Scenariusz na Data aktualizacji: 10 maja Janusz Dancewicz, Główny Ekonomista DZ BANK Polska S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Scenariusz na 2012. Data aktualizacji: 10 maja 2012. Janusz Dancewicz, Główny Ekonomista DZ BANK Polska S.A."

Transkrypt

1 Janusz Dancewicz, Główny Ekonomista Strona 1 Scenariusz na 2012 Data aktualizacji: 10 maja 2012 Janusz Dancewicz, Główny Ekonomista DZ BANK Polska S.A.

2 Janusz Dancewicz, Główny Ekonomista Strona 2 Strefa euro na krawędzi recesji

3 Janusz Dancewicz, Główny Ekonomista Strona 3 CięŜar długów przygniata Europę Kryzys zadłuŝenia będzie trwać kolejne lata. Czeka nas rok nerwowych negocjacji w sprawie przyszłości strefy euro. Być moŝe niektóre kraje opuszczą strefę euro, poniewaŝ nie będą chciały (lub mogły) spełnić nowych kryteriów. Prawdopodobnie Portugalia moŝe poprosić o redukcję długów na sposób zastosowany w przypadku Grecji Dług publiczny Deficyt Estonia Luksemburg Słowacja Słowenia Finlandia Holandia Hiszpania Cypr Malta Austria Niemcy Francja EU17 Dług jako % PKB w 2011 Belgia Portugalia Irlandia Włochy Grecja Deficyt jako % PKB w

4 Janusz Dancewicz, Główny Ekonomista Strona 4 Brak rozwiązań w strefie euro ma wysoką cenę Strefa euro nie moŝe się zdecydować na rozwiązanie obecnego problemu zadłuŝenia. Trwa spór w jaki sposób mają być spłacone obecne długi (inflacja czy oszczędności?) i jaką formę przekształci się strefa euro w najbliŝszej przyszłości (unia fiskalna?, federacja?, całkowity rozpad?). Niektóre z państw mogą w ciągu 2-3 lat wyjść ze strefy euro (np. bogate kraje utworzą super-euro) lub zostać do tego zmuszone (np. Grecja). Kolejne kraje mogą być zmuszone sięgnąć po pomoc (Włochy, Hiszpania, Portugalia) rentowność 10 letnich obligacji Niemcy Grecja 30 Hiszpania Irlandia Portugalia Włochy /08 10/08 03/09 08/09 01/10 06/10 11/10 04/11 09/11 02/12

5 Janusz Dancewicz, Główny Ekonomista Strona 5 Gospodarczy podział strefy euro Reformy spowodują pogłębienie kryzysu. Coraz wyraźniej będzie widać róŝnice między krajami Południa (szczególnie małymi: Grecją i Portugalią), a Północą strefy euro. Dzięki sile gospodarek Niemiec i Francji strefa euro uniknie spadku PKB f 2013f Grecja Hiszpania Włochy Portugalia EU17 Francja Holandia Belgia Irlandia Austria Niemcy Prognoza dynamiki PKB, % r/r

6 Janusz Dancewicz, Główny Ekonomista Strona 6 Dalsze obniŝki stóp procentowych w strefie euro Recesja w południowych krajach strefy euro oraz brak presji inflacyjnej przemawiają za dalszymi obniŝkami stóp procentowych w strefie euro. ECB będzie teŝ kontynuować politykę zasilania banków płynnością EURIBOR 3M EURIBOR 3M - prognoza Stopa procentow a ECB Stopa proc. ECB - prognoza /10 12/10 03/11 06/11 09/11 12/11 03/12 06/12 09/12 12/12 03/13

7 Janusz Dancewicz, Główny Ekonomista Strona 7 Euro: trzy miesiące strachu i dobre perspektywy na rok NajbliŜsze miesiące będą trudne dla euro ze względu na ryzyka polityczne (wybory we Francji i Grecji, referendum w Irlandii) i obniŝkę stóp. W dłuŝszym horyzoncie euro będzie zyskiwać do dolara ze względu na uspokojenia sytuacji w Europie i zwrócenie uwagi rynków na problemy Stanów Zjednoczonych. Dodatkowo wciąŝ naleŝy liczyć się z kolejną rundą QE ze strony FED EUR/USD prognoza /10 12/10 03/11 06/11 09/11 12/11 03/12 06/12 09/12 12/12 03/13

