23 LATA NA RYNKU TURYSTYCZNYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "23 LATA NA RYNKU TURYSTYCZNYM"

Transkrypt

1 23 LT N RYNKU TURYSTYZNYM

2 FIRST MINUTE - KUPUJĄ WZEŚNIEJ PŁISZ MNIEJ PROMOJ DO 28 LUTEGO 2013 LU WYZERPNI SIĘ MIEJS WZSY Z DOJZDEM UTOKREM / zniżka 100 zł / osoba WZSY Z DOJZDEM WŁSNYM / zniżka 50 zł / osoba PRZY PROMOJI FIRST MINUTE: LIZ MIEJS OJĘTYH PROMOJĄ JEST OGRNIZON W KŻDYM TERMINIE, PRZY PODPISNIU UMOWY WPŁTN 30% NLEŻNOŚI, PROMOJ PRZYSŁUGUJE TYLKO 2 OSOOM PEŁNOPŁTNYM W POKOJU LU PRTMENIE PRZY ŁĄZENIU TURNUSÓW OFERT PROMOYJN DOTYZY TYLKO JEDNEGO TURNUSU. (nie dotycze Węgier) OSOY KORZYSTJĄE PRZEZ TRZY KOLEJNE LT Z NSZEJ OFERTY ZNIŻK - 50 PLN PROMOJE DL DZIEI ZNIŻK 100 PLN DL DZIEI DO 10 LT Z PRZEJZD UTOKREM DO GREJI I UŁGRII WZSY W HJDUSZOOSZLO (WĘGRY) OSOY, KTÓRE PRZEYWŁY WIEEJ NIŻ 21 DNI W IGU OSTTNIH 5 LT, OTRZYMUJĄ ZNIŻKĘ - 5% OD KWOTY W EURO UWG, MOŻN SKORZYSTĆ Z JEDNEJ PROMOJI - NIE ŁĄZY SIĘ PROMOJI.

3 OFERTY SPEJLNE WYPOZYNEK I ZWIEDZNIE 2013 ZRNOGOR Dubrownik - Lovcen - udva - Kotor - Medugorie Pensjonaty: RFJLOVII 500 z³ + 210, MELJINE 500 z³ Oferta obejmuje: przejazd autokarem, 9 noclegów w pensjonacie, wy ywienie H (dwa posi³ki dziennie), wycieczki programowe (bez biletów wstêpu), ubezpieczenie KL+NNW+ baga, opieka pilota i rezydenta. ilety wstêpu ok. 10 Terminy: , U GRI / SOZOPOL + ISTMU zwiedzanie Istambu³u: m.in. ³êkitny Meczet, Hipodrom, Z³oty azar, Hagia Sophia a w Sozopolu taniec na roz arzonych wêglach. Hotel^^^ z wy ywieniem 2 x dziennie (H) 500 z³ + 180, z wy ywienie LL INLUSIVE Oferta obejmuje: przejazd autokarem, 9 noclegów, wy ywienie H (dwa posi³ki dziennie) lub LL INLUSIVE, wycieczki programowe (bez biletów wstêpu), ubezpieczenie KL+NNW+ baga, opieka pilota i rezydenta. ilety wstêpu ok ok. 15 wiza turecka Terminy: , , GREJ Meteory - Wyspa Skiatos - Saloniki - Olimp - shopping (sklepy z futrami i skórami), dyskoteki partamenty 500 z³ + 60, hotel 500 z³ Oferta obejmuje: przejazd autokarem, 9 noclegów: w hotelu z wy ywieniem H (dwa posi³ki dziennie), w apartamentach korzystanie z gazu, pr¹du, wody i poœcieli, wycieczki programowe (bez biletów wstêpu), ubezpieczenie KL+NNW+ baga, opieka pilota i rezydenta. ilety wstêpu ok. 25 Terminy: , , , , OFERTY SPEJLNE WYPOZYNEK I ZWIEDZNIE MJÓWK KNY - NEUM Dubrovnik - Mostar - Medugorie - Wodospady Kravice - Foto Safarii Hotel NEUM^^^ z wy ywieniem / 1250 z³, partament bez wy ywienia / 860 z³ Oferta obejmuje: przejazd autokarem, 6 noclegów: w hotelu z wy ywieniem H (dwa posi³ki dziennie w formie bufetu), w apartamentach korzystanie z gazu, pr¹du, wody i poœcieli, wycieczki programowe (bez biletów wstêpu), ubezpieczenie KL+NNW+ baga, opieka pilota i rezydenta. ilety wstêpu ok. 30 DLMJ - WYSP PG Plitwice - Zadar - Sibenik - Trogir - Split - degustacja rakiji Hotel MERIDIJN^^^^ z wy ywieniem / 1290 z³ Oferta obejmuje: przejazd autokarem, 6 noclegów w hotelu z wy ywieniem H (dwa posi³ki dziennie w formie bufetu), wycieczki programowe (bez biletów wstêpu), ubezpieczenie KL+NNW+ baga, opieka pilota i rezydenta. ilety wstêpu ok. 25 (Plitwice 15, Pa³ac Dioklecjana w Splicie 10 ) GREJ - RIWIER OLIMPIJSK Meteora - Wyspa Skiatos - Olimp - Wieczór Grecki partament bez wy ywienia / 850 z³ Oferta obejmuje: przejazd autokarem, 6 noclegów w apartamentach korzystanie z gazu, pr¹du, wody i poœcieli, wycieczki programowe (bez biletów wstêpu), ubezpieczenie KL+NNW+ baga, opieka pilota i rezydenta. ilety wstêpu ok. 38 (Meteory 3, Wyspa Skiatos 15, Wieczór Grecki 20 ) tel

