UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH Katarzyna Anna Głuszak Muzyka i piosenka popularna jako narzędzia opozycji politycznej w Polsce w latach 80. XX wieku Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Ryszarda Zięby Warszawa 2014

2 Spis treści Wstęp... 5 Rozdział I Pojęcia i terminy stosowane w rozprawie Muzyka i piosenka popularna Kultura popularna i masowa Opozycja polityczna w PRL Ogólna charakterystyka badanego okresu Rozdział II Twórczość kabaretowa w Polsce w latach osiemdziesiątych Rozwój czy zastój w twórczości kabaretowej w latach Uwarunkowania polityczne Sztuka kabaretowa Sceny kabaretowe Polityczność kabaretów Studencka sztuka kabaretowa Socjologia opozycji Profesjonalna twórczość kabaretowa przed i po stanie wojennym Kabaretowe spojrzenie na rzeczywistość Władza wobec kabaretów Rola muzyki i piosenki w kabarecie Kontestacyjna rola kabaretu Wstęp Rozdział III Akcje uliczne i happeningi Działalność Pomarańczowej Alternatywy Jak zaangażować milicję w działalność opozycyjną Stowarzyszenia happenerów i sztuka performance'u w latach osiemdziesiątych Kontestacyjna rola akcji ulicznych i happeningów Rozdział IV Piosenka popularna Analiza i interpretacja utworów Myśl polityczna eksplicytna i ukryta między słowami Kontestacyjna rola piosenki popularnej Rozdział V Muzyka popularna Jak można zrozumieć muzykę? Gatunki muzyczne popularne w latach osiemdziesiątych Nurt oficjalny kontra nurt podziemny Protest song Subkultury Muzyka popularna jako wyraz kontestacji Rozdział VI 3

3 Muzyka liturgiczna Rola muzyki w kulcie religijnym Rola kultu religijnego i Kościoła w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Kontestacyjna rola muzyki liturgicznej Rozdział VII Funkcje muzyki i piosenki popularnej w działalności opozycji politycznej w latach osiemdziesiątych Narzędzia opozycji politycznej w latach Problemy twórców z cenzurą Kontestacyjne funkcje muzyki i piosenki popularnej Zakończenie Kalendarium wydarzeń artystycznych i politycznych Bibliografia Spis utworów

4 WSTĘP Muzyka i piosenka popularna to istotne elementy każdej z epok. Stanowią świadectwo swoich czasów. Są komentarzem do rzeczywistości, zapisem zdarzeń, niekiedy czynnikiem sprawczym, mającym pozaartystyczny wpływ na rzeczywistość. W niniejszej pracy muzyka i piosenka popularna będą odczytywane w kontekście ich roli jako narzędzi opozycji politycznej w Polsce w latach osiemdziesiątych minionego stulecia. Problem wymaga zbadania z uwagi na luki w pracach dotyczących rzeczonego okresu. Niewiele znajdujemy prac analizujących kulturę i sztukę epoki w kontekście politycznym i społecznym. Więcej miejsca poświęca się natomiast kulturze i sztuce oficjalnych nurtów PRL. Celem przedkładanej rozprawy jest wykazanie, że muzyka i piosenka popularna stanowiły narzędzia opozycji politycznej w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Muzyka i piosenka popularna były wykorzystywane przez opozycję. Używano ich w charakterze instrumentów, metod, sposobów i środków walki politycznej. Hipoteza badawcza zakłada, że muzyka i piosenka popularna to narzędzia opozycji politycznej w Polsce w latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku. Hipoteza ta implikuje szereg założeń badawczych, istotnych z poznawczego punktu widzenia. Analiza i interpretacja zarówno twórczości, jak i zdarzeń, na arenie społecznej i politycznej, wskazuje na kontestacyjną rolę muzyki i piosenki popularnej oraz, w szczególnych warunkach, pieśni liturgicznej, a także na kontestacyjną rolę piosenki kabaretowej oraz skeczy kabaretowych, oraz na kontestacyjną rolę akcji ulicznych i happeningów. Założenie badawcze rozprawy dotyczy wykorzystania czynników pozapolitycznych w charakterze kategorii politycznych. Implikuje ono szereg pytań badawczych. W jaki sposób sztuka kabaretowa i uliczna sztuka szeroko pojmowanych akcji happeningowych, stawały się narzędziami opozycji politycznej? Na jakiej podstawie można postrzegać piosenkę i muzykę popularną jako środki wykorzystywane przez opozycję w sferze politycznej? Jaki mechanizm funkcjonowania pozwalał muzyce i piosence popularnej uzyskać rolę kontestacyjną? 5

5 Praca ukierunkowana będzie zatem na opisanie faktów, dowodzących słuszności postawionej hipotezy. Posłużą w tym celu wybrane metody badawcze: krytyczna analiza źródeł, badanie dokumentów nagrań audiowizualnych i fonograficznych, prasowych materiałów archiwalnych, oraz druków zwartych stanowiących literaturę podmiotu, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów zgromadzonych w Archiwum Akt Nowych. Za podstawę badań posłużą także krytyczne analizy i interpretacje utworów muzycznych i piosenek popularnych. Ponadto, źródłem będą archiwalne nagrania wideo i na taśmach magnetofonowych, w niektórych przypadkach współcześnie wydane reedycje na płytach CD. Istotna jest rola wywiadów oraz analiza autobiografii i biografii twórców. Tłem będzie analiza dotychczasowych badań i ustaleń naukowych, istniejących publikacji, prześledzenie stanu wiedzy na ten temat, kwerenda biblioteczna. W pracy zastosowanie znajdą ogólnologiczne metody indukcji i dedukcji. Metody badawcze wskazują na interdyscyplinarny charakter pracy. Analiza źródeł będzie miała charakter politologiczny i kulturoznawczy zarazem. Stąd też podstawowe metody badawcze stanowić będą: politologiczna analiza decyzyjna, ponieważ uważa się, iż politykę stanowią procesy jej tworzenia, czyli podejmowane decyzje i ich wprowadzanie w czyn. Istotę pracy stanowi wykazanie, że tworzenie, słuchanie, przekazywanie; słowem, uczestniczenie w procesie powstawania i odbierania muzyki i piosenki popularnej, stanowiło decyzję polityczną i zyskiwało tym samym rangę narzędzia opozycji politycznej, z realnym wpływem na politykę. Sprzężenia zwrotne w obrębie środowiska wewnętrznego na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, generowały w polityce nową jakość i wpływały na ewolucję systemu politycznego, w latach osiemdziesiątych postrzeganą jako rewolucję, ze względu na dynamikę zdarzeń. Na procesy decyzyjne wpływ mają makrostruktury i mikrostruktury społeczne, a więc analiza tych środowisk pozwoli na dostrzeżenie ich wpływu na strukturę organizacyjną państwa. Stopniowo braki w literaturze przedmiotu są uzupełniane przez badaczy, którzy publikują artykuły, opracowania, monografie i kompendia dotyczące zaniedbywanych i pomijanych dotychczas aspektów. Daniel Przastek pisał o teatrze, rozumianym zarówno jako instytucja kulturalna, jak i w sensie ludzi 6

