PEGAS NONWOVENS SA. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PEGAS NONWOVENS SA. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2015 r."

Transkrypt

1 PEGAS NONWOVENS SA Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2015 r. 28 maja 2015 r. Spółka PEGAS NONWOVENS SA ogłasza niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2015 r. zakończony 31 marca 2015 r., sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Wyniki finansowe za pierwszy kwartał są zgodne z naszymi oczekiwaniami. Ostatni okres był szczególnie udany w obszarze produkcji, która osiągnęła poziom bliski odnotowanemu w poprzednim, rekordowym kwartale. Poziom sprzedaży utrzymaliśmy na bardzo dobrym poziomie, a dzięki osiągnięciu optymalnej wielkości zapasów produktów gotowych możemy bardziej elastycznie planować produkcję. Na osiągnięte wyniki pozytywny wpływ miały również spadki cen polimerów, które w lutym osiągnęły poziom najniższy od pięciu lat. Obecnie ceny polimerów powróciły do przeciętnego poziomu z zeszłego roku, dlatego przewidujemy, że pozytywny wpływ mechanizmu przenoszenia cen polimerów zostanie całkowicie zniwelowany w drugim kwartale roku. Wyniki osiągnięte w pierwszym kwartale uważamy za solidną podstawę na nadchodzące miesiące i jesteśmy przekonani, że wszystkie cele wyznaczone na ten rok zostaną osiągnięte powiedział František Řezáč, Dyrektor Generalny i Członek Rady Dyrektorów PEGAS NONWOVENS SA. 1

2 Najważniejsze dane finansowe (w mln EUR) I kw. styczeń marzec 2015 zmiana rok do roku Przychody ze sprzedaży 60,6 2,9% Koszty operacyjne z wyłączeniem amortyzacji (47,9) 2,9% Zysk EBITDA 12,6 3,0% Amortyzacja (4,0) 9,0% Zysk operacyjny (EBIT) 8,6 0,5% Różnice kursowe i inne przychody/(koszty) finansowe (netto) 8,5 bd. Koszty odsetkowe (netto) (1,8) (16,7%) (Obciążenie podatkowe)/ korzyść podatkowa netto (1,0) 80,1% Zysk netto 14,4 159,4% Nakłady inwestycyjne 0,8 (22,1%) Liczba zatrudnionych (na koniec okresu) 566 (1,2%) Liczba zatrudnionych w okresie (średnia) 564 (1,2%) Zadłużenie netto 149,2 2,1% Wielkość produkcji (w tonach) 26,202 5,3% Średni kurs wymiany EUR/CZK w okresie 27,624 0,7% Kurs wymiany EUR/CZK na koniec okresu 27,533 0,3% Średni kurs wymiany EUR/USD w okresie 1,1261 (17,8%) Kurs wymiany EUR/USD na koniec okresu 1,0759 (22,0%) 2

