PEGAS NONWOVENS SA. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PEGAS NONWOVENS SA. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2015 r."

Transkrypt

1 PEGAS NONWOVENS SA Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2015 r. 28 maja 2015 r. Spółka PEGAS NONWOVENS SA ogłasza niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2015 r. zakończony 31 marca 2015 r., sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Wyniki finansowe za pierwszy kwartał są zgodne z naszymi oczekiwaniami. Ostatni okres był szczególnie udany w obszarze produkcji, która osiągnęła poziom bliski odnotowanemu w poprzednim, rekordowym kwartale. Poziom sprzedaży utrzymaliśmy na bardzo dobrym poziomie, a dzięki osiągnięciu optymalnej wielkości zapasów produktów gotowych możemy bardziej elastycznie planować produkcję. Na osiągnięte wyniki pozytywny wpływ miały również spadki cen polimerów, które w lutym osiągnęły poziom najniższy od pięciu lat. Obecnie ceny polimerów powróciły do przeciętnego poziomu z zeszłego roku, dlatego przewidujemy, że pozytywny wpływ mechanizmu przenoszenia cen polimerów zostanie całkowicie zniwelowany w drugim kwartale roku. Wyniki osiągnięte w pierwszym kwartale uważamy za solidną podstawę na nadchodzące miesiące i jesteśmy przekonani, że wszystkie cele wyznaczone na ten rok zostaną osiągnięte powiedział František Řezáč, Dyrektor Generalny i Członek Rady Dyrektorów PEGAS NONWOVENS SA. 1

2 Najważniejsze dane finansowe (w mln EUR) I kw. styczeń marzec 2015 zmiana rok do roku Przychody ze sprzedaży 60,6 2,9% Koszty operacyjne z wyłączeniem amortyzacji (47,9) 2,9% Zysk EBITDA 12,6 3,0% Amortyzacja (4,0) 9,0% Zysk operacyjny (EBIT) 8,6 0,5% Różnice kursowe i inne przychody/(koszty) finansowe (netto) 8,5 bd. Koszty odsetkowe (netto) (1,8) (16,7%) (Obciążenie podatkowe)/ korzyść podatkowa netto (1,0) 80,1% Zysk netto 14,4 159,4% Nakłady inwestycyjne 0,8 (22,1%) Liczba zatrudnionych (na koniec okresu) 566 (1,2%) Liczba zatrudnionych w okresie (średnia) 564 (1,2%) Zadłużenie netto 149,2 2,1% Wielkość produkcji (w tonach) 26,202 5,3% Średni kurs wymiany EUR/CZK w okresie 27,624 0,7% Kurs wymiany EUR/CZK na koniec okresu 27,533 0,3% Średni kurs wymiany EUR/USD w okresie 1,1261 (17,8%) Kurs wymiany EUR/USD na koniec okresu 1,0759 (22,0%) 2

3 Skonsolidowane wyniki finansowe Przychody, koszty i zysk EBITDA Po I kwartale 2015 r. skonsolidowane przychody (przychody ze sprzedaży produktów Spółki) ukształtowały się na poziomie 60,6 mln EUR i były wyższe o 2,9% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Wzrost przychodów w ujęciu rok do roku był przede wszystkim wynikiem umocnienia się kursu dolara amerykańskiego w stosunku do euro. Silny dolar miał pozytywny wpływ na sprzedaż w Egipcie, gdzie większość faktur wystawiana jest klientom w tej walucie. Wolumen sprzedaży w ujęciu tonażowym pozostał na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego. Mechanizm przenoszenia cen miał niewielki niekorzystny wpływ na poziom przychodów w porównywanych okresach. W I kwartale 2015 r. wzrósł poziom zapasów produktów gotowych. Łączne skonsolidowane koszty operacyjne, z wyłączeniem amortyzacji (netto), wzrosły o 2,9% rok do roku, osiągając w I kwartale 2015 r. wartość 47,9 mln EUR. Główną przyczyną wzrostu były wyższe koszty wynagrodzenia w związku z aktualizacją wyceny programu opcji na akcje. W I kwartale 2015 r. zysk EBITDA osiągnął wartość 12,6 mln EUR i był o 3,0% wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wynik jest zgodny z prognozą ogłoszoną na początku roku, w której Spółka przyjęła, że zysk EBITDA wzrośnie do poziomu między 44,0 a 48,5 mln EUR. Na wzrost zysku EBITDA wpływ miała przede wszystkim wielkość produkcji, która osiągnęła parametry lepsze niż planowano w I kwartale 2015 r., głównie za sprawą wdrożonych działań optymalizacyjnych. Wysoki poziom sprzedaży i pozytywny wpływ mechanizmu przenoszenia cen polimerów dodatkowo wzmocniły wynik na poziomie EBITDA. Negatywny wpływ na wyniki miała aktualizacja wyceny programu opcji na akcje, ze względu na poziom kursu akcji Spółki, który w okresie pierwszych trzech miesięcy roku wzrósł o blisko 10%. W I kwartale 2015 r. marża EBITDA osiągnęła poziom 20,8% (bez zmian w stosunku do I kwartału 2014 r.). Koszty operacyjne Koszty zużytych surowców i materiałów w I kwartale 2015 r. wyniosły łącznie 44,1 mln EUR i były zbliżone do poziomu odnotowanego w poprzednim roku. W I kwartale 2015 r. koszty pracownicze wyniosły łącznie 3,4 mln EUR, co oznacza wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 28,6%. Z tej kwoty 0,7 mln EUR stanowiło efekt aktualizacji wyceny programu opcji na akcje w I kwartale 2015 r. (wzrost o 0,6 mln EUR w stosunku do I kwartału 2014 r.). Łączne koszty pracownicze, wyrażone w walutach krajowych oraz bez uwzględnienia aktualizacji wyceny programu opcji na akcje, wzrosły o ok. 4,5% w stosunku do I kwartału 2014 r. Wzrost kosztów pracowniczych w walutach krajowych wynikał z waloryzacji wynagrodzeń na koniec 2014 r. 3