4 Z R N O G Ó R ZRNOGÓR aosici Meljine Igalo Z R N O G Ó R ijela KOTOR Kumbor UDW Rafajlovici DRITYK Ulcinj PODGOR Jezioro Szkoderskie L N I PRKTYZNE INFORMJE mbasada RP w zarnogórze ul.kozaraèka 79, Podgorica tel. (00382) , (00382) tel. dy urny: (00382) fax.(00382) OOWI ZUJ WLUT: EURO UWGI Kwota w z³otych p³atna w jest Polsce, w EUR w zarnogórze. Równowartoœæ kwoty w EUR p³atna w Polsce - obowi¹zkowo przy dojeÿdzie w³asnym - gdy potrzebna jest faktura wówczas kwotê EUR nale y przeliczyæ na z³otówki, po kursie NP tabela sprzeda. Wycieczki fakultatywne organizowane s¹ przez lokalne biura podró y. Doba hotelowa rozpoczyna sie o godz. 14:00 i koñczy o godz. 9:00. Miejsca i godziny odjazdów autokarów podano w rozk³adzie jazdy. WYIEZKI FKULTTYWNE Rejs statkiem po Zatoce Kotorskiej ok. 30 Dubrownik ok. 35 etinje - Lovcen - Njegusi - Kotor ok. 30 Monastyr Ostrog ok. 35 Kanion Moracza - Monastyr Moracza - Kanion Tara - iogradzkie Jezioro lbania Medjugorie Rafting Tar¹ ok. 45 ok. 50 ok. 60 ok. 90 RMOWY PROGRM IMPREZY dot. wyjazdów autokarowych 1 dzieñ - Wyjazd z Polski zgodnie z rozk³adem jazdy, przejazd przez S³owacjê (dla chêtnych posi³ek w cenie ok. 5 ), Wêgry i horwacjê. 2 dzieñ - Przejazd przez horwacje i zarnogórê, przyjazd na miejsce wypoczynku ok. 08:00-10:00. Zakwaterowanie od 14:00, obiadokolacja, nocleg. 3-8 dzieñ - wypoczynek, mo liwoœæ wykupienia wycieczek fakultatywnych. 9 dzieñ - Po œniadaniu wykwaterowanie z pokoi do godziny 9:00, czas wolny, wyjazd w drogê powrotn¹ ok. 10:00-14:00. Przejazd przez zarnogórê i horwacjê. 10 dzieñ - Przejazd przez Wêgry i S³owacjê (dla chêtnych posi³ek w cenie ok. 5 ). Przyjazd do Polski, orientacyjny przyjazd do Krakowa ok. godziny 17:00. ZTOK KOTORSK MELJINE - to urokliwa nadmorska osada ze wirowo-piaszczyst¹ pla ¹ i ³agodnym, bezpiecznym dla dzieci zejœciem do morza. Liczne sklepy, kawiarenki i ton¹ce w œródziemnomorskiej zieleni niewielkie domy, stwarzaj¹ przyjemn¹ dla wypoczynku atmosferê. Do po³o onego ok. 1 km Herceg Novi prowadzi nadmorska promenada pod palmami zachêcaj¹ca do spaceru. W Herceg Novi zabytkowe stare miasto, liczne kawiarenki, bazar z miejscowymi owocami, serami i domow¹ rakijk¹, a dla m³odzie y dyskoteki, to oferta dla ka dego niezale nie od wieku. IGLO - to znany w zarnogórze kurort, który poza licznymi sanatoriami ma dobrze rozwiniêt¹ sieæ sklepów, kafejek, restauracji. Specyficzny ³agodny klimat sprawia, e poza wypoczynkiem i rozrywk¹ turyœci odczuwaj¹ poprawê zdrowia. KUMOR, OSII, IJEL - piêkne, turystyczne osady po³o one nad Zatok¹ Kotorsk¹. Piaszczysto- wirowe pla e s¹ tu niewielkie, niemniej czyste morze i ciep³a woda oraz góry wznosz¹ce siê nieomal wprost z brzegu tworz¹ bajkowy krajobraz. Restauracje, kawiarnie, bary i pizzerie usytuowane s¹ zwykle przy nadmorskich promenadach. Pobyt w tych miejscowoœciach to okazja na ciekawe wycieczki w okolice obfituj¹ce w zabytki architektury i wyj¹tkowe trasy krajoznawcze. RIWIER UDWÑSK RFJLOVII - niedu a turystyczna osada po³o ona obok udwy, turystycznej stolicy zarnogóry. Najwiêkszym atutem tej miejscowoœci jest szeroka, naturalna piaszczysta pla a z ³agodnym zejœciem do morza oraz s¹siedztwo udwy, gdzie poza zabytkowym starym miastem, znajduje siê kilkadziesi¹t lokali z muzyk¹, wystêpami a tak e liczne sklepy z pami¹tkami. RIWIER ULIÑSK ULINJ - nazywany Ma³ym Orientem, to przepiêkne miasteczko na po³udniowym wybrze u zarnogóry, przy granicy z lbani¹. Posiada najwiêksz¹ liczb¹ s³onecznych dni w roku. Jego niezwyk³y klimat tworzy Stare Miasto, jak równie wspó³czesne centrum z mnóstwem restauracji i ma³ych sklepów. W centrum miasta znajduje siê tzw. Miejska Pla a oraz kilka intymnych, ma³ych zatoczek. Najwiêksz¹ atrakcj¹ jest Wielka Pla a, zwana przez mieszkañców Sahar¹, znajduj¹ca siê 4 km od centrum miastem. Jest to szeroka, piaszczysta pla a, czêœciowo zagospodarowana (parasole, le aki, restauracje, wc, parkingi), ci¹gn¹ca siê na przestrzeni 13 kilometrów. Morze w tym miejscu jest spokojne i p³ytkie, co stanowi doskona³e miejsce dla dzieci. 04 tel

5 Zatoka Kotorska ijela, Igalo 300 DOPŁT ZŁ PRZEJZD UTOKREM IJEL - HOTEL DELFIN^^^ nowoczesnie urządzony hotel położony nad brzegiem morza przy nadmorskiej promenadzie. Pokoje 2 i 3-osobowe z łazienką, TV-ST, klimatyzowane, przestronne, funkcjonalnie urządzone. Do dyspozycji gości hotelu: restauracja z zewnętrznym tarasem, drink-bar, sala bankietowa, sklep z pamiątkami. Przy hotelu znajduja się boiska do koszykówki i siatkówki. Hotel posiada własną wypożyczalnię rowerów oraz plażę z leżakami i parasolami do dyspozycji gości. Wyżywienie: 2 x dziennie - śniadanie w formie bufetu szwedzkiego, obiadokolacja w formie serwowanych dań. Do obiadokolacji napoje dodatkowo płatne. IGLO - POKOJE GOŚINNE w prywatnych willach położonych ok. 5 min. od plaży i nadmorskiej promenady. Pokoje 2, 3-osobowe podstawowo wyposażone z łazienkami, niektóre z balkonem i klimatyzacją. W każdym domu znajduje się kuchnia do dyspozycji turystów. IGLO - TLNT INTERNIONL to duży wielopiętrowy budynek położony ok. 10 min. od morza w pobliżu Instytutu Rehabilitacji i Reumatologi Dr. Simo Milosevica. Do dyspozycji turystów pokoje 2-osobowe (łóżka małżeńskie) z łazienkami i balkonami. W okolicy znajduje się piękny park. Wyżywienie: we własnym zakresie lub za dopłatą 60 /osoba /7 dni (śniadania i obiadokolacje w restauracji przy plaży). wyjazd pobyt na miejscu przyjazd EN OEJMUJE 7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, dot. hotelu Delfin rezydent przyjeżdża w określonych dniach lub na wezwanie, ubezpieczenie KL+NW+bagaż, podatek VT. DOPŁTY przejazd autokarem za dopłata 300 zł IJEL - HOTEL DELFIN na miejscu obowiązkowo płatna taksa klimatyczna: osoba dorosła 1,5 /doba, młodzież lat 1 / doba, dzieci do 12 lat nie płacą. do pokoju 1 osobowego 20% kwoty w EUR, do pokoju z widokiem na morze 10 / 7 dni / pokój. IGLO na miejscu obowiązkowo płatna taksa klimatyczna: osoba dorosła 1 /doba, dzieci do 12 lat płacą 50% do pokoju 1 osobowego 50% kwoty w EUR, do klimatyzacji w pokoju gościnnym 10 / 7 dni / pokój do pokoju gościnnego z balkonem 10 / 7 dni / pokój. wyżywienie H 60 / 7 dni / osoba IGLO POKOJE GOŚINNE TLNT 200 zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Oferta Specjalna - zwiedzanie Dubrovnika w drodze do zarnogóry. IJEL HOTEL DELFIN 200 zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł ZNIŻKI dziecko do 3 lat jako trzecia osoba w pokoju płaci 120 zł, jedno dziecko do lat 10 jako 3 lub 4 osoba w pokoju bez łóżka płaci 120 zł+50% kwoty w EUR, dwoje dzieci do lat 10 na wspólnym łóżku jako 3 i 4 osoba w pokoju płacą po 120 zł + 50 % kwoty w EUR za każde dziecko, 3 i 4 osoba w pokoju, każda z własnym łóżkiem i wyżywieniem, płacą po 120 zł + 75% kwoty w EUR. TLNT INTERNIONL POKOJE GOŚINNE POKOJE GOŚINNE HOTEL DELFIN tel Z R N O G Ó R

