Boœnia i Hercegowina. Bu³garia. Czarnogóra. Rumunia Rumunia Rumunia. S³owacja S³owenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Boœnia i Hercegowina. Bu³garia. Czarnogóra. Rumunia Rumunia Rumunia. S³owacja S³owenia"

Transkrypt

1

2

3 Albania Austria - S³owacja Benelux Boœnia i Hercegowina Chorwacja Czarnogóra Czechy Czechy Czechy Czechy Francja Hiszpania - Portugalia Litwa otwa - Estonia Niemcy Niemcy Niemcy - Czechy Polska Polska Polska Polska Polska Rosja Rumunia Rumunia Rumunia Rumunia Rumunia Turcja Wêgry W³ochy Albania - Macedonia Dwie stolice...wiedeñ - Bratys³awa Luksemburg - Belgia - Holandia Boœnia i Hercegowina - "Smak Orientu" Dubrownik - Mostar, Medjugorje w Hercegowinie Wycieczka objazdowa Morawska kraina bogata w piêkne zamki i smaczne wina Praga Praga dla smakoszy piwa i nie tylko Szlakiem zamków czeskich do per³y œredniowiecza - Czeskiego Krumlova Pary i zamki nad Loar¹ Andora - Saragossa - Madryt - Toledo - Lizbona - - Sewilla - Kordoba - Barcelona Wilno - Troki - Kowno otwa - Estonia - Helsinki Bawaria i zamki Ludwika Berlin - Tropikalna Wyspa Szwajcaria Saksoñska i Czeska Szczecin - Woliñski Park Narodowy Heringsdorf Mazury - "Kraina Wielkich Jezior" Toruñ Trójmiasto szwedzka Karlskrona Malbork Toruñ - Trójmiasto - Malbork Wroc³aw i per³y Dolnego Œl¹ska St. Petersburg - "Wenecja Pó³nocy - Bia³e Noce" Pólnocna Rumunia - Bukowina i Transylwania Maramures Bukowina "Kraina drewnianych cerkiewek i malowanych monastyrów" Transylwania Transylwania - weekend majowy u hrabiego Drakuli Rumunia Po³u - Bukareszt i Delta Dunaju Pamukkale Kapadocja Stambu³ Z³ote kopu³y Kijowa i nie tylko Kijów - Czarnobyl Kresy w weekendy majowe Lwów Lwów - Truskawiec - Drohobycz - ó³kiew Lwów i Podole Najwiêksze atrakcje Podola oraz Wo³yñ i Huculszczyzna Podole Podole - Pokucie i Huculszczyzna z zabaw¹ huculsk¹ Pó³wysep Krymski Odessa - Pó³wysep Krymski Sanktuaria i fortece na Kresach Wo³yñskim szlakiem Budapeszt i "Zakole Dunaju" Wenecja - Florencja - Monte Cassino - Rzym - - Watykan - Asy - Padwa Albania Boœnia i Hercegowina Bu³garia Czarnogóra Rumunia Rumunia Rumunia S³owacja S³owenia Turcja Alpy Albañskie - Góry Przeklête "Góry Boœni i Hercegowiny - zapomniane piêkno" Ri³a i Piryn Durmitor Na zakrêcie Karpat "W krainie wapieni" Apuseni - Góry Zachodniorumuñskie Retezat Por¹bane góry" Tatry S³owackie z wariantem Ÿróde³ termalnych Alpy Julijskie i Karawanki Góry Aladaðlar, Kapadocja Bieszczady Wschodnie I Bieszczady Wschodnie II Bieszczady Wschodnie III Bor awa Gorgany Œwidowiec w weekend majowy Czarnohora i Gorgany z baz¹ w Polanicy Czarnohora i Huculszczyzna Gorgany z Osmo³ody Gorgany z Polanicy Gorgany z Rafaj³owej Huculszczyzna - Beskid Huculski Na najwy szych szczytach Beskidów Wschodnich cz. I Na najwy szych szczytach Beskidów Wschodnich cz II Na udany sezon górski - Beskidy Skolskie Po³onina Bor awa Podole, Pokucie i Huculszczyzna z panoram¹ na pasma gorskie: Czarnohory, Gorganów i Œwidowca Powitanie Wiosny - zakoñczenie sezonu zimowego baz¹ w Wo³owcu Rafaj³owa - Gorgany, zwiazki z II Brygad¹ Legionów Regulamin V Otwartego Rajdu Górskiego Ko³a Przewodników PTTK w Rzeszowie Sianki - Wo³osianka Œwidowiec - Czarnohora Zakoñczenie sezonu - Beskidy Skolskie Bieszczady Wschodnie - od Pikuja do Czeremchy Sylwester w Hukliwem na Zakarpaciu

4 ALBANIA - MACEDONIA dzieñ: Wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) stanowisko M o godz. 5.00, przejazd przez S³owacjê i Wêgry do Serbii, zakwaterowanie w rejonie Belgradu. Obiadokolacja. Nocleg. dzieñ: Œniadanie. Przejazd przez p³d.-zach. Serbiê wjazd do Czarnogóry monastyr Moraca (XIV w., freski), przejazd malowniczym kanionem rzeki Moraca. Przejazd w miejsce zakwaterowania. Obiadokolacja. Nocleg. dzieñ: Œniadanie. Szkodra - zwiedzanie g³ównego miasta p³n. Albanii twierdza Rozafa, katedra katolicka i koœció³ franciszkanów, meczet, XIX-w. centrum (tzw. w³oska uliczka ), przejazd do centrum kraju: Lezhe Kruja - zamek i muzeum Skanderbega, bazar staroalbañski. Przejazd w miejsce zakwaterowania w rejonie Durres. Obiadokolacja. Nocleg. 4 dzieñ: Œniadanie. Tirana - plac Skanderbega, meczet, wie a zegarowa, w³oska dzielnica rz¹dowa, uniwersytet, zabytkowa restauracja, pomnik Chopina i Matki Teresy. Po powrocie zwiedzanie Durres - portowego miasta, amfiteatr oraz inne zabytki rzymskie i œredniowieczne, promenada (lub dla chêtnych wypoczynek na pla y). Obiadokolacja. Nocleg. 5 dzieñ: Œniadanie. Riwiera Joñska: zabytkowy monastyr Ardenica, Fier kompleks archeologiczny Apollonia - ruiny rzymskiego miasta i bizantyjski monastyr, bunkry z czasów Envera Hod y, Vlora - krótkie zwiedzania zabytków portowego miasta. Dla chêtnych pla owanie. Obiadokolacja. Nocleg. 6 dzieñ: Œniadanie. Vlora prze³êcz Llogara piêkne widoki, przejazd przez Riwierê Joñsk¹: Himare Porto Palermo - skalny port okrêtów podwodnych, twierdza Alego Paszy, Saranda - g³ówny albañski kurort nadmorski naprzeciw wyspy Korfu. Przejazd w miejsce zakwaterowania. Obiadokolacja. Nocleg. 7 dzieñ: Œniadanie. Zwiedzanie najwiêkszego w tej czêœci Ba³kanów kompleksu archeologicznego Butrinti (UNESCO). Wypoczynek na rajskich pla ach Kamili. Obiadokolacja. Nocleg. 8 dzieñ: Œniadanie. Gjirokaster - zwiedzanie twierdzy i starówki miasta srebrnych dachów (UNESCO), w tym dom rodzinny Envera Hod y (obecnie Muzeum Etnograficzne) i dom s³ynnego pisarza Ismaile Kadare, Tepelena, Berat - zwiedzanie unikalnej starówki (UNESCO) i twierdzy miasta tysi¹ca okien. Przejazd w miejsce zakwaterowania. Obiadokolacja. Nocleg. 9 dzieñ: Œniadanie. Przejazd do Macedonii: zabytkowy monastyr Œw. Neuma Ochryd - bizantyjskie zabytki miasta (UNESCO), widok na jezioro. Zakwaterowanie w rejonie Ochrydu. Obiadokolacja. Nocleg. 0 dzieñ: Œniadanie. Przejazd przez Debar i teren Parku Narodowego Mavrovo, do Kanionu Matka - spacer promenad¹ wzd³u jeziora zaporowego do restauracji z tarasem widokowym, XIV w. monastyr i cerkiew z bizantyjskimi freskami, Skopje - zwiedzanie stolicy Macedonii: turecko-albañska dzielnica muzu³mañska z meczetami i bazarem, most turecki, plac Mecedonia, miejsce urodzenia i pomnik Matki Teresy; pami¹tki po trzêsieniu ziemi. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg. dzieñ: Œniadanie. Wyjazd ze Skopje w drogê powrotn¹ do Polski przejazd przez p³n.-wsch. Serbiê Nisz Belgrad, nocny przejazd przez Wêgry S³owacjê. dzieñ: Planowany przyjazd do Polski oko³o godz. 4.00, Rzeszów ok. godz Wpisowe w kwocie 90 z³ p³atne kwotê nale y wp³aciæ do 0 dni opieka pilota przewodnika, wy ywienie: 0 œniadañ i 0 obiadokolacji, 0 noclegów w pokojach, os. ( hotele/** i pensjonaty), ubezpieczenie: NNW (5.000 z³), KL (0.000 euro) i baga (.000 z³) SIGNAL IDUNA. Bilety wstêpu stanowi¹ koszt dodatkowy ok. 5 Euro/os. Uczestnicy wycieczki musz¹ posiadaæ wa ny dowód to samoœci (dowód osobisty lub paszport). Kolejnoœæ zwiedzanych obiektów mo e ulec zmianie. 79/W/ z³ * 80z³

5 AUSTRIA - S OWACJA - Dwie stolice - Wiedeñ - Bratys³awa dzieñ: Wyjazd z dworca autobusowego PKS o godz Bratys³awa - zwiedzanie miasta: zamek bratys³awski - panorama miasta oraz Dunaju ze wzgórza zamkowego, katedra œw. Marcina, ratusz, Pa³ac Prymasowski, Pa³ac Grassalkovichów - siedziba prezydenta S³owacji, starówka. Przejazd w miejsce zakwaterowania. Obiadokolacja. Nocleg. dzieñ: Œniadanie. Przejazd do Wiednia (UNESCO) - zwiedzanie miasta z przewodnikiem m.in.: spacer starówk¹: katedra œw. Szczepana, Hofburg- zimowa rezydencja Habsburgów, koœció³ kapucynów - krypty Habsburgów, czas wolny. Przejazd: Ringstrasse - reprezentacyjny bulwar miasta, Opera Wiedeñska, muzea Historii Sztuki i Przyrody, parlament, ratusz, uniwersytet. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. dzieñ: Œniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Wiednia, c.d. zwiedzanie miasta m.in.: wzgórze Kahlenberg - przepiêkna panorama miasta, miejsce rozpoczêcia odsieczy wiedeñskiej, koœció³ z kaplic¹ Jana III Sobieskiego, Pa³ac Schönbrunn (UNESCO) i ogrody (m.in. apartamenty legendarnej cesarzowej Sissi oraz jej mê a Franciszka Józefa), zespó³ pa³acowo - parkowy Belvedere - spacer po wspania³ym ogrodzie w stylu francuskim. Planowany wyjazd z Wiednia ok. godz Przyjazd do Polski ok. godz..0, Rzeszów ok. godz..00 (dnia nastêpnego). Wpisowe w kwocie 60 z³ p³atne kwotê nale y wp³aciæ do 0 dni opieka pilota-przewodnika, noclegi w hotelu **/*** (pokoje, os. z ³azienkami) w Bratys³awie lub w okolicy Bratys³awy, wy ywienie: œniadania i obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (5.000 z³), KL (0.000 euro) i baga (.000 z³) SIGNAL IDUNA. Bilety wstêpu oraz przewodnik miejscowy w Wiedniu stanowi¹ koszt dodatkowy ok. 45 EUR/os. Kolejnoœæ zwiedzania mo e ulec zmianie. 47/W/ z³ 48/W/ /W/ /W/ z³ 640 z³ * 660 z³ 60 z³ * 640 z³