4 W I kwartale 2015 r. pozostałe przychody/koszty operacyjne (netto) wyniosły 0,4 mln EUR, tj. o 0,5 mln EUR więcej w stosunku do analogicznego okresu 2014 r. Amortyzacja W I kwartale 2015 r. wartość skonsolidowanych odpisów amortyzacyjnych wyniosła 4,0 mln EUR i była wyższa o 9,0% od zanotowanej w analogicznym okresie 2014 r. Największy wpływ na wzrost amortyzacji miało umocnienie się kursu dolara amerykańskiego w stosunku do euro, które skutkowało zwiększeniem kosztów amortyzacji dotyczących zakładu produkcyjnego w Egipcie. Zysk operacyjny W I kwartale 2015 r. zysk operacyjny (EBIT) wyniósł 8,6 mln EUR i był o 0,5% wyższy od zanotowanego w analogicznym okresie 2014 r. Przychody i koszty finansowe W I kwartale 2015 r. zyski/(straty) z tytułu różnic kursowych oraz pozostałe przychody/(koszty) finansowe (netto) złożyły się na wartość dodatnią na poziomie 8,5 mln EUR, wobec ujemnej wartości 0,3 mln EUR w analogicznym okresie 2014 r. Na pozycję tę składają się zrealizowane i niezrealizowane zyski/straty z tytułu różnic kursowych oraz pozostałe przychody i koszty finansowe. Zmiana na tej pozycji w stosunku do roku poprzedniego była pochodną zmian kursu wymiany EUR/USD (w pierwszym kwartale roku dolar systematycznie się umacniał i ostatecznie jego kurs wzrósł o ponad 10%) i nieznacznego umocnienia się korony czeskiej względem euro. Aprecjacja dolara skutkowała niezrealizowanymi różnicami kursowymi wynikającymi z aktualizacji wyceny pozycji bilansowych denominowanych w euro, głównie pożyczek wewnątrzgrupowych udzielonych spółce zależnej w Egipcie. W I kwartale 2015 r. koszty odsetkowe (netto) związane z obsługą zadłużenia wyniosły 1,8 mln EUR, co oznacza spadek o 16,7% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Obniżenie kosztów odsetkowych w stosunku do roku poprzedniego wynikało głównie z niższego oprocentowania pozostającego do spłaty zadłużenia bankowego w związku z poprawą wskaźników zadłużenia. Podatek dochodowy W I kwartale 2015 r. obciążenie z tytułu podatku dochodowego wyniosło 1,0 mln EUR, co oznacza wzrost o 80,1% w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. Wzrost ten był spowodowany głównie upływem okresu obowiązywania ulgi inwestycyjnej polegającej na obniżeniu podatku dochodowego spółki PEGAS-NT a.s. Zysk netto Zysk netto za I kwartał 2015 r. wyniósł 14,4 mln EUR i był wyższy o 159,4% rok do roku, głównie za sprawą niezrealizowanych dodatnich różnic kursowych. 4