6 Zatoka Kotorska aosici, Kumbor DOP T 300 Z PRZEJZD UTOKREM Z R N O G Ó R OSII - WILL MITR znajduje siê ok. 5 min. od morza. Prowadzona jest przez sympatycznych Gospodarzy Mitara i Nade. Posiada altankê, gdzie mo na spêdzaæ wspólne wieczory. partamenty s¹ ³adne i funkcjonalnie urz¹dzone, wyposazone w klimatyzacje, TV i WIFI. Przy willi parking na samochody. Willa posiada: partament Lux to du e samodzielne mieszkanie 90 m 2 (ca³e pierwsze piêtro) przeznaczone dla 4-6 osób sk³adajace siê z 2 sypialni (w ka dej 1 ³ó ko podwójne + 1 ³ó ko pojedyncze), du ego pokoju dziennego z zestawem wypoczynkowym i tarasem, dobrze wyposa onej kuchni z lodówk¹ i naczyniami oraz przedpokoju i ³azienki. partment Du y 45 m 2, przeznaczony dla 3-5 osób, sk³adaj¹cy siê z 1 sypialni z podwojnym i pojedynczym ³ó kiem, pokoju z podwojnym rozk³adanym ³ó kiem z aneksem kuchennym z lodówk¹, ³azienki (wejscie z sypialni). partament Standard 35 m 2, dla 4 osób, sk³adaj¹cy siê z 2 niezale nych sypialni, jedna z aneksem kuchennym z lodówk¹, przedpokoju i ³azienki. partament Studio 30 m 2, dla 3 osób, sk³adaj¹cy siê z pokoju z aneksem kuchennym i ³azienki. Wy ywienie: we w³asnym zakresie. Mo liwoœæ wykupienia wy ywienia 2 x dziennie w restauracji przy pla y w cenie ok. 10 / osoba / dzieñ. KUMOR - WILL JELEN Willa po³o ona jest ok. 5 min od morza, w³aœciciele s¹ bardzo goœcinni, mówi¹ po polsku. partamenty s¹ ³adne i funkcjonalnie urz¹dzone, wyposa one w klimatyzacje i TV. Willa posiada: partament Lux piêkne samodzielne mieszkanie (ok. 100 m 2) przeznaczone dla 4-6 osób, zajmuj¹ce ca³e piêtro budynku, z niezale nym od gospodarzy wejœciem. Sk³ada siê z 3 sypialni, du ego salonu z klimatyzacj¹ i TV-ST, kuchni z pe³nym wyposa eniem, toalety, ³azienki oraz du ego balkonu z widokiem na morze. partament Studio to jeden pokój (wejœcie z ogrodu) z aneksem kuchennym, ³azienk¹, klimatyzacj¹ i TV-ST. W pokoju dwa rozsuwane ³ó ka dlatego apartament mo e pomieœciæ do 4 osób. Wy ywienie: we w³asnym zakresie. WILL JELEN PROMOJ - WILL MITR w turnusach 14 dniowych w terminach i dzieñ gratis! Pobyty od wtorku do wtorku WILL MITR WILL JELEN cena za wynajêcie apartamentu cena za wynajêcie apartamentu wyjazd pobyt na przyjazd LUX DU Y STNDRD STUDIO LUX STUDIO miejscu cena za 4 osoby cena za 4 osoby cena za 4 osoby cena za 2 osoby cena za 4 osoby cena za 2 osoby z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ Oferta Specjalna - zwiedzanie Dubrovnika w drodze do zarnogóry. 560 z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ EN OEJMUJE 7 noclegów, rezydent przyje d a w okreœlonych dniach lub na wezwanie, ubezpieczenie KL+NW+baga, podatekvt. DOP TY przejazd autokarem za dop³ata 300 z³ taksa klimatyczna obowi¹zkowo p³atna na miejscu: osoba doros³a ok. 1 /doba, dzieci do 12 lat 50 % ZNI KI WILL MITR 5, 6, 7 osoba w apartam. LUX i 5 osoba w apartam. DU YM oraz 3 osoba w apartam. STUDIO, p³aci 120 z³ + 20 / 7 dni. WILL JELEN 5, 6 osoba w apartam. LUX oraz 3 osoba w apartam. STUDIO, p³aci 120 z³ + 40 / 7 dni. WILL MITR 06 tel