3 Skonsolidowane wyniki finansowe Przychody, koszty i zysk EBITDA Po I kwartale 2015 r. skonsolidowane przychody (przychody ze sprzedaży produktów Spółki) ukształtowały się na poziomie 60,6 mln EUR i były wyższe o 2,9% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Wzrost przychodów w ujęciu rok do roku był przede wszystkim wynikiem umocnienia się kursu dolara amerykańskiego w stosunku do euro. Silny dolar miał pozytywny wpływ na sprzedaż w Egipcie, gdzie większość faktur wystawiana jest klientom w tej walucie. Wolumen sprzedaży w ujęciu tonażowym pozostał na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego. Mechanizm przenoszenia cen miał niewielki niekorzystny wpływ na poziom przychodów w porównywanych okresach. W I kwartale 2015 r. wzrósł poziom zapasów produktów gotowych. Łączne skonsolidowane koszty operacyjne, z wyłączeniem amortyzacji (netto), wzrosły o 2,9% rok do roku, osiągając w I kwartale 2015 r. wartość 47,9 mln EUR. Główną przyczyną wzrostu były wyższe koszty wynagrodzenia w związku z aktualizacją wyceny programu opcji na akcje. W I kwartale 2015 r. zysk EBITDA osiągnął wartość 12,6 mln EUR i był o 3,0% wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wynik jest zgodny z prognozą ogłoszoną na początku roku, w której Spółka przyjęła, że zysk EBITDA wzrośnie do poziomu między 44,0 a 48,5 mln EUR. Na wzrost zysku EBITDA wpływ miała przede wszystkim wielkość produkcji, która osiągnęła parametry lepsze niż planowano w I kwartale 2015 r., głównie za sprawą wdrożonych działań optymalizacyjnych. Wysoki poziom sprzedaży i pozytywny wpływ mechanizmu przenoszenia cen polimerów dodatkowo wzmocniły wynik na poziomie EBITDA. Negatywny wpływ na wyniki miała aktualizacja wyceny programu opcji na akcje, ze względu na poziom kursu akcji Spółki, który w okresie pierwszych trzech miesięcy roku wzrósł o blisko 10%. W I kwartale 2015 r. marża EBITDA osiągnęła poziom 20,8% (bez zmian w stosunku do I kwartału 2014 r.). Koszty operacyjne Koszty zużytych surowców i materiałów w I kwartale 2015 r. wyniosły łącznie 44,1 mln EUR i były zbliżone do poziomu odnotowanego w poprzednim roku. W I kwartale 2015 r. koszty pracownicze wyniosły łącznie 3,4 mln EUR, co oznacza wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 28,6%. Z tej kwoty 0,7 mln EUR stanowiło efekt aktualizacji wyceny programu opcji na akcje w I kwartale 2015 r. (wzrost o 0,6 mln EUR w stosunku do I kwartału 2014 r.). Łączne koszty pracownicze, wyrażone w walutach krajowych oraz bez uwzględnienia aktualizacji wyceny programu opcji na akcje, wzrosły o ok. 4,5% w stosunku do I kwartału 2014 r. Wzrost kosztów pracowniczych w walutach krajowych wynikał z waloryzacji wynagrodzeń na koniec 2014 r. 3

4 W I kwartale 2015 r. pozostałe przychody/koszty operacyjne (netto) wyniosły 0,4 mln EUR, tj. o 0,5 mln EUR więcej w stosunku do analogicznego okresu 2014 r. Amortyzacja W I kwartale 2015 r. wartość skonsolidowanych odpisów amortyzacyjnych wyniosła 4,0 mln EUR i była wyższa o 9,0% od zanotowanej w analogicznym okresie 2014 r. Największy wpływ na wzrost amortyzacji miało umocnienie się kursu dolara amerykańskiego w stosunku do euro, które skutkowało zwiększeniem kosztów amortyzacji dotyczących zakładu produkcyjnego w Egipcie. Zysk operacyjny W I kwartale 2015 r. zysk operacyjny (EBIT) wyniósł 8,6 mln EUR i był o 0,5% wyższy od zanotowanego w analogicznym okresie 2014 r. Przychody i koszty finansowe W I kwartale 2015 r. zyski/(straty) z tytułu różnic kursowych oraz pozostałe przychody/(koszty) finansowe (netto) złożyły się na wartość dodatnią na poziomie 8,5 mln EUR, wobec ujemnej wartości 0,3 mln EUR w analogicznym okresie 2014 r. Na pozycję tę składają się zrealizowane i niezrealizowane zyski/straty z tytułu różnic kursowych oraz pozostałe przychody i koszty finansowe. Zmiana na tej pozycji w stosunku do roku poprzedniego była pochodną zmian kursu wymiany EUR/USD (w pierwszym kwartale roku dolar systematycznie się umacniał i ostatecznie jego kurs wzrósł o ponad 10%) i nieznacznego umocnienia się korony czeskiej względem euro. Aprecjacja dolara skutkowała niezrealizowanymi różnicami kursowymi wynikającymi z aktualizacji wyceny pozycji bilansowych denominowanych w euro, głównie pożyczek wewnątrzgrupowych udzielonych spółce zależnej w Egipcie. W I kwartale 2015 r. koszty odsetkowe (netto) związane z obsługą zadłużenia wyniosły 1,8 mln EUR, co oznacza spadek o 16,7% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Obniżenie kosztów odsetkowych w stosunku do roku poprzedniego wynikało głównie z niższego oprocentowania pozostającego do spłaty zadłużenia bankowego w związku z poprawą wskaźników zadłużenia. Podatek dochodowy W I kwartale 2015 r. obciążenie z tytułu podatku dochodowego wyniosło 1,0 mln EUR, co oznacza wzrost o 80,1% w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. Wzrost ten był spowodowany głównie upływem okresu obowiązywania ulgi inwestycyjnej polegającej na obniżeniu podatku dochodowego spółki PEGAS-NT a.s. Zysk netto Zysk netto za I kwartał 2015 r. wyniósł 14,4 mln EUR i był wyższy o 159,4% rok do roku, głównie za sprawą niezrealizowanych dodatnich różnic kursowych. 4

