PEGAS NONWOVENS SA. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PEGAS NONWOVENS SA. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2015 r."

Transkrypt

1 PEGAS NONWOVENS SA Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2015 r. 28 maja 2015 r. Spółka PEGAS NONWOVENS SA ogłasza niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2015 r. zakończony 31 marca 2015 r., sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Wyniki finansowe za pierwszy kwartał są zgodne z naszymi oczekiwaniami. Ostatni okres był szczególnie udany w obszarze produkcji, która osiągnęła poziom bliski odnotowanemu w poprzednim, rekordowym kwartale. Poziom sprzedaży utrzymaliśmy na bardzo dobrym poziomie, a dzięki osiągnięciu optymalnej wielkości zapasów produktów gotowych możemy bardziej elastycznie planować produkcję. Na osiągnięte wyniki pozytywny wpływ miały również spadki cen polimerów, które w lutym osiągnęły poziom najniższy od pięciu lat. Obecnie ceny polimerów powróciły do przeciętnego poziomu z zeszłego roku, dlatego przewidujemy, że pozytywny wpływ mechanizmu przenoszenia cen polimerów zostanie całkowicie zniwelowany w drugim kwartale roku. Wyniki osiągnięte w pierwszym kwartale uważamy za solidną podstawę na nadchodzące miesiące i jesteśmy przekonani, że wszystkie cele wyznaczone na ten rok zostaną osiągnięte powiedział František Řezáč, Dyrektor Generalny i Członek Rady Dyrektorów PEGAS NONWOVENS SA. 1

2 Najważniejsze dane finansowe (w mln EUR) I kw. styczeń marzec 2015 zmiana rok do roku Przychody ze sprzedaży 60,6 2,9% Koszty operacyjne z wyłączeniem amortyzacji (47,9) 2,9% Zysk EBITDA 12,6 3,0% Amortyzacja (4,0) 9,0% Zysk operacyjny (EBIT) 8,6 0,5% Różnice kursowe i inne przychody/(koszty) finansowe (netto) 8,5 bd. Koszty odsetkowe (netto) (1,8) (16,7%) (Obciążenie podatkowe)/ korzyść podatkowa netto (1,0) 80,1% Zysk netto 14,4 159,4% Nakłady inwestycyjne 0,8 (22,1%) Liczba zatrudnionych (na koniec okresu) 566 (1,2%) Liczba zatrudnionych w okresie (średnia) 564 (1,2%) Zadłużenie netto 149,2 2,1% Wielkość produkcji (w tonach) 26,202 5,3% Średni kurs wymiany EUR/CZK w okresie 27,624 0,7% Kurs wymiany EUR/CZK na koniec okresu 27,533 0,3% Średni kurs wymiany EUR/USD w okresie 1,1261 (17,8%) Kurs wymiany EUR/USD na koniec okresu 1,0759 (22,0%) 2