7 wyjazd Zatoka Kotorska Meljine ROZS DNY WYPOZYNEK W ROZS DNEJ ENIE PENSJONT MIMOZ niewielki pensjonat po³o ony ok. 2 min. spacerem od morza. Posiada 10 pokoi z ³azienkami (do niektórych wejœcie jest z korytarza) i 4 pokoje, na które przypadaj¹ 2 ³azienki (cena jest wtedy ni sza o 5 / osoba / 7dni). Wszystkie pokoje s¹ niewielkie, skromnie i prosto urz¹dzone ale z klimatyzacj¹ i TV-ST. Na ka dej kondygnacji jest lodówka i suszarka do w³osów a czajnik elektryczny do dyspozycji na sto³ówce. Program pobytu obejmuje te wycieczkê statkiem. Turyœci chwal¹ kuchniê przygotowuj¹c¹ smaczne i obfite posi³ki. Wy ywienie: 2 x dziennie: œniadania i obiadokolacje. Raz w tygodniu kolacja ma uroczysty charakter. Mo liwoœæ wykupienia dodatkowego posi³ku (lunch) w cenie 30 / 7 dni. pobyt na miejscu EN OEJMUJE 7 noclegów, wy ywienie 2 x dziennie, rezydent przyje d a w okreœlonych dniach lub na wezwanie, wycieczka statkiem po morzu, ubezpieczenie KL+NW+baga, podatek podatek VT. DOP TY przejazd autokarem za dop³ata 300 z³ taksa klimatyczna obowi¹zkowo p³atna na miejscu: osoba doros³a ok. 1 /doba, dzieci do 12 lat 50 % do pokoju 1 osobowego 50 / 7 dni, do pokoju z balkonem 10 / 7 dni /pokój. PENSJONT MIMOZ przyjazd DOP T 300 Z PRZEJZD UTOKREM cena od osoby 200 z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ Oferta Specjalna WYPOZYNEK + ZWIEDZNIE 9 noclegów z wy ywieniem, Dubrovnik - Lovcen - udva - Kotor - Medugorie. Oferta Specjalna - zwiedzanie Dubrovnika w drodze do zarnogóry. ZNI KI dziecko do 3 lat jako trzecia osoba w pokoju p³aci tylko 120 z³ jedno dziecko do lat 10 jako 3 lub 4 osoba w pokoju bez ³ó ka p³aci 120 z³+50% kwoty w EUR. dwoje dzieci do lat 10 na wspólnym ³ó ku jako 3 i 4 osoba w pokoju p³ac¹ po 120 z³ + 50 % kwoty w EUR za ka de dziecko, 3 i 4 osoba w pokoju, ka da z w³asnym ³ó - kiem i wy ywieniem, p³ac¹ po 120 z³ + 75% ceny w EUR. tel Z R N O G Ó R

8 Riwiera udwañska Rafajlovici DOP T 300 Z PRZEJZD UTOKREM Z R N O G Ó R PENSJONTY Turyœci zakwaterowani s¹ w prywatnych pensjonatach po³o onych ok. 2 min. od pla y. Pokoje 2, 3 i 4 osobowe, z klimatyzacj¹, ³azienk¹, balkonem i lodówk¹. Mo liwoœæ skorzystania z Wi-Fi w Hotelu Obala. Wypoczynek w Rafajlovici cieszy siê od kilkunastu lat uznaniem turystów zadowolonych z piaszczystej prawie 2,5 km pla y, bardzo dobrego wy ywienia oraz s¹siedztwa udwy. Objêta programem wycieczka statkiem po morzu jest mi³¹ atrakcj¹, a wycieczki faktatywne po ciekawych zabytkach zarnogóry s¹ uzupe³nieniem wypoczynku. Wy ywienie: 2 x dziennie w po³o onej nad samym morzem restauracji hotelu Obala. Œniadania w formie bufetu i serwowane obiadokolacje (do wyboru z 5 dañ). Do obiadokolacji napoje p³atne dodatkowo. wyjazd pobyt na miejscu przyjazd cena od osoby z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ Oferta Specjalna WYPOZYNEK + ZWIEDZNIE 9 noclegów z wy ywieniem, Dubrovnik - Lovcen - udva - Kotor - Medugorie. Oferta Specjalna - zwiedzanie Dubrovnika w drodze do zarnogóry. EN OEJMUJE 7 noclegów, wy ywienie 2 x dziennie, rezydent przyje d a w okreœlonych dniach lub na wezwanie, wycieczka statkiem po morzu ubezpieczenie KL+NW+baga, podatek podatek VT. DOP TY przejazd autokarem za dop³ata 300 z³ do pokoju 1 osob. 50% kwotu EUR / 7 dni, do pokoju z widokiem na morze 10 / 7 dni /pokój. ZNI KI dziecko do 3 lat jako trzecia osoba w pokoju p³aci tylko 120 z³ dziecko od 3 do 8 lat jako 3 lub 4 osoba w pokoju bez ³ó ka p³aci 120 z³+50% ceny w EUR, z ³ó kiem 120 z³ + 70% kwoty w EUR dziecko od 8 do 12 lat jako 3 lub 4 osoba w pokoju bez ³ó ka p³aci 120 z³+60% ceny w EUR, z ³ó kiem 120 z³ + 80% kwoty w EUR osoba powy ej 12 lat p³aci 120 z³ + 100% kwoty w EUR. 08 tel

9 Riwiera Ulcinska Ulcinj DOP T 300 Z PRZEJZD UTOKREM PRTMENTY partamenty znajduj¹ siê w odleg³oœci ok. 15 min od pla y. To samodzielne mieszkania, posiadaj¹ce aneks kuchenny z wyposa eniem (kuchenka, lodówka, naczynia), ³azienkê (pe³ny wêze³ sanitarny). Wszystkie apartamenty posiadaj¹ klimatyzacje, 1 sypialniê oraz dodatkowe ³ó ka w pokoju dziennym. partament 5-osobowy LUX posiada dwie sypialnie, ³azienkê oraz w pe³ni wyposa ony aneks kuchenny. POKOJE GOŒINNE Pokoje w prywatnych willach po³o onych w odleg³oœci do 15 min od pla y. Pokoje s¹ 2, 3 i 4 osobowe (3 i 4 osoba nie ma zni ki). S¹ to sypialne z ³azienkami, posiadaj¹ce klimatyzacjê (w cenie). Wy ywienie: we w³asnym zakresie lub mo liwoœæ wykupienia posi³ków (œniadania i obiadokolacje w cenie 10 / osoba/ dzieñ). wyjazd pobyt na miejscu przyjazd cena od osoby w pokoju cena za wynajêcie apartamentu 2 osobowego 4 osobowego 200 z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ Z R N O G Ó R Oferta Specjalna - zwiedzanie Dubrovnika w drodze do zarnogóry. EN OEJMUJE 7 noclegów, opiekê przedstawiciela lokalnego biura podró y, ubezpieczenie KL+NW+baga, podatek VT. ZNI KI 3 i 5 osoba w w apartamencie na dostawce, p³aci w czerwcu i we wrzeœniu 120 z³ + 70, w lipcu i sierpniu 120 z³ DOP TY przejazd autokarem za dop³ata 300 z³ + 20 za transfer na trasie Rafajlovici - Ulcinj - Rafajlovici taksa klimatyczna obowi¹zkowo p³atna na miejscu: osoba doros³a ok. 1 /doba, dzieci do 12 lat 50 % do pokoju 1 osobowego 100 % kwoty w EUR wy ywienie: œniadania i obiadokolacje 70, tylko obiadokolacje 50 / 7 dni / osoba. tel