5 Nakłady inwestycyjne i inwestycje Poniesione w I kwartale 2015 r. nakłady inwestycyjne, w łącznej kwocie 0,8 mln EUR, były o 22,1% niższe w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i obejmowały wyłącznie wydatki na utrzymanie i konserwację. Środki pieniężne i zadłużenie Zadłużenie netto na 31 marca 2015 r. ukształtowało się na poziomie 149,2 mln EUR i było o 5,1% wyższe niż zadłużenie netto na 31 grudnia 2014 r. Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA wyniósł 3,14. Niewielki wzrost zadłużenia netto związany był ze zmniejszeniem stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług w związku z rozpoczęciem pełnego wykorzystania rabatów z tytułu wcześniejszej zapłaty za zakupy polimerów. Wyniki działalności w I kw r. W I kwartale 2015 r. łączna produkcja (po odjęciu odpadów) wyniosła ton i była wyższa o 5,3% niż w analogicznym okresie 2014 r. W I kwartale 2015 r. przychody ze sprzedaży włóknin dla sektora artykułów higienicznych stanowiły 87,4% całkowitych przychodów ze sprzedaży w porównaniu z udziałem na poziomie 87,6% w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wysoki udział sprzedaży tej grupy produktów potwierdza znaczącą pozycję Spółki na rynku włóknin do produkcji artykułów higienicznych. W I kwartale 2015 r. przychody ze sprzedaży pozostałych produktów (przeznaczonych dla sektorów budowlanego, rolnego i medycznego) wyniosły 7,6 mln EUR i stanowiły 12,6% przychodów ogółem. Jeżeli chodzi o strukturę geograficzną przychodów ze sprzedaży, Spółka potwierdziła niezmienną koncentrację na szeroko pojętym rynku europejskim oraz zadebiutowała na rynkach Bliskiego Wschodu. W I kwartale 2015 r. przychody ze sprzedaży w krajach Europy Zachodniej wyniosły 22,1 mln EUR i stanowiły 36,5% przychodów ogółem. W analogicznym okresie 2014 r. przychody z tego tytułu wyniosły 19,2 mln EUR, co stanowiło 32,7% przychodów ogółem. Przychody ze sprzedaży w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji wyniosły 22,4 mln EUR i stanowiły 37,0% przychodów ogółem. W analogicznym okresie 2014 r. wartości te wynosiły odpowiednio 28,5 mln EUR i 48,4%. Przychody ze sprzedaży na pozostałych rynkach osiągnęły poziom 16,6 mln EUR, czyli 26,5% przychodów ze sprzedaży ogółem (11,1 mln EUR i 18,9% w roku poprzednim). Prognozy na 2015 r. Wyniki finansowe wypracowane przez Spółkę w I kwartale 2015 r. odzwierciedlają wcześniejsze oczekiwania i są zgodne z ogłoszoną prognozą na cały rok

6 Uwzględniając wyniki uzyskane w I kwartale 2015 r. oraz mając na uwadze rozwój sytuacji na europejskim rynku włóknin, w tym oczekiwane zmiany na rynku polimerów, Spółka podtrzymuje ogłoszone wcześniej prognozy wyników na 2015 r., zgodnie z którymi zysk EBITDA za 2015 r. ukształtuje się na poziomie 44,0 48,5 mln EUR. Planowane łączne nakłady inwestycyjne nie przekroczą poziomu 10 mln EUR w 2015 r. 6

7 Niebadane śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe PEGAS NONWOVENS SA Za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2015 r. 7

