w R o c Ł A w Bogdan Zdrojewski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w R o c Ł A w Bogdan Zdrojewski"

Transkrypt

1

2

3 w R o c Ł A w Wrocław jest jednym znajpiękniejszych miast w Polsce, dumnym ze swojego wielokulturowego dziedzictwa. Prawie tysiącletni dorobek miasta podkreślany jest ogromem dokonań ostatnich kilku lat będ ących czasem głębokich przeobrażeń, a takż e gospodarczej aktywności i twórczej pasji mieszkańców. Przez swój uniwersalizm, miasta będącego centrum gospodarczym, naukowym i kulturalnym, posiada Wrocław warunki dające szanse zaspokajania wszelkich potrzeb społecznych i realizacji różnorodnych przedsię wzięć gospodarczych. Czyni to wykorzystując naturalne predyspozycje, których niewątpli wym atutem jest, między innymi, położenie geograficzne i możliwość szybkiej komunikacji z Pragą, Wiedniem i Berlinem, a dzięki Międzynarodowemu Portowi Lotniczemu - pośrednio - także z całym światem. Wrocław to także atrakcja turystyczna. Śre dniowieczny Ratusz, prastary Ostrów Tumski - europejska perła gotyckiej architektury sakralnej, barokowa Aula Leopoldina, jak również monumentalna Hala Ludowa i znajdujący się obok, największy w Europie, Ogród Japoński - to jedynie przykłady miejsc, których zwiedzenie serdecznie polecam. Dzięki 46. Międzynarodowemu KOl)gresowi Eucharystycznemu i wizycie Ojca Swiętego wielu pielgrzymów i turystów będzie miało okazję spotkać się we Wrocławiu i doświad czyć gościnności jego mieszkańców. Wszystkim życzę radości z tego spotkania i wspomnień skłaniających do ponownych odwiedzin naszego miasta. Bogdan Zdrojewski

4 46TH INTERNATIONAL EUCHARISTIC CONGRESS "EUCHARIST & FREEDOM" 25 maja niedziela WOLNI W SPOTKANIU Z CHRYSTUSEM Przywitanie w Hali Ludowej delegatów episkopatów l calego ~wiata przc1 K~iędza Kardynala Henryka Gulbinowicza - gospodarza Uroczystości Ingres i przywitanie Legata Papieskiego oraz Eucharystia otwierająca Kongres w Katedrze. 25 May - ~lilldd FREE BY MEETING THE CHRIST Wclcoming the episcopal delegate, from all ovcr the world by the Card. Henryk Gulbinowicz Ingress and wclcoming the PapaI Legate, mass for opening the ongress in the athcdral 26 maja poniedziałek WOLNOŚĆ DZIECI BOŻYCH Eucharystia w Hali Ludowej - kard. Adam M:lida (Detroit). homilia - bp Karl Lehmunn (Mainz) Wykład - kard. Francis Arinzc (Rzym) Seminaria wg tcnllttów w siedmiu językach w różnych. wiątyniach wrocławskich Msza św iętu dla Eucharystycznego Ruchu Mlodych w Hali Ludowej Konrerencja ascetyczna w Katedr/.c - Kard. Kazimier/. Świ'ltck (Pitlsk) Rozpoczęcie ciąglej adoracji Naj~więIS7..ego akramentu w wy7.naczonych kościolach Otwarcie festiwalu "Sakrosong" na Stadionie Olimpijskim 26 May - Monday THE GOD'S CHILDREN FREEDOM Ma,s at Hala Ludowa - Card. Adam Majda (Detroit), homily: bp Karl Lehmann (Mainl) Lecture by ard. Francis Arinzc (Rol11e) SCl11inars in accordancc to dcsigned subjects lead in different churches in 7 languages The mass for Eucharistic Youth Movcmcnt in Hala Ludowa Ascetical confercnce in the Cathedrallcad by CarcI. Kat.imierz Świątek (Pilisk) Thc bcginning ol' ncvercnding the Holy Sacl'ament adoration in designcd churches The opening ol' Sacrosong at the Olympic Stadium HALA LUDOWA Pej z aż Wroc ł awia bez Hali Ludowej by łb y jak Paryż bez wieży Eiffla. Ta impo nuj ąca budow ł a pows ta ł a w 1909 roku, wg projektu Maxa Berga. ówczesnego budowniczego miejskiego. Kopu la o ~red ni cy 65 metrów pokrywa że łb e t owll konstrukcję wspartą na picr~cieniu podtrzymywanym przez 32 radialne żebra s tan ow ił a szczyt m oż liwośc i technicznych tamtych czasów. Wojewoda Janusz Zaleski d ecy dują c o remoncie i modernizacji Hali Ludowej, s ta n ą ł przed niezwykle odpowiedzialnym zadaniem: odbudową i modernizacją tego obiektu oraz znalezieniem ~ rodków na ten cel. J edn ocze~ni e za ł o ży ł, że będzie godzić wiele funkcji: kongresową, estradową, s po rtową i wys t awie nni czą. Odnowiona Hala Ludowa zapewni komfort swoim u ży t kow ni kom poprzez wygodne fotele, nowoczesne n a g ł o ś ni e ni e, o św i e tl e ni e, klim atyzację oraz odpowiednie zaplecze socjalne i gastronomiczne. Jej ś wictno~ć 7.Os ta ł a przywrócona i na dlugo jeszcze pozostanie miejscem, w którym będq mogly o dbywa ć s i ę wydarzenia o św i a towy m wymiarze. ZI ELO NĄ GORA -J' WROCŁAW MEDYCZNA POMOC DORAŹNA Parkingi satelitarne v.)c: W'r"PZlAŁ,:.oMUN'~CJI UM~I.I..u W czasie trwania Kongresu Eucharystycznego znaczie wzro ś ni e skala potrzeb w zakresie opieki medycznej na terenie Wroc ł aw ia i województwa. przyjęto zasadę, że s łu żby medyczne za pew nią swoje u s łu g i wszystkim mi eszka ń co m regionu na dotychczasowym poziomie. Dodatkowo wprowadzone b ę dą ~ ro dki gwarantują ce uzyskanie natychmiastowej pomocy medycznej przy b y ł y m do Wroc ł aw ia gościom kongresowym. Blisko 50 zespolów pomocy wyjazdowej, obejmuj1lcej erki i karetki pogotowia, a t akże zes po ł y pediatryczne i przewozowe, bydzie czuwać naci bezpieczel\stwem wroc ł awian, pielgrzy mów oraz turystów, odw i ed zającyc h w tym czasie Wroclaw. Natychmiastowej specjalistycznej pomocy ambul atoryj nej ud z i e l ać b ę d z i e Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego (ul. Traugutta lł 2) oraz 5 podstacji: w dzielnicy Wrocław - Fabryczna (ul. Legnicka 6 ł ), w dzieln icy Wrocł aw - S ta re Miasto (ul. In owrocław s ka 2), w dzielni cy Wrocław- Śródmie ~c i e (ul. Ukryta 10). w dzielnicy Wrocław - Krzyk i (ul. Jantarowa 20), a w dzielnicy Psie Pole - Oddział Pomocy D o raź n ej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego (ul. Kamie.\skiego 73a). Szpi tale Wrocław ia i województwa b ęd~l d ys ponowa ć na czas Kongresu reze rwą blisko 4 tys. miejsc dla potencjalnych pacjentów na oddz i a ł ac h wszystkich s pecja ln o~ci. Pierwszej pomocy 'Iekarskiej będą w stanie ud z i e li ć t ukże apteki, które zaopatrzono w dodatkowy asortyment leków i ~rodków opatrunkowych. Od 26 maja do I czerwca prócz aptek d z iał aj ~lcyc h w normalnym trybie wyd łu żony dyżur (ocl godz do godz ) będą pełni ć na s t ę puj ące apteki : ul. Krynicka 51, tel , ul. Nowowiejska 12a, tel , ul. Kniaziewicza 2/4, ul. Łęczycka ł, pl. Uniwersytecki 15, ul. Horbaczewskiego 4-6, Rynek 18. W n as t ęp uj ącyc h aptekach m oż na porozu mi eć siy w wymienionych j ęzy k ac h : ul. Bednarska 7 - ł 7 - język angielski i niemiecki ul. Canaletta 2 ł. j ęzyk angielski i rosyjski ul. Pow s tańców Ś l ąs ki c h - j ęzyk angielski, francuski, niemiecki i rosyjski ul. Traugutta t 2 ł - jyzyk angielski, niemiecki i rosyjski ul. Uczniowska 37 - język angielski a ł odobowy d yż ur gwarantujllcy inform ację o m oż li wo~ci uzyskania natychmiastowej pomocy medycznej w czasie Kongresu zapewnia Centrum Informacj i Medycznej - tel i 999. Informacji u dz i e l ać b ędą t akże podstacje pogotowia - telefony , , oraz Oddzial Pomocy Dora ź n ej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego - tel COW!