10 N E U M - i H NEUM-iH Serbia anja Luka ihac Tuzla O Œ N I Srebrenica I H E R E G O W I N SRJEWO horwacja Mostar Mudzugorie Korczula NEUM zarnogóra DRITYK Dubrownik PRKTYZNE INFORMJE Powierzchnia: km 2 Liczba ludnoœci: 3,8 mln Stolica: Sarajewo mbasada RP w oœni i Hercegowinie ul. Dolna 13, 7100 Sarajewo tel , fax OOWI ZUJ WLUT: 1 marka konwertybilna fenigów (M) 1 euro = 1,95 KM 1 KM = ok. 3,6 HRK UWGI Kwota w z³otych p³atna w jest Polsce, w EUR w Neum. Równowartoœæ kwoty w EUR p³atna w Polsce - obowi¹zkowo przy dojeÿdzie w³asnym - gdy potrzebna jest faktura wówczas kwotê EUR nale y przeliczyæ na z³otówki, po kursie NP tabela sprzeda. Wycieczki fakultatywne organizowane s¹ przez lokalne biura podró y. Doba hotelowa rozpoczyna siê o godz. 14:00 i koñczy o godz. 9:00. Miejsca i godziny odjazdów autokarów podano w rozk³adzie jazdy. WYIEZKI FKULTTYWNE Dubrownik Mostar Korczula Medzugorie i wodospad Krawice Delta Neretwu / fish picnic i foto safari ok. 25 ok. 25 ok. 30 ok. 25 ok. 35 RMOWY PROGRM IMPREZY dot. wyjazdów autokarowych 1 dzieñ - Wyjazd z Polski zgodnie z rozk³adem jazdy, przejazd przez S³owacjê (dla chêtnych posi³ek w cenie ok. 5 ), Wêgry i horwacjê. 2 dzieñ - Przejazd przez horwacjê, przyjazd na miejsce wypoczynku ok. godz. 6:00. Zakwaterowanie od godziny 14:00, obiadokolacja, nocleg. 2-8 dzieñ - wypoczynek, mo liwoœæ wykupienia wycieczek fakultatywnych. 9 dzieñ - wykwaterowanie z pokoi do 9:00, czas wolny, wyjazd w drogê powrotn¹ ok. 15:00, przejazd przez horwacjê i Wêgry. 10 dzieñ - Przejazd przez Wêgry i S³owacjê (dla chêtnych posi³ek w cenie ok. 5 ). Przyjazd do Polski w godzinach po³udniowych, orientacyjny przyjazd do Krakowa ok. godziny 16:00. Dalmacja, wyj¹tkowe miejsce dla wyj¹tkowych goœci!...spróbuj zamkn¹æ oczy i wyobraziæ sobie miejsce, gdzie otacza iê nieskrêpowana przestrzeñ, gdzie na wyci¹gniecie Twojej rêki czekaj¹ soczyste owoce na drzewie, gdzie krzaki uginaj¹ siê pod dojrza³ymi kiœæmi winogron, gdzie ranek budzi siê do ycia wraz ze œpiewem ptaków... czy s³yszysz szum morza? to w³aœnie Dalmacja, która oferuje swym goœciom to, co najlepsze. Na jej po³udniowych krañcach ulokowa³y siê najcenniejsze per³y driatyku, a idealnym punktem wypadowym do tych urzekaj¹cych miejsc jest... NEUM, znana hercegowiñska miejscowoœæ, po³o ona tu nad samym morzem, skupiaj¹ca w sobie wszystkie zalety dalmatyñskiego wybrze a, a ponadto dodatkowo atrakcyjna ze wzglêdu na znacznie ni sze ceny w stosunku do s¹siedniej horwacji. Nadmorska promenada, usiana kawiarniami, w okresie letnim têtni yciem i muzyk¹, umilaj¹c goœciom pobyt dancingami oraz rozlicznymi dyskotekami. 10 tel

11 Dalmacja Neum DOP T 300 Z PRZEJZD UTOKREM Hotel Sunce Hotel Neum^^^ Hotel po³o ony na zalesionym wzgórzu nad malownicz¹ zatok¹. Wind¹ hotelow¹ mo na dostaæ siê na wirow¹ pla ê, na której le aki(ok 2,5 / dzieñ), parasole (ok 2,5 / dzieñ), rowery wodne i inny sprzêt wodny. Przy pla y znajduj¹ siê restauracje, gdzie mo na zamawiaæ jedzenie i picie w ci¹gu ca³ego dnia, a wieczorem w sezonie odbywaj¹ siê koncerty. Obiekt posiadaj¹cy 800 ³ó ek. Pokoje 2- osobowe z mo liwoœci¹ dostawki, ka dy z ³azienk¹, balkonem i telefonem. Hotel posiada basen z morsk¹ wod¹ czynny w sezonie, parking strze ony, salon gier, fryzjera, kino, prywatn¹ dyskotekê, sklep z pami¹tkami. Wy ywienie: 2 x dziennie: œniadania i obiadokolacje w formie bufetu szwedzkiego. Napoje do obiadokolacji dodatkowo p³atne. Hotel Sunce^^^ po³o ony nad brzegiem morza posiada 200 ³ó ek. Pokoje 2- osobowe z mo liwoœci¹ dostawki, ka dy z ³azienk¹, klimatyzacj¹, TV-ST, telefonem i balkonem. W hotelu do dyspozycji goœci: restauracja, night-club, tawerna Luna, piwnica winna, bar i pizzeria, taras s³oneczny, mini-sklep, bilard. Hotel dysponuje w³asn¹ pla ¹ ( wirowo-kamienista), gdzie mo na wypo yczyæ le aki (ok 2,5 / dzieñ) i parasole(ok 1,5 / dzieñ) oraz sprzêt wodny. Wy ywienie: 2 x dziennie: œniadania i obiadokolacje w formie bufetu szwedzkiego. Napoje do obiadokolacji dodatkowo p³atne. N E U M i H wyjazd pobyt na miejscu przyjazd HOTEL NEUM HOTEL SUNE z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ EN OEJMUJE: 7 noclegów, wy ywienie 2 x dziennie, opiekê rezydenta, przy ma³ej iloœci osób funkcjê rezydenta pe³ni pracownik hotelu ubezpieczenie KL+NW+baga, podatek VT. ZNI KI: HOTEL NEUM dziecko do lat 7 lat bez ³ózka z wy ywieniem, przy 2 os. pe³nop³atnych, p³aci 120 z³ / 7 dni dzieci 0-7 lat: jedno z ³ó kiem, jako 3 os. w pokoju lub dwoje na wspólnym ³ó ku, p³ac¹ po 120 z³ + 50% kwoty w EUR / 7 dni dzieci 7-12 lat: jedno z ³ó kiem jako 3 osoba w pokoju p³aci 120 z³+70 % kwoty w EUR/ 7 dni osoba powy ej 12 lat jako 3 os. w pokoju z ³ó kiem p³aci 120 z³+80% kwoty w EUR /7 dni HOTEL SUNE dziecko do 3 lat jako trzecia osoba w pokoju, p³aci 120 z³ / 7 dni jedno dziecko 3-12 lat z ³ó kiem, jako 3 osoba w pokoju p³aci 120 z³ + 50% kwoty w EUR, jako 2 osoba w pokoju p³aci 120 z³ + 70 % kwoty EUR osoba doros³a, powy ej 12 lat, jako 3 osoba w pokoju 3-os., p³aci 120 z³ + 80% kwoty w EUR DOP TY: przejazd autokarem za dop³ata 300 z³ taksa klimatyczna obowi¹zkowo p³atna na miejscu: osoba doros³a ok. 1,0 /doba, dzieci do 12 lat nie p³ac¹ taksy. HOTEL NEUM do pokoju 1 osobowego 85 / 7 dni, do trzeciego posi³ku 60 / osoba / 7 dni HOTEL SUNE do pokoju 1 osob. 50% kwoty EUR / 7 dni, do trzeciego posi³ku 70 / osoba / 7 dni do pokoju z widokiem na morze 25 / 7 dni / osoba Hotel Neum Pobyty od wtorku do wtorku lub od soboty do soboty. W przypadku dojazdu autokarem turnusy od wtorku do wtorku, wyjazdy w poniedzia³ki, powroty w œrody. tel