5 Nakłady inwestycyjne i inwestycje Poniesione w I kwartale 2015 r. nakłady inwestycyjne, w łącznej kwocie 0,8 mln EUR, były o 22,1% niższe w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i obejmowały wyłącznie wydatki na utrzymanie i konserwację. Środki pieniężne i zadłużenie Zadłużenie netto na 31 marca 2015 r. ukształtowało się na poziomie 149,2 mln EUR i było o 5,1% wyższe niż zadłużenie netto na 31 grudnia 2014 r. Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA wyniósł 3,14. Niewielki wzrost zadłużenia netto związany był ze zmniejszeniem stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług w związku z rozpoczęciem pełnego wykorzystania rabatów z tytułu wcześniejszej zapłaty za zakupy polimerów. Wyniki działalności w I kw r. W I kwartale 2015 r. łączna produkcja (po odjęciu odpadów) wyniosła ton i była wyższa o 5,3% niż w analogicznym okresie 2014 r. W I kwartale 2015 r. przychody ze sprzedaży włóknin dla sektora artykułów higienicznych stanowiły 87,4% całkowitych przychodów ze sprzedaży w porównaniu z udziałem na poziomie 87,6% w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wysoki udział sprzedaży tej grupy produktów potwierdza znaczącą pozycję Spółki na rynku włóknin do produkcji artykułów higienicznych. W I kwartale 2015 r. przychody ze sprzedaży pozostałych produktów (przeznaczonych dla sektorów budowlanego, rolnego i medycznego) wyniosły 7,6 mln EUR i stanowiły 12,6% przychodów ogółem. Jeżeli chodzi o strukturę geograficzną przychodów ze sprzedaży, Spółka potwierdziła niezmienną koncentrację na szeroko pojętym rynku europejskim oraz zadebiutowała na rynkach Bliskiego Wschodu. W I kwartale 2015 r. przychody ze sprzedaży w krajach Europy Zachodniej wyniosły 22,1 mln EUR i stanowiły 36,5% przychodów ogółem. W analogicznym okresie 2014 r. przychody z tego tytułu wyniosły 19,2 mln EUR, co stanowiło 32,7% przychodów ogółem. Przychody ze sprzedaży w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji wyniosły 22,4 mln EUR i stanowiły 37,0% przychodów ogółem. W analogicznym okresie 2014 r. wartości te wynosiły odpowiednio 28,5 mln EUR i 48,4%. Przychody ze sprzedaży na pozostałych rynkach osiągnęły poziom 16,6 mln EUR, czyli 26,5% przychodów ze sprzedaży ogółem (11,1 mln EUR i 18,9% w roku poprzednim). Prognozy na 2015 r. Wyniki finansowe wypracowane przez Spółkę w I kwartale 2015 r. odzwierciedlają wcześniejsze oczekiwania i są zgodne z ogłoszoną prognozą na cały rok

6 Uwzględniając wyniki uzyskane w I kwartale 2015 r. oraz mając na uwadze rozwój sytuacji na europejskim rynku włóknin, w tym oczekiwane zmiany na rynku polimerów, Spółka podtrzymuje ogłoszone wcześniej prognozy wyników na 2015 r., zgodnie z którymi zysk EBITDA za 2015 r. ukształtuje się na poziomie 44,0 48,5 mln EUR. Planowane łączne nakłady inwestycyjne nie przekroczą poziomu 10 mln EUR w 2015 r. 6

7 Niebadane śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe PEGAS NONWOVENS SA Za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2015 r. 7

8 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okresy trzech miesięcy zakończone 31 marca 2015 r. oraz 31 marca 2014 r. Niebadane sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 w kształcie przyjętym przez Unię Europejską (w tys. EUR) Trzy miesiące zakończone 31 marca 2014 (niebadane) 31 marca 2015 (niebadane) Zmiana (%) Przychody ze sprzedaży ,9% Zużycie surowców i materiałów (44 041) (44 131) 0,2% Koszty pracownicze (2 664) (3 426) 28,6% Pozostałe przychody/(koszty) operacyjne (netto) 128 (379) bd. Zysk EBITDA ,0% Marża EBITDA 20.8% 20.8% 0,0 p.p. Amortyzacja (3 668) (3 998) 9,0% Zysk operacyjny ,5% Zyski z tytułu różnic kursowych i pozostałe przychody finansowe ,7% Straty z tytułu różnic kursowych i pozostałe koszty finansowe (999) (2 355) 135,7% Przychody z tytułu odsetek 0 2 bd. Koszty odsetkowe (2 129) (1 775) (16,6%) Zysk brutto ,9% (Obciążenie podatkowe)/ korzyść podatkowa netto (577) (1 039) 80,1% Zysk netto ,4% Inne całkowite dochody Pozostałe zmiany w kapitale własnym ,4% Zmiany kapitału rezerwowego z tytułu różnic kursowych 121 (4 987) bd. Całkowite dochody ogółem za okres ,6% Zysk netto na akcję Podstawowy zysk netto na akcję (EUR) ,4% Rozwodniony zysk netto na akcję (EUR) ,5% 8