8 Janusz Dancewicz, Główny Ekonomista Strona 8 Polska na niŝszym biegu

9 Janusz Dancewicz, Główny Ekonomista Strona 9 Polska nie jest tak silnie uzaleŝniona od eksportu W porównaniu do sąsiadów, Polska nie jest tak silnie uzaleŝniona od zmian popytu zewnętrznego. Relatywnie duŝy rynek wewnętrzny jest w stanie w części zrekompensować spadek zamówień eksportowych. Dlatego spowolnienie gospodarcze na świecie raczej nie wpędzi polskiej gospodarki w recesję. Poza tym Polska ma płynny kurs walutowy, który poprawia konkurencyjność Polski na świecie Eksport jako procent PKB w Estonia Węgry Słow acja Litw a Czechy Bułgaria Łotw a Polska Rumunia

10 Janusz Dancewicz, Główny Ekonomista Strona 10 Polska krok w krok za Niemcami Polska odczuwa zmiany w gospodarce światowej głównie przez kanał niemiecki. Od wstąpienia do EU, Niemcy stały się najwaŝniejszym partnerem handlowym Polski skupiającym ¼ eksportu. Polski wzrost gospodarczy podąŝa za zmianami w niemieckiej gospodarce z opóźnieniem ok. 1-2 kwartałów. Fakt silnej korelacji wzrostu gospodarczego z Niemcami, a nie całą EU będzie działać na korzyść Polski w 2012 r Polska Niemcy, praw a oś procent, r/r, wyrównany sezonowo procent, r/r, wyrównany sezonowo

11 Janusz Dancewicz, Główny Ekonomista Strona 11 Polska wrzuca niŝszy bieg prognoza PKB Spowolnienie zagranicą spowoduje jedynie wyhamowanie dynamiki wzrostu PKB w Polsce. Brak inwestycji publicznych zostanie zastąpiony przez inwestycje prywatne (cykl inwestycyjny wciąŝ trwa). Konsumenci ograniczą wydatki, ale wzrost realnego funduszu płac przemawia przeciw znacznym spadkom. Najtrudniejsza będzie II i III kwartał roku Wzrost PKB 4.7 prognoza procent, r/r / / / / / / / / / / /2013

12 Janusz Dancewicz, Główny Ekonomista Strona 12 NiŜsza inflacja i stabilizacja rynku pracy Rynek pracy znajduje się obecnie w fazie kruchej równowagi. Niepewność odnośnie koniunktury wstrzymuje wzrost zatrudnienia i limituje presję na wzrost wynagrodzeń. Brak presji popytu, planowane zacieśnienie fiskalne połączone z mocniejszym złotym i korzystnymi efektami bazowymi z zeszłego roku doprowadzą do obniŝenia wskaźnika inflacji w 2012 r Produkcja przemysłow a Indeks PMI, praw a oś Zatrudnienie Płace procent r/r pkt. procent r/r / / / / / / / / / / / / / Stopa bezrobocia Prognoza Inflacja Inflacja - prognoza procent, średnia w kwartale procent, średnia w kwartale / / / / / / / / / / / / / /2012

13 Janusz Dancewicz, Główny Ekonomista Strona 13 Polityka fiskalna od obietnic do wyŝszego ratingu Zaproponowane przez premiera Tuska rozwiązania w zakresie wieku emerytalnego oraz zmiany w systemie podatkowym będą wspierać stabilność finansów publicznych w średnim terminie. Jeśli zapowiedziane reformy zostaną przeprowadzone szybko, Polska moŝe mieć podniesioną perspektywę ratingu lub nawet sam rating. W krótkim terminie, rząd musiałby wprowadzić większe oszczędności by zbić deficyt poniŝej 3%. deficyt jako procent PKB Deficyt sektora finansów publicznych prognoza deficytu Dług publiczny, praw a oś prognoza długu, praw a oś dług publiczny jako procent PKB