6 teatru: aktorów, reżyserów, scenarzystów, a nawet widzów, prezentując ich reakcje i postępowanie w obliczu skomplikowanej sytuacji, w jakiej znalazł się kraj i naród 1. Iwona Massaka to autorka bardzo ciekawej pracy z pogranicza politologii i kulturoznawstwa 2. W książce pt. Muzyka jako instrument wpływu politycznego koncentruje się ona na przedstawieniu muzyki jako narzędzia w rękach władzy, jako środka wspomagającego utrzymanie istniejących porządków społecznych i politycznych. O kontestacyjnej roli muzyki pisał z kolei Wojciech Łysiak. Publikacja jego autorstwa sytuuje się w kręgu badań etnologicznych. Stanowi świetne źródło tekstów wierszy, dowcipów politycznych, kolęd, pastorałek, ballad czy więziennych pieśni 3. Andrzej Krajewski w książce Między współpracą a oporem. Twórcy kultury wobec systemu politycznego PRL ( ), stanowiącej bogate źródło wiedzy i starannie opracowane kompendium na temat sytuacji artystów w tamtych czasach, bardzo szeroko przedstawia stanowisko wobec władz i sytuację środowisk dziennikarzy, pisarzy, poetów, ludzi kina reżyserów i aktorów, a nawet artystów plastyków i malarzy. Całkowicie natomiast pomija muzyków i twórców piosenki popularnej 4. Socjologią muzyki w kontekście politycznych przemian zajmował się Igor Pietraszewski, koncentrując się jednak wyłącznie na jazzie 5. Większa jest natomiast popularność opracowań dotyczących ówczesnego rocka 6. Widać wyraźnie brak holistycznego ujęcia tematu pod kątem politologicznym. Ambicją autorki nie jest dokonanie pełnej analizy, czy też syntezy problemu, gdyż wymagałoby to jeszcze wielu badań. Perspektywa czasowa nadal jest stosunkowo nieodległa, co warunkuje trudność w ujednoznacznieniu ocen. Narosłe kontrowersje wokół postaci i zdarzeń ze sceny politycznej lat osiemdziesiątych, utrudniają odnalezienie obiektywnych źródeł. 1 Daniel Przastek, Środowisko teatru w okresie stanu wojennego, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa Iwona Massaka, Muzyka jako instrument wpływu politycznego, Wydawnictwo Naukowe Ibidem, Łódź Wojciech Łysiak, Wielka kontestacja. Folklor polityczny w PRL, PSO, Poznań Andrzej Krajewski, Między współpracą a oporem. Twórcy kultury wobec systemu politycznego PRL ( ), Trio, Warszawa Igor Pietraszewski, Jazz w Polsce. Wolność improwizowana, Nomos, Kraków Por. Przemysław Zieliński, Scena rockowa w PRL, Trio, Warszawa 2005; Anna Idzikowska-Czubaj, Rock w PRL-u: o paradoksach współistnienia, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2011; Krzysztof Potaczała, KSU. Rejestracja buntu, Libra, Rzeszów 2010; Konrad Wojciechowski, Pokolenie J8: Jarocin '80-'89, In Rock, Poznań 2011, Krzysztof Lesiakowski, Jarocin w obiektywie bezpieki, IPN, Warszawa 2004; Grzegorz Witkowski, Grunt to bunt. Rozmowy o Jarocinie, In Rock, Poznań 2011, Krzysztof Grabowski, Dezerter. Poroniona generacja, Kayax Music Agora, Warszawa

7 Struktura pracy podzielona będzie na siedem rozdziałów. Podział taki znajduje uzasadnienie w spectrum tematu. Konstrukcja pracy jest funkcjonalna w stosunku do kolejnych etapów weryfikowania przyjętej hipotezy. Spójna struktura pozwala w sposób logiczny i czytelny odpowiedzieć na pytania badawcze postawione we wstępie. W rozdziale pierwszym niezbędne jest przedstawienie wykorzystywanej terminologii. Uzasadniony zostanie wybór okresu badawczego, jego skonkretyzowanie i zawężenie. Ujednoznacznione i przybliżone zostaną definicje muzyki i piosenki popularnej, kultury popularnej i masowej, a także opozycji politycznej w omawianym okresie. Rozdział drugi dotyczyć będzie analizy i interpretacji ówczesnej twórczości kabaretowej. Celem tego fragmentu pracy będzie określenie, w jakiej mierze wpływały na rozwój tej sztuki lata osiemdziesiąte, z cenzorskimi i logistycznymi ograniczeniami, wynikłymi z realiów czasów. Szczególna uwaga zwrócona będzie na muzykę i piosenkę w kabarecie, jako na elementy dla pracy kluczowe. Kolejny, trzeci rozdział, dotyczyć będzie happeningów, spontanicznych akcji ulicznych i sztuki performance. W warunkach rzeczywistości PRL często najlepszym sposobem satyry na rzeczywistość było obnażanie jej absurdów. W kontekście różnych teatralnych i parateatralnych form ekspresji, warto zwrócić uwagę na reakcje władz wobec nich, na zakazy i ograniczenia, z jakimi stykali się twórcy. Analizując to, co władzom się nie podobało, możemy dedukować wpływ kabaretów i happeningów na rzeczywistość. W dalszej części pracy poddane analizie będą treści polityczne piosenki popularnej, poprzez zwrócenie uwagi na słowa i zawoalowany przekaz. Takie utwory należy analizować w sposób dwojaki, a mianowicie, biorąc pod uwagę zarówno melodię, jak i słowa. Pamiętajmy, iż nieodłącznym elementem wpływu politycznego w PRL były pieśni pisane specjalnie w celach propagandowych. Muzyka jest bowiem nieodłącznym elementem politycznego rytuału. Można ją z powodzeniem wykorzystywać jako nośnik wartości politycznych, a także widzieć w niej czynnik integrujący oraz mobilizujący do wspólnego kolektywnego działania. Analogiczny wpływ możemy obserwować po stronie opozycji, przy jednoczesnej odmienności stylistyki, repertuaru, sposobów i form przekazu. 8

8 W rozdziale piątym pojawią się zagadnienia wyjaśniające, na jakiej podstawie można w ogóle stwierdzić, iż muzyka oraz piosenka była narzędziem opozycji politycznej. W tej części pracy w centrum zainteresowań badawczych znajdzie się aktywizująca rola muzyki, jej funkcje sprawcze, pobudzające do konkretnych działań, będących wyrazem sprzeciwu wobec władz. Celem jest wskazanie i zbadanie mechanizmów, które z twórczości artystycznej czynią element kreacyjny rzeczywistości, jak również wskazanie, jak konkretne wydarzenia na scenie politycznej przekładają się na konstytuowanie się nowych gatunków muzycznych, nowych stylów i aranżacji. Sednem tego rozdziału będzie prezentacja istotnych faktów z czasów PRL, dla których czynnikiem aktywizującym i towarzyszącym była piosenka i muzyka. Z drugiej strony przedstawione zostaną utwory, które są nośnikami wartości politycznych, przez co mobilizują grupę do działania w ramach określonego światopoglądu. Twórczość muzyczna w tym fragmencie pracy będzie omówiona w kontekście wpływu na życie społeczne i polityczne, przez tworzenie subkultur, ruchów społecznych i postaw politycznych. Osobny rozdział, szósty, będzie poświęcony problematyce muzyki religijnej, powiązanej z liturgią i szeroko pojętym obrządkiem Kościoła katolickiego oraz ze świętami religijnymi. Po wprowadzeniu przez władze PRL w grudniu 1981 roku stanu wojennego jedyną legalną formą protestu było uczestnictwo w uroczystościach religijnych. W zaistniałej sytuacji możemy zatem mówić o specyficznym kontekście kulturowym i historycznym, kiedy to muzyka sakralna stała się wyrazem kontestacji. Oczywiście, przyczyną takiego stanu również była specyficzna religijność narodu polskiego, chętnie manifestowana i od wieków kojarzona jako nieodłączny atrybut polskości i prawdziwego patriotyzmu. Tym bardziej zatem Kościół niejako samoistnie stał się ośrodkiem opozycji, szczególnie, że pozostawał ośrodkiem autonomicznym. Istotne dla pracy jest wykazanie także innych narzędzi, jakimi posługiwała się opozycja polityczna, aby w tym kontekście unaocznić wpływy muzyki i piosenki popularnej. W rozdziale siódmym zostaną omówione narzędzia opozycji politycznej. Pojawia się także w tym rozdziale problem cenzorskich ograniczeń i sposobów ich ominięcia, jakie stosowali twórcy, dążący do przemycenia niepoprawnych politycznie, zakwestionowanych treści. 9