6 PAÑSTWA BENELUXU - Luksemburg- Belgia - Holandia dzieñ: Wyjazd z dworca autobusowego PKS o godz. 5.00, przejazd przez Polskê (obiad przed granic¹) i Niemcy, planowany przyjazd do hotelu w Niemczech w godzinach wieczornych. Zakwaterowanie, nocleg. dzieñ: Œniadanie. Przejazd do Wielkiego Ksiêstwa Luksemburg (UNESCO) zwiedzanie miasta m.in.: Plac Konstytucji, katedra NMP, Place Guillaume II, Pa³ac Ksi¹ êcy, Plac Armii, bastiony na skale Bock oraz spacer uliczk¹ de la Corniche zwan¹ najpiêkniejszym "balkonem" Europy przejazd do Brukseli (UNESCO) i zwiedzanie miasta: Park 50-lecia z ukiem Triumfalnym, rondo Schumana z budynkami UE i Rady Europy, Parlament Europejski, Pa³ac Sprawiedliwoœci. Spacer po centrum: Katedra œw. Micha³a i œw. Guduli, Pa³ac Królewski, Wzgórze Sztuki i Grand Place uznawany za najpiêkniejszy rynek Europy z XV-wiecznym ratuszem, Domem Królewskim i barokowymi domami cechowymi, Manneken Pis ( siusiaj¹cy ch³opczyk ) i Janneke Pis ( siusiaj¹ca dziewczynka ). Obiadokolacja, przejazd do hotelu. Zakwaterowanie i nocleg. dzieñ: Œniadanie i wykwaterowanie z hotelu, przejazd do królewskiej dzielnicy Laeken pod Atomium symbol Brukseli, a nastêpnie do Brugi. Spacer po starym mieœcie (UNESCO) nazywanym czêsto malutk¹ Wenecj¹ Pó³nocy : Minnewater, Begijnhof - domy beginek (UNESCO), szpital œw. Jana, Onze Lieve Vrouwekerk, Markt rynek z dzwonnic¹ Belfort i sukiennicami, Burg z gotyckim ratuszem, bazylik¹ Œwiêtej Krwi. (ew. jak wystarczy czasu to dla chêtnych rejs ³odzi¹ po kana³ach miasta). Przejazd do Gandawy krótki spacer uliczkami miasta: Baafskathedraal (katedra), Belfort i Lakenhalle (sukiennice), Stadhuis (ratusz). Stary Port z przepiêknymi nabrze ami, domy cechowe Graslei. Przejazd do Antwerpii zwiedzanie miasta: twierdza Steen, Vleeshuis, Grote Markt z ratuszem uwa anym za jeden z najwa niejszych zabytków renesansowych Belgii i fontann¹ Brabo, Onze-Lieve- Vrouwekathedraal (katedra Najœwiêtszej Marii Panny) z najs³ynniejszymi tryptykami Rubensa i najwy sz¹ wie ¹ w Niderlandach. Obiadokolacja. Przejazd do hotelu i nocleg. 4 dzieñ: Œniadanie i wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Alkmaar, gdzie co pi¹tek od wieków odbywa siê tradycyjny targ serowy, zwiedzanie Starego Miasta (Dom Wagi, Ratusz, koœció³ œw. Wawrzyñca) Przejazd do Rotterdamu (najwiêkszego portu Europy) objazdowa po nowoczesnym centrum, wjazd na Euromaszt (najwy sz¹ wie ê widokow¹ Holandii), nastêpnie przejazd do Hagi (siedziby holenderskiego rz¹du i Miêdzynarodowego Trybuna³u Sprawiedliwoœci) zwiedzanie miasta m.in.: Binnenhof (budynki Parlamentu) i Vredespaleis (Pa³ac Pokoju) i Madurodam Holandia w miniaturze, przejazd do Scheveningen dzielnicy Hagi i kurortu nad Morzem Pó³nocnym. Obiadokolacja. Przejazd do hotelu i nocleg. 5 dzieñ: Œniadanie i wykwaterowanie z hotelu, przejazd do Zaanse Schans nadal zamieszka- ³ego skansenu z oryginalnymi domami z XVII i XVIII w. i nadal pracuj¹cymi wiatrakami, zwiedzanie wytwórni sera i sabotów. Przejazd do Amsterdamu (UNESCO) na Museumplein, wizyta w szlifierni diamentów (mo liwoœæ zrobienia zakupów) indywidualne zwiedzanie Rijksmuseum (Muzeum Narodowe) z najcenniejszym na œwiecie zbiorem malarstwa holenderskiego lub Muzeum Van Gogha. Spacer uliczkami i zwiedzanie miasta: Plac Mennicy, Plac Dam z Pa³acem Królewskim i Nowym Koœcio³em, Damrak. Rejs po kana³ach Amsterdamu i wieczorny spacer po Dzielnicy Czerwonych Latarnii. Planowany wyjazd z Amsterdamu w godzinach wieczornych, nocny przejazd przez Niemcy. Wpisowe w kwocie 600 z³ p³atne kwotê nale y wp³aciæ do 0 dni opieka pilota-przewodnika, 4 noclegów ( w Niemczech w hotelu klasy turystycznej, w hotelu**/***) w pokojach, os. z ³azienkami, wy ywienie: 4 œniadania i obiadokolacje, obiad, ubezpieczenie: NNW (5.000 PLN), KL (0.000 euro), baga (. 000 PLN) w SIGNAL IDUNA. Bilety wstêpu, rejsy, inne obligatoryjne op³aty oraz przewodnicy miejscowi stanowi¹ koszt dodatkowy ok. 00 EUR/os. Uczestnicy wycieczki musz¹ posiadaæ wa ny dokument to samoœci (dowód osobisty lub paszport). Kolejnoœæ zwiedzania mo e ulec zmianie. 6 dzieñ: Przejazd przez Polskê, powrót do Rzeszowa ok. godz /W/ z³ 7/W/ z³ * 490 z³

7 BOŒNIA I HERCEGOWINA: Smak orientu objazdowa UNESCO zabytek 7 dzieñ: Wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stanowisko M o godz Przejazd przez S³owacjê, Wêgry i Chorwacjê. Przejazd w miejsce zakwaterowania. Obiadokolacja. Nocleg. dzieñ: Œniadanie. Przejazd przez Boœniê, Jajce (kandydat na listê UNESCO) zwiedzanie miasta m.in.: twierdza, mury obronne, zespó³ baszt, meczet Dizdarów, wie a zegarowa, meczet Singabega, ruiny koœcio³a œw. Marii, katakumby, tradycyjne domy muzu³mañskie, meczet Esme Sultanija, œwi¹tynia Mitry, Jeziora Pliwskie zespó³ zabytkowych m³ynów wodnych. Dojazd w miejsce zakwaterowania - okolice Medjugorje. Obiadokolacja. Nocleg. dzieñ: Œniadanie. Poæitelj dawne tureckie miasteczko, twierdza, meczet Had i-alijas, koniak, medresa, wie a zegarowa, ³aŸnia turecka, itomisliæi monastyr Najœwiêtszej Bogurodzicy, Blaga - Vreno Bune - Ÿród³o krasowe, klasztor derwiszów, ruiny zamku, Mostar kamienny Stary Most (UNESCO), bazar Kujund iluk, ruiny fortu tureckiego, most Kriva æuprija, meczet Karadjoz-Bej, meczet Koœkin-Mehmed Pasha, meczet Nesuh- Aga-Vucjakovic, wie a zegarowa. Powrót w miejsce zakwaterowania. Obiadokolacja. Nocleg. Podbrdo - miejsce objawieñ Maryjnych, Park Przyrody Hutovo Blato jeden z najbogatszych w Europie rezerwatów ptaków b³otnych (rejs ³ódk¹ ok. godz.), Villa Rustica Mogorjelo ruiny antycznej rezydencji. 5 dzieñ: Œniadanie. Stolac ruiny œredniowiecznej twierdzy, most Podgradski, meczet Cesarski, meczet Podgradski, Radimlja - zespó³ kamiennych steæków (nagrobków), Neum nadmorski kurort (jedyny w Boœnii i Hercegowinie) - pla owanie i k¹piele w Morzu Adriatyckim. Obiadokolacja. Nocleg. 6 dzieñ: Œniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd dolin¹ Neretwy do Sarajewa zwiedzanie miasta: Katedra p.w. Serca Jezusowego, miejsce zamachu na Franciszka Ferdynanda, kryty bazar - Bezistan, meczet Gazi Husrevbega, grobowce islamskie, medresa Sej ukija, synagoga, wie a zegarowa sahat kula, targ Baœæarœija, studnia Sebilj fragment pierwszego w Europie wodoci¹gu, ratusz, czas wolny zakup pami¹tek, indywidualny posi³ek. Dalszy przejazd dolin¹ rzeki Bosna. Przejazd nocny przez Chorwacjê i Wêgry. 7 dzieñ: Kontynuowanie podró y przez S³owacjê i Polskê. Planowany przyjazd do Barwinka ok. godz..00, Rzeszów ok. godz Wpisowe w kwocie 540 z³ p³atne kwotê nale y wp³aciæ do 0 dni opieka pilota przewodnika, wy ywienie: 5 œniadañ i 5 obiadokolacji, 5 noclegów w pensjonacie/** lub hotelu/**, ubezpieczenie: NNW (5.000 z³), KL (0.000 euro) i baga (.000 z³) SIGNAL IDUNA. Bilety wstêpu do zwiedzanych obiektów oraz inne obligatoryjne op³aty stanowi¹ koszt dodatkowy ok. 5 EUR/os. Kolejnoœæ zwiedzanych obiektów mo e ulec zmianie. Uczestnicy wycieczki musz¹ posiadaæ wa ny dokument to samoœci (dowód osobisty lub paszport). 4 dzieñ: Œniadanie. Wodospad Kravica jeden z najwiêkszych wodospadów w Boœnii i Hercegowinie, Medjugorje sanktuarium Królowej Pokoju, koœció³ œw. Jakuba, wzgórze 5 9/W/ z³ * 40 z³

8 CHORWACJA - Mostar - Dubrownik, Medjugorje w Hercegowinie objazdowa UNESCO zabytki 8 dzieñ: Wyjazd z dworca autobusowego PKS o godz. 6.00, przejazd przez S³owacjê, Wêgry. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg tranzytowy. dzieñ: Œniadanie. Przyjazd do Plitvic - spacer po Parku Narodowym Plitvickie Jeziora obejmuj¹cym 6 szmaragdowo-turkusowych jezior po³¹czonych malowniczymi wodospadami i kaskadami. Park ten wpisany na listê UNESCO od 979 r. - po³o ony tarasowo na d³ugoœci 7 km nad rzek¹ Korana, otoczony jest lasam i kamiennymi wzgórzami. Przejazd kolejk¹ turystyczn¹ i rejs statkiem po jeziorze Kozjak. Przejazd w miejsce zakwaterowania na Riwierze Makarskiej. Obiadokolacja. Nocleg. dzieñ: Œniadanie. Czas wolny lub fakultatywnie ca³odzienny rejs statkiem na wyspê lawendy Hvar oraz Pó³wysep Peljeœac (z grillowan¹ ryb¹, winem, rakij¹). Powrót do miejsca zakwaterowania. Obiadokolacja. Czas wolny. Nocleg. 4 dzieñ: Œniadanie. Wycieczka do Dubrownika - zwiedzanie miasta wpisanego na Listê Œwiatowego Dziedzictwa Kultury UNESCO - gdzie ka dy budynek jest zabytkiem: Pa³ac Rektorów, Stradun, mury miejskie, klasztor franciszkanów z najstarsz¹ czynn¹ aptek¹ z 7 r., Pa³ac Sponza, S³up Orlanda, katedra NMP, koœció³ œw. B³a eja patrona miasta, studnia Onufrego. Ston - najd³u szy ci¹g fortyfikacyjnyw Europie. Powrót do hotelu w póÿnych godzinach wieczornych. Obiadokolacja. Nocleg. 5 dzieñ: Œniadanie. Przejazd do Sanktuarium Maryjnego w Medjugorje - Góra Objawieñ (bez wyjœcia), koœció³ œw. Jakuba, Przejazd do Mostaru zwiedzanie starówka Kujun-dziluk, meczet, dom Biœæeviæa. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. 6 dzieñ: Œniadanie. Wycieczka: Split - zwiedzamy m.in.: Pa³ac Dioklecjana, Katedrê œw. Dujama, œwi¹tyniê Jupitera, Trogir - miasteczko atrakcyjnie po³o one na niewielkiej wyspie zwane Chorwacka Wenecja, Veprice - Sanktuarium Matki Boskiej z Lourdes. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. 7 dzieñ: Œniadanie. Wykwaterowanie, wyjazd w drogê powrotn¹ do Polski. Przejazd przez Chorwacjê i Wêgry. 8 dzieñ: Przejazd przez S³owacjê do Polski. Planowany powrót do Rzeszowa ok. godz /W/ 0 z³ * z³ 90/W/ 9/W/ z³ 70 z³ * 90 z³ 4 Wpisowe w kwocie 540 z³ p³atne kwotê nale y wp³aciæ do 0 dni opieka pilota przewodnika, 6 noclegów w hotelu **/*** lub pensjonacie (pokoje, os. z ³azienkami), wy ywienie: 6 œniadañ i 6 obiadokolacji, ubezpieczenie: NNW (5.000 z³), KL (0.000 euro) i baga (.000 z³) SIGNAL IDUNA. Wycieczki fakultatywne: ca³odzienny rejs statkiem (z grillowan¹ ryb¹, winem, rakij¹) stanowi koszt dodatkowy ok. 0 EUR/os. Bilety wstêpu do zwiedzanych obiektów oraz inne obligatoryjne op³aty stanowi¹ koszt dodatkowy ok. 80 EUR/os. Kolejnoœæ zwiedzanych obiektów mo e ulec zmianie.