9 Aktywa Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na 31 marca 2015 r., 31 grudnia 2014 r. oraz 31 marca 2014 r. Niebadane sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 w kształcie przyjętym przez Unię Europejską (w tys. EUR) Aktywa trwałe 31 marca 2014 (niebadane) 31 grudnia 2014 (badane) 31 marca 2015 (niebadane) Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne długoterminowe Wartość firmy Aktywa trwałe ogółem Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Należności z tytułu podatku dochodowego Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa obrotowe ogółem Aktywa ogółem Kapitał własny oraz zasoby zewnętrzne ogółem Kapitał zakładowy i kapitały rezerwowe Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy z tytułu różnic kursowych (2 185) Pozostałe zmiany w kapitale własnym (2 796) (1 986) (759) Zyski zatrzymane Kapitał zakładowy i kapitały rezerwowe ogółem Zobowiązania długoterminowe Kredyty bankowe Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe zobowiązania długoterminowe Zobowiązania długoterminowe ogółem Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Zobowiązania podatkowe Krótkoterminowe zobowiązania wobec banków Zobowiązania krótkoterminowe ogółem Zasoby zewnętrzne ogółem Zobowiązania ogółem

10 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okresy trzech miesięcy zakończone 31 marca 2015 r. oraz 31 marca 2014 r. Niebadane sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 w kształcie przyjętym przez Unię Europejską (w tys. EUR) Trzy miesiące zakończone 31 marca marca 2015 (niebadane) (niebadane) Zysk brutto Korekty o pozycje: Amortyzacja Zmiany różnic kursowych (17 507) Koszty odsetkowe Zmiana wartości godziwej transakcji zamiany stóp procentowych Pozostałe przychody/(koszty) finansowe Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zmniejszenie/(zwiększenie) stanu zapasów Zmniejszenie/(zwiększenie) stanu należności (1 791) (3 377) Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu zobowiązań (7 525) (17 219) Podatek dochodowy (zapłacony)/ otrzymany (670) (317) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (4 099) Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej Nabycie rzeczowych aktywów trwałych (1 086) (846) Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 086) (846) Przepływy pieniężne z działalności finansowej Zaciągnięcie/(spłata) kredytów bankowych (5 020) Odsetki zapłacone (1 984) (1 630) Pozostałe przychody/(koszty) finansowe (106) (129) Przepływy pieniężne z działalności finansowej (netto) (7 110) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na 31 marca (1 771) (64)

11 Skrócone skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym na 31 marca 2015 r. oraz 31 marca 2014 r. Niebadane sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 w kształcie przyjętym przez Unię Europejską (w tys. EUR) Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy z wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych Kapitał rezerwowy z tytułu różnic kursowych Zyski zatrzymane Kapitał własny ogółem przypadający na akcjonariuszy Spółki Na 1 stycznia (2 911) (2 306) Wypłaty z zysku Inne całkowite dochody za okres Zysk netto za okres Kapitał zapasowy utworzony z zysku zatrzymanego na 31 marca 2014 r (2 796) (2 185) na 1 stycznia 2015 r (1 986) Wypłaty z zysku Inne całkowite dochody za okres (4 987) Zysk netto za okres Kapitał zapasowy utworzony z zysku zatrzymanego na 31 marca 2015 r (759)

12 Wybrane noty objaśniające do śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2015 r. Podstawa sporządzenia sprawozdania Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34, mającym zastosowanie do śródrocznych sprawozdań finansowych, w kształcie przyjętym przez Unię Europejską. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie zawiera wszystkich informacji i ujawnień, których zamieszczenie jest wymagane w rocznym sprawozdaniu finansowym. Raport śródroczny nie został zbadany przez niezależnych biegłych rewidentów Spółki. a. Podsumowanie istotnych zasad rachunkowości Podstawa sporządzenia, zasady rachunkowości, sposób prezentacji oraz metody wyceny w niniejszym skróconym sprawozdaniu finansowym są takie same, jak w sprawozdaniu finansowym Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. b. Sezonowość i wpływ cykli gospodarczych Działalność PEGAS NONWOVENS SA zasadniczo nie podlega wpływom sezonowości czy też cykli gospodarczych innych niż podstawowy cykl gospodarczy; rynek artykułów higienicznych jest w dużym stopniu niecykliczny. c. Pozycje nietypowe ze względu na wielkość, charakter lub częstotliwość występowania Po I kwartale 2015 r. skonsolidowane przychody (przychody ze sprzedaży produktów Spółki) ukształtowały się na poziomie 60,6 mln EUR i były wyższe o 2,9% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Wzrost przychodów w ujęciu rok do roku był przede wszystkim wynikiem umocnienia się kursu dolara amerykańskiego w stosunku do euro. Silny dolar miał pozytywny wpływ na sprzedaż w Egipcie, gdzie większość faktur wystawiana jest klientom w tej walucie. Wolumen sprzedaży w ujęciu tonażowym pozostał na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego. Mechanizm przenoszenia cen miał niewielki niekorzystny wpływ na poziom przychodów w porównywanych okresach. W I kwartale 2015 r. wzrósł poziom zapasów produktów gotowych. Zysk EBITDA za I kwartał 2015 r. osiągnął wartość 12,6 mln EUR i był o 3,0% wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wynik jest zgodny z prognozą ogłoszoną na początku roku, w której Spółka przyjęła, że zysk EBITDA wzrośnie do poziomu między 44,0 a 48,5 mln EUR. Na wzrost zysku EBITDA wpływ miała przede wszystkim wielkość produkcji, która w I kwartale 2015 r. osiągnęła parametry lepsze od planowanych, głównie za sprawą wdrożonych działań 12