5 ILUMINACJA OSTROWA TUMSKIEGO Wspaniula iluminacja najstarszej części miasta Ostrowa Tumskiego - ożywila piękno gotyckiej i barokowej architektury i rzetby, ekspo nują c detale. Na Ostrowie iluminowane jest 13 obiektów: klltedra, kościo l y pod wezwaniem: św. Krzyża, w. Piotra i Pawia, św. Marcina; most Tumski, Orphanotropheum, kolegiata, dawna i obecna siedziba arcybiskupa, seminari um duchowne, pomniki papieża Juna XX III. w. Jana Nepomucena i figura Matki Boskiej. Przy obiektach umieszczono okolo 70 punktów św i et ln ych, w sposób dyskretny, aby ich oprawy nie rzucały si\! w oczy. Oprócz renektorów wprowadzono z n acz n ą li czbę drobnych punktów świe tln ych, ulokowanych w chod nikach, pod os l oną specjalnych szyb.. ". Ośw i e tl e ni e jest sterowane automatycznie. Koszt przed- S l ęwz l ęc UI wyi~ló s l 960 t ~s. zl. D z i ęk i e n e rgooszczęd n y m żarówko m tania będzie eksplo3tllcja. Jak wynika ze ws tępnyc! l obliczei]. Int es l ęcz n y koszt o wietlenia zamknie się w kwocie 200 zl. Bezcenne i nieprzeliczalne na zlotówkl Jest natomiast to, co n ajważ ni ejsze - radość i podziw ludzi odwiedzaj'lcych Ostrów Tumski. WZORY IDENTYFIKATORÓW KTÓRE BĘDĄ NOSILI PODCZAS KONGRESU WOLONTARIUSZE I SŁUŻBY MEDYCZNE. ~ WOLONll\RJAT IvllEJSKJ t., i~:: ;:1 D auiba MEDYCZNA WOLONTARIAT MIEJSKI Wolontariat Miejski to organizllcja skladajqcu s i ę z uczni ów szkól śre dni c h, szkoly podstawowej nr 51 oraz studentów. W sumie jest nus ponad 1000 osób pracujących w sieci punktów nu terenie miasta s lu żącyc h informacjq w j ęzykuc h : angielskim, niemieck im, francuskim. rosyjskim, hi szpański m, wloskim. czeskim, norweskim, a nawet japoliskim. Wszystkie osoby uczestniczyly w szkoleniach językowych z native speaker' um i i ABC wiedzy o Wroclawiu. Nasi wolontariusze d yspo nuj ą infonn acj ą z zukresu znajomo ci Wroclawia, jego historii oraz posiad!u!1 mapki infor3mcyjne i plan 46 MKE wraz z imprezami kulturalnymi. K ażdy punkt to ustawiony nu chod niku grunatowy namiot z powiewajqc!] nad nim duż!]literq "i". K ażd y z nus będz i e pracowal na zmiany, a punkty będ l] czynnc w godzinach do 9.00 do Wolontari usz odznacza s ię bialą koszulkil z symbol cm Wrocławia, czapeczką zc znakiem "i" oraz identyfikatorem ulwierajqcym zdjęcie, dane osobowe i infonnucje o z n ajo m ośc i języków. Punkty informacyjne z n ajdować będq s ię w nas t ęp ującyc h miejscach: przed Dworecm Glównym PKP, na Dworcu PKS; \Hl Dworcu Nadodrze, pod Wzgórzem Andersa; ul. widnicku ( p o międ zy DH "Renom u" a k ościo l em Bożego iala); ul. Świd ni cka (u wlotu do Rynku); Rynek (kolo kamicnic.,ja Ś i Malgosia'); Rynek (plac Solny); na Dworcu Lotniczym; na pl. Uniwersyteckim (kolo Gmachu Glównego); nu Ostrowie Tumskim (kolo pomika papicża Junu XXIII); na Ostrowie Tumskim (kolo Katedry); ul. Wystawowa (obok Hali Ludowej); Hala Stulecia (nu wprost ZOO); pl. Grunwaldzki (obok pęt li autobusowcj); pl. Wo ln ośc i (od strony Opery); pl. I-go Maja (obok fontanny); pl. I-go Maja (w przej ciu podziemnym); ul. Pilsudskiego (kolo kina ŚIt] s k); na pl. Do minik uńskirn (obok kościola św. Wojciecha); ul. Oluwsku (przy pl. Dominikań s kim); ul. Piuskowa (na parkingu przed budynkicm Filologii Polskiej); Most Pokoju (obok Mu zeum Narodowego); pluc Nowy Targ; ul. Olawska (dawny budynek Pewex u); Clltrum - plac Nowy Targ p. 204; na plucu Świę t oja llsk im (Le nica; obok pomnika); ul. Wlodkowica (w WOION-ie); Urzt]d Pocztowy nr 32 Rynek; Urzlld Pocztowy nr 55 pl. Katedralny; Urząd Pocztowy nr 15 ul. Malachowskiego; Urząd Pocztowy (w Domu tudcncki m.,dwudzicstol!ltka") ul. Piastowska. W Urzędac h Pocztowych, które sq czynne cu l ą d o bę, będą pra cować studenci wydzialów językowych Uniwersytetu Wroclawskiego. Studenci-wolontariusze ud z ielać będ,] informacji 24 godzi ny na dobę. Istnieje rów ni eż rno ż liwo ~ć skorzystania z Intcrnctu. Ju ż od murca dziala Centrum Wolontariatu Miejskicgo w budynku Urzęd u Miasta na 1)lacu Nowy Turg 1-8. Informacje będą równie ż do s tę pn e na II piętrze w pokoju 204. pod numcrem tclefonu oraz w Internecie: strona www - e-mai l Dodatkowo s tworzy li ~m y 5 punktów sanitarnych, w tym eulodobowy w bylym budynku Pewex-u nu ulicy Olawskiej. Będ!] tam pracować wykwalifikowani ratownicy WOPR, ratownicy P K i studenci Akademii Medyczncj. Wolontariat Miejski to nie tylko organizacja punktów. Ze b ra li ~rn y informacje i z redugowali ~m y biuletyn informacyjny, z którego będ z i emy korzy s tu ć w czasie dyżurów. Mo ż n u będz i e tum z n a l cić infonnacje pierwszej p trzeby takie jak: dzialanic komunikacji miejskiej, większe sklepy S I)Ożywcze, du że hotcle, apteki, komisuriaty, konsul aty, banki i inne. Wspólpracujemy z orgnni zcj!] paramilitarną " trzelec", która w czasie 46. MKE zajmic się pom ocą, l og i s t y k ą i oc hroną. NasZ!1 pracę sponsoruj!] takie firmy jak: PZU S.A., który ubezpiecza IHIS od odpow i edz iuln ośc i cywilnej i ni eszczęś liwyc h wypudków. D z i ęki firmic Optimus S.A., która udo s t ę pnil a num komputery n ajwyższej klasy, s tworzy li śm y ni cz będlhl ba zę dunych wszystkich wolontariuszy i mamy d os t ę p do Internetu. Sturopolanka gasi nasze pmgnienic wodą mineralnq i napojami gazowanymi. Algida, która zaopatruje nas w lody, d zięki czemu dlugotrwala praca w Centrum Wolontariatu staje s i ę przyjemniejsza. Będziemy rów ni eż zajmow ać s i ę s prze d ażą lodów w WIsie 46. MKE. Firma GSM Plus ofemje nam kilka telefonów komórkowych, które ulatwi ają nam komunikację między punktami. N/lla Lupi/isk", B"rt/llllliej Z. Skrzy/iski, Urszul" Cltolawo 3 eolu! 27 maja wtorek ŚWIADKOWIE PRAWDY I WOLNOŚCI Eucharystia w Hali Ludowej - kard. Jaimc L. Sin (Manilia), homilia - kard. Bcrnut'd Fr. Law (Boston) Wyklad - kurd. Joachim Mei,ner (Kolomu) Seminaria wg temutów w ~icdmiu.ięqkach IV l"6inych świątyniach wroclawskich J 7.00 Bierll1lOwanie dla mlod/ieiy Wroclnwia w Ilali Ludowej J9.oo Ost!ltni d/ień,.świmowego Festiwalu Muqki Folkowej" na Stadionie Olimpijskim KonferenCja ascetyczna w Kntedr/t! - kard. Miroslav Vlk (Praga) Wystawienie. adorncja i blogoslawiellstwo Najświętszym akramcntcm w K,l!cdrJe 27 May - Tuesday WITNESSES OF THE TRUTH AND FREEDOM Eucharist at Hala LudowH - Card. Jaime Sin (Manilia). homily: Card. Bernard L<I\\ (Boston) Lecture by Card. Joachim Meisner (Kolonia) J6.00 Scmll1urs in accordance to dcslgned Mlbjects lead 111 different churches in 7 languages Ascetical confcrcncc 111 the Cathedral 28 maja środa WYZWOLENIE Z GRZE HU Eucharystiu w Ilali Ludowcj - kard. Laslló Paskat (Esl.tcrgom-Budapes/t). homilia - ubp Zenon Grocholewski (Watykan) J2.00 Wyklad - kard. Lucas H. Nevcs (Salwador) Seminaria wg tematów w siedmiu jęlykach w różnych świ'ltyniach wrocławskich (okazja do spowi~dzi ~w. dla pos7c1cg61nych grup jęlykowych) Konferencja ascetycll1u w Katcdl7e _ kard. John J. O' on nor (Nowy Jork) Wystawienie. adoracju i blogoslawieństwo Najhwi~ts/ym Sakramentem w Katedrze 28 May - Wednesday L1BERATION FROM THE SIN Euchurist at Hala Ludowa - ard. Las/ló Paskui (Es7tcrgom - Budapeszt). homily - abp Zenon Grocholcwski (Watykan) Lccture hy Card. Lucus Nevcs (Salwador) Seminar.. in accordance to dcsigncd subjccts lead in differenl churches in 7 languagcs I ~.30 Ascelical conference al Ihc Cathedral - Card. John O ' (New York) Exposilion. udoration and hlcssing wilh HlIly acrament al the Cathedral