9 CZARNOGÓRA objazdowa UNESCO zabytek 9 dzieñ: Wyjazd z dworca autobusowego PKS o godz. 6.00, przejazd przez: S³owacjê, Wêgry, Serbiê. Obiadokolacja. Nocleg tranzytowy. dzieñ: Œniadanie. Wykwaterowanie, kontynuowanie jazdy. Przejazd Kanionem Moraca, Monastyr Moracy. Podgorica przejazd przez stolicê, Park Narodowy Jezioro Szkoderskie najwiêksze na Pó³wyspie Ba³kañskim. Zakwaterowanie okolice Baru. Obiadokolacja. Nocleg. dzieñ: Œniadanie. Zwiedzanie Baru - najwiêkszego portu Czarnogóry, zespó³ pa³acowy Topolica otoczony egzotycznym ogrodem, Stary Bar per³a architektury, m³odszy brat w³oskiego Bari (brama miejska z X-XI w., koœcio³y œw. Katarzyny i œw. Venerada, ³aŸnia turecka, ruiny katedry œw. Jerzego, ruiny pa³acu biskupów, turecki akwedukt), Mirovica jeden z najstarszych gajów oliwnych na œwiecie. Czas wolny pla owanie. Obiadokolacja. Nocleg. 4 dzieñ: Œniadanie. Wycieczka: wyspa œw. Stefana (panorama) - Budwa nazywana ma³ym Dubrownikiem otoczona XV-w. murami, zwiedzanie katedry romañskiej z IX w. - œredniowiecznej kaplicy œw. Sawy, starego miasta. Kotor miasto wpisane na Listê Œwiatowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, po³o one nad Zatok¹ Kotorsk¹ porównywan¹ czêsto do krajobrazu norweskich fiordów, spacer po starym mieœcie otoczonym murami obronnymi: Brama Morska, wie a zegarowa, katedra romañska œw. Tripuna, koœció³ œw. ukasza i NMP. Powrót do hotelu, czas wolny - pla owanie. Obiadokolacja. Nocleg. 5 dzieñ: Œniadanie. Czas wolny - pla owanie. Dla chêtnych fakultatywnie do Albanii: Tirana - zwiedzanie: Plac Skanderbego, Meczet Ethem Beja, Piramida - dawne muzeum Envera Hod y, Lezha - mauzoleum Skanderbega, twierdza rodu Dukagjin. Szkodra - meczet o³owiany, koœció³ katedralny, zamek Rozafa, Jezioro Szkoderskie. Powrót w miejsce zakwaterowania. Obiadokolacja. Nocleg. 6 dzieñ: Œniadanie. Wycieczka: Cetinje - pradawna stolica Czarnogóry, gdzie znajduje siê grób dynastii Petroviæ, zwiedzanie dworu króla Nikole, Njegoseva Biljarda, Monastyr ze skarbcem w którym przechowywana jest rêka Jana Chrzciciela i relikwie œw. Piotra Cetiñskiego. Przejazd do najwy ej po³o onego mauzoleum na œwiecie - mauzoleum Njegoœy w górach Lovcen (Park Narodowy). Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. 7 dzieñ: Œniadanie. Czas wolny - pla owanie. Dla chêtnych fakultatywnie rejs statkiem po Jeziorze Szkoderskim (ok. 6 godz.) Park Narodowy. Rejs statkiem rozpoczyna siê od Wirpazaru przep³yniêcie do wyspy Grmozur gdzie w czasach austro-wêgierskich by³o wiêzienie. Na wyspie mo na zobaczyæ ró ne gatunki ptaków (ok. 0). Po obejrzeniu wyspy przep³yniêcie do serca jeziora gdzie znajduje siê ukryta pla a Pjesacac - która jest dostêpna tylko od strony wody. Regionalny obiad, czas wolny, pla owanie k¹piel. W godzinach popo³udniowych powrót w miejsce zakwaterowania. Obiadokolacja. Nocleg. 8 dzieñ: Œniadanie. Czas wolny - pla owanie, wykwaterowanie w godzinach po³udniowych. Wyjazd w drogê powrotn¹ do Polski, przejazd przez: Serbiê, Wêgry. 9 dzieñ: Przejazd przez S³owacjê. Planowany przyjazd do Rzeszowa w godzinach popo³udniowych. 7 4 Wpisowe w kwocie 640 z³ p³atne kwotê nale y wp³aciæ do 0 dni opieka pilota - przewodnika, 7 noclegów [ nocleg tranzytowy, 6 w hotelu **/*** (pokoje, os. z ³azienkami)], wy ywienie: 7 œniadañ i 7 obiadokolacji, ubezpieczenie: NNW (5.000 z³), KL (0.000 euro) i baga (.000 z³) SIGNAL IDUNA. Wycieczki fakultatywne: Wycieczka do Albanii - ok. 5 EUR/os. ( realizowana przy min. 5 os.). Rejs po Jeziorze Szkoderskim - ok. 0 EUR/os. ( realizowana przy min. 5 os.). Bilety wstêpu oraz przewodnicy miejscowi stanowi¹ koszty dodatkowy ok. 5 EUR/os. Uczestnicy wycieczki musz¹ posiadaæ wa ny dokument to samoœci (dowód osobisty lub paszport). 8/W/ 570 z³ * z³ 9/W/ z³

10 CZECHY: Morawska kraina bogata w piêkne zamki i smaczne wina objazdowa 4 Zapraszamy Pañstwa do jednej z krain Republiki Czeskiej na Morawy bogate w przepiêkne zamki, malownicze miasteczka, jaskinie krasowe i s³ynne morawskie winnice. Na trasie wêdrówki zwiedzimy Muzeum Górnictwa w Ostravie, zamek w Bouzovie, pa³ace w Lednicach i Valticach oraz Kromìøižu wraz z bogato ukwieconymi ogrodami. Warte zobaczenia jest Muzeum gobelinów oraz skansen w Kozlovicach. Odwiedzimy niewielkie miasto Zlin, które dziêki przedsiêbiorczej rodzinie Ba a zmieni³o siê w latach 0 i 0 XX wieku w imperium obuwnicze. Nie zabraknie tak e czasu na degustacjê morawskich win dzieñ : Wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) stanowisko M o godz. 5:00. Przejazd przez Kraków, Katowice do Ostravy. Zwiedzanie Muzeum Górnictwa w Ostrawie: zbiory starego sprzêtu górniczego i ratowniczego, zjazd szybem kopalni w klatce górniczej, spacer 50-metrowej d³ugoœci korytarzem kopalnianym w sztolniach zabytkowej kopalni Anzelma, typowe kopalniane miejsce pracy z pogl¹dowym pokazem wydobywania wêgla. Przejazd do Bouzova. Zwiedzanie zbudowanego wœród lasów - jednego z najpiêkniejszych w czeskim kraju, romantycznego neogotyckiego zamku, który jest bardzo popularny wœród filmowców czeskich i zagranicznych. Obiadokolacja. Przejazd do Mikulova. Zakwaterowanie. Wieczorny spacer wokó³ piêknego i podœwietlonego zamku na wzgórzu mikulowskim. Nocleg. dzieñ: Œniadanie. Zwiedzanie dawnej posiad³oœci rodziny Lichtensteinów; Lednice - neogotycki zamek otoczony parkiem, wpisany w 996 roku razem z pa³acem w s¹siedniej miejscowoœci Valtice na listê UNESCO. Posiad³oœci te nale a³y do arystokratycznego rodu Liechtensteinów, po³¹czone s¹ zabytkowym parkiem, na terenie którego znajduj¹ siê m. in. ruiny œredniowiecznego gródka i antycznego akweduktu, minaret turecki oraz monumentalny ³uk zwyciêstwa. Rejs stateczkiem po rzece Dyji. Powrót do Mikulova. Zwiedzanie historycznego, kulturalnego, turystycznego i winiarskiego miasta nad Palavou oraz piwnicy z unikaln¹ renesansow¹ wielk¹ beczk¹ na piwo, znajduj¹cej siê w mikulovskim zamku. Obiadokolacja po³¹czona z degustacj¹ wina z miejscowych plantacji. Nocleg. Zwiedzanie Zamku wyposa onego w eksponaty historyczne, piêknej sali rokokowej, biblioteki zamkowej oraz sali obrazów. Spacer po wyj¹tkowo urokliwych - o bogatej architekturze ogrodowej - Ogrodach Podzamkowych oraz póÿnorenesansowym Ogrodzie Kwiatowym z geometrycznie rozwi¹zanymi zagonami, pawilonem centralnym i kolonad¹. Przejazd do Zlina - zwiedzanie Muzeum obuwnictwa ze sta³¹ ekspozycj¹ oko³o tysi¹ca eksponatów. Zapoznamy siê z histori¹ obuwnictwa oraz jej teraÿniejszym wymiarem, rozwojem produkcji obuwia oraz histori¹ rzemios³a szewców. Ekspozycja sk³ada siê z dwóch czêœci; pierwsza z nich prezentuje obuwie ze wszystkich krajów œwiata, w drugiej zobaczymy ewolucjê produktów firmy Ba a. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg. 4 dzieñ: Œniadanie. Przejazd do m. Valašské Meziøíèí zwanego Wo³oskimi Atenami z gotycko-renesansowym koœcio³em œw. Jakuba, renesansowym ratuszem kraseñskim i emiprycznym zamkiem Kinskich. Zwiedzanie unikalnej morawskiej manufaktury gobelinowej. Manufaktura zajmuje siê fachowym restaurowaniem zabytkowych i tkaniem nowych gobelinów. Zwiedzanie skansenu w Kozlovicach z wiernie zachowan¹ szko³¹ trywialn¹ z roku 785 r. W klasie s¹ rozstawione tradycyjne drewniane ³awki i harmonium, na œcianach wisi zespó³ obrazów dydaktycznych Amerlinga, a na miejscu honorowym widnieje portret cesarza. Ciekawe informacje mo na zapisywaæ na tabliczkach ³upkowych. Po zwiedzaniu ekspozycji sztuki sakralnej spotkanie przy kuflu piwa w wo³oskim piwowarze. Powrót do kraju przez Cieszyn (przejœcie graniczne), Kraków do Rzeszowa ok. godz. :00. Wpisowe w kwocie 00 z³ p³atne kwotê nale y wp³aciæ do 0 dni opieka pilota-przewodnika, noclegi w hotelu **/*** (pokoje, os. z ³azienkami), wy ywienie: œniadania i obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (5.000 z³), KL (0.000 euro) i baga (.000 z³) SIGNAL IDUNA. Bilety wstêpu, rejs statkiem, przewodnik miejscowy oraz inne op³aty obligatoryjne stanowi¹ koszt dodatkowy ok. 900 CZK/os. (korony czeskie). Kolejnoœæ zwiedzania mo e ulec zmianie. Uczestnicy wycieczki musz¹ posiadaæ wa ny dowód to samoœci (dowód osobisty lub paszport). dzieñ: Œniadanie. Przejazd do Kromìøiža, jednego z piêkniejszych miast w Czeskiej Republice, które wraz z Pa³acem Arcybiskupim oraz piêknym ogrodem podzamkowym zosta³ wpisany na Listê Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO. 8 77/W/ z³ * 70 z³ 78/W/ 70 z³ * z³

11 CZECHY: Praga objazdowa UNESCO zabytki 4 dzieñ: Wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) stanowisko M o godz. 5:00. Przejazd tras¹: Rzeszów Kraków Katowice Cieszyn do O³omuñca - miasta zwanego per³¹ na zielonej poduszce. Zwiedzanie piêknej Starówki z zabytkiem UNESCO - Kolumn¹ œw. Trójcy, zegara Orloj na wie y ratusza, kaplicy œw. Sarkandra oraz dwóch barokowych rynków z fontannami. Obiadokolacja w staroczeskiej restauracji. Przejazd przez Brno do Pragi - zakwaterowanie, nocleg. dzieñ: Œniadanie. Zwiedzanie Pragi (UNESCO): Królewski Trakt - Stare Miasto; Plac Republiki z Wie ¹ Prochow¹ i per³¹ secesji - Domem Miejskim, Uniwersytet Karola, Teatr Operowy, Rynek Staromiejski z ratuszem i Zegarem Orloj. Czas wolny, dzielnica ydowska Jozefov z unikatowym cmentarzem i synagogami. Spacer nabrze em We³tawy na XIV wieczny, kamienny Most Karola. Obiadokolacja w restauracji na Starówce. Zwiedzanie Placu Wac³awa z pomnikiem patrona kraju (dla chêtnych rejs statkiem po We³tawie). Nocleg. Wpisowe w kwocie 0 z³ p³atne kwotê nale y wp³aciæ do 0 dni opieka pilota-przewodnika, noclegi w hotelu **/*** (pokoje, os. z ³azienkami), wy ywienie: œniadania i obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (5.000 z³), KL (0.000 euro) i baga (.000 z³) SIGNAL IDUNA. Bilety wstêpu, rejs statkiem, przewodnik miejscowy oraz inne op³aty obligatoryjne stanowi¹ koszt dodatkowy ok. 900 CZK/os (korony czeskie). Kolejnoœæ zwiedzania mo e ulec zmianie. Uczestnicy wycieczki musz¹ posiadaæ wa ny dowód to samoœci (dowód osobisty lub paszport). dzieñ: Œniadanie, zwiedzanie Pragi: dzielnica Ma³a Strona z Hradczanami; klasztor na Strachowie, Plac Loretañski z Loret¹ i Pa³acem Czerninów, Plac Hradczañski z Pa³acem Arcybiskupim, Zamek Praski z katedr¹ œw. Wita. Czas wolny, zwiedzanie barokowej dzielnicy; Plac Malostranski z per³¹ praskiego baroku - koœció³ œw. Miko³aja, koœció³ karmelitañski, spacer po ogrodzie hrabiego Waldsztajna. Obiadokolacja w restauracji malostranskiej, nocny spektakl œwiat³o - woda - dÿwiêk Krzi ikowe Fontanny. Nocleg. 4 dzieñ: Œniadanie. Wyjazd z Pragi do Polski ok. godz Przejazd do m. Blansko k/brna - zwiedzanie Jaskini Punkwiowej. Przyjazd do Rzeszowa ok. godz /W/ z³ 68/W/ z³ 69/W/ /W/ /W/ z³ * 780 z³ 760 z³ * 780 z³ 760 z³ * 780 z³ 7/W/ z³

