w R o c Ł A w Bogdan Zdrojewski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w R o c Ł A w Bogdan Zdrojewski"

Transkrypt

1

2

3 w R o c Ł A w Wrocław jest jednym znajpiękniejszych miast w Polsce, dumnym ze swojego wielokulturowego dziedzictwa. Prawie tysiącletni dorobek miasta podkreślany jest ogromem dokonań ostatnich kilku lat będ ących czasem głębokich przeobrażeń, a takż e gospodarczej aktywności i twórczej pasji mieszkańców. Przez swój uniwersalizm, miasta będącego centrum gospodarczym, naukowym i kulturalnym, posiada Wrocław warunki dające szanse zaspokajania wszelkich potrzeb społecznych i realizacji różnorodnych przedsię wzięć gospodarczych. Czyni to wykorzystując naturalne predyspozycje, których niewątpli wym atutem jest, między innymi, położenie geograficzne i możliwość szybkiej komunikacji z Pragą, Wiedniem i Berlinem, a dzięki Międzynarodowemu Portowi Lotniczemu - pośrednio - także z całym światem. Wrocław to także atrakcja turystyczna. Śre dniowieczny Ratusz, prastary Ostrów Tumski - europejska perła gotyckiej architektury sakralnej, barokowa Aula Leopoldina, jak również monumentalna Hala Ludowa i znajdujący się obok, największy w Europie, Ogród Japoński - to jedynie przykłady miejsc, których zwiedzenie serdecznie polecam. Dzięki 46. Międzynarodowemu KOl)gresowi Eucharystycznemu i wizycie Ojca Swiętego wielu pielgrzymów i turystów będzie miało okazję spotkać się we Wrocławiu i doświad czyć gościnności jego mieszkańców. Wszystkim życzę radości z tego spotkania i wspomnień skłaniających do ponownych odwiedzin naszego miasta. Bogdan Zdrojewski

4 46TH INTERNATIONAL EUCHARISTIC CONGRESS "EUCHARIST & FREEDOM" 25 maja niedziela WOLNI W SPOTKANIU Z CHRYSTUSEM Przywitanie w Hali Ludowej delegatów episkopatów l calego ~wiata przc1 K~iędza Kardynala Henryka Gulbinowicza - gospodarza Uroczystości Ingres i przywitanie Legata Papieskiego oraz Eucharystia otwierająca Kongres w Katedrze. 25 May - ~lilldd FREE BY MEETING THE CHRIST Wclcoming the episcopal delegate, from all ovcr the world by the Card. Henryk Gulbinowicz Ingress and wclcoming the PapaI Legate, mass for opening the ongress in the athcdral 26 maja poniedziałek WOLNOŚĆ DZIECI BOŻYCH Eucharystia w Hali Ludowej - kard. Adam M:lida (Detroit). homilia - bp Karl Lehmunn (Mainz) Wykład - kard. Francis Arinzc (Rzym) Seminaria wg tcnllttów w siedmiu językach w różnych. wiątyniach wrocławskich Msza św iętu dla Eucharystycznego Ruchu Mlodych w Hali Ludowej Konrerencja ascetyczna w Katedr/.c - Kard. Kazimier/. Świ'ltck (Pitlsk) Rozpoczęcie ciąglej adoracji Naj~więIS7..ego akramentu w wy7.naczonych kościolach Otwarcie festiwalu "Sakrosong" na Stadionie Olimpijskim 26 May - Monday THE GOD'S CHILDREN FREEDOM Ma,s at Hala Ludowa - Card. Adam Majda (Detroit), homily: bp Karl Lehmann (Mainl) Lecture by ard. Francis Arinzc (Rol11e) SCl11inars in accordancc to dcsigned subjects lead in different churches in 7 languages The mass for Eucharistic Youth Movcmcnt in Hala Ludowa Ascetical confercnce in the Cathedrallcad by CarcI. Kat.imierz Świątek (Pilisk) Thc bcginning ol' ncvercnding the Holy Sacl'ament adoration in designcd churches The opening ol' Sacrosong at the Olympic Stadium HALA LUDOWA Pej z aż Wroc ł awia bez Hali Ludowej by łb y jak Paryż bez wieży Eiffla. Ta impo nuj ąca budow ł a pows ta ł a w 1909 roku, wg projektu Maxa Berga. ówczesnego budowniczego miejskiego. Kopu la o ~red ni cy 65 metrów pokrywa że łb e t owll konstrukcję wspartą na picr~cieniu podtrzymywanym przez 32 radialne żebra s tan ow ił a szczyt m oż liwośc i technicznych tamtych czasów. Wojewoda Janusz Zaleski d ecy dują c o remoncie i modernizacji Hali Ludowej, s ta n ą ł przed niezwykle odpowiedzialnym zadaniem: odbudową i modernizacją tego obiektu oraz znalezieniem ~ rodków na ten cel. J edn ocze~ni e za ł o ży ł, że będzie godzić wiele funkcji: kongresową, estradową, s po rtową i wys t awie nni czą. Odnowiona Hala Ludowa zapewni komfort swoim u ży t kow ni kom poprzez wygodne fotele, nowoczesne n a g ł o ś ni e ni e, o św i e tl e ni e, klim atyzację oraz odpowiednie zaplecze socjalne i gastronomiczne. Jej ś wictno~ć 7.Os ta ł a przywrócona i na dlugo jeszcze pozostanie miejscem, w którym będq mogly o dbywa ć s i ę wydarzenia o św i a towy m wymiarze. ZI ELO NĄ GORA -J' WROCŁAW MEDYCZNA POMOC DORAŹNA Parkingi satelitarne v.)c: W'r"PZlAŁ,:.oMUN'~CJI UM~I.I..u W czasie trwania Kongresu Eucharystycznego znaczie wzro ś ni e skala potrzeb w zakresie opieki medycznej na terenie Wroc ł aw ia i województwa. przyjęto zasadę, że s łu żby medyczne za pew nią swoje u s łu g i wszystkim mi eszka ń co m regionu na dotychczasowym poziomie. Dodatkowo wprowadzone b ę dą ~ ro dki gwarantują ce uzyskanie natychmiastowej pomocy medycznej przy b y ł y m do Wroc ł aw ia gościom kongresowym. Blisko 50 zespolów pomocy wyjazdowej, obejmuj1lcej erki i karetki pogotowia, a t akże zes po ł y pediatryczne i przewozowe, bydzie czuwać naci bezpieczel\stwem wroc ł awian, pielgrzy mów oraz turystów, odw i ed zającyc h w tym czasie Wroclaw. Natychmiastowej specjalistycznej pomocy ambul atoryj nej ud z i e l ać b ę d z i e Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego (ul. Traugutta lł 2) oraz 5 podstacji: w dzielnicy Wrocław - Fabryczna (ul. Legnicka 6 ł ), w dzieln icy Wrocł aw - S ta re Miasto (ul. In owrocław s ka 2), w dzielni cy Wrocław- Śródmie ~c i e (ul. Ukryta 10). w dzielnicy Wrocław - Krzyk i (ul. Jantarowa 20), a w dzielnicy Psie Pole - Oddział Pomocy D o raź n ej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego (ul. Kamie.\skiego 73a). Szpi tale Wrocław ia i województwa b ęd~l d ys ponowa ć na czas Kongresu reze rwą blisko 4 tys. miejsc dla potencjalnych pacjentów na oddz i a ł ac h wszystkich s pecja ln o~ci. Pierwszej pomocy 'Iekarskiej będą w stanie ud z i e li ć t ukże apteki, które zaopatrzono w dodatkowy asortyment leków i ~rodków opatrunkowych. Od 26 maja do I czerwca prócz aptek d z iał aj ~lcyc h w normalnym trybie wyd łu żony dyżur (ocl godz do godz ) będą pełni ć na s t ę puj ące apteki : ul. Krynicka 51, tel , ul. Nowowiejska 12a, tel , ul. Kniaziewicza 2/4, ul. Łęczycka ł, pl. Uniwersytecki 15, ul. Horbaczewskiego 4-6, Rynek 18. W n as t ęp uj ącyc h aptekach m oż na porozu mi eć siy w wymienionych j ęzy k ac h : ul. Bednarska 7 - ł 7 - język angielski i niemiecki ul. Canaletta 2 ł. j ęzyk angielski i rosyjski ul. Pow s tańców Ś l ąs ki c h - j ęzyk angielski, francuski, niemiecki i rosyjski ul. Traugutta t 2 ł - jyzyk angielski, niemiecki i rosyjski ul. Uczniowska 37 - język angielski a ł odobowy d yż ur gwarantujllcy inform ację o m oż li wo~ci uzyskania natychmiastowej pomocy medycznej w czasie Kongresu zapewnia Centrum Informacj i Medycznej - tel i 999. Informacji u dz i e l ać b ędą t akże podstacje pogotowia - telefony , , oraz Oddzial Pomocy Dora ź n ej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego - tel COW!

5 ILUMINACJA OSTROWA TUMSKIEGO Wspaniula iluminacja najstarszej części miasta Ostrowa Tumskiego - ożywila piękno gotyckiej i barokowej architektury i rzetby, ekspo nują c detale. Na Ostrowie iluminowane jest 13 obiektów: klltedra, kościo l y pod wezwaniem: św. Krzyża, w. Piotra i Pawia, św. Marcina; most Tumski, Orphanotropheum, kolegiata, dawna i obecna siedziba arcybiskupa, seminari um duchowne, pomniki papieża Juna XX III. w. Jana Nepomucena i figura Matki Boskiej. Przy obiektach umieszczono okolo 70 punktów św i et ln ych, w sposób dyskretny, aby ich oprawy nie rzucały si\! w oczy. Oprócz renektorów wprowadzono z n acz n ą li czbę drobnych punktów świe tln ych, ulokowanych w chod nikach, pod os l oną specjalnych szyb.. ". Ośw i e tl e ni e jest sterowane automatycznie. Koszt przed- S l ęwz l ęc UI wyi~ló s l 960 t ~s. zl. D z i ęk i e n e rgooszczęd n y m żarówko m tania będzie eksplo3tllcja. Jak wynika ze ws tępnyc! l obliczei]. Int es l ęcz n y koszt o wietlenia zamknie się w kwocie 200 zl. Bezcenne i nieprzeliczalne na zlotówkl Jest natomiast to, co n ajważ ni ejsze - radość i podziw ludzi odwiedzaj'lcych Ostrów Tumski. WZORY IDENTYFIKATORÓW KTÓRE BĘDĄ NOSILI PODCZAS KONGRESU WOLONTARIUSZE I SŁUŻBY MEDYCZNE. ~ WOLONll\RJAT IvllEJSKJ t., i~:: ;:1 D auiba MEDYCZNA WOLONTARIAT MIEJSKI Wolontariat Miejski to organizllcja skladajqcu s i ę z uczni ów szkól śre dni c h, szkoly podstawowej nr 51 oraz studentów. W sumie jest nus ponad 1000 osób pracujących w sieci punktów nu terenie miasta s lu żącyc h informacjq w j ęzykuc h : angielskim, niemieck im, francuskim. rosyjskim, hi szpański m, wloskim. czeskim, norweskim, a nawet japoliskim. Wszystkie osoby uczestniczyly w szkoleniach językowych z native speaker' um i i ABC wiedzy o Wroclawiu. Nasi wolontariusze d yspo nuj ą infonn acj ą z zukresu znajomo ci Wroclawia, jego historii oraz posiad!u!1 mapki infor3mcyjne i plan 46 MKE wraz z imprezami kulturalnymi. K ażdy punkt to ustawiony nu chod niku grunatowy namiot z powiewajqc!] nad nim duż!]literq "i". K ażd y z nus będz i e pracowal na zmiany, a punkty będ l] czynnc w godzinach do 9.00 do Wolontari usz odznacza s ię bialą koszulkil z symbol cm Wrocławia, czapeczką zc znakiem "i" oraz identyfikatorem ulwierajqcym zdjęcie, dane osobowe i infonnucje o z n ajo m ośc i języków. Punkty informacyjne z n ajdować będq s ię w nas t ęp ującyc h miejscach: przed Dworecm Glównym PKP, na Dworcu PKS; \Hl Dworcu Nadodrze, pod Wzgórzem Andersa; ul. widnicku ( p o międ zy DH "Renom u" a k ościo l em Bożego iala); ul. Świd ni cka (u wlotu do Rynku); Rynek (kolo kamicnic.,ja Ś i Malgosia'); Rynek (plac Solny); na Dworcu Lotniczym; na pl. Uniwersyteckim (kolo Gmachu Glównego); nu Ostrowie Tumskim (kolo pomika papicża Junu XXIII); na Ostrowie Tumskim (kolo Katedry); ul. Wystawowa (obok Hali Ludowej); Hala Stulecia (nu wprost ZOO); pl. Grunwaldzki (obok pęt li autobusowcj); pl. Wo ln ośc i (od strony Opery); pl. I-go Maja (obok fontanny); pl. I-go Maja (w przej ciu podziemnym); ul. Pilsudskiego (kolo kina ŚIt] s k); na pl. Do minik uńskirn (obok kościola św. Wojciecha); ul. Oluwsku (przy pl. Dominikań s kim); ul. Piuskowa (na parkingu przed budynkicm Filologii Polskiej); Most Pokoju (obok Mu zeum Narodowego); pluc Nowy Targ; ul. Olawska (dawny budynek Pewex u); Clltrum - plac Nowy Targ p. 204; na plucu Świę t oja llsk im (Le nica; obok pomnika); ul. Wlodkowica (w WOION-ie); Urzt]d Pocztowy nr 32 Rynek; Urzlld Pocztowy nr 55 pl. Katedralny; Urząd Pocztowy nr 15 ul. Malachowskiego; Urząd Pocztowy (w Domu tudcncki m.,dwudzicstol!ltka") ul. Piastowska. W Urzędac h Pocztowych, które sq czynne cu l ą d o bę, będą pra cować studenci wydzialów językowych Uniwersytetu Wroclawskiego. Studenci-wolontariusze ud z ielać będ,] informacji 24 godzi ny na dobę. Istnieje rów ni eż rno ż liwo ~ć skorzystania z Intcrnctu. Ju ż od murca dziala Centrum Wolontariatu Miejskicgo w budynku Urzęd u Miasta na 1)lacu Nowy Turg 1-8. Informacje będą równie ż do s tę pn e na II piętrze w pokoju 204. pod numcrem tclefonu oraz w Internecie: strona www - e-mai l Dodatkowo s tworzy li ~m y 5 punktów sanitarnych, w tym eulodobowy w bylym budynku Pewex-u nu ulicy Olawskiej. Będ!] tam pracować wykwalifikowani ratownicy WOPR, ratownicy P K i studenci Akademii Medyczncj. Wolontariat Miejski to nie tylko organizacja punktów. Ze b ra li ~rn y informacje i z redugowali ~m y biuletyn informacyjny, z którego będ z i emy korzy s tu ć w czasie dyżurów. Mo ż n u będz i e tum z n a l cić infonnacje pierwszej p trzeby takie jak: dzialanic komunikacji miejskiej, większe sklepy S I)Ożywcze, du że hotcle, apteki, komisuriaty, konsul aty, banki i inne. Wspólpracujemy z orgnni zcj!] paramilitarną " trzelec", która w czasie 46. MKE zajmic się pom ocą, l og i s t y k ą i oc hroną. NasZ!1 pracę sponsoruj!] takie firmy jak: PZU S.A., który ubezpiecza IHIS od odpow i edz iuln ośc i cywilnej i ni eszczęś liwyc h wypudków. D z i ęki firmic Optimus S.A., która udo s t ę pnil a num komputery n ajwyższej klasy, s tworzy li śm y ni cz będlhl ba zę dunych wszystkich wolontariuszy i mamy d os t ę p do Internetu. Sturopolanka gasi nasze pmgnienic wodą mineralnq i napojami gazowanymi. Algida, która zaopatruje nas w lody, d zięki czemu dlugotrwala praca w Centrum Wolontariatu staje s i ę przyjemniejsza. Będziemy rów ni eż zajmow ać s i ę s prze d ażą lodów w WIsie 46. MKE. Firma GSM Plus ofemje nam kilka telefonów komórkowych, które ulatwi ają nam komunikację między punktami. N/lla Lupi/isk", B"rt/llllliej Z. Skrzy/iski, Urszul" Cltolawo 3 eolu! 27 maja wtorek ŚWIADKOWIE PRAWDY I WOLNOŚCI Eucharystia w Hali Ludowej - kard. Jaimc L. Sin (Manilia), homilia - kard. Bcrnut'd Fr. Law (Boston) Wyklad - kurd. Joachim Mei,ner (Kolomu) Seminaria wg temutów w ~icdmiu.ięqkach IV l"6inych świątyniach wroclawskich J 7.00 Bierll1lOwanie dla mlod/ieiy Wroclnwia w Ilali Ludowej J9.oo Ost!ltni d/ień,.świmowego Festiwalu Muqki Folkowej" na Stadionie Olimpijskim KonferenCja ascetyczna w Kntedr/t! - kard. Miroslav Vlk (Praga) Wystawienie. adorncja i blogoslawiellstwo Najświętszym akramcntcm w K,l!cdrJe 27 May - Tuesday WITNESSES OF THE TRUTH AND FREEDOM Eucharist at Hala LudowH - Card. Jaime Sin (Manilia). homily: Card. Bernard L<I\\ (Boston) Lecture by Card. Joachim Meisner (Kolonia) J6.00 Scmll1urs in accordance to dcslgned Mlbjects lead 111 different churches in 7 languages Ascetical confcrcncc 111 the Cathedral 28 maja środa WYZWOLENIE Z GRZE HU Eucharystiu w Ilali Ludowcj - kard. Laslló Paskat (Esl.tcrgom-Budapes/t). homilia - ubp Zenon Grocholewski (Watykan) J2.00 Wyklad - kard. Lucas H. Nevcs (Salwador) Seminaria wg tematów w siedmiu jęlykach w różnych świ'ltyniach wrocławskich (okazja do spowi~dzi ~w. dla pos7c1cg61nych grup jęlykowych) Konferencja ascetycll1u w Katcdl7e _ kard. John J. O' on nor (Nowy Jork) Wystawienie. adoracju i blogoslawieństwo Najhwi~ts/ym Sakramentem w Katedrze 28 May - Wednesday L1BERATION FROM THE SIN Euchurist at Hala Ludowa - ard. Las/ló Paskui (Es7tcrgom - Budapeszt). homily - abp Zenon Grocholcwski (Watykan) Lccture hy Card. Lucus Nevcs (Salwador) Seminar.. in accordance to dcsigncd subjccts lead in differenl churches in 7 languagcs I ~.30 Ascelical conference al Ihc Cathedral - Card. John O ' (New York) Exposilion. udoration and hlcssing wilh HlIly acrament al the Cathedral