6 4 COlr.V. 29 maja czwartek TELEKOMUNIKACJA Obsluga Kongresu Eucharystycznego i wizyty papie ża Jana Pawia II traktowana jest pres t iżowo przez Tel eko munika cję Po l ską S.A. Uruchomiono doda lkowo 4500 nowych numerów (w tym po 300 w Przerzeczynie i Jaworzynie oraz 500 w Karpaczu). Równolegle zainstalowano 500 aparatów ogó ln odos tęp n yc h na karty magnetyczne w kabinach i pólkabinacll. Przedkongresowe inwestycje obję l y t eż wybudowanie linii ~wiat l owo d owyc h w pin ającyc h Port Lotniczy i H a l ę Ludową w i s tni ejący ju ż system św i at J owo d owy. W Hali Ludowej uruchomiono telefoni czml ce ntra l ę abone n c ką, któnl obs lu ży bi ura i ccntrum kongresowe, daj!ic m oż liw ość taryfikllcji na bieżąco. Dzwoniąc y przy pomocy specja lnej karty b ędz i e od razu znal k wo tę opiaty za rozm owę; ni ewykorzys t a n ą kartę będ z i e mógl od d ać, u zysk ując rów n owa rl o~ć pozostalych na niej impul sów. W czasie Kongresu będą pracować punkty info rmujące (np. w namiolach) o m oż li wo śc i korzystania z ulg telekomuni kacyj nych w poszczególnych rejonach zg ro mad ze ń. Zapew ni ą one podstawowe u s lu ~ t e l ekom uni kacyjne np.: telefon, telefaks, s przedaż kart magnetycznych, informacja telefoniczna. Z okazji MK.E i wizyty p a pi eża w Polsce zos t a n ą wydane kurty Iclefoniczne zjego wizerunkiem i karty oko li cz n ośc i owe. TRASA PROC... I BOt.OO CIAł.A w DNIU 211 MA,JA 11H17 R maja piątek \'Z~ LA I J D 'OCZ\' WYSTAWY EXHIBITIONS 15 maja -\0 ncrwca w godz wy_tawa Polskiej ztllki W~półczesncj "Źródla wo ln ości". Ek,ponaty 'ą prel..entowane w kilkl1l11iejscach Wrocławia oraz Galerii BWA IS.OS.-(().06 cxhihition of Poli;,h onh!mpornry Arl.. Thc ~Ollrcc, of FIl'cdol11" in BWA Gallery and rew other placc~ in Wroclaw 20 maja - 20 C7,cmca w kościele ~w. M;lrcina - wystawa i ~yl1l[107jui1l "Eucharystia i Wolno ć '. Organi- 7:HOr: Fundacja św. Marcina wc Wroclawiu i Du~zpa~terstwo ŚrodOW i sk TwóI'czych , t. Mal1in '~ Church, cxhibition and syl11posilll11 "Thc ElIchurist and Fn:cdom", organiled by Ihe St. Martin', Foundation in Wroclaw and the krgy rculivc irclcs 20 majn - 12 czemc.'l w godz. JO,OO-J8.00 W G<1Jerii Tkackiej.,Na Jatkach" - wystawa.,eucharystia i W()lno~ć". Organillllor: Galt'ria llicka i DlIs,pa~terstwo Środowisk Twórczych _ "Na.Iatk.ach" Gallery, exhihlllon "El1charist and Freedol11" prepared and organi.r.ed by the Weaver', Gallery antklthc lergy Creativc Circles w godz W Ralus7u - wymawu "Poru'ct duchownego wro lawskiego". rganizatorem wystawy jesl MU7cuI1l Hisloryczne _ Town-J/all. cxhibitioll.. Wrocław' s pri;:sl porlrait" organized by l1islori':<ii MlISe maja - 8 C7,crWCll w godz w Galerii $7tuki Naiwnej i Ludowej - wystawa "Chrylus Fru,obi i wy",.,{w..lun Ncpomucen IV rzeźbie Ludowej" The Gallery or Nllh'c and Folk Art- an exhibilion: "The worricd Chrisl" 20 maja - 30 czerwca w god w Bibliotece Uniwersyteckiej - wystawa "W prreslrzeniach poclji Karola Wojtyly" Ortll,.Jan Pawel IT w l.biorach Biblioteki Uniwersyteckiej", Univer,ity's Library. two exhibilions:..in the areu ol Karol Wojtyłu's pocii)''',.john Puul the IInd in the nivcro,lly's Lihrury collcction" 23 maja - 10 września w godz Muzcum Narodowe wml. l organilatorami Mi~dzynarodowego Fesliwalu Wralislavill anlanr Muzyk:! i SIwki Pi~kne zapreze nluj ą wymawę "Musica sacl'a" tywy W sztuce sll1~kicj XVl I-X VlII w. RówIlocIeśnic pre7,cnlowana jest wy.. lawa.. Biskupstwo wrocław.. kic w numi7.j11alycc" Nution;tl Mu~cum, two cxhihitions:,.muska Sacra thcmes in lawish 3rt of XVII XVIII century" Mg. hy Nmionul Mus<:tlln and organllcrs oj' the Il1lernati()llul Fcstival "Wratislavia CUlllans Musie and Finc Alt...; "Wroclaw's epi~copatc in numillllalic" ja - lo czerwca w godz w IIali Ludowej - wyslawa "Madonny Europy". Organinlorem wyslawy jesl Fundacja "Ave Maria" z W;lrszuwy. 23.0S I1ulu Ludowa. <!xhihition: "Europc's Madonnn.," org. by.. Ave Maria" Foundation rl'olll Warsaw 24l1laja- l czerwca w godz w hiur7e NOT-u Krajowa Wyslilwa Fi latelislyczna. Organizalol'em jest Oddzial Wroclawski Polskiego ZWill7.ku Fi latelistów NOT Orfke. Nationul Filatcli,tic Exhibilion ol'g. by Poli,h Filnteli.,t Company Wrocław', Dcpanmel1t