9 Sednem pracy jest wykazanie możliwości wpływania poprzez dźwięki na świadomość i podświadomość ludzi tak, aby za pośrednictwem różnych brzmień wzbudzać w odbiorcach poczucie wspólnoty. Muzyka i piosenka popularna, zyskują rangę narzędzia, a nie tylko ozdobnika, jakim jest sztuka. Praca będzie wykazywać, na ile muzyka i piosenka wpływają na poczucie przynależności do pewnej grupy, na świadomość współdzielenia poglądów, współuczestniczenia w wydarzeniach, współdziałania w celu osiągnięcia pewnych wymiernych korzyści. Trzeba uwzględnić fakt, iż ludzie powiązani za sobą pewnymi więzami, połączeni w solidarnym dążeniu do konkretnych rezultatów, wybierają twórczość artystyczną solidaryzującą się z ich dążeniami, nie tylko zaś podejmują działania pod wpływem twórczości. Nie da się bowiem zaprzeczyć, iż muzyka i piosenka tworzy silne więzi pomiędzy członkami danego społeczeństwa. Praca dotyczyć będzie mechanizmów, w jaki sposób kreowane jest to poczucie wspólnoty, a także jak w związku z tym wykorzystywano twórczość piosenkarską i muzyczną do kierowania tłumem, oddziaływania na słuchaczy. Warto rozważyć wpływ muzyki na konkretne działania, ze szczególnym skoncentrowaniem się na przejawach sprzeciwu wobec władz. Mogą to być tak proste czynności, jak nielegalne odsłuchiwanie nieprawomyślnych utworów, lub bardziej skomplikowane i angażujące, tworzenie utworów własnych. Zarazem mogą to być konkretne działania, mniej lub bardziej radykalne, przy czym te bardziej konkretne jak np. akty przemocy są znacznie bardziej wyraźnymi zachowaniami. Warto pokusić się o zwrócenie uwagi na to, w jaki sposób muzyka może być nośnikiem treści patriotycznych czy wywrotowych bo w przypadku twórczości związanej z opozycją, to właśnie treści patriotyczne, nawiązujące do wielowiekowej kultury polskiej, poniekąd stawały się pieśniami wywrotowymi, działającymi na niekorzyść ówczesnego rządu. Istotne wydają się także nadzieje i oczekiwania pokładane w twórczości muzycznej ruchu opozycyjnego. Decyzje polityczne, zarówno ze strony rządzących, jak i opozycji, kreowane były na podstawie wyznaczników wewnętrznych, a więc układu sił w społeczeństwie, również sił aksjologicznych, wśród których wymienić należy kulturę, religię, ideologię, świadomość społeczną. Wszystkie te czynniki znajdują odzwierciedlenie w omawianej w rozprawie problematyce, z uwzględnieniem sił subiektywnych, a więc dotyczących świadomości osób decyzyjnych i czynników 10

10 wpływających na te decyzje, motywujących do działania. Praca będzie zatem służyć poszukiwaniu wpływu muzyki i piosenki popularnej na świadomość opozycji politycznej, a w efekcie stanowić będzie odpowiedź na pytanie, jak te czynniki motywowały do działania, w jakim stopniu stanowiły jego przyczynę. W warstwie edytorskiej, przypisy są robione metodą stosowaną w publikacjach w krajach zachodnich, aby praca była bardziej czytelna dla ewentualnych czytelników spoza Polski. Przyjrzyjmy się zatem muzyce i piosence popularnej w okresie stanu wojennego. Zastanówmy się, w jaki sposób w tych szczególnych czasach dźwięki i słowa stały się narzędziami działania opozycji politycznej. Przenieśmy się myślą w lata osiemdziesiąte i zobaczmy, ile można zdziałać nie za pomocą broni, przemocy, oręża, lecz muzyki i piosenki. 11

11 Rozdział I Pojęcia i terminy stosowane w rozprawie 1. Muzyka i piosenka popularna Kluczowymi pojęciami w niniejszej pracy są muzyka i piosenka popularna. W tym miejscu warto wskazać rozróżnienie terminologiczne tych pojęć. Najkrócej mówiąc, muzyka rozumiana jest jako samo brzmienie, melodia, dźwięk. Jest to przekaz niewerbalny. Piosenka natomiast to forma muzyczna będąca uproszczeniem tradycyjnej pieśni. Określenie piosenka jest powszechnie stosowane w odniesieniu do muzyki rozrywkowej, rozumianej także jako muzyka popularna. Może być ona utworem ściśle instrumentalnym, zasadniczo jednak, mówiąc o piosence, mamy na myśli utwór wokalny albo ewentualnie także wokalno-instrumentalny. Zdolność czytania nut, znajomość muzycznej terminologii oraz teoretycznych zagadnień ułatwia odczyt przekazu niewerbalnego. Pieśń to forma wypowiedzi poetyckiej, najczęściej lirycznej, związana z muzyką, przeznaczona do śpiewania ( ) przeważnie z towarzyszeniem instrumentu muzycznego lub orkiestry. Pieśń jest to także najstarsza ludowa forma poezji, towarzysząca zajęciom domowym, utrwalona obyczajem towarzyskim, będąca składnikiem zbiorowych obrzędów, które czasami uzupełnia taniec 7. Gatunek jakim jest pieśń jest znany od czasów antyku grecko-rzymskiego, pojawia się także w biblijnej tradycji. Mianem piosenki określa się formę uproszczoną, związaną z niższymi gatunkami muzycznymi, a także z muzyką ludową czy rozrywkową, w szerokim rozumieniu tego słowa. Muzyka to jedna z dziedzin sztuki. Zastanówmy się, jak sztuka może stanowić narzędzie w rękach opozycji politycznej, czy możemy realnie postrzegać sztukę jako oręż? Dotychczasowe badania i analizy zjawisk wykazują, że tak. Muzyka i pieśń powstały wraz z narodzinami myślenia abstrakcyjnego, a więc poniekąd wraz z samookreśleniem się człowieka jako istoty myślącej, a nie tylko ograniczającej się do zaspokojenia elementarnych potrzeb fizycznych. Uważa się, 7 Andrzej Zdzisław Makowiecki (red.), Literatura i nauka o języku, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999, hasło pieśń, s