13 optymalizacyjnych. Wysoki poziom sprzedaży i pozytywny wpływ mechanizmu przenoszenia cen polimerów dodatkowo wzmocniły wynik na poziomie EBITDA. Negatywny wpływ na wyniki miała natomiast aktualizacja wyceny programu opcji na akcje, ze względu na poziom kursu akcji Spółki, który w okresie pierwszych trzech miesięcy roku wzrósł o blisko 10%. W I kwartale 2015 r. zyski/(straty) z tytułu różnic kursowych oraz pozostałe przychody/(koszty) finansowe (netto) złożyły się na wartość dodatnią na poziomie 8,5 mln EUR, wobec ujemnej wartości 0,3 mln EUR w analogicznym okresie 2014 r. Na pozycję tę składają się zrealizowane i niezrealizowane zyski/straty z tytułu różnic kursowych oraz pozostałe przychody i koszty finansowe. Zmiana na tej pozycji w stosunku do roku poprzedniego była pochodną zmian kursu wymiany EUR/USD (w pierwszym kwartale roku dolar systematycznie się umacniał i ostatecznie jego kurs wzrósł o ponad 10%) i nieznacznego umocnienia się korony czeskiej względem euro. Aprecjacja dolara skutkowała niezrealizowanymi różnicami kursowymi wynikającymi z aktualizacji wyceny pozycji bilansowych denominowanych w EUR, głównie pożyczek wewnątrzgrupowych udzielonych spółce zależnej w Egipcie. W I kwartale 2015 r. koszty odsetkowe (netto) związane z obsługą zadłużenia wyniosły 1,8 mln EUR, co oznacza spadek o 16,7% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Obniżenie kosztów odsetkowych w stosunku do roku poprzedniego wynikało głównie z niższego oprocentowania pozostającego do spłaty zadłużenia bankowego w związku z poprawą wskaźników zadłużenia. Poniesione w I kwartale 2015 r. nakłady inwestycyjne, w łącznej kwocie 0,8 mln EUR, były o 22,1% niższe w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i obejmowały wyłącznie standardowe wydatki. d. Szacunki Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga przyjęcia przez kierownictwo jednostki określonych założeń oraz dokonania ocen i szacunków, które mają wpływ na stosowane zasady rachunkowości oraz wykazywane w sprawozdaniu finansowym wartości aktywów, pasywów, przychodów i kosztów. Przyjęte wielkości szacunkowe oraz związane z nimi założenia bazują na doświadczeniu historycznym oraz szeregu innych czynników. Mając na względzie przedstawienie sytuacji finansowej Spółki w sposób rzetelny i jasny, szacunków dokonuje się celem ustalenia wartości aktywów i zobowiązań, których wartość nie wynika bezpośrednio z innych źródeł. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić od przyjętych szacunków. Od czasu publikacji poprzednich sprawozdań finansowych nie odnotowano istotnych zmian w zakresie charakteru czy wielkości danych szacunkowych. e. Wykup i spłata dłużnych i udziałowych papierów wartościowych Bankowe instrumenty kredytowe, z których korzysta Grupa PEGAS, to kredyt odnawialny z limitem do 165 mln EUR oraz kredyt w rachunku bieżącym z limitem do 15 mln EUR. Kredyty te nie podlegają ustalonemu harmonogramowi spłat kapitału i odsetek, co zwalnia Spółkę z obowiązku dokonywania regularnych spłat zadłużenia z tego tytułu. W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2015 r. Spółka zwiększyła swoje 13