7 PORT LOTNICZY Pon LOlniczy przywita go~ci kongresowych z calego ~w iał8 ~w ieżym zapachem nowo ~c i. To wla nie 46. M iędzyn a rodowy Kongres Eucharyslyczny byl motorem gruntownej przebudowy wroclawskiego portu, jego obecnego, nowoczesnego i okazalego oblicza. Tym, którzy przylecll na Kongres drogą l otniczą, zapewne trudno będzie uwierzyć, że rok temu wrocławskie 10lnisko stanowily dwa niezbyt okuzale, parterowe budynki. Nie byla to atrakcyjna wizytówka naszego miasta. Dla Wojewody Janusza Zaleskiego stalo s ię oczywisie, że len stan n a l eży radykalnie zmie n ić. Będąc.l'pi/'illls /110- vells przed s ięwzięciu, zmobi lizowal ca l ą rzeszę ludzi oraz instytucje, aby projektowi nadać realne wymiary.... Dzięki przychyl n o~ci Ministerstwa Transponu i GospodarkI MorskIej,.Pańslwowego Przedsiębiors t wa Porty Lotnicze, parlamentarzystów oraz wladz samorządowych, wspólnymi sllan1l znal.eziono ~rodki na rea li zację budowy nowego lerminalu i jego zaplecza. ObIekt na l czący do IHljnowocze~niejszych tego Iypu w Europie Srodkowo-Wschodniej będzie mógl przyjąć 400 pasarerów na godzhlę. Wypo sużo ny jest w nowoczesne urząd ze nia zapewniające najdogodniejszli obslugę pa sażero m zarówno przylatujllcym do naszego miasta, juk i od l atującym z Wroclawia. GODZ INY ODLOTÓW Z WRO ŁAW I A GODZINY ODLOTOW Z WA RSZAWY DO WARSZAWY: DOWRO LAW IA 24.V V S.V to 2S.V V V V V V v V V V V V V I.VI I.VI V I VI M RYJ 31 maja sobota rocltlwiu. DO FRANKFURTU: codziennie o g. I 5.00 Z FRANKFURTU DO WROCLAWIA: codd.ili". o g D RZYM : 2. IV o g tnformncju/rczcrwucju: lei KONCERTY I SPEKTAKLE CONCERTS & SPECTACLES Maj - May 25 maju o godz w ramuch Koncerlu Gulowego Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego.,PorollImicnie" w Ko ~cicle Garnizonowym św. Elźbicty zostanie wykonane dzielo G. F.Haendlu "Mesjasz" pod butulq Józefa Wilkolllil'skiego oraz filharmoników ~udećkich l Walbrzycha jak równi ei. chóru. Rezonans con lulii" l Zabrzu" 2.5.0? I. Eli.bicla's Church. G.F. Ilacnucl.,Messiah '. as a pul'i ot' the Internalional Mu~ic I'CSIlVlll "Agrcl:mcnl": eonuuclcu by JÓ/er WilkolllilTSki. 24 i 25 maju o godz oruz od 27 do 30 Illl1ju o godz na. cenie Tealru Lalek wystawiany bęclzic speklakl dla dzieci "Jadwiga le Śląsku" w reiyscrii Wieslawa Hejno. TeksIopowieści o. w. Jadwidze l Trzebnicy IO~taJ przelłumaczony na język niemiecki , ,Puppet s Thcnlre. plny.. Jnuwigu le Iqsku '. Its texl will be olso tl',ln~lated IntoGCl'l11l1n I czerwcu o godz na scenie Teutru Wspólczesnego wystawiona będzie szluka Karolu Wojlyly "Promieniownnie ojcostwu" w reiyscrii Zbigniewu Sol kiego. SZluka będ z ie przedstawiona w wersji lingielskojęzycznej (,. Contemporury ThclIlrc, pluy "Prol11ieniownnie ojcostwu" by Kurol Wojtyla in English languuge maju o godz nu Swdionie Olimpijskim odbędzie się" wiatowy Festiwal Muzyki Folkowej" Olympic Stadiium. The Inlernationul Folk Musie Festival JIluju o godz Teatr Muzyc7l1y - Operelka Wrocluwskn:"Skrzypek na dachu", 1. Bock Mu~ic Theatre - Wroclaw's Opcn!łtu..,Fiddler on Ihe 1'001" by.l. Boek o godz odbędzie się liroc7.yslc wykonanie opery SI. Moniuszki "Straszny Dwór", Na ~pektaklt zaproszono kardynalów i biskupów ucze s lnlczących w Kongresie Wroduw'~ Opera,.. Stra~zny Dwór" by SI. MoniuSlko. The Opera hus preparcd Iibretto's Iranslations into ltulian, English, GCI'Illan and Frcnch o godz Tcnu' Muzyczny - Operelka Wroclawska przygotow:lła Koncerty Galowe. W progrillnie: - pid ni i ulwory polskie (m.in. F. Chopin, SI. Moniuszko, H. Wieniawski). - ~wiatowc przeboje operowe, op 'retkowe, musicalowe. fi lmowe (Kl'llillCJ IIlm/e, hll. Caban'l, Hallo DolIy!, Ha;/') w wykonaniu solistów Operetki, a lakże, go~cinnie: solistów Opery i Operetki z Kownu, Kijowa, pod batut'1 Irzech dyrygentów, 7 udzialcm artyslów chóru, balctu i orkiestry Operelki Wroclmvskiej Mu~ic Thcalre - Wroclltw's Opercttu. Ofricial ConCCrL\ - polish songs for operli, opcrett8. tnll~icltl, film: sung by the Wrocluw's Operetta and guc,1 singcrs. choir. balley and orcheslra: 28 mujo o godz w Hali Ludowej - Koncel1 Laureolów Ogólnopolskich Prezentacji i Festiwali Wokalnych Dzieci i Młodzieży. KonccItowi pntronuje K_hld7 Kardynal Henryk Gulbinowicz Ilula l.udowa. Conccrt ol' Lumeuts ot' Gener:11 Polish I'rescnlation\ and Vocal Fes!ivals ot' Chtldren and Youth 29 IIllljU o godz w ko~ciele Naj~wi"lslcj Murii Punny - Ormoriul11.,Nnjwi"kszy dar - Eucharystia". OrganizlIłorcm koncertu jest Mi"dzynarodowy FCi>liwul "Porozumienie" Our Virgin Mary', Church, lli'atorio:.. Euehnrist Ilu! Gremesl Gil'!" 31 May - Cil\g dlllszy progrlll1lll no stronic 7. The Jlrogrlll1l1ll will be colllillucd ut pugc 7. 5 COIf...:t