12 że najwcześniejsze utwory paramuzyczne powstawały jeszcze zanim stworzono jakiekolwiek instrumenty. Pierwsze rytmiczne tupanie albo okrzyki na polowaniach już pełniły tę funkcję, jaką później przejęły bardziej złożone utwory muzyczne dodawały ducha, budziły odwagę, zachęcały do walki. Praczłowiek, myśliwy, usłyszał dźwięk towarzyszący napisaniu łuku, z czasem więc przekształcił go w instrument. Podobnie podczas garbowania skóry zapewne odkryto możliwości rezonansu, tworząc z czasem bęben. Gwizdanie spowodowało stworzenie najprostszej fujarki. Na tych podwalinach powstała cała wielość muzyki, jaką możemy obserwować współcześnie. Możliwość oddziaływania na słuchaczy poprzez zastosowanie odpowiedniego tempa znana była już w starożytności. Głoszono wówczas teorię ethosu, czyli wyrazu wywierającego określony wpływ na duszę i umysł słuchacza, poprzez rytmy, skale, tetrachordy oraz instrumenty. Ponadto, muzykę uważano za istotny czynnik życia społecznego i politycznego. Koncepcję tę rozwijali Ojcowie Kościoła, wiążąc ją zarazem z poglądami chrześcijańskimi. Od czasów renesansu popularna była z kolei teoria afektów, czyli emocji, które muzyka mogła wzbudzać. Z biegiem czasu tezy te ulegały rozwojowi, niemniej samo zainteresowanie powyższą tematyką nie osłabło i kwestia oddziaływania muzyki na słuchaczy stała się obiektem badań współczesnych psychologów i muzykologów 8. Nie ulega zatem wątpliwości, że zastosowanie odpowiedniego tempa, rytmiki i harmoniki może zatem zarówno uspokoić, jak i pobudzić słuchaczy także do określonych działań, zwłaszcza, jeśli muzykę stosuje się w zespoleniu z tekstem. W czasach walki z ustrojem socjalistycznym muzyka stała się ze sztuki także narzędziem. Funkcję estetyczną zastąpiła służebna. Muzyka i piosenka była wykorzystywana jako narzędzie obosieczne, zarówno przez władze, które kreowały utwory propagandowe, jak i przez opozycję polityczną. Iwona Massaka wskazuje szereg korelacji muzyki i polityki. Za najważniejsze aspekty muzyki i piosenki popularnej w kontekście ich realnego wpływu na rzeczywistość społeczną i polityczną badaczka uznaje zdolność przyjmowania i emitowania treści, a także zdolność komunikowania symbolicznego. Symbol, według najprostszych definicji, to znak zastępujący 8 Por. Andrzej Chodkowski (red.), Encyklopedia muzyki,, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 15, 243,

13 pojęcia lub wyrażenia, szerzej ujmując jest to motyw lub zespół motywów występujący w dziele, będący znakiem treści bezpośrednio nieujawnionych i mający sygnalizować ich istnienie - albo na zasadzie umowy, podobnie do alegorii, albo na podstawie nie w pełni określonej analogii, dającej możliwość rozmaitych interpretacji 9. Ponadto, autorka ta dostrzega w muzyce szereg funkcji związanych bezpośrednio ze sprawowaniem władzy. Jest to funkcja emblematyczna, funkcje związane z afirmacją i legitymacją władzy, funkcja integracyjna, funkcja dyscyplinująca, funkcja pobudzająco-mobilizująca oraz funkcja eskapistyczna 10. Muzyka i piosenka, jako świadomie układane w melodię dźwięki, towarzyszą ludzkości od zarania dziejów. Pieśń, piosenka, muzyka i dźwięk kreują nową jakość i rzeczywistość kulturową. Nie da się zanegować istotnych oddziaływań muzyki, zarówno jeśli chodzi o melodię tworzoną przy pomocy instrumentów, jak i za pomocą głosu. Muzyka niewątpliwie oddziałuje na sferę emocji i sferę myśli, a co za tym idzie, może być czynnikiem wpływającym na ludzkie uczucia i zachowania. Nawet osoby postrzegające świat pragmatycznie muszą przyznać, że istotna jest rola muzyki w życiu poszczególnych jednostek, zorganizowanych grup, konkretnych społeczeństw, całych narodów, a nawet ogółu ludzkości. Tezę tę potwierdzają wszelkiego rodzaju hymny lub pieśni hymniczne. Piosenka i pieśń na gruncie polskim odgrywała szczególną rolę, jako element scalający naród, jednoczący rozbitą przez 123 lata zaborów państwowość. W okresie utraty niepodległości muzyka i piosenka stanowiły spoiwo narodu. W czasie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej stawały się wyrazem zjednoczenia przeciwko władzom państwowym. Znamienny jest fakt, że mimo upływu lat, w Polsce powojennej śpiewano niejednokrotnie te same pieśni, które odgrywały kluczową rolę dla narodu przed wielu laty. Świadczy to o tym, jak nierozerwalna jest więź pieśni z życiem narodu, jak splecione są ze sobą życie i sztuka. Pieśni patriotyczne, partyzanckie, a nawet religijne, przez wieki powracały, dodając Polakom wiary w zwycięstwo, dając im poczucie jedności narodowej. Jednocześnie każda epoka miała swoje własne utwory, opiewające sprawy 9 Por. Encyklopedia PWN, hasło symbol, wydanie internetowe: dostęp 29 czerwca Por. Iwona Massaka, Muzyka jako instrument wpływu politycznego, Wydawnictwo Naukowe Ibidem, Łódź 2009, s

14 aktualne, trafiające ostrzem szyderstwa w bolesne problemy aktualnej rzeczywistości. Wiele pieśni urastało do rangi hymnu, stając się symbolem i świadectwem swoich czasów. Muzyka i piosenka popularna to terminy niejednoznaczne. Zastanawiające jest, dlaczego mówiąc o nich, stosujemy określenie popularne. Trudno mierzyć tę popularność ilością sprzedanych płyt czy odgrywanych koncertów. W odniesieniu do epoki, o której mówimy, obie te metody pozbawione są sensu. Musimy bowiem pamiętać, że oficjalnie koncertowały tylko te zespoły, którym na to pozwalano, których muzyka i słowa były odpowiednio pozytywne, a przynajmniej neutralne względem realiów PRL-owskiej rzeczywistości. Podobnie było z wydawaniem płyt. Państwowy rynek fonograficzny cechował zastój, a pod pewnymi względami regres i wtórność. Dopiero w wolnej Polsce zaczęły rozwijać się wytwórnie, choć często bardzo małe i amatorskie, ale niezależne, a więc dające szanse na zaistnienie zespołom, których nie stać na oficjalną promocję. W czasach PRL oczywiście istniały też pewne podziemne wydawnictwa. Większość nieprzychylnych, nieprawomyślnych nagrań kopiowano nielegalnie i tak samo niezgodnie z prawem rozpowszechniano z ręki do ręki, z magnetofonu na magnetofon. Należy pamiętać, że muzyka popularna nie jest tożsama z muzyką pop. Tym ostatnim określeniem nazywa się dość łagodną, melodyjną muzykę, nastawioną na odbiorcę masowego. Oczywiście, w korelacji muzyki popularnej i pop, jest także słuszność, aczkolwiek, między innymi z racji ówczesnych realiów, choć nie wyłącznie, nie można tak zawężać terminu. Muzyka pop ma się podobać słuchaczowi, podczas gdy będący alternatywą rock ma być przede wszystkim ekspresją artystyczną jej twórcy, jego stanów i emocji. Jest to oczywiście teoretyczne założenie. Większość twórców bowiem, niezależnie od uprawianego gatunku muzycznego, nagrywa swą muzykę z myślą o ewentualnych odbiorcach; niewielu jest artystów grających sobie a muzom. Nota bene, poeta doctus, Jan Kochanowski, pisząc w swym wierszu cytowane słowa 11, kierował się renesansową modestią, nie zaś autentycznym brakiem zainteresowania potencjalnymi czytelnikami. 11 Jan Kochanowski, Muza [w:] /muza.html. dostęp 12 marca 2014; Por. Jan Kochanowski, Dzieła polskie, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa

15 Nie można zaprzeczyć, że i rock może być muzyką popularną, w sensie szerokiej popularności zespołu. Czasem o muzyce popowej mówi się muzyka estradowa. Jako, że w pracy niniejszej będę pisać także o muzyce, której do estrad było daleko, o wykonawcach, dla których polskie sceny były zamknięte, takiego ujednoznaczniającego skojarzenia należy się zatem wystrzegać. Trafne jest kojarzenie muzyki popularnej z muzyką rozrywkową. Początków tego gatunku na naszej rodzimej ziemi należy upatrywać jeszcze przed pierwszą wojną światową. Rozwój nastąpił jednak dopiero po II wojnie światowej. To wówczas popularność zyskały gwiazdy znane do dziś, jak choćby Mieczysław Fogg. Słuchano także szlagierów autorów starszej generacji, takich jak Maria Koterbska, Irena Santor, Halina Kunicka czy Jerzy Połomski. Sukcesywny rozwój telewizji oraz festiwali piosenki, sprzyjały rozwojowi ich popularności. Piosenka i muzyka popularna to twórczość adresowana do szerokiego grona odbiorców. Począwszy od dziewiętnastowiecznych teatrzyków ogródkowych, poprzez wiek dwudziesty i powojenne kabarety, piosenka zyskiwała coraz większą popularność. Organizowane w Sopocie 12, Opolu 13, Wrocławiu 14 czy Kołobrzegu 15 festiwale także odegrały istotną rolę w upowszechnianiu tego rodzaju muzyki. Rock'n'roll, a później inne podgatunki rocka, zaczęły święcić triumfy w latach pięćdziesiątych XX wieku. Do Polski dotarły, poza nielicznymi wyjątkami, z pewnym opóźnieniem. Był to przecież sztandarowy nieomal przejaw zgniłego Zachodu. Sukcesywnie i na rodzimym gruncie, najpierw nieśmiało, później coraz częściej i śmielej, pojawiły się zespoły rock'n'rollowe. Podobnie zresztą na wzór amerykańskiego Woodstocku, powstał festiwal muzyczny w Jarocinie. Do dziś trwają spory o to, jaka była jego rzeczywista rola. Czy, jak chcą jedni, była to autentyczna, nieskrępowana ekspresja, siedlisko wolności i swobody, czy też, jak twierdzą inni absolutnie kontrolowany przez władze wentyl bezpieczeństwa. Zgodnie z założeniem tej tezy, Jarocin miał służyć szaleństwom młodzieży, która 12 Międzynarodowy Festiwal Piosenki istniał od 1961 roku, szczególną popularność zdobył w latach , funkcjonując jako Międzynarodowy Festiwal Interwizji; zawieszoną w stanie wojennym działalność wznowiono w roku Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, odbywa się corocznie od 1963 roku; w 1982 roku odwołany; po stanie wojennym wznowiony. 14 Międzynarodowy Festiwal Oratoryjno-Kantatowy Wratislavia Cantans od 1966 roku. 15 Festiwal Piosenki Żołnierskiej od 1968 roku. 16

16 mogła wyżyć się, wyładować swój gniew na świat, swoją niezgodę na rzeczywistość, a po kilkudniowym koncertowym szaleństwie powrócić do spokojnego praworządnego życia, stroniąc od strajków i demonstracji 16. Muzyka i piosenka popularna była wykorzystywana przez władze, jak i przez opozycję. Muzyka i piosenka popularne nie sytuują się w kręgu sztuki poważnej czy też folkloru. Badacze dopatrują się jej pomiędzy dawniejszą sztuką wysoką ze sfery sacrum, a niską profanum. Muzyka i piosenka popularna ma więc stanowić reminiscencję sztuki pospolitej, wypośrodkowanej, między tym, co dla elit, a tym, co dla plebsu, w praktyce zaś adresowanej do najszerszego grona odbiorców. Powstanie społeczeństwa masowego generowało pojawienie się zawodowej grupy twórców muzyki, wykształconych kierunkowo, według wskazań kultury wysokiej, ale tworzących w celach utylitarnych, zgodnie z proweniencją sztuki niskiej 17. Gatunkowo poszczególne utwory z kręgu muzyki popularnej mogą mieć zatem całkowicie odmienną proweniencję, a co za tym idzie stylistykę. W kręgu muzyki popularnej znajduje się zatem szereg gatunków muzycznych rozrywkowych, czyli piosenka, operetka, musical, utwory jazzowe, bluesowe, country, rockowe, muzyka taneczna. Obok nich do muzyki popularnej możemy zaliczyć utwory należące do muzyki ludowej albo poważnej, które zyskały powszechny rozgłos, jak przykładowo Marsz Turecki Mozarta albo Dla Elizy Beethovena. Ten ostatni utwór stał się nieomal synonimem komercyjnego zastosowania klasyki, gdyż współcześnie słychać go w niezliczonych dzwonkach telefonicznych lub nawet w dzwonkach do drzwi, albo w słuchawce telefonu jako melodię, która ma umilić czas oczekiwania na połączenie. 2. Kultura popularna i masowa Muzyka oraz piosenka popularna znajdują się w szerokim semantycznie kręgu kultury popularnej. W tym miejscu pożądana jest odpowiedź na pytanie, czym jest kultura popularna, jak rozumieć to pojęcie. Należy tu pamiętać wszakże o wieloznaczności już samego słowa kultura. Źródeł terminu należy szukać w 16 Por. Anna Idzikowska-Czubaj, Rock w PRL u. O paradoksach współistnienia, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2011, s. 213, , Por. A. Chodkowski (red.), op. cit., s