8 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okresy trzech miesięcy zakończone 31 marca 2015 r. oraz 31 marca 2014 r. Niebadane sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 w kształcie przyjętym przez Unię Europejską (w tys. EUR) Trzy miesiące zakończone 31 marca 2014 (niebadane) 31 marca 2015 (niebadane) Zmiana (%) Przychody ze sprzedaży ,9% Zużycie surowców i materiałów (44 041) (44 131) 0,2% Koszty pracownicze (2 664) (3 426) 28,6% Pozostałe przychody/(koszty) operacyjne (netto) 128 (379) bd. Zysk EBITDA ,0% Marża EBITDA 20.8% 20.8% 0,0 p.p. Amortyzacja (3 668) (3 998) 9,0% Zysk operacyjny ,5% Zyski z tytułu różnic kursowych i pozostałe przychody finansowe ,7% Straty z tytułu różnic kursowych i pozostałe koszty finansowe (999) (2 355) 135,7% Przychody z tytułu odsetek 0 2 bd. Koszty odsetkowe (2 129) (1 775) (16,6%) Zysk brutto ,9% (Obciążenie podatkowe)/ korzyść podatkowa netto (577) (1 039) 80,1% Zysk netto ,4% Inne całkowite dochody Pozostałe zmiany w kapitale własnym ,4% Zmiany kapitału rezerwowego z tytułu różnic kursowych 121 (4 987) bd. Całkowite dochody ogółem za okres ,6% Zysk netto na akcję Podstawowy zysk netto na akcję (EUR) ,4% Rozwodniony zysk netto na akcję (EUR) ,5% 8

9 Aktywa Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na 31 marca 2015 r., 31 grudnia 2014 r. oraz 31 marca 2014 r. Niebadane sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 w kształcie przyjętym przez Unię Europejską (w tys. EUR) Aktywa trwałe 31 marca 2014 (niebadane) 31 grudnia 2014 (badane) 31 marca 2015 (niebadane) Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne długoterminowe Wartość firmy Aktywa trwałe ogółem Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Należności z tytułu podatku dochodowego Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa obrotowe ogółem Aktywa ogółem Kapitał własny oraz zasoby zewnętrzne ogółem Kapitał zakładowy i kapitały rezerwowe Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy z tytułu różnic kursowych (2 185) Pozostałe zmiany w kapitale własnym (2 796) (1 986) (759) Zyski zatrzymane Kapitał zakładowy i kapitały rezerwowe ogółem Zobowiązania długoterminowe Kredyty bankowe Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe zobowiązania długoterminowe Zobowiązania długoterminowe ogółem Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Zobowiązania podatkowe Krótkoterminowe zobowiązania wobec banków Zobowiązania krótkoterminowe ogółem Zasoby zewnętrzne ogółem Zobowiązania ogółem

10 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okresy trzech miesięcy zakończone 31 marca 2015 r. oraz 31 marca 2014 r. Niebadane sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 w kształcie przyjętym przez Unię Europejską (w tys. EUR) Trzy miesiące zakończone 31 marca marca 2015 (niebadane) (niebadane) Zysk brutto Korekty o pozycje: Amortyzacja Zmiany różnic kursowych (17 507) Koszty odsetkowe Zmiana wartości godziwej transakcji zamiany stóp procentowych Pozostałe przychody/(koszty) finansowe Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zmniejszenie/(zwiększenie) stanu zapasów Zmniejszenie/(zwiększenie) stanu należności (1 791) (3 377) Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu zobowiązań (7 525) (17 219) Podatek dochodowy (zapłacony)/ otrzymany (670) (317) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (4 099) Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej Nabycie rzeczowych aktywów trwałych (1 086) (846) Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 086) (846) Przepływy pieniężne z działalności finansowej Zaciągnięcie/(spłata) kredytów bankowych (5 020) Odsetki zapłacone (1 984) (1 630) Pozostałe przychody/(koszty) finansowe (106) (129) Przepływy pieniężne z działalności finansowej (netto) (7 110) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na 31 marca (1 771) (64)

11 Skrócone skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym na 31 marca 2015 r. oraz 31 marca 2014 r. Niebadane sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 w kształcie przyjętym przez Unię Europejską (w tys. EUR) Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy z wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych Kapitał rezerwowy z tytułu różnic kursowych Zyski zatrzymane Kapitał własny ogółem przypadający na akcjonariuszy Spółki Na 1 stycznia (2 911) (2 306) Wypłaty z zysku Inne całkowite dochody za okres Zysk netto za okres Kapitał zapasowy utworzony z zysku zatrzymanego na 31 marca 2014 r (2 796) (2 185) na 1 stycznia 2015 r (1 986) Wypłaty z zysku Inne całkowite dochody za okres (4 987) Zysk netto za okres Kapitał zapasowy utworzony z zysku zatrzymanego na 31 marca 2015 r (759)