12 CZECHY - Praga dla smakoszy piwa i nie tylko... Szanowni Pañstwo! Piwo jest dowodem na to, e Bóg nas kocha i chce, byœmy byli szczêœliwi - Benjamin Franklin - Czechy to nie tylko Praga, Most Karola, Jan Hus, Karel Gott, Bohumil Hrabal, Miloš Forman, Bedøich Smetana i dobry Wojak Szwejk. To region rozbrzmiewaj¹cy muzyk¹ i œpiewem, ujmuj¹cy goœcinnoœci¹ i humorem. To kraina z bogat¹ histori¹ i wyj¹tkow¹ kultur¹ biesiadowania. To tam spotkamy oko³o 00 browarów, gdzie gatunki wyj¹tkowo smacznego piwa trudno jest zliczyæ, gdzie ju pod koniec XVIII wieku powsta³a pierwsza na œwiecie szko³a piwowarstwa. O tym, e czeskie piwo jest najlepsze na œwiecie pragniemy Pañstwa przekonaæ, proponuj¹c wycieczkê Praga dla smakoszy piwa i nie tylko... Degustacja piwa oraz poznawanie ciekawych miejsc - to dwie rzeczy, które razem mog¹ sprawiæ wielk¹ satysfakcjê ka demu, kto siê tylko na to zdecyduje. Zapraszamy!!! Oto nasza propozycja dzieñ: Wyjazd z dworca autobusowego PKS o godz Przejazd przez Tarnów, Kraków, Bielsko-Bia³¹, Cieszyn, O³omuniec do Litomyœla, gdzie w roku 84 w miejscowym browarze urodzi³ siê znany kompozytor Bedøich Smetana (autor czeskiej opery narodowej). Zwiedzanie XVI w. renesansowego pa³acu, wpisanego na listê UNESCO. Obiadokolacja w stylowej restauracji okraszona kuflem smacznego piwa. Przejazd do Pragi, zakwaterowanie w hotelu, nocleg. dzieñ: Œniadanie. Zwiedzanie miasta - Praga (UNESCO) m.in.: dzielnica Mala Strana z Hradczanami, klasztor na Strachowie, Plac Loretañski, gdzie podziwiaæ mo na prask¹ Loretê i Pa³ac Czerninów. Przerwa na kufelek piwa "Velkopovický kozel" o karmelowym, kawowym i palonym zapachu w staroczeskiej gospodzie "U Èerneho vola". Przejœcie na Plac Hradczañski z Pa³acem Arcybiskupim, Zamkiem Praskim i katedr¹ œw. Wita - bogato wyposa on¹ w walory architektury gotyckiej. Czas wolny na kolejny kufel z³otego nektaru w najstarszej œredniowiecznej karczmie "U brabanckiego krale" lub s³ynnej piwiarni "U Kocoura". Zwiedzanie barokowej dzielnicy Mala Strana; ulica Nerudova, Plac Malostranski z per³¹ praskiego baroku ( koœció³ œw. Miko³aja). Odpoczynek w manierystycznym ogrodzie hrabiego Valdsztajna, Plac Maltañski i Koœció³ Karmelitañski. Obiadokolacja w malostranskiej restauracji. Wyjazd na Krzi ikowe fontanny - wyj¹tkowej urody nocny spektakl "œwiat³o - woda - dÿwiêk". Dla chêtnych romantyczny, w blasku œwiate³ spacer po Pradze. Nocleg. dzieñ: Œniadanie, zwiedzanie Starego Miasta: spacer Królewskim traktem na Plac Republiki z Wie ¹ Prochow¹ i per³¹ secesji - Domem Miejskim pod XIV wieczny Uniwersytet Karola i Teatr Operowy, w którym krêcono sceny do filmu M. Formana Amadeusz. Rynek Staromiejski z Ratuszem i Zegarem Orloj, który zdobi¹ ruchome figurki. Czas wolny na odpoczynek i degustacjê piwnego nektaru w restauracji U Œvejka. Spacer na wyj¹tkowy, kamienny Most Karola. Wizyta w kultowej, bêd¹cej symbolem Pragi piwiarni "U Zléteho Tygra", której bywalcem by³ Bohumil Hrabal, a goœciem m.in. Bill Clinton. Przejœcie do usytuowanego w centrum Pragi Novomiejskiego pivovaru, zwiedzanie miejscowego browaru, w którym warzony jest jasny i ciemny niefiltrowany Novomìstský ležák. Spacer po praskim, bogatym w secesyjne kamienice Placu Wac³awa pod pomnik patrona Czeskiej Republiki oraz Muzeum Narodowe. Powrót do hotelu na krótki odpoczynek. Biesiada piwna w najwiêkszej na œwiecie szwejkowskiej restauracji "U Kalicha" po³¹czona z obiadokolacj¹ - bogato zastawionym sto³em, muzyk¹ i œpiewem w towarzystwie goœci z innych krajów. Powrót do hotelu, nocleg. 4 dzieñ: Œniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd do piwowaru w królewskim mieœcie Nymburk, gdzie B. Hrabal umieœci³ akcjê znanego opowiadania Postrzy yny. Zwiedzanie pomieszczeñ browaru: zapoznanie siê z procesem tradycyjnej fermentacji piwa w otwartych kadziach, w których le akuje i warzy siê 9 typów piwa o nazwie Postøižinskì. Przejazd do zabytkowego górniczego miasteczka - Kutna Hora (UNESCO), którego historyczna starówka to architektoniczny klejnot o znaczeniu europejskim. Zwiedzanie gotyckiej katedry œwiêtej Barbary, bogatej w ciekawe kamieniczki Starówki oraz ossuarium w Sedlcu. Powrót do Polski ok. godz. 8.00, przyjazd do Rzeszowa oko³o godz..00 (dnia nastêpnego). 0 Wpisowe w kwocie 00 z³ p³atne kwotê nale y wp³aciæ do 0 dni opieka pilota-przewodnika, noclegi w hotelu **/*** (pokoje lub os. z ³azienkami), wy ywienie: œniadania i obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (5.000 z³), KL (0.000 euro) i baga (.000 z³) SIGNAL IDUNA. Bilety wstêpu, degustacje piwa, dop³ata do biesiady U Kalicha, przewodnicy miejscowi oraz inne op³aty obligatoryjne stanowi¹ koszt dodatkowy ok. 000 CZK/os (korony czeskie). Kolejnoœæ zwiedzania mo e ulec zmianie.uczestnicy wycieczki musz¹ posiadaæ wa ny dokument to samoœci (dowód osobisty lub paszport). 9/W/ z³ 40/W/ z³ * 80 z³

13 CZECHY: Szlakiem zamków do per³y œredniowiecza - Czeskiego Krumlova Czeskie ziemie mog¹ siê poszczyciæ bogat¹ i niezwykle ró norodn¹ histori¹. Artyœci i architekci ze wszystkich stron œwiata wznieœli setki zamków, koœcio³ów i klasztorów, tworz¹c oblicze czeskich miast. Ju dwanaœcie zabytków zosta³o wpisanych na Listê Œwiatowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Serdecznie Pañstwa zapraszamy do zwiedzenia kilku z nich... dzieñ: Wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) stanowisko M o godz Przejazd tras¹: Rzeszów - Kraków - Katowice - Cieszyn - O³omuniec - Brno do miasta Telè (UNESCO). Zwiedzanie jednego z najpiêkniejszych miast Republiki Czeskiej nazywanego równie Morawsk¹ Wenecj¹, bêd¹cego prawdziw¹ per³¹ regionu Po³udniowe Morawy. Zwiedzanie renesansowego zamku w Telèu bêd¹cego rekonstrukcj¹ by³ej królewskiej twierdzy wodnej, zdobionego w stylowe sale z kasetonowymi drewnianymi sufitami. Spacer po wyj¹tkowo urokliwym rynku z kompleksem domów renesansowych i barokowych, bogato ozdobionych szczytami i arkadami. Obiadokolacja w restauracji na Starówce. Przejazd do Czeskiego Krumlova. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg. dzieñ: Œniadanie, przejazd do miasta Rožmberk - zwiedzanie œredniowiecznego zamku rodziny Rožmberków, przebudowanego. w XIX wieku w duchu romantycznego gotyku. Zwiedzanie klejnotu wœród miast Republiki Czeskiej - Czeskiego Krumlova (UNESCO), który w swej bogatej historii pe³ni³ rolê rezydencji najpotê niejszych rodów szlacheckich w pañstwie. Zwiedzanie z miejscowym przewodnikiem drugiego w Czechach najwiêkszego kompleksu budowli grodzkich i zamkowych, wybudowanego majestatycznie na cz³onowej skale, nad dolin¹ rzeki We³tawy. Zamku, nale ¹cego ze wzglêdu na poziom architektoniczny, tradycjê kulturow¹ i wielkoœæ, do najznakomitszych zabytków œrodkowej Europy. Obiadokolacja. Nocny spacer malowniczymi uliczkami œredniowiecznego miasteczka. Nocleg. dzieñ: Œniadanie, przejazd do miasta Hluboka nad We³taw¹, gdzie na wzgórzu wybudowano baœniowy, neogotycki pa³ac - siedzibê rodu Schwarzenbergów. Zwiedzanie urz¹dzonych z przepychem sal reprezentacyjnych z rzeÿbion¹ boazeri¹, kasetonowymi sufitami, eleganckimi stylowymi meblami, kryszta³owymi yrandolami i bogatymi zbiorami malarstwa, srebra, porcelany i gobelinów. Przejazd do miasta Jindøichov Hradec - zwiedzanie trzeciego co do wielkoœci w Republice Czeskiej kompleksu pa³acowego. Pierwotnie gotycki zamek przebudowany zosta³ w XVI w. na renesansow¹ rezydencjê zdobion¹ cennymi, gotyckimi obrazami i okaza³ym barbakanem. Przejazd do Mikulova miasta malowniczo usytuowanego na wzgórzu w krainie Moraw Po³udniowych, tu przy granicy z Austri¹. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Zwiedzanie historycznego, kulturalnego, turystycznego i winiarskiego miasta nad Palavou. Wieczorny spacer dooko³a piêknie podœwietlonego XII wiecznego zamku. Nocleg. 4 dzieñ: Œniadanie, przejazd do miasta Kromìøiž (UNESCO) - zwiedzanie barokowego Pa³acu Arcybiskupiego, który s³u y³ jako rezydencja biskupów o³omunieckich. W bogato urz¹dzonych wnêtrzach zachwyca galeria obrazów z kolekcj¹ mistrzów europejskich XV-XVIII stulecia. Pa³ac ten i otaczaj¹cy go park pochodz¹ z XVII w. i uznawane s¹ za jedne z najpiêkniejszych przyk³adów œrodkowoeuropejskiej siedziby bogatej szlachty. Spacer po ogrodzie kwiatowym z geometrycznie rozwi¹zanymi zagonami, pawilonem centralnym i kolonad¹. Wyjazd w trasê powrotn¹. Przejazd przez Cieszyn do Rzeszowa - planowany przyjazd w póÿnych godzinach nocnych (ok. godz. 4.00). Wpisowe w kwocie 50 z³ p³atne kwotê nale y wp³aciæ do 0 dni opieka pilota-przewodnika, noclegi w hotelach**/*** lub pensjonatach (pokoje, os. z ³azienkami), wy ywienie: œniadania i obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (5.000 z³), KL (0.000 euro) i baga (.000 z³) SIGNAL IDUNA. Bilety wstêpu, przewodnicy miejscowi stanowi¹ koszt dodatkowy oko³o 800 CZK/os (korony czeskie). Kolejnoœæ zwiedzania mo e ulec zmianie. 7/W/ z³ * 860 z³ 74/W/ z³