8 1 czerwca niedziela Ku WOLNOŚ I WYSWOBODZIŁ NAS CHRYSTUS... (GA 5,1) Msza św. na zakończenie 46. MKE SIalio orbis przed hotelem "WrocIaw" PrL:cjazd I. rcl.ydencji Arcybiskupa Wroclawskicgo na miejsce celebry następującymi ulicami : pl. Katcdralny. Hlond,l, Wyslyńskicgo. Most Pokoju, pl. Spo Iccmy, Traugulla, Podwalc, Świdnicka, Powst3l\cÓw Iqskich, Swobodna, Gwialdzistu PrL:cjazd z micjsca celebry do rclydcncji Arcybiskupa Wroclawskicgo. Przejazd na s tępują cy mi ulicami: Gwiaździsta, Swobodna, Powstar\ców Śląskich, Świdnicka. Podwale, Traugulla, pl. Spolcczny, Most Pokoju, Wyszyń skicgo, Hlonda, pl. Katedralny Spotkanie z czlonkami krajowych dclegacji Międzynarodowcgo Kongresu Eucharystycznego Przejazd l rezydencji Arcybiskupa Wroclawskiego do Seminarium duchowncgo ulicą Katcdmlną Kolacja l.. czlonkami krajowymi delegacji Mię dzynarodowego Kongrcsu Eucharystycznego Przcjazd z Seminarium Duchownego do rezydencji Arcybiskupów Wroclawskich ulic:l Katedralną 1 J une - li n I I TI/E CHRIST SET US FREE SO TIIAT WE SHOULD REMAIN FREE (GAL 5, J) Stalio Orbis the Mass cnding 46. Interna ti onal Eucharistic Congrcss Mccting Thc Popc and Polish delegatcs for the ongrcss During 46. IEU there will be Thc Holy Sacrament cvcry dny :Idoration in dcslgncd churchcs., ~ o C t A WYDAWNICTWA W ~r6d wielu publi kacji prt.ygotow3nych z racji 46. MKE nie magio zabraknąć wkludu ofen Wydawnictwa Archidiecezji Wroclawskicj (TUM). Tu przede wszystkim przygotowano plakaty kongresowe, IlodslUwowy dokumcnt teologiczny 46. MKE (tcsto basc). Szczególnic cenna jest wydana seria malych ks i ążcczek podejmuj'lcych ak tu a ln ą pl' blcnullykl' p rzygo t owań duszpastersko-teologicznych pl. "Kongresowi Eucharystycznemu naprzeciw". W scrii tej znulazly sil' nastpuj1lce pozycje; DllsZf!fI.I'Ier.l'lIVo Ellc/J(//)'.I'Iycv,e (bp Wlady. law M iziolek), 010 lvielka tajeml/ica lvifl /y (abp Bolesluw Pylak), Drogami lvoll/olei (K,. Jun Krucina), Jak ob u dz ić I"'Z)' sz/oj,' (K;. Jan Krucinu), P rze l/ aj.\'lvięlsza obecl/on (Ks. Andr/.ej Zuberbier), Ostall/ia wieczerza. Eucl/{II)'.I'/ia - Koki61 (Ks. Andrzej Nowicki). Ponadlo wydawnictwo TUM przygolowalo serii' 4 ksi"żcczek ms7.alnych / tekstumi lilurgicznymi lilurgii kongresowej w nakladzie k il k ud z i esięci u tysi\,cy. Wszelkie informacje u zyskać m oż n a pod n as t ępuj' I CY 111 adresem: Wydawnictwo Wroclawskiej K s i ęgami Archidiecezjalnej , pl. Katcdralny 1/3 WYDAWNICTWO DOLNOŚLĄSKIE Wydaw nictwo D o ln o~ l ąs ki e prz.ygotowalo ki lka wu rto~c i owyc h pozycj i. Są to m.in. wroclawskic przcwodniki : "Wroclaw. Przewod ni k turystyczny" publikacja Janusza zcrwi'\skiego - sklada siy z czy~c i historycznej i przewodni kowcj po wspólczcsnym Wrocl aw iu. Oprócz tras i miejsc wartych zwicclzeni a, StIlU mupki i informacje praktyczne. Nas t ę pn a publi kacja "Wrocluw. Prlcwoclnik historyczny" Tcrcsy Kulak obej muje dziejc Wroclawia od czasów pi astows kich clo d z i ś (losy mi asta pod berlcm czcskim, podczas panowania Habsburgów, i ju ż w trakcie jego pobkiej parls twowo~c i ). Wydawnictwo proponuje ró wni eż lite ra c k ą biografi y Karola Wojt y ł y, jcdnego z najwybilniejszych Polaków XX wieku, o b ejmuj ący okrcs dziec irlstwa spęd zo n ego w Wadowicuch aż po wybór na tron papieski. POŚWIĘCENIA I KONSEKRACJE ŚWIĄTYŃ Podc/as trwania 46. M KE poświ<;conych i konsekrowanych będzie dziewięć nowych świątyń na terenie Archidiecezji Wroclawskiej. Wśród nich znajdą się św iątynie : Kośc iól garnizonowy pw. św. Elżbiety we Wroclawiu- 31 V - kard. Luigi Poggi (Rzym), Achille ilvcslrini (Rzym) Kościól pw. św. Maksymiliana we Wrocluwiu - pomnik 46. MKE - 29 V - kurd. Adum Majda (Dctroit) * Ko dól pw. MilOl,ierdlia Bożego wolawie - 25 V - kard. Eduardo Gagnon (Rl.ym) Ko~ci61 pw. św. Wawrlyńca we Wrocławiu - 28 V - npb. Józef Kowalcl.yk - Nuncjusl. Aposlobki w RP Ko śc iól pw. św. Andrl.cja we Wroclawiu - 26 V - kard. Fr:mcis Arienze (Rzym) Ko<ciól pw. Królowej R6źuóca <w. w D7ieri.oniowie 24 V - kard. I lenryk Gulbinowicz (Wrocław) Ko. ciól pw. Wniebow7ięcia NMP w Kamic,leu Ząbkowickim - 28 V - abp Zenon Grocholcwski (Rzym) Ko ciól pw.. w. Franciszku 7 Asyi.u we Wrocławiu - 29 V - abp Szczepan Wesoly (Rl.ym) Kaplica SS. Franciszkanek Maryi Nicustaj'lcej Pomocy kard. Joachim Meisner (Kolonia).. ~ o ~ ~,,-v,. ~ \ / 'PLAC HIRSZFE DA...-. \ /... PLAC POWSTA~CÓW_KAMIENN ŚLĄSKICH A I \ ~ ~ 6 COIl.\l... d won('c' kolejowy SIlCk" MIEJSCE MSZY ŚWIĘTEJ W DNIU 1 CZERWCA 1997 R. / LEGENDA [ obaz., WY'ł\czony E ruchu kołowego mlajlca M.. y Śwt,tej