12 Wybrane noty objaśniające do śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2015 r. Podstawa sporządzenia sprawozdania Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34, mającym zastosowanie do śródrocznych sprawozdań finansowych, w kształcie przyjętym przez Unię Europejską. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie zawiera wszystkich informacji i ujawnień, których zamieszczenie jest wymagane w rocznym sprawozdaniu finansowym. Raport śródroczny nie został zbadany przez niezależnych biegłych rewidentów Spółki. a. Podsumowanie istotnych zasad rachunkowości Podstawa sporządzenia, zasady rachunkowości, sposób prezentacji oraz metody wyceny w niniejszym skróconym sprawozdaniu finansowym są takie same, jak w sprawozdaniu finansowym Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. b. Sezonowość i wpływ cykli gospodarczych Działalność PEGAS NONWOVENS SA zasadniczo nie podlega wpływom sezonowości czy też cykli gospodarczych innych niż podstawowy cykl gospodarczy; rynek artykułów higienicznych jest w dużym stopniu niecykliczny. c. Pozycje nietypowe ze względu na wielkość, charakter lub częstotliwość występowania Po I kwartale 2015 r. skonsolidowane przychody (przychody ze sprzedaży produktów Spółki) ukształtowały się na poziomie 60,6 mln EUR i były wyższe o 2,9% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Wzrost przychodów w ujęciu rok do roku był przede wszystkim wynikiem umocnienia się kursu dolara amerykańskiego w stosunku do euro. Silny dolar miał pozytywny wpływ na sprzedaż w Egipcie, gdzie większość faktur wystawiana jest klientom w tej walucie. Wolumen sprzedaży w ujęciu tonażowym pozostał na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego. Mechanizm przenoszenia cen miał niewielki niekorzystny wpływ na poziom przychodów w porównywanych okresach. W I kwartale 2015 r. wzrósł poziom zapasów produktów gotowych. Zysk EBITDA za I kwartał 2015 r. osiągnął wartość 12,6 mln EUR i był o 3,0% wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wynik jest zgodny z prognozą ogłoszoną na początku roku, w której Spółka przyjęła, że zysk EBITDA wzrośnie do poziomu między 44,0 a 48,5 mln EUR. Na wzrost zysku EBITDA wpływ miała przede wszystkim wielkość produkcji, która w I kwartale 2015 r. osiągnęła parametry lepsze od planowanych, głównie za sprawą wdrożonych działań 12

13 optymalizacyjnych. Wysoki poziom sprzedaży i pozytywny wpływ mechanizmu przenoszenia cen polimerów dodatkowo wzmocniły wynik na poziomie EBITDA. Negatywny wpływ na wyniki miała natomiast aktualizacja wyceny programu opcji na akcje, ze względu na poziom kursu akcji Spółki, który w okresie pierwszych trzech miesięcy roku wzrósł o blisko 10%. W I kwartale 2015 r. zyski/(straty) z tytułu różnic kursowych oraz pozostałe przychody/(koszty) finansowe (netto) złożyły się na wartość dodatnią na poziomie 8,5 mln EUR, wobec ujemnej wartości 0,3 mln EUR w analogicznym okresie 2014 r. Na pozycję tę składają się zrealizowane i niezrealizowane zyski/straty z tytułu różnic kursowych oraz pozostałe przychody i koszty finansowe. Zmiana na tej pozycji w stosunku do roku poprzedniego była pochodną zmian kursu wymiany EUR/USD (w pierwszym kwartale roku dolar systematycznie się umacniał i ostatecznie jego kurs wzrósł o ponad 10%) i nieznacznego umocnienia się korony czeskiej względem euro. Aprecjacja dolara skutkowała niezrealizowanymi różnicami kursowymi wynikającymi z aktualizacji wyceny pozycji bilansowych denominowanych w EUR, głównie pożyczek wewnątrzgrupowych udzielonych spółce zależnej w Egipcie. W I kwartale 2015 r. koszty odsetkowe (netto) związane z obsługą zadłużenia wyniosły 1,8 mln EUR, co oznacza spadek o 16,7% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Obniżenie kosztów odsetkowych w stosunku do roku poprzedniego wynikało głównie z niższego oprocentowania pozostającego do spłaty zadłużenia bankowego w związku z poprawą wskaźników zadłużenia. Poniesione w I kwartale 2015 r. nakłady inwestycyjne, w łącznej kwocie 0,8 mln EUR, były o 22,1% niższe w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i obejmowały wyłącznie standardowe wydatki. d. Szacunki Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga przyjęcia przez kierownictwo jednostki określonych założeń oraz dokonania ocen i szacunków, które mają wpływ na stosowane zasady rachunkowości oraz wykazywane w sprawozdaniu finansowym wartości aktywów, pasywów, przychodów i kosztów. Przyjęte wielkości szacunkowe oraz związane z nimi założenia bazują na doświadczeniu historycznym oraz szeregu innych czynników. Mając na względzie przedstawienie sytuacji finansowej Spółki w sposób rzetelny i jasny, szacunków dokonuje się celem ustalenia wartości aktywów i zobowiązań, których wartość nie wynika bezpośrednio z innych źródeł. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić od przyjętych szacunków. Od czasu publikacji poprzednich sprawozdań finansowych nie odnotowano istotnych zmian w zakresie charakteru czy wielkości danych szacunkowych. e. Wykup i spłata dłużnych i udziałowych papierów wartościowych Bankowe instrumenty kredytowe, z których korzysta Grupa PEGAS, to kredyt odnawialny z limitem do 165 mln EUR oraz kredyt w rachunku bieżącym z limitem do 15 mln EUR. Kredyty te nie podlegają ustalonemu harmonogramowi spłat kapitału i odsetek, co zwalnia Spółkę z obowiązku dokonywania regularnych spłat zadłużenia z tego tytułu. W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2015 r. Spółka zwiększyła swoje 13