3 Skonsolidowane wyniki finansowe Przychody, koszty i zysk EBITDA Po I kwartale 2015 r. skonsolidowane przychody (przychody ze sprzedaży produktów Spółki) ukształtowały się na poziomie 60,6 mln EUR i były wyższe o 2,9% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Wzrost przychodów w ujęciu rok do roku był przede wszystkim wynikiem umocnienia się kursu dolara amerykańskiego w stosunku do euro. Silny dolar miał pozytywny wpływ na sprzedaż w Egipcie, gdzie większość faktur wystawiana jest klientom w tej walucie. Wolumen sprzedaży w ujęciu tonażowym pozostał na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego. Mechanizm przenoszenia cen miał niewielki niekorzystny wpływ na poziom przychodów w porównywanych okresach. W I kwartale 2015 r. wzrósł poziom zapasów produktów gotowych. Łączne skonsolidowane koszty operacyjne, z wyłączeniem amortyzacji (netto), wzrosły o 2,9% rok do roku, osiągając w I kwartale 2015 r. wartość 47,9 mln EUR. Główną przyczyną wzrostu były wyższe koszty wynagrodzenia w związku z aktualizacją wyceny programu opcji na akcje. W I kwartale 2015 r. zysk EBITDA osiągnął wartość 12,6 mln EUR i był o 3,0% wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wynik jest zgodny z prognozą ogłoszoną na początku roku, w której Spółka przyjęła, że zysk EBITDA wzrośnie do poziomu między 44,0 a 48,5 mln EUR. Na wzrost zysku EBITDA wpływ miała przede wszystkim wielkość produkcji, która osiągnęła parametry lepsze niż planowano w I kwartale 2015 r., głównie za sprawą wdrożonych działań optymalizacyjnych. Wysoki poziom sprzedaży i pozytywny wpływ mechanizmu przenoszenia cen polimerów dodatkowo wzmocniły wynik na poziomie EBITDA. Negatywny wpływ na wyniki miała aktualizacja wyceny programu opcji na akcje, ze względu na poziom kursu akcji Spółki, który w okresie pierwszych trzech miesięcy roku wzrósł o blisko 10%. W I kwartale 2015 r. marża EBITDA osiągnęła poziom 20,8% (bez zmian w stosunku do I kwartału 2014 r.). Koszty operacyjne Koszty zużytych surowców i materiałów w I kwartale 2015 r. wyniosły łącznie 44,1 mln EUR i były zbliżone do poziomu odnotowanego w poprzednim roku. W I kwartale 2015 r. koszty pracownicze wyniosły łącznie 3,4 mln EUR, co oznacza wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 28,6%. Z tej kwoty 0,7 mln EUR stanowiło efekt aktualizacji wyceny programu opcji na akcje w I kwartale 2015 r. (wzrost o 0,6 mln EUR w stosunku do I kwartału 2014 r.). Łączne koszty pracownicze, wyrażone w walutach krajowych oraz bez uwzględnienia aktualizacji wyceny programu opcji na akcje, wzrosły o ok. 4,5% w stosunku do I kwartału 2014 r. Wzrost kosztów pracowniczych w walutach krajowych wynikał z waloryzacji wynagrodzeń na koniec 2014 r. 3

4 W I kwartale 2015 r. pozostałe przychody/koszty operacyjne (netto) wyniosły 0,4 mln EUR, tj. o 0,5 mln EUR więcej w stosunku do analogicznego okresu 2014 r. Amortyzacja W I kwartale 2015 r. wartość skonsolidowanych odpisów amortyzacyjnych wyniosła 4,0 mln EUR i była wyższa o 9,0% od zanotowanej w analogicznym okresie 2014 r. Największy wpływ na wzrost amortyzacji miało umocnienie się kursu dolara amerykańskiego w stosunku do euro, które skutkowało zwiększeniem kosztów amortyzacji dotyczących zakładu produkcyjnego w Egipcie. Zysk operacyjny W I kwartale 2015 r. zysk operacyjny (EBIT) wyniósł 8,6 mln EUR i był o 0,5% wyższy od zanotowanego w analogicznym okresie 2014 r. Przychody i koszty finansowe W I kwartale 2015 r. zyski/(straty) z tytułu różnic kursowych oraz pozostałe przychody/(koszty) finansowe (netto) złożyły się na wartość dodatnią na poziomie 8,5 mln EUR, wobec ujemnej wartości 0,3 mln EUR w analogicznym okresie 2014 r. Na pozycję tę składają się zrealizowane i niezrealizowane zyski/straty z tytułu różnic kursowych oraz pozostałe przychody i koszty finansowe. Zmiana na tej pozycji w stosunku do roku poprzedniego była pochodną zmian kursu wymiany EUR/USD (w pierwszym kwartale roku dolar systematycznie się umacniał i ostatecznie jego kurs wzrósł o ponad 10%) i nieznacznego umocnienia się korony czeskiej względem euro. Aprecjacja dolara skutkowała niezrealizowanymi różnicami kursowymi wynikającymi z aktualizacji wyceny pozycji bilansowych denominowanych w euro, głównie pożyczek wewnątrzgrupowych udzielonych spółce zależnej w Egipcie. W I kwartale 2015 r. koszty odsetkowe (netto) związane z obsługą zadłużenia wyniosły 1,8 mln EUR, co oznacza spadek o 16,7% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Obniżenie kosztów odsetkowych w stosunku do roku poprzedniego wynikało głównie z niższego oprocentowania pozostającego do spłaty zadłużenia bankowego w związku z poprawą wskaźników zadłużenia. Podatek dochodowy W I kwartale 2015 r. obciążenie z tytułu podatku dochodowego wyniosło 1,0 mln EUR, co oznacza wzrost o 80,1% w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. Wzrost ten był spowodowany głównie upływem okresu obowiązywania ulgi inwestycyjnej polegającej na obniżeniu podatku dochodowego spółki PEGAS-NT a.s. Zysk netto Zysk netto za I kwartał 2015 r. wyniósł 14,4 mln EUR i był wyższy o 159,4% rok do roku, głównie za sprawą niezrealizowanych dodatnich różnic kursowych. 4