14 Janusz Dancewicz, Główny Ekonomista Strona 14 PodwyŜka stóp w maju miała charakter jednorazowy Rada podniosła referencyjną stopę procentową do 4.75%. Nasz bazowy scenariusz zakłada, Ŝe stopy pozostaną bez zmian do końca 2012 roku, chociaŝ nie moŝna wykluczyć jeszcze jednej podwyŝki stóp o 25 punktów bazowych, jeśli najbliŝsze dane będą wskazywać na dalszy wzrost inflacji. Spadek inflacji do celu w I kw roku otworzy pole do obniŝek. Stopa procentowa na koniec 2013 roku wyniesie 4.25% WIBOR3M 3.75 prognoza WIBOR3M NBP stopa referencyjna 3.60 NBP stopa ref. - prognoza /10 12/10 03/11 06/11 09/11 12/11 03/12 06/12 09/12 12/12 03/13

15 Janusz Dancewicz, Główny Ekonomista Strona 15 Złoty zyska dzięki RPP i sile gospodarki Czynniki mogące umocnić złotego silniej niŝ w prognozie: rozwiązanie problemu zadłuŝenia w strefie euro, stworzenie wiarygodnego mechanizmu stabilizacyjnego podwyŝszenie perspektywy ratingu lub samego ratingu wyŝsze tempo wzrostu gospodarczego niŝ w krajach regionu napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (obecnie niski poziom) oraz kapitału portfelowego zainicjowanie dalszego ilościowego poluzowania monetarnego w USA przez FED obniŝki stóp procentowych przez ECB, program płynnościowy ECB większe podwyŝki stóp niŝ spodziewa się rynek (>25 pkt. bazowych) Czynniki mogące osłabić złotego silniej niŝ w prognozie: prośba o restrukturyzację długu w greckim stylu przez Portugalię, Hiszpanię lub Włochy wyjście ze strefy euro przez Grecję kryzys europejskiego systemu bankowego (po LTRO niskie ryzyko) recesja niemieckiej gospodarki rozpad koalicji PO-PSL w 2012 i przyśpieszone wybory głębsza skala spowolnienia gospodarczego (wzrost PKB <2% r/r jest niebezpieczny dla budŝetu) załamanie rynków finansowych w regionie z powodu trudnej sytuacji Węgier

16 Janusz Dancewicz, Główny Ekonomista Strona 16 EUR/PLN EUR/PLN prognoza /10 12/10 03/11 06/11 09/11 12/11 03/12 06/12 09/12 12/12 03/13

17 Janusz Dancewicz, Główny Ekonomista Strona 17 USD/PLN 3.45 USD/PLN prognoza /10 12/10 03/11 06/11 09/11 12/11 03/12 06/12 09/12 12/12 03/13

18 Janusz Dancewicz, Główny Ekonomista Strona 18 Podsumowanie prognoz f 2013f 2014f Wzrost PKB (% r/r) Inwestycje (% r/r) Eksport (% r/r) Import (% r/r) Średnioroczna inflacja (%) Średnioroczna stopa bezrobocia (%) Saldo obrotów bieŝących (% PKB) Dług publiczny (definicja Eurostat, % PKB) Deficyt sektora finansów publicznych (% PKB) Referencyjna stopa procentowa RPP (koniec roku) Średnioroczny WIBOR 3M Średnioroczny kurs EURPLN f 2013f Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Wzrost PKB (% r/r) Inwestycje (% r/r) Inflacja (średnia w okresie, %) Rachunek bieŝący (EUR mld) Stopa bezrobocia (koniec)

19 Janusz Dancewicz, Główny Ekonomista Strona 19 Dziękujemy za uwagę! Departament Skarbu DZ BANK Polska Plac Piłsudskiego Warszawa tel.: (+48 22) fax.: (+48 22) Michał Buczko Senior Dealer Wojciech Kuźmiński Senior Dealer Tomasz Kępski Dyrektor Sekcja SprzedaŜy Piotr Łańcucki Kierownik SprzedaŜy Jacek Głuch Senior Dealer Tomasz Jakimowicz Senior Dealer Sekcja Analiz Janusz Dancewicz Główny Ekonomista Sekcja Trading Towary Tomasz Niewiński Dealer Rynku Towarowego