6 4 COlr.V. 29 maja czwartek TELEKOMUNIKACJA Obsluga Kongresu Eucharystycznego i wizyty papie ża Jana Pawia II traktowana jest pres t iżowo przez Tel eko munika cję Po l ską S.A. Uruchomiono doda lkowo 4500 nowych numerów (w tym po 300 w Przerzeczynie i Jaworzynie oraz 500 w Karpaczu). Równolegle zainstalowano 500 aparatów ogó ln odos tęp n yc h na karty magnetyczne w kabinach i pólkabinacll. Przedkongresowe inwestycje obję l y t eż wybudowanie linii ~wiat l owo d owyc h w pin ającyc h Port Lotniczy i H a l ę Ludową w i s tni ejący ju ż system św i at J owo d owy. W Hali Ludowej uruchomiono telefoni czml ce ntra l ę abone n c ką, któnl obs lu ży bi ura i ccntrum kongresowe, daj!ic m oż liw ość taryfikllcji na bieżąco. Dzwoniąc y przy pomocy specja lnej karty b ędz i e od razu znal k wo tę opiaty za rozm owę; ni ewykorzys t a n ą kartę będ z i e mógl od d ać, u zysk ując rów n owa rl o~ć pozostalych na niej impul sów. W czasie Kongresu będą pracować punkty info rmujące (np. w namiolach) o m oż li wo śc i korzystania z ulg telekomuni kacyj nych w poszczególnych rejonach zg ro mad ze ń. Zapew ni ą one podstawowe u s lu ~ t e l ekom uni kacyjne np.: telefon, telefaks, s przedaż kart magnetycznych, informacja telefoniczna. Z okazji MK.E i wizyty p a pi eża w Polsce zos t a n ą wydane kurty Iclefoniczne zjego wizerunkiem i karty oko li cz n ośc i owe. TRASA PROC... I BOt.OO CIAł.A w DNIU 211 MA,JA 11H17 R maja piątek \'Z~ LA I J D 'OCZ\' WYSTAWY EXHIBITIONS 15 maja -\0 ncrwca w godz wy_tawa Polskiej ztllki W~półczesncj "Źródla wo ln ości". Ek,ponaty 'ą prel..entowane w kilkl1l11iejscach Wrocławia oraz Galerii BWA IS.OS.-(().06 cxhihition of Poli;,h onh!mpornry Arl.. Thc ~Ollrcc, of FIl'cdol11" in BWA Gallery and rew other placc~ in Wroclaw 20 maja - 20 C7,cmca w kościele ~w. M;lrcina - wystawa i ~yl1l[107jui1l "Eucharystia i Wolno ć '. Organi- 7:HOr: Fundacja św. Marcina wc Wroclawiu i Du~zpa~terstwo ŚrodOW i sk TwóI'czych , t. Mal1in '~ Church, cxhibition and syl11posilll11 "Thc ElIchurist and Fn:cdom", organiled by Ihe St. Martin', Foundation in Wroclaw and the krgy rculivc irclcs 20 majn - 12 czemc.'l w godz. JO,OO-J8.00 W G<1Jerii Tkackiej.,Na Jatkach" - wystawa.,eucharystia i W()lno~ć". Organillllor: Galt'ria llicka i DlIs,pa~terstwo Środowisk Twórczych _ "Na.Iatk.ach" Gallery, exhihlllon "El1charist and Freedol11" prepared and organi.r.ed by the Weaver', Gallery antklthc lergy Creativc Circles w godz W Ralus7u - wymawu "Poru'ct duchownego wro lawskiego". rganizatorem wystawy jesl MU7cuI1l Hisloryczne _ Town-J/all. cxhibitioll.. Wrocław' s pri;:sl porlrait" organized by l1islori':<ii MlISe maja - 8 C7,crWCll w godz w Galerii $7tuki Naiwnej i Ludowej - wystawa "Chrylus Fru,obi i wy",.,{w..lun Ncpomucen IV rzeźbie Ludowej" The Gallery or Nllh'c and Folk Art- an exhibilion: "The worricd Chrisl" 20 maja - 30 czerwca w god w Bibliotece Uniwersyteckiej - wystawa "W prreslrzeniach poclji Karola Wojtyly" Ortll,.Jan Pawel IT w l.biorach Biblioteki Uniwersyteckiej", Univer,ity's Library. two exhibilions:..in the areu ol Karol Wojtyłu's pocii)''',.john Puul the IInd in the nivcro,lly's Lihrury collcction" 23 maja - 10 września w godz Muzcum Narodowe wml. l organilatorami Mi~dzynarodowego Fesliwalu Wralislavill anlanr Muzyk:! i SIwki Pi~kne zapreze nluj ą wymawę "Musica sacl'a" tywy W sztuce sll1~kicj XVl I-X VlII w. RówIlocIeśnic pre7,cnlowana jest wy.. lawa.. Biskupstwo wrocław.. kic w numi7.j11alycc" Nution;tl Mu~cum, two cxhihitions:,.muska Sacra thcmes in lawish 3rt of XVII XVIII century" Mg. hy Nmionul Mus<:tlln and organllcrs oj' the Il1lernati()llul Fcstival "Wratislavia CUlllans Musie and Finc Alt...; "Wroclaw's epi~copatc in numillllalic" ja - lo czerwca w godz w IIali Ludowej - wyslawa "Madonny Europy". Organinlorem wyslawy jesl Fundacja "Ave Maria" z W;lrszuwy. 23.0S I1ulu Ludowa. <!xhihition: "Europc's Madonnn.," org. by.. Ave Maria" Foundation rl'olll Warsaw 24l1laja- l czerwca w godz w hiur7e NOT-u Krajowa Wyslilwa Fi latelislyczna. Organizalol'em jest Oddzial Wroclawski Polskiego ZWill7.ku Fi latelistów NOT Orfke. Nationul Filatcli,tic Exhibilion ol'g. by Poli,h Filnteli.,t Company Wrocław', Dcpanmel1t

7 PORT LOTNICZY Pon LOlniczy przywita go~ci kongresowych z calego ~w iał8 ~w ieżym zapachem nowo ~c i. To wla nie 46. M iędzyn a rodowy Kongres Eucharyslyczny byl motorem gruntownej przebudowy wroclawskiego portu, jego obecnego, nowoczesnego i okazalego oblicza. Tym, którzy przylecll na Kongres drogą l otniczą, zapewne trudno będzie uwierzyć, że rok temu wrocławskie 10lnisko stanowily dwa niezbyt okuzale, parterowe budynki. Nie byla to atrakcyjna wizytówka naszego miasta. Dla Wojewody Janusza Zaleskiego stalo s ię oczywisie, że len stan n a l eży radykalnie zmie n ić. Będąc.l'pi/'illls /110- vells przed s ięwzięciu, zmobi lizowal ca l ą rzeszę ludzi oraz instytucje, aby projektowi nadać realne wymiary.... Dzięki przychyl n o~ci Ministerstwa Transponu i GospodarkI MorskIej,.Pańslwowego Przedsiębiors t wa Porty Lotnicze, parlamentarzystów oraz wladz samorządowych, wspólnymi sllan1l znal.eziono ~rodki na rea li zację budowy nowego lerminalu i jego zaplecza. ObIekt na l czący do IHljnowocze~niejszych tego Iypu w Europie Srodkowo-Wschodniej będzie mógl przyjąć 400 pasarerów na godzhlę. Wypo sużo ny jest w nowoczesne urząd ze nia zapewniające najdogodniejszli obslugę pa sażero m zarówno przylatujllcym do naszego miasta, juk i od l atującym z Wroclawia. GODZ INY ODLOTÓW Z WRO ŁAW I A GODZINY ODLOTOW Z WA RSZAWY DO WARSZAWY: DOWRO LAW IA 24.V V S.V to 2S.V V V V V V v V V V V V V I.VI I.VI V I VI M RYJ 31 maja sobota rocltlwiu. DO FRANKFURTU: codziennie o g. I 5.00 Z FRANKFURTU DO WROCLAWIA: codd.ili". o g D RZYM : 2. IV o g tnformncju/rczcrwucju: lei KONCERTY I SPEKTAKLE CONCERTS & SPECTACLES Maj - May 25 maju o godz w ramuch Koncerlu Gulowego Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego.,PorollImicnie" w Ko ~cicle Garnizonowym św. Elźbicty zostanie wykonane dzielo G. F.Haendlu "Mesjasz" pod butulq Józefa Wilkolllil'skiego oraz filharmoników ~udećkich l Walbrzycha jak równi ei. chóru. Rezonans con lulii" l Zabrzu" 2.5.0? I. Eli.bicla's Church. G.F. Ilacnucl.,Messiah '. as a pul'i ot' the Internalional Mu~ic I'CSIlVlll "Agrcl:mcnl": eonuuclcu by JÓ/er WilkolllilTSki. 24 i 25 maju o godz oruz od 27 do 30 Illl1ju o godz na. cenie Tealru Lalek wystawiany bęclzic speklakl dla dzieci "Jadwiga le Śląsku" w reiyscrii Wieslawa Hejno. TeksIopowieści o. w. Jadwidze l Trzebnicy IO~taJ przelłumaczony na język niemiecki , ,Puppet s Thcnlre. plny.. Jnuwigu le Iqsku '. Its texl will be olso tl',ln~lated IntoGCl'l11l1n I czerwcu o godz na scenie Teutru Wspólczesnego wystawiona będzie szluka Karolu Wojlyly "Promieniownnie ojcostwu" w reiyscrii Zbigniewu Sol kiego. SZluka będ z ie przedstawiona w wersji lingielskojęzycznej (,. Contemporury ThclIlrc, pluy "Prol11ieniownnie ojcostwu" by Kurol Wojtyla in English languuge maju o godz nu Swdionie Olimpijskim odbędzie się" wiatowy Festiwal Muzyki Folkowej" Olympic Stadiium. The Inlernationul Folk Musie Festival JIluju o godz Teatr Muzyc7l1y - Operelka Wrocluwskn:"Skrzypek na dachu", 1. Bock Mu~ic Theatre - Wroclaw's Opcn!łtu..,Fiddler on Ihe 1'001" by.l. Boek o godz odbędzie się liroc7.yslc wykonanie opery SI. Moniuszki "Straszny Dwór", Na ~pektaklt zaproszono kardynalów i biskupów ucze s lnlczących w Kongresie Wroduw'~ Opera,.. Stra~zny Dwór" by SI. MoniuSlko. The Opera hus preparcd Iibretto's Iranslations into ltulian, English, GCI'Illan and Frcnch o godz Tcnu' Muzyczny - Operelka Wroclawska przygotow:lła Koncerty Galowe. W progrillnie: - pid ni i ulwory polskie (m.in. F. Chopin, SI. Moniuszko, H. Wieniawski). - ~wiatowc przeboje operowe, op 'retkowe, musicalowe. fi lmowe (Kl'llillCJ IIlm/e, hll. Caban'l, Hallo DolIy!, Ha;/') w wykonaniu solistów Operetki, a lakże, go~cinnie: solistów Opery i Operetki z Kownu, Kijowa, pod batut'1 Irzech dyrygentów, 7 udzialcm artyslów chóru, balctu i orkiestry Operelki Wroclmvskiej Mu~ic Thcalre - Wroclltw's Opercttu. Ofricial ConCCrL\ - polish songs for operli, opcrett8. tnll~icltl, film: sung by the Wrocluw's Operetta and guc,1 singcrs. choir. balley and orcheslra: 28 mujo o godz w Hali Ludowej - Koncel1 Laureolów Ogólnopolskich Prezentacji i Festiwali Wokalnych Dzieci i Młodzieży. KonccItowi pntronuje K_hld7 Kardynal Henryk Gulbinowicz Ilula l.udowa. Conccrt ol' Lumeuts ot' Gener:11 Polish I'rescnlation\ and Vocal Fes!ivals ot' Chtldren and Youth 29 IIllljU o godz w ko~ciele Naj~wi"lslcj Murii Punny - Ormoriul11.,Nnjwi"kszy dar - Eucharystia". OrganizlIłorcm koncertu jest Mi"dzynarodowy FCi>liwul "Porozumienie" Our Virgin Mary', Church, lli'atorio:.. Euehnrist Ilu! Gremesl Gil'!" 31 May - Cil\g dlllszy progrlll1lll no stronic 7. The Jlrogrlll1l1ll will be colllillucd ut pugc 7. 5 COIf...:t

