio po przeliczeniu Różnica Korekta hiperinflacji Agio na ,0 1, , ,4 Umorzenie akcji serii C r r , , ,2 Agio na , Razem: 9 590,0 x , ,2 Nadwyżka ze sprzedaży akcji ponad ich wartość nominalną prezentowana w bilansie: tys. zł Korekta hiperinflacyjna tys. zł Ogółem po korekcie tys. zł Skutki przeliczenia powinny być prezentowane ze znakiem minus w pozycji bilansu zyski zatrzymane. Po wprowadzeniu korekty do sprawozdania wg stanu na r. pozycja w kapitałach własnych Zysk / strata z lat ubiegłych wynosiłaby: 17

18 Strata z lat ubiegłych prezentowana w sprawozdaniu Korekta hiperinflacyjna kapitału podstawowego Korekta hiperinflacyjna kapitału powstałego z agio Ogółem strata z lat ubiegłych po korektach tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł Podpisy członków Zarządu: Filip Regulski Prezes Zarządu... Waldemar Łoboda Wiceprezes Zarządu... 18

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A.

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A. E L K O P S.A. SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA ROKU I ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA r. Chorzów, 29 sierpnia roku Strona 1 z 11 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa GRUPA ERGIS ul. Tamka 16 00 349 Warszawa SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU (01.01.2016 31.03.2016) sporządzone zgodnie z MSSF SPIS TREŚCI: I. Wybrane dane finansowe... 2 II.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Ż ary, wrzesie ń 2007r

Ż ary, wrzesie ń 2007r Żary, wrzesień 2007r I. INFORMACJE PODSTAWOWE O SPÓŁCE... 3 1. Informacje ogólne... 3 2. Wybrane dane finansowe... 5 II. SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 6 1. Rachunek Zysków i Strat... 6 2. Bilans... 7 3. Rachunek

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU 1 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za I kwartał zakończony dnia roku 31 marca 2010 Działalność kontynuowana

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsoliwane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za III kwartał 213 Finansowe Emitenta - PBS Finanse S.A.

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni A k t y w a BILANS Nota 2005. (rok bieżący) 2004 rok poprzedni I. Aktywa trwałe 213 973 206 798 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 46 68 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 147 280 141

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE tys. PLN 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007 okres od 2007-01-01 do 2007- tys. EUR 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel.

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel. AMICA SAQS 2.2003 Strona 1 z 11 20060206 AMICA SAQS 2.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 31-03-2008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-01-2008 do 31-03-2008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2016

Raport półroczny SA-P 2016 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OPIS STOSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do (kwoty wyrażone są w tys. zł) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ kwartału/2011 31.12.2010 roku/2010 kwartału/2010 31.12.2009 roku/2009 A k t y w a A. Aktywa trwałe 87720 88458 86114 88436

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2012 r. obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r. WIELUŃ 14.11.2012 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Kraków,

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) przed opodatkowaniem Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR 2 89 6 132 88 1 593 Przepływy

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo