Symbolism Database. Redefining European Symbolism Irena Kossowska. ukasz Kossowski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Symbolism Database. Redefining European Symbolism 1880-1910. Irena Kossowska. ukasz Kossowski"

Transkrypt

1 Au to rzy, od wo łu jàc si do li te ra tu ry po Êwi co nej sym bo li zmo wi w sztu ce prze ło mu XIX i XX wie ku, do ko nu jà re in ter pre ta cji dzieł pol skich ma la rzy, sy tu ujàc je za rów no w kon tek Êcie ro dzi mej tra dy cji ar ty stycz nej, jak i eu ro pej - skie go mo der ni zmu. Uka zu jà sym bo lizm w od nie sie niu do ca ło kształ tu zja - wisk Mło dej Pol ski po j tej ja ko for ma cja kul tu ro wa obej mu jà ca wszel kie dzie dzi ny my Êli i twór czo Êci, ja ko ruch, któ ry klam rà spiàł ro man tycz ne dzie - dzic two mi ja jà ce go stu le cia z am bi cja mi mło de go po ko le nia ar ty stów wra li - wych na no wà sztu k Pa ry a, Wied nia, Ber li na i Pe ters bur ga. Okres ten uzna no za je den ze szczy to wych eta pów w roz wo ju na ro do wej kul tu ry, za fa z pod su mo wu jà cà in te lek tu al ne do ko na nia XIX wie ku i otwie ra jà cà no we per - spek ty wy twór cze, któ rych roz wi ni cie mia ły przy nieêç ko lej ne de ka dy. Ksià ka pre zen tu je pol ski sym bo lizm ja ko do sko na łà syn te z na ro do wych pier wiast ków i no wa tor skich ten den cji eu ro pej skie go mo der ni zmu. Au to rzy od - sła nia jà swo isty syn kre tyzm te go nur tu, któ re go dzie ła prze twa rza ły i łà czy ły wso bie ele men ty ob ra zo wa nia uzna wa ne nie kie dy za an ty no micz ne. Mo dy fi ku - jà przy j te ce zu ry wy zna cza jà ce po czà tek i ko niec sym bo li zmu, ana li zu jà pro - ces kształ to wa nia si te go wie lo war stwo we go nur tu o nie jed no rod nej ge ne alo gii i zró ni co wa nej te ma ty ce. Ak cen tu jàc za sad ni cze ten den cje, oma wia jà tak e zja wi ska ar ty stycz ne od mien ne od sym bo li stycz nych za ło eƒ, lecz z sym bo li - zmem współ ist nie jà ce ja ko in te gral na cz Êç epo ki Mło dej Pol ski. Ni niej sza ksià ka sta no wi w drów k po zna mien nych dla pol skie go sym bo li - zmu mo ty wach i te ma tach, pre zen tu je for mal ne po szu ki wa nia twór ców, uka zu - je zja wi ska po krew ne i prze ciw staw ne po sta wy ar ty stycz ne. Two rzàc cià gi ob ra zów i se kwen cje ar ty stycz nych wi zji, pro wa dzi do kul tu ro we go cen trum Mło dej Pol ski, do Kra ko wa, mó wi o ma lar skich in ter pre ta cjach an tycz nych mi - tów i lu do wych le gend, opo wia da o spo wi tych mro kiem pej za ach, Êmier ci i mi - sty cy zmie, ale te o owład ni tych przez de mo ny za kàt kach pa ry skiej me tro po lii i sztucz nych ra jach miesz czaƒ skich sa lo nów. Ksià ka uka zu je te we wn trz nà ewo lu cj pol skie go sym bo li zmu i po wol ne ust po wa nie pe sy mi stycz ne go poj mo wa nia hi sto rii. Nurt ten otwie ra ły hi sto - rycz no -escha to lo gicz ne wi zje roz gry wa jà ce si w ko smicz nej prze strze ni lub na mo nu men tal nych ta flach wi tra y w sa kral nych wn trzach, ma lar skie za pi sy zmierz chu, por tre ty za pa trzo nych w swe my Êli me lan cho li ków. Koƒ czy ły go ob - ra zy za kwi ta jà cych w ci szy przy do mo wych Ar ka dii. Do sztu ki po wra ca ła co dzien - noêç, ale ju nie do słow na, re ali stycz na, jak w ma lar stwie bra ci Gie rym skich i Cheł moƒ skie go, lecz sty li zo wa na, de ko ra cyj na, po dej mu jà ca dia log z ar ty stycz - nà tra dy cjà Eu ro py ze sztu kà pa ry skich post im pre sjo ni stów i na bi stów. Ma te riał ilu stra cyj ny, za war ty w ksià ce obej mu je ka non dzieł pol skie go sym - bo li zmu, ale tak e ob ra zy ma ło zna ne i ni gdy do tàd nie pu bli ko wa ne po cho dzà - ce z mu ze al nych zbio rów i pry wat nych ko lek cji. Ire na i Łu kasz Kos sow scy Na obwolucie: Józef Mehoffer, Portret ony artysty na tle Pegaza, 1913, MNK oraz Karol Tichy, Elegia, ok. 1900, MNW Irena Kossowska i ukasz Kossowski Malarstwo polskie. Symbolizm i M oda Polska Irena Kossowska i ukasz Kossowski Malarstwo polskie Symbolizm i M oda Polska ARKADY Irena Kossowska Pro fe sor hi sto rii sztu ki Uni wer sy te tu Mi ko ła ja Ko per ni ka w To ru niu (od 2007) i pra cow nik na - uko wy In sty tu tu Sztu ki PAN w War sza wie (od 1986). Za kres jej spe cja li za cji na - uko wej obej mu je teo ri, kry ty k i hi sto ri sztu ki XIX i XX wie ku w Eu ro pie ista nach Zjed no czo nych. Swo je ba da nia na uko we pro wa dzi ła ja ko sty pen dyst - ka Na tio nal Hu ma ni ties Cen ter, In sti tut na tio nal d hi sto ire de l art, Get ty Fo - un da tion, Col le ge Art As so cia tion, Hen ry Mo ore In sti tu te, Cen ter for Ad van ced Stu dy in the Vi su al Arts, Smi th so nian In sti tu tion oraz fiƒ skiej, nor we skiej, szwedz kiej, bry tyj skiej i izra el skiej Aka de mii Na uk. Jest au tor kà i współ au - tor kà m.in. Re in ter pre ting the Past: Tra di tio na list Ar ti stic Trends in Eastern and Cen tral Eu ro pe of the 1920s and 1930s (War sza wa 2010); Cros - sing Cul tu res. Con flict, Mi gra tion, Co nver gen ce (Mel bo ur ne 2009); Tadeusz Ma kow ski (War sza wa 2006); Wi told Wojt kie wicz (War- sza wa 2006); Wła dy sław Pod ko wiƒ ski (War sza wa 2006); Na ro - dzi ny pol skiej gra fi ki ar ty stycz nej (Kra ków 2000). Pu bli ku je ese je i ar ty ku ły na uko we w ka ta lo gach wy staw i wie lu cza so pi smach. ukasz Kossowski Ty tuł dok to ra Na uk Hu ma ni stycz nych w za kre sie na uk o sztu ce uzy skał w In sty tu cie Sztu ki PAN wwar sza wie. Ju ja ko stu dent Ka to lic kie go Uni wer sy te tu Lu bel skie go in te re so - wał si wpły wem sztu ki ja poƒ skiej na sztu k pol skà, te mat ten póê niej roz wi nàł wwie lu wy sta wach, np. In spi ra cje sztu kà Ja po nii w ma lar stwie i gra fi ce pol - skich mo der ni stów (Kiel ce Kra ków, 1981), Pol ska Ja po nia, Wy sta wa z oka zji 80. rocz ni cy na wià za nia sto sun ków ofi cjal nych mi dzy Pol - skà a Ja po nià oraz ro ku Cho pi now skie go, (Hil l si de Fo rum, To kio, Ame ni ty Park, Osa ka, Mu zeum Li te ra tu ry w War sza wie, Cen trum Sztu ki i Tech - ni ki Ja poƒ skiej Mang gha, 2000). Fa scy na cja sztu kà prze ło muxixixxwie ku za owo co wa ło wy sta wa mi Pej za e Woj cie cha We is sa (MN w Kiel cach, MN w Kra ko - wie, 1985), a tak e mo no gra fià ar ty sty (Woj ciech We iss, Kra ków 2002), wy sta wà To ten mes se. Munch, We iss. Przy by szew ski (Mu zeum Li te ra tu ry w War sza wie, 1995, Munch mu se et, Oslo, 1996), Ko niec wie ku. Sztu ka pol skie go mo der ni - zmu (MN w War sza wie, MN w Kra ko wie, 1997), Mło da Pol ska. Sło - wa, ob ra zy, prze strze nie (Mu zeum Li te ra tu ry w War sza wie, Mu zeum Ta trzaƒ skie im. Ty tu sa Cha łu biƒ skie go w Za ko pa nem, 2008). Twór czoêç Bru no na Schul za pro pa go wał wy sta wa mi pre zen to wa ny mi w kra ju i za gra ni cà, a dzie dzic two kul tu ro we pol skiej emi gra cji przed sta wił na wy sta - wach Skar by kul tu ry pol skiej ze zbio rów Bi blio te ki Pol skiej w Pa ry u (Mu- zeum Li te ra tu ry w War sza wie, MN w Kra ko wie, 2004) i Jan Le ben ste in. De mo ny (Mu zeum Li te ra tu ry w War sza wie, Mu zeum Lu bel skie w Lu bli nie, MN w Po zna - niu, MN w Szcze ci nie, 2005). Jest au to rem wie lu ese jów i ar ty ku łów o sztu - cexixixxwie ku. Wydawnictwo Arkady poleca: Malarstwo polskie. Realizm i naturalizm autorstwa Ewy Micke-Broniarek

2 Malarstwo polskie Symbolizm i M oda Polska defining European Symbolism Profesorowi Wies awowi Juszczakowi dedykujemy

3 ( ) sztuka, podobnie jak religia, metafizyka czy mistyka jest oknem ku nieskoƒczonoêci, pryzmatem, przez który nie mogàc objàç jej całej to z tej, to z owej strony w bezdennà otchłaƒ jej wglàdamy [ ]. Irena Kossowska Ma ukasz stwo Kossowski pol skie Malarstwo polskie Symbolizm i M oda Polska i M oda Polska Z ENON P RZESMYCKI-MIRIAM Publishing House ARKADY

4 PROJEKT I OPRACOWANIE GRAFICZNE Maciej Buszewicz B Grafika Wydawnicza WSPÓP RACA Ma gorzata Jurko REDAKCJA Barbara Legut KOREKTA Maria Witczak??? Copyright by Wydawnictwo Arkady Sp. z o.o., Warszawa 2010 Wszelkie prawa zastrze one ISBN xxxxxxxxxxxxxx ISBN xxxxxxxxxxxxxx (w futerale) Obrazy, których numery nie zosta y umieszczone na kolorowym tle, nie sà reprodukowane w galerii. SKRÓTY: dep. MFWW depozyt Fundacji Muzeum Wojciecha Weissa MGB Muzeum GórnoÊlàskie w Bytomiu MHMK Muzeum Historyczne Miasta Krakowa MJMR Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu MLWB Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy MLW Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie MLL Muzeum Lubelskie w Lublinie MMP Muzeum Mazowieckie w Płocku MNG Muzeum Narodowe w Gdaƒsku MNKi Muzeum Narodowe w Kielcach MNK Muzeum Narodowe w Krakowie MNP Muzeum Narodowe w Poznaniu MNS Muzeum Narodowe w Szczecinie MNW Muzeum Narodowe w Warszawie MNWr Muzeum Narodowe we Wroc awiu MOC Muzeum Okr gowe w Cz stochowie MOT Muzeum Okr gowe w Toruniu MPÂS Muzeum Pomorza Ârodkowego w Słupsku MS Muzeum Sztuki w Łodzi MÂl.Op. Muzeum Âlàska Opolskiego w Opolu MÂK Muzeum Âlàskie w Katowicach PZS Wawel Paƒstwowe Zbiory Sztuki na Wawelu BPP Towarzystwo Historyczno Literackie. Biblioteka Polska w Pary u TPSP w Krakowie Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pi knych w Krakowie MPB Muzeum Podlaskie w Białymstoku S PIS TREÂCI: Wprowadzenie R OZ DZIA 1. Ma ni fe sty sym bo li zmu mło do pol ski Kra ków GALERIA R OZ DZIA 2. Mi ty, le gen dy, bi blij ne przy po wie Êci GALERIA R OZ DZIA 3. Za pi sy zmierz chu, wi ze run ki du szy GALERIA R OZ DZIA 4. Wpo dró y. Mi dzy no stal già afa scy na cjà Êwia tłem GALERIA R OZ DZIA 5 Pej za ro dzi my, re li gij ny ry tu ał GALERIA Epi log Indeks

5 Witold Pruszkowski, Spadajàca gwiazda 1 Pionierskà rol w prezentacji szerokiego zasi gu oddziaływania symbolistycznego kierunku odegrała wystawa Le Symbolisme en Europe, Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam Do publikacji poszerzajàcych geograficznà map symbolizmu nale y ksià ka M. Gibson, E. Allegret Les Symbolistes, Paris Sztu ka sym bo licz na, od wo łu jà c a si do trans cen den cji, dà à ca do od da nia czci Bo gu i uchwy ce nia isto ty ludz kiej eg zy sten cji ist nia ła od za ra nia dzie jów. Peł ni - ła funk cje ma gicz ne, ry tu al ne i sa kral ne, słu y ła okieł zna niu sił na tu ry, zbli a - ła do ab so lu tu, by ła Êrod kiem po zna nia ludz kiej na tu ry i spo so bem poj mo wa nia ta jem nic uni wer - sum. Jed nym z naj peł niej szych jej prze ja wów był sym bo lizm, nurt, któ ry na ro dził si we Fran cji wpo ło wie lat osiem dzie sià tych XIX wie ku i szyb ko roz prze strze nił na in ne kra je Eu ro py Niem cy, Wło chy, Bel gi, Ho lan di i Au stro -W gry, ob jàł swym od dzia ły wa niem Ro sj i prze nik nàł do mło dej kul tu ry Sta nów Zjed no czo ny ch 1. Sym bo lizm wy ra stał ze sprze ci wu fi lo zo fów, teo re ty ków sztu ki i ar ty stów wo bec po zy ty wi stycz ne go Êwia to po glà du, wo bec ra cjo na li zmu, ma te ria li zmu i obiek ty wi zmu w poj mo wa niu rze czy wi sto Êci. Wcià gu ostat nich dwóch de kad XIX wie ku osła bła wia ra w nie pod wa al nà moc in te lek tu, nad wà tlo - ne zo sta ły na uko we ak sjo ma ty, a ob ser wa cje przy ro do znaw cze oka za ły si nie wy star cza jà ce, by w peł - ni zro zu mieç Êwiat. Je go na uko wy mo del, po rzàd ku jà cy zja wi ska na tu ry i umo li wia jà cy po st p cy - wi li za cji, oka zał si czàst ko wy i ułom ny, bo po zba wio ny ele men tu du cho wo Êci. In ten syw na in du stria li za cja i osià gni cia tech ni ki nie mo gły za spo ko iç emo cjo nal nych po trzeb czło wie ka koƒ ca wie ku, któ ry czuł si co raz bar dziej wy alie no wa ny i za gu bio ny. Fi lo zo fo wie, po eci i ar ty Êci do strze - gli, e sens ist nie nia nie wy czer pu je si w po zna niu ma te rial nej stro ny rze czy wi sto Êci, gdy isto t by tu sta no wi pier wia stek du cho wy prze ni ka jà cy wszel kie zja wi ska, nie uchwyt ny, lecz in tu icyj nie wy - czu wal ny. We dług wy znaw ców pan te izmu to spi ry tu al ny wy miar de cy do wał o jed no Êci uni wer sum. Prze ko na nie o dwo istej, fi zycz nej i psy chicz nej na tu rze wszech Êwia ta roz bu dzi ło pra gnie nie po ko - na nia ma te rial nej ba rie ry, wnik ni cia w sfe r du cha na tu ry i du szy czło wie ka. Po zba wio ny me ta fi zycz nych od nie sieƒ i odar ty z wia ry w Bo ga Êwiat po zy ty wi stów zo stał od rzu co - ny i za stà pio ny dzie dzic twem ro man ty ków, któ re na bra ło te raz szcze gól nej wa gi ja ko nie wy czer pa - ne êró dło in spi ra cji. Neo ro man ty cy schył ku XIX wie ku na no wo pod j li wà tek ludz kiej sa mot no Êci wo bec bez mia ru i po t gi na tu ry. W zja wi skach przy ro dy do strze gli od bi cie swych emo cji, a wła snà psy chi k pod da li wni kli wej in tro spek cji. Na szczyt hie rar chii war to Êci wy nie Êli ar ty stycz ny kre acjo - nizm. Kry zys Êwia to po glà do wy pro wa dził z jed nej stro ny do od no wy re li gij nej, z dru giej zaê do po - szu ki wa nia no wych spo so bów udu cho wie nia czło wie ka, cze mu mia ły słu yç nie orto dok syj ne teo rie, ezo te ryzm, okul tyzm, teo zo fia i an tro po zo fia. Re ne sans ka to li cy zmu wià zał si z urze cze niem kul - tu rà Êre dnio wie cza, od sła nia niem jej bo gac twa i zło o no Êci, zgł bia niem fe no me nu Êwi to Êci, a tak - e po zna wa niem je go an ty te zy czar nej i bia łej ma gii. Co raz sil niej wcià gał w swe mrocz ne ob sza - ry sa ta nizm, co raz bar dziej in try go wa ła od mien noêç fi lo zo ficz nych sys te mów hin du istycz ne go i bud dyj skie go Wscho du. My Êli cie le i twór cy schył ku wie ku przy swo ili so bie za sa dy fi lo zo fii Ar tu ra Scho pen hau era, któ ry ju na po czàt ku stu le cia za sy mi lo wał nor my bud dy zmu, afir mu jàc po sta w uciecz ki od rze czy wi - sto Êci, ini cju jàc fa scy na cj sta nem znu e nia i nie mo cy, nir wa nà i Êmier cià. Scho pen hau erow skie kon cep cje fi lo zo ficz ne współ gra ły z po gł bia jà cy mi si w koƒ co wych de ka dach XIX stu le cia sta na - mi apa tii, atro fii wo li, obez wład nia jà ce go pe sy mi zmu i ka ta stro ficz nych l ków. Od dzia ły wa nie teo - rii Scho pen hau era do peł ni ła nie tz sche aƒ ska wi zja Êwia ta roz dar te go mi dzy dwa y wio ły dio ni - zyj ski i apol liƒ ski wi zja nio sà ca ze so bà tra gicz ny wi ze ru nek czło wie ka tar ga ne go wal kà mi dzy in stynk tem a ro zu mem, ir ra cjo nal nym po p dem a pra gnie niem har mo nii. Do pie ro jed nak ogło - szo na w 1901 ro ku roz pra wa Fry de ry ka Nie tz sche go Wo la ku mo cy da ła po czà tek no wym ten den - cjom my Êlo wym. Sze ro ki re zo nans w in te lek tu al no -ar ty stycz nych kr gach Eu ro py wy wo ła ła za ry - so wa na w niej kon cep cja si ły, wi tal no Êci, po ko nu jà cej wszel kie ba rie ry zdol no Êci do pa no wa nia i kre owa nia, ja kà mia ła po siàêç isto ta do sko na ła nad czło wiek przy szło Êci. Tym sa mym me lan - cho lia koƒ ca wie ku prze isto czy ła si w ra doêç na ro dzin no wej ery, któ rej symp to my za cz ły prze - wa aç nad ob ja wa mi ago nii mi ja jà cej epo ki. Ko lej ny wiel ki sys tem my Êlo wy, któ ry współ two rzył fi - lo zo ficz ne pod sta wy sym bo li zmu, sta no wi ła on to lo gia Henri Berg so na, opi su jà ca nie ustan nà zmien noêç by tu i płyn noêç wszel kich zja wisk. Dla Berg so na kwin te sen cjà ist nie nia stał si y cio - daj ny p d (élan vi tal), nie wy czer pa ny i nie pod da jà cy si ra cjo na li za cji, do st p ny je dy nie in tu - icyj ne mu po zna niu i sty mu lu jà cy ewo lu cj. Za wi ły splot fi lo zo ficz nych re flek sji, po etyc kich in spi ra cji i li te rac kich od nie sieƒ kształ to wał wra li - woêç i wy obraê ni ar ty stów, któ rzy uwie rzy li w zbaw czà moc sztu ki otwie ra jà cej prze strzeƒ du cha i ujaw nia jà cej spi ry tu al ny wy miar rze czy wi sto Êci. Staƒ my si mi sty ka mi sztu ki wzy wał teo re tyk Wprowadzenie 7 M ALARSTWO POLSKIE * S YMBOLIZM I M ŁODA P OLSKA

6 1 Paul Cézanne, Bł kitny wazon, , 61 x 50 cm Musée d Orsay, Pary 3 Maurice Denis, Muzy, 1893, 168 x 135 cm Musée National d Art Moderne, Pary 5 Vincent van Gogh, Odpoczynek niwiarzy, , 73 x 91 cm Musée d Orsay, Pary 6 Claude Monet, Impresja. Wschód słoƒca, 1872, 49 x 64 cm Musée Marmottan, Pary 8 Pierre Bonnard, Kobiety w ogrodzie, 1891, olej, papier, płótno, 154 x 47 cm Musée d Orsay, Pary sym bo li zmu, Al bert Au rie r 2. Mi me tyzm i we ryzm, wier ne na Êla dow nic two form na tu ry w sztu ce re - ali stów oraz szcze gó ło woêç opi sów ludz kiej eg zy sten cji w po wie Êciach na tu ra li stów, ustà pi ły po la po - szu ki wa niu me ta fi zycz nych do znaƒ i mi stycz nych unie sieƒ, zgł bia niu ta jem nic ludz kiej jaê ni i od - kry wa niu nie wy czer pa nych mo li wo Êci wy obraê ni. Wy nie sio na do ran gi głów ne go 2 na rz dzia po zna nia in tu icja, skraj ny su biek - Paul Gauguin, ty wizm i in dy wi du alizm, nie ogra ni czo na swo - ółty Chrystus, bo da twór cza sta ły si naj wa niej szy mi ha , 92,5 x 73 cm sła mi szer mie rzy no wej for ma cji ar ty stycz nej Knox Art Gallery, ipod sta wà sym bo li stycz nej es te ty ki. Buffalo An ty ma te ria li stycz na re ak cja na po lu sztu - ki na si li ła si w okre sie, kie dy dok try na im - pre sjo ni stycz na od nio sła ju nie kwe stio no wa ny suk ces. To 4 wła Ênie im pre sjo nizm, b dà - Édouard Vuillard, cy skraj nà for mà na tu ra li zmu W łó ku, 1891, wma lar stwie, stał si punk - 74 x 92 cm tem wyj Êcia do dal szych po - Musée d Orsay, szu ki waƒ dla tych twór ców, Pary któ rzy no to wa nie zmien no Êci optycz nych wra eƒ uzna li za nie wy star cza jà cy cel ar ty stycz - nych dà eƒ. Zna mien ny dla im pre sjo ni stów spo sób po strze ga nia na tu - ry prze zwy ci ył w la tach dzie wi ç dzie sià tych XIX wie ku Paul Cézan - ne, two rzàc pod wa li ny ma lar stwa opar te go na in te lek tu al nej spe ku la cji, geo me try za cji form i kom po zy cyj nej struk tu ry. Ory gi nal ne wnio ski z lek - cji im pre sjo ni zmu wy cià gn li Paul Gau gu in i Vin cent van Gogh. Gau - gu in i po dà a jà cy je go tro pem ar ty Êci sku pie ni w bre toƒ skiej ko lo nii Pont -Aven, oraz człon ko wie pa ry skiej gru py Na bis, zsyn te ty zo wa li na po wrót pla m barw nà i za mkn li jà kon tu rem, ak cen tu jàc de ko ra cyj - ne wa lo ry ma lar stwa i eks pre syj nà 7 moc ko lo rów. Van Gogh prze two rzył Claude Monet, po in ty li stycz nà tech ni k im pre sjo - Katedra w Rouen, ni stów w ro ze dr ga ne, im pa sto we 1894, fak tu ry, da jàc po czà tek sztu ce eks - pre sjo ni stycz nej, któ ra dla prze ka x 65 cm za nia emo cji na sy ca bar wy i eks po - Musée Marmottan, nu je ma lar skà ma te ri. Ewo lu cji Pary ule gła te sztu ka Clau de a Mo ne - ta, pio nie ra im pre sjo ni zmu, któ re - go płót na co raz su ge styw niej od da wa ły barw ne har mo nie i dy so nan se, po ko nu jàc wy móg utrwa la - nia ulot nych do znaƒ wi zu al nych. Dro ga ta pro wa dzi ła osta tecz nie ku gra ni czà ce mu z abs trak cjà eks pre sjo ni zmo wi opar te mu na si le od dzia ły wa nia barw i dy na mi ce ma lar skie go ge stu. Au to no micz nà war toêç zy skał w es te ty ce sym bo li zmu sam j zyk pla stycz ny, któ re go skład ni ki bar - wa, li nia i Êwia tło na rów ni z przed sta wia ny mi mo ty wa mi prze ka zy wa ły idee i wy ra a ły uczu cia. Nie ro ze rwal na jed noêç for my i tre Êci sta no wi ły no vum i wy ró nik sym bo - li zmu prze ciw sta wia jà ce go si nie tyl ko nie wol ni cze mu na Êla dow nic twu na tu ry w sztu ce, ale tak e roz bu do wa nej nar ra cyj no Êci oraz kon wen cjo - nal nym ale go riom i per so ni fi ka cjom, któ re sank cjo no wał aka de mic ki ka - non ob ra zo wa nia. Ze strój barw, na t e nie ko lo rów i dukt li nii w ob ra zach sym bo li stów, sa me w so bie ewo ko wa ły emo cje i sta ny psy chicz ne twór cy, któ re w in tu icyj ny spo sób od bie rał widz. Ta kie poj mo wa nie spe cy fi ki Êrod - ków wy ra zu w ma lar stwie, rzeê bie i gra fi ce pro wa dzi ło do zna mien ne go dla koƒ ca wie ku ar ty stycz ne go wy ra fi no wa nia, do wy su bli mo wa ne go es te - 2 A. Aurier, Essai sur une nouvelle méthode de critique, w: idem, Oeuvres posthumes de G.-Albert Aurier, Paris, Mercure de France, 1893, s Do najwczeêniejszych uj ç tego typu nale à prace: C. Chassé, Le Mouvement Symbolist dans l art du XIX siécle, Paris 1947; U. Christoffel, Malerei und Poesie. Die symbolistische Kunst des 19. Jahrhunderts, Wien 1948; W. Hofmann, Das irdische Paradies, München Analogicznà postaw interpretacyjnà przyjàł Hans H. Hofstätter w swej ksià ce Symbolizm (Warszawa 1987, przekład S. Błaut), odnajdujàc przejawy symbolizmu tak e w sztuce poczàtków XX stulecia. 4 Por. J. Pierre, Le Symbolisme, Paris Por. R. Goldwater, Symbolism, New York J. Moréas, Le symbolisme, Figaro Littéraire, A. Aurier, Le symbolisme en peinture Paul Gauguin, Mercure de France, ; polski przekład H. Morawska, w: ModerniÊci o sztuce, wybrała, opracowała i wst pem opatrzyła E. Grabska, Warszawa 1971, s ty zmu, któ re go kwin te sen cjà sta ło si za po y czo ne od Char le s a Bau de la ire a i Théophi le a Gau - tie ra ha sło sztu ka dla sztu ki pro kla mu jà ce jej uwol nie nie od wszel kich po za ar ty stycz nych funk - cji. Twór cy sym bo li zmu, Êwia do mi eli tar ne go cha rak te ru no we go kie run ku, nada li swej sztu ce sta - tus nad rz d ny wo bec kul tu ry miesz czaƒ skiej i po dob nie jak ro man ty cy do ko na li ab so lu ty za cji jej ro li w wy mia rze spo łecz nym. Nurt sym bo li zmu, obej mu jà cy li te ra tu r, mu zy k i sztu ki wi zu al ne, nie jed no rod ny i zło o ny, bo ga - ty w te ma tycz ne wàt ki i sty li stycz ne ten den cje, jak do tàd nie uzy skał pre cy zyj nej de fi ni cji. Po szcze - gól ne je go od mia ny nie zo sta ły wy czer pu jà co opi sa ne, a ce zu ry roz wo ju kla row nie wy ty czo ne. Po - dob nie jak sa mo po j cie sym bo lu, sym bo lizm bro ni si przed jed no znacz no Êcià ro zu mie nia i, mi mo e na le y do mi nio nych zja wisk hi sto rycz nych, po zo sta je na dal otwar ty na ana li zy i in ter pre ta cje. Je go chro no lo gicz ne ra my sà przez ba da czy roz ma icie okre Êla ne. Naj cz Êciej przyj mo wa ne da ty gra - nicz ne to la ta , wy od r b nia jà ce za ra zem spe cy ficz nà epo k prze ło mu XIX i XX wie ku. W 1886 ro ku od by ła si ostat nia wy sta wa fran cu skich im pre sjo ni stów. W tym te ro ku Je an Moréas ogło sił ma ni fest li te rac kie go sym bo li zmu. Rok 1910 wy zna cza ce zu r nie ostrà, sy gna li zu jà cà zja - wi ska, któ re po ja wi ły si ju pa r lat wcze Êniej i pro wa dzi ły do ufor mo wa nia si dwu dzie sto wiecz - nych nur tów sztu ki, ta kich jak eks pre sjo nizm, no wy kla sy cyzm, ku bizm i fu tu ryzm. Rok 1910 to tak e pro log sztu ki abs trak cyj nej, któ ra dy na micz nie roz wi nie si w no wym stu le ciu. Jed nak ce zu - ry po czàt ku i koƒ ca sym bo li zmu ule ga jà cià głym prze su ni ciom, po zwa la jàc na eli mi na cj lub włà - cza nie w je go ob szar roz ma itych zja wisk ar ty stycz nych, twór ców i dzieł. Nie któ rzy mo no gra fi Êci nur - tu do strze gli je go prze ja wy i ma ni fe sta cje na prze strze ni ca łe go XIX wie ku, po czy na jàc od po wsta łych oko ło 1800 ro ku fan ta stycz nych wi zji Goi, Bla ke a i Füsslie go, przez twór czoêç ro man ty ków i pre - ra fa eli tów, po sztu k de ka den tów i sym bo li stycz nà kul mi na cj prze ło mu XIX i XX stu le cia 3. In ni znaw cy ogra ni czy li okres wy st po wa nia symp to mów sym bo li zmu do dru giej po ło wy XIX wie ku 4, bàdê za mkn li go w ostat nich dwóch de ka dach stu le cia 5. Sam ter min sym bo lizm zo stał po raz pierw szy u y ty w ma ni fe Êcie fran cu skiej po ezji opu bli ko wa - nym przez Je ana Moréasa na ła mach Fi ga ro Littéra ire w 1886 ro ku 6. Za pre kur so ra no wej for - mu ły po etyc kiej Moréas uznał Char le s a Bau de la ire a, twór c za sa dy od po wied ni ków po mi dzy ele men ta mi przy ro dy nie o y wio nej i o y wio nej, po wi no wactw po mi dzy rze czy wi sto Êcià do Êwiad cza - nà zmy sło wo a Êwia tem idei, ana lo gii po mi dzy bar wa mi, dêwi ka mi a za pa cha mi. Teo ri au to ra Kwia tów zła ma la rze od czy ta li ja ko po stu lat two rze nia pla stycz nych ekwi wa len tów po etyc kiej me - ta fo ry ki i mu zycz nych brzmieƒ za po Êred nic twem chro ma tycz nych to nów, ryt mu kon tu rów i har - mo nii barw, czy li przez trans po zy cj na płót no Êwia ta wi dzial ne go i pod po rzàd ko wa nie go pra wom twór czej wy obraê ni. Kon cep cja Bau de la ire a le a ła tak e u pod staw sze ro ko roz po wszech nio nej wêród sym bo li stów teo rii sy ne ste zji, w myêl któ rej dzie ło sztuk wi zu al nych wy wo łu je nie tyl ko wra - e nia optycz ne, ale tak e do zna nia słu cho we, w cho we i do ty ko we. Ro man tycz na za sa da po wi no - wac twa sztuk zy ska ła po staç do sko na łà w dra ma cie mu zycz nym Ri char da Wa gne ra. Wa gne row ska idea Ge samt kun stwerk dzie ła to tal ne go za kła da ła syn te z kil ku dys cy plin ar ty stycz nych, ak - cen to wa ła po bu dza jà cà wszyst kie zmy sły współ za le noêç mu zy ki, sło wa i sztuk pla stycz nych, któ ra re ali zo wa ła si na sce nie te atru ope ro we go. En tu zja Êci kon cep cji Wa gne ra by li prze Êwiad cze ni, e wie lo stron ne od dzia ły wa nie na od bior c po bu dza je go zdol no Êci per cep cyj ne, o y wia in tu icj i wy - obraê ni. Skarb ni cà in spi ra cji dla po etów, mu zy ków i ma la rzy po szu ku jà cych ta jem nych zna czeƒ i ukry tych sen sów sta ły si wier sze Stépha ne a Mal larmégo i Pau la Ver la ine a, uzna nych przez Moréasa za czo ło wych twór ców sym bo li stycz nej po ety ki. Ich utwo ry naj peł niej od da wa ły ide sym - bo lu, nie wy ra al ne go i nie uchwyt ne go, je dy nie przy bli a jà ce go i su ge ru jà ce go zna cze nia za po mo - cà alu zji, na war stwia jà cych si me ta for i wie lo ra kich sko ja rzeƒ. Âwiat sym bo li stycz nych wy obra eƒ wzbo ga ci ły te o nie zna ne do tàd prze strze nie po ema ty Ar thu ra Rim - bau da i dra ma ty Mau ri ce a Ma eter linc ka. Na po lu sztuk pla stycz nych pierw szà pró b okre Êle nia no we go kie run - ku pod jàł w 1891 ro ku fran cu ski kry tyk Al bert Au rier w ar ty ku le Sym - bo lizm w ma lar stwie Paul Gau gu in 7. Na ma lo wa ny przez Gau gu ina w 1888 ro ku ob raz Wi zja po ka za niu, czy li Wal ka Ja ku ba z anio łem po słu ył Au rie ro wi do sfor mu ło wa nia wy ró ni ków no we go ma lar stwa ma lar stwa de ko ra tyw ne go, sym bo li zu jà ce go idee przez syn te z i de - for ma cj ob ser wo wa nych w na tu rze kształ tów, ar bi tral nà zmia n barw 9 Paul Gauguin, Wizja po kazaniu. Walka Jakuba z aniołem, 1888, olej, płótno, 73 x 92 cm National Gallery of Scotland, Edynburg W ST P 8 9 M ALARSTWO POLSKIE * S YMBOLIZM I M ŁODA P OLSKA

7 10 Puvis de Chavannes, Dziewcz ta nad brzegiem morza, 1879, 61 x 47 cm Luwr, Pary 11 Gustave Moreau, Zjawa, ok. 1875, 142 x 103 cm Musée Gustave Moreau, Pary 12 Odilon Redon, Oko, 1882, litografia, 26,2 x 19,8 cm 14 Edward Burne-Jones, Król Kofetua i ebraczka, , 293,5 x 136 cm Museum of Modern Art, Nowy Jork i spłasz cze nie wy obra o nej na płót nie prze strze ni. Uogól nio ne i uprosz czo ne for my w od czu ciu Au - rie ra by ły bar dziej su ge styw nym no Êni kiem na stro jów, emo cji i me ta fi zycz nych tre Êci ni peł ne szcze - gó łów, ilu zjo ni stycz ne kom po zy cje aka de mi ków i na Êla du jà ce po tocz nà rze czy wi stoêç ob ra zy re ali stów. W Wizjii po kazaniu Gau gu in od re al nił pej za, spro wa dza jàc go do wer ty kal nej, ró o wej płasz czy - zny łà ki prze ci tej uko Ênym pniem drze wa, na któ rej bi blij ny Ja kub zma ga si ze zło to skrzy dłym anio łem. Stło czo ne na pierw szym pla nie po sta cie Bre to nek wy do był Gau gu in jed no rod ny mi pla ma - mi barw, któ re na wzór Êre dnio wiecz nych wi tra y ob wiódł wy ra zi stym kon tu rem. Wza w o nej, de ko ra cyj nie spłasz czo nej prze strze ni ob ra zu ze spo lił dwa Êwia ty: Êwiat re al ny, któ ry uosa bia jà roz mo dlo ne ko bie ty, i Êwiat wi zyj ny, któ ry ja wi si w ich roz pa lo nej ka za niem wy obraê ni. Sà dz, e osià gnà łem w tych po sta ciach du à lu do wà i za bo bon nà pro sto t. [...] Dla mnie w tym ma lo wi dle pej za i wal ka ist nie jà tyl ko w ima gi na cji mo dlà cych si, ja ko wy nik ka za nia. Stàd bie rze si kon - trast mi dzy re al ny mi ludê mi a wal kà w pej za u, któ ry jest nie re al ny i nie pro por - cjo nal ny wy ja Êniał Gau gu in w li Êcie do van Go gha 8. Wi zja po ka za niu uzna na zo sta ła za ma ni fest syn te ty zmu, teo rii, któ rà Gau gu in prze ka zał swym uczniom w Pont -Aven, kła dàc fun da ment pod es te ty k sym bo li zmu. Dru gim pro gra mo wym dzie łem no wej sztu ki sta ły si Ko bie ty bre toƒ skie na zie lo nej łà ce, ob raz na ma - lo wa ny przez Émi le a Ber nar da tak e w 1888 ro ku. Za uro cze nie pry mi ty wi - zmem, fa scy na cja sztu kà lu do wà i ada pta cja Êre dnio wiecz nych kon wen cji ob ra - zo wa nia, prze ja wi ły si tu w wer ty kal nym spi trze niu kom po zy cyj nych pla nów i syn te zie przed sta wio nych form. Sto so wa nie moc nych kon tu rów obie ga jà cych po - zba wio ne wa lo ro we go mo de lun ku pla my barw ne zy ska ło na zw klu azo ni zmu, tech - ni ki na wià zu jà cej do tra dy cji sztu ki wi tra o wej i ema lier stwa Da le kie go Wscho du. Na pod sta wie ma lar skich do Êwiad czeƒ Gau gu ina, Ber nar da, Lo uisa Anqu eti na i Pau - la Séru sie ra, w 1890 ro ku Mau ri ce De nis sfor mu ło wał słyn ne twier dze nie, i ob- raz, za nim sta nie si ko niem bi tew nym, na gà ko bie tà lub ja kà kol wiek in nà aneg do - tà, jest przede wszyst kim po wierzch nià pła skà po kry tà far ba mi w okre Êlo nym po rzàd ku 9. Opre kur so rach mo der ni zmu sku pio nych w Pont -Aven pi sał: Wy st - po wa li prze ciw ko na tu ra li - zmo wi, bo na tu ra lizm przez 13 swà wier noêç i fo to gra ficz noêç Dante Gabriel «kła mie». No wa sztu ka mia ła Rossetti, byç po wszech nym trium fem Oblubienica, , olej, wy obraê ni es te tów nad wy sił - płótno, ka mi głu pie go na Êla dow nic - 82,6 x 76,2 cm twa, trium fem wzru sze nia, Tate Gallery, «Pi k na» nad na tu ra li stycz - Londyn nym kłam stwem 10. Po dà a - jàc tro pem Gau gu ina, De nis ipo zo sta li człon ko wie utwo - rzo nej w 1891 ro ku gru py Na bis po szu ki wa li wzo rów dla swych sty lo twór czych aspi ra - cji w sztu ce pry mi tyw nej, w Êwi tych, skoƒ czo nych, do stoj nych iko nach mi nio nych epok ma lar stwie egip skim, asy ryj skich re lie fach, bi zan tyj skich mo zai kach, ro maƒ - skiej rzeê bie, go tyc kich wi tra ach, fre skach qu at tro cen ta i ja poƒ skich ka ke mo na ch 11. Wa nym punk tem od nie sie nia dla po ko le nia na bi stów by ła tak e kla sy cy zu jà ca twór - czoêç Pier re a Pu vis de Cha van nes. Prócz nie go re pu ta cj wiel kich pro to pla stów sym - bo li zmu zy ska li Gu sta ve Mo re au i Od ilon Re don, ma la rze, któ rzy po dob nie jak de Cha van nes, doj rza łoêç ar ty stycz nà osià gn li ju w la tach sie dem dzie sià tych i osiem - dzie sià tych XIX wie ku. To z ich sztu ki sym bo li Êci czer pa li twór cze im pul sy, od nich za po y cza li mo ty wy do prze two rze nia i sty li stycz ne for my do ada pta cji. Or na men tal - na ara be ska klej no tów i bo ga te de se nie szat ak to rów w bi blij nych i mi to lo gicz nych sce - nach ma lo wa nych przez Mo re au, po dob nie jak ta jem ni cze fan to my wy ła nia jà ce si zczar nej ot chła ni w ry sun kach Re do na, od ci sn ły nie za tar te pi t no w wy obraê ni de - ka den tów. y wa te by ła fa scy na cja sztu kà an giel skich pre ra fa eli tów. Po dziw bu dzi ły 8 List Gauguina do van Gogha, b. d. [wrzesieƒ 1888], [cyt. za:] W. Jaworska, Kocham Polsk i Gauguina, w: Władysław Âlewiƒski Wystawa monograficzna, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1983, s Art et Critique, 23. i , [cyt. za:] M. Denis, Definicja neotradycjonizmu (1890), w: ArtyÊci o sztuce. Od van Gogha do Picassa, wybrały i opracowały E. Grabska i H. Morawska, Warszawa 1977, s M. Denis, Théories , Paris 1912, s. 12, [cyt. za:] W. Jaworska, Kocham Polsk i Gauguina, op. cit., s Ibidem, s. 80. ich sty li zo wa ne na wzór wcze sne go re ne san su kom po zy cje, urze ka ły ma lar skie opo wie Êci snu te na kan wie bi blij nych wàt ków i Êre dnio - wiecz nych le gend. Rów nie wy este ty zo wa na sztu ka Edwar da Bur ne - -Jo ne sa Êwi ci ła trium fy na wy sta wach urzà dza nych w ar ty stycz nych oêrod kach kon ty nen tal nej Eu ro py. W nie miec ko j zycz nym ob sza rze kul tu ro wym wa nà po sta cià dla sym bo li stów stał si Szwaj car Ar nold Böcklin, twór ca na stro jo wych pej za y i scen tra we stu jà cych wàt ki an - tycz nej mi to lo gii. Re per tu ar te ma tów i pla stycz nych roz wià zaƒ czer - pa nych z kul tu ro wej tra dy cji roz sze rzał si szyb ko u schył ku wie ku. Przy wo ły wa no mi stycz ne wi zje Bla ke a, ry sun ko wà ko smo go ni Run ge - go, de mo nicz ne fan ta sma go rie Goi i Füsslie go, wy zna cza jà ce w sztu ce sym bo licz nà kul mi na cj oko ło 1800 ro ku. Za chwyt sztu kà ar cha icz nà, or na men tal nym prze py chem Orien tu, per ski mi mi nia tu ra mi i ja poƒ - ski mi drze wo ry ta mi zro dził syn kre tycz ny ze spół sym bo li stycz nych wy - obra eƒ łà czà cych ele men ty kul tur od le głych w cza sie i prze strze ni. W sze ro kim nur cie sym bo li zmu mie - Êci ły si wi c ró no ra kie ten den cje sty lo we i for mal ne pre dy lek cje, two - 17 rzy ły co raz to no we kon ste la cje ar ty - Francisco Goya, stycz nych po staw, a za ra zem kształ to - Saturn po erajàcy wał si ze spół ulu bio nych mo ty wów własne dzieci , i wàt ków iko no gra ficz nych ob se syj nie olej, po wra ca jà cych, po dej mo wa nych wcià 146 x 83 cm na no wo i od no wa in ter pre to wa nych, Prado, Madryt symp to ma tycz nych dla fi lo zo ficz no - -Êwia to po glà do wych tren dów epo ki. Te ma ty mi ło Êci i Êmier ci, na ro dzin i schył ku, wio sny i je sie ni y cia, Ede nu i In fer na, mi sty cy zmu i ero ty ki, ko - bie ty de mo nicz nej i anie li cy, dan dy sa i ka pła na, me tro po lii i na tu ry, ma rze - nia i mi tu, cz sto opo zy cyj nie ze sta wia ne, do mi no wa ły w twór czo Êci ar ty stów tak od mien nych pod wzgl dem sty li stycz nych wy bo rów i sto so wa nych Êrod - ków eks pre sji, jak Paul Gau gu in, Ja mes En sor, Edvard Munch, Fer di nand Ho dler, Fer nand Khnopff, Jan To orop, Hans von Marées, Eug ne Car ri re, Ja mes McNe ill Whi stler, Lu dwig von Hof mann, Al fred Ku bin, Féli cien Rops, Max Klin ger, Gu stave Klimt, Franz von Stuck, Au brey Be ard sley, Gio van ni Se gan ti ni, Mi cha ił Wru bel, czy Mikalojus Kon stan ti nas Čiur lio nis. Sze ro kà ga m ma lar skich roz wià zaƒ pre zen to wa ły te Sa lons de la Ro se et Cro ix or ga ni zo wa ne w la tach przez okul ty st Joséphi na Péla da - na, któ ry sku pił wo kół sie bie mi dzy na ro do we gro - no wy znaw ców sym bo li stycz nej es te ty ki. Czu jàc si spad ko bier cà sie dem na sto wiecz ne go sto wa rzy sze nia al che mi ków, ró o krzy ow ców, Péla dan przy jàł ty tuł chal dej skie go ma ga Sâr, i mia no wał si Wiel kim Mi - strzem Za ko nu Ró a ne go Krzy a Ka to lic kie go. B - dàc rzecz ni kiem neo ka to li cy zmu, skon so li do wał gru - p po nad dwu stu ar ty stów wo kół kon cep cji od no wy re li gij nej i pro gra mu ar ty stycz ne go o an ty aka de mic - kim i an ty na tu ra li stycz nym pro fi lu. Wzy wał do po szu ki - wa nia mi stycz ne go ide ału za rów no w ka to li cy zmie, jak te w ka ba le, teo zo fii i okul ty zmie, w mi tach i le gen dach. Zło o noêç nur tu sym bo li stycz ne go, splot wie lo ra kich dà - eƒ twór czych i we wn trz nych po wià zaƒ mi dzy dys cy pli - na mi ar ty stycz ny mi, roz ma itoêç po staw i sty li styk, to nie je dy ne trud no Êci, ja kie na po ty ka ba dacz in ter pre tu jà cy za - 15 Arnold Böcklin, Wyspa umarłych, 1880, 111 x 155 cm Museum der Bildenden Kınste, Lipsk 16 William Blake, Ziemski raj, akwarela, papier, 37,2 x 52,7 cm Tate Gallery, London 18 Heinrich Füssli, Tytania i Spodek, 1793, 169 x 135 cm Kunsthaus, Zurych 19 Edvard Munch, Krzyk, , 125,5 x 190,5 cm Nasjonalgalleriet, Oslo 20 Ferdinand Hodler, Dzieƒ, 1889, 160 x 340 cm Kunstmuseum, Berno 21 Fernand Khnopff, Pustelnica (Zamykam si w sobie), 1891, 72 x 140 cm Neue Pinakothek, Monachium W ST P M ALARSTWO POLSKIE * S YMBOLIZM I M ŁODA P OLSKA

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

Dzień pra cow ni ka so cjal ne go

Dzień pra cow ni ka so cjal ne go n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n NR 68 n WTOREK 3 GRUDNIA 2013 n NAJ WIĘ CEJ CZY TEL NI KÓW W PO

Bardziej szczegółowo

jeszcze tylko kilka tygodni

jeszcze tylko kilka tygodni n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych W NUMERZE Zorgtoeslag 2014 nie zostanie zniesiony

Bardziej szczegółowo

Zasiłek chorobowy w Holandii cz. I

Zasiłek chorobowy w Holandii cz. I Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych W NUMERZE Pod wyż ka po dat ku Vat w Ho lan dii 19% na 21% Zasiłek chorobowy w Holandii cz. I Kto mo że ubie gać się o za - si łek cho ro bo wy w Ho lan dii? Czy

Bardziej szczegółowo

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013 n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma

Bardziej szczegółowo

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1 Nowy marketing 1 Dominik Kaznowski Nowy marketing 3 Copyright by VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008 Copyright by Dominik Kaznowski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56. Fiat Croma. Wielki powrót

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56. Fiat Croma. Wielki powrót CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56 Fiat Croma Wielki powrót fiat wokó nas rok 9 numer 56 czerwiec/lipiec 2005 Odpowiedzialny za edycj w

Bardziej szczegółowo

Prakseologia Nr 148/2008

Prakseologia Nr 148/2008 Prakseologia Nr 148/2008 TREŚĆ NUMERU OD REDAKCJI 5 PUBLIC RELATIONS: PERSPEKTYWA TEORETYCZNA Ryszard Banajski PUBLIC RELATIONS, MARKETING, REKLAMA, LOBBING, SPONSORING, PROPAGANDA I AGITACJA PODOBIEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Co py ri ght by Ofi cy na Wy daw ni cza Wy ższej Szko ły Eko lo gii i Za rzą dza nia w War sza wie. War sza wa 2013

Co py ri ght by Ofi cy na Wy daw ni cza Wy ższej Szko ły Eko lo gii i Za rzą dza nia w War sza wie. War sza wa 2013 SE RIA/Series titles: MONOGRAFIE WY ŻS ZEJ SZKO ŁY EKO LO GII I ZAR ZĄ DZA NIA MONOGRAPHS of the University of Ecology and Management in Warsaw REDAKCJA NAUKOWA/Scientific editor: doc. dr inż. Jan Cetner

Bardziej szczegółowo

program_ilu_lis:layout 1 10/30/13 8:26 AM Page 1

program_ilu_lis:layout 1 10/30/13 8:26 AM Page 1 program_ilu_lis:layout 1 10/30/13 8:26 AM Page 1 ILUZJON FILMOTEKI NARODOWEJ Muzeum Sztuki Filmowej listopad 2013 program_ilu_lis:layout 1 10/30/13 8:26 AM Page 2 ELŻBIETA BARSZCZEWSKA W 100. ROCZNICĘ

Bardziej szczegółowo

NEWS. W numerze. nr 6/2012. Zmiany w zarządach spółek Grupy PKP. Bilet kup przez telefon. Biletomat bez kolejki. Mistrzowska atmosfera

NEWS. W numerze. nr 6/2012. Zmiany w zarządach spółek Grupy PKP. Bilet kup przez telefon. Biletomat bez kolejki. Mistrzowska atmosfera BIULETYN INTERNETOWY PKP INTERCITY NEWS nr 6/2012 W numerze Zmia ny w za rzą dach spół ek Gru py PKP Zwięk sze nie efek tyw no ści biz ne so wej spół ek i po pra wa ja ko ści dzia ła nia z punk tu wi dze

Bardziej szczegółowo

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32 Nr 2 (38) LUTY 2013 Od Re dak cji Tak, to już lu ty, czas na któ ry wie lu z nas cze ka ło od ro ku. Za kil ka dni, po raz ko lej ny, spo tka my się licz - nie pod czas na sze go do rocz ne go nur ko we

Bardziej szczegółowo

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce Vademecum Komisja Europejska Europe Direct to serwis, który pomoýe Pañstwu znaleêã odpowiedê na pytania dotyczàce Unii Europejskiej Numer bezpùatnej infolinii*:

Bardziej szczegółowo

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2008 Wierzymy w syntezę muzycznych gatunków Połączyła ich muzyka. Kiedy parę miesięcy temu spotkali się w studiu muzycznym, John był w trakcie

Bardziej szczegółowo

WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom:

WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom: WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom: ŚląskiejIzbyBudownictwa ŚląskiejOkręgowejIzbyInżynierówBudownictwa KatowickiegoOddziałuPolskiegoZwiązkuInżynierówi

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT PAÊDZIERNIK/LISTOPAD 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 58. Dzieƒ inny.

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT PAÊDZIERNIK/LISTOPAD 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 58. Dzieƒ inny. CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT PAÊDZIERNIK/LISTOPAD 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 58 Dzieƒ inny ni zwykle w CNH fiat wokó nas rok 9 numer 58 paêdziernik/listopad 2005 Odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A Ba lo ny nad Kro snem 2015 Pierw sze za wo dy ba lo no we od by ły 1 ma ja (pią tek) się 20 ma ja 2000 ro ku z ini cja ty wy Bo

Bardziej szczegółowo

konferencji organizowanej przez ITRP w czasie Tour Salonu zaplanowano wystąpienie zarówno członków izby, jak również przedstawiciela

konferencji organizowanej przez ITRP w czasie Tour Salonu zaplanowano wystąpienie zarówno członków izby, jak również przedstawiciela WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Codziennie następne wydanie już w piątek 26.10 Wydanie specjalne Tour Salon Poznań 24 października Codziennie 1 Andrzej Byrt, prezes zarządu MTP Mam na dzie ję, że wi zy ta na tar

Bardziej szczegółowo

Ekspertów i twórców wizje kreatywności

Ekspertów i twórców wizje kreatywności październik 2009 nr 10 (101) rok IX ISSN 1642 0918 Ekspertów i twórców wizje kreatywności Za sprawą kolejnej odsłony Światowych Dni Innowacji Wielkopolska stała się areną spektakularnych wydarzeń kulturalnych

Bardziej szczegółowo

P O SK. n a j W i ę C e j C z y t e L n i k ó W W P o W i e C i e P ł o ń s k i m. W numerze. referendum 2015

P O SK. n a j W i ę C e j C z y t e L n i k ó W W P o W i e C i e P ł o ń s k i m. W numerze. referendum 2015 P o r ta L, k t ó r y o t W W W o r z y C i o C z y W W W.ex t r apolska.pl Dołącz do nas na www.facebook.com/extraplonsk issn 2300-5165 NR 119 l 8 WRZEŚNIA 2015 l ROK III www.extra-plonsk.pl NAKŁAD 5000

Bardziej szczegółowo

Fiat 500 NOWY MALUCH W RODZINIE KONKURS FOTOGRAFICZNY MASZ CZAS DO KO CA SIERPNIA GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY

Fiat 500 NOWY MALUCH W RODZINIE KONKURS FOTOGRAFICZNY MASZ CZAS DO KO CA SIERPNIA GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT ROK 11 NUMER 68 LIPIEC 2007 GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY Fiat 500 NOWY MALUCH W RODZINIE KONKURS FOTOGRAFICZNY MASZ CZAS DO KO CA SIERPNIA rok 11 numer

Bardziej szczegółowo

NocMuzeów. Będomin Gdańsk Gdynia Hel Kąty Rybackie Pruszcz Gdański Sopot. Waplewo Wielkie Wejherowo. 14 maja 2011

NocMuzeów. Będomin Gdańsk Gdynia Hel Kąty Rybackie Pruszcz Gdański Sopot. Waplewo Wielkie Wejherowo. 14 maja 2011 Dodatek informacyjno-promocyjny do Gazety Wyborczej 12 maja 2011 lll NocMuzeów 14 maja 2011 Będomin Gdańsk Gdynia Hel Kąty Rybackie Pruszcz Gdański Sopot Tczew Waplewo Wielkie Wejherowo RENATA DĄBROWSKA

Bardziej szczegółowo

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA ANTWERPIA PO POLSKU miesięcznik antwerpskiej Polonii Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA W NUMERZE m.in.: n Związki zawodowe n System szkolnictwa w Belgii n Ach, ta dzisiejsza młodzież... n Eko-nawyki

Bardziej szczegółowo

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo

nr 52 czerwiec 2015 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ISSN 1641-3458 TOMASZ DEGÓRSKI

nr 52 czerwiec 2015 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ISSN 1641-3458 TOMASZ DEGÓRSKI nr 52 czerwiec 2015 ISSN 1641-3458 TOMASZ DEGÓRSKI PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI TOMASZ DEGÓRSKI Gdyńskie żagle 5 2 A K A D E M I C K I K U R I E R M O R S K I SPIS TREŚCI Kronika

Bardziej szczegółowo

Styczeń Luty 2013 NR 1-2 (172-173)

Styczeń Luty 2013 NR 1-2 (172-173) AkAdemickie Styczeń Luty 2013 NR 1-2 (172-173) Noworoczne spotkania z emerytowanymi pracownikami Sala widowiskowa wypełniona była po brzegi Pamiątkowa fotografia JM rektor swoje wystąpienie zilustrował

Bardziej szczegółowo

NAKŁAD 35 000 EGZ. www.gazetaecho.pl. Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519 610 438 redakcja@gazetaecho.pl

NAKŁAD 35 000 EGZ. www.gazetaecho.pl. Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519 610 438 redakcja@gazetaecho.pl Nr 8 (326) 8 maja 2015 DWUTYGODNIK Mia ła być no wo cze sna, nie za - wod na oraz sa mo wy star czal na. Nie ste ty, w Czaj ce re gu lar nie do cho dzi do awa rii, pra wi dło wo nie funk cjo nu je też

Bardziej szczegółowo

FIAT AUTO POLAND FABRYKA W TYCHACH

FIAT AUTO POLAND FABRYKA W TYCHACH FIAT AUTO POLAND FABRYKA W TYCHACH Spis treści O zakładzie w skrócie... 3 Wstęp...3 Spawalnia... 4 Lakiernia... 5 Montaż... 6 Historia fabryki... 9 Zakład od podstaw... 9 Epoka Fiata 126p... 11 Cinquecento

Bardziej szczegółowo

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Ogólnopolska Kampania Informacyjna salon Maturzystów 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Gliwice n Toruń n Katowice n Poznań n Białystok n Rzeszów n Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16 nr 12 (57), grudzień 2009 r. cena 3 zł (w tym 7% VAT) nr indeksu 321109 www.gazeta.policja.pl Święta, idą święta! POLICJA 997 grudzień 2009 r. SPIS

Bardziej szczegółowo