8 1 czerwca niedziela Ku WOLNOŚ I WYSWOBODZIŁ NAS CHRYSTUS... (GA 5,1) Msza św. na zakończenie 46. MKE SIalio orbis przed hotelem "WrocIaw" PrL:cjazd I. rcl.ydencji Arcybiskupa Wroclawskicgo na miejsce celebry następującymi ulicami : pl. Katcdralny. Hlond,l, Wyslyńskicgo. Most Pokoju, pl. Spo Iccmy, Traugulla, Podwalc, Świdnicka, Powst3l\cÓw Iqskich, Swobodna, Gwialdzistu PrL:cjazd z micjsca celebry do rclydcncji Arcybiskupa Wroclawskicgo. Przejazd na s tępują cy mi ulicami: Gwiaździsta, Swobodna, Powstar\ców Śląskich, Świdnicka. Podwale, Traugulla, pl. Spolcczny, Most Pokoju, Wyszyń skicgo, Hlonda, pl. Katedralny Spotkanie z czlonkami krajowych dclegacji Międzynarodowcgo Kongresu Eucharystycznego Przejazd l rezydencji Arcybiskupa Wroclawskiego do Seminarium duchowncgo ulicą Katcdmlną Kolacja l.. czlonkami krajowymi delegacji Mię dzynarodowego Kongrcsu Eucharystycznego Przcjazd z Seminarium Duchownego do rezydencji Arcybiskupów Wroclawskich ulic:l Katedralną 1 J une - li n I I TI/E CHRIST SET US FREE SO TIIAT WE SHOULD REMAIN FREE (GAL 5, J) Stalio Orbis the Mass cnding 46. Interna ti onal Eucharistic Congrcss Mccting Thc Popc and Polish delegatcs for the ongrcss During 46. IEU there will be Thc Holy Sacrament cvcry dny :Idoration in dcslgncd churchcs., ~ o C t A WYDAWNICTWA W ~r6d wielu publi kacji prt.ygotow3nych z racji 46. MKE nie magio zabraknąć wkludu ofen Wydawnictwa Archidiecezji Wroclawskicj (TUM). Tu przede wszystkim przygotowano plakaty kongresowe, IlodslUwowy dokumcnt teologiczny 46. MKE (tcsto basc). Szczególnic cenna jest wydana seria malych ks i ążcczek podejmuj'lcych ak tu a ln ą pl' blcnullykl' p rzygo t owań duszpastersko-teologicznych pl. "Kongresowi Eucharystycznemu naprzeciw". W scrii tej znulazly sil' nastpuj1lce pozycje; DllsZf!fI.I'Ier.l'lIVo Ellc/J(//)'.I'Iycv,e (bp Wlady. law M iziolek), 010 lvielka tajeml/ica lvifl /y (abp Bolesluw Pylak), Drogami lvoll/olei (K,. Jun Krucina), Jak ob u dz ić I"'Z)' sz/oj,' (K;. Jan Krucinu), P rze l/ aj.\'lvięlsza obecl/on (Ks. Andr/.ej Zuberbier), Ostall/ia wieczerza. Eucl/{II)'.I'/ia - Koki61 (Ks. Andrzej Nowicki). Ponadlo wydawnictwo TUM przygolowalo serii' 4 ksi"żcczek ms7.alnych / tekstumi lilurgicznymi lilurgii kongresowej w nakladzie k il k ud z i esięci u tysi\,cy. Wszelkie informacje u zyskać m oż n a pod n as t ępuj' I CY 111 adresem: Wydawnictwo Wroclawskiej K s i ęgami Archidiecezjalnej , pl. Katcdralny 1/3 WYDAWNICTWO DOLNOŚLĄSKIE Wydaw nictwo D o ln o~ l ąs ki e prz.ygotowalo ki lka wu rto~c i owyc h pozycj i. Są to m.in. wroclawskic przcwodniki : "Wroclaw. Przewod ni k turystyczny" publikacja Janusza zcrwi'\skiego - sklada siy z czy~c i historycznej i przewodni kowcj po wspólczcsnym Wrocl aw iu. Oprócz tras i miejsc wartych zwicclzeni a, StIlU mupki i informacje praktyczne. Nas t ę pn a publi kacja "Wrocluw. Prlcwoclnik historyczny" Tcrcsy Kulak obej muje dziejc Wroclawia od czasów pi astows kich clo d z i ś (losy mi asta pod berlcm czcskim, podczas panowania Habsburgów, i ju ż w trakcie jego pobkiej parls twowo~c i ). Wydawnictwo proponuje ró wni eż lite ra c k ą biografi y Karola Wojt y ł y, jcdnego z najwybilniejszych Polaków XX wieku, o b ejmuj ący okrcs dziec irlstwa spęd zo n ego w Wadowicuch aż po wybór na tron papieski. POŚWIĘCENIA I KONSEKRACJE ŚWIĄTYŃ Podc/as trwania 46. M KE poświ<;conych i konsekrowanych będzie dziewięć nowych świątyń na terenie Archidiecezji Wroclawskiej. Wśród nich znajdą się św iątynie : Kośc iól garnizonowy pw. św. Elżbiety we Wroclawiu- 31 V - kard. Luigi Poggi (Rzym), Achille ilvcslrini (Rzym) Kościól pw. św. Maksymiliana we Wrocluwiu - pomnik 46. MKE - 29 V - kurd. Adum Majda (Dctroit) * Ko dól pw. MilOl,ierdlia Bożego wolawie - 25 V - kard. Eduardo Gagnon (Rl.ym) Ko~ci61 pw. św. Wawrlyńca we Wrocławiu - 28 V - npb. Józef Kowalcl.yk - Nuncjusl. Aposlobki w RP Ko śc iól pw. św. Andrl.cja we Wroclawiu - 26 V - kard. Fr:mcis Arienze (Rzym) Ko<ciól pw. Królowej R6źuóca <w. w D7ieri.oniowie 24 V - kard. I lenryk Gulbinowicz (Wrocław) Ko. ciól pw. Wniebow7ięcia NMP w Kamic,leu Ząbkowickim - 28 V - abp Zenon Grocholcwski (Rzym) Ko ciól pw.. w. Franciszku 7 Asyi.u we Wrocławiu - 29 V - abp Szczepan Wesoly (Rl.ym) Kaplica SS. Franciszkanek Maryi Nicustaj'lcej Pomocy kard. Joachim Meisner (Kolonia).. ~ o ~ ~,,-v,. ~ \ / 'PLAC HIRSZFE DA...-. \ /... PLAC POWSTA~CÓW_KAMIENN ŚLĄSKICH A I \ ~ ~ 6 COIl.\l... d won('c' kolejowy SIlCk" MIEJSCE MSZY ŚWIĘTEJ W DNIU 1 CZERWCA 1997 R. / LEGENDA [ obaz., WY'ł\czony E ruchu kołowego mlajlca M.. y Śwt,tej

9 MUZEUM ARCHIDIECEZJALNE,, Zaloi. nc w 1898 r. jcst jcdnym z najstarszych tego typu w Polsce. Mu zeummi e ~c i s i ~ poy pl. Klllcdrulnym 16 i otwune jest dla zwicdzaj1lcym od wtorku do niedzieli w godz. od 9.00 do WyslUwy talc obcjmuj:] rt.cź bę, malarstwo, rt.emioslo artystycznc i tkaniny od XIV do XVIII w., c h oć nie brak t cż eksponut w starszych. Do nujccnnicjszych n a l cżli m.in. mumie egipskie / IV w. pl7ed hryslliscm, tablice gliniane z pismem klinowym, pl as korzeź by z Dumasz ku i lump ki oliwne z III w.. ro m a ń s k a figura. w. Janu hrzciciela z r.. najstarszy dzwon w Polscc z 1:100 r., rragmcnty slat liturgicznych św. Jadwigi z 1230 r. Tu t ak~c Imcchowywany jest benedykcjonlll z prlclomu XI/XIII w. i K s i ęg a Hcnrykowska z pierwszym 7. apisanym ldaniem polskim z 1270 r. Z okazji 46. MKE przygolowywunll jcst wysthwa o chara ktcrze ckumcni C7nym pl.:.. Eucharystia w róż n yc h rytach". IV skrócie "Misterium uchllrystii". Pre/c ntacja rozpocznie s i ę od judaików. poprzez obyczujc: ormim\ski, pruwoslllwny. grckoklllolicki, ewangelicki. na rzymskokatolickim ko I\cząc. Ukazane zostallll w i ęc ks i ęg i,!.zlliy, naczy nia liturgiczne. rze ź by i obruzy oruz inne przedmioty t owarzyszące SprH\yowanill Eucharystii. Eksponllty u życzy l y Ko.cioly Gminy Zydowskicj wc Wrocław iu i Mu zcum w IlIloku. Oficjalne otwarcic wystawy nuslllpilo 21 maja. KONCERTY I SPEKTAKLE - CIĄG DALSZY CONCERTS & SPECTACLES - THE CONTINUE 29 mllju?d w ramach IV Mi ę d zy n a rodowcgo Fcsti walu Muzyki Organowej i Kameralnej - TrzebIlIca 97, w bazylicc w. Jadwigi odb ę d ą s i ę konccrty organowe Organ concc rts in SI. Jadwiga's bas ilica in Trlebnica 31 majll o godz w Filharmonii Wroclawskiej o db ę d 7 i e s i ę koncert oratoryj ny. hór i so li ści z USA w y k o n aj ą "Mszę Koro n acyjną " w.a. Mozarta." y mfo ni ę Psalmów" Igora Straw iliskiego, w wykonaniu chóru zaprezcntowane bę d ą t a k żc ut wory u cupella Wroclaw's Philhannony omtol'io wit h choir und so lists from USA will sing "Msla Koronllcyjnu" W.A. Mozart a. "Psa lm. ymphon y" I. trilwiliskiego and a capella works 31 mąia o godz nil Wyspie S lodowej odbęd z i c s i ę Międ zyn a rod owy Konccrt Muzyki Gospel. W ~ró d wykonawców będ z ic m.in. zespól misyjny "Oucrido Matias". zespólmuzycl.ny z Wiclkicj Brytanii "VlIlcsong" oraz g o ~ć spccjalny, angielski wykonawca Snla Solo. Koncert jest dedykowany p a pi e żo wi Janowi Pawiowi II, a honorowy patronut objlll kardynalllenryk Gulbinowi cz Wyspa Slodowa, Intcrnational oncert ol' Gospel Musie dedicutcd to the Popc. Thcrc wi ll take part :. Querido Mutias". "Vincsong" - II group from Great I3ritain and li special gucst - al muja (I godz w ko cielc. w. Maksymiliana Kolbe odbęd z ie s i ę koncert "Nicszpory Lud ź ll1i e rs ki e ' SI. Muxymilian olbc's Church, conccrt "Nieszpory Ludi micrskic" 31 maju o godz ; 1.06 o godz. 20,00 w Tenrrze Polskim odbęd z ie s ię mont aż utworów poetyckich Karola Wojtyly pl. " Pi e~ l\ o blasku wod y". pektakl przygotowal zespól Sceny przy Zupol kiej , 1.06 Polish Theatre. " Pi e~ ń o blasku wody". the montage of Karol Wojt y la '~ poems 31 majo o godz,18,30; Teatr Muzycl.ny - Operetka Wroclawska zaprasza no spektakl Wiktoria ijej huzar P. Abrahdma Mw,ic ThcUire - Wrocluw's Opcretk a, n pl ny "Wictoria and her husslii'" by P. Abruham Czerwiec - June godz, 15,00 - w Teatrzc Muzycznym - Operetce Wroclawskiej wy s tąpi Koremlski Katolicki MI' Ró ż ań cow y ze spektaklcm " Mę cze nn i cy kore ańsc y" kompozytor i dyrygent ks. D żong - Czol - Li. Patronat: Katolicki Instytut Inkulturacji Korc ań s ki ej Muzyki Religijnej i SI. Johanncs - B lls iłik a z Bcrlina Music Theatrc - Wrocła w\ Opcreua, Thc Korcan Rosary Cutholic Choir" with pl ay "Thc Korcan Mart yrs". Composcr and conductor D żo n g - zol - Li na zakolkzenie 46 Kongresu Eucharystycznego chór Opery Wrocł awski ej wct mic udzial w mszy ~w., Sra/io Orbis Area close to the " Wrocł aw" I lotel, thc Wroclaw's Opera choir willtuke purt in Sw/io Orbis Euchurist end i ng thc Congress 4-6 Czct'wen O godz w Hali Ludowej wystawiona będ z ie przez Wroc law s k ą Op e rę i Are n ę Festspicie in Xanten najwięk s za inscenizacja spektaklu operowego w Pol. ce "AIDA" Giuseppc Verdiego. Przedstawienic rcalizowane jest przez wybitnych twórców Opery Budapesz teń s ki ej - reżyse ri a Viktor Nagy. scenogrnfia Attilu Csikos, choreografia Antal Podor. Kierownictwo muzyczne Ewa Michnik. Udzial wc z mą. wiatowej slawy s oli ~c i Mirclla Caponetti (mezzosopran) i Mario Mulagnini (tenor). Wys tąpi okolo 500 wykonawców, ponadto w widowisku weznui udzial ży we z wierz ęta : w ielbl ą d y, konie Il ala Ludowa, "A idll" by. Vcrdi l11udc by Wrocł uw's Opcru and Xunten Fcstspiele Are na. Thc hugest production ol' opern's s p cc l!icł in PoilInd; reu li zed by the grculest urtist ot' Budupcst Opera. Directing - Victor Nngy, sccnography Atilla siko!., horeography - Antal Fodor. Musie Director - Ewa Michni k. Thcre will wke purt soli, ts we ll-known over the worki: Mir ' llu aponetti (mcli.osopran) and Mario Malugnini. Thcrc will be 500 arti Nt and unimals Ul j.,ing purt in the, p 'c tace -camels!ind horsl!s. Poza impreznmi kulturalny w czasie trwania Kongresu w dniach maju odbę dq ~ i ę Targi Upominków Sztuki Sakralncj "Sacrollrt", które przygotowali Misjonarze Oblaci MN. Bc_idcs the culturul cntcrtainmcnt; ciuring th l! ongres!. therc wiliiiikic place the Sacra I Art SOuvenirs fuir "Sacroart" (24-28 Muy) orguni l.ccl by Obllltcs Mi ssionurics 7 CO!fN. 2 czerwca poniedziałek 8.00 Prlcjazd Papi cża l rcogydencji Arcybiskupów Wroclawskich na lotnisko na s t ę pując ymi ulicami : Katcdralna, most Tumski, św. Jadwigi, most Piaskowy, Grodzka, Nowy wiat, Mikolaja, pl. I Maja, Legnicka, pl. Strl.egomski. Stnegomska. Graniczna 8.15 Odlot Papi cża. miglowcem z Wroclawia do Legnicy. 2 June - ~1I11 II THE CHRIST SET US FREE SO THAT WE SHOULD REMAIN FREE (GAL 5, J) 8.00 Thc rare ol' the Popc from Wroclaw's Archbishops residencc to the airport with the following streets: Katedralna. Nowy Swiat, MIkolaja. pl. I Majn. Leglllcka. pl. Strzegomski. Stl'7egomskll, Granictnu 8.15 Thc Ilight away or the Popc 'rom Wrocław to Legnica by the acroplane. OKlADKA Wrocław-Plan Centrum City Map, The Centre CDVER Miejsca s p o tkań kongreso\\ ych - ongress mecling pluce I. Kutedra św. Jana hr/cicielu. ul. Katedralna. C- I 2. K ośc i ó l Bożego Cia la. ul. Boiego Ciala, B-2 3. K ośció l św. Wojciecha, pl. Dominikaliski K ośc i ó l NMP na Piasku. ul. ~w. Jadwigi. B-I 5. K ośció l św. Krt.y ż a. pl. Ko ście ln y, B- I 6. K o~c i ó l Ewangelicko-Augshurbki. B-2 7. K ośc i ó l Imienia Jezus. pl. Uniwersytccki, B- I 8. K o ~ció l ~w. Michala. ul. Nowowicjska. B- I 9. K o~ci6 1 św. Karola BoromeusIlI. ul. Kruc/tl. A-,1 10. Katedra Prawoslaw na. ul. św. Mikolaja. I I. K ościól Naj św. erca Pana Je/usa. pl. Grunw.. C K ościól św. Wawf/ y ńca. ul. Bujwida. D- I 13. K ośció l św. Ignacego Loyoli. ul. tysia, A Ko.ciól św. Ducha. ul. Bard/ka 15. K o ~ció l św. Chrystu~a Kró la. ul. Z lchodnl a. A- I 16. K o śció l MB Królowej Polski. ul. Rysia 17. Ko.dól św. Franciszka z Asyżu, ul. Borow;ka 18. K ośció l św. E l żbie t y. ul. św. E l żbie t y, B K ości6 1 św. Wincentego I Jakuba, pl. Nankiera, Ko. ciól św. Stanislawa, św. Doroty. św. Waclawa. pl. Wolno. ci, Hala Ludowa. D-2 Poczty - Post Officcs Rynck 28, B-2; ul. KlIIedralnll 6. (calodobowc/24 h) Czynne/Open ul. Krasiilskicgo I. B-2: ul. Rzel nicl.a 28. B-2; ul. POWSI. Ś I. 50. B-3: ul. Pereca 26/28; pl. Legionów, A-2. ul. Pl3stowska 117. C- I; ul. Legnicka 30: pl. Hirslfeldu 16, A-3; pl. Grunwaldlki 10. C-2 : ul. Bobrza 2 Bankomllly pl. olny 17 - IV Odd7ial PKO BP. B-2; ul. św. Katarzyny 16 - Bank Ślą s ki. B-2; Dwor/.ec Gl. PKP - Pckao S.A.. B-3; ul. HorbuCl wskicgo 4/6. OH "Astra" - Pekao S.A.; ul. Traugutta Pekao S.A.; ul. Podwalc 63 - Bank Rozwoju Eksportu.A., B-2