20 Janusz Dancewicz, Główny Ekonomista Strona 20 ZASTRZEśENIA Niniejsza prezentacja została przygotowana przez DZ BANK Polska S.A. (zwany dalej BANKIEM) wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, prawnej, księgowej ani podatkowej. Niniejsze opracowanie nie jest ofertą publiczną ani wezwaniem do kupna lub sprzedaŝy jakichkolwiek instrumentów finansowych. Przygotowując tę prezentację BANK nie spełnia roli zarządzającego portfelem ani doradcy inwestycyjnego jakiejkolwiek osoby. Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Osoby odpowiedzialne za przygotowanie niniejszej prezentacji są zatrudnione przez DZ BANK Polska S.A. i otrzymują wynagrodzenie uzaleŝnione od wielu czynników, w tym od całkowitych dochodów BANKU, których część jest generowana przez Departament Skarbu DZ BANK Polska S.A. Osoby odpowiedzialne za przygotowanie tego opracowania mają równieŝ istotny wkład w działania BANKU w obszarze bankowości inwestycyjnej oraz w innych obszarach związanych z profilem działalności BANKU. W opinii BANKU niniejszy dokument został sporządzony z zachowaniem naleŝytej staranności na podstawie ogólnodostępnych informacji pochodzących z wiarygodnych źródeł, lecz BANK nie gwarantuje dokładności ani kompletności niniejszego opracowania. Zawarte w nim opinie i komentarze są odzwierciedleniem poglądów oraz wiedzy autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. BANK nie jest zobligowany do aktualizowania niniejszej prezentacji. Informacje i opinie zawarte w prezentacji zostały opracowane przez Departament Skarbu DZ BANK Polska S.A. według stanu na dzień jego przygotowania i mogą się zmienić bez uprzedzenia w następstwie przyszłych wydarzeń. Prezentacja BANKU nie jest rekomendacją do korzystania z przytoczonych źródeł ani udostępnianych przez nie materiałów. Niniejsza prezentacja została przygotowana bez wzięcia pod uwagę celów, sytuacji finansowej bądź potrzeb jakichkolwiek inwestorów. BANK nie zapewnienia, Ŝe podane prognozy się sprawdzą. Wyniki inwestycyjne osiągnięte w konkretnym okresie historycznym nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. BANK nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. BANK zaleca, aby przed zawarciem transakcji inwestorzy dokonywali niezaleŝnej oceny czy transakcja odpowiada ich celom inwestycyjnym, jakie mogą być jej konsekwencje prawne, regulacyjne, kredytowe, podatkowe i księgowe oraz jakie rodzaje ryzyka są z nią powiązane. Ryzyka dotyczą, między innymi, wahań rynkowych, zmian sektorowych, działalności korporacyjnej, stanu gospodarki, niedotrzymania prognoz zysków, niedostępności pełnych i trafnych informacji i/lub następstw wydarzeń, które wpływają na załoŝenia przyjęte przez BANK oraz przez źródła wykorzystane w niniejszej prezentacji. DZ BANK Polska S.A. posiada pełne prawa autorskie do powyŝszego opracowania. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części, lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji zawartych w niniejszym opracowaniu wymaga uprzedniej, pisemnej zgody BANKU. Jeśli nie zaznaczono inaczej, to źródłem wszystkich danych statystycznych jest firma Thomson Reuters.

KOMENTARZ PORANNY. » Informujemy, że ze względów organizacyjnych, tymczasowo zawieszamy wydawanie Komentarza porannego.