12 Dalmacja Neum 300 DOPŁT ZŁ PRZEJZD UTOKREM GV N E U M i H PRTMENTY GV Nowoczesny, luksusowo wyposażony obiekt znajdujący się w centralnej części miejscowości Neum, obok Hotelu Neum, 2 min od morza i plaży. Obiekt posiada 2, 3 i 4-osobowe apartamenty z możliwością dostawek. partamenty 2, 3 osobowe składają się z jednego pomieszczenia z miejscami do spania, aneksu kuchenego oraz łazienki. partamenty 4 osobowe składają się z sypialni, pokoju dziennego z miejscem do spania, aneksu kuchennego z pełnym wyposażeniem i łazienki. Wszystkie apartamenty posiadają klimatyzację, balkony, TV, telefony, kuchnie z pełnym wyposażeniem (lodówka, naczynia kuchenne), łazienki z prysznicem lub wanną i suszarką do włosów. Wyżywienie: we własnym zakresie lub za dopłatą, śniadania 5 / osoba, obiad 10 / osoba. PRTMENTY GV / turnusy 7-dniowe lub ich wielokrotność ena za wynajęcie apartamentu dwuosobowego 340 zł zł zł trzyosobowego 420 zł zł zł czteroosobowego 560 zł zł zł PRTMENTY KNEŻEVIĆ Komfortowo wyposażony obiekt położony blisko morza (ok. 20 m), ok. 15 min spacerem od centrum miejscowości. W poblizu sklep i restauracja. Obiekt posiada apartamenty jedno i dwupokojowe. partamenty jednopokojowe dla 2-4 osób to jedno pomieszczenie z miejscami do spania z aneksem kuchennym z pełnym wyposażeniem (lodówka, naczynia kuchenne) oraz łazienka z prysznicem. partamenty dwupokojowe dla 4-5 osób składają się z sypialni, pokoju dziennego z miejscem do spania w którym znajduje się aneks kuchenny z pełnym wyposażeniem (lodówka, naczynia kuchenne) i łazienka. Wszystkie apartamenty posiadają klimatyzację, telewizor, balkon z widokiem na morze. Przy budynku do dyspozycji gości grill oraz garaż (płatny 2 / doba). Wyżywienie: we własnym zakresie. PRTMENTY KNEZEVI / turnusy 7-dniowe lub ich wielokrotność KNEZEVIĆ ena za wynajęcie apartamentu pokojowego dla 2 osób 340 zł zł zł pokojowego dla 3 osób 420 zł zł zł pokojowego dla 4 osób 560 zł zł zł pokojowego dla 4 osób 560 zł zł zł pokojowego dla 5 osób 700 zł zł zł EN OEJMUJE: wynajęcie apartamentu na 7 nocy, korzystanie z prądu, wody, ręczników, pościeli, końcowe sprzątanie, opiekę rezydenta z hotelu Neum (w przypadku małej ilości osób funkcję rezydenta pełnią pracownicy apartamentów), ubezpieczenie KL+NW+bagaż, podatekvt. ZNIŻKI: PRTMENTY GV 5 i 6 osoba na dostawce w apartamencie 4 płacą po 120 zł+60 DOPŁTY: przejazd autokarem za dopłata 300 zł taksa klimatyczna obowiązkowo płatna na miejscu: osoba dorosła ok. 1 / doba, dzieci do 10 lat nie płacą taksy klimatycznej. Pobyty od wtorku do wtorku lub od soboty do soboty. W przypadku dojazdu autokarem turnusy od wtorku do wtorku, wyjazdy w poniedziałki, powroty w środy. 12 tel

Attica & Peloponez. Loutraki. Agii Apostoli

Attica & Peloponez. Loutraki. Agii Apostoli Attica & Peloponez Loutraki Tolo Agii Apostoli Mati Ateny Loutraki Popularny kurort wakacyjny, malowniczo usytuowany wzd³u wybrze a Zatoki Korynckiej, zaledwie 5 km od Kana³u Korynckiego, który oddziela

Bardziej szczegółowo

Region Z³ote Piaski. Z³ote Piaski

Region Z³ote Piaski. Z³ote Piaski Region Z³ote Piaski Burgas Warna Z³ote Piaski Œw. Konstantyn Z³ote Piaski Po³o one na pó³noc od Warny Z³ote Piaski to prawdziwa per³a Bu³garskiej Riwiery. S³yn¹ ze z³ocistej, kilkukilometrowej pla y szerokiej

Bardziej szczegółowo

CHORWACJA REJSY. TRASA I: Zatoka Kvarner

CHORWACJA REJSY. TRASA I: Zatoka Kvarner CHORWACJA REJSY TRASA I: Zatoka Kvarner CHO1111 Opatija Krk Rab Zadar Molat (Ilovik) Lošinj Cres Opatija Rejs klasycznym aglowcem przez Zatok Kvarner, wzdłu wspaniałego adriatyckiego wybrze a od Opatiji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CHORWACJA/HOTELE/WCZASY AUTOKAROWE BOŚNIA I HERCEGOVINA HOTEL/WCZASY AUTOKAROWE CHORWACJA HOTELE/DOJAZD WŁASNY

SPIS TREŚCI CHORWACJA/HOTELE/WCZASY AUTOKAROWE BOŚNIA I HERCEGOVINA HOTEL/WCZASY AUTOKAROWE CHORWACJA HOTELE/DOJAZD WŁASNY Lato 2015 B.P. M T SPIS TREŚCI Rozkład jazdy autokarów i antenek 3 CHORWACJA/HOTELE/WCZASY AUTOKAROWE Istria- Banjole hotel Centinera 4 5 Kvarner Dramalj hotel Riviera Tanie Wczasy Rodzinne 6 7 Kvarner

Bardziej szczegółowo

Biuro Turystyczne Elin LATO 2015. Wypoczynek w kraju i za granicą. Elegancko Luksusowo I Niedrogo

Biuro Turystyczne Elin LATO 2015. Wypoczynek w kraju i za granicą. Elegancko Luksusowo I Niedrogo Biuro Turystyczne Elin LATO 2015 Wypoczynek w kraju i za granicą Elegancko Luksusowo I Niedrogo 2 Spis treści Wczasy krajowe Międzywodzie Ośrodek Wypoczynkowy PORTUS 3 Rewal Pensjonat BOSMAN 3 Świnoujście