10 AUTORYZOWANY DEALER L6r-... _ i Sprzedaż samochodów (gotówka, raty, leasing) Części zamienne i akcesoria Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Naprawy powypadkowe Montaż alarmów i klimatyzacji VECTRA - BUSINESS telefon GSM i radioodtwarzacz (GL, GL plus) Tylko 500 modeli w Polsce! GRATIS I MUCHOa6R WIELKI OPELe Wrocław, ul. Muchoborska 7 tel. 0-71/ ,

11 AuBerdem glbt es vom 25. bis zum 30. Mai das klein e, aber lelne sti:idtlsche Festlval der Kammermuslk. Samtliche Veranstalltungen splelen slch In dem stmtjschen Zeughaus ab. Ole Wroclaw Chamber Orchestra und das Chor Cantores Minores Wratlslavlensis steli en Ihnen dle Werke von A. Grleg, A. Vivaldi, J.S. Bach, W.A. Mozart, F. Schubert vor (Kalendarium S. 8) AuBerdem Im elgenen stmtlschen Opernhaus: am 10. Junl, um Uhr: "Der zauberhafle Laden", von G. Rossini; am 12. Junl "Nabucco" von G. Verdi, und am 13. Junl "Das Schwannensee" von P. Tschajkovski. Herzilch wlilkommen In unserer Stadt an der Oder. Wroclaw/Breslau begrobt Ihre Gaste. Ende Mai und Anlang Junl: es 1st elne besondere Zelt, und daraul hat slch unsere Stadt elnlge Jahrelang vorbereltet. Ole Komune, dle regionale Verwaitung und sogar dle hochsten Reglerungsstellen haben gemelnsam daran gearbeltet damlt dle Gaste und dle Teilnehmer des "Eucharlstlschen Kongresses" wordlg emplangen werden. Ole Idee des Papstes aulgrellend hat man slch kelne MOhe gescheut, um dle dle Stadt zu verschonern. Vleles wurde nachgeholt, was jahrzehntelang versi!.umt wurde. Es 1st zwar Immer noch sehr, sehr vlel zu tun, doch wir hoflen aile, dab ab dlesem Sommer der Aulenhalt In der Metropole an der Oder lor unsere Besucher angenehmer seln wlrd. Wir hoflen ebenso, dab unsere Gi!.Bte, genauso wie wir selbst, slch sehr Ober dle alte, wlederhergesteilte Pracht des Rlnges, der Domlnsel und des Scheitnlger Parks (Park Szczytnicki) erfreuen werden. Dlese drei wichtigen Wahrzeichen der Stad t wurden liebevoil restaurlert. Nicht zu vergeben ist selbstverstandllch das wichtigste Monument der Architektur der Moderne In Breslau - dle ehrwordlge Jahrhunderthaile - das Werk von Max Berg. " 't ll' Das "Was tut slch In Breslau" 1st dlesmal sehr offizleil, wir haben unsere Rahmen unserem Herrn BOrgemelster Exz. Bogdan Zdrojewskl lor das, an dle verehrten Gaste gerlchtete BegrOssungswort, zur VerfOgung gesteilt. Vom 25. Mai bis zum 2. Junl Ilndet also In Breslau das 46. "Eucharlstlsche Kongress" statt. Der Program 1st relchhaltlg. Ole Checkllste Ilnden Sle aul Engilsch In Selten 2. bis 7. Wir m.achen Sle daraul Aulmerksam, dab wahrend dleser Zelt ailes bel uns In Breslau aul dem KopI stehen wlrd, mit dem Hohepunkt zwlschen 1. und 2. Junl, wahrend der Papstvlslte. La Muslca Ais begleitende Veranstalltung laden Sle dle sti:idtlschen Phllharmonlker zu einem Orgelkonzert In der Unlverslti!.tsklrche am 26. Mai, Uhr eln. Im Program u.a. J.S. Bach, F. Mendelsohn und J. Brahms. Am 30. Mai, Uhr gastlert In der I.Loyola- Klrche das Doquesene Unlverslty Chamber Slngers aus USA. Das Chor slngt sakrale Lleder aus all er Welt. Am 31. Mai um Uhr glbt es In der sti:idtlschen Phllharmonle das Oratorlenkonzert mit der Koronatlonsmesse von W.A. Mozart und der Psalmensymphonie von I. StravlnskJ. Ende Junl haben Sle elne andere Moglichkeit elne wirkiich gute Muslk zu geniessen. Vom 16. bis zum 28. Juni IIndet namlich das "WRATI SLAVIA CANTANS" statt. Die Veranstalltungen slnd an verschiedenen Lokalitaten der Stad t verstreut, hauptsachlich slnd dle~ KIrchen. Das Program entnehmen Sle doch Mte dem Kalendarium In Selte 24. Jazz Jeden Donnerstag treflen wir uns im "Schwarzen Salon". Schauen Sie doch bltte elnlach rein. Ja, es lohnt sichl Rock und diverses Zwlschen 25. und 27. Mai um haben Sie die elnmalige Gelegenhelt die na.~haflen s,tars der europaischen Folkmusik begrusen z~ durf~~. Im Olymplastadlon tretlen lor Sle u.a. dle beruhmten "Dubliners" (26. Mai, Uhr), dle schottlschen "The Flidays" und "The Coelbag" (27. Mai, Uhr) auf... AuBerdem konnen Sle dle zahlrelchen Klubs der Stadt besuchen. Fails dies noch zu wenig ist, so gibt es am 20 Junl ab Uhr, das bereits zu drlttem m~1 ver~nstalltete "Rockstock". So wie jedes Jahr, spielen aul dem Olympiast~dlon dle namhaften polnischen Bands. Vleilelcht ware das etwas for Rockfans, um dle hleslge Szene kennenzulernen. La Opera Vom 4. bis zum 6. Junl, Jeweils um Uhr Ilndet In der Jahrhunderthalle elne der grobten Opernveranstalltungen In Polen statt. Ole berohmten Italienlsche Sanger Maestra MIrella Caponetti und Maestro Mario Malagninl In Begleltung vom 500 anderen Schauspleler, lebendlgen Tleren... Schlicht und Elnlach eln Wahnslnnl Dles gab noch nie In unserer Stadtl FOr Ende Mai und lor den Monat Junl hat das Ensamble des stmtjschen Operellenhauses einlge Interessante Spektakel vorbereitet. Vom 24. bis zum 27. Mai gibt es "The Flddler on the Roof". Zwlschen dem 28. und dem 30. Mai Ilnden dle Galakonzerte Im Rahmen des 46. "Eucharistischen Kongresses" statt. Im Monat Juni ist dle Operette "Der Gral von Luxemburg", jeweils am 22., 24. und 25., um Uhr vorgesehen. Teatrum Wie Immer raten wir Ihnen bishen Mut zu lassen und einlach Ins Theater zu gehen. Es 1st, ehrlich gesagt, unwichtig, dab man (Frau) dle Worte nicht versteht. Die Bilder sprechen doch lor slch. Die passenden Termlne entnehmen Sle doch bille dem Kalendarium. LaCinema Ole Klnos sind zahlrelch, dle Filme ledlgilch mit Untertlteln versehen. Sle konnen also dle amerlkanischen (es glbt elne SInIlut davon), franzoslschen oder sonstwelchen Filme problemlos In Orlglnallassung relnyiehen. Ebenso machen wir Sie aul dle zahlrelchen Museen und Galerien der Stad t aufmerksam. Jeder und jede Ilndet slcherlich etwas passendes lor slch. Olesmal emplehlen wir Ihnen das Nationalmuseum ganz besonders. Zum elnen des berohmenten Goldschatz der Luxemburger aus Środa Śląska (Neumarkt) wegen, zum anderen el ner Austellung der schleslschen Landschaftsmaler des XIX. und XX. Jhd. mit A. Dressler ais GroBmelster, wegen. Falls Sle sich eher lor dle moderne Kunst begeistern - bltte - In dlversen Galerlen der Stadt konnen Sle diesbezogllch Besorgungen lor Ihre Lleben machen. Bis zum nachsten, AIIes Gute wonscht Ihnen das deutsche Eckchen. PS. Nlcht zu vergeben. Falls Sle slch in der Nahe des Scheltnlger Parks aufllnden sollten, so besuchen Sle doch bltte den wiedereróflneten japanlschen Garten, elnen den schonsten In Europa unter der Leltung von japanlschen Spezlalisten restauriert. 9 COIl.\l

12 lato z To jasne wakacje, mam więcej czasu zainwestuję w siebie Poznaj języki obce Cen.ruIII J9zyko1llre Ul. KRUPNICZA 2/4 tel Bądź tym, którego poszukują pracodawcy