14 zadłużenie bankowe z poziomu tys. EUR do tys. EUR (w analogicznym okresie 2014 r. nastąpiło zmniejszenie zadłużenia z tys. EUR do tys. EUR). W I kwartale 2015 r. Spółka nie zawarła z bankami żadnych nowych umów w sprawie linii kredytowych. W okresie pierwszych trzech miesięcy 2015 r. Spółka nie dokonywała wykupu ani nie spłacała żadnych udziałowych papierów wartościowych. f. Dywidenda W omawianym okresie śródrocznym nie wypłacono dywidendy akcjonariuszom. g. Informacja o segmentach działalności MSSF 8 wymaga identyfikacji segmentów operacyjnych na podstawie informacji wewnętrznych dotyczących części składowych Grupy, które podlegają regularnemu przeglądowi przez główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych na potrzeby alokacji zasobów do poszczególnych segmentów i oceny wyników ich działalności. Zgodnie z wymogami MSSF 8, Grupa określiła jeden segment operacyjny produkcję włóknin. h. Istotne wydarzenia po zakończeniu okresu śródrocznego Kierownictwo Grupy nie posiada informacji o żadnych innych wydarzeniach po zakończeniu okresu śródrocznego, które mogłyby mieć istotny wpływ na dane prezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na 31 marca 2015 r. i. Informacje na temat zmian w strukturze jednostki / zmian w zakresie konsolidacji W omawianym okresie żadne zmiany w ujęciu rok do roku w tym zakresie nie wystąpiły. j. Wartość godziwa instrumentów finansowych W okresie pierwszych trzech miesięcy roku nie wystąpiły żadne zmiany w zakresie metody wyceny instrumentów finansowych. Transakcje zamiany stóp procentowych Na 31 marca 2015 r. Spółka posiadała dwie otwarte pozycje na transakcjach zamiany stóp procentowych, zawartych w 2011 r. Wartość nominalna tych transakcji wynosiła łącznie tys. EUR. Wartość godziwa transakcji zamiany stóp procentowych na 31 marca 2015 r. i 31 marca 2014 r. przedstawiała się następująco: Kontrahent na 31 marca 2014 r. na 31 marca 2015 r. Česká spořitelna (1 749) (1 262) ING (1 762) (1 264) Ogółem (3 511) (2 526) 14