5 Nakłady inwestycyjne i inwestycje Poniesione w I kwartale 2015 r. nakłady inwestycyjne, w łącznej kwocie 0,8 mln EUR, były o 22,1% niższe w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i obejmowały wyłącznie wydatki na utrzymanie i konserwację. Środki pieniężne i zadłużenie Zadłużenie netto na 31 marca 2015 r. ukształtowało się na poziomie 149,2 mln EUR i było o 5,1% wyższe niż zadłużenie netto na 31 grudnia 2014 r. Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA wyniósł 3,14. Niewielki wzrost zadłużenia netto związany był ze zmniejszeniem stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług w związku z rozpoczęciem pełnego wykorzystania rabatów z tytułu wcześniejszej zapłaty za zakupy polimerów. Wyniki działalności w I kw r. W I kwartale 2015 r. łączna produkcja (po odjęciu odpadów) wyniosła ton i była wyższa o 5,3% niż w analogicznym okresie 2014 r. W I kwartale 2015 r. przychody ze sprzedaży włóknin dla sektora artykułów higienicznych stanowiły 87,4% całkowitych przychodów ze sprzedaży w porównaniu z udziałem na poziomie 87,6% w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wysoki udział sprzedaży tej grupy produktów potwierdza znaczącą pozycję Spółki na rynku włóknin do produkcji artykułów higienicznych. W I kwartale 2015 r. przychody ze sprzedaży pozostałych produktów (przeznaczonych dla sektorów budowlanego, rolnego i medycznego) wyniosły 7,6 mln EUR i stanowiły 12,6% przychodów ogółem. Jeżeli chodzi o strukturę geograficzną przychodów ze sprzedaży, Spółka potwierdziła niezmienną koncentrację na szeroko pojętym rynku europejskim oraz zadebiutowała na rynkach Bliskiego Wschodu. W I kwartale 2015 r. przychody ze sprzedaży w krajach Europy Zachodniej wyniosły 22,1 mln EUR i stanowiły 36,5% przychodów ogółem. W analogicznym okresie 2014 r. przychody z tego tytułu wyniosły 19,2 mln EUR, co stanowiło 32,7% przychodów ogółem. Przychody ze sprzedaży w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji wyniosły 22,4 mln EUR i stanowiły 37,0% przychodów ogółem. W analogicznym okresie 2014 r. wartości te wynosiły odpowiednio 28,5 mln EUR i 48,4%. Przychody ze sprzedaży na pozostałych rynkach osiągnęły poziom 16,6 mln EUR, czyli 26,5% przychodów ze sprzedaży ogółem (11,1 mln EUR i 18,9% w roku poprzednim). Prognozy na 2015 r. Wyniki finansowe wypracowane przez Spółkę w I kwartale 2015 r. odzwierciedlają wcześniejsze oczekiwania i są zgodne z ogłoszoną prognozą na cały rok

6 Uwzględniając wyniki uzyskane w I kwartale 2015 r. oraz mając na uwadze rozwój sytuacji na europejskim rynku włóknin, w tym oczekiwane zmiany na rynku polimerów, Spółka podtrzymuje ogłoszone wcześniej prognozy wyników na 2015 r., zgodnie z którymi zysk EBITDA za 2015 r. ukształtuje się na poziomie 44,0 48,5 mln EUR. Planowane łączne nakłady inwestycyjne nie przekroczą poziomu 10 mln EUR w 2015 r. 6

7 Niebadane śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe PEGAS NONWOVENS SA Za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2015 r. 7