13 MUZYKA Hey Festiwal Piosenki Żeglarskiej Kunice'97 Akademia Muzyczna Filharmonia SPAM Opera Wrociawska Szczawno Zdrój Operetka Wrociawska Wratislavia Cantans TEATR Teatr Wspóiczesny Teatr Polski Teatr Grotowskiego Teatr na Bruku Teatr Lalek Teatr Lubuski FILM Nowo ści filmowe Przegląd twórczo ści Wieslawa Saniewskiego Kino Palacyk, Oskar FORUM Wojciech Dzieduszyckl Wrocław scy nobliści Dni Lwowskie KALENDARIUM GALERIE I MUZEA,Eucharystia I Wolność",Muslca Sacra" KASETY I CD KSIĄŻKI HOROSKOP SPORT BUSINESS TRAVEL INTERNATIONAL /BTII POL KA MA PRZYJEMNO ZAPROSI PAŃSTWA DO W P ŁPRA Y TEŚMY WYLĄCZNYM PRZED TAWICIELEM I ZI:.ONK IEM ORGANIZACJ I MIĘDZYNARODOWEJ STI DYNAMICZNEGO JOINT - VENTURE Z PRAWDZIWIE MIĘDZYNAROI O- WYM RODOWODEM. NASZ CEL: STWORZEN IE NAJL PSZEJ NA ŚW I CI OBSŁUGI LUDZI BIZNESU NASZA Ol-ERTA" REZERWACJA J-lOTELI w kraju i za granicą. PRZEDAZ BILETÓW: IOlnicznych, kolejowych. l11iydl.ynurodowych linii aulokarowych OB LUGA PASZP RTOWA I WIZOWA ORGANIZA JA POTKAŃ, KONFEREN H. SYMPOZJÓW WYNAJEM SAMOCJ-lODÓW PILOTAŻ I B LUGI PRZEWODNICKIE OBSŁUGA VIP-ÓW ORGANIZA JA PROGRAMÓW na specjalne życzen i e o OFERTA WAKACYJNA 24 GODZINNA OBSŁUGA PRZEZ BIURO GL WN ' BTI ZNAJDUJĄ E S I Ę W LONDYNIE Posiadamy oferty biura podrói.y.. Pegrolour-Mawvia", m.in.: Turcja. Tune7ja. Grecja. Egipl, Meksyk. Izrucl, Wyspy Kanaryjskie. Francja. Lilwa. Wiochy. Chorwacja NASZ AORF : BTI POLSKA, UL. KI ELBA NICZA WROCLAW n : UFAX Wrocław, ul. Kościuszki 34, tel./fax (071) Wydawca I Redaklor naczelny: Gratyna Mlgnlewlcz. Dyrektor dzlalu reklamy: Tomasz Kaczmarek. Sekrelarlat: Zofia Jaroch. Sludlo DTP,Co jesl Grana": Remigiusz Koz/owskl. Rena/a Krawczyk Zbigniew Jerszyń skl. Kalendarium muzyczne: Zbigniew Kowalczyk. Kase/y I CD: Z. Kowalczyk. Wspólpraca: Iza Rylska. Kajelana Kinga Krakowska. ' ~edakcja nie ponosi odpow/edz l a lno ścl za zmiany w kalendarium, tre ść ogłosze ń reklam. Zastrzogamy sobie prawo skracania i adiustacji lekslów oraz zmiany Ich Iylulów. le Zwracamy nie zamówionych malerla/ów. Wszelklo sprawy sporne rozpalrywane są przez Sąd Rejonowy w laśclwy dla wydawcy. 11 COll'll

14 COlf..\'! 12 JANUSZ CEORO - LlVE IN CONCERT" U źró deł ja~u, czyli spotkanie z pl eś niami religijnymi Afroamerykanów. Na program koncertu składają si ę wła sn e aran ~acje utworów: pieśni religijne murzynów amerykańskich ~plr ltua l I g~ spel, blues traditional, jazz standards, evergreens I kompozycje własn e Z polskimi tekstami. Podczas koncertów JanuszowI Cedro towarzyszy na Instrumentach klawiszowych znany wrocławski muzyk Marek Markowski. "Janusz Cedro - L1ve In Concerr to przede wszystkim recital wokalno- instrumentalny, ale to również wspólna przygoda I spotkanie z muzyką sakralną zza oceanu z udziałem publiczności (czyli to, co jest charaktery~tyczne dla tej muzyki, a więc,cali' - za ś piew solisty I,respon~e - odpowiedź publiczności). Ważnym artystycznie dla koncertu łest to, IŻ wszy-: słkle ułwory przed Ich wykonaniem są tlumaczone na j~zyk polski. Pałronat honorowy nad projektem,jan~sz Cedro - LIve" In concert' przyjął Urząd Miasta Wrocławia - Prezydent Bogdan Zdrojewskl. Na,Sakrosong Janusz Cedro przygotował program specjalny pt.,janusz Cedro and the Band", podczas którego towarzyszyć mu będą znani wrocławscy muzycy. Koncert: 30.06, g , "Sakrosong", Wyspa Stodowa SACROSONG Przegląd Piosenki Humanistycznej "Sacrosong" jest uzupełnieniem programu imprez kulturalnych towarzyszących 46 Międzynarodowemu Kongresowi Eucharystycznemu. Celem Przeg l ądu jest uatrakcyjnienie uczestnikom Kongresu - zarówno gościom, jak i mieszkańcom - pobytu we WrocławIu. Miejscem Przeglądu jest Wyspa Słodo wa w dniach maja 1997 r. Sekretariat 46. Międzynarodowego Kongresu EucharystyczneQo, na pro śbę J.Em.Ks. Kardynała, będzie sprawowala patronat nad Przeglądem. Ilo ść uczestników ograniczona będzie jedynie wie lko ścią Wyspy Slodowej I bezpieczeństwem osób tam przebywających. PROGRAM SAKROSONGU czwartek 29 maja l S" Przegląd amatorskich zespołów i solistów 20" Wieczór gwiazd", zespoły :,Armia', "Houk',,2TM 2. 3' piątek 30 maja 10" Przegląd dziecięcych zespołów I solistów, występ Chóru Dziecięcego "Kiepurki" l S" Przegląd amatorskich zespołów I solistów 20",Wieczór gwiazd", wyst.: Janusz Cedro and the Band, niespodzianka, Józef Skrzek j0 ~ r.h~.~?v~8 /:JUY'~'?a 5 muzyków: Kaśka, Piotr, Marcin, Jacek I Robert po 5 latach działalności, 5.05 br. o godz wydali piątą w swojej historii płytę długogrającą pt. "Karma". 5 tygodni później będą mieli dla swoich fanów nie lada atrakcję ; zagrają 5 ogromnych, plenerowych koncertów, w niespotykanej dotychczas oprawie, w dodatku za darmo. W czerwcu odwie d zą : Wa rszawę (13), Poznań (27), Gdynię (22) I Chorzów lub Katowice (29). Koncertami I płytą zespół chce oddać h ołd wspaniałemu okresowi,flower Power" z przelomu lat 60. ł 70. Roboczy tytuł płyty brzmiał nawet "Peace and Love AD 1997" Poly News: Wasz nowy album nosi tytuł.. Karma". Skqd taki właśnie tytuł :- czy tylko dlatego, że Jest zabawy, czy tez wlqże się z nim jakaś Ideologia? Płotr Banach: A jest zabawny? P.N.: Jest, bo Jakiś lam procent ludzi może go sobie skojarzyć z.. Whlskasem " czy.. Pedlgree Pal... P.B. To metamorfoza pierwotnego tytułu, który brzmia ł,taka karma'. Jest to takie nasze powiedzonko, które oczywiście nie dotyczy jedzenia dla kotów czy rybek. Ale jest to też coś więcej n iż tylko powiedzonko. Bowiem nam wszystkim - a szczególnie Kasi, ale pozostałym też - bardzo bliskie jest pojęcie karmiczne. Polega to na zgadzaniu się z tym, co przypisuje nam los, chociaż nie ma nic wspólnego z fatalizmem. Oznacza po prostu akceptację naszego życia. P.N.: Wiadomo już od pewnego czasu, że.. Karma ", przynajmniej w JakIejś swojej części, będzie poświęcona ruchowi hlpplsowsklemu. W jako sposób do niego nawlqzujecle? P.B., K.N. - Płyta jest hołdem dla roku Inspirowana jest muzyką (choclaz tego nie słychać), a przede wszystkim atmosfe rą tamtego lata. Lato roku lato miłości, dzieci- kwiaty, pierwsza płyta The Doors,,Sergeant Pepper" Beatlesów, psychodelia... Nasza płyta w za łożeniach tez miała być psychodeliczna i generalnie myślę, że - przynajmniej momentami - jest w laśnle taka. Poza tym z b lez ność dat - mamy rok 1997, m inę ł o od tamtych wydarzeń 30 lat. Aktualnie ma miejsce ekspansja techno, które jest po prostu Inną formą, nowym wcieleniem psychodelli. Muzycznie się to oczywiście różni, ale idea I wibracja jest ta sama. Gdy obserwuje się kulturę techno - przyjęcia,kwasowe", masowe Imprezy rave, np. w Berlinie - mozna doj ść do wniosku, że psychodella powraca. Zbliża się Era Wodnika, czuje się to w powietrzu - stąd nasze nawiązanie, również designem plyty, do prekursorów tego wszystkiego, do roku Fragment wywiadu przeprowadzonego z Kasią Nosowską i Piotrem Banacllem przez "Poly News'. Koncert 27 czerwca, godz Wyspa Słodowa, Wrocław. łnfo: Art Management, teł, Wstęp wolny! FLOSSMANN Wypożyczanie i sprzedaż Wrocław - ul. Pił s ud s kiego 74 (NOT) tel. (07 1) w. 155 Uwaga - zmiana! w wyniku zmian organizacyjnych Legendary Plnk Dots wyst ą pią 27 maja o godz lecz nie - jak pod awali ś my - w "Kolor Rock Cale", ale w "Kazamatach". Bilety: 15 z ł, przed koncertem 18 z ł

15 THE GATHERING &SIRRAH 26 sierpnia 1995 świat upadl na kolana przed t rzecią płytą dlugogrającą holenderskiej formacji "The Gathering" zatytulowaną "Mandylion". Płyta wzbudzila ogromne zainteresowanie zespołem zarówno wśród fanów, jak i mediów. Wszystkie fachowe pisma zac hwy ca ły s i ę nlezwykłym brzmieniem tej grupy i niesamowitym glosem wokalistki "The Gathering" Anneke Van Glersbergen. Anneke pojawila się w kapeli tuz przed nagraniem "Mandylion" I okazalo się to przyslowiowym strzalem w dziesiątkę. "Te Gathering" powstalo w 1969 r. I gralo specyficzną odmianę death metalu, w którym mozna bylo odnaleźć elementy Faith No More, Bad Religion I Morbid Angel. Muzyka. The Gathering" w miarę upływu czasu przybierala większą popularność. Krytycy doszukiwali się w niej wpływów Pink Floyd, Dead Can Dance i Miranda Sex Garden. Najnowszy album zespolu pl. "Nlght- time Blrd s" ukazal się 12 maja 1997, a w dniach 3-10 czerwca br. odbędzie się trasa koncertowa promująca ten album. Na płycie znalazlo się osiem ws paniałych kompozycji z ni ezwykłymi tekstami autorstwa Anneke. Wkrótce polscy fani będ ą mieli okazję zobaczyć "The Gathenng" podczas koncertów w naszym kraju, a podobno ich koncerty to niepowtarzalne widowiska... Koncert 1 Kolor "Tutaj jestem" to ty1 uł najnowszego albumu Grzegorza Turnaua, którego wrocławska premiera odbędzie się w czerwcu. Znajduje się na nim trzynaście kompozycji Grzegorza do te ~s tów n ajwi ększyc h polskich poetów, m.in. M. Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej, J. Brzechwy, J. Iwaszkiewicza, L. Staffa, K. I. Galczyńsklego. U s ły szymy również Jus tyn ę Steczkowską i Beatę Rybotycką, które gościnnie zaśpiewały w kli~u utworach. W nagraniach wz ięli udzlal symfonicy, pojawlla się takze gitara Jacka Królika. Organizator: Klub "Flrle]", tel./lax: Koncert: 9 czerwca, godz, I Teatr Polski FESTIWAL MUZYKI ANDYJSKIEJ I FOLKOWEJ Ząbkowice Śląskie czerwca 27 czerwca piątek godz Klub Festiwalowy godz Du ża Scena (Zamek); Koncert "FOlK'n'ROlL.:' 28 czerwca, sobota godz Sceny Uliczne Domy Handlowe "Rolnik" i "HWZ" 29 czerwca niedziela godz Sceny Uliczne; OH "Rolnik", OH "HWZ" godz M a łe Sceny (Zamek) 28 czerwca sobota godz Duża Scena (Zamek) wysi. m.in.: Anna Kiełbusiewicz, Mlke Marriott (Anglia). Zakopiany 29 czerwca niedziela godz , Du ża Scena (Zamek) wysl. m.in.: Miejska Orkiestra Dęta, Syrbacy, Sierra Manta Imprezy towa rz ys zące : wystawy fotograficzne i plastyczne jarmark artystyczny, kawiarnie letnie spotkania w Klubie Festiwalowym stoiska muzyczne Inlo: Biuro Festiwalowe: ZąbkowicklOśrodek Kultury, Ząbkowice Śląskie Rynek 24, tel. (074) / ==- 'I /, - '- - ~' ClOłf.\l