KOMENTARZ PORANNY. » Informujemy, że ze względów organizacyjnych, tymczasowo zawieszamy wydawanie Komentarza porannego. 1/5 KOMENTARZ PORANNY DZ BANK AG S.A. Oddział w Polsce DZIŚ NA RYNKACH:» Zarówno decyzja ECB, jak i późniejsze wystąpienie prezesa ECB była zgodna z naszymi oczekiwaniami. Draghi starał się jak mógł zapewnić

Bardziej szczegółowo

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe MAKROskop 215 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Grudzień 214 DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH Bank Zachodni WBK S.A. ekonomia@bzwbk.pl +48 22 534 18 88 Podsumowanie co za nami (214) W pierwszej połowie

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Wrzesień 2009 Spis treści I. Diagnoza kryzysu... 4 I.1. Przyczyny kryzysu... 4 I.2. Wpływ kryzysu na gospodarki wybranych krajów.... 9

Bardziej szczegółowo

CitiMonthly. Gospodarka i Rynki Finansowe. Po EBC nawet rubel i frank nie straszne. 29 stycznia 2015 12 stron

CitiMonthly. Gospodarka i Rynki Finansowe. Po EBC nawet rubel i frank nie straszne. 29 stycznia 2015 12 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 29 stycznia 215 12 stron CitiMonthly Po EBC nawet rubel i frank nie straszne W ciągu nieco ponad miesiąca bardzo dużo zmieniło się w otoczeniu Polski, zdecydowanie mniej w

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

Raiffeisen Forecaster

Raiffeisen Forecaster W którą stronę zaskoczy PKB? RPP potwierdza długoterminową stabilizację stóp EBC trzyma kurs Czerwcowa podwyżka Fedu pozostaje w grze EURPLN nowe minima i korekta Spowolnienie, odbicie czy stabilizacja

Bardziej szczegółowo

CitiMonthly Polska. Gospodarka i Rynki Finansowe. W skrócie. Polska. 13 Grudnia 2010 29 stron

CitiMonthly Polska. Gospodarka i Rynki Finansowe. W skrócie. Polska. 13 Grudnia 2010 29 stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 13 Grudnia 21 29 stron CitiMonthly Polska W skrócie Polska kończy 21 rok z szybko rosnącą gospodarką, w której rolę motoru wzrostu przejął popyt krajowy. Oczekujemy,

Bardziej szczegółowo

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy Warszawa, dnia 4 listopada 213 r. 3I Synteza Sytuacja makroekonomiczna Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował prognozy gospodarcze na lata 213-14. Wskazuje w nich na stopniowe wzmacnianie się gospodarek

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Decyzje banków centralnych w centrum uwagi. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 19 stycznia 2015 8 stron

CitiWeekly. Decyzje banków centralnych w centrum uwagi. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 19 stycznia 2015 8 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 19 stycznia 2015 8 stron CitiWeekly Decyzje banków centralnych w centrum uwagi W tym tygodniu EBC prawdopodobnie zdecyduje się na wprowadzenie programu skupu aktywów o wielkości

Bardziej szczegółowo

MAKROskop. Czy będzie kontynuacja? Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Czerwiec 2010. bzwbk.pl

MAKROskop. Czy będzie kontynuacja? Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Czerwiec 2010. bzwbk.pl spowolnienie MAKROskop Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Czerwiec 21 Zegar koniunktury -1,5 -,5,5 1,5-1 IV kw. 29 kwiecień 29 depresja W tym miesiącu: Temat miesiąca 2 Czy i jakich interwencji potrzeba?

Bardziej szczegółowo

ZAŁOśENIA PROJEKTU BUDśETU PAŃSTWA NA ROK 2009

ZAŁOśENIA PROJEKTU BUDśETU PAŃSTWA NA ROK 2009 RADA MINISTRÓW ZAŁOśENIA PROJEKTU BUDśETU PAŃSTWA NA ROK 2009 projekt Warszawa czerwiec 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...2 OCENA SYTUACJI MAKROEKONOMICZNEJ POLSKI...3 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO...3 ANALIZA PODSTAWOWYCH

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2010 r.