15 Wartość godziwa transakcji zamiany stóp procentowych na 31 marca 2015 r. odpowiada wartości zobowiązania Spółki. Powyższe transakcje zamiany stóp procentowych zabezpieczają obecnie 143,3% zadłużenia Spółki (62,7% na 31 grudnia 2014 r.). Wrażliwość wartości godziwej transakcji zamiany stóp procentowych Równoległy wzrost krzywej dochodowości o 1% spowodowałby obniżenie wartości godziwej transakcji zamiany stóp procentowych o około 993 tys. EUR na 31 marca 2015 r. (około tys. EUR na 31 marca 2014 r.). Nagły i równoległy spadek krzywej dochodowości o 1% spowodowałby zwiększenie wartości godziwej transakcji zamiany stóp procentowych o około 207 tys. EUR na 31 marca 2015 r. (około tys. EUR na 31 marca 2014 r.). Walutowe transakcje forward Na 31 marca 2015 r. Spółka nie była stroną żadnych walutowych transakcji forward. Swap walutowo-procentowy (CCRS) Na 31 marca 2015 r. Spółka była stroną transakcji swapu walutowo-procentowego, zawartej w 2014 r., o łącznej wartości nominalnej tys. CZK (wartość swapu dla strony otrzymującej płatności) oraz tys. EUR (wartość swapu dla strony dokonującej płatności). Wartość godziwa tej transakcji na 31 marca 2015 r. i 31 marca 2014 r. przedstawiała się następująco: Kontrahent na 31 marca 2014 r. na 31 marca 2015 r. Česká spořitelna Ogółem Wartość godziwa transakcji zamiany na 31 marca 2015 r. odpowiada wartości należności Spółki. Obecnie transakcja pokrywa 99,6% pozostałych zobowiązań długoterminowych Spółki, stanowiących zobowiązania z tytułu obligacji wyemitowanych w listopadzie 2014 r. o wartości nominalnej 2,5 mld CZK. Wrażliwość wartości godziwej transakcji zamiany stóp procentowych Wzrost kursu korony czeskiej w stosunku do euro o 1% skutkowałby zwiększeniem wartości godziwej swapu walutowo-procentowego o ok. 909 tys. EUR na 31 marca 2015 r. Spadek kursu korony czeskiej w stosunku do euro o 1% skutkowałby zmniejszeniem wartości godziwej swapu walutowo-procentowego o ok. 900 tys. EUR na 31 marca 2015 r. k. Zysk na akcję Podstawowy zysk na akcję obliczono dzieląc zysk netto za okres przypadający na akcjonariuszy Spółki przez średnią ważoną liczbę akcji w okresie. Rozwodniony zysk na akcję oblicza się w oparciu o średnią ważoną liczbę akcji w obrocie (ustalaną w taki sam sposób, jak w wypadku podstawowego zysku na akcję), 15

16 skorygowaną o skutki ewentualnej emisji papierów wartościowych powodujących rozwodnienie. Według stanu na dzień 31 marca 2014 r. podstawowy zysk na akcję był równy rozwodnionemu zyskowi na akcję ze względu na fakt, że Grupa nie zawarła na ten dzień żadnych umów, które mogłyby prowadzić do ewentualnej przyszłej emisji nowych papierów wartościowych. W wyniku zmian wprowadzonych w programie premii opartych na wartości akcji, opcje fantomowe wyemitowane w latach zostały zamienione na warrantów. Ponadto w 2014 r. wyemitowano łącznie nowych warrantów. Wszystkie warranty stanowią instrumenty, które mogą prowadzić do emisji nowych akcji w przyszłości. W związku z powyższym na dzień 31 marca 2015 r. podstawowy zysk na akcję nie był równy rozwodnionemu zyskowi na akcję. W okresie pierwszych trzech miesięcy 2015 r., podobnie jak analogicznym okresie 2014 r., liczba akcji wyemitowanych przez Spółkę nie uległa zmianie. Podstawowy zysk na akcję Trzy miesiące zakończone 31 marca marca 2015 w tys. EUR Zysk netto przypisany akcjonariuszom Średnia ważona liczba akcji zwykłych Szt Podstawowy zysk na akcję EUR 0,60 1,56 Rozwodniony zysk na akcję Trzy miesiące zakończone 31 marca marca 2015 Zysk netto przypadający na akcjonariuszy w tys. EUR Średnia ważona liczba akcji zwykłych Szt Rozwodniony zysk na akcję EUR 0,60 1,54 16

17 l. Transakcje z podmiotami powiązanymi Poza transakcjami, które opisano wcześniej, w okresie pierwszych trzech miesięcy 2015 r. Grupa nie zawierała żadnych nowych transakcji z wykonawczymi lub niewykonawczymi członkami kierownictwa. m. Zatwierdzenie śródrocznego sprawozdania finansowego Rada Dyrektorów Spółki zatwierdziła śródroczne sprawozdanie finansowe w dniu 27 maja 2015 r. Marek Modecki Przewodniczący Rady Dyrektorów PEGAS NONWOVENS SA František Řezáč Członek Rady Dyrektorów PEGAS NONWOVENS SA 17

PEGAS NONWOVENS SA Wstępne niezbadane wyniki finansowe za 2007 r.