16 ~ /' /-a~a "'Cł~W Chamber Orchestra BOGATY WYBÓR OPRAW ALAIN M"~LI. JEAN PAUL GAULTIER, KENZO, GIORGIO ARMANI Zapraszamy poniedziałek - piątek sobota l OKULISTA KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU SOCZEWKI KONTAKTOWE Zapraszamy wtorek, czwartek pak. 120 optyk Dom Handlowy "BALLO" ul. Świdnicka 19, I piętro l ei.: w.4 15, WRATISLAVIA FESTIWAL MUZYKI KAMERALNEJ Wratislavia Chamber Festiwal ( ) Wieczory w Arsenale Inicjatorem Festiwalu jest dyrektor artystyczny orkiestry Jan Stanienda. W tym roku wykonawcą wszystkich koncertów jest Wroclawska Orkiestra Kameralna "Wratis ł avi a" oraz jej goście: klawesynistka Izabela H e liń ska i flecistka Elwira Lubos (studentka wroclawskiej Akademii Muzycznej). Solistami w koncertach skrzypcowych i wiolonczelowym są członkowie orkiestry. Festiwal planowanyz jest jako coroczna impreza cykliczna z udzialem również innych zespolów i solistów. Zespól chce powrócić do dawno zapomnianej praktyki nocnego muzykowania na wolnym powietrzu. Na dziedzińcu wroclawsklego Arsenalu rozbrzmiewać będzie rów ni eż muzyka Bacha, Vivaldiego, Schuberta. 25 maja E. Grleg - Suita z czasów Holberga A. Vivaldi - Pory rokufthe four seasons Jan Stanienda - skrzypce 26 maja A. Vivaldi - koncert na 2 skrzypiec a-moll op. 3 nr 8 Koncert na 2 wiolonczele g-moll RV 531 J.S. Bach - Koncert na 2 skrzypiec d- moll BWV 1043 \I Suita orkiestrowa h- moll J. Stanienda, J. Pietrzak - skrzypce I. Grzanka-Urbanlak, A. Markowicz - wiolonczela 30 maja W.A. Mozart - Divertimento D-dur KV 136 F. Schubert - Kwintet C-Dur op. 163 J. Stanlenda, J. Pietrzak - skrzypce Z. Czarnota - altówka I. Grzanka-Urbanlak, A. Markowicz - wiolonczela Koncerty: godz , Muzeum HIstoryczne Oddział Arsen a ł, ul. Cieszyńskiego 9 Bilety w cenie 10,7 I 5 zł do nabycia w OKIS-Ie Rynek - Ratusz 24 Arsenal na godzinę przed koncertem IV Mi ędzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej I Kameralnej Wystąpią : Wrocławska Orkiestra Kameralna Wratlslavla Cantores Mlnores Wratislavienses z udzialem solistów: J. Walczak-Prus - sopran; P. Łykowski - alt; M. Korchunt-Łykowska - sopran; B. Makal - baryton 29.05, godz , Trzebnica, Bazylika św. JadwigI WROCLAW CHAMBER ORCHESTRA WŁOSKI WIECZÓR Orki es trą Leopoldinum dyryguje Stefan Bevier W programie: Vivaldi, Rossini, Puccini, Verdi, Marcello. 5 czerwca godz Aula Leopoldyńska pl. Uniwersytecki 1 Bilety zł i 8.00 zł w Centrum Sztuki ClOIl.V, 14 Urodził się we Wro cławiu 1972 r. Obecnie jest dyplomantem w klasie kontrabasu Tadeusza Górnego w Akademii Muzycznej we Wroclawiu. Jako solista, kameralista i muzyk jazzowy jest laureatem nagród i wyróżnień na konkursach w Zielonej Górze, Wroclawiu i E lbl ą gu. Wys tępowa l na festiwalach Wratislavia Cantans, Muslca Polonica Nova, Tydzień Talentów oraz na Szczec iń sk i e j Gali Artystycznej, a za granicą w Szwecji, Luxemburgu, Szwajcarii, Niemczech i Czechach. Dokonal wielu nagrań telewizyjnych i radiowych. Koncert 17.06, godz , Sala Teatralna AM AKADEMIA MUZYCZNA /III gomln Llpill.,I,.,,,,,,, II', IV{'(}('!rIll'ill 2 czerwca godz Klub Muzyki i Literatury pl. Kośc iuszki 9 Wieczór wiolonczelowy z cyklu "Mistrz i Uczeń " w wykonaniu ad. Urszuli Marclniec-Mazur oraz studentów. W programie: B. Marcello, G.Ph. Haendel, L. van Beethoven, F. Chopin 3 czerwca godz Sala Teatralna Akademii Muzycznej Koncerl uczniów Szkól Muzycznych II stopnia z Legnicy, Jeleniej Góry, Walbrzycha, Wroclawia i Zgorzelca. 4 czerwca godz Klub Muzyki i Literatury pl. Kośc iu sz ki 9 Recital altówkowy: Artur Tokarek altówka, Beata Paszko ' fortepian. W programie: J. Brahms, D. Szostakowlcz 10 czerwca godz Wtorek Muzyczny Klub Muzyki i Literatury pl. I<ościuszki 9 Koncert mlodych kompozylorów wroclawskich poświęcony pamięci Ryszarda Bukowskiego. Prowadzenie: Krzysztof Kielb 12 czerwca godz Klub Muzyki I Literatury pl. Kościuszki 9 Recital wiolonczelowy: Aldona Markowicz - wiolonczela, Alina Wojtowicz - forlepian; w programie: CI. Debussy, M. Reger, Fr. Schubert 17 czerwca godz Wtorek Muzyczny Sala Teatralna AkademII Muzycznej Recital dyplomowy: Pawe ł Knaplk konirabas, klasa ad. Tadeusza Górnego, ad. Teresa Worońko - fortepian. W programie: P. Hindemith, R. Gliere, G. Botleslnl. ZespÓl Muzyki Dawnej Consonanza powstal w 1991 r., od września 1993 r. dyrygentem jest Marla Klerska- Witczak. Zespól wieiokroinie uczestniczyl w festiwalach I konkursach chóralnych (m.in. w Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Religijnej Rumia '94, gdzie zająl drugie miejsce, XXII Festiwalu Barbórkowym Chórów Sludencklch, Międzynarodowym Śląskim Festiwalu Muzycznym '96 I innych). Obeonie przygotowywuje się do udzlalu w tegorocznym Mi ę d zy narodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce oraz centralqych uroczystościach Kongresu Eucharystycznego. W repertuarze "Consonanzy' znaleźć motna św iec ką i religijną mu zykę renesansu, choral gregoriański, śpiewy kościoła prawo sławnego. a tak że polskie kompozycje wspólczesne. Zespól Muzyki Dawnej,Consonanza' zaprasza na koncert choralowy na którym zostanie wykonane olicjum rymowane o św.wojcl ec hu. Koncert odbędzie się 27 maja po wieczornej adoracji w Katedrze Wrocławskie j (pl. Katedralny) okolo godz Dzie ń później w ramach cyklu organizowanego przez Akademię Mu zycz n ą w Muzeum Narodowym zespól da koncert muzyki choralowej i cerkiewnej.

17 TYLKO TERAZ KODAK POMOŻE CI NABYĆ NOWY APARAT FOTOGRAFICZNY MARKI KODAK NAWET 100 złtanieji CZAS PROMOCJI OGRANICZONYI PRZYNIEŚ SWÓJ STARY APARAT I SAM WYBIERZ NOWY 020,50, A NAWET 100 złtaniej! KODAK CAMEO AF, KODAK PRO STAR 444, KODAK STAR 110. NIE WYMIENIAMY APARATÓW FOTOGRAFICZNYCH JEDNORAZOWEGO UżyTKU ~~~YW LABORATORIACH KODAK-EXPRESS.ł.~t,;r;~~""- I WYBRANYCH SKLEPACH FOTOGRAFICZNYCH

18 Państwowa Filharmonia we Wrocławiu ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 tel do 03, , fax Niedziela. 26 maja. godz Kościół UnIWersytecki R( 'ci/(//i)((jannu~} Andrzej BiH/ku Ul program/e: J.S. Hach I'r('l\l(lIum I fu!la t moll BWV S4 fi. J.S Bach I'rcluclium choralowe.srhm(irk(' clirl, o licile Sccle' I3WV ris4 F ~1('nddss(JlH1 VISon<lIadl11oll, op. 65 J n"ll1ms 21 )rclurlial op. 122 nr S I 7, ~I Ikg('r f-ilntilzjal fu!la d O!l. 1351J PIątek. 30 mąja. godz Kościół św. ri.oyou!\oi1cf'r/c/1cim/llt} Ul rwllach,~ l i(:dl!}l1r"oa[)w('(i() K()J1(jr(,S\lI ' 1I( 11(/nJ.~II}r~I1('(lr) ehor l'nl\\'('rsyll't'k'i z l IS;\ ()OQlESENI' UNIWEHSITY CIIA~IIlIH SINGEHS Ilyr Brarlv R,\lIred l isa W programie: l l1wory sakrallw rmnyrh narodów SOoota. 31 maja. godz !\O/lcert omtor!jjl1!1 z okclzjl MI~' dl.ynarodow('!lo Kongr('slIl,\lrllmYSIYCZI1('!lO rlyr. Brrlrly H. ""red IUS/\\ Orkl('slri) Filharmonii Wrodi1\\'sklt'J Chór I)\lq\l('snc l 'l1il't'rslly Cl1amłlcr Sll1g( 'rs (l 'Si\) JilrOsłilWil Walcwk Pn 15 ' sopran,\!lnli 'szkalll'l1lis /l II Anrlrzej r;allnln lenor HiHloslaw Zuko\Vskl l)(1s CMr Ki1n1('rr1In~ Fill1i'1rmol1l1 wrocla\\'sklcj Ul program/e: WA I>!OWrI ~Isza Koroni1cylml. 1Il\l~)rI}(Jcnpl'il(/ I. Slrrlw i ńskl Svmfonlapsillmów PIątek. 6 czerwca. godz O() fcjunlra śmierci J. Brilhmsa Dyr. Mm('k Pijmowskl Holand Orlik Skrz}'pcc ZOl.islal\' I.ilplński wloloncz('/a Orkiestra Fllhmmonll Wrorlawskll'j UlprogramJe J. Brahms KoneWI podwójny,1moli JI1ri1hms IV Symfonia emoll PIątek. 6 czerwca. godz KO l1ccrl 1 Jyplom,1I1lów l\kilclemii Muzycznej wc WroC'lawli1 Dyr. Mal!o1()fZi11H SaplechaMuzlol Mirllal SZCl('pilński forll'plan Ul program/e: J Ilmhms I Konc{'r1 forlc'jlli1llowy ri moll r\ IJworzak 'IX SYI)1fonla emoll.z Nowr~() Śwl,lI<1' czwartek. J 9 czerwca. godz Zakończenie sezonu mlyslyrznc'!lo I!JC)flf!) 7 Il}" ~I",('k!'ijarowskl Piotr!'al('cm}" (o,,{'pian Orki{'slril I 'ilh;ul11ol1li WroClilWskll'j Ul program/e: L van 11I'l'll1ol'('n III symfonia Eclur op. ;'4.Eroica II' I.uloslilwskl l\on'l'r1 forlcpianolv)' W 1979 r. jako czlonek tria fortepianowego ("Trio Jagiellońskie") zostal laureatem Międzynarodowego Konkusu Muzyki Kameralnej we FlorencjI. W 1981 r. wyjechał na roczne stypendium do USA, gdzie studiowal w Yale University pod kierunkiem prof. Aldo Parisota. Dokonał szeregu nagrań dla potrzeb Polskiego Radia I TV oraz Radia Francuskiego (R- 3). Od 1989 roku jest koncertmistrzem Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach, a równocześnie pracownikiem naukowo- dydaktycznym Akademii Muzycznej w Krakowie. Koncert 6 czerwca, godz Od czasu sukcesu odniesionego w VIII Konkursie Chopinowskim prowadzi ożywioną dzialalność koncerlową na wszystkich kontynentach. Występowal jako solista z wieloma renomowanymi orkiestrami. Koncertowal w siynnych salach, m.in. Carnegle Hall w Nowym Jorku. Prowadzi! kursy mistrzowskie w Bordeaux, Amsterdamie, Paryżu, Buenos Aires, Montevideo, ele. Byl jurorem mllldzynarodowych konkursów w Warszawie, Paryżu, Tokio, Pradze I Londynie. Od 1993 r. jesl dyrektorem artystycznym r-f~j.,;;::;ic~ifi==~n~:::;~~ Międzynarodowego Fesliwalu Pianistycznego w Dusznikach Zdroju. Koncert 19 czerwca, godz W roku 1989 zostallaureatem II nagrody na ogólnopolskim Studenckim Festiwalu Muzyki Polskiej. W roku 1990 zostal laureatem na Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym Im. Zdzislawa Jahnkego. W 1991 r., na X Mllldzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. H. Wlenlawsklego zdobyl III wyróżnienie. Obecnie jest adiunktem przy Katedrze Instrumentów Smyczkowych katowickiej Akademii Muzycznej. Jest lakże koncertmistrzem Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. WysillPuje jako solista I kamerallista na estradach w kraju I za granica. Dokonal nagrań dla Polskiego Radia I Telewizji, a także dla "Polskich Nagrań ". Koncert 6 czerwca, godz Obecnie jest studentem V roku w AkademII Muzycznej im. Karola lipińskiego we Wrocławiu. Studiuje pod kierunkiem prof. Wlodzimlerza Obldowleza. Trzykrotny stypendysta I stopnia Fundacji Sztuki Dziecka w Warszawie (po przesłuchaniach konkursowych). Dwukrotny stypendysta Krajowego Funduszu na Rzecz DziecI. W lipcu 1995 roku otrzymał III nagrodę na I Międzynarodowym Konkursie Im. Fr. Chopina w Mariańskich Łaźniach (Czechy). Byl uczestnikiem XIII Konkursu Chopinowskiego w Warszawie. Koncert 14 czerwca br. godz Jest absolwentką Wydzialu Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej we Wrocławiu, który ukończyla z wyróżnieniem w 1993 r. Obecnie jest studentką roku dyplomowego dyrygentury symfonicznej w klasie pro!. Marka Pljarowsklego. Od 1994 r. pracuje jako dyrygent orkiestr I chórów w szkołach muzycznych Walbrzycha I Legnicy, z którymi prowadzi ak tywn ą dzlalalność koncertową na terenie Dolnego Śląska. Brala udzlal w kursach i seminariach dyrygenckich m.in. Adademll Bachowsklej, gdzie pracowala pod kierunkiem prof. Helmutha Rllllnga Koncert 14 czerwca, godz Naukę gry na organach rozpocząl w 1973, najpierw prywatnie, kontynuowal ją w AM w ki. Joachima Grubicha (dyplom z wyróżnieniem). W 1981 r. uzyskal I nagrode na Międzynarodowym Konkursie Organowym w Rzymie, w 1985 również I nagrodę (ex aequo) w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Organowego w Bydgoszczy. W styczniu br. dokonal pierwszego nagrania na nowych organach FilharmonII Krakowskiej (ulwory Bacha, Francka, Regera); szereg jego wcześniejszych nagrań wzbogacilo taśmotekę programu II PR. Koncert 25 maja Kościół Uniwersytecki, godz Udanych I pogolnych urlopów wszystkim czyteinlisom "Co Jest Grane" życty-dyrekcja I Zespół FilharmonII WrohlawskleJ COIll1 16