9 MUZEUM ARCHIDIECEZJALNE,, Zaloi. nc w 1898 r. jcst jcdnym z najstarszych tego typu w Polsce. Mu zeummi e ~c i s i ~ poy pl. Klllcdrulnym 16 i otwune jest dla zwicdzaj1lcym od wtorku do niedzieli w godz. od 9.00 do WyslUwy talc obcjmuj:] rt.cź bę, malarstwo, rt.emioslo artystycznc i tkaniny od XIV do XVIII w., c h oć nie brak t cż eksponut w starszych. Do nujccnnicjszych n a l cżli m.in. mumie egipskie / IV w. pl7ed hryslliscm, tablice gliniane z pismem klinowym, pl as korzeź by z Dumasz ku i lump ki oliwne z III w.. ro m a ń s k a figura. w. Janu hrzciciela z r.. najstarszy dzwon w Polscc z 1:100 r., rragmcnty slat liturgicznych św. Jadwigi z 1230 r. Tu t ak~c Imcchowywany jest benedykcjonlll z prlclomu XI/XIII w. i K s i ęg a Hcnrykowska z pierwszym 7. apisanym ldaniem polskim z 1270 r. Z okazji 46. MKE przygolowywunll jcst wysthwa o chara ktcrze ckumcni C7nym pl.:.. Eucharystia w róż n yc h rytach". IV skrócie "Misterium uchllrystii". Pre/c ntacja rozpocznie s i ę od judaików. poprzez obyczujc: ormim\ski, pruwoslllwny. grckoklllolicki, ewangelicki. na rzymskokatolickim ko I\cząc. Ukazane zostallll w i ęc ks i ęg i,!.zlliy, naczy nia liturgiczne. rze ź by i obruzy oruz inne przedmioty t owarzyszące SprH\yowanill Eucharystii. Eksponllty u życzy l y Ko.cioly Gminy Zydowskicj wc Wrocław iu i Mu zcum w IlIloku. Oficjalne otwarcic wystawy nuslllpilo 21 maja. KONCERTY I SPEKTAKLE - CIĄG DALSZY CONCERTS & SPECTACLES - THE CONTINUE 29 mllju?d w ramach IV Mi ę d zy n a rodowcgo Fcsti walu Muzyki Organowej i Kameralnej - TrzebIlIca 97, w bazylicc w. Jadwigi odb ę d ą s i ę konccrty organowe Organ concc rts in SI. Jadwiga's bas ilica in Trlebnica 31 majll o godz w Filharmonii Wroclawskiej o db ę d 7 i e s i ę koncert oratoryj ny. hór i so li ści z USA w y k o n aj ą "Mszę Koro n acyjną " w.a. Mozarta." y mfo ni ę Psalmów" Igora Straw iliskiego, w wykonaniu chóru zaprezcntowane bę d ą t a k żc ut wory u cupella Wroclaw's Philhannony omtol'io wit h choir und so lists from USA will sing "Msla Koronllcyjnu" W.A. Mozart a. "Psa lm. ymphon y" I. trilwiliskiego and a capella works 31 mąia o godz nil Wyspie S lodowej odbęd z i c s i ę Międ zyn a rod owy Konccrt Muzyki Gospel. W ~ró d wykonawców będ z ic m.in. zespól misyjny "Oucrido Matias". zespólmuzycl.ny z Wiclkicj Brytanii "VlIlcsong" oraz g o ~ć spccjalny, angielski wykonawca Snla Solo. Koncert jest dedykowany p a pi e żo wi Janowi Pawiowi II, a honorowy patronut objlll kardynalllenryk Gulbinowi cz Wyspa Slodowa, Intcrnational oncert ol' Gospel Musie dedicutcd to the Popc. Thcrc wi ll take part :. Querido Mutias". "Vincsong" - II group from Great I3ritain and li special gucst - al muja (I godz w ko cielc. w. Maksymiliana Kolbe odbęd z ie s i ę koncert "Nicszpory Lud ź ll1i e rs ki e ' SI. Muxymilian olbc's Church, conccrt "Nieszpory Ludi micrskic" 31 maju o godz ; 1.06 o godz. 20,00 w Tenrrze Polskim odbęd z ie s ię mont aż utworów poetyckich Karola Wojtyly pl. " Pi e~ l\ o blasku wod y". pektakl przygotowal zespól Sceny przy Zupol kiej , 1.06 Polish Theatre. " Pi e~ ń o blasku wody". the montage of Karol Wojt y la '~ poems 31 majo o godz,18,30; Teatr Muzycl.ny - Operetka Wroclawska zaprasza no spektakl Wiktoria ijej huzar P. Abrahdma Mw,ic ThcUire - Wrocluw's Opcretk a, n pl ny "Wictoria and her husslii'" by P. Abruham Czerwiec - June godz, 15,00 - w Teatrzc Muzycznym - Operetce Wroclawskiej wy s tąpi Koremlski Katolicki MI' Ró ż ań cow y ze spektaklcm " Mę cze nn i cy kore ańsc y" kompozytor i dyrygent ks. D żong - Czol - Li. Patronat: Katolicki Instytut Inkulturacji Korc ań s ki ej Muzyki Religijnej i SI. Johanncs - B lls iłik a z Bcrlina Music Theatrc - Wrocła w\ Opcreua, Thc Korcan Rosary Cutholic Choir" with pl ay "Thc Korcan Mart yrs". Composcr and conductor D żo n g - zol - Li na zakolkzenie 46 Kongresu Eucharystycznego chór Opery Wrocł awski ej wct mic udzial w mszy ~w., Sra/io Orbis Area close to the " Wrocł aw" I lotel, thc Wroclaw's Opera choir willtuke purt in Sw/io Orbis Euchurist end i ng thc Congress 4-6 Czct'wen O godz w Hali Ludowej wystawiona będ z ie przez Wroc law s k ą Op e rę i Are n ę Festspicie in Xanten najwięk s za inscenizacja spektaklu operowego w Pol. ce "AIDA" Giuseppc Verdiego. Przedstawienic rcalizowane jest przez wybitnych twórców Opery Budapesz teń s ki ej - reżyse ri a Viktor Nagy. scenogrnfia Attilu Csikos, choreografia Antal Podor. Kierownictwo muzyczne Ewa Michnik. Udzial wc z mą. wiatowej slawy s oli ~c i Mirclla Caponetti (mezzosopran) i Mario Mulagnini (tenor). Wys tąpi okolo 500 wykonawców, ponadto w widowisku weznui udzial ży we z wierz ęta : w ielbl ą d y, konie Il ala Ludowa, "A idll" by. Vcrdi l11udc by Wrocł uw's Opcru and Xunten Fcstspiele Are na. Thc hugest production ol' opern's s p cc l!icł in PoilInd; reu li zed by the grculest urtist ot' Budupcst Opera. Directing - Victor Nngy, sccnography Atilla siko!., horeography - Antal Fodor. Musie Director - Ewa Michni k. Thcre will wke purt soli, ts we ll-known over the worki: Mir ' llu aponetti (mcli.osopran) and Mario Malugnini. Thcrc will be 500 arti Nt and unimals Ul j.,ing purt in the, p 'c tace -camels!ind horsl!s. Poza impreznmi kulturalny w czasie trwania Kongresu w dniach maju odbę dq ~ i ę Targi Upominków Sztuki Sakralncj "Sacrollrt", które przygotowali Misjonarze Oblaci MN. Bc_idcs the culturul cntcrtainmcnt; ciuring th l! ongres!. therc wiliiiikic place the Sacra I Art SOuvenirs fuir "Sacroart" (24-28 Muy) orguni l.ccl by Obllltcs Mi ssionurics 7 CO!fN. 2 czerwca poniedziałek 8.00 Prlcjazd Papi cża l rcogydencji Arcybiskupów Wroclawskich na lotnisko na s t ę pując ymi ulicami : Katcdralna, most Tumski, św. Jadwigi, most Piaskowy, Grodzka, Nowy wiat, Mikolaja, pl. I Maja, Legnicka, pl. Strl.egomski. Stnegomska. Graniczna 8.15 Odlot Papi cża. miglowcem z Wroclawia do Legnicy. 2 June - ~1I11 II THE CHRIST SET US FREE SO THAT WE SHOULD REMAIN FREE (GAL 5, J) 8.00 Thc rare ol' the Popc from Wroclaw's Archbishops residencc to the airport with the following streets: Katedralna. Nowy Swiat, MIkolaja. pl. I Majn. Leglllcka. pl. Strzegomski. Stl'7egomskll, Granictnu 8.15 Thc Ilight away or the Popc 'rom Wrocław to Legnica by the acroplane. OKlADKA Wrocław-Plan Centrum City Map, The Centre CDVER Miejsca s p o tkań kongreso\\ ych - ongress mecling pluce I. Kutedra św. Jana hr/cicielu. ul. Katedralna. C- I 2. K ośc i ó l Bożego Cia la. ul. Boiego Ciala, B-2 3. K ośció l św. Wojciecha, pl. Dominikaliski K ośc i ó l NMP na Piasku. ul. ~w. Jadwigi. B-I 5. K ośció l św. Krt.y ż a. pl. Ko ście ln y, B- I 6. K o~c i ó l Ewangelicko-Augshurbki. B-2 7. K ośc i ó l Imienia Jezus. pl. Uniwersytccki, B- I 8. K o ~ció l ~w. Michala. ul. Nowowicjska. B- I 9. K o~ci6 1 św. Karola BoromeusIlI. ul. Kruc/tl. A-,1 10. Katedra Prawoslaw na. ul. św. Mikolaja. I I. K ościól Naj św. erca Pana Je/usa. pl. Grunw.. C K ościól św. Wawf/ y ńca. ul. Bujwida. D- I 13. K ośció l św. Ignacego Loyoli. ul. tysia, A Ko.ciól św. Ducha. ul. Bard/ka 15. K o ~ció l św. Chrystu~a Kró la. ul. Z lchodnl a. A- I 16. K o śció l MB Królowej Polski. ul. Rysia 17. Ko.dól św. Franciszka z Asyżu, ul. Borow;ka 18. K ośció l św. E l żbie t y. ul. św. E l żbie t y, B K ości6 1 św. Wincentego I Jakuba, pl. Nankiera, Ko. ciól św. Stanislawa, św. Doroty. św. Waclawa. pl. Wolno. ci, Hala Ludowa. D-2 Poczty - Post Officcs Rynck 28, B-2; ul. KlIIedralnll 6. (calodobowc/24 h) Czynne/Open ul. Krasiilskicgo I. B-2: ul. Rzel nicl.a 28. B-2; ul. POWSI. Ś I. 50. B-3: ul. Pereca 26/28; pl. Legionów, A-2. ul. Pl3stowska 117. C- I; ul. Legnicka 30: pl. Hirslfeldu 16, A-3; pl. Grunwaldlki 10. C-2 : ul. Bobrza 2 Bankomllly pl. olny 17 - IV Odd7ial PKO BP. B-2; ul. św. Katarzyny 16 - Bank Ślą s ki. B-2; Dwor/.ec Gl. PKP - Pckao S.A.. B-3; ul. HorbuCl wskicgo 4/6. OH "Astra" - Pekao S.A.; ul. Traugutta Pekao S.A.; ul. Podwalc 63 - Bank Rozwoju Eksportu.A., B-2

FRONTERA CARCENTER UL. MUCHOBORSKA 7 54424 WROCŁAW TEL. 071/57-67-97, 73-79-75 OPLA AUTORYZOWANY DEALER

FRONTERA CARCENTER UL. MUCHOBORSKA 7 54424 WROCŁAW TEL. 071/57-67-97, 73-79-75 OPLA AUTORYZOWANY DEALER CARCENTER UL. MUCHOBORSKA 7 54424 WROCŁAW TEL. 071/57-67-97, 73-79-75 FRONTERA AUTORYZOWANY DEALER OPLA ZAPRASZA DO SWOJEGO SALONU I SERWISU CODZIENNIE OD 8.00 DO 18.00 KURS PRZYGOTOWAWCZY. dla kandydatów

Bardziej szczegółowo

TEATRUM LA CINEMA LA MUSICA LAOPERETIA

TEATRUM LA CINEMA LA MUSICA LAOPERETIA WROCŁAW Unseres Eckchen beschaftigt sich seit einiger Zeit mit der Metereologie. Wir sind sicherlich keine Niederlassung der meterologischen Warte der Universita!. Unsere Gedanken haben vielmehr einen