Raport o sytuacji banków w 2010 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 21 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 211 Raport o sytuacji banków w 21 r. OPRACOWANIE: ANDRZEJ KOTOWICZ PRZY WSPÓŁPRACY DEPARTAMENTU NADZORU SEKTORA BANKOWEGO PION

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Zrównoważony mocny wzrost. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 1 czerwca 2015 r. 6 stron

CitiWeekly. Zrównoważony mocny wzrost. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 1 czerwca 2015 r. 6 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 1 czerwca 2015 r. 6 stron CitiWeekly Zrównoważony mocny wzrost W tym tygodniu Rada Polityki Pieniężnej prawdopodobnie pozostawi stopy procentowe bez zmian. Przy tej okazji

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Wrzesień 2011. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Wrzesień 2011. Rynek akcji 6 września 2011 Rynek akcji Makroekonomia BRE Bank Securities Opracowanie cykliczne Wrzesień 2011 38 993 Średnie P/E 2011 Średnie P/E 2012 Średni dzienny obrót (3 m-ce) na tle indeksów w regionie 51000

Bardziej szczegółowo

Makro i rynek komentarz tygodniowy

Makro i rynek komentarz tygodniowy Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski +48 (0) 22 598 22 38 Urszula Kryńska +48 (0) 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz +48 (0) 22 598 22 36 Kursy walutowe dzisiejsze

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY 2010

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY 2010 PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2011 r. we wszystkich publikacjach EBC będzie umieszczony wizerunek motywu z banknotu o nominale 100. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny

Bardziej szczegółowo

Komentarz Rynkowy doradców inwestycyjnych BZ WBK Asset Management S.A.

Komentarz Rynkowy doradców inwestycyjnych BZ WBK Asset Management S.A. Styczeń 2014 Komentarz Rynkowy doradców inwestycyjnych BZ WBK Asset Management S.A. Grudzień w skrócie Giełdy na rynkach rozwiniętych ustanawiają nowe szczyty, rynki wschodzące trzeci rok z rzędu wypadają

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Niekończąca się opowieść. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 6 lipca 2015 r. 7 stron

CitiWeekly. Niekończąca się opowieść. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 6 lipca 2015 r. 7 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 6 lipca 2015 r. 7 stron CitiWeekly Niekończąca się opowieść W niedzielnym referendum 61,3% Greków opowiedziało się za odrzuceniem pakietu reform proponowanego przez instytucje

Bardziej szczegółowo

Złe miłego początki? Luty 2014. Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego

Złe miłego początki? Luty 2014. Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Luty 2014 23 strony Złe miłego początki? Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Po tym jak oczekiwany rajd Świętego Mikołaja nie zawitał w grudniu na globalne parkiety, inwestorzy liczyli chociaż

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Inwestycyjny Xelion

Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 08 (19) 5 września 2012 Można też na ubiegły miesiąc spojrzeć trochę inaczej, właściwie już czysto psychologicznie. Z początku wciąż towarzyszyły inwestorom obawy o przyszłość. Publikowane dane ma-

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2006

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2006 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2006 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 18 sierpnia 2006 r. Warszawa, sierpień 2006 1 Druk: ZWP MPiPS. Zam. 1464/06. 2 SPIS TREŚCI Wstęp... 5 I. Makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i rynek kapitałowy w warunkach niepewności

Gospodarka i rynek kapitałowy w warunkach niepewności www.pwc.pl/rynkikapitalowe Gospodarka i rynek kapitałowy w warunkach niepewności Październik 2012 r. Wstęp Postępujący od kilku lat głęboki kryzys finansowy i ekonomiczny wywiera w dalszym ciągu silny

Bardziej szczegółowo

Nadchodząca burza. Raport z transformacji Kryzys w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz w strefie euro

Nadchodząca burza. Raport z transformacji Kryzys w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz w strefie euro www.pwc.pl Nadchodząca burza. Raport z transformacji Kryzys w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz w strefie euro XXII Forum Ekonomiczne Krynica Zdrój 4-6 września 2012 Spis treści 3 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 08(42) 1 sierpnia 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Sytuacja naszego wschodniego sąsiada

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

Czy burzę mamy już za sobą?

Czy burzę mamy już za sobą? Lipiec 2014 25 stron Czy burzę mamy już za sobą? Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Pierwszą połowę tego roku inwestorzy zapamiętają jako nerwową i mocno wymagającą. Choć stopy zwrotu z

Bardziej szczegółowo