19 --1 W rocławski Chór C hl oplęcy "Puerl Consonantes" d zia ła od 1986 roku przy Centrum Sztuki "Imparr' we Wrocław iu. Śpiewaka mi zespolu są chlopcy w wieku od 9 do 19 lat, uczniowie róż ny c h szkól podstawowych i ponadpodstawowych. Repertuar chóru to glównie muzyka sakralna, c h oć zawiera on równ ież utwory św i ec ki e, w tym piosenki. Obejmuje róż n e epoki - od XIV- wiecznych anonimów i dz i e ł mistrzów renesansu, poprzez kompozycje barokowe i romantyczne, aż do utworów ws p ó łczesnych. Zespól kilkakrotnie wyj eż d ża l na koncerty do Niemiec, Francji, krajów Beneluxu, a ta kże do Lwowa. Byl zawsze dobrze przyjmowany i przywoził przychylne opinie. "Pueri Consonantes" pos i ad a j ą na swym koncie nagrania radiowe i telewizyjn e. Na dorobek chóru sk la d aj ą się równi eż Irzy profesjonalnie zrealizowane kasety audio - " Ko l ę dy polskie", "Laudate Pueri Dominum" (utwory sakralne) i "Alfabet d ziec i ęcy" (piosenki dla dzieci). Od 1995 r. patronat artystyczny sprawuje pro!. Edmund Kajdasz. Kierownikiem artystycznym i ws p ó l za lożyc i e l e m zespolu jest znany ś p iewa k kontratenor i pedagog Wrocław s k ie j Akademii Muzycznej - Piotr Lykowski. W programie: Missa Brevis KV 192 W.A. Mozarta i Completorlum G.G. Gorczyckiego Koncert poprowa d zą wspólnie pierwszy szef Zespolu - Stanlslaw Rybarczyk oraz Piotr Lykowski - kierownik artystyczny Chóru od 1990 r. Oprócz Chóru "Pueri Consonantes" w koncercie wys t ąpią soliści i i n s trum e nt a l iści Akademii Muzycznej we Wrocław iu. Koncert z okazji 1 O- lecia istnienia Wrocławskiego Chóru Chloplęcego "Puerl Consonantes" odbędzie się 12 czerwca o godz w Muzeum Narodowym. SPAM STOWARZYSZENIE POLSKICH ARTYSTÓW MUZYKÓW Oddział we Wrocławiu WROCŁAW Przejście Garncarskie 2 (lip) tel./fax czerwca, środa, godz Klub Muzyki I Literatury, pl. Kościuszki g Koncert "Dzieci- dzieciom" w wykonaniu uczniów PSM I st. im. G. Bacewicz oraz studentów Wydzialu Aktorskiego PWST 9 czerwca, poniedziałek, godz Klub Muzyki I Literatury. O "AIdzie" G. Verdiego mówi dr Andrzej Wo l a ń ski. Prelekcja Ilustrowana nagraniami oraz ś p iewem w wykonaniu zaproszonych gośc i - solistów Opery Wrocławskiej Imprezy towarzyszące Festiwalowi "Wratlslavla Cantans" XXII Kurs Interpretacji Muzyki Oratoryjnej I Kantatowej, AM Wrocław, czerwca Kierownik Kursu pro!. Eugeniusz Sąsia d ek. Wyklady prowa d zą prof. prof. Monika Lenz (Austria), Chrisitan Elssner (Niemcy), Piotr Kusiewlcz, Rusko Ruskov (Bulgaria), Eugeniusz S ąsia d e k, Ewa Werner XXIV Kurs Pedagogiki Wokalnej, czerwca, Akademia Muzyczna pl. 1 Maja 2 Kierownik - prof. Eugenlsz Sąs i a d e k. Zaję ci a p rowa d zą: prof. Christian Elssner (Drezno), doc. dr Wojciech Jankowski, prof. Piotr Kusiewicz, Rusko Ruskov (Sofia), prol. ~u geniusz Sąs i a d e k, dr Andrzej WO l ański, mgr A. Wybraniec, dr hab. M. Za l ess k a- Kręc l cka XXIV Sesja Nauk. "Muzyka oratoryjna I kantatowa w aspekcie praktyki wykonawczej" , godz Klub Muzyki I Literatury, Referaty: dr Ryszard Gollanek, mgr Violetta Kloslewicz, prof. dr Leszek. Mazepa (Lwów), dr Jaroslaw Mlanowskl prol. Franciszek Wesolowskl, dr Andrzej Wol a ń s k l IX Sympozjum Naukowe "Problemy pedagogiki wokalnej" czerwca, godz Sala Kameralna AkademII Muz~czneJ. Referaty: dr Jagna Dankowska, prof. Christian Elssner (Drezno), mgr Marla Fołt~n, doc. dr Wojciech Jankowski, dr Malgorzata Komorowska, prol. Tadeusz Kopackl, prof. Monika Lenz (Salzburg), prof. Ewa Werner, prof. Eugeniusz S ąs i a d e k, dr Andrzej Wo l a ń sk i Koncerty 23 czerwca, godz Kościól Ewangelicki, ul Kazimierza Wielkiego Oratorium C.Ph.E. Bacha "Izraelici na pustyni" (szczegóły w programie Festiwalu "WratJslavia Cantans") 21 czerwca, godz Sala Teatralna Akademii Muzycznej Koncert uczestników Kursu Oratoryjnego 28 czerwca, godz Sala Teatralna Akademii Muzycznej Koncert uczestników Kursu Mistrzowskiego - szk'o'la Z klasą - o bankowości o administracji państwowej o ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw o finansów i rachunkowości o finansów i rozliczeń międzynarodowych o handlu zagranicznego o obsługi ubezpieczeń o administracji celnej o administracji skarbowej o obsługi ruchu turystycznego o hotelarstwa o sekretarską o detektywów i agentów ochrony o uprawnienia szkoły publicznej o małe grupy językowe na różnych poziomach zaawansowania o nowoczesna pracownia komputerowa o wykwalifikowana kadra dbająca o wysoki poziom nauczania o praktyki zawodowe lub językowe w Niemczech Wrocław, ul. Kazimierza Wlk. 31 tel. 071/ fax 071/

20

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

1. WTOREK - 18/07/2017

1. WTOREK - 18/07/2017 1. WTOREK - 18/07/2017 W godzinach porannych oraz popo udniowych przyjazd uczestników XLI Mi dzynarodowego Kongresu Pueri Cantores, których b oczekiwa odpowiednio przygotowane osoby (na lotniskach, dworcach

Bardziej szczegółowo

1

1 LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Wrocław.(stan na 21 maja 2012 r.)

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Wrocław.(stan na 21 maja 2012 r.) Rejestr, dla których em jest.(stan na 21 maja 2012 ) a 1. 1/92 1992 Centrum Kultury "Agora" 51-111 Wrocław ul. Serbska 5a XVI/85/90 uchwala nr XX/646/00 2. 2/92 1992 Centrum Kultury "Zamek" CK "Zamek"

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

KRONIKA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II st. im. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA w KATOWICACH. ROK SZKOLNY 2013/2014 cz. IV

KRONIKA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II st. im. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA w KATOWICACH. ROK SZKOLNY 2013/2014 cz. IV KRONIKA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II st. im. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA w KATOWICACH ROK SZKOLNY 2013/2014 cz. IV Koncert uczniów w hospicjum CORDIS 1 kwietnia 2014 r. Szkolną tradycją stały się koncerty

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Wrocław skrócona nazwa instytucji kultury, jeżeli jej używanie przwiduje statut

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Wrocław skrócona nazwa instytucji kultury, jeżeli jej używanie przwiduje statut data pełna wynikająca ze Rejestr, dla których em jest, jeżeli a instytucję akt o nadaniu 1/92 2/92 3/92 1992 r. Centrum Kultury "Agora" 51-111 ul. Serbska 5a ia z dnia 27 uchwała nr XX/646/00 ia z dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

[FILM] Rock Opole - dobra rozgrzewka przed festiwalem

[FILM] Rock Opole - dobra rozgrzewka przed festiwalem [FILM] Rock Opole - dobra rozgrzewka przed festiwalem Na początek reggae, a później polski rock - na błoniach Politechniki Opolskiej trwa koncert Rock Opole, zorganizowany w ramach imprez towarzyszących

Bardziej szczegółowo

TOMASZ STAŃKO. Ciemne Jutrznie 16 18 sierpnia 2013

TOMASZ STAŃKO. Ciemne Jutrznie 16 18 sierpnia 2013 Festiwal Muzyki Lusławice Małopolska TOMASZ STAŃKO a także Wojciech Myrczek oraz Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia pod dyrekcją Anny Szostak Ciemne Jutrznie 16 18 sierpnia 2013 www.emanacje.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

W załączeniu oraz poniżej kalendarium i opisy wydarzeń.

W załączeniu oraz poniżej kalendarium i opisy wydarzeń. Dzień dobry! Proszę o publikację informacji o wydarzeniach artystycznych organizowanych i współorganizowanych przez Akademię Sztuki w Szczecinie. W załączeniu oraz poniżej kalendarium i opisy wydarzeń.

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ 18 styczeń - Nad Betlejem Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach

Bardziej szczegółowo

REPERTUAR PAŹDZIERNIK 2010 (WERSJA 25.08.2010.) DATA TYTUŁ GODZ. MIEJSCE II FESTIWAL OPERY WSPÓŁCZESNEJ 1-17 PAŹDZIERNIKA 2010 1.10.

REPERTUAR PAŹDZIERNIK 2010 (WERSJA 25.08.2010.) DATA TYTUŁ GODZ. MIEJSCE II FESTIWAL OPERY WSPÓŁCZESNEJ 1-17 PAŹDZIERNIKA 2010 1.10. REPERTUAR PAŹDZIERNIK 2010 (WERSJA 25.08.2010.) II FESTIWAL OPERY WSPÓŁCZESNEJ 1-17 PAŹDZIERNIKA 2010 1.10.2010 2.10.2010 3.10.2010 4.10.2010 5.10.2010 6.10.2010 7.10.2010 8.10.2010 9.10.2010 10.10.2010

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

kalendarz imprez kulturalnych

kalendarz imprez kulturalnych www.nysa.pl I kwartał 2014 kalendarz imprez kulturalnych KULTURA 1 Marca XVII GALA TRYTONA NYSKIEGO Uroczysta gala wręczenia statuetki dla wybitnych i nieprzeciętnych nysan - Trytona Nyskiego. W programie

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

2

2 Anna Kutkowska-Kass Śpiew solowy studiowała pod kierunkiem wybitnej polskiej śpiewaczki operowej Marii Fołtyn. Ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie. Śpiewa recitale, arie, pieśni oraz repertuar oratoryjno-kantatowy

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich.

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich. Wydarzenia w Białowieży w 2013 roku ---------------------------------------------- UWAGA! KALENDARZ JEST W CIĄGŁEJ AKTUALIZACJI, MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NOWE IMPREZY MIEJSCA, TERMINY ORAZ GODZINY MOGĄ ULEC ZMIANIE

Bardziej szczegółowo

IMPREZY W GLIWICACH WIOSNĄ

IMPREZY W GLIWICACH WIOSNĄ IMPREZY W GLIWICACH WIOSNĄ XXV Gliwickie Spotkania Teatralne ruszają 6 maja! Jubileuszowe XXV Gliwickie Spotkania Teatralne ruszają 6 maja (od 06-05-2014 do 18-05- 2014). W programie tegorocznej edycji

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

I Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej im. Ludwiga van Beethovena

I Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej im. Ludwiga van Beethovena 07. - 13. Września 2015 Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego Lusławice Organizatorzy: Internationale Beethoven Gesellschaft z Berlina oraz Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

Spacerki po Włocławku. Organizatorzy:

Spacerki po Włocławku. Organizatorzy: LIPIEC data wydarzenie Godz miejsce organizator 1.07 edukacyjne 2.07 literacko-sportowe Filia Nr 2 Broniewskiego 32 a III Wakacyjny Festiwal ów Dziecięcych zza Granicy przedstawienia konkursowe, teatry:

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2014/2015. Część 3

ROK SZKOLNY 2014/2015. Część 3 ROK SZKOLNY 2014/2015 Część 3 W roku 2014 przypada 300 rocznica urodzin Christopha Willibalda Glucka. Tę okazję uświetniliśmy koncertem podczas którego zabrzmiały kompozycje instrumentalne i wokalne tego

Bardziej szczegółowo

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N 1. Organizatorem II Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów pod nazwą

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich.

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich. Wydarzenia w Białowieży w 2013 roku ---------------------------------------------- UWAGA! KALENDARZ JEST W CIĄGŁEJ AKTUALIZACJI, MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NOWE IMPREZY MIEJSCA, TERMINY ORAZ GODZINY MOGĄ ULEC ZMIANIE

Bardziej szczegółowo

W krainie Chopina 2008 (19.06.2008, 00:00) - Autor WjK - mod: (23.08.2008, 20:07)

W krainie Chopina 2008 (19.06.2008, 00:00) - Autor WjK - mod: (23.08.2008, 20:07) W krainie Chopina 2008 (19.06.2008, 00:00) - Autor WjK - mod: (23.08.2008, 20:07) Recitale, koncerty muzyki organowej, kameralnej, jazzowej, a także wystawy i warsztaty artystyczne w zabytkowych kościołach,

Bardziej szczegółowo

Europejskie Centrum Edukacyjno - Kulturalne Zgorzelec - Görlitz Meetingpoint Music Messiaen

Europejskie Centrum Edukacyjno - Kulturalne Zgorzelec - Görlitz Meetingpoint Music Messiaen Europejskie Centrum Edukacyjno - Kulturalne Zgorzelec - Görlitz Meetingpoint Music Messiaen Na styku granic Polski i Niemiec, w Europamieście Zgorzelec-Görlitz, gdzie dwa narody zbliżają się do siebie,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN

Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN Hommage à Kieślowski To festiwal filmowy zorganizowany dla uczczenia osoby i twórczości

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 I. ORGANIZATOR: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Placówka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. ŚLĄSKIE CENTRUM MUZYCZNE MUZYKA i RUCH z siedzibą w Rybniku

Placówka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. ŚLĄSKIE CENTRUM MUZYCZNE MUZYKA i RUCH z siedzibą w Rybniku Placówka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie ŚLĄSKIE CENTRUM MUZYCZNE MUZYKA i RUCH z siedzibą w Rybniku zaprasza na: XVI RYBNICKI FESTIWAL MŁODYCH TALENTÓW im. Ireneusza Jeszki RYBNIK

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

VIII ZACHODNIOPOMORSKI FESTIWAL KLARNETOWY o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym

VIII ZACHODNIOPOMORSKI FESTIWAL KLARNETOWY o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie VIII ZACHODNIOPOMORSKI FESTIWAL KLARNETOWY o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym Mecenat Miasto Szczecin Honorowy Patronat

Bardziej szczegółowo

01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC

01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC 01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC 01-04.05 Oaza rekolekcyjna animatorów ewangelizacji (ORAE), Dąbrówka 01-05.05 Pielgrzymka KSM śladami wiary

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

Czerwiec. Podczas ferii w godz. od 11 do 13 korzystanie z Internetu - bezpłatnie. Biblioteka zapewnia materiały plastyczne.