17 starożytności. Jak wyjaśnia sama etymologia słowa, pod pojęciem colo, colui, cultum określa się hodowanie, uprawę, pielęgnowanie. Zarazem pochodzący od tego czasownika rzeczownik culta oznacza uprawione pola, zasiewy i plantacje. W formie czasownikowej to słowo przekłada się jako: zamieszkiwać, mieszkać, a także: mieć staranie, dbać, jak również: czcić, wielbić, uważać za święte, mieć w poszanowaniu, hołdować, miłować, strzec. Jako imiesłów, culta oznacza także: strojny, gładki, uszlachetniony, wykształcony, wykwintny 18. Tak więc już słownikowa definicja ukazuje złożoność i wieloaspektowość pojęcia kultura. Obok kultury, niekiedy w opozycji do niej, przedstawiana jest cywilizacja. Praca niniejsza nie służy wnikaniu w trwające od lat spory na temat opozycji kultury i cywilizacji. Nie da się jednak ukryć, że pewne aspekty stricte cywilizacyjne, stają się elementami kultury. Niemniej, stosunek kultury do cywilizacji i odwrotnie próbowali wyjaśnić już filozofowie, kulturoznawcy, socjologowie i inni badacze. Spór do dziś nie został jednoznacznie rozstrzygnięty 19. Obok cywilizacji i kultury niektórzy badacze wyszczególniają, jako wyjątkowy aspekt rzeczywistości także życie społeczne. Znajdują się w nim swoiste cechy, które nie pozwalają włączyć go ani wyłącznie w obręb kultury, ani cywilizacji. Miejscem konsumpcji kultury może być zatem nie tylko kino albo teatr, ale też na przykład restauracja. Początki kabaretu mają właśnie związek z takimi lokalami. Wyraźne przynależą one do kręgu życia społecznego. Wybitny polski antropolog i socjolog, Bronisław Malinowski, nie podaje definicji kultury, lecz określa ją mianem królestwa symboliki. Jest to o tyle znaczące, że wiele przejawów kultury objawia się poprzez symbole właśnie. Pewne gesty, rysunki, słowa, znaki niosą za sobą skomplikowane treści. W czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do rangi symbolu niosącego ze sobą wiele znaczeń urosło na przykład pokazywanie dłoni z palcami ułożonymi na kształt litery V od słowa victoria oznaczającego zwycięstwo. Także muzyka i piosenka, jako niematerialne aspekty rzeczywistości stają się symbolami. Brzmienie określonej melodii niesie ze sobą implicytnie zawartą w niej treść, nie tożsamą z 18 Por. Słownik łacińsko-polski, wg słownika Hermana Mengego i Henryka Kopii, oprac. Kazimierz Kumaniecki, PWN, Warszawa 2001, s Interesujące są ustalenia Romana Ingardena oraz jego koncepcja człowieka i wartości, a także rozstrzygnięcia Władysława Tatarkiewicza. Por. R. Ingarden, Książeczka o człowieku, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1987 oraz W. Tatarkiewicz, Kultura i cywilizacja, [w:] idem, Parerga, Warszawa, PWN 1978, s

18 przekazem zawartym eksplicytnie. Symbol służy wyrażeniu tego, co ukryte. Muzyka i piosenka popularne, wykorzystywane przez opozycję jako narzędzia, zyskiwały znaczenie właśnie symboliczne. Stawały się nośnikami treści, które ze względów ideowych i cenzuralnych musiały pozostawać ukryte. Natomiast w ujęciu Stefana Czarnowskiego kultura jest zbiorem faktów ideowych albo artystycznych, jako przedmiot narodowych odczuć, kreator społecznej jedności. Możliwości rozwoju upatrywał w masie ludowej, w proletariacie. Wyraźne jest tu ukierunkowanie w kierunku kultury później przedstawianej jako masowa 20. Kultura popularna, zgodnie z etymologią słowa popularny, to kultura narodu, ogółu społeczeństwa 21. Popkultura powstała dla mas i z myślą o masach, w myśl zasady chleba i igrzysk, w celu zapewnienia ogółowi rozrywki. Uważa się, że dzięki temu wielokrotnie zażegnywano konflikty, gaszono bunt już w zarzewiu, ukierunkowywano ludzką aktywność. To istotny aspekt w kontekście wykorzystywania muzyki i piosenki popularnej przez opozycję polityczną. Kultura popularna, jako tworzona dla ogółu, stanowi pewien produkt masowy. Dlatego też często zarzuca się, iż jest skomercjalizowana, niewyrafinowana, mało ambitna, banalna, prosta, wtórna. Kultura popularna jest kojarzona z rozrywką masową, rozpowszechnianą poprzez media 22. Antonina Kłoskowska stwierdza, że kultura masowa to taka, którą się rozpowszechnia przez środki masowego przekazu, a kultura popularna to ta najłatwiej przyswajalna przez odbiorców część kultury masowej 23. Istotny jest nie tylko zasięg i dostępność danej kultury. Równie ważna jest jej standaryzacja, a więc ujednolicenie przekazu, adresowanie do wszystkich takiej samej treści w tej samej jakości. Kultura masowa powstaje na skalę przemysłową. Nieliczne jednostki tworzą dla ogółu, są to osoby wyspecjalizowane w takiej twórczości i tworzące z myślą o odbiorcach jak się potocznie nawet mówi, że pod publiczkę, a nie w celu swobodnej ekspresji swoich uczuć i wyrażenia refleksji. Nie ma możliwości nawiązania bezpośredniego 20 Por. Stefan Czarnowski, Kultura, Wiedza i Życie, Warszawa Populus pojęcie nieprecyzyjne i wieloznaczne, zazwyczaj jednak oznaczające albo ogół członków społeczności tworzącej wspólnotę polityczną, tożsamą wówczas z narodem; łacińskie popularis oznacza: dotyczący ludu, dla ludu, ludowy; a) rozpowszechniony, przystępny dla każdego, b) ludowy, popularny, c) przychylny ludowi, demokratyczny, demagogiczny, ( ) d) krajowy, tutejszy, m. rodak, towarzysz; por. Słownik łacińsko polski, op. cit., s Antonina Kłoskowska, Kultura masowa. Krytyka i obrona, PWN, Warszawa 1980, s Por. A. Kłoskowska, op. cit., s

19 kontaktu twórcy z odbiorcą. Koncerty są organizowane na wielką skalę jako wydarzenia masowe. Utożsamiane z kulturą popularną określenie popkultura to twór amerykański z lat sześćdziesiątych. Starano się tam unikać terminu kultura masowa, kojarzącego się z kolektywizmem, który z kolei wiązano z ideologią panującą w ZSRR i całym bloku wschodnim. Praca, działalność i rozrywka kolektywna była podstawą socjalizmu. W Stanach Zjednoczonych zawsze silnie akcentowano wolność jednostki i indywidualizm 24. Faktem jest, że istnieje także twórczość, która stawała się popularną w sensie zasięgu i spectrum odbiorców, choć nie powstawała z myślą o masowej publiczności. Wówczas mamy do czynienia z kulturą popularną, choć nie masową. Niemniej, granica pomiędzy tymi terminami pozostaje umowna i płynna. Zatarły się rozróżnienia pomiędzy kulturą wysoką i niską. Pieśń Żeby Polska była Polską to dzieło na pewno nie z kręgu kultury masowej, a przecież zyskało zaskakującą popularność, także poza granicami kraju, jako Let Poland be Poland. Dwight Macdonald przyczyn rozwoju popularności kultury masowej upatruje w powszechnym dostępie do oświaty oraz w rozwoju demokracji. W ten sposób zakończyła się uprzednia dominacja wyższych klas społecznych w życiu obyczajowym i kulturalnym. Rozwijający się przemysł także sprzyjał. Z jednej strony wiązał się z napływem mas pracujących o niewyrafinowanym i niewyrobionym guście, z drugiej strony dostarczanie rozrywki także stało się przemysłem bardzo dochodowym. Ponadto, rozwój techniki, przede wszystkim zaś takich środków przekazu jak radio i telewizja, sprzyjał upowszechnieniu kultury masowej. Zauważał on, że Podobnie jak dziewiętnastowieczny kapitalizm, kultura masowa jest dynamiczną, rewolucyjną siłą, burzącą przegrody klasy, tradycji, smaku i zacierającą kulturalne odrębności. Miesza i rozbełtuje wszystko razem, wytwarzając to, co można nazwać homogenizowaną kulturą: od nazwy innego amerykańskiego osiągnięcia, procesu homogenizacji, który równomiernie rozprowadza drobiny śmietany w mleku, zamiast pozwolić im pływać osobno na wierzchu.(...) Kultura masowa jest bardzo, bardzo demokratyczna.(...) Wszystko 24 Marek Krajewski, Kultury kultury popularnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2005, s