8 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okresy trzech miesięcy zakończone 31 marca 2015 r. oraz 31 marca 2014 r. Niebadane sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 w kształcie przyjętym przez Unię Europejską (w tys. EUR) Trzy miesiące zakończone 31 marca 2014 (niebadane) 31 marca 2015 (niebadane) Zmiana (%) Przychody ze sprzedaży ,9% Zużycie surowców i materiałów (44 041) (44 131) 0,2% Koszty pracownicze (2 664) (3 426) 28,6% Pozostałe przychody/(koszty) operacyjne (netto) 128 (379) bd. Zysk EBITDA ,0% Marża EBITDA 20.8% 20.8% 0,0 p.p. Amortyzacja (3 668) (3 998) 9,0% Zysk operacyjny ,5% Zyski z tytułu różnic kursowych i pozostałe przychody finansowe ,7% Straty z tytułu różnic kursowych i pozostałe koszty finansowe (999) (2 355) 135,7% Przychody z tytułu odsetek 0 2 bd. Koszty odsetkowe (2 129) (1 775) (16,6%) Zysk brutto ,9% (Obciążenie podatkowe)/ korzyść podatkowa netto (577) (1 039) 80,1% Zysk netto ,4% Inne całkowite dochody Pozostałe zmiany w kapitale własnym ,4% Zmiany kapitału rezerwowego z tytułu różnic kursowych 121 (4 987) bd. Całkowite dochody ogółem za okres ,6% Zysk netto na akcję Podstawowy zysk netto na akcję (EUR) ,4% Rozwodniony zysk netto na akcję (EUR) ,5% 8

9 Aktywa Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na 31 marca 2015 r., 31 grudnia 2014 r. oraz 31 marca 2014 r. Niebadane sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 w kształcie przyjętym przez Unię Europejską (w tys. EUR) Aktywa trwałe 31 marca 2014 (niebadane) 31 grudnia 2014 (badane) 31 marca 2015 (niebadane) Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne długoterminowe Wartość firmy Aktywa trwałe ogółem Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Należności z tytułu podatku dochodowego Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa obrotowe ogółem Aktywa ogółem Kapitał własny oraz zasoby zewnętrzne ogółem Kapitał zakładowy i kapitały rezerwowe Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy z tytułu różnic kursowych (2 185) Pozostałe zmiany w kapitale własnym (2 796) (1 986) (759) Zyski zatrzymane Kapitał zakładowy i kapitały rezerwowe ogółem Zobowiązania długoterminowe Kredyty bankowe Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe zobowiązania długoterminowe Zobowiązania długoterminowe ogółem Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Zobowiązania podatkowe Krótkoterminowe zobowiązania wobec banków Zobowiązania krótkoterminowe ogółem Zasoby zewnętrzne ogółem Zobowiązania ogółem

10 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okresy trzech miesięcy zakończone 31 marca 2015 r. oraz 31 marca 2014 r. Niebadane sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 w kształcie przyjętym przez Unię Europejską (w tys. EUR) Trzy miesiące zakończone 31 marca marca 2015 (niebadane) (niebadane) Zysk brutto Korekty o pozycje: Amortyzacja Zmiany różnic kursowych (17 507) Koszty odsetkowe Zmiana wartości godziwej transakcji zamiany stóp procentowych Pozostałe przychody/(koszty) finansowe Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zmniejszenie/(zwiększenie) stanu zapasów Zmniejszenie/(zwiększenie) stanu należności (1 791) (3 377) Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu zobowiązań (7 525) (17 219) Podatek dochodowy (zapłacony)/ otrzymany (670) (317) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (4 099) Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej Nabycie rzeczowych aktywów trwałych (1 086) (846) Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 086) (846) Przepływy pieniężne z działalności finansowej Zaciągnięcie/(spłata) kredytów bankowych (5 020) Odsetki zapłacone (1 984) (1 630) Pozostałe przychody/(koszty) finansowe (106) (129) Przepływy pieniężne z działalności finansowej (netto) (7 110) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na 31 marca (1 771) (64)

11 Skrócone skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym na 31 marca 2015 r. oraz 31 marca 2014 r. Niebadane sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 w kształcie przyjętym przez Unię Europejską (w tys. EUR) Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy z wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych Kapitał rezerwowy z tytułu różnic kursowych Zyski zatrzymane Kapitał własny ogółem przypadający na akcjonariuszy Spółki Na 1 stycznia (2 911) (2 306) Wypłaty z zysku Inne całkowite dochody za okres Zysk netto za okres Kapitał zapasowy utworzony z zysku zatrzymanego na 31 marca 2014 r (2 796) (2 185) na 1 stycznia 2015 r (1 986) Wypłaty z zysku Inne całkowite dochody za okres (4 987) Zysk netto za okres Kapitał zapasowy utworzony z zysku zatrzymanego na 31 marca 2015 r (759)