Bardziej szczegółowo

warudniu '91 WIELKA OB CEN BILE PLL LOT NA ZAGRANICZNE POŁĄCZENIA PLL LOT wiedział Informacje w biurze LOT - u oraz u ROZKŁAD LOTÓW

warudniu '91 WIELKA OB CEN BILE PLL LOT NA ZAGRANICZNE POŁĄCZENIA PLL LOT wiedział Informacje w biurze LOT - u oraz u ROZKŁAD LOTÓW premiera warudniu '91 December in Augenblick MUZYKA Spi rituals Singers Band Operetka Wywiad z M. Owczarkiem Akademia Muzyczna SPAM Filharmonia Opera Kolor Rock Cafe TEATR Teatr Polski Teatr Lalek Teatr

Bardziej szczegółowo

OPELe. w dni powszednie 8.00-18.00 w soboty 9.00-15.00. Serwis gwarancyjny )r. Naprawy powypadkowe. Zapraszamy w godzinach:

OPELe. w dni powszednie 8.00-18.00 w soboty 9.00-15.00. Serwis gwarancyjny )r. Naprawy powypadkowe. Zapraszamy w godzinach: > e., ł tle U D..., O lu.. E... O. e E -'......., lu U., AUTORYZOWANY DEALER OPLA Sprzedaż samochodów (gotówka, raty, leasing) Części zamienne i akcesoria Serwis gwarancyjny )r ~rt I pogwarancyjny Naprawy

Bardziej szczegółowo

..". ""'~ ~ ~ / '! ~ ; ~"'~ l===1 ~

... '~ ~ ~ / '! ~ ; ~'~ l===1 ~ I o ~! o..". ~ / '! ~ ; ~"'~ ~ ~ ~ l===1 ~ ""'~ ~ SANKT PETERSBURG restauracja Zapraszamy na tradycyjne dania rosyjskie serwowane w pięknych stylowych wnętrzach w fadzierniku SPAM, Akademia Mu zyczna....

Bardziej szczegółowo

SANKT. w GRUDNIU PETERSBURG. restauracja. Zapraszamy na tradycyjne dania rosyjskie serwowane w pięknych stylowych. tev fax (O 71) 341 80 84.

SANKT. w GRUDNIU PETERSBURG. restauracja. Zapraszamy na tradycyjne dania rosyjskie serwowane w pięknych stylowych. tev fax (O 71) 341 80 84. i:::::.':::::. SANKT PETERSBURG restauracja Zapraszamy na tradycyjne dania rosyjskie serwowane w pięknych stylowych wnętrzach w GRUDNIU Wrocław s kie Promocje Dobrych K s i ąże k....... 1 Muzea na Dolnym

Bardziej szczegółowo

OPERA WROCŁAWSKA DYREKTOR EWA MICHNIK

OPERA WROCŁAWSKA DYREKTOR EWA MICHNIK OPERA WROCŁAWSKA DYREKTOR EWA MICHNIK WRZESIEŃ 2008 7. niedziela, godz. 12.00 KULISY OPERY 6. sobota i 7. niedziela godz. 17.00 ALICJA W KRAINIE CZARÓW Robert Chauls Tajemnicze Królestwo OPERA DLA DZIECI

Bardziej szczegółowo

ZAKON OJCÓW BONIFRATRÓW, HOSPICJUM BONIFRATRÓW WE WROClAWIU ZAPRASZA A K NCERT:

ZAKON OJCÓW BONIFRATRÓW, HOSPICJUM BONIFRATRÓW WE WROClAWIU ZAPRASZA A K NCERT: ZAKON OJCÓW BONIFRATRÓW, HOSPICJUM BONIFRATRÓW WE WROClAWIU ZAPRASZA A K NCERT: Q 'rze" i "2Tm 2 "(T t z STADION OLIMPIJSKI WE WROClAWIU 9 lipca 2002 r. godz.17.00 BILET WSTĘPU: CENA 5,. Zl PATRONAT HONOROWY:

Bardziej szczegółowo

PISMO BEZPŁATNE - Nr 183 - rok wydania XVI - WWW.COJESTGRANE.PL ISSN 1233-0086. 15-24 maja 2009r. Wrocław, Jelenia Góra, Świdnica

PISMO BEZPŁATNE - Nr 183 - rok wydania XVI - WWW.COJESTGRANE.PL ISSN 1233-0086. 15-24 maja 2009r. Wrocław, Jelenia Góra, Świdnica PISMO BEZPŁATNE - Nr 183 - rok wydania XVI - WWW.COJESTGRANE.PL R ISSN 1233-0086 MAJ 2009 I N F O R M A T O R K U L T U R A L N Y 15-24 maja 2009r. Wrocław, Jelenia Góra, Świdnica WIEŻA CIŚNIEŃ zaprasza

Bardziej szczegółowo

PISMO BEZPŁATNE - Nr 245 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL ISSN 1233-0086

PISMO BEZPŁATNE - Nr 245 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL ISSN 1233-0086 PISMO BEZPŁATNE - Nr 245 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R ISSN 1233-0086 LIPIEC 2014 K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y 27.06-13.07 WIECZORY W ARSENALE XVIII FESTIWAL MUZYKI KAMERALNEJ WWW.WIECZORYWARSENALE.PL

Bardziej szczegółowo

a2 Co Jest Grane/LIPIEC/2007/www.cjg.pl

a2 Co Jest Grane/LIPIEC/2007/www.cjg.pl KWIECIEŃ 2008 4.04 Koncert symfoniczny SALA FILHARMONII godz. 19 00 Zbigniew Pilch dyrygent Roman Widaszek rożek basetowy Arkadiusz Adamski klarnet Orkiestra Filharmonii Wrocławskiej G. Benda Uwertura

Bardziej szczegółowo

PISMO BEZPŁATNE - Nr 236 - rok wydania XX - WWW.COJESTGRANE.PL ISSN 1233-0086

PISMO BEZPŁATNE - Nr 236 - rok wydania XX - WWW.COJESTGRANE.PL ISSN 1233-0086 PISMO BEZPŁATNE - Nr 236 - rok wydania XX - WWW.COJESTGRANE.PL K O N C E N T R A T O R R ISSN 1233-0086 K U L T U R Y PAŹDZIERNIK 2013 GALA FINAŁOWA DOLNOŚLĄSKIEJ LIGI TALENTÓW 2013 Głuszyca, Głogów,

Bardziej szczegółowo

Kultura. Donosimy o kulturze, elektryzujemy ofertą, łączymy pokolenia { Informator kulturalno-rozrywkowy dla seniorów } dlaseniora.

Kultura. Donosimy o kulturze, elektryzujemy ofertą, łączymy pokolenia { Informator kulturalno-rozrywkowy dla seniorów } dlaseniora. Kultura dlaseniora.pl nr 1 {1} lipiec 2014... Donosimy o kulturze, elektryzujemy ofertą, łączymy pokolenia { Informator kulturalno-rozrywkowy dla seniorów } ISSN 2353-9542 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY lipiec 2014

Bardziej szczegółowo

Dużo mówiła Pani o zmianach, które z /lich będą do zauważenia od zaraz?

Dużo mówiła Pani o zmianach, które z /lich będą do zauważenia od zaraz? :: :. Poprosilam w grudni 21 listopada odhyla się pierwsza konferencja prasowa Pani Dyrektor, która Iloinfonnowala dzienni- Drzewko B ożo ll a rodze lliowe... 1 Caf e EXI O... 3_ 16:::. karzy o swoich

Bardziej szczegółowo

Mi dz narodowy festiwal Teatraln ~~

Mi dz narodowy festiwal Teatraln ~~ Mi dz narodowy festiwal Teatraln ~~ Interesuje mnie teatr, który chce towarzyszyć człowiekowi w tym co najważniejsze Z KRYSTYNĄ MEISSNER, DYREKTOREM TEATRU WSPÓŁCZESNEGO WE WROCŁAWIU rozmawia Grażyna Migniewicz

Bardziej szczegółowo

Kultura. Donosimy o kulturze, elektryzujemy ofertą, łączymy pokolenia { BEZPŁATNY INFORMATOR KULTURALNO-ROZRYWKOWY } dlaseniora.pl

Kultura. Donosimy o kulturze, elektryzujemy ofertą, łączymy pokolenia { BEZPŁATNY INFORMATOR KULTURALNO-ROZRYWKOWY } dlaseniora.pl Kultura dlaseniora.pl nr 2 {2} sierpień 2014... Donosimy o kulturze, elektryzujemy ofertą, łączymy pokolenia { BEZPŁATNY INFORMATOR KULTURALNO-ROZRYWKOWY } ISSN 2353-9542 MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY V Światowy

Bardziej szczegółowo

ROK X Cena 2,20 ISSN 1508-3446. Wartą zorganizowała na tę okoliczność niezapomnianą uroczystość, która odbyła się w miejscowo ści Boguszynek.