20 wpada w jej młyn i wychodzi z młyna gładko starte 25. Jest to krytyka kultury masowej, zakładająca spłycenie i ujednolicenie jakichkolwiek przejawów takiej twórczości. Antonina Kłoskowska także dostrzega homogenizację czyli ujednolicenie i standaryzację kultury masowej, lecz nie przypisuje temu zjawisku tak pejoratywnych konotacji. Będzie o tym mowa poniżej, gdyż stanowisko Kłoskowskiej wydaje się najbardziej obiektywnym i najmniej krytycznym wobec zjawiska kultury masowej. Zdaniem Dominica Strinatiego przyczyn umasowienia kultury należy upatrywać w daleko idących przemianach społecznych, implikujących powstanie społeczeństwa masowego, którego cechy charakterystyczne to wykorzenienie z rodzimej ziemi i co za tym idzie, wydarcie przywiązania do tej ziemi, zniszczenie wiejskich społeczności, umniejszenie roli religii oraz laicyzację społeczeństwa, powiązaną także z triumfem wiedzy nad wiarą. Ponadto, zdaniem Strinatiego, liczące się cechy to monotonna praca, zwykle fabryczna, przebywanie w dużym, anonimowym tłumie, brak silnych więzi społecznych, życie oparte na przypadkowych kontaktach 26. Kultura popularna jest więc w tym kontekście tworem masowym na skalę przemysłową, sprzedawanym dla zysku, jak każdy inny produkt. Ekspansja tej kultury powoduje regres innych kultur, nie tylko wysokiej, ale także np. ludowej. Kultura masowa przez swą popularność wypiera inne odmiany sztuki. Odbiorcami są osoby scharakteryzowane powyżej, bezmyślnie przyjmujące i wchłaniające przejawy kultury masowej, preferujące wygodę i nietrudny w odbiorze komunikat zamiast intelektualnej rozrywki. Rzeczywistość społeczna ulega spłyceniu, świat staje się sztucznie uproszczony, następują schematyczne podziały, w prostocie giną wyższe rejestry sztuki. Antonina Kłoskowska wskazuje także na ujednolicenie kultury w procesie homogenizacji, która nie musi być jednak zjawiskiem negatywnym. Przeciwnie, pewne elementy kultury wyższej dzięki temu przenikają do masowego odbioru i ulegają upowszechnieniu także wśród osób, które w innym razie nigdy nie sięgnęłyby po rzecz powstałą w obrębie kultury wysokiej, elitarnej. Usunięcie dystansu może więc obniżać poziom dzieła, lecz z drugiej strony je upowszechniać, 25 Dwight Macdonald, Teoria kultury masowej [w:] Kultura masowa, wybór, przekład, przedmowa Czesław Miłosz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002, s Por. Dominic Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej, Zysk i Spółka, Poznań

Rekonstrukcja wzorów zachowań konsumpcyjnych wśród kobiet na przykładzie województwa śląskiego

Rekonstrukcja wzorów zachowań konsumpcyjnych wśród kobiet na przykładzie województwa śląskiego UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Socjologii Dorota Nowalska Rekonstrukcja wzorów zachowań konsumpcyjnych wśród kobiet na przykładzie województwa śląskiego Praca doktorska napisana pod

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Marzena Kletke Milejska

UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Marzena Kletke Milejska UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Marzena Kletke Milejska Zreformowany system edukacji i jego wpływ na kształcenie i wychowanie dzieci w publicznych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA A STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA A STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi Witold POKRUSZYŃSKI POLITYKA A STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA Józefów 2011 Recenzja: prof. zw. dr hab. Wojciech Żepkowski dr hab. inż. Jerzy Zawisza

Bardziej szczegółowo

PIOSENKA ROCZNIK 2014 NR 2

PIOSENKA ROCZNIK 2014 NR 2 1 PIOSENKA ROCZNIK 2014 NR 2 ISSN 2353-4761 www.muzeumpiosenki.pl/piosenka REDAKCJA Teresa Drozda Jan Kondrak Anita Koszałkowska Jan Poprawa (redaktor naczelny) Tadeusz Skoczek Jarosław Wasik WSPÓŁPRACOWNICY

Bardziej szczegółowo

Holokaust atomowy w japońskim komiksie historycznym

Holokaust atomowy w japońskim komiksie historycznym Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Historyczny Instytut Historii Tomasz Bazylewicz Holokaust atomowy w japońskim komiksie historycznym (Atomic Holocaust in Japanese Historical Comics)

Bardziej szczegółowo

Mit Stanisława Moniuszki jako wieszcza narodowego. Studium na podstawie polskiego piśmiennictwa w latach 1858-1989

Mit Stanisława Moniuszki jako wieszcza narodowego. Studium na podstawie polskiego piśmiennictwa w latach 1858-1989 Uniwersytet Warszawski Wydział Historyczny Agnieszka Topolska Nr albumu: 199 887 Mit Stanisława Moniuszki jako wieszcza narodowego. Studium na podstawie polskiego piśmiennictwa w latach 1858-1989 Praca

Bardziej szczegółowo

WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ

WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ ~ WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ pod redakcją naukową Macieja Frączka, Jerzego Hausnera i Stanisława Mazura [es] WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ pod redakcją naukową Macieja Frączka, Jerzego Hausnera i Stanisława

Bardziej szczegółowo

Tomasz Sowada, Jacek Kotus. Rola stowarzyszeń lokalnych w procesie partycypacji społecznej w zarządzaniu miastem.

Tomasz Sowada, Jacek Kotus. Rola stowarzyszeń lokalnych w procesie partycypacji społecznej w zarządzaniu miastem. Tomasz Sowada, Jacek Kotus Rola stowarzyszeń lokalnych w procesie partycypacji społecznej w zarządzaniu miastem. Przykład Poznania Studia i Prace z Geografii nr 47 Tomasz Sowada, Jacek Kotus Rola stowarzyszeń

Bardziej szczegółowo

Komunikacja językowa w public relations

Komunikacja językowa w public relations KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA W JELENIEJ GÓRZE Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Jelenia Góra 2015 RADA WYDAWNICZA KARKONOSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Perswazja w telewizyjnej reklamie społecznej studium socjologiczne

Perswazja w telewizyjnej reklamie społecznej studium socjologiczne Uniwersytet Śląski w Katowicach Ewa Kurzeja Perswazja w telewizyjnej reklamie społecznej studium socjologiczne Rys. Julian Bohdanowicz, Gazeta Wyborcza, 4-5 lipca 1992 Praca doktorska pisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Internet jako nowe dobro wspólne

Internet jako nowe dobro wspólne Internet jako nowe dobro wspólne W serii ukazały się: Yochai Benkler, Bogactwo sieci Jak kapitał społeczny zmienia rynki i wolność Don Tapscott, Anthony D. Williams, Wikinomia O globalnej współpracy, która

Bardziej szczegółowo

TECHNOKRACI DOBROCZYNNOSCI

TECHNOKRACI DOBROCZYNNOSCI TECHNOKRACI DOBROCZYNNOSCI Książkę dedykuję promotorce mojego doktoratu, dr hab. Barbarze Fatydze, która wcześniej niż ja uwierzyła, że to się uda, i mojej Mamie, która zawsze była gotowa rozmawiać ze

Bardziej szczegółowo

Informacja jako autonomiczny czynnik wpływu w przestrzeni publicznej. Studium władztwa informacyjnego

Informacja jako autonomiczny czynnik wpływu w przestrzeni publicznej. Studium władztwa informacyjnego Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych PRACA DOKTORSKA mgr Adam Rogala-Lewicki Informacja jako autonomiczny czynnik wpływu w przestrzeni publicznej. Studium władztwa informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Metafory jako narzędzie poznania polityki i oddziaływania politycznego

Metafory jako narzędzie poznania polityki i oddziaływania politycznego Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych mgr Robert Burzyński Metafory jako narzędzie poznania polityki i oddziaływania politycznego Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof.