14 FRANCJA: Pary i zamki nad Loar¹ dzieñ: Wyjazd z dworca autobusowego PKS o godz. 5.00, przejazd przez Polskê (obiad przed granic¹ niemieck¹) i Niemcy. Planowany przyjazd do hotelu w Niemczech w godzinach wieczornych. Zakwaterowanie. Nocleg. dzieñ: Œniadanie. Wielkie Ksiêstwo Luksemburg (UNESCO) - zwiedzanie miasta m.in.: bastiony na skale Bock, Plac Konstytucji, katedra Najœwiêtszej Marii Panny, przejazd do Pary a - Dzielnica Montmartre (spacer od Placu Pigalle przez Wzgórze Montmartre do Moulin Rouge): Plac Pigalle, Rue des Martyrs, Marché St Pierre, Bazylika Sacre Coeur, Koœció³ œw. Piotra, Plac artystów du Tertre, Moulin Rouge. Czas wolny. Obiadokolacja. Przejazd w miejsce zakwaterowania, nocleg. dzieñ: Œniadanie. Przejazd autokarem przez najpiêkniejsze place Pary a: Plac Bastylii z nowoczesnym gmachem opery, Plac Vendome z hotelem Ritz, domem w którym mieszka³ i zmar³ Fryderyk Chopin, kolumna z pos¹giem Napoleona, Plac Republiki, Plac Zgody (Place de la Concorde) z 00-letnim obeliskiem z Luksoru. Awangardowe Centrum Pompidou i s³ynn¹ fontann¹ Strawiñskiego oraz dzielnica Les Halles, wjazd na wie ê Eiffla, czas wolny obiadokolacja. Pary noc¹ - rejs statkiem po Sekwanie. Powrót w miejsce zakwaterowania, nocleg. 4 dzieñ: Œniadanie. Wersal (UNESCO) - zwiedzanie kompleksu pa³acowego, spacer po ogrodach. Powrót do Pary a i c.d. zwiedzania: Dzielnica aciñska: Pa³ac Luksemburski, Pantheon - w krypcie spoczywa m.in.: Maria Sk³odowska-Curie, College de France w którym wyk³ada³ Adam Mickiewicz, Bulwary œw. Micha³a, wyspa City z katedr¹ Notre Dame, Pont Neuf najstarszy most Pary a, Centrum Pompidou centrum sztuki i kultury nowoczesnej. Czas wolny. Obiadokolacja. Powrót w miejsce zakwaterowania. Nocleg. 5 dzieñ: Œniadanie. Przejazd w dolinê Loary (UNESCO) s³yn¹cej z piêknych zamków. Ambois - zamek z kaplic¹ œw. Huberta, w której znajduje siê grobowiec Leonard0 da Vinci. Przejazd do zamku Chenonceau nad rzek¹ Cher, czêsto nazywany tak e Zamkiem Dam. Zwiedzanie zamku Chambord - to najwiêkszy z zamków w dolinie Loary, arcydzie³o francuskiego renesansu, w którym swój udzia³ mia³ prawdopodobnie Leonardo da Vinci. Obiadokolacja. Przejazd do hotelu. Nocleg. Wpisowe w kwocie 60 z³ p³atne kwotê nale y wp³aciæ do 0 dni opieka pilota - przewodnika, 5 noclegów (pokoje, os. z ³azienkami) [ nocleg w hotelu w Niemczech, 4 noclegi w Pary u w hotelu **/***], wy ywienie: 5 œniadañ, ubezpieczenie: NNW (5.000 z³), KL (0.000 euro) i baga (.000 z³) SIGNAL IDUNA. 6 dzieñ: Œniadanie. Przejazd œrodkami komunikacji miejskiej, Luwr - jedno z najstarszych i najwa niejszych na œwiecie muzeów w którym Bilety wstêpu oraz inne op³aty znajduj¹ siê dzie³a: Siedz¹cy skryb, Wenus obligatoryjne (np. przewodnicy miejscowi, bilety komunikacji z Milo, Madonna kanclerza Rolin, Muzeum miejskiej) stanowi¹ koszty dodatkowy ok. 0 EUR/os. Dop³ata d'orsay z obrazami najwiêkszych impresjonistów: Claude Monet - Maki w pobli u do 4 obiadokolacji i obiadów Argenteuil 87, Édouard Manet - Œniadanie stanowi koszt dodatkowy na trawie 86, Eugene Burnand - Uczniowie 0 z³/os. Posi³ki w Pary u Piotr i Jan id¹cy do grobu w poranek wielkanocny 898. Obiad. Czas wolny, w godzinach Kolejnoœæ zwiedzania mo e ulec s¹ w restauracji samoobs³ugowej. popo³udniowych wyjazd do Polski. zmianie. Uczestnicy wycieczki Przejazd przez terytorium Niemiec. musz¹ posiadaæ wa ny dokument to samoœci (dowód osobisty 7 dzieñ: Przyjazd do Polski ok. godz. 9.00, lub paszport). planowany przyjazd do Rzeszowa ok. godz /W/ 480 z³ * z³ 56/W/ 480 z³ * z³

15 ANDORA - HISZPANIA - PORTUGALIA - Andora, Saragossa, Madryt, Toledo, Tomar, Lizbona, Sewilla, Kordoba, Alhambra, Barcelona. objazdowa UNESCO 6 zabytków dzieñ: Wyjazd z dworca autobusowego PKS o godz. 5.00; przejazd przez Polskê (obiad przed granic¹ niemieck¹ we w³asnym zakresie). Nocny przejazd przez Niemcy. dzieñ: Kontynuowanie podró y. Przerwa na posi³ek. Zakwaterowanie w hotelu okolice Lyon. Obiadokolacja. Nocleg. dzieñ: Œniadanie. Dojazd do Andory, wyjazd na prze³êcz Pas de la Casa, dojazd do stolicy La Vella - zakupy, dojazd do Lleidy - Hiszpania. Obiadokolacja. Nocleg. 4 dzieñ: Œniadanie. Przejazd do Saragossy - spacer po mieœcie: zamek de la Aljaferia (z zewn¹trz), Katedra M.S. del Pilar i La Seo (z zewn¹trz). Przejazd do Madrytu objazd centrum m.in.: Puerta de Sol, Plaza Mayor, Pa³ac Królewski. Obiadokolacja. Nocleg. 5 dzieñ: Œniadanie. Wyjazd do Toledo - wspania³e mury miejskie, Alcazar (UNESCO) (z zewn¹trz), katedra, Dom - Muzeum El Greco. Po po³udniu zwiedzanie Muzeum Prado. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. 6 dzieñ: Œniadanie. Wyjazd do Portugalii, zwiedzanie klasztoru templariuszy w Tomar (UNESCO). Zakwaterowanie w hotelu w Fatimie. Obiadokolacja. Czas wolny na pobyt w sanktuarium. Nocleg. 7 dzieñ: Œniadanie. Przejazd do Lizbony, zwiedzanie - Stare Miasto, dzielnica Alfama, katedra, wzgórze pa³acowe San Jorge, klasztor œw. Hieronima (z zewn¹trz) Wie a Belem (z zewn¹trz). Oceanarium. Obiadokolacja. Nocleg. 8 dzieñ: Œniadanie. Wyjazd do Hiszpanii - zwiedzanie Sewilli - katedra (UNESCO), wie a la Giralda, Plac Hiszpañski. Przejazd do Kordoby (UNESCO) - unikatowy meczet, Juderia. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. Dla chêtnych istnieje mo liwoœæ uczestnictwa w spektaklu flamenco (bilet ok. 0 Euro/os.). 9 dzieñ: Œniadanie. Przejazd do Granady zwiedzanie zespo³u pa³acowego w³adców mauretañskich Alhambry (UNESCO) i ich letniej siedziby Generalife. Przejazd w kierunku Barcelony wypoczynek na pla y. Obiadokolacja. Nocleg. 0 dzieñ: Œniadanie. Przejazd do Barcelony (UNESCO) - Wzgórze Montjuich, bulwary Las Ramblas, dzielnica gotycka z katedr¹, Park Guel i Koœció³ Sagrada Familia (z zewn¹trz.) Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. dzieñ: Œniadanie. Przejazd przez Francjê, zakwaterowanie w hotelu lub motelu w okolicy Strasburga lub Metz. Obiadokolacja. Nocleg. Wpisowe w kwocie 00 z³ p³atne kwotê nale y wp³aciæ do 0 dni Przejazd komfortowym autokarem, opieka pilota przewodnika, 0 noclegów w hotelach **/*** - pok., os. z ³azienkami ( noclegi we Francji, 6 noclegów w Hiszpanii, noclegi w Portugalii), wy ywienie: 0 œniadañ, 0 obiadokolacji, ubezpieczenie: NNW (5.000 z³), KL (0.000 euro) i baga (.000 z³) SIGNAL IDUNA. Bilety wstêpu, napoje do obiadokolacji, przewodnicy miejscowi oraz inne obligatoryjne op³aty stanowi¹ koszty dodatkowe ok. 85 EUR/os. + 0 EUR/os. - wieczorek flamenco (dla chêtnych). Uczestnicy wycieczki musz¹ posiadaæ wa ny dokument to samoœci (dowód osobisty lub paszport). Kolejnoœæ zwiedzania mo e ulec zmianie. dzieñ: Œniadanie. Przejazd przez Niemcy. Powrót do Rzeszowa w godzinach wieczornych. 8/W/ 90 z³ * z³

16 Litwa: Wilno - Troki - Kowno dzieñ: Wyjazd z dworca autobusowego PKS o godz Przejazd do Wilna tras¹: Kowno zwiedzanie miasta m.in.: zamek, ratusz, katedra œw. Piotra i Paw³a, Dom Perkuna. Przejazd w miejsce zakwaterowania. dzieñ: Œniadanie. Zwiedzanie Wilna (UNESCO) m.in.: katedra z kaplic¹ królewsk¹, koœció³ œw. Anny, muzeum A. Mickiewicza, Ostra Brama, koœció³ œw. Teresy, cerkiew œw. Ducha, Uniwersytet Wileñski, pa³ac prezydencki, ulica Zamkowa, barokowy koœció³ œw. Kazimierza, ratusz, cerkiew Platnicka. Czas wolny. Koœció³ œw. Piotra i Paw³a, cmentarz na Rossie. Powrót do hotelu. dzieñ: Œniadanie, wykwaterowanie. Troki - zwiedzanie gotyckiego zamku Wielkich Ksi¹ ¹t Litewskich, po³o onego na jeziornej wyspie, otoczonego murem i okr¹g³ymi basztami. Czas wolny mo liwoœæ zakupów i spo ycia kibinów (karaimskie piero ki z miêsem). Druskienniki, spacer z krótkim zwiedzaniem uzdrowiska. Przejazd do Polski. Zakwaterowanie. 4 dzieñ: Œniadanie, wykwaterowanie. Rejs statkiem (ok., godz.) Szlakiem Jana Paw³a II (Port Augustów - Jez. Necko - Jez. Bia³e - Œluza PrzewiêŸ - Studzieniczna). Planowany przyjazd do Rzeszowa ok. godz /W/ z³ 8/W/ z³ * 760 z³ Wpisowe w kwocie 0 z³ p³atne kwotê nale y wp³aciæ do 0 dni opieka pilota-przewodnika, noclegi [ noclegi w hotelu /**/*** w Wilnie lub okolicy (pokoje, os. z ³azienkami), nocleg w hotelu po stronie polskiej (pokoje, os. z ³azienkami)], wy ywienie: œniadania, obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (5.000 z³), KL (0.000 euro) i baga (.000 z³) SIGNAL IDUNA. Wstêpy do zwiedzanych obiektów, przewodnicy miejscowi oraz inne obligatoryjne op³aty stanowi¹ koszt dodatkowy [ok. 0 Litów + 0 EUR/os; rejs statkiem z³/os.]. Kolejnoœæ zwiedzania mo e ulec zmianie. otwa Estonia Helsinki dzieñ: 0.06/ r. Wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stanowisko M o godz (w nocy 0.06/0.07), przejazd nocny przez Polskê. Œniadanie (we w³asnym zakresie), przejazd przez Litwê, otwê do Rygi - (ewentualne zwiedzanie Góry Krzy y k/szawli na Litwie) - zakwaterowanie. dzieñ: Œniadanie. Ryga (UNESCO) - zwiedzanie m.in. Starego Miasto - Zamek Ryski, katedra œw. Jakuba, zespó³ œredniowiecznych kamieniczek tzw. Trzej Bracia, koszary Jakuba, mury miejskie, Ma³a i Wielka Gildia, Conventa Seta, koœció³ œw. Piotra, Dom Czarnog³owych, katedra luterañska NMP. Czas wolny. dzieñ: Œniadanie, Przejazd do krainy Liwonii - Parku Narodowego Gauja zw. otewsk¹ Szwajcari¹, Jaskinia Gutmana i Jaskinia Diab³ów, przejazd kolejk¹ linow¹ nad dolin¹ rzeki Gauja, zamek w Turiadzie, przejazd do Tartu zwiedzanie starówki m.in.: Plac Ratuszowy, nabrze e rzeki Emy z piêknym mostem Kaarsild, uniwersytet, koœció³ œw. Jana., spacer po mieœcie. Przejazd do Tallina - obiadokolacja, nocleg. targ w Helsinkach Market Squere, stadion olimpijski, koœció³ W skale. Obiadokolacja. Powrót promem do Tallina, nocleg. 5 dzieñ: Œniadanie, Tallin (UNESCO): Górne Miasto: zamek Toompea, sobór Aleksandra Newskiego, katedra luterañska, baszta Kiek in de Koek, Dolne Miasto: ratusz, Apteka Magistracka, klasztor Dominikañski, kompleks œredniowiecznych kamieniczek Kolm Oede zwanych Trzy Siostry, koœció³ œw. Olafa, baszta Gruba Ma³gorzata. Czas wolny. 6 dzieñ: Œniadanie. Przejazd na wyspê Sarema zwiedzanie Kuressaare starówka miasta oraz zamek biskupów ozylskich, przejazd do Angly: zwiedzanie muzeum wiatraków. Przejazd do Parnawy. 7 dzieñ: Œniadanie, przejazd do Pilsrundale - pa³ac z XVIII w., najwspanialszy przyk³ad sztuki barokowej na otwie. Wyjazd w drogê powrotn¹. Przyjazd do Polski ok. godz Przejazd nocny. 8 dzieñ: Planowany przyjazd do Rzeszowa ok. godz Wpisowe w kwocie 70 z³ p³atne kwotê nale y wp³aciæ do 0 dni Przejazd komfortowym autokarem, opieka pilota-przewodnika, 6 noclegów w hotelach**/*** (pokoje, os. z ³azienkami), 6 œniadañ, 6 obiadokolacji, rejs promem Tallin Helsinki Tallin, rejs promem na wyspê Sarema, ubezpieczenie: NNW (5.000 z³), KL (0.000 euro) i baga (.000 z³) SIGNAL IDUNA. Bilety wstêpu oraz koszty przewodników miejscowych stanowi¹ koszt dodatkowy ok. 90 EUR/os. Kolejnoœæ zwiedzania mo e ulec zmianie. 4 dzieñ: Œniadanie, przeprawa promowa do Helsinek zwiedzanie miasta. Esplanadi reprezentacyjna ulica miasta skupia wokó³ siebie najwa niejsze budowle i instytucje. Plac Senacki z Katedr¹ Luterañsk¹, w czerwonozielonej tonacji Sobór Uspienski z bogatym ikonostasem, Pa³ac Prezydencki i najstarszy 44/W/ z³ * 80 z³