Czerwiec. Podczas ferii w godz. od 11 do 13 korzystanie z Internetu - bezpłatnie. Biblioteka zapewnia materiały plastyczne. Wakacje w Łowiczu: 19.06.2009, Godz. 17:00 Czerwiec 20.21.2009 Dni Łowicza Prezentacje dorobku przedszkoli, szkół, stowarzyszeń, klubów sportowych, instytucji Występy dzieci i młodzieży. Wystawy, koncerty

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE KULTURALNE DOTYCZĄCE OBCHODÓW EUROPEJSKIEGO ROKU AKTYWNOSCI OSÓB STARSZYCH I AKTYWNOŚCI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ W 2012 ROKU

PROPOZYCJE KULTURALNE DOTYCZĄCE OBCHODÓW EUROPEJSKIEGO ROKU AKTYWNOSCI OSÓB STARSZYCH I AKTYWNOŚCI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ W 2012 ROKU PROPOZYCJE KULTURALNE DOTYCZĄCE OBCHODÓW EUROPEJSKIEGO ROKU AKTYWNOSCI OSÓB STARSZYCH I AKTYWNOŚCI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ W 2012 ROKU LP MIEJSCOWOŚĆ INSTYTUCJA PROGRAM OFERTA DODATKOWE INFORMACJE 1 Duszniki

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2016/2017. Luty 2017 r.

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2016/2017. Luty 2017 r. Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2016/2017 Luty 2017 r. 06.02.2017 poniedziałek Początek zajęć dydaktycznych w sem. letnim wybór seniorów 06.02.2017 poniedziałek Rada Pedagogiczna godz.

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Kolory lata oraz Concertino Janusza Bieleckiego w Operze i Filharmonii Podlaskiej w wykonaniu Kwartetu im. Aleksandra Tansmana.

Kolory lata oraz Concertino Janusza Bieleckiego w Operze i Filharmonii Podlaskiej w wykonaniu Kwartetu im. Aleksandra Tansmana. Najnowsze kompozycje Janusza Bieleckiego w OiFP Kolory lata oraz Concertino Janusza Bieleckiego w Operze i Filharmonii Podlaskiej w wykonaniu Kwartetu im. Aleksandra Tansmana. Dwie najnowsze kompozycje

Bardziej szczegółowo

Podstawowe Informacje Data: 30-05-2014, Miejsce: Impart, ul.mazowiecka 17 Bilety: wstęp wolny

Podstawowe Informacje Data: 30-05-2014, Miejsce: Impart, ul.mazowiecka 17 Bilety: wstęp wolny Podstawowe Informacje Data: 30-05-2014, Miejsce: Impart, ul.mazowiecka 17 Bilety: wstęp wolny Opis III Ogólnopolski Przegląd Dziecięcych Filmów Animowanych halo echo 2014 Wrocław, 30.05 01.06.2014 Kurator,

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 140. ROCZNICY OBJAWIEŃ GIETRZWAŁDZKICH I 50-LECIA KORONACJI OBRAZU MB GIETRZWAŁDZKIEJ 2017 R.

KALENDARIUM UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 140. ROCZNICY OBJAWIEŃ GIETRZWAŁDZKICH I 50-LECIA KORONACJI OBRAZU MB GIETRZWAŁDZKIEJ 2017 R. W nowym roku najważniejszym wydarzeniam dla Kościoła na Warmii będzie 140. rocznica objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie i 50. rocznica Koronacji Jej Obrazu. Będzie to także rok 300. rocznicy Koronacji

Bardziej szczegółowo

Lider w praktyce pielęgniarskiej

Lider w praktyce pielęgniarskiej II FORUM DYSKUSYJN0 - NAUKOWE W PIELĘGNIARSTWIE Lider w praktyce pielęgniarskiej Lublin, 13 MAJA 2015 Organizator: Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Pomorskie.travel

Pomorskie.travel XI LĘBORSKI TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ Po raz XI odbędzie się w Lęborku Tydzień Kultury Chrześcijańskiej pt. "Jan Paweł II - Świętymi bądżcie". Zapraszamy do zapoznania się z programem tego wydarzenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYJAZDU DZIEŃ 1. 6.30 10.15 Przejazd z Poznania do Wrocławia (3h45min, 168km, droga DK5, E261)

PROGRAM WYJAZDU DZIEŃ 1. 6.30 10.15 Przejazd z Poznania do Wrocławia (3h45min, 168km, droga DK5, E261) PROGRAM WYJAZDU Nazwa wyjazdu: Z wizytą u zachodnich sąsiadów Trasa wyjazdu: Poznań- Wrocław- Walim- Wałbrzych Szklarska Poręba- Karpacz- Kowary- Adrspach- Frydlant- Zgorzelec- Drezno Zgorzelec- Zielona

Bardziej szczegółowo

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2015/2016. Luty 2016 r.

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2015/2016. Luty 2016 r. Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2015/2016 Luty 2016 r. 08.02.2016 poniedziałek Początek zajęć dydaktycznych w sem. letnim wybór seniorów 09.02.2016 wtorek Rada Pedagogiczna Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 stycznia 2016 r. Poz. 463 UCHWAŁA NR XX/414/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 stycznia 2016 r.

Wrocław, dnia 29 stycznia 2016 r. Poz. 463 UCHWAŁA NR XX/414/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 stycznia 2016 r. Poz. 463 UCHWAŁA NR XX/414/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę nr LVII/1478/14 Rady

Bardziej szczegółowo

Harmonogram wydarzeń organizowanych lub zgłoszonych w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki DZIEŃ TYGODNIA LIPIEC

Harmonogram wydarzeń organizowanych lub zgłoszonych w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki DZIEŃ TYGODNIA LIPIEC DATA Harmonogram wydarzeń organizowanych lub zgłoszonych w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki DZIEŃ TYGODNIA WYDARZENIE LIPIEC MIEJSCE 5 LIPCA 30 SIERPNIA XXIV Festiwal Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej

Bardziej szczegółowo

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski 3 września 2011 XX KRAJOWA WYSTAWA ROLNICZA, XII DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ, DOŻYNKI JASNOGÓRSKIE W sobotę przed południem otwarta została w Częstochowie jubileuszowa XX Krajowa Wystawa Rolnicza

Bardziej szczegółowo

Założenia regulaminowe:

Założenia regulaminowe: Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie serdecznie zaprasza: Solistów, Zespoły folklorystyczne, Biesiadne i Kapele Podwórkowe do udziału w XII Pomorskim Przeglądzie Zespołów folklorystycznych, Biesiadnych

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM KONCERTÓW

HARMONOGRAM KONCERTÓW Temat edycji 2017: Opowieści chóralne HARMONOGRAM KONCERTÓW STYCZEŃ 15.01 godz. 19:15 Koncert kolęd w wykonaniu Chórów Regionu Lubelskiego Projektu Akademia Chóralna Bliżej żłóbka dyrygent: dr hab. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGÓLNY III MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU MUZYKI KAMERALNEJ MUZYKA NA SZCZYTACH ZAKOPANE 2011. 16. 09. Piątek

PROGRAM OGÓLNY III MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU MUZYKI KAMERALNEJ MUZYKA NA SZCZYTACH ZAKOPANE 2011. 16. 09. Piątek PROGRAM OGÓLNY III MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU MUZYKI KAMERALNEJ MUZYKA NA SZCZYTACH ZAKOPANE 2011 16. 09. Piątek Hotel Bukovina / Bukowina Tatrzańska Wystawa poświęcona Stanisławowi Wisłockiemu połączona

Bardziej szczegółowo

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY, DLA KTÓRYCH ORGANIZATOREM JEST SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY, DLA KTÓRYCH ORGANIZATOREM JEST SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO data wynikająca ze u, jeżeli a instytucje akt o utworzeniu 1. 2/1999 22 listopad 1999 r. Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze 58-500 Jelenia Góra ul. Matejki 28 zarządzenie nr 14/75 Wojewody Jeleniogórskiego

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji Turystycznej OSRiR w Kaliszu UL. Zamkowa tel./fax. 0-62/ 598 27 31 e-mail: cit@osir.kalisz.pl www.osir.kalisz.

Centrum Informacji Turystycznej OSRiR w Kaliszu UL. Zamkowa tel./fax. 0-62/ 598 27 31 e-mail: cit@osir.kalisz.pl www.osir.kalisz. Centrum Informacji Turystycznej OSRiR w Kaliszu UL. Zamkowa tel./fax. 0-62/ 598 27 31 e-mail: cit@osir.kalisz.pl www.osir.kalisz.pl/cit Zapraszamy do:/ w: 31.12.2009 01.01.2010 02.01.2010 03.01.2010 Miasto

Bardziej szczegółowo

VII DOBRODZIEŃ CLASSIC FESTIVAL

VII DOBRODZIEŃ CLASSIC FESTIVAL VII DOBRODZIEŃ CLASSIC FESTIVAL FESTIWAL ODBYWA SIĘ POD HONOROWYM PATRONATEM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ANDRZEJA BUŁY Festiwal Muzyki Klasycznej na Ziemi Opolskiej 23-30.09.2017 dyrektor artystyczny

Bardziej szczegółowo

20:00-21:00 NeunbrandenburgerStadtfanfarene.V. koncert orkiestry Międzynarodowe Centrum Turystyki Zespół wokalny Granda oraz Baniaki w Banie

20:00-21:00 NeunbrandenburgerStadtfanfarene.V. koncert orkiestry Międzynarodowe Centrum Turystyki Zespół wokalny Granda oraz Baniaki w Banie Program Imprezy 14.06.2013r. /piątek/ 14:00-17:00 Przyjazd uczestników festiwalu na miejsce zakwaterowania (Człopa, ) - rejestracja grup w biurach organizacyjnych (Człopa, ) 18:00-22:00 Otwarcie Festiwalu

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do udziału. IV Festiwalu Piosenki Rozdźwięki KUTNO 2014

Zapraszamy do udziału. IV Festiwalu Piosenki Rozdźwięki KUTNO 2014 ORGANIZATORZY: KUTNOWSKI DOM KULTURY REGIONALNE TOWARZYSTWO MUZYCZNE oraz EUROPEJSKA FUNDACJA WSPIERANIA TALENTÓW DZIECI I MŁODZIEŻY MŁODZI ARTYŚCI Zapraszamy do udziału w IV Festiwalu Piosenki Rozdźwięki

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIASTO RZESZÓW W 2015 ROKU

KALENDARZ WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIASTO RZESZÓW W 2015 ROKU KALENDARZ WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIASTO RZESZÓW W 2015 ROKU DATA DZIEŃ TYGODNIA WYDARZENIE MIEJSCE LUTY 12 LUTEGO CZWARTEK V Festiwal Piosenki Aktorskiej, Filmowej i Musicalowej Piosenka w meloniku

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Podczas każdego ze swoich występów spotyka się z niezwykłym uznaniem wśród publiczności i krytyków muzycznych.

Podczas każdego ze swoich występów spotyka się z niezwykłym uznaniem wśród publiczności i krytyków muzycznych. 2 OCTAVA ensemble szybko uzyskał wiodącą pozycję wśród polskich zespołów kameralnych, zostając uznanym przez krytyków muzycznych za jeden z najciekawszych polskich zespołów wokalnych młodego pokolenia.

Bardziej szczegółowo

Festiwal Nauki w Krakowie 2016. Stan przygotowań i plany

Festiwal Nauki w Krakowie 2016. Stan przygotowań i plany Festiwal Nauki w Krakowie 2016 Stan przygotowań i plany Nowi członkowie Rady Programowej i Komitetu Organizacyjnego XVI Festiwalu Nauki w Krakowie Grzegorz Baran, Kuratorium Oświaty w Krakowie mgr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Codziennie od 5 do 21 grudnia 2014. Piątek, 5 grudnia 2014. Sobota, 6 grudnia 2014

Codziennie od 5 do 21 grudnia 2014. Piątek, 5 grudnia 2014. Sobota, 6 grudnia 2014 Codziennie od 5 do 21 grudnia 2014 Od 14:30 W kawiarni w Kościele Św. Trójcy czekają małe niespodzianki (przygotowane przez Ewangelicką Parafię Śródmieście z Görlitz). Do godz. 17:30. Od 15.00 Program

Bardziej szczegółowo

Organizator: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Organizator: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie XX MIĘDZYNARODOWE MŁODZIEŻOWE WARSZTATY MUZYCZNE 8-21 lipca 2013r. Organizator: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie Projekt współfinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka

Bardziej szczegółowo

70 lecie Polskiego Wałbrzycha styczeń 21.01. - 04.03.2015 r. - Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych ul.

70 lecie Polskiego Wałbrzycha styczeń 21.01. - 04.03.2015 r. - Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych ul. 70 lecie Polskiego Wałbrzycha styczeń 21.01. - 04.03.2015 r. - Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych ul. Jerzy Jerych malarstwo 31.01. - 15.03.2015 r. - Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2008/2009. Część 2

ROK SZKOLNY 2008/2009. Część 2 ROK SZKOLNY 2008/2009 Część 2 S T R E S I S P O S O B Y R A D Z E N I A S O B I E Z T R E M Ą TO WA R Z Y S Z Ą C Ą W Y S T Ę P O M E S T R A D O W Y M to tytuł zajęć, które z Pedagogami i Uczniami naszej

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

Harmonogram wydarzeń organizowanych lub zgłoszonych w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki DZIEŃ TYGODNIA CZERWIEC

Harmonogram wydarzeń organizowanych lub zgłoszonych w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki DZIEŃ TYGODNIA CZERWIEC DATA 29 30 MAJA Harmonogram wydarzeń organizowanych lub zgłoszonych w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki DZIEŃ TYGODNIA PIĄTEK - Festiwal Przestrzeni Miejskiej WYDARZENIE MIEJSCE Fosa Zamku Lubomirskich

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

III Międzynarodowy Festiwal Improwizacji Scenicznej ImproFest

III Międzynarodowy Festiwal Improwizacji Scenicznej ImproFest 1) Wersja oficjalna, średnio długa III Międzynarodowy Festiwal Improwizacji Scenicznej ImproFest ImproFest to jeden z pierwszych w Polsce festiwali, na którym prezentują się najstarsze i najlepsze grupy

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Program Filharmonii Podkarpackiej na I część sezonu 2014-2015. Wrzesień 26 IX 2014, PIĄTEK godz.19:00 Sala koncertowa FP GALA OPEROWA PIOTR SUŁKOWSKI - dyrygent IWONA SOCHA - sopran, MAGDALENA IDZIK -

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH 2012

MIEJSKI KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH 2012 MIEJSKI KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH 2012 Styczeń 6.01.2012r. godz. 17,00 Koncert kolęd Chrystus Pan się narodził w wykonaniu Chóru Camerata, Chóru Appasjonata, Chóru Canzonetta 8.01.2012r. XIX Finał

Bardziej szczegółowo