12 Wybrane noty objaśniające do śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2015 r. Podstawa sporządzenia sprawozdania Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34, mającym zastosowanie do śródrocznych sprawozdań finansowych, w kształcie przyjętym przez Unię Europejską. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie zawiera wszystkich informacji i ujawnień, których zamieszczenie jest wymagane w rocznym sprawozdaniu finansowym. Raport śródroczny nie został zbadany przez niezależnych biegłych rewidentów Spółki. a. Podsumowanie istotnych zasad rachunkowości Podstawa sporządzenia, zasady rachunkowości, sposób prezentacji oraz metody wyceny w niniejszym skróconym sprawozdaniu finansowym są takie same, jak w sprawozdaniu finansowym Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. b. Sezonowość i wpływ cykli gospodarczych Działalność PEGAS NONWOVENS SA zasadniczo nie podlega wpływom sezonowości czy też cykli gospodarczych innych niż podstawowy cykl gospodarczy; rynek artykułów higienicznych jest w dużym stopniu niecykliczny. c. Pozycje nietypowe ze względu na wielkość, charakter lub częstotliwość występowania Po I kwartale 2015 r. skonsolidowane przychody (przychody ze sprzedaży produktów Spółki) ukształtowały się na poziomie 60,6 mln EUR i były wyższe o 2,9% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Wzrost przychodów w ujęciu rok do roku był przede wszystkim wynikiem umocnienia się kursu dolara amerykańskiego w stosunku do euro. Silny dolar miał pozytywny wpływ na sprzedaż w Egipcie, gdzie większość faktur wystawiana jest klientom w tej walucie. Wolumen sprzedaży w ujęciu tonażowym pozostał na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego. Mechanizm przenoszenia cen miał niewielki niekorzystny wpływ na poziom przychodów w porównywanych okresach. W I kwartale 2015 r. wzrósł poziom zapasów produktów gotowych. Zysk EBITDA za I kwartał 2015 r. osiągnął wartość 12,6 mln EUR i był o 3,0% wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wynik jest zgodny z prognozą ogłoszoną na początku roku, w której Spółka przyjęła, że zysk EBITDA wzrośnie do poziomu między 44,0 a 48,5 mln EUR. Na wzrost zysku EBITDA wpływ miała przede wszystkim wielkość produkcji, która w I kwartale 2015 r. osiągnęła parametry lepsze od planowanych, głównie za sprawą wdrożonych działań 12