17 NIEMCY: Berlin Tropikalna Wyspa dzieñ: Wyjazd z dworca autobusowego PKS o godz Przejazd przez Kraków, Katowice do Wroc³awia. Zwiedzanie Panoramy Rac³awickiej - olejnego malowid³a J. Styki i W. Kossaka przedstawiaj¹cego zwyciêsk¹ dla Polaków bitwê powstania koœciuszkowskiego. Zwiedzanie z przewodnikiem Wroc³awia - Stare Miasto z Ratuszem i barokowymi kamieniczkami, Ostrów Tumski, czas wolny na Starówce. Obiadokolacja. Przejazd w miejsce zakwaterowania przed granic¹ polsko-niemieck¹, nocleg. dzieñ: Œniadanie. Przejazd do Berlina. Zwiedzanie miasta: spacer wzd³u Muru Berliñskiego, Wyspa Muzeów (UNESCO) gdzie znajduje siê miedzy innymi Muzeum Pergamoñskie z o³tarzem i babiloñsk¹ bram¹ Iszar, Muzeum Schinkla - zwiedzanie galerii rzeÿby klasycystycznej, barokowa katedra œw. Jadwigi. Czas wolny na Potsdamer Platz, Brama Brandenburska (zbudowana w 79 r. jako ³uk triumfalny). Zwiedzanie Reichstagu - odrestaurowanego po wojennym zniszczeniu, siedziby parlamentu zjednoczonych Niemiec - panorama miasta. Pomnik ofiar holokaustu, Plac Viktorii - Kolumna Zwyciêstwa, historyczne lotnisko Tempelhof. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. dzieñ: Œniadanie. Przejazd do Poczdamu po³o onego na po³udniowy zachód od Berlina, wœród ³agodnych wzgórz, nad brzegiem Haweli i kilku jezior. Zwiedzanie zespo³u parkowo- pa³acowego Sanssouci (UNESCO), spacer po parku sk³adaj¹cego siê z kilku ró norodnych ogrodów, pomników i fontann, egzotycznych pawilonów oraz barokowych pa³aców: Pa³ac Sanssouci, pa³ac Cecilienhof (w 945 roku podpisano w nim Uk³ad Poczdamski). Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 4 dzieñ: Œniadanie. Przejazd do Krausnick (pod Berlinem), gdzie znajduje siê "Tropikalna Wyspa" - najwiêkszy tropikalny park rozrywki i wypoczynku w Europie (egzotyczne parki i ogrody, tropikalny las, b³êkitne morze, laguny, piaszczyste pla e oraz sauny, bogata oferta SPA, restauracje itp.) - wypoczynek. Ok. godz. 4:00 wyjazd do Polski, przyjazd do Rzeszowa ok. godz. :00 (dnia nastêpnego). 8/W/ z³ 84/W/ /W/ z³ * 90 z³ 890 z³ * 90 z³ UNESCO objazdowa zabytek 4 Wpisowe w kwocie 70 z³ p³atne kwotê nale y wp³aciæ do 0 dni opieka pilota - przewodnika, noclegi w hotelu **/*** (pok. i os. z ³azienkami) w S³ubicach lub okolicy, wy ywienie: œniadania, obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (5.000 z³), KL (0.000 euro) i baga (.000 z³) SIGNAL IDUNA. Bilety wstêpu, przewodnicy miejscowi stanowi¹ koszt dodatkowy ok. 50 EUR/os. oraz ok. 0 PLN/os. Uczestnicy wycieczki musz¹ posiadaæ wa ny dowód to samoœci (dowód osobisty lub paszport). Kolejnoœæ zwiedzania mo e ulec zmianie. NIEMCY - Bawaria i zamki Ludwika objazdowa 6 dzieñ: Wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) stanowisko M o godz Hradec Kralove krótkie zwiedzanie miasta m.in.: Dom U Bia³ego Jednoro ca, gotycka Katedra œw. Ducha, Bia³a Wie a. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg tranzytowy w Czechach. dzieñ: Œniadanie, przejazd do Regensburga (Ratyzbona) - miasta biskupów, ksi¹ ¹t i królów, zwiedzamy m.in.: kamienny most na Dunaju z œredniowiecznymi budowlami, Porta Praetoria - najwiêksza budowla z czasów rzymskich w po³udniowych Niemczech, katedra œw. Piotra - odbudowana po niszcz¹cym po arze od koñca XIII do koñca XIX wieku, Z³ota Wie a, Stary Ratusz z XIV-XV w., romañski portal r., koœció³ œw. Jakuba (jeden z najpiêkniejszych w Europie). Augsburg spacer uliczkami miasta: katedra z XI w., ratusz, fontanny. Przejazd w okolicê Füssen. Zakwaterowanie. dzieñ: Œniadanie, zwiedzanie zamków Ludwika II Bawarskiego; Hohenschwangau (neogotycki, w którym wychowa³ siê m³ody Ludwik) oraz Neuschwanstein neoromañski "zamek królewny Œnie ki" bêd¹cy wzorem dla Disney'a, most Marienbruecke z widokiem na zamek, zejœcie w¹wozem wzd³u wodospadów i kaskad. Zwiedzanie miasta Füssen - zabytkowe, romantyczne miasteczko poszczyciæ mo e siê kolorowymi, œredniowiecznymi kamieniczkami, wspania³¹ Starówk¹ z póÿnogotyckim Wysokim Zamkiem oraz barokowym zespo³em klasztornym œw. Magnusa. Powrót w miejsce zakwaterowania. 4 dzieñ: Œniadanie, zwiedzanie neobarokowego pa³acu Linderhof (z parkiem, pawilonami, sztuczn¹ grot¹ z wodospadem i sztucznym gejzerem), Garmisch-Partenkirchen (miejsce Zimowej Olimpiady 96 r.), W¹wóz Partnachklamm. Wyjazd kolejk¹ na Zugspitze (wys..96 m. n.p.m.). Powrót w miejsce zakwaterowania. 5 dzieñ: Œniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do stolicy Bawarii - Monachium - spacer Bilety wstêpu, przewodnicy miejscowi i inne obligatoryjne op³aty po centrum miasta, Marienplatz, Viktualienmarkt, Kaufingerstrasse, Frauenkirche (sym- stanowi¹ koszt dodatkowy ok. 90 EUR/os. Uczestnicy wycieczki bol miasta), koœció³ œw. Micha³a, Hofbrauhaus - musz¹ posiadaæ wa ny dokument jedna z najwiêkszych monachijskich piwiarni, to samoœci (dowód osobisty lub wie a telewizyjna, wioska olimpijska, centrum paszport). Kolejnoœæ zwiedzania BMW (bez muzeum), czas wolny. [Program mo e ulec zmianie. w tym dniu realizowany jest œrodkami komunikacji miejskiej]. W godzinach wieczornych wyjazd do Polski. 5/W/ 6 dzieñ: Planowany przyjazd do z³ * 0 z³ Rzeszowa ok. godz /W/ z³ Wpisowe w kwocie 500 z³ p³atne kwotê nale y wp³aciæ do 0 dni opieka pilota - przewodnika, 4 noclegi w hotelach klasy turystyczne (pokoje, os. z ³azienkami) [nocleg tranzytowy w Czechach, noclegi w Niemczech], wy ywienie: 4 œniadania, 4 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (5.000 z³), KL (0.000 euro) i baga (.000 z³) SIGNAL IDUNA.

18 NIEMCY: Szwajcaria Saksoñska i Czeska dzieñ: Wyjazd z dworca autobusowego PKS o godz..00. Nocny przejazd przez Kraków, Katowice, Legnicê. dzieñ: Przyjazd do Szwajcarii Saksoñskiej w godz. porannych. Bastei wspania³y widok z punktu widokowego na Dolinê aby (wysokoœæ ok.00 m.). Spacer po letniej rezydencji królów Saksonii - przepiêknym Parku Pillnitz z oran eri¹, ogrodami oraz pawilonami. Potê na twierdza saksoñska Koenigstein (nigdy nie zdobyta, najwiêksza w Niemczech). Przejazd zabytkowym tramwajem w Dolinê Kirnitsch. Zwiedzenie Jaskini Kuhstall. Przejazd do hotelu w okolice Dìèina (po stronie czeskiej). Zakwaterowanie. dzieñ: Œniadanie. Szwajcaria Czeska: wyj¹tkowy zabytek przyrody - Pravèická brána (Brama Praczicka), spacer na najwiêksz¹ naturaln¹ bramê skaln¹ (z piaskowca) znajduj¹c¹ siê na naszym kontynencie. Sp³yw ³odziami malowniczym prze³omem rzeki Kamenice - g³êbok¹ dolin¹ rzeczn¹ wy ³obion¹ erozyjn¹ dzia³alnoœci¹ rzeki, w mezozoicznych warstwach kredowych piaskowców œrodkowego turonu. To jedna z wielu atrakcji turystycznych Czeskiej Szwajcarii - gdzie wzd³u wodnego biegu rzeki uk³adaj¹ siê piaszczyste aluwialne osady. Powrót do Dìèina, wieczorny spacer po malowniczym rynku miasta. 4 dzieñ: Œniadanie. Przejazd do Drezna - zwanego miastem baroku spacer po Starówce: Zwinger - architektoniczny klejnot miasta, czas wolny. Powrót do kraju przez Zgorzelec, Legnicê, Katowice, Kraków. Planowany przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 4:00. 97/W/ z³ 98/W/ z³ Wpisowe w kwocie 80 z³ p³atne kwotê nale y wp³aciæ do 0 dni opieka pilota - przewodnika, noclegi w hotelu **/*** (pok. i os. z ³azienkami) w Rep. Czeskiej, wy ywienie: œniadania, obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (5.000 z³), KL (0.000 euro) i baga (.000 z³) SIGNAL IDUNA. Bilety wstêpu stanowi¹ koszt dodatkowy ok. 5 EUR/os. oraz ok. 00 CZK/os. Kolejnoœæ zwiedzania mo e ulec zmianie. Uczestnicy wycieczki musz¹ posiadaæ wa ny dowód to samoœci (dowód osobisty lub paszport). POLSKA-NIEMCY: Szczecin Œwiatowa Parada aglowców - Woliñski Park Narodowy - Heringsdorf. Wyspa Wolin to najwiêksza polska wyspa, która le y w pó³nocno-zachodniej czêœci kraju. Otoczona jest wodami Ba³tyku, Zalewu Szczeciñskiego oraz rozlewiskami rzek Dziwny i Œwiny. Woliñski Park Narodowy jest pierwszym w Polsce parkiem morskim, który posiada bardzo zró nicowany i niepowtarzalny krajobraz. Bogactwo roœlinnoœci i zró nicowanie œrodowiska ma korzystny wp³yw na ycie wielu gatunków zwierz¹t i roœlin. Ze wzglêdu na walory przyrodnicze, wspania³e czyste powietrze z du ¹ zawartoœci¹ jodu, na wyspie jest kilka miejscowoœci uzdrowiskowych. dzieñ: Wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) stanowisko M o godz. 9.00, przejazd nocny do Szczecina. dzieñ: Œniadanie (we w³asnym zakresie), Szczecin - The Tall Ship Race Fina³ Œwiatowej Parady aglowców (w tym roku w Szczecinie). Podczas zlotu odbêd¹ siê trzy du e koncerty gwiazd, a na zakoñczenie wielki festiwal fajerwerków. Regaty w 0 r. maj¹ byæ wiêksz¹ imprez¹, ni te w 007. Wówczas zg³osi³o siê do nich 96 jednostek, teraz swoje przyp³yniêcie ju zapowiedzia³o ponad 0 jednostek. Dla widzów przechodz¹cych z jednego brzegu Odry na drugi wybudowane dwa mosty pontonowe (w 007 r. by³ jeden), ka dy o ruchu jednokierunkowym. Przejazd w miejsce zakwaterowania. Obiadokolacja. Nocleg. dzieñ: Œniadanie. Zwiedzanie Szczecina z przewodnikiem: zamek Ksi¹ ¹t Pomorskich, Wa³y Chrobrego, port przybrze ny, zwiedzanie podziemi Szczecina (efekty dÿwiêkowe - syreny przeciwlotnicze, odg³osy bombardowania, itp.), objazd autokarem po mieœcie (zwiedzanie unikalnego w Polsce uk³adu urbanistycznego wzoruj¹cego siê na Pary u). Obiadokolacja. Nocleg. 4 dzieñ: Œniadanie. Zwiedzanie Woliñskiego Parku Narodowego: spacer do punktu widokowego Gosañ - najwy sze wzniesienie w parku (95 m n.p.m.), Rezerwat Pokazowy ubrów, zwiedzanie wyrzutni rakiet V z okresu II wojny œwiatowej, spacer na wzgórze Zielonka punkt widokowy na Zalew Szczeciñski i Zatokê Pomorsk¹ i dalej na Jezioro Turkusowe. Obiadokolacja. Nocleg. 5 dzieñ: Œniadanie. Zwiedzanie Miêdzyzdrojów: Park zdrojowy, Promenada Gwiazd, Muzeum Figur Woskowych, molo, spacer po pla y, Góra Kawcza, rejs statkiem z Miêdzyzdrojów do Heringsdorfu, spacer po kurorcie niemieckim. Rejs powrotny. 6 dzieñ: Œniadanie. Œwinoujœcie krótkie zwiedzanie miasta m.in.: latarnia morska, zespó³ przybrze nych fortyfikacji z XIX i XX w. Wyjazd w drogê powrotn¹ do Rzeszowa, przejazd nocny. 7 dzieñ: Planowany przyjazd do Rzeszowa ok. godz rano. 7/W/ 970 z³ * z³ Wpisowe w kwocie 400 z³ p³atne kwotê nale y wp³aciæ do 0 dni opieka pilota-przewodnika, 4 noclegi w hotelu lub pensjonacie, os. z ³azienkami), wy ywienie: 4 œniadania i 4 obiadokolacje, ubezpieczenie: Polska: NNW (0.000 z³), Niemcy: NNW (5.000 z³), KL (0.000 euro) i baga (.000 z³) SIGNAL IDUNA. Bilety wstêpu do zwiedzanych obiektów wg. programu, rejs statkiem oraz przewodnicy miejscowi stanowi¹ koszt dodatkowy ok. 00 z³/os. Kolejnoœæ zwiedzania mo e ulec zmianie. Uczestnicy wycieczki musz¹ posiadaæ wa ny dokument to samoœci (dowód osobisty lub paszport).