ROK X Cena 2,20 ISSN 1508-3446. Wartą zorganizowała na tę okoliczność niezapomnianą uroczystość, która odbyła się w miejscowo ści Boguszynek. OKALNE Miesięcznik Mieszkańców Gminy Nowe Miasto nad Wartą nr 08/137 sierpień 2010 W NUMERZE: Wypłaty dla powodzian Podczas powodzi, która miała także miejsce w Gminie Nowe Miasto nad Wartą, najbardziej

Bardziej szczegółowo

PISMO BEZPŁATNE - nr 250 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R 4 ISSN 1233-0086 1 0 2 Ń IE Z D U R G K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y

PISMO BEZPŁATNE - nr 250 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R 4 ISSN 1233-0086 1 0 2 Ń IE Z D U R G K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y PISMO BEZPŁATNE - nr 250 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R ISSN 1233-0086 GRUDZIEŃ 2014 K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y MIÊDZYNARODOWA GALA SYLWESTROWA w Auli Leopoldina Wœród wykonawców

Bardziej szczegółowo

2011 HONZA ZAMOJSKI ENGLISH P A G E S

2011 HONZA ZAMOJSKI ENGLISH P A G E S WIOSNA 2012 B E E T H O V E N Nr 14 m a g a z i n e 2011 HONZA ZAMOJSKI ENGLISH P A G E S HOME CONCEPT LIKUS CONCEPT STORE BAR 13 VINOTEKA 13 DELIKATESY 13 RESTAURACJA CONCEPT 13 ALEXANDER McQUEEN McQ

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK MIASTA CZĘSTOCHOWY MIASTO ROZRYWKA KULTURA KALENDARIUM SPORT NR 15 / MAJ 2013 ISSN 2084-6207

BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK MIASTA CZĘSTOCHOWY MIASTO ROZRYWKA KULTURA KALENDARIUM SPORT NR 15 / MAJ 2013 ISSN 2084-6207 BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK MIASTA CZĘSTOCHOWY MIASTO ROZRYWKA KULTURA KALENDARIUM SPORT NR 15 / MAJ 2013 ISSN 2084-6207 13 11 13... ZAWARTOŚĆ...... 3-5 Miasto m.in.: Wielkie pieniądze na Warszawską i przebudowę

Bardziej szczegółowo

Porcelanowe. I Biennale Mistrzów. wystawa Zapis malarstwo, rysunek, ceramika Ewy Granowskiej Muzeum w Wałbrzychu 13 września. XIV Dni Dramaturgii

Porcelanowe. I Biennale Mistrzów. wystawa Zapis malarstwo, rysunek, ceramika Ewy Granowskiej Muzeum w Wałbrzychu 13 września. XIV Dni Dramaturgii Porcelanowe godz. 18 - otwarcie wystawy Ewy Granowskiej Zapis - malarstwo, rysunek, ceramika w ramach I Biennale Mistrzów Ceramiki im. Bronisława Wolanina. - Warsztaty ceramiczne Przewidywane stoiska -

Bardziej szczegółowo

www.elblag.eu Nr 2(8) kwiecień 2013 Obudź wrażliwość - s. 2 Nowa ustawa śmieciowa - s. 8 Elbląg za pół ceny - s. 15 fot. Konrad Kosacz u u u

www.elblag.eu Nr 2(8) kwiecień 2013 Obudź wrażliwość - s. 2 Nowa ustawa śmieciowa - s. 8 Elbląg za pół ceny - s. 15 fot. Konrad Kosacz u u u Nr 2(8) kwiecień 2013 www.elblag.eu u u u Obudź wrażliwość - s. 2 Nowa ustawa śmieciowa - s. 8 Elbląg za pół ceny - s. 15 fot. Konrad Kosacz 2 Tym żyje Elbląg I przyszła wiosna. Choć przywitała nas ujemną

Bardziej szczegółowo

LEGNICA CANTAT 46 OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ CHÓRÓW O NAGRODĘ PRZECHODNIĄ RUBINOWĄ LUTNIĘ IM. JERZEGO LIBANA Z LEGNICY. Legnica, 22-24 maja 2015 r.

LEGNICA CANTAT 46 OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ CHÓRÓW O NAGRODĘ PRZECHODNIĄ RUBINOWĄ LUTNIĘ IM. JERZEGO LIBANA Z LEGNICY. Legnica, 22-24 maja 2015 r. OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ CHÓRÓW LEGNICA CANTAT 46 O NAGRODĘ PRZECHODNIĄ RUBINOWĄ LUTNIĘ IM. JERZEGO LIBANA Z LEGNICY pod patronatem Prezydenta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego Legnica, 22-24 maja 2015 r. FUNDATORZY

Bardziej szczegółowo

Katowicki. za Tydzień. Potęga modlitwy

Katowicki. za Tydzień. Potęga modlitwy 30 marca 2008 nr 13/842 Katowicki Piotr Sacha redaktor wydania Jest to wielka godzina dla całego świata czytamy słowa Chrystusa, które zanotowała w swoim Dzienniczku św. Faustyna. Chodzi oczywiście o godz.

Bardziej szczegółowo

na święto niepodległości

na święto niepodległości Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl Pe ny zakres przegl dów rejestracyjnych dentamedica ortodoncja protetyka implanty stomatologia chirurgia

Bardziej szczegółowo

W desz czu zło ta. Nr 11 (191) 1 CZERWCA 2008. Mi strzem Pol ski kto jest? A Pu char Pol ski kto ma? Wisła, Wisła, Wisła.

W desz czu zło ta. Nr 11 (191) 1 CZERWCA 2008. Mi strzem Pol ski kto jest? A Pu char Pol ski kto ma? Wisła, Wisła, Wisła. 1 CZERWCA 2008 Nr 11 (191) W desz czu zło ta Mi strzem Pol ski kto jest? A Pu char Pol ski kto ma? Wisła, Wisła, Wisła. Ta ki mi okrzy ka mi po wi ta li ki bi ce (18 ma ja) przed ra tu szem pił ka rzy

Bardziej szczegółowo

Jestem własnym szefem

Jestem własnym szefem T WOJE T YCHY 20 L IPC A 2010 Bohater tygodnia: naszemartyna Tychy Jakubowicz Zaśpiewa w Tychach na Czekoladowym Pikniku Bluesowym. >strona 2 BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI nr 29/139 20 lipca 2010 ISSN

Bardziej szczegółowo

Quality International - s. 10. Mechatronika w ZSP 2 - s. 28-29. Pięć złotych medali Wojtka Wojdaka - s. 34

Quality International - s. 10. Mechatronika w ZSP 2 - s. 28-29. Pięć złotych medali Wojtka Wojdaka - s. 34 Nr 6-7 (229) Rok XXI LIPIEC - SIERPIEŃ 2012 CENA 3,00 zł w tym 5% VAT Quality International - s. 10 Mechatronika w ZSP 2 - s. 28-29 Pięć złotych medali Wojtka Wojdaka - s. 34 BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY

Bardziej szczegółowo

śląskie smaki 15 czerwca 2007 roku ISSN 1234-1746 Nr 12 (653)

śląskie smaki 15 czerwca 2007 roku ISSN 1234-1746 Nr 12 (653) 15 czerwca 2007 roku ISSN 1234-1746 Nr 12 (653) śląskie smaki W ubiegłą sobotę cieszyńska Starówka stała się najsmaczniejszym miejscem w Polsce. Pośród zabytków Rynku w palącym słońcu trzynaście drużyn

Bardziej szczegółowo

B E E T H O V E N Nr 16

B E E T H O V E N Nr 16 JESIEŃ 2 0 1 2 B E E T H O V E N Nr 16 m a g a z i n e B E L C E A Q U A R T E T FOT. BENJAMIN DE DIESBACH w numerze: rozmowa Odznaczenie przyjaźni, czyli Krzyż Zasługi na Wstędze Republiki Federalnej

Bardziej szczegółowo