13 optymalizacyjnych. Wysoki poziom sprzedaży i pozytywny wpływ mechanizmu przenoszenia cen polimerów dodatkowo wzmocniły wynik na poziomie EBITDA. Negatywny wpływ na wyniki miała natomiast aktualizacja wyceny programu opcji na akcje, ze względu na poziom kursu akcji Spółki, który w okresie pierwszych trzech miesięcy roku wzrósł o blisko 10%. W I kwartale 2015 r. zyski/(straty) z tytułu różnic kursowych oraz pozostałe przychody/(koszty) finansowe (netto) złożyły się na wartość dodatnią na poziomie 8,5 mln EUR, wobec ujemnej wartości 0,3 mln EUR w analogicznym okresie 2014 r. Na pozycję tę składają się zrealizowane i niezrealizowane zyski/straty z tytułu różnic kursowych oraz pozostałe przychody i koszty finansowe. Zmiana na tej pozycji w stosunku do roku poprzedniego była pochodną zmian kursu wymiany EUR/USD (w pierwszym kwartale roku dolar systematycznie się umacniał i ostatecznie jego kurs wzrósł o ponad 10%) i nieznacznego umocnienia się korony czeskiej względem euro. Aprecjacja dolara skutkowała niezrealizowanymi różnicami kursowymi wynikającymi z aktualizacji wyceny pozycji bilansowych denominowanych w EUR, głównie pożyczek wewnątrzgrupowych udzielonych spółce zależnej w Egipcie. W I kwartale 2015 r. koszty odsetkowe (netto) związane z obsługą zadłużenia wyniosły 1,8 mln EUR, co oznacza spadek o 16,7% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Obniżenie kosztów odsetkowych w stosunku do roku poprzedniego wynikało głównie z niższego oprocentowania pozostającego do spłaty zadłużenia bankowego w związku z poprawą wskaźników zadłużenia. Poniesione w I kwartale 2015 r. nakłady inwestycyjne, w łącznej kwocie 0,8 mln EUR, były o 22,1% niższe w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i obejmowały wyłącznie standardowe wydatki. d. Szacunki Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga przyjęcia przez kierownictwo jednostki określonych założeń oraz dokonania ocen i szacunków, które mają wpływ na stosowane zasady rachunkowości oraz wykazywane w sprawozdaniu finansowym wartości aktywów, pasywów, przychodów i kosztów. Przyjęte wielkości szacunkowe oraz związane z nimi założenia bazują na doświadczeniu historycznym oraz szeregu innych czynników. Mając na względzie przedstawienie sytuacji finansowej Spółki w sposób rzetelny i jasny, szacunków dokonuje się celem ustalenia wartości aktywów i zobowiązań, których wartość nie wynika bezpośrednio z innych źródeł. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić od przyjętych szacunków. Od czasu publikacji poprzednich sprawozdań finansowych nie odnotowano istotnych zmian w zakresie charakteru czy wielkości danych szacunkowych. e. Wykup i spłata dłużnych i udziałowych papierów wartościowych Bankowe instrumenty kredytowe, z których korzysta Grupa PEGAS, to kredyt odnawialny z limitem do 165 mln EUR oraz kredyt w rachunku bieżącym z limitem do 15 mln EUR. Kredyty te nie podlegają ustalonemu harmonogramowi spłat kapitału i odsetek, co zwalnia Spółkę z obowiązku dokonywania regularnych spłat zadłużenia z tego tytułu. W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2015 r. Spółka zwiększyła swoje 13

14 zadłużenie bankowe z poziomu tys. EUR do tys. EUR (w analogicznym okresie 2014 r. nastąpiło zmniejszenie zadłużenia z tys. EUR do tys. EUR). W I kwartale 2015 r. Spółka nie zawarła z bankami żadnych nowych umów w sprawie linii kredytowych. W okresie pierwszych trzech miesięcy 2015 r. Spółka nie dokonywała wykupu ani nie spłacała żadnych udziałowych papierów wartościowych. f. Dywidenda W omawianym okresie śródrocznym nie wypłacono dywidendy akcjonariuszom. g. Informacja o segmentach działalności MSSF 8 wymaga identyfikacji segmentów operacyjnych na podstawie informacji wewnętrznych dotyczących części składowych Grupy, które podlegają regularnemu przeglądowi przez główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych na potrzeby alokacji zasobów do poszczególnych segmentów i oceny wyników ich działalności. Zgodnie z wymogami MSSF 8, Grupa określiła jeden segment operacyjny produkcję włóknin. h. Istotne wydarzenia po zakończeniu okresu śródrocznego Kierownictwo Grupy nie posiada informacji o żadnych innych wydarzeniach po zakończeniu okresu śródrocznego, które mogłyby mieć istotny wpływ na dane prezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na 31 marca 2015 r. i. Informacje na temat zmian w strukturze jednostki / zmian w zakresie konsolidacji W omawianym okresie żadne zmiany w ujęciu rok do roku w tym zakresie nie wystąpiły. j. Wartość godziwa instrumentów finansowych W okresie pierwszych trzech miesięcy roku nie wystąpiły żadne zmiany w zakresie metody wyceny instrumentów finansowych. Transakcje zamiany stóp procentowych Na 31 marca 2015 r. Spółka posiadała dwie otwarte pozycje na transakcjach zamiany stóp procentowych, zawartych w 2011 r. Wartość nominalna tych transakcji wynosiła łącznie tys. EUR. Wartość godziwa transakcji zamiany stóp procentowych na 31 marca 2015 r. i 31 marca 2014 r. przedstawiała się następująco: Kontrahent na 31 marca 2014 r. na 31 marca 2015 r. Česká spořitelna (1 749) (1 262) ING (1 762) (1 264) Ogółem (3 511) (2 526) 14