19 POLSKA: Mazury Kraina Wielkich Jezior objazdowa 5 dzieñ: Wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) stanowisko M o godz Mr¹gowo du y oœrodek turystyczny, kojarzony z Piknikiem Country, Festiwalem Kultury Kresowej i Mazursk¹ Noc¹ Kabaretow¹. Spacer promenad¹ nad Jeziorem Czos do amfiteatru, zwiedzanie zabytkowego centrum miasta, wie a Bismarcka, dla dzieci pobyt w miasteczku westernowym Mrongoville, zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg. dzieñ: Œniadanie. Kêtrzyn - gotycki zamek krzy acki, Muzeum Mazurskie w Owczarni, Gier³o - kwatera g³ówna Hitlera tzw. Wolfschanze (Wilczy Szaniec), Park Zabytków Warmii i Mazur, Œwiêta Lipka - zwiedzanie sanktuarium Maryjnego, Gi ycko - Twierdza Boyen. Obiadokolacja. Nocleg. dzieñ: Œniadanie. Miko³ajki okrzykniête per³¹ i stolic¹ letni¹ Mazur, po³o one w sercu Krainy Wielkich Jezior. Spacer promenad¹ nad jeziorem Miko³ajskim obok portu jachtowego, koœció³ ewangelicki (z zewn¹trz), rejs statkiem z Miko³ajek do Rucianego Nidy (z krótkim wp³yniêciem na Jezioro Œniardwy). Sp³yw ³odziami w staromazurskim stylu po rzece Krutynia, jednej z najpiêkniejszych rzek Polski. Wioska Galindów kraina zwana Mazurskim Edenem, nawi¹zuje do plemienia Galindów, które przed wiekami zamieszkiwa³o obszar Wielkich Jezior Mazurskich. 4 dzieñ: Œniadanie. Wykwaterowanie, przejazd na Pojezierze Augustowskie: rejs statkiem tras¹ papiesk¹ do Studzienicznej sanktuarium Maryjne, (statek p³ynie przez œluzê w Przewiêzi, która stanowi fragment Kana³u Augustowskiego). Przyjazd nad Jezioro Wigry zwiedzanie dawnego klasztoru Kamedu³ów, zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg. 5 dzieñ: Œniadanie. Wykwaterowanie wyjazd w drogê powrotn¹ do Rzeszowa, Tykocin - malowniczy rynek, pomnik S. Czarnieckiego oraz barokowy koœció³ œw. Trójcy, alumnat wojskowy, okaza³a barokowa synagoga. Przyjazd do Rzeszowa ok. godz Wpisowe w kwocie 70 z³ p³atne kwotê nale y wp³aciæ do 0 dni opieka pilota-przewodnika, 4 noclegi ( w okolicy Mr¹gowa lub Miko³ajek oraz w Augustowie) w hotelu lub pensjonacie **/*** (pokoje, os. z ³azienkami), wy ywienie: 4 œniadania i 4 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (7.000 z³) SIGNAL IDUNA. Bilety wstêpu do zwiedzanych obiektów wg programu, rejsy statkami stanowi¹ koszt dodatkowy ok. 0 z³/os. Kolejnoœæ zwiedzania mo e ulec zmianie. 6/W/ z³ * 90 z³

20 Polska - Szwecja: Toruñ Trójmiasto szwedzka Karlskrona Malbork objazdowa UNESCO zabytek 5 dzieñ: Wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) stanowisko M. o godz. 5.00, przejazd do Torunia (UNESCO) krótkie zwiedzanie miasta m.in.: rynek Staromiejski i Nowomiejski, ratusz, pomnik Kopernika, dom Kopernika, katedra Œwiêtych Janów, ruiny zamku krzy ackiego, przejazd do Trójmiasta, zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg. dzieñ: Œniadanie, przejazd do Gdañska. Zwiedzanie miasta: Westerplatte miejsce bohaterstwa i pamiêci, Brama Wy ynna, Przedbramie z Muzeum Bursztynu, ulica D³uga i D³ugi Targ (fontanna Neptuna, Dwór Artusa, Panienka z Okienka), D³ugie Pobrze e, Wielki uraw, ulica Mariacka, koœció³ Mariacki, pomnik Solidarnoœci, Oliwa katedra, spacer po parku oliwskim. Obiadokolacja. Nocleg. dzieñ: Œniadanie. Przejazd do Sopotu, zwiedzanie miasta: spacer ulic¹ Monte Cassino, Krzywy Domek, Dom Zdrojowy, latarnia morska, spacer po molo i promenad¹ nadmorsk¹, Opera Leœna. Zwiedzanie Gdyni: Skwer Koœciuszki, Molo Po³udniowe i jego atrakcje: okrêt B³yskawica, Dar Pomorza, zwiedzanie Oceanarium. Nocny turystyczno-rozrywkowy rejs promem do szwedzkiego miasta portowego Karlskrona. Obiadokolacja i nocleg na promie. 4 dzieñ: Œniadanie. Karlskrona punkt widokowy Bryggareberget, spacer z przewodnikiem po historycznej Stoczni Marynarki Wojennej Portu Wojennego w Karlskronie, zwiedzanie centrum miasta, wejœcie do zabytkowego Koœcio³a Trójcy Œw., Muzeum Morskie na wyspie Stumholmen, czas wolny. Zbiórka przy przystani promów na Aspö, wyp³yniêcie promem na wyspê Aspö, przyjazd na wyspê: zwiedzanie XVII-w. twierdzy Drottningsskär, widok na twierdzê Kungsholmen, przyp³yniêcie do centrum Karlskrony. Czas wolny. Powrót na terminal promowy, rejs powrotny do Gdyni promem. Obiadokolacja i nocleg na promie. 5 dzieñ: Œniadanie. Zwiedzanie zamku krzy ackiego w Malborku. Powrót do Rzeszowa z postojem na obiad (we w³asnym zakresie). Planowany przyjazd do Rzeszowa ok /W/ z³ * 0 z³ Wpisowe w kwocie 450 z³ p³atne kwotê nale y wp³aciæ do 0 dni opieka pilota-przewodnika, 4 noclegi [ w hotelu lub pensjonacie (pokoje, os. z ³azienkami), na promie (kabiny os.)], wy ywienie: 4 œniadania i 4 obiadokolacje [w hotelu/pensjonacie oraz na promie], ubezpieczenie: Polska: NNW (0.000 z³), Szwecja: NNW (5.000 z³), KL (0.000 euro) i baga (.000 z³) SIGNAL IDUNA. Bilety wstêpu do zwiedzanych obiektów wg. programu stanowi¹ koszt dodatkowy ok. 0 z³/os. Warto zabraæ ze sob¹ œrodki na bilety wstêpu zakupy, posi³ek w czasie wolnym w Karlskronie (ok SEK). Uczestnicy wycieczki musz¹ posiadaæ wa ny dokument to samoœci (dowód osobisty lub paszport). Kolejnoœæ zwiedzania mo e ulec zmianie.

GOTOWI NA WYCIECZKE,?

GOTOWI NA WYCIECZKE,? GOTOWI NA WYCIECZKE,? ZIELONE SZKOLY i WYCIECZKI KRAJOWE WYCIECZKI ZAGRANICZNE BUXIDA RADO PODRÓ OWANIA! Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić naszą nową ofertę turystyczną skierowaną do grup

Bardziej szczegółowo

Rozk ad jazdy autokarów

Rozk ad jazdy autokarów Rozk ad jazdy autokarów Numery tras - godziny odjazdów - dop aty MiejscowoÊç Miejsce zbiórki Trasa 1 Trasa 2 Trasa 3 Trasa 4 Trasa 5 Trasa 6 godz. dop ata godz. dop ata godz. dop ata godz. dop ata godz.

Bardziej szczegółowo

Amsterdam-Haga-AntwerpiaBrugia-Gandawa-Bruksela

Amsterdam-Haga-AntwerpiaBrugia-Gandawa-Bruksela Amsterdam-Haga-AntwerpiaBrugia-Gandawa-Bruksela wycieczki ze zwiedzaniem centralnego Placu Markt, Bazyliki Przenajświętszej Krwi i Klasztoru. Przejazd do Gandawy Katedra św. Bawona, Gravensteen zamek hrabiów

Bardziej szczegółowo

wycieczki autokarowe wczasy wypoczynek i zwiedzanie WYCIECZKI WCZASY BAWARIA WŁOCHY Rezerwacja on-line BIURO PODRÓŻY www.indexpolska.com.

wycieczki autokarowe wczasy wypoczynek i zwiedzanie WYCIECZKI WCZASY BAWARIA WŁOCHY Rezerwacja on-line BIURO PODRÓŻY www.indexpolska.com. 2015 WYCIECZKI WCZASY wycieczki autokarowe wczasy wypoczynek i zwiedzanie PRAGA CZESKIE ZAMKI WIEDEŃ BUDAPESZT BERLIN BAWARIA PARYŻ RZYM LONDYN AMSTERDAM WILNO S. PETERSBURG RUMUNIA NORWEGIA SZWAJCARIA

Bardziej szczegółowo

Biura agencyjne: Poznań Bydgoszcz Głogów Gniezno Gorzów Wlkp Grodzisk Wlkp. Jarocin Kalisz Konin Koszalin Leszno Mogilno Mosina Nowy Tomyśl

Biura agencyjne: Poznań Bydgoszcz Głogów Gniezno Gorzów Wlkp Grodzisk Wlkp. Jarocin Kalisz Konin Koszalin Leszno Mogilno Mosina Nowy Tomyśl Biura agencyjne: Poznań ABC Świat Podróży wszystkie oddziały: ul.garbary 54, ul. Bukowska 156, ul. Górecka 30, ul. Marcelińska 23 Amico Tour ul. Wilczak 12g, tel. 61 823 84 91 AP Travel ul. Szwedzka 6

Bardziej szczegółowo

podró e integracja szkolenia

podró e integracja szkolenia podró e integracja szkolenia Kim jesteśmy Jesteśmy zespołem ludzi którzy łączą wiedzę z doświadczeniem i pasję z przyjemnością. Naszym celem jest ciągły rozwój, a pracę trakujemy jako misję. Działamy od