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE 3 2. WSTĘP METODOLOGICZNY 5

1. WPROWADZENIE 3 2. WSTĘP METODOLOGICZNY 5 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. WSTĘP METODOLOGICZNY 5 3. GŁÓWNE WYNIKI PRZEPROWADZONYCH BADAŃ. Karol Wittels 10 4. SKLEP POTRZEB KULTURALNYCH. TEATR W WARSZAWIE NA MAPIE INNYCH PRAKTYK KONSUMENCKICH.

Bardziej szczegółowo

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów 9 I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów Z punktu widzenia marketingu na rynku prasy dogodnym jest jego ujmowanie jako procesu działań, którym można

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY KSZTAŁCENIA ELIT.

PROBLEMY KSZTAŁCENIA ELIT. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Pedagogicznych Anna Maria Kola PROBLEMY KSZTAŁCENIA ELIT. PRZYPADEK STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLSCE Praca doktorska napisana pod kierunkiem Prof. zw.

Bardziej szczegółowo

Grażyna Krzyminiewska Kazimierz Pająk Jan Polcyn. Poradnik dla piszących prace dyplomowe

Grażyna Krzyminiewska Kazimierz Pająk Jan Polcyn. Poradnik dla piszących prace dyplomowe Grażyna Krzyminiewska Kazimierz Pająk Jan Polcyn Poradnik dla piszących prace dyplomowe 2 Recenzja prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz Copyright by PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile Sto czterdziesta

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

POLITECHNIKA RZESZOWSKA POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W RZESZOWIE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA MARKETINGU MAŁGORZATA KRUK /praca magisterska/ MARKETING W HANDLU DZIEŁAMI SZTUKI W POLSCE NA PRZYKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

Teoria i praktyka propagandy na przykładzie audycji Radia Maryja

Teoria i praktyka propagandy na przykładzie audycji Radia Maryja Uniwersytet Warszawski Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Krzysztof Dziomdziora Numer albumu 188820 Teoria i praktyka propagandy na przykładzie

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI KULTURALNE POLAKÓW. Rafał Drozdowski, Barbara Fatyga, Mirosław Filiciak, Marek Krajewski, Tomasz Szlendak

PRAKTYKI KULTURALNE POLAKÓW. Rafał Drozdowski, Barbara Fatyga, Mirosław Filiciak, Marek Krajewski, Tomasz Szlendak PRAKTYKI KULTURALNE POLAKÓW Rafał Drozdowski, Barbara Fatyga, Mirosław Filiciak, Marek Krajewski, Tomasz Szlendak TORUŃ 2014 Printed in Poland Copyright by Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ I WYZWAŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA ROZWOJU CYWILIZACYJNEGO W XXI WIEKU

IDENTYFIKACJA WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ I WYZWAŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA ROZWOJU CYWILIZACYJNEGO W XXI WIEKU IDENTYFIKACJA WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ I WYZWAŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA ROZWOJU CYWILIZACYJNEGO W XXI WIEKU Bezpieczeństwo narodowe jako dorobek społeczeństw demokratycznych stanowi środek zapewniający korzystanie

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY FILOZOFICZNE NR 14 15

ZESZYTY FILOZOFICZNE NR 14 15 ZESZYTY FILOZOFICZNE NR 14 15 Redakcja naukowa: Danuta Michałowska, Sławomir Krzyśka Zamieszczone w zbiorze teksty zostały wygłoszone podczas Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Filozofi a a edukacja.

Bardziej szczegółowo

Wybory w sieci mediów

Wybory w sieci mediów Wybory w sieci mediów Wizerunek polityka. Rola wyborcy. Nowe narzędzia komunikacji pod redakcją Krzysztofa Kowalika Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-927859-1-0

ISBN 978-83-927859-1-0 Przygotowanie podręcznika naukowego z odejściem od historyczno-instytucjonalnego ujęcia na rzecz podejścia problemowego oraz analizy krytycznej było jak najlepszym rozwiązaniem to przysłowiowe trafienie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY INSTYTUT HISTORYCZNY MAREK OLKUŚNIK PODRÓŻ, TURYSTYKA I WYPOCZYNEK POZAMIEJSKI

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY INSTYTUT HISTORYCZNY MAREK OLKUŚNIK PODRÓŻ, TURYSTYKA I WYPOCZYNEK POZAMIEJSKI UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY INSTYTUT HISTORYCZNY MAREK OLKUŚNIK PODRÓŻ, TURYSTYKA I WYPOCZYNEK POZAMIEJSKI W ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZEŃSTWA WARSZAWY NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

Zeszyty naukowe nr 1

Zeszyty naukowe nr 1 Zeszyty naukowe nr 1 Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 2003 Katarzyna Przybylska Marketing polityczny jako narzędzie zdobycia i utrzymania władzy Marketing polityczny zawdzięcza swoje początki potrzebom

Bardziej szczegółowo

EVENT JAKO PONOWOCZESNA FORMA UCZESTNICTWA WŻYCIU SPOŁECZNYM

EVENT JAKO PONOWOCZESNA FORMA UCZESTNICTWA WŻYCIU SPOŁECZNYM ROCZNIKI NAUK SPOŁECZNYCH Tom 2(38) 2010 AGNIESZKA ZDUNIAK EVENT JAKO PONOWOCZESNA FORMA UCZESTNICTWA WŻYCIU SPOŁECZNYM WSTĘP W krajach Europy Zachodniej zjawiska określane anglojęzycznym terminem event

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: POLITOLOGIA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA SPOŁECZNA. BANAŚ SŁAWOMIR Nr albumu 2826 KOMIKS JAKO FORMA REKLAMY. Praca dyplomowa licencjacka

KIERUNEK: POLITOLOGIA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA SPOŁECZNA. BANAŚ SŁAWOMIR Nr albumu 2826 KOMIKS JAKO FORMA REKLAMY. Praca dyplomowa licencjacka WSTiE WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej KIERUNEK: POLITOLOGIA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA SPOŁECZNA BANAŚ SŁAWOMIR Nr albumu 2826 KOMIKS JAKO FORMA REKLAMY Praca dyplomowa

Bardziej szczegółowo

Organizacje otoczenia biznesu a społeczeństwo obywatelskie

Organizacje otoczenia biznesu a społeczeństwo obywatelskie Wiesław Kąkol Organizacje otoczenia biznesu a społeczeństwo obywatelskie Tworzenie, zarządzanie i finansowanie organizacji pozarządowych Redakcja techniczna Robert Cebula (MITEL) Projekt okładki Piotr

Bardziej szczegółowo