15 Wartość godziwa transakcji zamiany stóp procentowych na 31 marca 2015 r. odpowiada wartości zobowiązania Spółki. Powyższe transakcje zamiany stóp procentowych zabezpieczają obecnie 143,3% zadłużenia Spółki (62,7% na 31 grudnia 2014 r.). Wrażliwość wartości godziwej transakcji zamiany stóp procentowych Równoległy wzrost krzywej dochodowości o 1% spowodowałby obniżenie wartości godziwej transakcji zamiany stóp procentowych o około 993 tys. EUR na 31 marca 2015 r. (około tys. EUR na 31 marca 2014 r.). Nagły i równoległy spadek krzywej dochodowości o 1% spowodowałby zwiększenie wartości godziwej transakcji zamiany stóp procentowych o około 207 tys. EUR na 31 marca 2015 r. (około tys. EUR na 31 marca 2014 r.). Walutowe transakcje forward Na 31 marca 2015 r. Spółka nie była stroną żadnych walutowych transakcji forward. Swap walutowo-procentowy (CCRS) Na 31 marca 2015 r. Spółka była stroną transakcji swapu walutowo-procentowego, zawartej w 2014 r., o łącznej wartości nominalnej tys. CZK (wartość swapu dla strony otrzymującej płatności) oraz tys. EUR (wartość swapu dla strony dokonującej płatności). Wartość godziwa tej transakcji na 31 marca 2015 r. i 31 marca 2014 r. przedstawiała się następująco: Kontrahent na 31 marca 2014 r. na 31 marca 2015 r. Česká spořitelna Ogółem Wartość godziwa transakcji zamiany na 31 marca 2015 r. odpowiada wartości należności Spółki. Obecnie transakcja pokrywa 99,6% pozostałych zobowiązań długoterminowych Spółki, stanowiących zobowiązania z tytułu obligacji wyemitowanych w listopadzie 2014 r. o wartości nominalnej 2,5 mld CZK. Wrażliwość wartości godziwej transakcji zamiany stóp procentowych Wzrost kursu korony czeskiej w stosunku do euro o 1% skutkowałby zwiększeniem wartości godziwej swapu walutowo-procentowego o ok. 909 tys. EUR na 31 marca 2015 r. Spadek kursu korony czeskiej w stosunku do euro o 1% skutkowałby zmniejszeniem wartości godziwej swapu walutowo-procentowego o ok. 900 tys. EUR na 31 marca 2015 r. k. Zysk na akcję Podstawowy zysk na akcję obliczono dzieląc zysk netto za okres przypadający na akcjonariuszy Spółki przez średnią ważoną liczbę akcji w okresie. Rozwodniony zysk na akcję oblicza się w oparciu o średnią ważoną liczbę akcji w obrocie (ustalaną w taki sam sposób, jak w wypadku podstawowego zysku na akcję), 15

16 skorygowaną o skutki ewentualnej emisji papierów wartościowych powodujących rozwodnienie. Według stanu na dzień 31 marca 2014 r. podstawowy zysk na akcję był równy rozwodnionemu zyskowi na akcję ze względu na fakt, że Grupa nie zawarła na ten dzień żadnych umów, które mogłyby prowadzić do ewentualnej przyszłej emisji nowych papierów wartościowych. W wyniku zmian wprowadzonych w programie premii opartych na wartości akcji, opcje fantomowe wyemitowane w latach zostały zamienione na warrantów. Ponadto w 2014 r. wyemitowano łącznie nowych warrantów. Wszystkie warranty stanowią instrumenty, które mogą prowadzić do emisji nowych akcji w przyszłości. W związku z powyższym na dzień 31 marca 2015 r. podstawowy zysk na akcję nie był równy rozwodnionemu zyskowi na akcję. W okresie pierwszych trzech miesięcy 2015 r., podobnie jak analogicznym okresie 2014 r., liczba akcji wyemitowanych przez Spółkę nie uległa zmianie. Podstawowy zysk na akcję Trzy miesiące zakończone 31 marca marca 2015 w tys. EUR Zysk netto przypisany akcjonariuszom Średnia ważona liczba akcji zwykłych Szt Podstawowy zysk na akcję EUR 0,60 1,56 Rozwodniony zysk na akcję Trzy miesiące zakończone 31 marca marca 2015 Zysk netto przypadający na akcjonariuszy w tys. EUR Średnia ważona liczba akcji zwykłych Szt Rozwodniony zysk na akcję EUR 0,60 1,54 16