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna. Oferta 1 Organizator Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Suma Bułgaria Złote Piaski

Oferta Promocyjna. Oferta 1 Organizator Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Suma Bułgaria Złote Piaski Oferta 1 Złote Piaski Perla Wrocław 04.09.2015 11.09.2015 1459.00 PLN 2918.00 * Cena całkowita: Dorosły: 1459.00 PLN (15.07.1985) Dorosły: 1459.00 PLN (15.07.1985) Podróż tam: Wylot z: Wrocław do Warna

Bardziej szczegółowo

PLN* * Cena całkowita: Dorosły: 1333.85 PLN (28.04.1985) Dorosły: 1333.85 PLN (28.04.1985)

PLN* * Cena całkowita: Dorosły: 1333.85 PLN (28.04.1985) Dorosły: 1333.85 PLN (28.04.1985) Oferta 1 Zakynthos Zante Village 01.05.2015 08.05.2015 1333.00 PLN 2667.71 * Cena całkowita: Dorosły: 1333.85 PLN (28.04.1985) Dorosły: 1333.85 PLN (28.04.1985) z: do Zakinthos dnia: 01.05.2015 godz. 02:45-06:10

Bardziej szczegółowo

CHORWACJA HOTELE DO WYBORU. Riwiera Makarska - Igrane. 26 P.T. Martin Sp. Jawna,

CHORWACJA HOTELE DO WYBORU. Riwiera Makarska - Igrane. 26 P.T. Martin Sp. Jawna, Riwiera Makarska Hotel Punta Riwiera Makarska - Igrane Opis hotelu: Znajduje się blisko plaży żwirowej (około 25 m), na części lądu wgryzającej się w głąb morza, jego nowoczesną architekturę i miłą atmosferę

Bardziej szczegółowo

BUŁGARIA. 2 Cennik i terminy na stronie: www.columbus.net.pl

BUŁGARIA. 2 Cennik i terminy na stronie: www.columbus.net.pl 2011 Po okresie popularnoú ci Bu³garskiej Riviery w latach 70-tych, dzisiaj znowu z roku na rok wypoczynek w Bu³garii zyskuje zwolenników. O atrakcyjnoú ci tego kraju i jego wybrzeæa morza czarnego zdecydowa³o

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczeniu usług turystycznych

Umowa o świadczeniu usług turystycznych Mają rację Ci, którzy mówią, że złoty okres chorwackiej turystyki dopiero nadchodzi... Umowa o usług Umowa o świadczeniu usług turystycznych Załącznik nr. 1. WARUNKI UMOWY UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

LATO 2014. Związek Zawodowy Kolejarzy Okręgu Centralnego 03-734 Warszawa ul. Wileńska 2/4 ; III p. pok.37

LATO 2014. Związek Zawodowy Kolejarzy Okręgu Centralnego 03-734 Warszawa ul. Wileńska 2/4 ; III p. pok.37 LATO 2014 Związek Zawodowy Kolejarzy Okręgu Centralnego 03-734 Warszawa ul. Wileńska 2/4 ; III p. pok.37 Informacje i zgłoszenia: tel/fax: 47-33-683 tel kom 609-661-021 Kolonie 7-13 oraz 14-17 lat Jastrzębia

Bardziej szczegółowo

LATO 2015 Hiszpania. Oferta 1. Hiszpania Majorka 1779 PLN 31.05.2015. Gwarancje Niezmiennej i Najnizszej Ceny, Bezkosztowej Zmiany

LATO 2015 Hiszpania. Oferta 1. Hiszpania Majorka 1779 PLN 31.05.2015. Gwarancje Niezmiennej i Najnizszej Ceny, Bezkosztowej Zmiany Oferta 1 Majorka Playa Moreia z: do Majorka z: Majorka do Zakwaterowanie: Studio 2 os. 2 posilki 24.05.2015 31.05.2015 1779 PLN dnia: 24.05.2015 dnia: 31.05.2015 w mieście: Palma De Mallorca Opis oferty::

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne Ośrodki Tenisowe Umag Bol wyspa Brač Makarska

Profesjonalne Ośrodki Tenisowe Umag Bol wyspa Brač Makarska Profesjonalne Ośrodki Tenisowe Umag ol wyspa rač Makarska entrum Tenisowe Zlatni Rad Nieopodal hoteli luesun znajduje się entrum Tenisa Zlatni Rad, uznawane za jedno z najlepszych w uropie. W skład entrum

Bardziej szczegółowo

wycieczki wczasy www.altamira.net.pl

wycieczki wczasy www.altamira.net.pl wycieczki wczasy 2011 www.altamira.net.pl Podróżować to żyć... Hans Christian Andersen Szanowni Państwo, podróżowanie to pasja i magia odkrywania najpiękniejszych zakątków świata zapraszamy do skorzystania

Bardziej szczegółowo

Jesteś najważniejszy na świecie. Zima 2009/2010. Teneryfa, Hurghada, Maroko, Sharm El Sheikh, Tunezja, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Jesteś najważniejszy na świecie. Zima 2009/2010. Teneryfa, Hurghada, Maroko, Sharm El Sheikh, Tunezja, Zjednoczone Emiraty Arabskie Teneryfa, Hurghada, Maroko, Sharm El Sheikh, Tunezja, Zjednoczone Emiraty Arabskie 1 Spis treści Teneryfa Hotel Noelia Sur Hotel Gran Tinerfe Hotel Jardin Tropical Hotel Isla Bonita Hotel Grand Anthelia

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!!!

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!!! Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!!! Biuro Podróży Juvenia 2000 jest biurem z 27 - letnią tradycją, jego właściciel brał czynny udział przy zawiązywaniu się Śląskiej Izby Turystyki w 1991 roku. Za całokształt

Bardziej szczegółowo

LATO 2012. Wygoda spełnionych marzeń

LATO 2012. Wygoda spełnionych marzeń LATO 2012 Wygoda spełnionych marzeń w grupie siła Comfort Club Sp. z o.o. ul. Grodzka 60 31-044 Kraków Adres korespondencyjny: ul. Puławska 257/107, 02-769 Warszawa, tel.: +48 22 379 79 29, tel.: +48 22

Bardziej szczegółowo

SPIS TREÂCI OBJAÂNIENIA

SPIS TREÂCI OBJAÂNIENIA SPIS TREÂCI AUTOKAREM CHORWACJA Kompleks wakacyjny Komodor (Orebiç Perna) 2-3 Zwiedzaj i wypoczywaj! W słoƒcu Dalmacji 3 Orebiç, Dubrownik, Medjugorie, Mostar, Wodospady Kravica, Lovište, Nakovana CZARNOGÓRA

Bardziej szczegółowo

Termin Wyjazd Kierunek Zdjęcie Hotel Usł. Cena. dnia 21.04 godz. 01:00. dnia 27.04 godz. 17:30