14 zadłużenie bankowe z poziomu tys. EUR do tys. EUR (w analogicznym okresie 2014 r. nastąpiło zmniejszenie zadłużenia z tys. EUR do tys. EUR). W I kwartale 2015 r. Spółka nie zawarła z bankami żadnych nowych umów w sprawie linii kredytowych. W okresie pierwszych trzech miesięcy 2015 r. Spółka nie dokonywała wykupu ani nie spłacała żadnych udziałowych papierów wartościowych. f. Dywidenda W omawianym okresie śródrocznym nie wypłacono dywidendy akcjonariuszom. g. Informacja o segmentach działalności MSSF 8 wymaga identyfikacji segmentów operacyjnych na podstawie informacji wewnętrznych dotyczących części składowych Grupy, które podlegają regularnemu przeglądowi przez główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych na potrzeby alokacji zasobów do poszczególnych segmentów i oceny wyników ich działalności. Zgodnie z wymogami MSSF 8, Grupa określiła jeden segment operacyjny produkcję włóknin. h. Istotne wydarzenia po zakończeniu okresu śródrocznego Kierownictwo Grupy nie posiada informacji o żadnych innych wydarzeniach po zakończeniu okresu śródrocznego, które mogłyby mieć istotny wpływ na dane prezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na 31 marca 2015 r. i. Informacje na temat zmian w strukturze jednostki / zmian w zakresie konsolidacji W omawianym okresie żadne zmiany w ujęciu rok do roku w tym zakresie nie wystąpiły. j. Wartość godziwa instrumentów finansowych W okresie pierwszych trzech miesięcy roku nie wystąpiły żadne zmiany w zakresie metody wyceny instrumentów finansowych. Transakcje zamiany stóp procentowych Na 31 marca 2015 r. Spółka posiadała dwie otwarte pozycje na transakcjach zamiany stóp procentowych, zawartych w 2011 r. Wartość nominalna tych transakcji wynosiła łącznie tys. EUR. Wartość godziwa transakcji zamiany stóp procentowych na 31 marca 2015 r. i 31 marca 2014 r. przedstawiała się następująco: Kontrahent na 31 marca 2014 r. na 31 marca 2015 r. Česká spořitelna (1 749) (1 262) ING (1 762) (1 264) Ogółem (3 511) (2 526) 14

15 Wartość godziwa transakcji zamiany stóp procentowych na 31 marca 2015 r. odpowiada wartości zobowiązania Spółki. Powyższe transakcje zamiany stóp procentowych zabezpieczają obecnie 143,3% zadłużenia Spółki (62,7% na 31 grudnia 2014 r.). Wrażliwość wartości godziwej transakcji zamiany stóp procentowych Równoległy wzrost krzywej dochodowości o 1% spowodowałby obniżenie wartości godziwej transakcji zamiany stóp procentowych o około 993 tys. EUR na 31 marca 2015 r. (około tys. EUR na 31 marca 2014 r.). Nagły i równoległy spadek krzywej dochodowości o 1% spowodowałby zwiększenie wartości godziwej transakcji zamiany stóp procentowych o około 207 tys. EUR na 31 marca 2015 r. (około tys. EUR na 31 marca 2014 r.). Walutowe transakcje forward Na 31 marca 2015 r. Spółka nie była stroną żadnych walutowych transakcji forward. Swap walutowo-procentowy (CCRS) Na 31 marca 2015 r. Spółka była stroną transakcji swapu walutowo-procentowego, zawartej w 2014 r., o łącznej wartości nominalnej tys. CZK (wartość swapu dla strony otrzymującej płatności) oraz tys. EUR (wartość swapu dla strony dokonującej płatności). Wartość godziwa tej transakcji na 31 marca 2015 r. i 31 marca 2014 r. przedstawiała się następująco: Kontrahent na 31 marca 2014 r. na 31 marca 2015 r. Česká spořitelna Ogółem Wartość godziwa transakcji zamiany na 31 marca 2015 r. odpowiada wartości należności Spółki. Obecnie transakcja pokrywa 99,6% pozostałych zobowiązań długoterminowych Spółki, stanowiących zobowiązania z tytułu obligacji wyemitowanych w listopadzie 2014 r. o wartości nominalnej 2,5 mld CZK. Wrażliwość wartości godziwej transakcji zamiany stóp procentowych Wzrost kursu korony czeskiej w stosunku do euro o 1% skutkowałby zwiększeniem wartości godziwej swapu walutowo-procentowego o ok. 909 tys. EUR na 31 marca 2015 r. Spadek kursu korony czeskiej w stosunku do euro o 1% skutkowałby zmniejszeniem wartości godziwej swapu walutowo-procentowego o ok. 900 tys. EUR na 31 marca 2015 r. k. Zysk na akcję Podstawowy zysk na akcję obliczono dzieląc zysk netto za okres przypadający na akcjonariuszy Spółki przez średnią ważoną liczbę akcji w okresie. Rozwodniony zysk na akcję oblicza się w oparciu o średnią ważoną liczbę akcji w obrocie (ustalaną w taki sam sposób, jak w wypadku podstawowego zysku na akcję), 15