PEGAS NONWOVENS SA Wstępne niezbadane wyniki finansowe za 2007 r. PEGAS NONWOVENS SA Wstępne niezbadane wyniki finansowe za 2007 r. 19 marca 2008 r. PEGAS NONWOVENS SA ma przyjemność przedstawić wstępne niezbadane skonsolidowane wyniki finansowe za rok obrotowy zakończony

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. Grupa Kapitałowa Barlinek SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca roku. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Zakładów Tłuszczowych Kruszwica Spółka Akcyjna za okres 9 zakończony 30 września 2012 roku Kruszwica, 14 listopada 2012 roku ZAWARTOŚĆ: WYBRANE DANE FINANSOWE...

Bardziej szczegółowo

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU 28 kwietnia 2015 roku WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W poniższej

Bardziej szczegółowo

SOFTBANK SPÓŁKA AKCYJNA SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOFTBANK ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU

SOFTBANK SPÓŁKA AKCYJNA SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOFTBANK ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU SOFTBANK SPÓŁKA AKCYJNA SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOFTBANK ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 2 Śródroczny skrócony

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. WYBRANE DANE FINANSOWE Dane dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku . Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku SPIS TREŚCI SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW LUB STRAT...

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS

GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS GRUPA KAPITAŁOWA ARCUS www.arcus.pl ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE S P R AW O Z D AN I E FINAN S O W E GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS Z A OKRES OD 01 S T Y CZ NI A DO 30 CZERWCA 2013 ORAZ ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8 Spis treści Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Śródroczny skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2015 roku... 5 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

GRUPA ASSECO Raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2013 roku

GRUPA ASSECO Raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2013 roku GRUPA ASSECO Raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2013 roku Obecność w ponad 30 krajach Uzyskana sprzedaż 4 188 mln 16 940 osób pracujących na uzyskane wyniki Wypracowany wynik

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R.

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R. RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R. Listopad 2010 Spis treści ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BOŚ S.A... 3 ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A.

Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres 3 miesięcy zakończony dnia roku ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Midas Spółka Akcyjna

Grupa Kapitałowa Midas Spółka Akcyjna Grupa Kapitałowa Midas Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy 31 marca 2014 roku QSr 1/2014 Miejsce i data publikacji: Warszawa, 15 maja 2014 r. ZAWARTOŚĆ RAPORTU: Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo S.A. rozszerzony raport skonsolidowany za I kwartał 2014 r.

Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo S.A. rozszerzony raport skonsolidowany za I kwartał 2014 r. Skonsolidowany raport kwartalny QSr I / 2014 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

GRUPA ŻYWIEC S.A. ŚRÓDROCZNY RAPORT FINANSOWY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU

GRUPA ŻYWIEC S.A. ŚRÓDROCZNY RAPORT FINANSOWY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU GRUPA ŻYWIEC S.A. ŚRÓDROCZNY RAPORT FINANSOWY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU Spis treści Bilans...3 Rachunek zysków i strat...4 Zestawienie zmian w kapitale własnym...5 Rachunek przepływów środków pieniężnych...6

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU. Paweł Wyrzykowski Prezes Zarządu. Rafał Karcz Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU. Paweł Wyrzykowski Prezes Zarządu. Rafał Karcz Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy OŚWIADCZENIE ZARZĄDU OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2010 ROKU WRAZ Z RAPORTEM Z PRZEGLĄDU NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Mostostal Warszawa S.A. za okres 01.07.2014 roku - 30.09.2014 roku

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Mostostal Warszawa S.A. za okres 01.07.2014 roku - 30.09.2014 roku Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Mostostal Warszawa S.A. za okres 01.07.2014 roku - 30.09.2014 roku RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT L.P DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA Nota Działalność kontynuowana III kwartał

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2010 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramika Nowa Gala SA Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia roku do 30 września roku zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w 87 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2014 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2014 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2014 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA GETIN HOLDING S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

FERRUM S.A. ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 r. SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI

FERRUM S.A. ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 r. SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 r. SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZATWIERDZONYMI PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A. GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 1/48 I. ŚRÓDROCZNE

Bardziej szczegółowo

ABC Data S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU

ABC Data S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU za okres 3 2015 roku Śródroczne skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów... 2 Śródroczny skrócony bilans...

Bardziej szczegółowo