Termin Wyjazd Kierunek Zdjęcie Hotel Usł. Cena. dnia 21.04 godz. 01:00. dnia 27.04 godz. 17:30 ... ŁĄCZNA CENA ZA OSOBY... Biuro Podróży TRAVELS tel. 81/ 532 39 53, fax. 81/ 532 39 51 Al. Tysiąclecia 3, 20-121 Lublin Termin Wyjazd Kierunek Zdjęcie Usł. Cena Sultan Beach Back View DB1 1349.00 PLN

Bardziej szczegółowo

PLN* * Cena całkowita: Dorosły: 599.00 PLN (26.02.1985) Dorosły: 599.00 PLN (26.02.1985)

PLN* * Cena całkowita: Dorosły: 599.00 PLN (26.02.1985) Dorosły: 599.00 PLN (26.02.1985) Oferta 1 Cypr Larnaka Flamingo Beach Warszawa 01.03.2015 08.03.2015 599.00 PLN 1198.00 * Cena całkowita: Dorosły: 599.00 PLN (26.02.1985) Dorosły: 599.00 PLN (26.02.1985) z: Warszawa do Pafos dnia: 01.03.2015

Bardziej szczegółowo

PLN* * Cena całkowita: Dorosły: 1099.00 PLN (20.04.1985) Dorosły: 1099.00 PLN (20.04.1985)

PLN* * Cena całkowita: Dorosły: 1099.00 PLN (20.04.1985) Dorosły: 1099.00 PLN (20.04.1985) Oferta 1 Turcja Alanya Millennium Park 25.04.2015 02.05.2015 1099.00 PLN 2198.00 * Cena całkowita: Dorosły: 1099.00 PLN (20.04.1985) Dorosły: 1099.00 PLN (20.04.1985) z: do Antalya dnia: 25.04.2015 godz.

Bardziej szczegółowo

Wydanie: LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2014

Wydanie: LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2014 Wydanie: LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2014 EURO POL TOUR DOJAZD AUTOKAREM DOJAZD WŁASNY HITY PROMOCJE 2014 Nowości, najczęściej wybierane oferty, okazje, last minute! Oferta promocyjna ważna do

Bardziej szczegółowo

LATO 2015 GRECJA. Oferta 1 Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Grecja Lesbos. Studia Chrisoula Warszawa 06.06.2015 13.06.

LATO 2015 GRECJA. Oferta 1 Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Grecja Lesbos. Studia Chrisoula Warszawa 06.06.2015 13.06. Oferta 1 Lesbos Studia Chrisoula Warszawa 06.06.2015 13.06.2015 1240 PLN Podróż tam: Wylot z: Warszawa do Lesbos dnia: 06.06.2015 Powrót: Wylot z: Lesbos do Warszawa dnia: 13.06.2015 Zakwaterowanie: Studio

Bardziej szczegółowo

Oferta 1 Kierunek Hotel Termin Kategoria Cena za os. Suma Hiszpania Teneryfa. Barcelo Santiago 07.12.2012 14.12.2012

Oferta 1 Kierunek Hotel Termin Kategoria Cena za os. Suma Hiszpania Teneryfa. Barcelo Santiago 07.12.2012 14.12.2012 Oferta 1 Teneryfa Barcelo Santiago 07.12.2012 14.12.2012 2799 PLN 5598 PLN* * Brak dokładnych informacji o cenie całkowitej Podróż tam: Wylot z: Warszawa do Teneryfa dnia: 07.12.2012 godz. 11:00-15:50

Bardziej szczegółowo

2012/2013. Chania. Kreta. Twój Agent

2012/2013. Chania. Kreta. Twój Agent 2012/2013 o Chania Kreta Twój Agent HAPPY HOLIDAY TRAVEL DUO Sp. z o.o. ul. Czackiego 3/5 q 00-043 Warszawa q tel. (+48) 22 826 28 21 (+48) 22 826 26 49; (+48) 22 826 26 86 (+48) 22 828 28 36 kom. (+48)

Bardziej szczegółowo

Lato. Kwiecień Październik. Wakacje. Samolotem.

Lato. Kwiecień Październik. Wakacje. Samolotem. Lato 2015 Kwiecień Październik Wakacje. Samolotem. Kreta Zakynthos Rodos Korfu Kos Majorka Costa del Sol www.7islands.pl 3 Drodzy Klienci, Oddajemy w Państwa ręce katalog z propozycjami letnich wyjazdów

Bardziej szczegółowo

CYPR 1181 PLN. Katalog Grecja i Cypr. Aktualne ceny i informacje na www.neckermann.pl

CYPR 1181 PLN. Katalog Grecja i Cypr. Aktualne ceny i informacje na www.neckermann.pl 178 CYPR CYPR MORZE ŚRÓDZIEMNE Skała Afrodyty Polis Latchi Klasztor Neophytos Coral Bay Paphos Limassol Petra tou Zamek Romion Kolossi G ó r y CYPR T r o o d o s Larnaca Alaminos Protaras Ayia Napa Stała

Bardziej szczegółowo

LATO 2014 KOLONIE OBOZY MŁODZIEŻOWE OBOZY STUDENCKIE WŁOCHY GRECJA HISZPANIA BUŁGARIA FRANCJA WĘGRY CHORWACJA ANGLIA AUSTRIA

LATO 2014 KOLONIE OBOZY MŁODZIEŻOWE OBOZY STUDENCKIE WŁOCHY GRECJA HISZPANIA BUŁGARIA FRANCJA WĘGRY CHORWACJA ANGLIA AUSTRIA LATO 2014 KOLONIE OBOZY MŁODZIEŻOWE OBOZY STUDENCKIE WŁOCHY GRECJA HISZPANIA BUŁGARIA FRANCJA WĘGRY CHORWACJA ANGLIA AUSTRIA POLSKA MORZE GÓRY JEZIORA NAJFAJNIEJSZE MIEJSCA NA LETNI WYPOCZYNEK WŁOCHY Riwiera

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Konkurs fotograficzny! Zapraszamy! Drodzy Rodzice:

Spis treści: Konkurs fotograficzny! Zapraszamy! Drodzy Rodzice: Spis treści: Hiszpania Lloret de Mar - W rytmie disco... 3 Bułgaria Złote Piaski - Uśmiech i słońce na letnie miesiące... 4 Bułgaria Słoneczny Brzeg - Po słonecznej stronie życia... 5 Grecja Paralia -

Bardziej szczegółowo

Oferta 1 Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Suma Turcja Side. Katowice 20.05.2015 27.05.2015

Oferta 1 Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Suma Turcja Side. Katowice 20.05.2015 27.05.2015 Oferta 1 Turcja Side Laphetos Beach Resort Katowice 20.05.2015 27.05.2015 1766.00 PLN 3533.29 * Cena całkowita: Dorosły: 1766.65 PLN (25.03.1985) Dorosły: 1766.65 PLN (25.03.1985) Podróż tam: Wylot z:

Bardziej szczegółowo