Bardziej szczegółowo

WYCIECZKI WCZASY BIURO PODRÓŻY

WYCIECZKI WCZASY BIURO PODRÓŻY 2012 WYCIECZKI WCZASY wycieczki autokarowe i samolotowe wczasy wypoczynek i zwiedzanie PRAGA CZESKIE ZAMKI WIEDEŃ BUDAPESZT BERLIN BAWARIA PARYŻ RZYM LONDYN AMSTERDAM BARCELONA WILNO LWÓW S. PETERSBURG

Bardziej szczegółowo

CITY BREAK CITY BREAK. 4 dni. 4 dni. 4 dni. samolotem - wyloty z Wrocławia. samolotem - wyloty z Wrocławia. samolotem - wyloty z Wrocławia

CITY BREAK CITY BREAK. 4 dni. 4 dni. 4 dni. samolotem - wyloty z Wrocławia. samolotem - wyloty z Wrocławia. samolotem - wyloty z Wrocławia 4 CITY BREAK wycieczka realizowana już od 8 osób BON DIA BARCELONA! z noclegiem na Costa Brava samolotem wyloty z Wrocławia 4 wycieczka realizowana już od 8 osób MALTA La Valetta Mdina MALAGA Granada samolotem

Bardziej szczegółowo

œniadanie, msza œw. w sanktuarium Maryjnym w Sejnach, powrót do Katowic

œniadanie, msza œw. w sanktuarium Maryjnym w Sejnach, powrót do Katowic zbiórka przy AVE w Katowicach, przejazd do Czêstochowy na Jasn¹ Górê, modlitwa w sanktuarium Matki Bo ej Królowej Polski, przejazd do Wilna, zakwaterowanie, kolacja i œniadanie, zwiedzanie Ostrej Bramy

Bardziej szczegółowo

Weekend Majowy z Hawajskie Aloha

Weekend Majowy z Hawajskie Aloha Weekend Majowy z Hawajskie Aloha Nie przegap tej okazji! Zapoznaj się z bogatą ofertą jaką Ci proponujemy. Wyjedź, odpocznij i korzystaj z błogich chwil podczas wolnego czasu. Spełniaj swoje marzenia z

Bardziej szczegółowo

Agencja Podróży i Turystyki Wiesław Niechwiedowicz

Agencja Podróży i Turystyki Wiesław Niechwiedowicz Agencja Podróży i Turystyki Wiesław Niechwiedowicz ZWIEDZANIE Szanowni I Państwo, WYPOCZYNEK Agencja Podróży i Turystyki "Holidays" została założona w czerwcu 1991 roku. Od 1992 roku jesteśmy członkiem

Bardziej szczegółowo

KALKULACJE CENY. Podróżuj z klasą...

KALKULACJE CENY. Podróżuj z klasą... Pierwsza część niniejszego katalogu zawiera przykładowe propozycje pielgrzymek. Każdy z załączonych programów może być dowolnie modyfikowany. Na tę okoliczność przedłożymy też własne sugestie i wykonamy

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO!!! ŻYCZYMY UDANYCH WYJAZDÓW Z BIUREM PODRÓŻY ODYSEUSZ!!! Biuro Podróży Odyseusz S.C. www.odyseusz.com.pl

SZANOWNI PAŃSTWO!!! ŻYCZYMY UDANYCH WYJAZDÓW Z BIUREM PODRÓŻY ODYSEUSZ!!! Biuro Podróży Odyseusz S.C. www.odyseusz.com.pl WYCIECZKI PRACOWNICZE 014/015 SZANOWNI PAŃSTWO!!! Z prawdziwą satysfakcją i przyjemnością przedstawiamy Państwu kolejny katalog wycieczek objazdowych. Zachęcamy do wspólnego podróżowania z naszym biurem

Bardziej szczegółowo

23 190-2013. 23lata. doś wiadczenia SOLTUR SOLTUR SEZON 2013 PROMOCJE ZA WCZESNĄ REZERWACJĘ KARTA STAŁEGO KLIENTA KONKURS FOTOGRAFICZNY

23 190-2013. 23lata. doś wiadczenia SOLTUR SOLTUR SEZON 2013 PROMOCJE ZA WCZESNĄ REZERWACJĘ KARTA STAŁEGO KLIENTA KONKURS FOTOGRAFICZNY SOLTUR SEZON 2013 PROMOCJE ZA WCZESNĄ REZERWACJĘ PROMOCJ A URODZINOWA do dni a 12. 03. 2013 do 15% p rzy wycieczkach autokarowyc h, do 400 zł od o soby przy wycieczkac h samolotowych PROMOCJ A WIOSENNA

Bardziej szczegółowo

WYCIECZKI SZKOLNE ZIELONE SZKOŁY ZA GRANICĄ

WYCIECZKI SZKOLNE ZIELONE SZKOŁY ZA GRANICĄ WYCIECZKI SZKOLNE ZIELONE SZKOŁY ZA GRANICĄ SEZON 2015 WYCIECZKI 1-DNIOWE GDAŃSK: Hewelianum, Europejskie Centrum Solidarności 5 TORUŃ: Młyn Wiedzy, Dom Legend Toruńskich / Muzeum Piernika 5 WARSZAWA:

Bardziej szczegółowo

WEEKENDY LOTNICZE WIĘCEJ NIŻ WEEKEND!

WEEKENDY LOTNICZE WIĘCEJ NIŻ WEEKEND! WEEKENDY LOTNICZE WIĘCEJ NIŻ WEEKEND! Terminy i ceny znajdziesz na www.matimpex.pl SPIS TREŚCI 3 Powitanie 4 Dokąd latamy 5 Program lojalnościowy, informacja o bagażu i promocjach 6-7 Weekend pełen wrażeń

Bardziej szczegółowo

WYCIECZKI Z OKAZJI DNIA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

WYCIECZKI Z OKAZJI DNIA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ WYCIECZKI Z OKAZJI DNIA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 5 DNI SZLAKIEM DRAKULI 1. Dzień Wyjazd z Nowego Sącza w wieczornych. Przejazd przez Republikę Słowacji. 2. Dzień Przejazd na teren Rumunii, poranna toaleta.

Bardziej szczegółowo

BIURO PODRÓŻY "O ile się dusza wzruszy tyle Boga wzruszy; o ile dusza w Bogu, o tyle Bóg w duszy" A. Mickiewicz. Pielgrzymki. autokarowe.

BIURO PODRÓŻY O ile się dusza wzruszy tyle Boga wzruszy; o ile dusza w Bogu, o tyle Bóg w duszy A. Mickiewicz. Pielgrzymki. autokarowe. BIURO PODRÓŻY "O ile się dusza wzruszy tyle Boga wzruszy; o ile dusza w Bogu, o tyle Bóg w duszy" A. Mickiewicz Pielgrzymki autokarowe i samolotowe Zapraszamy do wzięcia udziału w pielgrzymkach łączących

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI KONTAKT Z NAMI. O nas. Win ter ne cie. Po łą cze nia an te no we. Odwołanie im prezy. Nasza kadra

SPIS TREŚCI KONTAKT Z NAMI. O nas. Win ter ne cie. Po łą cze nia an te no we. Odwołanie im prezy. Nasza kadra SPIS TREŚCI Adriatyckie atrakcje...3... Austria, Włochy Rzymskie wakacje...4...włochy Liguria i Lazurowe Wybrzeże...5...Włochy, Francja Słynne wybrzeża...6... Hiszpania, Włochy Od Paryża po Barcelonę...7..Francja,

Bardziej szczegółowo

Wiosna i Lato 2011 Sylwester i Wielkanoc Długi weekend majowy 2011

Wiosna i Lato 2011 Sylwester i Wielkanoc Długi weekend majowy 2011 Wiosna i Lato 2011 Sylwester i Wielkanoc Długi weekend majowy 2011 SYLWESTER 2010 & NOWY ROK 2011 SYLWESTER W PARYŻU Francja Kod: SPA 5 dni Dzień 1: Wyjazd z Polski. Po przekroczeniu granicy nocny przejazd

Bardziej szczegółowo

Czerwiec PIELGRZYMKA DO SANKTUARIÓW FRANCJI 8-18.06.2015... 19 PIELGRZYMKA DO BIAŁORUSI 29.06-6.07.2015...21

Czerwiec PIELGRZYMKA DO SANKTUARIÓW FRANCJI 8-18.06.2015... 19 PIELGRZYMKA DO BIAŁORUSI 29.06-6.07.2015...21 Spis treści Kwiecień PIELGRZYMKA DO WŁOCH 11-18.04.2015... 5 PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ JORDANIA I IZRAEL 16-26.04.2015... 7 PIELGRZYMKA DO MEDJUGORIE Z WYPOCZYNKIEM NAD WODOSPADAMI KRAVICE I MORZEM

Bardziej szczegółowo

KATALOG PIELGRZYMEK. www.elholiday.pl

KATALOG PIELGRZYMEK. www.elholiday.pl Biuro Próży EL Holiday Ewelina Lubczyńska ul. Ustrzycka 101 35-504 Rzeszów Tel: 17 863 41 22 Kom: 604 247 912 email: biuro@elholiday.pl KATALOG PIELGRZYMEK www.elholiday.pl Drzy Księża, Szanowni Pielgrzymi,

Bardziej szczegółowo

Wycieczki zagraniczne wielodniowe

Wycieczki zagraniczne wielodniowe 1. Złota Praga. Wycieczka 2-dniowa Wyjazd ze szkoły 1-go dnia o godz. 4.00, przejazd do Cieszy na, przekroczenie granicy polsko-czeskiej. Przejazd autokarem do Pragi przez Ołomuniec i Brno. Przyjazd do

Bardziej szczegółowo

WYCIECZKI DLA NAUCZYCIELI I ZAKŁADÓW PRACY CZŁONEK WIELKOPOLSKIEJ IZBY TURYSTYCZNEJ - KONCESJA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO NR 0148K STYCZEŃ LUTY MARZEC

WYCIECZKI DLA NAUCZYCIELI I ZAKŁADÓW PRACY CZŁONEK WIELKOPOLSKIEJ IZBY TURYSTYCZNEJ - KONCESJA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO NR 0148K STYCZEŃ LUTY MARZEC WYCIECZKI DLA NAUCZYCIELI I ZAKŁADÓW PRACY STYCZEŃ LUTY 6 0 7 4 5 7 8 0 4 5 6 7 8 4 5 6 8 0 0 7 4 MARZEC 4 5 6 7 8 4 5 6 8 0 5 6 7 8 KWIECIEŃ MAJ 7 8 4 5 8 6 0 4 5 6 0 7 8 0 4 5 6 7 5 6 6 0 7 7 4 8 8 5

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne Wycieczki

Zagraniczne Wycieczki Zagraniczne Wycieczki szkolne Katalog 2014 Szanowni Państwo! Trzymacie właśnie w ręku nasz nowy katalog wycieczek zagranicznych dla dzieci i młodzieży. Sporządzając tegoroczną ofertę turystyki szkolnej

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do naszych oddziałów:

Zapraszamy do naszych oddziałów: BIURO TURYSTYCZNE ELŻBIETA Elżbieta Szymborska Ul. Hallera 10, 83-200 Starogard Gdański Tel. 58 5625159 Fax. 58 5630086 Zapraszamy do naszych oddziałów: Ul. Lubichowska 14 C.H Kociewie 83-200 Starogard

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wakacje 2015

Spis treści. Wakacje 2015 Wakacje 2015 2 Wakacje 2015 Spis treści 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 27 28 28 WYCIECZKI Odkryjmy Izrael Herbatka u Berbera

Bardziej szczegółowo

BIURO PODRÓŻY PL TRAVEL

BIURO PODRÓŻY PL TRAVEL Szanowni Państwo Z przyjemnością chcielibyśmy przedstawić naszą ofertę pielgrzymek organizowanych przez biuro podróży PL TRAVEL z siedzibą w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 14. Mamy wieloletnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do naszych oddziałów:

Zapraszamy do naszych oddziałów: BIURO TURYSTYCZNE ELśBIETA ElŜbieta Szymborska Ul. Hallera 10, 83-200 Starogard Gdański Tel. 58 5625159 Fax. 58 5630086 Zapraszamy do naszych oddziałów: Ul. Lubichowska 14 C.H Kociewie 83-200 Starogard

Bardziej szczegółowo

LATO 2009. Zwiedzanie Europy - to oferta dla osób łaknących aktywnego spędzania wolnego NOWE PROGRAMY ZWIEDZANIE EUROPY. Lato 2009. www.funclub.

LATO 2009. Zwiedzanie Europy - to oferta dla osób łaknących aktywnego spędzania wolnego NOWE PROGRAMY ZWIEDZANIE EUROPY. Lato 2009. www.funclub. NOWE PROGRAMY ZWIEDZANIE EUROPY LATO 2009 Zwiedzanie Europy - to oferta dla osób łaknących aktywnego spędzania wolnego czasu. Możliwość zwiedzania licznych zabytków, pięknych miejsc i poznawania kultur

Bardziej szczegółowo