16 skorygowaną o skutki ewentualnej emisji papierów wartościowych powodujących rozwodnienie. Według stanu na dzień 31 marca 2014 r. podstawowy zysk na akcję był równy rozwodnionemu zyskowi na akcję ze względu na fakt, że Grupa nie zawarła na ten dzień żadnych umów, które mogłyby prowadzić do ewentualnej przyszłej emisji nowych papierów wartościowych. W wyniku zmian wprowadzonych w programie premii opartych na wartości akcji, opcje fantomowe wyemitowane w latach zostały zamienione na warrantów. Ponadto w 2014 r. wyemitowano łącznie nowych warrantów. Wszystkie warranty stanowią instrumenty, które mogą prowadzić do emisji nowych akcji w przyszłości. W związku z powyższym na dzień 31 marca 2015 r. podstawowy zysk na akcję nie był równy rozwodnionemu zyskowi na akcję. W okresie pierwszych trzech miesięcy 2015 r., podobnie jak analogicznym okresie 2014 r., liczba akcji wyemitowanych przez Spółkę nie uległa zmianie. Podstawowy zysk na akcję Trzy miesiące zakończone 31 marca marca 2015 w tys. EUR Zysk netto przypisany akcjonariuszom Średnia ważona liczba akcji zwykłych Szt Podstawowy zysk na akcję EUR 0,60 1,56 Rozwodniony zysk na akcję Trzy miesiące zakończone 31 marca marca 2015 Zysk netto przypadający na akcjonariuszy w tys. EUR Średnia ważona liczba akcji zwykłych Szt Rozwodniony zysk na akcję EUR 0,60 1,54 16

17 l. Transakcje z podmiotami powiązanymi Poza transakcjami, które opisano wcześniej, w okresie pierwszych trzech miesięcy 2015 r. Grupa nie zawierała żadnych nowych transakcji z wykonawczymi lub niewykonawczymi członkami kierownictwa. m. Zatwierdzenie śródrocznego sprawozdania finansowego Rada Dyrektorów Spółki zatwierdziła śródroczne sprawozdanie finansowe w dniu 27 maja 2015 r. Marek Modecki Przewodniczący Rady Dyrektorów PEGAS NONWOVENS SA František Řezáč Członek Rady Dyrektorów PEGAS NONWOVENS SA 17

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

ASBISC ENTERPRISES PLC NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R.

ASBISC ENTERPRISES PLC NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. RAPORT I NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. Spis treści Str. Niezbadany skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2012 r. obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r. WIELUŃ 14.11.2012 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS SA Wstępne niezbadane wyniki finansowe za 2007 r.

PEGAS NONWOVENS SA Wstępne niezbadane wyniki finansowe za 2007 r. PEGAS NONWOVENS SA Wstępne niezbadane wyniki finansowe za 2007 r. 19 marca 2008 r. PEGAS NONWOVENS SA ma przyjemność przedstawić wstępne niezbadane skonsolidowane wyniki finansowe za rok obrotowy zakończony

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

ASBISC ENTERPRISES PLC DODATKOWE INFORMACJE FINANSOWE 30 CZERWCA 2009 R.

ASBISC ENTERPRISES PLC DODATKOWE INFORMACJE FINANSOWE 30 CZERWCA 2009 R. DODATKOWE INFORMACJE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA R. NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA R. S p i s t r e ś c i Strona Niezbadany skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Kraków,

Bardziej szczegółowo

II. Wydatki 10 327 2 323 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 2. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z podziału zysku

II. Wydatki 10 327 2 323 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 2. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z podziału zysku 1. Było strona 50, pkt 6.5 Śródroczne skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych, C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej, poz. II Wydatki : II. Wydatki 10 327 2 323 1. Dywidendy

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

stan na dzień 30/09/08 stan na dzień 30/09/08 Razem kapitał własny 29 205 28 051 26 874 26 468

stan na dzień 30/09/08 stan na dzień 30/09/08 Razem kapitał własny 29 205 28 051 26 874 26 468 BILANS AKTYWA 30/09/08 30/06/08 31/12/07 30/09/07 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 23 431 24 114 23 485 23 787 Wartość firmy 0 0 0 0 Pozostałe wartości niematerialne 42 49 30 38 Aktywa finansowe Aktywa

Bardziej szczegółowo

KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE. Szanowni Akcjonariusze,

KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE. Szanowni Akcjonariusze, KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE Szanowni Akcjonariusze, Uprzejmie informujemy, że pełna wersja Skróconego Sprawozdania Finansowego w języku polskim za 3 miesiące zakończone 31 grudnia 2011 zostanie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 4 / 2014 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r.

SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r. SYNTHOS S.A Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r. Oświęcim, 31 sierpień 2010 r. Skrócone śródroczne jednostkowe

Bardziej szczegółowo

Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS DWORY S.A.

Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS DWORY S.A. ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI CHEMOSERVIS - DWORY S.A. ZATWIERDZONEGO DNIA 15 STYCZNIA 2010 ROKU W związku z opublikowaniem w dniu 1 marca 2010 roku skonsolidowanego raportu kwartalnego za

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 2 645 3 027 Nieruchomości inwestycyjne 0 Wartość firmy 47 189 35

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 1 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

BNP Paribas Bank Polska SA

BNP Paribas Bank Polska SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA za trzeci kwartał 2014 roku BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH Jerzy T. Skrzypek Rachunek zysków i strat Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Ocena efektywności projektu Analiza płynności Rachunek przepływów pieniężnych a plan finansowy

Bardziej szczegółowo

HARPER HYGIENICS S.A. Skrócone jednostkowe kwartalne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 września 2012 roku

HARPER HYGIENICS S.A. Skrócone jednostkowe kwartalne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 września 2012 roku HARPER HYGIENICS S.A. Skrócone jednostkowe kwartalne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 września 2012 roku 1. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 1.07.2011-1.01.2011-30.09.2011

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA za III. kwartał 2012 r. 1 / 58 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 R. Półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania:

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania: Strona 1 z 17 SAF-Q: Data: 2005-08-12 Firma: FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. POZOSTAŁE INFORMACJE 5. BILANS 6. ZREALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

HARPER HYGIENICS S.A. Skrócone jednostkowe kwartalne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 września 2014 roku

HARPER HYGIENICS S.A. Skrócone jednostkowe kwartalne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 września 2014 roku HARPER HYGIENICS S.A. Skrócone jednostkowe kwartalne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 września 2014 roku 1. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW LUB STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku.

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku. Aneks numer 2 Do Memorandum Informacyjnego Comp S.A. Przygotowanego w związku z emisją do 1.239.129 akcji serii L o wartości nominalnej 2,50 zł każda Comp S.A. dla akcjonariuszy spółki przejmowanej Novitus

Bardziej szczegółowo

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I.

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. Wartości niematerialne, w tym: 323 871,60 2 162,06 3 629,04 3 479,03

Bardziej szczegółowo

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku SPIS TREŚCI BILANS... 3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)... 6 ZESTAWIENIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM...7 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)...9 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE...11

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BERLING

Grupa Kapitałowa BERLING Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013 roku Grupa Kapitałowa BERLING Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

RAPORT SA-Q 3/99 PRZYCHODY 449 MLN PLN, WZROST O 28%. WYNIK NETTO O 14.5% WYŻSZY

RAPORT SA-Q 3/99 PRZYCHODY 449 MLN PLN, WZROST O 28%. WYNIK NETTO O 14.5% WYŻSZY RAPORT SAQ 3/99 PRZYCHODY 449 MLN PLN, WZROST O 28%. WYNIK NETTO O 14.5% WYŻSZY NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Przychody wzrosły o 28% do 498,5 mln PLN ( w 1998 389,5 mln PLN) Sprzedaż egzemplarzy wzrosła o

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Lublin, 1 marca 2013 roku Spis treści: Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A.

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. (Podstawą zaprezentowanego tutaj materiału jest praca przygotowana przez studentów na zaliczenie przedmiotu z WPD w roku akademickim 2012/2013)

Bardziej szczegółowo

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. 2006 r. 2005 r. 2006 r. w tys. EUR 2005 r. Przychody z inwestycji 6 818 504 1 749 125 Przychody operacyjne, razem

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. I KWARTAŁ 2015 Katowice, 14-05-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS. PLN w TYS. PLN w TYS. EUR w TYS. EUR

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 1 do ustawy z dnia Załącznik nr 1 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA INNYCH JEDNOSTEK NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inwestrorów Indywidualnych Sprawozdanie finansowe za rok 2007 - dodatkowe informacje i objaśnienia

Stowarzyszenie Inwestrorów Indywidualnych Sprawozdanie finansowe za rok 2007 - dodatkowe informacje i objaśnienia Sprawozdanie finansowe za rok 2007 dodatkowe informacje i objaśnienia Strona 50 Nota nr 46 Objaśnienie struktury środków przyjętych do rachunku przepływów Lp. 1 a) b) 4 Wyszczególnienie Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramika Nowa Gala SA Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w 87 ust. 1 Rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO RAPORTU ROCZNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ KINO POLSKA TV S.A. ZA ROK 2013

ANEKS DO RAPORTU ROCZNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ KINO POLSKA TV S.A. ZA ROK 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ KINO POLSKA TV S.A. ZA ROK 2013 Warszawa, dn. 29 marca 2014 r. Zawartość aneksu do raportu rocznego Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. ( Grupa ) za rok 2013: I. Oświadczenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

2. 3. 4. 5) w przypadku depozytów ich wartość stanowi wartość nominalna powiększona o odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; 6) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikatów

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku Lublin, 14 listopada 2012 roku Spis treści: Wprowadzenie... 5

Bardziej szczegółowo