17 l. Transakcje z podmiotami powiązanymi Poza transakcjami, które opisano wcześniej, w okresie pierwszych trzech miesięcy 2015 r. Grupa nie zawierała żadnych nowych transakcji z wykonawczymi lub niewykonawczymi członkami kierownictwa. m. Zatwierdzenie śródrocznego sprawozdania finansowego Rada Dyrektorów Spółki zatwierdziła śródroczne sprawozdanie finansowe w dniu 27 maja 2015 r. Marek Modecki Przewodniczący Rady Dyrektorów PEGAS NONWOVENS SA František Řezáč Członek Rady Dyrektorów PEGAS NONWOVENS SA 17

PEGAS NONWOVENS SA Wstępne niebadane wyniki finansowe za 2015 r.

PEGAS NONWOVENS SA Wstępne niebadane wyniki finansowe za 2015 r. PEGAS NONWOVENS SA Wstępne niebadane wyniki finansowe za 2015 r. 17 marca 2016 r. Spółka PEGAS NONWOVENS SA ogłasza wstępne niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS SA Wstępne niebadane wyniki finansowe za 2014 r.

PEGAS NONWOVENS SA Wstępne niebadane wyniki finansowe za 2014 r. PEGAS NONWOVENS SA Wstępne niebadane wyniki finansowe za 2014 r. 19 marca 2015 r. Spółka PEGAS NONWOVENS SA ogłasza wstępne niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane dane finansowe za okres pierwszych dziewięciu miesięcy 2008 r.

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane dane finansowe za okres pierwszych dziewięciu miesięcy 2008 r. PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane dane finansowe za okres pierwszych dziewięciu miesięcy 2008 r. 27 listopada 2008 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niebadane skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS S.A. Niezbadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r.

PEGAS NONWOVENS S.A. Niezbadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r. PEGAS NONWOVENS S.A. Niezbadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw. 2008 r. 28 maja 2008 r. Spółka PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność ogłosić swoje niezbadane skonsolidowane wyniki finansowe za I

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS SA. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za dziewięć miesięcy 2010 r.

PEGAS NONWOVENS SA. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za dziewięć miesięcy 2010 r. PEGAS NONWOVENS SA Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za dziewięć miesięcy 2010 r. 25 listopada 2010 r. Spółka PEGAS NONWOVENS S.A. ogłasza niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za okres dziewięciu

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS SA Niebadane wstępne wyniki finansowe za 2008 r.

PEGAS NONWOVENS SA Niebadane wstępne wyniki finansowe za 2008 r. PEGAS NONWOVENS SA Niebadane wstępne wyniki finansowe za 2008 r. 19 marca 2009 r. PEGAS NONWOVENS SA podaje niebadane wstępne skonsolidowane wyniki finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A.

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A. E L K O P S.A. SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA ROKU I ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA r. Chorzów, 29 sierpnia roku Strona 1 z 11 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 ORAZ OD 01 LIPCA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2014 30.09.2014 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) przed opodatkowaniem Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR 2 89 6 132 88 1 593 Przepływy

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI / / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA Warszawa 2002 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. 1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I kwartał 2006 I kwartał 2005 okres od okres od 01.01.2006 do 01.01.2005 do 31.03.2006 31.03.2005 Przychody z tytułu

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2017 roku Mysłowice, 10 maja 2017 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsoliwane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za III kwartał 213 Finansowe Emitenta - PBS Finanse S.A.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel.

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel. AMICA SAQS 2.2003 Strona 1 z 11 20060206 AMICA SAQS 2.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU 1 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za I kwartał zakończony dnia roku 31 marca 2010 Działalność kontynuowana

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

ASBISC ENTERPRISES PLC NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R.

ASBISC ENTERPRISES PLC NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. RAPORT I NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. Spis treści Str. Niezbadany skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., na dzień r.

Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., na dzień r. Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., W myśl 19, ust. 9 ustawy o księgowości sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s. na dzień 31.12.2009 r. sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa GRUPA ERGIS ul. Tamka 16 00 349 Warszawa SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU (01.01.2016 31.03.2016) sporządzone zgodnie z MSSF SPIS TREŚCI: I. Wybrane dane finansowe... 2 II.

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 roku Mysłowice, 24 lipca 2015 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo